PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I KUNDBY SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I KUNDBY SFO"

Transkript

1 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I KUNDBY SFO 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse:...side 02 Forord:...side 03 Særlige krav til pædagogiske læreplaner:...side 03 Sammenhæng i børnenes hverdag...side 03 Anerkendelse af fritidspædagogikken...side 04 Legens betydning...side 05 Børn med særlige behov...side 05 Lektiehjælp i SFO...side 06 Samarbejde om det enkelte barn...side 06 Sundhed og Trivsel:...side 06 Rummelighed...side 07 Holbæk Kommunes politiske målsætning for SFO-området:...side 07 Vision og mål for pædagogiske læreplaner...side 08 Retningslinjer for pædagogiske læreplaner i SFO...side 09 Læreplanstemaer for Kundby SFO:...side 10 Barnets alsidige personlighedsudvikling...side 12 Barnets sociale kompetencer...side 13 Barnets sprog og sproglige udtryksformer...side 14 Barnets kropslige udtryksformer og bevægelse...side 15 Barnets møde med kultur og kulturelle udtryksformer...side 16 Barnets møde med natur og naturfænomener...side 17 Evaluering SMTTE-model:...side 18 Henvisninger:...side 19 2

3 Forord: Vort mål med udarbejdelsen af Pædagogiske læreplaner i Kundby SFO er at medvirke til at skabe en fælles kommunal ramme og et overordnet værktøj for arbejdet med at beskrive og sætte mål for den praksis, vi udøver dagligt i vort arbejde med børnene. Desuden at medvirke til fortsat styrkelse af udviklingen af denne praksis på vor skole til gavn for børnene. Vi mener, at Pædagogiske læreplaner i SFO vil medvirke til at skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag og til at synliggøre det vigtige pædagogiske arbejde, der allerede praktiseres i vores SFO. Samtidig mener vi, at præcise indholdsbeskrivelser og målsætninger for vort arbejde medvirker til at styrke det tværfaglige samarbejde i Helhedsskolen, hvor lærere og pædagoger samarbejder med forældrene omkring børnene. I arbejdet med at få udfærdiget de pædagogiske læreplaner har samtlige personaler i Kundby SFO deltaget i temadage og arbejdsgrupper, da det at sætte eget præg på og medskabe giver størst muligt ejerskab til læreplanerne, som jo fremadrettet skal fungere som alle ansattes fælles arbejdsredskab. Særlige krav til pædagogiske læreplaner: Sammenhæng i børnenes hverdag: Der har de senere år været en øget opmærksomhed på den "gode skolestart", og på vigtigheden af sammenhæng mellem såvel dagtilbud - skole, samt mellem skole - fritidstilbud. Med de pædagogiske læreplaner for dagtilbud og nu tillige planer for SFO er der skabt et godt grundlag for samarbejdet omkring børnene. Dette både i forhold til udveksling af viden omkring det enkelte barn, men i høj grad også i forhold til udveksling af viden omkring det pædagogiske arbejde i de enkelte tilbud. Der er således skabt mulighed for et fælles begrebsmæssigt udgangspunkt og dermed tillige indholdsmæssig sammenhæng i barnets forskellige skift fra dagpleje til skole. 3

4 Med pædagogiske læreplaner for Kundby SFO vil en indholdsmæssig beskrivelse af fritidspædagogikken betyde tydeligere og bedre sammenhæng i børnenes skoledag og danne mulighed for understøttelse af denne sammenhæng, hvor børnene veksler mellem undervisning og fritidspædagogik. En sådan bedre sammenhæng skal sikre børnene en oplevelse af deres "arbejdsdag" som et "mangfoldigt hele". Anerkendelse af fritidspædagogikken: Fritidspædagogikken, der for over hundrede år siden startede som en socialpædagogisk kompenserende foranstaltning til oftest svagt stillede børn, er i dag i takt med udviklingen et alment tilbud til alle børn. Fritidspædagogikken bygger på tilbud, så alle børn på den ene eller anden måde sikres mulighed for deltagelse i forskellig rettede tilbud, således at vi "rammer" børns forskelligheder og kompetencer. Kundby SFO har således medansvar for det enkelte barns dannelse, og i det pædagogiske relationsarbejde er fokus på personalets rolle og ansvar som opdrager og inspirator derfor vigtig at have for øje. Kundby SFO er stedet, hvor børn møder deres venner, oplever at være del af et fællesskab, hvor de har det sjovt og har mulighed for den "frie leg" eller at deltage i planlagte aktiviteter. Fællesskabet, det at arbejde i grupper og deltage i fælles aktiviteter, er en stor del af fritidspædagogikken. Det styrker børns sociale og kommunikative kompetencer, deres kønsidentitet og giver dem mulighed for at lære af hinanden; ligesom der gives mulighed for at afprøve og videreudvikle egne færdigheder og kompetencer. Kundby SFO er med til at fremme og udvikle børnekulturen, hvilket ligeledes gør den til en vigtig del af fritidspædagogikken. Pædagogisk arbejde med børnekultur i Kundby SFO omfatter bla. at tage udgangspunkt i, hvad der pt. "rører sig" i forhold til børnenes interesser, desuden at perspektivere den aktuelle børnekulturs muligheder for børnene og sammen med børnene forholde sig til den. Derudover har fritidspædagogikken ansvar for at indføre børnene i den danske kultur gennem traditioner, årets gang osv. 4

5 Legens betydning: Leg som spontan og frivillig aktivitet er en særlig stor og vigtig del af fritidspædagogikken. Børns leg kan overordnet deles op i to kategorier: Den spontane og ikke planlagte leg samt den planlagte og igangsatte leg. Begge indgår i Kundby SFOs virke, og har hver deres fordele og betydning for børnenes udvikling og dannelse. I den spontane og ikke i forvejen planlagte leg uden voksnes indblanding har børnene frit råderum. De opstiller selv rammer og regler for legen, hvor de bestemmer indhold og roller, ligesom de løser konflikter og videreudvikler legen, og sammen med deres kammerater indøver sociale færdigheder; kort sagt bestemmer selv. Det er tillige i den "frie leg", at børnene afsøger, udfordrer og bearbejder vanskeligheder, ligesom den udfordrer og udvikler børnenes tænkemåde, deres sprog, fantasi og kreative evner samt deres følelser og sociale kompetencer, idet børnene lærer de sociale spilleregler, ansvarlighed osv. Den planlagte og igangsatte leg "styres" af det pædagogiske personale, der opsætter rammer.børnene har mere eller mindre medindflydelse og medbestemmelse alt efter sigtet med den enkelte aktivitet, som kunne være læringsmæssigt eller socialiserende. Især den planlagte leg giver pædagogisk mulighed for at imødekomme børns forskelligheder ved at tilbyde dem passende udfordringer og samvær med anerkendende voksne, således at deres selværdsfølelse og tillid til egen formåen styrkes. Børn med særlige behov: Der er i arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Kundby SFO fokus på børn med særlige behov, så også deres udvikling og dannelse sikres og styrkes. Dette uanset om deres vanskeligheder har fysisk, psykisk el. social karakter. Det kan, for disse børn, være nødvendigt, at udarbejde særlige, individuelle handleplaner ud fra hvilke, det pædagogiske arbejde planlægges, udføres og evalueres. Naturligvis er et tæt samarbejde pædagoger, lærere og forældre imellem særlig vigtigt i forhold til børn med særlige behov, såvel generelt og i forhold til de konkrete læreplanstemaer. 5

6 Lektiehjælp i SFO: Lektiehjælp er en mulighed og et tilbud til alle børn i Holbæk Kommunes SFOér. Kundby SFO har valgt at etablere et egentligt lektieværksted/rum for på den måde at tilgodese at børn, der ønsker det, gives mulighed for tid, rum, fred og støtte til lektielæsning på "forældreplan". Decideret specialundervisning og lektiehjælp til børn med behov for særlig indsats skal ske i skoleregi. Samarbejde om det enkelte barn: For det enkelte barns opfattelse af "arbejdsdagen" som et "mangfoldigt hele", og for at tilgodese det enkelte barns behov, trivsel og udvikling spiller Kundby SFO en betydningsfuld rolle. Kundby SFO som pædagogisk arena fungerer i dagligdagen som bindeled mellem skolens undervisningsdel og barnets hjem, hvilket naturligvis fordrer et tæt samarbejde alle tre parter imellem. Derfor er det pædagogiske personale i Kundby SFO ofte i dialog med forældrene for at sikre dem den bedst mulige indsigt i deres barns hverdag. Desuden er samarbejdet med skoledelen tæt for at styrke muligheden for "den tidlige indsats". Dette tilgodeses bla. ved at pædagogerne deltager i skolens undervisning for 0-3 klassetrin. I forhold til de pædagogiske læreplans-temaer er det også vigtigt, at forældrene holdes orienteret og inddrages i såvel overvejelserne om, hvordan deres barns udvikling stimuleres bedst muligt, som i evalueringen af den leg og læring, Kundby SFO forestår. Dette udmøntes bla. via månedsnyt, forældremøder og samtaler mm. Sundhed og Trivsel: Det er en vigtig del af fritidspædagogikken at arbejde med børns sundhed. Planlagt motorisk aktivitet og mulighed for fysisk udfoldelse er derfor en fast del af fritidspædagogikken og dermed Kundby SFOs tilbud. Dette er for at tilgodese børnenes almene trivsel og forebygge sygdom gennem fysisk aktivitet, og dels for at styrke, udfordre og udvikle børnenes sociale kompetencer, som naturligt følger af fysisk udfoldelse baseret på leg og sport. 6

7 Det har klart betydning for børns lyst til at leve sundt og dyrke motion, at de tilbydes rig mulighed for fysisk leg og sport, samt at de oplever gode rollemodeller og omgivelser, der inspirerer og indbyder hertil. I den forbindelse, forsøger vi videst muligt i Kundby SFO at samarbejde med det lokale foreningsliv med henblik på at styrke mangfoldigheden i tilbuddene og knytte kontakter mellem lokalområdets børn og det lokale foreningsliv. Desuden er der i Kundby SFO fokus på sund kost og dennes betydning for trivsel, velvære og sundhed. Rummelighed: Det er vigtigt, at alle aktiviteter i Kundby SFO tilrettelægges ud fra og med hensyntagen til de aktuelle børns forudsætninger og behov, således at flest mulige får relevante tilbud i deres nærmiljø. Der arbejdes i pædagogisk praksis især med begrebet rummelighed i forhold til børn, som i kortere eller længere tid har brug for individuel støtte og en særlig indsats. Holbæk Kommunes politiske målsætning for SFO området: At skabe sammenhæng og helhed i børnenes hverdag med hensyntagen til såvel videreførelse af værdierne i Helhedsskolen samt fastholdelse af fritidspædagogikken idégrundlag. At styrke børns alsidige opvækstsbetingelser. At sikre en smidig og sammenhængende skolestart med fokus på overgang fra dagtilbud til skole samt fokus på god sammenhæng mellem skolens undervisnings - og fritidsdel. At sikre at børns faglige, personlige, fysiske og sociale kompetencer udvikles optimalt At der ydes særlig indsats i forhold til børns sundhed, rummelighed, sprog og kommunikation. 7

8 Vision og mål for pædagogiske læreplaner Med udgangspunkt i ovennævnte politiske målsætning er visionen med indførelse af pædagogiske læreplaner i SFO: at fritidsdel (SFO) og skoledel (undervisning) er et sammenhængende tilbud og hinandens forudsætninger at det ligeledes opfattes sådan af barnet Målet med indførelse af pædagogiske læreplaner i SFO er således: at sikre gode og hensigtsmæssige rammer for børns overgange mellem dagtilbud, skole og SFO at sikre sammenhæng og helhed i de 6-10 åriges skolehverdag at såvel børn og forældre oplever sammenhæng og helhed imellem skole - og fritidsdelen at der med udgangspunkt i de overordnede beskrevne pædagogiske læreplans-temaer udarbejdes lokale, konkrete læreplaner for SFO indeholdende mål - og indholdsbeskrivelser, der medvirker til at tilbyde børnene optimale udviklings - og læringsmuligheder at skabe anledning til det pædagogiske personales fælles refleksion over praksis og dermed stillingtagen til dokumentation og evaluering af de pædagogiske indsatser I udarbejdelsen af læreplanernes mål og indholdsbeskrivelse, bør fritidspædagogikkens særkende og egenværdi understreges og prioriteres højt. Desuden bør det pædagogiske arbejde og tilbud tilrettelægges, så det udfordrer børnenes kreativitet, nysgerrighed og lyst til at udforske, dog med respekt for det enkelte barns indflydelse, medbestemmelse og eget frie valg af såvel legerelationer som aktiviteter. 8

9 Retningslinjer for pædagogiske læreplaner i SFO: I skoleåret 2008/2009 har vi i Kundby SFO udarbejdet mål - og indholdsbeskrivelser/ læreplaner for SFO for de 6-10 årige. Disse læreplaner implementeres ved skoleårets start 2009/2010 og skal sikre Holbæk Kommunes målsætning for Servicekvalitet i SFO. De pædagogiske læreplaner skal godkendes af enhedsbestyrelsen og være tilgængelig på skolens hjemmeside samt Holbæk Kommunes intranet ved skoleårets begyndelse. Læreplanerne revideres 1x årligt, hvor også fokusområder beskrives. Forudsætninger for god pædagogisk praksis: at mål formuleres tilpas bredt, således at de tilsammen tilgodeser en alsidig udvikling at børnene sikres indflydelse og medbestemmelse over deres fritid at børnenes ret til fri leg og aktiviteter på egne præmisser præciseres at det pædagogiske personales opgave bliver at skabe muligheder for udvikling og læring at pædagogisk praksis med respekt for fritidspædagogikkens særkende dokumenteres og evalueres at forældre sikres indflydelse på deres børns hverdag Med udgangspunkt i sammenhængen til de allerede eksisterende pædagogiske læreplaner for dagtilbud opstilles følgende krav om mål - og indholdsbeskrivelser/læreplaner udmøntet i følgende læreplanstemaer: Personlige og sociale kompetencer krop, bevægelse, sprog medier, formidling Natur og kulturelle udtryksformer og værdier 9

10 Læreplanstemaer for Kundby SFO: Læreplaner Kundby SFO I processen at udfærdige disse læreplaner har vi i personalegruppen bla. drøftet, hvori glæden ved arbejdet med børn består, hvad der, for os at se, kendetegner et godt børneliv samt hvilke værdier og principper, personalet ønsker skal ligge til grund for disse læreplaner. Personalets glæde ved arbejdet med børn består bla. i: relationer med børnene at være med til at præge vores fremtid at kunne gøre en forskel at være en betydningsfuld voksen for det enkelte barn at støtte børns dannelse og udvikling Det gode børneliv karakteriseres af personalet bla. som: gode relationer til andre børn og voksne plads til udfoldelse at blive set, hørt og forstået anerkendt at være omgivet af tydelige og autentiske voksne tid, rum og muligheder for leg (også den uforstyrrede) fællesskab og kammeratskaber Værdier og principper, som personalet ønsker skal ligge til grund for læreplanerne anerkendelse af børnene fritidspædagogikken vi voksne er rollemodeller vi voksne er igangsættere af aktiviteter og relationer vi voksne opererer i alle 3 læringsrum (gå foran og tage teten gå ved siden af og støtte børns egne initiativer gå efter og skabe muligheder/udfordringer) at støtte og opmuntre børnenes læreprocesser fokus på børns forskellige læringsstile vi voksne skaber rum og muligheder for børns leg, udfoldelse og udvikling 10

11 For de pædagogiske læreplaner i Kundby SFO gælder at: De skal behandle samtlige førnævnte læreplans-temaer Målsætninger og konkrete handlevejledninger (metoder og aktiviteter) opstilles indenfor samtlige de beskrevne læreplans-temaer De skal indeholde overvejelser omkring mål, metoder og aktiviteter i forhold til børn med særlige behov, og for to-sprogede børn Evaluering med SMTTE-modellen skal sikre et fælles evalueringsgrundlag i samtlige kommunens SFOér Det skal præciseres, hvorledes de pædagogiske læreplaner dokumenteres Der kan tilrettelægges lektieværksted, som muliggør tid, rum og fred til lektielæsning og der tilbydes lektiehjælp på "forældreplan" Såvel frivillige og lokale organisationer kan tænkes ind som en naturlig samarbejdsrelation i forhold til Kundby SFOs tilbud Enhedsbestyrelseslederen hvert år orienterer enhedsbestyrelse om de pædagogiske læreplaner Enhedsbestyrelsens ansvar og kompetencer i forhold til Kundby SFO skal understreges og tydeliggøres, og bestyrelsen skal løbende berøre temaer og principper vedrørende Kundby SFO. Dette tilses af enhedsinstitutionslederen 11

12 Barnets alsidige personlighedsudvikling: At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne. At børnenes tillid til egen formåen vokser ved, at de gives mulighed for passende udfordringer. Mål: Midler/metoder: Dokumentation: Evaluering: Styrke børnenes SMTTEmodel selvværd og tillid til egen formåen Styrke børnene i at danne betydningsfulde relationer med andre børn og voksne Støtte børnene i at sætte og tydeliggøre egne grænser samt respektere andres Igangsætte aktiviteter, der udfordrer den enkelte og gruppen tilpas Plads og rum til den frie leg Afholde SFO-møder for børnene Støtte børnene i konfliktløsning (mægle) Anerkendende tilgang til det enkelte barn Billeder Diasshow Referater af SFOmøder Optræde (evt. vilde vulkaner, teater osv) 12

13 Barnets sociale kompetencer: At børnene tilegner sig sociale spilleregler og ansvarlighed ved, at de gives mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne. At børnenes sociale kompetencer udvikles ved, at de får mulighed for at lege eller gennemføre projekter alene eller sammen med kammerater. Mål: Midler/metoder: Dokumentation: Evaluering: Styrke børnenes Billeder oplevelse af at være Diasshow anerkendt og del af et Spørgeskema fællesskab Referater af SFOmøder Støtte børnene i at afkode andres signaler samt udvise empati og respekt for andre Støtte børnene i at deltage i demokratiske processer og styrke solidaritetsfølelsen Medinddragelse og medansvar vedr. aktiviteter / projekter/ indkøb af legetøj SFO-møder for børn Igangsætte aktiviteter, der fordrer fællesskab og indeholder spilleregler tillidsøvelser Støtte børnene i konfliktløsning (mægle) Projekter af længere varighed Samvær med anerkendende voksne Legetek / legepatruljer SMTTEmodel spørgeskema 13

14 Barnets sprog og sproglige udtryksformer: Læreplaner Kundby SFO At børnenes sproglige udtryksformer stimuleres ved, at de gives mulighed for at forfølge og udføre egne ideer og planer. At børnene øver sig i at mestre sprogets virkemidler ved at eksperimentere med forskellige medier og kommunikationsmidler. Mål: Midler/metoder: Dokumentation Evaluering: Styrke børnenes Billeder SMTTEmodel evne og lyst til at Diasshow udtrykke sig og Julemarked sætte ord på Vilde vulkaner følelser og behov festival Styrke børnenes sproglige selvforståelse Udfordre børnene til sproglig kreativitet Styrke børnenes lyst til dialog Adgang til forskellige kommunikationsmidler Tid, plads og rum til dialog med andre børn og voksne Anerkendende voksne Voksne hjælper med at sætte ord på bla. følelser Gentagelser og traditioner Voksne er rollemodeller Lektiecafe Teater Læseværksted/fortællehjørnet Sprogstimulerende aktiviteter/ lege Optræden (dans & sang/ singstar/ julekor) Rum til fordybelse og afslapning 14

15 Barnets kropslige udtryksformer og bevægelse: At børnene får erfaring med forskellige former for fysisk udfoldelse ved, at de gives mulighed for deltagelse i idræt og andre former for planlagte bevægelsesaktiviteter At børnene får lyst til at leve sundt og bevæge sig ved, at de inspireres af voksne rollemodeller og omgivelser, der indbyder til fysisk aktivitet. Mål: Metoder: Dokumentation: Evaluering: Styrke børnenes SMTTE-model fysiske færdigheder og sundhed Styrke børnenes kropslige selvforståelse Støtte og opmuntre børnene til at tilegne sig viden og verden gennem sanseindtryk samt fysisk leg og eksperimenteren Støtte og opmuntre børnene til fysiske aktiviteter, der styrker fællesskabsfølelsen samt udfordrer børnenes fantasi og skabertrang Idræt & sports temaer/turneringer Daglig udendørs motion/bevægelse/ leg Brug af hallen Div. motoriske aktiviteter/lege/spil Holdlege Udflugter Sanseoplevelser Tillidslege/øvelser Rollespilslege Massage Teater & danseopførelser De voksne er rollemodeller Kostpolitik Daglige sunde måltider i SFO Billeder Diasshow Kostpolitik Udstillinger Optrædener Konditest fodboldturnering Barnets møde med kultur og kulturelle udtryksformer: 15

16 At børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre egne ideer og planer. At børnene får erfaring med forskellige kulturtilbud ved at se udstillinger, teater m.v. At børnene får forståelse for den kulturelle mangfoldighed ved mødet med andre kulturers traditioner, skikke m.v. Mål: Midler/metoder: Dokumentation Evaluering: Stimulere børnenes SMTTEmodel kulturforståelse Styrke og opmuntre børnenes kreativitet, fantasi og lyst til at eksperimentere med forskellige medier, materialer osv. Støtte børnene i at udforske andre kulturers mangfoldighed og anderledes skikke/traditioner Styrke børnenes erfaring med egen kulturarv Kulturoplevelser (udstillinger, teater, koncerter mm) Vilde vulkaner Temauger (f.eks. verdens lande, mad fra andre kulturer, gl. dage/lege) Udflugter Kreative temaer/projekter Traditioner Årets gang Formidling (udstilling) Deltagelse i lokale kunstneriske tilbud Billeder Diasshow Udstilling Optræden Fællesspisning Barnets møde med natur og naturfænomener: 16

17 At børnene oplever glæde ved og respekt for naturen ved, at de gives mulighed for at deltage i ture og projekter i det fri. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur og naturfænomener ved, at de får mulighed for at undersøge og eksperimentere på dette felt. Mål: Metoder: Dokumentation: Evaluering: Styrke børnenes Lege/aktiviteter i Billeder SMTTE-model forståelse for naturen Diasshow naturens værdi Bål og bålaktiviteter Plancher/udstillinger og økosystemer Aktiviteter med Styrke børnenes naturens materialer kendskab til og Bondegårdsbesøg respekt for Temaer/projekter om naturen f.eks. årstiderne, Styrke børnenes stjernehimlen, kendskab til økosystemet, dyr og vejrlige dyrespor fænomener Leg med vand Styrke børnenes Drageflyvning opfattelse af Udflugter til skov & naturen som rum strand for glæde, fantasi Skraldepatrulje og fællesskab De voksne igangsætter, inspirerer og deltager De voksne er rollemodeller 17

18 Evaluering SMTTE-model: I samtlige Holbæk Kommunes SFO er er det besluttet at bruge SMTTE - modellen som evalueringsredskab i forhold til de pædagogiske læreplaner. SMTTE - modellen er et dynamisk redskab til planlægning og udvikling, hvor mål skal konkretiseres, og hvor man springer frem og tilbage mellem de 5 elementer. SMTTE er særlig velegnet til planlægning, hvor man undervejs evt. har brug for justering af tiltagene for at nå målene. S-Situation: Hvilke tiltag har/gør vi lige nu, hvad er status. M-Mål: Hvilke mål sætter vi for arbejdet T-Tiltag: Hvilke tiltag vil vi gøre for at nå vore mål T-Tegn: Hvilke tegn vil vise, at vi har nået vores mål E-Evaluering: Hvordan vil vi evaluere, hvem evaluerer og hvornår. Kundby SFO har i forhold til de pædagogiske læreplaner besluttet, at sætte ekstra fokus på to af de i alt seks læreplanstemaer i dette skoleår Disse to temaer er: Barnets sociale kompetencer Barnets kropslige udtryksformer og bevægelse Dette har vi valgt for at kunne fordybe os i processen til gavn for børnene i SFO. I denne forbindelse vil personalet, som internt arbejdsredskab, udarbejde aktivitetsbeskrivelser. Disse beskrivelser skal styrke arbejdet med at omsætte og evaluere læreplanstemaerne og evalueringsmetoden i praktiske aktiviteter for børnene. 18

19 Henvisninger: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. Fremsat af undervisningsministeren Mål og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger. Holbæk kommunes Servicekvalitet Holbæk Kommunes Servicemål 2.13 Leg og lær, Ministeriet for familier og forbrugsanliggender. Pædagogiske læreplaner, Odense kommune Rammer for pædagogiske læreplaner, Kolding Kommune 19

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I KUNDBY SFO

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I KUNDBY SFO PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I KUNDBY SFO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse:...side 02 Forord:...side 03 Særlige krav til pædagogiske læreplaner:...side 03 Sammenhæng i børnenes hverdag...side 03 Anerkendelse

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen 06-05-2013 Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Forord Vi vil i denne indholdsbeskrivelse benytte Den Logiske Model som metode

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SFO - rammer for Mål og Indhold

SFO - rammer for Mål og Indhold SFO - rammer for Mål og Indhold Redigeret juli 2011 1 Indhold Forord... 3 Oversigt over SFO er i Nyborg Kommune... 4 Retningslinjer for processen på skoler/sfo er... 4 Overgange/sammenhæng... 5 Samarbejde...

Læs mere

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO.

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer: At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne. At børnenes tillid

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I SFO PÅ LUNDERGÅRDSKOLEN Skoleåret 16/17

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I SFO PÅ LUNDERGÅRDSKOLEN Skoleåret 16/17 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I SFO PÅ LUNDERGÅRDSKOLEN Skoleåret 16/17 Fakta boks om Lundergårdskolen og SFO Lundergårdskolen er en del af Nordvest skoledistrikt(bjergby og Højene) Lundergårdskolen er en

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Oplæg til mål- og indholdsbeskrivelser for SFO-området Til: Børneudvalget og Byrådet Dato: Version 5. oktober 2009 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 09/2981

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv Mål for SFO Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 1 2 Børnesyn Overordnede Mål for Dagtilbud/Landsbyordninger/ Skolefritidsordninger

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning - og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning Revideret august 2016 Indledning Den pædagogiske virksomhed i Jels SFO er en bred vifte af situationer, hvor vi med afsæt i den anerkendende tænkning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser i Nordenskov SFO

Mål- og indholdsbeskrivelser i Nordenskov SFO Indledning Varde kommune har besluttet at SFO' ernes mål- og indholdsbeskrivelser skal revideres. SFO lederne har i samarbejde med skolekonsulenten tilpasset nye fokusområder, så de passer med Varde kommunes

Læs mere

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne er at gøre det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne mere synligt og konkret.

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne er at gøre det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne mere synligt og konkret. Mål - og indholdsbeskrivelse for Ulkebøl Skole, SFO Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune Fritidslivet i SFO rummer sin egen og selvstændige værdi og betydning for børns opvækst, udvikling, dannelse og læring og supplerer dermed opdragelsen

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Blichers Børneby SFO

Blichers Børneby SFO Blichers Børneby SFO Haldvej 6 8981 Spentrup Tlf.: 89 15 43 66 Hjemmeside: www.blicherskolen.dk 1 Indholdsbeskrivelse Forord... side 3 Beskrivelse af Blichers Børneby SFO... side 4 Skolen og samarbejdet

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret.

På nuværende tidspunkt er det kun det ene tværgående overordnede læringsmål, der er formuleret. Input til dialogmøde med Undervisnings- og skoleudvalget. Det nye i den styrkede læreplan er, at der nu laves et fælles sprog og retning for arbejdet i dagtilbud 0 6 år. Det skal være tydeligt, hvad der

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet.

I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. I Trørød børnehus arbejder vi målrettet med den styrkede pædagogiske læreplan og her har vi tænkt det fælles pædagogiske grundlag ind i årshjulpet. Det pædagogiske grundlag Dagtilbud skal basere deres

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune

Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Mål og Indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune Indhold INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 BAGGRUND... 3 RAMMEN... 4 TEMAERNE... 4 DEN LOKALE PROCES... 5 FRIST FOR UDARBEJDELSE... 6 1 INDLEDNING Med vedtagelse

Læs mere

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl.

De fysiske og indholdsmæssige rammer for SFO Ulkebøl. Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen. Det nye er bl.a. kravet om skriftlighed og strukturering,

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden April 2014 Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Pædagogik i SFO... Side 6 Børn er forskellige... Side

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS

FÆLLES MÅL FOR DUS VESTBJERG SKOLE & DUS BØRNE OG LÆRINGSSYN I DUS Vestbjerg arbejder vi ud fra, at hvert enkelt barn er unikt, og at vi bedst behandler børn lige ved at behandle dem forskelligt. Det enkelte barn fødes med sin helt egen personlighed,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2017 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere