Indhold. Beregning af N udvaskning i Farm N med ændret tidshorisont

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Beregning af N udvaskning i Farm N med ændret tidshorisont"

Transkript

1 1 Beregning af N udvaskning i Farm N med ændret tidshorisont Finn Pilgaard Vinther, Peter Sørensen, Margit Styrbæk Jørgensen og Ib Sillebak Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Fødevareministeriet (FVM), Departementet har anmodet DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om en redegørelse for konsekvenser af at ændre tidshorisonten i Farm N, samt for muligheden for at udvikle et supplerende modul til beregning af udvaskningen på længere sigt. I slutningen af dette notat er beskrevet et nyt modul i Farm N til beregning af den langsigtede ændring i udvaskning. Indhold 1. Baggrund for bestillingen Besvarelse Kort introduktion til Farm N modellen Korrektion af rest Merudvaskning fra husdyrgødning med nuværende tidshorisont på 10 år Effekt af længere tidshorisont på merudvaskning fra husdyrgødning Forslag til princip for beregning af udvaskning på lang sigt med Farm N Tidsfaktor Beregning af udvaskning på lang sigt med Farm N Farm N prototype modul med års tidshorisont for udvaskning af jordpulje N.... 8

2 2 1. Baggrund for bestillingen FVM har som baggrund for bestillingen angivet følgende: Natur og Landbrugskommissionen forventes at udarbejde forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan erhvervet kan bidrage til bl.a. miljø og naturindsatsen. Der er ligeledes i forbindelse med Grøn Vækst blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til en fremtidig kvælstofregulering, under ledelse af Finansministeriet. Der er allerede nu udført et omfattende arbejde med at identificere virkemidler og udarbejdet forslag til forskellige reguleringsmodeller. Konsekvensvurderingerne af virkemidlernes miljømæssige effekt har indtil foregået med den eksisterende udvaskningsmodel (Farm N/N LES), hvor tidshorisonten er ca år. I forbindelse med det endelige valg af kvælstofregulering og anvendte virkemidler vil det være hensigtsmæssigt, at kunne supplere de nuværende miljøvurderinger med beregninger af virkemidlernes effekt på længere sigt f.eks. 50 år eller 100 år. Dette vil kræve, at der udvikles et supplerende modul på Farm N/N LES med en længere tidshorisont. De nuværende miljøvurderinger, som er baseret på udvaskningsberegninger med en års horisont, er blevet kritiseret af visse kommuner og visse forskere. Kritikken er i første omgang fremført i forbindelse med sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug, hvor Farm N med den nuværende tidshorisont anvendes til miljøberegningerne. Kritikken har i særlig grad være knyttet til, at konsekvenserne af husdyrgødning samt driftsformer og virkemidler som øger jordpuljen undervurderes, idet miljøkonsekvenserne af den øgede jordpulje på lang sigt derved ikke fremgår. Da miljømålsætningerne i forhold til vandplanerne skal opnås inden for en klar kort tidshorisont, vil de nuværende udvaskningsberegninger stadig være centrale. Et supplement med beregninger på lang sigt vil dog være værdifuldt, hvis f.eks. to forskellige løsninger er stort set lige omkostningseffektive til at nå en målsætning indenfor den korte tidshorisont, vil det være hensigtsmæssigt at vælge den løsning, som ikke øger jordpuljen og som derved ikke skaber et større fremtidigt problem. Såfremt der udvikles et supplerende modul til beregning af udvaskningen på længere sigt kan det heller ikke afvises, at dette også ville kunne anvendes til fastsættelse af et nyt beskyttelsesniveau i forbindelse med miljøgodkendelsen af husdyrbrug, hvor både miljøvurderinger i forhold til påvirkningen på kort sigt og på lang sigt inddrages i miljøvurderingen. Det foreslås, at AU indledningsvist kommer med anbefalinger til, hvorvidt det supplerende modul skal udvikles til at anvende en tidshorisont på 50 år, 100 år, begge dele eller måske en fleksibel model, hvor brugeren selv kan vælge tidshorisonten dette må afhænge af faglig vurdering af forskellen mellem tidshorisonter, sikkerhed for beregninger og overvejelser om ressourcer. AU skal i den forbindelse komme med bud på, hvor lang tid udviklingen af modulet vil tage. I første omgang skal der være fokus på behovet for en hurtig anvendelse af de nye supplerende beregninger i forbindelse med den politiske proces omkring den videre implementering af vandrammedirektivet. En efterfølgende ændring af Farm N f.eks. til brug for godkendelsessystemet skal først aftales og iværksættes senere. Det skyldes ikke mindst, at Natur og Landbrugskommissionen også har fået overdraget anbefalingerne fra Husdyrreguleringsudvalget, hvor der f.eks. er forslag om, at en generel sårbarhedsdifferentieret arealregulering skal erstatte de nuværende arealgodkendelser. Bliver dette gennemført, vil behovet for Farm N beregninger i IT ansøgningssystemet måske helt forsvinde.

3 3 2. Besvarelse Som nævnt i baggrunden for bestillingen har der gennem de seneste år været diskussion af Farm N s udvaskningsberegninger, der foretages med en 10 års horisont. Vi adresserer ikke i vores besvarelse denne diskussion men fokuserer på de to spørgsmål fra FVM vedrørende de tekniske muligheder for at udbygge Farm N til at kunne operere med andre tidshorisonter Kort introduktion til Farm N modellen For at anskueliggøre betydningen af tidshorisont i Farm N gives indledningsvis en kort beskrivelse af hvordan modellen er opbygget: Farm N er en model til beregning af en bedriftsbalance og dermed et bedriftsoverskud af kvælstof, hvor der anvendes normtal for høstudbytter. Bedriftsoverskud minus stald og lagertab resulterer i et markoverskud, og idet høstudbytter indgår i bedriften som foder eller eksporteres fra bedriften (sælges), kan markoverskuddet fordeles på de tre tabsposter: NH 3 fordampning ved udbringning af gødning, denitrifikation og udvaskning, samt indgå i ændringer af puljen af organisk N i jorden. Posterne estimeres uafhængigt af hinanden, idet NH 3 fordampning beregnes vha. emissionskoefficienter, denitrifikation med SIMDEN (Vinther & Hansen, 2004), udvaskning vha. N LES3 (Kristensen et al., 2003), og ændringer i jordpuljen beregnes vha. C TOOL (Petersen et al., 2005). Summen af N tab og puljeændring, estimeret individuelt med de nævnte modeller, vil sjældent være lig med tabspotentialet (markoverskuddet) beregnet på grundlag af bedriftsbalancen. Der er derfor indlagt en simpel algoritme, hvor denne rest fordeles mellem høstudbytte, denitrifikation, jordpuljeændring og udvaskning. Dvs., at beregning af N udvaskning med Farm N foretages med N LES3, men korrigeres i forhold til bedriftsbalancen. Farm N er beskrevet mere indgående af Vinther et al. (2007). Herunder er vist to eksempler på resultater (kg N/ha) fra Farm N beregninger, hhv. en svine og en kvægbedrift, hvor merudvaskningen pr. DE efter tilførsel af hhv. svinegylle og kvæggylle kan beregnes. Disse to eksempler er efterfølgende anvendt til belysning af, hvad tidshorisonten betyder for den beregnede udvaskning. Det skal bemærkes, at begge eksempler er beregnet ved tørt klima (4200 Slagelse), at svinebedriften er placeret på lerjord (JB6) og kvægbedriften på sandjord (JB3), og at for begge bedrifter er beregningerne gennemført dels med kun handelsgødning og dels med hhv. svinegylle (1,4 DE/ha) og kvæggylle (1,7 DE/ha).

4 4 Tabel 1. Eksempler på Farm N beregninger for en svine og en kvægbedrift. Se tekst for yderligere forklaring. Svinebedrift Jordtype Sædskifte Klima Gødningstype Udnyttelsespct. C/N JB6 JB6 S2 S2 tørt (4200) tørt (4200) handelsgødning svinegylle Input: Handelsgødning Husdyrgødning Udsæd N fiksering Nedbør I alt Output: Korrigeret Korrigeret Salgsafgr. + halm Markbalance NH3 tab Denitrifikation Jordpulje Udvaskning Rest Kvægbedrift Jordtype Sædskifte Klima Gødningstype Udnyttelsespct. C/N JB3 (vandet) JB3 (vandet) K4 K4 tørt (4200) tørt (4200) handelsgødning kvæggylle år Input: Handelsgødning Husdyrgødning Udsæd N fiksering Nedbør I alt Output: Korrigeret Korrigeret Salgsafgr. + halm Markbalance NH3 tab Denitrifikation Jordpulje Udvaskning Rest Korrektion af rest. Som nævnt vil summen af N tab og puljeændring, estimeret med individuelle modeller, sjældent være lig med markoverskuddet, og der fremkommer en rest, som bliver fordelt med 45% til høstudbytte (salgsafgr.+halm), 10% til denitrifikation, 10% til jordpuljeændring og 35% til udvaskning. I eksemplerne i Tabel 1 varierer den beregnede rest mellem 12,7 og 2,5 kg N/ha, og rest korrigerede værdier er markeret med gult, hvor det ses, at de endelige værdier for udvaskning varierer fra 30,6 til 54,5 kg N/ha. Den anvendte fordelingsnøgle svarer til marginalændringen, udtrykt som fordeling i % på enkeltposter ved en ændring på 1 kg handelsgødnings N/ha (Tabel 9 s. 43 i Petersen et al., 2006). Dette var det nærmeste, vi kunne komme ved den påkrævede hurtige udvikling af Farm N til administrativt værktøj, men det bør efter vores mening analyseres nærmere, om denne fordeling er den mest hensigtsmæssige måde at fordele rest på, hvis modellen skal anvendes til supplerende beregninger i forbindelse med den videre implementering af vandrammedirektivet, sådan som det antydes i baggrunden for bestillingen. Restkorrektionen er kun meningsfyldt, såfremt indsats og udbytter i markbalancen er præcise, hvorved der kan beregnes en korrekt markbalance til vurdering af de potentielle tab. I fremtidige beregninger vil der sandsynligvis ske en effektivisering med højere udbytter og/eller lavere indsats af gødning, ligesom afgrødevalg og sædskifter sandsynligvis vil ændres. I de efterfølgende beregninger af tidshorisontens betydning, er der derfor taget udgangspunkt i de ukorrigerede værdier Merudvaskning fra husdyrgødning med nuværende tidshorisont på 10 år. I eksemplerne i Tabel 1 ses, at tilførsel af 140 kg N/ha (1,4 DE/ha) med svinegylle medfører, at den korrigerede udvaskning stiger fra 30,6 til 35,3 kg N/ha, svarende til en merudvaskning på (35,3 30,6)/1,4 =

5 5 3,4 kg N/DE. Tilsvarende medfører tilførsel af 1,7 DE/ha i kvæggylle en stigning fra 50,5 til 54,5 kg N/ha, svarende til en merudvaskning på 2,3 kg N/DE. Merudvaskningen fra husdyrgødning beregnet med Farm N afhænger af en række faktorer, så som jordtype, klima, sædskifte, udnyttelsesprocent og gødningstype. Tabel 2 viser typiske Farm N beregnede intervaller for merudvaskning fra husdyrgødning, udbragt på et svinesædskifte (S2) og et kvægsædskifte (K4) på hhv. en sandjord (JB3) og en lerjord (JB6). Tabel 2. Typiske intervaller for Farm N beregnet merudvaskning fra husdyrgødning udbragt på et svinesædskifte (S2) og et kvægsædskifte (K4) på en sandjord (JB3) og en lerjord (JB6). Tidshorisont 10 år. Udnyttelses procent Sædskifte S2 Sædskifte K4 Interval JB3 JB6 JB3 JB6 (kg N/ha) Svinegylle 75 5,5 4,0 5,0 3,2 3 6 Kvæggylle 70 3,1 1,4 2,7 0,8 1 3 Det ses her, at merudvaskningen fra kvæggylle generelt er lavere end fra svinegylle, hvilket primært skyldes forskelle i afgrødesammensætning på kvæg og svinebrug. Især kløvergræsmarker til slæt på kvægbrug bidrager til lav udvaskning. I eksemplerne i Tabel 1 ses, at der efter tilførsel af 1,4 DE/ha svinegylle er indlejret 13 kg N/ha i jordpuljen, svarende til ca. 9 kg N/ha/DE. Efter tilførsel af 1,7 DE/ha kvæggylle er der indlejret 29,3 kg N/ha i jordpuljen, svarende til ca. 17 kg N/ha/DE Effekt af længere tidshorisont på merudvaskning fra husdyrgødning Baseret på modelberegninger med FASSET og C TOOL har Petersen (2010) beregnet hvorledes tidshorisonten påvirker merudvaskningen fra svine og kvæggylle (Fig. 1.) Der er taget udgangspunkt i 100 kg N udbragt i gylle, som fortrænger henholdsvis 75 (svinegylle) og 70 (kvæggylle) kg N fra handelsgødning. En del af de ekstra tilførte, respektive 25 og 30 kg N, vil give anledning til en mer udvaskning i forhold til udvaskningen fra handelsgødning. Det er her antaget, at organisk N tilført en gennemsnitlig dansk jord udvaskes med 45% af det mineraliserede, samt at mineralsk N udvaskes med 33 %. C TOOL, som indgår i Farm N, er anvendt til at vise tidsforløbet. Fig. 1. Effekt af tidshorisont på mer udvaskning fra svine og kvæggylle (Petersen, 2010). Det ses i følge Petersen (2010), at selv 200 år efter tilførslen af gylle, er mer udvaskningen stammende fra gylle ikke fuldt manifesteret (stiplede linjer). Efter 50 år er udvaskningen fra organisk stof i gyllen 40% af det

6 6 samlede potentiale, hvor det dog understreges, at forskellige kombinationer af jord, klima og sædskifte kan give forskelle fra denne idealiserede og gennemsnitlige betragtning. Endvidere ses i Fig. 1, at med en tidshorisont på 50 år vil merudvaskningen fra udbragt husdyrgødning være omtrent dobbelt så stor, efter 100 år ca. 3 gange så stor og ved en evighedsbetragtning ca. 4 gange så stor, som med en tidshorisont på 10( 20) år (Petersen, 2010). Disse relationer mellem tidshorisont og merudvaskning kan danne grundlag for en simpel metode til beregning af udvaskningen på længere sigt. 3. Forslag til princip for beregning af udvaskning på lang sigt med Farm N Ved beregning af den langsigtede udvaskning tages udgangspunkt i den beregnede opbygning af N i jordpuljen, der allerede beregnes i Farm N med C TOOL modulet. Denne pulje er et udtryk for hvor meget organisk N der er tilbage i jorden efter 10 år, og som kan udvaskes over en lang tidshorisont (Fig. 2). Andelen af jordpulje N der udvaskes på langt sigt er afhængig af en lang række faktorer som jordtype, klima, jordbehandling, afgrødevalg, og herunder også anvendelsen af efterafgrøder. Da det, undtaget jordtypen, er umuligt at forudsige, hvor meget disse faktorer ændrer sig i fremtiden, foreslår vi, at beregningen baseres på en simpel fast udvaskningsfaktor set over en meget lang periode (f.eks. 150 år). En sådan faktor kan baseres på allerede gennemførte simuleringer udført i FASSET modellen (Petersen et al. 2006). I Petersen et al. (2006) er f.eks. beregnet, at udvaskningen af N i jordpuljen er 44% i løbet af 150 år. beregnet som gennemsnit af JB3 og JB6 jord med tørt og vådt klima, og med 10% efterafgrøder i sædskiftet. I Farm N prototypen differentieres udvaskningen af jordpulje N mellem sandjord og lerjord (Afsnit 4) Tidsfaktor. Udvaskningsfaktoren kan endvidere reguleres af en tidsfaktor. Vi foreslår at der laves en simpel matematisk beskrivelse af tidsfaktoren, baseret på tidsforløb for mineralisering af organisk N beskrevet i C TOOL/FASSET modellen.

7 7 Fig. 2. Størrelsen af den C TOOL beregnede jordpulje af N ved tildeling af gylle ift. kun mineralsk gødskning, som funktion af tidshorisont. Se tekst for yderligere forklaring. I Farm N beregner C TOOL størrelsen af jordpuljen efter 10 år, og Fig. 2 viser hvorledes denne pulje ifølge C TOOL reduceres i løbet de efterfølgende 300 år. Eksempelvis er jordpuljen efter 50 år reduceret til 54% af hvad den var ved 10 år (beregnet i Farm N) og de resterende 46% er mineraliseret og efterfølgende denitrificeret, udvasket eller er fjernet i forbindelse med høst. Ved beregning af merudvaskning ved længere tidshorisont er det her antaget, at en andel på 0,4 af det mineraliserede jordpulje N er udvasket. Det skal nævnes, at det kurveforløbet vist i Fig. 2 er beregnet på basis af nogle få modelleringer 1 med internetversionen af C TOOL, og at der bør foretages flere model kørsler med forskellige jordtyper og afgrøder. Resultaterne her er foreløbige og skal tages med forbehold. Der kan ikke gives noget fagligt entydigt svar på, hvor lang tidshorisonten for den langsigtede udvaskning bør være, og det er som nævnt i indledningen til besvarelsen ikke en diskussion, vi adresserer i dette notat. Da den beregnede langsigtede udvaskningsrisiko kun tænkes anvendt som et supplement til de øvrige beregninger i Farm N, er tidshorisonten heller ikke så afgørende, og det kan foreslås at udgangspunktet er 50 eller 100 år. Det vil dog også være relativt simpelt at indbygge en variabel tidshorisont i modellen, således at tidshorisonten gøres fleksibel, hvilket er gjort i den nye Farm N prototype Beregning af udvaskning på lang sigt med Farm N Med udgangspunkt i det ovenfor beskrevne princip for beregning af udvaskning på langt sigt, er der til orientering gennemført nogle foreløbige beregninger af den samlede merudvaskning ved anvendelse af varierende tidshorisont. Der er regnet videre på eksemplerne i Tabel 1. Det skal understreges, at disse beregninger er foreløbige og skal tages med forbehold, men resultaterne vist i tabellerne og figuren herunder synes at være i rimelig overensstemmelse med FASSET simuleringerne, vist i Fig 1. I Fig. 3 og Tabel 3 skal bemærkes, at merudvaskningen er beregnet ved typisk jordtype på de to postnumre, som er valgt som repræsentanter for sand og lerjord på tørt og fugtigt klima. Tabel 3. Eksempel på Farm N beregnet merudvaskning fra husdyrgødning udbragt på et svinesædskifte (S2) og et kvægsædskifte (K4) på en sandjord (JB3) og en lerjord (JB6) ved tørt eller vådt klima. Tidshorisont år. Svinebedrift (S2; svinegylle) Merudvaskning, kg N/ha/DE Tidshorisont Lerjord (JB6) Sandjord (JB3 vandet) Tørt klima Vådt klima Tørt klima Vådt klima Gns. 10 år år år år år Kvægbedrift (K4; kvæggylle) Merudvaskning, kg N/ha/DE Tidshorisont Lerjord (JB6) Sandjord (JB3 vandet) Tørt klima Vådt klima Tørt klima Vådt klima Gns. 10 år år år år år Ligningen er beregnet Normudbytter fra 2009 Plantedirektoratet (2008), Normsædskifte S2 (40 % vinterhvede, 15% vårbyg med efterafgrøder; 5% ærter; 20% vinterbyg og 20 % vinterraps), Vinther (2008). Beregninger er foretaget ved alle kombinationer af a) JB nr 1 og 6; b) Postnummer 4200 (Slagelse) og 6360 (Tinglev); 0 husdyrgødning, 140 kg Total N i kvæg og svinegylle.

8 8 Mer udvaskning, kg N/DE S2 svinegylle K4 kvæggylle Tidshorisont Fig. 3. Eksempel på effekt af tidshorisont på mer udvaskning fra svine og kvæggylle. Gennemsnit af jordtype og klima, som vist i Tabel 3. Det ses at den valgte tidshorisont har stor betydning for den beregnede merudvaskning fra tilført husdyrgødning. Specielt for kvæggylle, som har et højere C/N forhold end svinegylle, har tidshorisonten betydning, idet merudvaskningen her øges med en faktor 2 ved at øge tidshorisonten fra 10 til 50 år, hvorimod det for svinegylle kun drejer sig om en faktor 1,4. Det skal dog understreges, at eksemplerne ovenfor er beregnet på basis af høstudbytter og N udnyttelse, som vi kender det i dag. I fremtiden forventes, at der med nye højtydende afgrøder (forædling) kan opnås øgede høstudbytter samt en mere effektiv udnyttelse af N gødningen, hvorved den beregnede N balance bliver lavere. Blot en mindre udbyttestigning og en lidt mere effektiv udnyttelse af N gødskningen vil have konsekvenser for den beregnede mer udvaskning. Det er derfor vigtigt at huske, at beregningerne i eksemplerne ovenfor viser resultatet af en alt andet lige beregning, hvor udbytter og N effektivitet er uændrede i forhold til i dag. 4. Farm N prototype modul med års tidshorisont for udvaskning af jordpulje N. Ved beregning af den langsigtede udvaskning tages udgangspunkt i ændringen i jordpuljen efter 10 år, der i forvejen beregnes i Farm N. Tidsforløbet for N frigivelsen fra jordpuljen er baseret på C tool modellen. Andelen af frigivet N der udvaskes er beregnet på basis af FASSET simuleringer i Tabel 4. Afgrødesammensætning og specielt andelen af efterafgrøder i sædskiftet har stor betydning for andelen af udvasket kvælstof. I Petersen et al (2006) er angivet beregninger af andelen af jordpulje N der udvaskes over år ved 10 og 20% efterafgrøder i sædskiftet (Tabel 4). I C tool kan beregnes at 86% af frisk jordpulje N vil frigives i løbet af 150 år. Ud fra disse data har vi beregnet udvaskningen over år og ved interpolation beregnet udvaskningen ved 15% efterafgrøder (Tabel 4). Vi har således antaget at gennemsnitligt vil være 15% efterafgrøder på husdyrbedrifter i fremtiden. For hver jordtype er gennemført beregninger med vådt og tørt klima og for hver jordtype anvendes et gennemsnit af de to klimascenarier.

9 9 Den gennemsnitlige udvaskningsfaktor er beregnet til 48% på sandjord og 27% på lerjord, og disse faktorer anvendes nu i Farm N modellen til beregning af den langsigtede udvaskning. Tabel 4. Procentdel af ekstra opbygget N i jordpuljen der går til merudvaskning ved variabel anvendelse af efterafgrøder beregnet med FASSET modellen i typisk sædskifte på svine og planteavlsbedrifter. Data for 10 og 20% efterafgrøder og års udvaskning fra Petersen et al. (2006). Jordtype/klima Andel af efterafgrøde % N udvaskning år N udvaskning år N udvaskning år gennemsnit for jordtype JB3 Jyndevad klima (våd) JB6 Jyndevad klima (våd) JB3 Roskilde klima (tør) JB6 Roskilde klima (tør) Udvaskningsfaktorerne er baseret på typiske sædskifter på svine og planteavlsbedrifter. På kvægbedrifter vil der normalt være en betydelig andel af græs i sædskiftet, der medfører at en lavere andel af det frigivne jordpulje N tabes ved udvaskning. Det betyder, at den beregnede langsigtede N udvaskning ofte vil være lidt for høj på kvægbedrifter. Vi har imidlertid ikke data grundlag for at lave separate udvaskningsfaktorer tilpasset sædskiftet på kvægbedrifter. Internt link til prototype med funktion til beregning af langsigtet udvaskning af jord N over år med C tool: I Fig. 4 er vist et eksempel på skærmbillede i prototype.

10 10 år a c ab d Fig 4. Eksempel på beregning af Jord N ( Ændring i jordpuljen ) ved års tidshorisont i N.dk. (findes indtil videre kun i en prototype version). Koefficient a i Fig. 4. er C tool beregnet ændring af Jordpulje N, se Petersen (2007). Koefficient c er N Les3 (Kristensen et al (2003) korrigeret udvaskning, se tabel 3 i Vinther et al (2007). Relativ ændring i Jordpulje N med tid, e=a* exp ( 0.015*år). Ligningen er udledt fra figur 2. Absolut ændring i Jordpulje N, b=a*e, der er Jord N ved års tidshorisont, beregnet ud fra startværdi =a, som er ændring i Jordpulje N efter 10 år med konstant C input fra planterest og husdyrgødning fra Farm N balancen. Udvaskning, d=c+a*jbkonstant*(1 e), er udvaskningen ved årstidshorisont, når der antages 48 % udvaskning af mineraliseret N (JBKonstant) ved over 50 % sandjord (JB nr 1 4) på bedriften, og 27 % udvaskning af mineraliseret N ved over 50 % lerjord (JB nr 5 10) på bedriften. Effekten af tilført husdyrgødning kan beregnes ved gennemregning af to scenarier, et med alene handelsgødning og et med husdyrgødskning.

11 11 Referencer Kristensen, K., Jørgensen, U. & Grant, R. (2003) Genberegning af modellen N LES. Baggrundsnotat til VMPIIslutevaluering. Danmarks JordbrugsForskning og Danmarks Miljøundersøgelser. Petersen, B. M. (2010) Udvaskningsandelen af organisk bundet N. Internt notat, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Århus Universitet, Petersen, B. M., Berntsen, J. & Jørgensen, U. (2005) Vurdering af et værktøj til VVM screening, set i relation til hvad der sker med kvælstof tilført jorden med husdyrgødning. Dette notat findes i FarmN fanebladet dokumentation med titlen: Samspillet mellem jordpuljeændringer, N balancer og udvaskning. Petersen, J., Petersen, B. M., Blicher Mathiesen, G., Ernstsen, V., and Waagepetersen, J. (2006) Beregning af nitratudvaskning. Forslag til metode, der sikrer ensartethed i sagsbehandlinggen i forbindelse med fremtidig miljøgodkendelse af husdyrudvidelser. Danmarks JordbrugsForskning. Rapport.Markbrug 124, Vinther, F. P. & Hansen, S. (2004) SimDen en simpel model til kvantificering af N2O emission og denitrifikation. DJF rapport Markbrug 104, Vinther, F. P., Kristensen, I. S., and Jørgensen, M. S. (2007) Beregningsmetode for kvælstofudvaskning. Farm N.dk:

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevareministeriet Departementet Vedrørende notat om muligheder for udvikling af supplerende modul til Farm-N til beregning af udvaskning

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevareministeriet Vedrørende notat om effekt af udnyttelsesprocent for afgasset gylle DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING

BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING Seniorforsker Finn P. Vinther Seniorforsker Ib S. Kristensen og IT-medarbejder Margit S. Jørgensen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

FarmN. Finn P. Vinther & Ib S. Kristensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

FarmN. Finn P. Vinther & Ib S. Kristensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Hovborg, 271108 FarmN Finn P. Vinther & Ib S. Kristensen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter Foulum AARHUS A UNIVERSITET I E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Indhold Overordnet

Læs mere

FarmN BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING OUTPUT INPUT BEDRIFTSBALANCE MARKOVERSKUD. NH 3 -fordampning Denitrifikation Jordpuljeændring Udvaskning

FarmN BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING OUTPUT INPUT BEDRIFTSBALANCE MARKOVERSKUD. NH 3 -fordampning Denitrifikation Jordpuljeændring Udvaskning BEREGNINGSMETODE FOR KVÆLSTOFUDVASKNING Finn P. Vinther, Ib S. Kristensen og Margit S. Jørgensen, Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Inst. for Jordbrugsproduktion og Miljø, Forskningscenter

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om afgasning af husdyrgødning og fastsættelse af udnyttelsesprocenter for afgasset biomasse i

Læs mere

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet.

Notatet har været til kommentering hos DCE, der ikke har specifikke kommentarer til notatet. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen Vedr. bestillingen: Opfølgende spørgsmål til besvarelsen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem

Læs mere

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning

Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning Effekter af bioforgasning på kvælstofudnyttelse og udvaskning Institut for Agroøkologi NATUR OG MILJØ 2015, KOLDING 20. MAJ 2015 Oversigt Bioforgasning og N udvaskning intro Eksisterende modelværktøjer

Læs mere

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse

Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning af afgasset biomasse Institut for Agroøkologi KOLDKÆRGÅRD 7. DECEMBER 2015 Oversigt Hvad har effekt på N udvaskning? Udvaskning målt i forsøg Beregninger N udvaskning

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende indregning af randzoner i harmoniarealet Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 14-06-2010

Læs mere

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN.

Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. 1 Efterafgrøder som virkemiddel i FarmN. Der gives her en kort beskrivelse af hvordan efterafgrøder håndteres i FarmN og hvilken effekt efterafgrøder har på N-udvaskning i standardsædskifterne. Alle beregninger

Læs mere

OMSÆTNING AF DEN ORGANISKE PULJE OG TIDSHORISONTENS BETYDNING FOR RESULTATET

OMSÆTNING AF DEN ORGANISKE PULJE OG TIDSHORISONTENS BETYDNING FOR RESULTATET OMSÆTNING AF DEN ORGANISKE PULJE OG TIDSHORISONTENS BETYDNING FOR RESULTATET Bjørn Molt Petersen Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 1 JORDENS ORGANISKE PULJE Kvælstof-bombe? Afgørende faktor for frugtbarhed

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen

Går jorden under? Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Sådan beregnes kvælstofudvaskningen Professor Jørgen E. Olesen Nitrat udvaskning Nitratudvaskningen operationel definition Mængden af kvælstof

Læs mere

Notat til Gotfredsen-udvalget. Omlægning af konventionelle kvægbrug med lav belægning til økologisk mælkeproduktion, konsekvenser for kvælstoftab.

Notat til Gotfredsen-udvalget. Omlægning af konventionelle kvægbrug med lav belægning til økologisk mælkeproduktion, konsekvenser for kvælstoftab. Notat til Gotfredsen-udvalget. D.29/9-2006 Omlægning af konventionelle kvægbrug med lav belægning til økologisk mælkeproduktion, konsekvenser for kvælstoftab. Ib Sillebak Kristensen og Troels Kristensen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevareministeriet Departementet Vedrørende notat om afgrøders betydning for udvaskningen til brug for en sårbarhedsdifferentieret regulering

Læs mere

C12 Klimavenlig planteproduktion

C12 Klimavenlig planteproduktion C12 Jens Erik Ørum, Fødevareøkonomisk Institut, KU-LIFE Mette Lægdsmand og Bjørn Molt Pedersen, DJF-AU Plantekongres 211 Herning 11-13 januar 211 Disposition Baggrund Simpel planteproduktionsmodel Nedbrydning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. NLES3 og NLES4 modellerne. Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU

AARHUS UNIVERSITY. NLES3 og NLES4 modellerne. Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU NLES3 og NLES4 modellerne Christen Duus Børgesen. Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU Indhold Modelstruktur NLES4 og NLES3 Udvaskning beregnet med NLES4 og NLES3 Marginaludvaskningen Empirisk N

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende kvælstofkvote til arealer med vildtstriber Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato: 24-08-2010

Læs mere

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vedr. bestillingen: Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger.

Vedr. bestillingen: Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger. AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Vedr. bestillingen: Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske handelsgødninger.

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen,

Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget (2010) Kvælstof Fosfor Kalium. Finn P. Vinther & Preben Olsen, Intern rapport Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-29 (21) Kvælstof Fosfor Kalium Finn P. Vinther & Preben Olsen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE

Læs mere

Bidrag til besvarelse af FLF spørgsmål 499 af 22/9 2008 til Politikens artikel Danmark sviner mest i Østersøen

Bidrag til besvarelse af FLF spørgsmål 499 af 22/9 2008 til Politikens artikel Danmark sviner mest i Østersøen Fødevareministeriet Departementet Susanne Elmholt Dato: 3. oktober 2008 Bidrag til besvarelse af FLF spørgsmål 499 af 22/9 2008 til Politikens artikel Danmark sviner mest i Østersøen Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRU G NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Periodisering

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Vedrørende notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle

Vedrørende notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle Fødevareministeriet Departementet Vedrørende notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato: 22. november 2012 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail: susanne.elmholt@agrsci.dk

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Udvikling i aktivitetsdata og emission

Udvikling i aktivitetsdata og emission Udvikling i aktivitetsdata og emission Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. marts 2019 Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen Institut for Miljøvidenskab Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Danmarks JordbrugsForskning ovember 2003 Totale kvælstofbalancer på landsplan Mark- og staldbalancer Arne Kyllingsbæk Ved opstilling af totale kvælstofbalancer på landsplan for en årrække fås et overblik

Læs mere

A3: Driftsmæssige reguleringer

A3: Driftsmæssige reguleringer Virkemidler til reduktion af N-udvaskningsrisiko A3: Driftsmæssige reguleringer Foto: Jørgen Eriksen. Foto: Jørgen Eriksen. Omlægning af malkekvægbrug til medfører typisk reduktion i kvælstofudvaskningen.

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking. Uffe Jørgensen. Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet BAGGRUNDSNOTAT: Beregning af effekter på nitratudvasking Uffe Jørgensen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 2012 Forudsætninger Effekten på nitratudvaskning af yderligere biomasseproduktion og/eller

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Plantedirektoratet INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Vedrørende omregningsfaktor mellem energiafgrøde og efterafgrøde Seniorforsker Finn Pilgaard Vinther Dato:

Læs mere

N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet

N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet N-min-prøver til bestemmelse af udvaskningspotentialet Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO Formål og mål At

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende bemærkninger fra Videncenter for Landbrug til DJF s faglige input til arbejdet med gødskningsbekendtgørelsen Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1990/ /11

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1990/ /11 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET -21/11 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 8 JUNI 212 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG N

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Notat om estimat af generel faktor for merudvaskning af kvælstof ved at anvende husdyrgødning frem for handelsgødning

Notat om estimat af generel faktor for merudvaskning af kvælstof ved at anvende husdyrgødning frem for handelsgødning Notat om estimat af generel faktor for merudvaskning af kvælstof ved at anvende husdyrgødning frem for handelsgødning Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. juli 2015 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet

Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. september 2014 Gitte Blicher-Mathiesen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/ /12

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/ /12 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1991/92-2011/12 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 025 JULI 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG

Læs mere

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl

Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Sædskiftets indre dynamik i økologisk planteavl Jørgen E. Olesen 1, Margrethe Askegaard 1 og Ilse A. Rasmussen 2 1 Afd. for Plantevækst og Jord, og 2 Afd. for Plantebeskyttelse, Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Grøn Viden. Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker. Karen Søegaard. Markbrug nr. 304 December 2004

Grøn Viden. Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker. Karen Søegaard. Markbrug nr. 304 December 2004 Grøn Viden Kvælstofgødskning af kløvergræsmarker Karen Søegaard 2 Kvælstof til kløvergræs har været i fokus et stykke tid. Det skyldes diskussionen om, hvor meget merudbytte man egentlig opnår for det

Læs mere

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer RHUS UNIVRSITT D - NTIONLT NTR FOR FØDVRR OG JORDBRUG Naturrhvervstyrelsen Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten Naturrhvervstyrelsen

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen

Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 97 Offentligt Statusrapport for VMP III med reference til midtvejsevalueringen Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks

Læs mere

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion

Principper om nitratudvaskning. Hans Spelling Østergaard Landscentret, Planteproduktion Principper om nitratudvaskning Hans Spelling Østergaard, Planteproduktion Afgrøde Sommer/vinter Relativ udvaskning Udvaskning, kg N pr. ha Lolland-Falster og Djursland Sjælland, Fyn og Østjylland Vest-

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige)

NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) NLES5 modellen Version 0.95 (ikke den endelige) Christen D. Børgesen. Agroøkologi, AU Jørgen E. Olesen. Agroøkologi, AU Peter Sørensen. Agroøkologi, AU Gitte Blicher-Mathisen. Bioscience, AU Kristian M.

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug

AARHUS UNIVERSITET. Til Landbrugsstyrelsen. Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Effektberegning af tiltagene i pilotprojekt om præcisionslandbrug Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015

Effekt af randzoner AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Effekt af randzoner Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. november 2015 Gitte Blicher-Matiesen 1, Ane Kjeldgaard 1 & Poul Nordemann Jensen 1 1 Institut for Bioscience 2 DCE Nationalt

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980 erne

Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980 erne Danmarks JordbrugsForskning November 2002 Danmarks Miljøundersøgelser Effekten af virkemidlerne i Vandmiljøplan I og II set i relation til en ny vurdering af kvælstofudvaskningen i midten af 1980 erne

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen

Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat vedr. tidlig såning af vintersæd i Landovervågningen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. februar 217 Anton Rasmussen Institut for Bioscience Rekvirent: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen

Læs mere

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs

Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Grøn Viden Markbrug nr. 3 November 24 Øget udnyttelse af kvælstof efter ompløjning af afgræsset kløvergræs Elly M. Hansen, Jørgen Eriksen og Finn P. Vinther $ANMARKS *ORDBRUGS&ORSKNING Markbrug nr. 3 November

Læs mere

KVÆLSTOFUDVASKNING OG GØDNINGSVIRKNING VED ANVENDELSE AF AFGASSET BIOMASSE

KVÆLSTOFUDVASKNING OG GØDNINGSVIRKNING VED ANVENDELSE AF AFGASSET BIOMASSE KVÆLSTOFUDVASKNING OG GØDNINGSVIRKNING VED ANVENDELSE AF AFGASSET BIOMASSE PETER SØRENSEN OG CHRISTEN DUUS BØRGESEN DCA RAPPORT NR. 065 SEPTEMBER 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1994/ /15

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1994/ /15 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1994/95-2014/15 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 079 JULI 2016 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Københavns Universitet. Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag. Publication date: 2018

Københavns Universitet. Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag. Publication date: 2018 university of copenhagen Københavns Universitet Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Næringsstofregnskaber vist som balancerede netværk

Næringsstofregnskaber vist som balancerede netværk Projektartikel Næringsstofregnskaber vist som balancerede netværk Indledning I pilotprojekt om balanceregnskaber opstilles næringsstofregnskaberne i tabeller. Men sådanne regnskaber kan også ses som (balancerede)

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 5 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 58259 Version 5 Dato 10-02-2015 00:00:00 Navn Johannes Søgård Adresse Klodhøjvej 50 Telefon 75335253 Mobil 20995833 E-Mail Kort

Læs mere

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder

Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder Forventet effekt på drivhusgasemissionen ved ændring af tilladt mængde udbragt husdyrgødning fra 1,4 til 1,7 dyreenheder (Harmonikravene) Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26.

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1995/ /16

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1995/ /16 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOF- OVERSKUD I LANDBRUGET 1995/96-2015/16 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 099 JUNI 2017 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1992/ /13

NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1992/ /13 NÆRINGSSTOFBALANCER OG NÆRINGSSTOFOVERSKUD I LANDBRUGET 1992/93-2012/13 FINN PILGAARD VINTHER OG PREBEN OLSEN DCA RAPPORT NR. 046 SEPTEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Professor Jørgen E. Olesen Kilder til kvælstofforsyningen i økologisk planteavl Deposition

Læs mere

Den forventede udvikling frem til 2015

Den forventede udvikling frem til 2015 Den forventede udvikling frem til 2015 Af Projektchef Torben Moth Iversen Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet VMP III aftalens enkelte elementer Målsætning 2015: Reduktion af fosforoverskud

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Estimering af marginaludvaskning af kvælstof med Daisy

Estimering af marginaludvaskning af kvælstof med Daisy Estimering af marginaludvaskning af kvælstof med Daisy Forskellige aspekter af systemmodellering Prof. Lars Stoumann Jensen og Adj. Prof. Merete Styczen, PLEN, KU. 01-03-2018 2 En mekanistisk modelleringstilgang:

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne.

Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Emissionsbaseret areal- og N regulering baseret på N-min målinger på markerne. Christen Duus Børgesen, AU-Agro Finn P Vinther, AU-AGRO Kristoffer Piil. SEGES Hans S. Østergaard. SEGES Helle Sønderbo, AU-AGRO

Læs mere

Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål

Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål Energi-, Forsynings- og klimaudvalgets spørgsmål om klimagasudledninger fra landbruget Bidrag til Folketingsspørgsmål Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. juni 2018 og Revideret

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til NaturErhvervstyrelsen Bestillingen: Revurdering af omregningsfaktorerne mellem pligtige efterafgrøder og alternative virkemidler

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model. Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU

AARHUS UNIVERSITY. N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model. Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU Oversigt Nitratudvaskning NLES4 modellen Regionale udvaskningsberegninger Nationale

Læs mere

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning

Koordinator for DJF s myndighedsrådgivning Plantedirektoratet Besvarelse/kommentering af to af landbrugets (Landbrug & Fødevarer) høringssvar på gødskningsloven. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Susanne Elmholt Dato: 19.08.2009 Dir.: 8999 1858

Læs mere