Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser (BRUS) på ældreområdet i Københavns Kommune ud fra et koncept, som Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i Godt brugere har i 2015 givet deres mening til kende om, hvor tilfredse de er med forvaltningens indsats, hvilket udbytte de oplever af deres ydelser, samt hvordan de trives i hverdagen. I 2015 er der gennemført brugerundersøgelser på følgende områder: Plejebolig Hjemmepleje og sygepleje Aktivitetstilbud Undersøgelsen blandt plejeboligbeboere er gennemført ved hjælp af personlige interviews, mens de øvrige undersøgelser er gennemført ved hjælp af telefoninterviews. Alle interviewene er gennemført i oktober og november Dette notat redegør for de centrale resultater fra alle tre brugerundersøgelser. Kun de væsentligste resultater fra hver undersøgelse beskrives. For en mere detaljeret beskrivelse af resultaterne henvises til rapporterne fra hver af de tre brugerundersøgelser. Metodiske og indholdsmæssige ændringer i årets undersøgelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelser er i 2015 ændret indholdsmæssigt på flere punkter: For det første er spørgsmålene i undersøgelserne tilpasset med henblik på bedre at kunne monitorere opfyldelsen af de overordnede mål i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens politikker, hhv. ældrepolitikken og sundhedspolitikken. For det andet er en del spørgsmål tilpasset med henblik på bedre at kunne afdække brugeroplevet effekt og værdi dvs. hvilken effekt og værdi borgerne oplever at få ud af SUF's ydelser. Undersøgelserne skal fortsat afdække den brugeroplevede kvalitet af og tilfredshed med SUF's ydelser dog i mindre detaljeret omfang end hidtil, dvs. bl.a. med et reduceret antal spørgsmål om tilfredshed med specifikke ydelser. For det tredje er alle spørgeskemaer generelt forsøgt forkortet og simplificeret med henblik på at gøre dem nemmere for borgerne at besvare. Samtidig er flere spørgsmål tilpasset til KL s standardiserede tilfredshedsundersøgelser med henblik på at muliggøre sammenligninger med andre kommuner. Ændringerne har den konsekvens, at en del af brugerundersøgelsernes resultater ikke kan sammenlignes med tidligere år. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Claus Bo Hansen Afdeling for Data og Analyse Sjællandsgade 40, Bygning G, 3. sal 2200 København N Telefon EAN nummer

2 OVERORDNET STATUS Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i 2011, at den samlede tilfredshed for alle områder skal være mindst 4,2 på den anvendte fem-skala for brugertilfredshed. Nedenstående tabel viser, at dette mål i 2015 er nået for plejebolig og aktivitetstilbud, mens hjemmeplejen ligger under målet. Tilfredshed alt i alt Score (0-100) Hjemmepleje 4,0 4,0 4,0 Plejebolig 4,2 4,2 4,3 Aktivitetstilbud 4,6 4,6 4,6 Resultater vises som gennemsnit på en skala fra 1-5, hvor 5 er det mest positive resultat, der kan opnås. Ingen af de viste resultater adskiller sig statistisk signifikant fra året før. Tabellen viser, at den overordnede tilfredshed i alle undersøgelser har været meget stabil i de seneste tre år: Hjemmepleje: Den overordnede tilfredshed er i år på samme niveau som i 2013 og Plejebolig: Også her ligger den overordnede tilfredshed meget stabilt, idet den svage stigning fra 2014 til 2015 ikke er statistisk signifikant. Det politiske mål har været nået i alle de år, hvor brugerundersøgelserne har været gennemført. Aktivitetstilbud: Også her ses en meget stabil og høj tilfredshed gennem de seneste tre år. I alle tre år nås det politiske mål. I det følgende beskrives de væsentligste resultater fra hver undersøgelse lidt mere detaljeret. HJEMMEPLEJE Brugerundersøgelsen blandt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens hjemmeplejemodtagere giver igen i 2015 et billede af, at borgerne generelt er tilfredse med den hjælp, som de modtager. 76 procent svarer, at de alt i alt er tilfredse med hjemmeplejen. Dette er på samme niveau som i Tilsvarende svarer tre fjerdedele, at de får den hjemmepleje, som de har brug for. Endelig har 70 procent svaret, at hjemmehjælpen betyder, at de bedre kan gøre de ting i hverdagen, som er vigtige dem. Den udbredte tilfredshed går igen i relation til de fleste af undersøgelsens hovedtemaer, eksempelvis tilfredshed med personlig pleje, vasketøjsordningen, indkøbsordningen og tilfredsheden med hjælperne, hvor andelen af tilfredse borgere i alle tilfælde ligger mellem 80 og 90 procent. Side 2 af 8

3 I forhold til enkelte af undersøgelsens temaer ses generelt lidt lavere tilfredshed, om end det stadig er flertallet af hjemmeplejemodtagerne, som også er tilfredse på disse områder. Dette gælder bl.a. i relation til tilfredsheden med den praktiske hjælp, hvor 73 procent af borgerne er tilfredse. Og mere specifikt i forhold til rengøringen, hvor 68 procent er tilfredse. Kun godt en tredjedel af hjemmeplejemodtagerne (34 procent) svarer ja til, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer i hjemmet. Over halvdelen 51 procent svarer nej. I forlængelse her af er borgerne spurgt om, hvorvidt hjælpen er lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i hjemmet. Her er borgerne delt i to stort set lige store andele, idet 43 procent svarer ja, mens 40 procent svarer nej. Selvom tilfredsheden generelt er høj, peger undersøgelsen således også på områder, hvor der er rum for forbedring. Resultaterne er generelt på niveau med 2014 Resultaterne er i 2015 kendetegnet af i de fleste tilfælde at være på niveau med resultaterne fra 2014 og tidligere. Det gælder for eksempel i forhold til tilfredsheden med personlig pleje, vasketøjsordningen, tilfredshed med hjælperne, madordningen og den overordnede tilfredshed med sygeplejen. Den mest markante stigning i tilfredsheden ses i relation til indkøbsordningen, hvor 85 procent af de personer, som er tilknyttet indkøbsordningen, er tilfredse. Det skal ses i forhold til en tilsvarende andel på 71 procent i 2014 og en endnu lavere andel i 2013, hvor kun 55 procent var tilfredse med indkøbsordningen. Også i relation til hjemmeplejemodtagernes vurdering af deres trivsel ses generelt samme niveau som i Få og små forskelle på tværs af lokalområder Generelt er resultaterne meget ens på tværs af lokalområderne. Der ses dog en tendens til, at lokalområde VKV på en række af undersøgelsens spørgsmål ligger lidt over det samlede gennemsnit for hele SUF. For de øvrige lokalområder er der ikke nogen systematiske forskelle i resultaterne, når de sammenlignes med det samlede gennemsnit for hele SUF. Resultaterne for den private leverandør, Hjemmehjælpen A/S, ligger i en række tilfælde lidt under det samlede gennemsnit for hele SUF. Det gælder bl.a. i forhold til tilfredshed alt i alt, tilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp og tilfredshed med hjælperne. Omvendt ses, at Hjemmehjælpen A/S hjemmeplejemodtagere er lidt mere tilbøjelige til at svare ja til, at det oftest er de samme hjælpere, som kommer i hjemmet. Det skal understreges, at der i alle tilfælde er tale om relativt små omend statistisk signifikante forskelle i forhold til det samlede gennemsnit. Side 3 af 8

4 Stor spredning mellem hjemmeplejegrupperne Brugerundersøgelsen blandt hjemmeplejemodtagere er i år udvidet, så det for første gang er muligt at se på resultater for de enkelte hjemmeplejegrupper i daghjemmeplejen. En gennemgang af de enkelte hjemmeplejegruppers resultater viser, at der er relativt store forskelle mellem de enkelte gruppers resultater. Dette gælder både på tværs af hele SUF, men også inden for de enkelte lokalområder. Således har alle lokalområder hjemmeplejegrupper, som ligger i såvel den bedre halvdel, som i den dårligere - i relation til brugertilfredshed. Sammenligning med andre kommuner I nedenstående tabel ses en sammenligning af resultaterne fra årets brugerundersøgelse i hjemmeplejen med resultaterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriets landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse fra april og Aarhus Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse fra Kun de spørgsmål, som kan sammenlignes er medtaget. Sammenligning med landsplansundersøgelsen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? (gennemsnit 5-skala) Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den hjælp du får til personlige pleje samlet set? (gennemsnit 5-skala) Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den praktiske hjælp samlet set? (gennemsnit 5-skala) SUF 2015 Landsplan ,0 4,08 4,3 4,27 3,8 3,95 Er hjælperne venlige overfor dig? (andel ja ) 95% 97% Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? (andel ja ) 60% 76% Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? (andel ja ) 34% 52% Er den hjælp, du får, lige god uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? (andel ja ) 43% 56% Landsplan henviser til resultater fra Økonomi- og Indenrigsministeriets landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse. 1 Økonomi- og Indenrigsministeriet, april 2014: Brugertilfredshed på dagtilbuds-, folkeskole og hjemmeplejeområdet. 2 Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, januar 2015: Brugerundersøgelse i hjemmeplejen. Rapporten er offentliggjort i 2015, men data er fra Side 4 af 8

5 Sammenligning med Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg (andel tilfreds / meget tilfreds ) SUF 2015 Aarhus 2014 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 76% 69% Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den hjælp du får til personlige pleje samlet set? 90% 82% Hvor tilfreds eller utilfreds er du med den praktiske hjælp samlet set? 71% 67% Hvor tilfreds eller utilfreds er du alt i alt med madordningen? 73% 67% I Aarhus Kommunes brugerundersøgelse er spørgsmålsformuleringen lidt forskellig fra SUF, eksempelvis spørges: Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp, du modtager?. Tilsvarende lyder Aarhus spørgsmål om mad: Hvor tilfreds er du med smagen af den leverede mad?. PLEJEBOLIG Også brugerundersøgelsen blandt beboere i Københavns Kommunes plejeboliger giver igen i 2015 et billede af, at langt de fleste er tilfredse med plejecentret. 87 procent af de beboere, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i plejebolig. Ligeledes viser resultaterne i år, at langt de fleste beboere - 90 procent - føler, at de får den hjælp, som de har brug for til at kunne klare hverdagen, mens 79 procent føler, at de får støtte til at kunne gøre de ting i hverdagen, der er vigtige for dem. Også i relation til egen bolig, personlig pleje og praktisk hjælp samt personalet ses en høj tilfredshed blandt beboerne. I relation til disse temaer ses det generelt, at mindst 80 procent - og i flere tilfælde mere end 90 procent af beboerne svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse ved hovedparten af spørgsmålene under disse temaer. I forhold til en række andre af undersøgelsens temaer ses generelt lidt lavere tilfredshed, om end det stadig er flertallet af beboerne, som også er tilfredse på disse områder. Dette gælder bl.a. i relation til følgende områder: 64 procent af beboerne mener, at personalet oftest har tid til at tale med beboeren, hvis beboeren ønsker det. 19 procent mener, at dette ikke er tilfældet, mens 16 procent svarer både og. 71 procent af beboerne er tilfredse med maden, mens 65 procent er tilfredse med stemningen ved måltiderne. Godt halvdelen af beboerne 57 procent - synes, at det generelt er rart at være sammen med de andre beboere. 19 procent svarer, at det ikke er rart, mens 23 procent svarer både og. Resultaterne er generelt på niveau med 2014 Beboernes tilfredshed er stabil over tid. Resultatet for 2015 er således på samme niveau som de tidligere års brugerundersøgelser på langt de fleste af undersøgelsens nøglespørgsmål. Side 5 af 8

6 Dog ses en mindre om end statistisk signifikant stigning i tilfredsheden med maden på plejecentrene siden procent af beboerne har i år svaret, at de er tilfredse med maden, mens denne andel udgjorde 68 procent i Det ensartede niveau over tid gør sig ligeledes gældende i forhold til beboernes vurdering af egen trivsel. Således er beboernes vurdering af deres livskvalitet og helbred ligeledes på niveau med Årets resultat viser dog, at der er sket et beskedent fald i andelen af beboere, som svarer, at de ofte eller af og til føler sig alene, selvom de hellere ville være sammen med andre også benævnt social ensomhed. 19 procent af beboerne svarer, at de ofte eller af og til er alene, selvom de hellere vil være sammen med andre. I 2014 var denne andel 23 procent. Få og små forskelle på tværs af lokalområder Generelt er resultaterne meget ens på tværs af lokalområderne. Der ses dog en tendens til, at det samlede gennemsnit for plejecentrene i lokalområde VBH på en række spørgsmål ligger lidt over gennemnsnittet for alle SUF s lokalområder tilsammen. Det gælder blandt andet i forhold til den generelle tilfredshed, tilfredsheden med egen bolig, tilfredshed med personalet alt i alt, dagligdagens forløb og samværet med de andre beboere. For de øvrige fire lokalområder gælder det, at de kun adskiller sig fra det samlede gennemsnit på ganske få spørgsmål, og der synes ikke at være nogen systematiske sammenhænge i resultaterne på tværs her af. Stor spredning mellem plejecentrene Til gengæld ses relativt store forskelle mellem de enkelte plejecentres resultater, hvilket også har været tilfældet i tidligere år. Dette gælder både på tværs af hele SUF, men også inden for de enkelte lokalområder. Således har alle lokalområder plejecentre, som ligger i såvel den bedre halvdel, som den dårligere. Undersøgelsen viser samtidig en tendens til, at de plejecentre, som er blandt den fjerdel med den relativt laveste generelle tilfredshed, også scorer relativt lave tilfredsheder på hovedparten af de mere specifikke temaer i undersøgelsen. Der er dog undtagelser, hvor det ses, at beboerne kan være utilfredse i relation til ét tema men mere tilfredse i relation til andre områder. I relation til de enkelte plejecentre skal nævnes, at den stabilitet over tid, som ses for hele SUF og på lokalområdeniveau, ikke genfindes på enhedsniveau. På enhedsniveau ses for flere plejecentre, at der sker en udvikling i resultaterne fra år til år. Således ses flere eksempler på plejecentre, som i 2014 lå i den bedre halvdel, men hvor tilfredsheden er dalet i årets undersøgelse, så disse plejecentre nu ligger i den halvdel med de laveste scorer. Tilsvarende ses eksempler på det modsatte, dvs. plejecentre, som er gået fra at have relativt lav tilfredshed til i 2015 at ligge i den bedre ende. Side 6 af 8

7 Den store spredning mellem plejecentrene indikerer, at opfølgningen på brugerundersøgelsens resultater i høj grad bør ske på enhedsniveau, fordi det er her udviklingspotentialet findes. Sammenligning med andre kommuner Der findes kun meget få brugerundersøgelser fra andre kommuner, som egner sig til sammenligning af resultater. Og der gennemføres ingen landsdækkende brugerundersøgelser til brug for benchmarking. På Tilfredshedsportalen 3 findes resultater om tilfredshed alt i alt fra i alt ni kommuner i Region Midt og Region Sjælland. Ingen af kommunerne i seks-by-samarbejdet er indeholdt i benchmarket. Tilfredshedsscoren i begge regioner er 4,3, dvs. fuldstændig samme niveau som i årets undersøgelse i SUF. AKTIVITETSTILBUD Brugerundersøgelsen 2015 blandt medlemmer af aktivitetscentrene giver ligesom i 2014 og 2013 et billede af, at brugerne på stort set alle områder er yderst tilfredse med kommunens tilbud. Det gælder både de borgere, som benytter sig af et forebyggende og et vedligeholdende tilbud. Således svarer hele 94 procent af brugerne, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med deres aktivitetstilbud. De 94 procent dækker over, at 71 procent er meget tilfredse, og 23 procent er tilfredse. Meget beskedne 2 procent af brugerne svarer, at der er utilfredse eller meget utilfredse. Dermed er den overordnede tilfredshed på niveau med brugerundersøgelserne fra både 2014 og 2013, som ligeledes var kendetegnet af en meget høj brugertilfredshed. Gennemgående høj tilfredshed i relation til alle temaer i undersøgelsen Undersøgelsen viser, at den meget høje overordnede tilfredshed også kommer til udtryk under de forskellige temaer. Langt hovedparten af brugerne er tilfredse med alle temaer i undersøgelsen. Det gælder blandt andet i forhold til aktiviteterne, personalet, det sociale samvær med andre brugere, lokaler og åbningstiderne. Effekt af at komme i aktivitetscentret Brugerne er i årets undersøgelse også spurgt til deres vurdering af effekten af at komme i aktivitetscentret. Også her ses generelt positive resultater: 82 procent af brugerne mener, at det giver dem en bedre livskvalitet at komme i aktivitetscentret. 3 Tilfredshedsportalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, KL, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Sundheds- og Ældreministeriet. Side 7 af 8

8 55 procent mener, at de får et bedre helbred af at komme i aktivitetscentret. 44 procent føler, at de bliver bedre til at klare flere ting selv af at komme i centret. Tilfredsheden er på samme høje niveau som i tidligere år Den høje brugertilfredshed gennemgående tilfredshed, som kendetegner årets undersøgelse, var også gældende da undersøgelsen blev gennemført i 2014 og Således ses ikke ingen statistisk signifikante udviklinger i årets undersøgelse sammenlignet med undersøgelsen fra Tilsvarende ses, at flere af resultaterne fra 2015 om brugernes trivsel også er på samme niveau som i Det gælder både i relation til brugernes livskvalitet, helbred og fysiske form, mens resultater i relation til spørgsmål om ensomhed viser, at lidt færre føler sig ensomme end tidligere. Samme høje tilfredshedsniveau på tværs af alle lokalområder Undersøgelsens resultater er testet for, om der er forskelle i tilfredsheden på tværs af de fem lokalområder. På langt de fleste spørgsmål er tilfredshedsniveauet det samme i alle lokalområder. Der ses dermed ingen tendenser til, at nogle lokalområder generelt har højere eller lavere tilfredshed end andre. Samme ensartethed gør sig gældende, når resultaterne sammenlignes for hvert enkelt aktivitetscenter. Alle aktivitetscentrene i undersøgelsen er således kendetegnet af høj brugertilfredshed. Side 8 af 8

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2014 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

DAGSORDEN for mødet den , kl. 15:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

DAGSORDEN for mødet den , kl. 15:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 26.02.2015, kl. 15:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 2. Brugerundersøgelser 2014: Resultater, status på fokusområder, forslag til handling (2015-0021048)

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2015 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2015: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2015 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse

Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Data og Analyse 0 Bilag 1: Udvalgte resultater fra BRUS 2018 Januar 2019 Marie Fuglsang

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Langgadehus 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Marie Nygaard

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Marie Nygaard KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering NOTAT Bilag 1. Resultater fra evalueringen af Projekt 'Faste hjælpere' Til Sundheds- og Omsorgsudvalget 29.

Læs mere

Slutstatus på fokusområder samt lokale indsatser på baggrund af brugerundersøgelser ( )

Slutstatus på fokusområder samt lokale indsatser på baggrund af brugerundersøgelser ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Slutstatus på fokusområder samt lokale indsatser på baggrund af brugerundersøgelser (2013-2015) I dette bilag

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Kærbo 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bryggergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Antal interview i 2014

Antal interview i 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 1: Notat om nyt koncept for BRUS 2015 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bomiparken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere der benytter

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård Plejebolig, Bonderupgård 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Poppelbo

Indhold. Plejebolig, Poppelbo Plejebolig, Poppelbo 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bryggergården

Indhold. Plejebolig, Bryggergården Plejebolig, Bryggergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Absalonhus

Indhold. Plejebolig, Absalonhus Plejebolig, Absalonhus 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

Orientering om handleplaner for BRUS fokusområder

Orientering om handleplaner for BRUS fokusområder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Orientering om handleplaner for BRUS fokusområder 2014-15 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2016 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2016: Hjemmepleje 0 Brugerundersøgelse 2016 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet. Juli 2012 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet Juli 2012 Indholdsfortegnelse - Rapportens indhold Indledning (inklusiv metodebeskrivelse) s. 3 Sammenfatning tilfredsheden 2012 (benchmark

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Møllehuset

Indhold. Plejebolig, Møllehuset Plejebolig, Møllehuset 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet Plejebolig, Bispebjerghjemmet 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen Plejebolig, Håndværkerforeningen 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Hørgården

Indhold. Plejebolig, Hørgården Plejebolig, Hørgården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Nybodergården

Indhold. Plejebolig, Nybodergården Plejebolig, Nybodergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret Plejebolig, Rosenborgcentret 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG INDRE BY/ØSTERBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG INDRE BY/ØSTERBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG INDRE BY/ØSTERBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Skulh Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto:

Læs mere

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total Aktivitetstilbud, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE Kastanjehusene 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG GER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG Sundheds - og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget 14-02-2012 Sagsnr. 2012-25259 Dokumentnr. 2012-135470 Brugertilfredshedsundersøgelse for den sociale hjemmepleje

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD AC PEDER LYKKE BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD PEDER LYKKE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ABSALONHUS Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Brugerundersøgelser 2012: Resultater og forslag til fokusområder

Brugerundersøgelser 2012: Resultater og forslag til fokusområder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Brugerundersøgelser 2012: Resultater og forslag til fokusområder I 2012 blev der for tredje år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Handleplan for opfølgning på BRUS på plejehjem

Handleplan for opfølgning på BRUS på plejehjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet Marts 2019 Handleplan for opfølgning på BRUS på plejehjem Baggrund Denne handleplan følger op på resultaterne af

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere i kommunens plejeboliger Antal besvarelser: 109 Svarprocent: 35,97% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 14 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere