Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf."

Transkript

1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore1) I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015, og 1 a, 4 d, stk. 1 og 2, og 5, stk. 3, i lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr af 18. november 2005, som senest ændret ved lov nr. 427 af 18. maj 2016, og i medfør af statens højhedsret over søterritoriet fastsættes: Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse vedrører konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse dyrearter i forbindelse med projekter nævnt i stk. 2 på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone og på dansk kontinentalsokkel. Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for: 1) Projekter om forundersøgelse, efterforskning, indvinding og transport af kulbrinter og geotermisk energi omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven). 2) Andre projekter omfattet af undergrundsloven, herunder projekter om anvendelse af undergrunden til lagring eller andre formål end indvinding. 3) Projekter på kontinentalsoklen om udforskning af havbundens eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster, når udforskningen ikke foretages med henblik på udnyttelse, jf. 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven). 4) Projekter på kontinentalsoklen om etablering af rørledninger til transport af kulbrinter, jf. kontinentalsokkellovens 4, stk. 1. 5) Projekter på søterritoriet om etablering af rørledninger til transport af kulbrinter indvundet uden for dansk område, jf. bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen. 2. For projekter omfattet af 1, stk. 2, nr. 5, finder kontinentalsokkellovens 4, stk. 2, 4 a-4 c, 4 e, 1. pkt., 4 f, 1. pkt., 6 a og 6 b tilsvarende anvendelse.

2 3. Ved efterforskningboringer, jf. bilag 2, nr. 2, d), i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), der udføres på baggrund af tilladelser meddelt efter den 18. juli 2013, hvor efterforskningsmålet er kulbrinter og som skal udføres fra anlæg, som ikke benyttes til indvinding, og hvor der ikke har været offentlig deltagelse vedrørende de eventuelle virkninger af de planlagte offshore olie- og gasaktiviteter på miljøet i henhold til andre regler skal der foretages en offentlig høring om de eventuelle virkninger på miljøet. Stk. 2. Oplysninger om ansøgning om godkendelse af efterforskningsboringer offentliggøres på Energistyrelsens hjemmeside, og sendes til berørte myndigheder, organisationer og den del af offentligheden, som er berørt af eller sandsynligvis vil blive berørt af, eller som har en interesse i afgørelsen om at tillade efterforskningsaktiviteter, herunder relevante ikke-statslige organisationer, så som de organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse, og andre relevante organisationer. Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 2, skal endvidere indeholde oplysninger om 1) retten til at deltage i beslutningstagningen, 2) frister for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål, og 3) til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes. Stk. 4. Oplysninger om ansøgningen skal sendes i offentlig høring i mindst 4 uger, hvilket skal fremgå af offentliggørelsen, jf. stk. 2. Stk. 5. Offentliggørelse efter stk. 2, med henblik på høring af offentligheden kan ske udelukkende på Energistyrelsens hjemmeside. Stk. 6. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres af Energistyrelsen på styrelsens hjemmeside, Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om de afgørelser, der er truffet, og om begrundelserne herfor og overvejelser, der ligger til grund for disse afgørelser, herunder information om processen for offentlighedens deltagelse. Konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder 4. Såfremt et projekt omfattet af 1, stk. 2, må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder) inden eller uden for dansk område væsentligt, kan tilladelser og godkendelser til projekter efter 10, stk. 2 og 3, 17, stk. 1, 23 d, stk. 2 og 4, 23 k, stk. 1, 23 u, stk. 1, og 28 i undergrundsloven, 2, stk. 1, 1. pkt., og 4 i kontinentalsokkelloven og 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kun meddeles, hvis 1) der foreligger en konsekvensvurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne, og 2) konsekvensvurderingen viser, at projektet ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde.

3 Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis et projekt må antages i forbindelse med andre projekter eller planer at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Stk. 3. Tilladelser efter undergrundslovens 3, 5, 23 og 24 er betinget af, at der i forbindelse med ansøgninger om efterfølgende tilladelser eller godkendelser efter undergrundslovens 10, stk. 2 og 3, 17, stk. 1, 23 d, stk. 2 og 4, 23 k, stk. 1, 23 u, stk. 1, eller 28 vedrørende det pågældende projekt foreligger en konsekvensvurdering, hvis dette kræves efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Energistyrelsen afgør, om der efter stk. 1 og 2 skal foreligge en konsekvensvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til eller godkendelse af et projekt. Stk. 5. Ansøgeren skal indsende fornødne oplysninger om projektet i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder til brug for afgørelsen efter stk Ansøgeren udarbejder konsekvensvurderingen og fremsender den til Energistyrelsen i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til eller godkendelse af projektet, når der efter 4 kræves en sådan vurdering. Vurderingen kan indgå i et fælles dokument med en VVM-redegørelse for projekter som omhandlet i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 17, stk. 4. Hvis vurderingen indgår i et fælles dokument med VVM-redegørelsen, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele der indeholder konsekvensvurderingen. Stk. 2. Konsekvensvurderingen skal som minimum indeholde de oplysninger og vurderinger, der er angivet i bilag 1. Ansøgeren skal endvidere udarbejde et ikke-teknisk resumé af konsekvensvurderingen. Stk. 3. Energistyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af projektets virkning på et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyn til bevaringsmålsætningerne for området skal tilvejebringes. 6. Energistyrelsen afgør, om det anses for nødvendigt at foretage en høring af offentligheden om konsekvensvurderingen for et ansøgt projekt omfattet af 1, stk. 2. Stk. 2. Reglerne i i lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder tilsvarende anvendelse ved høring af offentligheden om konsekvensvurderinger. Energistyrelsen kan dog beslutte, at offentliggørelse ikke skal ske i landsdækkende aviser, men alene på Energistyrelsens hjemmeside, Stk. 3. Hvis der udarbejdes VVM-redegørelse for det ansøgte projekt, skal bekendtgørelse om høringen om konsekvensvurderingen ske sammen med bekendtgørelsen for offentligheden af VVM-redegørelsen. Beskyttelse af visse arter 7. I forbindelse med projekter omfattet af 1 må 1) de dyrearter, der er nævnt i bilag IV, litra a, i Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), ikke forsætligt forstyrres i deres naturlige udbredelsesområde, i

4 særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer, med skadelige virkninger for arten eller bestanden og 2) yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, ikke beskadiges eller ødelægges i disse arters naturlige udbredelsesområde. Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet. 8. Tilladelser og godkendelser efter 10, stk. 2 og 3, 17, stk. 1, 23 d, stk. 2 og 4, 23 k, stk. 1, 23 u, stk. 1, og 28 i undergrundsloven, 2, stk. 1, 1. pkt., og 4 i kontinentalsokkelloven og 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kan ikke meddeles, hvis det ansøgte projekt 1) forsætligt vil forstyrre de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a, i deres naturlige udbredelsesområde, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser ynglepleje, overvintrer eller vandrer, eller 2) vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, litra a. Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder for alle livsstadier hos de dyr, der er omfattet. Stk. 3. Ansøger skal i forbindelse med ansøgninger om tilladelse eller godkendelse indsende fornødne oplysninger og vurderinger vedrørende de forhold, som er nævnt i stk. 1, til brug for afgørelsen af ansøgningen. 9. Energistyrelsen kan fravige 8, hvis der ikke findes anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske 1) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne, 2) for at forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, fiskeri, vand og andre former for ejendom, 3) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller 4) med henblik på forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter. Stk. 2. Beslutninger om at fravige 8 skal meddeles Naturstyrelsen med henblik på information af Europa- Kommissionen. Generelle bestemmelser 10. Forinden der træffes afgørelse om tilladelse til eller godkendelse af et ansøgt projekt omfattet af 8, stk. 1 eller 2, eller 9, stk. 1, indhenter Energistyrelsen i fornødent omfang udtalelser fra Naturstyrelsen og

5 Miljøstyrelsen om konsekvensvurderinger vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder eller vurderinger om beskyttelse af visse arter. 11. I tilladelser eller godkendelser efter 10, stk. 2 og 3, 17, stk. 1, 23 d, stk. 2 og 4, 23 k, stk. 1, 23 u, stk. 1, og 28 i undergrundsloven, 2, stk. 1, 1. pkt., og 4 i kontinentalsokkelloven og 2 i bekendtgørelse om visse rørledningsanlæg til transport af kulbrinter på søterritoriet og på kontinentalsoklen kan der fastsættes vilkår om udformning, indretning, udførelse og drift af de ansøgte anlæg eller aktiviteter, bl.a. med henblik på at forebygge og begrænse skadelige påvirkninger på natur, miljø og kulturminder, herunder vilkår om monitering og overvågning. Straf 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder 7, stk. 1. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Ikrafttræden 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore ophæves. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den xx. maj 2017 Lars Christian Lilleholt / Martin Hansen Oplysninger og vurderinger, der skal gives i konsekvensvurderingen vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder 1) Oplysninger om udpegede internationale naturbeskyttelsesområder (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder), som det ansøgte projekt må antages at kunne påvirke væsentligt, både inden for og uden for dansk område, herunder oplysninger om: Bilag 1

6 a) Områdets geografiske placering. b) Områdets udpegningsgrundlag, herunder om udpegningen vedrører prioriterede naturtyper eller arter. c) En beskrivelse af området og dets tilstand. 2) En beskrivelse af det ansøgte projekt, herunder navnlig: a) Projektets indhold, omfang og arealanvendelsesbehov, såvel under anlægsfasen som under driftsfasen. b) De data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentlige virkninger, herunder eventuelle skader, som projektet vil kunne få for udpegede internationale naturbeskyttelsesområder. 3) Oplysninger om eventuelle andre projekter eller planer, der sammen med det ansøgte projekt kan påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, herunder: a) Projektets eller planens indhold, omfang og geografiske placering. b) Projektets eller planens påvirkning af naturbeskyttelsesområdet. Oplysningerne kan gives i form af henvisninger til VVM-redegørelser og konsekvensvurderinger for de pågældende projekter eller planer. 4) Oplysninger om eventuelle undersøgelser, herunder om: a) Undersøgelser foretaget i forbindelse med det ansøgte projekt. b) Tidligere konsekvensvurderinger for det berørte område. c) Andre undersøgelser eller undersøgelsesresultater af betydning for vurderingen af projektet. 5) En begrundet vurdering af virkningerne på udpegede internationale naturbeskyttelsesområder, herunder navnlig: a) Projektets direkte eller indirekte påvirkning på naturbeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag i såvel anlægsfasen som driftsfasen. b) Den samlede påvirkning i forbindelse med eventuelle andre planer og projekter. c) Eventuelle grænseoverskridende virkninger. d) En beskrivelse af mulige alternative løsninger, hvis projektet kan have skadelige

7 virkninger. e) En beskrivelse af eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der skal gennemføres med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere skadelige virkninger på områdets udpegningsgrundlag, samt af eventuelle kompenserende foranstaltninger, hvor betingelserne for fravigelser i medfør af undergrundslovens 28 a, stk. 3, nr. 2, eller stk. 4, eller kontinentalsokkellovens 4 a, stk. 2, nr. 2, eller stk. 3, er opfyldt. En vurdering af foranstaltningernes virkning skal indgå heri. 6) En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som ansøger er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger. I ganske særlige tilfælde, f.eks. ved ansøgninger om projekter af meget begrænset omfang, eller hvis der allerede foreligger en konsekvensvurdering, der er dækkende, kan omfanget af minimumsoplysninger i konsekvensvurderingen for det konkrete projekt aftales nærmere med Energistyrelsen med udgangspunkt i ovenstående punkter 1-6. Bilag 2 Vejledende liste over arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV og naturligt hjemmehørende på dansk søterritorium, i den danske eksklusive økonomiske zone eller på dansk kontinentalsokkelområde ROVDYR Odder Lutra lutra HVALER CETACEA Alle arter, herunder Marsvin Phocoena phocoena FISK Snæbel Coregonus oxyrhynchus Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets

8 direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektiv), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-tidende 2013, nr. L 178, side 66.

HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om kulbrinteindvinding, rørledninger, m.v. på dansk søterritorium

Læs mere

BEK nr 1419 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015

BEK nr 1419 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 BEK nr 1419 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5291

Læs mere

Anvendelsesområde. VVM-redegørelse

Anvendelsesområde. VVM-redegørelse Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder ogsamt beskyttelse af visse arter ved projekter offshore om efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet,

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund Til lovforslag nr. L 179 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Stop for tilladelse til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 284 Offentligt UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet) 1 I

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Regelgrundlag. Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs

Regelgrundlag. Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs Ansøgningsvejledning for forundersøgelser til havs Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Undergrundsenheden Dato 16. maj 2017 J nr. 2016-1174 Dette dokument beskriver Energistyrelsens baggrund for

Læs mere

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1406 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. CHRUB/APJEN Den 28. februar Billund Kommune Att.: Annette Læbo Matthiesen

Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. CHRUB/APJEN Den 28. februar Billund Kommune Att.: Annette Læbo Matthiesen Billund Kommune Att.: Annette Læbo Matthiesen Sendes pr mail til: ALM@Billund.dk Naturforvaltning J.nr. SVANA-520-00020 Ref. CHRUB/APJEN Den 28. februar 2017 Afgørelse om delvis reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v. BEK nr 1395 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5534

Læs mere

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter

Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter September 2016 1 Kort information om Natura 2000 og bilag IV arter Anne Villadsgaard, Kystdirektoratet Hvad er Natura 2000? Natura 2000-områder kaldes

Læs mere

Udkast d. 23. december Udkast til

Udkast d. 23. december Udkast til Udkast d. 23. december 2010 Udkast til Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Allerød Kommune har vedtaget lokalplan nr Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. 10. maj 2017 Sagsnr. NMK-33-03550 KlageID: 93904 CLARI-NMKN AFGØRELSE i sag om Allerød Kommunes vedtagelse af lokalplan 1-135 - Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej Planklagenævnet har modtaget en klage

Læs mere

Tilladelse til at etablere nye til- og frakørselsramper til motorvejen på Sprogø

Tilladelse til at etablere nye til- og frakørselsramper til motorvejen på Sprogø Til Storebælt A/S ved Ulla Rose, Cowi Sendt elektronisk til: Ulla Rose: uva@cowi.com Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Tilladelse til at etablere

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Bandholm Aktivitetsforening Havnegade 37 4941 Bandholm Kystdirektoratet J.nr. 14/00900-17 Ref. Laura Storm Henriksen 25-11-2015 Tilladelse til etablering af strand i krydset ml. Havnegade og Strandparken

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1) LOV nr 425 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-100-00098 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Havn Nordre Havnevej 12 5610 Assens Dato: 09-01-2014 Dokumentnr. 13/00673-9 Sagsbehandler: Laura Storm Henriksen Direkte tlf.nr.: 91 33 84 21 Deres reference: Tilladelse til renovering af Vestre

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. september 2018, foretages følgende ændringer:

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. september 2018, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Stop for tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter på land og i de indre danske farvande, subsidiært økonomisk

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund LEGO System A/S Kornmarken 33 7190 Billund Dato: 22.02.2018 Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse af eksisterende virksomhed på Kornmarken 33-35, 7190 Billund Rambøll har på vegne af LEGO System A/S

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 918 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 918 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 918 Offentligt Lovafdelingen Dato: 20. september 2017 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2017-6150-0112 Dok.: 2418619 Notat til Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jyllinge Nordhavn Att.: Anders Lind Nordmarksvej Jyllinge. Kystdirektoratet J.nr. 13/ Ref. Line Henriette Broen

Jyllinge Nordhavn Att.: Anders Lind Nordmarksvej Jyllinge. Kystdirektoratet J.nr. 13/ Ref. Line Henriette Broen Jyllinge Nordhavn Att.: Anders Lind Nordmarksvej 49 4040 Jyllinge Kystdirektoratet J.nr. 13/00497-22 Ref. Line Henriette Broen 26-02-2014 Tilladelse til bypass af sediment fra indsejlingen til Jyllinge

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny spuns og opfyld, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny spuns og opfyld, på de vilkår som fremgår nedenfor. Samsø Kommune att.: Joachim Machholm kommune@samsoe.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01564-12 Ref. Thomas Larsen 11-04-2016 Tilladelse til ny spuns og opfyld i Ballen Lystbådehavn, matr.nr. 149a Brundby By,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forstærkning af mole ved udlægning af marksten ved Blans Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forstærkning af mole ved udlægning af marksten ved Blans Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. Blans Bådklub Blans Hovedvej 23 4941 Bandholm Sendt på mail til gerding@campaqnet.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01862-13 Ref. Jeppe Bech Carlsen 09-06-2016 Tilladelse til forstærkning af mole ved Blans

Læs mere

Vandindvinding af overfladevand med en spærrende opstemning i et habitatudpeget

Vandindvinding af overfladevand med en spærrende opstemning i et habitatudpeget Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Vingsted den 27. Maj 2011. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker redegørelse vedrørende Jedsted Mølle Dambrug. Danmarks Sportsfiskerforbund anmoder hermed Esbjerg

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Sendt pr. mail til chp@aeroekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/00496-15 Ref. Lotte Beck Olsen 09-06-2017 Tilladelse til renovering og mindre udbygning af servicekaj

Læs mere

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018

Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark a/s Sletvej 30 N 8310 Tranbjerg J Att. Christian Rydahl Ikke VVM-pligt for opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder, Hellevej 4, Grindsted. Dato: 2. juli 2018 HedeDanmark har d. 3. januar

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1) LOV nr 1730 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. DSI Bofællesskabet Fjordbo C/O Danske Diakonhjem Islandsvej 5 7100 Vejle Kystdirektoratet J.nr. 16/01839-32 Ref. Thomas Larsen 04-07-2016 Tilladelse til opfyld til brug for byggeri, samt pælebro ud for

Læs mere

Tilladelse til tilslutning til sydmolen i Køge Havn

Tilladelse til tilslutning til sydmolen i Køge Havn Køge Kommune Att.. Jens Christian Kaas Nordhavnsvej 40 4600 Køge Sendt elektronisk til:jens.christian.kaas@koege.dk og kontakt@koegekyst.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 1)

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 1) BEK nr 1366 af 25/11/2016 Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10005 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 252/26 Den Europæiske Unions Tidende 19.9.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet Drifts og Anlægsafdeling Att.: Lars Erik Olsen Pr. mail: lao@kyst.dk Kystdirektoratet J.nr. 18/01567-11 Ref. Thomas Larsen 24-09-2018 Tilladelse til genplacering af opgravede sten fra

Læs mere

Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S

Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S Høring i forbindelse med ansøgning om tilladelse til renovering af indvindingsboring C.6 ved overboring Aarhus Vand A/S Anlægsbeskrivelse Der er ansøgt om tilladelse til renovering af indvindingsboring

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital

Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg Hospital KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0077827 Udkast til afgørelse vedr. dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til ændring af sø ved Bispebjerg

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt

Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen om udsætning af bæver i Ringkjøbing Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk www.nkn.dk 10. februar 2004 J.nr.: 03-131/650-0004 JAV Afgørelse i sagen om genoptagelse af sagen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.7.2017 L 171/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1180 af 24. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 299 i Vejen Kommune

Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 299 i Vejen Kommune Vejen Kommune Att. Bjarne Lanng Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Landskab og Skov J. nr. MST-540-00089 Ref. aslau Dato 5. december 2018 Sendt pr. mail til bjla@vejen.dk Afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen

Læs mere

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø.

Miljøstyrelsen har den 3. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse via Gribskov Kommune om genopretning af Søborg Sø. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att: Ida Dahl-Nielsen Miljøstyrelsen Ref. TOGRI J.nr. SVANA-130-00171 Den 5. september 2017 Afgørelse om VVM-pligt af genopretning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1 Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1 (Gennemførelse af

Læs mere

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 13 2013 Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 13 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Retningslinje for

Læs mere

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet.

Der er fra dags dato givet dispensation fra klitfredningslinen på matr. 37aa af Kystdirektoratet. Tilladelse til kystbeskyttelse Peter Hermansensvej 37, matr. 37aa, Asdal Hgd., Asdal, Hirtshals, Hjørring Kommune. Sagsnummer: 18/00448 Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at kystbeskyttelse,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Foreningen Kulhuse Havn Kulhusevej 212 3630 Jægerspris Sendt på mail til: formand@kulhuse-havn.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01403-17 Ref. Jeppe Bech Carlsen 27-04-2016 Tilladelse til etablering af kommandobro

Læs mere

Evald Christian Pedersen Gran Allé Silkeborg. 19. september 2018

Evald Christian Pedersen Gran Allé Silkeborg. 19. september 2018 Evald Christian Pedersen Gran Allé 5 8600 Silkeborg Landzonetilladelse til indretning af boligens 1. sal til en særskilt bolig på matr. nr. 1s, Hestlund By, Bording, beliggende ved Lovsangsdal 14, 7441

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Sendt på mail til marie@kolding.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/02621-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 23-08-2016 KDI: 16/02621. Tilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund

Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A 7190 Billund Dato: 30.05.2018 Afgørelse om ikke-vvm-pligt Stilbjergvej 1A, 7190 Billund KT erhvervsbyg A/S har på vegne af ScrapTrans A/S den 9. april 2018 indsendt ansøgning

Læs mere

Forslag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1) Lovforslag nr. L 147 Folketinget

Forslag. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 1) Lovforslag nr. L 147 Folketinget Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. marts 2016 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2, Otterup Rådhus 5450 Otterup Kystdirektoratet J.nr. 15/00424-11 Ref. Laura Storm Henriksen 29-06-2015 15/00424 Tilladelse til etablering af slæbested ud for Strandgyden

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Lovgrundlaget for overvågning i VVM

Lovgrundlaget for overvågning i VVM Lovgrundlaget for overvågning i VVM Overvågning i VVM/IdaMiljø 20. marts 2017 Specialkonsulent Helle Ina Elmer To former for overvågning Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres bro og trækfærge med tilhørende anlæg ved Tipperne, på de vilkår som fremgår nedenfor. Ringkøbing-Skjern Kommune Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Pr. mail heidi.grosmann@rksk.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01450-10 Ref. Thomas Larsen 18-04-2016 Tilladelse til etablering af bro, trækfærge

Læs mere

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr Ødis i Kolding Kommune

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr Ødis i Kolding Kommune Kolding Kommune Att. Signe Beck Sendt pr. mail til sigb@kolding.dk Landskab og Skov J. nr. MST-540-00086 Ref. idamg Dato 29. november 2018 Afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen inden for området for

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Att.: Jens Gørup, jegj@skivekommune.dk Kystdirektoratet J.nr. 17/02520-11 Ref. Thomas Larsen 31-10-2017 Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning

Læs mere