1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018"

Transkript

1 NOTA ØDC Økonomistyring Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden for arbejdsmarkedet eller har en nedsat arbejdsevne. Det gælder borgere, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse mm. Udvalget har også ansvar for opgaver i relation til virksomhederne, f.eks. placering af borgere i virksomhedspraktik, løntilskud samt samarbejde med virksomheder om at bringe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejde. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ansvaret for etablering af fleksjob, revalidering og andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Som noget nyt har Arbejdsmarkedsudvalget fra 2014 fået ansvaret for indstilling og tilkendelse af førtidspension. Sidst indgår ydelser på integrationsområdet, hvor flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt introduktionsprogram, hvor bl.a. danskundervisning på kommunens Sprogcenter indgår. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg Opr. budget (Netto mio. kr.) Arbejdsmarked og beskæftigelse 621,9 591,5 590,6 589,0 587,0 : Serviceudgifter 7,3 6,3 6,5 6,6 6,6 Overførsler 474,4 457,3 456,2 454,4 452,4 - Forsikrede ledige 140,2 127,9 128,0 128,0 128, er angivet i 2014-prisniveau, mens budgetforslag er angivet i 2015-prisniveau. Udfordringer og aktuelle problemstillinger Der vedtages og gennemføres i disse år flere store reformer på arbejdsmarkedet. Reformerne omhandler i 2014 kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. Derudover er der store reformer på vej i forhold til forsikrede ledige og hele det økonomiske grundlag for indsatsen via statsrefusioner. Reformerne betyder ændringer i ydelserne til borgerne, sagsbehandlingen i jobcenteret og selve aktiveringsindsatsen. Ændringerne medfører også, at de nuværende regler og rutiner på hele beskæftigelsesområdet ændres betydeligt. Så store forandringer kræver fokus på forandringsledelse, udvikling af nye arbejdsgange, omlægning af IT-understøttelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Ændringerne som følge af reformerne bliver derved en stor udfordring for beskæftigelsesområdet i Kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014 og har medført store ændringer i borgernes forsørgelse, aktiveringsindsats og sagsbehandling. Reformen stiller større krav til koordineret sagsbehandling i forhold til kommunens tværfaglige indsats mellem forskellige fagområder. I forhold til unge skal der nu være langt mere fokus på at indsatsen munder ud i Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. klausfi /14 14/8491

2 ordinær uddannelse og at borgerens plan skal pege i den retning. Sidst har reformen indført nyttejobs, hvor borgere for kontanthjælp skal udføre forefaldende nyttigt arbejde i Høje-Taastrup Kommune. Der er fokus på at udvikle disse nyttejobs, så alle kommunens fagområder er en del af nyttejobordningen og at der er beskrevet klare rammer for grænsen mellem borgere i nyttejob og fastansatte. Sygedagpengereform trådte i kraft den 1. juli 2014 og medfører en række væsentlige ændringer i indsatsen for sygemeldte. For det første afskaffes varighedsbegrænsingen for sygedagpenge på 52 uger. Til gengæld indføres en tidlig visitation, der efter 5 måneder skal tage stilling til om borgeren opfylder betingelserne for at forlænge sygedagpengene. Opfylder borgeren ikke betingelserne for forlængelse skal borgeren deltage i et såkaldt jobafklaringsforløb. Forløbet minder på mange områder om ressourceforløb som iværksættes gennem kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam. Reformen stiller krav om: tættere samarbejde mellem ydelsesudbetaling og jobcenter i forhold til opfølgning på borgere der forventes raskmeldt inden for 8 uger styrket sagsbehandling omkring den tidlige indsats, så der kan tages stilling til forlængelse efter 5 måneder længerevarende jobafklaringsforløb, når borgerens sygemelding ikke kan omfattes af de almindelige forlængelsesregler på sygedagpenge Tværgående samarbejde, ressourceforløb og rehabilitering. De seneste større reformer på beskæftigelsesområdet har stillet krav om en mere smidig, samarbejdende og koordineret kommunal forvaltning, så borgeren ikke skal løbe spidsrod mellem forskellige kommunale fagområder. Dette er også et fokusområde for Høje-Taastrup Kommune, hvor der i forhold til målgrupperne for ressourceforløb, uddannelse til unge og hjerneskadede er et stigende behov for koordineret sagsbehandling. Beskæftigelsesreform, reform af statsrefusionssystemet og budgetanalyse. Der er indgået en politisk aftale i juni 2014 om en beskæftigelsesreform for forsikrede ledige der knyttes sammen med en reform af hele statsrefusionssystemet. Aftalen er inspireret af Carsten Koch udvalgets arbejde og forventes markant at ændre aktiveringssystemet. Særligt ønskes der er en langt mere individuel indsats, hvor mere ansvar placeres hos den enkelte ledige. Samtidig fjerner reformen statsrefusion for en række aktiveringstyper, så det alene bliver aktiveringstilbuddets relevans og jobeffekt der bliver afgørende. Administrationen har i foråret 2014 udarbejdet en budgetanalyse, der sammenligner Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats med andre kommuner. Analysen viser, at Høje-Taastrup Kommune har lave aktiveringsudgifter og lave administrationsudgifter til sagsbehandlere, jobkonsulenter mm. Byrådet har i forlængelse af reformdrøftelser ønsket at styrke beskæftigelsesindsatsen i Høje-Taastrup og afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden Midlerne skal øge antallet af sagsbehandlere, reducere antallet af sager pr. sagsbehandler i jobcenteret og dermed medvirke til at nedbringe ledigheden. Mål Beskæftigelsesministeren har for 2015 fastsat fire målsætninger for beskæftigelsesindsatsen. Flere unge skal have en uddannelse Borgere på langvarig offentlig forsørgelse skal have en sammenhængende indsats Langtidsledigheden skal bekæmpes En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Målene fremgår af Høje-Taastrup Kommunes Beskæftigelsesplan 2015, der er godkendt af Byrådet i oktober Heri indgå en beskrivelse af hvordan målene forventes opnået samt en beskrivelse af de konkrete måleniveauer. Den løbende opfølgning på målene behandles af Arbejdsmarkedsudvalget, som hvert kvartal får en status på målopfyldelsen. Økonomisk oversigt 2

3 på politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse er primært baseret på prognoser om udvikling i ledighed og lign. tet er aktivitetsbaseret og udarbejdet på baggrund af en gennemsnitspris på de forskellige forsørgelsesydelser og et forventet antal borgere. En mindre del af budgettet er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling mm. Tabel 1.2: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse fordelt på aktivitetsområde (Netto mio. kr.) Opr. budget Forsørgelsesydelser 575,2 536,2 535,1 533,4 531,4 Aktivering og indsats 35,4 46,1 46,1 46,1 46,1 Øvrige områder 11,2 9,2 9,4 9,5 9,5 I alt 621,9 591,5 590,6 589,0 587,0 Serviceudgifter 7,3 6,3 6,5 6,6 6,6 Overførsler 474,4 457,3 456,2 454,4 452,4 Forsikrede ledige 140,2 127,9 128,0 128,0 128, er angivet i 2014-prisniveau, mens budgetforslag er angivet i 2015-prisniveau. Forsørgelsesydelser Aktivitetsområdet Forsørgelsesydelser omfatter alle forsørgelsesydelser inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område. De største områder er førtidspension, kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Nettobudgettet for forsørgelsesydelser for 2015 udgør 536,2 mio. kr., heraf udgør udgifter 705,2 mio. kr. og indtægterne 169,1 mio. kr. Der forventes 334 færre borgere på forsørgelsesydelser i 2015 end i 2014 og på den baggrund er budgettet reduceret med ca. 39 mio. kr., jf. tabel 1.3. Det skyldes for det første et fald i antallet af førtidspensionister på grund af at Høje-Taastrup Kommune de senere år har tilkendt få førtidspensioner. For det andet skyldes faldet forkortelse af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, som har ramt Høje-Taastrup Kommune relativt hårdt. Det skyldes at der bor mange ufaglærte i Høje-Taastrup Kommune, som har sværere ved at finde et nyt job end andre grupper på arbejdsmarkedet. Sidst forventes kontanthjælpsreformen og den styrkede indsats for unge, at medføre at flere unge søger ind på en uddannelse, hvilket forventes at medføre færre kontanthjælpsmodtagere. I forbindelse med at Byrådet har givet 2,5 mio. kr. til flere sagsbehandlere, så er budgettet på kontanthjælp reduceret, da indsatsen forventes at medføre at flere borgere kommer i arbejde og uddannelse. tet er reduceret med 1,3 mio. kr. i 2015 stigende til 5,1 mio. kr. i Aktivering og indsats Aktivitetsområdet Aktivering og indsats omfatter udgifter til aktivering for de største grupper af ydelsesmodtagere under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det vedrører udgifter til den mest udbredte aktiveringstype vejledning og opkvalificering. Derudover omfatter området udgifter til ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og løntilskud til a-dagpengemodtagere. Under området hører udgifter til Høje-Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og Fremtid samt kommunens eksterne leverandører på aktiveringsområdet. Sidst omfatter området også Høje-Taastrup Kommunes Sprogcenter, hvor der gennemføres danskuddannelse for voksne udlændinge. Nettobudgettet på aktiveringsområdet udgør 46,1 mio. kr. i , heraf er 87,4 mio. kr. udgifter og 41,3 mio. kr. indtægter via statsrefusioner og tilskud på integrationsområdet. tet øges med 10,7 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket dels skyldes, at der er lagt et loft over hvor meget statsrefusion kommunerne kan få på aktiveringsområdet, dels at refusion på aktivering i forbindelse med kontanthjælpsreformen er blevet gjort afhængig af typen af aktivering og ledighedslængde. Det betyder, at når en borger aktiveres tidligt i ledighedsforløbet, så skal kommunen betale den fulde udgift selv. Først efter en periode (typisk 9 eller 24 måneders ledighed) kan kommunen få 50 statsrefusion på udgifter til aktivering. Disse ændringer betyder for det første, at det er blevet dyrere at sende borgere i aktivering, og for det andet, at det er blevet langt mere kompliceret at styre området. 3

4 Øvrige områder Øvrige områder omfatter primært udgifterne til mentor, lægeerklæringer og tolkebistand. Nettobudgettet udgør 9,6 mio. kr. i 2015, heraf er de 6,7 mio. kr. serviceudgifter og de 2,9 mio. kr. er overførselsudgifter. Øvrige områder er det eneste aktivitetsområde under Arbejdsmarkedsudvalget med serviceudgifter. tet er sammensat med 24,2 mio. kr. i udgifter og 15,0 mio. kr. i indtægter. tet reduceres med 1,6 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket primært skyldes at mentorudgifterne reduceres. Som følge af indfasning af kontanthjælpsreformen blev der forudsat et budgetbehov på 2,6 mio. kr. i 2014 og 1,4 mio. kr. i 2015 på mentorområdet og budgettet falder derfor med 1,2 mio. kr. fra 2014 til Det resterende fald i budgettet på 0,4 mio. kr. skyldes, at der bortfalder puljeindtægter. Mængder og forudsætninger Tabel 1.3: Antal fuldtidspersoner på forsørgelse i budget Mængde/forudsætning Regnskab 2013 Opr Arbejdsmarkedsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Forsikrede ledige Førtidspension Integration kontanthjælp Kontanthjælp Ressourceforløbsydelse Revalidering Sygedagpenge Uddannelseshjælp Uddannelsesydelse I alt Alle personer i ovenstående tabel 1.3 er opgjort som fuldtidspersoner, dvs. en person der har været ledig i en fuld opgørelsesperiode. F.eks. vil 3 ledige personer, der hver har en ledighedsperiode på 4 måneder, samlet set udgøre 1 fuldtidsperson set hen over ét år. Der forventes i alt fuldtidspersoner i 2015 som forventes at falde til fuldtidspersoner i Faldet skyldes primært det vedtagne prioriteringsbidrag Nedbringelse af ledigheden, hvor området tilføres flere sagsbehandlere, men hvor der også forventes en reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedsydelse (antal fuldtidspersoner) Arbejdsmarkedsydelse er for forsikrede ledige, der i 2014, 2015 og 2016 mister deres dagpengeret. De har mulighed for op til 2 år på arbejdsmarkedsydelse, der svarer til kontanthjælp. Der forventes 140 fuldtidspersoner i 2014 og 99 i Arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ydelse, der er indført for at afbøde konsekvenserne af dagpengereformen. Arbejdsmarkedsydelsen aftrappes fra 2 år i 2014 til 0 med udgangen af Derfor forventes antallet af borgere på arbejdsmarkedsydelse at falde fra 2014 til Fleksjob og ledighedsydelse (antal fuldtidspersoner) Fleksjob er for personer, der har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, og som ansættes på nedsat timetal og med skånebehov hos en arbejdsgiver. Ledighedsydelse er for personer, der også har en varig nedsættelse af arbejdsevnen, men hvor personen er ledig, dvs. ikke er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver. Der forventes 450 personer i fleksjob og på ledighedsydelse i Forsikrede ledige (antal fuldtidspersoner) Forsikrede ledige er personer der er ledige og medlem af en a-kasse. Antallet af forsikrede ledige forventes at falde fra i 2013 til 912 i Faldet skyldes primært den forkortede dagpengeperiode, som reducerer retten til a-dagpenge fra 4 til 2 år. Førtidspension (antal fuldtidspersoner) Førtidspension er for personer, der har en ubetydelig arbejdsevne som er varig nedsat og som 4

5 ikke forventes genvundet. Høje-Taastrup Kommune bevilger i en kommunal sammenhæng få førtidspensioner og derfor forventes antallet af førtidspensionister at falde. Der forventes personer i , hvilket er 76 færre end i 2013 og 114 færre end det oprindelige budget for forudsætningen for 2014 blev fastsat højt, da der på daværende tidspunkt blev forventet en tilgang på 100 nye sager hvert år. Tilgangen har de seneste 12 måneder (okt 2013 sep 2014) været 26 nye førtidspensioner. Integration kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Integration kontanthjælp tildeles efter samme principper som den almindelige kontanthjælp. Denne type er blot afgrænset til at være for personer, der er omfattet af et introduktionsforløb efter integrationsloven. Der forventes 12 personer på denne ydelse i Kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Kontanthjælpsmodtagere er personer, der ikke er medlem af en a-kasse og som på grund af begrænset formue, er berettiget til kontanthjælp. Kontanthjælp er målrettet personer under 30 år med en uddannelse og personer over 30 år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere forventes at falde fra fuldtidspersoner i 2015 til i Faldet skyldes det vedtagne prioriteringsbidrag Nedbringelse af ledigheden, hvor indsatsen forventes at medføre færre borgere på kontanthjælp. Ressourceforløbsydelse (antal fuldtidspersoner) Ressourceforløbsydelse er for personer, der har haft en længere periode på offentlig forsørgelse og hvor det vurderes at arbejdsevnen er truet. Når borgeren bevilges et ressourceforløb, der kan have op til 5 års varighed, så skal kommunen afprøve alle relevante tilbud for at vurdere om borgeren kan træde ind på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet igen. Ressourceforløb blev introduceret med fleksjob- og førtidspensionsreformen i Der forventes en stigning i ressourceforløb fra 50 i 2014 til 90 i Revalidering (antal fuldtidspersoner) Revalidering er for personer, der har en nedsat arbejdsevne og hvor det vurderes at de kan genindtræde på arbejdsmarkedet ved at gennemføre en form for kompetencegivende uddannelse. Der forventes 33 personer på revalidering i Sygedagpenge (antal fuldtidspersoner) Sygedagpenge er for sygemeldte personer, der er medlem af en a-kasse. Der forventes 519 modtagere af sygedagpenge i , hvilket er 64 personer færre end i Uddannelseshjælp (antal fuldtidspersoner) Uddannelseshjælpsmodtagere er personer, der ikke er medlem af en a-kasse og som på grund af begrænset formue, er berettiget til kontanthjælp. Uddannelseshjælp er målrettet unge under 30 år uden uddannelse. Antallet af personer på uddannelseshjælp forventes at ligge stabilt på 454 personer i perioden Uddannelsesydelse (antal fuldtidspersoner) Uddannelsesydelse er for forsikrede ledige, der i 2013 og 2014 har mistet deres dagpengeret. De har mulighed for op til 6 måneder på uddannelsesydelse, der svarer til kontanthjælp. Der forventes 50 fuldtidspersoner i 2014, hvor ordningen også bortfalder. Derfor forventes der ingen personer omfattet af denne ordning i Tabel 1.4: Aktivering: Mængder og forudsætninger i budget 2015 Mængde/forudsætning Regnskab 2013 Opr Forsikrede ledige Kontanthjælp Uddannelseshjælp I alt Arbejdsmarkedsudvalget har fastlagt for 2015, at 25 pct. af borgerne på området skal være i aktivering, herunder at 55 pct. skal være i virksomhedsrettet aktivering og 45 pct. i vejledning og opkvalificering, som dækker et bredt spektre af uddannelser, jobsøgningskurser og andre forløb der skal udvikle borgernes arbejdsevne. Antalsforudsætningerne omkring aktivering fremgår af tabel 1.4. Aktivering - Forsikrede ledige (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 230 forsikrede ledige i aktivering i 2015, hvilket svarer til 25 pct. af målgruppen. 5

6 Aktivering - Kontanthjælp (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 321 kontanthjælpsmodtagere i aktivering i 2015, hvilket svarer til 25 pct. af målgruppen. Aktivering Uddannelseshjælp (antal fuldtidspersoner) Der forudsættes 114 modtagere af uddannelseshjælp i aktivering i 2015, hvilket svarer til 25 pct. af målgruppen. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 1.5: Økonomisk oversigt for politikområde Arbejdsmarked og beskæftigelse fordelt på aktivitetsområde og udgiftstype Bevillingsniveau 2015 (Netto) 2015 (Udgift) 2015 (Indtægt) (Mio. kr.) Forsørgelsesydelser 536,2 705,2-169,1 - Overførsler 418,4 587,5-169,1 -Forsikrede ledige 117,8 117,8 - Aktivering og indsats 46,1 87,4-41,3 - Overførsler 35,9 62,6-26,7 - Forsikrede ledige 10,2 24,8-14,6 Øvrige områder 9,2 24,2-15,0 - Serviceudgifter 6,3 6,9-0,6 - Overførsler 2,9 17,3-14, er angivet i 2014-prisniveau, mens budgetforslag 2015 er angivet i 2015-prisniveau. 6

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version

Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere