A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד"

Transkript

1 ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה

2 ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר. השפעת טמפרטורה על פעילות האנזים. חלק א הפקת האנזים ביצוע הניסוי בוצע כנדרש, ערכים נרשמו בפרק ריכוז התוצאות חלק ב קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר טבלה מס. : עקומת כיול לסוכר מחזר בשיטת סאמנר. מיהול תמיסה מרוכזת O.D של תמיסה לאחר מיהול ריאגנט O.D. ס אמנר 55 nm [] מס' מבחנה תמיסה סטנדרטית של סוכר מחזר / [] תמיסה סטנדרטית של גלוקוז / [] תמיסה סטנדרטית של פרוקטוז / [] מים וקקים מז [] ריכוז סוכר מחזר [/] ' ' ' ' '.657 : : ' ' ' 7 : : '.6 : : ' בהתאם לשאלה בחוברת ) עמ' 68 סעיף ( 6 :הגלוקוז אמור להיות הסוכר שייתן תגובה חיובית בריאקצית סאמנר. פרוקטוז איננו סוכר מחזר. אך מכיוון שאנו ערכנו את ניסוי, 3 למבחנות עקומת הכיול הוספנו, NaOH ולכן בתנאים בסיסיים מתרחשת טאוטומריה, נצפה לראות גם תגובה חיובית במבחנות הפרוקטוז.

3 חלק ג' השפעת הטמפרטורה על מידת פעילות האנזים הכנת מיהול אנזים :: הכנת מיהול האנזים לניסוי 3 דוגמת חישוב כמות אנזים במבחנה : ריכוז האנזים מהמיהול. 55 :: לכן יש למהול מיהול זה פי כדי להגיע למיהול המבוקש (:)! חישוב הריכוז החדש : CV. 55 Ml C = = =. 7 V Ml נפח מים להשלמה 9 מ"ל. כמות אנזים במבחנות הריאקציה האנזימטית, בכל מבחנה הכנסנו מ"ל של תמיסת אנזים, לכן כמות האנזים במבחנה : m= Ci V = C =. 7 =. 7 m l טבלה מס' : השפעת הטמפרטורה על מידת פעילות האנזים סובסטרט אנזים זמן אנזים טמפ' טמפ' O.D. מס' מבחנה רצויה מעשית [מ"ל] מ[ "ל] אינקובציה מ[ "ל] [מעלות צלזיוס] [מעלות צלזיוס] דקות אינקובציה בטמפ' המתאימה בקרה.87

4 3 חלק א הפקת האנזים ריכוז התוצאות ריכוז האנזים יחושב ע"פ משקל השמרים!. 5 5 [ ] g m g E = = 5. 5 C CV V Ml = = = 5. 5 Ml. 55 משקל השמרים 5. g נפח המים : ריכוז התמצית המקורית: ריכוז המיהול :: O.D. ממוצע חלק ב קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר טבלה מס. 3: עקומת כיול לסוכר מחזר ותגובת סאמנר עם חד סוכרים O.D. כמות סוכר 55 nm מחזר [] מס' מבחנה תמיסה סטנדרטית של סוכר מחזר / [] תמיסה סטנדרטית של גלוקוז / [] תמיסה סטנדרטית של פרוקטוז / [] ריכוז סוכר מחזר [/] ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' שוב נציין כי בגלל התנאים הבסיסיים חלה טאוטומריה ונצפה לראות תגובה חיובית גם במבחנות הפרוקטוז! כמויות הסוכר נקבעו בהתאם לנפח העבודה ) מ "ל ).

5 O.D. ממוצע.5 חלק ג' השפעת הטמפרטורה על מידת פעילות האנזים להלן טבלת התוצאות כנדרש בתדריך : טבלה מס' : השפעת הטמפרטורה על מידת פעילות האנזים O. D מס' טמפ' אנזים אנזים O.D. [מעלות צלזיוס] [מ"ל] [מ"ל] 55 nm מבחנה בקרה o c ניתן לראות כי הפרש העכירות הגדול ביותר התרחש בטמפ' של חלק ב קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר חישבנו את כמות הסוכר בכל מבחנה וחישבנו ערכי בליעה ממוצעים לדופליקטים. טבלה מס. 5: נתונים סופפים עבור עקומת כיול לסוכר מחזר כמות סוכר מחזר [] תמיסה סטנדרטית של סוכר מחזר / ריכוז סוכר מחזר [/] מס' מבחנה [].. ' ' '.. ' '. 6. 6' תמיסה סטנדרטית של גלוקוז / [] '. 8. 8' תמיסה סטנדרטית של פרוקטוז / [] '.. '

6 מ[ C =. m l 5 דוגמת חישוב לכמות סוכר : נפח כולל במבחנה מ "ל כמות אנזים במבחנות הריאקציה האנזימטית, בכל מבחנה הכנסנו מ"ל של תמיסת אנזים, לכן כמות האנזים במבחנה : m= Ci V = C =. =. m l נשרטט גרף של עכירות התמיסה כנגד כמות הסוכר המחזר, הגלוקוז, והפרוקטוז. להלן הגרף שמתקבל : עבור סוכר מחזר עבור גלוקוז עבור פרוקטוז עבור סוכר מחזר עבור גלוקוז עבור פרוקטוז O.D.55nm y =.767x R = y = 83x + 75 R = גרף מס' : עקומת כיול לסוכר מחזר y =.665x.9 R = כמות סוכר [מ"ג] חלק ג' השפעת הטמפרטורה על מידת פעילות האנזים מגרף מס' נוכל לחשב את כמות הסוכר שהופקה ע"י האנזים ע"י שימוש במשוואות קווי המגמה, ובנתוני.D.O של טבלה מס', כאשר.D.O מציין את ההפרש בעכירות בין מבחנות שבהם עבר האנזים האינקובציה לבין המבחנות בהן לא עבר האנזים אינקובציה., ערך זה מציין למעשה את מידת פעילות האנזים, ערך שמתקבל שלילי מוגדר כחוסר פעילות, דהיינו אפס. טבלה מס' 6: חישובי מהירות ריאקציה ופעילות ספציפית אנזימטית O. D. טמפ' הדגרה ] מעלות צלזיוס] כמות סוכר מחזר מעקומת הכיול [מ"ג] מהירות ראקציה [כמות מ"ג סוכר מחזר בדקה] פעילות ספציפית (SA) "ג סוכר מחזר למ"ג שמרים] i מס"ד y=. 665* x. 9 m sugar[ ] = [ O. D. +. 9]. 665 דוגמת חישוב ) עבור טמפ' ( o : C משוואת הגרף שהתקבלה עבור סוכר מחזר : לכן נסדר את המשוואה ונוסחת העבודה תהיה :

7 6 m sugar[ ] [ O. D. +. 9] [. +. 9] = = = : o C ועבור טמפ' [ m ]. 8 sugar v= = =. 8 t [min] min min m. 8 sugar msugar [ SA] = = =. 68 t m 5 min Yeast min myeast 5 msugar myeast כלומר בטמפ' הזו נוצרו.8 מ"ג ב דקות. מהירות הריאקציה : פעילות ספציפית ) SA ( : נשרטט גרף של הפעילות הספציפית של האנזים בתלות בטמפרטורה [ציר ה Y בגרף הוא בפקטור של 5 לצורך נוחות מתמטית], להלן הגרף שהתקבל : (SA)[(s)/(yeast)*t(min)]* T[degC] גרף מס' : פעילות ספציפית כתלות בטמפרטורה אנו רואים כי בטווח הטמפרטורה של 37 מעלות צלזיוס, לגרף יש צורה ליניארית, נחשב את השיפוע בתחום זה כאשר שיפוע זה יהיה למעשה קצב הריאקציה : SA SA K = = o o C C sugar o Yeast min Tc נחשב כמות סוכר מצטברת עבור טווחי הטמפרטורה השונים : טבלה מס' 7: כמות סוכר מחזר מצטברת כתלות בטמפרטורה טווח טמפרטורה ] מעלות צלזיוס] כמות סוכר מצטברת [מ"ג]

8 מ[ 7 נשרטט גרף ע"פ טבלה מס' : 7 37 o c msugar[] T[degC] גרף מס' : כמות סוכר מחזר מצטברת כתלות בטמפרטורה ניכר בבירור כי שיפוע הגרף המקסימאלי, כלומר קצב פעילות האנזים ) פירוק הסוכר (, הוא בטמפ' של נבצע מניפולציה מתמטית לגרף כמתואר בתדריך [כאשר נתעלם מהטמפ' o שכן אין לה משמעות מתמטית C וגם לא ביוכימית]: טבלה מס' 8: חישוב ערכים לוגריתמיים לצורך חישוב אנרגית שפעול Ln[SA] T[ ] o K o T[ K] טמפ' הדגרה ] מעלות צלזיוס] מהירות ראקציה [כמות מ"ג סוכר מחזר בדקה] פעילות ספציפית (SA) "ג סוכר מחזר למ"ג שמרים] i מס"ד o [K ]T כדי לחשב את אנרגית האקטיבציה כאשר הערכים שמעניינים אותנו הן הערכים נשרטט גרף של Ln[SA] כתלות ב o o בטמפרטורות של שם יש ליניאריזציה שמתנהגת ע"פ כלל ארהניוס, שכן בטמפ' גבוהות יותר האנזים עובר דה נטורציה. C C להלן הגרף שהתקבל : y = 39.9x ln[sa] R = גרף מס' 5: לוגריתם טבעי של SA כתלות בערך ההופכי של הטמפרטורה /T[/k]

9 8 K = Ae G RT G נוסחאות העבודה : A ln k = + ln RT חישוב אנרגיית האקטיבציה: נציב נק' מן הגרף ) בטמפ' 37 מעלות צלזיוס ( ונחלץ את האנרגיה : אנרגיה חופשית מהספרות: ++ G ln k = + ln A RT ++ G = RT ++ G = RT G = RT = hydrolysis of sucrose Sucrose + H O > glucose + fructose G ++ = 7. Kcal=.673 KJ J KJ חישוב אחוז סטייה: 3. 8 (. 673) 7%. 673 התקבלה סטייה גדולה, אך לנוכח תנאי הניסוי, טעויות מיהול אפשריות והעובדה כי בניסוי שהשתמשנו בנייר פראפילם במקום בגולות שמחק לנו את הרישום מהמבחנות, דבר שיצר בלבול רב, עצם העובדה כי קיבלנו ערך אנרגית שפעול שהוא באותו סדר גודל של הערך מהספרות, מוכיח כי הגענו לערך אמפירי מקורב של אנרגית השפעול של הידרוליזת סוכרוז ע"י אינברטאז. עקומת כיול לסוכר מחזר דיון ומסקנות ניתן לראות כי העקומה עבור סוכר מחזר ועבור גלוקוז הם בעלות שיפוע דומה.שיפוע עבור פרוקטוז שונה, שכן העקום הפוי היה אמור להיות מקביל לציר האופקי שכן פרוקטוז איננו מחזר ולכן לא היה מגיב עם ראגנט סאמנר, אך מכיוון שעשינו את ניסוי 3 והוספנו בסיס, התרחשה טאוטומריה, והפרוקטוז הותמר לסוכר מחזר וכן התרחשה תגובה, אך בשיעור קטן יותר מהגלוקוז והסוכר המחזר. העקומות ליניאריות, רק עקומת הסוכר המחזר מאבדת את הליניאריות מעבר לכמות סוכר של.6 מ"ג, ככל הנראה התמיסה עכורה מדי וקריאת בליעת האור כבר איננה אינדיקציה לצורך עקומת כיול. כדי לקבוע את רמת הדיוק נוכל להשתמש בפונקצית ה LINEST של הגיליון האלקטרוני עבור קן המגמה של עקומת הכיול של הסוכר המחזר : להלן התוצאות : שיפוע נקודת חיתוך ערך שגיאה.67 8 = (. 7± כלומר הדיוק בקביעת העקומה הוא (5.. 5 = 8 % שגיאה באחוזים :. 7 אם היינו משמיטים את הנקודה של שבה כמות הסוכר היא מ"ג, היינו מקבלים תוצאה טובה יותר....3

10 9 בדיקת פעילות אנזים כתלות בגורמים קינטיים שונים מבחנה מס' 5 שימשה כבקרה, בליעת האור הייתה נמוכה מאוד שכן לא הייתה בה פעילות אנזימטית. כמות הסוכר ההתחלתית היא בעודף, זה איננו מקרה שכן אנו צריכים למהול ריכוז התחלתי זה פי, ומרווח הטעויות כאן די גדול, כך שאם כמות הסוכר ההתחלתי לא הייתה מעט בעודף, סביר להניח שלא היינו מבחינים בשינויים, עוד פרמטר לעודף הסוכר הוא לעודד את תהליך הפירוק לפעול ע"פ עקרון לה שטליה. שכן אינברטאז רק מהווה זרז לתהליך. ריכוז האנזים מתאים לתהליך, שכן אכן קיבלנו תוצאות פעילות אנזימטית בדיוק כפי שציפינו, הפעילות האנזימטית הייתה נמוכה בטמפ' קרות, מקסימאלית בטמפ' הגוף, ודעכה ככל שהטמפ' עלתה מעבר לכך, ובטמפ' רתיחה, לא הובחנה פעילות אנזימטית השפעת טמפרטורה על פעילות האנזים 37 o C צורת הגרף של הפעילות האנזימאטית תואמת את הציפיות, ואת התיאוריה, כאשר הפעילות המקס' היא בטווח טמפ' הגוף, טמפ' מעבר לכך מעידות על פעילות נמוכה יותר, וטמפ' גבוהות מראות על חוסר פעילות כתוצאה מדהנטורציה. טמפ' מקס' עבור פעילות אנזים.3 טמפ' מינ' o C. גרף הצטברות הסוכר מראה כי הסוכר ממשיך להצטבר ככל שהטמפ' עולה, קצב ההצטברות עולה ומגיע לשיא בתחום טמפ' של 37 o מעבר לטמפ' זו הקצב הולך ודועך. C 5. כאמור, כאשר קצב היווצרות התוצר הוא מקסימאלי, זו הנקודה בה נמצאת הטמפ' האופטימאלית של האנזים. 76.תשובות לחלק זה ניתנו בריכוז התוצאות.

11 ביוכימיה מעבדה הפקה ובידוד אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה

12 מטרות הניסוי.. הפקה וניקוי אינברטאז משמרים, תוך שימוש בשיטות הבאות: א. ניקוי ראשוני ע"י שיקוע האנזים בן ריכוזי 6% ריווי אמוניום סולפט. ב. הפרדת אינברטאז מאמוניום סולפט ע"י כרומטוגרפיית מסננת מולקולארית עם ספדקס G.5 השוואה בין יעילות שיטות הפרדה אלו. ריכוז תוצאות טבלה מס' : הפקת אינברטאז משמרים כמות השמרים [מ"ג] נפח המים [מ"ל] ריכוז שמרים בתמיסה נפח התמצית [מ"ל] ריכוז שמרים בתמצית 37. [/] 5. [/]. = g = m l משקל השמרים שנמדד: חישוב ריכוז השמרים בתמיסה : הפרדת התערובת המכילה אמוניום סולפט ואנזים פרקצייה מספר 8 בהפרדה בכרומטוגרפיית מסננת מולקולארית הפסקנו את ההפרדה בשל הופעת אורתו ניטרופנול ) צבע צהוב ). בדיקות ספקטופוטומטריות טבלה מס' :קביעת ריכוז חלבון בפרקציות שונות בעזרת שיטת בראדפורד A B C D E F BSA בופר אלוציה בופר אלוציה פרקצייה תמיסת אנזים 6% 9 תמיסה מקורית BSA טבלה מס' 3 :ערכי ה O.D של הפרקציות השונות בשיטת בראדפורד A B C D E F ריכוז החלבון בשיטת בראדפורד בוצע בעזרת מכשיר.Eliza הפרקציות המודגשות בצהוב הן אלו שנבחרו ע"י המרצה להמשך עבודה.

13 קביעת פעילות אנזימתית של אינברטאז בשיטת סאמנר טבלה מס :קביעת פעילות אינברטאז ע"י הידרוליזה אנזימתית של סוכרוז O.D [5nm] סופי O.D O.D [5nm] מס' מבחנה אפיון תכולת המבחנה ביקורת ריאגנטים ביקורת אנזים תמצית מקורית בקורת סובסטרט תמיסת אנזים מקורית תמיסת אנזים לאחר שיקוע ב 6% AS פרקצייה פרקצייה פרקצייה 3 פרקצייה סוכר מחזר סוכר מחזר מים מזוקקים [מ"ל] אנזים [מ"ל] סובסטרט [מ"ל] מיהול לפני קריאה שנייה [5nm] (קריאה שנייה) :5 : : :..8.3 גדול מ גדול מ..95 גדול מ גדול מ הערות : * מבחנות ו 3 לא הוכנו, נעשה שימוש בגרף כיול מוכן ממעבדה קודמת. * במבחנות בהן קריאת ה. O.D הייתה גבוהה מ, בוצע מיהול כנדרש, ובוצעה קריאה חוזרת. * בתדריך המעבדה לא כתוב כמה מ"ל ריאגנט סאמנר יש להוסיף, ולכן שמענו לעצת הזוג שלידינו ) אורן ושרית ( ושמנו מ"ל ריאגנט סאמנר במקום מ"ל, אך מכיוון שמדובר בפרופורציה למידת העכירות, לא ציפינו לקבל תגובות שונות מהצפוי ובתמיכת המרצה כמובן!

14 3 להלן גרף עקומת הכיול שהוכן בהתאם למעבדה מס' : O.D.55nm.7 y =.665x.9 R = כמות סוכר [מ"ג] גרף מס' : עקומת כיול לסוכר מחזר סיכום התוצאות טבלה מס' 5: סיכום התוצאות מס' מבחנה התמיסות הנבדקות ריכוז סוכר מחזר סוכרוז שהתפרק ריכוז אנזים יחידות למ"ל כמות אנזים יחידות ריכוז כלל חלבון בדגימה כמות כלל חלבון בדגימה פעילות ספציפית יעילות ניקוי ניצולת הפקת אנזים enzyme units [ ] protein [ ] [ ] [ µmole] [ ] mole תמיסת אנזים מקורית תמיסת אנזים לאחר שיקוע ב 6% AS פרקצייה פרקצייה פרקצייה 3 פרקצייה 3 5 כל דוגמאות החישוב עבור פרקצייה מס' : O. D. = O. D. ( sample) [ protein] [ B. S. A.] ( standard ). [ protein ] = =.86..ריכוז התמיסה הסטנדרטית של BSA בה השתמשנו הוא / חישוב ריכוז החלבון בתמיסות הנבדקות יעשה לפי הנוסחה : [Protein] מציין את ריכוז החלבון בדגימה דוגמה לחישוב ריכוז חלבון :

15 הערך. הינו ממוצע קריאות ה O.D בין שתי דגימות הסטנדרט (טבלה מס' 3). נפח הדגימה הינו מ"ל בכל המבחנות לכן חישוב כמות החלבון בתמיסות הנבדקות יבוצע ע"י מכפלת הריכוז בנפח הדגימה..86 =.6 דוגמה לחישוב כמות חלבון : חישוב כמות הסוכר המחזר בתמיסות הנבדקות תחושב בעזרת גרף הכיול., O. D=.665 W sugar נוסחת קו המגמה הינה:.9 O. D. +.9 Wsugar = כמות הסוכר המחזר במ"ג :.665 בחילוק התוצאה ב נקבל את הריכוז. במקרה בו היינו צריכים למהול את התמיסה, נכפול את ערך ה O.D בפקטור המיהול. דוגמה לחישוב ריכוז הסוכר המחזר :.+.9 W sugar = ריכוז הסוכר :.9 [ sugar ] = =.7 m l כמות הסוכר המחזר שהשתחרר בריאקציה ביחס ישר לכמות הסוכרוז שהתפרקה. כדי לחשב את כמות הסוכרוז במיקרומול, נשתמש בנתון כי: M.W. = 3 = 3 = דוגמה לחישוב כמות הסוכרוז במיקרומול :.9 (sucrose) =.75 µ mole µmole g mole mole µmole חישוב יחידות אנזים כמות האנזים המפרקת מיקרומול סוכרוז בדקה בתנאי הריאקציה: חישוב ריכוז יחידות האנזים נחלק בנפח הדגימה.75 µ mol min =.75 µ mol min "ל: מ חישוב פעילות ספציפית חילוק כמות האנזים בכמות החלבון: חישוב מידת הניקוי לפי הנוסחא: חישוב הניצולת לפי הנוסחא: µ mol min Enzyme units protein = µ mol min Enzyme units protein פעילות ספציפית בפרקציה מידת הניקוי = פעילות ספציפית בתמצית כמות חלבון בפרקציה ניצולת= כמות חלבון בתמצית.77 = %

16 5 דיון ומסקנות סיכום מהטבלה ניתן לראות כי מידת הניקוי הגבוהה ביותר התקבלה בפרקצייה מס', 6 בשיטת ההפרדה בעזרת כרומטוגרפיית מסננת מולקולארית מידת ניקוי נמוכה ביותר התקבלה לאחר שיקוע ב 6% אמוניום סולפט מכאן ששיטת ההפרדה בעזרת כרומטוגרפיית מסננת מולקולארית יעילה יותר לניקוי האנזים. תגובת השיקוע אפקטיבית יותר בבידוד האנזים אינברטאז משאר החלבונים בתמיסה ולא למטרת קבלתו בצורה נקייה. כמו כן ניתן לראות בטבלה מס' 5 כי פרקצייה מס' 5 היא בעלת הפעילות הספציפית, יעילות הניקוי והניצולת בין הגבוהות ביותר. פרקצייה זו מכילה את האנזים בצורתו האפקטיבית והנקייה ביותר מבין כל הפרקציות שהתקבלו. ניצולת מקסימאלית התקבלה בשיטת השיקוע באמוניום סולפאט דבר זה אינו מפתיע, כי בדגימה זו לא כל החלבון בפרקצייה הוא האנזים אינברטאז. ניתן להפיק אנזים אינברטאז משמרים ותוך כדי כך ) גם לשמור על פעילותו ( ע"י שימוש במס' שיטות שבחלקן השתמשנו בניסוי זה. עם זאת, מתוך התוצאות ניתן לראות, קבלת ערכים לא מדויקים ו/או שגויים ) למשל : ניצולות גבוהות מ ), % ככל הנראה מקור שגיאות אלו במכלול של גורמים, שביניהם, הוספת מ"ל ריאגנט סאמנר ולא מ"ל עקב טעות שצוינה קודם, אי עמידה בזמנים בהוספת האנזים למבחנות אלה וכד'. שיטה יעילה לבידוד חלבונים שיקוע באמוניום סולפאט שיטה יעילה לניקוי חלבון ספציפי כרומטוגרפיית מסננת מולקולארית

17 ביוכימיה מעבדה מס' 6 ריכוז השפעת הסובסטרט מעכב ונוכחות הפעילות על טריפסין של דו"ח מעבדה

18 מעבדה מס' 6 נושא המעבדה: השפעת ריכוז הסובסטרט ונוכחות מעכב על הפעילות של טריפסין מטרות הניסוי השפעת ריכוז הסובסטרט על פעילות האנזים טריפסין וחישוב ערכי Km ו.Vmax השפעת ריכוזים שונים של הסובסטרט בנוכחות המעכב PABA על מהירות הריאקציה, קביעת אופי העיכוב וחישוב.Ki.. ריכוז תוצאות טבלה מס' : השפעת ריכוז הסובסטרט על פעילות הטריפסין O.D. nm טריפסין 3µg/ () HCl. M () בופר טריס ph 7.8.M () ריכוז LPNA (M) מס' מבחנה נפח סובסטרט חומצת חומץ 3% () 5 דקות פרהאינקובציה ב 3ºC דקות אינקובציה ב 3ºC ()

19 'סמ הלבט : ןיספירטה תוליעפ לע בכעמה תעפשה 'סמ הנחבמ זוכיר LPNA (M) חפנ טרטסבוס () PABN. M () HCl. M () ןיספירט 3µg/ () תצמוח ץמוח 3% () O.D. nm ºC ב היצבוקניאהרפ תוקד 5 3ºC ב היצבוקניא תוקד.8 'סמ הלבט :3 תואצותה זוכיר 'סמ הנחבמ O.D nm [S] (mm) SA (µmol/e min) /[S] (/mm) /SA (E min/ µmol) SA/[S] (liter/e min) O.D nm.הלש הרקבה תנחבמו תקדבנה הנחבמה ןיב שרפהה

20 טבלה מס' : ריכוז ממוצעי קריאות דופליקטים לצורך הצגה גראפית SA/S (liter/e min) /SA (E min/ µmol) SA S O.D nm מס' ממוצע מבחנה O.D nm (µmol/e min) (mm) O.D nm ההפרש בין המבחנה הנבדקת ומבחנת הבקרה שלה. דוגמאות חישוב עבור מבחנה : /[S] (/mm) A = C ε l ε = 8.8 µmol/ cm ; l = cm 5 = C 8.8 C =.67 µmol/ Q sf = C V Q =.67 µmol/ µmol Q E = C V = 3 µg/ =9 µg =.9 חישוב ריכוז תוצר : חישוב כמות תוצר ) במולים ( : כמות האנזים במבחנה הייתה : פעילות ספציפית מוגדרת ככמות הסובסטרט ביח' µmol שהתפרק ע"י מ"ג אנזים בדקה, זמן הריאקציה היה דקות לכן הפעילות הספציפית : SA =.63 µmol /.9 min =.35 µmol/e min C C V = C V C.35=. 5.3 M.3mM חישוב ריכוז סובסטרט בתערובת הריאקציה במבחנות = = /S,/SA הם פשוט הערכים ההופכיים של SA,S ו SA/S היא פשוט המנה המתמטית של S,SA ולכן לא תוצגנה דוגמאות חישוב ל 3 ערכים אלו.

21 הצגה גראפית של תלות הפעילות הספציפית בריכוז הסובסטרט, בנוכחות ובהעדר מעכב, בשלושת השיטות הבאות: שיטה מס' עקומת מיכאליס מנטין עם מעכב עקומת מיכאליס מנטין עבור אנזים ללא מעכב SA[µmol/E min]. ללא מעכב עקומת מיכאליס מנטין עבור אנזים ומעכב S[µM] גרף מס' : עקומת מיכאליס מנטין עבור פעילות טריפסין ללא מעכב ובנוכחות מעכב Vmax S הגרף מתואר ע"י משוואת מיכאליס מנטין = V Km+ S בעקומה שהתקבלה בשיטה זו אין מעבר לסדר אפס, ריכוזי הסובסטרט בהם השתמשנו לא אפשרו קבלת מהירות מקסימאלית ולכן לא ניתן לחשב את ערכי K m ו max V בשיטה זו. שיטה מס' עקומת לינוואייר ברק /SA (E min/ µmol) ללא מעכב עם מעכב עם מעכב ללא מעכב y = x R =.663 y =.65x +.8 R = /[S] (/mm) גרף מתואר ע"י משוואת לינוואייר ברק : חישוב ערכי K m ו גרף מס' : עקומת לינוואייר ברק Km = + V V S V max max V max ללא מעכב : חישוב המהירות המקסימאלית ) הערך ההופכי של נקודת החיתוך של משוואת הגרף עם ציר ה Y ( :

22 V =.8 max V max = 8.6µ mol / E min חישוב קבוע מיכאליס מנטין (הערך ההופכי השלילי של נקודת החיתוך של משוואת הגרף עם ציר ה X ) : y.8 y =.65x +.8 x=.65.8 x (y=) = = ( ) =.93 K.65 K m m =.7 mm V max חישוב ערכי K m ו בנוכחות מעכב : V חישוב המהירות המקסימאלית ) הערך ההופכי של נקודת החיתוך של משוואת הגרף ( : = max V max 5µ mol /( E min ) חישוב קבוע מיכאליס מנטין (הערך ההופכי השלילי של נקודת החיתוך של משוואת הגרף עם ציר ה X ) : y y = x x= x (y=) = = ( ) K m Km.8 mm עפ"י משוואת לינוואייר ברק ניתן לראות כי ערכי V max ו m K קטנים בנוכחות מעכב ולא באותו היחס, מכאן ניתן להסיק כי אופי המעכב הנבדק,,PABA הינו עיכוב תחרותי. שיטה מס' עקומת אדיהופסטט עם מעכב ללא מעכב עם מעכב ללא מעכב SA (µmol/e min)..5. y =.379x + 6 R =.985 y = 56x + R = SA/S (liter/e min) V V V = + S K K m max m הגרף מתואר ע"י משוואת אדי הופסטט : גרף מס' 3: עקומת אדי הופסטט

23 V = max µ mol / E min K V m = = = 6 max µ mol / E min mm חישוב ערכי K m ו max V ללא מעכב : V max חישוב ערכי K m ו בנוכחות מעכב : K m 6 = = mm V max הינו לאחר הצגת התוצאות במשוואת לינוואיירברק, ניתן להסיק כי המעכב הינו מעכב תחרותי, מאחר ו ערך קבוע, בקירוב, ורק ערכו של Km משתנה בהתאם לריכוז המעכב. ע"פ המבנה הכימי של המעכב PABA ניתן להסיק כי קיימת התאמה מבנית בין אופי עיכוב לבין מבנה הכימי של המעכב. למעכב קיימת טבעת בנזנית כמו לסובסטרט,LPNA השוני כימי היחידי הוא בשייר הצדדי. המעכב PABA יכול להקשר במקום הסובסטרט עכב הדמיון הרב במבנה הכימי.לכן המעכב הינו מעכב תחרותי. טבלה מס' 6: ריכוז תוצאות K m ו V max בשיטות השונות K m [ mm ] שיטה מיכאליס מנטין לינוואייר ברק אדי הופסטט ללא מעכב.7.76 עם מעכב.8.9 V µ mol max E min ללא מעכב עם מעכב I C V = C V. = C M.85mM = C = = מציאת ריכוז סופי של המעכב: חישב את ערכו של הקבוע : K i בכדי לחשב את ערכו של הקבוע K i נמצא תחילה את ערכו של α : k a= α V max m α.8 = 5 a שיפוע הגרף, ערכי K m ו V max ידועים וכבר חושבו. נחשב לפי עקומת לינוואיירברק: α.8

24 [ I] α = + K i.8= + K i =.856 [.85] mm K α 6.379= 369 α =.7.7= + K i =.96 mm i [.85] K K i =.856M K m =.686 (µmol/e min) I =.85 M i [.85] K mapp = K =.36 mapp M K i =.96 I =.85 M K =.9 m M M [.85] K mapp = K =.8 mapp M כעת נציב את הערכים המתקבלים: נחשב לפי עקומת אדיהופסטט: כעת נציב את הערכים המתקבלים: חישוב K m app התבצעה לפי הנוסחא הבאה: חישוב לפי עקומת לינוואיירברק: חישוב לפי עקומת אדיהופסטט: חישוב מספר המחזור של הריאקציה : מספר המחזור ) 3 K) הינו מספר מולקולות סובסטרט שהתפרקו ע"י מולקולת אנזים בשנייה שזוהי גם המהירות המקסימאלית. µ mol trypsin X.9 E K T = X =.375 V µ moltrypsin V max max cat = = E.375 T sec sec V max = K 3 = 5 (µmol/e min) K cat = 5 (µmol/e min) /µmol =.67 units/min =. units/sec בשיטת לינוואייר ברק ללא מעכב:

25 V max = K 3 = 5 (µmol/e min) K cat = 5 (µmol/e min) /µmol =.67 units/min =. units/sec V max = K 3 = (µmol/e min) K cat = 6.33 units/min =. units/sec V max = K 3 = 6 (µmol/e min) K cat = 5. units/min = 6 units/sec בשיטת לינוואייר ברק בנוכחות מעכב: בשיטת אדי הופסטט ללא מעכב: בשיטת אדי הופסטט בנוכחות מעכב: דיון בתוצאות, סיכום ומסקנות: תשובות לשאלות בחוברת : מבחנות הבקרה בניסוי הן המבחנות שלהן לא הוסף האנזים טריפסין ובהן לא התרחשה הריאקציה, לכל זוג מבחנות זהות הייתה מבחנת בקרה (מבחנות מס' 3,6,9,,5,8,,,7,3). תפקידן של מבחנות הביקורת לצורך הפרש ערך ה. O.D של המבחנות הנבדקות מהבליעה של מבחנת הבקרה. השוואת התוצאות שנתקבלו עבור ערכי V max ו m K בשיטות השונות תעשה ע"י חישוב אחוז סטייה : K I µ mol K cat[units/sec] K m µ mol שיטה %. 6.7% % מיכאליס מנטין לינוואייר ברק אדי הופסטט שגיאה בעקומה מיכאליס מנטין שהתקבלה בשיטה זו אין מעבר לסדר אפס, כלומר המהירות לא הגיעה לערכה המקסימאלי ולכן לא ניתן לחשב דרכה את ערכי Km ו.Vmax אופי העיכוב של PABA שנמצא בניסוי הינו עיכוב תחרותי. ידוע כי המעכב PABA הינו מעכב תחרותי, ע"ב הנתונים של הניסוי אותו ביצענו אכן הגענו למסקנה כי הוא אכן מעכב תחרותי, לכן הריכוזים שבהם השתמשנו מתאימים. המעכב מכיל טבעת ארומאטית בעלת קב' אמינו בסיסיות וידוע כי האנזים טריפסין ספציפי לחומצות אמיניות בסיסיות ובמבנה ה"כיס" שיירים טעונים שלילית ולכן המעכב, המקבל מטען חיובי בתמיסה, יוכל להיקשר ל"כיס" של האנזים ולעכב את הריאקציה. מכאן שקיימת התאמה בין מבנה המעכב לאופי העיכוב. השוואה בין Ki לבין : Km אם נעשה ממוצע של ערכי ה K m ב השיטות ונשווה אותו לממוצע של ערכי ה K I נקבל : = = = =.886 מתברר שערכו של K m גבוה יותר ולכן לאנזים יש יותר אפיניות לו אך מכיוון שערכו של K I אינו רחוק ממנו, מכאן נובעת התחרות האופיינית של המעכב. K m mm K I mm סיכום ומסקנות : למדנו להכיר מנגנון עיכוב אנזימטי. התנסינו בחישובי מהירות ריאקציה, קבועי מיכאליס מנטין, קבועי מעכב ומספרי מחזור. בדקנו השפעות ריכוזי מעכב על מהירות הריאקציה, וקבענו את אופי העיכוב.

26 ביוכימיה מעבדה מס' 7 של התא פרקציונציה ומידור פעילויות אנזימאטטטטיות של בכבד חיים בעלי דו"ח מעבדה

27 מ[ מ[ מ[ נושא המעבדה: מטרות הניסוי : ביוכימיה מעבדה מס' 7 פרקציונציה של התא ומידור פעילויות אנזימאטיות בכבד של בעלי חיים O.D. (5 nm) הפקת אברונים שונים מרקמת כבד. בדיקת פעילות האנזימים במיקומם בתא. ריכוז תוצאות : טבלה מס' : בדיקת פעילות אנזימתית של האנזימים MDH ו LDH בפרקציות השונות HCl "ל [.. מס' מבחנה ציטוזול [מ"ל] מיטוכונדריות [מ"ל] מיטוכונדריות מומסות [מ"ל] מאלט "ל] לקטט [מ"ל] מים "ל] קוקטייל [מ"ל] מקרא מספרי מבחנות המסומנים באפור ביקורת מספרי מבחנות המסומנים בשחור איפוס נתוני התחלה : משקל הכבד : 6.8 ג' משקל דגימת הכבד שנלקחה להמגון :. ג'= מ"ג נפח הנוזל העליון :.5 מ"ל נפח פרקציית החלקיקים : 7 מ "ל נפח פרקציית החלקיקים המומסים : מ "ל C V.. = =.m l C V חישוב נפח הסובסטרט בכל מבחנה:. מ"ל ) חוץ ממבחנת האיפוס ( חישוב ריכוז הכבד בפרקציות שונות: טבלה מס' : תוצאות חישוב ריכוז כבד בפרקציות השונות פרקצייה אחרי מיהול פרקצייה לפני מיהול ציטוזול מיטוכונדריות מיטוכונדריות מומסות ציטוזול מיטוכונדריות מיטוכונדריות מומסות דוגמת חישוב עבור ריכוז הכבד בנוזל הציטוזול: משקל הכבד מ"ג נפח נוזל הציטוזול.5 מ"ל ריכוז כבד [מ"ג/מ"ל] m C= C= =. V.5 m l

28 C V C V = C V C = V C =. m l C. = =.8 5 V =.,.8 C= m l דוגמת חישוב ריכוז הכבד בנוזל הציטוזול המהול: החישוב בוצע לפי הנוסחא: C =ריכוז כבד התחלתי, C =ריכוז כבד סופי, V =נפח התחלתי, V =נפח סופי, V = m l, V = 5 m l m l חישוב כמות הכבד בכל אחת ממבחנות הריאקציה: טבלה מס' 3: תוצאות חישוב כמות כבד במבחנות הריאקציה כמות כבד מ[ "ג] ) ללא כבד ( מבחנות ריאקציה ) 3 ציטוזול ( ) 6 מיטוכונדריות ( ) 79 מיטוכונדריות מומסות ( (איפוס ( דוגמת חישוב עבור מבחנות 3 החישוב בוצע ע"פ הנוסחא: נוזל מהציטוזול: m C= m=..8=.8896 V m C= V טבלה מס : ריכוז תוצאות חישובי פעילות האנזימים בפרקציות השונות פעילות אנזים פעילות ספציפית משקל כבד מבחנה A A g liv er m in A( 5nm) [ g liver ] מס' מלאט לקטט מלאט לקטט A= O. D. מבחנה O. D. _ מבחנה A=.9.3= 9 A = t t = 5 min 9 5 =.8 A min דוגמאות חישוב לפי מבחנה : חישוב A : חישוב פעילות אנזים ) עבור זמן אינקובציה של 5 דקות ): ביקורת

29 חישוב פעילות ספציפית: חישוב סך כל הפעילות הספציפית של כל אנזים בתא : A 9 = = 66.3 g liver gliver לחישוב זה בחרנו את פרקציית נוזל הציטוזול ואת פרקציית נוזל המיטוכונדריות המומסות. בחרנו את פרקציית המיטוכונדריות המומסות כיוון שרצינו לכלול גם את הפעילות שמתרחשת בתוך המיטוכונדריה. חישוב עבור :LDH חישוב עבור :MDH התחלקות יחסית של האנזימים בתא = 5.5 A gliver = A gliver האנזימים מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות, האנזימים שמרחפים בציטוזול, האנזימים שעל ממברנת התא, והאנזימים הנמצאים במטריקס המיטוכונדריאלי. חישוב התחלקות יחסית: טבלה מס' 5: ריכוז תוצאות חישוב התחלקות יחסית התחלקות יחסית [%] פרקצייה אנזים 7.65 ציטוזול 3.89 מיטוכונדריות MDH 5.6 מיטוכונדריות מומסות 88.3 ציטוזול 3.5 מיטוכונדריות LDH 8.3 מיטוכונדריות מומסות דוגמת חישוב עבור MDH בפרקציית הציטוזול: =% ן E E T 66.3 = 7.65% חישוב סך כל הפעילות הספציפית של האינזימים MDH+LDH בכל אחת מהפרקציות: טבלה מס' 6: תוצאות חישוב סה"כ פעילות אנזימטית בפרקציות השונות פרקצייה ציטוזול מיטוכונדריות מיטוכונדריות מומסות דוגמת חישוב עבור פרקציית הציטוזול: ריכוז יחסי A gliver = 63. A gliver

30 חישוב הריכוזים היחסיים של האנזימים בציטוזול ובמטריקס : אנזים טבלה מס' 7: תוצאות חישוב ריכוזי אנזים יחסיים פרקצייה ציטוזול מטריקס מיטוכונדריאלי MDH ציטוזול מטריקס מיטוכונדריאלי LDH דוגמת חישוב עבור MDH בפרקציית הציטוזול: ריכוז יחסי [%] = 5.5% ( ) דיון : מבחנות הביקורת מבחנות הביקורת מתחלקות לשתי קבוצות, קבוצה אחת מכילה את מבחנות,,7. וקבוצה שנייה מבחנה. תפקידן של מבחנות,,7 הינו להראות את כמות הNADH אשר הייתה בתא לפני תחילת הריאקצייה, וכך ניתן להסביר איך נוצר NADH גם בהעדר האנזים המתאים. תפקידה של מבחנה הינו להראות את כמות הבליעה של המאלט/לקטט והקוקטייל, או במילים אחרות זוהי מבחנת האיפוס שבה השתמשנו. תוצאות הבליעה במבחנות הביקורת הינן נמוכות, וזאת כיוון שבמבחנות אלה ריכוז הNADH הינו נמוך מאד. השפעת הטריטון: הטריטון הינו דטרגנט הגורם להמסת ממברנת המיטוכונדריה, הדבר מתבטא בירידת ערכי ה O.D. והצטללות התמיסה. עם ה כאשר ממברנת המיטוכונדריה מומסת, האנזים מלאט דהידרוגנאז יוצא מהמטריקס המיטוכונדריאלי ומגיב + NAD מסקנות: מהקוקטייל ולא רק עם ה + NAD המיטוכונדריאלי. ניתן לראות כי כל אנזים פועל בחלק אחר של התא. MDH פועל בעיקרו במיטוכונדריה (75%) הLDH פועל בעיקר בציטוזול (9%) אין נגישות לחלק ממשתתפי מעגל הגליקוליזה אל תוך המיטוכונדריה, ולכן היא מתבצעת אך ורק בציטוזול, ריאקצית מעגל החומצה הציטרית ) מעגל קרבס ( מתרחש במיטוכונדריה, תוצאות הניסוי שלנו תואמות את הנ"ל הידוע לנו מהספרות.

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס:

למקרר דגם: 58-T סמ-ליין בעמ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: פקס: הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: 58-T יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהמוצר

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד

מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מפרט טכני מיוחד 1041/OL25775 15/04/2013 מהדורה 41 מכרז מס' 31/12 ביצוע פרויקט כביש מס' 1 מנהרת הראל אזור שירות מיוחד 1 תוכן עניינים : 3 3 0 6 14 12 12 16 19 20 22 22 31 32 36 31 31 31 33 03 02 01 03 09 23 23 11 11 תיאור

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills

14 מסילות תנועה במסילות - מבט פנים 30 משקוף עיוור מ ע - שרטוט פריקסט, טבלת R1 40 חשמל יציאת חשמל, הירשמן פלאג. 46 צלון באלכסון Align Grills תוכן עניינים הטכנולוגיה מעולם לא הציבה בפנינו כל כך הרבה הזדמנויות ומורכבויות בתהליך יישום של פרויקט חלונות דלתות והצללות אלומיניום. בחירת השותף הנכון מאפשרת לכם למנף הזדמנויות אלה בפשטות וביעילות, אולם

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere