Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012"

Transkript

1 pwc Vestjyske Net 60 CVR-nr Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 kva/s I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Resenvej 81, 7800 Skive T: , F: , pwc.dk

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespltegning 1 Erkkering afgivet af uafhaengig revisor 2 Ledelsesredegorelse 4 Regnskabspraksis 7 Reguleringsregnskab pwc

3 Ledelsespategning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhorende redeg0relse for behandling af over-/underdaekning for Reguleringsregnskabet med tilhorende redeg0relse for Vestjyske Net 60 kv A/S, CVR nr , for reguleringsaret 2012 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15- april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmaessig og de ud0vede regnskabsmaessige skon for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere reguleringsar og er i 0vrigt den samme, som den regnskabspraksis, der er anvendt i selskabets eksterne arsrapport for regnskabsaret Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhorende redeg0relse saledes kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter og Vestjyske Net 60 kv A/S' fremtidige reguleringspris. Herning, den 31. maj 2013 Direktion Poul E. Thomsen direktor pwc 1

4 Erklaering afgivet af uafhaengig revisor Til Energitilsynet Vi har revideret det maengdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kv A/S, CVR nr for reguleringsaret 2012 (reguleringsregnskabet). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgorelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013 (bekendtg0relsen). Reguleringsregnskabet udviser driftsmaessige indtaegter pa DKK og tilhorende driftsomkostninger pa DKK Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgcrelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde reguleringsregnskabet uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlaegger og udforer revisionen for at opna h0j grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udf0relse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for beteb og oplysninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhaenger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, derer relevant for virksomhedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtg0relsen. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige sk0n er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation af reguleringsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstraekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

5 Erklaering afgivet af uafhaengig revisor Konklusion Det er vores opfattelse, at det maengdebaserede reguleringsregnskab for Vestjyske Net 60 kv A/S for 2012 i alle vaesentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtg0- relse nr. 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere aendringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april 2013, og at vaesentlige forhold, der kan pavirke selskabets reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet. Supplerende oplysning Erklaeringen afgives alene til brug for Energitilsynet, og som folge heraf kan reguleringsregnskabet vaere uegnet til andet formal. Skive, den 31. maj 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab HennkTMrt statsautoriseret revisor

6 Ledelsesredegorelse Oversigt over indsendte dispensationsansogninger, der ikke er behandlet af Energitilsynet i 2012, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer opforelse af ny 150/60 kv-station ved Ramme, vil selskabet snarest indsende ans0gning om forhojelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer. opforelse af ny 150/60 kv-station ved Lem Kaer med tilh0rende kabelstraekninger, vil selskabet snarest indsende ansogning om forh0jelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer. kabel pa straekningen Holstebro Nord - Mabjerg, vil selskabet snarest indsende ansogning om forhojelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer. kabel pa straekningen Struer - Mabjerg, vil selskabet snarest indsende ansogning om forhojelse af indtaegtsrammen, jf. reglerne om nodvendige nyinvesteringer. Afvikling af differencer vedrorende Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april stk. 1 punkt 2 Selskabet har estimeret en samlet difference for 2012 i forbrugernes favor pa DKK , jf. nedenfor. Selskabet vil afvikle differencen i Differencen udgor dog sa beskeden et belob set i forhold til det samlede forventede salg pa kwh, at det ikke giver anledning til aendring af de udmeldte tariffer for Den okonomiske indvirkning af ansogningerne vedrorende nodvendige nyinvesteringer, jf. ovenfor, kendes ikke pa nuvaerende tidspunkt, hvorfor effekten heraf onskes opkraevet, nar godkendelsen foreligger. pwc 4

7 Ledelsesredegorelse Opg0relse af arets differencer: 2011: Indtaegtsramme ultimo Leverede maengder Pristal , : Leverede maengder Pristal ,00 Pristalsreguleret indtaegtsramme Benchmarkkrav fra /Endringer som f0lge af aendrede omkostninger til nettab Indtaegtsramme f0r midlertidige forhejelser Godkendte forh0jelser som f0lge af n0dvendige nyinvesteringer Arets indtaegtsramme Driftsmaassige indtaegter Opkraevning af tidligere ars differencer Forrentning heraf Opkraevet vedr0rende Difference i forbrugernes fav0r pwc

8 Ledelsesredegorelse Opgorelse af arets forrentningsprocent jf. Bekendtgorelse nr. 335 af 15. april stk. 1 punkt 3 Selskabet har opgjort arets forrentningsprocent til -0,27% (negativ), jf. nedenfor, og der er saledes ikke tale om merforrentning i Hertil kommer effekten af en forhojelse, jf. nodvendige nyinvesteringer, hvor belobet pa nuvaerende tidspunkt ikke kendes. Belobet vil dog ikke vaere af en storrelse, som bevirker, at selskabet kommer i merforrentning. Forrentning: Netaktiver ultimo Forrentningsgrundlag netaktiver tillagt 2% Arets indtaegtsramme Driftsomkostninger 3! Afskrivninger Reguleringsmaessigt overskud for Forrentningsprocent _ 0 27 Redegorelse om selskabets handtering af gebyrer for perioden Selskabet har i perioden ikke opkraevet gebyrer eller lignende, som ikke har indgaet i indtaegtsrammen. Da selskabets kunder bestar af ejerselskaberne i netomradet, og der udelukkende har vaeret opkraevet nettariffer herved i perioden , er der saledes ingen gebyrer opkraevet i perioden. pwc 6

9 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Reguleringsregnskabet for Vestjyske Net 60 kv A/S er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgorelse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april Regnskabet, der udgor en delmaengde af Vestjyske Net 60 kv A/S' samlede eksterne arsrapport, indeholder i henhold til bekendtgorelsen indtaegter, omkostninger og andre oplysninger vedrarende den bevillingspligtige aktivitet. Formalet med aflaeggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2012 opkraevede indtaegter. Regnskabet er ikke omfattet af arsregnskabsloven. Der indgar ikke sammenligningstal i regnskabet. Praecisering af regnskabspraksis for udvalgte omrader Driftsmaessige indtaegter Driftsmaessige indtaegter indeholder indtaegter fra den bevillingsmaessige aktivitet. Herudover indeholder posten andre indtaegter, som virksomheden opnar ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. Nettab Selskabets nettab er opgjort ud fra malinger. Omkostningerne ved nettab indgar i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder kob af el pa markedsvilkar og samt de hertil horende omkostninger vedrorende PSO og betaling til overliggende net. Afskrivninger Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger pa netaktiver og ovrige anlaegsaktiver. Herudover indeholder regnskabsposten restafskrivning vedrorende skrottede anlaeg. PSO-aktiver indgar ikke. Netaktiver Vaerdien af netaktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtg0relse 335 af 15. april 2011 om indtaegtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab af april j pu>c c:\itsers\dktse\pa\pwc archive tempveguleringsregnskab 2012 vn 60{pwc-chzjh4m}.docx knb/tse 7

10 Reguleringsregnskab meengdebaseret Saq Nr. Selskabets navn Vestivske Net 60 kv A/S CVR Nr P Nr Indtaegter, omkostninger og leveret maangde 1.1 Driftsmasssiqe indtasqter i kr 1.2 Heraf andre indtaeqter, sorn selskabet opnar ved driften af den bevillinqspliqtiqe aktivitet kr. 1.3 Viderefakturerinq til overliqqende net- oq svsternansvar _ kr. 1.4 Driftsomkostninger kr 1.5 Faktureret leveret masngde elektricitet i kwh 1.6 Faktisk leveret masnqde elektricitet i Budqetteret leveret masnqde elektricitet i kwh kwh 2. Netaktiver 12.1 Vasrdi af netaktiver pr. 1.januar kr 2.2 Arets nodvendiqe nyinvesterinqer Arets nyinvesterinqer Arets reinvesterinqer Arets afskrivninqer Vasrdi af netaktiver pr. 31. december Pensionsforpligtolser 3.1 Pensionsforpliqtelser pr. 1. januar Arets afskrivninqer pa pensionsforpliqtelser Pensionsforpliqtelser pr. 31. december Energispareaktivitet Selskabets palaqte enerqisparemal kwh 4.2 Faktiske opnaede besparelse kwh 4.3 Omkostninger knyttet til opfyldelse af arets enerqisparemal kr 4.4 Omkostninqer knyttet til arets faktiske opnaede besparelse kr 4.5 Indtaegter opkrasvet i forbindelse med energispareforpligtelsen kr. 5. Nettab De qra fetter udfyldes automatisk i: 5.1 Bereqnet nettab kwh 5.2 Gennemsnitliq arliq elpris 35,82 48,21 zre/kwh 5.3 Nettabsomkostninq (Bereqnet nettab x qennemsnitliq arliq elpris) b kr nsker selskabet en evt. forhojelse af indteegtsrammen som felge af stiqende omkostninger til nettab? J Vaelg ja eller nej i listen 6. Andre driftsmaessige indtaegter Medgaet omkostninger til andre kr kr kr kr kr ki kr kr kr.

11 7. Afvikling af difference 17.1 Arets difference 2012 (81,192) kr. 7.2 Difference i selskabets favor (posttiv difference mellem driftsmaessige indtaegter og indtaagtsrenme).bemasrk atatle indtasttrfebelbb si-a I vasre. poc og de gra fetter {uden skravenng) udfyldes automatisk Arets opstaede difference Midlertidig tarifnedsasttelse Behold! difference Afviklet difference Afviklet difference Difference i forbrugemes favor (negatlv difference mellem driftsmaessige Indtaegter og Indtaegtsramme) Bcmasik, at alle indtastede beleb skal vasre pos oq de qia felter (uden skiavennq) udfyldes automatisk Overf0rt difference (primo) (0, Strafrenter af overfert difference (1. halvar) (0) Arets opstaede difference Arets afviklede difference* Samlet difference (medio) (3 203) (0) Strafrenter af difference (2. halvar) _ Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo) (0) (0) Sekretanatet hema?rker at dissebelab alene slo-il vedrare drfferencei opstaet i 2012 eller tidligere [Bemacrkningertil afsnit7.3 istjafrenterne pa d&n overforte drffeience (primo) (punkt7 3 1)oq den sarnlt-d<* difference fmedio) (punkt 7 3 5) er beregnet ved brug af en rentesatssvarende til Nationalbankens udlansrente pr 1 juli 2012 plus 7 procentpoint ei stratrentesatsen 0,6 + 7 = 7.6 pet 12013og 2014 ei anvendtsamme rentesato som efteisom de gaaldende satser tor 2013 og 2014 endnu ikke tsr kendt Straftenteme og 2014 er aerfor forelebtge 8.0vrige bemaerkninger j8, 1 Selskabet kan a.nfgre eventuelle bemaarknmger i feltet nedenfor Selskabets andel i etablering af ny 150/60 kv station Lem Kaer med tilhorende 2 60 kv kabelstraekninger i alt DKK er i reguleringsregnskabet 2012 betiandlet som et PSO-anlaeg og forventes derfor udlignet via udiigningsordning. Safremt denne investering ikke accepteres som PSO-investering, vil sleskabet forbeholde sig ret til at sage investeringen godkendt som ennodvendig nyinvestering. 9. 0vrige oplysninger Indberetning af reguleringsregnskabet registteres faist hos Energitilsynet nar selskabets revisor har pategnet regnskabet Folgende materiale fremsendes saerskilt: 9.1 Gaelder alene for selskaber som ikke har medtaget samtlige indtaegter og omkostninger, som vedvorerden bevillingspligtige aktivitet (f.eks. gebyromkostninger og- indtaegter). Bedes indsende saerskilt: A) Dokumentation for at sadanne indtaegter i 2004 blev indteegtsfert I andre virksomheder og derfor ikke indgik i virksomhedens opg0 relse af indtaegtsramme pr 1 januar2005 B) Opg0relse over de pagaeldende indtaegter Se mere herom i vejledning til indberetning af reguleringsregnskab Ledelsespategning og revisorpategning.

Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012

Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 pwc RAH Net 2 A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 j PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015

Læs mere

Indberetning af reguleringsregnskab

Indberetning af reguleringsregnskab pwc Nakskov ElnetA/S CVR-nr. 29 60 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44, 2900

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Øslev-Drøstrup Transformatorforening

Øslev-Drøstrup Transformatorforening Øslev-Drøstrup Transformatorforening CVR-nr. 18 43 9115 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Knøsgaard Transformatorforening. Reguleringsregnskab for regnskabsåret januar -31. marts herefter indgår selskabet i NyforsNetA/S)

Knøsgaard Transformatorforening. Reguleringsregnskab for regnskabsåret januar -31. marts herefter indgår selskabet i NyforsNetA/S) Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012 1. januar -31. marts 2012 - herefter indgår selskabet i NyforsNetA/S) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

0slev-Dr0strup Transformatorforening. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012

0slev-Dr0strup Transformatorforening. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 pwc 0slev-Dr0strup Transformatorforening CVR-nr. 18 43 9115 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 1443,7800

Læs mere

pwc Nyfors Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Nyfors Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr pwc Nyfors Net A/S CVR-nr. 30 54 58 42 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012 pwc Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 21 08 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T:

Læs mere

pwc Frederikshavn Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Frederikshavn Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr pwc Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 ; PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T:

Læs mere

Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 CVR-nr. 30 54 58 42 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615 499015 4990, Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

pwc Frederikshavn Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 CVR-nr

pwc Frederikshavn Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 CVR-nr Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 6155 81 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr 117712 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011

Thy-Mors Energi Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 21 08 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab Nakskov Elnet A/S CVR-nr. 29 60 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr.

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Reguleringsregnskab mængdebaseret Sag Nr. Selskab CVR Nr. P Nr. Hirtshals El-Netselskab A/S Indtægter, omkostninger og leveret m

Reguleringsregnskab mængdebaseret Sag Nr. Selskab CVR Nr. P Nr. Hirtshals El-Netselskab A/S Indtægter, omkostninger og leveret m Reguleringsregnskab 2011 - mængdebaseret Sag Nr. Selskab CVR Nr. P Nr. Hirtshals El-Netselskab A/S 25 80 02 22 1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde 1.1 Driftsmæssige indtægter i 2011 1.810.255

Læs mere

S m"f, e g n s l i a b e { "l e d, i l h 0 l e " d e rcde 8ø^e for Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr 13

S mf, e g n s l i a b e { l e d, i l h 0 l e  d e rcde 8ø^e for Brenderup Netselskab A.m.b.a., CVR nr 13 Reguleringsregnskab 2012 - Ledelsespåtegning og erklæring Ledelsespåtegning ESS hai ' r ags d T B g 0 d k e " d t ie S» le g^gnskabe. med tilhørende redegørelse loi behandling al over-amderdækning for

Læs mere

Nyfors Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015

Nyfors Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 Nyfors Net A/S CVR-nr. 30 54 58 42 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015

Læs mere

omfattet af lov om elforsyning, anvisningerne i Energitilsynets vejledning af marts

omfattet af lov om elforsyning, anvisningerne i Energitilsynets vejledning af marts Den uafhængige revisors erklæring Til Energitilsynet Vi har revideret reguleringsregnskabet med tilhørende ledelsespåtegning for reguleringsåret 2014 for Ejby Elnet A.m.b.a., CVR-nr. 15 69 58 11, der er

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr

pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr pwc SEAS-NVE Net A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vestjyske Net 6o kv A/S

Vestjyske Net 6o kv A/S Vestjyske Net 6o kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-ur. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. DONG Energy Eldistribution A/S Indtægter, omkostninger og leveret mæn

Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. DONG Energy Eldistribution A/S Indtægter, omkostninger og leveret mæn Reguleringsregnskab 2013 Sag Nr. Virksomhedens navn CVR Nr. P Nr. DONG Energy Eldistribution A/S 29 91 54 58 1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet 1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013

Læs mere

Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET)

Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET) Ledelseserklæring vedrørende reguleringsregnskab 2013 - mængdebaseret Til Sekretariatet for Energitilsynet (SET) Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse

Læs mere

RAH Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret CVR-nr pwc

RAH Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret CVR-nr pwc RAH Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2012 CVR-nr. 25 80 96 61 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors erklseringer 2 Ledelsesredegorelse 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS CVR-nr. 28 70 33 25 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den 2 /s 2013 Peder Holm Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 is Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr, 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Energi Viborg Elnet A/S

Energi Viborg Elnet A/S Energi Viborg Elnet A/S CVR-nr. 10 03 64 61 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800

Læs mere

Dinel A/S. CVR-nr Reguleringsregnskab 2016

Dinel A/S. CVR-nr Reguleringsregnskab 2016 CVR-nr. 25 70 69 00 Udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 195 af 4. marts 2016 Indhold Ledelsespåtegning vedrørende reguleringsregnskab 2016 - mængdebaseret 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016

Vestjyske Net 60 kv A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 lo 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vestjyske Net 6o kv A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2015

Vestjyske Net 6o kv A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2015 .11L Vestjyske Net 6o kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, 7800 Skive

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 61 55 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S CVR-nr.: 31055148 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Hirtshals El-Netselskab A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Hirtshals El-Netselskab A/S CVR-nr.:25800222 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: 28331878 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter skal

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 April 2013 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2012 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2012 skal virksomhederne benytte det udsendte indberetningsskema. Reguleringsregnskabet

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

EnergiMidt Net A/S CVR-nr.: 28331878 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Bornholms El-Net A/S. CVR-nr

Bornholms El-Net A/S. CVR-nr Bornholms El-Net A/S CVR-nr. 32 26 84 98 Redegørelse i henhold til 31 i bekendtgørelse 195 af 4. marts 2016 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov

Læs mere

SEF Net A/S CVR-nr.: 25119150 Reguleringsregnskab 2014 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter skal udfyldes

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013.

Retur tilrevisorl x underskrevat stand. Woodmancott Fonden Arsrapport for CVR-nr Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013. Retur tilrevisorl x underskrevat stand Woodmancott Fonden Arsrapport for 2012 CVR-nr. 11 69 34 74 Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2013 pwc Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige

Læs mere

Ledelsespåtegning. Holstebro den 27. maj Direktion. dby strerende direktør

Ledelsespåtegning. Holstebro den 27. maj Direktion. dby strerende direktør Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for behandling af over-/underdækning for 2014. Reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2014 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C virksomhed med de tilpasninger, der følger af, at selskabet er omfattet

Læs mere

CVR-nr. 25 8o RAII Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014

CVR-nr. 25 8o RAII Net A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 CVR-nr. 25 8o 96 61 RAII Net A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesredegørelse Regnskabspraksis Reguleringsregnskab

Læs mere

Bornholms El-Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Bornholms El-Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Bornholms El-Net A/S CVR-nr.: 32268498 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

HKKF/Faglig A-kasse (3FA) under

HKKF/Faglig A-kasse (3FA) under A HKKF/Faglig A-kasse (3FA) under Borgergade 101, 8600 Silkeborg Arsregnskab 2013 24. regnskabsar ; PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 Nobelparken, Jens Chr.

Læs mere

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh Hurup Elværk Net A/S CVR-nr.: 25707451 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev

FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev FarnaBS Vandvaerk A.m.b.a. Farnaesvej 2 A Skovby 4840 Norre Alslev ARSRAPPORT FOR 2015 CVR NR. 34 35 73 07 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedsoplysninger Bestyrelsens pategning Revisionspategninger Anvendt

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. pmcewtfrhousf(ajpfrs ti. Indberetning ar reguleringsregnskab ror regnskabsåret. Distrihutionsvirksoni/ied. CVR-nr.

SEAS-NVE Net A/S. pmcewtfrhousf(ajpfrs ti. Indberetning ar reguleringsregnskab ror regnskabsåret. Distrihutionsvirksoni/ied. CVR-nr. pmcewtfrhousf(ajpfrs ti Prícewa tcrhousecoopcrs Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39453945 Telefax 39 45 39 87 SEAS-NVE Net A/S CVR-nr. 28 II 32 85 Indberetning

Læs mere

Energi Viborg Elnet A/S

Energi Viborg Elnet A/S Energi Viborg Elnet A/S CVR-nr.: 10036461 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

pwc Hvide Hus EbeltoftA/S Arsrapport for 2011/12 CVR-nr

pwc Hvide Hus EbeltoftA/S Arsrapport for 2011/12 CVR-nr Hvide Hus EbeltoftA/S Arsrapport for 2011/12 CVR-nr. 29 2167 03 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling denzz /-72013 Dirigent Indholdsfortegnelse Pategninger Ledelsespategning

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Ja Nej kr. 550 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh

Ja Nej kr. 550 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh Videbæk Elnet A/S CVR-nr.: 25140656 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

IVSIIGPApS. CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3. Dimgent.

IVSIIGPApS. CVR-nr Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3. Dimgent. IVSIIGPApS CVR-nr. 28 70 70 37 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling den/^//2di3 Dimgent pwc Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uafhaengige

Læs mere

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent

for 2013 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling Dirigent Nordborg Golfbane for 2013 16 50 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordigeneralforsamling den / 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den revisors pategning

Læs mere

Dinel A/S (tidligere AURA El-net ØE A/S)

Dinel A/S (tidligere AURA El-net ØE A/S) Dinel A/S (tidligere AURA El-net ØE A/S) CVR-nr.: 25706900 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh N1 A/S CVR-nr.: 28331878 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. PRcfWTfRHOUsf(WPERS ti. Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret. CVR-nr

SEAS-NVE Net A/S. PRcfWTfRHOUsf(WPERS ti. Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret. CVR-nr PRcfWTfRHOUsf(WPERS ti Pd eew ate rhoiisecoope rs Statsautoriseret Revisionsaktiesclskab Strandvejel1 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefax 39 45 39 87 SEAS-NVE Net A/S CVR-nr. 28113285 Indberetning

Læs mere

Verdo Hillerød El-Net A/S

Verdo Hillerød El-Net A/S Verdo Hillerød El-Net A/S CVR-nr.: 31055148 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh

Ja Nej kr. 0 kr. Vælg ja eller nej i listen. kr kr kr kwh Kongerslev Elnet Aps CVR-nr.: 25357779 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S

Forsyning Helsingør Elnet A/S Forsyning Helsingør Elnet A/S CVR-nr.: 32654215 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 3141. Arsrapport for 2012 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 3141 Arsrapport for 2012 Arsrapportens godkendelse Ledelsens pategning Bestyrelse og direkt0r har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Nord Energi Net A/S, CVR.nr. 25 39 92 69 Bilag 1, Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C virksomhed med de

Læs mere

Kjellerup Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Kjellerup Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Kjellerup Elnet A/S CVR-nr.: 25598938 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

NKE Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

NKE Elnet A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: NKE Elnet A/S CVR-nr.: 27412823 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Ja Nej kr kr. Vælg ja eller nej i listen. kr. kr kr kwh

Ja Nej kr kr. Vælg ja eller nej i listen. kr. kr kr kwh Radius Elnet A/S CVR-nr.: 29 91 54 58 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/

Læs mere

Energi Fyn Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom:

Energi Fyn Net A/S CVR-nr.: Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: Energi Fyn Net A/S CVR-nr.: 25587987 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter skal

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2016 er udarbejdet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse C (stor) virksomhed med de tilpasninger, der følger af selskabet er omfattet af

Læs mere

HK & Jernbane Gruppeliv Arsrapport for 2013

HK & Jernbane Gruppeliv Arsrapport for 2013 HK & Jernbane Gruppeliv Arsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Strandvejen Hellerup T: 3945 3945, F: 3945 pwc.dk Indhoidsfortegnelse Side Ledelsespategning

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

*Tidligere år er der ikke indregnet værdi af regnskabsmæssigt aktiverede fjernaflæste målere iht. oplysning fra Energitilsynet.

*Tidligere år er der ikke indregnet værdi af regnskabsmæssigt aktiverede fjernaflæste målere iht. oplysning fra Energitilsynet. Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Redegørelse og bemærkninger til reguleringsregnskab 2014 2.1 Driftsomkostninger I 2014 er der i lighed med 2013 medtaget omkostninger til nettab vedr. overliggende

Læs mere

Videbæk Elnet A/S. Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver. CVR-nr

Videbæk Elnet A/S. Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver. CVR-nr Videbæk Elnet A/S CVR-nr. 25 14 06 56 Bilag 1: Anvendt regnskabspraksis for netaktiver Netaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen

Læs mere

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Kulturaftale for 2013-2016 og Kulturregion Nordjylland.

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Kulturaftale for 2013-2016 og Kulturregion Nordjylland. Den revisors erklaering Til Aalborg Kommune og Kulturministeriet Vi led i revisionen af Aalborg regnskab det aflagte regnskab i Nordjylland 2013 (tidligere for perioden 1. januar 2013-31. 2013, der andrager

Læs mere

Strojer Samlingen Arsrapport for 2012

Strojer Samlingen Arsrapport for 2012 Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 K0benhavn C S A M L I N G E N Strojer Samlingen Arsrapport for 2012 A/S CVR-nr. 16 76 75 81 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaere generalforsamling

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr. 0 kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr. 0 kr kr kwh Evonet A/S CVR-nr.: 25154150 Reguleringsregnskab 2017 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/indberetning-reguleringsregnskaber/ Kun

Læs mere

Bog Madsen A/S. for. Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets naere generalforsamling

Bog Madsen A/S. for. Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets naere generalforsamling Bog Madsen A/S for 28 29 25 89 Arsrapporten er fremlagt og godkendt pa selskabets naere generalforsamling Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning Den uafhaengige revisors erklaeringer 2

Læs mere

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99

pwc Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Nordborg Golfbane ApS Arsrapport for 2014 CVR-nr. 16 50 71 99 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p5 selskabets ordi nwre generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Pategninger LedelsespAtegning

Læs mere

Vejie Sv0mmeklub Triton. CVR-nr

Vejie Sv0mmeklub Triton. CVR-nr Vejie Sv0mmeklub Triton CVR-nr. 25 75 02 17 Indhold Ledelsespategning 2 Den uafhaangige revisors erklaeringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om foreningen 4 Arsregnskab 1. januar - 31. december 5 Resultatopg0relse

Læs mere

RAH Net 2 A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014

RAH Net 2 A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 RAH Net 2 A/S Reguleringsregnskab for regnskabsaret 2014 Indholdsfortegnelse Side Pategninger Ledelsespategning 1 Den uathwngige revisors erldeeringer 2 Ledelsesredegorelse 4 Regnskabspraksis 6 Reguleringsregnskab

Læs mere

@NET A./S REGULERINGSREGNSKAB NOE Net A/S. Cvr. nr

@NET A./S REGULERINGSREGNSKAB NOE Net A/S. Cvr. nr @NET A./S REGULERINGSREGNSKAB 2016 NOE Net A/S Cvr. nr. 28 85 52 06 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESPÅTEGNING l DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 2 LEDELSESREDEGØRELSE 4 REGNSKABSPRAKSIS 5 REGULERINGSREGNSKAB

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber

Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber Bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber I medfør af 69 b, stk. 3, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 9. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

fjcew RHOUsE(PERS ri SEAS-NVE Transmission A/S Indberetning af reguleringsregnskab for Transmissionsvirksomhed, mængdebaseret CVR-nr.

fjcew RHOUsE(PERS ri SEAS-NVE Transmission A/S Indberetning af reguleringsregnskab for Transmissionsvirksomhed, mængdebaseret CVR-nr. fjcew RHOUsE(PERS ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 3945 39 45 Telefax 39453987 SEAS-NVE Transmission A/S CVR-nr. 29 44 92 52 Indberetning

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark

Arsrapport for 2010 GIDEON OLSEN. CVRnr. 59848011. Grundejerforeningen Mollegarden. Snoldelev Bygade 14 4621 Gadstrup Danmark Revisionsfirmaet GIDEON OLSEN Registrerede Revisorer FRR CVRnr. 59848011 Grundejerforeningen Mollegarden Arsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Gideon OlsenApS Registrerede Revisorer FRR Snoldelev Bygade

Læs mere

~~~~~~~~~r~srv~~;~ ~~~ Hjerteforeningen. Efterarslotteri Indhoid. CVR-nr.:

~~~~~~~~~r~srv~~;~ ~~~ Hjerteforeningen. Efterarslotteri Indhoid. CVR-nr.: ~~~~~~~~~r~srv~~;~ ~~~ HJerteforeningen Hjerteforeningen CVR-nr.: 10 39 42 28 r Indhoid Ledelsespategning 2 Den uafhaengige revisors erklaering 3 Oplysninger om foreningen 4 Lotteriregnskab for perioden

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Hjerteforeningen. HJERTEFORENINGEN Cr' Indhold. CVR-nr.: Ledelsesp~tegning Den uafhaengige revisors erklaering Oplysninger om foreningen

Hjerteforeningen. HJERTEFORENINGEN Cr' Indhold. CVR-nr.: Ledelsesp~tegning Den uafhaengige revisors erklaering Oplysninger om foreningen Hjertefireningen Hjerteforeningen CVR-nr.: 10 39 42 28 Indhold Ledelsesp~tegning Den uafhaengige revisors erklaering Oplysninger om foreningen Lotteriregnskab for perioden 24. august- 2. oktober 2015 Noter

Læs mere

African Leader Shipping ApS Arsrapport for 2013

African Leader Shipping ApS Arsrapport for 2013 African Leader Shipping ApS Arsrapport for 2013 28 29 86 17 Arsi apporten er fremlagt og godkendt pa selskabets ordinaire den 7 2014 Indholdsfortegnelse Side Pategninger 1 Den revisors 2 Ledelsesberetning

Læs mere

PKA AIP A/S ARSRAPPORT Fremfagt eg godkendt pi ordinar gentraitanambng. Gentofte Kommune CVR nr

PKA AIP A/S ARSRAPPORT Fremfagt eg godkendt pi ordinar gentraitanambng. Gentofte Kommune CVR nr ARSRAPPORT 2013 PKA AIP A/S Fremfagt eg godkendt pi ordinar gentraitanambng

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41. Arsregnskab for 2013

Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af. Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41. Arsregnskab for 2013 Danmarks Lungeforenings Fond til bekaempelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Arsregnskab for 2013 Arsregnskabets Ledelsespategning Bestyrelse og har dags dato aflagt arsregnskabet for regnskabsaret

Læs mere