Resultatrevision 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen ift. beskæftigelsesministerens mål udviklingen i antallet af personer på offentlig ydelse fordelt på målgrupper og de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Desuden skal resultatrevisionen indeholde en vurdering af, om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen er dermed en opfølgning på nogle af målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for Desuden skal resultatrevisionen indeholde en opfølgning på de mål og resultater, der er opstillet for indsatsen i forbindelse med tildelingen af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering. Opgørelsen heraf fremgår af afsnittet vedrørende den virksomhedsvendte indsats. Der stilles ikke formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Men det forventes, at jobcentrene forholder sig til både jobcentrets positive resultater og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Resultatrevisionen skal udarbejdes på baggrund af to rapporter fra jobindsats.dk resultatoversigten og besparelsespotentiale. De to rapporter er vedlagt som bilag 1 og 2.

2 Besparelsespotentiale Det bemærkes indledningsvis, at metoden for opgørelse af besparelsespotentialet er justeret i forhold til tidligere resultatrevisioner. Besparelsespotentialet i 2013 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere resultatrevisioners opgørelser af besparelsespotentialet. SFI har ud fra de enkelte jobcentres rammevilkår beregnet en værdi for andel af året, hvor befolkningen mellem 16 og 66 år i jobcenteret forventes at modtage A-dagpenge, kontanthjælp mv, sygedagpenge og permanente ydelser. Jobcenterets besparelsespotentiale beregnes på baggrund af, hvor stor andel af året befolkningen mellem 16 og 66 år i jobcenteret rent faktisk modtog en given forsørgelsesydelse sammenlignet med den andel af året, hvor borgerne ifølge SFI s beregninger forventes at modtage den pågældende forsørgelsesydelse. Estimaterne tager udgangspunkt i befolkningssammensætningen 1 i kommunen og de regionale arbejdsmarkedsforhold. Besparelsespotentialet beregnes for fire ydelsesgrupper, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Besparelsespotentiale for Jobcenter Aalborg Besparelsespotentiale Jobcenter Aalborg Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forventede fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,32 3, ,0 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,65 3, ,6 Sygedagpenge 1,91 2, ,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 7,04 9, ,6 Dårligere resultat end forventet ,6 Bedre resultat end forventet ,9 I alt 16,91 18, ,3 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 1 Omfatter en række parametre vedrørende socioøkonomiske forhold, demografi, etnicitet, erhvervserfaring og helbredsoplysninger. 2

3 Det skal understreges, at opgørelsen ovenfor ikke kan sammenlignes med tidligere resultatrevisioner. Datagrundlaget er opdateret fra 2004-data til 2011-data, og der i den periode er sket en ændring af befolkningssammensætningen i Aalborg Kommune, herunder ikke mindst et øget antal af unge studerende. Som følge heraf stiller modellen større forventninger til resultaterne for Aalborg Kommune. Det fremgår af tabel 1, at der i Aalborg i 2013 var 16,91 % af befolkningen på offentlige forsørgelsesydelser, hvilket er en væsentligt lavere andel end forventet ifølge modellen (18,89 %). Dermed var der i Aalborg Kommune fuldtidspersoner færre på offentlig forsørgelse i 2013 end forventet ifølge modellen. Det svarer til, at udgiftsniveauet i Aalborg Kommune i 2013 er 262,3 mio. kr. 2 lavere end hvis resultatet svarede til modellens forventninger. Det fremgår af tabel 1, at for ydelsesgrupperne A-dagpenge, sygedagpenge og permanente ydelser er andelen på ydelserne noget lavere end modellens forventninger. I alt er der fuldtidspersoner færre på disse ydelser end forventet, hvilket giver Aalborg Kommune en besparelse på 353,9 mio. kr. Det fremgår også, at for ydelsesgruppen kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) har Aalborg en større andel af befolkningen på ydelserne end forventet 4,65 % set i forhold til en forventning om 3,87 %. Der er således fuldtidspersoner flere på ydelserne end forventet ifølge modellen, hvilket giver Aalborg Kommune en udgift på 91,6 mio. kr. Resultat skal ses i lyset af, at Jobcenter Aalborg aktivt bruger revalidering og forrevalidering som et redskab til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor er der I Aalborg Kommune en større andel af befolkningen på disse to ydelser set i forhold til 6-byerne (I Aalborg er 0,8 % af befolkningen i revalidering/forrevalidering, mens det i Aarhus er 0,6 %, og væsentligt lavere for de øvrige blandt 6-byerne.). Desuden bør det bemærkes, at bortset fra Aarhus har Aalborg den laveste andel af befolkningen på kontanthjælp blandt 6-byerne. Udviklingen for de enkelte ydelser vil blive analyseret i afsnittet resultatoversigt, forsørgelsesgruper nedenfor. Modellen viser dog, at Jobcenter Aalborg særligt har udfordringer i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere. Som nævnt kan besparelsespotentiale ikke sammenlignes med tidligere, men det er dog muligt at vise udviklingen i andelen af befolkningen på offentlige forsørgelsesydelser, jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Udvikling i andel af befolkningen på offentlig forsørgelse ,64 % 15,38 % 17,50 % 17,53 % 17,47 % 16,91 % Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser andel fuldtidspersoner i alderen år, der har modtaget offentlig forsørgelse i hvert af årene. Kilde: Jobcenter Aalborgs resultatrevisioner for Tabellen viser dels hvor markant finanskrisen slog igennem i 2009 og 2010, men også at det i 2013 for alvor er begyndt at gå fremad, og at andelen på offentlig forsørgelse i 2013 er på det laveste niveau i 4 år. 2 I besparelsespotentialet indgår alene den besparelse, der er for Aalborg Kommune. Besparelser for staten er ikke medregnet, ligesom der ikke er taget højde for, at en mindre andel på offentlig forsørgelse betyder, at en større andel er selvforsørgende og dermed også øgede skatteindtægter. 3

4 I tabel 3 nedenfor er vist andelen på offentlig forsørgelse samt besparelsespotentialet for 6-byerne. Det fremgår, at dels har Aalborg den næstlaveste andel af befolkningen på offentlig forsørgelse og dels har Aalborg det bedste samlede resultat i forhold til besparelsespotentialet. Tabel 3: Andel på offentlig forsørgelse og besparelsespotentiale 2013 Andel på offentlig forsørgelse Mio. kr. Aalborg 16,91 % - 262,3 mio. kr. København 15,42 % - 163,9 mio. kr. Aarhus 18,13 % 255,5 mio. kr. Odense 20,55 % 37,0 mio. kr. Esbjerg 19,40 % - 143,4 mio. kr. Randers 21,18 % 21,2 mio. kr. Kilde: Jobindsats.dk 4

5 Resultatoversigten I resultatoversigten sammenholdes Jobcenter Aalborgs resultater i 2013 med resultaterne for klyngen. Resultatoversigten viser resultaterne for ministermålene og udviklingen i antallet af fultidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. Udviklingen vises i forhold til måneden før og året før. Den årlige udvikling sammenlignes med den bedste årlige udvikling i klyngen og den gennemsnitlige årlige udvikling i klyngen. Aalborg er i klynge med følgende jobcentre: Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Odense, Svendborg og Århus/Samsø. Tabellen skal læses på følgende måde (eksempel fra tabel 4, antal langtidsledige personer: Antallet af langtidsledige var i december fuldtidspersoner, hvilket er 1 % flere end i november 2013 og 12 % færre end i december Den bedste udvikling blandt jobcentrene i klyngen var et fald på 21 %, mens den gennemsnitlige udvikling i klyngen var et fald på 14 %. Analysen af resultaterne i resultatoversigten er nedenfor opdelt i oversigtens tre elementer: Ministerens mål, forsørgelsesgrupper og indsatsen. Da resultatrevisionen skal bidrage til at vurdere resultaterne af indsatsen i Jobcenter Aalborg i 2013, er det valgt at fokusere på at sammenligne resultaterne ultimo 2013 med resultaterne ultimo For overskuelighedens skyld er det endvidere valgt primært at sammenligne Jobcenter Aalborgs resultater med den gennemsnitlige udvikling i klyngen, udviklingen for Nordjylland og udviklingen for hele landet (data for Nordjylland og hele landet fremgår ikke af tabellerne nedenfor, men er trukket i jobindsats.dk). Resultatoversigt ministerens mål Resultatoversigtens afsnit vedrørende ministerens mål viser resultaterne for to af de fire centralt udmeldte mål for indsatsen i Af tekniske årsager har det ikke været muligt i jobindsats.dk at opgøre resultatet vedrørende beskæftigelsesministerens mål vedrørende uddannelsesgrad. I stedet opfordres jobcentrene til at kommentere på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, herunder på indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Tabel 4: Resultatoversigt for Jobcenter Aalborg resultater for beskæftigelsesministerens mål Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal 2 Bedste Gnsn. udvikling Ift. samme udvikling i Ift. perioden i klyngen ift. før, pct. 2 periode året klyngen ift. før, pct. 2 perioden året perioden året før, pct. 2 før, pct. 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 2: For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 5

6 Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Da der ikke i jobindsats.dk kan følges op på beskæftigelsesministerens mål vedrørende uddannelsesgrad, kan der ikke følges op på beskæftigelsesplanens mål herfor. I stedet gives et overblik over udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i tabel 5 nedenfor. Tabel 5: Antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse I alt Kilde: Jobindsats.dk Resultatet ultimo 2013 var unge under 30 år på offentlig forsørgelse ved Jobcenter Aalborg, hvilket er det højeste niveau i perioden 2008 til Det skal dog bemærkes, at stigningstakten er aftaget, og i 2013 steg antallet med 2,2 %. Antallet af unge på offentlig forsørgelse svarede i december 2014 til 9,98 % af det samlede antal unge i årgangen. På landsplan var 10,29 % af de unge på overførselsindkomst. Figur 1 Hovedparten af de unge på offentlig forsørgelse modtager A-dagpenge eller kontanthjælp i 2013 er det fuldtidspersoner ud af de fuldtidspersoner. Det fremgår tydeligt af figur 1, at stigningen i antallet af unge på offentlig forsørgelse i høj grad hænger sammen med finanskrisen, da der fra 2008 til 2013 har været en stigning i antallet af modtagere af A-dagpenge fra 598 til fuldtidspersoner. Og i samme periode er antallet af unge på kontanthjælp steget fra fuldtidspersoner til fuldtidspersoner. 6

7 Sammenlignet med resten af landet er der relativt flere unge i Aalborg på A-dagpenge, men omvendt færre unge på hhv. kontanthjælp og førtidspension. Det større antal unge på A-dagpenge skal ses i sammenhæng med, at der i de seneste år har været et stort indtag på byens videregående uddannelser og af samme grund uddannes flere, der i en periode går dimittendledige. Jo flere studerende, der tages ind, jo flere kommer ud år for år, hvilket påvirker ledighedstallet i perioden frem til at de får deres første job. Antallet af unge er vokset med 4,5 % i Aalborg fra 2012 til 2013, mens det på landsplan kun er vokset med 2,2 %. Lige som på landsplan er antallet af unge på kontanthjælp steget siden finanskrisen i Denne udvikling har dog i store træk fulgt udviklingen på landsplan, idet den for år har ligget lidt under landudviklingen. Aalborg byråd godkendte d. 28. januar 2013 en ny version af Ungestrategien for Aalborg Kommune, som er under implementering har i øvrigt været præget af arbejdet med et forslag til et samlet Uddannelseshus, der samler UU Aalborg, Socialcenter Ung og Jobcenter Ung. Arbejdet hermed ligger i forlængelse af Unge-strategien. Prognoser fra Undervisningsministeriet viser, at Aalborg Kommune ligger over landsgennemsnittet både i forhold til andelen, der vil få en ungdomsuddannelse og i forhold til andelen, der vil få en videregående uddannelse. Sammen med kontanthjælpsreformens forøgede fokus på en uddannelsesrettet indsats for unge under 30 år og de forbedrede konjunkturer, er det forventningen at antallet af unge ledige for alvor vil begynde at falde. i Tilgang til førtidspension Er man berettiget til en førtidspension og har ansøgt herom, er førtidspensionen blevet bevilget. Forventningen for indsatsen i 2013 har været, at der i lyset af reformen af førtidspension og fleksjob ville være ca. 400 borgere, der var berettiget til en førtidspension. Jobcenter Aalborg opstillede derfor følgende mål i beskæftigelsesplanen for 2013: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 400 personer i december 2013 (rullende år), svt. en ændring på 32 % fra december 2011 til december Der var i 2013 en tilgang af personer til førtidspension på 348, hvilket er et fald på 46 % ift. det foregående år. Målet for 2013 er dermed opfyldt. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen er et fald på 42 %. Det var en forventet konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob, at tilgangen til fleksjob ville falde markant. Samtidigt har Jobcenter Aalborg i de seneste år arbejdet intensivt med afklaring af langvarige sygedagpengesager, og udredning af sager vedrørende kontanthjælpsmodtagere længst væk fra arbejdsmarkedet. Dette har i en periode ført til en øget tilgang til førtidspension, men da en væsentlig del af disse sager nu er udredt, falder antallet af tilkendelser af førtidspension. Endelig skal der peges på, at jobcentret i slutningen af 2012 afsluttede behandlingen af et stort antal ansøgninger om førtidspension inden reformen trådte i kraft, hvoraf en del dog først blev afgjort i

8 Antal langtidsledige personer Jobcenter Aalborg opstillede i beskæftigelsesplan 2013 følgende mål for antallet af langtidsledige: Antallet af langtidsledige skal begrænses til fuldtidspersoner (personer i ledighed og aktivering) i december 2013, svarende til et fald på 3 % fra december 2011 til december Antallet af langtidsledige opgøres som antal personer på a-dagpenge eller kontant- og starthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger. Der var ved udgangen af fuldtidspersoner ramt af langtidsledighed, hvilket er væsentligt bedre end målet for For Jobcenter Aalborg var der et fald i forhold til ultimo 2012 på 12 %, mens den gennemsnitlige udvikling for klyngen var et fald på 14 % og den gennemsnitlige udvikling for 6-byerne var et fald på 13 %. Det er værd at bemærke, at i Aalborg Kommune er det en noget lavere andel (25,1 %) af alle ledige, der er langtidsledige end i København (33,2 %), Odense (30,3 %) og Aarhus (30,0 %), og blandt 6- byeren er det kun Randers, der har en lavere andel langtidsledige (24,3 %). Der er således gode indikationer på, at jobcentrets indsats med nytteaktivering, målrettet opkvalificering af ledige, samarbejde med a-kasserne om indsatsen mod langtidsledighed mv. har medvirket til at sikre, at antallet af langtidsledige har været faldende. Desuden er det vurderingen, at konjunkturerne i Aalborg Kommune er vendt og at der er en positiv udvikling i erhvervslivet. Således var der i 2013 gennemsnitligt et lidt højere antal lønmodtagere end i 2012 (475 fuldtidsbeskæftigede = 0,6 % flere). Det afspejler, at Aalborg Kommune i de senere år har fået en mere bredspektret erhvervsstruktur, hvorfor udviklingen i ledigheden ikke i samme omfang som tidligere er afhængig af en række store konjunkturfølsomme virksomheder. Samtidigt har der været en god udvikling inden for en række vækstområder, ligesom en række kommunale anlægsprojekter har holdt hånden under beskæftigelsen. Derfor har der gennem 2013 vedvarende været nye job at søge for de ledige. En del af baggrunden for faldet er dog også, at et større antal forsikrede ledige har mistet rettet til dagpenge. En opgørelse fra jobindsats.dk viser, at i perioden januar oktober 2013 var der personer, der mistede dagpengeretten. Heraf var der pr. januar , der ikke modtog ydelse eller lønindkomst. Knap halvdelen af de udfaldsramte er kommet på særlig uddannelsesydelse, som sammen med de, der modtager kontanthjælp, fortsat tæller med i opgørelsen. 8

9 Den virksomhedsvendte indsats Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 et generelt mål om at jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Aalborg valgte at opstille følgende mål: 3 Rekruttering af arbejdskraft Jobcenteret indlægger jobannoncer på Jobnet.dk for alle virksomheder, der ønsker hjælp til dette, inden for 24 timer efter henvendelse Jobcenteret henviser kandidater til samtale vedr. ledige job inden for 3 arbejdsdage efter henvendelse I forbindelse med større rekrutteringsopgaver udarbejder Jobcenteret en tids- og aktiveringsplan inden for 5 arbejdsdage efter henvendelse Jobcentret følger op på målene ved stikprøvemålinger, som viser at de tre mål er opfyldt for Placering af ledige For dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere match 1 skal antallet af virksomhedsplaceringer forøges fra ca (nov. 2010) til ca i For kontanthjælpsmodtagere match 2 skal antallet af virksomhedsplaceringer øges fra 142 i 2010 til 342 i Antallet af virksomhedsplaceringer for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 (jobklar) var i placeringer, og målet blev derfor ikke opfyldt. Årsagen hertil er blandt andet at målene blev formuleret efter den dagældende lovgivning, og en lovændring i 2012 betød, at kravet om at unge dagpengemodtagere skulle aktiveres i 6 sammenhængende måneder senest efter 3 måneder bortfaldt. Der har derfor været en væsentligt mindre aktivitet for denne målgruppe end forudsat. Der var ultimo kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (indsatsklar) i et virksomhedsvendt tilbud, hvorfor målet ikke blev opfyldt. Der har dog været en markant forbedring i forhold til ultimo 2012, hvor resultatet var 188. Aalborg Byråd godkendte i december 2013 en strategi for virksomhedsindsatsen ved Jobcenter Aalborg, som implementeres i Strategien lægger op til et større fokus på den virksomhedsvendte indsats, og det er vurderingen, at strategien også som følge af kontanthjælpsreformen og den nye aktiveringspolitik fremover vil sikre et øget samarbejde med virksomhederne om aktivering af ledige, herunder især også for ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Sygedagpenge Jobcenter Aalborg havde i beskæftigelsesplan 2013 opstillet et mål om antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med 8 % i december 2013 sammenlignet med december Der er tale om de samme mål som blev opstillet for puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering. 9

10 Ultimo december 2012 var der forløb over 26 uger, hvilket ultimo 2013 var reduceret til forløb svarende til et fald på 7,3 %. Det lykkedes dermed ikke helt at opfylde målet, men de senere års positive udvikling er fastholdt, og det er værd at bemærke, at antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i 2013 faldt med 9,0 %. Resultatoversigt forsørgelsesgrupper Resultatoversigtens afsnit vedrørende forsørgelsesgrupper viser antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser opgjort ultimo Resultaterne vises for Jobcenter Aalborg og klyngen. Det fremgår af tabellen, at der i alt var fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ved Jobcenter Aalborg ultimo 2013, hvilket er 4 % lavere end ultimo Den gennemsnitlige udvikling for klyngen var et fald på 7 %, mens den gennemsnitlige udvikling for Nordjylland også var et fald på 4 %. For hele landet var der et fald på 5 %. Udviklingen for de enkelte matchkategorier og forsørgelsesgrupper analyseres nedenfor. Tabel 6: Resultatoversigt for Jobcenter Aalborg forsørgelsesgrupper Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 10

11 Jobklar Antallet af jobklare ved Jobcenter Aalborg lå i december % lavere end året før. Udviklingen er lidt dårligere end den gennemsnitlige udvikling for klyngen, der oplevede et fald på 15 %, hvilket er på niveau med Nordjylland. For hele landet var der et fald på 16 %. Det er antallet af modtagere af A-dagpenge, sygedagpenge, revalidering (som dog er en lille gruppe) og ledighedsydelse, der er faldet, mens der er en markant stigning for jobklare kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen for modtagere af A-dagpenge hænger dels sammen med ophør af dagpengeret og dels sammen med erhvervsudviklingen i Aalborg Kommune, jf. ovenfor. Når den positive erhvervsudvikling ikke har påvirket antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere er det vurderingen, at det skyldes, at virksomhederne i højere grad efterspørger faglærte arbejdskraft med flere kvalifikationer. Og at en del af tilgangen er ledige, der er faldet ud af dagpengesystemet og kommet på kontanthjælp samt at der generelt er en tilflytning af unge til Aalborg Kommune. Det markante fald i antallet af jobklare sygedagpengemodtagere vurderes at skyldes den ekstraordinære indsats, som jobcentret gennem de seneste år har gjort for at nedbringe antallet af sygedagpengesager, hvilket har resulteret i et samlet fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge på 266 fuldtidspersoner svarende til et fald på 10,1 %. Indsatsklar Antallet af indsatsklare forsørgede ved Jobcenter Aalborg steg i 2013 med 4 %, mens det for klyngen steg med 2 %. I Nordjylland steg antallet med 6 %, mens det på landsplan steg med 5 %. Der har været en stigning for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på 10 %, mens der har været fald for antallet af indsatsklare modtagere af sygedagpenge (5 %) og revalidender (15 %), mens antallet på ledighedsydelse steg med 22 % (dog numerisk et mindre antal). Stigningen for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere skal ses i sammenhæng med faldet i antallet af passive kontanthjælpsmodtagere. Faldet for indsatsklare sygedagpengemodtagere vurderes at hænge sammen med den forstærkede indsats for at nedbringe antallet af langvarige sager, jf. ovenfor. Faldet for revalidender er umiddelbart stort, men skal ses i lyset af, at Jobcenter Aalborg i forvejen havde et højt niveau for brugen af revalidering, og at det blev nødvendigt at foretage en opbremsning i aktiveringen for at kunne overholde aktiveringsrammen i Jobcenter Aalborg anvender fortsat revalidering, hvor det vurderes relevant, og i forhold til 6-byerne er det kun Aarhus, der i 2013 har en højere andel på revalidering, mens de andre 6-byers andel er væsentligt lavere. For modtagere af ledighedsydelse hænger udviklingen sammen med reformen af fleksjob og førtidspension, som har resulteret i en stigning i visiteringen til fleksjob, hvor ydelsen er ledighedsydelse indtil der er fundet et fleksjob. Midlertidigt passive Antallet af midlertidigt passive faldt i 2013 med 4 %. Udviklingen for klyngen var også et fald på 4 %, mens der i Nordjylland var et fald på 10 % og i hele landet et fald på 11 %. 11

12 Det er særligt antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der er faldet, mens der har været en stigning for midlertidigt passive sygedagpengemodtagere. Fleksjob Antal fuldtidspersoner i et fleksjob ved Jobcenter Aalborg steg i 2013 med 5 %, mens der i klyngen var en gennemsnitlig stigning på 3 %. I Nordjylland og hele landet var der en stigning på 6 %. Stigningen var forventet, og hænger sammen med implementeringen af reformen af fleksjob og førtidspension. Førtidspension Antallet af fuldtidspersoner på førtidspension ved Jobcenter Aalborg faldt i 2013 med 2 %, mens der for klyngen var et fald på 4 %. I Nordjylland og hele landet var der et fald på 3 %. Faldet i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension var helt forventet, som følge af implementering af reformen af førtidspension og fleksjob, der har begrænset tilgangen. Resultatoversigt indsatsen Resultatoversigtens del vedrørende indsatsen viser aktiveringsgrad og andel sager, hvor samtale eller tilbud ikke er afgivet rettidigt. Resultaterne viser for Jobcenter Aalborg og klyngen. Tabel 7: Resultatoversigt for Jobcenter Aalborg indsatsen Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Aktiveringsgrad Det er fra Arbejdsmarkedsstyrelsen meldt ud, at aktiveringsgraden ikke skal indgå i resultatrevisionen, da data vedr. kontanthjælpsmodtagere er under validering. Rettidighed Det er Jobcenter Aalborgs mål, at alle får den indsats, som de er berettiget til og jobcentret følger op på dette mål på sagsniveau. Rettidigheden opgøres i resultatoversigten i forhold til manglende job- 12

13 samtaler og manglende aktive tilbud for henholdsvis modtagere af A-dagpenge og kontant- og starthjælpsmodtagere. I forhold til tabel 7 skal det bemærkes, at et minus betyder en stigende rettidighed, mens et positivt tal betyder en faldende rettidighed. Det fremgår af tabellen, at den manglende rettidighed for Jobcenter Aalborg ligger mellem 2 og 11 %. Der er kun udfordringer for rettidigheden i forhold til manglende aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Her kan der peges på, at dels den opbremsning i aktiveringen der blev iværksat som følge af en aktiveringsramme under pres kan være en medvirkende årsag, ligesom arbejdet med implementering af kontanthjælpsreformen i efteråret 2013 har trukket store ressourcer på organisationen. 13

14 Opsummering udfordringer for Jobcenter Aalborg Resultatrevisionen viser hvordan Jobcenter Aalborg har klaret sig på en række parametre i 2013 og giver dermed et billede af de områder, hvor Jobcenter Aalborg har særlige udfordringer. Disse opsummeres kort nedenfor. Udfordringerne og indsatserne vil blive nærmere beskrevet i beskæftigelsesplanen for Antal kontanthjælpsmodtagere Resultatrevisionen viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger på et for højt niveau, ligesom det fremgår, at udviklingen i antallet af unge på kontanthjælp er steget markant. Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014, og Jobcenter Aalborg har gjort et meget stort forarbejde i forhold til at forberede reformen. Det er forventningen, at reformen, herunder reformens uddannelsessigte for unge under 30 år, vil blive en løftestang i forhold til at få vendt udviklingen i antallet på kontanthjælp, herunder ikke mindst antallet af unge kontanthjælpsmodtagere. Udfald fra dagpengesystemet I 2013 var der over 1.100, der mistede dagpengeretten på grund af varighedsbegræsningen. Det er fortsat en topprioritet for jobcentret at hjælpe flest muligt ledige til ikke at komme i en situation, hvor dagpengeretten ophører. Det skal ske ved i samarbejde med a-kasserne og fagbevægelse fortsat at gøre en markant indsats mod langtidsledighed. Førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob blev implementeret i Der er dog fortsat udfordringer i forhold til at få etableret det nødvendige antal ressourceforløb, ikke mindst for de unge. Derfor er hele førtidspensions- og fleksjobområdet fortsat en udfordring for jobcentret, og udviklingen følges tæt. Samarbejde med virksomhederne Til trods for, at der er mange ledige, er der visse sektorer, der nu oplever begyndende vanskeligheder med at rekruttere det nødvendige antal medarbejdere. Det er højeste prioritet, at jobcentret kan sikre, at virksomhederne har den arbejdskraft de har behov for, da det er forudsætningen for at fastholde og øge væksten. Samtidigt forventes det, at der i forbindelse med byggeriet af et nyt sygehus i Aalborg vil komme en massiv efterspørgsel efter arbejdskraft. Her skal jobcentret gøre en indsats for at nogle af de ledige i Aalborg kan komme i betragtning. 14

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere