Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 71 Folketinget Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.) 1 I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 3, 7. pkt., udgår»og 2«. 2. 5, stk. 1, ophæves. Stk. 2-4 bliver herefter stk I 5, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., udgår»i stedet for fradrag efter stk. 1«og»andre«. 4. I 5, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres»efter stk. 3«til:»efter stk. 2«. 5. I 9, stk. 1, 1. pkt., ændres» 5, stk. 3, jf. stk. 4«til:» 5, stk. 2, jf. stk. 3«. 2 I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, som ændret ved 2 i lov nr. 998 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, nr. 2e, 4. pkt., ændres» 3, stk. 7«til:» 3, stk. 6«. 3. I 3, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«. 4. I 3, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres» 3, stk. 7«til:»stk. 6«. 5. I 5, stk. 9, 1. pkt., udgår» 3, stk. 4, eller«. 6. I 9, stk. 1, 1. pkt., 17, stk. 1, 1. pkt., og 35 O, stk. 6, ændres» 3, stk. 7«til:» 3, stk. 6«. 3 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. august 2015, foretages følgende ændring: 1. I 15 c, stk. 4, ændres» 3, stk. 7«til:» 3, stk. 6«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere. For tidligere indkomstår vil fradrag for hensættelser til konsolidering kun kunne foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november Stk har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere. 2. 3, stk. 4, ophæves. Stk. 5-9 bliver herefter stk Skattemin., j.nr AN012301

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har den 19. november 2015 indgået følgende aftale i forbindelse med aftale om finanslov for 2016: Aftaleparterne er enige om at målrette erhvervsstøtten ved at fokusere midler på Erhvervs- og Vækstministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets område samt afskaffe fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde og visse foreninger. Det indebærer et provenu på 215 mio. kr. i 2016 og årene frem. Endvidere indbudgetteres en negativ budgetregulering på 345 mio. kr. fra 2017 og frem, som udmøntes på finanslovforslaget for Regeringen forelægger oplæg hertil for aftaleparterne i foråret Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at målrette erhvervsstøtten ved at afskaffe fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde og visse foreninger. Merprovenuet ved forslaget på 200 mio. kr. går til finansiering af en markant forbedring af vilkårene ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Partierne bag forslaget er således enige om, at bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder nedsættes fra 15 pct. til 5 pct. i 2020 ved både overdragelse til nære familiemedlemmer eller en erhvervsdrivende fond. Samlet afsættes 200 mio. kr. i 2016 stigende til 1 mia. kr. i Det svarer samlet set til 3,1 mia. kr. i perioden. Fonde har i dag en række særlige, gunstige skatteregler sammenlignet med almindelige virksomheder, bl.a. fradrag for deres uddelinger til almennyttige og almenvelgørende formål. Med dette lovforslag foreslås disse særregler begrænset på to områder, så der sikres en mere ensartet erhvervsbeskatning. Det foreslås for det første at ophæve det fradrag, som fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, har for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen (konsolideringsfradraget). Fradraget beregnes på grundlag af de uddelinger, som fonden foretager til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Ophævelsen af konsolideringsfradraget betyder, at fonde omfattet af fondsbeskatningsloven for så vidt angår den skattemæssige behandling af indkomst, der anvendes til konsolidering sidestilles med selskaber, der beskattes efter de almindelige regler. For det andet foreslås en ophævelse af den såkaldte overførselsregel (også benævnt transparensreglen). Denne regel gælder dels for erhvervsdrivende fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, dels for foreninger m.v., der er skattepligtige efter reglerne om foreningsbeskatning i selskabsskatteloven, når de pågældende fonde og foreninger m.v. ejer den altovervejende del af et selskab. Reglen indebærer, at indkomsten i selskabet er skattefri, i det omfang den overføres til fonden eller foreningen m.v. og her uddeles til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. 3. Lovforslagets enkelte elementer 3.1. Gældende ret Overordnede regler Fondsbeskatningsloven indeholder regler for beskatning af bl.a. fonde. Loven omfatter fonde, der er omfattet af de civilretlige regler i enten lov om fonde og visse foreninger (ikke-erhvervsdrivende fonde) eller lov om erhvervsdrivende fonde (erhvervsdrivende fonde), jf. fondsbeskatningslovens 1, stk. 1, nr. 1. Desuden omfatter fondsbeskatningsloven brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 2 og 3. På en række punkter adskiller beskatningen af disse foreninger sig fra beskatningen efter loven af fonde. Fonde, der ikke er omfattet af de ovennævnte civilretlige love, beskattes ikke efter fondsbeskatningsloven. I stedet vil sådanne fonde typisk være skattepligtige efter selskabsskattelovens regler om foreningsbeskatning, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Som udgangspunkt beskattes fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningsloven, på samme måde som aktie- og anpartsselskaber, jf. fondsbeskatningslovens 3, stk. 1. Udgangspunktet er således, at fondes skattepligtige indkomst omfatter samtlige de indtægter, der er skattepligtige for selskaber, og at der er fradrag for driftsomkostninger og afskrivninger m.v. Dette udgangspunkt modificeres dog af en række særlige regler, der er fastsat ud fra hensynet til fondenes særlige formål og virke. En væsentlig modifikation i forhold til den almindelige selskabsbeskatning er, at fonde kan fradrage uddelinger og hensættelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. fondsbeskatningslovens 4, stk. 1 og stk. 4. Derudover kan fonde under visse betingelser fradrage uddelinger til andre vedtægtsmæssige formål, jf. fondsbeskatningslovens 4, stk. 2. Endelig kan de fradrage hensættelser til konsolidering af fondskapitalen efter bestemmelsen i fondsbeskatningslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Fonde har desuden et særligt bundfradrag på kr. ved opgørelsen af den ikke-erhvervsmæssige indkomst, jf. fondsbeskatningslovens 3, stk. 2. Adgangen til at fradrage de nævnte uddelinger og hensættelser er i et vist omfang begrænset af den såkaldte prioriteringsregel, jf. fondsbeskatningslovens 6. Prioriteringsreglen indebærer således, at fradrag for uddelinger og hensættelser, herunder hensættelser til konsolidering, kun kan foretages, i det omfang de overstiger summen af fondens bundfradrag og skattefri udbytteindtægter.

3 3 Det overordnede formål bag de nævnte regler er at tilskynde fonde til at varetage deres særlige formål, nemlig at foretage samfundsnyttige uddelinger. Reglerne bygger således på en incitamentsordning, hvor fondene i udstrakt grad har mulighed for at eliminere beskatningen, hvis de uddeler deres overskud til almennyttige eller almenvelgørende formål. Hvis der ikke foretages uddelinger, og overskuddene dermed bliver i fondene, bliver fondene som udgangspunkt beskattet på samme måde som aktieselskaber. Foreninger m.v., der er skattepligtige efter reglerne om foreningsbeskatning i selskabsskatteloven, er alene skattepligtige af deres indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed samt af fortjeneste eller tab ved afståelse m.v. af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 6. Sådanne foreninger m.v. har som fonde omfattet af fondsbeskatningsloven fradrag for uddelinger og hensættelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 2, men ikke fradrag for uddelinger til andre vedtægtsmæssige formål eller for hensættelse af skattepligtig indkomst til konsolidering af foreningsformuen Konsolideringsfradrag Fonde kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, jf. fondsbeskatningslovens 5, stk. 1. Fradraget beregnes som 25 pct. af de uddelinger, som fonden i indkomståret har foretaget til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der gives således reelt et fradrag på 125 pct. for sådanne uddelinger. Hvis fonden, i stedet for at uddele, foretager hensættelser til senere opfyldelse af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, giver hensættelserne først ret til konsolideringsfradrag i det indkomstår, hvori de faktisk uddeles. Formålet med konsolideringsfradraget var oprindelig at værne mod udhuling af fondskapitalen. Fonde kan i stedet for det beskrevne, generelle konsolideringsfradrag vælge at fradrage andre hensættelser til konsolidering, der sker i henhold til krav herom i kongeligt konfirmeret fundats, jf. fondsbeskatningslovens 5, stk. 2. Fradraget er i modsætning til det generelle konsolideringsfradrag ikke baseret på de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. De foreninger, der er omfattet af fondsbeskatningsloven, dvs. brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger, har også fradrag for hensættelser til konsolidering. Fradraget beregnes som en nærmere fastsat andel af foreningsformuen. Selskaber, der beskattes efter de almindelige regler har ikke fradrag for hensættelser til konsolidering Overførselsreglen Overførselsreglen finder efter sin ordlyd anvendelse på aktieselskaber m.v., hvis kapital i altovervejende grad er ejet af en forening m.v. med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, og den pågældende forening beskattes efter reglerne om foreningsbeskatning, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 4. Reglen finder efter praksis tillige anvendelse på selskaber, der ejes af en fond, der beskattes efter fondsbeskatningsloven. Betingelsen om, at fonden eller foreningen skal eje den altovervejende del af selskabet, anses i praksis for at være opfyldt, når fonden eller foreningen ejer mindst 75 pct. af selskabskapitalen. Overførselsreglen indebærer, at indkomsten i selskabet er skattefri, i det omfang den overføres til fonden eller foreningen og her uddeles til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål eller hensættes til senere uddeling til sådanne formål. Overførselsreglen omtales undertiden også som transparensreglen. Denne betegnelse er dog ikke retvisende, da reglen netop ikke indebærer, at indkomsten i selskabet uden videre skal medregnes hos den fond eller forening, der ejer selskabet. Det er således alene beløb, der faktisk overføres fra selskabet til fonden eller foreningen, der beskattes hos sidstnævnte, der derefter får fradrag, når midlerne uddeles til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der er med overførselsreglen tale om en særlig skattemæssig begunstigelse af fonds- eller foreningsejede selskaber i forhold til selskaber med andre ejere. Baggrunden for overførselsreglen var et ønske om, at der ikke skulle være forskel i beskatningen, alt efter om en erhvervsdrivende fond eller forening vælger at drive erhvervsvirksomheden i eget regi eller at udskille virksomheden til udøvelse i et datterselskab. Når en fond eller forening udøver sine erhvervsaktiviteter inden for fondens egne rammer, vil den skattepligtige indkomst herved kunne nedbringes med fradragsberettigede uddelinger. Med overførselsreglen er erhvervsdrivende moderfonde og -foreninger, der har placeret erhvervsaktiviteten i et datterselskab, givet samme mulighed, når fonden eller foreningen har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Reglen er imidlertid også anvendelig i tilfælde, hvor erhvervsaktiviteten er placeret i et selskab, som ikke er direkte ejet af fonden eller foreningen. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor selskabet med driftsaktiviteten er ejet af et holdingselskab, som igen er ejet af fonden eller foreningen. Hvis en fond f.eks. har etableret en koncernstruktur, hvor det erhvervsdrivende selskab er ejet af et holdingselskab, som fonden ejer den altovervejende del af, kan overførselsreglen anvendes på den skattepligtige indkomst i holdingselskabet. Udformningen af de gældende regler indebærer her, at holdingselskabet kan anvende overførselsreglen også i tilfælde, hvor fonden hvis den havde ejet driftsselskabet direkte ikke opfylder betingelsen om at eje den altovervejende del af driftsselskabet (fondens indirekte ejerandel af driftsselskabet er med andre ord mindre end 75 pct.).

4 Lovforslaget Ophævelse af fondes konsolideringsfradrag Det foreslås at ophæve fondes konsolideringsfradrag på 25 pct. af de uddelinger, der i indkomståret er foretaget til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Ophævelsen af konsolideringsfradraget sker overordnet for at målrette og fokusere erhvervsstøtten og for at tilvejebringe finansiering til en forbedring af vilkårene for generationsskifte af erhvervsvirksomhed til nære familiemedlemmer. Samtidig har fondene været omfattet af de senere års generelle nedsættelser af selskabsbeskatningen og har derigennem fået øget muligheden for at konsolidere sig. Ophævelsen af konsolideringsfradraget betyder samtidig, at fonde omfattet af fondsbeskatningsloven bliver sidestillet med selskaber, der beskattes efter de almindelige regler, for så vidt angår den skattemæssige behandling ved konsolidering af kapitalen. Således kan selskaber efter de gældende regler ikke hensætte en del af deres indkomst til konsolidering uden beskatning. Lovforslaget medfører ikke ændringer i fondenes adgang til at fradrage uddelinger og hensættelser til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Der ændres heller ikke på fondes fradrag for hensættelser til konsolidering, der sker i medfør af krav herom i kongeligt konfirmeret fundats, eller på brancheforeningers og arbejdsmarkedssammenslutningers adgang til at fradrage en nærmere fastsat andel af foreningsformuen til konsolidering Ophævelse af overførselsreglen Det foreslås at ophæve overførselsreglen for fonds- og foreningsejede selskaber. Ophævelsen af overførselsreglen sker overordnet for at målrette og fokusere erhvervsstøtten og for at tilvejebringe finansiering til en forbedring af vilkårene for generationsskifte af erhvervsvirksomhed til nære familiemedlemmer. Det er i afsnit beskrevet, at formålet med reglen er at gøre de særlige regler om fradrag for uddelinger til almenvelgørende og på anden måde almennyttige formål anvendelige også i tilfælde, hvor en erhvervsdrivende fond eller forening har placeret sin erhvervsaktivitet i et datterselskab. Ophævelsen af overførselsreglen betyder, at selskabet fremover vil være skattepligtigt af sin indkomst. Overskuddet efter skat vil herefter kunne udloddes af selskabet til fonden, og vil her typisk være skattefri som datterselskabsudbytte. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Med lovforslaget ophæves to særregler i forhold til beskatningen af fonde m.v. Lovforslagets samlede provenuvirkning for det offentlige er opsummeret i tabel 4.1, og de enkelte elementer uddybes i de følgende afsnit. Tabel 4.1. Samlede provenumæssige konsekvenser af lovforslaget Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2016 Umiddelbart merprovenu Merprovenu efter tilbageløb Merprovenu efter tilbageløb og adfærd Provenuvirkning for kommunerne For kommunerne vil forslaget samlet medføre et merprovenu i form af en mindre forhøjelse i kommunernes provenu fra fonds- og selskabsskatten fra og med Ophævelse af fondes konsolideringsfradrag Det foreslås at ophæve fondes konsolideringsfradrag på 25 pct. af de uddelinger, der i indkomståret er foretaget til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Fondenes almenvelgørende eller på anden måde almennyttige uddelinger udgjorde i perioden 2007 til 2012 ca. 8 mia. kr. Det er dog langt fra alle fonde, der kan anvende konsolideringsfradraget fuldt ud, da langt hovedparten af fondens indkomst typisk består af skattefri udbytter m.v. På baggrund af fondenes indkomstopgørelse skønnes det med usikkerhed, at en ophævelse af konsolideringsfradraget vil indebære et umiddelbart merprovenu på ca. 100 mio. kr. årligt. En del af dette merprovenu vil dog blive modsvaret af lavere skatter og afgifter hos modtagerne af uddelingerne. Det antages beregningsteknisk, at dette tilbageløb udgør ca. 20 pct. svarende til virkningen af donationer af momspligtige ydelser. Det vurderes herudover ikke, at forslaget har nævneværdige afledte virkninger.

5 5 Tabel 4.2 Ophævelse af fondes konsolideringsfradrag Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2016 Umiddelbart mindreprovenu Mindreprovenu efter tilbageløb Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd Med ophævelsen af konsolideringsfradraget fjernes en skatteudgift svarende til den umiddelbare provenuvirkning Ophævelse af overførselsreglen Med forslaget ophæves den særlige overførselsregel (også kaldet transparensreglen). Den giver fonds- og foreningsejede selskaber mulighed for at undgå beskatning af en ellers skattepligtig indkomst, hvis indkomsten overføres til fonden eller foreningen og derefter uddeles eller hensættes til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. På baggrund af tidligere års anvendelse af overførselsreglen skønnes det med stor usikkerhed, at en ophævelse af reglen vil indebære et umiddelbart merprovenu på ca. 150 mio. kr. årligt. I forhold til vurderingen af tilbageløb og adfærdsændringer gøres samme antagelser som i vurderingen af ophævelsen af konsolideringsfradraget, jf. tabel 4.3. Tabel 4.3 Ophævelse af overførselsreglen Mio. kr. (2016-niveau) Varig virkning Finansårsvirkning 2016 Umiddelbart mindreprovenu Mindreprovenu efter tilbageløb Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd Med ophævelsen af overførselsreglen fjernes en skatteudgift svarende til den umiddelbare provenuvirkning. 5. Administrative konsekvenser for det offentlige Det vurderes, at en ophævelse af konsolideringsfradraget for fonde vil indebære administrative engangsomkostninger (til systemtilretning m.v.) på i alt kr. Det vurderes, at der ikke vil være administrative omkostninger for det offentlige forbundet med en ophævelse af overførselsreglen for fonds- eller foreningsejede selskaber. 6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet En afskaffelse af konsolideringsfradraget og overførselsreglen kan reducere akkumulationen af egenkapitalen i de erhvervsdrivende fonde og dermed potentielt reducere erhvervsinvesteringerne i Danmark. Denne effekt lader sig imidlertid ikke umiddelbart kvantificere. 7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ophævelsen af konsolideringsfradraget og overførselsreglen skønnes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med forkortet frist til den 27. november Da lovforslaget er en del af aftalen om finansloven for 2016, der er indgået den 19. november 2015, har det beklageligvis ikke været muligt at sende lovforslaget i høring inden fremsættelsen. Lovforslaget er sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Borger- og Retssikkerhedschefen i SKAT, CEPOS, Cevea, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Rederiforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Dansk Iværksætterforening, Danske Advokater, Danske Havne, Danske Vandvær-

6 6 ker, DANVA, Den Danske Skatteborgerforening, DGI, DI, DVCA, Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlederne, Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering, Finans & Leasing, Finansrådet, Forsikring & Pension, Forsikringsmæglerforeningen, FSR danske revisorer, HORESTA, Håndværksrådet, Kraka, Landbrug & Fødevarer, Landsskatteretten, Lokale Pengeinstitutter, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, SEGES, Skatteankestyrelsen og SRF Skattefaglig forening. 12. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindreudgifter Ophævelsen af konsolideringsfradraget og overførselsreglen skønnes samlet at medføre et umiddelbart merprovenu på 250 mio. kr. årligt, svarende til et merprovenu efter tilbageløb og adfærdsændringer på 200 mio. kr. årligt. Ingen Ingen Ingen nævneværdige Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen Det vurderes, at en ophævelse af konsolideringsfradraget for fonde vil indebære administrative engangsomkostninger på i alt kr. Det vurderes, at der ikke vil være administrative omkostninger forbundet med en ophævelse af overførselsreglen for fonds- eller foreningsejede selskaber. En ophævelse af konsolideringsfradraget og overførselsreglen kan reducere akkumulationen af egenkapitalen i de erhvervsdrivende fonde. Ingen nævneværdige Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det følger af bestemmelsen i fondsbeskatningslovens 3, stk. 3, 6. pkt., at fonde, der ønsker at anvende realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, skal opfylde det såkaldte uddelingskrav. Uddelingskravet indebærer, at fonden skal uddele summen af sin skattepligtige indkomst (før fradrag for uddelinger og hensættelser) og sin skattefri indkomst. Når det skal vurderes, om uddelingskravet er opfyldt, medregnes blandt andet fondens hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, jf. 3, stk. 3, 7. pkt., der blandt andet henviser til bestemmelsen om konsolideringsfradraget i 5, stk. 1. Henvisningen til 5, stk. 1, udgår som følge af, at bestemmelsen foreslås ophævet, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Til nr. 2 Efter fondsbeskatningslovens 5, stk. 1, kan de i 1, stk. 1, nr. 1 og 4, nævnte fonde foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen. Fradraget kan ikke overstige 25 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det foreslås at ophæve konsolideringsfradraget. Ophævelsen indebærer, at en fond ud over de almindelige fradrag ikke længere kan fradrage yderligere op til 25 pct. af de udlodninger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, der er foretaget i indkomståret.

7 7 Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Efter fondsbeskatningslovens 5, stk. 2, 1. pkt., kan fonde omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 1 og 4, i stedet for konsolideringsfradrag efter 5, stk. 1, foretage fradrag for andre hensættelser, der sker i henhold til kongeligt konfirmeret fundats. Det er en betingelse, at formålet med hensættelsen fremgår af fundatsen. Da konsolideringsfradraget efter 5, stk. 1, foreslås ophævet, vil der fremover ikke være mulighed for at vælge mellem konsolideringsfradrag efter 5, stk. 1, og fradrag efter 5, stk. 2. Henvisningen til 5, stk. 1, udgår som følge af, at bestemmelsen foreslås ophævet, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at ophæve fondsbeskatningslovens 5, stk. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Da 5, stk. 4, der bliver stk. 3, indeholder en henvisning til 5, stk. 3, der bliver stk. 2, foreslås henvisningen ændret. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at ophæve fondsbeskatningslovens 5, stk. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Da 9, stk. 1,1. pkt., indeholder en henvisning til 5, stk. 3 og 4, der bliver stk. 2 og 3, foreslås henvisningen ændret. Til nr. 1 Til 2 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at ophæve selskabsskattelovens 3, stk. 4, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Da 1, stk. 1, nr. 2e, 4. pkt., indeholder en henvisning til 3, stk. 7, der bliver stk. 6, foreslås henvisningen ændret. Til nr. 2 Overførselsreglen i selskabsskattelovens 3, stk. 4, indebærer, at et selskab, der i altovervejende grad er ejet af en fond eller en forening med et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, ikke beskattes af sin indkomst, i det omfang indkomsten overføres til fonden eller foreningen og af denne uddeles eller hensættes til almenvelgørende eller almennyttige formål. Reglen finder efter praksis anvendelse, hvor fonden ejer mindst 75 pct. af kapitalen i selskabet. Det foreslås, at overførselsreglen ophæves. Ophævelsen af overførselsreglen indebærer, at et selskab, der er ejet af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig fond eller forening, ikke længere kan undgå beskatning af sin ellers skattepligtige indkomst, ved at indkomsten overføres til fonden eller foreningen og derefter uddeles eller hensættes til almenvelgørende eller almennyttige formål. Der henvises i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 3 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at ophæve selskabsskattelovens 3, stk. 4, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Da 3, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., indeholder en henvisning til stk. 8, der bliver stk. 7, foreslås henvisningen ændret. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om at ophæve selskabsskattelovens 3, stk. 4, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Da 3, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., indeholder en henvisning til stk. 7, der bliver stk. 6, foreslås henvisningen ændret. Til nr. 5 Efter selskabsskattelovens 5, stk. 9, 1. pkt., finder reglerne i bestemmelsens stk. 1-8 om skattepligten for selskaber og foreninger, der opløses, bl.a. ikke anvendelse ved ophør af beskatning efter overførselsreglen i 3, stk. 4. Henvisningen til 3, stk. 4, udgår som følge af, at bestemmelsen foreslås ophævet, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 6 Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om at ophæve selskabsskattelovens 3, stk. 4, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Da 9, stk. 1, 1. pkt., 17, stk. 1, 1. pkt., og 35 O, stk. 6, indeholder en henvisning til 3, stk. 7, der bliver stk. 6, foreslås henvisningen ændret. Til nr. 1 Til 3 Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslaget om at ophæve selskabsskattelovens 3, stk. 4, jf. lovforslagets 2, nr. 2. Da 15 c, stk. 4, indeholder en henvisning til 3, stk. 7, der bliver stk. 6, foreslås henvisningen ændret. Til 4 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar Den foreslåede ophævelse af konsolideringsfradraget er en skærpende ændring, der undtagelsesvist foreslås tillagt virkning fra fremsættelsesdagen.

8 8 Efter fondsbeskatningslovens 5, stk. 1, kan et konsolideringsfradrag ikke overstige 25 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. For at undgå at fonde efter fremsættelsen af lovforslaget og inden udløbet af indkomståret forøger konsolideringsfradraget ved at øge uddelingen til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, foreslås det i stk. 2, at ophævelsen af konsolideringsfradraget har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere, og for tidligere indkomstår foreslås, at fradrag for hensættelser til konsolidering kun kan foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november Formålet med dette virkningstidspunkt er således at imødegå risikoen for, at fonde fremrykker tidspunktet for uddelinger med henblik på en forøgelse af grundlaget for konsolideringsfradraget, hvilket vil kunne reducere det forventede merprovenu. Det foreslås i stk. 3, at 2 har virkning for indkomstår, der starter den 1. januar 2016 eller senere.

9 9 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret 1 I fondsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015 foretages følgende ændringer: 3 Stk. 2. Stk. 3. Fonde omfattet af 1, nr. 1 og 4, kan anvende realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 9. Fonden kan dog ikke anvende realisationsprincippet på investeringsbeviser som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 20, stk. 1, og investeringsbeviser som nævnt i aktieavancebeskatningslovens 20 A, hvis investeringsinstituttet er omfattet af definitionen i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 og 3. Endvidere kan fonden ikke anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis fonden i et indkomstår har anvendt lagerprincippet på sådanne aktier. Det er en betingelse, at fonden anvender realisationsprincippet på alle porteføljeaktier med de undtagelser, der følger af 2. og 3. pkt. Hvis fonden i et indkomstår har anvendt lagerprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, bortfalder fondens adgang efter 1. pkt. til at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier. Adgangen efter 1. pkt. til at anvende realisationsprincippet på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, er betinget af, at der sker uddelinger for et beløb svarende til summen af den skattepligtige indkomst før fradrag efter 4 og 5 og indtægter, som i henhold til stk. 2 og 10 ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Hensættelser omfattet af 4, stk. 4, 8 og 9, og 5, stk. 1 og 2, sidestilles med uddelinger. Uddelinger, hvor hensættelser benyttes, medregnes dog ikke. Det er ikke et krav efter 6. pkt., at uddelingerne er fradragsberettigede. Betingelsen i I 3, stk. 3, 7. pkt., udgår»og 2«.

10 10 pkt. anses for opfyldt, selv om fonden har anvendt en del af indkomsten for det pågældende indkomstår til betaling af indkomstskat, jf. 11, eller har anvendt en del af indkomsten for det pågældende indkomstår til betaling af skat til en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, som følge af at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland har indeholdt skat af udbytte af aktier, renter eller royalty fra kilder dér. Hvis fonden i et indkomstår ikke opfylder betingelsen i 6. pkt., eller hvis der i et indkomstår udløses beskatning efter 4, stk. 6 eller 8, af ubenyttede hensættelsesbeløb hensat i indkomståret 2010 eller senere, anvendes lagerprincippet fra og med det pågældende indkomstår på sådanne aktier. Aktieavancebeskatningslovens 24, stk. 3, 1. pkt., finder anvendelse ved skift fra realisationsprincippet til lagerprincippet. Stk I den efter 3 opgjorte indkomst kan de i 1, nr. 1 og 4, nævnte fonde desuden foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen. Fradraget kan ikke overstige 25 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. 4, stk. 1. Stk. 2. I den efter 3 opgjorte indkomst kan de i 1, nr. 1 og 4, nævnte fonde i stedet for fradrag efter stk. 1 foretage fradrag for andre hensættelser, der sker i henhold til krav herom i kongelig konfirmeret fundats. Det er en betingelse, at formålet med hensættelsen fremgår af fundatsen. Stk. 3 Stk. 4. Ved beregningen af fradraget efter stk. 3 opgøres værdien af foreningsformuen efter reglerne i selskabsskattelovens 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk Ved opgørelsen af indkomst efter 8 kan de i 1, nr. 3, nævnte foreninger foretage fradrag for dispositioner som nævnt i 4, stk. 1 og 4, samt 5, stk. 3, jf. stk. 4. 4, stk. 3, 5, 6, 7 og 9, finder tilsvarende anvendelse på de her nævnte foreninger. Stk , stk. 1, ophæves. Stk. 2-4 bliver herefter stk I 5, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 1, 1. pkt., udgår»i stedet for fradrag efter stk. 1«og»andre«. 4. I 5, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres»efter stk. 3«til:»efter stk. 2«. 5. I 9, stk. 1, 1. pkt., ændres» 5, stk. 3, jf. stk. 4«til:» 5, stk. 2, jf. stk. 3«.

11 11 2 I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 20. maj 2015, som ændret ved 2 i lov nr. 998 af 30. august 2015, foretages følgende ændringer: 1. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler følgende selskaber og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i landet: 1)-2d) 2e) elselskaber, hvorved i denne lov forstås selskaber m.v., i hvis aktiviteter indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. Skattepligten gælder uanset elselskabets organisationsform. Indregistrerede aktieselskaber omfattes dog af nr. 1. Hvis aktivitet som nævnt i 1. pkt. udøves af et interessentskab, beskattes interessenterne efter reglerne i denne bestemmelse, jf. dog 3, stk. 7. Produktion og forbrug af elektricitet i tog, skibe, luftfartøjer eller andre transportmidler og produktion af elektricitet på nødstrømsanlæg i tilfælde, hvor den normale elektricitetsforsyning svigter, medfører ikke skattepligt efter denne bestemmelse, hvis selskabet ikke i øvrigt har aktiviteter som nævnt i 1. pkt., 2f)-6) 3 Stk. 2-3 Stk. 4. De i stk. 2 og 3 givne regler finder tillige anvendelse på de i 1, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte aktieselskaber og andre selskaber, når den altovervejende del af aktie- eller andelskapitalen ejes af en forening m.v. med almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. Indkomst, der i et indkomstår er indtjent af aktieselskabet m.v., skal herved betragtes som indtjent i samme indkomstår af den forening m.v., der ejer aktie- eller andelskapitalen, og skatter, der er pålignet aktie- eller andelsselskabet, skal betragtes som pålignet den forening m.v., som ejer aktie- eller andelskapitalen. Stk Stk. 7. Kommuner er skattepligtige af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed med at drive netvirksomhed og øvrig virksomhed, som enten er omfattet af elforsyningslovens 2, stk. 1, om elfor- 1. I 1, stk. 1, nr. 2e, 4. pkt., ændres» 3, stk. 7«til:» 3, stk. 6«. 2. 3, stk. 4, ophæves. Stk. 5-9 bliver herefter stk I 3, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres»stk. 8«til:»stk. 7«.

12 12 syning eller undtaget efter 2, stk. 4, fra elforsyningslovens bestemmelser (elnæringsvirksomhed), jf. dog stk. 8, og 1, stk. 1, nr. 1 og 2 e. Skattepligten omfatter dog ikke indtægt ved produktion af elektricitet og varme i samproduktion, omfatter skattepligten tillige indtægt ved varmeproduktion. Skattepligten omfatter tillige fortjeneste og tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til elnæringsvirksomheden. Besiddelse af aktier m.v. i elselskaber anses ikke for elnæringsvirksomhed efter 1. pkt. Stk. 8. For kommuner, der ønsker at overgå til beskatning efter 1, stk. 1, nr. 2 f, fra beskatning efter 3, stk. 7, finder 5 C, stk. 2, tilsvarende anvendelse med hensyn til aktiver og passiver, der både før og efter overgangen er omfattet af beskatningen. Værdierne opgjort efter 35 O, stk. 6, træder i stedet for anskaffelsessummerne nævnt i 5 C, stk D finder tilsvarende anvendelse på øvrige aktiver og passiver. Stk. 9 5 Stk. 2-8 Stk. 9. Stk. 1-8 finder ikke anvendelse ved overgang til eller ophør med beskatning efter 3, stk. 4, eller 3 A. Stk. 1, 2 og 4-8 finder ikke anvendelse for tilfælde omfattet af 5 F. 9. De selskaber og foreninger m.v., der er nævnt i 1, stk. 1, nr. 2 f og 6, 2, stk. 1, litra a, b og f, og 3, stk. 7, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun fratrække udgifter, som vedrører de indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige. Selskaber eller foreninger m.v. omfattet af 1, stk. 1, der anses for hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan kun fratrække udgifter, der vedrører indtægter, som Danmark efter overenskomsten kan beskatte. Stk I 3, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk.7, 1. pkt., ændres»stk. 7«til:»stk. 6«. 5. I 5, stk. 9, 1. pkt., udgår» 3, stk. 4, eller«. 6. I 9, stk. 1, 1. pkt., 17, stk. 1, 1. pkt., og 35 O, stk. 6, ændres» 3, stk. 7«til:» 3, stk. 6«. 17. Indkomstskatten for de i 1, stk. 1, nr. 1-2 b, 2 d-2 j og 3 a-6, og 3, stk. 7, nævnte selskaber og foreninger m.v. (selskabsskatten) beregnes af den skattepligtige indkomst og udgør 24,5 pct. for

13 13 indkomståret 2014, 23,5 pct. for indkomståret 2015 og 22 pct. for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår. Indkomst omfattet af kulbrinteskattelovens 4, stk. 1 og 2, beskattes med selskabsskatteprocenten efter 1. pkt. med tillæg af 0,5 procentpoint for indkomståret 2014, 1,5 procentpoint for indkomståret 2015 og 3 procentpoint for indkomståret 2016 og efterfølgende indkomstår (tillægsselskabsskatten). Stk O Stk. 2-5 Stk. 6. For kommuner, der fra den 1. januar 2000 bliver skattepligtige efter 1, stk. 1, nr. 2 f, eller 3, stk. 7, samt selskaber og foreninger m.v., der overgår til beskatning efter 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e, eller 2, jf. 1, stk. 1, nr. 1 eller 2 e, af indtægt ved produktion af elektricitet og varme fra skattefrihed efter 3, stk. 1, nr. 5 eller 6, finder reglerne i stk. 1-5 anvendelse på aktiver og passiver vedrørende denne virksomhed. Stk. 7 3 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. august 2015, foretages følgende ændring: 15 c Stk. 2-3 Stk. 4. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af de i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 2 e og 2 f, og 3, stk. 7, beskattede elselskaber m.v., dog under forudsætning af, at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1, eller 1, stk. 1, nr. 2 e. Stk I 15 c, stk. 4 ændres» 3, stk. 7«til:» 3, stk. 6«. 4 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere. For tidlige-

14 14 re indkomstår vil fradrag for hensættelser til konsolidering kun kunne foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 20. november Stk har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere.

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Offentligt 11. oktober 2016 J.nr. 16-0831202 Til Folketinget

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven 2016/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2962964 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2017-18 Fremsat den 23. marts 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2018-656 Udkast Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) 1 I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Skatteudvalget L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H

Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 27. november 2015 Høring af lovforslag om afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v., H336-15. Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 23 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2016 3. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 227 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. april 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (3)

Skatteministeriet J.nr Udkast (3) Skatteministeriet J.nr. 2017-2552 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed) 1 I afskrivningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 48 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-311-0057 Udkast 8. november 2010 Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Udvidelse af skatteforvaltningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven

Forslag. Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) 1 Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr

Skatteministeriet J. nr Skatteministeriet J. nr. 16-1692470 Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energiog miljøafgifter (Forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 114 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. januar 2019 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Umiddelbart mindreprovenu

Umiddelbart mindreprovenu Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 139 Offentligt Notat 15. december 2015 J.nr. 15-3244828 Selskab, Aktionær og Erhverv Provenunotat Notatet beskriver de overordnede beregningsmæssige

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Selskabsskatteloven) 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2014 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177834 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006 LOV nr 624 af 14/06/2011

Læs mere

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love LOV nr 84 af 30/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. maj 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-5308 Senere ændringer til forskriften LBK nr 426 af 28/03/2019 Lov om

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven. Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) til 2016/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1728556 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 233 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. maj 2019 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning

Læs mere

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.)

UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang til uddeling af arv og gaver m.v.) Dato: 11. juni 2018 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Grene Thomsen Sagsnr.: 2018-706-0009 Dok.: 762266 UDKAST til forslag til lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger (Udvidet adgang

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater

Danmarks Skatteadvokater www.pwc.dk Danmarks Skatteadvokater Fondsbeskatning Seneste nyt V/Susanne Nørgaard CBS/ Den 28. januar og 1. februar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Lovforslag L 71 fremsat 20. november 2015 Konsolideringsfradraget

Læs mere

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Skatteudvalget L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (1)

Skatteministeriet J.nr Udkast (1) Skatteministeriet J.nr. 2017-531 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget 2016-17 L 103 Bilag 2 Offentligt Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2016-17 Fremsat den 14. december 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skat og Erhvervsfonde

Skat og Erhvervsfonde Skat og Erhvervsfonde Center for Corporate Governance, CBS indbyder til seminar hos Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 16:00 Velkomst v/professor Steen Thomsen, CBS 16:00-16:30 Fondsbeskatning: Hvordan

Læs mere

Fonds- og foreningsbeskatning

Fonds- og foreningsbeskatning Fonds- og foreningsbeskatning Agenda Subjektiv og objektiv skattepligt Udlejning af fast ejendom Salg af fast ejendom Skattekontrollov og skatteindberetningslov Selvangivelse eller erklæring Fonde og foreningers

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast 3. maj 2019

Skatteministeriet J.nr Udkast 3. maj 2019 Skatteudvalget 2018-19 L 233 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2019-304 Udkast 3. maj 2019 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kursgevinstloven (Ophævelse af visse regler om beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af Skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 137 Offentligt Grund og nærhedsnotat 3. marts 2016 J.nr. 16-0115195 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration Forslag til Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast (7)

Skatteministeriet J.nr Udkast (7) Skatteministeriet J.nr. 2019-5617 Udkast (7) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af skatteforvaltningsloven Element, der indarbejdes i genfremsættelse af L 212 (2018-19, 1. samling) [ ] 1 2 I

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere