Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Herberget Alberta *Adresse: Vølundsgade 8 B 6400 Sønderborg *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: Side 1 af 18

2 *Tilbudstyper: Pladser i alt: 9 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: (forsorgshjem/herberg) Kåre Abelsen (Socialtilsyn Syd) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsynet vurderer at Herberget Alberta har det niveau, der generelt lever op til de krav der stilles i kvalitetsmodellen. Tilsynet oplever også en ledelse og personale, der er meget inspireret og glade for deres arbejde, og hvor dette har en positiv afsmittende effekt på hele stedets atmosfære. Tilsynet oplever en ledelse som er meget lydhør og reflekterende i forhold til egen praksis. Tilsynet oplever også et personale, der er meget ærlige i forhold til egen formåen og som løbende opkvalificerets til arbejdet. En medarbejder giver til kende, at ledelsen er meget imødekommende dersom der er ønsker om kursus og videreuddannelse. Tilsynet oplever også en ledelse og personalegruppe som er meget afstemt og har et meget positivt samarbejde. *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Side 2 af 18

3 Dokumenter: Ansøgning om udvidelse fra 6 til 9 pladser af, 7. marts 2014 Arbejdsmiljø drøftelse af 1. april Stam oplysninger for forsorgshjemmet i herberget Alberta. CV, for leder Detaljevisning, Tilbudsportalen Dialog med ledelse og medarbejder, henholdsvis den, 22. april 2014 og 10. juni Observation Interview Ledelse og medarbejdere i tilbuddet. Interviewkilder Ledelse Medarbejdere Borgere Tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Kåre Abelsen Afdelinger omfattet Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer 4. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Side 3 af 18

4 Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 4 af 18

5 - 4.1 Temaer i kvalitetsmodellen Tema Gns. bedømmelse 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. * Vurdering af tema Vurderingen bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængig af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. *Uddannelse og beskæftigelse 5 Socialtilsynet har gennem samtale med ledelse, medarbejdere og borgerne vurderet, at i den udstrækning den enkelte borger er i stand til at gennemføre uddannelse og/eller beskæftigelse, giver tilbuddet den nødvendige støtte. Udviklingspunkter *Selvstændighed og relationer Udviklingspunkter *Målgruppe, metoder og resultater Udviklingspunkter *Organisation og ledelse Udviklingspunkter 4,3 Tilbuddet arbejder sammen med den enkelte borger på, at styrke dennes selvstændighed og relationer, det være sig til egen familie, venner, pårørende mv. Disse mål indgår også i den enkeltes interne handleplan og arbejdes efter løbende. 4,8 Ved gennemgang af indsendt materiale og gennem dialog med ledelsen, har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som er i overensstemmelse med det juridiske grundlag for tilbuddet. Der arbejdes systematisk i tilbuddet og gennem faglige tilgange og metoder der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og formåen (fysiske og psykiske). 4,9 Ledelsen i tilbuddet udgøres af en leder og en stedfortræder. Det er socialtilsynet vurdering at der er tale om en ledelse der besidder de faglige kompetencer der skal til for at lede tilbuddet. Via samtale med medarbejdere og borgere, har Socialtilsynet vurderet, at ledelsen er meget afholdt og meget bevidste om, løbende at optimere og kompetenceudvikle de enkelte medarbejderes faglighed i forhold til at løfte opgaverne i tilbuddet. Side 5 af 18

6 *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet indeholder de faglige og menneskelige kompetencer der skal til for, at fastholde et tilstrækkeligt kvalitetsniveau i tilbuddet Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer tilbuddets rammer fuldt ud lever op til, og understøtter formålet med tilbuddets juridiske grundlag. Udviklingspunkter Side 6 af 18

7 - 4.2 Kriterier Tema Kriterium Vurdering af kriterium Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilsynet har gennem dialog med borgerne i tilbuddet fået bekræftet, at tilbuddet gennem interne handleplaner og sammen med borgerne bruger meget tid på, at understøtte den enkelte med at styrke sociale kompetencer og selvstændighed. Der arbejdes kontinuerligt på, at styrke og forberede den enkelte på et selvstændigt liv udenfor tilbuddet. Tilbuddet arbejder med Tilsynet kan gennem gennemgang af indsendt materiale og gennem dialog ved to tilsynsbesøg bekræfte, afsæt i en klar at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og som er i overensstemmelse med målgruppebeskrivelse, tilbuddets juridiske grundlag. Tilbuddet arbejder systematisk, tilbuddets faglige tilgange og metoder systematisk med faglige understøtter, at borgernes situation bedres under opholdet. tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets klare vurdering at tilbuddet har meget fokus på, at medinddrage og understøtte den enkelte borgers indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Tilsynet får bekræftet dette gennem samtale med borgerne i tilbuddet hvor de angiver, at de er med i alle beslutninger vedrørende eget liv og inddrages i beslutninger vedrørende tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter den enkelte borgers fysiske og mentale sundhed og trivsel og hvor borgeren bliver medinddraget og støttes til at blive herre i eget liv. Tilbuddet angiver, at der hele tiden arbejdes med, at undgå vold eller verbalt uhensigtsmæssig adfærd. Ved tilfælde af vold eller verbalt truende adfærd, kan der i yderste konsekvens ske bortvisning. Tilbuddet arbejder fortløbende med, at have en anerkende tilgang til den enkelte, hvilket tilbuddet ser som medvirkende til at nogle tilfælde af vold og trusler undgås. Side 7 af 18

8 Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Organisation og ledelse Økonomi Økonomi Økonomi Fysiske rammer Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer at tilbuddet hele tiden arbejder målrettet på, at forebygge overgreb og andre former for overlast - det være sig mellem borgere, så vel som mellem borgere og medarbejdere. Socialtilsynet vurderer efter gennemgang af indsendt materiale og gennem dialog med tilbuddets ledelse og personale, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse der er meget synlig og som driver stedet på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde. Socialtilsynet vurdering gennem tilsynsbesøg og efter vurdering af indsendt materiale er, at tilbuddets daglige drift varetages af en kompetent ledelse der løbende forbedrer tilbuddet og medinddrager personalet i processen. Med baggrund i ovenstående oplysninger samt besvarelse i indikator 11a, b, c vurderes det, at tilbuddets økonomi er bæredygtig men samtidigt relativ svag. Det er vigtigt, at der i de kommende år genereres overskud, således at egenkapitalen kan udbygges og der kan finde en vis konsolidering sted. Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. Tilbuddets afsatte midler i budget 2014 vedr. kurser, årsmøder mv. er på kr Der påbegyndes og gennemføres NADA -kursus for samtlige af de ansatte med påbegyndelse efterår Årsrapporten for 2013 indeholder årets tal, sammenligningstal for 2012 samt budgettal for Dette giver et godt grundlag for vurdering af rimeligheden af niveauet for den enkelte omkostningsgruppe. resultatopgørelsen og noterne hertil har endvidere et detaljeringsniveau, som bevirker til at vurdere de enkelte omkostninger. Detaljeringsniveauet er det samme for budget Med baggrund i ovenstående samt besvarelse i indikator 13.a. vurderes det, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. Det er tilsynets vurdering at tilbuddet har de fysiske rammer der skal til for, at imødekomme den enkelte borgers udvikling og trivsel. Endvidere et sted hvor man i tryghed kan nå det endelige mål for opholdet om vil være, at borgeren bliver i stand til at flytte i egen bolig eller botilbud og leve en selvhjulpen tilværelse. Side 8 af 18

9 Side 9 af 18

10 - 4.3 Indikatorer Kriterium Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Med udgangspunkt i, at vi her omtaler personer der er indskrevet på 110 pladser, prøver medarbejderne hele tiden at understøtte og motivere de indskrevne til et mere selvstændig liv. Dette indebærer, at den enkelte borger evt. kan komme i en eller anden form for beskæftigelse og/eller andet der på sigt kan virke motiverende. Det kunne også være f.eks. det, at kunne bo i en selvstændig bolig med lidt eller ingen støtte fra det offentlige. Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitetsog samværstilbud Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i Ovenfor nævnte oplysninger kommer til udtryk gennem samtale med ledelse og personale og gennem de handleplaner der bliver beskrevet fra forsorgshjemmet. Jf. 110 og de personer der kan modtage en eller anden form for uddannelse og/eller beskæftigelse, tilbud, bliver borgerne tilbudt dette i den form som den enkelte borger kan imødegå og hvor det er realistisk at kunne gennemføre. Personalet og ledelsen i 110 tilbuddet laver interne planer for den enkelte og er hele tiden en motiverende faktor til, at den enkelte kan løfte opgaven. Ledelsen beretter også under tilsynet, at de for hver enkelt borger laver særskilte arbejds/handleplaner. Tilbuddet kan bekræfte ovenfor tilsynet, at de løbende laver planer sammen med den enkelte, der kan være med til at få ud af nuværende situation. De individuelle mål kan omfatte beskæftigelse og anden form for selvstændiggørelse. ledelsen kan berette at de er meget opmærksomme på, at den enkelte ikke "sander til " i tilbuddet men, at der arbejdes med at den enkelte kan flytte i en mere permanent og selvstændig tilværelse. Side 10 af 18

11 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tilbuddet arbejder Indikator 03.a: Tilbuddet med afsæt i en klar anvender faglige tilgange og målgruppebeskrivelse, metoder, der er relevante i systematisk med forhold til tilbuddets faglige tilgange og målsætning og målgruppe metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder Indikator 03.b: Tilbuddet med afsæt i en klar dokumenterer resultater med målgruppebeskrivelse, udgangspunkt i konkrete, systematisk med klare mål for borgene til faglige tilgange og løbende brug for egen læring metoder, der fører til og forbedring af indsatsen positive resultater for borgerne Tilbuddet arbejder Indikator 03.c: Tilbuddet kan med afsæt i en klar dokumentere positive målgruppebeskrivelse, resultater i forhold til 4 (i Ledelsen i tilbuddet kan bekræfte at borgerne indgår i sociale relationer og fællesskaber det være sig med fælles spisning og/eller når den enkelte er i beskæftigelse af en eller anden art. Der bliver arbejdet med, at den enkelte har en så normal hverdag som muligt og hvor denne er sammen med andre mennesker. den enkelte har muligheder for, at have besøg af børn, familie, venner mv. Enhver borger der er i 110 tilbuddet har med udgangspunkt i deres ønsker alle muligheder for, at have kontakt og samvær på linje med en hver anden borger i samfundet. Herunder har borgerne mulighed for besøg på eget værelse. Det ligger i den enkeltes plan, at der hele tiden skal arbejdes med at styrke den enkeltes sociale relationer. 110 tilbuddet har tilknyttet uddannede pædagoger der anvender faglige tilgange og metoder der tager udgangspunkt i den enkeltes formåen og hvor det samtidigt er realistiske mål. Mål der har sit udgangspunkt i, at den enkelte skal klare mest muligt selv og hele tiden være i en socialiserings proces der er med til, at styrke den enkelte sådan at borgeren på sigt kan klare en selvstændig tilværelse. ledelsen i tilbuddet kan bekræfte at de gennem de individuelle interne behandlingsplaner, dokumenterer den enkeltes resultater og hvor der sammen med borgeren bliver beskrevet nogle klare mål der skal arbejdes med løbende så længe borgeren er i tilbuddet. Målene bliver løbende evalueret og vurderet i forhold til justering og hvad der er realistisk for den enkelte at klare. Tilbuddet kan vise til at de udfører arbejdet og i overesstemmelse med de planer som kommunen kommer med i en sådan udstrækning, at der hele tiden er meget stor efterspørgsel på at få en plads i tilbuddet. Der bliver samtidig arbejdet på, at Side 11 af 18

12 systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser den enkelte borger ikke skal have et for langt ophold i tilbuddet, men komme videre i egen bolig/værelse for en mere permanent selvstændig tilværelse. Tilbuddet ved ledelsen og personale har meget fokus på, at lade den enkelte borger blive hørt og hvor respekt og anerkendelse er af de grundlæggende værdier der bliver arbejdet med i tilbuddet. ledelsen og personale tilkendegiver at det i det daglige arbejde er meget vigtig, at arbejde med borgeren på en anerkendende måde og hvor den enkelte borger bliver hørt og taget med på råd. der arbejdes hele tiden med, at styrke selvværdet hos den enkelte. Borgerne giver til kende at de har indflydelse på alle anliggende der vedrører dem selv og hvor dette er hensigtsmæssigt i forhold til ønsker og behov. Borgerene siger ligeledes at ledelsen og personale i tilbuddet altid prøver, at imødegå de forskellige ønsker den enkelte fremsætter, dog skal dette være i overensstemmelse med de regler der skal overholdes for at kunne have ophold i tilbuddet. Ledelse, personale og borgere giver samstemmigt udtryk for, at de er meget glad for i en periode af deres liv at få stillet et 110 tilbud til rådighed, og hvor der er nogle aftaler og forpligtelser de skal leve op til dersom de skal blive boende i tilbuddet. Ligeledes skal de skrive under på aftale om, at overholde de regler som findes på stedet og hvor der bliver gjort klart, at dersom de bryder interne regler kan dette medføre øjeblikkelig bortvisning. Enhver borger i tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser. Herudover har tilbuddet samarbejde med psykiatrien, læge, psykolog mv. Der er samtidigt stort fokus på, at den enkelte borger får den hjælp og omsorg som de har krav på og som samtidigt indgår i en socialiserings plan. Side 12 af 18

13 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i 4 (i Ledelse og medarbejdere tilkendegiver, at de med udgangspunkt i kommunens handleplan og sammen med borgeren laver individuelle interne handleplaner hvor også den fysiske og mentale sundhed indgår som delelementer. Tilbuddet arbejder ud fra egne interne aftaler, der er med til at forebygge uhensigtsmæssigt adfærd i tilbuddet og i tilfælde af vold vil en borger i nogle tilfælde blive bortvist. Der arbejdes fortløbende med, at forebygge situationer der kan udvikle sig uhensigtsmæssigt. Der er interne regler hvor tilbuddet hele tiden prøver, at være på forkant og hvor man undgår vold eller anden adfærd der kan virke krænkende på personalet eller andre beboere i tilbuddet. Retningslinjerne vedr. forebyggelse bliver jævnligt gennemgået og taget op på personale- møder eller sammen med den øvrige ledelse. Borgerne er medinddraget i udarbejdelsen af handleplaner. Disse understøtter samlet set den pædagogiske indsats og forebyggelse af overgreb i tilbuddet. Herudover er der interne retningslinjer, der kontinuerligt evalueres og revideres om nødvendigt. Herudover forefindes procedure for håndtering af vold eller uhensigtsmæssigt adfærd. Socialtilsynet konstaterer via medarbejder at der er beskrevet beredskab i forhold til, at forebygge overgreb og hvor dette er tilpasset målgruppen og kendt af den enkelte ansat og hvor dette bliver gennemgået ved ny ansættelse og hvor der er studerende i praktik. Tilsynet konstaterer gennem dialog og indsendt materiale, at ledelsen i tilbuddet besidder de kompetencer der skal til for at lede tilbuddet og dette underbygges i socialtilsynets samtaler med de ansatte. Side 13 af 18

14 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i Ledelse og personale kan bekræfte, at de modtager min. 6 lektioner i året hvor de får ekstern faglig supervision og hvor de kan få yderligere i de tilfælde dette er nødvendigt. Herudover er der 2-3 gange årligt pædagogiske dage, hvor der arbejdes med den pædagogiske udvikling i herberget. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en meget kompetent og aktiv bestyrelse der hele tiden er involveret i driften af tilbuddet. Ud over bestyrelsen er også Kirkens Korshærs ledelse i København med til, at sikre den mest optimale drift i tilbuddet. Borgerne har mulighed for kontakt til pædagogisk uddannet personale i tilbuddet. I dagtimerne har borgerne mulighed for at henvende sig til den pædagog som er på arbejde eller stedets ledelse som består af to personer. Ledelsen giver til kende at de har et meget lavt sygefravær og hvor personalet og ledelsen giver til udtryk, at dette skyldes en meget åben og imødekommende ledelse der er tæt på medarbejderne og hvor der arbejdes med en meget høj moral og etik. Tilbuddet har et sygefravær der ligger under det fravær der gør sig gældende på sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet kan bekræfte at samtlige af medarbejdere har en pædagogisk uddannelse og/eller en uddannelse der matcher den gruppe borgere der er indskrevet i tilbuddet. Samtlige medarbejdere har erfaring med gruppen af borgere og de problemstillinger de kan komme med og hvor de samtidigt er helt klare på hvilke metoder der arbejdes efter i tilbuddet. Side 14 af 18

15 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 10.b: Det er afspejlet 4 (i i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 4 (i Socialtilsynet er informeret om, at der vil blive gennemført NADA kursus for samtlige medarbejdere i herberget Alberta, dog ikke den administrative medarbejder. Dette gennemføres i løbet af Socialtilsynet fik under de to aflagte tilsynsbesøg et indtryk af meget gensidig respekt på den positive måde i samspillet mellem personalet og borgerne og hvor borgerne får den faglige hjælp de har krav på. Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport. Tilbuddet har gennemført jf. ansøgning om godkendelse om udvidelse fra 6 til 9 pladser, udvidelse af de nye værelser, hvorved der er rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de investeringer og opnormering fra 6 til 8 ansatte som effektueres ved godkendelse af udvidelsen., jf. tilbuddets budget. Socialtilsynet kan jf. indsendt materiale konstatere en soliditetsgrad der udgør 0,33 % pr. 31. december Tilbuddet er først etableret i 2011, hvorfor det er forventeligt, at soliditetsgraden vil være relativ lav, dog er en soliditetsgrad på 0,33% meget lav efter flere år i drift. Tilbuddet realiserede i det første driftsår underskud, hvilket er den primære årsag til, at egenkapitalen er meget lav. Soliditetsgraden anses at være lav målt i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Side 15 af 18

16 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Tilbuddets økonomi er Indikator 13.a: Tilbuddets gennemskuelig for økonomiske nøgletal, som socialtilsynet og for de fremgår af tilbuddets visiterende årsrapport, er i kommuner overensstemmelse med regnskabet Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Tilbuddet har gennem samtale med tilsynet og ved indsendt materiale bekræftet, at der er afsatte midler i budget 2014 vedr. kurser, årsmøder mv. kr Der påbegyndes og gennemføres NADA - kursus for samtlige personale i tilbuddet. Med baggrund i ovenstående samt besvarelse i indikator 13.a. vurderes det, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig. ledelsen og personale giver til kende, at borgerne er meget glade for deres fysiske rammer og hvor disse ligger i forbindelse med Kirkens Korshærs varmestue centralt placeret i Sønderborg. Efter ansøgning om udvidelse af, 10. marts 2014, indeholder herberget 9 nye ene værelser og hvor der er tilstødende to badeværelser, henholdsvis mand/kvinde og hvor der er vaskefaciliteter. Tilbuddet har nogle rammer der til fulde imødekommer den enkelte borgers særlige behov. det være sig i forhold til værelse, badefaciliteter, vaskefaciliteter og ikke mindst i forhold til bespisning i tilsluttende kirkens korshærs varmestue og i beskæftigelse, der er beliggende på matriklen. Side 16 af 18

17 Side 17 af 18

18 5. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Ingen Formand: Niels Otto Maibom Leder af herberget, Britt Gaarn-Larsen Medlem: Lisbeth Nissen Medarbejder rep; Ingelise Ceresa Jensen *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Takster Side 18 af 18

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere