Lokal Uddannelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Uddannelsesplan"

Transkript

1 Gældende fra januar 2017 Sidst revideret januar 2017 LUP Social- og sundhedshjælperuddannelsen Lokal Uddannelsesplan 0

2 Indhold Lokal undervisningsplan (LUP) for Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Din personlige uddannelsesplan... 4 Optag, kompetencevurdering og godskrivning... 5 Kriterier for godskrivning... 5 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser... 6 Uddannelsens opbygning... 7 EUD - ordinær uddannelse... 8 EUV 2-3 standardiseret hovedforløb for voksne over 25 år... 8 EUV 1 hovedforløb for voksne over 25 år... 8 Praktikuddannelsen... 8 Formål... 8 Tilrettelæggelse... 9 Standpunktsbedømmelse i praktikken... 9 Praktik i udlandet Mål for praktikken Skoleuddannelsen Temaoversigt 1. skoleperiode Temaoversigt 2. skoleperiode Temaoversigt 3. skoleperiode Uddannelsesspecifikke fag Avanceret niveau Ekspertniveau Valgfag Valgfri uddannelsesspecifikt fag Påbygning Læringsstruktur Generelt om tilrettelæggelse af undervisningen Mål Læringsaktivitet: 1. skoleperiode Oversigt over 1. skoleperiodes læringsaktiviteter (5 dage) Tema 1: Klar til praktik Mål og fag i Tema Læringsaktivitet: 2. skoleperiode (75 dage)

3 Oversigt over 2. skoleperiodes læringsaktiviteter Tema 2: Social- og sundhedshjælperens rolle Mål og fag i Tema Tema 3: Mødet med borgeren Mål og fag i Tema Tema 4: Personlig hjælp, omsorg og pleje Mål og fag i Tema Tema 5: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Mål og fag i Tema Eksamen i uddannelsesspecifikt fag Læringsaktivitet: 3 skoleperiode Oversigt over 3. skoleperiodes læringsaktiviteter Kompetencemål for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

4 Lokal undervisningsplan (LUP) for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Denne uddannelsesplan er skrevet og besluttet af Randers Social- og Sundhedsskole i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen er skolens dokumentation for, hvordan vi har tilrettelagt din uddannelse, og den er et nyttigt redskab til dig som elev. Her kan du blandt andet finde målene for de forskellige undervisningstemaer og beskrivelser af indholdet. Undervisningsplanen er også undervisernes redskab, når de i fællesskab skal planlægge din undervisning. Man kan læse mere om samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg, LUU på skolens hjemmeside. Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Praksisnærhed Din uddannelse på Randers Social- og Sundhedsskole tilrettelægges i en vekselvirkning mellem læring på skolen og læring i praktikken. Vi vil skabe rammer for, at du kan overføre og anvende den teori, du lærer på skolen, til din praktik, og at du får mulighed for at arbejde på skolen, med det du lærer i din praktik. Undervisningen på skolen er praksisnær. Det betyder blandt andet, at du skal arbejde med cases fra det erhverv, du er ved at uddanne dig til, og du skal lære i situationer, der simulerer praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de teorier, du lærer, kan anvendes. IT som læringsstøttende metode Undervisningen på skolen er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, der ligger i at anvende digitale medier som en del af en varieret undervisning. Alle undervisningsmaterialer vil være tilgængelige på skolens elektroniske platform. Du kommer blandt andet til at samarbejde virtuelt med dine elevkammerater på studiezonen og kommer til at arbejde med film, billeder, quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi tror på, at IT kan være motiverende og virke støttende for din læring. 3

5 Eleverne som producenter af viden Vi tror på, at du som elev lærer mest ved selv at være den aktive. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du får mulighed for selv, og i samarbejde med andre, at opsøge og bearbejde viden. Når du samarbejder med andre omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at kunne løse opgaven, bliver I gode til at inspirere hinanden, vidensdele, kommunikere og løse problemer. Differentiering Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som mulig. Undervisning er derfor tilrettelagt, så læringsmetoderne er tilpasset dine læringsforudsætninger. Underviseren vil forklare tingene på forskellige måder og tilrettelægge opgaver, så du kan arbejde med stoffet på forskellige måder og i forskellige tempi. Du kan læse mere om skolens pædagogiske strategi på skolens hjemmeside. Læringsmiljøet på skolen Læringsmiljøet består af tre områder: det fysiske miljø, det psykiske miljø og det æstetiske miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen, og det er vigtigt for os, at miljøet på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel faglige som sociale fællesskaber. Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende aktiviteter som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af eksamensangst. Det er primært skolens elevsupportere, der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elevsupportere arbejder tæt sammen med skolens undervisere om at sikre et godt læringsmiljø på skolen. Du kan læse meget mere om elevsupport på StudieZonen. Skolens læringsmiljøer vil gennem hele dagen været præget af elever i bevægelse. Randers social- og sundhedsskole har sat et stærkt fokus på bevægelse som en aktivt del af undervisningen. Dette fokus skyldes, at bevægelsen i undervisningen er med til at styrker motivation, læring og sundhed. Meget af bevægelsen som foregår, vil være som en integreret del af undervisningen, hvor du bevæger dig, mens du lærer fagstof. Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder. Din personlige uddannelsesplan udarbejdes i forbindelse med de evalueringsdialoger, du har med din kontaktlærer. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: Hvilket uddannelsesforløb, du planlægger at gennemføre Dine personlige mål med uddannelsen Grundfagsniveau Realkompetencevurdering og eventuelle fritagelser for undervisning Referat af kontaktlærersamtaler 4

6 Uddannelsesplanen er samtidig dit redskab til at: At få indsigt i din måde at lære på At følge din faglige og personlige udvikling At reflektere over dit uddannelsesforløb og din læring gennem uddannelsen At formulere faglige og personlige mål At evaluere dine opstillede mål At styrke overgangen mellem skoledel og praktikdel Du finder Din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside. Din kontaktlærer Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlærerordningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. Du vil ved evalueringsdialoger med din kontaktlærer drøfte din læring med udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan, og det er kontaktlæreren som udarbejder en skolevejledning, som du får med ud i din anden praktikperiode. Optag, kompetencevurdering og godskrivning For at blive optaget på Social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal du have gennemført Grundforløb 2 mod Social- og sundhedshjælperuddannelsen eller mod Social- og sundhedsassistentuddannelsen eller have merit for Grundforløb 2 ud fra en realkompetencevurdering. Skolens uddannelsesvejleder laver en realkompetencevurdering, når du søger Grundforløb 2. Kompetencevurderingen vil afklare, om din uddannelse kan afkortes. Kriterier for godskrivning Jfr. 66 y, stk. 1 i lov om erhvervsuddannelser: Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder: Hjemmeplejen Plejecentre Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner: Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring 5

7 Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser Prøvebestemmelserne for Social- og sundhedshjælperuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskole finder du på skolens hjemmeside. Her finder du også de generelle prøvebestemmelser. 6

8 Uddannelsens opbygning Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse, hvilket betyder, at skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i tre perioder med mellemliggende praktikperioder. Generelt gennem hele uddannelsen vægtes overgange mellem skole og praksis for at sikre transfer som en grundlæggende didaktisk metode. Det betyder, at underviserne løbende inddrager elevernes praksiserfaringer fra praktikken i undervisningen. Alle temaerne vil understøtte ovenstående. Yderligere arbejdes der med case inddragelse for at sikre praksisnærheden. I forbindelse med overgangene til praktik arbejdes der med den personlige uddannelsesplan og mål for at sikre kobling mellem teori og praksis. Kobling mellem skole og praksis 7

9 EUD - ordinær uddannelse Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 17 uger Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 1 uge 13 uger 15 uger 26 uger 1 uge EUV 2-3 standardiseret hovedforløb for voksne over 25 år Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 1 uge 13 uger 15 uger 26 uger 1 uge EUV 1 hovedforløb for voksne over 25 år Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 1 uge 15 uger 1 uge Praktikuddannelsen Formål Ifølge uddannelsesordning for social og sundhedsuddannelserne 2016 er beskrevet: "Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området." Elevens arbejde med praktikmålene skal samlet set bidrage til at nå uddannelsens kompetencemål. 8

10 Tilrettelæggelse Praktikuddannelsen på Social- og sundhedshjælperuddannelsen består af to praktikperioder inden for det primærkommunale område. Uddannelsen er en vekseluddannelse mellem skole og praktik, hvor skolevejledning og praktikerklæringer understøtter elevens læring og sammenhæng i sit uddannelsesforløb. Praktikuddannelsen tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af målene for den praktiske og teoretiske undervisning i de uddannelsesspecifikke fag, valgfrie uddannelsesspecifikke fag og valgfag samt gennem udførelse af og refleksion over de daglige arbejdsopgaver i praktikuddannelsen. Det involverede praktiksted planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, den lokale undervisningsplan og ud fra de lokale muligheder. Det lokale uddannelsesudvalg har udarbejdet en pjece, som beskriver samarbejdet mellem elev, skole og praktik samt rammerne for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen. Pjecen beskriver også ansvarsfordelingen for elevens uddannelsesforløb mellem elev, skole, kontaktlærer, praktikvejleder og praktiksted. Du finder pjecen om praktikuddannelsen på skolens hjemmeside. Standpunktsbedømmelse i praktikken Praktikmålene er slutmål for de samlede praktikperioder. Dog skal hver praktikperiode bestås hver for sig. Ved afslutningen af en praktikperiode på uddannelsen afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal indeholde praktikstedets vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt". Eleven skal have opnået bedømmelsen "godkendt" for hver af praktikperioderne. Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: Begynderniveau Rutineret niveau Avanceret niveau Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlige kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes evnen til selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. 9

11 På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Præstationsstandarderne: Beskriver niveau i opgaveløsning Begynder Rutineret Opgaven løses i kendt situation Kompliceret aktivitet løses under vejledning Opgaven planlægges og gennemføres i rutinemæssig eller kendt situation Løser et problem Beskriver niveau i personlige kompetencer Udvikler ansvarlighed Udvikler grundlag for fortsat læring Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning Viser fleksibilitet og omstillingsevne Løser opgaver alene og i samarbejde Beskriver niveau i forhold til handling Beskrive, gengive og definere, genkende og huske Demonstrere, forklare (med egne ord), give eksempler, sammenfatte, skelne væsentligt fra uvæsentligt Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger Avanceret Problemer løses også i ikke-rutinesituationer Vurdere et problem Tager selvstændigt ansvar Løser problemer alene eller i samarbejde Afprøve, afgøre, vælge, træffe valg, igangsætte, udvise initiativ, selvstændigt udføre Planlægger, løser og gennemfører sociale og faglige opgaver eller aktiviteter Viser initiativ 10

12 Praktik i udlandet Det er muligt at afvikle dele af praktikuddannelsen i udlandet. Praktikophold i udlandet tilrettelægges individuelt. Mål for praktikken Praktikmål 1. Eleven kan professionelt og selvstændigt udføre personlig pleje og omsorg samt varetage personlig og praktisk hjælp, så borgeren kan bevare sin mulighed for livsudfoldelse og livskvalitet. 2. Eleven kan under hensyntagen til selvbestemmelsesretten motivere borgeren til at tage aktiv del i det rehabiliterende forløb, så egenomsorg, trivsel og praktisk funktionsevne bevares i hverdagen i videst mulig omfang. 3. Eleven kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand. 4. Eleven kan under hensyn til livsstil og livsvilkår selvstændigt motivere og understøtte borgeren i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt informere borgeren om relevante private og kommunale tilbud, herunder kontakt til netværk og frivillige. 5. Eleven kan ud fra et fagligt skøn, samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidlig opsporing, kommunale procedurer og retningslinjer, selvstændigt iværksætte handlinger, herunder relevante screeninger i forhold til borgerens hverdagsliv. 6. Eleven kan på baggrund af et fagligt skøn af borgerens ernæringstilstand iværksætte relevante initiativer, der fokuserer på borgerens kost og ernæring, herunder måltidets betydning. 7. Eleven kan selvstændigt støtte, vejlede, igangsætte og evaluere fysiske, kulturelle, kreative og sociale aktiviteter sammen med borgeren for at støtte borgeren i at mestre eget hverdagsliv. 8. Eleven kan selvstændigt informere og understøtte i brug af digitale hjælpemidler med fokus på træning og praktisk hjælp. 9. Eleven kan fagligt dokumentere den planlagte og gennemførte indsats i pleje,- trænings- og/eller Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål 1,2,3,4,5 4,5 2,4,7 1,6,7 2,8 2,4,6,7 2,4,5,6 4,7,11 1,8,10 11

13 handleplaner i overensstemmelse med arbejdspladsens retningslinjer herunder anvende elektroniske dokumentationssystemer. 10. Eleven kan med en målrettet kommunikation etablere, gennemføre og afslutte det professionelle møde med borgere, pårørende, herunder inddrage relevante samarbejdspartnere. 11. Eleven kan møde andre mennesker på en etisk, empatisk og respektfuld måde samt reflektere og begrunde sin egen professionelle rolle i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 12. Eleven kan håndtere konflikter og arbejde voldsforebyggende ud fra arbejdspladsens retningslinjer for arbejdsmiljø. 13. Eleven kan selvstændigt forflytte en borger i overensstemmelse med de ergonomiske principper og kan selvstændigt anvende og vedligeholde hjælpemidler og relevant velfærdsteknologi. 14. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske principper for personlig pleje samt medvirke til at forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer samt vejlede borgere og pårørende herom. 15. Eleven kan planlægge og udføre egne opgaver ud fra en forståelse af forskellen på ydelser, der reguleres efter Serviceloven og Sundhedsloven samt praktikstedets praksis for delegation af opgaver. 16. Eleven kan selvstændigt arbejde inden for eget kompetenceområde og efter lokale kvalitetsstandarder samt indgå i samarbejder med relevante kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere. 3,9,10 1,8,9 1,9,13 1,4,11,13 1,7,12 1,2,3,4 1,3,8 12

14 Skoleuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen består af temaer med forskellig varighed. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge. Skoleuddannelsens temaer repræsenterer de forskellige uddannelsesspecifikke fag (med undtagelse af Tema 1). Hvert fag (tema) afsluttes med standpunktskarakter og feedback. Temaoversigt 1. skoleperiode Læringsaktivitet Varighed Tema 1: Klar til praktik 5 dage Temaoversigt 2. skoleperiode Læringsaktivitet Varighed Ind fra praktik ½ dag Tema 2: Social- og sundhedshjælperens rolle 10 dage Tema 3: Mødet med borgeren 12 dage Tema 4: Personlig hjælp, omsorg og pleje 15 dage Tema 5: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 17 dage Ud i praktik ½ dag Skolevejledning 1 dag Valgfag 10 dage Valgfrie uddannelsesspecifikke fag 5 dage Eksamen i uddannelsesspecifikt fag 4 dage 13

15 Temaoversigt 3. skoleperiode Læringsaktivitet Varighed Afsluttende eksamen 4 dage Afslutning 1 dag Undervisningen består af uddannelsesspecifikke fag, valgfag, og valgfri uddannelsesspecifikke fag. De uddannelsesspecifikke fag er centrale for udviklingen af dine erhvervsfaglige kompetencer Valgfag og valgfrie uddannelsesspecifikke fag bidrager til udviklingen af dine faglige og personlige kompetencer Uddannelsesspecifikke fag Uddannelsesspecifikke fag er på avanceret niveau. Avanceret niveau På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. BEK. nr af 08/ Ekspertniveau Hvis du ønsker og har forudsætninger for at gennemføre det uddannelsesspecifikke fag "Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering" på et højere niveau - ekspertniveau - har du mulighed for dette. Vælger du at følge faget på ekspertniveau, stiller det større krav til din selvstændighed og arbejdsindsats, så du skal være motiveret for at yde en ekstra indsats i forhold til egen læring. Undervisningen foregår sammen med eleverne, der har faget på avanceret niveau, men læringsaktiviteterne planlægges med differentierede metoder og vejledning. På dette niveau lægges vægt på dine personlige kompetencer til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i proces og resultat sikres. Endvidere lægges vægt på, at du kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af 14

16 arbejdsprocesser, samt på at du kan kommunikere om din faglighed i alle relevante sammenhænge. "Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer." (BEK. nr. 367 af 19/ ) Varigheden af faget på ekspertniveau er svarende til varigheden på det obligatoriske niveau. Du skal vælge ekspertniveau i samarbejde med din arbejdsgiver, og dette skal være aftalt ved uddannelsens start. Der er mulighed for at vælge faget på ekspertniveau inden for de første 14 dage af uddannelsen. Det vil fremgå på dit uddannelsesbevis, hvis du har valgt faget på ekspertniveau og har derved talentspor på dit uddannelsesforløb. Valgfag Du skal som minimum have 2 valgfag på Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Du kan vælge imellem mindst 2 forskellige valgfag, men udbuddet af valgfag kan variere. Valgfag vil give dig mulighed for at vælge fag af betydning for videreuddannelse og fag, der supplerer den erhvervsrettede og almene uddannelse. Grundfaget engelsk udbydes som valgfag, der afsluttes med standpunktsbedømmelse og kan udtrækkes til eksamen. Du finder beskrivelse og mål for fagene på StudieZonen. Øvrige valgfag bedømmes gennemført/ikke gennemført. Kommenterede [LHP( S1]: Dette bør være et link Valgfri uddannelsesspecifikt fag Du skal som minimum have et valgfrit uddannelsesspecifikt fag på Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Det valgfrie uddannelsesspecifikke fag har til formål at give dig en specifik erhvervskompetence og mulighed for fordybelse i et særligt fagområde. Du finder beskrivelse og mål for fagene på StudieZonen. Valgfrit uddannelsesspecifikt fag bedømmes bestået/ikke bestået. Påbygning Du kan vælge at supplere din erhvervsfaglige kompetence. Du kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen ved at vælge yderligere undervisning inden for de valgfri uddannelsesspecifikke fag. Du finder beskrivelse og mål for fagene på StudieZonen. Erhvervsrettet påbygning skal gennemføres inden for uddannelsestiden, og skal fremgå af uddannelsesaftalen. Påbygning aftales i et samarbejde med ansættende myndighed. Du kan vælge fag svarende til 4 uger. (Bek 367 af 19/04/2016, 37) 15

17 Læringsstruktur Du skal gennemføre lærerstyret undervisning svarende til 30 lektioner om ugen. Derudover er tillagt den tid, som du skal bruge på selvstændig opgaveløsning, forberedelse, refleksion og andet hjemmearbejde. I alt svarende til i gennemsnit 37 timer om ugen. Ved lærerstyret undervisning forstås: Undervisning som er skemalagt Undervisning som er tilrettelagt indholdsmæssigt af underviseren Undervisning som er obligatorisk for eleven at deltage i Undervisning hvor underviseren er fysisk eller digitalt tilgængelig Undervisning hvor underviseren er aktiv opsøgende i forhold til den enkeltes elevs læring Generelt om tilrettelæggelse af undervisningen Undervisningen på Social- og sundhedshjælper uddannelsen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret i tværfaglige temaer. Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og emner. For at fremme refleksion og opgaveløsning inddrages i undervisningen praksisnære undervisningsforløb baseret på beskrivelser, cases og undersøgelser af praksis. I undervisningen er der fokus på, at du tilegner dig og anvender et fagsprog. Der anvendes varierede arbejdsformer, der styrker din læring. En del af undervisningen vil tilrettelægges på grundlag af eksemplariske praksiseksempler og cases, der fremmer refleksion og opgaveløsning. Der vil igennem hele uddannelsen arbejdes med at skabe transfer imellem praksis og skole og skabe rammer for, at du kan overføre og anvende den teori, du lærer på skolen, til din praktik, og at du får mulighed for at arbejde på skolen, med det du lærer i din praktik. Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemførelse fokuserer på at vælge undervisningsformer, der sigter mod at fremme undervisningsdifferentiering. Der anvendes formativ evaluering via individuel vejledning og feedback i forhold til læreprocesser og produkter, hvilket skal understøtte din progression med læring. Læringsaktiviteterne tilrettelægges så du tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer inden for det erhvervsfaglige område. Du vil arbejde med skills gennem hele forløbet. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk hvor det er relevant, og hvor det understøtter din progression med læring. Der inddrages forskellige former for digitale medier i fremstillingen af elevprodukter f.eks. lommefilm, Apps eller andet. Bevægelse og motion vil indgå som en naturlig del af undervisningen og tilrettelægges, så det understøtter din læring. Generelle mål og indhold for temaerne Uddannelsens mål er delt op i fagmål og kompetencemål. Du skal se målene som en helhed, der beskriver niveauet for din uddannelse. 16

18 Læringsindholdet i temaerne beskriver, hvad du skal arbejde med for at tilegne dig kompetencer for at opnå fagmålene og kompetencemålene. Mål Hvert tema/fag har tilknyttet officielle fagmål. Ud fra disse mål er der lavet læringsmål, som er det du skal lære den enkelte dag. Fagmål og læringsmål vil tilsammen give anledning til, at du kan nå uddannelsens kompetencemål. Læringsaktivitet: 1. skoleperiode I denne skoleperiode skal du introduceres til Social- og sundhedshjælperuddannelsen, og du vil kort blive præsenteret for de forskellige fag. Du skal arbejde med social- og sundhedshjælperens fag- og kompetenceområde i forhold til at blive den kompetente professionelle omsorgsperson. Begrebet fagidentitet introduceres, og du skal arbejde med evnen til at reflektere over egne holdninger i forhold til den professionelle praksis du møder i praktik 1. Du arbejder med skolens hjemmeside, og finder relevante oplysninger der. I temaet er der fokus på læring og samarbejde både i forhold til kolleger, borgere og pårørende. Den personlige uddannelsesplan udarbejdes i løbet af den første teoriuge. Praktikmålene introduceres, og du skal have fokus på forventninger til den kommende praktikperiode. Kompetencemålene for uddannelsen er en del af introduktionen. Varighed Den 1. skoleperiode varer 1 uge. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge. Du skal ud over de skemalagte timer forvente, at du skal arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elevkammerater. Oversigt over 1. skoleperiodes læringsaktiviteter (5 dage) Læringsaktivitet Varighed Tema 1: Klar til praktik 5 dage 17

19 Tema 1: Klar til praktik Varighed 5 dage Formålet med temaet er, at du bliver forberedt til den kommende praktikperiode. Læringsmetode Tema 1 Læringsmetoder på Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager udgangspunkt i principperne, der er beskrevet generelt i indledningen under "generelt om tilrettelæggelsen af undervisningen". Undervisningen i Tema 1 fokuserer på, at du kommer godt i gang med din uddannelse og bliver parat til at komme ud i praktik. Du vil arbejde i teams, hvor fokus vil være på samarbejde. Der vil også være individuelle arbejdsprocesser, hvor du arbejder med refleksion. Temaet indeholder introduktion til dit uddannelsesforløb samt kort gennemgang af professionel omsorg, kommunikation og rehabiliteringsbegrebet. Indhold Tema 1 Ud i praktik Professionel omsorg Den professionelle samtale Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Kompetenceområde og lovgivning Rehabilitering Mål og fag i Tema 1 Fag: Mødet med borgeren Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 1,2 og 5 1. Eleven kan anvende viden om menneskesyn og etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg 2. Eleven kan i mødet med borgeren anvende viden om egen og andres kultur, herunder betydning af livshistorie, til i et involverende samarbejde med borgeren at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv 5. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at kunne arbejde understøttende og involverende i samarbejdet med borgeren og pårørende 7. Eleven kan anvende viden om grundlæggende behov, observation og vurdering af fysisk, psykisk og social sundhedstilstand til at kunne motivere og guide borgeren til egenomsorg 18

20 Fag: Social- og sundhedshjælperens rolle Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 1, 5 og13 2. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, herunder regler for delegering, som ramme for social- og sundhedshjælperens opgaver til at udvælge og demonstrere varetagelsen af arbejdsopgaver indenfor eget arbejdsområde 6. Eleven kan anvende viden om arbejdspladsens organisering og mulighed for medarbejderindflydelse til selvstændigt at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen 7. Eleven kan, som fag- og myndighedsperson, anvende viden om betydningen af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, herunder dokumentation og videregivelse af faglige informationer til at skabe struktur og sammenhængende forløb for borgeren 3 og 9 8. Eleven kan anvende viden om samarbejdspartners arbejdsområder til at foretage relevante observationer af borgeren inden henvendelse til andre fagpersoner Fag: Personlig hjælp, omsorg og pleje Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 2, 4 og 5 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau til i samarbejde med borgeren at planlægge, udføre og evaluere pleje- og omsorgsopgaver, der fremmer borgerens egenomsorg 7. Eleven kan anvende viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne observere og identificere typiske symptomer på ændret adfærd samt iværksætte relevante handlinger Fag: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Kompetencemål: Fagmål Avanceret niveau 4, 5, 6 og 7 1. Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne og handlekompetencer 5. Eleven kan anvende viden om lokale forebyggelsespakker til at informere og vejlede borgeren om valg og brug af relevante tilbud 7. Eleven kan anvende viden om plejeplaner og træningsplaner til at kunne arbejde målrettet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra et helhedsorienteret perspektiv Fagmål Ekspert niveau 1. Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne, i sammenligning, valg og planlægning af aktiviteter der fremmer borgerens trivsel og handlekompetence 19

21 5. Eleven kan anvende viden om lokale forebyggelsespakker til at informere og vejlede borgeren om valg og brug af relevante tilbud 7. Eleven kan anvende viden om plejeplaner og træningsplaner til at kunne vurdere, begrunde og arbejde målrettet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra et helhedsorienteret perspektiv Mødet med borgeren: Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 1, 9 3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer, kommunikation, ligeværdighed og empati til selvstændigt at gennemføre den professionelle samtale med borgeren og pårørende Læringsaktivitet: 2. skoleperiode (75 dage) Denne skoleperiode indledes med en opsamling af dine praktikoplevelser samt refleksioner over dine faglige og personlige læring, relateret til den teoretiske viden. Din arbejdstid vil svare til 37 timer pr. uge. Der er i gennemsnit 30 skemalagte lektioner pr. uge. Du skal ud over de skemalagte timer forvente, at du skal arbejde selvstændigt eller i samarbejde med dine elevkammerater. Du skal i skoleperiode tilegne dig viden, færdigheder og kompetencer inden for social- og sundhedshjælperens fag- og kompetenceområde i forhold til at blive den kompetente professionelle omsorgsperson. Skoleperioden er opdelt i temaer, som hvert repræsenterer et fag. Det er et af disse fag, der kan blive udtrukket til eksamen. Der ud over vil der i skoleperioden blive udbudt valgfag og valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Feedback foregår løbende i læringsaktiviteterne. Du skal dokumentere din kompetenceudvikling på flere forskellige måder ex. gennem portfolio, fremlæggelser, dialog med elevkammerater og underviser, noter, refleksionsark og mindmaps. 20

22 Oversigt over 2. skoleperiodes læringsaktiviteter Læringsaktivitet Varighed Ind fra praktik ½ dag Tema 2: Social- og sundhedshjælperens rolle 10 dage Tema 3: Mødet med borgeren 12 dage Tema 4: Personlig hjælp, omsorg og pleje 15 dage Tema 5: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 17 dage Ud i praktik ½ dag Skolevejledning 1 dag Valgfag 10 dage Valgfrie uddannelsesspecifikke fag 5 dage Eksamen i uddannelsesspecifikt fag 4 dage Tema 2: Social- og sundhedshjælperens rolle Varighed: 10 dage Formålet med temaet er: At du med afsæt i en system- og sektorforståelse forstår din rolle og dit faglige ansvar og kan samarbejde med andre fagprofessionelle. Du skal anvende viden og erfaringer fra din praktikperiode. Læringsmetode Tema 2 Læringsmetoder på Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager udgangspunkt i principperne, der er beskrevet generelt i indledningen under "generelt om tilrettelæggelsen af undervisningen". I lektionerne Ind fra praktik bringer du dine erfaringer fra praktikperioden i spil, både individuelt og i grupper. Undervisningen i Tema 2 tager bl.a. udgangspunkt i casearbejde, hvor du arbejder med anvendelsen af arbejdsmodellen. Casearbejdet vil understøtte temaets faglige indhold. Der vil også være individuelle arbejdsprocesser, hvor du arbejder med refleksion og feedback. 21

23 Indhold Tema 2 Ind fra praktik - erfaringsdeling Arbejdsmodellen Serviceloven og Sundhedsloven Kompetencer Tværfagligt og sektorielt samarbejde Temaet afsluttes med en individuel standpunktsbedømmelse, hvor du skal udarbejde et kreativt produkt i grupper. Produktet skal være en pjece eller film, som demonstrer nyttig viden til kommende social- og sundhedshjælperelever som skal ud i praktik. Standpunktsbedømmelse afsluttes med selvevaluering i form af LURE, med efterfølgende feedback. Mål og fag i Tema 2 Fag: Social- og sundhedshjælperens rolle Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 1,3,5,8,9 og Eleven kan anvende viden om social- og sundhedsvæsenets opbygning, lovgivning, fx tavshedspligt, til at kunne varetage social- og sundhedshjælperens arbejdsområde 2. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, herunder regler for delegering, som ramme for social- og sundhedshjælperens opgaver til at udvælge og demonstrere varetagelsen af arbejdsopgaver inden for eget kompetenceområde 3. Eleven kan anvende viden om lovgivning og lokale retningslinjer for utilsigtede hændelser til at deltage i samt tage medansvar for kvalitetsudvikling af praksis 4. Eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger, sundhedsaftaler og visitationssystem til at reflektere over varetagelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper 5. Eleven kan anvende viden om lokalt fastlagte kvalitetsstandarder, ydelseskataloger og serviceniveauer til at prioritere opgaver i forhold til borgerens behov og funktionsniveau 6. Eleven kan anvende viden om arbejdspladsens organisering og mulighed for medarbejderindflydelse til selvstændigt at kunne tage medansvar for trivsel på arbejdspladsen 7. Eleven kan, som fag- og myndighedsperson, anvende viden om betydningen af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, herunder dokumentation og videregivelse af faglige informationer til at skabe struktur og sammenhængende forløb for borgeren 8. Eleven kan anvende viden om samarbejdspartners arbejdsområder til at foretage relevante observationer inden henvendelse til andre fagpersoner 22

24 Tema 3: Mødet med borgeren Varighed: 12 dage Formålet med temaet er, at du med afsæt i en refleksiv praksis kan indgå i en professionel relation med borger og pårørende. Læringsmetode Tema 3 Læringsmetoder på Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager udgangspunkt i principperne, der er beskrevet generelt i indledningen under "generelt om tilrettelæggelsen af undervisningen". Undervisningen i Tema 3 fokuserer bl.a. på dokumentation, skriftligt og mundtligt fagsprog. Der fokuseres endvidere på kulturer, menneskesyn og etik. Du vil arbejde med teorien ud fra praktiske øvelser og vil også være individuelle arbejdsprocesser, hvor du arbejder med refleksion og feedback. Indhold Tema 3 Arbejdsmodellen Skriftligt og mundtligt fagsprog Dokumentation Grundlæggende behov Omsorg og egenomsorg Den rehabiliterende indsats Kultur, menneskesyn og etik Temaet afsluttes med en praktisk problemstilling, som arbejdes med ved SKILLS. Der er fokus på den professionelle samtale, kommunikation og konflikthåndtering. Der gives en individuel standpunktskarakter. Standpunktsbedømmelse afsluttes med selvevaluering i form af LURE, med efterfølgende feedback. Mål og fag i Tema 3 Fag: Mødet med borgeren Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 1, 2, 5, 9, 10 og Eleven kan anvende viden om menneskesyn og etik til at reflektere over etiske dilemmaer i den professionelle omsorg 2. Eleven kan i mødet med borgeren anvende viden om egen og andres kultur, herunder betydning af livshistorie til i et involverende samarbejde med borgeren at understøtte et meningsfuldt hverdagsliv 3. Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer, kommunikation, ligeværdighed og empati til selvstændigt at gennemføre den professionelle samtale med borgere og pårørende 23

25 4. Eleven kan anvende viden om kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i mødet med borgeren til at medvirke til udvikling af et godt psykisk arbejdsmiljø 5. Eleven kan anvende viden om rehabilitering i hverdagslivet til at kunne arbejde understøttende og involverende i samarbejdet med borgeren og pårørende 6. Eleven kan anvende viden om mundtligt og skriftligt fagsprog til at formidle og dokumentere observationer hos borgeren 7. Eleven kan anvende viden om grundlæggende behov, observation og vurdering af fysisk, psykisk og social sundhedstilstand til at kunne motivere og guide borgeren til egenomsorg 8. Eleven kan anvende viden om redskaber til at forebygge udadreagerende adfærd og magtanvendelse til at forklare og afprøve, hvordan respekt og værdighed bevares i plejen af borgeren, herunder borgere med demens Tema 4: Personlig hjælp, omsorg og pleje Varighed: 15 dage Formålet med temaet er, at du kan yde hjælp og støtte til praktiske opgaver, pleje og omsorg i hjemmet ud fra borgerens behov og funktionsniveau. Læringsmetode Tema 4 Læringsmetoder på Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager udgangspunkt i principperne, der er beskrevet generelt i indledningen under "generelt om tilrettelæggelsen af undervisningen". Undervisningen i Tema 4 fokuserer på din rolle som Social- og sundhedshjælper i forhold til det digitale Danmark. Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske øvelser i forhold til den personlige hygiejne og smitteveje. Der vil endvidere være undervisning på sygdomslære og tidlig opsporing. Temaet vil veksle mellem kortere teoretiske oplæg og praktiske øvelser i skolens øvelokale og køkken. Der vil også være individuelle arbejdsprocesser, hvor du arbejder med refleksion og feedback. Indhold Tema 4 Arbejdsmodellen Den rehabiliterende indsats Personlig pleje Hygiejniske principper og smitteveje Madhåndtering Demens Diabetes Apopleksi Kredsløbet Tidlig opsporing 24

26 Temaet afsluttes med en individuel standpunktskarakter, som gives ud fra et gruppearbejde. Der udvikles en kortfilm ud fra en case. Filmen skal demonstrer viden om tidlig opsporing og gruppens begrundelser for handlinger i praksis. Standpunktsbedømmelse afsluttes med selvevaluering i form af LURE, med efterfølgende feedback. Mål og fag i Tema 4 Fag: Personlig hjælp, omsorg og pleje Kompetencemål: Fagmål avanceret niveau 1,3,4,7,11 og Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau til i samarbejdet med borgeren at planlægge, udføre og evaluere pleje- og omsorgsopgaver, der fremmer borgerens egenomsorg 2. Eleven kan anvende viden om hygiejniske principper og procedurer for madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring til at forebygge smittespredning og afbryde smitteveje til selvstændigt at udføre praktiske opgaver i hjemmet 3. Eleven kan anvende viden om hygiejniske principper, afbrydelse af smitteveje, procedurer for personlig hygiejne, mundog tandpleje samt delegering af medicinhåndtering til selvstændigt at udføre pleje- og omsorgsopgaver hos borgeren 4. Eleven kan anvende viden om tværfagligt samarbejde i den rehabiliterende indsats til at kunne involvere borgeren i faglige valg i udførelsen af praktisk og personlig hjælp 5. Eleven kan anvende viden om alderssvækkede borgeres funktionsniveau, behov og hyppigst forekommende kroniske sygdomme til at kunne planlægge, udføre og evaluere personlig hygiejne og plejeopgaver med omsorg og respekt for det enkelte menneske 6. Eleven kan, med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens værktøjer til tidlig opsporing, anvende viden om principperne for observation af borgerens almene sundhedstilstand til at kunne reagere hensigtsmæssigt, herunder varetage dokumentation og tage kontakt til relevante fagpersoner 7. Eleven kan anvende viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne observere og identificere typiske symptomer på ændret adfærd samt iværksætte relevante handlinger 8. Eleven kan anvende viden om tidlig opsporing som screeningsredskab til at kunne bidrage med observationer og data hertil 9. Eleven kan anvende viden om digitale redskaber og medier til at vejlede og støtte den ældre borger i adgangen til det digitale Danmark 25

27 10. Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende demenssygdomme, deres årsager, symptomer og udvikling til at forklare demenssygdommes betydning for borgerens hverdagsliv 11. Eleven kan anvende viden om den ældre borgers mulige symptomer ved tilstande som fx cystitis, smerter, væskemangel og udvikling af delir til at kunne tilrettelægge og udføre pleje, omsorg og støtte til borgere Tema 5: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Varighed: 18 dage Formålet med temaet er, at du kan forebygge sundhedsproblemer samt understøtte og motivere til borgerens mestring af hverdagslivet ud fra en rehabiliterende tilgang. Læringsmetode Tema 5 Læringsmetoder på Social- og sundhedshjælperuddannelsen tager udgangspunkt i principperne, der er beskrevet generelt i indledningen under "generelt om tilrettelæggelsen af undervisningen". Undervisningen i Tema 5 fokuserer på rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Temaet vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil også være individuelle arbejdsprocesser, hvor du arbejder med refleksion og feedback. Indhold Tema 5 Den rehabiliterende indsats Hverdagsaktiviteter Ressourcer og belastninger Pleje- og træningsplaner Sundhedsfremme og forebyggelse Ernæring og måltidets betydning Velfærdsteknologi Ud i praktik Temaet afsluttes med en individuel standpunktskarakter, som gives ud fra et gruppearbejde. Der arbejdes med praktiske eksempler ved SKILLS, hvor du i samarbejde med gruppen udvælger handlinger i praksis. På ekspertniveau arbejdes med praktiske eksempler, som demonstrer, hvordan du i samarbejde med andre identificere, udvælger og begrunder handlinger i praksis. Standpunktsbedømmelse afsluttes med selvevaluering i form af LURE, med efterfølgende feedback. Lektionerne Ud i praktik har til formål at klargøre dig til den kommende praktikperiode. 26

28 Mål og fag i Tema 5 Fag: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Kompetencemål: 1,4, 5, 6,7,9,11 og 13 Fagmål - Avanceret niveau 1. Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne og handlekompetencer, i valg og planlægning af aktiviteter, der fremmer borgerens trivsel og handlekompetence 2. Eleven kan anvende viden om samarbejde og borgerinddragelse til at kunne understøtte borgerens selvbestemmelsesret i eget liv 3. Eleven kan anvende viden om normal aldring og livsstilssygdomme til at kunne arbejde forebyggende samt vejlede borgeren i sunde valg 4. Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til i samarbejde med borgeren og pårørende at kunne igangsætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt sikre en hensigtsmæssig ernæring 5. Eleven kan anvende viden om lokale forebyggelsespakker til at informere og vejlede borgeren om valg og brug af relevante tilbud 6. Eleven kan anvende viden om inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne samarbejde om at tilrettelægge intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang 7. Eleven kan anvende viden om plejeplaner og træningsplaner til at kunne arbejde målrettet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra et helhedsorienteret perspektiv 8. Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgerens mestring af rehabiliteringsforløbet og kan støtte borgeren i netværksskabelse, herunder anvende muligheder for støtte i de frivillige netværk 9. Eleven kan anvende viden om kommunikationsformer, som kan motivere borgeren til egenomsorg i det forebyggende og rehabiliterende arbejde 10. Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at kunne planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker 11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at kunne vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet Fagmål- Ekspert niveau 27

29 1. Eleven kan anvende viden om den rehabiliterende tilgang til at kunne involvere borgeren, under hensyn til dennes funktionsevne, i sammenligning, valg og planlægning af aktiviteter der fremmer borgerens trivsel og handlekompetence 2. Eleven kan anvende viden om samarbejde og borgerinddragelse til at kunne vurdere og begrunde, hvordan selvbestemmelsesret i eget liv kan understøttes 3. Eleven kan anvende viden om normal aldring og livsstilssygdomme til at kunne identificere og iværksætte forebyggende initiativer samt vejlede borgeren i sunde valg 4. Eleven kan anvende viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning til i samarbejde med borgeren og pårørende at kunne identificere og igangsætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt sikre en hensigtsmæssig ernæring 5. Eleven kan anvende viden om lokale forebyggelsespakker til at sammenligne, informere og vejlede borgeren om valg og brug af relevante tilbud 6. Eleven kan anvende viden om inddragelse af pårørende og frivillige til at kunne samarbejde om at vurdere, begrunde og tilrettelægge intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang 7. Eleven kan anvende viden om plejeplaner og træningsplaner til at kunne vurdere, begrunde og arbejde målrettet med borgerens rehabiliteringsforløb ud fra et helhedsorienteret perspektiv 8. Eleven kan anvende viden om netværkets betydning for borgerens mestring af rehabiliteringsforløbet og kan støtte borgeren i netværksskabelse, herunder finde og anvende muligheder for støtte i de frivillige netværk 9. Eleven kan anvende viden om og begrunde valg af kommunikationsformer, som kan motivere borgeren til egenomsorg i det forebyggende og rehabiliterende arbejde 10. Eleven kan anvende viden om arbejdsmiljø og ergonomi til selvstændigt at kunne planlægge og udføre forflytningsopgaver, herunder vurdere og begrunde hvordan arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker ved hjælp af velfærdsteknologi, hjælpemidler og ergonomiske teknikker 11. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi til at finde, sammenligne og vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologi, der kan understøtte borgerens funktionsevne og mestring af hverdagslivet Eksamen i uddannelsesspecifikt fag eller engelsk Varighed 4 dage 28

30 Prøven udtrækkes i et af de uddannelsesspecifikke fag. Denne prøve vil være tilrettelagt som caseeksamen. Hvis eleven har engelsk indgår dette fag i udtrækningsgrundlaget. Engelskeksamen følger prøveform B. Formålet med prøven er, at du demonstrerer din viden og færdigheder i forhold til fagets mål. Prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælperuddannelsen kan læses på hjemmesiden. Prøver Læringsaktivitet: 3 skoleperiode Social- og sundhedshjælperuddannelsen afsluttes med en eksamen, hvor formålet er, at du viser din opnåede viden og færdigheder, svarende til kompetencemålene for Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Den afsluttende prøve er tilrettelagt som en caseeksamen, hvor du skal inddrage din viden fra samtlige fag præsenteret i uddannelsen. Oversigt over 3. skoleperiodes læringsaktiviteter Læringsaktivitet Varighed Afsluttende eksamen 4 dage Afslutning med overrækkelse af eksamensbeviser 1 dag Skoleperioden er tilrettelagt på følgende måde: Dag 1: Introduktion og vejledning til den afsluttende prøve Dag 2+3: Selvstændig forberedelse til prøve Dag 4: Afsluttende prøve Dag 5: Afslutning af uddannelsen Kompetencemål for Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1. Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte 29

31 kvalitetsstandarder, herunder beskrivelse af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejdsområde. 2. Eleven kan selvstændigt handle fagligt begrundet på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand, herunder anvende værktøjer til tidlig opsporing. 3. Eleven kan kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang. 5. Eleven kan i samarbejde med borgeren understøtte struktur og sammenhæng i borgerens hverdag. 6. Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herunder inddrage pårørende. 7. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 8. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere, planlægge, udføre og evaluere sine arbejdsopgaver og arbejdsprocesser ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, og beskrivelser af serviceniveau. 9. Eleven kan arbejde motiverende og anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tværfagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 10. Eleven kan fagligt dokumentere sin opgavevaretagelse i relevante dokumentationssystemer og handle i overensstemmelse med regler om oplysnings- og tavshedspligt. 11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler. 12. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje. 13. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 30

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH-uddannelsen 1. skoleperiode 1 Mål for 1. (og 2.) Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Lokal uddannelsesplan

Lokal uddannelsesplan Februar 2016 LUP Social og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1) Lokal uddannelsesplan 0 Indhold Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen (Trin 1)... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Censor Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Censor Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad eleven opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du opfylder uddannelsens kompetencemål, der

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Personlig hjælp, omsorg og pleje. Personlig hjælp, omsorg og pleje. Grundforløb 2 er grundlaget for at komme på uddannelsen som social og sundhedshjælper fokus på det raske menneske, det at yde omsorg

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2017 Sidst redigeret i november 2016

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2017 Sidst redigeret i november 2016 Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2017 Sidst redigeret i november 2016 Indhold Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra februar 2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1117 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse om

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Juni 2016 Sidst redigeret maj 2016

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Juni 2016 Sidst redigeret maj 2016 Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedshjælperuddannelsen Juni 2016 Sidst redigeret maj 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Introdag: At

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedshjælper. Gældende fra februar 2017 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedshjælper Gældende fra februar 2017 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: BEK nr. 1117 af 18/08/2016 - Bekendtgørelse om

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Uddannelsesordning for. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2

SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN SKOLEPERIODE 2 SKOLEVEJLEDNING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND SKOLEPERIODE 2 Dit fornavn Holdnr. Skolevejledningen Skolevejledningen er et redskab, du skal bruge til dialog mellem dig, praktikvejlederen

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Praktik 1 & 2 Intro- og temadage. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktikken Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Praktik 1 & 2 Intro- og temadage Formål: At skabe et struktureret og sammenhængende praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever og praktikvejledere

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FRA 2017 LÆRINGSAKTIVITETER TIL PRAKTIKMÅL Læringsaktiviteterne skal hjælpe dig til at opfylde dine praktikmål. Når du opfylder praktikmålene, har du fået erhvervsfaglige

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland 1.

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland 1. 3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland 1.januar 2017 Indhold 3. Læringsaktiviteter: Social- og sundhedshjælper...

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland revideret maj2018

3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen. Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland revideret maj2018 3.0 læringsaktiviteter for Social og sundhedshjælper uddannelsen Afdeling for social og sundhedsuddannelserne Sosu Østjylland revideret maj2018 Indhold 3. Læringsaktiviteter: Social- og sundhedshjælper...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen

Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Tekstdel - Uddannelsesordning for social- og sundhedshjælperuddannelsen Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018.

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Revideret marts 2018. Prøvebestemmelser Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen...

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUD Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3

Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Lokal undervisningsplan Læringsaktiviteter Social- og sundhedshjælperuddannelsen EUV3 Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læringsaktiviteter. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 INDHOLD TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 DEN REHABILITERENDE INDSATS TIL DEN ÆLDRE BORGER...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA

Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, PA Midtvejsevaluering Slutevaluering Fødselsdato: Hold: Praktik 1: d. Praktik 2: d. Praktikstedets navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen.

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 395 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.26T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere