Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009

2 Sundhedsstyrelsen Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009

3 Konklusion og anbefalinger Det overordnede formål med satspuljeprojektet til støtte for børn i familier med alkoholproblemer er at sikre, at kommunerne og eventuelt regionerne på systematisk vis forankrer støtten til børn i familier med alkoholproblemer som en driftsfunktion i kommunen (eventuelt i regionen) og i de relevante institutioner i kommunen. Tanken bag det samlede projekt er at udbrede en indsatsstrategi for, hvordan børnefamilieproblematikken i forhold til alkoholproblemer kan håndteres, så det undgås, at der vokser børn op i familier med alkoholproblemer, der ikke får den nødvendige støtte. Strategien for indsatsen på nationalt plan er blevet udmøntet igennem en række lokale projekter, hvor såkaldte børne-familiesagkyndige har været ansat for projektets midler. De lokale projekter har haft til opgave at implementere de indsatsområder, som den strategien omfatter, mens en koordinerende funktion i Sundhedsstyrelsen har været ansvarlig for at understøtte de lokale projekters indsats og sikre projektets overordnede fremdrift. Projektets samlede målopfyldelse Evalueringen af satspuljeprojektet til støtte for børn i familier med alkoholproblemer viser samlet set, at projektet i høj grad har fulgt strategien for indsatsen på nationalt plan og realiseret de forventede aktiviteter, samt at projektet i nogen grad har realiseret de forventede resultater og virkninger. Det vil sige, at de lokale projekter i høj grad har gennemført aktiviteter inden for det samlede projekts seks indsatsområder, samt at der kan observeres en sammenhæng mellem gennemførelsen af disse aktiviteter og de ønskede resultater, nemlig en øget grad af systematisk forankring af støtten til børn i familier med alkoholproblemer, hvilket blandt andet indebærer et øget videns- og kompetenceniveau i forhold til problemstillingen, ændrede rutiner og samarbejdsstrukturer samt en øget grad af direkte og indirekte støtte til børn i familier med alkoholproblemer. Det er på den baggrund Rambølls vurdering, at satspuljeprojektet i forhold til de opstillede målsætninger har resulteret i et tilfredsstillende aktivitets- og resultatniveau. Det er videre Rambølls vurdering, at det samlede projekt set i forhold til de afsatte ressourcer har resulteret i et meget tilfredsstillende aktivitets- og resultatniveau, da omfanget af gennemførte aktiviteter og skabte resultater indikerer en høj produktivitet og omkostningseffektivitet. Evalueringen viser dog samtidig, at den overordnede målsætning med satspuljeprojektet ikke er fuldt opfyldt, da børnefamilieperspektivet ikke indgår som en systematisk del af driften i de målrettede sektorer som sådan udbredelsen og omfanget af aktiviteter har varieret på tværs af sektorer og lokale projekter. Deltagende alkoholbehandlingsinstitutioner og kommunale børn og ungeforvaltninger er i højere grad lykkedes med at systematisk at indarbejde børnefamilieperspektivet i drift, mens det i mindre grad er lykkedes blandt de deltagende skoler og daginstitutioner. Gennemførte aktiviteter i forbindelse med satspuljeprojektet I forhold til aktiviteterne i det samlede projekt, så viser evalueringen konkret, at følgende aktiviteter er blevet gennemført: Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer 1

4 Udbredelse: De 14 lokale projekter har samlet set udbredt deres indsats til 74 ud af de 89 kommuner, som har udgjort projektområdet. Især alkoholbehandlingsinstitutioner og de kommunale børn- og ungeforvaltninger har deltaget i projektet i disse kommuner. Organisering af indsatsen: Hovedparten af de lokale projekter har sikret en tværsektoriel organisering af projektet med repræsentation af alkoholbehandlingen, skoler, daginstitutioner samt den kommunale børn og ungeforvaltning. En stor del af de deltagende kommuner har samtidigt etableret netværksgrupper for de nøglepersoner, som er uddannet i forbindelse med projektet. Kvalificering af professionelle: De lokale projekter har i høj grad arbejdet med opkvalificering og motivering af medarbejdere inden for den pædagogiske sektor, den sociale sektor og alkoholbehandlingssektoren med henblik på at sikre, at medarbejderne er i stand til at identificere børnene, få afdækket og vurderet børnenes situation samt sikret støtte til børnene i samarbejde med de øvrige relevante sektorer. Konkret har der inden for den sociale og pædagogiske sektor været 8796 deltagere på kurser til uddannelse af nøglepersoner (tværfaglige kurser), 8191 deltagere i tværfaglige opkvalificerende aktiviteter (fx temadage eller foredrag) og deltagere i andre kvalificerende initiativer (indlæg på personalemøder o.lign). Inden for alkoholbehandlingssektoren har 1812 deltagere deltaget i kvalificerende initiativer 1. Evalueringen viser samtidig, at de institutioner, som har deltaget i satspuljeprojektet i perioden i markant højere grad har deltaget i kompetenceudviklende aktiviteter end institutioner, som ikke har deltaget i det projektet. Ændring af rutiner: Med henblik på at institutionerne i den pædagogiske sektor, socialforvaltningerne og alkoholbehandlingen ændrer rutiner, så det sikres, at de professionelle ser børnene og samarbejder omkring etablering af støtte til børnene, så har de lokale projekter arbejdet med formuleringen og implementeringen af skriftlige politikker og retningslinjer, som beskriver institutionernes håndtering af børnefamilieproblematikken. Konkret har de lokale projekter implementeret i alt 691 handlevejledninger vedrørende arbejdet med og håndteringen af børn i familier med alkoholproblemer inden for de deltagende institutioner. Herudover viser evalueringen, at der blandt især de alkoholbehandlingsinstitutioner og kommunale forvaltninger, som har deltaget i satspuljeprojektet, i løbet af projektperioden er sket en markant stigning i andelen af institutioner, som har formuleret skriftlige retningslinjer omkring børnefamilieperspektivet. Fx har 72 % af de adspurgte alkoholbehandlingsinstitutioner i 2008 integreret børnefamilieperspektivet i deres servicedeklaration/kerneydelsesbeskrivelse mod 56 % i 2005, mens 38 % af de kommunale børn- og ungeforvaltninger i 2008 mod 19 % i 2005 har formuleret en vejledning med retningslinjer for håndteringen af sager efter Servicelovens kapitel 11, hvor et alkoholproblem i familien udgør en væsentlig del af problemstillingen. Evalueringen viser 1 De angivne tal skal dog tages med det forbehold, at der ikke er tale om unikke personer, men det samlede antal deltagere, hvorfor enkeltpersoner godt kan optræde flere gange, da der ofte har været tale om tilbagevendende aktiviteter målrettet den sammen målgruppe. Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer 2

5 samtidig, at denne positive udvikling primært skal tilskrives udviklingen hos de institutioner, som har deltaget i satspuljeprojektet. Samarbejde og erfaringsoverførsel: De lokale projekter har gennemført en række aktiviteter med henblik på at sikre, at der etableres procedurer for samarbejde og erfaringsoverførsel mellem alkoholbehandlingen og de øvrige sektorer i forhold til børn i familier med alkoholproblemer. Konkret viser evalueringen, at der i omkring 60 af de deltagende kommuner har været etableret samarbejde mellem disse parter, men samarbejdet har samtidig i ringe grad været formaliseret og er sket efter behov. Evalueringen viser videre, at der i løbet af projektperioden er sket en svag positiv udvikling i social-/børn- og ungeforvaltningernes mulighed for at trække på kompetencer inden for kommunen typisk fra alkoholbehandlingen i forhold til erfaringsoverførsel. Evalueringen viser endelig, at der er sket en positiv udvikling i det faste samarbejde mellem social-/børn- og ungeforvaltninger og alkoholbehandlingsinstitutioner fra 2005 til 2008, da andelen af alkoholbehandlingsinstitutioner, som angiver at have faste samarbejdsaftaler om børnefamilieperspektivet med de kommunale forvaltninger, er steget fra 6 % til 22 %. Udvikling af forældrekompetence og støtte til børnene i alkoholbehandlingen: De lokale projekter har gennemgående arbejdet hen imod at sikre, at der i alkoholbehandlingen kommer fokus på udvikling af forældrekompetence, vurdering af børnenes behov samt iværksættelse af støtte til børnene. Dette arbejde er dels set igennem den ovenfor omtalte opkvalificering, rutineændring og samarbejde og erfaringsoverførsel, men hertil kommer, at en høj andel af de deltagende alkoholbehandlingsinstitutioner har arbejdet med etablering af tilbud om støtte til børn i familier med alkoholproblemer. Samtidig er der fra 2005 til 2008 sket en markant positiv udvikling i brugen af støtte og aflastningsforløb for børn, hvor andelen af alkoholbehandlingsinstitutioner, som tilbyder denne støtte, er steget fra 6 til 56 %. Daglig direkte støtte til børnene i den pædagogiske sektor: De lokale projekter har gennem de opkvalificerende aktiviteter og kurser motiveret de lokale institutioner med henblik på at sikre, at børn i familier med alkoholproblemer modtager daglig støtte. I flere tilfælde har lokale projekter understøttet institutioner i etableringen og udviklingen af den daglige støtte. Fremmende og hæmmende faktorer i forbindelse med projektets implementering: Evalueringen viser, at der på tværs af de lokale projekter samt sektorer er væsentlig variation i forhold til udbredelsen og omfanget af de gennemførte aktiviteter inden for de seks indsatsområder. Det er imidlertid ikke Rambølls vurdering, at dette skyldes målforskydning eller manglende implementeringsstringens i de lokale projekter, men snarere er et resultat af en række barrierer, som de lokal projekter har stået over for i deres implementering af satspuljeprojektet. Især har det haft betydning for projekterne, om der i deres projektområder har kunnet etableres ledelsesmæssig opbakning blandt de deltagende sektorområder i forhold til implementering af projektet. Dette har i høj grad varieret blandt de lokale projekter, men evalueringen Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer 3

6 viser, at denne variation snarere skyldes eksterne forhold i relation til især kommunalreformens betydning lokalt og tilstedeværelsen af erfaringer med at arbejde med børnefamilieperspektivet end forhold relateret til de lokale projekters indsats. Realiserede resultater og virkninger i forbindelse med satspuljeprojektet I forhold til resultaterne og virkninger af det samlede projekt, så viser evalueringen konkret, at følgende resultater og virkninger er blevet realiseret: Vidensniveau og kompetencer: Evalueringen viser, at satspuljeprojektet i høj grad har resulteret i, at de deltagende institutioner, og i særlig grad de deltagende alkoholbehandlingsinstitutioner og kommunale forvaltninger har fået tilført ny viden omkring børnefamilieproblematikken samt har styrket deres handlekompetencer i forhold til denne problematik. Fx viser evalueringen, at 75 % af de adspurgte alkoholbehandlingsinstitutioner i 2008 mod 42 % i 2005 er meget enige eller enige i, at alkoholbehandlingsinstitutionens behandlere er fuldt ud i stand til at inddrage børnefamilieperspektivet i deres praksis. Rutiner og procedurer: Evalueringen viser, at satspuljeprojektet i nogen grad har bidraget til, at de deltagende institutioner har ændret deres formelle og faktiske rutiner i forhold til både identificering og håndtering af børnefamilieproblematikken, og herunder samarbejde om den relevante støtte til børnene. Især blandt alkoholbehandlingsinstitutionerne er denne udvikling særlig markant, men evalueringen viser dog også, at udviklingen primært har fundet sted i de lokale projekter, hvor det har været muligt at sikre involvering og ledelsesopbakning fra de deltagende sektorer og institutioner. Konkret viser evalueringen bl.a., at 57 % af de adspurgte alkoholbehandlingsinstitutioner og 38 % af de adspurgte kommunale forvaltninger i meget høj grad eller i høj grad vurderer, at deres deltagelse i satspuljeprojektet har medført en præcisering af fokusset på børn i familier med alkoholproblemer i institutionernes skriftlige handlevejledninger og politikker. Støtte til børn i familier med alkoholproblemer: Evalueringen viser, at satspuljeprojektet har bidraget til, at de deltagende institutioner i projektet identificerer og giver støtte til børn fra familier med alkoholproblemer både tidligere og hyppigere end før deltagelsen i projektet. Fx vurderer 36 % af de adspurgte alkoholbehandlingsinstitutioner og 29 % af de adspurgte kommunale forvaltninger i meget høj grad eller i høj grad, at deres deltagelse i satspuljeprojektet har bidraget til, at der sker en tidligere identifikation af børn i familier med alkoholproblemer end førhen. Hertil kommer, at antallet af børn der modtager støtte, rent faktisk er steget blandt de institutioner, som har deltaget i satspuljeprojektet, mens en tilsvarende udvikling ikke har fundet sted hos de institutioner, som ikke har deltaget i projektet. Fx viser evalueringen, at i 2008 var der i de deltagende kommuner gennemsnitligt dobbelt så mange børn, som modtog foranstaltninger, hvor forældres alkoholproblemstillinger var en væsentlig del af problemstillingen i forhold til det gennemsnitlige antal børn i de kommuner, som ikke havde deltaget i satspuljeprojektet. Herudover viser evalueringen, at der blandt især de deltagende alkoholbehandlingsinstitutioner og kommunale børn- og ungeforvaltninger er blevet iværksat nye støttetilbud for børn i familier med alkohol- Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer 4

7 problemer, samt at der blandt de deltagende institutioner i højere grad end før projektet rutinemæssigt samarbejdes om børn i familier med alkoholproblemer. Forankring af børnefamilieperspektivet: Endelig viser evalueringen, at satspuljeperspektivet i nogen grad har bidraget til en systematisk forankring af indsatsen i forhold til børnefamilieperspektivet i de deltagende organisationers drift. Fx vurderer 68 % af de deltagende alkoholbehandlingsinstitutioner og 50 % af de deltagende kommunale forvaltninger i meget høj grad eller i høj grad, at indsatsen over for børn i familier med alkoholproblemer er systematisk forankret i driften. Samtidig viser evalueringen dog også, at de deltagende institutioner generelt selv ikke vurderer at være i stand til at varetage den fremtidige opkvalificering af deres personale i forhold til børnefamilieproblematikken. Konkret peger interessenterne i de lokale projekter på, at der fremadrettet fortsat er behov for en national koordineret indsats, som igennem en differentieret indsats kan understøtte de enkelte kommuners og sektorers behov i forhold til især fortsat opkvalificering af medarbejdere i børnefamilieperspektivet, udviklingen af tværsektorielle samarbejdsstrukturer samt udviklingen af lokale støttetilbud til børn i familier med alkoholproblemer. Anbefalinger til den fremtidige varetagelse af børnefamilieperspektivet I forlængelse af ovenstående og på baggrund af evalueringen er det Rambølls vurdering, at der kan opstilles følgende anbefalinger i forhold til at sikre, at støtten til børn i familier med alkoholproblemer sikres og fastholdes i de relevante kommunale/regionale institutioner. Rambøll anbefaler, at der fortsat iværksættes en national indsats med henblik på at sikre en systematisk forankring af fokusset på børn i familier med alkoholproblemer inden for de relevante sektorer. Anbefalingen baseres på, at evalueringen viser, at de seks indsatsområder i varierende grad er udbredt til de målrettede sektorområder. Samtidig er der blandt de adspurgte institutioner og i særlig grad blandt skoler og daginstitutioner en klar opfattelse af, at der fortsat er behov for yderligere indsats, såfremt børnefamilieperspektivet skal forankres systematisk i driften. Rambøll anbefaler, at en fortsat national indsats med fordel kan basere sig på de seks indsatsområder i strategien for indsatsen på nationalt plan, men at der fremadrettet er behov for en mere differentieret indsats, der i højere grad tager højde for lokale behov. Evalueringen viser, at indsatsområderne i strategien for indsatsen på nationalt plan er blevet efterlevet af de lokale projekter, og grundlæggende har været relevante. Evalueringen viser samtidig, at der fremadrettet fortsat er behov for fx videre opkvalificering i forhold til afhængighedsproblematikken, omstilling fra en individorienteret tilgang til en familieorienteret tilgang i alkoholbehandlingen og kommunernes sagsbehandling, samt fortsat fokus på ændring af rutiner gennem præcisering af børnefamilieperspektivet i især den sammenhængende børnepolitik, sundhedspolitik, alkoholpolitik samt de tilhørende handleplaner. Evalueringen viser samtidig, at der fremadrettet vil være større behov for i højere grad at sik- Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer 5

8 re en differentieret indsats i forhold til disse indsatsområder, da der både lokalt og på tværs af sektorområder er store variationer i hvor langt arbejdet med forankringen af børnefamilieperspektivet er kommet. Rambøll anbefaler, at den fremadrettede strategi på området beskrives i form af en klar og tydelig programteori, som dels beskriver sammenhængen mellem de ønskede virkninger/resultater, de planlagte aktiviteter og de tilførte ressourcer, og dels indeholder målbare succeskriterier i forhold til de ønskede resultater og virkninger. Evalueringen viser, at den opstillede programlogik for strategien for indsatsen på nationalt plan har skabt klarhed i forhold til den forventede indsats, og fra centralt hold har fungeret som et effektivt styringsredskab i forhold til de lokale projekters faktiske indsats. Evalueringen viser dog samtidig, at de opstillede succeskriterier ikke har været tilstrækkeligt specifikke og præcise, og derfor har mindsket gennemskueligheden af satspuljeprojektets målopfyldelse. Rambøll anbefaler, at der fortsat prioriteres tilstedeværelsen af en lokal, evt. tværkommunal/regional organisering i form af dels ledelsesmæssig opbakning på det strategiske niveau, samt operationel kapacitet i form af fx børne-familiesagkyndige. Formålet med en sådan organisering er at sikre, at der lokalt er fokus og kompetencer til at sikre arbejdet med at forankre børnefamilieperspektivet, herunder gennemføre opkvalificering og sparring i forhold til børnefamilieproblematikken. Evalueringen viser, at en velfungerende lokal organisering med ledelsesmæssig opbakning har været af afgørende betydning for implementeringen af satspuljeprojektets strategi lokalt. Hertil kommer, at evalueringen viser, at en stor del af de undersøgte kommuner ikke vurderer at kunne løfte opgaven med at forankre børnefamilieperspektivet uden at en lokal operationel organisering af indsatsen prioriteres. Rambøll anbefaler, at der fortsat prioriteres en national koordinerende funktion i forhold til at understøtte indsatsen lokalt samt sikre indsatsens samlede fremdrift. Evalueringen viser, at den koordinerende funktion, som Sundhedsstyrelsen har besiddet i forbindelse med satspuljeprojektet har haft en væsentlig betydning for både de lokale projekters efterlevelse af den opstillede strategi, de lokale projekters fremdrift samt den faglige udvikling blandt de lokale projekter. Rambøll anbefaler, at der igangsættes yderligere initiativer med henblik på at afklare arbejdsdelingen mellem socialforvaltning og alkoholbehandlingen i forhold til at sikre, at behovene for børn i familier med alkoholproblemer varetages bedst muligt. Evalueringen viser, at der er behov for at sikre samarbejdsrelationerne i forhold til støtten til børn i familier med alkoholproblemer yderligere. Specielt viser evalueringen, at der i flere tilfælde lokalt har været uenighed om rollefordelingen og kompetencerne i forhold til at give støtte til børn i familier med alkoholproblemer mellem især alkoholbehandlingen og de kommunale social og børn- og ungeforvaltninger. Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer 6

Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Evalueringsrapport September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af satspuljeprojektet

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE.

ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. ALKOHOLRÅDGIVNINGEN I NÆSTVED KOMMUNE. Årsrapport for 2014 samt indsatsmål for 2015 1 1. Indledning I henhold til Sundhedsloven 141, tilbyder Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune, vederlagsfri alkoholbehandling

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF)

Effektmåling. Ulf Hjelmar. Workshop. forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) Effektmåling Workshop Ulf Hjelmar forskningsprogramleder Anvendt KommunalForskning (AKF) www.akf.dk Agenda 1. Hvordan skabes en god evalueringspraksis, så man i højere grad kan dokumentere og sammenligner

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

# # $ % * & " ## +! $, -"

# # $ % * &  ## +! $, - !" # # $ % & '"() * & " ## +! $, -".""" !"#! $% $ & ' %(") )$%!*$% $ ( ""& & %! & $% ' $#!""* +""(!"#,& - "$& $""$$$ (%! "#! $% $ & "#%) *.- $'! "#$/,* 0 &!%' %($ $ 1'2$%! %($ $ *3!$#"!%%( "%$$ $ %# $%!

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Slutevaluering af projekt

Slutevaluering af projekt Slutevaluering af projekt Børn i balance en forebyggende indsats for børn med motoriske vanskeligheder (Version 2 20/3) Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulent Julie Dalgaard Guldager marts 2015. 1

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018

Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOL ERFARINGER FRA OPKVALIFICERING AF FRONTMEDARBEJDERE I ODENSE KOMMUNE v/ Christina Hjørnholm - chhjn@odense.dk TIDLIG OPSPORING & KORT RÅDGIVENDE SAMTALE To sporet pilotprojekt

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet i Fanø Kommune

Udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet i Fanø Kommune Udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet i Fanø Kommune Indhold Baggrund... 2 Indledning... 2 Mål og aktiviteter, implementering af beredskabsplanen.... 4 Mål 1. Beredskabsplanen skal

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

SÆT SKUB I EGU! 2.0 EVALUERING V/CARINA MAJ CHRISTOFFERSEN OG ANNE MØLGAARD RAMBØLL

SÆT SKUB I EGU! 2.0 EVALUERING V/CARINA MAJ CHRISTOFFERSEN OG ANNE MØLGAARD RAMBØLL SÆT SKUB I EGU! 2.0 EVALUERING V/CARINA MAJ CHRISTOFFERSEN OG ANNE MØLGAARD RAMBØLL AKTIVITETER OG EVALUERINGSDESIGN SÆT SKUB I EGU! - 2.0 : Formidlingsindsatsen: Udbredelse af egu, udbredelse af kendskabet

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Evaluering af Sund Uddannelse

Evaluering af Sund Uddannelse Evaluering af Sund Uddannelse Martin Sandberg Buch, Projektchef, VIVE Temamøde om bevægelse i Folkeskolen onsdag d. 6.september Formål og datagrundlag Er interventionen implementeret som planlagt? Hvilke

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering Sundhedsstyrelsen Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering Kamilla Bolt, COWI 1 Agenda Formål med satspuljen Projekterne og støtteforanstaltninger I hvilken

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4. - Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant?

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4. - Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4 Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne - I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og

Læs mere

Børn og familie udførerområdet Aftalemål November 2016

Børn og familie udførerområdet Aftalemål November 2016 Børn og familie udførerområdet Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Workshop om sammenhæng i indsatsen for personer med hjerneskade Visitatorårskursus 2012 Lise Holten, KL

Workshop om sammenhæng i indsatsen for personer med hjerneskade Visitatorårskursus 2012 Lise Holten, KL Workshop om sammenhæng i indsatsen for personer med hjerneskade Visitatorårskursus 2012 Lise Holten, KL Hvad vil jeg komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet? Status på hjerneskadeområdet

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik,

NOTAT. Formål med notatet. Baggrund. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, Bilag 1. GLADSAXE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen NOTAT Struktur og proces for den kommende sundhedspolitik, behandling Dato: 19. december 2017 Af: Trine Wulff Larsen og Michael Jensen Formål

Læs mere

UDFORDRINGER VED AT ARBEJDE MED SUNDHED PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGERNE. Niels Sandø. Projektleder Center for Forebyggelse 15.

UDFORDRINGER VED AT ARBEJDE MED SUNDHED PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGERNE. Niels Sandø. Projektleder Center for Forebyggelse 15. UDFORDRINGER VED AT ARBEJDE MED SUNDHED PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGERNE Niels Sandø Projektleder Center for Forebyggelse 15. marts 2010 Baggrund Projekt om strukturel forebyggelse på tværs af kommunale forvaltninger

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på

Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Overgangen fra barn til voksen - udfordringer og måder at imødekomme dem på Therese Marie Dyrby Fuldmægtig i Socialstyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Overgange på dagsordenen Mange kommuner

Læs mere

Børn, Familie og Ungeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Børn, Familie og Ungeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Børn, Familie og Ungeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Børn, Familie og Ungeudvalget...3 BFU MÅL 1 - Øge fagligheden...3 BFU MÅL 2 Reducere betydningen af social baggrund...3

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Implementeringsvejledning. Det inddragende netværksmøde

Implementeringsvejledning. Det inddragende netværksmøde Implementeringsvejledning Det inddragende netværksmøde 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledning?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl:

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere