Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og lovgrundlag for reelle ejere Hvilke virksomheder skal registrere reelle ejere Virksomhedstyper, der ikke skal registrere reelle ejere Hvem er reelle ejere? Forskel på reelle ejere og legale ejere Virksomheden har reelle ejere Direkte og indirekte ejerskab via kapital og stemmer Indirekte ejerskab - ejerkæder Nominee-ordning Overdragelse af stemmerettigheder Stemmeretsbegrænsning Potentielle stemmerettigheder Kontrol ved hjælp af andre midler Udpegning af ledelsesmedlemmer Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger Vetorettigheder Særligt om I/S, K/S og virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) Kommanditselskaber Interessentskaber Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) Særligt om finansielle virksomheder Særligt om erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsen Begunstigede personer Begunstigede gruppe Særligt om ikke-erhvervsdrivende fonde og visse foreninger Visse foreninger Dato for det reelle ejerskab Virksomheden har ikke reelle ejere Virksomheden kan ikke identificere reelle ejere Omfanget af pligten til at indhente oplysninger om reelle ejere Hvem har ansvaret for registrering af reelle ejere? Efterfølgende ændringer af de registrerede oplysninger Hvor skal oplysningerne registreres? Nye virksomheder stiftet den 23. maj eller senere Hvornår skal oplysningerne om reelle ejere registreres? Advisering til personer, der registreres som reelle ejere Offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere Konkurs eller likvidation Maj

3 1. Indledning Fra den 23. maj 2017 skal virksomheder registrere oplysninger om deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom i Erhvervsstyrelsens it-system. Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Det er ikke nødvendigvis alle ejere af en virksomhed, der er reelle ejere. Virksomheden skal konkret vurdere, hvilke ejere, der opfylder definitionen for at være reel ejer. Registrering af reelle ejere kan udmønte sig i tre forskellige scenarier: 1) Virksomheden har reelle ejere 2) Virksomheden har ikke reelle ejere 3) Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere Har virksomheden reelle ejere, registreres oplysningerne om de reelle ejere og deres rettigheder. Har virksomheden ikke reelle ejere eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, registreres virksomhedens ledelse som reelle ejere. Virksomhederne skal opbevare dokumentation for indhentelse af oplysninger om reelle ejere i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter virksomheden ophører. 2. Baggrund og lovgrundlag for reelle ejere Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om indførelse af et register over reelle ejere gennemfører dele af skattelypakken fra december 2014 og implementerer 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser om registrering af reelle ejere i selskaber og andre juridiske enheder. Registrering af reelle ejere skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser og skaber øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Gennemsigtigheden skal også medvirke til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. De omfattede virksomheder er forpligtede til efter anmodning, at stille oplysninger om deres reelle ejere samt forsøg på at identificerede deres reelle ejere til rådighed for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og andre offentlige myndigheder. Lov nr. 262 om indførelse af register over reelle ejere BEK nr. 488 om registrering og offentliggørelse af ejere i Erhvervsstyrelsen Maj

4 3. Hvilke virksomheder skal registrere reelle ejere Følgende virksomhedstyper er omfattet af reglerne om reelle ejere. Selskabslovgivningen Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S) Interessentskaber (I/S) Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) Erhvervsdrivende fonde Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG) Finansiel lovgivning Finansielle virksomheder omfattet af selskabsloven Gensidige forsikringsselskaber Tværgående pensionskasser Sparekasser Andelskasser Sparevirksomheder Firmapensionskasser Kapitalforeninger Investeringsforeninger SIKAV Lov om fonde og visse foreninger Ikke-erhvervsdrivende fonde Legater Stiftelser Andre selvejende institutioner Foreninger (Fagforeninger, brancheforeninger m.fl.) 3.1. Virksomhedstyper, der ikke skal registrere reelle ejere Følgende virksomheder er ikke omfattet af reglerne om reelle ejere: Børsnoterede virksomheder (virksomheder, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten) Enkeltmandsvirksomheder Personligt ejede mindre virksomheder (PMV) Selvstændige offentlige virksomheder (SOV) Filialer Maj

5 Frivillige foreninger Andelsboligforeninger 4. Hvem er reelle ejere? Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. En reel ejer er altid en fysisk person. Det kan både være en danske og udenlandske personer. Det er ikke nødvendigvis alle ejere af en virksomhed, der skal registreres som reelle ejere. Virksomheden skal foretage en konkret vurdering. Er virksomheden ejet af en anden virksomhed, er det de bagvedliggende fysiske personer, som skal registreres som reelle ejere. Det gælder også, hvis den virksomhed, som skal registrere reelle ejere, er ejet af en udenlandsk virksomhed. Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal således klarlægges. Ved opgørelse af reelt ejerskab skal der således ses igennem eventuelle juridiske personer, så de fysiske personer, som i sidste ende har en tilstrækkelig del af kapitalen eller stemmerne, eller som på anden måde udøver kontrol, vil være de personer, der skal registreres som den pågældende virksomheds reelle ejere. Bestemmelsen omfatter alle former for ejerskab eller kontrol. Det betyder, at der ikke er krav om, at en person har ejerandele (kapital eller stemmer) i den pågældende virksomhed for at kunne være reel ejer. En person kan også være reel ejer ved at have kontrol over en virksomhed på anden måde. Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og i den forbindelse kan undersøgelse af både vedtægter, ejeraftaler og pantsætningsaftaler være relevante at inddrage. Det er ligeledes virksomhedens ansvar at registrere de reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system Forskel på reelle ejere og legale ejere Registrering af ejerforhold omfatter to typer ejere: legale ejere og reelle ejere. Det er kun A/S, ApS, IVS, P/S, SE-selskaber og K/S, der er registreringspligtig iht. LEV, som skal registrere oplysninger om både legale og reelle ejere. Legale ejere er en person eller en virksomhed, der har 5 % eller mere af stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen. Maj

6 Legale ejere Personer og Virksomheder Kapital og stemmer Angivelse af stemmer og kapital i intervaller. Indirekte ejerskab afhængig af bestemmende indflydelse og direkte ejerskab. Der skal gives meddelelses til selskabet om ændringer i forhold til ejerskab af kapital og stemmer, når intervalgrænser krydses. Virksomheden foretager registrering i Erhvervsstyrelsens it-system. Reelle ejere Kun personer Kapital og stemmer Angivelse af stemmer og kapital præcis andel. Indirekte ejerskab baseret på tilstrækkelig del (25 pct.), dvs. uafhængig af bestemmende indflydelse og uafhængig af direkte ejerskab. Kontrol ved hjælp af andre midler uafhængig af stemmer og kapital. Virksomheden har ansvaret for at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom i Erhvervsstyrelsens it-system. 5. Virksomheden har reelle ejere For at en person er reel ejer, skal personen besidde en tilstrækkelig andel af kapitalen eller stemmerne eller udøve kontrol ved hjælp af andre midler. En person kan være reel ejer ved at have stemmer eller kapital direkte i en virksomhed, indirekte i en virksomhed eller ved at have kontrol over en virksomhed på anden måde eller som følge af en kombination af disse. Det er den samlede de facto indflydelse, som er afgørende for, om den pågældende kan betragtes som reel ejer. Det er virksomheden, der skal foretage en konkret vurdering af, hvilke ejere, der opfylder definitionen for at være reel ejer. Det er ikke nødvendigvis alle ejere af en virksomhed, der er reelle ejere. Virksomheden skal opbevare oplysninger om dets forsøg på at identificere deres reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget Direkte og indirekte ejerskab via kapital og stemmer En person kan være reel ejer ved direkte ejerskab. Det vil sige, at personen direkte ejer ejerandele i den pågældende virksomhed. En person kan også være reel ejer ved indirekte at eje en virksomhed. Det vil sige, at personen ejer den pågældende virksomhed via en anden virksomhed, f.eks. en holdingkonstruktion. Der er ikke en fast grænse for, hvor stor en andel af stemmer og kapital en person skal være i besiddelse af for at kunne være reel ejer. Dog antages det, at det reelle ejerskab opstår, når en fysisk person direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed. Værdien 25 pct. er således en indikation på reelt ejer- Maj

7 skab. En person kan blive anset for at være reel ejer ved en besiddelse på eksempelvis 15 pct. af ejerandelene, men hvor personen herudover kan udøve kontrol ved hjælp af andre midler. Se mere herom i afsnit 5.2. Er en virksomhed A 100 pct. ejet af en børsnoteret virksomhed B, har virksomhed A ingen reelle ejere, og skal i stedet registrere denne oplysning og indsætte ledelsen som reelle ejere. Er virksomhed A ejet 100 pct. af virksomhed C, der er 100 pct. ejet af den børsnoterede virksomhed B, så er resultatet det samme for både virksomhed A og C, dvs. virksomhederne har ikke reelle ejere, og ledelsen skal registreres som reelle ejere. Ejerkæden stopper således når en virksomhed ejes 100 pct. af en børsnoteret virksomhed. Er virksomhed A kun ejet 50 pct. af den børsnoterede virksomhed B, så er virksomhed A nødt til at indhente oplysninger om den eller de ejere, der har de andre 50 pct. af virksomhed A. Hvis de andre 50 pct. er ejet af en børsnoteret virksomhed D, så er virksomhed A samlet set ejet 100 pct. af børsnoterede virksomheder og har derfor ikke reelle ejere, og skal indsætte ledelsen som reelle ejere. Hvis virksomhed A er ejet 50 pct. af en børsnoteret virksomhed og 50 pct. af virksomhed E, så vil virksomhed A skulle indhente oplysninger om ejerne i ejerkæden med virksomhed E og konkret vurdere, om der er personer, der er reelle ejere i virksomhed A Indirekte ejerskab - ejerkæder For at kunne vurdere, hvem der er den eller de reelle ejere i en virksomhed, er virksomheden nødt til at klarlægge hele ejerstrukturen (ejerkæden) i virksomheden og koncernen, hvis der indgår flere virksomheder. Figur 1: Ejerkæde Med udgangspunkt i virksomhed A, som skal registrere sine reelle ejere, skal virksomheden forholde sig til alle led i ejerkæden. Man skal blive ved med at se, om næste led i ejerkæden ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. De perso- Maj

8 ner for enden af ejerkæden, som har en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne skal registreres som reelle ejere. I alle led anvendes de 25 pct. som indikation på reelt ejerskab, men det skal også undersøges, hvorvidt der er derudover er kontrol ved hjælp af andre midler. Er der i ejerkæden virksomheder eller personer, der ikke har en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, er virksomheden nødt til at undersøge, om personen for enden af ejerkæden kontrollerer virksomheden ved hjælp af andre midler, og som følge heraf er reel ejer af virksomheden. Det betyder i figur 1, at det ikke kan udelukkes, at der bag virksomhed C kan være fysiske personer, som har kontrol over virksomhed A ved hjælp af andre midler. Det samme gør sig gældende i forhold til vurderingen af Lene. Hvis ejerkæden i figur 1 alene vurderes ud fra de angivne procentsatser og udelukker, at der er tale om kontrol ved hjælp af andre midler, vil Erhvervsstyrelsens vurdering være, at Peter, Jens, Mie og Hanne skal registreres som reelle ejere Registrering af direkte og indirekte ejerandele og stemmerettigheder I registreringsløsningen indtastes alene den direkte andel af kapital og stemmerettigheder. Er en person alene indirekte ejer af virksomheden, der skal registrere reelle ejere, så skal andel af kapital og stemmer ikke angives. Oplysning om, at personen er indirekte ejer skal dog angives. Har personen bestemmende indflydelse, det vil sige ejes mere end 50 pct. af stemmer eller kapital, anføres dette i tekstfeltet andre rettigheder under Kan personen kontrollere virksomheden på anden måde? Det er Erhvervsstyrelsens umiddelbare vurdering, at en beregning af et indirekte ejerskab ikke vil give et retvisende billede af det reelle ejerskab, hvorfor oplysning om, at personen indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del, vurderes at være tilstrækkeligt. En beregning af det indirekte ejerskab vil heller ikke være sigende i forhold til, om en person har bestemmende indflydelse, hvilket har betydning for en persons mulighed for at få gennemført beslutninger i en virksomhed. Erhvervsstyrelsen finder derfor, at oplysning om bestemmende indflydelse skal angives, da en beregning af det indirekte ejerskab ikke kan anvise dette Nominee-ordning Da reelle ejere er de fysiske personer, som i sidste ende er de personer, der kontrollerer virksomheden, vil det også være nødvendigt at indhente oplysninger om en ejer, som udøver sine rettigheder via en såkaldt nominee-ordning. Grunden hertil skal findes i formålet med bestemmelserne om reelle ejere, som er at skabe gennemsigtighed omkring ejerstrukturer og få registreret de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Der skal ikke registreres oplysninger om nominee, men alene den person, der er reel ejer. Maj

9 Overdragelse af stemmerettigheder Når virksomheden skal vurdere, hvem der er dens reelle ejere, kan det være relevant at se på, om der er sket overdragelse af stemmeretten på ejerandele til en anden person. Ejer en fysisk person en tilstrækkelig del af ejerandelene i en virksomhed til at være reel ejer, og har personen overdraget stemmeretten på ejerandelene til en anden fysisk person eventuelt gennem en eller flere juridiske personer forudsættes det, at begge de fysiske personer vil blive anset som reelle ejere. Har en person fået overdraget stemmerettigheder gennem en pantaftale, skal disse stemmerettigheder også medregnes i opgørelsen af, om der er tale om person er reel ejer. Det er en forudsætning, at der faktisk rådes over rettighederne og at rettighederne således ikke blot udøves i overensstemmelse med modtagne instrukser fra pantsætter Stemmeretsbegrænsning Hvis en ejer af et selskab er underlagt stemmeretsbegrænsninger på sin ejerandel, vil dette ikke have betydning for, om den pågældende person er reel ejer. Ejer en personeksempelvis 30 pct. af aktierne i et aktieselskab vil det medføre, at den pågældende person er reel ejer, uanset om der eventuelt er indført en begrænsning, så der kun kan stemmes på 5 pct. af de samlede stemmerettigheder. I forbindelse med registrering af personen som reel ejer i Erhvervsstyrelsens it-system, skal den præcise procentsats for ejerandele og stemmerettigheder angives og i dette tilfælde vil det være henholdsvis 30 pct. og 5 pct. Hvis der via en ejeraftale eller lignende er fastsat vetorettigheder, der begrænser den pågældendes udøvelse af stemmerettigheder vil tilsvarende gøre sig gældende. Det er relevant at få kendskab til de ejere, som er reelle ejere i økonomisk forstand, men også de ejere, som er reelle ejere i forvaltningsmæssig forstand. Dette skyldes, at begge typer af reelle ejere er vigtige i relation til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, da de kan påvirke det konkrete selskab samt få andel i midlerne. Stemmeretsbegrænsninger kan bl.a. fremgå af både ejeraftaler og vedtægter og skal derfor tages i betragtning i forbindelse med identificeringen af virksomhedens reelle ejere Potentielle stemmerettigheder Når virksomheden skal foretage den konkrete vurdering i forbindelse med identificeringen af dens reelle ejere, skal eksistensen af potentielle stemmerettigheder tages i betragtning. Det betyder, at eks. fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser og købsoptioner på kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning. Dette skyldes, at denne form for rettigheder vil kunne aktiveres ved en ensidig beslutning fra rettighedshaveren, som dermed selv bestemmer, hvornår vedkommende vil råde over kapitalandelene. Hvis denne form for rettigheder ikke skulle tages i betragtning, ville de kunne benyttes til at sløre et reelt ejerskab. Omvendt må udstederen af rettigheden nødvendigvis også skulle medregne ikke- Maj

10 udnyttede rettigheder, da udstederen af rettigheden, indtil rettighedshaveren aktiverer denne, fortsat råder over kapitalandelene. Virksomhedens ansvar for at medregne denne form for indirekte ejerskab og kontrol ved opgørelsen af, hvorvidt en fysisk person er reel ejer, strækker sig kun til det selskabet vidste eller burde vide Kontrol ved hjælp af andre midler En person kan være reel ejer ved at have kontrol over virksomheden. Der er ikke krav om, at personen har stemmer eller kapital i virksomheden for at kunne være reel ejer. Kontrol ved hjælp af andre midler betyder, at personen har en væsentlig indflydelse på beslutninger, der træffes i den pågældende virksomhed, f.eks. via aftale, ret til udpegning af bestyrelsesmedlemmer eller lignende. Kontrol ved hjælp af andre midler, herunder rettigheder i henhold til selskabets vedtægter eller aftale, f.eks. ejeraftale eller pantsætningsaftale kan omfatte: Udpegning af ledelsesmedlemmer Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger Vetoret Andre rettigheder Der er ikke tale om en udtømmende liste. Har en person en anden rettighed, der betyder, at vedkommende udøver kontrol over virksomheden, skal oplysning om denne rettighed registreres under andre rettigheder Udpegning af ledelsesmedlemmer En ret til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne af selskabets bestyrelse vil ligeledes kunne medføre reelt ejerskab. Der må dog i sådanne situationer bestå et retskrav på grundlag af selskabets vedtægter, ejeraftale, aftale i forbindelse med pantsætning af kapitalandele eller lignende Godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger I vurderingen af, om der foreligger reelt ejerskab, er det relevant, at se på, om en person har indflydelse på udbetaling af udbytte, da personen på den måde kan have kontrol over pengestrømme i virksomheden Vetorettigheder Der kan ud fra en konkret vurdering være tale om reelt ejerskab via vetorettigheder. Det vil dog forudsætte, at der samtidig er tale om en eller anden form for ejerskab, da en vetorettighed alene ikke kan medføre reelt ejerskab. Maj

11 5.3. Særligt om I/S, K/S og virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder adskiller sig fra kapitalselskaber (A/S, ApS, IVS og P/S), da der som udgangspunkt ikke er tale om stemmeafgivelse efter kapital i disse virksomheder. Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering af ejerskab og kontrol, så de reelle ejere i virksomheden identificeres Kommanditselskaber I relation til kommanditselskaber er det vigtigt at være opmærksom på den specielle struktur virksomhedsformen har, hvor komplementaren er den fuldt ansvarlige deltager, mens kommanditisterne er de personer, som udøver de traditionelle forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder, såsom stemmeret på generalforsamlingen og modtager udbyttebetalinger i forhold til deres deltagelse i virksomheden. Kommanditisterne vil i alle tilfælde skulle vurderes i forhold til definitionen af reelle ejere, da deres deltagelse i selskabet nødvendigvis karakteriseres som ejerskab. Hvad angår komplementaren er det et krav, at denne ligeledes tildeles økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder, dog som udgangspunkt ikke på samme vilkår som kommanditisterne. Komplementaren modtager således som udgangspunkt ikke økonomiske rettigheder i form af udbytte, men i stedet som en nærmere fastsat kompensation for den økonomiske risiko komplementaren har i kraft af vedkommendes rolle som fuldt ansvarlig virksomhedsdeltager. Komplementaren tildeles endvidere heller ikke forvaltningsmæssige rettigheder i kraft af stemmer på lige vilkår med kommanditisterne, men ofte i stedet i form af vetoret på et eller flere områder på generalforsamlingen. Selvom komplementaren som udgangspunkt ikke er at anse som ejer, kan der opstå situationer, hvor der konkret alligevel må foretages en vurdering af, om den samlede sum af rettigheder som komplementaren er tillagt kan gøre, at vedkommende alligevel skal betragtes som reel ejer Interessentskaber Et interessentskab er karakteriseret ved, at flere deltagere går sammen om at udøve erhvervsdrift, og at der er personlig og ubegrænset hæftelse for samtlige deltagere, herunder overfor alle aftalehververe og tredjemand. Desuden hæfter deltagerne solidarisk for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder fastsætter ingen krav til interessenternes økonomiske eller forvaltningsmæssige beføjelser. Det er således op til interessenterne indbyrdes at aftale forholdet omkring økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder. Når virksomheden skal indhente oplysninger om de reelle ejere, vil det således være nødvendigt at forholde sig til, hvad der er aftalt indbyrdes, interessentskabskontrakten m.v. for konkret at vurdere, hvem, der er virksomhedens reelle ejere. Maj

12 Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA) er kendetegnet ved, at de adskiller sig fra kapitalselskaber. Det er således en betingelse, at økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder ikke er baseret på deltagerenes andel af kapitalen. Det betyder eksempelvis, at et FMBA, hvor alle deltagerne har en stemme hver, vil vurderingen af, om en person ejer en tilstrækkelig del af FMBA et skulle opgøres på baggrund af det samlede antal deltagere. I et FMBA med 10 deltagere, hvor alle har en stemme hver, vil hver enkelt deltager således have 10 pct. af stemmeragtighederne. Det samme gør sig gældende i forhold til en deltagers andel af kapitalen i virksomheden Særligt om finansielle virksomheder Finansielle virksomheder skal registrere oplysninger om reelle ejere på samme måde som øvrige virksomheder. Der kan dog være særlige forhold, der gør sig gældende i en finansiel virksomhed. Finansielle virksomheder omfattet af selskabsloven følger denne lovs bestemmelser om registrering af reelle ejere. De øvrige finansielle virksomhed følger den særlov, den pågældende virksomhed er omfattet af. Finansielle virksomheder skal på samme måde som øvrige virksomheder undersøge om virksomheden har personer, der opfylder definitionen på at være reelle ejere. Investeringsforeninger og SIKAV er kan bestå af afdelinger, som er børsnoterede eller ikke børsnoterede afdelinger. I forhold til registrering af reelle ejere, så er det vigtigt at være opmærksom på, at det er den juridiske person, der skal indhente oplysninger om reelle ejere Særligt om erhvervsdrivende fonde Fonde er pr. definition selvejende og har derfor ikke ejere. Reelle ejere er dog ikke nødvendigvis ejere i ordets egentlige forstand, men derimod fysiske personer, som på den ene eller den anden måde kontrollerer fonden eller får tildelt en vis andel af midler fra fonden. Reelle ejere i fonde er defineret som den eller de fysiske personer, som i sidste ende direkte eller indirekte udøver kontrol eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser. Definitionen på reelle ejere i erhvervsdrivende fonde svarer til definitionen af reelle ejere i virksomheder. Da der således ikke er tale om ejere i traditionel forstand i fonde, indeholder definitionen desuden konkrete fysiske personer, som kan sidestilles med ejere, og som, hvis deres kontrollerende indflydelse eller andel i den pågældende fonds midler er af en vis karakter, vil være at opfatte som reelle ejere. Fondens bestyrelse og fysiske personer, der er særligt begunstigede af fonden (navnlig større uddelingsmodtagere) eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger, Maj

13 endnu ikke kendes af fonden, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer, er således altid reelle ejere. På samme måde som virksomheder, der har reelle ejere, skal fonden registrere identifikationsoplysninger om personen samt oplysninger om, hvori det reelle ejerskab består. Det medfører, at fonde skal have kendskab til art og omfang af den reelle ejers rettigheder, herunder oplysninger om den enkelte persons konkrete krav på eventuelle uddelinger fra den pågældende fond. Ved rettigheder forstås eksempelvis de rådighedsbeføjelser, som de reelle ejere har i relation til forvaltningen af fondens midler, og særligt begunstigede uddelingsmodtageres konkrete krav på uddelinger fra den pågældende fond Fondsbestyrelsen Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond er altid at betragte som reelle ejere. Hvis fonden i henhold til bestemmelsen alene har bestyrelsen som reelle ejere, skal der som udgangspunkt ikke oplyses om art og omfang af rettigheder, da bestyrelsens rettigheder og pligter følger af lov om erhvervsdrivende fonde og den enkelte fonds vedtægt Begunstigede personer For så vidt angår personer, der er særligt begunstigede af fonden, bemærkes, at disse som udgangspunkt alene anses som reelle ejere i den foreslåede bestemmelses forstand, hvis de efter fondens vedtægt har et retskrav på at modtage en ikke ubetydelig andel af fondens midler. Det afgøres efter en konkret vurdering, om en uddelingsberettiget person er særligt begunstiget af fonden. Et sådant retskrav kan eksempelvis bestå i en rentenydelsesret, hvorved forstås en ret til et fast beløb ved navns nævnelse i fondens vedtægter, f.eks. Anders Andersen tildeles årligt 50 pct. af det samlede uddelingsbeløb. Retskravet kan bestå i en ikke ubetydelig del af likvidationsprovenuet i forbindelse med likvidation af en fond, f.eks. Anders Andersen tildeles 50 pct. af likvidationsprovenuet i tilfælde af, at fonden ophører ved likvidation. Almindelige uddelingsmodtagere, der alene skal modtage eller modtager én eller ganske få uddelinger af begrænset økonomisk værdi i forhold til fondens samlede aktivmasse, anses som udgangspunkt ikke for at være reelle ejere Stifter Det er desuden muligt at tillægge stifter af en fond en begrænset ret i forhold til afkast af fondens formue i form af f.eks. en rentenydelsesret, bopælsret eller brugsret, ligesom stifter også undtagelsesvis i henhold til fondens vedtægt i konkrete og afgrænsede tilfælde kan have særlige beføjelser til f.eks. at godkende salg af aktiver eller lignende. Disse forhold vil ikke i sig selv medføre at stifteren af en fond skal anses for reel ejer af fonden, men det kan ikke udeluk- Maj

14 kes, at der konkret kan opstå situationer hvor stifter eller andre udenforstående undtagelsesvis skal opfattes som reelle ejere som følge af særlige beføjelser i vedtægten, herunder en vis kontrol eller en eller anden form for ejerskabslignende beføjelser. Det vil i det tilfælde bero på en konkret vurdering, om fondens formue i givet fald er effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifters formue eller om stifter i det tilfælde vil skulle registreres som reel ejer Gavegivere, bidragsydere eller lignende Væsentlige gavegivere, bidragsydere eller lignende, der ikke er medlemmer af fondens bestyrelse, betragtes som udgangspunkt heller ikke som reelle ejere, idet væsentlige gavegivere m.v. sidestilles med fondens stifter Begunstigede gruppe I visse erhvervsdrivende fonde vil en gruppe af personer dog kunne have en sådan interesse i fondens uddelinger, at det på forhånd er muligt at identificere de personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet, selvom de ikke har et umiddelbart retskrav på at modtage uddelinger fra fonden. Der må dog forventes at være tale om et mindre antal personer. En sådan gruppe af personer kan over en årrække have ret til at modtage en vis andel af fondens midler. Det fremgår således af lov om erhvervsdrivende fonde 77, stk. 1, at det påhviler bestyrelsen bortset fra rimelige henlæggelser at foretage uddeling til de formål, der er fastsat i vedtægten Særligt om ikke-erhvervsdrivende fonde og visse foreninger Ikke-erhvervsdrivende fonde er i dansk ret kendetegnet ved at være selvejende og har således ingen ejere. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.5. om erhvervsdrivende fonde ovenfor Visse foreninger Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger samt foreninger, hvis midler hovedsageligt består af bidrag fra arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der er omfattet af kapital 13 i lov om fonde og visse foreninger (fondsloven) skal på samme måde som ikke erhvervsdrivende fonde registrere reelle ejere. Disse foreninger har typisk væsentlige lighedstræk med de fonde, som er omfattet af fondsloven. Definitionen på reelle ejere i disse foreninger svarer derfor til fondene, hvor det er fastsat, at bestyrelsen altid er reelle ejere samt særligt begunstigede personer eller såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af foreningens uddelinger, endnu ikke kendes af foreningen, den gruppe af personer, i hvis hovedinteresse foreningen er oprettet eller fungerer. Herudover følger det af definitionen på reelle ejere for disse foreninger, at stifter altid er reelle ejere. Stifter af en forening vil i modsætning til en stifter af en fond ikke være afskåret fra at have ejerbeføjelser over foreningens midler. Maj

15 Reelle ejere af sådanne foreninger kan foruden bestyrelsen være andre medlemmer af foreningen, der har ejerbeføjelser i forhold til foreningen, herunder hvis medlemmets interesser varetages i særlig grad. Der henvises i øvrigt til afsnit Dato for det reelle ejerskab Registreringen af en person som reel ejer skal indeholde en dato for det reelle ejerskab. Datoen skal som udgangspunkt være den dato, hvor personens reelle ejerskab er indtrådt. Virksomheder, der således kender datoen for det reelle ejerskab, evt. i forbindelse med stiftelse af en virksomhed, hvor oplysningerne kendes fra virksomhedens ejerbog eller hvor datoen på anden vis kan konstateres. Er det ikke muligt at konstatere datoen for personens reelle ejerskab, anvendes registreringsdatoen. 6. Virksomheden har ikke reelle ejere Har virksomheden ingen personer, der er reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af ledelsen i stedet for registreres som reelle ejere. Suppleanter registreres ikke som reelle ejere. Det kan eksempelvis være en forening med 20 medlemmer, hvor alle medlemmer er stillet lige. Hvert medlem har derfor en andel af stemmer og kapital svarende til 5 pct., og ingen medlemmer kan anses for at være reel ejer af foreningen. Oplysning om, at foreningen ikke har reelle ejere skal så registreres, og foreningens ledelse registreres som reelle ejere. Virksomheden skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere, og selskabet skal til enhver tid kunne dokumentere, hvad de har foretaget sig, samt hvilken identifikation de har foretaget af de reelle ejere. Se mere herom i afsnit 8. I Erhvervsstyrelsens it-system registreres først oplysning om, at virksomheden ikke har reelle ejere. For virksomheder, der er forpligtet til at have sin ledelse registreret, skal virksomheden sætte et flueben for at markere, at ledelsen i stedet registreres som reelle ejere og oplysningerne om ledelsen vil blive overført til oplysningerne om reelle ejere. For virksomheder, der ikke er forpligtet til at have sin ledelse registreret, skal medlemmerne af ledelsen registreres. Bilag 2 indeholder en oversigt over, hvilket ledelsesorgan den pågældende virksomhedstype skal registrere. Virksomheden skal opbevare oplysninger om dets forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. Maj

16 7. Virksomheden kan ikke identificere reelle ejere Kan virksomhedens reelle ejere ikke identificeres, skal de registrerede medlemmer af ledelsen i stedet for registreres som reelle ejere. Virksomheden skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere, og selskabet skal til enhver tid kunne dokumentere, hvad de har foretaget sig, samt hvilken identifikation de har foretaget af de reelle ejere. Se mere herom i afsnit 8. I Erhvervsstyrelsens it-system registreres først oplysning om, at virksomheden ikke har reelle ejere. Herefter skal virksomheden sætte et flueben for at markere, at ledelsen i stedet registreres som reelle ejere. Bilag 2 indeholder en oversigt over, hvilket ledelsesorgan den pågældende virksomhedstype skal registrere. Virksomheden skal opbevare oplysninger om dets forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. 8. Omfanget af pligten til at indhente oplysninger om reelle ejere Virksomhederne er forpligtede til at foretage de fornødne undersøgelser med henblik på at konstatere, hvem som reelt ejer eller kontrollerer virksomheden. Virksomheden skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere. At udføre alle rimelige forsøg betyder, at virksomheden skal gøre alt, hvad der kan gøres for at identificere de reelle ejere, medmindre det vurderes at være urimeligt og uhensigtsmæssigt at foretage sig yderligere. Det er således ikke nok, at en reel ejer ikke ønsker at give sig til kende over for virksomheden, da virksomheden i det tilfælde skal forsøge at indhente oplysningerne på anden vis. Hvis det i sidste ende ikke er muligt at indhente oplysninger, skal det noteres, hvad virksomheden har foretaget sig, og hvorfor det ikke er muligt at foretage sig yderligere. For at indhente oplysninger om, hvem der er virksomhedens reelle ejere, er det nødvendigt både at undersøge ejerstrukturen (ejerkæden) og at forholde sig til, hvordan det reelle ejerskab kan bestå. Det forudsætter, at virksomheden undersøger, om der er særlige forhold, der gør sig gældende, herunder ejeraftaler eller pantsætningsaftaler, vedtægtsbestemmelser eller anvendelse af nominee-ordninger. 9. Hvem har ansvaret for registrering af reelle ejere? Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at registrere oplysningerne om reelle ejere. Virksomheden behøver dog ikke selv forestå selve den praktiske del af registreringen, denne kan således uddelegeres til andre, eksempelvis en professionel rådgiver. Maj

17 10. Efterfølgende ændringer af de registrerede oplysninger Pligten for selskabet til at indhente oplysninger om de reelle ejere indebærer, at selskabet i fornødent omfang skal sikre opdaterede oplysninger om de reelle ejere. Opdateringsfrekvensen afhænger af selskabets konkrete forhold. Det er dog vigtigt at oplysningerne om reelle ejere ikke bliver statiske. Selskabet skal derfor som minimum i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger eller lignende sørge for at kontrollere og i fornødent omfang opdatere sine oplysninger som forudsat i den foreslåede bestemmelse. Oplysningerne om reelle ejere skal opdateres i det tilfælde, at der sker ændringer i allerede registrerede oplysninger. Det kan eventuelt være ændringer i arten og omfanget af rettigheder, herunder forøgelse af ejerandele, ændring i stemmer, indgåelse eller ophør af aftale eller lignende forhold. Heri ligger bl.a., at selskabet har pligt til at undersøge og eventuelt opdatere oplysningerne, hvis selskabet bliver bekendt med, at der eventuelt er sket ændringer i virksomhedens reelle ejere. I de tilfælde, hvor virksomheden ikke har eller ikke kan identificere sine reelle ejere, og ledelsen er blevet registreret som reelle ejere, skal der kun foretages ændringer vedrørende reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system, hvis de anførte oplysninger ændrer sig, f.eks. fordi virksomheden har fået en reel ejer, eller hvis virksomheden ikke kan identificere den reelle ejer. Sker der ændringer i sammensætningen af den allerede registrerede ledelse, vil ledelsesændringen skulle registreres som hidtil under fanebladet Ledelse. Oplysning om ændringen af ledelsen vil automatisk blive overført til fanebladet Ejerforhold/reelle ejere. Er virksomheden ikke forpligtet til at have sin ledelse registreret, vil ændring af ledelsen som reelle ejere skule foretages under fanebladet Ejerforhold, hver gang, der sker ændringer i sammensætningen af ledelsen. 11. Hvor skal oplysningerne registreres? Oplysningerne om reelle ejere registreres på Virk Indberet via Ændre virksomhed. Registrering af reelle ejere sker som led i den almindelige virksomhedsregistrering under fanebladet Ejerforhold. 12. Nye virksomheder stiftet den 23. maj eller senere Virksomheder, der stiftes den 23. maj eller senere skal registrere stiftelsen eller registreringen iht. skatte og afgiftslovgivningen på Virk Indberet via Start virksomhed. Når denne registrering er afsluttet skal virksomheden registrere oplysningerne om reelle ejere på Virk Indberet via Ændre virksomhed. Maj

18 13. Hvornår skal oplysningerne om reelle ejere registreres? Virksomhederne kan registrere oplysningerne fra og med den 23. maj Fristen for registrering er den 1. december 2017, hvor oplysningerne om reelle ejere senest skal være registreret. Virksomheden skal efterfølgende mindst 1 gang årligt undersøge om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte. Bliver virksomheden i forbindelse med denne undersøgelse eller på anden vis bekendt med ændringer i oplysningerne om de reelle ejere, skal ændringerne registreres hurtigst muligt efter, at selskabet er bekendt med, at en person er reel ejer og ved enhver ændring af tidligere registrerede oplysninger. 14. Advisering til personer, der registreres som reelle ejere Personer, der registreres som reelle ejere, i en virksomhed, vil modtage en advisering om, at de er registreret i Erhvervsstyrelsen som reel ejer. Adviseringen indeholder oplysning om, hvad personen skal foretage sig, hvis registreringen er en fejl. 15. Offentliggørelse af oplysninger om reelle ejere Ejeroplysningerne vises i CVR på Virk. Det betyder, at navn og adresse på de reelle ejere samt oplysningerne om personens reelle ejerskab er offentligt tilgængelige. Oplysninger om ejerforhold kan søges frem i CVR på Virk. Du kan slå en virksomhed op og se, hvem der er registreret som ejere, og du kan slå en person op og se, hvilke virksomheder personen er registreret som ejer af. 16. Konkurs eller likvidation Har virksomheden reelle ejere og er oplysningerne om de reelle registreret i Erhvervsstyrelsen, vil en registrering af en konkurs eller en likvidation ikke medføre ændringer i oplysningerne om reelle ejere. Har en virksomhed registreret, at den ikke har eller ikke kan identificere de reelle ejere og derved indsat ledelsen, vil en registrering af en likvidator betyde, at likvidator stor registreret som reel ejet, da likvidator indtræder i stedet for ledelsen. Maj

19 Bilag 1 Oversigt over virksomheder, der skal registrere ejerforhold Reelle ejere Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S) Interessentskaber (I/S) Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, SMBA, FMBA) Erhvervsdrivende fonde Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG) Legale ejere Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S), der skal registreres iht. LEV 2, stk. 3, 2. pkt., dvs. hvor FAD er kapitalselskaber Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) Finansielle virksomheder: Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven, fx banker Gensidige forsikringsselskaber Tværgående pensionskasser Sparekasser Andelskasser Sparevirksomheder Firmapensionskasser Kapitalforeninger Investeringsforeninger SIKAV Finansielle virksomheder: Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven, fx banker Justitsministeriets fonde m.v.: Ikke erhvervsdrivende fonde Legater Stiftelser Andre selvejende institutioner Arbejdsgiverforeninger Fagforeninger Maj

20 Andre faglige sammenslutninger Foreninger, hvis midler hovedsageligt består af bidrag fra arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger Maj

21 Bilag 2 Registrering af ledelsesorgan, hvis virksomheden ikke har reelle ejere eller ikke kan identificere reelle ejere Virksomhed Aktieselskaber (A/S) Anpartsselskaber (ApS) Iværksætterselskaber (IVS) Partnerselskaber (P/S) Kommanditselskaber (K/S) Interessentskaber (I/S) Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, SMBA, FMBA) Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber) Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG) Ledelsesorgan Direktion Direktion Direktion Direktion Daglig ledelse Daglig ledelse Daglig ledelse Daglig ledelse Daglig ledelse Daglig ledelse Finansielle virksomheder: Finansielle virksomheder, der er omfattet af selskabsloven, fx banker Gensidige forsikringsselskaber Tværgående pensionskasser Sparekasser Andelskasser Sparevirksomheder Firmapensionskasser Kapitalforeninger Investeringsforeninger SIKAV Direktion Direktion Direktion Direktion Direktion Direktion Direktion eller bestyrelsen, hvis der ikke findes en direktion Bestyrelse Bestyrelse eller direktion Bestyrelse Maj

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.1 - Opdatering af afsnit 5.1. Direkte og indirekte

Læs mere

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Reelle ejere. Vejledning. Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Reelle ejere Vejledningen handler om reelle ejere, herunder hvem, hvad og hvor der skal registreres. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0 Dato: -01-11-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende. Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 18. maj 2015 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj 4 1 Baggrund og lovgrundlag for

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om hvilken dokumentation BankNordik skal have for de respektive selskabsformer

Vejledning om hvilken dokumentation BankNordik skal have for de respektive selskabsformer Vejledning om hvilken dokumentation skal have for de respektive selskabsformer Forening og Fond med/uden cvr.nr. der opretter kundeforhold med 1. Dokumentationen skal have vedrørende foreningen/fonden

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde. Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, den 31. august 2015 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om erhvervsdrivende fonde Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt om lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Tegningsregler

VEJLEDNING OM. Tegningsregler VEJLEDNING OM Tegningsregler UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Tegningsregler for aktie- og anpartsselskaber.... 2 1.1 Begrænsninger i tegningsreglen:... 3 1.2 Fortolkningstvivl...

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen I medfør af 12, stk. 1 og 2, 55, stk. 3, 56, stk. 2, 3. pkt., 57 a, stk. 6, og 367, stk. 4, i lov om aktie-

Læs mere

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015

Det Offentlige Ejerregister En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning. Det Offentlige Ejerregister Juni 2015 En sammenligning med værdipapirhandelslovens regler om flagning - : Offentligt register over de oplysninger, der fremgår af storaktionærfortegnelserne Større gennemsigtighed om ejerforholdene - Regelgrundlag:

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 94 Bilag 1 Offentligt NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Selvejende institutioners juridiske status

Selvejende institutioners juridiske status Selvejende institutioners juridiske status Aarhus, den 3. november 2016 2 Hvad er en selvejende institution, og hvorfor er status vigtigt? Selvejende institution er ikke en selskabsretligt beskyttet betegnelse

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde

Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde 7. april 2017 Opmærksomhedspunkter for bestyrelsesmedlemmer i erhvervsdrivende fonde Fondsbestyrelsens opgaver og ansvar er blevet behandlet i forbindelse med en konkret sag, som bl.a. vedrører de forhold,

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15. Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) til Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere