نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد"

Transkript

1 آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن

2 Visste du det? ISBN: آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016

3 این رساله حاوی معلومات موجود در قوانين سویدن درباره ازدواج اجباری است. آنھایی که قربانی ازدواج اجباری یا در معرض خطر ازدواج اجباری و یا ازدواج زیر سن ١٨ سال ھستند میتوانند با استفاده از معلومات این رساله خواستار کمک شوند. ھمچنين شما به صفت نزدیکان فردی که مجبور به ازدواج شده یا در معرض خطر چنين عقدی است میتوانيد یکی از مخاطبان این رساله باشيد. مقدمه ھدف از این رساله آگاھیدھی به مردم درباره حقوقشان است و اینکه ھرگاه با موضوع ازدواج اجباری روبهرو شدند چه اقداماتی را میتوانند صورت دھند. اعمال و معيارھایی که در دیگر کشورھا پذیرفتهاند میتوانند در کشور سویدن جرم پنداشته شوند. بنابراین مھم است که ھمه به این مسائل آگاھی داشته باشيم. فدراسيون سراسری پناھندگان سازمان حقوق زنان ايرانی - بخش زنان ٣

4 ٣ ٧ ٩ فھرست مقدمه برای شمايی که آسيبپذيريد قانون در اينباره چه میگويد ٩ ازدواج اجباری ١٠ سفر فريبنده به ھدف ازدواج اجباری ١٠ قوانين برای ازدواج خ ردساالن سختتراند رسميت ازدواجھای اجباری ازدواج خ ردساالن و ازدواجھای غيرحضوری ١١ مربوط به کشورھای خارجی ١١ ازدواج مربوط به گروهھای مذھبی ١٢ معلومات بيشتر درباره قواعد جديد ١۴ قابل توجه والدين ١۴ فرزندتان حق دارد بدون ازدواج اجباری زندگیاش را به پيش ببرد ١۵ ١٧ آيا من بهمثابه پدر يا مادر حق ندارم درباره زندگی اطفال خود تصميم بگيرم معلومات تماس ۴

5 نظر به ماده شانزدھم اعالميه جھانی حقوق بشر مردان و زنان بالغ حق دارند بدون ھيچگونه محدودیتی از نوع نژاد مليت یا دین با یکدیگر پيوند زناشویی برقرار کنند و خانوادهای را بنياد نھند. ھمه سزاوار و دارای حقوق برابر در ھنگام بستن عقد زناشویی دوران زندگی مشترک و ھنگام فسخ آناند. ھمچنين در این ماده آمده که عقد ازدواج تنھا با آزادی و رضایت کامل ھمسران خواھان ازدواج صورتپذیر است. یعنی حق انتخاب ھمسر تصميم به ازدواج یا عدم آن برای شما محفوظ است. تنھا افراد بالغ و دارای سن قانونی مجاز به ازدواجاند و سن قانونی در سویدن ١٨ سالگی است. باتأسف امروزه در سویدن داشتن حق زندگی با فرد مورد عالقه برای بسياری از اطفال و نوجوانان یک رؤیاست و غالبا به گرایش جنسی و ھویت جنسی آنان اھميتی داده نمیشود و بيان خواستهھای جنسی توسط آنان امری دشوار است. آنھا از حق گزینش ھمسر و تصميم به عروسی محروماند. والدین و سایر نزدیکان با توسل به خشونت تھدید و فشار خود تصميم میگيرند که فرزندان چه زمانی و با چهکسی ازدواج کنند. تزویج کودکان و نوجوانان بيشتر در رخصتیھای تابستانی زمانی که والدین آنھا به کشورھای اصلی خود برمیگردند صورت میگيرد. ھرچند بسياری از جوانان دوست دارند بيرون از کشور سفر داشته باشند اما عده دیگری ھستند که نمیخواھند بيرون از سویدن سفر کنند. در سویدن قانون مبارزه با ازدواجھای اجباری وجود دارد. با وصف این بسياریھا خالف خواستھایشان به ازدواج داده میشوند. شاید اینھا از حقوقشان در این مورد و مواردی دیگر نيز کمکھای موجود در این زمينه بیخبرند. ھمچنين شاید نمیخواھند خواستهھای والدینشان را نادیده بگيرند یا از پيامدھای سرپيچی از دستورات آنھا میترسند. ۵

6

7 برای شمايی که آسيب پذيريد ممکن است بهچالشکشيدن والدین یا فرھنگ خانوادگی سنتھا و الگوھای زندگی برای شما دشوار باشد اما باید بدانيد که ھرگاه بخشھایی از فرھنگ و سنتھا باعث افسردگیتان شود میتوانيد آن را نپذیرید بدون اینکه بخشھای مفيد و مثبتی از فرھنگ و رسومتان را از دست دھيد. فرھنگ چيزی است که ھمواره در حال تغيير است و بعضی اوقات قوانين جدید میتوانند دليلی برای دگرگونی فرھنگھا و سنتھا باشد. والدین شما ممکن است فکر کنند چيزھایی را که برای شما مناسب است انجام میدھند. در ھمين حال شما نيز فکر میکنيد که نباید خالف اراده پدر و مادرتان گام بگذارید اما تصميمھای پدر و مادر نمیتواند ھميشه درست باشد. شما بعد از گذشت زمان ممکن است بخواھيد با کسی که دوستش دارید زندگی کنيد و شاید ھم نخواھيد ھرگز عروسی کنيد. ازدواج با کسی که او را نمیشناسيد ممکن است ناراحتکننده باشد. داشتن چنين افکار و احساساتی کامال عادی است و جدیگرفتن آن نيز مھم است. اینکه شما میخواھيد حق زندگی از آ ن خودتان باشد به این معنا نيست که شما والدینتان را دوست ندارید یا به آنھا احترام نمیگزارید بلکه حقيقت این است که این زندگی از آ ن شماست و کسی حق ندارد شما را به ازدواج مجبور سازد. زندگی عاری از اجبار و خشونت حق شماست و ھيچکسی نمیتواند آن را از شما بگيرد. شاید برایتان گفته شود که دختران و پسرانی که در مقابل ازدواجھای اجباری ایستادگی میکنند و معيارھای خانوادگی و زندگی را مورد پرسش قرار میدھند به عزت و آبروی خانواده آسيب میزند. پرسش جدی اما این است که این چهگونه عزتی است که باعث میشود شما تمام عمرتان را با افسردگی سپری کنيد چرا باید خود و زندگیتان را قربانی حيثيت و عزت موھوم فاميلی کنيد این چهگونه عزتی است که به بھای اجبار کودکان به زندگیای که دوستش ندارند به دست میآید ٧

8 نگرش ناموسی به زنان و تقدم عزت موھومی خانواده بر ارداه و خواست فردی زنان باعث میشود که گرایشھای جنسی مردان و زنان توسط افراد دیگر کنترول شود. در چنين حاالتی اکثرا خانواده یا حلقهھای نزدیک به شما میخواھند در مواردی چون انتخاب ھمسر سبک زندگی یا اظھارات شخصی تابع اراده آنھا باشيد. قابل یادآوری است که حيثيت و آبرو چيزی نامنعطف نيست نيز چيزی نيست که مجبور باشيد به ھرقيمتی خود را با آن ھماھنگ کنيد. مردم و خانوادهھا میتوانند بدون ھراس از اینکه به عزت و آبرویشان آسيبی برسد زندگیشان را به پيش ببرند. ٨

9 قانون در اينباره چه میگويد پس از اول جوالی سال ٢٠١۴ احکام جدیدی به اجرا درآمدند که ھدف از آن حمایت ھرچه بيشتر از افراد در برابر ازدواجھای اجباری و ازدواج کودکان و محافظت از حقوق آنان است. دو مورد جدید جرمی در قانون جزا درج شده است: یکم جرم تزویج اجباری و دوم جرم سفرھای فریبنده با ھدف تزویج اجباری. ازدواج اجباری در بخش چھارم بخش فرعی 4 مربوط به قانون جزا حکمی درباره جرم ازدواج اجباری وجود دارد به این شرح: ھرکسی که مرتکب جرم تزویج اجباری میشود درواقع شخص دیگر را با اعمال فشار سوءاستفاده از موقف خود یا آسيبپذیری او مجبور به ازدواج یا رابطهھای مشابه ازدواج میسازد. یعنی فردی که شخص دیگر را با استفاده از خشونت یا تھدیدھا مجبور به ازدواج میسازد درواقع جرمی را عليه او مرتکب شده است. این امر ھمچنين شامل حال افرادی میشود که به خشونت یا تھدید متوسل نمیشوند بلکه از بيچارگی طرف مقابل سوءاستفاده میکنند و آنھا را وادار به پذیرش اراده خود میکنند. بهگونه مثال در حاالتی که قربانی به مجرم وابستگی داشته باشد او میتواند از آسيبپذیری و ناچاری قربانی سوءاستفاده کند نيز افراد بزرگسال در خانواده میتوانند یکی از اعضای خانواده را وادار کند که خالف ارادهاش عروسی کند یا بدون نظرداشت خواستھای او مراسم عروسیاش را برگزار کنند. این حکم ھمچنين اشخاصی را در برابر رشتهھای ازدواجگونه محافظت میکند یعنی این حکم حتا عروسیھایی را که در ادارات دولتی سویدن ثبت نشدهاند تحت پوشش قرار میدھد رشتهھایی که نظر به ٩

10 قواعد و ھنجارھای عرفی دونفر را زوج میپندارد. این مورد میتواند شامل اشکال مختلفی از عروسیھای مذھی یا سنتی باشد. مجازات عامالن ازدواج اجباری حبس تا مدت چھار سال است و حتا شخصی که به تالش برای ارتکاب جرم ترویج اجباری فریبدادن و ترتيبدادن سفر با ھدف تزویج اجباری دست میزند میتواند مجازات شود (موارد زیر را مشاھده کنيد). ھرکسی که مرتکب جرم تزویج اجباری شود در سویدن محکوم به مجازات است حتا اگر تزویج اجباری در کشوری که این عمل در آن صورت گرفته جرم پنداشته نشود یا عامل تزویج اجباری در ھمان کشور قبال به ارتکاب این جرم مجازت شده باشد. به تاریخ ١۵ جوالی سال ٢٠١۶ مردی در محکمه ناحيه لوند به جرم وادارکردن دخترش به ازدواج با مردی در افغانستان محکوم به مجازات شد. سفر فريبنده به ھدف ازدواج اجباری جرم سفر فریبنده با ھدف تزویج اجباری در حکم بخش چھارم بخش فرعی 4 قانون جزا تصریح شده است. این مورد شامل حاالتی میشود که شخصی طرف مقابل را فریب دھد و به بيرون از سویدن ببرد و سپس او را با اجبار و سوءاستفاده از اختياراتش به عقد کسی درآورد. مجازات این جرم حبس تا مدت 2 سال است. قوانين برای ازدواج خ ردساالن سختتراند امکان عروسی زیر سن قانونی فسخ شده است و پایينترین سن ازدواج بدون استثنا ١٨ سالگی است. ١٠

11 رسميت ازدواجھای اجباری ازدواج خ ردساالن و ازدواجھای غيرحضوری مربوط به کشورھای خارجی مقررات مربوط به رسميتیافتن ازدواجھایی که در بيرون از سویدن صورت میگيرند نيز سختتر شدهاند. به رسميت شناختهشدن ازدواج رویداده در کشورھای خارجی در سویدن به این معناست که ازدواج براساس قوانين اینجا معتبر و با شرایط ازدواج در سویدن ھمخوان باشد. براساس قوانين جدید باید دالیل فوقالعادهای وجود داشته باشد تا یک ازدواج خ ردسال یا ازدواج اجباری در سویدن ثبت شود. ھمچنين برای به رسميت شناختهشدن ازدواجھایی که در بيرون از سویدن بدون حضورداشت زوج و زوجه صورت گرفتهاند نيز باید دالیل فوقالعادهای وجود داشته باشد. دالیل استثنایی شرایطی بسيار پيچيده دارد و درواقع ھدف این است که چنين ازدواجھایی تنھا در حاالت استثنایی مورد شناخت رسمی قرار گيرند. ازدواج مربوط به گروهھای مذھبی ازدواج عبارت است از رشته زناشویی بين دو تن. برای اینکه ازدواج معتبر باشد الزم است مراسم عروسی توسط شخص ذیصالح اداره خدمات حقوقی مالی و اداری انجام گيرد. شخصی ذیصالح نيز کسی است که دارای مجوز قانونی برای بستن عقد نکاح افراد است. در کليساھا و مساجد اکثرا اشخاصی حضور دارند که دارای مجوز بستن عقد نکاح ميان افراداند. با روی کار آمدن احکام جدید وضعی شرایط ازدواج سختتر شده است از این رو ھرگاه اداره خدمات حقوقی مالی و اداری نظر به دالیل قناعتبخش دریابند که کليساھا یا مساجد بدون درنظرگرفتن قوانين رسمی عقدھای نکاح را میبندند و مراسم ازدواج را برگزار میکنند و چنين تصميمھایی سبب تزویج زیر ١٨ سال یا برگزاری مراسم عروسی خالف ميل زوجھا میشود به آنان مجوز داده نخواھد شد. ١١

12 معلومات بيشتر درباره قواعد جديد برای ارتقای آگاھی خود به قوانين جدید در این زمينه لطفا»محافظت قوی در برابر ازدواجھای اجباری و ازدواج کودکان و الحاق کنوانسيون شورای اروپا درباره خشونت عليه زنان (پيشنھاد 2013/14:208)«را مطالعه کنيد. بھتر است بدانيد چنانچه خود آسيبپذیر باشيد یا شخصی دیگر (نزدیک به شما) آسيبپذیر باشد کمک و حمایت در دسترس است! سکوت خود را بشکنيد و شجاعت بيان داشته باشيد! این تصميم مربوط به زندگی شماست! ١٢

13 آيا شما از سفر به ب ي رون از کش ور ن گ راناي د آي ا احساس میکنيد کسی بر فشار میآورد تا کاری را ک ه نمیخواھيد انجام دھيد آيا احس اس م یک ن ي د خ ال ف اف راد ھ م س نت ان از آزادیھ ای مش اب ه ب رخ وردار نيستيد آيا تھديد میشويد آيا شما قربانی خشونت و تخلفايد ھرگاه پاسخھایتان مثبت باشد شما میتوانيد با کارمندان مکتب اداره خدمات اجتماعی نھادھای صحی خانهھای امن زنان یا پوليس محلهتان تماس بگيرید. شما ھميشه میتوانيد از مکتب اداره خدمات اجتماعی خدمات صحی و پوليس تقاضا کنيد تا با نزدیکانتان تماس بگيرند. شما میتوانيد از طریق شماره تلفون ١١۴١۴ با پوليس تماس بگيرید. ھرگاه موضوع عاجل یا جنایتی در حال وقوع باشد با شماره ١١٢ تماس بگيرید. نگرانیھا و نياز به محافظتشدن از خود را به آگاھی آنان برسانيد. آیا در جریان سفر به کشورتان میترسيد که مبادا شما را خالف ميلتان به ازدواج کسی درآورند به یاد داشته باشيد که کاپی پاسپورت و شماره تلفونتان را به سفارت سویدن در کشور اصلیتان بسپارید نيز شماره تلفون دوست یا آشنایتان در سویدن شماره تلفون بعضی از ادارات رضاکار در سویدن را نيز با خود داشته باشيد. (یادتان باشد که امکان گمشدن موبایل نيز وجود دارد). سازمانھای رضاکاری نيز وجود دارند که میتوانند برای شما کمک و حمایت الزم فراھم سازند. با مراجعه به وبسایت میتوانيد درباره سازمانھا و ادارات رضاکار به معلومات بيشتری دست یابيد. ١٣

14 قابل توجه والدين فرزندتان حق دارد بدون ازدواج اجباری زندگیاش را به پيش ببرد از اول جوالی سال ٢٠١۴ بدینسو احکام جدید جرمی و مدنی با ھدف تقویت ھرچه بيشتر افراد در برابر ازدواجھای اجباری و ازدواجھای زیر سن قانونی و حفاظت از حقوق آنان نافذ شده است. بسيار مھم است که درباره قوانينی که از کودکان و نوجوانان در برابر ازدواج اجباری محافظت میکند بدانيد. در سویدن ھيچکسی نمیتواند زیر 18 سالگی ازدواج کند. ھمچنين موارد زیر ممنوع است: تزویج کودکان سفرھای بيرون از سویدن با ھدف تزویج کودکان و نوجوانان تزویج شخصی خالف ميل او جرم سنگينی است که مجازات حبس تا ۴ سال را در پی دارد. كودكان سزاوار مراقبت مصي ونيت و پرورش خوباند. شخصيت و فرديت كودكان بايد مورد احترام باشد و آنها نبايد مورد تنبيه بدني يا ساير رفتارهاي تحقيرآميز قرار گيرند. ) بخش 6 بخش فرعي 1 قانون والدين) ١۴

15 سویدن اعالميه جھانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را تصویب کرده است. در این اعالميه حقوق ھمه افراد بيان شده است. با توجه به محتوای این اعالميه ازدواج تنھا براساس رضایت زوج و زوجه میتواند صورت گيرد. طبق کنوانسيون شورای اروپا (که سویدن نيز عضو آن است) درباره جلوگيری از خشونت عليه زنان و خشونتھای خانوادگی و مبارزه با آن سویدن باید اقداماتی مبنی بر فسخ یا انحالل ازدواجھای اجباری اتخاذ کند. حکومت پارلمان ادارات محلی و ارگانھای دولتی مسؤوليت دارند اطمينان حاصل کنند و نظارت کنند که برنامهھا و قواعد تأمينکننده حقوق اطفالاند. پارلمان حين انفاذ قوانين جدید این حقوق را مدنظر خواھند گرفت و محاکم باید حقوق مندرج در کنوانسيون اطفال را نيز رعایت کنند. عالوه بر موارد دیگر از اطفال باید در برابر سوءاستفاده جنسی فيزیکی و تزویج اجباری محافظت شود. آیا من بهمثابه پدر یا مادر حق ندارم درباره زندگی اطفال خود تصميم بگيرم والدین حق دارند درباره اطفالشان تصميم بگيرند اما باید نظرات آنھا را نيز در نظر بگيرند. ھرچه سن فرزندان باالتر رود به ھمان اندازه میتوانند درباره زندگی خود تصميمھای بھتری بگيرند. والدین باید چيزی را انجام دھند که برای فرزندانشان بھتر است این حرف بدین معنی است که آنھا باید به فرزندانشان اجازه دھند تا آرا افکار و احساساتشان را بيان کنند و بگذارند که شخصيت فرزندانشان توسعه یابد. به عنوان پدر یا مادر شاید فکر کنيد که شما با تزویج آنھا برای آنان کاری نيکو میکنيد. شاید فکر کنيد خوب است که اطفالتان از سنتھای خانوادگی پيروی کنند. اما باید به یاد داشته باشيد که نداشتن تمایل آنان به ازدواج نشانه این است که آنھا از این ازدواج در آینده رنج خواھند برد. شاید نيت شما نيک باشد اما باید بدانيد که مجبورکردن فرزندتان به ازدواج ھرگز به معنای مھربانی شما با آنھا نيست. به عنوان پدر یا مادر شاید در موضوع ازدواج با فرزندتان ھمنظر ١۵

16 باشيد و به زندگی آنھا احترام بگزارید با آنھم شاید تحت تأثير محيطتان قرار داشته باشيد. در چنين حالتی مھم است که منفعت کودکتان را در نظر بگيرید و با اداراتی که میتوانند با شما در این موارد کمک کنند تماس بگيرید. ھرگاه تصور میکنيد درباره به ازدواج دادن کودکان و نوجوانانتان تحت فشار محيطتان قرار دارید میتوانيد در اینباره با دفتر خدمات اجتماعی یا پوليس محلتان مشورت کنيد. نظر به بخش ۵ و بخش فرعی ١١ قانون خدمات اجتماعی اداره خدمات اجتماعی مسئوليت دارند که به اطفال قربانی جرایم و خانوادهھایشان کمک و از آنان حمایت کنند. پوليس میتواند با شماره ١١۴١۴ با ما تماس بگيرد. قانون پشتيبان شماست شمایی که میخواھيد از فرزندتان در برابر تزویج خالف ميلشان محافظت کنيد. ١۶

17 ھرگاه قربانی ازدواج اجباری استيد يا کسی را میشناسيد که در چ نين وضعيتی ھست با پوليس اداره خدمات اجتماعی يا مراجع زير تماس بگيريد. ادارات معلومات درباره شما را محرم نگاه میدارند و از ھرگونه کمک به شما دريغ نخواھند کرد. تلفون حمایتی ملی آیا شما کارمند حرفهای یا رضاکارید و به مشورت نياز دارید به عنوان مثال کودک یا نوجوانی را میبينيد که در معرض ستم ناموسی خشونت ازدواج کودکان ازدواج اجباری و مثلهکردن جنسی قرار داشته باشد ھدف از تلفون حمایتی کمکرسانی از طریق ادارات ذیربط به کودکان آسيبپذیر نوجوانان و بزرگساالن برای دسترسی به حمایت و کمک مورد نياز آنان است. شماره تلفون: وبسايت: محبت بیھزینه است صفحه چتی با عنوان»محبت بیھزینه است«برای افرادی چون شما تھيه شده است. برای کسانی که احساس میکنند بر زندگی و آیندهشان تسلط ندارند یا احساس میکنند زندگیشان مبتنی بر خواستھا و فشارھای خانوادگی محدود شده است. شما میتوانيد درباره ھمهچيز بپرسيد مثال : محدودیتھا حقوق محبت ازدواجھای اجباری ظلمھای ناموسی و رفتارھای خشونتآميز مثله جنسی و غيره. ١٧

18 سازمان حقوق زنان ما عليه خشونت خانوادگی خشونت و ستم ناموسی کار میکنيم. ما به آنھایی که به کمک نياز دارند یا صرف میخواھند درباره حقوقشان معلومات بيشتری حاصل کنند کمک میکنيم. ما برای اطفال و زنانی که مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند فعاليتھای متعددی سازمان میدھيم. برای معلومات بيشتر لطفا با ما تماس بگرید. شماره تلفون: دفتر: موبایل: ایميل: فيس صفحه انترنيتی: Homepage: Kvinnorattsforbundet.org نه روسپی نه ستمدیده اين اداره به زنان تحت ستم کمک میکند. شماره تلفون: شماره تلفون: مرکز بحران برای زنان و کودکان استکھلم: گوتينبرگ: مالمو: انجمن ملی مبارزه با خشونتھای ناموسی شماره دفتر: شماره موبايل: ١٨

19

20 تنھا افراد بالغ و دارای سن قانونی مجاز به ازدواجاند و سن قانونی در سويدن ١٨ سالگی است.

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015

DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 NYHEDSBREV OM DANSK SOM ANDETSPROG FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DET FLYVENDE TÆPPE : 29 : 2015 FASTHOLDELSESTASKFORCE SÆTTER FOKUS PÅ DEN SPROGLIGE DIMENSION PÅ EUD Af Kristine Hecksher, konsulent i FastholdelsesTaskforce,

Læs mere