Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet"

Transkript

1 Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet Maj 2017

2 2 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

3 Indhold 1. Indledning 4 2. Internationale rammevilkår 8 3. Eksportrådgivning og information Myndighedssamarbejde Markedsadgang Branding, eksportfremme, bæredygtige investeringer og demonstration Finansiering Bedre vidensgrundlag Koordination 21 Udgiver: Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet Fotos: Miljøstyrelsen Colourbox ISBN: Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 3

4 1. Indledning Danmarks eksport fra fødevareklyngen og af de samlede grønne varer og tjenester udgør knap en fjerdedel af den samlede danske eksport.. Miljø- og Fødevareministeriet (herefter MFVM) og Udenrigsministeriet (herefter UM) ønsker med en ny eksportstrategi at sætte en klar og strategisk retning for ministeriernes indsats for at fremme dansk eksport på miljø- og fødevareområdet, herunder miljøteknologi og landbrugsprodukter. Strategien bidrager til den danske handlingsplan for verdensmålene og understøtter bæredygtig dansk vækst og beskæftigelse og fungerer som et dansk bidrag til at løse de udfordringer, verden står overfor. Det gælder blandt andet mangel på adgang til sunde fødevarer, store miljøudfordringer, pres på klodens basale naturressourcer samt hindringer for frihandel - for blot at nævne nogle få. Danmarks eksport på miljø- og fødevareområdet er i høj grad styret af de internationale rammevilkår, og MFVM og UM arbejder både i EU og globalt for at fremme en økonomisk udvikling baseret på høje miljømæssige og sociale standarder. Befolkningstilvækst og øget forbrug Globalt sættes rammerne for dansk eksport af en voksende befolkning, der forventes at udgøre 9,7 mia. mennesker i 2050 mod 7,3 mia. i dag. Den globale middelklasse forventes relativt til 2009 at stige med op mod 3 mia. mennesker allerede frem mod Størstedelen af den forventede befolkningsvækst vil ske i Asien og Afrika, mens befolkningen i Europa forventes at falde frem mod Af verdens befolkning tilhørte 1,8 mia. mennesker i 2009 den globale middelklasse. I 2050 vil middelklassen i Indien og Kina stå for over halvdelen af den globale middelklasses forbrug, og den globale middelklasses forbrug forventes at stige fra 21 billioner US dollars til 56 billioner US dollars i FN s forventede årlige befolkningstilvækst frem mod OECD, The emerging middleclass in developing countries 4 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

5 Der er med andre ord et enormt potentiale for de danske virksomheder forbundet med denne udvikling. Et potentiale for at øge eksporten, der for fødevareklyngens vedkommende i 2015 var på knap 153 mia. kroner svarende til 24 pct. af den samlede danske vareeksport. Eksporten af miljøteknologi (opgjort som grønne varer og tjenester) 2 var i 2015 på 70 mia. kroner, svarende til ca. 7 pct. af den samlede eksport af varer og tjenester. Udviklingen ventes at medføre mere end en fordobling af verdensøkonomien frem mod , hvilket vil give store muligheder for Danmark, da en stor del af verdens befolkning ventes at efterspørge produkter, løsninger og services, som vi i Danmark har taget for givet i mange år. For at brødføde den voksende globale befolkning skal landbrugsproduktionen stige med 60 pct. for at kunne dække fødevareefterspørgslen i , og udviklingen ventes derfor at skabe øget efterspørgsel efter effektive produktionsmetoder og løsninger til bedre udnyttelse af ressourcerne. Stigende efterspørgsel på rent vand og grønne løsninger FN forudsiger, at efterspørgslen efter vand i 2030 vil overstige de tilgængelige vandressourcer med 40 pct., og at 60 pct. af verdens befolkning i 2030 vil bo i områder med vandknaphed. Udviklingen med befolkningstilvækst, stigende urbanisering, en voksende global middelklasse og klimaforandringerne forventes samtidig at medføre en stigende efterspørgsel efter rent vand og sanitet, spildevandshåndtering, et rent bymiljø og affaldshåndtering, klimasikring samt renere luft. Danske virksomheder har erfaringer med at levere løsninger på mange af de udfordringer. Samtidig forventes opfyldelse af FN s bæredygtighedsmål at fremme efterspørgslen efter danske virksomheders løsning på disse områder. Produktion af grønne varer og tjenester, 2012 (inkl. VE) Finland Austria Danmark Rumænien Sverige Lithaun (2011) EU-28 Nederlandende Luxembourg Tyskland Frankrig (2011) Portugal Storbritanien Bulgarien Procent af BNP Kilde: Eurostat (env_ac_agss2 & nama_10_gdp), Danmarks Statistik "Grønne varer og tjenester 2014" samt "UK environmental goods and services sector (EGSS) 2 På baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse Grønne varer og tjenester 3 OECD, GDP long-term forecast 4 FAO World agriculture towards 2030/2050. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 5

6 Mange lande har ligesom Danmark fået øjnene op for vækstpotentialet på det grønne område, og det er afgørende, at danske virksomheder også fremover kan levere konkurrencedygtige løsninger til de globale udfordringer. Danmarks eksport af varer og tjenester i 2015 Varer fra fødevareklyngen Grønne varer og tjenester relateret til MFVM Andre grønne varer og tjenester (inkl. VE) Andre varer og tjenester, f.eks. medicinalindustrien, arkitekter og lign. Anm.: Der er et mindre overlap mellem eksporten af grønne varer og tjenester og fødevareklyngen, idet begge Kilde: K: Danmarks Statistik (KN8Y, GRON1 og SITCR4Y) Ny eksportstrategi sætter retning for arbejdet Strategien sætter en klar strategisk retning for ministeriernes eksportarbejde inden for miljøog fødevareområdet. Ministeriernes arbejde med eksportfremme vil ske i tæt samarbejde med erhvervet. MFVM og UM vil: - Gennemføre eksportfremmeindsatsen i et bredt og tæt koordineret samarbejde der involverer virksomheder, brancheorganisationer og øvrige relevante myndigheder og aktører. Til det formål etableres Dialogforum for miljø- og fødevareeksport, som forankres i MFVM og UM med fælles sekretariatsbetjening. - Indgå i bilateralt samarbejde med andre landes myndigheder på områder, hvor MFVM har klare faglige kompetencer at tilbyde, og hvor der er aktiv efterspørgsel og opbakning fra dansk erhverv samt efterspørgsel fra partnerlandene. - Bidrage til fastholdelse og udvidelse af erhvervets markedsadgang til andre lande. 6 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

7 - Sikre synlighed og tilstedeværelse af danske løsninger og produkter på prioriterede eksportmarkeder både via branding, eksportfremstød, bæredygtige investeringer og demonstrationsprojekter. - Sætte præg på udviklingen i EU og i relevante internationale fora, som samtidig sikrer, at Danmarks prioriteter på sigt kan udmøntes i konkrete forpligtelser og eksportmuligheder. - Åbne døre til de offentlige myndigheder gennem demonstration og tilpasning af teknologi herhjemme og i udlandet. - Sikre et metodisk grundlag for eksportstatistik for miljø- og fødevareområdet med henblik på at styrke oplysningsgrundlaget. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 7

8 2. Internationale rammevilkår Over de kommende år forventes verdens lande at investere store midler i at realisere de målsætninger, der er vedtaget som en del af FN s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål. De globale investeringer og økonomiske udviklingstendenser giver mulighed for, at danske virksomheder kan få adgang til potentielt store markeder på en række områder, blandt andet fødevarer, fødevareteknologi og miljøteknologi. Den danske indsats for internationale rammevilkår følger basalt to spor rettet mod hhv. udviklingen af EU s indre marked og fremme af miljø- og fødevarestandarder uden for EU. MFVM arbejder globalt for at fremme en økonomisk udvikling baseret på høje miljømæssige og sociale standarder, som blandt andet er reflekteret i de globale mål for bæredygtig udvikling. Høje standarder er en fordel for danske virksomheder og håndhævelsen heraf sikrer, at udenlandske producenter ikke har fordel af at konkurrere på lave standarder. Dermed kan det være en fordel for danske virksomheder, at internationale konventioner bliver ratificeret og træder i kraft. Internationale fora har en vigtig normsættende rolle og danner ofte grundlag for ny lovgivning eller indsatser, som nationalt hæver standarder og skaber behov for og efterspørgsel efter bæredygtige miljø- og fødevareløsninger. Danmark kan være med til at påvirke internationale standarder ved at spille en aktiv rolle i relevante internationale og multilaterale organisationer (f.eks. FAO, IMO, World Bank, UNEP, Codex Alimentarius, OIE og IPPC) samt i forhold til internationale aftaler og centrale konventioner. I det multilaterale udviklingssamarbejde arbejdes der ligeledes med at indtænke og fremme danske kompetencer blandt andet gennem dialog og finansiering af danske sekunderinger til relevante organisationer. Denmark er derudover med til, blandt andet gennem IFU og Danida Business Finance, at fremme bæredygtige investeringer i udviklingslande gennem tilvejebringelse af kapital, teknologi og viden. EU s indre marked er hjemmemarked for danske eksportvirksomheder. EU er en af verdens største økonomier og spiller en afgørende rolle som Danmarks største marked. I 2015 gik over halvdelen næsten 60 % og med en værdi på 87 mia. kr. af den danske vareeksport til EU. Det er derfor afgørende at sikre et velfungerende indre marked med fælles høje og ensartede standarder. Generelt arbejder Danmark for, at ny EU-lovgivning udformes på en måde, der skaber bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse og bidrager til at sikre efterspørgsel overalt i EU. MFVM vil desuden fremme danske interesser i arbejdet med de såkaldte BREF-dokumenter (BAT-reference-dokumenter) under EU s Industrial Emissions-direktiv, der viser retning for den teknologiske udvikling for mange områder og sektorer. Arbejdet vil ofte blive understøttet af partnerskaber med erhvervet for at styrke innovation og bidrage til, at den bedst beskrevne anvendelige teknologi (BAT) inkluderer danske styrkepositioner. Ydermere er der et selvstændigt fokus på at indfri potentialet ved udbredelse af BAT-teknologier til de nye vækstmarkeder. Indsatsen kan med fordel kobles til det arbejde, der udføres for danske virksomhedsgrupper af de sektorspecialiserede eksportrådgivere på den danske EU-repræsentation. Det internationale system af handelsaftaler har stor indflydelse på danske eksportvirksomheders vilkår gennem toldreduktioner og reduktion af tekniske handelshindringer. WTO-aftalerne fastlægger den overordnede juridisk bindende ramme for regulering af verdenshandlen, og der arbejdes kontinuerligt for at disse bestemmelser anvendes på en måde, som bidrager til fri handel. 8 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

9 Det er en overordnet dansk prioritet, at reduktion af toldsatser og andre muligheder for at styrke frihandel sker gennem multilaterale aftaler i WTO for at skabe bred, global markedsadgang og ensartede regelsæt for virksomheder. Som supplement hertil arbejdes der på at opnå konkrete forbedringer af markeds- og toldforhold gennem indgåelse af plurilaterale aftaler i mindre grupper af interesserede WTO-medlemmer og via EU s bilaterale frihandelsaftaler med vigtige handelspartnere. Danske eksportører møder fortsat handelshindringer, også hvor der er indgået aftaler om handelsliberalisering. Sammen med Kommissionen og ligesindede medlemsstater har MFVM sat fokus på betydningen af et effektivt, balanceret og velfungerende samarbejde mellem erhvervet, nationale myndigheder og Kommissionens relevante tjenestegrene om reel markedsadgang i andre lande. MFVM fortsætter denne indsats for at sikre en optimal implementering og udnyttelse af frihandelsaftalerne. Indsatser: - MFVM vil fortsat prioritere de internationale forhandlinger i FN-regi, da FNbeslutninger på længere sigt kan udmøntes i konkrete forpligtelser og eksportmuligheder. MFVM fokuserer den globale indsats med centrale konventioner og politiske aftaler samt internationale organisationer for at sikre bedre rammevilkår i forhold til særlige danske styrkepositioner, herunder ratificering af internationale konventioner. FN s bæredygtighedsmål udgør en vigtig ramme for dette arbejde, og MFVM vil understøtte, at danske virksomheder kan udnytte potentialet i bæredygtighedsmålene for at levere løsninger til det globale marked. - MFVM vil arbejde målrettet på, at ny EU-lovgivning på miljø og fødevareområdet opretholder et højt beskyttelsesniveau, sikrer bæredygtig vækst og beskæftigelse i EU, og at danske virksomheders konkurrenceevne styrkes i bred forstand. MFVM vil endvidere arbejde målrettet på at sikre en effektiv og ensartet implementering af EU-lovgivning på miljø- og fødevareområdet for at sikre ensartede rammevilkår og mulighed for eksport. Generelt vil MFVM aktivt understøtte håndhævelsen af internationale standarder og regler med henblik på at eliminere unødige handelshindringer. - MFVM fortsætter med at arbejde for standarder og krav til BAT, der kan sikre miljøvenlige løsninger og bedre markedsadgang for danske teknologier. MFVM vil lægge vægt på løbende at inddrage danske producenter og brugere i BREFprocessen og særligt BAT. - MFVM og UM vil arbejde målrettet for ambitiøse multi-, pluri- og bilaterale frihandelsaftaler, der tilgodeser danske interesser på miljø- og fødevareområdet gennem øget brug af positionspapirer, tidlig interessevaretagelse og løbende opfølgning sammen med interessenter. MFVM vil desuden arbejde aktivt for hurtig og effektiv implementering af bilaterale frihandelsaftaler gennem løbende opfølgning over for Kommissionen. - MFVM vil generelt understøtte en positiv dagsorden omkring frihandelsforhandlinger og -aftaler. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 9

10 3. Eksportrådgivning og information Det er den enkelte eksportvirksomheds ansvar at holde sig opdateret med andre landes krav, inden eksport finder sted. Derfor er det afgørende, at danske eksportvirksomheder nemt kan indhente opdateret og korrekt information og rådgivning om de krav, der gælder for eksport, da manglende rettidighed og kravopfyldelse kan forsinke eller forhindre eksporten. Sektorspecialisering Rådgivning om eksport og internationalisering varetages især af Eksportrådet i overensstemmelse med regeringens énstrengede eksportfremmeindsats. Eksportrådets rådgivere er placeret på ambassader og handelskontorer på eksportmarkederne og er organiseret i globale sektorteams med regionalt fokus. Udover den strategiske sektorfokuserede rådgivning og projekthåndtering assisterer de sektorspecialiserede rådgivere virksomhederne med helt konkrete sager om import, f.eks. af containere, som er stoppet af grænsekontrollen. Statskonsulenterne, som arbejder specifikt med fødevareområdet, er en vigtig brik i dette arbejde. De sektorspecialiserede rådgivere på ambassader og handelskontorer rådgiver også mere generelt, eksempelvis med informationer om markedsafdækning og kører individuelle forløb, hvor virksomheder gøres eksportparate til det pågældende marked. Statskonsulenterne informerer ligeledes om kulturelle forhold, der bør tages højde for på eksportmarkederne. De sektorspecialiserede rådgivere samler endvidere virksomhederne i strategiske alliancer, der understøtter virksomhedernes muligheder for at opnå ordrer i forbindelse med konkrete udbudsforretninger, projekter eller muligheder. MFVM s styrelser bidrager med at understøtte Eksportrådets medarbejdere i forhold til sektorkompetencer på fødevarer, vand, affald, luftforurening og andre subsektorer inden for miljø- og fødevaresektorerne. MFVM samarbejder med UM om det generelle eksportarbejde og varetager i den sammenhæng både væsentlige selvstændige opgaver og opgaver i samarbejde med repræsentationernes politiske og sektorspecialiserede medarbejdere som er afgørende for, at eksport kan finde sted. Der arbejdes løbende med relationsopbygning med relevante myndigheder, og der indgås sektorspecifikke samarbejdsaftaler, MoU er samt nødvendige aftaler om handelsvilkår, inspektioner, certifikater, som ofte er en forudsætning for, at varer får adgang på relevante eksportmarkeder. På fødevareområdet er der en tæt og løbende dialog med erhvervsorganisationerne og virksomhederne om fremme af eksport. Der afholdes med jævne mellemrum møder med erhvervsorganisationerne, hvor der informeres om og drøftes mere overordnede problemstillinger i forhold til eksport. Ligeledes findes der en lang række informationer om eksport på institutionernes hjemmesider. For eksempel indeholder Fødevarestyrelsens hjemmeside en række værktøjer, som virksomhederne kan benytte (inspektionsguide, eksport- og certifikatbekendtgørelse og certifikatdatabasen). 10 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

11 Indsatser: - Hjemmesider, der retter sig mod eksportører, skal være fuldstændige og opdaterede og lette at orientere sig i og sammentænkes med eksisterende hjemmesider, for eksempel State of Greens, Food Nations og Eksportrådets sider. - MFVM arbejder tæt sammen med erhvervet og de regionale sektorteams på repræsentationerne og bidrager med sektorfaglig viden og dokumentation af effekter til eksportrettede partnerskaber. Samarbejdet mellem de regionale sektorteams, MFVM og de danske virksomheder fungerer som platform for danske løsninger og virksomhedernes produkter til lokale markeder og understøtter dermed vækst i eksporten på miljø- og fødevareområdet. - MFVM og UM bidrager til at styrke de danske udstillingsvinduer ude og hjemme ved at udbrede fortællingen om danske kompetencer og løsninger. 4. Myndighedssamarbejde Myndighedssamarbejde 5, forstået som bilateralt samarbejde med andre landes myndigheder, er i stigende grad et vigtigt element i arbejdet for at åbne døre og skabe opmærksomhed om danske varer og løsninger på både vækst- og volumenmarkeder. Med myndighedssamarbejde sigtes mod relationsopbygning og videndeling med andre landes myndigheder, som medvirker til at skabe tillid, efterspørgsel, kontakter og dermed adgang for danske virksomheder på eksportmarkederne samtidig med, at det bidrager til at løse udviklingsudfordringer i partnerlandene. Myndighedssamarbejde og partnerskaber om regulering, dialog om udfordringer og løsninger eller bistand ved verifikation af teknologi, bidrager til at bane vejen for danske virksomheders markedsadgang. På fødevare- og planteområdet har myndighedssamarbejde indflydelse på forhandlinger om og fastholdelse af markedsåbninger, men også inden for grøn teknologi giver tætte myndighedsrelationer mulighed for at åbne døre og påvirke rammebetingelser til fordel for danske virksomheders eksportmuligheder. Sammen med UM indgår MFVM formaliserede samarbejder med myndigheder i en række lande, der kan fremme danske styrkepositioner og på mellemlang sigt forbedre danske virksomheders eksportadgang. Dette samarbejde er forankret enten i strategiske partnerskaber og samarbejde på regeringsniveau eller i direkte relationer med andre landenes fagmyndigheder. Som et væsentligt element i MFVM s indsats er der placeret statskonsulenter på prioriterede markeder, ligesom ministeriet indgår i strategiske sektorsamarbejder under udviklingssamarbejdet blandt andet med udsendte vækstrådgivere. På fødevareområdet bygger markedsadgangen til de nye attraktive markeder på, at der fra andre landes myndigheder stilles krav om samarbejdsaftaler, protokoller, inspektioner og 5 Dækker bredt over Danmarks samarbejde med andre landes myndigheder herunder gennem vækstrådgiverordningen og statskonsulenttjenesten. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 11

12 certifikater. Dette forudsætter i sig selv et tæt løbende samarbejde med myndighederne i disse lande og opbygning af gode relationer. Myndighedssamarbejdet kan også skabe grundlag for danske investeringer i fødevaresektoren i udviklingslande, eksempelvis gennem IFU og Landbrugsinvesteringsfonden. Myndighedssamarbejde som værktøj i eksportindsatsen er effektivt, men omkostningstungt. Det medfører væsentlig forbrug af ministeriernes ressourcer, da der ofte er tale om vidensintensive processer. For at sikre en optimal udnyttelse af ministeriernes ressourcer, er der derfor behov for løbende at prioritere indsatsen, både for så vidt angår de lande, der indgås samarbejder med, og i forhold til projekternes faglige fokus. Dette sker blandt andet via Dialogforum for miljø- og fødevareeksport (se afsnit om koordination). Indsatser: - Prioritering af de eksportmarkeder, hvor der vurderes at være efterspørgsel efter danske løsninger, hvor MFVM kan levere et tydeligt og efterspurgt bidrag, og hvor der er en klar og entydig erhvervsmæssig interesse kendetegnet ved aktiv deltagelse fra private aktører. - For at understøtte og styrke dansk eksport, vækst og beskæftigelse indgår MFVM og UM proaktivt i myndighedssamarbejder på områder, hvor ministerierne kan tilbyde klare faglige kompetencer, og hvor der er aktiv efterspørgsel og opbakning fra erhvervet. Et tæt samarbejde mellem MFVM og UM sikrer, at de markedsmuligheder, der identificeres via myndighedssamarbejdet, også bliver til konkrete eksportmuligheder for danske virksomheder. - Dialogforum for miljø- og fødevareeksport drøfter løbende den overordnede og strategiske prioritering af relevante markeder, ressourcebehov og områder for samarbejdsprojekter med henblik på at sikre faglig, politisk og erhvervsmæssig relevans (se afsnit om koordination) samt sammenhæng med regeringens og erhvervenes overordnede prioriteringer i forlængelse af regeringens énstrengede eksportfremmeindsats. - Myndighedssamarbejde iværksættes på prioriterede markeder. Niveauet for indsatsen, værktøjer og aktiviteter baseres på konkrete vurderinger af de enkelte markeders potentialer og barrierer. Indsatsen tager i videst muligt omfang afsæt i klare beskrivelser af myndighedernes og erhvervets indsats, samt af synergien i forhold til parallelle aktiviteter. - I den løbende prioritering af MFVM s samarbejdsprojekter tilstræbes fokus på aktiviteter, hvor samarbejdets indholdsmæssige karakter integrerer danske styrkepositioner og/eller sektorinteresser. - Eksportrådet styrker fokus på den grønne sektor og opretter et globalt rådgiverteam på miljø og vand, der med udgangspunkt i en stærk sektorfaglig viden kan rådgive danske virksomheder ude i verden. - Derved tilstræbes det at tilgodese flest mulige eksportinteresser og tilskynde til samarbejde på tværs af virksomheder og sektorer herunder med fokus på inddragelse af SMV er. MFVM og UM vil i den forbindelse løbende overveje inddragelse af andre relevante aktører (eksempelvis State of Green og Food Nation). 12 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

13 5. Markedsadgang Markedsadgang og internationale rammevilkår reguleres overordnet af WTO-aftaler samt af en række bilaterale og regionale aftaler om frihandel indgået mellem EU og andre lande. Det er en kerneopgave for MFVM at følge udviklingen og understøtte etablering og fastholdelse af markedsadgang for virksomhederne. Indsatsen skal lette adgangen til eksport og sikre kapacitet til hurtigt og effektivt at behandle blandt andet eksportcertifikater for fødevarer, planter, genetik, levende dyr, foder og ingredienser, så eksporten af varer sker så smidigt som muligt. I praksis arbejder Eksportrådet med at understøtte virksomhedernes markedsmuligheder. Arbejdet foregår i globale sektorteams med regional organisering ved, at eksportrådgiverne på de enkelte repræsentationer opsøger konkrete eksportmuligheder og projekter inden for miljøog fødevaresektoren og sikrer danske virksomheders adgang til disse muligheder. Eksportrådgiverne arbejder strategisk med virksomheder og virksomhedsgrupper i forløb med henblik på salg af samlede løsninger, komponenter, varer og teknologier samt rådgivning og service. Eksportrådgiverne bidrager med overblik over lokale regler og etablering af kontakter til myndigheder og industrier samt praktisk projektudførelse, støttemuligheder, finansieringsrådgivning og konflikthåndtering. Indsatsen for styrket markedsadgang tager sit afsæt i udfordringer og muligheder, som erhvervet oplever, og som ambassader og eksportrådgivere verden over identificerer. Indsatsen fokuserer på de markeder, hvor erhvervet ser størst behov. MFVM og UM skal i samarbejde kunne agere hurtigt og effektivt i forhold til eksisterende eksportmarkeder og samtidig skabe adgang til nye markeder på både kort og langt sigt. Blandt danske fødevarevirksomheder har der de senere år været en voksende interesse for at handle med stadig flere produkter til stadig flere lande. Denne udvikling, og dermed voksende efterspørgsel på nye certifikater og markedsåbninger, forventes at fortsætte i de kommende år. Samtidig medfører den aktuelle globale udvikling, at der skabes flere handelshindringer, blandt andet i form af yderligere krav, udfordring af handelsaftaler, øget bureaukrati og flere inspektionsbesøg. De bilaterale aftaler om markedsadgang med andre lande bygger på etableringen af stærke tillidsforhold mellem fagmyndigheder i Danmark og i samarbejdslandet. På fødevareområdet skal myndigheder i samarbejdslandet have tillid til Danmarks velfungerende kontrolsystem, særligt fraværet af alvorlige smitsomme husdyr- og plantesygdomme og det høje fødevaresikkerhedsmæssige niveau. Derfor er myndighedssamarbejdet på dette område særlig vigtigt i det langsigtede arbejde med at fastholde og udvide markedsadgang. En stor del af MFVM s eksportindsats består i bilaterale forhandlinger af vilkår for markedsadgang med andre landes myndigheder, genforhandling af markedsåbninger i forbindelse med (mistanke om) sygdomsudbrud samt at kontrollere og certificere konkrete eksporter. I forhold til eksportmarkeder, hvor EU har indgået handelsaftaler, vil de bilaterale aftaler være overbygninger. Desuden vejleder eksportrådgivere på EU-repræsentationen og i medlemslandene virksomhederne om de konkrete eksportmuligheder, som implementeringen af forskellige EU-direktiver skaber. På både miljøteknologi- og fødevareområdet er hindringer særligt i forbindelse med standarder og regulering af anvendelse og kontrol af teknologier en væsentlig udfordring. Der er behov for rådgivning om test og verifikation af teknologierne under lokale forhold, hvilket også kan være med til at understøtte teknologiernes troværdighed. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 13

