Viborg Kommune i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune i bevægelse"

Transkript

1 Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST

2 Indhold Indledning Politikkens opbygning Politikkens pejlemærker Flere aktive i foreningerne Organisering Faciliteter Aktiviteter Kommunikation Samarbejde Flere aktive i andre fællesskaber Faciliteter Kommunale institutioner Samarbejde Årlige handleplaner og evaluering

3 Indledning I Viborg Kommune vil vi gerne være flere, der er aktive. Flere der bevæger sig i foreningen, institutionen, skolen og på arbejdet. Flere der bruger aktiv transport i hverdagen. Og ikke mindst flere der er aktive i familien og de andre fællesskaber, hvor vi har mulighed for idræt og fysisk aktivitet. Derfor vil vi med en ny politik om idræt, motion og bevægelse bakke op om DGI og DIFs samarbejde Bevæg dig for livet med visionen om, at 75% af befolkningen skal være aktive i år 2025 og 50% i en forening. Vi tror på, at der skal et bredt og organiseret samarbejde til for at fastholde de nuværende aktive og tiltrække nye aktive borgere i Viborg Kommune. Vi skal sammen udvikle eksisterende aktiviteter, skabe nye tilbud og sikre tidssvarende faciliteter. Politikken dækker flere felter end den tidligere idrætspolitik. Den rummer idræt, aktivitet og bevægelse på hele det folkeoplysende område med idrætsforeningerne, de uniformerede korps og voksenundervisningen. Den dækker også fysisk aktivitet i de kommunale institutioner, rammerne for aktiv transport samt byrum og natur som arena for selvorganiserede aktiviteter. Og endelig vil mange af de aktive være at finde i de private tilbud. Alt tæller med, når vi skal være aktive borgere i Viborg Kommune. 3

4 Politikkens opbygning Politikken er bygget op af fire dele: 1 Første del består af et sæt pejlemærker, der sætter den overordnede ramme for, hvad vi gerne vil skabe med politikken Pejlemærker Fællesskab Det gode liv Samarbejde Nye muligheder 2 Anden del omhandler visionen om, at 50% af borgerne er aktive i foreningen og 25% af borgerne er aktive i andre fællesskaber Flere aktive i foreninger Flere aktive i andre fællesskaber 3 Tredje del er de områder vi gerne vil styrke og beskriver de målsætninger og indsatser, der skal igangsættes for at få flere aktive Organisering Faciliteter Aktiviteter Kommunikation Samarbejde Faciliteter Kommunale institutioner Samarbejde 4 Den sidste del består af handleplaner og evaluering og siger noget om, hvordan vi konkret vil arbejde med at indfri visionen Handleplaner og evaluering 4

5 Politikkens pejlemærker Vores målsætninger og indsatser i politikken tager udgangspunkt i fire overordnede pejlemærker: Fællesskab Idræt og bevægelse er mere end sved på panden. Vi anerkender idrættens egenværdi. Alle har ret til gode oplevelser, at bevæge sig af lyst og at være en del af et fællesskab. Her spiller foreningerne og de frivillige en særlig rolle. De skal møde opbakning og vi vil give dem de bedst mulige vilkår. Vi vil skabe grundlaget for de kommende generationer af ildsjæle. Vi anerkender, at aktive fællesskaber opstår mange steder og at de også er med til at få flere i bevægelse. Det gode liv En aktiv hverdag kan bidrage til det gode liv. Idræt og bevægelse rummer mange kvaliteter. Vi kan blive sundere og gøre det lettere at leve med sygdomme. Vi kan tage imod dem, der står udenfor og supplere et presset arbejdsliv, så vi får et liv i balance. Vi vil arbejde for, at borgere i alle aldre kan være aktive gennem hele livet uanset køn, kulturer og sociale forudsætninger. Vi vil dyrke forskellighederne både i deltagere, aktiviteter og arenaer, så alle har adgang til et aktivt liv. Samarbejde Vi har ingen færdig opskrift på at få flere i bevægelse. Vi vil lade os inspirere af, hvordan andre har skabt succes, vi vil udvikle og afprøve nye ideer og vi vil samarbejde for at følge visionen. Vi vil indgå partnerskaber på forskellige områder og med både lokale og nationale organisationer. Vi vil se forældrene som naturlige samarbejdspartnere på børneaktiviteterne og involvere dem som positive rollemodeller og medspillere. Vi vil involvere alle, der kan være med til at indfri visionen. Nye muligheder Nye trends opstår. Vi afprøver og kombinerer nye aktiviteter. De eksisterende aktiviteter og idrætsgrene udvikles, så de afvikles og kobles på nye måder. Vi vil bevare det der virker, men vi vil også bryde vante rammer og se nye muligheder. Vi vil følge med tiden og de nye fritidsvaner. Vi vil tage godt imod nye initiativer, så de ildsjæle, der vil arbejde for nye aktiviteter, ser Viborg Kommune som en naturlig samarbejdspartner og nemt kan komme i kontakt med de relevante medarbejdere. 5

6 6

7 Flere aktive i foreningerne Foreningerne og de frivillige er en forudsætning for, at mange kan være aktive. Foreningerne løfter en stor opgave, når de tager godt imod de mange børn og unge, der starter deres fritidsliv i foreningerne. For at de kan fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye, er det afgørende, at de har gode vilkår og fortsat udvikler deres foreninger, aktiviteter og faciliteter. Samtidig skal det ses i sammenhæng med den øvrige udvikling i de byer, hvor foreningerne hører hjemme. Derfor tager politikkens del om flere aktive i foreningerne afsæt i at styrke de fem kerneområder organisering, faciliteter, aktiviteter, kommunikation og samarbejde 7

8 Organisering I takt med at foreningernes virke er blevet mere omfattende har mange bestyrelser arbejdet med at styrke organiseringen af deres forening. Det er en væsentlig forudsætning for at udvikle aktiviteterne og tiltrække frivillige og dermed fortsat være vores foretrukne fællesskab for idræt, motion og bevægelse. Målsætninger Det er Byrådets mål: At understøtte bestyrelserne i fortsat at have veldrevne foreninger, så bestyrelserne kan arbejde med visioner, ejerskab og foreningskultur og derigennem at få flere frivillige, etablere nye aktiviteter og bygge på større samarbejde i foreningens lokalområde At etablere et inspirerende miljø og gode udvikling- og uddannelsesmuligheder for bestyrelserne, ildsjælene og de frivillige hjælpere, så flere har lyst til at være aktive At bygge samarbejdet mellem foreningerne og Viborg Kommune på imødekommenhed, tilgængelighed og smidighed Indsatser Det gør vi ved: I samspil med foreningerne, Folkeoplysningsudvalget og de lokale og nationale organisationer at igangsætte et målrettet kompetenceudviklingsforløb, der fortsat styrker det gode bestyrelsesarbejde i foreningerne for derigennem at sikre flere aktive At opsøge de gode erfaringer fra foreningerne og formidle dem via elektroniske platforme og inspirationsarrangementer til de øvrige foreninger At etablere netværk på tværs af bestyrelserne, så de kan dele viden og erfaringer og sammen udvikle nye veje i arbejdet med den veldrevne forening At bakke op om og inspirere de ildsjæle, der ønsker at sætte retning og sikre udvikling, så deres indsats resulterer i flere aktive At arbejde på større samarbejde mellem Viborg Kommunes forvaltninger, så foreningerne møder en fleksibel og effektiv samarbejdspartner At sikre at kontakten mellem foreningerne og Viborg Kommune sker gennem velfungerende og fleksible digitale administrationsløsninger, så foreningerne kan bruge tiden på aktiviteter At invitere til løbende dialog med Folkeoplysningsudvalget, Børne- og Ungdomsforeningernes Samråd, Viborg Idrætsråd og DGI Midtjylland m.fl. om udviklingen 8

9 Faciliteter Faciliteterne er det faste omdrejningspunkt for de fleste aktiviteter i foreningerne og er en forudsætning for at lykkes med at skabe fællesskaber. Det gælder både de klassiske faciliteter og de åbne byrum, men nye tendenser i fritidsvanerne skaber også behov for nye og anderledes faciliteter. Målsætninger Det er Byrådets mål: At understøtte og inspirere til et aktivt fritidsliv ved at vedligeholde og udvikle de fysiske rammer og arenaer, der anvendes til socialt fællesskab og fysisk aktivitet At skabe dynamiske og attraktive lokalområder ved at sikre sammenhæng mellem faciliteterne så faciliteterne kan rumme flere aktive At arbejde for flere aktive i foreningerne ved at sikre faciliteter til nye fritidsvaner At sikre høj anvendelsesgrad og effektiv drift af faciliteterne Indsatser Det gør vi ved: At basere udviklingen af eksisterende faciliteter og etableringen af nye faciliteter på analyser, der viser det faktiske brug og behov At optimere kapacitetsbenyttelsen og sikre adgang for en bred og større brugerkreds til faciliteterne gennem digital booking og nem adgang for alle aktører At involvere forskellige lokale aktører i udviklingen af faciliteter, så de kan bruges til flere funktioner på tværs af foreninger og brugergrupper i lokalområdet At opsamle og videreformidle viden og erfaringer fra udvikling af anlæg, som kan hjælpe og inspirere andre anlæg til at tiltrække flere brugere At sikre flere aktive gennem etablering og drift af nye faciliteter, der matcher udviklingen i vores fritidsvaner og nye idrætsgrene At understøtte aktiv ledelse af faciliteterne og sikre samspil mellem medarbejderne i og brugerne af faciliteterne At igangsætte målrettet kompetenceudviklingsforløb for facilitetsmedarbejdere, så de kan understøtte aktiviteterne og de frivillige ildsjæle og dermed spille en proaktiv rolle i at få flere i bevægelse 9

10 Aktiviteter Vores ændrede fritidsvaner stiller også store krav til foreningens aktiviteter. Andre fællesskaber agerer i dag hurtigere på nye trends og sikrer generelt mere fleksible rammer. For at foreningerne kan være et fortsat attraktivt fællesskab er det også væsentlig fortsat at udvikle på aktivitetsdelen. Målsætninger Det er Byrådets mål: At sikre at flere regelmæssigt er aktive i foreningsregi i deres fritid At understøtte foreningerne i fortsat at sikre attraktive tilbud af høj kvalitet til børn, unge, voksne, seniorer og dem der har brug for en ekstra hånd for at komme ind i foreningslivet At arbejde for at nye tendenser bliver afspejlet i det lokale foreningsliv og dermed inspirere flere til et aktivt fritidsliv Indsatser Det gør vi ved: At aktivere særlige målgrupper ved at igangsætte kampagner og målrettede aktiviteter i samarbejde med relevante samarbejdspartnere I samspil med foreningerne at udvikle og afprøve nye aktiviteter, som etableres som strenge på eksisterende foreninger eller som nye foreninger og er med til at sikre flere medlemmer At bakke op om foreninger, der gerne vil udvikle nye typer af medlemskaber og aktiviteter og sikre at retningslinjer og tilskudsregler justeres herefter At understøtte og inspirere foreningerne til at etablere fleksible og tilpassede aktiviteter af høj kvalitet til nye målgrupper At opsøge de gode erfaringer fra foreningerne og formidle dem via elektroniske platforme og inspirationsarrangementer til de øvrige foreninger At igangsætte udviklingen af aktiviteter for hele familien, så de voksne bliver positive rollemodeller for den næste generation At understøtte og sammen med foreningerne videreudvikle de sociale aktiviteter og fællesskaberne i foreningerne, så flere fastholder et aktivt fritidsliv 10

11 Kommunikation Kommunikationen i foreningerne bliver stadig mere afgørende for at være en succesfuld forening og rekruttere flere medlemmer. Det gælder både den kommunikation, der er målrettet de nuværende medlemmer, men også de potentielle nye medlemmer. Og stadig flere kommunikationskanaler gør også, at der er brug for at styrke den del. Målsætninger Det er Byrådets mål: At profilere Viborg Kommune som et sted med mangfoldige aktiviteter for bredden, gode udviklingsmuligheder for talenterne og store idrætsoplevelser for hele familien At styrke kommunikationen mellem foreningerne og medlemmerne samt mellem foreningerne og kommunen At støtte foreningerne i fortsat at benytte digitale løsninger og de sociale medier til at udvikle foreningen, markedsføre deres aktiviteter og bakke op om det sociale fællesskab Indsatser Det gør vi ved: At være med til at fortælle de gode historier fra foreningerne via kommunens kommunikationskanaler og inspirere flere til at være aktive At bidrage til en synliggørelse af foreninger, aktiviteter, faciliteter, arrangementer og events At fremme brugen af fælles elektroniske platforme og systemer, så det er nemt for nye brugere at finde aktiviteterne At igangsætte et målrettet kompetenceudviklingsforløb, der fortsat styrker kommunikationen i foreningerne og med særlig fokus på digitale løsninger og de sociale medier At opsøge de gode erfaringer fra foreningerne og formidle dem via elektroniske platforme og inspirationsarrangementer til de øvrige foreninger 11

12 Samarbejde Foreningernes samarbejde med folkeskolerne viser, at der er et potentiale for større samarbejde mellem foreningerne og kommunen til også at rumme flere områder. Samtidig ser vi, at foreningerne søger samarbejde med hinanden både indenfor samme aktivitet og på tværs af aktiviteterne. Og et styrket samarbejde er med til at fastholde og tiltrække medlemmer. Målsætninger Det er Byrådets mål: At styrke samarbejdet med foreningerne og med forskellige lokale og nationale partnere, der kan være med til at indfri visionen om flere aktive At basere samarbejdet på at fastholde og udbygge den høje kvalitet i aktiviteter, faciliteter og arrangementer At fremme højere grad af samarbejde og erfaringsudveksling mellem foreningerne i Viborg Kommune, så de gode ideer forankres i flere foreninger og resulterer i flere aktive Indsatser Det gør vi ved: At arbejde for flere kombinationsansættelser i samspillet mellem foreningerne, faciliteterne og de kommunale institutioner i lokalområderne At arbejde sammen med foreningerne om at identificere og rekruttere nye målgrupper At igangsætte initiativer, der bringer nye målgrupper ind i foreningerne og bringer foreningerne ind i nye sammenhænge At understøtte ildsjæle og netværk på tværs af foreningerne indenfor samme aktivitet, der arbejder på at højne kvaliteten og tiltrække nye aktive At understøtte netværk på tværs af foreninger, kommunale institutioner og andre partnere i et lokalområde 12

13 Flere aktive i andre fællesskaber Vi er aktive i mange forskellige fællesskaber og som med foreningerne har de andre fællesskaber også et potentiale for at rumme endnu flere aktive. Det gælder både de forskellige kommunale institutioner, de selvorganiserede grupper og de private tilbud. Men også her kræver det fortsat udvikling og samarbejde. Derfor tager politikkens del om flere aktive i andre fællesskaber afsæt i at styrke de tre kerneområder faciliteter, kommunale institutioner og samarbejde 13

14 Faciliteter Naturen og byens rum og veje er de mest anvendte arenaer for voksnes motion. Den type faciliteter tilbyder samtidig den fleksibilitet, som brugerne efterspørger. Derfor er gode faciliteter i det offentlige rum en væsentlig faktor for at få flere til at være aktive. Målsætninger Det er Byrådets mål: Fortsat at have fokus på motion og bevægelse som et væsentlig element, når byens rum og naturens muligheder skal udvikles At gøre det attraktivt, fleksibelt og lettilgængeligt, så flere bruger gang, løb og cykling som transportmiddel og dyrker motion i det offentlige rum At sikre etablering og drift af forskelligartede motionsfaciliteter i naturen og det åbne byrum, der kan være med til at skabe flere aktive Indsatser Det gør vi ved: At sikre etablering og drift af faciliteter i byens rum og i naturen, der matcher udviklingen i vores fritidsog aktivitetsvaner, så nye målgrupper bliver aktive At etablering og drift af faciliteter sker på tværs af forvaltningerne i den kommunale organisation At etablere og udvikle faciliteterne i samarbejde med de nuværende og potentielle brugere At aktivere nye faciliteter ved ikke bare at involvere brugerne i udviklingsfasen, men også at involvere dem i at skabe liv i de nye faciliteter At sikre motionsfaciliteter og gode vilkår for aktiv transport ved udvikling af nye boligområder At styrke formidlingen af hvilke faciliteter, der er i byens rum og i naturen og inspirere brugerne til at anvende dem 14

15 Kommunale institutioner Rigtig mange af os er i kontakt med de kommunale institutioner og tilbud. Det giver os mulighed for at skabe adgang til de aktive fællesskaber, hvor vi som deltagere både kan lære og bidrage. Målsætninger Det er Byrådets mål: At de kommunale institutioner er et sundt fællesskab med fokus på udvikling, trivsel og glæden ved at bevæge sig. At de kommunale institutioner og tilbud involverer og samarbejder med foreninger og organisationer i lokalområder At give de mennesker, der er en del af et kommunalt forløb, muligheden for at vælge fysisk aktivitet til Indsatser Det gør vi ved: At sikre samspil og samarbejde på tværs af de forskellige forvaltninger via netværk på alle niveauer At skabe relationer og netværk på tværs af de kommunale institutioner, så de kan dele viden og erfaringer og sammen udvikle nye aktiviteter At opsøge de gode erfaringer fra institutionerne og formidle dem via elektroniske platforme og inspirationsarrangementer til de øvrige institutioner At tilbyde inspiration og kompetenceudvikling til kommunale medarbejdere, der arbejder med at fysisk aktivitet i institutionerne At bringe elementer fra foreningerne ind i skolerne via samarbejde, undervisningsmateriale og læreplaner og dermed lære børn og unge om demokrati og fællesskab At skabe aktiviteter for de mennesker, der er en del af et kommunalt forløb og arbejde for, at de også efter forløbet er en del af et aktivt fællesskab 15

16 Samarbejde Steder, hvor mange i forvejen er en del af et fællesskab, udgør et potentiale til også at blive et aktivt fællesskab, fordi det er nemmere at komme i gang og fastholde aktiviteten, når man er flere sammen. For at vi bliver flere aktive, er det altså væsentligt at indgå i et samarbejde med flere forskellige organisationer i Viborg Kommune. Målsætninger Det er Byrådets mål: At få flere aktive ved at samarbejde med organisationer på lokalt og nationalt plan, der kan være med til at indfri visionen At sikre, at indsatserne med høj kvalitet ved at samarbejde med idrættens centrale aktører Indsatser Det gør vi ved: At invitere uddannelsesinstitutioner med ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til samarbejde om at give eleverne og de studerende mulighed for et studieliv i balance At indgå i et samarbejde med boligselskaberne og det boligsociale fællessekretariat om at skabe kontakt til etablerede fællesskaber og oprette aktiviteter i boligområderne At etablere samarbejde med virksomheder og andre større arbejdspladser om at inspirere til et aktivt liv i arbejdsfællesskabet Forsat at samarbejde med voksenundervisningen om at være et fællesskab med attraktive bevægelsesfag At involvere idrættens centrale aktører i de forskellige samarbejder for at sikre overgang til foreningsfællesskaberne. 16

17 Årlige handleplaner og evaluering Politikken har mange indsatsområder, men vi kan ikke det hele på en gang. Derfor vil vi hvert år udarbejde konkrete handleplaner for delelementer af politikken. De skal tage udgangspunkt i en status på området og prioritere indsatser på baggrund af politikken. Handleplanerne skal bygge på erfaringer, nytænkning eller forskning og revurdere om de forskellige tilskud bakker op om det vi med politikken gerne vil skabe. Politikken tager afsæt i de eksisterende politiske og budgetmæssige forudsætninger i samspil med andre aktører og foreningernes egenfinansiering. Dermed skal handleplanerne være med til at kvalificere den politiske behandling på området. Handleplanerne skal tage udgangspunkt i et samspil med de forskellige involverede aktører og skal sikre opbakning, ejerskab og koordinering på tværs af foreninger, organisationer, institutioner, forvaltninger og politiske udvalg. Politikken skal være et dynamisk dokument, der evalueres og revurderes i takt med erfaringer og den generelle udvikling. Derfor skal vi løbende drøfte om ny lovgivning, nye tendenser og ny viden giver anledning til ændringer. Handleplanerne og den løbende evaluering skal sikre, at vi kommer i mål med at blive flere aktive i Viborg Kommune. 17

18

Viborg Kommune i bevægelse. politik for idræt og motion

Viborg Kommune i bevægelse. politik for idræt og motion Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion Godkendt i Byrådet 30. august 2017 Indhold Det gode liv i bevægelse Det gode liv i bevægelse.................................................... 3

Læs mere

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune

Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Facilitetsstrategi for idrætsfaciliteter i Hedensted Kommune Indledning I Hedensted Kommune ønsker vi, at alle har mulighed for at være fysisk aktive og dyrke fælleskabet i de lokale idrætsfaciliteter.

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet

Furesø Kommune FRITID I FURESØ. Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet Furesø Kommune FRITID I FURESØ Politik for kultur-, fritidsog idrætsområdet 1 1. FORORD Furesø Kommune er et godt sted at bo. Det er en attraktiv og naturskøn kommune, hvor borgerne, unge som gamle, engagerer

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE

FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET UDKAST TIL FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK FOR KOLDING KOMMUNE 2019-21 VISION AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET GØRE BORGERNE TIL MEDSKABERE Fritidspolitikken skal udvikles med

Læs mere

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK

Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Brønderslev Kommunes FRITIDS OG IDRÆTSPOLITIK Ønsket er, at politikken skal fremstå vedkommende, relevant, værdifuld og retningsskabende for hele området Forord Brønderslev Kommune har en ambition om,

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og fritidspolitik T S A K D U Idræts- og fritidspolitik INDHOLD FORORD... 5 INDLEDNING... 6 INDSATSOMRÅDER... 8 Udvikling af idræts- og fritidslivet så alle har mulighed for at deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2016 2 Indhold Forord af Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget Bedre fysiske faciliteter Det attraktive byliv Talentudvikling og kreative vækstmiljøer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune

Rummelige fællesskaber og kreative frirum. Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Rummelige fællesskaber og kreative frirum Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 3 VISION... 4 VÆRDIER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 1. Vi vil styrke foreningsliv og fællesskaber...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab. Det er kommunernes rolle

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udkast til Ungdomspolitik

Udkast til Ungdomspolitik Udkast til Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole.

Læs mere

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik

Ungdomspolitik. Baggrund. En levende politik Ungdomspolitik Baggrund Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende Børnepolitik i Skanderborg Kommune og skal derfor ses i sammenhæng med Den bedste start på livet og Fremtidens Skole. I udarbejdelsen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Mål for budget Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse. Fokusområde

Mål for budget Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse. Fokusområde for budget 2019 Serviceområde Proces for ny tværgående idræts- og fritidspolitik dialog og borgerinddragelse Herning Kommunes aktuelle politik på idræts- og fritidsområdet blev udarbejdet i 2007 i forbindelse

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Kolding Kommune Fritids- og Idrætspolitik

Kolding Kommune Fritids- og Idrætspolitik Kolding Kommune Fritids- og Idrætspolitik 2019-21 Vision Aktive fællesskaber gennem hele livet 2 3 Kolding Kommune Senior- og Sundhedsforvaltningen, Fritid og Idræt Fritids- og Idrætspolitik 2019-21 Forord

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: Forslag til fokusområder for Fritids- og Idrætsområdet Fysiske rammer Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids- og

Læs mere

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 FRITIDSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Fritidspolitik (Folkeoplysningspolitik) Fritidspolitikken er blevet til gennem en sammenskrivning af den tidligere Folkeoplysningspolitik

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Bevæg dig for livet Randers. Få et overblik over målsætninger og indsatsområder

Bevæg dig for livet Randers. Få et overblik over målsætninger og indsatsområder Bevæg dig for livet Randers Få et overblik over målsætninger og indsatsområder Bevæg dig for livet Randers Randers Kommune er visionskommune for Bevæg dig for livet, som er et landsdækkende samarbejde

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid & Fællesskab Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid & Fællesskab Et aktivt fritidsliv og deltagelse i forpligtende fællesskaber skaber livskvalitet og er en del af fundamentet

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune

AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune AALBORG KOMMUNE VISIONSAFTALE 2018-2022 Få overblikket over Aalborg Kommunes målsætninger og indsatsområder som Bevæg dig for livet Visionskommune Aalborg Kommune & Bevæg dig for livet 2 Aalborg Kommune

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,

Læs mere

Esbjerg Kommunes. Idrætsstrategi

Esbjerg Kommunes. Idrætsstrategi Esbjerg Kommunes Idrætsstrategi Forord August 2015 Idrætsstrategi 2015 2018 tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2020, som sætter fokus på at støtte kommunens rige foreningsliv og styrke idrætten

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d

F R B M Å L. S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d F R B M Å L S e k t o r p l a n f o r K u l t u r & F r i t i d Forord I foråret 2010 udviklede Kultur- og Fritidsudvalget sammen med aktive borgere, foreninger og andre aktører 9 fælles mål for kultur-

Læs mere

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune

Fritid & Fællesskab. Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Forslag til Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune. I høring i perioden 29. marts 2019 1. maj 2019 Fritid & Fællesskab Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune Fritid &

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dat Vedtaget i Fanø Byråd den (dato) Udarbejdelsen af en ny politik Udarbejdelsen af den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde. Borgerne stiller større krav til de fysiske rammer, herunder mobile og fleksible institutioner

En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde. Borgerne stiller større krav til de fysiske rammer, herunder mobile og fleksible institutioner GLADSAXE KOMMUNE Kultur og Fritid Bilag 2: og hovedpointer fra arbejdsgrupper NOTAT Dato: 4. juni 2012 Af: Helena Jørgensen En kreativ kommune med aktive byrum ude og inde Borgerne stiller større krav

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik. Kolding Kommune

Fritids- og idrætspolitik. Kolding Kommune Fritids- og idrætspolitik Kolding Kommune 2019 2021 Aktive fællesskaber gennem hele livet Udkast Ver.10. - 08.08.2018 1 FORORD Kolding Kommune ønsker at skabe rammerne for, at alle borgere gennem hele

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Fra idrætshal til lokalt mødested for kultur, idræt og foreningsliv

Fra idrætshal til lokalt mødested for kultur, idræt og foreningsliv Fra idrætshal til lokalt mødested for kultur, idræt og foreningsliv DGI Facilitetsudvikling. BF 2017 Der er ingen grund til at bygge noget, hvis der ikke er nogen der vil, kan eller har mulighed for at

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Handleplan 2018/2019 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik

Handleplan 2018/2019 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik Handleplan 2018/2019 Idræts- og fritidspolitik Kultur & Borgerservice Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2017-2024 Indhold Handleplan 2018/2019... 3 Spor 1: Et idræts- og fritidsliv i udvikling...

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Idémøde Idéer til handleplan, som har til formål at styrke og udvikle de folkeoplysende aktiviteter. Udarbejdet på idémøde den 1. november 2011. Deltagere: Medlemmer fra foreninger og aftenskoler Idéer

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune

Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune marts 2006 Frivillighedspolitik i Ballerup Kommune Forord 2 1. Visionen 4 2. Værdierne 5 3. Frivillighedspolitikkens indsatsområder 6 3.1 Synlighed og tilgængelighed. 7 3.2 Samarbejde mellem de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Læs mere

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik

Holbæk Kommunes. Folkeoplysningspolitik Holbæk Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold Forord... s. 4 1. Vores vision med folkeoplysningspolitiken. s. 5 2. Borgerne og det folkeoplysende arbejde.. s. 7 3. Rammer... s. 9 4. Udviklingspuljen...

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Fritids- og idrætspolitik 2008

Fritids- og idrætspolitik 2008 Fritids- og idrætspolitik 2008 Forslag Indledning Fritids- og idrætslivet er under forandring i disse år. Tilslutningen til foreningslivet er stagnerende og befolkningen vælger i stigende grad aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Tema 1: Teenagere/unge

Tema 1: Teenagere/unge S N E P P O H S K R WO R E A TEM e i Skive r s l e g æ v n og be ns seks temae o i t o m r o éer f hoppe d s i k r e y o n w å f Find p for ét a n e d n i e Kommun Tema 1: Teenagere/unge Teenagere og unge

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Bevæg dig for livet - Lederakademi 2018/19 Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder

HALSNÆS KOMMUNE. Bevæg dig for livet - Lederakademi 2018/19 Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder HALSNÆS KOMMUNE Bevæg dig for livet - Lederakademi 2018/19 Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder Forord Det store folkelige fællesskab vi deler med hinanden i Halsnæs, får en af sine

Læs mere

Folkeoplysningsstrategi

Folkeoplysningsstrategi Kultur og Fritid Folkeoplysningsstrategi 2013-2017 Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 18.14.00-P22-2-11 Ref.: Maria Grønhøj Bisgaard

Læs mere

Udkast til Ungestrategi Bilag

Udkast til Ungestrategi Bilag Udkast til Ungestrategi Bilag 1 16.12.2014 INDLEDNING Gladsaxe skal være et attraktivt sted at bo og leve for unge. De unge er forskellige og har individuelle behov og ønsker, der afhænger af deres personlighed,

Læs mere

RE-PUBLISHED 2018-strategi

RE-PUBLISHED 2018-strategi E-PUBLISHED RE- RE-PUBLIS RE-P Silkeborg Bibliotekerne Strategi 2018 Silkeborg Bibliotekernes 2018-strategi handler om, det vi VIL som lokalt folkebibliotek. De handlingsplaner, vi sammen skaber og udvikler

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bydele i social balance

Bydele i social balance Bydele i social balance Strategi for social balance i Gladsaxe Kommune Revideret udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret: 9. februar 2016 J. nr. 00.01.00P05 1 Gladsaxe Kommune er et attraktivt sted

Læs mere

Eventstrategi. for Furesø Kommune

Eventstrategi. for Furesø Kommune Eventstrategi for Furesø Kommune 1 INDHOLD BAGGRUND 3 STRATEGI 4 Strategimål 1: Events skal skabe lokal merværdi i Furesø Kommune Strategimål 2: Events i Furesø Kommune skal være af høj standard Strategimål

Læs mere

Idræts- og bevægelsespolitik

Idræts- og bevægelsespolitik Idræts- og bevægelsespolitik 2019-2023 Vision 2011-2023 Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere