Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening."

Transkript

1 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Ekstrahering Svar til journalist A, medie B Statsministeriets afslag på aktindsigt Jeg har nu færdigbehandlet sagen Dok.nr. 14/ Jeg har ikke grundlag for at kritisere Statsministeriets afgørelse af 20. august 2014 om afslag på aktindsigt. I det følgende kan du læse nærmere om baggrunden for resultatet af min undersøgelse. Fra s. 11 er der en gennemgang af sagens forløb. 1. Sagens genstand Ombudsmandens udtalelse I din klage til mig har du anført, at Statsministeriet har undtaget tre dokumenter helt og et fjerde dokument delvist fra aktindsigt. På baggrund af Statsministeriets afgørelse af 20. august 2014 og de akter, som jeg har lånt af ministeriet, må jeg lægge til grund, at Statsministeriet alene har undtaget tre dokumenter fra aktindsigt. Det er sket med henvisning til ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens 24. Det drejer sig om et brev af 23. november 2011 fra Statsministeriets departementschef til de øvrige ministerier samt to notater af 13. november For så vidt angår det ene af de to notater af 13. november 2011 har ministeriet fundet, at det i et vist omfang indeholder ekstraheringspligtige oplysninger, som du derfor har fået udleveret. Ministeriet har overvejet meroffentlighed, men ministeriet har ikke fundet grundlag for at meddele dig yderligere aktindsigt. 2. Ministerbetjeningsreglen i offentlighedslovens 24 1

2 2.1. Statsministeriet har henvist til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, som grundlag for at afslå aktindsigt i de tre dokumenter. Bestemmelsen i offentlighedslovens 24 lyder sådan: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. Om anvendelsesområdet for offentlighedslovens 24, stk. 1, fremgår bl.a. følgende af de specielle bemærkninger til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, folketingssamlingen ): Bestemmelsen i stk. 1 har () i første række til formål at sikre en beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen skal ses i lyset af, at en minister har brug for at få kvalificeret fortrolig rådgivning og bistand fra embedsværket også i sager, hvor ekspertisen er fordelt på flere forvaltningsmyndigheder, og bestemmelsen skal medvirke til, at ministeren på hensigtsmæssig måde kan varetage sine funktioner som regeringspolitiker. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand mv., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. Bestemmelsen i stk. 1 skal fortolkes og anvendes restriktivt, og i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den interne og politiske beslutningsproces taler for, at de pågældende dokumenter eller oplysninger kan undtages fra retten til aktindsigt. 2

3 Bestemmelsen finder således anvendelse, hvor udvekslingen sker i forbindelse med det, der kan betegnes den politiske ministerbetjening. Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. Bestemmelsen i stk. 1 beskytter alene udvekslingen af interne dokumenter og oplysninger. Det indebærer, at eksterne dokumenter og oplysninger, der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, ikke vil være omfattet af bestemmelsen. Det betyder bl.a., at dokumenter til eller fra f.eks. en kommune, Kommunernes Landsforening, et privat konsulentfirma, et politisk parti eller en international organisation ikke kan undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen. Dette gælder, selv om dokumenterne skal forelægges ministeren. I praksis vil bestemmelsen fortrinsvis finde anvendelse i forhold til dokumenter og oplysninger, der udarbejdes til brug for ministerbetjening. Bestemmelsen omfatter imidlertid også interne dokumenter, som allerede var udarbejdet, og som sidenhen og i anden sammenhæng udveksles i forbindelse med ministerbetjening. Omfattet af bestemmelsen er forskellige typer af interne dokumenter (og oplysninger), der udveksles i forbindelse med ministerbetjening, herunder bl.a. udkast til talepapir og beredskabstalepunkter, udkast til pressemeddelelser, materiale til brug for pressemøder m.v., udkast til bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, notater, redegørelser, idékataloger, sagkyndige udtalelser og vurderinger, handlingsplaner m.v. Jeg kan endvidere henvise til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 598 ff., og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 425 ff Jeg har gennemgået de tre dokumenter, som ministeriet har undtaget. Det er herefter min opfattelse, at dokumenterne efter deres indhold klart fremstår som udarbejdet og udvekslet i forbindelse med ministerbetjening. Jeg kan derfor ikke kritisere, at Statsministeriet har anset dokumenterne for omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr Ekstrahering 3.1. Bestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 2, fastslår, at oplysninger om sagens faktiske grundlag mv. efter reglerne i 28 og 29 er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag mv., jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til bestemmelsen (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, folketingssamlingen ). Heraf fremgår bl.a. følgende: Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer 3

4 biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. () Endvidere gælder ekstraheringspligten ikke for oplysninger vedrørende en sags retlige omstændigheder, selv om oplysningerne isoleret set gengiver objektive kendsgerninger f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret, relevante rets- eller administrative afgørelser osv. Ekstraheringspligten vil derimod gælde en ekstern juridisk vurdering af konkret karakter, som bidrager til at skabe klarhed over sagens bevismæssige grundlag. (). Jeg kan endvidere henvise til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 619 ff Det er som nævnt Statsministeriets vurdering, at det ene af de to notater af 13. november 2011 i et vist omfang indeholder ekstraheringspligtige oplysninger, som du derfor har fået udleveret. Det drejer sig om oplysninger om praksis vedrørende andre landes regeringslederes brug af facebookprofiler. Ministeriet har ikke i øvrigt fundet, at de undtagne dokumenter indeholder ekstraheringspligtige oplysninger. Det fremgår af Statsministeriets udtalelse af 22. september 2014 til mig, at ministeriet har overvejet, om oplysninger i det andet notat af 13. november 2011 om Statsministeriets tidligere retlige vurderinger på området er ekstraheringspligtige. Ministeriet har ikke fundet, at det er tilfældet. Ministeriet har således med henvisning til forarbejderne til offentlighedsloven anført, at ekstraheringspligten ikke gælder for oplysninger vedrørende en sags retlige omstændigheder, selv om oplysningerne isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som eksempelvis relevante administrative afgørelser mv Det er også i Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan (2014), s. 481, anført, at ekstraheringspligten som udgangspunkt ikke gælder for oplysninger vedrørende en sags retlige omstændigheder. Som det videre er anført, kan der imidlertid efter omstændighederne bestå en ekstraheringspligt i forhold til sådanne (lignende) oplysninger, hvis oplysningerne må betragtes som fakta, der belyser motiverne for de tiltag, som en myndighed har iværksat eller planlægger iværksat i den pågældende sag. Mohammad Ahsan har herved henvist til ombudsmandens udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 2009, sag , og til min udtalelse offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sag Efter min gennemgang af de omhandlede oplysninger om ministeriets tidligere retlige vurderinger på området kan det ikke give mig anledning til kritik, at ministeriet ikke har anset disse oplysninger for ekstraheringspligtige. Jeg har herved lagt vægt på udgangspunktet om, at oplysninger om gældende ret ikke er ekstraheringspligtige, og på, at de omhandlede oplysninger i notatet ikke kan betragtes som fakta, der belyser motiverne for de tiltag, som en myndighed har iværksat eller planlægger iværksat i den pågældende sag, jf. min omtale ovenfor af Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, og de her nævnte ombudsmandsudtalelser. 4

5 Det er endvidere min opfattelse, at de tre undtagne dokumenter heller ikke i øvrigt indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag mv., som ministeriet havde pligt til at ekstrahere efter offentlighedslovens 28, stk Offentlighedslovens 26, nr. 4 I dit partshøringssvar af 9. oktober 2014 har du bedt mig om at overveje, hvorvidt offentlighedslovens bestemmelser om interne dokumenter i endelig form kan finde anvendelse på et eller flere af de undtagne dokumenter. Jeg forstår dig således, at du herved særligt sigter til bestemmelsen i offentlighedslovens 26, nr. 4. Denne bestemmelse lyder således: 26. Retten til aktindsigt omfatter uanset 23, stk. 1, interne dokumenter, som foreligger i endelig form, når 4) dokumenterne indeholder generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper, Indledningsvis bemærker jeg, at bestemmelsen i 26 også omfatter dokumenter omfattet af ministerbetjeningsreglen i 24, selvom 26 alene henviser til 23, stk. 1, om interne dokumenter. Det skyldes, at ministerbetjeningsdokumenter skal anses som interne dokumenter, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 2, der henviser til 24, stk. 1. Bestemmelsen i offentlighedslovens 26, nr. 4, svarer til bestemmelsen i 8, nr. 4, i den tidligere gældende offentlighedslov (lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen). Om baggrunden for at lade de i 26, nr. 4 (tidligere 8, nr. 4) omhandlede dokumenter være undergivet aktindsigt er der i bestemmelsens forarbejder lagt vægt på, at de angivne dokumenttyper ikke indeholder eller på anden måde afspejler den pågældende myndigheds interne overvejelser om sagens afgørelse eller fortsatte behandling (Folketingstidende , tillæg A, sp. 220). Det er min opfattelse, at de undtagne dokumenter ikke kan anses for omfattet af offentlighedslovens 26, nr. 4. Jeg har lagt vægt på, at dokumenterne i alt væsentligt indeholder Statsministeriets vurderinger og overvejelser. Dokumenterne kan allerede af den grund ikke anses for omfattet af bestemmelsen, jf. de ovenfor omtalte forarbejder til bestemmelsen. 5. Meroffentlighed 5.1. Offentlighedslovens 14 om meroffentlighedsprincippet lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Stk. 2. () Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen i 14, stk. 1, fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, folketingssamlingen ): 5

6 Bestemmelsen i stk. 1 er ændret i forhold til den tilsvarende bestemmelse i den gældende lovs 4, stk. 1, 2. pkt., idet det er fremhævet, at forvaltningsmyndighederne i det enkelte tilfælde ikke blot kan, men skal overveje, om der kan gives meraktindsigt i dokumenter og oplysninger, der kan undtages fra retten til aktindsigt efter loven. Bestemmelsen indebærer med andre ord, at myndighederne i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt er forpligtet til at tage stilling til, om der i det enkelte tilfælde kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Myndighederne er efter bestemmelsen alene forpligtet til af egen drift at overveje, om der kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, mens myndighederne efter bestemmelsen ikke er forpligtet til at give aktindsigt. I forbindelse med vurderingen af, om der kan meddeles aktindsigt efter stk. 1, må der som efter gældende ret foretages en afvejning af modstående interesser. Der skal således på den ene side tages hensyn til styrken, svagheden eller fraværet af den aktindsigtssøgendes interesse i at få indsigt i de pågældende dokumenter og oplysninger, og på den anden side styrken af den beskyttelsesinteresse, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse og andre lovlige hensyn. I de tilfælde, hvor et massemedie eller en forsker tilknyttet et anerkendt forskningsinstitut anmoder om aktindsigt, vil det i almindelighed kunne lægges til grund, at der foreligger en berettiget interesse i at få indsigt i dokumenterne eller oplysningerne, som vil skulle afvejes overfor eventuelle modstående interesser. Det bemærkes dog mere overordnet, at i de nævnte tilfælde, hvor der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter m.v., vil vurderingen af spørgsmålet om meraktindsigt formentlig meget ofte føre til, at der ikke er grundlag for at give indsigt efter meroffentlighedsprincippet. I det omfang den nævnte afvejning fører til, at der ikke kan meddeles aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i stk. 1, skal forvaltningsmyndigheden begrunde afslaget nærmere. Begrundelseskravet kan opfyldes ved, at forvaltningsmyndigheden oplyser, at myndigheden har overvejet at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, men at afvejningen af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag den pågældende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, har ført til, at myndigheden ikke finder grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Jeg kan endvidere henvise til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 745 ff., og Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s. 267 ff Statsministeriet har ifølge sin afgørelse af 20. august 2014 og sin udtalelse af 22. september 2014 overvejet, hvorvidt der er grundlag for at udlevere de omhandlede dokumenter efter princippet om meroffentlighed. Ministeriet har imidlertid på baggrund af en afvejning af på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag reglen i offentlighedslovens 24, og på den anden side den interesse, du må antages at have i, at anmodningen imødekommes, ikke fundet grundlag for meraktindsigt Jeg kan ikke kritisere ministeriets vurdering. Jeg bemærker, at jeg har overvejet, om den periode, der er forløbet, fra dokumenterne blev udarbejdet i november 2011, og frem til ministeriets afgørelse til dig af 20. august 2014, må antages at svække hensynet til at undtage dokumenterne. Jeg må imidlertid forstå forholdet sådan, at dokumenterne fortsat har fuld aktualitet. 6

7 På den baggrund har jeg som nævnt ikke fundet grundlag for at kritisere ministeriets vurdering. 6. Klagevejledning efter forvaltningslovens 25 I dit partshøringssvar af 9. oktober 2014 har du afslutningsvis fremhævet, at Statsministeriet ikke har levet op til forvaltningslovens 25, idet ministeriet ikke har vejledt om klagemuligheder. Jeg forstår dig således, at du mener, at Statsministeriet havde pligt til at vejlede dig om muligheden for at klage til Folketingets Ombudsmand. Jeg bemærker hertil, at forvaltningslovens 25 om myndigheders pligt til at give klagevejledning forudsætter, at afgørelsen kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed. Bestemmelsen indebærer således ikke en pligt til at give vejledning om muligheden for at klage til Folketingets Ombudsmand. Se bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s Da Statsministeriets afgørelse ikke kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, havde ministeriet ikke pligt til at give klagevejledning. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. Med venlig hilsen Kopi til: Statsministeriet Sagsfremstilling Ved af 11. august 2014 bad du Statsministeriet om aktindsigt. Du skrev således: Jeg skal hermed anmode om aktindsigt i alle dokumenter og notater fra 1. oktober 2010 til og med 31. december 2011, der vedrører regeringen og ministres brug af sociale medier. Helt konkret ønsker jeg at modtage et dokument udarbejdet og underskrevet af departementschef (), der er fremlagt på et møde med regeringens særlige rådgivere i fjerde kvartal Af notatet fremgår retningslinjerne for ministres brug af sociale medier. Jeg er bekendt med notatets eksistens og ønsker at se det i sin fulde ordlyd. For en god ordens skyld ønsker jeg at kvalificere min anmodning med henvisning til de rette hjemler som følger: I henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen anmoder jeg om aktindsigt i samtlige dokumenter, herunder notater, mødereferater, korrespondance og -korrespondance, som Statsministeriet og enhver ansat i ministeriet er i besiddelse af, der relaterer sig til retningslinjer for brug af sociale medier (herunder i særlig grad brugen og omtaler af Facebook med ej begrænset til dette medie), og som er underskrevet af [departementschefen]i perioden fra 1. oktober 2010 til 31. december,

8 Jeg anmoder samtidig om præcise, skriftlige oplysninger om, hvorvidt alle dokumenter i sagen vil blive stillet til medie B s rådighed, herunder om der eksisterer endnu ikke-journaliserede sagsakter i sagen. Hvad angår notater henviser jeg til lovens krav om notatpligt, jf. 13 i lov om offentlighed i forvaltningen. Ud over de journaliserede og ikke-journaliserede akter, begærer jeg aktindsigt i alle relaterede journallister. For at begrænse min begæring, ønsker jeg kun aktindsigt i de konkrete dokumenter som er dateret fra 1. oktober 2011 til 31. december I en afgørelse af 20. august 2014 skrev Statsministeriet bl.a. således til dig: 1. Statsministeriet har foretaget en søgning i ministeriets elektroniske journalsystem efter dokumenter af den i aktindsigtsanmodningen nævnte karakter. Ministeriet har i den forbindelse identificeret fire dokumenter, som vurderes at være omfattet af Deres anmodning om aktindsigt. Statsministeriet vedlægger aktliste og kopi af det dokument, som kan udleveres. 2. Statsministeriet har fundet det nødvendigt at undtage tre dokumenter i medfør af offentlighedslovens 24, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem forskellige ministerier. Det drejer sig om et brev af 23. november 2011 fra Statsministeriets departementschef samt to notater begge dateret den 13. november Det ene dokument indeholder i et vist omfang oplysninger, som er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 28, stk. 1. De pågældende oplysninger vedlægges. 3. Princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1, er indgået i Statsministeriets overvejelser i forbindelse med behandlingen af Deres anmodning om aktindsigt. Statsministeriet har på baggrund af en afvejning mellem på den ene side de beskyttelsesinteresser, der ligger bag reglen i offentlighedslovens 24, og på den anden side den interesse, De må antages at have i, at anmodningen imødekommes, ikke fundet grundlag for at meddele Dem aktindsigt i videre omfang. Der henvises til vedlagte dokument med oplysninger, der er ekstraheret. Den 27. august 2014 klagede du til mig over Statsministeriets afgørelse. Du skrev således: Statsministeriet (STM) har undtaget tre dokumenter helt fra aktindsigt samt delvist undtaget et fjerde dokument, hvorfra der er ekstraheret oplysninger jf. Off.loven 28, 1. Afgørelsen er efter min opfattelse ikke korrekt. Hvis STM efter 28, 1 finder de faktiske omstændigheder i dokumentet ekstraheringspligtige, så må den fulde vurdering af, hvordan STM når sin konklusion også ligge til grund for ekstraheringspligt. STM har delvist ekstraheret oplysninger, der kan opfattes som vurderinger, idet det beskrives, hvordan andre landes praksis omkring ministres brug af Facebook, udøves. De juridiske vurderinger er dog undtaget fra aktindsigt. Subsidiært klager jeg over ministeriets manglende brug af Off.loven 14.1 om meroffentlighed. Det må lægges til grund, at ministres brug af private Facebookkonti og embedsværkets bistand hertil har en særlig betydning for borgerne i en tid, hvor den politiske diskurs udøves i et større omfang på sociale medier. Den 5. september 2014 bad jeg Statsministeriet om en udtalelse og om at låne mig sagens akter. I en udtalelse af 22. september 2014 til mig skrev Statsministeriet således: 1. Som Statsministeriet forstår klagers henvendelse af 27. august 2014 til Folketingets Ombudsmand, angår klagen omfanget af den meddelte aktindsigt i relation til manglende anvendelse af offentlighedslovens 28, stk. 1, om oplysninger om sagens faktiske grundlag samt den manglende anvendelse af offentlighedslovens 14, stk. 1, om meroffentlighed. 8

9 Statsministeriet skal i den anledning udtale følgende: 2. I den foreliggende sag har Statsministeriet undtaget et brev af 23. november 2011 fra Statsministeriets departementschef til de øvrige ministerier samt to notater begge dateret den 13. november 2011 fra adgangen til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24. Det fremgår af bestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det anføres i de specielle bemærkninger til 24, stk. 1, i lovforslaget, der ligger til grund for den gældende offentlighedslov (lovforslag L144, folketingssamlingen ), at bestemmelsen i stk. 1 alene finder anvendelse, hvor interne dokumenter og oplysninger udveksles i forbindelse med ministerbetjening. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. Det fremgår endvidere af offentlighedslovens 24, stk. 2, at oplysninger om sagens faktiske grundlag mv. efter reglerne i 28 og 29 er omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk For så vidt angår fremsendelsesbrevet fra Statsministeriets departementschef af 23. november 2011, er det pågældende brev udarbejdet som led i ministerbetjening, hvilket også fremgår af brevets indhold, og Statsministeriet har på den baggrund undtaget brevet i sin helhed fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1. Brevet ses efter Statsministeriets opfattelse ikke at indeholde oplysninger, som er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Statsministeriet kan således henholde sig til den trufne afgørelse af 20. august Med hensyn til notaterne dateret den 13. november 2011 er disse udarbejdet til brug for ministerbetjening, hvilket også fremgår af fremsendelsesbrevet fra Statsministeriets departementschef. Statsministeriet har på den baggrund undtaget de pågældende notater fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 24, stk. 1. Det bemærkes, at det ene notat i et vist omfang ses at indeholde ekstraheringspligtige oplysninger, som er udleveret til klager i forbindelse med behandlingen af sagen. Det drejer sig om oplysninger om praksis vedrørende andre landes regeringslederes brug af facebookprofiler. Det bemærkes endelig, at det andet notat indeholder oplysninger om Statsministeriets tidligere retlige vurderinger på området. Statsministeriet har overvejet, om disse oplysninger er ekstraheringspligtige. Ekstraheringspligten gælder ikke for oplysninger vedrørende en sags retlige omstændigheder, selv om oplysningen isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som eksempelvis relevante administrative afgørelser osv., se hertil pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, der ligger til grund for den gældende offentlighedslov. Det er på denne baggrund Statsministeriets opfattelse, at oplysninger om Statsministeriets retlige vurderinger på området ikke kan anses for at være ekstraheringspligtige oplysninger. Statsministeriet kan således henholde sig til den trufne afgørelse af 20. august

10 3. Statsministeriet har i anledning af klagen til Folketingets Ombudsmand genovervejet spørgsmålet om, hvorvidt der er grundlag for at udlevere de omhandlede dokumenter efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 14. Af de grunde, som tidligere er oplyst over for klager i forbindelse med Statsministeriets afgørelse af 20. august 2014, herunder på baggrund af en konkret afvejning af de modstående hensyn, er det imidlertid fortsat Statsministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at give meroffentlighed i de pågældende dokumenter. Statsministeriet kan således henholde sig til den trufne afgørelse af 20. august Statsministeriet vedlægger 1) Akterne i aktindsigtssagen, 2) Dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i, med markering af, hvilke dele af dokumenterne der er undtaget fra aktindsigt. Den 25. september 2014 sendte jeg (med ) en kopi af Statsministeriets udtalelse til dig med henblik på at modtage dine eventuelle bemærkninger inden 2 uger. Den 8. oktober 2014 genfremsendte jeg mit partshøringsbrev til dig, idet du telefonisk havde oplyst, at du ikke havde modtaget brevet. I dine bemærkninger af 9. oktober 2014 skrev du således: Jeg har dags dato modtaget Statsministeriets (STM) udtalelse. I den forbindelse skal jeg indledningsvist henlede ombudsmandens opmærksomhed på den oprindelige klage, som fortsat er gældende. STM fastholder i sin udtalelse, at der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med de dokumenter, som STM har undtaget, og som er hjemlet i offentlighedslovens 24 reglen om ministerbetjening. Det må dog anses som værende særdeles tvivlsomt, hvorvidt dokumenterne lever op til at blive undtaget efter denne regel. Dels indeholder afslaget efter min opfattelse ikke en ordentlig begrundelse, som ministeriet er forpligtet til at give i forbindelse med et afslag. Det skal understreges, at fortolkningen af 24 bør være restriktiv, og at den ikke kan finde anvendelse på alle sager, blot fordi dokumenterne omfatter ministerbetjening. Samtidig har STM ikke redegjort for, begrundet eller sandsynliggjort, at de pågældende dokumenter indeholder fortrolige oplysninger og/eller oplysninger, der er underlagt tavshedspligt, hvorfor disse hensyn på nuværende tidspunkt ikke kan lægges til grund for ombudsmandens afgørelse. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på pligten til at overveje meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, herunder at det fremgår af Justitsministeriets vejledning, at myndighederne som hovedregel også bør udlevere interne dokumenter efter meroffentlighedsprincippet: Hvis oplysningerne i et dokument ikke er fortrolige, bør myndigheden altså i almindelighed imødekomme en begæring om aktindsigt, selv om myndigheden ikke er forpligtet til det. Disse principper om meroffentlighed er uændret videreført i offentlighedsloven af 4. juni

11 Forpligtelsen til at overveje meroffentlighed er central særligt i sager hvor der ikke er tale om dokumenter, der er underlagt fortrolighed. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at jeg har anmodet om aktindsigt i min egenskab af journalist fra et medie. Samtidig skal jeg henvise til intentionerne med den nye offentlighedslov, som fremgår af forordet til vejledningen om offentlighed i forvaltningen, og som jeg vil bede ombudsmanden inddrage i sin afgørelse. Det skal understreges, at de nye regler om aktindsigt i det politiske maskinrum (lovens 24 og 27, nr. 2) ikke er et carte blanche til at kunne nægte aktindsigt. De nye undtagelsesregler herom skal fortolkes og anvendes restriktivt. Det har partierne bag loven også fremhævet i den aftale, der blev indgået om loven i efteråret Idet der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at antage, at der i dokumenterne indgår fortrolige oplysninger, må det vurderes, at dokumenterne til fulde opfylder betingelserne for at give aktindsigt efter reglerne om meroffentlighed som beskrevet i lovens 14. Jeg vil samtidig opfordre ombudsmanden til at overveje, hvorvidt lovens bestemmelser om interne dokumenter i endelig form, som er beskrevet i 24, stk. 4, kan finde anvendelse på et eller flere af de dokumenter, som er oversendt fra STM. Slutteligt skal jeg igen fremhæve, at Statsministeriet i sit afslag ikke har levet op til forvaltningslovens 25, idet der ikke er vejledt om klagemuligheder. Det forhold finder jeg kritisabelt, og jeg vil opfordre Folketingets Ombudsmand til at ytre sin kritik heraf. I et brev af 10. oktober 2014 skrev jeg til dig, at jeg nu ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde modtaget fra dig og Statsministeriet. 11

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere