Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika"

Transkript

1 Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Udarbejdet af Trine Zeigermann Andersen & Dorthe Møllgaard Kristensen Hold nr 32 B Vejleder: Morten Bondo Christensen og Jørgen Lous Obligatorisk forskningstræningsrapport i speciallægeuddannelsen til Almen Medicin Feb

2 Indholdsfortegnelse Introduktion:... 3 Definition af begreber... 3 Otitis media:... 3 Otitis media acuta:... 4 Otitis simplex:... 4 Sekretorisk otitis media:... 4 Diagnostisering:... 4 Otoskopi:... 5 Tympanomatri:... 5 Andre diagnostiske tests:... 5 Behandling; "Golden Standard"... 6 Formål / Hypotese:... 6 Metode... 6 Litteratursøgning:... 6 Empirisk del:... 7 Resultater:... 7 Diskussion: Konklusion Bibliografi

3 Introduktion: Vi ønsker med denne opgave at undersøge associationen mellem udskrivelse af antibiotika til børn under 5 år i almen praksis og anvendelsen af tympanometer ved mistanke om otitis media(om). Otitis media er en meget hyppig lidelse hos børn i førskolealderen. Ved tre års alderen har ca. 80% oplevet mindst et tilfælde af otitis media acuta (AOM). Således udgør denne problematik ca.10% af alle kontakter i almen praksis (1). Vi taler altså om en samfundsøkonomisk tung lidelse i form af bl.a. barns 1. sygedag. Til trods for, at vi i Danmark har et relativt lavt forbrug af antibiotika sammenlignet med andre lande, så er der de sidste 10 år sket en væsentlig stigning på 32 % af ordinationen af antibiotika (2). Dette understreger vigtigheden af korrekt diagnose, og dermed korrekt sufficient behandling, og samtidig undgåelse af overbehandling. Der har været tradition for at behandle AOM med antibiotika. Der opleves i den kliniske hverdag et stort pres fra forældre om behandling, samt en tilbøjelighed hos læger til at imødekomme denne forventning (3). Det er dog vist, at intrakranielle komplikationer som fx mastoiditis og labyrintitis, forekommer meget sjældent. AOM har en høj grad af spontan helbredelse, og omkring 80% helbredes uden antibiotika. Det ser heller ikke ud til at antibiotika har en smertereducerende effekt indenfor første døgn. Hvis man skal forhindre 1 barn i at have smerter efter 2-7 dage, så er NNT=20. Dette skal ses i lyset af, at for hver gang man behandler 14 børn med antibiotika, oplever 1 barn bivirkninger i form af opkast, diarre og udslæt(1). Nyere internationale studier peger på, at en mere stringent diagnosticering med anvendelse af tympanometer mindsker risikoen for overdiagnostisering og dermed overbehandling (4) (3) (5) Effekten af antibiotika er markant større, hvor diagnosticering er mere stringent begrundet i, at det er de rigtige børn, som får antibiotika altså de som reelt har AOM. (5) Trods Nationale kliniske retningslinjer (5) er det stadig ikke alle praktiserende læger, der anvender tympanometri i diagnostiseringen af AOM (6) (7), og der er heller ikke en klar anbefaling for tympanometri i vejledningen fra specialeselskabet (1). Dette til trods for, at der er lavet et dansk studie, som viste, at praktiserende læger, der bruger tympanometri til at stille diagnosen AOM, udskriver antibiotika stort set ifølge guidelines (2). Et andet studie har vist, at et kort kursus / introduktion til tympanometri kan øge almen praktiserende lægers sikkerhed i diagnosticering (3). Vi synes derfor, det kunne være interessant at se, hvorvidt der i de praksis, hvor der hyppigt bliver anvendt tympanometer, er mindre forbrug/udskrivelse af antibiotika til børn mellem 0-5 år. Definition af begreber Otitis media: Otitis Media er en fællesbetegnelse for flere forskellige infektiøse/inflammatoriske tilstande i øret. Otitis media inddeles overordnet i to diagnostiske undergrupper, AOM og SOM. Forskellen ligger i den kliniske præsentation, samt om der er akut purulent inflammation, da begge tilstande involverer væske i mellemøret. Grundet forskellige behandlingstrategier, finder vi det vigtigt også at differentiere mellem AOM og OM-simplex. 3

4 Otitis media acuta: AOM er en akut infektion i mellemørets slimhinder, der opstår som følge af en dysfunktion i tuba auditiva, hvorigennem bakterier fra nasopharynx menes at sprede sig til mellemøret. Bakterier er årsag i % af tilfældene Pneumokokker % Hemophilusinfluenzae % Moraxellacatarrhalis< 10 % Gruppe A-streptokokker< 5 %(8) Samtidig infektion med vira og bakterier er hyppigt forekommende (1) Symptomerne kan være uspecifikke, men er oftest: Akut indsættende øresmerter, ofte efter forkølelse Forværring, ofte om natten eller når barnet lægger sig, uroligt barn, tager sig til øret Almentilstand noget reduceret, feber grader, nedsat hørelse Ved spontan perforation bliver smerterne mindre og der løber purulent sekret ud af øregangen(8) Otitis simplex: Her ses det samme symptombillede som ved AOM, men der er ikke væske i mellemøret. Denne tilstand vil ofte gå over af sig selv, men kan være et forstadie til AOM. Sekretorisk otitis media: SOM er en ikke-purulent inflammation i mellemøret med serøst og/eller mukøst sekret. Blandt mange andre betegnelser forekommer otitis media med effusion (OME) eller katar og "glueear". Kan forekomme som en følge af AOM Symptombillede er altså med fravær af akutte symptomer som feber og almen påvirkning, men tæller: Oftest få eller ingen symptomer Klapfornemmelse/let ved at blive svimmel? Gentagne kortvarige episoder med smerter Gradvis udvikling af hørenedsættelse, oftest lettere Dårlig sprogudvikling eller svækkede skolepræstationer Uforklarlig irritation hos mindre børn eller aggression i leg (8) Diagnostisering: Diagnosen AOM stilles ved: anamnese, klinisk undersøgelse i form af vurdering af almen tilstand (herunder temperatur) samt otoskopi og tympanometri (alternativt pneumonisk otoskopi) (3) (5) (2) (4). Undersøgelse af trommehindens mobilitet kan ikke stå alene som diagnostisk redskab. Det anbefales at anvende tympanometri fremfor pneumonisk otoskopi, mest af alt begrundet med mindre besvær for både læge og patient. For børn under 1-2 mdr. Kan tympanometer ikke anvendes (5) 4

5 Der er diskrepans mellem vejledningen udarbejdet af Sundhedsstyrrelsen, som anbefaler konsekvent anvendelse af tympanometer, mens anbefalingen udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin angiver "evt. brug af tympanometer"(5)(1) Der er i litteraturen på området koncensus omkring, at anvendelse af tympanometer indgår som central del i diagnostiseringen af AOM (3) Vi har derfor taget kontakt til arbejdsgruppen vedr. DSAMs vejledning, som kunne oplyse, at tympanometri højest sandsynligt vil fremgå som kriterie for diagnosen AOM i den reviderede udgave. Otoskopi: Ved AOM: Kraftig injiceret, fortykket og evt. fremhvælvende trommehinde, perforationer er ofte svære at lokalisere Ved OM simplex: lettere injiceret trommehinde i normalstilling. Tympanomatri: Normalt tales om 4 kurvetyper: A, B, C1 og C2. Figur lånt fra (5) Andre diagnostiske tests: Blodprøver har ingen plads i diagnosticering af AOM. Podning ved flåd kan komme på tale ved behandlingsresistent recidiverende AOM. 5

6 Klinik Otoskopi AOM OM simplex SOM Feber, øresmerter Feber, øresmerter, Ikke feber, uspecifikke Natlig forværring natlig forværring klager, dårlig søvn, smerter af kort varrighed, evt. Nedsat hørelse Rød injiceret trommehinde, som evt. buler ud Let rødme, rand rødme, ingen udbuling Tympanometri B eller C2 A eller C1 B eller C2 Udbulende trommehinde, ikke akut injiceret Behandling; "Golden Standard" Smertestillende behandling er stort set altid indiceret. Der anbefales: Paracetamol peroralt eller rektalt: 50 mg/kg legemesvægt pr. døgn delt på 3-4 doser(9)(1). Ved OM simplex ses an uden behandling evt. med en vent-og se-recept, hvor man kan indløse recepten, hvis tilstanden forværres. Ved AOM er førstevalg penicillin V. Der er diskrepans mellem anbefalinger af behandlingslængde, hvor promedicin anbefaler 50 mg/kg x 3 i 5 dage(9), mens DSAMs vejledning anbefaler 50 mg/kg i 7 dage(1; 4) Der er dog konsensus om at følgende altid skal behandles med antibiotika. Børn < 6 måneder Børn < 2 år med påvirket almentilstand og temp. > 38,5ºC, eller bilateral otitis media Børn med øreflåd og påvirket almentilstand (øredr.) Protraheret forløb (>3-5 dage). Formål / Hypotese: Målet med denne opgave er at undersøge associationen mellem anvendelse af tympanometri og udskrivelse af antibiotika til børn mellem 0-5 år i almen praksis. Vores hypotese er, at der i de klinikker, hvor man ikke rutinemæssig anvender tympanometer ved diagnostisering af AOM, sker en overdiagnostisering og dermed overbehandling/øget forbrug af antibiotika. Metode Litteratursøgning: Som udgangspunkt for baggrundsafsnit og ide til opgaven har vi taget udgangspunkt i de to gældende vejledninger for almen praksis. DSAM klinisk vejledning om Luftvejsinfektioner (1), samt Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for behandling med trommehindedræn (5), som også berører hvordan diagnosen otitis media stilles. 6

7 For uddybning har vi brugt referencelisten fra den nationale kliniske retningslinje, hvorfra vi har udvalgt reference nummer 2 (10) og reference nr 7(3), valgt ud fra titel. Herudover har vi valgt Lægehåndbogen ( samt pro.medicin.dk (9), som mange praktiserende læger bruger som dagligt arbejdsredskab. Vi har den 8. november 2016 foretaget en søgning på pubmed med MeSH ordene "DiagnosticTechniques, otological" "Otitis" "General Practice" Denne søgning gav 28 resultater. 18 artikler blev fravalgt pga. titlen, 3 blev fravalgt da, der fandtes nyere artikler med samme indhold, 2 blev fravalgt efter gennemlæsning af abstract, hvorefter artiklernes indhold ikke blev vurderet til at være relevant. Empirisk del: Til at beskrive forholdende i praksis i Region Midtjylland, har vi anmodet regionen om flg. data: Antal tympanometrier (ydelser) pr. praksis på børn under 5 år. Antal recepter fordelt på ACT-koder, pr. praksis på børn under 5 år Antal patienter pr. praksis Date skulle leveres på krypterede ydernumre. Det er desværre ikke lykkedes at få oplyst, hvor mange patienter, der er i de enkelte praksis, samt oplysning om praksis sammensætning. Vi har modtaget data strækkende sig over tre år Ydelse for tympanometri trådte i kraft i ACT-koderne er valgt ud fra en faglig vurdering af, hvad vi fandt relevant for behandling af AOM. Det handler om flg. præperater: Penicillin, Amoxicillin, Amoxicillin med clavulansyre, Ciprofloxacin dr., Claritromycin. Vi har yderligere modtaget data på antal urinstix, CRP-målinger og strep. A test. Data er behandlet og analyseret af statistikere på Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitetshospital. Resultater: Overordnet har vi fundet, at de praksis, der udfører mange tympanometrier, ligeledes har mange antibiotikaordinationer. Data viser ligeledes at mange tympanometrier er relateret til mange urinstix, CRP-målinger og Strep A test. 7

8 På figur 1a og 1b illustreres ovenstående korrelation for henholdsvis Penicillin og Amoxcicillin. Knap halvdelen af praksis i Region Midt anvender aldrig tympanometri som diagnostisk redskab. Den anden majoritet anvender tympanometer mellem 1-69 gange/år.10 % laver mere end 70 tympanometrier om året, mens meget få laver over 200 tympanometrier pr. år. Data er gældende for Se figur 2 og 3. Antal tympanometrier i 2014 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Ingen ,3 44,3 44,3 1 to ,3 25,3 69,7 25 to ,3 20,3 90, ,0 10,0 100,0 Total ,0 100,0 Figur 2 8

9 Det fremkommer af data ikke vist her at penicillin udgør 56% af de totale ordinationer, amoxicillin 38%, amoxicillin med clavulansyre samt clarithromycin hver 3%. På søjlediagram ses, at mange praksis laver mellem 0 og 30 recepter på hhv. Penicillin og Amoxicillin årligt, mens få praksis har mere end 100 recepter årligt. Se figur 4a og 4b. 9

10 Diskussion: Vi finder det overraskende, at de praksis, der udfører mange tympanometrier også er dem, der udskriver mange recepter. Der kan være mange forklaringer på dette. Den mest afgørende er formentlig manglen på data, der fortæller os noget om antal af børn i de enkelte praksis og størrelse af praksis. Det er således afgørende at kende antal patienter i praksis og ideelt antal børn under 5 år for at kunne besvare vores forskningsspørgsmål. Det har ikke været muligt at opnå alle de ønskede data indenfor tidshorisonten for denne opgave. Derved har vi ikke kunnet opnå nævneren i de beregninger, der skulle kunne sige noget om associationen mellem antal tympanometrier og mængden af ordineret antibiotika. Det vides således ikke om dem, der udfører mange tympanometrier er praksis med mange børn, som må tænkes naturligt at øge frekvensen af tympanometrier/forekomst af AOM. Vi ser, at de praksis, der ligger højt i anvendelse af tympanometrier også ligger højt på andre parakliniske test (strep-a, CRP og urinstix), hvilket kan tolkes som et udtryk for forekomst af mange børn. Da vi jo ikke har set journaler igennem, har vi ikke tal på, hvor mange tympnometrier der er brugt til at stille diagnosen AOM, og hvor mange der er kontroller af samme, eller i udført hos børn med SOM. Det er selvfølgelig en svaghed, ift. at kunne sammenligne antal udførte tympanometrier med antal recepter på antibiotica. 44 % af praksis i Region Midt anvender aldrig tympanometer i den kliniske hverdag. Det er overaskende og strider mod Sundhedsstyrrelsens anbefalinger, men for nuværende ikke mod DSAMs vejledning. Den litteratur, som vi i forbindelse med opgaven har gennemgået, viser med tydelighed, at tympanomeri har en vigtig plads i diagnosticeringen af AOM/SOM og især i forhold til differentieringen mellem AOM og OM simplex. Da der siden 2007 har været knyttet en ydelse på tympanometri, er der således hverken et fagligt eller økonomisk incitament til ikke at anvende tympanometer. Vi finder, at forholdet mellem penicillin og amoxicillin fordeler sig uhensigtsmæssigt i forhold til gældende anbefalinger. Her anbefales at % skal have penicillin V (1). Man kan overveje, hvorfor der er denne diskrepans, men da vi ikke har været ude at spørge praktiserende læger, kan vi kun gisne om, at det evt. kan være; patientpræferencer, lægens vaner, administrationshyppighed og smag. Diskussion af metode. Hvis vi havde kunnet opnå alle de ønskede data, så ville vi på en relativ nem måde kunne sige noget om relationen mellem hyppighed af anvendt tympanometrier pr. ex. 100 tilmeldte børn og mængden af ordineret antibiotikum. Da data er anonymiseret, hvad angår ydernumre og ikke indeholder personhenførbare oplysninger, så er det lovgivningsmæssigt ukompliceret at få og bearbejde data. Men det betyder også, at man ikke vil kunne udtale sig om en direkte sammenhæng mellem tympanometri og ordination for det enkelte individ. 10

11 Konklusion Vores hypotese var som udgangspunkt en forventning om, at jo flere tympanometrier man udførte des mindre antibiotika ville man udskrive, ud fra den betragtning, at man via tympanometri bedre kunne adskille AOM og OM simplex. Den sammenhæng har vi i opgaven ikke kunne påvise; tværtimod. Vi antager dog, at vi ikke kan konkludere retvisende på data, da vi mangler antal af børn tilknyttet de enkelte ydernumre. Fakta er, at 44% ikke anvender tympanometer. Hyppigheden af AOM taget i betragtning, så må det konkluderes, at der i disse praksis er børn med otitis media, som man må mistænke ikke diagnosticeres korrekt. Der er i Region Midt en præference for ordination af amoxcillin i forhold til penicillin, som er fagligt ubegrundet. På baggrund af ovenstående findes der et vedvarende behov for fortsat at sætte fokus på korrekt diagnosticering og fx hjælp til at få implementeret tympanometer i praksis, så der opnås bredere konsensus omkring behandling. Bibliografi 1. Dansk Selskab for Almen Medicin.Luftvejsinfektioner - diagnose og behandling. s.l. : Dansk Selskab for Almen Medicin, Ryborg, Søndergaard, Lous, Munck, Larsen, Hansen and Thomsen. Factors associated with antibiotic prescribing in children with otitis media. Family Medicine. 2013, Årg. vol. 13, Johansen, Lildholdt, Damsbo and Eriksen. Tympanometry for diagnosis and treatment ot otitis media in general practice. Family Practice. 2000, Årg. vol. 17, 4, s Heidemann, Lous, Berg, Christensen, Håkonsen, Jakobsen, Johansen, Nielsen, Hansen, Poulsen, Schousboe, Skrubeltang, Vind and Homøe. Danisk guidelines on management of otitis media in preschool children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. june 2016, s Sundhedsstyrrelsen.National Klinisk Retningslinje for Behandling med Trommehindedræn. s.l. : Sundhedsstyrrelsen, s Lous. Use of tympanometry in general practice in Denmark. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2014, 78, s Lous, Ryborg, Damsgaard and Munck. Tympanometry in general practice: use, problems and solutions. Family Practice. 2012, 29, s Regioner, Danske. Lægehåndbogen. [Online] Danske Regioner Friis, Hendel, Dalhofff, Bjerrum, Damkier and Sprogøe. pro.medicin. [Online] pro.medicin.dk. 10. Lous, Jørgen. Tympanometri, hvordan? En opdatering. Månedsskrift for almen praksis. marts 2013, s

12 11. Rosenkranz, Abbott, Reath, Gunasekera and Hu. Promoting diagnostic accuracy in general practitioner management of otitis media in children. Quality in Primary Care. 2012, Årg. 20, s

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Behandling med trommehindedræn. Mikkel Holmelund Øre-næse-halslæge i Helsingør

Behandling med trommehindedræn. Mikkel Holmelund Øre-næse-halslæge i Helsingør Behandling med trommehindedræn Mikkel Holmelund Øre-næse-halslæge i Helsingør Mellemørebetændelse Øvre luftvejsinfektion Akut otitis media Sekretorisk otitis media Væske i mellemøret (sekretorisk otitis

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN DIAGNOSTIK AF MELLEMØREBETÆNDELSE OG INDIKATIONER FOR TROMMEHINDEDRÆN MV. BLANDT BØRN I ALDERSGRUPPEN 0-5 ÅR 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

CRP. Klyngepakke. Introduktion

CRP. Klyngepakke. Introduktion Introduktion Hver dag bliver der i almen praksis målt CRP hos rigtig mange patienter. Men hvornår er det relevant at måle CRP og hvad en den kliniske betydning og konsekvens af målingen? Disse og andre

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Diagnostik af mellemørebetændelse. med trommehindedræn

Diagnostik af mellemørebetændelse. med trommehindedræn Børn med mellemørebetændelse er hyppige i konsultationen. Hvornår kan man overveje trommehindedræn? Skal man overveje antibiotika ved vedvarende øreflåd? Læs konklusionerne fra ny national klinisk retningslinje

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Møllevang januar Sygdomsfolder

Møllevang januar Sygdomsfolder Sygdomsfolder Møllevang januar 2018 Folderen er udarbejdet efter ønske fra forældre og personale i Møllevang og godkendt af Børnehuset Møllevangs forældrebestyrelse januar 2018. Vi ønsker et opslagsværk

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Tympanometri 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Typanometri 65år, speciallæge i oto, rhino laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Ass. speciallæge ansat 2009. Klinisk uddannet

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009/2010

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009/2010 Audit om luftvejsinfektioner Island 29/21 Resultater fra 13 læger i Island 29/21 Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 2. registrering januar/februar 21

Læs mere

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. Yderligere information Ønsker du yderligere information er du altid meget velkommen til at kontakte os. CPH Privathospital Rådhustorvet 4 3520 Farum Tlf.: 7021 8000 www.cph-privathospital.dk E-mail: info@cph-privathospital.dk

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

Infektioner og antibiotika blandt småbørn

Infektioner og antibiotika blandt småbørn Herlev og Gentofte Hospital Infektioner og antibiotika blandt småbørn En bog med viden til forældre Indledning Virus og bakterier Børn bliver syge, og mange forældre oplever, at deres barn nærmest altid

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin Dagens program Dagens program: Præsentation + opfølgning Det akutte røde r øje Praktisk oftalmoskopi Pause Øresmerter Praktisk otoskopi Praktisk tympanometri

Læs mere

National klinisk retningslinje. trommehindedræn. - Diagnostik af mellemørebetændelse. for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen

National klinisk retningslinje. trommehindedræn. - Diagnostik af mellemørebetændelse. for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og trommehindedræn - Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år National klinisk

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Psykofarmakaepidemien kan bekæmpes

Psykofarmakaepidemien kan bekæmpes Psykofarmakaepidemien kan bekæmpes Hvis vi skal det voldsomme overforbrug af antidepressiva til livs, er der behov for en holdningsændring hos de praktiserende læger. De skal indse, at medicinens bivirkninger

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, Publiceringsinformation v1.0 published on Sundhedsstyrelsen. 1 of 75

Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen, Publiceringsinformation v1.0 published on Sundhedsstyrelsen. 1 of 75 National klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn. Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 1. HVAD ER GIGTFEBER 1.1 Hvad er det? Gigtfeber er en sygdom forårsaget af bakterien Streptokokker

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Samarbejde med det kommunalt sygeplejefaglige personale om den ældre, svækkede borger hvordan kan praksispersonalet bidrage?

Samarbejde med det kommunalt sygeplejefaglige personale om den ældre, svækkede borger hvordan kan praksispersonalet bidrage? Praksispersonalet kan arbejde med at skabe bedre sektorovergange. Her kommer nogle bud på, hvordan det kan gøres, fx med en besøgsplanlægger. Af Anita Mink. Grafik: Heidi Borg Samarbejde med det kommunalt

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011

Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Salget af ADHD-medicin fra 2002-2011 Indhold RESUMÉ... 1 INDLEDNING... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 RESULTATER... 3 FORTSAT MARKANT STIGNING I ANTAL BRUGERE... 3 ANTALLET AF 6-12 ÅRIGE I BEHANDLING STAGNERER...

Læs mere

Akut rødt øje Peter Fahmy 2019

Akut rødt øje Peter Fahmy 2019 Akut rødt øje Peter Fahmy 2019 Grundregler Et rødt øje må gerne se dramatisk ud. Et rødt øje må godt være irriteret. Et rødt øje må ikke være smertefuldt. Nøgleordet er smerter! Oftest ikke svært at skelne

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Nationale antibiotikamål

Nationale antibiotikamål Region Hovedstaden Nationale antibiotikamål Hvordan når vi målet i primærsektoren? Magnus Arpi Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Herlev og Gentofte Hospital 5. oktober 2018 DE NATIONALE MÅL Carbapenemer

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse

Patientinformation. Akut bugspytkirtelbetændelse Patientinformation Akut bugspytkirtelbetændelse Kvalitet Døgnet Rundt Kirurgisk Afdeling Akut bugspytkirtelbetændelse Bugspytkirtlen producerer enzymer, som medvirker til fordøjelsen af kosten, vi spiser.

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Vent-og-se strategi & Safety-netting i almen praksis

Vent-og-se strategi & Safety-netting i almen praksis Vent-og-se strategi & Safety-netting i almen praksis Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus University Formål med sessionen Placere vent-og-se i en almenmedicinsk hverdag Overveje jeres egen brug af

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Diagnostik og behandling af. luftvejsinfektioner i almen praksis

Diagnostik og behandling af. luftvejsinfektioner i almen praksis Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 85 deltagere Region Midtjylland 218 1 Kolofon: Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis 218 Udgivet af:

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr Ørepine er en kendt sag for mange børnefamilier. Det er vigtigt for os at være velorienterede om lidelsen. Ikke alene på grund af de meget ubehagelige smerter, barnet har, men også på grund af den hørenedsættelse,

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom)

Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation Pladsgørende kikkertoperation (artroskopisk dekompression) for indeklemningssygdom i skulderen (impingement syndrom) Patientinformation, Artroskopisk dekompression Side 2 Du er blevet

Læs mere

5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER.

5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER. 5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER. Underviser: Sophie Rydahl Kursusleder: Peder Reistad Almen praktiserende læger, Kokkedal lægecenter Store Praksisdag den 25. januar 2018 1 Mål Igennem enkle cases

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER.

5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER. 5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER. Underviser: Sophie Rydahl Kursusleder: Peder Reistad Almen praktiserende læger, Kokkedal lægecenter National handlingsplan for antibiotika til mennesker 2017 1. Reducere

Læs mere

Diagnostik og behandling af. luftvejsinfektioner i almen praksis

Diagnostik og behandling af. luftvejsinfektioner i almen praksis Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 256 deltagere Region Nordjylland og Region Syddanmark 217 1 Kolofon: Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner i almen

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis

Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Gigtfeber og post-streptokok reaktiv artritis Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres sygdommen? Der findes ikke nogen specifik

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Hvornår er barnet raskt, og hvornår er barnet sygt?

Hvornår er barnet raskt, og hvornår er barnet sygt? Til forældre og personale Hvornår er barnet raskt, og hvornår er barnet sygt? Hygiejnevejledning til forældre og personale - Dagtilbud Din indsats gør en forskel sammen skaber vi god hygiejne Indhold Din

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Høringssvar til nationale kliniske retningslinjer for behandling med trommehindedræn

Høringssvar til nationale kliniske retningslinjer for behandling med trommehindedræn Dato 11-05-2015 Sagsnr. 4-1013-64/2 MAJAK majak@sst.dk Høringssvar til nationale kliniske retningslinjer for behandling med trommehindedræn 1. Erhvervsstyrelsen 2. Region Sjælland, Primær Sundhed 3. Region

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE

LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE LÆR HemoCue WBC DIFF AT KENDE UDFORDRINGEN At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Patientvejledning. Blokade. Med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse

Patientvejledning. Blokade. Med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse Patientvejledning Blokade Med binyrebarkhormon og lokalbedøvelse Anlæggelse af blokade med binyrebarkhormon og lokal bedøvelse sker for at dæmpe en irritationstilstand i og omkring væv. Du kan få lagt

Læs mere