Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet."

Transkript

1 Punkt 7. Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet i høring. at at at Ældre- og Handicapudvalget godkender høringsversion af Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet, der tildeles en tillægsbevilling for 2014 til Sektor tilbud for mennesker med handicap på i alt 19,8 mio. kr., og konsekvenserne for 2015 og 2016 fremsendes til Byrådet sammen med det øvrige budgetmateriale til august 2014 Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede ved budgetforliget for at der i løbet af budgetperioden skal ske en nedbringelse af udgifterne på handicapområdet, således at udgiftsniveauet senest i 2017 svarer til den aktuelle budgetramme for Nedbringelsen af udgifterne skal ske gennem en styrkelse det udviklingsarbejde, som i disse år pågår på handicapområdet. Byrådet ønskede inden sommerferien 2014 en konkret handlingsplan for det forestående udviklingsog omstillingsarbejde på handicapområdet. I beslutningen hedder det således: Byrådet vedkender sig at udfordringerne på handicapområdet på 35 mio. kr. ikke kan løses på kort sigt. Byrådet er derfor indstillet på, at forvaltningen får indtil senest 2017 til at gennemføre de nødvendige tilpasninger, herunder at give de nødvendige tillægsbevillinger i de enkelte budgetår. I forhold til den eventuelle fortsatte vækst i forvaltningens udgifter til borgere i tilbuddene med en førtidspension, afklares dette i en nedsat arbejdsgruppe mellem Borgmesterens Forvaltning, Ældreog Handicapforvaltningen og Familie og Beskæftigelsesforvaltningen. De personalemæssige konsekvenser af budgetforslaget vedrører særligt handicapområdet. Konsekvenserne kan endnu ikke opgøres, men vil blive forelagt Byrådet i forbindelse med behandlingen af handleplanen. Handleplanen forelægges byrådet før sommerferien Der foreligger nu en handleplan for udviklings- og omstillingsarbejdet på handicapområdet frem mod Den fortsatte tilgang - efter august af førtidspensionister med behov for tilbud på handicapområdet, er ikke en del af handleplanen. Til udvalgsbehandlingen vil foreligge en opgørel-

2 se over nettotilgangen af borgere og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed. Det er en forudsætning for den skitserede handleplan samt tillægsbevillingen, at den fortsatte vækst i førtidspensionister afklares i samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens forvaltning. Handleplanens tilblivelse Handleplanen er blevet til gennem et intensivt projektarbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor 6 bredt sammensatte arbejdsgrupper har arbejdet med forslag til udvikling og omstilling af handicapområdet i de kommende 4 år. Handleplanens indhold og intentioner Handleplanen bygger på de visioner og værdier, som er formuleret for handicapområdet, rehabilitering, samskabelse og velfærdsinnovation, og som giver sig til udtryk i det overordnede serviceniveau og i formuleringen af formålet for handicapområdet (budget ): Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar i eget liv og egen livskvalitet. Ambitionen bag handleplanen har været at tegne en langsigtet omstillings- og udviklingsproces. Målet har været at skitsere de indsatser, som skal sættes i værk for at handicapområdet udvikler sig i overensstemmelse med de vedtagne visioner og strategier, samtidig med at udgifterne holdes i ro. Handleplanen indeholder forslag til indsatser indenfor følgende overordnede områder: Styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed Målrettet rehabiliterende/habiliterende bostøtte Botilbudsområdet Nytænkning af dagtilbud Organisation og administration Økonomiske konsekvenser I overensstemmelse med Byrådets beslutning om at holde udgifterne i ro, er der arbejdet med det mål, at udgiftsniveauet senest i 2017 svarer til budgetrammerne for Det betyder konkret, at der er lagt op til en reduktion af udgifterne på 34,7 mio. kr. over en fireårig periode. Der er i handleplanen opstillet forslag, der resulterer i en nettoreduktion på i alt 39 mio. kr. frem mod Der er en vis usikkerhed omkring de konkrete reduktioner, og derfor er der fremlagt forslag, der lægger yderligere 4 mio. kr. til i nettoreduktion. Dette sikrer ligeledes luft til at afprøve nye tilgange og metoder gennem en række pilotprojekter. Det samlede nettobudget på handicapområdet er på godt 712 mio. kr. Dermed er der tale om en reduktion svarende til ca. 5,5 % af den samlede budgetramme til handicapområdet.

3 Handleplanens indsatser indebærer en reduktion i driftsudgifterne på i alt 50,3 mio. kr. En del af indsatserne medfører lavere takster, hvorfor der er modregnet forventede mindreindtægter på i alt 11,3 mio. kr. Handleplanen lægger op til et styrket samarbejde mellem borger, udfører og myndighed, der forudsætter tværgående investeringer som et led i at udmønte de øvrige indsatsområder. Investeringerne er en del af omstillingsprocessen men har ikke økonomisk effekt ud over år I de mellemliggende år vil investeringerne dog have en indvirkning på den samlede økonomiske effekt af handleplanen de enkelte år. Handleplanens økonomiske effekt i de enkelte år i forhold til nettodriftsudgifterne illustreres i nedenstående tabel. Der søges om tillægsbevilling for 2014 på i alt 19,8 mio. kr. 1 vedrørende det resterende beløb op til 24,7 mio. kr.. Konsekvenserne for 2015 og 2016 indgår i det øvrige budgetmateriale til august Økonomiske effekter af handleplanen Nettobudget Bostøtte Botilbud Dagtilbud Administration Investeringer Øvrige områder* I alt * Øvrige budgetposter indeholder bl.a. fællesudgifter i Handicapafdelingen til bl.a. barsel og arbejdsskader, ledsagerordning og støttekontaktpersonordning samt udgifter i Visitationen voksenhandicap til bl.a. personlig hjælperordning (BPA). Tidsplan Forvaltningsledelsen ÆH 01. april 2014 Ældre- og Handicapudvalget (1. behandling) 09. april 2014 Høring: 11. april 6. maj 2014 FMU AMU-Handicap AMU Myndighed OMU Fagcentrene i Handicapafdelingen LMU Visitation Voksen Handicap Handicaprådet 1 Beløbet på 19,8 mio. kr. udgøres af det oprindelige sparekrav på 34,7 mio. kr. fratrukket sparekrav på engangsbeløb på 10 mio. kr. i 2014 samt handleplanens effekt på 4,9 mio. kr. i 2014.

4 DH og deres medlemsorganisationer Familie- og Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Ældre- og Handicapudvalget (2. behandling) 28. maj 2014 Magistraten 10. juni 2014 Byråd 16. juni 2014 BILAG 1: UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET - HANDLEPLAN BILAG 2: Bilagsrapport - Handleplan for Udvikling og omstilling af handicapområdet Beslutning: Anbefales. med tilføjelse af: at det er Beskæftigelsesudvalgets vurdering, at Handleplan til udvikling og omstilling af handicapområdet er en grundigt gennemarbejdet plan, der med fokus på en rehabiliterende eller habiliterende indsats er et godt og positivt udgangspunkt for en samlet bæredygtig udvikling og omstilling på handicapområdet. Det hedder sig i sagsfremstillingen, at "Det er en forudsætning for den skitserede handleplan samt tillægsbevillingen, at den fortsatte vækst i førtidspensionister afklares i samarbejde mellem Ældreog Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Borgmesterens forvaltning". Efter afrapportering fra arbejdsgruppen, er det efterfølgende i arbejdsgruppen afklaret, at der ikke er nogen vækst i tilgangen til førtidspension. Tværtimod er der et markant fald fra 2012 til 2013, og tilgangen forventes at falde yderligere i 2014 og det giver faktiske merudgifter i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen som følge af reformen samt merudgifter til serviceudgifter på kr. 2-5 mio. årligt, hvad der også fremgår af rapporten. Merudgifter, der må indgå i budgetlægningen for Familie og Beskæftigelsesforvaltningen er som bestiller på især bostøtteområdet enig i forslaget om korte, fleksible og afgrænsede forløb, gruppebostøtte, virtuel bostøtte og fokus på netværk, men en ændring i serviceniveau skal afspejles i taksten for bostøtten. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen gør opmærksom på, at den virtuelle bostøtte ikke må stå alene ligesom de enkelte udførerteams bør være præcise på metodevalg i indsatsen i samarbejde med myndighed. Per Clausen er bekymret for, at den økonomiske ramme for Handleplanen vil give forringet service til borgere med handicap.

5 Mariann Nørgaard og Anne Honoré Østergaard var fraværende.

6

Projektbeskrivelse - Udvikling og Omstilling på handicapområdet

Projektbeskrivelse - Udvikling og Omstilling på handicapområdet Baggrund og formål Som konsekvens af budgetforliget for 2014-2017 har byrådet besluttet, at det igangsatte udviklingsarbejde på handicapområdet skal styrkes. Dette skal sikre, at der i løbet af budgetperioden

Læs mere

Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag.

Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag. Punkt 3. Fælles serviceniveau for SEL 85 Bostøtte i egen bolig - 1. behandling - godkendelse af høringsgrundlag.. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og handicapforvaltningen indstiller til

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med

Læs mere

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift

Orientering om Etablering af enheden Fremdrift Punkt 5. Orientering om Etablering af enheden Fremdrift 2018-041695 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering: Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets

Læs mere

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV

Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV Punkt 11. Godkendelse af realisering af Aalborg AKTIV 2016-033769 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse, at Handicapafdelingen, som led i udmøntningen af

Læs mere

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE 14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 09:00. AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 09:00. AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg AALBORG BYRÅD Mødet den 12.02.2014, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg 1. Temadrøftelse for..... 1 2. Godkendelse af dagsorden.... 3 3. Orientering om midtvejsstatus på udviklings- og omprioriteringsstrategien

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl DGI Huset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 30.03.2016 kl. 09.00-14.00 DGI Huset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse: Budget 2017 - Forslag

Læs mere

Endelig afrapportering

Endelig afrapportering UDVIKLING OG STYRING AF BOSTØTTEOMRÅDET Endelig afrapportering August 2013 Indholdsfortegnelse: Udvikling og styring af bostøtteområdet 1. Indledning 2. Udvikling af serviceniveau og ydelsespakker 3. Udvikling

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P

SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P SKITSEFORSLAG TIL DESIGNPLAN D E S I G N AF FREMTIDENS INDSATSER T I L M E N N E S K E R M E D H A N D I C A P 2019 2022 Designplan 2019-22 Baggrund Det specialiserede socialområde er under økonomisk pres,

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 28.11.2017 kl. 09.00-10.30 Mødelokale E, 3. etage, Sønderbro 12 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at sagsbeskrivelsen med tilhørende

Læs mere

Opsamling på høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, Handleplan , Handicapområdet

Opsamling på høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, Handleplan , Handicapområdet Opsamling på høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, Handleplan 2014-2017, Handicapområdet Herunder præsenteres en opsamling på de indkomne høringssvar til handleplanen. Dokumentet følger

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling Punkt 3. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at de vejledende serviceniveauer

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 08:00. Lounge, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Ældre- og Handicapudvalget. Mødet den , kl. 08:00. Lounge, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg AALBORG BYRÅD Mødet den 22.01.2014, Lounge, AaB Konference, Harald Jensens Vej 9, Aalborg 1. Temadrøftelse for... 1 2. Godkendelse af dagsorden.... 3 3. Godkendelse af projektdeltagelse.... 4 4. Tidsplan

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 23.10.2019 kl. 09.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af s møder 2 3 Godkendelse

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Udvikling og omstilling af handicapområdet Handicapområdet Handleplan

BILAGSRAPPORT. Udvikling og omstilling af handicapområdet Handicapområdet Handleplan BILAGSRAPPORT Udvikling og omstilling af handicapområdet Handicapområdet Handleplan 2014-2017 Indhold BILAG 1: Principper for indsatsen, Serviceniveau i voksen og handicap... 3 Bilag 2 Projektbeskrivelse

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Godkendelse af Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet

Godkendelse af Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet Punkt 4. Godkendelse af Handleplan for omsætning af vision 2020 på aktivitetsområdet 2015-044117 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at Handleplan for omsætning af

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundheds- og

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Sundheds- og Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 08.02.2017 kl. 09.00-15.00 Sundheds- og Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Besigtigelse af byggepladser 2 3 Godkendelse af Årshjul for

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Egholm Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 06.04.2017 kl. 12.00-10.00 Egholm Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om tidsplan for behandling af

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Musiksalen, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Beskæftigelsesudvalget Mødet den 24.08.2016 kl. 12.30-15.00 Musiksalen, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-

Læs mere

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker.

Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. Punkt 11. Godkendelse: Samarbejdsmodel for Kantine i Hammer Bakker. 2014-35857. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse: Ældre- og Handicapforvaltningen giver

Læs mere

Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet

Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Projekt Udvikling og Omstilling på Handicapområdet Status pr. 30. januar 2014 Arbejdsgruppernes andel af besparelsen Ovenstående diagram viser den relative fordeling af besparelsespotentialet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016

Læs mere

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Punkt 5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 2016-000983 Forvaltningen indstiller til, At Forvaltningens forslag til bæredygtighedsmål og -indsatser

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Reorganisering af ledelsesfelter i Fagcenter for Socialpsykiatri (beslutning).

Reorganisering af ledelsesfelter i Fagcenter for Socialpsykiatri (beslutning). Punkt 4. Reorganisering af ledelsesfelter i Fagcenter for Socialpsykiatri (beslutning). 2012-34510. Handicapafdelingen indstiller til Forvaltningsledelsens godkendelse At Reorganiseringen af ledelsesfelter

Læs mere

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres &

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Aalborg Kongres & Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.08.2016 kl. 13.00-15.00 Aalborg Kongres & Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Nyt Aalborg Universitetshospital 2 3 Afrapportering

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE

AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE AALBORG A K T I V PROTOTYPEPROJEKTBESKRIVELSE AALBORG A K T I V Radikal nytænkning af beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap Indledning I regi af handleplanen for udvikling og omstilling af

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Høring vedr. budget Generel orientering

Høring vedr. budget Generel orientering Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling Punkt 2. Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling 2019-008844 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2018

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Handicaprådet Mødet den 27.01.2015 kl. 15.00 Stigsborg Brygge 5, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af referat 2 3 Aalborg Kommunes

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

2. grundsten og tilgang for handicapområdet frem mod 2017

2. grundsten og tilgang for handicapområdet frem mod 2017 Notat fra FTR erne i Styregruppen vedr. Udvikling og omstilling på handicapområdet 2013-2017 (med forvaltningens svar) 1. indledning Vi anerkender selvfølgelig både baggrunden for arbejdet og de udfordringer/problemer

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2019. Tillægsbevilling 2018-015335 Magistraten indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender følgende

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Hver strategi er konkretiseret i en række delmål. For hvert delmål er yderligere beskrevet hvilke indsatser, der skal understøtte målene.

Hver strategi er konkretiseret i en række delmål. For hvert delmål er yderligere beskrevet hvilke indsatser, der skal understøtte målene. Forslag til Mål & 2015-2016 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave (mission) at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 11.03.2019 kl. 16.00-16.04 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat

Læs mere

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling

Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling 2019-023127 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at de vejledende serviceniveauer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol EKSTRAORDINÆRT MØDE Dato: 16. juni 2011 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:45 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kayerødsgade 37, 2. sal

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Kayerødsgade 37, 2. sal Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Familie- og Socialudvalget Mødet den 24.11.2017 kl. 09.00-11.00 Kayerødsgade 37, 2. sal Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af økonomirapportering

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 07.08.2019 kl. 09.00-15.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem

Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem Punkt 4. Godkendelse af Kvalitetsstandarden for 2017 for rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem 2016-015414 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at forslaget til

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale)

Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale (tidl. rammeaftale) Punkt 8. Godkendelse af Udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 (tidl. rammeaftale) 2017-042729 indstiller til Byrådet - at det vedhæftende udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 vedr. det specialiserede

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014. Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.

Læs mere

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 Punkt 13. Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 2017-000634 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende:

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling

Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Ændret organisering af tilbud til børn, unge og familier med særlige behov og af netværkskoordinatorerne 1. behandling Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2019

Budgetstyringsprincipper 2019 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Orientering om konsekvenser af Budgetforlig

Orientering om konsekvenser af Budgetforlig Punkt 7. Orientering om konsekvenser af Budgetforlig 2017-2020 2015-061922 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering redegørelse om konsekvenser af det vedtagne Budget 2017-2020. Beslutning:

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber

Vi vil tættere på naturen! Vi vil være nysgerrige og lærende! Fordi vi kan mere i fællesskaber NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Morten Knudsen 5. januar 2019 Allerød Kommunes politiske styringsmodel Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne

Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne Punkt 6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå

Læs mere