Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*"

Transkript

1 Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, og Marie Hvid Nissen, Sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen Metropol Klasse S2012 T Opgaven er afleveret d Antal tegn: Vejleder: Jane Lorentzen I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannel< ser nr af < 19, stk. 6, bekræfter undertegnede eksaminand med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssighjælp. Louise Hornbøll Marie Hvid Nissen! Opgaven)må)anvendes)internt)i)uddannelsen) Side1afSide1af50

2 * Resumé* Formåletmeddetteprojekter,atundersøgehvilketfokussygeplejerskerharpåbørnsompårørende tilenpsykiatriskpatient,samthvadderpåvirkerdettefokusogdermedinddragelsenafdissebørn. Resultaterne skal bidrage til Region Hovedstaden Psykiatris Implementeringsprojekt) af) Børn) Som) Pårørende.Denvidenskabeligetilgangerhermeneutisk.Detempiriskematerialebeståraftointer< viewafpsykiatriskesygeplejersker.detanalyserespåbaggrundafjürgenhabermas,peterjavisog IcekAzjensteorier. Resultater:*Sygeplejerskerneharforskelligtfokuspåbørnsompårørende.Dettefokuserafhængigt af afdelingens kultur. Et manglende fokusikulturen, kan betyde at sygeplejersken ikke inddrager børnene.sygeplejerskersomselvharbørnharetstørrefokuspåbørnsompårørendeogvilihøjere gradinddragedem.engodrelationtilpatientenvilydermerebetyde,atbørneneihøjeregradind< drages. Side2af50

3 Abstract* Theaiminthisprojectistoinvestigatethefocusnurseshaveonchildrenasrelativesofapsychiatric patient,whatinfluencesthisfocusandthereforetheinvolvementofthese children. The results shouldcontributetoregionhovedstadenpsykiatris Implementeringsprojekt)af)Børn)Som)Pårøren> de.thescientificapproachofthisstudyishermeneutical.theempiricalmaterialismainlyanalyzed onthebasisofjürgenhabermas,peterjavisandicekazjen stheories. Results:**Thenurseshavedifferentfocusonchildrenwhoarerelatives.Thisfocusisdependenton thecultureoftheward.ifthewardhasn tfocusonthesechildren,nursesmaynotinvolvechildren whoarerelatives.nurses whitchildrenoftheirownhavemorefocusonchildrenwhoarerelatives andaremorelikelytoinvolvethem.agoodrelationbetweenthenurseandthepatientwouldsignify thatthechildrenwouldbemoreinvolved. Side3af50

4 Indholdsfortegnelse* Indledning... 6! 1.*Klinisk*sygeplejefaglig*problemstilling... 6! 1.1*Samfundsperspektiv... 6! 1.2*Barnets*perspektiv... 7! 1.3*Curologisk*perspektiv... 9! 1.4*Litteratursøgning... 10! 2.*Afgrænsning... 12! 3.*Problemformulering... 12! 4.**Metode*og*teori... 13! 4.1*Videnskabsteoretisk*position... 13! 4.2*Forforståelse... 13! 4.3*Ressourcepersoner... 14! 4.4*Det*empiriske*materiale... 14! 4.5*Kvalitativt*interview... 15! 4.6*Juridiske*og*etiske*overvejelser... 15! 4.7*Analysemetode... 16! 4.8*Teori... 17! 4.8.1Systemoglivsverden<JürgenHabermas...17! 4.8.2Læring<PeterJarvis...18! 4.8.3Teorienomplanlagtadfærd<IcekAjzen...18! 4.8.4Supplerendeteori...19! 5.*Analyse... 19! 5.1*Kulturens*betydning*for*sygeplejerskernes*fokus*på*børn*som*pårørende... 19! 5.1.1Kulturensbetydningforlæring...21! 5.1.3Delkonklusion...22! 5.2*Betydningen*af*selv*at*have*børn... 23! 5.2.1Delkonklusion...24! 5.3*Relationens*betydning... 24! 5.4*Analyse*af*sygeplejerskernes*inddragelse*af*børn*som*pårørende... 25! 5.4.1Attitude...25! Side4af50

5 5.4.2Afdelingenskultur...27! 5.4.3Udfordringer...28! 5.4.4Delkonklusion...29! 6.*Diskussion... 30! 6.1*Metodediskussion... 30! 6.2*Teoridiskussion... 31! 6.3*Resultatdiskussion... 31! 7.*Konklusion... 33! 8.*Perspektivering... 35! Litteraturliste... 36! Bilag*1*X*Søgeprotokol... 39! Bilag*2*X*Interviewguide... 43! Bilag*3* *Skriftligt*samtykke... 46! Bilag*4* *Tilladelse*til*at*foretage*dataindsamling... 48! * * * Side5af50

6 Indledning* I2014var patienterindlagtivoksenpsykiatrien(Vendsborgetal,2015).Mangeafdissepati< enterharhjemmeboendebørn,ogpsykiatrifondenanslåratderidanmarkerca børnsom harenforældermedenpsykisklidelse(psykiatrifonden,2013).gennemetpersonligtengagement somfrivilligikampagnenenafos,erviblevetbevidsteom,atflerepatienterogpårørendeefter< spørger inddragelse af børn som pårørende i den psykiatriske behandling. Undersøgelser viser, at børnsompårørendeeririsikoforselvatudviklepsykiskelidelser.dennetendenskanmodvirkesved atbørnenefårenforståelseforforælderenslidelse.foratskabedenneforståelsehosbørneneer detvigtigtatsygeplejerskerneinddragerdemibehandlingenafpatienten. RHP(RegionHovedstadensPsykiatri)eropmærksommepåbørnsompårørende,ogharidensam< menhænglavetenkortlægningafsygeplejerskernesindsats.undersøgelsenviserenmanglendeind< satsmodbørnene.dersesdesudenensammenhængmellemsygeplejerskernesfokusogindsats. Idettebachelorprojektvilsygeplejerskernesfokuspåinddragelseafbørnsompårørendederforblive belyst.dettevilskeigennemkvalitativeinterviewaftosygeplejerskerfrapsykiatrien.idensammen< hængerderskabtkontakttilkatrinefrydendal,somerprojektlederafkortlægningensamtetim< plementeringsprojekt,somskalforbedreindsatsenmodbørnsompårørende.formåletmedbache< lorprojekteteratbidragetildetteimplementeringsprojekt. 1.*Klinisk*sygeplejefaglig*problemstilling* Idetfølgendeafsnitvilproblemstillingenpræsenteres.Dertagesudgangspunktitreperspektiver. Førstpræsenteresetsamfundsperspektiv,hvorderredegøresfor,hvilketiltagderfindesiDanmark overforbørnsom pårørendeipsykiatrien.dernæstpræsenteresbarnetsperspektiv.herbekrives barnetsudviklingiforholdtildenrisikofaktordetudgøratvokseopmedenpsykisksygforælder.til sidstforholdesdissetoperspektivertildetcurologiskeperspektiv,hvorsygeplejerskensindsatsbe< skrives. Problemstillingen underbygges af en systematisk litteratursøgning, som præsenteres i det sidsteafsnit. 1.1*Samfundsperspektiv* IDanmarkfindesderikkenogensystematisketilbudtilbørnsompårørendeipsykiatrien.Derforelig< gerdogenvejledningfrasundhedsstyrelsen,somanbefaleratsygeplejerskerindledningsvissyste< matiskundersøgerogdokumentere, om der er børntilpatienten,samtindhenteroplysningerom barnetsomgivelser(sundhedsstyrelsen,2012).hvissundhedspersonaletfårkendskabtil,atenpati< Side6af50

7 entharetellerflerebørn,somleverunderforhold,somkansættedetssundhedellerudviklingifare, erderifølgeservicelovenunderretningspligt(social<ogindenrigsministeriet,2015). Nårenpatientmedbørnunder18årbliverindlagt,anbefalerSundhedsstyrelsenyderligere,atsund< hedspersonaletafholderensåkaldtfamiliesamtale.enfamiliesamtaleerensamtalemedforældrene ellerdennærmesteomsorgsgiverogevt.barnetselv,hvorsærligeforholdogreaktionerafklares.det vurderesher,ihvilkengradbarnetharbehovforstøtteoginddragelse.i familiesamtalenkander givesinformationtilbarnetomkringforældrenessygdom,sygdommensvarighed,årsag,symptomer ogbehandlingafpassettilbarnetsalder,forståelsesevneogønske.deanbefalerogsåatgiveforæl< dreneellerdennærmesteomsorgsgiverrådogvejledningtilatklaresituationenogtilselvatvidere< givealderssvarendeinformationtilbarnet(sundhedsstyrelsen,2012). Iseptember2015skrevenrækkeforeningeroginteresseorganisationer,bl.a.Psykiatrifonden,Kræf< tensbekæmpelse,foreningendanskepatienterogbørnerådetetbrevtilsundhedsministerenforat gøreopmærksompå,atdererethulilovgivningenhvorbørnsompårørendebliverglemt.deøn< sker,atvifåretobligatorisksystemidanmark,somsikreratbørnenebliverinddraget.detteville kræve,atsundhedspersonaletblivermererustetogundervisttilattalemedoginddragebørn(psy< kiatrifonden,2015). 1.2*Barnets*perspektiv* Børnsomvokseropmedenforældermedenpsykisklidelse,harenøgetrisikoforselvatudvikle psykiskelidelser.dettesesienkohorteundersøgelseover20årforetagetiholland.formåletvarat undersøge,ombørnafforældermedensværaffektivlidelse,harstørrerisikoforselvatudvikleen psykisklidelseog/ellerpsykosocialeproblemer,iforholdtilbørnhvisforælderikkeharnogenpsykia< triskdiagnose.resultatetviste,atdererensignifikantforskelidetogrupper.debørnsomharen ellerflereforældremedenpsykiatriskdiagnose,hartregangestørrerisikofor,atudviklepsykiske lidelser(weissmanetal.,2006). ForatforståbørnsudviklinganvendesProfessorArnePoulsen.Hanbeskriveratmennesket,iløbetaf livet,stillesoverforalderssvarendeudviklingsopgaver,somdetlykkesellermislykkesfordetatløse. Disseudviklingsopgaverersamfundsbestemt,ogkanderforvarierefradenenekulturtildenanden. Eteksempelpåenudviklingsopgavekanf.eks.væretilknytningtilomsorgspersonerogselvregule< ring.nåretantaludviklingsopgavermislykkedes,kanderskeenfejltilpasning.påbaggrundafflere undersøgelseropstillerpoulsenenrækkerisikofaktorer,somharvistsigatøgesandsynlighedenfor fejltilpasning.psykiskelidelserhosforældrenævneshersomenrisikofaktor(poulsen,2008). Side7af50

8 Øyvind Kvello, professor i udviklingspsykologi, uddyber denne risikofaktor. Han beskriver at foræl< drenespersonlighed,erafstorbetydningfordenomsorg,degiverderesbarn.idenforbindelseop< stillerhanenrækkepersonlighedstræk,somharbetydningforomsorgen.hergælderf.eks.foræl< drenesansvarsfølelse,gradenogkvalitetenafderesmentalisering,deressensitivitet,tillidtilandre, impulskontrol,stabilitetmedhensyntilfølelser,selvstændighedogselvbillede.dissetrækervigtigei omsorgsudøvelsen,somoftepåvirkesafpsykiskelidelser.hererisærselvregulering,selvbilledeog mentaliseringkarakteristikavedenrækkepsykiskelidelser(kvello,2010). Iensvenskkvalitativundersøgelseinterviewesenrækkevoksnepersoner,omderesoplevelseraf,at værebarnogvokseopmedenforældermedenpsykisklidelse(knutsson<medinetal,2007).dette sammenholdesmedenandenundersøgelsehvor8børninterviewesomsammeoplevelser(östman, 2007).Dissetoundersøgelseranvendesforatfåenmereuddybetforståelseafbarnetssituationog oplevelser. Devoksnebørnbeskriveratdeideresbarndomharmangletforælderensomværendeenomsorgs< person.forælderenvarikkeistandtilatværetilstedeogstøttendeirelationen(knutsson<medinet al,2007).dettekansammenholdesmedkvello s(2010)beskrivelseafrisikofaktoren,vedatforælde< renspersonlighedstrækpåvirkesvedenpsykisklidelse. Undersøgelsen med børneneviser hvordan man som barn, er bekymretforsineforældre.denne bekymringgårbl.a.påomforælderenvilbegåselvmord(östman,2007).detteunderbyggesafde voksnebørn,somudtaleratdehaftlignendebekymringer,herunderogsåomforælderenkunnefå denrettehjælp.deudtrykkerogså,atdehavdeenangstforatkommehjemefterskole,fordide aldrigvidstehvaddekomhjemtil(knutsson<medinetal,2007). Devoksnebørnfortæller,atdeoplevededetubehageligt,nårforælderenopførtesiganderledes.Det betødatdemåtteværeforsigtigeogeftertænksomme,overhvordandefremtrådteoverforforælde< ren(ibid).defortælleryderligere,atdeforbindermangenegativefølelsermeddet,atværebarnaf enforældermedenpsykisklidelse.følelsersomskam,angst,frygtforkonflikter,dårligtselvværdog vredeoptrådtehyppigtideresbevidsthed.nogleføltesigensommefordiingenvidsteogforstod hvordandetvaratværebarnafenforældermedenpsykisklidelse.dervaringenderforklarede dem,hvaddersketemedderesforældre,ogdestodoftealenetilbage(ibid). Disseproblemstillingerbliverogsåbelystietaustralsklitteraturstudie.Herbeskrivesatbørnharen tendenstilatdannefejlagtigeopfattelserafderesforældrespsykiskelidelse(reupertogmaybery, 2007).Dissefejlagtigeopfattelserkanføretilbekymring,angstogensomhed,hvilketbeskrivesideto interviewundersøgelser(knutsson<medinetal.,2007;östman,2007).deterderfornødvendigtfor Side8af50

9 børneneatlærehvadpsykisklidelseer,oghvadmankangørenårmorellerfarhardetdårligt.deter desudenvigtigforbarnetatfålovtilatudtrykkesigselvogsinfrygtomkringforælderenspsykiske lidelse(reupertogmaybery,2007). Poulsenpåpeger,atdeflestebørnermodstandsdygtigeoverforrisikofaktorer,dogkunoptilenvis grænse.hvordennegrænseliggerbestemmesudfraantalletafbeskyttelsesfaktorer.børnogunge kanaltsåmodståflererisikofaktorer,joflerebeskyttelsesfaktorerderertilstede(poulsen,2008). 1.3*Curologisk*perspektiv** Udfradesygeplejeetiskeretningslinjerbørsygeplejerskentagehensyntilpatientensintegritet,her< underviserespektogomsorgoverforpårørende(sygeplejeetiskråd,2014).inddragelseafpårøren< deerderforendelafbehandlingenafpatienten. Inddragelseafpatientensbørn,iformafforebyggendeinterventioner,erfokuspunktetiensvensk interviewundersøgelse. I forebyggelsen er familiesamtalerheltcentral. Patienterne fik ved familie< samtalerneredskabertilattalemedderesbørnomderespsykiskelidelseogdensbetydning.patien< terneblevefterfølgendeinterviewetomderesoplevelsermedfamiliesamtalerne. Mangefølte,atdetvarsværtathørebørneneserfaringerogdefølteskyldogskamoverderessitua< tion og forældrerolle. De bekymrede sig i den sammenhæng om, hvad sundhedspersonalet skulle tænkeomdem.deoplevededogalligevelenro,vedattalemedsundhedspersonalet,somkunne hjælpedemoggivedemredskabertilattalemedbørnene.defortælleratdeikkevilleværeistand tilattalemedbørneneomderessituationudendennehjælpfrasundhedspersonalet(pihkalaetal, 2011).Altsåhardetenpositivbetydningforbehandlingenafpatienten,hvisbørnenebliverinddra< get. RHPharvejledningen,Børn)af)patienter)med)psykisk)sygdom,somfølgerSundhedsstyrelsensanbefa< linger(regionhovedstadenspsykiatri,2014).formåletmeddenneeratunderstøtteenbehandlings< kultur,hvoripatienternesbørnaktivtogsystematiskbliverinddraget.derudoverskaldensikre,at detkliniskepersonaleharredskabertilinddragebørnogungesomerpårørende.medinddragelse menesderatderskabesdialogmedpatienterneomderesbørnogatdertilbydesenfamiliesamtale. Ledelsenpåcenteretellerafdelingenharansvaretfor,atdennevejledningfølgesafdetkliniskeper< sonale,herundersygeplejersker(ibid.). Inddragelsenafbørntilpatientermedpsykisklidelsebeskrivesyderligereietaustralsklitteraturstu< die.herbeskrivesidentifikationogstøttefrasundhedsprofessionellesomenbeskyttelsesfaktorfor børnenesmodstandskraft.sygeplejerskenogandetpsykiatriskpersonalemenes,athaveenafgøren< Side9af50

10 derolleiatsikreatbørnenesrisikofaktorereridentificeret,samtatfamiliensmestringbliverstøttet (Foster,O Brien,Korhonen,2012).Sombeskrevettidligere,kanbørnogungemodståflererisikofak< torer,joflerebeskyttelsesfaktorerderertilstede(poulsen,2008).sygeplejerskensstøttekanderfor havebetydningforbarnetsudvikling.ifølgelitteraturstudieterdetdogikkealtpsykiatriskpersonale derserdettesomendelafderesarbejdsopgaveogsamtidiggivermangeudtrykformanglendevi< denogfærdighederifamiliefokuseretpleje.sygeplejerskerneharderforsværtvedatinddragebør< neneibehandlingenafforælderen(foster,o Brien,Korhonen,2012). PS(PsykiatriSkåne)ogRHPharsamarbejdetometprojekt,somhavdetilformålatlaveenkortlæg< ningoverindsatseniforholdtilbørnsompårørendeidetoregioner.formåletvaratafdækkehvor< dan personalet, med afsæt i lovgivning, retningslinjer og vejledninger, gennemfører arbejdet med børnsompårørendeipsykiatrien.formålet,pålængeresigt,eratstyrkeindsatsenoverforbørnene (PsykiatriSkåne&RegionHovedstadensPsykiatri,2013). UdfraenspørgeskemaundersøgelseiRHPmedsygeplejerskerogandetpsykiatriskpersonale,kan manseatkunhalvdelenafdeadspurgtesygeplejerskerregistrererompatientenharbørnunder18 år.yderligereviserderesundersøgelse,atkun17afsygeplejerskernealtidelleroftebrugervejled< ningenbørn)af)patienter)med)psykisk)sygdom(ibid.).detteviseratlangtfraallesygeplejerskergøren indsatsoverforbørnsompårørende.dettekanværeenkonsekvensaf,somlitteraturstudietpåpe< ger,atsygeplejerskerneikkeserdetsomderesarbejdsopgave,samtatdemanglervidenogfærdig< heder(foster,o Brien,Korhonen,2012). 1.4*Litteratursøgning** Til udarbejdelsen af problemstilingen blev der først foretaget en bevidst, tilfældig søgning på google.dk. Dethavdetilformålatinspirereiidefasen. For at kunne beskrive problemfeltet og af< grænsemodenproblemformulering,blevderiværksatsystematiskesøgningerpådatabasernechi< nal,psykinfoogpubmed.dissetredatabaserervalgt,fordidehverisærrepræsentererområdersom harenrelevansforproblemstillingen(karlsson,2014).anvendelsenafdissetredatabaservurderes fyldestgørendetillitteratursøgningenfordettebachelorprojekt. Udfradevalgtesøgeordblevderforetagetenfritekstsøgningpåalletredatabaser.Søgeordeneblev tilpassetdenenkeltedatabase(bilag1).detvarproblematiskatspecificeresøgningenpåbørnsom pårørendeipsykiatrien,hvilketførtetilenrækkeirrelevanteresultater.dissebleviførsteomgang sorteretfravedengennemlæsningafoverskrifterne.herefter,udfragennemlæsningafartiklernes resume,blev27udvalgttilgennemlæsning,hvoraffemartiklereranvendtiopgaven(bilag1).der Side10af50

11 blevdesudenlavetenkædesøgninghvordeanvendteartiklersreferencerblevsetigennem.udfra dettefandtviénrelevantartikel. Side11af50

12 2.*Afgrænsning* Sombeskrevetiproblemstillingen,erderenrisikofaktorforbundetmedatvokseopmedforælder medenpsykisklidelsehvilketbetyder,atdererenstørrerisikofor,atbarnetselvudviklerenpsykisk lidelse.deterderfornødvendigt,atsygeplejerskerneharfokuspåoginddragerdennegruppe.en mådeatimødekommebørnenesbehover,atfølgerhp svejledning(regionhovedstadenspsykiatri, 2014). Detvisersigdog,atmangesygeplejerskeriRHPikkeinddragerbørnsompårørende(PsykiatriSkåne &RegionHovedstadensPsykiatri,2013).Detkan,forudensygeplejerskernesfokus,færdighederog viden,værepolitikogledelsesamttværinstitutioneltsamarbejdesomerbarriererforatsygeplejer< skerneikkeinddragerbørnene(foster,o Brien,Korhonen,2012).)) SomopfølgningpåprojektetafkortlægningenafindsatserneiPsykiatriSkåneogRHP,erderiRHP igangsatetimplementeringsprojekt.dethartilformålatarbejdemeddeanbefalingersomudsprang afprojektetogimplementereinitiativer,somkanforbedreindsatsenmodbørnsompårørende(re< gionhovedstadenspsykiatri,2015).foratfåetindblikidenigangværendeimplementeringsproces, blevderskabtkontakttilprojektlederkatrinefrydendal.idettemødeopstodenbevidsthedom,at deriimplementeringsprocessen,gennembørnekoordinatorer,isærvarfokuspåledelse,tværinstitu< tioneltsamarbejdesamtnøglepersoner 1.Dermanglerdogenindsigtisygeplejerskernessubjektive oplevelser. Formåletmedbachelorprojekteterderfor,atbidragetilimplementeringsprojektet,vedatbeskrive tosygeplejerskerssubjektiveoplevelseriforholdtilinddragelsenafbørnsompårørende.detvilfor< håbentliggiveenindsigti,hvilketfokussygeplejerskernehar,oghvadderpåvirkerdettefokus.dette førertilfølgendeproblemformulering. 3.*Problemformulering* Hvilket*fokus*har*sygeplejerskerne*på*inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en*patient*indlagt*på* en*psykiatrisk*afdeling*og*hvad*påvirker*dette*fokus*og*dermed*inddragelsen*af*disse*børn? * 1 Nøglepersonererpsykiatriskpersonalesomertrænetoguddannettilathavemerevidenomkringbørnsom erpårørendeogtilathaveenrådgivendeogkoordinerendefunktioniforholdtildette. Side12af50

13 4.**Metode*og*teori* Idetfølgendeafsnitvilderbliveredegjortogbegrundetfordenvidenskabsteoretiskeposition,vores forforståelsevilbliveredegjortogressourcepersonervilblivepræsenteret.hereftervildetempiriske materialepræsenteressamtdenvalgtemetodetilindsamlingafempirioganalyse.desudenviletiske ogjuridiskeovervejelseriforbindelsemedprojektetblivebeskrevet.tilsidstpræsenteresdeudvalg< teteoriersomanvendesianalysen. 4.1*Videnskabsteoretisk*position** Projektets problemformulering lægger op til en humanvidenskabelig kvalitativtilgang.veddenne tilgangvægtesmennesketsometbevidst subjekt, og man forsøgerat forståpersonen, personens handlingerogproduktetafdissehandlinger(birkler,2011).udfraproblemformuleringenønskesder, gennemsygeplejerskernessubjektiveoplevelser,atfåenforståelseforderesfokuspåinddragelsen afbørnsompårørende.dermedsøgesetindblikidenenkeltesfølelser,hensigterogværdiersamt denneshandlingerogaktiviteter,iforholdtilatinddragebørnsompårørende. Tilatopnåenforståelseanvendeshermeneutikken.Hermeneutikkenhartilformålatforsøgeatfor< stå og fortolke mennesket. Ifølge den tyske filosof Hans<Georg Gadamer, har man altid en for< forståelse,somerennødvendigbetingelseforatkunneopnåennyforståelse(dahlager&fredslund, 2013). Til at arbejde med vores forforståelse anvender vi den hermeneutiske cirkel som metodisk redskab. IfølgeGadamersfilosofibestårdenhermeneutiskecirkel,afetcirkulærtforholdmellem helhedsforståelseogdelforståelse.delenekankunforståshvishelhedeninddrages,ogomvendtkan helhedenkunforståspåbaggrundafdelene(ibid.).nårmangårindienforståelseshandling,forud< sætterdetatmanharsinegenhorisont,someretudtrykforenssituationogsomskabervoresfor< forståelse.forståelseskerimødetmellemtohorisonter,vedatmansættersigindienandenshori< sont.dermedkanman,meddetodelforståelser,opnåennyhelhedsforståelseogdervilskedetsom Gadamerkalderenhorisontsammensmeltning(Ibid.).Foratarbejdehermeneutiskerdetderforvig< tigtatafdækkesinforforståelse,dadenneanvendesforatopnåennyforståelse. 4.2*Forforståelse** Viharenforforståelseaf,atderforbarneterenrisikofaktorforfejltilpasning,vedatvokseopmed enforældermedenpsykisklidelse.inddragelseafbørnenemodvirkerdennerisikofaktor.deterder< forvigtigtatsygeplejerskerneinddragerbørnene.viharenbegrundetforståelseaf,atmangesyge< plejerskerikkegørdette. Side13af50

14 Daviønskeratbidragetilimplementeringsprojektetervoresforforståelse,atdegennemderespro< cesønsker,atallesygeplejerskerneharfokuspåbørnsompårørende.vierdesudenbevidsteom,at detikkeeraltviharvidenom. Vierigennemundersøgelsensfremgangblevetopmærksompå,atviunderintervieweneharhaften forkertforforståelseomsygeplejerskernesrolleifamiliesamtaler.viharhaftenforforståelseaf,at implementeringsprojektetharenmålsætningom,atallesygeplejerskerskalafholdefamiliesamtaler. Detteerikkekorrekt,dadennefunktionerforbeholdtnøglepersoner. 4.3*Ressourcepersoner** Gennemprojekteterderanvendttoressourcepersoner.Disseressourcepersonereranvendttilat undersøgeproblemstillingensrelevansforatfåetlidtbredereperspektiv. IgennemkampagnenENAFOSerderskabtkontakttilkampagnensprojektleder,psykologJohanne Bratbo. Med hende erproblemstillingensrelevansdiskuteret.dettegaven større viden indenfor områdetbådesamfunds<,sygepleje<ogpsykologimæssigt. Foratfåetindblikiimplementeringsprojektetafbørnsompårørendeipsykiatrien,erderetableret kontakttilprojektlederkatrinefrydendal.herigennemharvifåetindblikiimplementeringsproces< sensamtnøglepersonuddannelsen.dettehargivetenindsigti,hvordanvikanbidragemednyviden. 4.4*Det*empiriske*materiale** Udfravoresproblemformuleringønskesenvidenomogforståelseafsygeplejerskernessubjektive oplevelser. Der vil derfor blive anvendt et eksplorativt design(karlsson,2014),hvordetempiriske materialevilbeståafudvalgtesygeplejerskersegneudsagnomfænomenet. Deudvalgtesygeplejerskerfindervivedhjælpafsneboldmetoden,hvorformåleteratidentificere relevanteinterviewpersonergennemandrepersoner,somharetkendskabtilinformanterindenfor området(birkler,2011).projektleder,katrinefrydendal,harsatosiforbindelsemedenafdelingssy< geplejerske,somkansætteosiforbindelsemedinformanter,hvisudsagnkanbrugestilatbesvare problemformuleringen.davianvendersneboldmetoden,erviikkesikrepåhvilkeinformantervivil fåfati(ibid.).viharblotdetinklusionskriteriumatdetskalværesygeplejersker,somarbejderpåen psykiatriskafdeling.afdelingssygeplejerskenetableredeenkontakttiltosygeplejerskerfraenpsykia< triskafdeling. Side14af50

15 4.5*Kvalitativt*interview** Tilatindsamledetempiriskemateriale,anvendesdetkvalitativeinterviewsommetode,inspireretaf SteinarKvale.IfølgeKvaleerdetkvalitativeinterviewvelegnetatbruge,daderønskesenvidenog forståelse af de udvalgte sygeplejerskers synspunkter, udfolde betydningen af deres oplevelser og afdækkedereslivsverden(kvale&brinkmann,2015). Idetteprojektanvendestosemistruktureredeinterview.Herforsøgermanatforståtemaerfrain< formantenslivsverden,udfrapersonensegneperspektiver,medhenblikpåatfortolkebetydningen afdebeskrevnefænomener(ibid.).foratbesvareproblemformuleringenerderderforopstilleten rækketemaer,somønskesafdækketunderinterviewet.dissetemaerersygeplejerskenserfarings< grundlagsamtdereshandlingerogfokuspåbørnsompårørende.udfratemaerneerderopstilleten rækkeforslagtilspørgsmål,somhartilformålatledeinformantenhenpådetønskedetema.dette fremgårafinterviewguidenibilag2.fordelenveddetsemistruktureretinterviewersamtalensåben< hed,ogatdetgiverenmulighedfor,atderkanopstånyetemaer(ibid.). Vedudførelsenafintervieweneervibevidsteom,atmansominterviewerersubjektivogderforikke neutral. Detmenneskeligesamspiliinterviewetharaltsåenpåvirkningpåinformanten(Kvale & Brinkman,2015).Vedatspørgeindtildetvalgteproblemerviderforopmærksommepåatvived udførelsenafinterviewetkanpåvirkesygeplejerskernesfokuspåbørnsompårørende. Foratgørematerialetmeretilgængeligoghåndterbart,vilinterviewetblivelydoptagetogefterføl< gendetransskriberet(ibid.). 4.6*Juridiske*og*etiske*overvejelser** Iforbindelsemedinterviewundersøgelsenerderforetagetenrækkejuridiskeogetiskeovervejelser. Detteervigtigtforatbeskyttedesygeplejersker,somharvalgtatdeltageiprojektet,samtdepatien< terogpårørendesomdereserfaringsgrundlaghvilerpå. DerertagetudgangspunktiDe)etiske)retningslinjer)for)sygeplejeforskning)i)Norden.Retningslinjerne erudarbejdetpåbaggrundaffn smenneskerettighedserklæringoghelsinkideklarationen.deangi< vergodetiskstandardiforskningderinvolverermennesker.hervejledessygeplejeforskningenaffire etiske principper, princippet om autonomi, at gøre godt, ikke gøre skade og retfærdighed (SSN, 2003). Indenpåbegyndelseafempiriindsamlingenindhentesdertilladelsetilatgennemføreinterviewene hosdenansvarshavendesundhedsperson(frølich,2013)(bilag4).indenselveinterviewetinforme< Side15af50

16 resinformantenomprojektetsformål,problemformulering,metodeogempiriindsamling.medud< gangspunkt i de etiske principper og persondataloven, vil vi i første omgang indhente et skriftligt informeretsamtykke(bilag3),hvorderinformeresom,atdeteranonymtatdeltage,atdeterfrivil< ligt,atinformantentilenhvertidkantrækkesigogatderikkeerrisiciforbundetmeddeltagelsen (Frølich,2013;Justitsministeriet,2013).Vierheropmærksompå,atvierfritagetforpligtentilan< meldevoresbehandlingafpersonoplysningertildatatilsynet(justitsministeriet,2012). Foratstøtteprincippetomatgøregodt(SSN,2003),harviisamarbejdemedflereressourceperso< nersikretosatvoresundersøgelseerrelevantogkanbidragetiletalleredeigangværendeprojekt. 4.7*Analysemetode** Analysekankortdefineressombeståendeafendekontekstualiseringogenrekontekstualiseringaf datamaterialet.foratopnåennyeforståelsehivermandeleudafmaterialet,bearbejderdet,og sætterdetsammenigenpåennymåde.dettekansesiforholdtilgadamersfortolkningafdenher< meneutiskecirkelskonstantevekslenmellemdeleoghelheder(dalhager&fredslund,2013). Tilatanalyserematerialet,brugesenfænomenologiskinspireretmeningskondenseringsom,ifølge KvaleogBrinkmann,beståraffemstadier.Førstlæsesdettransskriberedematerialeigennemmed det formål,atskabeethelhedsindtryk.herefterbestemmestekstensnaturligemeningsenheder. Tredjetrinbeståri,atomformuleredetemaer,somdominererennaturligmeningsenhed.Hersæt< tesvoresforforståelseiparentes,såledesattemaernestemmeroverensmedinformanternesudta< lelser.detfjerdetrinbeståriatstillespørgsmåltildefundnemeningsenhederudfraprojektetspro< blemformulering.idetfemteogsidstetrinbliverderelevantetemaeridesamledeinterviewbundet sammentilietdeskriptivtudsagn.meningskondenseringenmedfører,atinformantensudsagnfor< kortesogomformulerestilfåord(kvale&brinkmann,2015).efterfølgendegøresdissetemaertil genstandforfortolkningerogteoretiskanalyse. Påbaggrundafmeningskondenseringenopstårfølgendetemaer:kulturens)betydning)for)sygeplejer> skernes)fokus,)betydningen)af)selv)at)have)børn,)relationens)betydning)ogbetydninger)for)om)syge> plejerskerne)inddrager)børn)som)er)pårørende)herunderattitude,)kultur)ogudfordringer.) Tilatanalysereogfortolketemaerneanvendesenhermeneutiskmeningsfortolkning,ogdetrefor< tolkningskontekster selvforståelse, kritisk commonsense<forståelse og teoretisk forståelse. Selvfor< ståelsenkommertiludtrykimeningskondenseringeniformafinformanternesudsagn,mensmani kritisk commonsense<forståelsen rækker ud over informanternesudsagn.denkansåledesgiveen bredereforståelsesrammeendinformanternesegen,denkanværekritiskoverfor,hvadderbliver Side16af50

17 sagtogkanfokuserepåentenudsagnetsindholdellerpåinformanterne.identredjekontekstan< læggesenteoretiskrammetilfortolkningafhvadetudsagnkanbetyde.hervilfortolkningernemu< ligvisrækkeudoverinformanternesselvforståelseogoverskrideencommonsense<forståelse(kvale &Brinkmann,2015). Daempirienidetteprojektbeståraftointerview,vildenbeskrevneanalyse,foretagesvedbegge interview,hvorefterdesammenlignes.informanternevilbliveomtaltsom(a)og(b).!!!! 4.8*Teori* Påbaggrundafdefundnetemaerfindesenrækkerelevanteteoriertilfortolkningaf,hvadsygeple< jerskernesudsagnkanbetyde.derelevanteteoriereridennesammenhængdeleaffilosofogsocio< logjürgenhabermas teoriomdenkommunikativehandlen,petersjarvis teoriomlæringsamtsoci< alpsykologenicejazjensteoriomplanlagtadfærd !System!og!livsverden!4!Jürgen!Habermas! Foratopnåenforståelseafsygeplejerskernesfokusoghandlen,anvendesdeleafHabermasteori omdenkommunikativehandlen. Harbermasopdelersamfundetiensystem<oglivsverden.Systemverdenenerunderlagtogorganise< retiforholdtiløkonomiogadministration.dettemedfører,atmenneskelighandlingidenneverden bliverformelogfremmedgørende,ogatrelationernebliverupersonligeoganonyme.livsverdenen er derimod den verden og kultur mennesket lever i. Livsverdenen indebærer den kultureltoplag< retbaggrundsviden,somerselvfølgeligoggrundlæggendesamtnødvendigforatkunneorienteresig itilværelsenoghavemulighedfor,atnåtilforståelsemedandreindivider.livsverdenenerknyttettil denkommunikativehandling,somerforståelsesorienteretogdermeddrejersigomgensidigforstå< else(scheel,2005). Ifølge Habermasudviklesetsamfundgennemetdialektiskforholdmellemsystemverdenenog livsverdenen.systemverdenenforløberdoghurtigereenddenkommunikativehandlensompræger livsverdenen.dettebevirkeratsystemverdenenovertagerlivsverdenen,hvilketførertilentingslig< gørelseafmenneskeligeogkommunikativepraksissammenhænge(ibid.). MerryScheelbeskriver,påbaggrundafHabermasteori,atpåtrodsafatsygeplejenudøvesisystem< verdenen, bestræber sygeplejersken sig på at inddrage livsverdensværdier i sin hverdag. Uden livsverdensværdierbliverplejenogomsorgenkoldogumenneskelig.dogkanplejeogomsorgikke kunudøvesudfralivsverdensværdier,dadenvilblivesværmiskogurealistisk(ibid.). Side17af50

18 4.8.2!Læring!4!Peter!Jarvis!! Foratopnåenforståelseforkulturensbetydningforsygeplejerskerneslæring,anvendesPeterJarvis teoriomlæring.hanmener,atlæringerenkombinationaflivslangeprocesser.herigennemerfarer mansocialesituationer,hvisindholdomformeskognitivt,følelsesmæssigtellerpraktisk,forderefter atbliveenintegreretdelafpersonen(jarvis,2012,a). Læringopstår,nårmanstårinyesituationer,hvormanikkelængerekantageverdenforgivet.Der skerherenuoverensstemmelse,manbliverbevidstomsituationenogtvungettilattænkeoverden ellertilpassesig.uoverensstemmelsenopstårfordidererenforskelmellemensoplevelseafsituati< onenogenslivshistorie(jarvis,2012,b).nårmanikkelæreriensituation,skerderenikke<læring (Jarvis,2012,C) !Teorien!om!planlagt!adfærd!4!Icek!Ajzen! Tilatfåenforståelsefor,hvadderharbetydningforomsygeplejerskerneinddragerbørnsompårø< rende,anvendesicekajzensteoriomplanlagtadfærd.teorienfordrer,atmanharenintention,som liggertilgrundforenshandlinger.personensintentionforenbestemthandling,erdenvigtigstefak< torfor,omhandlingenfindersted.intentionerne,ogdermedhandlingerne,bestemmesyderligereaf trefaktorer.denførsteerattitudeiforholdtilhandlinger,sombestårafdenenkeltespositiveeller negativevurderingaf,atudføreenhandling.denandenfaktorerdensubjektivenorm,somerens personligevurderingaf,hvadandretænkeromenshandlinger,herunderandresforventningertilen. Densidstefaktoreroplevelseafkontrol,hvormanvurderehvorgodtmankanudførehandlingen.De trefaktorerkanbådespilleindhverforsig,menogsåietsamspil(ajzen,2005).sefigur1. Figur1. Side18af50

19 4.8.4!Supplerende!teori!! Somsupplementtildetpræsenteredeteori,anvendesK.ELøgstupsnærhedsetiskeperspektiver,den psykologiske teori om neurolingvistisk programmering samt J.K Hummelvolls teori om psykiatrisk sygepleje. 5.*Analyse* Detteafsnitindeholderensystematiskanalyseafdenindsamledeempiriogdefundnetemaer: kulturens)betydning)for)sygeplejerskernes)fokus,)betydningen)af)selv)at)have)børn,)relationens)betyd> ning)ogbetydninger)for)om)sygeplejerskerne)inddrager)børn)som)pårørende)herunderattitude,)kultur) ogudfordringer.)) Temaetomkulturens)betydningvilbliveanalyseretudfraHabermas ogjarvis teorier.dettevilblive suppleret af Knud Løgstrups nærhedsetiske perspektiver. Betydning) af) selv) at) have) børn,) vil blive analyseretudfrahabermas teoriogblivesuppleretafdenpsykologisketeoriomneurolingvistisk programering.temaetomrelationens)betydningvilbliveanalyseretudfrajanhummelvollsteoriom psykiatrisk sygepleje. Til sidst vil temaet,betydninger) for) om) sygeplejerskerne) inddrager) børn) som) pårørende,analysesudfraicekazjensteori.temaernevilblivepræsenteretoganalyseretidenom< talterækkefølge. 5.1*Kulturens*betydning*for*sygeplejerskernes*fokus*på*børn*som*pårørende* Detointerviewedesygeplejerskerharforskelligtfokuspåatinddragebørnsompårørende.Debe< skriverdesudenforskelligehandlingsmønstre,nårdemøderdissebørn.påtrodsaf,atbeggesyge< plejerskereropsøgtpåsammepsykiatriskeafdeling,betragtesdesomstammendefratoforskellige afdelingsskulturer.detteskyldes,atdenenesygeplejerskekunharværetansatpådenpågældende afdelingitouger.iinterviewetfremgårdet,athunendnuikkeerbleveteksponeretfordetpågæl< dendeafdelingskulturindenforområdet.hunerderforstadigpåvirketafkulturenfrasintidligere afdeling. Sygeplejerske(B)harikkeerfaringmedatarbejdemedbørnsompårørende.Hunharikkekendskab tilfamiliesamtaler,dadetikkeernogetdererblevetbrugtpåhendestidligereafsnit. Familiesamtaler)er)ikke)noget)jeg)har)været)inden)over)som)sådan.)Det)er)ikke)noget)vi)(afdelingen)) har)brugt. )(B) Side19af50

20 Hunharoplevelsenaf,atinddragelseafbørnsompårørendeikkeernogetderbliverprioriterethøjt, hverkenafhendeselvellerafhendeskolleger.hunerdogbevidstom,atnårpatienterneharbørn, fylderdetmegetfordem. Sygeplejerske(A)erderimodmegetbevidstom,omhendespatienterharbørnogharmegeterfaring medatberøredetteemne.hunafholderikkeselvfamiliesamtaler,mentilbydersinepatientersam< talenbevidstoginsisterende,nårhunfinderdetrelevant. Jeg)synes)vi)er)hurtige)til)og)se)om)patienterne)har)børn,)og)hurtigt)finder)ud)af)om)det)er)noget)vi) skal)gå)ind)i. (A) (A)harindtrykaf,athunoghendeskollegererhurtigeoggodetilatopsporeompatienternehar børnogomdeternogetdeskalhandlepå.hunbeskriverdesudenenrækkefastetilbudoganbefa< linger,sompersonaletidennesammenhængbenyttersigaf. DentidligereomtaltevejledningfraRHPhartilformål,atskabeenbehandlingskultur,deraktivtog systematiskinddragerpatienternesbørn(regionhovedstadenpsykiatri,2014).detsesher,at(a)og hendeskollegaersørgerfor,atbørnenesystematiskbliverinddraget,ogatvejledningenfølges. Habermasbeskriversamfundetsomopdeltisystem<oglivsverden.Systemverdenenerunderlagtog organiseretiforholdtiløkonomiogadministration(scheel,2005).selvomom(b)erklaroveratbør< nenesveogvelbetydermegetforhendespatienter,erdetikkenogetderprioritereshøjtogderfor ikkenogethunharfokuspå.dettekanskyldes,athunihøjgraderstyretafsinsystemverdenhvor aspektet,patienternesbørn,ikkeindgår. IfølgeHabermasbestårlivsverdenenaftredimensioner,kultur,samfundogpersonlighed.Medkul< turmenes,densamledemængdekulturelviden,derstårtilrådighedforenbestemtgruppepået bestemt tidspunkt. Herigennem opsamles et vidensforråd, som bidrager med mening (Nørager, 1993).I(B) slivsverdenerhungennemkulturenikkepåvirketaf,atdeternogethunbørhavefokus på,hvilketderforikkestøtterhendesfokuspåinddragelseafbørnene. Sygeplejerske(A)bliverderimod,gennemkulturenisinlivsverdenen,ihøj grad støttet til at have fokuspåbørnene.detteskyldesathungennemdenmeningsomkulturenbidragermed,erbevidst om,atdeternogetmanpåafdelingenprioritereroghandlerpå. Foratskabeenbehandlingskulturderaktivtogsystematiskinddragerbørnafpatienter,følger(A) s afdelingrhp svejledning(regionhovedstadenpsykiatri,2014).vejledningenviserenforståelseaf denverdenbarnetogpatientensomforælderleveriogtagerderforudgangspunktilivsverdensvær< dier.påtrodsafat(a) shandlingertagerudgangspunktisystemverdenen,handlerhunalligevel,som Scheel (2005) kalder det, mere menneskeligt, da systemverdenen tager udgangspunkt i livsver< densværdier. Side20af50

21 IfølgeLøgstrupsnærhedsetiskeperspektivlevermennesketietfælleslivmedandremennesker.Det erafhængigtafsamværetmedandremennesker,hvorformødetmeddenandenergrundlæggende. Imødet,vildetandetmenneskeudleveresigselvogdermedtavstkaldepåhjælpogappelleretilen spontanomsorg.løgstrupkalderdehandlinger,vispontantviludføreimødetmedandremenne< sker,suverænelivsytringer(birkler,2003). Hvisdissesuverænelivsytringerudebliver,melderdersigsåenetiskfordring.Fordringengårudpå attagevarepådetandetmenneskesliv,somerudleveretimødet.kommerdesuverænelivsytringer derforikketilatråde,kommerdenetiskefordringsompligt.dafordringenertavs,kræverdenselv< stændighandling.isygeplejensvirkelighed,råderdesuverænelivsytringerikke.derforkommerden etiskefordringsomenpligt.sygeplejerskensfaglighedogkyndighederdermednødvendigiplejenaf patienten(ibid.). Gennempatienterne,appellererderesbørntilenspontanomsorgfrasygeplejerskerne.Påtrodsaf denstyrendesystemverdenharsygeplejerskerne,ifølgeløgstrup,pligttilathandle.dennehandling kræveratsygeplejerskerneanvenderdereslivsverden,somkommertiludtrykideresfaglighedog kyndighed,tilatforståhvaddenbedstehandlinger.gennemrhp svejledning,somernævnttidlige< re, støtter RHP sygeplejerskernes faglighed. Da vejledningen, støtter inddragelsenafpatienternes børn,børdetteværedenbedstehandling. Sygeplejerskerneharaltsåpligttilatinddragebørnafpatienter.Kulturenhardogstorbetydningfor hvilketfokussygeplejerskerneharoghvordandehandleroverforbørnene.enkultursomihøjgrad påvirkesafsystemverdenenogdennesfokuspålivsverdensværdier.kulturenhardesudenbetydning for,hvadsygeplejerskernehverisærlæreriforholdtilathavefokuspåbørnene.dettevilbliveana< lyseretinæsteafsnit !Kulturens!betydning!for!læring!! (A)hargennemsinkulturpåafdelingenlært,atbørnafpatienteraltidskalinddrages.(B)harder< imodikkeværetpåvirketafenlignendekultur,ogharderforikkefokuspåinddragelsenafbørnsom pårørende. IfølgeJarvisskerlæringmellemindividuelleogsocialeellerkulturellesammenhænge.Manlærer noget nyt, når man sætter spørgsmålstegn ved en erfaring eller en oplevelse, som har skabt en uoverensstemmelse.mankanløseuoverensstemmelsernevedatfåetsvar,somf.eks.kankomme fraenkollegaellerenvejledning.nårdetlykkedesatfåuoverensstemmelsenløst,harsvarenekarak< terafsocialekonstruktioner.pådenmådebliverlæringpåvirketafdensocialesammenhæng,hvori denfindersted.nårmanharfundetsvaret,ermannødttilatpraktiseredet,foratindprentedeti hukommelsen(jarvis,2012,a). Side21af50

22 Nårsygeplejerskerneførstegangharenoplevelsemedbørnsompårørende,kansituationenskabe enuoverensstemmelse.hervilsvaretfindesiafdelingenskultur,sompå(a) safdelingerprægetaf, atdereretfokuspåatinddragebørnsompårørende.etsocialtaccepteretsvarvilsædvanligvisblive opfattetsometrigtigtsvar(ibid.).dermedvilsygeplejerskernenaturligtindlæredenormersomfin< despåderesafdeling.(a)harlært,atderpåafdelingenhurtigtskalopsporesompatienternehar børn,samtatderskaltilbydesfamiliesamtaler. Nårmanharfåetetsocialtacceptabeltsvar,ogmanharindarbejdetdetisinhukommelse,vildette indlejresifremtidigeoplevelsersomdetkorrektesvar,derstyrerprocessen(ibid.).sygeplejerske(a) vilderforværestyretafkulturenpåafdelingen,somhunharlærtdet.detvilsige,atnæsteganghun møderenpatient,vilhunopsporeomdererbørn.hvisdetteertilfældet,vilhuntilbydeogmotivere forenfamiliesamtale.hunvilheropleveenoverensstemmelsemellemhendesforståelseogoplevel< se.hunvilderforikkestilleyderligerespørgsmåltildette. (B)harderimodikkehargjortsignærmeretankerompatienternesbørn.Jarvisbeskriverafvigelse somenformforuoverensstemmelse.herkanmanentenværeopmærksompåforskellenmellem forventningogopfattelse,ogpådenmådemanreagereogdermedlæreafdet.andregangeopfat< termanikkeuoverensstemmelsen,ogmanreagererautomatiskogubevidst.herskerderenikke< læring,damanikkelæggermærketilnyelæringsmuligheder.manersåledesikkeklarover,atman tilpassersigsituationenogmanlærerderforikkenogetnyt(jarvis,2012,c). Mankanderforforestillesig,at(B)ikkeharopfattetenuoverensstemmelse,nårhunharmødteller hørtompatientersbørn.dettyderpå,athunhartilpassetsigdenafdelinghunhararbejdetpå,og denkulturdeharhaftmedikkeathavefokuspåbørnsompårørende.hunharderforikkestillet spørgsmåltildenmanglendehandlenoverforbørnene !Delkonklusion!! Ud fra Løgstrups nærhedsetiske perspektiv, har sygeplejerskerne pligt til at inddrage børn som er pårørendetilpatienter. Dasygeplejenogafdelingerneskulturihøjgraderstyretafsystemverdenenerdetnødvendigt,gen< nemdenne,athavefokuspåoginddragelivsverdensværdier.ikontaktenmedpatienternekansyge< plejerskenbliveudsatforuoverensstemmelser.hvordanhunvælgeratopfangeoghandleiforhold tildisse,erbestemtudfradenkultur,somprægerhendesafdeling. Sygeplejerske(B)stammerfraenkultur,somikkeinkludererbarnetsogpatientenslivsverdensvær< dier.dakulturenprægerdenlæringmanfår,kanetmanglendefokusfrakulturenssidebetyde,at sygeplejerskenikkeopfatterbørnenesomendelafhendesansvarsområde,ogderforikkeharfokus pådem. Side22af50

23 Sygeplejerske(A)derimod,stammerfraenafdelinghvorlivsverdensværdierihøjgraderendelaf denkulturellemening.enkultursomstøtterhendei,athavefokuspåbørnsompårørende.hunvil derforopleveensocialaccept,vedathavedettefokus. Kulturenhardermedbetydningfor,hvilkenlæringsygeplejerskernevilopnåiforholdtilatinddrage børnsompårørende.kulturenstyreraltsåihøjgradsygeplejerskernesfokus. 5.2*Betydningen*af*selv*at*have*børn** Iforbindelsemedfokusoghandlingeriforholdtilbørnsompårørendekomsygeplejerskernebegge, spontant,indpåbetydningenafselvathavebørn. jeg)er)blevet)meget)mere)følsom)efter)jeg)har)fået)børn,)specielt)når)det)har)noget)med)børn)at) gøre.)jeg)kan)næsten)ikke)have)det. ))(A) Sygeplejerske(A)giverudtrykfor,athunharenoplevelseaf,atderersketenændringihendeefter hunerblevetmor.omkringemnerdervedrørerbørn,følerhunenmereudprægetømhed.dette skyldes,athunihøjeregradserbørnsomuskyldigeogsårbare.hunermegetbevidstom,atemnet erutroligfølsomt,bådeiforholdtilsigselv,menogsåiforholdtildeproblemstillingerhunmøder gennemdenpsykiatriskesygepleje,somomhandlerbørn. Sygeplejerske(B)erbevidstom,atdetathavebørnpåvirkerpatienternerigtigmeget.Hunmener dog,athuneristandtilatkunnedistanceresigfølelsesmæssigt,dahunikkeselvharbørn. Altså)jeg)har)jo)ikke)børn)selv,)så)jeg)formår)på)en)eller)anden)måde)at)kunne)have)det)distanceret,) sådan)rent)følelsesmæssigt. )(B) Neurolingvistiskprogrameringerenpsykologiskteori,derbenyttesiarbejdetmedkommunikation, personligudviklingogforandringsprocesser.manerherinteressereti,hvordanmangennemsanser< nemodtagerinformationerfraomverdenen,oghvordandisseinformationerbearbejdesogoversæt< testilenindrerepræsentationafdenydrevirkelighed.denneteorifordrerbl.a.atman,afhængigaf sineerfaringer,serverdengennemforskelligefiltre.voresopmærksomhederselektivogstyretaf dissefiltre.althvadmansanserogoplever,bliverderforsammenlignetmedvoreserfaringer.maner derforikkeopmærksompådetmanikkekender,ogmankanudeladeelementerafvirkeligheden sommanikketidligereharhafterfaringmed(latour&filtenborg,2012).(a)vilderforhurtigtvære opmærksompå,ompatientenharbørn,fordihendesfiltererstyretafhendeserfaringsomforælder iprivatlivet. Dererderforogsåenstørrechancefor,at(B)ikkevilværeopmærksompådissebørn,fordihunikke tidligereharerfaringmedbørn,hverkenfrasitarbejdslivellersitprivatliv. Side23af50

24 Som nævnt tidligerebestårlivsverdenen,ifølgehabermas,aftredimensioner,kultur,samfundog personlighed. Personligheden er livsverdenens individuelle færdigheder, som individet erhverver gennemforskelliglæreprocesser(nørager,1993). Betydningenafselvathavebørniforbindelsemedsygeplejerskerneslivsverden,påvirkesidenne sammenhængafpersonlighedsdimensionen.(a)harpåbaggrundafselvathavebørn,enindsigtidet atværeforældreogenindsigtifamilielivet.enindsigtsom(b)ikkehar.detteudstyrer(a)meden personlighed,derharstortfokusogmangefølelserinvolveretiemnerderomhandlerbørn !Delkonklusion!! Detselvathavebørnbevirker,atsygeplejerskenharenstørreopmærksomhedsamtressourcetilat handleiforholdtilbørnsompårørende,iforholdtilsygeplejerskerderikkeharbørn. IfølgeHarbermasfungererlivsverdenenindirektesomhorisontogressourcefordenforståelsesori< enteredehandlen(ibid.).medsinpersonlighedisinlivsverdenhar(a)derforenbrederehorisontog størreressource,forathandle.dervilderforværestørresandsynlighedfor,atensygeplejerskemed børn,gennemsineerfaringer,vilhaveetfiltersomharenopmærksomhedrettetmodbørn. 5.3*Relationens*betydning** Sygeplejerskernesudsagnvisteyderligere,atderesrelationtilpatientenhavdebetydningfor,hvor< dandehåndtererpatientensforældrerolle. Sygeplejerske(B)fortæller,atrelationenharbetydningfor,omhuntalermedpatientenomdennes børn.derudoverfortællerhun,atdetogsåharenbetydning,hvoråbenpatientenerforattaleom situationen. Det)kommer)også)meget)an)på,)hvor)godt)kender)jeg)den)her)patient,)hvad)er)det)for)nogle)spørgs> mål)jeg)stiller)ind)til,)og)hvor)følsomt)er)det)for)den)enkelte)patient.)jeg)vil)sige)det)er)meget)forskel> ligt,)det)kommer)meget)an)på,)hvor)åben)den)her)patient)selv)er)i)forhold)til)at)tale)om)de)her)børn ) (B) Sygeplejerske(A)erenigi,atjobedrerelationener,jonemmereerdetattalemedpatientenom børnene.hunfortællerogså,atengodrelationgørdetlettereatmotiverepatientenforenfamilie< samtale. Ja)relationen)betyder)jo)også)rigtig)meget,)som)jo)vokser)jo)længere)tid)patienten)er)indlagt,)og)jo) mere)man)er)omkring)patienten. )(A) Side24af50

25 Hummelvoll beskriver åbenhed som en af de 9 hjørnesten, der har betydning for sygeplejerske< patientfællesskabet.hanbeskriveratåbenhedfølgesafettrygtkontaktforholdogengodrelation. Derskalaltidværeenviljetildenneåbenhed,bådefrasygeplejerskenogpatienten.Åbenhederder< forbådeenholdning,hvormankommerdenandenimødemedenviljetilatforstå.denerogsåen konsekvensafkvalitetenirelationen,dadenherviserenviljetilåbenhedoggensidighedfrabegge parter.denneåbenhedkangivepatientenenindsigt,gørepatientenmerenysgerrigoverforegne mulighedersamtgivemodtilatprøvenyestrategier(hummelvoll,2013). Nårrelationenmellempatientenogsygeplejerskenergod,vildetderforogsåkunnegivepatienten modtilattalemedsygeplejerskenomsinsituation. Sombåde(A)og(B)udtrykker,vildetpådennemådeogsåværenemmere,attalemedpatienterne omderesbørn,nårrelationenergod.detvilderudoverogsåværenemmereatmotiverepatienten for,atbørneneskalinddragesoginformeresomforælderenssygdomogsituation. 5.4*Analyse*af*sygeplejerskernes*inddragelse*af*børn*som*pårørende** Gennemenhandlingsanalyse,tilstræbesenmerekonkretforståelsefor,hvadderharbetydningfor sygeplejerskernesinddragelseafbørnsompårørende.sombeskrevettidligerebestårinddragelsenaf at sygeplejerskerne taler med patienten om dennes børnsamttilbyderfamiliesamtaler.derses nærmere på sygeplejerskernesovervejelseromhenholdsvisegne synspunkter, forventninger fra andreogegnekompetencer.hervildetreundertemaerattitude,afdelingens)kulturogudfordringer) bliveanalyseretiforholdtilicekazjensmodelomplanlagtadfærd !Attitude! Sygeplejerske(A)eropmærksompå,atbørnenebliverpåvirketafatværepårørende. ) )...det)ville)være)meget)underligt)hvis)børnene)ikke)var)påvirket)af)at)deres)mor)var)syg.)for)børnene) mærker)det)jo)lige)med)det)samme)hvis)der)er)noget)der)er)anderledes.)og)børn)er)jo)også)gode)til)at) holde)det)for)sig)selv. )(A) Hungiverudtrykfor,athunerklarover,atdererkonsekvenservedikkeatinddragebørnene.Hun udtaler,atbørnenekanhaveoplevetvoldsommeting.hunmenerderfor,atdetervigtigt,atman harfokuspåbørneneogtagertingeneiopløbet.hunmeneryderligere,atbørnenealtidburdefå informationomforælderenssygdomogsituation,ogsyntesderforatmanaltidskalinformereomog tilbydepatientenogdennesfamilieenfamiliesamtale.hunsynesatdetervigtigtatafholdefamilie< samtalerfordi,atdetgiverbørneneenmulighedforattaleomderestankerogfølelser. Side25af50

26 SetiforholdtilAzjensteoriogfaktorenomattitude,harhunsåledesenattitude,somerenpositiv vurderingafinddragelseafbørneneogafholdelseaffamiliesamtaler. Sygeplejerske(B)mener,atsygeplejerskerharetansvarforattalemedpatientenomdennesbørn, dahunharenoplevelseaf,atdetkanfyldemegetforpatienten.dogfortællerhun,atdetikkeer nogethunharerfaringmed....og)at)man)i)kommunen)tilbyder)hjælp)til)de)børn)der)nu)skulle)være)berørt)af)en)situation)hvis) forælderen)er)påvirket)eller)indlagt.)men)jeg)ved)faktisk)ikke)særlig)meget)om)det.)det)er)ikke)noget) jeg)har)været)inden)over)som)sådan. )(B) Igenneminterviewetgiver(B)udtrykfor,athunikkeharetkendskabtilfamiliesamtalerogharder< foringenerfaringmeddet.detbetyder,atdepatienterhunharhaftkontaktmed,ikkeharfåettil< budt en familiesamtale.(b) giver i udsagnet udtryk foratdererandreinstanser,somkommunen ellerandresocialemyndigheder,somtagersigafbørnsompårørendeipsykiatrien.detvirkerderfor ikke som om, at hun har taget stilling til, hvorvidt inddragelsen er positiv eller negativ for barnet. Dettekanskyldesathunikkeharerfaringmedområdet.Hendesattitudeerderforstyretafuvished omkringområdet,meddenindstilling,atdererandredertagersigafbørnene. Undervejsiinterviewet,bliverhundogmerebevidstomproblemstillingen.Hungivertilsidstiinter< viewetudtrykforetkendskabtil,hvilkekonsekvenserdetkanhaveforbørnene,atvokseopmeden forældermedenpsykisklidelse.hendesattitudeændrersigderforigenneminterviewet,davieks< ponererhendeforproblemstillingen. Azjensteorifordrer,atattitudeniforholdtilenbestemthandling,harenbetydningforpersonens intentionogdermedhandling(azjen,2005).hersessygeplejerskernesattituderiforholdtilatind< dragebørn.denneattitudekanhaveenbetydningfor,omsygeplejerskenisidsteendeviltalemed patienterneomderesbørnogtilbydedemenfamiliesamtale.azjenhævder,athvismanharenposi< tivattitudeoverforhandlingenogdermedvurdereenhandlingsomværendepositivognødvendig, erderstørrechancefor,atmanudførerhandlingen(ibid.).detformodes,at(b)viltalemedpatien< tenomdennesbørn,dahunvurderedetpositivtforpatienten.dahunikkeharnogetvidenomfami< liesamtalerharhunenneutralattitudetildette.detformodesderfor,athunikkeviltilbydepatien< tenenfamiliesamtale.detskyldesogså,athunerafdenoverbevisning,atandretagersigafbørne< ne.dogkandetværeinteressantatoverveje,omhunvilhavemerefokuspåproblemstillingenefter endtinterview,dahunundervejsændrersinattitude.påbaggrundafattitudeændringenkanman forestillesig,athunerblevetbevidstomenuoverensstemmelsemellemhendesforståelseogople< velseafinddragelsenafbørnene(jarvis,2005). Side26af50

27 Pågrundaf(A) spositiveattitude,formodesdetathunviltalemedpatientenomdennesbørnsamt tilbydedemenfamiliesamtale. Attituden over for inddragelsen står ikke alene i denne sammenhæng. De to yderligere faktorer i Azjensteori,kanogsåhaveenbetydningfor,omsygeplejerskerinddragerbørnsomerpårørende !Afdelingens!kultur! Sygeplejerske(A))fortæller,atkulturenpåafdelingenlæggeroptil,atsocialrådgivereafholderfamili< samtaler. Altså)hvis)jeg)nu)også)kan)se,)okay)der)vil)være)helt)oplagt)med)en)børnesamtale)her,)så)kontakter) jeg)socialrådgiveren)og)forklare)sådan)og)sådan )(A) (A) sansvareratafklareompatientenharbørn,atpatienterneinformeresogmotiveresfortilbud< detomenfamiliesamtalesamtvideregivelseafoplysningertilsocialrådgiverne. (A)er,somtidligereomtaltafdenopfattelse,atpersonaletgenereltergodetilatvurdereomder skaltilbydesfamiliesamtaletilpatienterne.(a)harenforståelseaf,athunerpåenafdelingsompri< oritereatbørnsompårørendebliverinddraget.. Sygeplejerske(B)kommerfraenkultur,hvormaneropmærksompå,atbørnenefyldermegethos patienterne,menatdetikkebliverprioriteretafsygeplejerskerne. Nej)det)er)ikke)det)der)fylder)mest,)det)er)det)ikke.)Men)vi)er)meget)opmærksomme)på)at)de)har) børn)og)at)det)er)noget)der)fylder)rigtig)meget)for)patienterne.)men)det)er)i)hvert)fald)ikke)det)vi)prio> riterer,)som)noget)af)det)højeste. )(B) (B)eritaktmedsinattitudeafdenoverbevisning,atdeterandresopgaveattagesigafbørnsomer pårørende.denmanglendeprioriteringafspejlesogsåihendesmanglendeerfaringmedatinddrage børnene. Azjensandenfaktor,subjektivenorm,kanhaveenyderligerepåvirkningpåpersonersintentionog dermedhandling(azjen,2005).densubjektivenormerhersygeplejerskernespersonligevurdering af,hvadandretænkerogforventer,iforholdtilatinddragebørnsompårørende.(a)kommerfraen kulturhvordereretstortfokuspåatinddragebørnene.hendessubjektivenormerderforprægetaf enforventningfrakollegaerogledelsenom,atmantalermedpatientenomderesbørnogtilbyder enfamiliesamtale.(b)kommerderimodfraenkultur,hvordetikkeerblevetprioriteret.hendessub< jektivenormafspejlesderforienmanglendeforventningfrakollegaerogledelseom,atbørneneskal inddrages. Side27af50

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt)

Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Udfold dit talent VIA University College Dato: 14. januar 2017 Ekstern teoretisk prøve Modul 14 Sygeplejeprofessionens kundskabsgrundlag og metoder (bachelorprojekt) Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Modul 14. Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 14 Bachelorprojekt (Forskudt forløb) jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13.

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

1. Hvad er det for en problemstilling eller et fænomen, du vil undersøge? 2. Undersøg, hvad der allerede findes af teori og andre undersøgelser.

1. Hvad er det for en problemstilling eller et fænomen, du vil undersøge? 2. Undersøg, hvad der allerede findes af teori og andre undersøgelser. Psykologiske feltundersøgelser kap. 28 (Kilde: Psykologiens veje ibog, Systime Ole Schultz Larsen) Når du skal i gang med at lave en undersøgelse, er der mange ting at tage stilling til. Det er indlysende,

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Oversigt over afløsningsopgaver, interne og eksterne prøver - efterår 2019/20

Oversigt over afløsningsopgaver, interne og eksterne prøver - efterår 2019/20 1. semester Studiestarts intern individuel skriftlig Opgaven hentes i Wiseflow den 06.09.19 kl. 00.01. 06.09.19 kl. 23.59. 1. om hentes i Wiseflow den 11.09.19 kl. 00.01. 11.09.19 kl. 23.59. Afløsningsopgave

Læs mere

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 4, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område)

DIO. Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) DIO Det internationale område Faglige mål for Studieområdet DIO (Det internationale område) Eleven skal kunne: anvende teori og metode fra studieområdets fag analysere en problemstilling ved at kombinere

Læs mere

Studieplan for SYV 2016 AB

Studieplan for SYV 2016 AB Studieplan for SYV 2016 AB - i perioden uge 46, 2017 til og med uge 4, 2018 For studerende, som afvikler deres kliniske undervisning i Psykiatrien Region Syddanmark D. 07.07.2017 1 Indhold Studieplan for

Læs mere

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter

Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Udviklingseftermiddag med fremlæggelse af bachelorprojekter Program D. 11. oktober 2016 kl. 13.00-16.00 Sygeplejerskeuddannelsen Odense UC Lillebælt, Salen Få gode idéer og et fagligt skub Nyuddannede

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2019 1 Eksamensprojekt 2018-2019 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis:

Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis: Refleksion: Refleksionen i de sygeplejestuderendes kliniske undervisning. Refleksion i praksis Skriftlig refleksion Planlagt refleksion Refleksion i praksis: Klinisk vejleder stimulerer til refleksion

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Narrative fortællinger

Narrative fortællinger Narrative fortællinger i arbejdet med børns identitetsdannelse n - september 2011 Eksamensspørgsmål 4: Identitetsdannelse i samspil med institutionelle rammer Navn: Studienummer: GEN08618 Årgang: 08O (Pædagoguddannelsen

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

Medinddragelse af den ældre medicinske patient.

Medinddragelse af den ældre medicinske patient. Bachelorprojekt af Heidi Falkesgaard Medinddragelse af den ældre medicinske patient. Involvement of the elderly medical patient. Heidi Falkesgaard Sye53257 University college Syddanmark Modul 14 ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Tilstedeværelse af pårørende på intensivafdelingen

Tilstedeværelse af pårørende på intensivafdelingen Opgave: Bachelorprojekt Modul: 14 Opgaveløsere: Gitte Hykkelbjerg Neessen Marianne Bredgaard Grarup Hold: SHF2010 Afleveret: 29. maj 2013 Vejleder: Randi Kristine Kontni Antal tegn: 74.748 Tilstedeværelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen

7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen. Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen 7.1 Valgfrit element Sygeplejerskeuddannelsen Tema: Udvikling af sygepleje i det samlede sundhedsvæsen Efteråret 2019 Hold BSE16 Kolofon Dato 08.08 2019 Sygeplejerskeuddannelsen Bornholms Sundheds- og

Læs mere

Sygeplejestuderendes oplevelse af anvendeligheden og relevansen af sygeplejeteori i det kliniske arbejde

Sygeplejestuderendes oplevelse af anvendeligheden og relevansen af sygeplejeteori i det kliniske arbejde Sygeplejestuderendes oplevelse af anvendeligheden og relevansen af sygeplejeteori i det kliniske arbejde Ellen Holmen Mouritsen, sygeplejerske, cand.cur Underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje. Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje én uddannelse på landsplan. Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde,

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata INFORMATION Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata Til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Marts 2018 TS: 1317137 Indhold 1. Indledning... 3 2. Informeret samtykke...

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer

Vi kan kun når vi. samler vores kompetencer Vi kan kun når vi Etkvalitativtstudieafdetsundhedsfaglige personaleserfaringermedhverdagsreha5 samler vores kompetencer bilitering UCSJ ErgoterapeutuddannelseniNæstved 0550152015 Vikankunnårvisamlervoreskompetencer"

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 8. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 8. semester Bachelor i sygepleje Hold 2013 Indhold: Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver på 8. Semester... 5 Valgfag...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans.

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans. Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - forholde sig til problemstillingens relevans. Identificere

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar Opgavens byggesten v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Fredag d. 19. februar 2010 Byggesten i videnskabelige tekster problemlegitimering

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Rammer AT-eksamen 2019

Rammer AT-eksamen 2019 Rammer AT-eksamen 2019 Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Mandag d. 28. januar Kl. 10:00 i Festsalen Offentliggørelse af Undervisningsministeriets udmelding af emne,

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt % 7% - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere