Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev"

Transkript

1 Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling...2

3 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. ØU - Forventet Regnskab , 1. behandling Sagsnr.: 17/22 Resumé: I henhold til den fastlagte opfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 14,2 mio. kr. i 2017 og et mindreforbrug vedrørende anlæg på 36,3 mio. kr. i Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug men også, at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 116 mio. kr. Dette svarer til ca. 15 mio. kr. mere end niveauet i 2016 (ekskl. udgifter i forbindelse med hjemtagelse af Hvalsø Ældreboliger). Likviditet Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetstræk på 23,0 mio. kr. i 2017, hvilket er 48 mio. kr. mindre end det godkendte likviditetstræk i korrigeret på 71 mio. kr. i Oprindeligt blev der i 2017 teret med et kassetræk på 8,2 mio. kr., men forventet gennemførelse af flere af de overførte anlægsprojekter fra 2016 medfører et større pres på Lejre Kommunes likviditet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab tages til efterretning og videresendes til behandling i fagudvalgene med henblik på afsluttende behandling i Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017 med følgende forventede indstillingspunkter: 2. at Forventet Regnskab godkendes, 3. at administrative korrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 4. at der gives en negativ tillægsbevilling på - 0,8 mio. kr. jf. bilag 3, 5. at bevilling Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter ændrer navn til Fællesudgifter Lederlønninger, 6. at bevilling for støttepædagoger flyttes fra politikområde Skoletilbud til politikområde Dagtilbud. Beslutningskompetence: Beslutning den : Indstillingens ad 1 taget til efterretning. Indstillingerne ad 2-6 behandles på s møde den 19. september 2017.

5 Side 3 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med opfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af tet. Ved så tidligt som muligt at have opmærksomhed på ændrede forudsætninger eller stigende udgiftspres er det muligt at imødekomme udfordringerne, enten gennem udgiftsreducerende tiltag og omprioritering inden for det berørte område, eller i særlige tilfælde ved at finde finansiering på tværs af kommunens politikområder. FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter, renter og lån, herunder midtvejsreguleringer af tilskud og udligning, som følger af Økonomiaftalen FR2 danner grundlag for Halvårsregnskabet, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen som særskilt sag og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. september Halvårsregnskabet forelægges den 22. august og Kommunalbestyrelsen den 30. august. Hovedresultaterne i forventet regnskab opfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2017, og det korrigerede pr. 31. juli Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt (b) Korrigeret (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. (d) Kor. (e ) Indtægter , , ,1 2,5 2,5 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 Anlægsudgifter 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede 2017

6 Side 4 Forventet Regnskab (FR2) viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. (jf. kolonne e) på driften i forhold til det korrigerede og et merforbrug på 3,6 mio. kr. (jf. kolonne d) i forhold til det oprindelige. Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 116 mio. kr., svarende til 51,8 mio. kr. mere end i det oprindelige. Finansiering viser merindtægter på 43 mio. kr., som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med Hvalsø Ældreboliger I/S og energirenovering. Et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 23,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser. Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der formentlig også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til Kassen ultimo 2017 vil da vise et lavere kassetræk end beskrevet ovenfor. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt (b) Korrigeret (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. (d) Kor. (e ) A: INDTÆGTER Skat/tilskud udligning , , ,1 2,5 2,5 B: NETTODRIFTSUDGIFTER 1.499, ,2 *1.514,0 3,6-14,2 ØKONOMIUDVALG 176,4 169,8 183,1 6,6-6,7 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 153,9 150,3 154,7 3,6-0,8 UDLEJNING M.V. -16,9-19,7-19,4 2,7 2,4 BEREDSKAB 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 22,4 22,7 22,4-0,3 0,0 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 12,3 13,5 11,7-1,2 0,6 GEBYRER -1,0-1,0-1,1 0,0 0,1 PULJER TIL SPAREMÅL -6,7-8,2 2,2 1,5-9,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5 KULTUR & FRITID 29,4 31,7 29,9-2,3-0,5

7 Side 5 Fv. regnskab (a) Oprindeligt (b) Korrigeret (c) FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Opr. Kor. (e ) Resultatopgørelse (mio. kr.) (d) UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,3 474,4 469,9-10,1-5,6 SKOLETILBUD 286,8 285,5 290,7 1,2-3,9 BØRN, UNGE OG FAMILIE 78,1 89,1 77,2-11,0 0,9 DAGTILBUD 99,4 99,7 102,1-0,3-2,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 121,8 113,5 125,8 8,3-4,0 TEKNIK & MILJØ 5,1 3,7 5,2 1,3-0,2 VEJE & TRAFIK 65,9 65,8 67,6 0,1-1,7 FORSYNINGSVIRKSOMHED 1,0 2,4 3,1-1,4-2,1 EJENDOMSDRIFT 49,8 41,5 49,9 8,3-0,1 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 JOBCENTER 167,2 170,0 169,4-2,8-2,2 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 539,1 535,3 534,4 3,8 4,7 VELFÆRD & OMSORG 324,4 323,0 322,3 1,4 2,1 SOCIALE TILBUD 130,1 130,6 130,8-0,6-0,7 DIVERSE YDELSER MV. 84,7 81,6 81,4 3,0 3,3 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 C: ANLÆGSUDGIFTER 116,0 64,2 152,3 51,8-36,3 Optagne lån -50,0-7,0-50,0-43,0 0,0 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.604, , ,1 12,3-50,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 23,0 8,2 71,0 14,8-48,0 *Der indgår ikke gammel gæld på 32 mio. kr. i det korrigerede 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,5 mio. kr. under det lagte. Dette skyldes den udmeldte midtvejsregulering af tilskud og udligning, som følger af sommerens økonomiforhandlinger. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.).

8 Side 6 De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR forbedring og udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til Godkendt Tillægsbevilling Mio. kr. KB den Oprindeligt vedtaget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Korrigeret 1.514,0 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (6,0 mio. kr.) justeret i forslag Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,3 mio. kr.) justeret i forslag Specialundervisning (4,3 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) justeret i forslag Sygedagpenge (2,9 mio. kr.) justeret i forslag Udlejningsejendomme (2,6 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end teret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger.

9 Side 7 Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-11,0 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,0 mio. kr.) Skoleområdet (-6,6 mio. kr.) Dagtilbud (-2,7 mio. kr.) Forsyning (2,1 mio. kr.) Det tekniske område (-1,9 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås overholdelse for Lejre Kommunes samlede drifts i 2017 i forhold til det korrigerede. Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om overholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 116 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 36,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede Der er i forbindelse med FR-2 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på godt 23 mio. kr. i 2017.

10 Side 8 Dette skyldes dels vedtagelsen med et kasseforbrug på 8,2 mio. kr., men også at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-2 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede, men det forudsætter, at der sker stram økonomistyring resten af året på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Forudsætningen for overholdelse af 2017 bygger på, at den indmeldte og planlagte gældsafviklingen gennemføres som forudsat med en gældsafviklingen på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling Bilag: 1. Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Tillægsbevillinger FR Omplaceringer FR

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - September...2 3. JA - Opfølgning på årsplan 2017...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - December...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. september 2017

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. september 2017 Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Birger Prahl (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager -

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Materielgården, Horseager 6 i Hvalsø Dato: Onsdag den 5. december 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn Lykke Sørensen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: NSI, Hovedgaden 11 - lokale 2, 4330 Hvalsø Dato: Onsdag den 5. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Bjørn

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 29. august 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1.

Læs mere

Halvårsregnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 3. april 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Burak

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden mandag den 4. december 2017 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering december...2 3. KF - Temadrøftelse:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT

Udvalget for Job & Arbejdsmarked REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 9. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Christian Plank (F) (Formand) Martin Stokholm (A) (Medlem) Frederik Dahl

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT

Udvalget for Børn & Ungdom REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 8. maj 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Thomas Bisgaard (B) (Formand) Rikke Zwisler Grøndal (A) (Medlem) Marinus

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. september Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. september Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 19:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - September...2 3. SSÆ -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. november Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. november Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 27. november Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab -3, 1. behandling...2

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012) for perioden 1. januar 2012 30. juni 2012. (Halvårsregnskab 2012) Indholdsfortegnelse: 1 Forord...1 2 sprincipper...1 3 soversigt pr. 30. juni 2012 samt forventet regnskab 2012...2 3.1 Kommentarer til

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 12. december Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 12. december Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 12. december 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december 2017 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering december...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere