DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING"

Transkript

1 /05235 BFJ & KRM DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONENS ANMELDEORDNING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME AFGØRELSE Tilsagn SAGSFREMSTILLING... 5 Indledning De involverede aktører... 6 Dansk Byggeri Dansk Byggeri Stilladssektionen Markedsbeskrivelse... 8 Sagens baggrund Praksis Ikke-indgrebserklæring vedrørende anmeldeordningen Den påklagede adfærd Beskrivelse af anmeldeordningen Hvordan har anmeldeordningen været administreret? Høringssvar VURDERING Markedsafgrænsning Det relevante produktmarked Geografisk markedsafgrænsning Konklusion vedrørende markedsafgrænsningen Samhandelspåvirkning Konkurrencelovens Virksomhedsbegrebet Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis Til formål eller følge at begrænse konkurrencen Mærkbar konkurrencebegrænsning Konklusion vedr Bagatelgrænsen i konkurrencelovens Konklusion vedrørende konkurrencelovens Mulig fritagelse fra forbuddet i konkurrencelovens Konklusion vedrørende konkurrencelovens 8, stk Ikke-indgrebserklæring vedrørende anmeldeordningen Tilsagn Vurdering af tilsagn Samlet konklusion AFGØRELSE BILAG... 49

3 1 RESUME 1 Denne sag handler om Dansk Byggeri Stilladssektionens (Stilladssektionen) anmeldeordning og den informationsudveksling, som var en del heraf. Specifikt handler sagen om de tilbagemeldinger, der blev givet til medlemmer af ordningen i forbindelse med tilbudsgivning på stilladsopgaver. 2 Stilladssektionen, som er organiseret under Dansk Byggeri, har indtil januar 2013 haft en anmeldeordning, hvorefter medlemmerne havde pligt til at anmelde ethvert tilbud vedrørende stilladsarbejde på over kr ,00 til Dansk Byggeri. 3 Anmeldeordningen indebar at stilladsvirksomheder, som havde budt på en opgave og anmeldt dette til Dansk Byggeri, modtog en tilbagemelding om hvor mange, ud af maksimalt fire, konkurrenter, der havde budt på samme opgave samt, ved navns nævnelse, hvem de øvrige bydende var. Tilbagemeldingen er sket løbende for hver gang, der er anmeldt et nyt bud. Tilbagemeldingen er sket inden, at forhandlingen om opgaven er afsluttet. 4 Det vil sige, at hvis der på en opgave indhentes tre underhåndsbud, vil der ved det andet bud blive meldt tilbage til de to virksomheder, der på dette tidspunkt har budt, at der er afgivet to bud på opgaven. Virksomhederne får endvidere oplyst hinandens identitet. Når det tredje underhåndsbud indhentes gentages processen, hvorefter alle tre virksomheder får oplyst antallet af bud samt identiteten på de bydende. Når det sidste bud er indhentet, kan der ske en forhandling med de bydende. 5 Således har indbyrdes konkurrerende stilladsvirksomheder modtaget informationer, som de normalt ikke har adgang til, som kan have gjort dem i stand til at tilrettelægge deres adfærd på markedet. Det vil sige, tilrettelægge deres tilbudsgivning på den konkrete stilladsopgave, ud fra det kendskab til konkurrencesituationen virksomhederne har fået om, hvor mange og navnlig hvem de andre bydende på samme opgave var. 6 Når en tilbudsgiver i denne sag en stilladsvirksomhed - kender det faktiske konkurrencepres på en given opgave, har virksomheden mulighed for at indrette sin tilbudspris derefter. Således formindskes usikkerheden om den gældende konkurrence på markedet, som normalt ville medføre, at virksomheden afgiver det bedste tilbud til den billigste pris, når virksomheden kan forhandle bud ud fra en viden om, hvor mange og særligt hvem de andre konkurrenter på en bestemt opgave er. Dette kan medføre, at stilladstjenesteydelsen bliver dyrere og forøger den samlede udgift ved 1

4 byggeriet til skade for den bygherre, som i sidste ende afholder omkostningerne. 7 I maj 2001 afgav den daværende Konkurrencestyrelse en ikkeindgrebserklæring. Ved afgørelsen blev der lagt særlig vægt på, at tilbagemelding til medlemmerne om andre bydende først skete efter tilbudseller licitationstidspunktet. 8 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en henvendelse fra et stilladsfirma i december 2012 foretaget en kontrolundersøgelse hos Stilladssektionen i februar Styrelsen blev herefter bekendt med, at anmeldeordningen blev praktiseret på en måde, hvor udvekslingen af informationer om andre bydende skete løbende og ikke først efter afgivelsen af det sidste (yngste) bud, samt at anmelderne fik at vide hvem de øvrige bydende på opgaven var. Dansk Byggeri har efterfølgende bekræftet denne praksis over for styrelsen. 9 I det omfang en ikke-indgrebserklæringen blev afgivet på grundlag af mangelfulde oplysninger, vil styrelsen ikke være bundet af ikkeindgrebserklæringen. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at ikkeindgrebserklæringen kunne tages op på ny, på grund af den praksis, som faktisk blev udvist, hvorved der blev givet løbende tilbagemeldinger om andre bydendes identitet. Dansk Byggeri har tilkendegivet over for styrelsen, at Dansk Byggeri ikke er enig i styrelsens betragtninger. 10 Stilladssektionen har imidlertid ophævet anmeldeordningen i april 2013, hvorefter ikke-indgrebserklæringen under alle omstændigheder må anses for bortfaldet. 11 Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at det relevante produktmarked kan afgrænses til opsætning af stilladser, og at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark. 12 Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at den i sagen omhandlede adfærd, dvs. informationsudvekslingen, herunder særligt tilbagemelding om andre bydendes identiteter, er en del af anmeldeordningen, som udgør en konkurrencebegrænsende vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder. 13 Styrelsens betænkeligheder knytter sig til den løbende tilbagemelding af information om andre bydende, der er foregået som en del af anmeldeordningen. Således er information om, hvor mange andre bydende, der er på en given opgave, samt information om disse konkurrenters identitet, normalt ikke tilgængelig for konkurrenter, og den løbende tilbagemelding 2

5 herom sætter dem i stand til at tilrettelægge deres adfærd (tilbudsgivning) forud for endelig forhandling. 14 Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at informationsudvekslingen kan have til formål eller til følge mærkbart at begrænse konkurrencen på markedet for opsætning af stilladser i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at informationsudvekslingen ikke opfylder betingelserne for individuel fritagelse i konkurrencelovens 8, stk Dansk Byggeri har afgivet tilsagn i sagen for at imødekomme styrelsens betænkeligheder med hensyn til anmeldeordningens forenelighed med konkurrencelovgivningen. 17 Styrelsen har foretaget en helhedsvurdering af, om sagen bør afsluttes med tilsagn. Det er blandt andet tillagt vægt, at anmeldeordningen er blevet ophævet og informationsudvekslingen, der er en del heraf, således ikke længere forekommer. Desuden er det tillagt vægt, at der med denne tilsagnsløsning opnås et resultat, der har samme effekt, som hvis styrelsen havde gennemført en påbudssag. Det er også tillagt vægt, at Dansk Byggeri har afgivet tilsagn, der går ud på, at Dansk Byggeri fremover hverken direkte eller indirekte medvirker i eller opfordrer til, at der oprettes tilsvarende ordninger blandt Dansk Byggeris medlemmer, sektioner (herunder Stilladssektionen), interessegrupper og branchefællesskaber. Tilsagnet vil have en bred, generel effekt på tværs af byggebranchen i Danmark. 18 Endelig har styrelsen lagt vægt på, at en tilsagnsløsning er ressourcebesparende for styrelsen, idet der ikke tages endelig stilling til afgrænsningen af markedet eller hvorvidt informationsudvekslingen havde til formål eller til følge mærkbart at begrænse konkurrencen. 3

6 2 AFGØRELSE 19 Det meddeles Dansk Byggeri, at de af Dansk Byggeri afgivne tilsagn imødekommer Konkurrencerådets betænkeligheder, der er relateret til informationsudveksling i form af tilbagemeldinger, som er en del af Stilladssektionens anmeldeordning, i forhold til konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og at de afgivne tilsagn gøres bindende fra og med 18. december 2013, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16 a, stk. 1. at de afgivne tilsagn er tidsubegrænsede. 2.1 TILSAGN 20 Dansk Byggeri har den 7. november 2013 afgivet følgende tilsagn, vedlagt som bilag 1: 21 Idet Dansk Byggeri har tilbudt at afgive tilsagn til imødegåelse af styrelsens betænkeligheder og Dansk Byggeri har meddelt styrelsen, at Stilladssektionens anmeldeordning og de tilbagemeldinger, som var en del heraf, blev suspenderet d. 31. januar 2013, og den blev ophævet ved beslutning truffet på Stilladssektionens generalforsamling d. 25. april 2013, samt at Dansk Byggeri har oplyst, at der ikke findes tilsvarende ordninger hverken i foreningens eller de under foreningen værende sektioner, interessegrupper og branchefællesskaber, Afgiver Dansk Byggeri følgende tilsagn: -Dansk Byggeri forpligter sig til, at organisationen, fremover hverken direkte eller indirekte medvirker i eller opfordrer medlemmer, sektioner, interessegrupper og branchefællesskaber til at oprette tilsvarende anmeldeordninger. -Dansk Byggeri forpligter sig endvidere til at oplyse samtlige medlemmer, sektioner, interessegrupper og branchefællesskaber om nærværende afgørelse. 4

7 3 SAGSFREMSTILLING 3.1 INDLEDNING 22 Denne sag handler om, at Dansk Byggeri og Stilladssektionen ved forvaltning af Dansk Byggeri Stilladssektionens (Stilladssektionen) anmeldeordning, som gjaldt indtil 31. januar 2013, har forestået udveksling af informationer blandt sektionens medlemmer. 23 Af Stilladssektionens vedtægter fremgik således: 8 Anmeldeordning Sektionens medlemmer har pligt til at anmelde ethvert tilbud vedrørende stilladsarbejde på over kr ,00 til Dansk Byggeri. Anmeldelsen skal være Dansk Byggeri i hænde samtidig med tilbuds- eller licitationstidspunktet. I tilfælde af manglende eller ikke rettidig anmeldelse idømmes virksomheden en bod på kr. 500,00 pr. gang. Hvor virksomheden i konkurrence med en anden medlemsvirksomhed - men uden at have foretaget anmeldelse i henhold til ovenstående - får kontrakt på omhandlende arbejde, udgør boden 2% af billigste anmeldte tilbud, dog minimum kr , Sagen udspringer af en henvendelse fra et stilladsfirma til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog på baggrund af henvendelsen en kontrolundersøgelse hos Stilladssektionen den 7. februar Styrelsen blev efterfølgende bekendt med, at det er almindelig praksis, når entreprenører eller bygherrer engagerer stilladsfirmaer, at stilladsfirmaerne konkurrerer efter tidspunktet for den formelle tilbudsafgivelse og efter tidspunktet for anmeldelse og tilbagemelding fra anmeldeordningen. 27 Styrelsen sendte på denne baggrund den 22. august 2013 en meddelelse om betænkeligheder til Dansk Byggeri. Meddelelsen vedlægges som bilag Det er Dansk Byggeris opfattelse, at den pågældende adfærd er omfattet af den ikke-indgrebserklæring vedrørende Stilladssektionens anmeldeordning, 1 Vedtægter fra før anmeldeordningen blev ophævet vedlægges som bilag 2. 5

8 som Konkurrencestyrelsen afgav den 17. maj Ikke-indgrebserklæringen vedlægges som bilag Af ikke-indgrebserklæringen fremgår det bl.a. at: Styrelsen har i særlig grad lagt vægt på, at tilbagemelding til medlemmerne om andre bydende først sker efter tilbuds- eller licitationstidspunktet. 30 Endvidere fremgår det, at: Anmeldeordningen vil kunne tages op til fornyet behandling, hvis grundlaget for afgørelsen ændrer sig, f.eks. hvis ordningen i praksis viser sig at føre til konkrete problemer af konkurrencebegrænsende karakter (f.eks. hvis modtagne informationer om de bydende alligevel videregives inden tilbudsafgivelsen med deraf følgende risiko for misbrug af oplysningerne). 31 Stilladssektionen besluttede imidlertid den 31. januar 2013, at suspendere anmeldeordningen og har på generalforsamlingen den 25. april 2013 endelig nedlagt ordningen. 32 Dansk Byggeri har den 7. november 2013 tilbudt at afgive tilsagn for at imødegå styrelsens betænkeligheder i relation til Stilladssektionens anmeldeordning og den informationsudveksling, som er en del heraf. 3.2 DE INVOLVEREDE AKTØRER Dansk Byggeri 33 Dansk Byggeri er en erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, som organiserer ca virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri, som beskæftiger ca medarbejdere i udførende og producerende virksomheder. 34 Dansk Byggeri er opdelt i regioner og faglige sektioner. Dansk Byggeri har 26 faglige sektioner, hvoraf Stilladssektionen er en af dem. 35 Det er obligatorisk for medlemmer, der søger om optagelse i Dansk Byggeri, at blive medlem af en af de faglige sektioner svarende til det erhverv medlemmet tilhører. 36 Regionerne og de faglige sektioner stiller med hver 100 repræsentanter til Dansk Byggeris Repræsentantskab. Repræsentantskabet udpeger bestyrelsen i Dansk Byggeri. 6

9 Figur 1 Organiseringen af Dansk Byggeri Kilde: 37 Det var Dansk Byggeri (dengang Danske Entreprenører), der på vegne af Stilladssektionen anmodede den daværende Konkurrencestyrelse om en ikke-indgrebserklæring angående anmeldeordningen i Dansk Byggeri Stilladssektionen 38 Stilladssektionen er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter, cvr. nr., bestyrelse og økonomi. Beslutninger truffet af Stilladssektionens bestyrelse kan ikke omgøres af Dansk Byggeris bestyrelse, så længe beslutningerne ligger inden for rammerne af Stilladssektionens vedtægter. Omvendt skal ændringer i Stilladssektionens vedtægter godkendes af Dansk Byggeris bestyrelse for at være gyldige jf. vedtægternes Formålet med Stilladssektionen er i følge 2 i Stilladssektionens vedtægter: [ ] at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser, ligesom den optager til undersøgelse spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne, herunder at medvirke til, at der udarbejdes hensigtsmæssige regler for stilladsernes opstilling og anvendelse. 40 Det fremgår af vedtægternes 3, at ethvert firma, der er medlem af Dansk Byggeri, og hvis virksomhed i væsentlig grad omfatter opsætning af stilladser, og som enten har eksisteret i to år, eller i det sidste afsluttede regnskabsår har haft en arbejderlønsum på over kr ,00 kan søge optagelse i sektionen. De gældende vedtægter vedlægges som bilag 5. 7

10 41 Dansk Byggeri har oplyst, at der er 68 medlemmer af Stilladssektionen. Medlemmerne vurderes antalsmæssigt at udgøre pct. af det samlede marked. 3.3 MARKEDSBESKRIVELSE 42 Medlemmerne af Stilladssektionen er alle virksomheder, der i beskæftiger sig med opsætning af stilladser, jf. afsnit Stilladsarbejde udføres typisk som en del af et større byggeprojekt. Stilladset karakteriseres ved at det er et redskab, som stilles til rådighed for byggeriets øvrige aktører i en periode, hvorefter det fjernes igen. 44 Stilladsbranchen repræsenteres ifølge branchen selv af en lang række virksomheder skønsmæssigt op mod 150 på landsplan, hvoraf pct. består af 1-10 medarbejdere, der fortrinsvis arbejder lokalt og regionalt på mindre opgaver pct. af virksomhederne arbejder typisk regionalt og kan godt løfte lidt større opgaver. De resterende virksomheder arbejder landsregionalt og/eller landsdækkende. Disse virksomheder kan byde ind på flere større opgaver, idet antallet af medarbejdere er tilpas stort til at der er den fornødne fleksibilitet til at løse flere større opgaver samtidigt. Der er ifølge branchen sandsynligvis flere virksomheder i antal vest for Storebælt end øst for. Omsætningsmæssigt er procentfordelingen dog ca. 60 pct. øst for og 40 pct. vest for Storebælt Dansk Byggeri har oplyst, at de ikke har kendskab til den aktuelle omsætning i stilladsbranchen. Ifølge Danmarks Statistik lå omsætningen dog på 1,470 mia. kr. i I forhold til offentlig regulering sondres der mellem byggeri, der er omfattet af tilbudsloven og byggeri, der ikke er. 47 Tilbudslovens regler gælder for byggekontrakter, der tildeles af: (i) Offentlige myndigheder (ii) Offentligretlige organer (iii) Bygherrer, der modtager støtte fra det offentlige til det konkrete byggeri 2 Jf. Stilladsbranchen i dag. Et kig på stilladsbranchen set i helikopterperspektiv, Februar 2010, side 15 3 Jf. Danmarks Statistik tabel FIKS1X 8

11 (iv) Hoved-, total- og storentreprenører med videre, der indhenter tilbud på underentrepriser ved et offentligt eller offentligt støttet byggeri (v) Private bygherrer, hvis disse klart har tilkendegivet at ville følge tilbudslovens regler. 48 Der findes tre forskellige fremgangsmåder for, hvordan der kan indhentes tilbud på byggeri omfattet af tilbudslovens regler: (i) Offentlig licitation (ii) Begrænset licitation (med og uden prækvalifikation) (iii) Underhåndsbud 49 Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold jf. tilbudslovens 7. Der må ikke på licitationsmødet ske nogen forhandling med tilbudsgiverne. 50 Ved underhåndsbud indbyder ordregiver et antal potentielle tilbudsgivere til at afgive tilbud direkte til ordregiver. Underhåndsbud adskiller sig blandt andet fra offentlig og begrænset licitation ved, at tidspunktet for afgivelse af tilbud ikke behøver at være det samme for alle tilbudsgivere. Ordregiver er heller ikke forpligtet til at åbne tilbuddene på et bestemt og forud fastsat tidspunkt. Ordregiver har endvidere ret til frit at forhandle med de potentielle leverandører, medmindre ordregiver har forpligtet sig til at overholde forhandlingsreglerne i tilbudslovens 10 og Der er således ikke umiddelbart noget til hinder for, at en ordregiver sjakrer, altså gennemfører en fortløbende indhentning af underhåndsbud med henblik på at få senere tilbudsgivere til at byde lavere end tidligere tilbudsgivere. Dog er det vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at ligebehandlingsprincippet i tilbudslovens 2, stk. 3 stadig gælder, hvilket betyder, at det ikke er tilladeligt for ordregiver at fremvise et tidligere indhentet underhåndsbud i forbindelse med indhentning af nye bud. En tilbudsindhentning med ordlyden, Vil De underbyde dette tilbud? er derfor ulovlig efter tilbudsloven. 5 4 Jf. Jf. Erik Hørlyck, Tilbudsloven med kommentarer 3. udgave, 2013, side Jf. Erik Hørlyck, Tilbudsloven med kommentarer 3. udgave, 2013, side

12 52 Hvis det samlede byggeri har en værdi på mindre end 3 mio. kr. ekskl. moms, kan ordregiver i stedet for licitation vælge at indhente underhåndsbud. Ved underhåndsbud kan der indhentes tre bud. I nogle tilfælde kan der indhentes et fjerde underhåndsbud, jf. tilbudsloven 12, stk Der er fem specificerede undtagelser, hvor der gerne må indhentes underhåndsbud, selv om de samlede håndværkerudgifter overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms. Dette gælder eksempelvis for delarbejder, der isoleret set anslås til maksimalt kr. pr. delarbejde, forudsat at den samlede værdi af de delarbejder, for hvilke der indhentes underhåndsbud, ikke overstiger 20 pct. af de samlede håndværkerudgifter jf. tilbudsloven 12, stk For byggeri, der ikke er omfattet tilbudsloven, fx byggeri inden for det private, er det op til ordregiver at vælge den mest fordelagtige metode til indhentning af tilbud på en opgave. 55 Dansk Byggeri har oplyst, at størstedelen af de bud, der afgives i stilladsbranchen, er underhåndsbud og ikke licitationsbud. Dette gælder både for byggeri omfattet af tilbudsloven samt byggeri, der ikke er omfattet. Dansk Byggeri har videre oplyst, at der for så vidt angår stilladsbranchen i praksis altovervejende indhentes tre underhåndsbud af en bygherre. 3.4 SAGENS BAGGRUND Praksis 56 Konkurrencerådet traf i februar afgørelse om, at bestemmelserne i 12 entreprenør- og håndværkersammenslutningers vedtægter om anmeldelse og tilbagemelding af tilbud til meldeordninger, var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk Konkurrencerådet fandt endvidere, at der ikke kunne udstedes erklæring om ikke-indgreb efter lovens 9, og at betingelserne for fritagelse efter lovens 8, stk. 1 ikke var opfyldt. 58 Ifølge reglerne i de anmeldte ordninger forpligtedes medlemmerne til at meddele deres respektive organisationer, hvis de agtede eller opfordredes til at afgive pristilbud på et konkret arbejde. Der sigtedes i samtlige ordninger mod, at anmeldelsen skete tidligst muligt, dvs. samtidig med, at beslutningen om at afgive tilbud blev truffet eller opfordringen til at afgive tilbud blev modtaget. 6 Jf. KR : Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger 10

13 59 De enkelte meldekontorer foretog herefter en tilbagemelding af disse oplysninger til de medlemmer, der havde meldt sig som tilbudsgivere på det samme arbejde. Der var ingen regler for, hvornår tilbagemeldingen skete, ligesom medlemmerne løbende havde mulighed for selv at forhøre sig om, hvem der ellers agtede at give tilbud på et bestemt arbejde. 7 Af afgørelsen fremgår bl.a.: Selvom de anmeldte ordninger som anført af organisationerne alene har til formål at tilgodese forhåndsmødeinstituttet indenfor de rammer, der er udstukket i licitationsloven, må den måde, ordningerne praktiseres på, alt andet lige anses for direkte eller indirekte at have konkurrencebegrænsende følgevirkninger, i strid med forbuddet i konkurrencelovens 6 stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1)-3) og stk Konkurrencerådet gav påbud om at ophæve bestemmelserne. Samtlige sammenslutninger påklagede afgørelsen. 61 I januar 2000 blev Konkurrencerådets afgørelse stadfæstet af Konkurrenceankenævnet 9, som tiltrådte, at der i samtlige sager var givet afslag på anmodning om udstedelse af ikke-indgrebserklæring, og at der i samtlige sager var givet afslag på ansøgning om fritagelse. Af konkurrenceankenævnets bemærkninger fremgår bl.a.: For et meldekontors virksomhed som vogter af licitationsloven er det formålstjenstligt, at meldekontoret modtager anmeldelse fra medlemmerne om tilbudsgivning, mens tilbagemelding af forhåndsanmeldelser med oplysning om identiteten på mulige medbydende falder helt uden for, hvad der kan anses for at falde ind under det, som organisationerne har oplyst om det tilsigtede formål med meldeordningerne. [ ] Medlemmernes fælles interesse i forhåndsanmeldelse og tilbagemelding udspringer således ikke af en fælles interesse i licitationslovens overholdelse, men må antages at tjene det formål, at medlemmerne gennem meldeordningerne får en indsigt i konkurrencesituationen, som markedet eller ordregiver ikke uden videre stiller til rådighed, som medlemmerne uden meldeordningerne ikke ville have tilsvarende umiddelbar og let adgang til, og som giver den enkelte deltager i meldeordningen bedre muligheder for at tilrettelægge sin budgivning i egen interesse. Ankenævnet finder, at en sådan samlet brancheoptræden efter sin karakter i sig selv er 7 Dog var der i Elinstallatørernes Landsorganisationen (ELFO) meldeordning en regel, hvorefter meldekontorets aktive tilbagemelding om licitationsbud først blev foretaget tidligst to arbejdsdage før licitationsdatoen. ELFO fortsatte et selvstændig sagsforløb. 8 Jf. KR : Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger, pkt Jf. KAN : Isoleringsbranchens Meldekontor m.fl. mod Konkurrencerådet 11

14 konkurrencebegrænsende og derfor omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk I marts 1999 anmeldte ELFO selvstændigt en ændret meldeordning. Indholdet af meldeordningen for så vidt angår underhåndsbud var, at meldekontoret foretog en tilbagemelding af de anmeldte bud til de medlemmer, der havde meldt sig som tilbudsgivere på det samme arbejde. 63 Ved underhåndsbud afsendes umiddelbart efter modtagelsen af en anmeldelse en tilbagemelding med angivelse af, om der må afgives pris, men uden oplysninger, der kan identificere andre bydende. Er der mere en én bydende, afsendes tidligst efter den seneste (yngste) prisafgivelsesdato er overskredet, en tilbagemelding til begge de bydende med navneangivelser. I april 1999 meddelte Konkurrencerådet ELFO fritagelse efter Konkurrencelovens 8, stk. 1 på vilkår af, at anmeldelsen af licitationsbud ikke måtte ske før licitationstidspunktet, og at forudgående anmeldelse af underhåndsbud reduceredes til maksimalt to arbejdsdage før afgivelsen ELFO ankede afgørelsen for så vidt angik førstnævnte vilkår om anmeldelse af licitationsbud. Konkurrenceankenævnet anførte, at der i den konkrete sag ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der forelå en sådan risiko for misbrug, at meldeordningens indhold for så vidt angår forudgående anmeldelse af licitationsbud direkte eller indirekte havde til følge af at begrænse konkurrencen. Vilkåret blev efterfølgende ophævet af Konkurrenceankenævnet Ikke-indgrebserklæring vedrørende anmeldeordningen 65 Den 17. maj 2001 blev den daværende Danske Entreprenør Stilladssektionen (nu Dansk Byggeri Stilladssektionen) meddelt en ikke-indgrebserklæring af den daværende Konkurrencestyrelse, jf. bilag 4. Af denne fremgår det bl.a.: Konkurrencestyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at meldereglerne i de nu foreliggende vedtægter er tilrettet i overensstemmelse med Konkurrencerådets afgørelse af 28. april 1999 og Konkurrenceankenævnets efterfølgende afgørelse af 20. januar 2000 vedrørende ELFO s tilsvarende regler om anmeldelse af bud. 10 Jf. KAN : Isoleringsbranchens Meldekontor m.fl. mod Konkurrencerådet, pkt Jf. KR : ELFO s anmeldelse af nye tilbudsregler 12 Jf. KAN : Elinstallatørernes Landsforening ELFO mod Konkurrencerådet, pkt

15 66 Det fremgår endvidere, at: Styrelsen [ ] i særlig grad [har] lagt vægt på, at tilbagemeldingen til medlemmerne om andre bydende først sker efter tilbuds- eller licitationstidspunktet. 67 Endelig fremgår det, at: Anmeldeordningen vil kunne tages op til fornyet behandling, hvis grundlaget for afgørelsen ændrer sig, f.eks. hvis ordningen i praksis viser sig at føre til konkrete problemer af konkurrencebegrænsende karakter (f.eks. hvis modtagne informationer om de bydende alligevel videregives inden tilbudsafgivelsen med deraf følgende risiko for misbrug af oplysningerne). 3.5 DEN PÅKLAGEDE ADFÆRD Beskrivelse af anmeldeordningen 68 Bestemmelsen om anmeldelse af tilbud, som Stilladssektionens bestyrelse suspenderede d. 31. januar 2013 og som efterfølgende blev ophævet enstemmigt på sektionens generalforsamling d. 25. april 2013, fremgik af sektionens vedtægter 8: Sektionens medlemmer har pligt til at anmelde ethvert tilbud vedrørende stilladsarbejde på over kr ,00 til Dansk Byggeri. Anmeldelsen skal være Dansk Byggeri i hænde samtidig med tilbuds- eller licitationstidspunktet. I tilfælde af manglende eller ikke rettidig anmeldelse idømmes virksomheden en bod på kr. 500,00 pr. gang. Hvor virksomheden i konkurrence med en anden medlemsvirksomhed - men uden at have foretaget anmeldelse i henhold til ovenstående - får kontrakt på omhandlende arbejde, udgør boden 2% af billigste anmeldte tilbud, dog minimum kr , Dansk Byggeri har oplyst, at anmeldelsen af bud oprindeligt skete på anmeldelsesblanketter, som skulle udfyldes præcist med angivelse af postadresse og kundenavn. Blanketten blev senere afløst af et ITanmeldesystem. Blanketterne blev dog fortsat anvendt i et vist omfang. 70 Dansk Byggeri har endvidere oplyst, at virksomhederne, der havde foretaget anmeldelse, efter licitationstidspunktet eller det tidspunkt, hvor de havde 13

16 afgivet underhåndsbud, modtog en efterfølgende meddelelse om, hvilke andre virksomheder, der havde budt på sagen. 71 Dansk Byggeri har oplyst, at stilladssektionens anmeldeordning, mens den gjaldt, blev varetaget af en sekretær, som Dansk Byggeri stillede til rådighed. Sekretæren havde til opgave, at administrere anmeldelser om bud samt tilbagemeldinger til anmelderne om andre bud på samme opgave. 72 Stilladssektionens bestyrelse havde ifølge Dansk Byggeri instruktionsbeføjelsen over sekretæren, for så vidt angik de opgaver, der vedrørte administrationen af anmeldeordningen, idet denne blev udført for Stilladssektionen. 73 Efter det oplyste fra Dansk Byggeri har varetagelsen af sekretæropgaven udgjort ca. en fjerdedel af et årsværk. Dansk Byggeri har endvidere oplyst, at der har været tale om flere tusinde anmeldelser om året Hvordan har anmeldeordningen været administreret? 74 På baggrund af en henvendelse fra en stilladsvirksomhed i december 2012 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 7. februar 2013 en kontrolundersøgelse hos Dansk Byggeri. 75 Efterfølgende blev styrelsen bekendt med, at stilladsfirmaerne i praksis fortsat konkurrerer med hinanden efter tidspunktet for den formelle tilbudsafgivelse og efter tidspunktet for anmeldelse og tilbagemelding fra anmeldeordningen. Samtidig er det oplyst, at der sker en løbende tilbagemelding til stilladsvirksomhederne efterhånden som de byder. 13 Stilladssektionens anmeldeordning kan for så vidt angår underhåndsbud illustreres ud fra følgende tidslinje: 13 Dansk Byggeri har oplyst dette på møde afholdt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 6. maj

17 Tidslinje Stilladssektionens anmeldeordning Trin 1 Virksomhed 1 anmelder sit underhåndsbud Ingen tilbagemelding Trin 2 Virksomhed 1 og 2 får en tilbagemelding om, Virksomhed 2 anmelder sit underhåndsbud at der er afgivet 2 bud inkl. identitet Virksomhed 3 anmelder sit underhåndsbud Trin 3 Virksomhed 1, 2 og 3 får en tilbagemelding om, at der er afgivet 3 bud inkl. identitet Trin 4 Mulighed for forhandling Trin 5 Endelig kontraktindgåelse 76 På trin 1 afgiver virksomhed 1 et underhåndsbud på den pågældende opgaver og anmelder sideløbende buddet til Dansk Byggeri. Da der på dette tidspunkt ikke er andre tilbudsgivere, sker der ingen tilbagemelding om konkurrerende bud. 77 På trin 2 afgiver virksomhed 2 et underhåndbud på den pågældende opgave og anmelder dette til Dansk Byggeri. Både virksomhed 1 og virksomhed 2 får herefter oplyst fra Dansk Byggeri, at der er afgivet to bud på opgaven. Virksomhederne får endvidere oplyst hinandens identitet. Selve budsummen meldes ikke tilbage til virksomhederne. Tilbagemeldingen sker samme dag, som virksomhed 2 anmelder sit bud. 78 På trin 3 afgiver virksomhed 3 ligeledes et underhåndsbud. Dette anmeldes til Dansk Byggeri, hvorefter der samme dag sker en tilbagemelding til alle tre virksomheder, tilsvarende tilbagemeldingen på trin Når alle indbudte virksomheder har afgivet deres underhåndsbud, kan der på trin 4 ske en forhandling om den endelige pris med tilbudsgiverne. Dette er i overensstemmelse med tilbudsloven, da indhentning af underhåndsbud ikke er omfattet af tilbudslovens kapitel 3 og dermed heller ikke af 10 og 11. Det følger heraf, at der som udgangspunkt er fri ret til at forhandle med afgivere af underhåndsbud jf. også pkt Virksomhederne er således fortsat i konkurrence med hinanden på trin 4. 15

18 80 Efter forhandlingen på trin 4 sker der på trin 5 en endelig kontraktindgåelse, hvorefter konkurrencen om den pågældende opgave må anses for afsluttet. 81 Dansk Byggeri har oplyst, at formålet med anmeldeordningen har været at kontrollere, at der ved underhåndsbud ikke blev indhentet flere end 3 eller maksimalt 4 underhåndsbud, som fastsat i den tidligere licitationslovs 5 og nugældende tilbudslovens 12, stk Det bemærkes dog i denne sammenhæng, at stilladsarbejde ikke var omfattet af licitationsloven. Stilladsarbejde er omfattet af tilbudsloven, som trådte i kraft ved licitationslovens ophør den 1. september Den konkurrenceretlige vurdering af Stilladssektionens anmeldeordning, og den informationsudveksling i form af tilbagemeldinger, som er en del af heraf, behandles nedenfor i afsnit HØRINGSSVAR 84 Dansk Byggeri har afgivet høringssvar den 4. november Høringssvaret vedlægges som bilag Dansk Byggeris bemærkninger er som udgangspunkt indarbejdet i de relevante afsnit i nærværende afgørelse. 86 I det følgende redegøres for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af Dansk Byggeris væsentligste bemærkninger til afgørelsesudkastet, særligt hvor disse ikke har givet anledning til at foretage væsentlige ændringer i det endelige udkast til Konkurrencerådets afgørelse. 87 Dansk Byggeri har i høringssvaret opdelt deres bemærkninger i følgende afsnit: (i) (ii) (iii) Om selve ikke-indgrebserklæringen Kernen i styrelsens påstand om at anmeldeordningen er ulovlig Om afskaffelse af Dansk Byggeri Stilladssektionens anmeldeordning Ad (i) 88 Dansk Byggeri bemærker, at nedennævnte formulering i ikkeindgrebserklæringen fra 2001, ikke, som hævdet af styrelsen, sprogligt kan 14 Dansk Byggeri har oplyst dette på møde afholdt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 6. maj

19 forstås som, at tilbagemeldingen skal ske efter det seneste (yngste) underhåndsbud, jf. klagepunktsmeddelelsens pkt Styrelsen har i særlig grad lagt vægt på, at tilbagemelding til medlemmerne om andre bydende først sker efter tilbuds- eller licitationstidspunktet. Det er styrelsens opfattelse, at den informationsudveksling, der tidligere var indeholdt i meldeordningen, og som i sig selv måtte anses for konkurrencebegrænsende, dermed er søgt elimineret. 89 Dansk Byggeri anfører, at havde det været meningen at ikkeindgrebserklæringen skulle forstås sådan, skulle styrelsen dengang klart have skrevet: [ ] om andre bydende først sker efter sidst afgivne tilbuds- eller licitationstidspunkt. 90 Styrelsen bemærker hertil, at omend ikke-indgrebserklæringens ordlyd ikke er eksplicit, så fremgår det af erklæringen, at Konkurrencestyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at meldereglerne i de nu foreliggende vedtægter er tilrettet i overensstemmelse med Konkurrencerådets afgørelse af 28. april 1999 og Konkurrenceankenævnets efterfølgende afgørelse af 20. januar 2000 vedrørende ELFO s tilsvarende regler om anmeldelse af bud. (Egen understregning). 91 I afgørelsen fra 1999 om en meldeordning i ELFO fremgår det, at Konkurrencerådet lagde vægt på, at tilbagemelding om, hvorvidt der må afgives underhåndsbud afsendes umiddelbart efter modtagelsen af en anmeldelse, med angivelse af, om der må afgives pris, men uden oplysninger, der kan identificere andre bydende. Det fremgår endvidere af afgørelsens pkt. 3.1: Er der mere end én bydende, afsendes tidligst efter seneste (yngste) prisafgivelsesdato er overskredet, en tilbagemelding til begge de bydende med navneangivelser. 92 I den efterfølgende ankesag fra 2000 tager Nævnet ikke stilling til underhåndsbud. Det er tydeligt fra den praksis, som der henvises til i ikkeindgrebserklæringen, at det er tilbagemelding uden oplysninger, der kan identificere andre bydende, eller tilbagemelding, som sker efter seneste (yngste) bud, som ikke er fundet konkurrenceretligt betænkelig. Det er anmeldeordningens overensstemmelse med dette, som styrelsen har lagt vægt på i ikke-indgrebserklæringen, jf. citatet ovenfor. 17

20 93 Dansk Byggeri anfører endvidere i høringssvaret, at styrelsen efter Dansk Byggeris opfattelse har været fuldt vidende om indholdet og administrationen af anmeldeordningen. Dansk Byggeri henviser til tidligere uformelle drøftelser mellem styrelsen og organisationen. 94 Styrelsen skal hertil bemærke, at eventuelle tidligere mundtlige tilkendegivelser fra styrelsen, ikke uden videre skaber en berettiget forventning hos en part, for at et forhold ikke er konkurrenceretligt betænkeligt eller ulovligt. I denne forbindelse henvises til Konkurrenceankenævnets kendelser af henholdsvis , ITD mod Konkurrencerådet, og , DTL mod Konkurrencerådet, vedrørende organisationernes informationsudveksling til medlemmer. I begge sager, havde indklagede bl.a. påberåbt sig en berettiget forventning baseret på konkurrencestyrelsens tidligere tilkendegivelser om, hvorvidt informationsudvekslingen var i overensstemmelse med konkurrenceloven. Ankenævnet gav ikke indklagede medhold heri. Ad (ii) 95 Dansk Byggeri anfører i deres høringssvar, at styrelsen med sin argumentation gør sig skyld i overtrædelse af Traktatens artikel 101, idet det er styrelsen, der har konciperet lov nr. 338 af 18/05/2005, som ændret ved lov nr. 06/06/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og støttede kontrakter (tilbudsloven). 96 Dansk Byggeris argumentation handler om tilbudslovens 7 vedrørende licitation. Ved licitation åbnes tilbuddene samtidigt på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og blive bekendt med budsummerne og eventuelle forbehold. Herefter kan der ifølge loven forhandles om licitationsbuddene. 97 Sammenholdes tilbudslovens 7 med klagepunktsmeddelelsens pkt. 204, er styrelsens argumentation, i følge Dansk Byggeri, i strid med Traktatens artikel 101. Klagepunktsmeddelelsens pkt. 204 lyder som følger: * Det skyldes som nævnt, at denne tilbagemelding giver stilladsvirksomhederne informationer, som de normalt ikke ville have, og som gør dem i stand til at tilrettelægge deres adfærd (tilbudsgivning) på markedet i overensstemmelse hermed. Når en tilbudsgiver i denne sag en stilladsvirksomhed - kender det faktiske konkurrencepres på en given opgave, kan virksomheden indrette sin 15 Jf. KAN ITD mod Konkurrencerådet, side , , og Jf. KAN DTL mod Konkurrencerådet, side 91-93, og

21 tilbudspris derefter. Således formindskes usikkerheden om den gældende konkurrence på markedet, som normalt ville medføre, at virksomheden afgiver det bedste tilbud til den billigste pris, når virksomheden kan forhandle bud ud fra en viden om, hvor mange og særligt hvem de andre konkurrenter på en bestemt opgave er. 98 Dansk Byggeri henviser i øvrigt til bemærkninger til L140 tilbudsloven, hvor det er anført, at de bydende i henhold til bestemmelsen har adgang til at være til stede ved åbningen af budene. Bestemmelsen svarer til den tidligere licitationslovs 3, stk Dansk Byggeri anfører, at der er uoverensstemmelse mellem styrelsens opfattelse gengivet i klagepunktsmeddelelsens pkt. 204 og tilbudslovens Styrelsen skal hertil anføre, at ovennævnte ikke er korrekt af følgende to grunde: 101 For det første, er der i nærværende sag ikke er tale om licitation. Tilbud på opsætning af stilladser foregår, som redegjort for i klagepunktsmeddelelsens pkt. 53, ved indhentelse af underhåndsbud. Denne proces reguleres ikke af tilbudslovens 7, men derimod af tilbudslovens 12. Licitationsreglerne i tilbudslovens kapitel 3 ( 4-11) gælder ikke for indhentning af underhåndsbud Forskellen er navnlig, at der ved underhåndsbud sker løbende tilbudsindhentning i modsætning til en licitationsproces, hvor der er fastsat en bestemt dato(frist) for afgivelse og åbning af tilbud. Hensynet til en uhindret og effektiv konkurrence gælder i alle tilfælde. 103 I klagepunktsmeddelelsen er der lagt vægt på det konkurrenceretligt betænkelige i, at løbende tilbagemelding til konkurrenter, om identiteten på andre bydende, medfører en risiko for, at konkurrencen svækkes, idet de konkurrerende tilbudsgivere opnår informationer om markedet, som normalt ikke er tilgængelige, og som gør dem i stand til at indrette deres markedsadfærd på konkurrenceforvridende vis. 104 For det andet, hjemler 7 en proces, hvorved ordregiver kan videregive oplysninger om andre bydende på et på forhånd fastsat tidspunkt og ikke undervejs mens forskellige tilbud indhentes. Der er således ikke tale om en lovhjemmel gældende for erhvervsorganisationer, som påtager sig et ansvar for at formidle disse informationer. 17 Jf. Tilbudsloven af Erik Hørlyck, 3. udgave, 2013, side

22 105 En erhvervsorganisations løbende tilbagemelding om andre bydendes identitet, går derfor længere end hvad tilbudsloven tillader, hvilket i sig selv taler for, at adfærden er konkurrencebegrænsende, og dermed ulovlig. 106 Derudover varetages hverken tilbudslovens eller konkurrencelovens formål om at sikre effektiv konkurrence ved Stilladssektionens anmeldeordning og den tilbagemelding, som er en del heraf. 107 Dansk Byggeri henviser samtidig til kendelse af 14. juli 2011 fra Klagenævnet for Udbud, som fastslår, at udbyder i forbindelse med en prækvalifikation i et begrænset udbud skal offentliggøre de prækvalificeredes navne. 108 Styrelsen bemærker hertil, at der er tale om en anderledes procedure end ved underhåndsbud, som i nærværende sag. Desuden fastslår kendelsen en forpligtelse for udbyder/ordregiver, hvilket ikke uden videre kan udstrækkes til at gælde en erhvervsorganisations tilbagemelding til indbyrdes konkurrerende tilbudsgivere. 109 Dansk Byggeri mener, at det er vanskeligt at se, at en tilbagemelding til de bydende efter de har afgivet tilbud i underhåndsbud skulle være konkurrencebegrænsende, når ovennævnte kendelse fastslår, at ordregiver skal offentliggøre navnene på de bydende inden de afgiver licitationsbud. Dansk Byggeri skriver, at tilbudslovens formål er bl.a. at sikre effektiv konkurrence. 110 Styrelsen er enig i, at formålet er at sikre effektiv konkurrence. Det er imidlertid hverken nødvendigt af kontrolhensyn eller af hensyn til en effektiv konkurrence, at erhvervsorganisationer løbende melder tilbage til medlemmerne, hvem de andre bydende på den samme opgave er. Heri består det konkurrenceretligt betænkelige, som også er redegjort for i udkastet til afgørelse. 111 Dansk Byggeri anfører i deres høringssvar, at man for at sikre effektiv konkurrence, i tilbudslovens 12, stk. 2, har skrevet, at der bør indhentes bud fra tilbudsgivere uden for lokalområdet. 112 Styrelsen mener ikke at denne gengivelse af loven er korrekt. Tilbudslovens 12, stk. 2 er ikke formuleret som en tilskyndelse til at indhente et fjerde underhåndsbud, men derimod som en undtagelse til hovedreglen om, at der indhentes tre bud i en underhåndsbudsproces. Det er heller ikke korrekt, når * * 20

23 Dansk Byggeri skriver, at tilbudsloven sikrer tilstrækkelig konkurrence ved at kræve, at der indhentes tilbud fra en tilbudsgiver uden for det lokale område. 113 Desuden fremmer det generelt ikke konkurrencen, at indhentelse af underhåndsbud er begrænset til tre, maksimalt fire bud. Ligeledes fremmer det ikke konkurrencen, hvis kun det fjerde bud indhentes uden for lokalområdet. Ad iii) 114 Dansk Byggeri redegør i dette afsnit i høringssvaret for historikken, der mundede ud i, at Stilladssektionens anmeldeordning blev suspenderet og ophævet, samt de overvejelser, som ligger bag VURDERING 4.1 MARKEDSAFGRÆNSNING 115 For at vurdere, om der foreligger en konkurrencebegrænsende aftale mv. i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, er det som udgangspunkt nødvendigt at definere det relevante marked. Det relevante marked består af en afgrænsning af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. 116 Det følger af konkurrencelovens 5 a og af Kommissionens meddelelse om afgræsningen af det relevante marked, at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitutionen, suppleret med undersøgelser af den potentielle konkurrence Det relevante produktmarked 117 Ved det relevante produktmarked forstås markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som forbrugerne betragter som indbyrdes substituerbare på grund af produkternes eller tjenesteydelsernes egenskaber, pris eller anvendelsesformål Jf. Bilag 6, side 5f. 19 Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, (97/C 372/03), s Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, (97/C 372/03), pkt

24 118 Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller tjenesteydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende aftale, samordnede praksis eller vedtagelse vedrører. Dernæst afgrænses, hvilke øvrige produkter eller tjenesteydelser, der er substituerbare hermed. 119 Der er i nærværende sag tale om en anmeldeordning, som omfatter medlemmerne af Stilladssektionen. 120 Det fremgår af 3 i vedtægterne for Stilladssektionen, at ethvert firma, der er medlem af Dansk Byggeri, og hvis virksomhed i væsentlig grad omfatter opsætning af stilladser i fremmed regning, [ ], kan søge optagelse i sektionen. 121 Det fremgår endvidere af 8 om anmeldeordningen, at "sektionens medlemmer har pligt til at anmelde ethvert tilbud vedrørende stilladsarbejde på over kr. til Dansk Byggeri. 122 Udgangspunktet for afgrænsningen af produktmarkedet i denne sag skal således tages i de tjenesteydelser, som Stilladssektionens medlemmer tilbyder deres kunder, det vil sige opsætning af stilladser, eller som det udtrykkes i vedtægterne opsætning af stilladser for fremmed regning. 123 For så vidt angår spørgsmålene om efterspørgsel- og udbudssubstitution, er det styrelsens umiddelbare vurdering, at der ikke findes andre lignende tjenester, som kan substituere opsætning af stilladser. 124 På denne baggrund er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at det relevante produktmarked er markedet for opsætning af stilladser. 125 Styrelsen har ikke taget endelig stilling til afgrænsningen af det relevante produktmarked, herunder om produktmarkedet evt. kan afgrænses snævrere end beskrevet ovenfor. Dette skyldes, at Dansk Byggeris tilsagn under alle omstændigheder imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder, jf. afsnit nedenfor Geografisk markedsafgrænsning 126 Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de involverede virksomheder udbyder eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår, og som 22

25 kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes Medlemmerne af Stilladssektionen er erhvervsdrivende fra hele Danmark og kan, efter det oplyste, i princippet levere tjenesteydelser, det vil sige opsætning af stilladser, i hele landet. 128 Efter det oplyste, har Stilladssektionen tidligere haft et fåtal udenlandske medlemmer. Disse medlemmer drev dog ikke virksomhed inden for udlejning og montering af stilladser, men producerede stilladsmateriel. 129 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt kendskab til udenlandske virksomheder, som ønsker at etablere sig i Danmark med henblik på at drive forretning med opsætning af stilladser. På denne baggrund er det Konkurrence og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at det geografiske marked kan afgrænses til Danmark. 130 Styrelsen har ikke taget endelig stilling til afgrænsningen af det geografiske marked, herunder om markedet evt. kan afgrænses snævrere end beskrevet ovenfor. Dette skyldes, at Dansk Byggeris tilsagn under alle omstændigheder imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder, jf. afsnit nedenfor Konklusion vedrørende markedsafgrænsningen 131 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer umiddelbart, at det relevante produktmarked i denne sag er markedet for opsætning af stilladser. 132 Styrelsen vurderer umiddelbart, at det relevante geografiske marked kan afgrænses nationalt til Danmark. 133 I denne sag er der ikke behov for at foretage en endelig vurdering af afgrænsningen af det relevante marked, herunder om markedet evt. kan afgrænses snævrere end beskrevet ovenfor. Dette skyldes, at Dansk Byggeris tilsagn imødekommer styrelsens konkurrenceretlige betænkeligheder, jf. afsnit nedenfor. 4.2 SAMHANDELSPÅVIRKNING 134 Efter Rådets forordning nr. 1/ skal det undersøges, om en evt. konkurrencebegrænsende aftale mærkbart kan påvirke handelen mellem 21 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret (97/C 372/03), pkt Jf. Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81og 82 (nu artikel 101 og 102). 23

26 medlemsstater. Såfremt dette er tilfældet, er Konkurrencerådet forpligtet til at anvende Traktatens konkurrenceregler. 135 Udtrykket påvirke handelen mellem medlemsstater er neutralt. Det er ikke en betingelse, at handelen begrænses eller mindskes. Samhandelen kan også blive påvirket, når en evt. konkurrencebegrænsende aftale fører til en stigning i handelen. Det er dog i begge tilfælde en betingelse, at samhandelen påvirkes mærkbart En adfærd, som vedrører import eller eksport til andre medlemsstater eller aktiviteter i flere medlemsstater, vil som regel uden videre blive anset for at påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Hvis en aftale omvendt kun vedrører det nationale marked eller en del heraf, og ikke direkte omhandler import og eksport, finder EU s konkurrenceregler i særdeleshed anvendelse, hvis aftalen har markedsafskærmende virkninger Kommissionen har desuden opstillet en formodningsregel (den såkaldte NAAT-regel) 25, hvorefter en aftale i princippet ikke kan påvirke handelen mellem medlemsstaterne mærkbart, hvis parterne ikke på nogen af de relevante markeder har en samlet markedsandel over 5 pct., og de deltagende virksomheder, der er omfattet af aftalen, ikke har en samlet årlig omsætning inden for EU på over 40 mio. euro, svarende til ca. 300 mio. kr. 138 Nærværende sag vedrører Stilladssektionen, som er den største forening af stilladsvirksomheder med 68 medlemmer fra hele landet. Efter det oplyste er pct. af stilladsvirksomheder i landet målt i antal organiseret i Stilladssektionen. Det må herefter antages, at Sektionen har en markedsandel, der overstiger 5 % af markedet for montering og udlejning af stilladser i Danmark. 139 Det forhold at Stilladssektionen overstiger grænsen for markedsandel betyder således, at NAAT reglen ikke finder anvendelse i nærværende sag. 140 Det skal derfor vurderes konkret om anmeldeordningen og den heraf afledte informationsudveksling, kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater mærkbart. 141 Det fremgår af punkt 83 og 84 i Kommissionens samhandelsmeddelelse, at: 23 Jf. Kommissionens meddelelse af 27. april 2004 om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81og 82 (nu artikel 101 og 102) (2004/C 101/07) ( samhandelsmeddelelsen ). 24 Jf. samhandelsmeddelelsens punkt NAAT står for No Appreciable Affect on Trade, jf. punkt i samhandelsmeddelelsen. 24

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler 1 af 11 18-06-2012 10:40 ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler Jnr.: 2:8032-969/ca Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO har den 15. marts 1999 anmeldt nye tilbudsregler.

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING

SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING Rådsmøde 30.04.2014 12/06678 LKH/BFJ SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENINGS TILBUDSKOORDINERING KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUME... 2 2. AFGØRELSE...

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger 1 af 17 18-06-2012 10:25 Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger Rådsmødet den 24. februar 1999 1. Resumé 12 sammenslutninger af entreprenør- og håndværksvirksomheder har anmeldt deres meldeordning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2007-0013669 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen og Trine H. Garde) 14. december 2007 K E N D E L S E Akupunktør og massør Thomas Borgå (advokat Ole Lund, Skive) mod Skive Kommune

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere