Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 19

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Pilekrogen Sognevej 21, Vangede 2820 Gentofte Tlf.: Hjemmeside: (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse, misbrug af cannabis, udadreagerende adfærd) Pladser i alt: til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse, udadreagerende adfærd) 18 til 60 år (forandret virkelighedsopfattelse, misbrug af centralstimulerende rusmidler, udadreagerende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Elsebeth Karin Hytten (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 19

3 *Samlet vurdering: Målgruppen beskrives på hjemmesiden som, svært stillede psykisk syge mennesker, typisk med skizofreni dobbeltdiagnoser og behandlingdomme. Det er borgere, der ikke kan rummes andre steder. Borgerne har ofte udadreagerende adfærd. Pilekrogen arbejder med en klar målgruppebeskrivelse, med faglige tilgange og metoder, der er relevant for borgerne. Der arbejdes pædagogisk velovervejet med nye tilgange til supervision og temadage, hvor både borger og medarbejder deltager samtidig. Pilekrogen tilbyder daglige aktiviteter, der er tilpasset borgernes interesser og niveau. Medarbejderne lægger vægt på, at være tilgængelige, og tydelige i kontakten til borgerne og skabe gode og positive oplevelser for borgerne. Der udarbejdes pædagogiske mål sammen med borgerne og de følges op en gang månedligt. Der viste sig under tilsynsbesøget vanskeligheder med at få overført journal- og dokumentationsoplysninger til det nye EKJ system, da dette stadig var under implementering. Tilbuddet kender de sociale handleplaner og deltager i møder sammen med sagsbehandlerne. Dokumentationen af opnåede positive resultater, sker gennem det reducerede antallet af indlæggelser og fastholdelse af borgerne i boligen. Tilsynet bemærker, at tilbuddet kan arbejde mere metodisk med borgernes misbrug, der ikke er en plan for misbrugsbehandlingen i samarbejde med misbrugsbehandlingstilbuddet. Der ses i udgangspunktet alene at ske en målrettet pædagogisk indsats i forhold reduktion af misbruget gennem opholdet på selve Botilbuddet. Misbrugsindsatsen kunne med held styrkes, ved at se mere helhedsorienteret på misbrugsbehandklingsindsatsen, herunder det tværfaglige samarbejde med KABS. Tilbuddet samarbejder med behandlingspsykiatrien, men det er ikke altid, at tilbuddet kender den psykiatriske behandlingsplan. Der udarbejdes ikke fælles planer i samarbejde med både misbrugsbehandlingen og den psykiatriske Side 3 af 19

4 behandling. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: At tilbuddet har fokus på at arbejde mere målrettet med misbrugsindsatsen, med den pædagogiske og helhedsorienterede misbrugsindsats, med fx. motiverende og støttende samtaler med henblik på at sikre en mere helhedsorienteret og tværfaglig misbrugsbehandlingsindsats med KABS, der har ansvar for den medicinske behandling af misbruget. At tilbuddet samtidig har fokus på at udarbejdet klare retningslinier for samarbejdet med behandlingspsykiatrien. At tilbuddet holder fokus på at få implementeret EKJ-systemet systemet fuldt ud. Side 4 af 19

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Ydelsesbeskrivelse for Pilekrogen Tilbudsportalen Den Faglige plan Behovsvurdering Personale Håndbog Virksomhedsplan Tilsynsrappoert 2013 Rundvisning fælles frokost Interview med leder Fokusinterview med 3 medarbejder og udviklingskonsulenten Samtale med 2 medarbejdere Interview med en borger Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 19

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Sognevej 21, Vangede, 2820 Gentofte Elsebeth Karin Hytten Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Det driftsorienterede tilsyn tog udgangspunkt i tema 3, Målgruppe, metoder og resultater, kriterium 03, samt tema 7, Fysiske rammer, kriterium 14. Det helt overordnede fokus i tilsynet har været en bedømmelse af tilbuddets arbejde med målgruppen og de fysiske rammer. Fokus i tilsynet har været en bedømmelse af, om Pilekrogen arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne, samt en bedømmelse af, om Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Side 6 af 19

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 19

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Dette kriterium/indikator er ikke vurderet under tilsynsbesøget Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker Dette kriterium/indikator er ikke vurderet under tilsynsbesøget Side 8 af 19

9 borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Der er tale om et driftorienteret tilsyn og derfor ikke en vurdering af hele tema 3, men kun kriterium 3. Det er tilsynets vurdering, at Pilekrogen arbejder med en klar målgruppebeskrivelse med faglige tilgange og metoder, der er relevant for borgerne. Pilekrogen arbejder pædagogisk velovervejet med nye tilgange til supervision og temadage, hvor både borger og medarbejder deltager samtidig. Pilekrogen tilbyder daglige aktiviteter, der er tilpasset borgernes interesser og niveau. Medarbejderne lægger vægt på at være tilgængelig og tydelige i kontakten til borgerne og skabe gode og positive oplevelser for borgerne. At tilbuddet arbejder mere målrettet med misbrugsindsatsen, med motiverende og støttende samtaler og samarbejder med KABS, der har ansvar for den medicinske behandling. At tilbuddet får udarbejdet klare retningslinier for samarbejdet med behandlingspsykiatrien. At tilbuddet får implementeret EKJ dokumentationssystemet fuldt ud. Der udarbejdes pædagogiske mål sammen med borgerne og de følges op en gang månedligt, men det viste sig under tilsynsbesøget, at der var vanskeligheder med at få oplysningerne dokumenteret i det elektroniske dokumentationssystem EKJ. Tilbuddet kender de sociale handleplaner og deltager i Side 9 af 19

10 møder sammen med sagsbehandlerne. Tilbuddet opnår de positive resultater ved, at tilbuddet reducerer antallet af indlæggelser og fastholder borgerne i tilbudet. Tilsynet bemærker, at tilbuddet kan arbejde mere metodisk med borgernes misbrug, der ikke er en plan for misbrugsbehandlingen i samarbejde med misbrugsbehandlingstilbuddet. Der ses i udgangspunktet alene at ske en målrettet pædagogisk indsats i forhold reduktion af misbruget gennem opholdet på selve Botilbuddet. Misbrugsindsatsen kunne med held styrkes, ved at se mere helhedsorienteret på misbrugsbehandklingsindsatsen. Tilbuddet samarbejde med behandlingspsykiatrien, men det er ikke altid, at tilbuddet kender den psykiatriske behandlingsplan og der udarbejdes ikke fælles planer for både misbrugsindsatsen og den psykiatriske behandling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder, der er relevant for borgerne. Der arbejdes pædagogisk velovervejet med nye tilgange til supervision og temadage, hvor både borger og medarbejder deltager samtidig. Tilbuddet kan tilbyde daglige aktiviteter, der er tilpasset borgernes interesser og niveau. Medarbejderne lægger vægt på at være tilgængelig og tydelige i kontakten og skabe gode og positive oplevelser for Side 10 af 19

11 borgerne. Der udarbejdes pædagogiske mål sammen med borgerne og de følges op en gang månedligt. Tilbuddet kender de sociale handleplaner (SEL 141) og deltager i møder sammen med sagsbehandlerne, men det viste sig under tilsynsbesøget, at der var vanskeligheder med at få alle oplysningerne dokumenteret i det elektroniske dokumentationssystem EKJ. Det betyder, at det, i en periode, kan være vanskeligt hurtigt at finde de oplysninger, som kan give andledning til refleksion og læring, øget risiko for utilsigtede hændelser, ligesom det kan være vanskeligt at vidergive oplysninger til samarbejdspartnere. En egentlig dokumentation af de opnåede positive resultater sker primært med henvisinig til at Pilekrogen i høj grad er gode til, at reducere antallet af indlæggelser og fastholde borgerne i boligen. Tilsynet bemærker, at Pilekrogen kan arbejde mere metodisk med borgernes misbrug, og at der ikke er en konkret plan for den enkelte borgers misbrugsbehandling i samarbejde misbrugsbehandlingstilbuddet. Der ses i udgangspunktet alene at ske en målrettet pædagogisk indsats i forhold reduktion af misbruget gennem opholdet på selve Botilbuddet. Misbrugsindsatsen kunne med held styrkes, ved at se mere helhedsorienteret på misbrugsbehandklingsindsatsen i samarbejde med KABS. Tilbuddet samarbejder med behandlingspsykiatrien, men det er ikke altid, at Pilekrogen kender den psykiatriske behandlingsplan ligesom der ikke udarbejdes fælles planer i samarbejde med både misbrugsbehandlingen (KABS) og den psykiatriske behandling. Det anbefales at der arbejdes mere målrettet fra Pilekrogens side med at understøtte dette helheldsorienterede samarbejde, så der sikres en endnu bedre helhedsorienteret indsats omkring borgeren. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og 4 (i høj grad opfyldt) Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe: Side 11 af 19

12 metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Tilbuddets målsætning og referenceramme er beskrevet i en virksomhedsplan Drift- Udvikling- & Kvalitet som: "Formålet er at give borgerne støtte til et ståsted i tilværelsen således, at den enkelte bliver i stand til at fastholde sin bolig. Via psykosocial rehabilitering, at støtte den enkeltes mulighed for at bevare forbedre og udvikle sine psykiske, fysiske psykiske og sociale funktioner". Målgruppen har et udpræget behov for medicinsk behandling. Herunder misbrugsbehandling. Tilbuddet har 16 pladser. Interview med 4 medarbejdere, to socialpædagoger, en social- og sundhedsassistent og en udviklingskonsulent. Medarbejderne beskriver målgruppen som svært stillede psykisk syge mennesker, typisk med skizofreni dobbeltdiagnoser og behandlingdomme. Det er borgere, der ikke kan rummes andre steder. Borgerne har ofte udadreagerende adfærd. Denne beskrivelse stemmer overens med de målgruppebeskrivelser, tilsynet har læst på tilbudsportalen, i Pilekrogens ydelsesbeskrivelse og i virksomhedsplanen. Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med en socialfaglig tilgang, der bygger på relationsdannelse, recovery og psykosocial rehabilitering. Det, at tilbyde borgeren forskellige aktiviteter dagligt, er en anvendt metode. Borgeren skal på sigt kunne ændre sin identitet og mestre sit liv på en mere hensigtsmæssig måde. På spørgsmål om hvad metoderne betyder i det daglige arbejde fortæller medarbejderne, at det betyder de er tydelige som personer, at de er tilgængelige og kan gribe situationer, der opstår til at få noget "godt og positivt" til at ske for borgeren. Som fx at få borgeren til at deltage i en aktivitet eller Side 12 af 19

13 tage med på tur m.m.. Det er vigtigt, at medarbejderne kan handle spontant. Kommunikationen skal være anerkendende og respektfuld. Medarbejderne skal byde sig til. Medarbejderne fortæller, at de lægger meget vægt på kosten og måltiderne, det er vigtigt fordi måltiderne er med til at samle gruppen. Nogle borgere er småt spisende og andre har brug for at tabe sig, i de tilfælde er der sparring med psykiater/læge. Tilbuddet har deltaget i et KRAM projekt over et halvt år, hvor en medarbejder har været coach for to borgere, der har gennemført projektet. Både medarbejdere og en borger fortæller at: Borgerne og medarbejdere deltager i fælles temadage fx om misbrug, men også mere underholdende temaer som en astrolog, der taler over emnet ufoer. Det er med til at udvikle borgeren, der kan komme med forslag til læring og være sammen om et emne. Medarbejderne fortæller, at medarbejder og borger har fælles supervision. Medarbejderne taler meget sammen og koordinerer det daglige arbejde. Ved indskrivningen i tilbuddet får borgeren tildelt en kontaktperson, men efter et stykke tid kan borgeren selv vælge kontaktperson og finde den medarbejder, borgeren bedst kan lide at være sammen med. På spørgsmål om, hvordan tilbuddet forholder sig til misbrug, svarer medarbejderne, at der ikke er nogen løftet pegefinger, borgerne skal rummes med det misbrug, de har. Der er ingen krav om behandling, men det sker, at borgere kommer i afrusning og behandling på hospital. Medarbejderne har ingen særlig (tydelig) metodisk tilgang til at behandle eller hjælpe borgeren med at nedsætte eller komme ud af misbruget. Medarbejderne arbejder med borgernes misbrug ud fra en socialfaglig tilgang. Der er meget få regler i tilbuddet, men det er ikke tilladt at indtage stoffer eller alkohol i fællesrummene. Side 13 af 19

14 Medarbejderne oplyser at KABS i Gentofte er ansvarlig for behandling med metadon og subotex. På spørgsmål om der udarbejdes en helhedsplan, hvor både den psykiatriske behandlingsplan og behandlingsplanen for misbruget indgår, fortæller lederen, at en sådan ikke bliver udarbejdet, men oplysninger står i dokumentationen. Der kan være vanskeligheder med at få den psykiatriske behandlingsplan, idet nogle borgere ikke vil give samtykke til, at tilbuddet får oplysningerne og samarbejdet med behandlingspsykiatrien kan være svær. Tilbuddet har før samarbejdet med Gentofte psykiatrisk afdeling, som nu er nedlagt. Tilbuddet arbejder nu sammen med Psykiatriske Center Ballerup og Distriktpsykiatrisk Center Gladsaxe. Hvis borgerne ikke indtager den medicin, de har fået ordineret, foretages der en risikovurdering og der bliver handlet på forholdet ved at arbejde pædagogisk med adfærdsændring, fortæller lederen. I personalehåndbogen er det beskrevet, at den pædagogiske tilgang til et stofforbrug er, at fokusere på skabe trygge og stabile rammer sådan, at behovet for stoffer nedsættes eller ophører. I tilbuddets skriftlige materiale bruges udelukkende forbrug og ikke misbrug, når der er tale om indtagelse af stoffer og alkohol. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med 3 (i middel grad opfyldt) I tilknytning til boenheden er et kulturhus, hvor borgerne kan komme hver dag, hvis de har lyst. I kulturhuset arbejder to medarbejdere fuld tid.tilsynet interviewede to medarbejdere, der fortalte, at de kunne tilbyde mange forskellige aktiviteter både i huset og uden for huset. Medarbejderne forsøger at motivere og inspirere borgerne til at deltage. Medarbejderen prøver at skabe interesse for noget nyt. Hvis borgeren har et forslag om en aktivitet forsøger medarbejderne, at efterkomme ønsket. Borgeren kan også bare komme og kigge på. Medarbejderne arbejder bevidst med stemningen og der er ofte musik i lokalerne. Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål og borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen: Side 14 af 19

15 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen I interview med medarbejderne fortælles, at tilbuddet arbejder med faglige planer og der udarbejdes konkrete mål for borgeren. Målene bliver evalueret en gang om måneden, hvorefter der kan formuleres nye mål. Tilsynet så en faglig plan og kan bekræfte at der bliver formuleret faglige mål. Medarbejderne arbejder også med en personlig plan, som borgeren selv skriver og selv opbevarer. Planen indgår i den faglige plan. Det giver god mening for borgeren selv at formulere mål og ønsker for eget liv. Rengøring af egen bolig kan eksempelvis være et mål. Medarbejderne lægger vægt på enkelte brugbare systemer, når de skal dokumentere. Dokumentationen foregår digital i EKJ, et system som er kendt af tilsynet. Medarbejderne fortæller, at de først fornylig er begyndt at dokumenter i EKJ og de derfor ikke er så sikre i systemet. Et eksempel fra tilsynsbesøget var, at den ønskede psykiatriske behandlingsplan på en tilfældigt udvalgt borger viste sig ikke at ligge i ÉKJ systemet. Efter dialog med ledelsen, er det dog Socialtilsynets vurdering, at der arbejdes med at få oplært alle medarbejdere i brugen af EKJ-systemet, og ikke mindst at få opdateret samtlige borgeres journaler, handleplaner med videre i EKJ-systemet. Den psykiatrisk behandlingplan ligger i dokumentationen, men tilsynet kunne dog ikke via søgning i EKJ-systemet se hvad borgernes psykiatriske diagnoser var, og hvordan de faglige planer var tilrettelagt i forhold til diagnoserne. Dette kan muligvis skyldes den igangværende impelmentering af EKJ systemet. Ved et kommende tilsynsbesøg vil Socialtilsynet følge op på fremdriften i forhold til at få EKJ-systemet implementeret, herunder opdateringen af daglige notater, handleplaner i forhold til psykiatriske diagnoser m.v. Medarbejderne udfylder et skema til brug for at vurdere borgernes støttebehov. Side 15 af 19

16 På spørgsmål til om der udarbejdes en helhedsplan hvor både den psykiatriske behandlingsplan og behandlingsplanen for misbruget indgår, oplyser lederen, at en sådan ikke bliver udarbejdet, men oplysninger står i dokumentationen. Der kan være vanskeligheder med at få den psykiatriske behandlingsplan, idet nogle borgere ikke vil give samtykke til, at tilbuddet får oplysningerne. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad opfyldt) En borger fortæller, at hun ikke kan huske sin plan, men hun taler jævnligt med sin kontaktperson og ved, at der er planer. Vedkommende er tilfreds med sin kontaktperson og mener, hun får den hjælp hun har brug for. Hun er særlig glad for, at blive kørt til arbejde når hun har brug for det. I interview med medarbejderne oplyses, at medarbejderne deltager i handleplansmøder og der stilles realistiske mål fra kommunens side. Sagsbehandleren kommer typisk en gang årligt i tilbuddet. I den SEL 141 handleplan som tilsynet læste, var der dog ikke udarbejdet nye mål eller fulgt op på handleplanen siden Lederen fortæller, at kvaliteten af planen ikke altid er god, og kan være svær for tilbuddet at arbejde videre med. Tilbuddet arbejder sammen med mange forskellige kommuner, kun to borgere kommer fra Gentofte, hvor tilbuddet hører under. Medarbejderne og leder fortæller, at de kan fremvise positive resultater, ved at de generelt er gode til at fastholde borgerne i boligen, ligesom der er færre indlæggelser på hospital. Et eksempel var, at en borger har boet i tilbudet i tre år uden indlæggelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Dette kriterium/indikator er ikke vurderet under tilsynsbesøget Side 16 af 19

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Dette kriterium/indikator er ikke vurderet under tilsynsbesøget Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Dette kriterium/indikator er ikke vurderet under tilsynsbesøget Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Dette kriterium/indikator er ikke vurderet under tilsynsbesøget Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Det er tilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Side 17 af 19

18 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) I et interview med en borger i boligen fortæller borgeren, at hun er meget glad for sin bolig. Hun synes der er hyggeligt og hun kan godt lide at opholde sig der. Der er hvad hun har brug for. Borgeren vil ikke opgive lejligheden, da denne har boet her længe og nu ville være bange for at flytte. Ved rundvisning i tilbuddet så tilsynet et moderne hus, med godt lysindfald, gode fællesfacilitet og gode toværelseslejligheder med bad og toilet samt et lille trinette køkken. Der er meget bevidst arkitektur, hvor man har undgået lange gange. Derudover en dejlig have med drivhus. Tilbuddet er indrettet med forskellige møbler i de to fælles opholdsrum. Indretningen var hyggelig og der var ryddeligt og rent. Borgernes hjem var indrettet forskelligt med egen møbler og private ejendele. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Side 18 af 19

19 Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 21,00 Sygefravær 9,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 108. Takster Tilbudstype: 108. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 2.803,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Side 19 af 19

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere