Urafstemning om overenskomsterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urafstemning om overenskomsterne"

Transkript

1 FORBUND Urafstemning om overenskomsterne Brug din stemmeret! Oplysningspjece, som er tilgængelig for alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer af FOA. Brug din stemme!

2 Indhold Kære privatansatte FOA-medlem 3 Overenskomstforhandlingerne Resultatet af forhandlingerne 6 FOAs aftaler 8 Sådan ser de nye overenskomster ud 10 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Jakob Bang, Mumme Thing og Michaela Strand Produktion: Grafisk Team /JA og FOAs trykkeri OK_17_Urafstemning _J_

3 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 3 Kære privatansatte FOA-medlem Du arbejder på en af FOAs overenskomster på det private arbejdsmarked, derfor modtager du denne pjece. Nu er det nemlig op til dig og dine kolleger at afgøre om overenskomsterne skal vedtages. Pjecen gennemgår i korte træk det samlede resultat af forhandlingerne om overenskomsterne for på det private arbejdsmarked. FOA har indgået forlig om overenskomsterne for pleje- og omsorgsvirksomheder, vikarbureauer, både på plejeområdet og på det pædagogiske område, for handicaphjælperne, pædagogmedhjælperne i privatinstitutioner, svømmehaller, kursus- og konferencesteder samt for kollektiv trafik. Når du skal vurdere resultatet, må der lægges vægt på, at det er den første overenskomstfornyelse efter krisen er klinget af. Der er ikke alene lys for enden af tunnelen vi er ude af tunnellen. Det er det, denne overenskomst skal måles på den er og skal være bedre end de foregående 2 overenskomster. Udover lønstigningerne er der aftalt forbedringer på den særlige opsparing, for børnefamilierne, for seniorerne og for tillidsrepræsentanterne. Samarbejdsfondene fortsætter, således at der fortsat er fokus på at overenskomstdække FOAs faggrupper på det private arbejdsmarked. Det er dig og dine kolleger, der bestemmer om resultatet skal gælde i de kommende 3 år. Det handler om jeres løn- og ansættelsesvilkår. Derfor håber jeg, at både du og dine kolleger afgiver jeres stemmer ved urafstemningen. Venlig hilsen Dennis Kristensen forbundsformand

4 4 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Overenskomstforhandlingerne 2017 På vej ud af krisen? Årets forhandlinger om overenskomsterne har været præget af, at det generelle private arbejdsmarked er på vej ud af den økonomiske krise, men at FOAs område med udliciterede opgaver, i forbindelse med privatisering, er underlagt kommunernes stadige forsøg på besparelser. FOAs hovedsynspunkt er naturligvis, at konkurrencen mellem det offentlige og private, ikke skal ske på medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår, men på arbejdsgivers sikring af kvalitet i de leverede ydelser. Fagbevægelsens overordnede krav Fagbevægelsen gik til forhandlingerne med krav om generelle lønstigninger, større tryghed i ansættelsen og værn mod social dumping herunder også kædeansvar. Det sidste handler om at sikre medarbejderne bedre mod de virksomheder, der underbyder priserne på medarbejdernes bekostning samt beskytte os imod udenlandske firmaer, der trænger ind på markedet ved at underbyde de løn- og ansættelsesvilkår, vi har opnået i overenskomsterne. FOAs særlige krav Ud over generelle lønstigninger, har FOA haft nogle særlige krav for vore områder, som har været fremført i forhandlingerne: Sikring af ligeløn mandeløn til kvindefag Bedre balance mellem privatliv og arbejdsliv Styrkelse af FOA på arbejdspladsen blandt andet via en tillidsrepræsentant Bedre rammer for planlægning af mødetid, pauser, mv. Fra arbejdsgiverside har kravene handlet om ingen eller meget lave lønstigninger og større fleksibilitet. Det sidste har blandt andet handlet om større arbejdsgiverindflydelse på arbejdstidens længde og placering

5 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 5 samt et forsøg på at slippe ud af de funktionærlignende vilkår, vi har i overenskomsterne. Dette ved at harmonisere det med resten af det private arbejdsmarked der blandt andet har ringere løn under sygdom og kortere opsigelsesvarsler. Det er lykkedes FOA at holde det værste fra døren, men vi kom ikke helt uden om synspunktet noget for noget. Sikringen af ligeløn for kvinder er vi ikke kommet nærmere ved i disse forhandlinger. Til gengæld er det lykkedes os at skabe bedre vilkår for børnefamilierne og seniorerne i de fleste overenskomster og styrkelse af FOA på arbejdspladserne i nogle af overenskomsterne. Forlig og mæglingsforslag Det er lykkedes FOA at nå til enighed med vores arbejdsgivermodparter, om forlig på alle vores private overenskomstområder. Desværre er det ikke lykkedes for alle medlemsforbund i LO at nå til enighed, og bl.a. blikkenslagerne har ikke kunnet opnå forlig om overenskomsterne. Derfor har statens forligsmand udarbejdet et mæglingsforslag, der skal dække de overenskomster, hvor parterne ikke har kunnet nå til enighed. Mæglingsforsalget kan du finde på foa.dk/ok17 De aftalte forlig og forligsmandens mæglingsforslag sættes til afstemning i en samlet pakke. Afstemningen om denne pakke opgøres efter forligsmandslovens bestemmelser om sammenkædning og særlige krav til stemmedeltagelsen: Alle stemmeberettigede forbundsmedlemmer fra de berørte forbund indgår i en samlet opgørelse af stemmetallene. Hvis mere end 40 % af de stemmeberettigede stemmer, afgøres afstemningen ved almindeligt flertal. Hvis under 40 % af de stemmeberettigede stemmer, skal mindst 25 % af samtlige stemmeberettigede stemme imod, for at mæglingsforslaget er forkastet.

6 6 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Resultatet af forhandlingerne Den samlede lønforbedring Den samlede stigning i overenskomstperioden udgør cirka 7 % over de 3 år. Det gælder både på de områder, hvor der er indgået aftaler og i mæglingsforslaget. Heraf stiger lønnen godt 2,3 % om året lidt mere på vikarområdet. Derudover er der aftalt rettigheder for børnefamilierne, seniorerne og tillidsrepræsentanterne samt en fortsat sikring af kompetenceudvikling. Lønstigningerne Lønstigninger bliver fordelt på 3 portioner hhv. 1. marts 2017, 1. marts 2018 og 1. marts Der sker samtidig en procentforhøjelse af tillæggene. Ordningen med særlig opsparing øges fra 2 % af lønnen til 4 % over de 3 år. Fuld løn under forældreorlov Der er sikret fuld løn i alle ugerne af den arbejdsgiverbetalte forældreorlov, således at det tidligere loft på maks. 145 kr. afskaffes (gælder ikke vikarer). Børns sygdom og hospitalsindlæggelse Barnets 1. sygedag erstattes nu af barnets første hele sygedag. Det betyder i praksis at medarbejderen kan blive kaldt hjem fra job til sit syge barn med løn, og at det først vil være dagen efter, der tæller som barnets første hele sygedag. Derudover udvides bestemmelsen omkring barns hospitalsindlæggelse til også at gælde indlæggelse, der sker helt eller delvist i eget hjem (gælder også for månedslønnede sosu-vikarer). Omsorgsdage og seniordage Der indføres ret til at holde 2 omsorgsdage om året med børn under 14 år, samt op til 32 seniorfridage om året. Ordningerne er som udgangspunkt uden løn, men det er aftalt at man kan bruge betalingen

7 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 7 til den særlige opsparing som kompensation for dagene. Til seniorfridagene kan man derudover fortsat konvertere dele af sit pensionsbidrag som kompensation (gælder ikke vikarer). Vikarbureauer FOAs overenskomster med vikarbureauerne indeholder typisk ikke løn under sygdom, barsel, ingen opsigelsesvarsler og en meget lav pension til de lønnede. Til gengæld er lønnen højere. En række af de forbedringer, der er nævnt ovenfor, gælder derfor ikke for vikarbureauerne, til gengæld hæves alle overenskomstens satser med en lidt højere procentsats. Derudover er der for de lønnede vikarer aftalt stigning i pensionen både arbejdsgiver- og medarbejderbidraget således at de i 2020 har en pensionsindbetaling på i alt ca. 7,2 % samlet set. Bedre rettigheder samt vederlag til tillidsrepræsentanter Der er, som en forsøgsordning, indgået aftale om, at tillidsrepræsentanterne frem over skal have besked om ansættelser og afskedigelser, tillidsrepræsentanterne skal fremover kun forelægge forslag, henstillinger og klager fra FOA-medlemmer, de har ret til et forlænget opsigelsesvarsel efter ophør af hvervet, hvis de opsiges indenfor 1 år, og så indføres der vederlag alt afhængig af valggrundlag (gælder på de fleste overenskomster, hvor der i forvejen er tillidsmandsregler). Det er også aftalt at forhøje bidraget til tillidsrepræsentantarbejdet (indbetalingen til den såkaldte FiU-fond øges med 3 øre pr. arbejds fra de nuværende 42 øre til 45 øre. 75 % af fonden anvendes af LO/forbundene, 25 % af arbejdsgiverorganisationerne i DA). Brug din stemme!

8 8 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOAs aftaler Her kan du se, hvor FOA har indgået aftale om ny overenskomst og hvor mæglingsforslaget gælder. Er du i tvivl om hvilken overenskomst, der dækker dit eget arbejde, så tjek dit ansættelsesbevis, dér bør det stå eller tjek FOAs overenskomsttjek på hjemmesiden. FOA har indgået forlig med følgende arbejdsgivere: Fritvalg-overenskomster Dansk Industri og Dansk Erhvervv Vikarbureauoverenskomster, plejeområdet FASID/Dansk Erhverv og Dansk Industri Pædagogisk Vikarbureauoverenskomst Dansk Erhverv Pædagogmedhjælpere (privatinstitutioner) Dansk Industri Arriva DK (buschauffører, drifts- og kørselsledere) AKT/Dansk Industri Værkstedsassistenter m.fl. Hans Knudsen Instituttet/Dansk Erhverv Tekniske serviceassistenter DGI-Huset Vejle/Dansk Erhverv FOA har aftalt, at følgende overenskomst fornyes efterfølgende på samme niveau som de øvrige overenskomster og/eller forligsmandens mæglingsforslag: Sygehusportører Eurest A/S Division Medirest DGI-byen Dansk Industri Dansk Industri Dansk Industri *Farverne henviser til skemaerne.

9 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 9 Øvrige vikarbureauer er omfattet af aftalerne indgået mellem FOA og den enkelte arbejdsgiverforeningen. Det vil sige, at hvis man er ansat i et vikarbureau, der ikke er på listen, men som har overenskomst med FOA, så er man omfattet af den aftale, der er indgået med den pågældende arbejdsgiverforening. FOA har også overenskomst med KA-Pleje Overenskomsten dækker fritvalg- og vikarområderne, men er ikke omfattet af mæglingsforslaget. Det er aftalt mellem FOA og KA-Pleje, at overenskomsten fornyes inden for den samme ramme, og de medlemmer, der er omfattet af KA-Plejeoverenskomsten, kan derfor også stemme om det samlede resultat. Særligt om handicaphjælpere Ved en særskilt forhandling i marts 2011, blev det aftalt at handicaphjælperne følger de lønstigninger mv., der bliver aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger, senest i april 2015, fordi disse lønstigninger er udgangspunktet for kommunernes støtte til borgernes ansættelse af handicaphjælpere. Det er aftalt, at denne regulering fortsætter indtil videre. Handicaphjælperoverenskomsterne vil derfor alene blive reguleret med forhold, som ikke er omfattet af de kommunale overenskomster, fx retten til omsorgsdage og seniordage. Hovedbestyrelsen har på denne baggrund i 2013 besluttet, at handicaphjælperne så længe denne ordning fortsætter skal stemme med om den offentlige overenskomst, og ikke om den private. Brug din stemme!

10 10 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Sådan ser de nye overenskomster ud OK-resultater, FOA, social- og sundhedsområdet Fritvalg Dansk Industri Dansk Erhverv Timelønnede Vikarbureauer, Sosu Vikarbureauer- FASID Dansk Erhverv og Dansk Industri Månedslønnede Vikarbureauer, Sosu Vikarbureauer- FASID Dansk Erhverv og Dansk Industri Mæglingsforslag Løn Lønnen stiger med 1/3-17: + 2,5 kr./ 1/3-18: + 2,5 kr./ 1/3-19: + 2,5 kr./ Grundløn (inkl. ajourføringstillæg) stiger med: 1/3-17: + 1,7 % 1/3-18: + 1,7 % 1/3-19: + 1,45 % Grundløn (inkl. ajourføringstillæg) stiger med: 1/3-17: + 2 % 1/3-18: + 2 % 1/3-19: + 1,9 % Lønnen stiger med: 1/3-17: + 2,5 kr./ 1/3-18: + 2,5 kr./ 1/3-19: + 2,5 kr./ Særlig opsparing Den særlige opsparing stiger med: 1/3-17: + 0,7 % til 2,7 % 1/3-18: + 0,7 % til 3,4 % 1/3-19: + 0,6 % til 4 % Ikke relevant Ikke relevant Den særlige opsparing stiger med: 1/3-17: + 0,7 % 1/3-18: + 0,7 % 1/3-19: + 0,6 %

11 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 11 Tillæg Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, samt tillæg for omlagt tjeneste, inddragelse af fridøgn og rådighedsvagt (standby) stiger med: 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Erfaringstillæg, kvalifikationstillæg, tillæg for tjeneste på lukkede sikrede afd., ledertillæg og kolonitillæg stiger med: 1/3-17: + 1,7 % 1/3-18: + 1,7 % 1/3-19: + 1,45 % Erfaringstillæg, kvalifikationstillæg, tillæg for tjeneste på lukkede sikrede afd., ledertillæg og kolonitillæg stiger med: 1/3-17: + 2 % 1/3-18: + 2 % 1/3-19: + 1,9 % Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Barsel Maks. beløbet på 145 kr. for nogle af ugerne under forældreorloven ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger. Derudover kan medarbejderen anmode om at få flyttet 4 af de 8 uger af den betalte graviditetsorlov, hen i forlængelse af den arbejdsgiverbetalte forældreorlov. Ikke relevant Ikke relevant Maks. beløbet på 145 kr. for ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger. Samarbejdsfond Fonden fastholdes og bidraget stiger med 0,05 kr. pr. pr. 1/3-17 og pr. 1/3-18. Der er oprettet en fond på FASID - de andre steder er pengene fordelt på andre vilkår. Der er oprettet en fond på FASID - de andre steder er pengene fordelt på andre vilkår. Fonden fastholdes og bidraget stiger med 0,05 kr. pr. pr. 1/3-17 og pr. 1/3-18.

12 12 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Omsorgsdage Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Medarbejderen kan anvende den særlige opsparing som kompensation for dagene. Der gælder et 9 måneders anciennitetskrav. Ikke relevant Ikke relevant Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Medarbejderen kan anvende den særlige opsparing som kompensation for dagene. Der gælder et 9 måneders anciennitetskrav. Barnets første hele sygedag Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Det gælder for børn under 14 år, og der er krav om 9 måneders anciennitet for medarbejdere under Dansk Erhverv. Ikke relevant Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Det gælder for børn under 14 år, og der er krav om 1443 rs anciennitet. Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Det gælder for børn under 14 år, og der er krav om 9 måneders anciennitet. Børns hospitals indlæggelse Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Ikke relevant Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet.

13 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 13 Seniorordning Medarbejdere har nu ret til 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder at afholde op til 32 seniorfridage pr. år. Retten er uden løn, men man kan fortsat konvertere dele af pensionsbidraget som kompensation, ligesom man kan vælge at bruge betalingen til den særlige opsparing. Ikke relevant Ikke relevant Retten til seniorfridage fortsætter med at man fortsat kan konvertere dele af pensionsbidraget som kompensation. Som noget nyt kan man også anvende midler fra den særlige opsparing som kompensation. Pension Ikke relevant Pensionsbidraget stiger med: 1/3-17: + 0,9 % til 5,4 % 1/3-18: + 0,9 % til 6,3 % 1/3-19: + 0,9 % til 7,2 % Ikke relevant Ikke relevant Vi forhandler for dig! ok-mærket.dk Forældreorlov med fuld løn

14 14 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentanter skal nu orienteres om ansættelse og afskedigelser. De skal underrette arbejdsgiver om deres tidsforbrug - før skulle det aftales. De får et forlænget opsigelsesvarsel: 1 år efter de er stoppet i deres hverv. De får vederlag for deres valggrundlag = kr. årligt = kr. årligt. Over 100 = kr. årligt. Arbejdsgiverne skal betale solidarisk via en fond, så det ikke bliver et argument for ikke at få valgt en tillidsrepræsentant. Der skal kun forelægges forslag, henstillinger og klager fra FOAs medlemmer. Ikke relevant Ikke relevant Tillidsrepræsentanter får et forlænget opsigelsesvarsel: 1 år efter de er stoppet i deres hverv. Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter.

15 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 15 Tillidsrepræsentanter Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter - og så er det med DI aftalt, at der kan vælges en fællestillidsrepræsentant, når der er 3 tillidsrepræsentanter i virksomheden. Vikararbejde Bedre værktøjer til tillidsrepræsentanten til at afklare vikararbejdet i virksomheden. Med DI er der også aftalt overførsel af anciennitet, hvis en vikar har været tilknyttet virksomheden i mindst 3 måneder og derefter tilbydes ansættelse. Ikke relevant Ikke relevant Bedre værktøjer til tillidsrepræsentanten til at afklare vikararbejdet i virksomheden. Der er også aftalt overførsel af anciennitet, hvis en vikar har været tilknyttet virksomheden i mindst 3 måneder og derefter tilbydes ansættelse.

16 16 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Øvrigt Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt afspadsering for overarbejde, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Ikke relevant Ikke relevant Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt afspadsering, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Derudover: Når en medarbejder når folkepensionsalderen, kan denne vælge at få arbejdsgivers pensinsbidrag udbetalt som løn i stedet for. Mere i løn

17 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 17 Hvad fik arbejdsgiverne Mulighed for at varsle afspadsering med 4 døgns varsel, samt mulighed for at varsle ændringer af vagtplanen med 1 døgns varsel (omlagt tjeneste) i helt specielle og akutte tilfælde. Faste fikstidspunkter, således at det er kendt på forhånd, hvilke tidspunkter man får tillæg for. Før var der en bestemmelse om at mere end halvdelen af vagten skulle falde i tidsrummet før det udløste tillæg. Derudover har arbejdsgiver fået en ret til at anmode vikaren om dokumentation for erfaring med en frist på 1 måned. Faste fikstidspunkter, således at det er kendt på forhånd, hvilke tidspunkter man får tillæg for. Før var der en bestemmelse om at mere end halvdelen af vagten skulle falde i tidsrummet før det udløste tillæg. Derudover har arbejdsgiver fået en ret til at anmode vikaren om dokumentation for erfaring med en frist på 1 måned. Arbejdsgiver kan varsle systematisk overarbejde 1 pr. dag med fuld overarbejdsbetaling. Timerne skal afspadseres som hele dage inden for 12 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 r om ugen hen over de 12 måneder. Brug din stemme!

18 18 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE OK-resultater, FOA, pædagogisk område Privatinstitutioner (DI) Dansk Industri Timelønnede Pædagogiske Vikarbureauer Dansk Erhverv Månedslønnede Pædagogiske Vikarbureauer Dansk Erhverv Mæglingsforslag Løn Lønnen stiger med 1/3-17: + 2,5 kr./ 1/3-18: + 2,5 kr./ 1/3-19: + 2,5 kr./ Lønnen stiger med: 1/3-17: + 1,5 % 1/3-18: + 1,5 % 1/3-19: + 1,25 % Lønnen stiger med: 1/3-17: + 2 % 1/3-18: + 2 % 1/3-19: + 1,9 % Lønnen stiger med: 1/3-17: + 2,5 kr./ 1/3-18: + 2,5 kr./ 1/3-19: + 2,5 kr./ Særlig opsparing Den særlige opsparing stiger med: 1/3-17: + 0,7 % til 2,7 % 1/3-18: + 0,7 % til 3,4 % 1/3-19: + 0,6 % til 4 % Ikke relevant Ikke relevant Den særlige opsparing stiger med: 1/3-17: + 0,7 % 1/3-18: + 0,7 % 1/3-19: + 0,6 % Tillæg Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med: 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med: 1/3-17: + 1,5 % 1/3-18: + 1,5 % 1/3-19: + 1,25 % Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med: 1/3-17: + 2 % 1/3-18: + 2 % 1/3-19: + 1,9 % Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med: 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Barsel Maks. beløbet på 145 kr. for nogle af ugerne under forældreorloven ophæves således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger. Ikke relevant Ikke relevant Maks. beløbet på 145 kr. for ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger.

19 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 19 Samarbejdsfond Omsorgsdage Barnets første hele sygedag Fonden fastholdes og bidraget stiger med 0,05 kr. pr. pr. 1/3-17 og pr. 1/3-18 Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Medarbejderen kan anvende den særlige opsparing som kompensation for dagene. Der gælder et 9 måneders anciennitetskrav. Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Ikke relevant Ikke relevant Fonden fastholdes og bidraget stiger med 0,05 kr. pr. pr. 1/3-17 og pr. 1/3-18 Ikke relevant Ikke relevant Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Medarbejderen kan anvende den særlige opsparing som kompensation for dagene. Der gælder et 9 måneders anciennitetskrav. Ikke relevant Ikke relevant Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen, samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Det gælder for børn under 14 år, og der er krav om 9 måneders anciennitet.

20 20 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Børns hospitalsindlæggelse Seniorordning Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Medarbejdere har nu ret til 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder at afholde op til 32 seniorfridage pr. år. Retten er uden løn, men man kan fortsat konvertere dele af pensionsbidraget som kompensation, ligesom man kan vælge at bruge betalingen til den særlige opsparing. Ikke relevant Ikke relevant Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Ikke relevant Ikke relevant Retten til seniorfridage fortsætter med at man fortsat kan konvertere dele af pensionsbidraget som kompensation. Som noget nyt kan man også anvende midler fra den særlige opsparing som kompensation. Pension Ikke relevant Pensionsbidraget stiger med: 1/3-17: + 0,945 % til 5,445 % 1/3-18: + 0,945 % til 6,39 % 1/3-19: + 0,795 % til 7,185 % Ikke relevant Ikke relevant

21 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 21 Tillidsrepræsentanter De får et forlænget opsigelsesvarsel, 1 år efter de er stoppet i deres hverv. De får vederlag for deres valggrundlag = kr. årligt = kr. årligt. Over 100 = kr. årligt. Arbejdsgiverne skal betale solidarisk via en fond, så det ikke bliver et argument for ikke at få valgt en tillidsrepræsentant. Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter. Ikke relevant Ikke relevant De får et forlænget opsigelsesvarsel, 1 år efter de er stoppet i deres hverv. Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter. Vi forhandler for dig! ok-mærket.dk

22 22 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Øvrigt Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt afspadsering, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Ikke relevant Når en medarbejder når folkepensionsalderen, kan denne vælge at få arbejdsgivers pensinsbidrag udbetalt som løn i stedet for. Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt afspadsering, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Derudover: Når en medarbejder når folkepensionsalderen, kan denne vælge at få arbejdsgivers pensinsbidrag udbetalt som løn i stedet for. Hvad fik arbejdsgiverne Arbejdsgiver kan varsle systematisk overarbejde 1 pr. ag med fuld overarbejdsbetaling. Timerne skal afspadseres som hele dage inden for 12 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 r om ugen hen over de 12 måneder. Vikarbureauet skal ved aflysning af et aftalt vikariat betale for 3 rs arbejde, i stedet for 3,5 - hvis vikariatet aflyses senere end kl. 18 dagen før. Vikarbureauet skal ved aflysning af et aftalt vikariat betale for 3 rs arbejde, i stedet for 3,5 - hvis vikariatet aflyses senere end kl. 18 dagen før. Arbejdsgiver kan varsle systematisk overarbejde 1 pr. dag med fuld overarbejdsbetaling. Timerne skal afspadseres som hele dage inden for 12 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 r om ugen hen over de 12 måneder.

23 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 23 Brug din stemme!

24 24 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE OK-resultater, FOA, teknik- og serviceområdet Arriva Hans Knudsen Instituttet DGI-byen Vejle Mæglingsforslaget Løn Lønnen stiger med 1/3-17: + 2 kr./ 1/3-18: + 2 kr./ 1/3-19: + 2 kr./ Lønnen stiger med 1/3-17: + 2,5 kr./ 1/3-18: + 2,5 kr./ 1/3-19: + 2,5 kr./ Lønnen stiger med 1/3-17: + 2 kr./ 1/3-18: + 2 kr./ 1/3-19: + 2 kr./ Lønnen stiger med: 1/3-17: + 2,5 kr./ 1/3-18: + 2,5 kr./ 1/3-19: + 2,5 kr./ på normallønsområdet< Lønnen stiger med 1/3-17: + 2 kr./ 1/3-18: + 2 kr./ 1/3-19: + 2 kr./ på lønsområdet Særlig opsparing/ særligt løntillæg Den oprettes en særlig opsparing: Opspringen udbetales 2 gange om året - med udgangen af juni og december. 1/3-17: + 0,7 % 1/3-18: + 0,7 % til 1,4 % 1/3-19: + 0,6 % til 2 % Den oprettes en særlig opsparing: Opsparingen udbetales sammen med ferietillægget. 1/3-17: + 0,7 % 1/3-18: + 0,7 % til 1,4 % 1/3-19: + 0,6 % til 2 % Den oprettes et særlig løntillæg: Løntillægget udbetales sammen med ferietillægget. 1/3-17: + 0,7 % 1/3-18: + 0,7 % til 1,4 % 1/3-19: + 0,6 % til 2 % Den særlige opsparing oprettes/stiger med: 1/3-17: + 0,7 % 1/3-18: + 0,7 % 1/3-19: + 0,6 %

25 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 25 Tillæg Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, samt tillæg for manglende varsel om overarbejde stiger med: 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med: 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Tillæg for arbejde aften, nat og weekend, stiger med: 1/3-17: + 1,6 % 1/3-18: + 1,6 % 1/3-19: + 1,6 % Barsel Maks. beløbet på 145 kr. for nogle af ugerne under forældreorloven ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger. Maks. beløbet på 145 kr. for nogle af ugerne under forældreorloven ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger. Derudover kan medarbejderen anmode om at få flyttet 4 af de 8 uger af den betalte graviditetsorlov, hen i forlængelse af den arbejdsgiverbetalte forældreorlov. Maks. beløbet på 145 kr. for nogle af ugerne under forældreorloven ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger. Maks. beløbet på 145 kr. for ophæves, således at der betales fuld løn for alle de arbejdsgiverbetalte uger.

26 26 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Samarbejdsfond Fonden fastholdes og bidraget stiger med 0,05 kr. pr. pr. 1/3-17 og pr. 1/3-18 Ikke relevant Ikke relevant Fonden fastholdes og bidraget stiger med 0,05 kr. pr. pr. 1/3-17 og pr. 1/3-18 Omsorgsdage Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Medarbejderen kan anvende den særlige opsparing som kompensation for dagene. Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Forældre til børn under 14 år har ret til 2 årlige omsorgsdage uden løn. Medarbejderen kan anvende den særlige opsparing som kompensation for dagene. Der gælder et 9 måneders anciennitetskrav. Barnets første hele sygedag Ikke relevant Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Ikke relevant Bliver medarbejderen ringet hjem med et sygt barn, kan medarbejderen nu gå hjem med løn resten af dagen samt holde fri dagen efter, hvis barnet fortsat er syg. Det gælder for børn under 14 år, og der er krav om 9 måneders anciennitet.

27 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 27 Børns hospitalsindlæggelse Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Der indføres ret til frihed med løn, når medarbejderens barn skal indlægges - herunder også hvis indlæggelsen sker helt eller delvist i eget hjem. Der er et anciennitetskrav på 6 måneder, og det gælder for børn under 14 år. Retten til løn under barns hospitalsindlæggelse gælder nu også, hvis indlæggelse sker helt eller delvist i hjemmet. Seniorordning Aftale om at den hidtidige seniorordning fastholdes. Ikke relevant Ikke relevant Retten til seniorfridage fortsætter med at man fortsat kan konvertere dele af pensionsbidraget som kompensation. Som noget nyt kan man også anvende midler fra den særlige opsparing som kompensation.

28 28 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Tillidsrepræsentanter Ikke relevant Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter. De får et forlænget opsigelsesvarsel, 1 år efter de er stoppet i deres hverv. Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter. De får et forlænget opsigelsesvarsel, 1 år efter de er stoppet i deres hverv. Der bliver ret til faglig opdatering for ophørte tillidsrepræsentanter. Sygdom og afspadsering/ erstatningsfrihed Ikke relevant Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt erstatningsfrihed, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt afspadsering, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Hvis en medarbejder bliver syg, når der er planlagt afspadsering, kan det ikke længere anses som værende afspadseret. Derudover: Når en medarbejder når folkepensionsalderen, kan denne vælge at få arbejdsgivers pensinsbidrag udbetalt som løn i stedet for.

29 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 29 Øvrigt Der kan indgås lokale aftaler, der fraviger overenskomst-bestemmelserne. Lokale aftaler kan indgås med talsmanden eller FOA. Indgås aftalerne med en talsmand, skal aftalerne sendes til orientering til FOA. Det er muligt på arbejdspladsen at indgå lokale lønaftaler med tillidsrepræsentanten. De lokale lønaftaler betyder, at op til 1. kr. af de 2,5 kr. der er aftalt centralt i 2018 og 2019 kan aftales til andre. Det betyder konkret, at nogle medarbejdere kan få mere end stigningen på de 2,5 kr. pr., mens andre vil opleve at få mindre. Arbejdsgiver kan varsle systematisk overarbejde 1 pr. dag med fuld overarbejdsbetaling. Timerne skal afspadseres som hele dage inden for 12 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 37 r om ugen hen over de 12 måneder. Brug din stemme!

30 30 FOA URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE Flere seniorfridage Er du i tvivl om, hvilket overenskomstområde du tilhører, så tjek dit ansættelsesbevis, dér bør det stå eller tjek FOAs overenskomsttjek på hjemmesiden. Omsorgsdage

31 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTERNE FOA 31 Brug din stemme!

32 MARTS 2017 Urafstemning om overenskomsterne Brug din stemmeret! I pjecen her kan du orientere dig om hvilke forbedringer, der er aftalt på dit overenskomstområde. Du kan finde mere stof om de enkelte nye overenskomster på foa.dk/ok17 det er også her du kan afgive din stemme den eneste oplysning, der er brug for, er dit cpr-nummer. Afstemningen er anonym. Forbundet får ingen adgang til at se din stemme. Resultatet opgøres af virksomheden Mobilepeople, og forbundet får alene en samlet opgørelse af afstemningsresultatet. FOA Staunings Plads København V Tlf foa.dk FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vores medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, som sikrer en god løn og moderne, ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave i FOA er også at sikre et stærkt fagligt fællesskab. Ved at stå sammen i FOA, står hvert enkelt medlem stærkere. Og med den fælles styrke kan vi optræde handlekraftigt.

F O A F A G O G A R B E J D E

F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om den nye overenskomst 2012-2014 Urafstemning om overenskomsterne 2012-2014 er en oplysningspjece, som er sendt til alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Urafstemning om de nye overenskomster

F O A F A G O G A R B E J D E. Urafstemning om de nye overenskomster F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om de nye overenskomster 2014-2017 Kære privatansatte FOA-medlem Du arbejder på en af FOAs overenskomster på det private arbejdsmarked, derfor modtager du denne

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer Indhold Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre og mere lige vilkår 7 Bedre barselsregler

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2012 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav overenskomst Mine krav dine krav Nu er det jeres tur Vi skal i gang med at diskutere krav til fornyelse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst RENGØRING OG KANTINE 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Du sidder nu med de resultater i hånden,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG FALCK/RESPONCE Stem om din nye overenskomst REDDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

OK18 Hvis konflikten kommer

OK18 Hvis konflikten kommer FORBUND OK18 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indhold FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Afstemningsregler 10 OK18 12 Tidsplan OK18 14 Hvis konflikten kommer?

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis?

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? I dette notat finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt. Hvis du har spørgsmål så kontakt GKF, din FTR eller

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 Kære TR. Vi skal snart i gang med at forhandle nye overenskomster. Der er mange vigtige ting på dagsordenen: Hvor store lønstigninger skal vi

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Fair løn- og arbejdsvilkår

Fair løn- og arbejdsvilkår Fair løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kolleger København mod Side 1 social dumping Træk i arbejdstøjet under fair forhold Tak, fordi du arbejder på en opgave for Københavns Kommune du er med til at

Læs mere

En enig bestyrelse indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen.

En enig bestyrelse indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 28 marts 2017. Indkomne forslag til generalforsamlingen d. 4 april 2017: Bestyrelses forslag til vedtægtsændringer. Forslag medsendt. En enig bestyrelse indstiller forslaget

Læs mere

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL Medlemsmøder 21. 23. marts NYE LØNBÅND Arkitekter/designere Bygningskonstruktører 1. marts 2017 udgør den garanterede minimalløn: Arkitekt/designer

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Urafstemning OK18 Stat

Urafstemning OK18 Stat Urafstemning OK18 Stat Et godt og solidarisk resultat Der har været et enestående sammenhold i fagbevægelsen ved OK18 mellem regionale, kommunale og statslige lønmodtagere. Et sammenhold der har betydet,

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM Ansatte i kommuner Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind

Læs mere

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK 2018-2021 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Overordnede overenskomstresultater Det er

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI.

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. 1 Gælder ikke for tjenestemænd De bliver på den Statslige aftale. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der ikke noget

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Social- og sundhedshjælperelev Social- og sundhedsassistentelev Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Læs mere

Informationsmøde om evt. kommende konflikt

Informationsmøde om evt. kommende konflikt Informationsmøde om evt. kommende konflikt OK 2018: Din nye overenskomst Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen, og Forligsinstitutionen mægler nu mellem parterne. FOA har varslet strejke med start

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017 INFORMATIONSMØDE Fornyelse af en 2017 Program Overenskomstfornyelse in short EOK 2017-2020 Betalingselementer Sociale elementer Seniorordning Aftalt uddannelse Fleksibilitet Tillidsrepræsentanter Sygeløn

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

OK18 - Afstemning. Ny urafstemning. Anbefaling. Test Modtager Testvejen Testby Danmark

OK18 - Afstemning. Ny urafstemning. Anbefaling. Test Modtager Testvejen Testby Danmark Test Modtager Testvejen 1 0000 Testby Danmark OK18 - Afstemning Ny urafstemning Anbefaling En tak fra Forbundsformanden Det samlede overenskomstresultat Forhandlingsresultatet om arbejdstidsregler, herunder

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde

Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde . Afdelingsleder Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde hos Fonden Hedebo Københavnsvej 14, 4000 Roskilde Lokalaftalen omhandler nedenstående løn- og

Læs mere