Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten"

Transkript

1 Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende Regnskabsår Forsikringen skal træde i kraft/ændres den Indbetaling - privat Den årlige indbetaling skal mindst være og udgør Indskud Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor. Ingen regulering Lovregulering. Den samlede indbetaling skal udgøre, hvad der svarer til fradragsloftet for indbetaling. BS tilmelding Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Reg.nr. Konto nr. Kontohaverens underskift Kontohaverens cpr-nr. Termin/ Hovedforfald Præmien betales helårligt og forfalder den 1. i oprettelsesmåneden, medmindre andet er angivet nedenfor. Halvårlig Kvartårlig Månedlig (BS tilmelding er et krav). Hovedforfald 01 Indbetaling - arbejdsgiver Hvis pensionsordningen skal indgå i en pensionsaftale med arbejdsgiver, skal du udfylde nedenstående. Præmien indbetales af arbejdsgiveren til Topdanmark forsikring. Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten eller % af årlig pensionsgivende løn. Forsikringen lønreguleres. årligt inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Forsikringen pristalsreguleres. Ved pristalsregulering skal den månedlige præmie mindst udgøre Indskud 2750 Ballerup Side 1 af 15

2 Indbetaling arbejdsgiver - fortsat Medarbejderen betaler selv hele pensionsbidraget, medmindre andet angives nedenfor. Arbejdsgiverens bidrag udgør % af lønnen. Medarbejderens bidrag udgør % af lønnen. Der kan kun disponeres over forsikringen efter aftale med arbejdsgiveren. Ved ansættelsesforholdets ophør overgår pensionsordningen til medarbejderens fri rådighed, medmindre andet er valgt nedenfor. Ved ansættelsesforholdets ophør skal pensionsordningen ikke overgå til medarbejderens fri rådighed. Indbetaling sker ved brug af Giro Dataløn Bankoverførsel Lønudbetaling sker Månedlig Hver 14. dag Ugentlig Bagud Forud Arbejdsgiverens navn (evt. stempel) Cvr-nr. Evt. kontaktperson Evt. kundenr. Adresse Telefonnr. Evt. opkrævningsadresse Præmiefritagelse Opsparingsform Denne pensionsordning giver ikke ret til præmiefritagelse. I øvrigt gælder Topdanmarks almindelige vilkår for livsforsikring i det omfang, de ikke er fraveget i denne aftale. Spartop plus oprettes som en ratepension med 10 års garantiperiode. Ønsker du en anden garantiperiode, kan du anføre det her Hvis du ønsker anden opsparingsform sæt kryds nedenfor. Ratepension med livsvarig udbetaling og garantiperiode på år. år. Klassisk opsparing Jeg ønsker at anvende af min årlige indbetaling/mit pensionsbidrag til. Den årlige indbetaling til reguleres ikke. Jeg ønsker at anvende af mit indskud til Vælger du flere opsparingsprodukter, oprettes hvert produkt som en selvstændig forsikring, hvor der skal indbetales minimum til hver forsikring. Indbetalinger, til ratepension-/ophørende livrente der overstiger det maksimale fradragsloft, bliver indbetalt til en livsvarig livrente. Livrenten oprettes uden garantiperiode, men på pensionstidspunktet har du mulighed for at tilvælge en garantiperiode. Topdanmark beregner længden af garantiperioden på pensionstidspunktet. Tilvalg af garantiperiode vil medføre, at den årlige livrente bliver reduceret. Forsikring etableret i deltager i bonusfordeling i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ og tekniske grundlag. Forsikringen er omfattet af de til enhver tid gældende tilbagekøbs- og fripoliceregulativ. Regulativerne kan bestilles ved henvendelse til selskabet Ballerup Side 2 af 15

3 Pensionsalder Forhøjelser: Indbetalinger, der sker som forhøjelse af eksisterende ordning i Topdanmark Livsforsikring A/S (forsikring i Klassisk opsparing), anses som en integreret del af den eksisterende forsikring. I forhold til den eksisterende ordning kan der dog for forhøjelsen være forskel i omkostningerne og hvordan vi fastsætter den garanterede ydelse. Pensionsalderen er 67 år, medmindre andet er angivet nedenfor. Ved ændring af eksisterende forsikring er udløbsalderen uændret, medmindre andet er angivet nedenfor. Pensionsalder år. Udbetalingen kan tidligst ske ved din pensionsudbetalingsalder. Udbetaling Ved død forsikring uden livsvarig livrente Ved død inden det aftalte tidspunkt for pensionering udbetales den samlede saldo. Ved død - forsikring med livsvarig livrente Den livsvarige livrente bortfalder ved din død inden det aftalte tidspunkt for pensionering. I stedet udbetales en årlig ophørende ægtefællepension. Størrelsen af den årlige ægtefælle pension beregner vi ud fra den opsparede værdi på livrenten på dødsfaldstidspunktet. Hvis der ikke er en ægtefælle, sker udbetalingen til den/de begunstigede. Hvis ægtefællen dør, inden ophørstidspunktet for ægtefællepensionen, sker udbetalingen til den/de begunstigede i den resterende del af perioden. Derudover udbetales: Den samlede saldo på den resterende del af pensionsopsparingen. Ved alderspensionering Udbetales saldoen på pensionsdatoen. Den årlige rate/livrente, fastsættes ud fra saldoen på pensionsdatoen. Udbetalingen fra en ratepension/livrentepension sker månedsvis forud. Anden pension Udbetales saldoen på pensionsdatoen, som et engangsbeløb Jeg har en anden: Indbetaling Ratepension/ophørende livrente Indbetaling årligt årligt Hvis forsikring i andet selskab bliver ophævet, bør det ikke ske, før forsikringen i Topdanmark er antaget. Ophæves /ratepension eller ophørende livrente? Nej Ja Hvis ja, hvor meget har du indbetalt til forsikringen i år til Ratepension/ophørende livrente 2750 Ballerup Side 3 af 15

4 Begunstigelse E-boks Erklæring Beskatningsform Samtykke Denne begunstigelsesbestemmelse gælder for forsikringsbeløb, evt. bonus og evt. præmierefusion m.m., medmindre du ønsker andet. Nærmeste pårørende. Følgende personer anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: forsikredes ægtefælle, samlever, forsikredes børn, forsikredes arvinger. Der gælder dog særlige regler for en evt. ægtefællepension. Jeg ønsker en anden begunstigelse og vedlægger tillægsskemaet Begunstigelse. Efter forsikredes død kan den/de begunstigede disponere over forsikringen. De begunstigede kan også ændre en evt. subsidiær begunstigelsesbestemmelse eller konvertere ikke udbetalte rater til en engangsudbetaling. Du kan læse mere om definition og begunstigelse af samlever og samlevers børn på Jeg tilmelder mig e-boks, så Topdanmark har mulighed for, at sende relevante dokumenter via e-boks, med mindre andet er anført nedenfor: Nej tak, jeg ønsker ikke tilmelding til e-boks. Jeg har fået oplysninger om forsikringens skattemæssige behandling. Jeg er indforstået med, at når jeg modtager en genpart af denne aftale med attestation for selskabets antagelse, træder forsikringen straks i kraft. Jeg forventer ikke at modtage yderligere accept fra. Jeg er klar over, - at forsikringen kan have indflydelse på sociale ydelser og efterløn - at jeg modtager jeg en forsikringsmeddelelse, der ikke er et omsætningspapir. Mine dispositionsmuligheder over forsikringen er ikke indskrænkede, jævnfør dog forsikringsbetingelserne, men enhver disposition skal meddeles Topdanmark Livsforsikring skriftligt. Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for relevant administration og rådgivning. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og. Særlig information Markedsføring ja tak Må vi kontakte dig, sæt kryds her Jeg giver Topdanmark-koncernen tilladelse til at kontakte mig pr. telefon, , SMS eller MMS med oplysninger om nye forsikringsprodukter eller skadeforebyggende tiltag på baggrund af oplysninger registreret hos Topdanmark-koncernen. Topdanmark-koncernen består blandt andet af, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde samtykket ved at kontakte os. Som kunde har du naturligvis også mulighed for at se og eventuelt berigtige de personoplysninger vi har gemt. Det vil typisk være oplysninger som navn, cpr-/cvr-nummer, adresse og dine forsikringer Oplysningerne kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivning kræver det. Provision Topdanmarks medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger en forsikring eller pensionsordning Ballerup Side 4 af 15

5 Underskrift Dato Forsikredes underskrift Værges underskrift (hvis forsikrede er under 18 år) Dato Arbejdsgivers underskrift og firmastempel Tegners erklæring og Topdanmarks antagelse Jeg erklærer, at jeg har overholdt bestemmelserne for oprettelse af livsforsikring i Topdanmark. Denne forsikringsaftale om Spar top plus accepteres hermed på vegne af. Det sker efter reglerne om særlig fuldmagt til antagelse af denne type forsikringer. Hvis der er tale om ny kunde i Topdanmark og pensionen er etableret udenfor ansættelseforhold: Underskrift Jeg bekræfter, at jeg har set fotolegitimation af forsikringssøgende. Jeg har set fotolegitimation i form af pas - angiv pasnummer her kørekort - angiv kørekortnummer her Tegner 1 Tegner 2 Dato Tegnernummer Dato Tegnernummer Underskrift evt. stempel Underskrift evt. stempel 2750 Ballerup Side 5 af 15

6 Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende Regnskabsår Forsikringen skal træde i kraft/ændres den Indbetaling - privat Den årlige indbetaling skal mindst være og udgør Indskud Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor. Ingen regulering Lovregulering. Den samlede indbetaling skal udgøre, hvad der svarer til fradragsloftet for indbetaling. BS tilmelding Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Reg.nr. Konto nr. Kontohaverens underskift Kontohaverens cpr-nr. Termin/ Hovedforfald Indbetaling arbejdsgiver Præmien betales helårligt og forfalder den 1. i oprettelsesmåneden, medmindre andet er angivet nedenfor. Halvårlig Kvartårlig Månedlig (BS tilmelding er et krav). Hovedforfald 01 Hvis pensionsordningen skal indgå i en pensionsaftale med arbejdsgiver, skal du udfylde nedenstående. Præmien indbetales af arbejdsgiveren til Topdanmark forsikring. Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten eller % af årlig pensionsgivende løn. Forsikringen lønreguleres. årligt inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Forsikringen pristalsreguleres. Ved pristalsregulering skal den månedlige præmie mindst udgøre Indskud 2750 Ballerup Side 6 af 15

7 Indbetaling arbejdsgiver - fotsat Medarbejderen betaler selv hele pensionsbidraget, medmindre andet angives nedenfor. Arbejdsgiverens bidrag udgør % af lønnen. Medarbejderens bidrag udgør % af lønnen. Der kan kun disponeres over forsikringen efter aftale med arbejdsgiveren. Ved ansættelsesforholdets ophør overgår pensionsordningen til medarbejderens fri rådighed, medmindre andet er valgt nedenfor. Ved ansættelsesforholdets ophør skal pensionsordningen ikke overgå til medarbejderens fri rådighed. Indbetaling sker ved brug af Giro Dataløn Bankoverførsel Lønudbetaling sker Månedlig Hver 14. dag Ugentlig Bagud Forud Arbejdsgiverens navn (evt. stempel) Cvr-nr. Evt. kontaktperson Evt. kundenr. Adresse Telefonnr. Evt. opkrævningsadresse Præmiefritagelse Opsparingsform Denne pensionsordning giver ikke ret til præmiefritagelse. I øvrigt gælder Topdanmarks almindelige vilkår for livsforsikring i det omfang, de ikke er fraveget i denne aftale. Spartop plus oprettes som en ratepension med 10 års garantiperiode. Ønsker du en anden garantiperiode, kan du anføre det her Hvis du ønsker anden opsparingsform sæt kryds nedenfor. Ratepension med livsvarig udbetaling og garantiperiode på år. år. Klassisk opsparing Jeg ønsker at anvende af min årlige indbetaling/mit pensionsbidrag til. Den årlige indbetaling til reguleres ikke. Jeg ønsker at anvende af mit indskud til Vælger du flere opsparingsprodukter, oprettes hvert produkt som en selvstændig forsikring, hvor der skal indbetales minimum til hver forsikring. Indbetalinger, til ratepension - /ophørende livrente der overstiger det maksimale fradragsloft, bliver indbetalt til en livsvarig livrente. Livrenten oprettes uden garantiperiode, men på pensionstidspunktet har du mulighed for at tilvælge en garantiperiode. Topdanmark beregner længden af garantiperioden på pensionstidspunktet. Tilvalg af garantiperiode vil medføre, at den årlige livrente bliver reduceret. Forsikring etableret i deltager i bonusfordeling i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ og tekniske grundlag. Forsikringen er omfattet af de til enhver tid gældende tilbagekøbs- og fripoliceregulativ. Regulativerne kan bestilles ved henvendelse til selskabet. Forhøjelser Indbetalinger, der sker som forhøjelse af eksisterende ordning i Topdanmark Livsforsikring A/S (forsikring i Klassisk opsparing), anses som en integreret del af den ek Ballerup Side 7 af 15

8 Pensionsalder sisterende forsikring. I forhold til den eksisterende ordning kan der dog for forhøjelsen være forskel i omkostningerne og hvordan vi fastsætter den garanterede ydelse. Pensionsalderen er 67 år, medmindre andet er angivet nedenfor. Ved ændring af eksisterende forsikring er udløbsalderen uændret, medmindre andet er angivet nedenfor. år. Udbetalingen kan tidligst ske ved din pensionsudbeta- Pensionsalder lingsalder. Udbetaling Ved død forsikring uden livsvarig livrente Ved død inden det aftalte tidspunkt for pensionering udbetales den samlede saldo. Ved død - forsikring med livsvarig livrente Den livsvarige livrente bortfalder ved din død inden det aftalte tidspunkt for pensionering. I stedet udbetales en årlig ophørende ægtefællepension. Størrelsen af den årlige ægtefælle pension beregner vi ud fra den opsparede værdi på livrenten på dødsfaldstidspunktet. Hvis der ikke er en ægtefælle, sker udbetalingen til den/de begunstigede. Hvis ægtefællen dør, inden ophørstidspunktet for ægtefællepensionen, sker udbetalingen til den/de begunstigede i den resterende del af perioden. Derudover udbetales: Den samlede saldo på den resterende del af pensionsopsparingen. Ved alderspensionering Udbetales saldoen på pensionsdatoen. Den årlige rate/livrente, fastsættes ud fra saldoen på pensionsdatoen. Udbetalingen fra en ratepension/livrentepension sker månedsvis forud. Anden pension Udbetales saldoen på pensionsdatoen, som et engangsbeløb Jeg har en anden: Indbetaling Ratepension/ophørende livrente Indbetaling årligt årligt Hvis forsikring i andet selskab bliver ophævet, bør det ikke ske, før forsikringen i Topdanmark er antaget. Nej Ja Ophæves /ratepension eller ophørende livrente? Hvis ja, hvor meget har du indbetalt til forsikringen i år til Ratepension/ophørende livrente 2750 Ballerup Side 8 af 15

9 Begunstigelse e-boks Erklæring Beskatningsform Samtykke Denne begunstigelsesbestemmelse gælder for forsikringsbeløb, evt. bonus og evt. præmierefusion m.m., medmindre du ønsker andet. Nærmeste pårørende. Følgende personer anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: forsikredes ægtefælle, samlever, forsikredes børn, forsikredes arvinger. Der gælder dog særlige regler for en evt. ægtefællepension. Jeg ønsker en anden begunstigelse og vedlægger tillægsskemaet Begunstigelse. Efter forsikredes død kan den/de begunstigede disponere over forsikringen. De begunstigede kan også ændre en evt. subsidiær begunstigelsesbestemmelse eller konvertere ikke udbetalte rater til en engangsudbetaling. Du kan læse mere om definition og begunstigelse af samlever og samlevers børn på Jeg tilmelder mig e-boks, så Topdanmark har mulighed for, at sende relevante dokumenter via e-boks, med mindre andet er anført nedenfor: Nej tak, jeg ønsker ikke tilmelding til e-boks. Jeg har fået oplysninger om forsikringens skattemæssige behandling. Jeg er indforstået med, at når jeg modtager en genpart af denne aftale med attestation for selskabets antagelse, træder forsikringen straks i kraft. Jeg forventer ikke at modtage yderligere accept fra. Jeg er klar over, - at forsikringen kan have indflydelse på sociale ydelser og efterløn - at jeg modtager jeg en forsikringsmeddelelse, der ikke er et omsætningspapir. Mine dispositionsmuligheder over forsikringen er ikke indskrænkede, jævnfør dog forsikringsbetingelserne, men enhver disposition skal meddeles Topdanmark Livsforsikring skriftligt. Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for relevant administration og rådgivning. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og. Særlig information Markedsføring ja tak Må vi kontakte dig, sæt kryds her Jeg giver Topdanmark-koncernen tilladelse til at kontakte mig pr. telefon, , SMS eller MMS med oplysninger om nye forsikringsprodukter eller skadeforebyggende tiltag på baggrund af oplysninger registreret hos Topdanmark-koncernen. Topdanmark-koncernen består blandt andet af, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde samtykket ved at kontakte os. Som kunde har du naturligvis også mulighed for at se og eventuelt berigtige de personoplysninger vi har gemt. Det vil typisk være oplysninger som navn, cpr-/cvr-nummer, adresse og dine forsikringer Oplysningerne kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivning kræver det. Provision Topdanmarks medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger en forsikring eller pensionsordning Ballerup Side 9 af 15

10 Underskrift Dato Forsikredes underskrift Værges underskrift (hvis forsikrede er under 18 år) Dato Arbejdsgivers underskrift og firmastempel Tegnerens erklæring og Topdanmarks antagelse Hvis der er tale om ny kunde i Topdanmark og pensionen er etableret udenfor ansættelsesforhold: Underskrift Jeg erklærer, at jeg har overholdt bestemmelserne for oprettelse af livsforsikring i Topdanmark. Denne forsikringsaftale om Spartop plus accepteres hermed på vegne af. Det sker efter reglerne om særlig fuldmagt til antagelse af denne type forsikringer. Jeg bekræfter, at jeg har set fotolegitimation af forsikringssøgende. Jeg har set fotolegitimation i form af pas - angiv pasnummer her kørekort - angiv kørekortnummer her Tegner 1 Tegner 2 Dato Tegnernummer Dato Tegnernummer Underskrift evt. stempel Underskrift evt. stempel 2750 Ballerup Side 10 af 15

11 Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende Regnskabsår Forsikringen skal træde i kraft/ændres den Indbetaling - privat Den årlige indbetaling skal mindst være og udgør Indskud Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor. Ingen regulering Lovregulering. Den samlede indbetaling skal udgøre, hvad der svarer til fradragsloftet for indbetaling. BS tilmelding Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Reg.nr. Konto nr. Kontohaverens underskift Kontohaverens cpr-nr. Termin/ Hovedforfald Indbetaling arbejdsgiver Præmien betales helårligt og forfalder den 1. i oprettelsesmåneden, medmindre andet er angivet nedenfor. Halvårlig Kvartårlig Månedlig (BS tilmelding er et krav). Hovedforfald 01 Hvis pensionsordningen skal indgå i en pensionsaftale med arbejdsgiver, skal du udfylde nedenstående. Præmien indbetales af arbejdsgiveren til Topdanmark forsikring. Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten eller % af årlig pensionsgivende løn. Forsikringen lønreguleres. årligt inkl. arbejdsmarkedsbidrag. Forsikringen pristalsreguleres. Ved pristalsregulering skal den månedlige præmie mindst udgøre Indskud 2750 Ballerup Side 11 af 15

12 Indbetaling arbejdsgiver - fortsat Medarbejderen betaler selv hele pensionsbidraget, medmindre andet angives nedenfor. Arbejdsgiverens bidrag udgør % af lønnen. Medarbejderens bidrag udgør % af lønnen. Der kan kun disponeres over forsikringen efter aftale med arbejdsgiveren. Ved ansættelsesforholdets ophør overgår pensionsordningen til medarbejderens fri rådighed, medmindre andet er valgt nedenfor. Ved ansættelsesforholdets ophør skal pensionsordningen ikke overgå til medarbejderens fri rådighed. Indbetaling sker ved brug af Giro Dataløn Bankoverførsel Lønudbetaling sker Månedlig Hver 14. dag Ugentlig Bagud Forud Arbejdsgiverens navn (evt. stempel) Cvr-nr. Evt. kontaktperson Evt. kundenr. Adresse Telefonnr. Evt. opkrævningsadresse Præmiefritagelse Opsparingsform Denne pensionsordning giver ikke ret til præmiefritagelse. I øvrigt gælder Topdanmarks almindelige vilkår for livsforsikring i det omfang, de ikke er fraveget i denne aftale. Spar - Top Plus oprettes som en ratepension med 10 års garantiperiode. Ønsker du en anden garantiperiode, kan du anføre det her Hvis du ønsker anden opsparingsform sæt kryds nedenfor. Ratepension med livsvarig udbetaling og garantiperiode på år. år. Klassisk opsparing Jeg ønsker at anvende af min årlige indbetaling/mit pensionsbidrag til. Den årlige indbetaling til reguleres ikke. Jeg ønsker at anvende af mit indskud til Vælger du flere opsparingsprodukter, oprettes hvert produkt som en selvstændig forsikring, hvor der skal indbetales minimum til hver forsikring. Indbetalinger, til ratepension - /ophørende livrente der overstiger det maksimale fradragsloft, bliver indbetalt til en livsvarig livrente. Livrenten oprettes uden garantiperiode, men på pensionstidspunktet har du mulighed for at tilvælge en garantiperiode. Topdanmark beregner længden af garantiperioden på pensionstidspunktet. Tilvalg af garantiperiode vil medføre, at den årlige livrente bliver reduceret. Forsikring etableret i deltager i bonusfordeling i henhold til det til enhver tid gældende bonusregulativ og tekniske grundlag. Forsikringen er omfattet af de til enhver tid gældende tilbagekøbs- og fripoliceregulativ. Regulativerne kan bestilles ved henvendelse til selskabet. Forhøjelser Indbetalinger, der sker som forhøjelse af eksisterende ordning i Topdanmark 2750 Ballerup Side 12 af 15

13 Pensionsalder Livsforsikring A/S (forsikring i Klassisk opsparing), anses som en integreret del af den eksisterende forsikring. I forhold til den eksisterende ordning kan der dog for forhøjelsen være forskel i omkostningerne og hvordan vi fastsætter den garanterede ydelse. Pensionsalderen er 67 år, medmindre andet er angivet nedenfor. Ved ændring af eksisterende forsikring er udløbsalderen uændret, medmindre andet er angivet nedenfor. Pensionsalder år. Udbetalingen kan tidligst ske ved din pensionsudbetalingsalder. Udbetaling Ved død forsikring uden livsvarig livrente Ved død inden det aftalte tidspunkt for pensionering udbetales den samlede saldo. Ved død - forsikring med livsvarig livrente Den livsvarige livrente bortfalder ved din død inden det aftalte tidspunkt for pensionering. I stedet udbetales en årlig ophørende ægtefællepension. Størrelsen af den årlige ægtefælle pension beregner vi ud fra den opsparede værdi på livrenten på dødsfaldstidspunktet. Hvis der ikke er en ægtefælle, sker udbetalingen til den/de begunstigede. Hvis ægtefællen dør, inden ophørstidspunktet for ægtefællepensionen, sker udbetalingen til den/de begunstigede i den resterende del af perioden. Derudover udbetales: Den samlede saldo på den resterende del af pensionsopsparingen. Ved alderspensionering Udbetales saldoen på pensionsdatoen. Den årlige rate/livrente, fastsættes ud fra saldoen på pensionsdatoen. Udbetalingen fra en ratepension/livrentepension sker månedsvis forud. Anden pension Udbetales saldoen på pensionsdatoen, som et engangsbeløb Jeg har en anden: Indbetaling Ratepension/ophørende livrente Indbetaling årligt årligt Hvis forsikring i andet selskab bliver ophævet, bør det ikke ske, før forsikringen i Topdanmark er antaget. Nej Ja Ophæves /ratepension eller ophørende livrente? Hvis ja, hvor meget har du indbetalt til forsikringen i år til Ratepension/ophørende livrente 2750 Ballerup Side 13 af 15

14 Begunstigelse e-boks Erklæring Beskatningsform Samtykke Denne begunstigelsesbestemmelse gælder for forsikringsbeløb, evt. bonus og evt. præmierefusion m.m., medmindre du ønsker andet. Nærmeste pårørende. Følgende personer anses som nærmeste pårørende i den nævnte prioriterede rækkefølge: forsikredes ægtefælle, samlever, forsikredes børn, forsikredes arvinger. Der gælder dog særlige regler for en evt. ægtefællepension. Jeg ønsker en anden begunstigelse og vedlægger tillægsskemaet Begunstigelse. Efter forsikredes død kan den/de begunstigede disponere over forsikringen. De begunstigede kan også ændre en evt. subsidiær begunstigelsesbestemmelse eller konvertere ikke udbetalte rater til en engangsudbetaling. Du kan læse mere om definition og begunstigelse af samlever og samlevers børn på Jeg tilmelder mig e-boks, så Topdanmark har mulighed for, at sende relevante dokumenter via e-boks, med mindre andet er anført nedenfor: Nej tak, jeg ønsker ikke tilmelding til e-boks. Jeg har fået oplysninger om forsikringens skattemæssige behandling. Jeg er indforstået med, at når jeg modtager en genpart af denne aftale med attestation for selskabets antagelse, træder forsikringen straks i kraft. Jeg forventer ikke at modtage yderligere accept fra. Jeg er klar over, - at forsikringen kan have indflydelse på sociale ydelser og efterløn - at jeg modtager jeg en forsikringsmeddelelse, der ikke er et omsætningspapir. Mine dispositionsmuligheder over forsikringen er ikke indskrænkede, jævnfør dog forsikringsbetingelserne, men enhver disposition skal meddeles Topdanmark Livsforsikring skriftligt. Jeg giver tilladelse til, at oplysninger om hvem jeg er, mine forsikringer og aftaler, mine betalinger, mine skader og mit helbred må udveksles indenfor Topdanmark-koncernen. Oplysningerne må udveksles til brug for relevant administration og rådgivning. Topdanmark-koncernen består blandt andet af Topdanmark Forsikring A/S, Danske Forsikring A/S og. Særlig information Markedsføring ja tak Må vi kontakte dig, sæt kryds her Jeg giver Topdanmark-koncernen tilladelse til at kontakte mig pr. telefon, , SMS eller MMS med oplysninger om nye forsikringsprodukter eller skadeforebyggende tiltag på baggrund af oplysninger registreret hos Topdanmark-koncernen. Topdanmark-koncernen består blandt andet af, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde samtykket ved at kontakte os. Som kunde har du naturligvis også mulighed for at se og eventuelt berigtige de personoplysninger vi har gemt. Det vil typisk være oplysninger som navn, cpr-/cvr-nummer, adresse og dine forsikringer Oplysningerne kan blive videregivet til offentlige myndigheder i det omfang, lovgivning kræver det. Provision Topdanmarks medarbejdere kan få provision eller bonus, når de sælger en forsikring eller pensionsordning Ballerup Side 14 af 15

15 Underskrift Dato Forsikredes underskrift Værges underskrift (hvis forsikrede er under 18 år) Dato Arbejdsgivers underskrift og firmastempel Tegnerens erklæring og Topdanmarks antagelse Hvis der er tale om ny kunde i Topdanmark og pensionen er etableret udenfor ansættelsesforhold: Underskrift Jeg erklærer, at jeg har overholdt bestemmelserne for oprettelse af livsforsikring i Topdanmark. Denne forsikringsaftale om Spartop plus accepteres hermed på vegne af. Det sker efter reglerne om særlig fuldmagt til antagelse af denne type forsikringer. Jeg bekræfter, at jeg har set fotolegitimation af forsikringssøgende. Jeg har set fotolegitimation i form af pas - angiv pasnummer her kørekort - angiv kørekortnummer her Tegner 1 Tegner 2 Dato Tegnernummer Dato Tegnernummer Underskrift evt. stempel Underskrift evt. stempel 2750 Ballerup Side 15 af 15

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse)

Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark link pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Forsikredes fulde navn Personoplysninger Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn

Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Livrente ekstra - Profil- eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Personoplysninger CPR-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Selvstændig erhvervsdrivende Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af forsikringsnr.

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse forsikringnr.

Læs mere

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor.

Beløbet er eksklusiv præmie til Tab af erhvervsevneforsikring. Forsikringen pristalsreguleres, medmindre andet er angivet nedenfor. Spar - Top pension Forsikredes fulde navn Adresse Telefonnr. Postnr. E-mail Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse, forsikringsnr. B Ændring

Læs mere

Indehaverpension / Privatpension

Indehaverpension / Privatpension Personoplysninger Forsikringsnummer mv. Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer (dag/aften) / E-mail Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Ny oprettelse Ændring af

Læs mere

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev

Livsforsikring Forsikringsnummer Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Livsforsikring Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt. antagelsesbrev Nyoprettelse Ændring af forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By

Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Profilpension, Profilpension Mix eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Selvstændig erhvervsdrivende E-mail Forsikringsnummer mv. Person-oplysninger

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-21 03.18 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom Dette er et

Læs mere

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende Spar Top Pension, Profil-/eller Topdanmark Link Pension (Opsparing med/uden præmiefritagelse) Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. Adresse Telefonnummer Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme 7864-19 03.18 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde

LIV Privatpension CVR-nr Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring. En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring En månedlig udbetaling når du ikke kan arbejde Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme LIV Privatpension CVR-nr Værdifuld hjælp i en svær tid

Forsikring ved visse kritiske sygdomme LIV Privatpension CVR-nr Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme 7869-18 03.18 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen.

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket til Gruppeliv ved død og Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nytegning Personoplysninger Ændring Evt. kundenummer: Forsikredes fulde navn: Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr.

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr. Forsikrings-/ Tegnernr. Nyoprettelse, forsikringsnr. B Ændring af forsikringsnr. B Tegner 1 Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning

Læs mere

Profilpension eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Cpr. nr. Adresse Postnr. By

Profilpension eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Cpr. nr. Adresse Postnr. By Profilpension eller Topdanmark link pension Forsikredes fulde navn Cpr. nr. Adresse Postnr. By Telefonnummer Selvstændig erhvervsdrivende E-mail Forsikringsnummer mv. Acontoindbetaling ønskes indtil evt.

Læs mere

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr.

Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning. Postnr. Forsikrings-/ Tegnernr. Nyoprettelse, forsikringsnr. B Ændring af forsikringsnr. B Tegner 1 Tegner 2 Ændring af forsikringsnr. B indenfor 6 måneder fra ikraftrædelse af pensionsordning med Basisdækning

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne

Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Bilag: Forenkling af regulativer Yderligere oplysninger til medlemmerne Forslag Bestyrelsen foreslår, at de fire eksisterende regulativer samles under et nyt forenklet regulativ. I praksis sker det ved,

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Pensionsordning - Toppension

Pensionsordning - Toppension Aftale om mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. Pensionsordning - Toppension (i det følgende kaldet virksomheden) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup Cvr-nr. 1962 5087 (i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4

Indledning Kapitel 1 Medlemsoptagelse Medlemsoptagelse Helbredsoplysninger... 4 Pensionsregulativet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Medlemsoptagelse... 3 1 Medlemsoptagelse... 3 2 Helbredsoplysninger... 4 3 Helbredsbetinget begrænsning i ret til ydelser... 4 Kapitel

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige

Læs mere

Hospitalssikringen træder i kraft med virkning fra den 1. underskrevet aftalen.

Hospitalssikringen træder i kraft med virkning fra den 1. underskrevet aftalen. Aftale om Hospitalssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere