DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN"

Transkript

1 DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN Indhold 1. HHX struktur HHX fag Fag fordelt på årgange Studieområdet Øvrige flerfaglige opgaver Progression i studiemetoder, arbejdsmetoder og produktformer Eksamen på HHX og oprykning til næste klassetrin Internationalisering

2 1. HHX struktur HHX er den 3-årige merkantile studentereksamen, som gennem teoretisk, case-baseret og problemorienteret undervisning giver dig såvel studiekompetence som erhvervskompetence. Du får en bred viden om nationale og internationale samfundsforhold og virksomhedsdrift. Undervisningen i sprog er også rettet mod anvendelsen af sprog i erhvervslivet. Den merkantile studentereksamen er et godt udgangspunkt for videregående erhvervsøkonomiske og erhvervssproglige uddannelser. Med gymnasiereformen, som træder i kraft pr. 1. august 2017 får HHX bl.a. ny struktur, hvilket betyder, at uddannelsen er delt op i et Grundforløb og et Studieretningsforløb: Uddannelsesstruktur 1. år 2. år 3. år GRUND FORLØB STUDIERETNINGSFORLØB OBLIGATISKE FAG 1. STUDIERETNINGSFAG VALGFAG STUDIEOMRÅDET Denne studieplan har til formål at sikre sammenhæng, overblik og kontinuitet i uddannelsen. Studieplanen fungerer således igennem alle tre år som skolens, lærernes og elevernes "køreplan". Studieplanen er tilgængelig på skolens hjemmeside: Alle lektioner på HHX i Skanderborg er på 60 minutter. Fagene er delt op i følgende gymnasiale niveauer, C, B og A-niveau. På HHX skal du have minimum 4 fag på A-niveau. Alle elever gennemgår det samme grundforløb, som varer fra august primo november. Du har, da 2

3 du tilmeldte dig uddannelsen, givet udtryk for hvilket 2. fremmedsprog du ønsker, enten tysk fortsætter på B-niveau eller spansk begynder på A-niveau. Studieretning skal du først vælge i uge 41. Efter jul i 1. g vil du blive orienteret om, hvilke valgfag du kan vælge. Valgfagene gennemføres i 2. og 3. g. Antallet af valgfag og niveauerne for valgfagene afhænger af den studieretning og det 2. fremmedsprog, du har valgt. I forbindelse med den merkantile studentereksamen skal du aflægge prøve i minimum 10 skriftlige eller mundtlige fag herunder studieområdeprojektet i 3. g. Hvordan eksaminerne er fordelt over de tre år, afhænger af hvilket niveau, du afslutter fagene på samt eksamensudtrækket fra Undervisningsministeriet. Grundforløbet Grundforløbet er et 3 måneders afklaringsforløb, som består af følgende: Økonomisk grundforløb Almen sprogforståelse Screening i matematik Vejledning i forhold til studieretningsvalg Obligatoriske fag Grundforløbet afsluttes med interne prøver i økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse: Begge prøver indgår i det endelige eksamensresultat med en vægt på 0,5 hver Det overordnede formål med grundforløbet er at give dig: indsigt i HHX s fag, faglighed og gymnasiale studiemetoder introduktion til gymnasiale arbejdsformer introduktion til de forskellige studieretninger et grundlag for valg af studieretning et fagligt grundlag for undervisningen i studieretningsforløbet Studieretningsforløbet Når grundforløbet er afsluttet primo november begynder studieretningsforløbet, og du er nu i den studieretningsklasse, som du følger frem til studentereksamen. Studieretningsforløbet består af: obligatoriske fag studieretningsfag valgfag studieområdet Det overordnede formål med studieretningsforløbet er at styrke: dine studiekompetencer dine skriftlige kompetencer din kritiske sans din selvstændighed Studieområdet består af flerfaglige forløb i de obligatoriske fag: Begynder samtidig med studieretningsforløbet i 1. g Afsluttes med en Studieområdeopgave i 3. g Mundtlig eksamen i 3. g 3

4 2. HHX fag På HHX indgår obligatoriske fag og valgfag. Nogle af de obligatoriske fag kan også være studieretningsfag, jf. nedenstående oversigt. På HHX skal du som minimum have 2605 timer og maksimum 2655 timer fordelt på de tre år. Af nedenstående oversigt fremgår studieretningsudbuddet, A-fag i studieretningerne og antallet af mulige valgfag: Obligatoriske fag: Du skal have disse obligatoriske fag på minimum følgende niveau: Dansk A Engelsk A 2. fremmedsprog B eller A International Økonomi B Virksomhedsøkonomi B Afsætning B Samtidshistorie B Matematik C/B Samfundsfag C Erhvervsjura C Informatik C Valgfag: De valgfag vi udbyder er på C, B eller A-niveau Valgfagene kan være: Kreative Erhvervsrettede Almendannende Et niveauløft fra C til B Et niveauløft fra B til A Valgfagsmulighederne afhænger af din studieretning (se oversigt ovenfor), og om du ønsker mere end 4 A-fag. Valgfagene oprettes ved tilstrækkelig tilmeldinger vær opmærksom på, at ikke alle kombinationer af valgfag er mulig. Vi udbyder følgende valgfag: 4

5 A-niveau B-niveau C-niveau Afsætning Matematik Tysk Virksomhedsøkonomi International økonomi*) *)kræver matematik på B-niveau Erhvervsjura Innovation Innovation Psykologi Markedskommunikation Finansiering Kulturforståelse Idræt 5

6 3. Fag fordelt på årgange Af nedenstående oversigt fremgår det obligatoriske niveau i de respektive studieretninger og hvornår fagene afsluttes, såfremt faget ikke vælges som valgfag på et højere niveau: Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Afsætning A Engelsk A A A A A A A A A International (A) A A (B) B (A) A A økonomi Matematik B B B B B B Obligatoriske 1.g 2.g 3.g 1.g 2.g 3.g 1.g 2.g 3.g fag og studieretningsfag Dansk A A A A A A A A A Virksomhedsøkonomi A A A A A A B B Afsætning B B A A A A A A Samtidshistorie*) B B B B B B Samfundsfag C C C Erhvervsjura C C C Informatik C C C 2. fr.sprog Hvis spansk A A A A A A Hvis tysk B B B B B B Valgfag X X X X X X (A) (B) International økonomi indgår i grundforløbet i 1. g *) begynder til januar i 2. g 6

7 Studieretningsfag Afsætning A Innovation B Afsætning A Tysk B Tysk A Spansk A Engelsk A A A A A A A A A International (B) B (B) B (B) B økonomi Matematik B B B B C Obligatoriske 1.g 2.g 3.g 1.g 2.g 3.g 1.g 2.g 3.g fag og studieretningsfag Dansk A A A A A A A A A Virksomhedsøkonomi B B B B B B Afsætning A A A A A A B B Samtidshistorie*) B B B B B B Samfundsfag C C C Erhvervsjura C C C Informatik C C C 2. fr.sprog Hvis spansk A A A A A A Hvis tysk B B B B A A A Valgfag X X X X X X 7

8 4. Studieområdet Studieområdet er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af HHX-uddannelsens faglige hovedområder: humaniora og samfundsvidenskab, herunder med særligt økonomiske fagområder. I studieområdet arbejdes med teorier og metoder i relation til individ, virksomhed og samfund i tilknytning til almenmenneskelige spørgsmål og kulturelle, økonomiske og politiske fænomener. Studieområdet udfolder en vifte af flerfaglig viden og kundskaber og metodiske aspekter, som tilsammen styrker din studiekompetence, herunder også dine innovative, globale og digitale kompetencer. Som elev skal du udvikle bevidsthed om metodebegreber og evne til kritisk at håndtere såvel faglige metoder som studiemetoder i flerfaglige sammenhænge, hvilket bidrager til at kvalificere dit valg af videre uddannelse og job. Studieområdet udvikler desuden din bevidsthed om fagenes identitet, forskellighed og samspil om konkrete problemstillinger. Studieområdet udfordrer din kritiske sans og fremmer din evne til at anvende viden og kundskaber på praktiske og teoretiske problemstillinger af almen, økonomisk og samfundsmæssig karakter. Faglige mål i studieområdet I løbet af studieområdet lærer du at kunne: beherske relevante, faglige mål i studieområdets fag formulere og analysere en problemstilling ved at kombinere viden og faglige metoder fra flere forskellige fag perspektivere besvarelsen af en problemstilling i forhold til kulturelle, økonomiske og politiske temaer i samtiden reflektere over forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger søge, udvælge og behandle relevant faglig information forholde dig kritisk til faglig information og eget arbejde formidle flerfaglige problemstillinger og resultater mundtligt og skriftligt beherske mundtlige og skriftlige fremstillingsformer Fagligt indhold i studieområdet Studieområdet er organiseret i syv tematiserede forløb fordelt med: To forløb i 1. g Tre forløb i 2. g To forløb i 3. g Studieområdet afsluttes med et Studieområdeprojekt (SOP) i 3. g. 8

9 Studieområdeprojektet Efter afslutningen af de syv tematiserede forløb skal du i slutningen af 3. g udarbejde et studieområdeprojekt (SOP), som er en individuel, skriftlig rapport. I studieområdeprojektet fordyber du dig i et selvvalgt område, som belyses ved hjælp af to fag, hvoraf mindst et skal være på A-niveau, og mindst et skal være et studieretningsfag. På baggrund af det valgte område skal du udarbejde et forslag til en problemformulering for studieområdeprojektet. På baggrund af dette forslag udarbejder dine vejledere den endelige opgaveformulering, som sikrer, at du har mulighed for at opfylde de faglige mål for studieområdet. Opgaveformuleringen modtager du ved skriveperiodens begyndelse, og du skal udarbejde en rapport, som også danner grundlaget for den mundtlige eksamination. Der gives en samlet karakter for rapporten og den mundtlige eksamination. 9

10 5. Øvrige flerfaglige opgaver Under udarbejdelse 10

11 6. Progression i studiemetoder, arbejdsmetoder og produktformer Progression ELEMENTÆRT 1.g Klasseudvikling Studiemetoder Arbejdsformer Produktformer Fokus Introforløb Grundforløb Screening i matematik AP og ØG Studieretningsforløb begynder Fagligt samspil i studieretningen Læsestrategier Progression i skriftlighed Progression i vejledning Obl. studierejse til København Eksamenstræning Læsestrategi Notatteknik Informationssøgning Stille spørgsmål Gå i dybden med stof Formidling af fagligt stof Processkrivning Skrivning som middel til refleksion Indsigt i taksonomiske niveauer Evaluering, konstruktiv feedback, skr. arbejde Refleksion over individuelle og kollektive læringsvaner Eksamenslæsning Læreroplæg Gæsteforelæsning Klassedialog Elevoplæg Individuelt arbejde Gruppearbejde - pararbejde - diskussionsgrupper - arbejdsgrupper - feedbackgrupper Projektarbejde light dvs. med høj lærerstyring Case-arbejdsform Virksomhedsbesøg Rapport Notat og power point Synopsis Processkrivning -individuelle -gruppebaserede Formidlingsskrivning Mundtlige præsentationer Skriftlige opgaver 2.g ØVET Fokus Fagligt samspil i studieretningen Erhvervscase Da/Hi opgaven Progression i skriftlighed Progression i vejledning Obl. studierejse til fx Berlin Eksamenstræning v Fortsat studiemetoder fra 1.g Refleksion over individuel og kollektiv læringsadfærd Selvevaluering Beherskelse af de taksonomiske niveauer Beherskelse af genre, synopsis- og rapportskrivning Eksamenslæsning v Fortsat arbejdsformer fra 1.g Forelæsning Case Projektarbejde med delvis lærerstyring v Fortsat produktformer fra 1.g AVANCERET 3. g Fokus Studieretningsopgave Progression i skriftlighed Progression i vejledning Valgfri studierejse/forlagt undervisning Studieområdeprojekt Eksamenstræning v Fortsat studiemetoder fra 1.g og 2.g Selvstændig refleksion over individuel og kollektiv læringsadfærd Eksamenslæsning v Fortsat arbejdsformer fra 1.g og 2.g Projektarbejde med lav lærerstyring Individuelle studier under faglig vejledning v Fortsat produktformer fra 1.g og 2.g 11

12 7. Eksamen på HHX og oprykning til næste klassetrin Eksamen på HHX omfatter mindst 10 prøver (skriftlige og mundtlige) herunder også en studieområdeopgave (SOP). I løbet af perioden fra starten af 1. år til undervisningens ophør i slutningen af 3. år skal der afholdes i alt mindst 5 prøver, der enten er skriftlige eller mundtlige prøver til eksamen eller af skolen fastsatte interne skriftlige eller mundtlige prøver. Eksamen, årsprøver og regler for oprykning 1.g Som afslutning på Grundforløbet skal du til eksamen i det Økonomiske Grundforløb og Almen Sprogforståelse. Som afslutning på 1. g kan du blive udtrukket til eksamen i samfundsfag C og matematik, såfremt du har faget på et C-niveau. I 1. g skal du endvidere til to årsprøver årsprøve i matematik er obligatorisk 1 For at kunne gå videre til 2. g skal: Eksamener og årsprøverne være gennemført Du have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår, dvs. standpunktskarakterer, eksamenskarakterer og karakterer for årsprøver 2.g Efter 2. g skal du have været til to eksamener i alt. I Studieområdet skal du udarbejde en større skriftlig rapport i fagene dansk og historie. o Karakteren for rapporten vil fremgå af eksamensbeviset, men medregnes ikke i det endelige karaktergennemsnit. 1 For at kunne gå videre til 3. g skal: Eksamener og eventuelle årsprøver være gennemført Du have opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår dvs. standpunktskarakterer, eksamenskarakterer og karakterer for årsprøver Rapporten i Dansk og Historie i Studieområdet være gennemført 3.g I Studieområdet skal du udarbejde en Studieretningsopgave, som en større skriftlig rapport i et studieretningsfag og et andet fag, som udvælges af skolen o Karakteren for rapporten vil fremgå af eksamensbeviset, men medregnes ikke i det endelige karaktergennemsnit. o Arbejdet med Studieretningsopgaven skal være gennemført for, at du kan indstilles til eksamen Resterende prøver, der skal aflægges, udtrækkes af Undervisningsministeriet. Obligatorisk eksamen: o Studieområdeopgaven (SOP) o Skriftlig Dansk A Eksamensreglement 1 BEK nr 1222 af 04/12/ Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 12

13 I forbindelse med første offentliggørelse af eksamen i maj udleveres og gennemgås skolens eksamensreglement. Eksamensreglementet vil ligge på Lectio. På følgende link finder du eksamensformerne for de respektive fag og niveauer:

14 8. Internationalisering Internationalisering er et af fokusområderne på HHX. Det overordnede mål med internationaliseringsprogrammet er, at du bliver bedre til at orientere dig i og forstå en stadig mere globaliseret verden herunder, at du: får en bedre forståelse af internationale forhold og andre landes kulturer bliver bedre til at kommunikere på fremmedsprog bliver bedre til at begå dig i mødet med mennesker fra andre kulturer får større selvtillid og modenhed ved at kommunikere med folk fra andre lande Målene med programmet opfyldes ved en lang række aktiviteter fx: fokus på internationale forhold i fagene undervisning i kulturforståelse tværfaglige projekt- og temaforløb omfattende obligatorisk og valgfrit rejseprogram 8.1. Rejseprogrammet vil blive præsenteret på informationsmødet den 14. juni 2017 og derefter lagt i Studieplanen Rejseprogrammet for de tre årgange 1.g: 2.g: 3.g: I maj/juni deltager du i en studierejse af 3 dages varighed til København. Denne studierejse er en klassetur og dermed obligatorisk. I marts/april deltager du i en studierejse af 4 dages varighed til fx til Berlin. Denne studierejse er en klassetur og dermed obligatorisk. Destinationen kan afhænge af studieretningen. Tilbud om 2 ugers forlagt undervisning til en destination i Europa og en uden for Europa. Pt. rejser vi til Kina og Irland. I Irland er der endvidere mulighed for 2 ugers forlagt undervisning samt 1 uge i praktik. Læs mere om HHX i folderen Værd at vide om HHX på skolens hjemmeside 14

Litteraturhistorie. Skriftlighed. India. UK Area Study. Eksamenstræning med peer to peer

Litteraturhistorie. Skriftlighed. India. UK Area Study. Eksamenstræning med peer to peer Studieretningsfag Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Regnskabsanalyse Pengestrømopgørelse strategisk analyse Investering Aktivitetsoptimering Logisitk Lineær progremmering Budgettering Træning af mundtlige

Læs mere

-kendskab til og analyse og fortolkning af centrale litteraturhistoriske perioder

-kendskab til og analyse og fortolkning af centrale litteraturhistoriske perioder Studieretningsfag Obligatoriske fag Dansk A Litteraturhistorie Litteraturhistorie Litteraturhistorie + Terminsprøve Litteraturhistorie - repetition Repetition -kendskab til og analyse og fortolkning af

Læs mere

Studieplan for klasse 2V forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse 2V forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Inflation Konkurrenceevne Forsyningsbalancen International Økonomi International Økonomi identificere, formulere og behandle de samfundsøkonomiske udfordringer,

Læs mere

Studieplan for klasse 2 forår 20XX. Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Virksomhedens interne forhold - Strategisk analyse

Studieplan for klasse 2 forår 20XX. Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Virksomhedens interne forhold - Strategisk analyse Studieretningsfag Afsætning (sah) VØ Virksomheden begreber og metode: - Metode Årsregnskabet og registreringssyste met Virksomheden begreber og metode: - Markedsanaly se/markedsan alyse i praksis Årsrapporten,

Læs mere

Studieplan for klasse 1C forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Medier/Krimi (ikke besluttet endnu)

Studieplan for klasse 1C forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Medier/Krimi (ikke besluttet endnu) Studieretningsfag Obligatoriske fag Dansk A Kulturmøder Kulturteori Forskellige teksttyper Kulturmøder Kulturteori Forskellige teksttyper Skrive Blogindlæg Filmanalyse Medier/Krimi (ikke besluttet endnu)

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Studieplan for klasse 3V foråret Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse 3V foråret Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A (ni) International produkt promotion og pris BtB Samlede marketing mix Standardisering og differentiering Projekt og repetere Eleverne skal i såvel

Læs mere

Studieplan for klasse 3J forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Investering i Aktier Beta-værdi CAPM

Studieplan for klasse 3J forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Investering i Aktier Beta-værdi CAPM Studieretningsfag Finansiering B Projekt: Realkredit obligationer Værdiansættelse Projekt: Børsintroduktion investeringsforening er Projekt: Investering i Aktier Beta-værdi CAPM Træning af mundtlige eksamensopgaver

Læs mere

- Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssig t, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterend

- Kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt hensigtsmæssig t, formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterend Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A Regnskabsanalyse Pengestrømopgørels e strategisk analyse Investering Aktivitetsoptimering Logisitk Lineær progremmering Budgettering Træning af mundtlige og skriftlige

Læs mere

Studieplan for klasse 3W foråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 3W foråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A Virksomheden internationalt Kulturelle forhold Segmentering og målgruppevalg internationalt marketingsmix Produkt og serviceydelser Pris Distribution

Læs mere

Virksomhedens marketingmix. Virksomheden s marketingmix

Virksomhedens marketingmix. Virksomheden s marketingmix Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretning sfag Afsætning A segmentering Young Enterprise regional konkurrence differentiering og positionering Young Enterprise marketingmix Virksomheden

Læs mere

Studieplan for klasse 2B forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse 2B forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Tysk Virksomhedsøkonomi B Virksomheden i vækst. Højvækstvirksomheders ejerformer. Vækstmål. Økonomiske analyser Forstå begrebet nøgletal. Formålet

Læs mere

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017

FIP-kursus, studieområdet hhx. Marts 2017 FIP-kursus, studieområdet hhx Marts 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af

Læs mere

Studieplan for klasse 3N Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål. Optimering, lineær programmering

Studieplan for klasse 3N Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål. Optimering, lineær programmering Studieretningsfag Afsætning A Internationalisering Markedsudvælgelse landeanalyse Kulturelle forhold Segmentering internationalt. Virksomhedsøkonomi A Prisfastsættelse, tabeller og matematiske modeller

Læs mere

India a short-guide. Speech Analytical essay. Auteur forløb- David Fincher Forbered Lav eksamensprojek. Kold krig og europæisk samling. Den 3.

India a short-guide. Speech Analytical essay. Auteur forløb- David Fincher Forbered Lav eksamensprojek. Kold krig og europæisk samling. Den 3. Studieplan for klasse 3B Forår Studieretningsfag International økonomi Virksomhedsøkonomi A Obligatoriske fag Dansk A Engelsk A Gender studies SRP Analytical essay Gender studies SRP India a short-guide

Læs mere

Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Pris. Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Distribution

Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Pris. Virksomhedens nationale og internationale marketingmix Distribution Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A Virksomheden internationalt Kulturelle forhold Segmentering og målgruppevalg internationalt marketingsmix Produkt og serviceydelser Pris Distribution

Læs mere

Modernisme og realisme i 1900-tallet. Sport i litteraturen

Modernisme og realisme i 1900-tallet. Sport i litteraturen Studieretningsfag Obligatoriske fag Dansk A Det moderne gennembrud Værklæsning Det moderne gennembrud Modernisme og realisme i 1900- tallet Modernisme og realisme i 1900-tallet Sport i litteraturen Sport

Læs mere

HHX DET MERKANTILE GYMNASIUM

HHX DET MERKANTILE GYMNASIUM HHX DET MERKANTILE GYMNASIUM HHX giver: Studiekompetence Adgang til rigtig mange videregående uddannelser Almen viden almen dannelse Viden om erhvervslivet Viden om nationale og internationale problemstillinger

Læs mere

Introduction to America s Culture, history ad society Essay writing. At the Back of the throat reading a theatrical play 9/11 Writing an essay

Introduction to America s Culture, history ad society Essay writing. At the Back of the throat reading a theatrical play 9/11 Writing an essay Studieplan for klasse 2N efterår2018 Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag International øko Samtidshistorie Virksomhedsøkonomi Obligatoriske fag Dansk A

Læs mere

Studieplan for klasse - 3i efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse - 3i efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag VØ A IØ A Udviklingsteorier, udviklingspolitik og udviklingssamarbejde Økonomisk teori og metode Udviklingsteorier, udviklingspolitik og udviklingssamarbejde Handelsteorier, handel og

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster

læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere tysksprogede tekster Tysk Wirtschaftsleben Arbejde med udvalgte tyske virksomheder via introducerende tekstlæsning Arbejde med opbygning af tyske sætninger vha. chunks Arbejde med erhvervssprog, indsættelsesøvelser, mundtlige

Læs mere

EU Studietur til Bruxelles uge 47, nov. Mini-SOP IØ og dansk med fokus på EUforhold. Værklæsning - Jonas Bengtson Sus

EU Studietur til Bruxelles uge 47, nov. Mini-SOP IØ og dansk med fokus på EUforhold. Værklæsning - Jonas Bengtson Sus Studieretningsfag International Økonomi A Afsætning A Den globale økonomi Forløb om olieprisen med fokus på prisdannelsesteori Prisdannelse Samfundsøkonomiske målsætninger EU-forløb EU 30. oktober: Europadag

Læs mere

Studieplan for klasse 1H forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. SO2: Bærerdygtighed CSR og Interessenter

Studieplan for klasse 1H forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. SO2: Bærerdygtighed CSR og Interessenter Studieretningsfag VØ A Opstart af virksomhed, ejerformer, Indtægter og omkostninger, Likviditet1 Årsregnskabet og registreringssystem et. Det samlede regnskabssystem Interessenter og CSR SO2: Bærerdygtighed

Læs mere

Studieplan for klasse - 3i forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål

Studieplan for klasse - 3i forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretningsfag VØ A Investering Budgettering CSR Repetition Repetition Repetition Afgøre, hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi. Identificere, formulere og behandlede økonomiske

Læs mere

Studieplan for klasse 2V efteråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 2V efteråret Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag International Økonomi A Økonomisk vækst og andre mål. Handelsteorier og studier af internationale økonomiske sammenhænge. Handelsteorier og studier af internationale økonomiske sammenhænge.

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag Afsætning A (ni) Opsamling på BtB Internationalisering Internationalisering Internationalisering International Distribution International pris Eleverne skal i såvel et nationalt som internationalt

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Handelsgymnasiet i Hjørring HHX

Handelsgymnasiet i Hjørring HHX Handelsgymnasiet i Hjørring HHX 2018-2021 Indhold HHX struktur... 1 HHX fag... 2 Fag fordelt på årgange... 3 Studieområdet... 4 Progression i studiemetoder, arbejdsmetoder og produktformer... 5 SO 1...

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

-kendskab til og analyse og fortolkning af centrale litteraturhistoriske perioder

-kendskab til og analyse og fortolkning af centrale litteraturhistoriske perioder Studieretningsfag Spansk A Mexico Eksamensopgave r og skriftlige opgaver relateret til forløbet Mexico Eksamensopgaver og skriftlige opgaver relateret til forløbet Virksomheder i den spansktalende verden

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2018-19 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LOV nr. 1716 Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business.

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business. Studieplan HHX1.Cg/ 2013 16. Grundforløbet. Markedsorienteret studieretning. Business. Markedsorienteret Mål Grundforløb Fagligt og pædagogisk arbejdes der med at etablere og udvikle kompetencer i de enkelte

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieplan for klasse 1G forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Makroøkonomiske nøgletal og økonomisk politik

Studieplan for klasse 1G forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Makroøkonomiske nøgletal og økonomisk politik Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Obligatoriske fag Dansk A Offentlig sektor og velfærd Identificere, formulere og behandle samf.øko udfordringer Skriftligt basiskursus Makroøkonomiske

Læs mere

Kreditret og fysiske personers hæftelse Kreditsikring i forbrugerforhold

Kreditret og fysiske personers hæftelse Kreditsikring i forbrugerforhold Studieretningsfag Erhvervsjura C Køberet, med fokus på nationale regler i handelskøb Køberet, fortsat Markedsføringsret Kreditret og fysiske personers hæftelse Kreditsikring i forbrugerforhold Individualforfølgning,

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Inflation og konkurrenceevne. Baggrundsforhold på B2B-markedet. Virksomhedens produkt

Inflation og konkurrenceevne. Baggrundsforhold på B2B-markedet. Virksomhedens produkt Studieretningsfag International Økonomi A Økonomisk vækst og andre mål. Økonomisk vækst og andre mål. Inflation og konkurrenceevne Inflation og konkurrenceevne Arbejdsmarkedspolitik og Erhvervspolitik.

Læs mere

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts

Velkommen. FIP Teknikfag. FIP Teknikfag marts Velkommen FIP Teknikfag 23-03-2017 FIP Teknikfag marts 2017 1 Dagens program 10.00 10.30 Intro til dagen 10.30 11.30 Produktudvikling i grundforløbet 11.30 12.15 Tekniklærerforeningen 12.15 13.15 Frokost

Læs mere

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Studieretningsfag

Studieplan for klasse 3C efterår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Studieretningsfag Studieretningsfag Afsætning A (ni) International produkt og promotion Samlede marketing mix Standardisering og differentiering projekt Projekt og repetere eksamenstræning eksamenstræning Eleverne skal

Læs mere

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag Afsætning A VØ A Økonomiske analyser Regnskabsanalyse Regnskabsanalyse, Budget CSR Strategi At afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi At identificere og behandlede

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g

Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g Studieplan 1. år Skoleåret 2018/19 For HH1g Indholdsfortegnelse 1. KLASSEN... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter... 4 4. Klassens studiemiljø og den

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Etableringsbudgettet. Resultatbudgettet. Likviditetsbudgettering

Etableringsbudgettet. Resultatbudgettet. Likviditetsbudgettering Studieretningsfag Afsætning A Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse Søgestrategier, indsamlingsmetoder og kildekritik Markedsanalyse i praksis Markedsanalysemetoder Spørgeskemaundersøgelse Markedsanalyseprocessen

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Aftenens program KAFFE. Ud i klasserne ved kontaktlærerne.

Aftenens program KAFFE. Ud i klasserne ved kontaktlærerne. Aftenens program Velkomst ved Sune Ahrenkiel. Gode studievaner, SU og gennemførelsesvejledning ved Stine Stenger. Studievalg Syd ved John Veber Hansen. Studieretninger, valgfag og studie-/ordensregler

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Projektforløb med innovativ sigte. Arbejdsformer som understøtter produktiv læring.

Projektforløb med innovativ sigte. Arbejdsformer som understøtter produktiv læring. Studieplan for studieområdet på HHX 2017-2020 HHXG3cg19 Opdateret august 2019 Forløb og placering SO1 Innovation 1. semester Uge 46 Fag og timer Tema Indhold Arbejdsformer, metode og produkt Virksomheds-

Læs mere

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/2014 HH2A. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/2014 HH2A IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen... 7 5. Løbende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Studieplan for studieomra det - samlet

Studieplan for studieomra det - samlet Studieplan for studieomra det - samlet 2017-08 Side 1 af 11 SO1: Et samfund i udvikling (1. semester) Samfundsfag, matematik og Informatik Indsamling og behandling af data i et samfundsfagligt perspektiv:

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

HHX DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN

HHX DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN DELTAGERE FRA SKOLEN Hanne Jordansen Bjerregaard, rektor Malene Baune Jakobsen, studievejleder Hold 1 og hold 2 (studieretningerne hh1a og hh1b) Anne Skaarup, studievejleder

Læs mere

Virksomhedens eksterne forhold kap.8-15 Young Enterprise. Virksomhedens strategi Young Enterprise

Virksomhedens eksterne forhold kap.8-15 Young Enterprise. Virksomhedens strategi Young Enterprise Studieretningsfa g Afsætning A eksterne forhold kap.8-15 eksterne forhold kap.8-15 Company programme eksterne forhold kap.8-15 Company programme strategi Company programme strategi Company programme Eleverne

Læs mere

HHX. 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet

HHX. 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet HHX 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet HHX en gymnasial uddannelse med mange muligheder Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os på HHX i Skanderborg. Vi er en del af et større

Læs mere

Økonomisk politik generelt Fokus på finanspolitik

Økonomisk politik generelt Fokus på finanspolitik Studieretningsfag International øko (ctc) Virksomhedsøkonomi (irb) Dansk og global økonomi Historisk overblik Samfundsøko nomiske mål og makroøkono mske nøgletal redegørelse maj 2018 Virksomheden i vækst

Læs mere

Studieplan for klasse 2D forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Forretningsmodel investeringsberegninger

Studieplan for klasse 2D forår Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål. Forretningsmodel investeringsberegninger Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A Aktivitetsoptimering /SO5 med matematik PBL-forløb - prisoptimering Strategisk Analyse PBL forløb forretningsplan (YE) Forretningsmodel investeringsberegninger Logistik

Læs mere

Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium,

Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium, Studieplan: SO HHX, Slotshaven Gymnasium, se også https://slotshaven-studieportal.dk/forside/studieomraadet-hhx/hhx-2018-2021/so1-digitalisering/ SO1: Digitalisering og Markedsanalyse Progression: produkt

Læs mere

Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E

Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E Linie Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E Studieretning Generel introduktion Mål for lærerteamet Afsætning A, Spansk A og Kulturforståelse C Grundforløbet skal gøre eleverne

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Virksomhedens marketingmix

Virksomhedens marketingmix Aktiviteter Januar Februar Marts April Maj Faglige mål Studieretning sfag Afsætning A segmentering Young Enterprise Company programme regional konkurrence differentiering og positionering Young Enterprise

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2019-2020 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig (Start 2017)... 3 Afsætning A, mundtlig (Start 2017)... 3 Afsætning B, mundtlig (Start 2018)... 3 Dansk A, skriftlig (Start 2017)...

Læs mere

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse 2G efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag Afsætning B Markedsanalyse Markedsanalyse Kultur strategi Strategi Eleverne skal kunne: afgøre, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning nationalt, og derigennem

Læs mere

Økonomisk politik. Sider: 50 Værklæsning: The Curious Incident of e Dog in the Night-Time.

Økonomisk politik. Sider: 50 Værklæsning: The Curious Incident of e Dog in the Night-Time. Studieretningsfag Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Obligatoriske fag Dansk A Købsadfærd på konsumentmarkedet Årsrapporten: resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørel sen Medier: Nyhedsformidling

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

STUDIEPLAN 1. ÅR SKOLEÅRET 2018/19 FOR 1A IBC HANDELSGYMNASIET AABENRAA

STUDIEPLAN 1. ÅR SKOLEÅRET 2018/19 FOR 1A IBC HANDELSGYMNASIET AABENRAA STUDIEPLAN 1. ÅR FOR 1A IBC HANDELSGYMNASIET AABENRAA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KLASSEN... 3 2. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINERING AF UNDERVISNING... 4 3. PÆDAGOGISKE FOKUSPUNKTER... 5 4. KLASSENS STUDIEMILJØ

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 for hh1i Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 for hh1i Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 for hh1i Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 7

Læs mere

HHX DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN

HHX DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN DELTAGERE FRA SKOLEN Hanne Jordansen Bjerregaard, rektor Malene Baune Jakobsen, studievejleder Hold 1 og hold 2 (studieretningerne hh1a og hh1b) Anne Skaarup, studievejleder

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Afsætning A hhx, august 2017

Afsætning A hhx, august 2017 Bilag 22 Afsætning A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for økonomi, sociologi og psykologi.

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2017/18 for HH1A Markedsføring og Økonomi Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2017/18 for HH1A Markedsføring og Økonomi Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2017/18 for HH1A Markedsføring og Økonomi Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Studieplan for klasse - 3i efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål

Studieplan for klasse - 3i efterår Aktiviteter August September Oktober November December Faglige mål Studieretningsfag VØ A Strategi Strategi/Aktivitetsstyring Aktivitetsstyring Aktivitetsstyring/CSR Investering At afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi At identificere og

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Konference om studieområdet på hhx

Konference om studieområdet på hhx Konference om studieområdet på hhx Vejle Handelsskole 14. april 2010 Roskilde Handelsskole 15.april 2010 Jens Ditlev Hansen Program 09.30-10.00: Ankomst og kaffe 10.00-10.05: Velkomst v. Merete Pedersen

Læs mere

Grundforløbet på HHX

Grundforløbet på HHX Grundforløbet på HHX 3 måneders afklaringsforløb Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning og give eleverne faglig indsigt og forståelse og en indføring i gymnasiets

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Studieområdet HHX. Learnmark Gymnasium HHX, årgang

Studieområdet HHX. Learnmark Gymnasium HHX, årgang Learnmark Gymnasium HHX, årgang 2017-2020 Samlet beskrivelse af studieområdet på HHX for årgang 2017-2020, inklusiv studieplaner for de enkelte forløb. Indhold Studieområdet HHX Bekendtgørelseskrav...

Læs mere

Kvalitetsberetning og kvalitetsplan HHX 2016/17

Kvalitetsberetning og kvalitetsplan HHX 2016/17 Kvalitetsberetning og kvalitetsplan HHX 2016/17 Eleverne på hhx skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at

Læs mere

STUDIEPLAN 2. ÅR SKOLEÅRET 2018/19 FOR HH2D IBC HANDELSGYMNASIET AABENRAA

STUDIEPLAN 2. ÅR SKOLEÅRET 2018/19 FOR HH2D IBC HANDELSGYMNASIET AABENRAA STUDIEPLAN 2. ÅR FOR HH2D IBC HANDELSGYMNASIET AABENRAA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KLASSEN... 3 2. TILRETTELÆGGELSE OG KOORDINERING AF UNDERVISNING... 4 3. PÆDAGOGISKE FOKUSPUNKTER... 6 4. KLASSENS STUDIEMILJØ

Læs mere

Studieplan Grundforløbet 2013 HH1A og HH1D. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan Grundforløbet 2013 HH1A og HH1D. IBC Handelsgymnasiet Studieplan Grundforløbet 2013 HH1A og HH1D IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse 1. Grundforløbet... 3 2. Pædagogiske fokuspunkter... 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen... 8 4. Løbende evaluering...

Læs mere