14 Indsatser: - MFVM og UM vil arbejde for at understøtte og udvide erhvervets markedsadgang til andre lande. Indsatsen baserer sig på erhvervets efterspørgsel. Den overordnede prioritering og evaluering af ministeriets indsats foregår i Dialogforum for miljø- og fødevareeksport i tæt samarbejde med erhvervet. MFVM og UM vil udvikle og styrke indsatsen for at skabe markedsadgang for danske virksomheder igennem relationsopbygning på både eksisterende og nye vækstmarkeder. - MFVM vil sammen med erhvervet arbejde for øget digitalisering herunder udvikle en brugervenlig elektronisk ansøgning af certifikater samt sikre effektiv og ensartet behandling af ansøgninger af eksportcertifikater. 14 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

15 6. Branding, eksportfremme, bæredygtige investeringer og demonstration Det er afgørende med en fælles fortælling, når danske løsninger, produkter og modeller skal brandes på udenlandske markeder. Danmark har et stærkt grønt brand inden for miljøteknologi (blandt andet affaldshåndtering, ren luftteknologi og vandteknologi) og er kendt for høj fødevaresikkerhed, højt plantesundhedsmæssigt niveau og miljøvenlig fødevareproduktion. Ydermere er Danmark et af de verdensførende lande inden for gastronomi, hvilket har stor international brandingværdi for Danmark. Danske virksomheder har dermed en række styrkepositioner, som trods hård og stigende konkurrence, efterspørges globalt. Især Eksportrådet har en væsentlig opgave i forbindelse med salgsfremmeaktiviteter. MFVM og UM kan som regulerende og kontrollerende myndighed spille en væsentlig rolle i synliggørelsen af danske produkter og løsninger ved fremstød i udlandet. Der er behov for målrettede eksportfremstød, herunder med ministerdeltagelse, så der i planlægning, gennemførelse og opfølgning af fremstød sikres sammenhæng til den øvrige eksportindsats. Det gælder også i forhold til at modtage indkomne delegationer til Danmark i samarbejde med udenlandske ambassader i Danmark. UM gennemfører officielle erhvervsfremstød i tæt samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og øvrige involverede myndigheder og aktører. For at sikre en styrket koordination er der i UM indstationeret medarbejdere fra både Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer. Fremstød med ministerdeltagelse inden for miljø- og fødevareområdet drøftes som udgangspunkt i Dialogforum for miljø- og fødevareeksport på baggrund af konkret interesse og indstilling fra erhvervet. Dialogforum for miljø- og fødevareeksport er med til at sikre reel erhvervsinteresse og ønske om at følge op på de muligheder, der skabes under et fremstød. MFVM vil holde sig orienteret om muligheder for at søge om EU-støtte til at gennemføre salgsfremmeprogrammer og om muligheder for at deltage i de High Level-missioner og -fremstød, som Kommissionen jævnligt gennemfører. Disse informationer vil blive videreformidlet til erhvervet. Strategiske udstillingsvinduer i form af demonstrationsanlæg både herhjemme og i udlandet er væsentlige i understøttelsen af eksporten af teknologi og løsninger og bidrager i høj grad til brandingen af Danmark som grøn frontrunner inden for miljøteknologier og ressourceeffektiv fødevareproduktion. Demonstration kan vise sammenhæng mellem enkeltteknologier og demonstrere, at løsningerne er effektive og ressourcebesparende. MFVM bidrager derudover med sektorfaglig viden til partnerskaber, der styrker samarbejdet mellem danske og udenlandske virksomheder. Partnerskaber fungerer som platform for danske løsningers og produkters adgang til lokale markeder og understøtter vækst i eksporten på miljø- og fødevareområdet. MFVM understøtter demonstration og dokumentation af danske teknologier, løsninger og kompetencer, blandt andet gennem GUDP og MUDP (se afsnit om finansiering). Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 15

16 En væsentlig del af indsatsen sker gennem State of Green, der som konsortium arbejder for markedsføring og international synliggørelse af grønne danske løsninger inden for energi, miljø, vand og klimatilpasning. Konsortiet arbejder tæt sammen med ministerierne for at øge afsætningen af danske løsninger på de globale markeder og understøtte tiltrækningen af aktiviteter og investeringer til Danmark. Det sker gennem en troværdig og involverende grøn fortælling om Danmark samt en række markedsføringsaktiviteter, der har til formål at øge den internationale synliggørelse og skabe relationer mellem internationale beslutningstagere og danske aktører. Food Nation er det offentlige-private partnerskab der, med afsæt i den fælles og dokumenterede fødevarefortælling, samler hele Danmarks fødevareklynge på tværs af værdikæden om styrker og ambitioner for at skabe fødevareproduktion i verdensklasse. Food Nation bidrager til MFVM s arbejde med eksportfremme ved at sikre en langsigtet profilering af klyngen gennem fødevareløsninger på fremtidens globale behov. Konkret vil Food Nation blandt andet skabe en digital platform med dokumentation af styrkepositioner, materialer og cases, der viser, hvor og hvordan den danske fødevareklynge skaber forbedringer og bidrager med løsninger lokalt. Food Nation vil ligeledes bidrage med en fælles ramme for kommunikation, koncepter og materialer til brug ved blandt andet eksportfremstød. Begge konsortier inddrages tæt i ministeriernes strategiske planlægning. Indsats: - MFVM og UM vil fortsætte med at styrke det tætte samarbejde med inddragelse af relevante danske repræsentationer og erhvervet om planlægning og gennemførelse af relevante eksportfremstød, herunder med ministerdeltagelse. Fremstød ønskes gennemført ud fra en helhedsbetragtning i sammenhæng med de konkrete udfordringer på de enkelte markeder og sammen med andre relevante aktiviteter. - MFVM og UM vil have fokus på, at der fra deltagere sker en struktureret opfølgning på fremstødets resultater i tæt samarbejde med de sektororganiserede eksportrådgivere på de danske repræsentationer. - MFVM vil være opmærksom på at holde erhvervet orienteret om muligheder for at søge om EU-støtte til gennemførelse af salgsfremme og om muligheder for at deltage i de High Level-missioner i lande uden for EU, som Kommissionen gennemfører. - MFVM understøtter virksomhedernes eksportpotentialer gennem tilskudsordninger til demonstrationsprojekter - ude og hjemme - der kan udbrede fortællingen om danske kompetencer og løsninger - blandt andet via State of Green og Food Nation. - MFVM vil understøtte gastronomien i Danmark med henblik på at sikre den danske fødevareklynges internationale brandingværdi. 16 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

17 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 17

18 7. Finansiering Adgang til finansiering er afgørende for danske eksportvirksomheders muligheder for at opskalere afprøvede koncepter og produkter, gennemføre feasibility -studier og afsætnings- og markedsføringsaktiviteter samt åbne produktionsfaciliteter. I kraft af regeringens énstrengede eksportindsats varetages finansiering af eksportindsatser i udgangspunktet af Eksportrådet og Danmarks Eksportkredit - EKF. MFVM har dog flere puljer med det formål at udvikle og teste ny teknologi, hvor virksomhederne kan søge medfinansiering til udvikling og demonstration af nye teknologier eller processer. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) understøtter regeringens målsætninger for grøn omstilling og fremme af grøn teknologi på miljø- og naturområdet. Programmet er med til at sikre sammenhæng mellem de miljøpolitiske mål og virksomhedernes investeringer i udvikling af ny miljøteknologi. Programmet skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne og produktion og dermed Danmarks profil som førende inden for miljøteknologi. MUDP giver tilskud til projekter i Danmark og udlandet og har de seneste år særligt givet større tilskud til fyrtårnsprojekter, der netop skal fungere som markører for miljøteknologiske frontrunners. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er målrettet fødevaresektoren og understøtter projekter, der bidrager til grøn omstilling af fødevareerhvervet. GUDP-projekter skal bidrage til både miljøhensyn og økonomisk bæredygtighed. Det er ikke et krav, at GUDPprojekter har eksportpotentiale, men det kan indgå i vurderingen af, om projektet forventes at få økonomisk effekt. Den økologiske eksportfremmeindsats støttes gennem Fonden for Økologisk Landbrug, blandt andet ved generelt at markedsføre dansk økologi, hvor der gives tilskud til aktiviteter uden specifikt virksomhedsophæng. Det kan for eksempel være formidling af viden om økologi, analyser af økologiske eksportmarkeder, tilskud til fælles indsatser, hvor flere virksomheder deltager ved en messe i udlandet eller tilskud til enkelte virksomheders indsats for at fremme deres afsætning. Indsatserne vil blive koordineret med Eksportrådet, der gennem ordningen for fælles erhvervsfremstød yder tilskud til gennemførelse af erhvervsfremstød på eksportmarkeder af interesse for dansk erhvervsliv. MFVM arbejder løbende for, at de midler, der afsættes under EU s salgsfremmeordning, i størst muligt omfang målrettes danske prioriteter, herunder med fokus på vækstmarkeder uden for EU. Indsatser: - MFVM er ambassadør for egne puljer til finansiering og arbejder for, at disse understøtter ministeriets øvrige eksportfremmeindsatser. - MFVM vil arbejde for, at de midler, der afsættes under EU s salgsfremmeordning, i størst muligt omfang målrettes danske prioriteter, herunder med fokus på vækstmarkederne uden for EU. 18 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

19 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 19

20 8. Bedre vidensgrundlag For MFVM og erhvervene på miljø- og fødevareområdet er kortlægning og løbende overvågning af den danske miljø- og fødevareeksport et værktøj, der hjælper med at prioritere, fokusere og dokumentere, om opstillede målsætninger er opfyldt. Data og analyser, der beskriver udviklingen af eksporten fordelt på markeder, varegrupper og deres anvendelsesformål, er således vigtige redskaber til at måle effekten af og prioritere eksportindsatsen på miljø- og fødevareområdet. Data og analyser om eksport er også et instrument til at identificere danske virksomheders styrkepositioner. Dette giver MFVM, State of Green, Food Nation og Eksportrådet bedre grundlag for at koble de relevante virksomheder til erhvervsfremstød, som regeringen står i spidsen for, eller til at sikre, at udenlandske delegationer får kontakt til de relevante parter. Tilsvarende kan bedre eksportdata hjælpe med at identificere problemområder, hvor en indsats fra MFVM og eksportfremmeindsatsen generelt kan bidrage til en øget eksport på lovende markeder. Eksportdata for miljøområdet og for fødevareområdet indsamles ikke på samme måde. Det er en udfordring, når der er brug for at sammenligne de to statistikker. Eksportstatistikken for fødevareområdet er baseret på indberetninger i forbindelse med udenrigshandel, mens eksporten for miljøområdet er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder. MFVM vil arbejde for at sikre, at statistikkerne tilpasses for at øge sammenligneligheden mellem de to områders udenrigshandel. Indsatser: - MFVM vil skabe metodisk grundlag for en fælles eksportstatistik for miljø- og fødevareområdet. Dette skal blandt andet ske ved i højere grad at basere eksportstatistikken på miljøområdet på de varekoder, som er udviklet i tilknytning til internationale aftaler om og administration af grænseoverskridende handel. - MFVM vil bidrage til udarbejdelse af bedre og mere detaljerede statistikker, så de kan anvendes som beslutningsgrundlag for konkrete prioriteringer af MFVM s eksportfremmeindsats. - MFVM vil styrke dialogen med virksomheder, Danmarks Statistik og UM om bedre praktisk nytte af opgørelser og fremskrivning af eksport og import på miljø- og fødevareområdet. - På udvalgte områder vil MFVM gennemføre eller bidrage til analyser af danske styrkepositioner på det globale marked i samarbejde med UM, hvor det er relevant for at kunne prioritere indsatsen. 20 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

21 9. Koordination MFVM s eksportfremmeindsats, via eksempelvis private partnerskaber, test- og demonstrationsprojekter, eksportfremstød og ministerbesøg, ønskes gennemført i et bredt og tæt koordineret samarbejde med Eksportrådet, virksomheder, brancheorganisationer og øvrige relevante myndigheder og aktører. Ministeriets arbejde hviler på en grundlæggende ambition om en fokuseret, proaktiv og sammenhængende eksportfremmeindsats. Disse grundlæggende hensyn skal gennemsyre alle aspekter af ministeriets eksportarbejde fra den overordnede prioritering til den daglige indsats. En målrettet koordinering af eksportarbejdet skal sikre strømlining og fastholdelse af en énstrenget eksportfremmeindsats. MFVM vil medvirke til at styrke det tværministerielle samarbejde i Koordinationsgruppen for eksportfremme og økonomisk diplomati, som er forankret i UM. Med en stærkere koordinering skabes bedre rammer for prioriteringer og sammentænkning på tværs af ministeriernes indsatser og i forhold til andre ministerier, eksterne interessenter og andre lande. Der er desuden behov for at styrke den interne koordination i forhold til de overordnede linjer i ministeriets samlede eksportindsats og samarbejdet med andre myndigheder - primært Eksportrådet. Et styrket fokus på koordination skal sikre en målrettet og strategisk anvendelse af de ressourcer, der er til rådighed blandt andet til iværksættelsen af nye initiativer. Desuden skal synergi på tværs af sektorområder identificeres og aktiveres. Endelig er der et stort ønske blandt interessenterne om at blive yderligere inddraget i ministeriets løbende prioritering og den overordnede strategiske planlægning. Der eksisterer allerede fagspecifikke fora, hvor løbende indsatser koordineres. Det bør sikres, at disse fora giver adgang for de rette interessenter og er dækkende for hele ministeriets område. Samtidigt etableres Dialogforum for miljø- og fødevareeksport, der har til formål at sikre en fælles strategisk retning og prioritering i forhold til internationaliseringsindsatser på miljø- og fødevareområdet med udgangspunkt i erhvervslivets efterspørgsel. Indsats: - MFVM s overordnede eksportfremmeindsats gennemføres i et bredt og tæt koordineret samarbejde med Eksportrådet, virksomheder, brancheorganisationer og øvrige relevante myndigheder og aktører. Til det formål etableres Dialogforum for miljø- og fødevareeksport, som forankres i MFVM og UM med fælles ejerskab og sekretariatsbetjening. Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 21

22 22 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet

23 Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet / Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet 23

24 Eksportstrategi for miljø- og fødevareområdet Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3.

Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering. v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. Ledelse & kapital i praksis- Internationalisering v/ Jens Alsbirk, Underdirektør EU & International afdeling DANSK ERHVERV Børsen d. 3. april 2014 HVEM ER DANSK ERHVERV? 17.000 medlemsvirksomheder og 100

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov. Kære Mette Gjerskov

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov. Kære Mette Gjerskov 21. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov Kære Mette Gjerskov Regeringens vækstteam for fødevarer har afleveret

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012

Miljøminister Ida Aukens tale til Dansk Miljøteknologis vintermøde d. 26. januar 2012 Indledning: De to kriser Det er nok ikke overgået nogens opmærksomhed, at Europa står midt i en økonomisk og finansiel krise. Det ved I virksomheder om nogen. Men samtidig oplever verden også en krise

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien

Helle Sejersen Myrthue. 20 års international erfaring fra Sverige, Storbritannien, Australien og Asien 1 Eksportrådet i London Handelsafdelingen i London består af 6 eksportrådgivere med kompetencer og netværk til at løse opgaver indenfor de fleste sektorer. Eksportrådet i London er en del af Udenrigsministeriet

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU.

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU. Side 1 af 5 Notat Til Fra Natur- og Landbrugskommissionen Landbrug & Fødevarer Dato 7. august 2012 Frivillig hjemmeopgave Først og fremmest må det påpeges, at tankerne om en vision der rækker ud mod 2050

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Eksporten i 2009 og 2010

Eksporten i 2009 og 2010 Eksporten i 2009 og 2010 Kompetanceudvikling Væksthus Midtjylland 5. november 2009 Freya Petersen Danmarks Eksportråd Emner: Finanskrisen og global økonomi Status for dansk eksport Vigtigste danske eksportmarkeder

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere