Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økologerne tager fat om den varme kartoffel"

Transkript

1 Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske Landbrugsskole og Den Almennyttige Andelskasse Merkur.

2 Din mad har betydning for klimaet Al produktion af fødevarer påvirker klimaet. Faktisk vurderes det, at cirka en tredjedel af alle menneskeskabte drivhusgasser på globalt plan stammer fra landbrug samt fra forarbejdning og transport af fødevarer. I Danmark står selve landbrugsproduktionen for 17 procent af landets samlede udslip af drivhusgasser. Ifølge principperne for økologisk jordbrug skal landmanden sikre en økologisk balance til gavn for planter, dyr, mennesker, miljø og klimaet. Men det økologiske landbrug, vi kender i dag, er ikke meget bedre end konventionelt landbrug, når det gælder påvirkningen af klimaet. Det er en varm kartoffel for økologien, som økologerne nu tager fat på. I denne pjece kan du læse om forholdet mellem klima og økologisk landbrug i dag, og hvad økologerne gør for at udvikle et økologisk landbrug, som er i økologisk balance også til gavn for klimaet. Karakteristiske sider af økologisk landbrug Belastningen af natur, miljø og husdyr skal være så lille som mulig. Vækst og trivsel under støttes af de økologiske processer, der udspringer af en levende jordbund. Desuden reduceres tilførsel udefra ved at recirkulere og udnytte materialer og energi effektivt. Udfordringen er at få de naturlige processer til at give udbytter, der er store nok til at sikre sunde fødevarer i tilstrækkelige mængder. Landbrug og klima økologerne tager fat om den varme kartoffel Trykt i 6000 eksemplarer i november Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet. Projektleder: Erik Fog. Research: Erik Fog, Dansk Landbrugsrådgivning, Michael Svane og Jonas Harild, Landbrug & Fødevarer; Erik Kristensen og Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening; Jørgen E. Olesen og Tommy Dalgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet; Simon Rebsdorf, ICROFS; Simme Eriksen, Kalø Økologiske Landbrugsskole; Lars Pehrson og Kirsten Arup, Den Almennyttige Andelskasse Merkur; Per Henrik Hansen, Journalistik og kommunikation. Tekst: Erik Fog og Per Henrik Hansen. Design og produktion: Datagraf A/S 2

3 Værd at vide Forbruget af energi på gården er den mindste synder Den energi i form af brændstof og el, der direkte bliver brugt på en gård, er kun ansvarlig for mellem 10 og 20 procent af bedriftens samlede belastning af klimaet. På de fleste økologiske marker bliver der brugt lidt mindre energi end på tilsvarende konventionelle. Læs side 4 og 5 Udslip fra husdyr og marker skal bringes ned Langt hovedparten af landbrugets påvirkning af klimaet stammer fra de drivhusgasser, der dannes i marker og stalde. Mængden af de gasser kan bringes ned ved at udnytte gødningen bedre og især ved at sende gødning og planterester gennem biogasanlæg. Læs side 6 og 7 Økologer er gode til at fjerne CO2 fra atmosfæren Når en mark dyrkes med økologiske metoder, bliver jordens indhold af muld større, og det fjerner CO 2 fra atmosfæren. Det skyldes især økologernes udbredte dyrkning af kløvergræs og brug af gødning fra husdyr. Læs side 8 og 9 Økologi som middel mod klimaændringer I økologisk produktion anvendes metoder, der har en gavnlig effekt på udledningen af klimagasser. Men økologerne må blive endnu bedre til at udvikle klimavenlige metoder for at nå målet: Produktion af sunde fødevarer med et minimalt bidrag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Læs side 10 og 11 søg mere viden: 3

4 Mindre forbrug af energi på en økologisk mark Ethvert landbrug skal bruge energi. Der skal hældes diesel på traktor og mejetærsker, og der skal bruges elektricitet til køling af mælk, vanding af marker, tørring af korn og en række andre formål. Dertil kommer den energi, der indirekte bruges til at producere maskiner, bygninger og gødning. På en økologisk bedrift bliver der normalt brugt mindre direkte og indirekte energi per hektar, end der bliver på en tilsvarende konventionel bedrift. Forskellen skyldes først og fremmest den gødning, der bliver brugt på de to typer landbrug. På en konventionel gård bliver der brugt kunstgødning, ofte i kombination med naturgødning fra husdyrene. Og de fabrikker, der producerer kunstgødning, bruger meget store mængder energi. På en økologisk gård bliver kun brugt naturgødning fra husdyr og planter. I forhold til konventionelt landbrug må den økologiske landmand køre mere med sin traktor, når han skal sprede husdyrgødning og harve mod ukrudt. Men økologens større forbrug af dieselolie mere end opvejes af den konventionelle landmands brug af kunstgødning. Forbruget af energi på gården er den mindste synder Den energi i form af brændstof og el, der direkte bliver brugt på en gård, er kun ansvarlig for mellem 10 og 20 procent af bedriftens samlede belastning af klimaet. Hvorimod helt op til 90 procent af klimabelastningen skyldes udslip af lattergas, metan og CO 2 fra biologiske processer på bedriften. Dette gælder uanset om gården er økologisk eller konventionel. Flere måder at forbedre energibalancen i landbruget: Få et energitjek og udskift de energislugende installationer Find plads til vindmøller Sæt solfangere og solceller på sydvendte tage Dyrk energipil på mindre produktive arealer Etabler et biogasanlæg (gård- eller fællesanlæg) 4 søg mere viden:

5 megajoule Direkte energiforbrug på gården (brændstof til traktor, vanding, tørring af korn), pr. hektar Indirekte energiforbrug (produktion af kunstgødning, sprøjtemidler og maskiner), pr. hektar , ,0 2,8 2, , , , ,5 Konventionel Økologisk Totalt energi forbrug pr. hektar 3,0 18 1,0 1,5 Energiforbrug pr. høstet foderenhed 2,8 2,0 Økologisk 3,1 2,5 Konventionel 15 13,8 11, ,5 Økologi ikke altid bedst I nogle produktioner er økologi i dag ikke det mest energirigtige per kg produceret vare. Et eksempel er dyrkning af gulerødder. Her viser tal fra forskningscentret ICROFS, at dyrkning af et kg konventionelle gulerødder fører til udledning af 122 gram CO2, mens dyrkning af økologiske gulerødder giver en udledning på mellem 188 og 234 gram CO2. Det hænger sammen med, at den økologiske landmand ikke producerer en lige så stor mængde gulerødder på en hektar jord, som en konventionel landmand gør. Sagt på en anden måde: I takt med at de økologiske landmænd øger deres produktion per hektar, bliver de økologiske varer mere klimavenlige. Biogasproduktion er især i nteressant for økologer Gødning fra biogasanlæg er et godt middel til at øge udbyttet på økologiske marker. Landmanden leverer råstof til anlægget i form af gødning fra husdyr samt planter, som er dyrket til formålet. Efter gas-produktionen er restproduktet en mere effektiv gødning end udgangsmaterialet. Det giver højere udbytter og mindre udslip af drivhusgasser fra marken. Og til med har man fået ren vedvarende energi fra gassen. 3 Konventionel Økologisk Mælk, energi forbrug i egajoule pr. liter m Konventionel Økologisk Svinekød, energi forbrug i m egajoule pr. kg Kilde: Grøn Viden Markbrug nr. 260 søg mere viden: 5

6 Dansk landbrugs udslip af driv husgasser fra biologiske processer Drivhusgas Lattergas Metan CO 2 Kilder Omsætning af kvælstof fra gødning og planterester Husdyrs fordøjelse og lagring af husdyrgødning Udslip omregnet til millioner tons CO 2 Procent af Danmarks totale klimapåvirkning 5,6 8,1 3,7 5,4 Ændring i jordens muldlag 0,9 1,3 I alt 10,2 14,8 Husdyrene er en særlig udfordring Ved produktion af kød, mælk, ost og æg udledes en større mængde klimagasser end ved produktion af tilsvarende mængder fødevarer fra planter. Forskellen varierer fra produkt til produkt. Det gælder også, når produktionen er økologisk, og det kan medføre, at især forbrugere, der foretrækker økologiske varer, i fremtiden vil købe færre produkter fra husdyr. Modificeret efter Jørgen E. Olesen (2009) Sådan tackler økologisk landbrug drivhusgasserne Lattergas Det er især udslip af lattergas, der påvirker klimaet kraftigt. Lattergas påvirker klimaet næsten 300 gange mere, end CO 2 gør. Mængden af lattergas er tæt knyttet til mængden af det kvælstof, der bringes ud med gødningen på markerne. I økologisk produktion har man generelt mindre kvælstof til rådighed, og økologerne skal derfor være ekstra omhyggelige med at bruge kvælstoffet effektivt, så det ikke går tabt og bliver til lattergas. En af metoderne er at opsuge overskydende kvælstof ved at dyrke efterafgrøder. Men skal det for alvor blive bedre, skal kvælstoffet, der findes i planterester og i dyrenes gødning, omdannes i et biogasanlæg. Så kan gødningen doseres præcist til afgrøderne, og dermed bliver kvælstoffet udnyttet bedre, og udbytterne stiger. Metan Metan virker 23 gange stærkere på klimaet end CO 2. Metan dannes dels, når gødning fra husdyr opbevares i f.eks. gylletanke, og dels i vommen på køer og andre drøvtyggere. Det gælder også for økologiske husdyr, og økologerne har derfor en opgave i at indrette landbruget, så produktionen af metan bliver mindst mulig. Landmanden kan sørge for at dyrene udnytter foderet optimalt. Derved begrænser han samtidig klimabelastningen per kg kød, mælk osv. Desuden kan metanen fra husdyrgødningen opfanges og udnyttes, hvis gødningen går gennem et biogasanlæg, inden den bruges på marken. CO 2 De største mængder CO 2 fra landbruget kommer fra nedbrydning af muld i markjorden. Her kan det økologiske jordbrug bidrage med en stor positiv klimaindsats ved i stedet at opbygge muld og dermed indfange CO 2 fra atmos færen. Læs mere om det på de næste sider. 6 søg mere viden:

7 Udslip fra husdyr og marker skal bringes ned Mellem 80 og 90 procent af landbrugets påvirkning af klimaet stammer fra drivhusgasser, der dannes som en del af de biologiske processer i mark og stald lattergas, metan og CO 2. Økologisk jordbrug kan klare sig med færre husdyr Traditionelt har husdyrbrug og planteavl hørt tæt sammen i økologisk landbrug, og økologisk plantedyrkning har i høj grad været afhængig af gødning fra husdyr. Men klimaspørgsmålet har gjort det tydeligt, at det vil være mere bæredygtigt, hvis de økologiske marker gødes mere direkte med kvælstof, der er opsamlet på marker med kløver og andre bælgplanter. Skal det fungere bæredygtigt, er det nødvendigt at sende kløveren gennem et biogasanlæg, hvor metanen kan opsamles som biogas. Derefter kan restproduktet bruges mere effektivt som gødning til planterne. Den metode vil give mere kvælstof til de økologiske afgrøder og dermed bedre udbytter På den måde vil økologisk produktion kunne producere flere fødevarer på samme areal og samtidig udsende færre klimagasser. søg mere viden: 7

8 Økologer er gode til at fjerne co 2 fra atmosfæren Når en mark dyrkes med økologiske metoder, bliver jordens indhold af muld større. Det fjerner CO 2 fra atmosfæren, fordi CO 2 er byggesten i det organiske materiale, der danner jordens muld. Især har det betydning, at økologerne dyrker kløvergræs flere år i træk og bruger gødning fra husdyr. Når de konventionelle landmænd gøder med kunstgødning, kan de dyrke mere korn og andre afgrøder, der er dårligere til at danne muld. En fælles udfordring er at pløje og harve jorden mindre, da det øger nedbrydningen af jordens muld og frigør CO 2 til skade for klimaet. Kløvergræs er økologernes trumfkort Kløver bliver med rette omtalt som motoren i økologisk jordbrug, fordi den ligesom andre bælgplanter for eksempel bønner og ærter kan hente næringsstoffet kvælstof ned fra luften. Det er økologernes gødningsfabrik, der ikke kræver tilførsel af energi som i en kunstgødningsfabrik. Klimamæssigt har marker med kløvergræs også andre meget positive egenskaber: De danner næsten ingen lattergas; men til gengæld binder de en masse CO 2 og lagrer det i en stabil form i jordens muldlag. 8 søg mere viden:

9 Økologer skal arbejde mindre med jorden Når en landmand pløjer og harver jorden, sætter det gang i omsætningen af jordens organiske stof, og det frigiver CO 2 til atmosfæren. I økologisk jordbrug bruger man plov og harver til at kontrollere ukrudt et, og det er derfor svært at begrænse den klimabelastning, der kommer fra behandling af jorden. Men sørger man som økologisk landmand for at skifte mellem etårige afgrøder (f.eks. korn) og flerårige marker (f.eks. kløvergræs), så reduceres behovet for jordbehandling. Man kan også begrænse antallet af jordbehandlinger ved at harve mod ukrudt efter en fast strategi og på de mest optimale tidspunkter. Hvis man undgår f.eks. pløjning, kaldes det reduceret jordbehandling. Det er godt for klimaet, men er svært at få til at fungere i økologisk drift, da metoden normalt kræver kemisk behandling mod ukrudt. Aktiviteter som øger jordens lager af kulstof Brug af gødning fra husdyr, planter og biogasanlæg samt kompost Dyrkning af efter- og mellemafgrøder (efter og mellem hovedafgrøden) Flere år med kløvergræs på samme mark Veksle mellem mulddannende og ikke mulddanende afgrøder fra år til år (også kaldet alsidigt sædskifte) Ingen eller skånsom brug af plov og andre markredskaber Foto: Tomas Fibiger Nørfelt. Jorden både binder og taber kulstof Jordbundens muld indeholder ofte mere end 100 tons kulstof pr. hektar og udgør således et kæmpemæssigt kulstoflager, der både kan opsuge og afgive CO 2 til atmosfæren. Modelberegninger har vist, at konventionelle bedrifter med planteavl hvert år taber 60 kg kulstof mere fra hver hektar, end de tilfører. Derimod binder økologiske bedrifter med planteavl årligt 130 kg kulstof mere i hver hektar jord, end der forsvinder. og som gør lageret mindre Brug af kunstgødning i stedet for gødning fra husdyr og planter Fjernelse af alle afgrøder og planterester fra marken Lade marken ligge uden afgrøder eller plantedække efter høst Dyrkning af korn og tilsvarende afgrøder år efter år Mange behandlinger af jorden med plov og andre markredskaber søg mere viden: 9

10 Økologi som middel mod klimaændringer Som beskrevet i denne pjece benytter økologisk produktion metoder, der har positive effekter i forhold til udledningen af klimagasser. Men målt per kg produceret vare er klimabelastningen stadig for høj, så økologerne må udvikle de klimavenlige metoder til også at give højere udbytter. Først da kan man nå målet: Tilstrækkelig produktion af sunde fødevarer med et minimalt bidrag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Flere metoder skal føre frem til målet En række metoder er allerede taget i brug for at nå frem til et produktivt og klimavenligt økologisk landbrug, og flere er ved at blive det: Optimal udnyttelse af kvælstof fra gødning og bælgplanter Bedre brug af efterafgrøder, som kan holde på kvælstoffet og lagre kulstof i jorden Mindre energislugende maskiner Mindre bearbejdning af jorden med plov og harve kan spare energi og bevare muldlaget En mere robust landbrugsjord Økologien rummer ikke alene store muligheder for produktion af sunde fødevarer med minimal belastning af klimaet. De økologiske metoder sikrer også, at landbrugsjorden bedre kan klare den kraftigere regn og den værre tørke, der ser ud til at følge med klimaændringerne. Forklaringen er, at økologisk jord indeholder mere muld, der har en stærk evne til at holde på vandet i jorden. Foto: Tomas Fibiger Nørfelt. 10 søg mere viden:

11 Foto: Karen Munk Nielsen De metoder, som kan gøre økologisk landbrug mere klimavenligt, kan også bruges af konventionelle landmænd. Men fordi økologien har et særligt fokus på at minimere belastningen Økologisk jord opsuger mere vand Undersøgelser i USA har vist, at økologisk dyrkede marker kunne optage dobbelt så meget vand som ikke-økologiske marker under kraftig regn. Dermed kunne de økologiske marker sikre planterne mere vand i perioder uden regn. Stort potentiale i ulandene I lande med varmere klima omdannes jordens muld lettere til CO 2. Derfor er økologiske metoder, der opbygger muld, af særlig stor betydning der. Fattige bønder har også økonomisk fordel af at dyrke økologisk, for så skal de ikke købe kunstgødning og sprøjtemidler. Der er store potentialer for både klima og fødevareforsyningen i at udvikle moderne økologiske metoder sammen med ulandene. Fremskridt ikke kun for økologer af natur og miljø, er det naturligt, at økologiske landmænd går forrest. Også når det gælder bestræbelserne for at få så lille en belastning af klimaet som mulig. Store perspektiver i biogas Biogasanlæg er den vigtigste nye teknik, der vil bringe økologisk jordbrug frem mod effektiv og klimavenlig produktion. Bjarne Viller Hansen, økologisk planteavler i Midtjylland, er den første, der har etableret et biogasanlæg som en integreret del af en økologisk bedrift. - Mit hovedformål var at få noget rigtig god økologisk gødning, som afgrøderne har let ved at optage. Og så er det jo kun godt, at det også giver gas til at lave strøm af, og at det er til gavn for klimaet, siger han. Bjarne Viller Hansen forventer, at høsten af kartofler, gulerødder og andre salgsafgrøder vil blive både større og af højere kvalitet, når gødningen kommer fra biogasanlægget. Han har beregnet, at anlægget vil blive til en god forretning med indtægten fra salg af den strøm, som anlægget producerer, og den større produktion af afgrøder. søg mere viden: 11

12 International Centre for Research in Organic Food Systems Med økologerne frem mod det klimavenlige landbrug I økologisk produktion anvendes metoder, der har en gavnlig effekt på udledningen af klimagasser. Men lavere udbytter på de økologiske marker betyder, at der målt per produceret enhed i dag ikke er mærkbar forskel på, om en fødevare stammer fra økologisk eller konventionelt landbrug. Så klimaet er en varm kartoffel for økologerne, der har en målsætning om at producere uden belastning af miljøet. Der er brug for udvikling af den økologiske produktion, så den kan blive både klimavenlig og mere produktiv. Denne pjece beskriver forholdet mellem klima og økologisk landbrug i dag, og hvad økologerne kan gøre fremover, når det gælder: Energiforbruget på gården Udslip af drivhusgasser fra marker og husdyr Fjernelse af CO2 fra luften ved at binde kulstof i jorden Ved at kombinere økologisk landbrug med produktion af biogas er der mulighed for på en gang at få større produktion og mindre klimabelastning. Disse muligheder præsenteres sidst i pjecen. Økologisk Landbrugsskole Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. I samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske Landbrugsskole og Den Almennyttige Andelskasse Merkur. Produceret med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet. søg mere viden:

13 Pjecen kan bestilles i Landscentrets Netbutik

Økologisk jordbrug og klimaet. Erik Fog Landscentret, Økologi

Økologisk jordbrug og klimaet. Erik Fog Landscentret, Økologi Økologisk jordbrug og klimaet Erik Fog, Økologi Er der ikke allerede sagt nok om klimaet? Selv om en fjerdedel af CO 2 udledningen stammer fra fødevareproduktion, har danskerne svært ved at se en sammenhæng

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt ØKOLOGI MYTER & FAKTA

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt ØKOLOGI MYTER & FAKTA Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 94 Offentligt ØKOLOGI MYTER & ØKOLOGI MYTER & NR. 1 Økologisk landbrug giver et lavere udbytte, og derfor fører økologisk landbrug til sult og mindre

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl?

Går jorden under? Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Er det muligt at opbygge en frugtbar jord i økologisk planteavl? Professor Jørgen E. Olesen Hvad er er frugtbar jord? Højt indhold af organisk

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer

Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Biogas giver Økologi mobile næringsstoffer Landscentret Økologisk Landsforening 5. december 2007 Souschef Michael Tersbøl Dansk Økologi Landbrugsrådgivning, Landscentret, Økologi Biogas gør udfasning af

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne

Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? Hvor kommer landbrugets drivhusgasser fra? Drivhusgasserne Klimabelastning fra fire økologiske bedrifter CH 4 N 2 O Drivhusgasser: Hvor stor en andel kommer fra landbruget? 7% 8% 60% Landbrug Industri Losseplads Af Lisbeth Mogensen & Marie Trydeman Knudsen, Det

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen

Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar Bruno Sander Nielsen Fremtidens landbrug - i lyset af landbrugspakken 3. februar 2016 Udbygning med biogas Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Foreningen for Danske Biogasanlæg Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs

Læs mere

FRA JORD TIL BORD OG TIL JORD IGEN

FRA JORD TIL BORD OG TIL JORD IGEN NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan fortælle om de særlige ting, som den økologiske landmand gør på gården, så hans produkter kan sælges som økologiske. Du kan fortælle om madens vej fra jord til bord og til

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet?

Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet? Dele af landbruget gør sig klar, men hvor er markedet? Biomasse og lokal energiproduktion DTU-Risø 30. april 2008 Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Drivkraft:

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

Klimahandlingsplan 2016

Klimahandlingsplan 2016 Klimahandlingsplan 2016 Helgård og Røjlegård Esben Ingerslev Kæderupvej 8 3200 Helsinge Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

Reduktion af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger

Reduktion af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger Reduktion af drivhusgasser fra landbruget: Muligheder og begrænsninger Jørgen E. Olesen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Landbrugets udledninger drivhusgasser (2006)

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Biogas som økologisk columbusæg

Biogas som økologisk columbusæg Biogas som økologisk columbusæg Økologisk Jordbrug og klimaet 5. maj 2009 - DLBR - Akademiet Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Kulstofpyromani eller Columbusæg

Læs mere

Kvægbedriftens samlede klimabelastning - og muligheder for reduktion

Kvægbedriftens samlede klimabelastning - og muligheder for reduktion Kvægbedriftens samlede klimabelastning - og muligheder for reduktion Lisbeth Mogensen, Jørgen E. Olesen & Marie Trydeman Knudsen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Generalforsamling

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Løsninger på klimakrisen landbrugets rolle. Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY. Løsninger på klimakrisen landbrugets rolle. Professor Jørgen E. Olesen TATION Løsninger på klimakrisen landbrugets rolle Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Klimaændringer er reelle og vor tids største udfordring Temperatur stigningen følger den samlede CO2 udledning IPCC WG-I (2014)

Læs mere

Klædt på til klimadebatten Klima udfordringen i dansk kvægbrug ud fra forskellige perspektiver

Klædt på til klimadebatten Klima udfordringen i dansk kvægbrug ud fra forskellige perspektiver Klædt på til klimadebatten Klima udfordringen i dansk kvægbrug ud fra forskellige perspektiver Kvægkongres 2019 Troels Kristensen, Aarhus University, Department of Agroecology Mail:troels.kristensen@agro.au.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Landbrugets rolle i klimakampen. Professor Jørgen E. Olesen TATION

AARHUS UNIVERSITY. Landbrugets rolle i klimakampen. Professor Jørgen E. Olesen TATION Landbrugets rolle i klimakampen Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mange forskellige kilder til klimagasser Nogle kilder til klimagasser øges med stigende input (fx gødning) eller antal dyr CO 2 CO 2

Læs mere

KOSTbar KLODE. Klimaforandringer og biodiversitet. Mad, klima og natur

KOSTbar KLODE. Klimaforandringer og biodiversitet. Mad, klima og natur KOSTbar KLODE Klimaforandringer og biodiversitet. Mad, klima og natur klimaforandringer og biodiversitet Mad, klima og natur Indhold: 1. Intro: Hvad er problemet? side 5 2. Vores kost påvirker klimaet

Læs mere

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Professor Jørgen E. Olesen Kilder til kvælstofforsyningen i økologisk planteavl Deposition

Læs mere

Fremtiden er bæredygtigt landbrug

Fremtiden er bæredygtigt landbrug Fremtiden er bæredygtigt landbrug Bæredygtighed i Fødevareproduktionen. Lokalt og globalt. Naturfaglig problemstilling - Vi, i vores rige del af Verden, er ved at drukne i madaffald og benytter en masse,

Læs mere

klimaudfordringen - hos 24 landmænd

klimaudfordringen - hos 24 landmænd Erik Kristensen, Økologisk Landsforening økologikongres 2011: klimaudfordringen - hos 24 landmænd KLIMAHANDLINGSPLANER VEST - indsatser ton CO2 eq Effekt af klimahandlingsplaner % Indsatser ton Mælkeproduktoin

Læs mere

Derfor skal du bruge HAVE-/PARKKOMPOST

Derfor skal du bruge HAVE-/PARKKOMPOST Derfor skal du bruge HAVE-/PARKKOMPOST DERFOR SKAL DU BRUGE HAVE-/PARKKOMPOST Udgivet af Økologisk Landsforening 2018 Forfatter Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark Redigering og korrektur Janne

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED?

ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED? NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan forklare om de ting, der spiller en rolle i forhold til sundhed. Du kan give eksempler på, hvad man undgår, når man spiser økologisk mad. ØKOLOGI OG SUNDHED HVAD ER SUNDHED?

Læs mere

BIOENERGYFARM - WORKSHOP. Biogas anlæg i Nørager Hobro - området. Stenild Forsamlingshus 26. oktober 2016

BIOENERGYFARM - WORKSHOP. Biogas anlæg i Nørager Hobro - området. Stenild Forsamlingshus 26. oktober 2016 BIOENERGYFARM - WORKSHOP Biogas anlæg i Nørager Hobro - området Stenild Forsamlingshus 26. oktober 2016 Program for workshoppen 9.30 Ankomst, kaffe og brød 9.45 Velkomst og introduktion til mødet v. Michael

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen?

Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Klimaændringer og CO 2 -målenes betydning for fremtidens planteavl Temadag 9. oktober 2007 kl. 9:30-15:30 på Landscentret Hvor meget kan biobrændsstoffer til transport nedbringe CO 2 -udledningen? Henrik

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

KLIMASTRATEGI FOR ØKOLOGISK JORDBRUG. Målsætninger, indsatsområder og virkemidler for bedre klimabeskyttelse med økologisk jordbrug

KLIMASTRATEGI FOR ØKOLOGISK JORDBRUG. Målsætninger, indsatsområder og virkemidler for bedre klimabeskyttelse med økologisk jordbrug KLIMASTRATEGI FOR ØKOLOGISK JORDBRUG Målsætninger, indsatsområder og virkemidler for bedre klimabeskyttelse med økologisk jordbrug VI KAN GØRE DET BEDRE Økologisk jordbrug har i dag markante fordele i

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

KLIMAHANDLINGER PÅ SKORDALSRIS VED LOUISE & SØREN JUST NEXT STEP 9. JANUAR 2019

KLIMAHANDLINGER PÅ SKORDALSRIS VED LOUISE & SØREN JUST NEXT STEP 9. JANUAR 2019 KLIMAHANDLINGER PÅ SKORDALSRIS VED LOUISE & SØREN JUST NEXT STEP 9. JANUAR 2019 SKORDALSRIS EJENDOM Årskøer: 153 dansk sortbroget (i dag 190) Dyrkningsareal: 249 ha (i dag 470 ha ) Staldsystem: sengebåse

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN I ØKOLOGISK JORDBRUG - Sådan løses den Next Step 10. januar 2019 Mette Kronborg, Klimakonsulent, Økologisk Landsforening

KLIMAUDFORDRINGEN I ØKOLOGISK JORDBRUG - Sådan løses den Next Step 10. januar 2019 Mette Kronborg, Klimakonsulent, Økologisk Landsforening KLIMAUDFORDRINGEN I ØKOLOGISK JORDBRUG - Sådan løses den Next Step 10. januar 2019 Mette Kronborg, Klimakonsulent, Økologisk Landsforening HVAD SKER DER MED KLIMAET? GRAF: BEN HENLEY OG NERILIE ABRAM KILDE:

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

KLIMALANDMAND Værktøj til klimahandling på bedriften Klimaworkshop 12. juni 2019

KLIMALANDMAND Værktøj til klimahandling på bedriften Klimaworkshop 12. juni 2019 KLIMALANDMAND Værktøj til klimahandling på bedriften Klimaworkshop 12. juni 2019 DAGENS MÅL & JERES ROLLE Input til værktøjets rammesætning Input til værktøjets faglige indhold Sikring af et operationelt

Læs mere

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne AARHUS UNIVERSITET Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne Indlæg ved NJF seminar Kringler Maura Norge, den 18 oktober 2010 af Institutleder Erik Steen Kristensen,

Læs mere

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD

PAS PÅ DIN, MIN OG VORES JORD NAVN KLASSE LÆRINGSMÅL: Du kan give eksempler på, hvordan produktion af mad påvirker kloden, uanset om det er økologisk eller konventionelt produceret. Du kan give eksempler på, hvordan man kan tage hensyn

Læs mere

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning

Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Økologisk Optimeret Næringstofforsyning Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark NEXT STEP MØDER, Januar 2019 Dette kommer jeg igennem Nyt paradigme for import af gødning på Praktisk eksempel på import

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

Nye muligheder og begrænsninger

Nye muligheder og begrænsninger Økonomiseminar Vingsted 10. december Nye muligheder og begrænsninger Klima, økologi, cirkulær økonomi Bruno Sander Nielsen Regeringens principper for klima- og lufttiltag. 10. december 10. december Klima-

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

JORDEN: ET KÆMPESTORT DRIVHUS

JORDEN: ET KÆMPESTORT DRIVHUS LEKTION 1B JORDEN: ET KÆMPESTORT DRIVHUS DET SKAL I BRUGE Adgang til internettet 1 stort syltetøjsglas med låg termometre 1 saks stykker sort karton Ur Skriveredskaber LÆRINGSMÅL 1. I kan forklare drivhuse

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

Den økologiske myte miljø- og miljøpåvirkning ved økologisk produktion Bente Andersen

Den økologiske myte miljø- og miljøpåvirkning ved økologisk produktion Bente Andersen Den økologiske myte miljø- og miljøpåvirkning ved økologisk produktion Bente Andersen 40229611 bea@plantekonsulenten.dk 1983: Cand agro. KVL 1983: Planteavlsassistent Skanderbog LBF 1984-1996: Landskontoret

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Fra plov til Conversation Agriculture

Fra plov til Conversation Agriculture HVAD ER CONSERVATION AGRICULTURE Fra plov til Conversation Agriculture Internationalt anerkendt Dyrkningssystem der anbefales af FAO til anvendelse i hele verdenen. Formål med CA er at producere på en

Læs mere

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD

Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Krav til fremtidens kløvergræsmark v/ Maike Brask og Hans Lund ØRD Set fra koen Set med klimabriller Set udefra (politikere, forbrugere) Hvorfor er vi egentlig så optaget af græs? Økologisk græsmark 6500

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

KLIMA OG KØER HVAD ER OP, OG HVAD ER NED?

KLIMA OG KØER HVAD ER OP, OG HVAD ER NED? KLIMA OG KØER HVAD ER OP, OG HVAD ER NED? Landbrugets klimapåvirkning I Danmark har vi allerede en af verdens mest klimaeffektive fødevareproduktioner. Godt landmandskab, innovative virksomheder og en

Læs mere

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar

Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold. Onsdag 16. januar Session 51: Dyrkningsfaktorers effekt på jordens kulstofindhold Onsdag 16. januar 2013 10.45 11.30 Hvad siger markforsøgene og Kvadratnettet om kulstofindholdet? Bent T. Christensen Institut for Agroøkologi

Læs mere

Potentiale ved anvendelsen af græs til biogasproduktion. Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi

Potentiale ved anvendelsen af græs til biogasproduktion. Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi Potentiale ved anvendelsen af græs til biogasproduktion Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi Målsætning om udnyttelse af 50% af gyllen i 2020 behov for energirig tilsætning www.ing.dk Tilsætning af

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Økologi, dyrevelfærd og bæredygtigt landbrug

Økologi, dyrevelfærd og bæredygtigt landbrug Økologi, dyrevelfærd og bæredygtigt landbrug Du skal kende og kunne håndværket for at drive den her slags landbrug. Alt foregår på naturens og dyrenes præmisser. Planterne skal gro uden kunstige tilsætningsstoffer,

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark

Kom godt fra start som ny økolog Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Kom godt fra start som ny økolog 02-10-2017 Jonas Høeg, ØkologiRådgivning Danmark Hvad sker der i stald og mark lige nu? 1. Udvikling i økologien 2. Økonomien i økologien 3. Markbrug sædskifter 4. Lidt

Læs mere

Fremtidens bæredygtige landbrug

Fremtidens bæredygtige landbrug Fremtidens bæredygtige landbrug I fremtiden forventes det, at landbruget ikke blot producerer fødevarer men bæredygtige fødevarer, der skaber merværdi for både landmanden, forbrugerne og samfundet som

Læs mere

Idéoplæg Skal vi have et biogasanlæg i Lejre Kommune?

Idéoplæg Skal vi have et biogasanlæg i Lejre Kommune? Idéoplæg Skal vi have et biogasanlæg i Lejre Kommune? Baggrund Lejre Kommune har modtaget en ansøgning, fra Daka ReFood, som ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et anlæg i det område, der

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010.

Slutrapport. Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø. af Peter Bay Knudsen feb 2010. Slutrapport Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø af Peter Bay Knudsen feb 2010. DATO: 02.02.2010 Ministeriet for Fødevarer, FødevareErhverv Landbrug og Fiskeri Slutrapport for forsknings-

Læs mere

15. Regler for gødning og jordforbedring

15. Regler for gødning og jordforbedring 15. Regler for gødning og jordforbedring Du skal først og fremmest bevare eller forøge jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet, ved at 171 : Dyrke bælgplanter og andre planter til grøngødning. Sørge

Læs mere

Gødningsforsyning og recirkulering til fremtidens økologisk planteavl

Gødningsforsyning og recirkulering til fremtidens økologisk planteavl Gødningsforsyning og recirkulering til fremtidens økologisk planteavl Anton Rasmussen, Økologi konsulent, Økologisk Landsforening ØRD; Next step, 9 og 10 januar 2019 Projektet Næringsstoffer for fremtidens

Læs mere

Større biodiversitet og højere udbytter

Større biodiversitet og højere udbytter Større biodiversitet og højere udbytter Økologisk landbrug er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug både i selve marken og i småbiotoper som f.eks. levende hegn på bedriften. Dette

Læs mere

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet

Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet Fremtidens landbrug som det centrale element i såvel fødevareproduktionen som naturen og miljøet v/ Michael Brockenhuus-Schack Formand for landsudvalget for Planteproduktion H:\BBI\oplæg - talepunkter\mbs

Læs mere

Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe

Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe Min vej til No-till og en levende jord: Søren Ilsøe 5 hours after tillage 24 hours after tillage 80 160 159.7 Cum. CO 2 Loss (g CO 2 m -2 ) 60 40 20 0 59.8 31.7 11.5 4.7 3.4 1.4 MP SS MK YK RM NT

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Adgang til internettet Teksten: Det e ektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. I kan beskrive jeres eget liv og jeres mad i forhold til børn

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Proteinproduktion i Limfjordsoplandet - Er det løsningen på både vandmiljøudfordring og økologiens særlige udfordringer?

Proteinproduktion i Limfjordsoplandet - Er det løsningen på både vandmiljøudfordring og økologiens særlige udfordringer? Proteinproduktion i Limfjordsoplandet - Er det løsningen på både vandmiljøudfordring og økologiens særlige udfordringer? Uffe Jørgensen Økologiens særlige udfordringer troværdighed og økonomi Et krav om

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere