Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:"

Transkript

1 Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv. Begge dele er væsentlige forudsætninger for, at du er i stand til at yde faglighed og kvalitet i dit arbejde, få dit arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen og trives med et langt arbejdsliv. Bl.a. har forskning vist, at indflydelse på arbejdstid og indflydelse på arbejdsopgaverne generelt har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, helbredet og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Arbejdsmiljø Dit arbejdsmiljø er primært reguleret af lovgivning, men med et øget arbejdspres og øgede krav til dig, er der altid fokus på arbejdsmiljøområdet også ved overenskomstforhandlingerne. I Sundhedskartellet ser vi et behov for fremadrettet at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø fx gennem personalepolitiske projekter og samtidig påvirke det politiske system, så forbedringerne især sker gennem lovgivning, offentlig regulering og Arbejdstilsynets indsats. Ved OK15 aftalte vi et periodeprojekt om det psykiske arbejdsmiljø og inden skal der ligge en midtvejsevaluering. På baggrund af denne kan vi bl.a. se på, om vi ved skal fortsætte med at prioritere midler til projekter med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Balance mellem arbejdsliv og privatliv Ønsker til arbejdstidens længde og placering er meget individuelle, og afhænger som regel af, hvor i livet du befinder dig. Det kan være du lige er blevet forælder, bedsteforælder, ramt af sygdom i den nærmeste familie, eller måske er du ved at tage en efteruddannelse. Der er derfor flere områder, hvor man kan overveje at aftale nye eller flere individuelle rettigheder: En timebank, hvor du op- og nedsparer timer fra fx afspadsering eller mer-/overarbejde En fritvalgs-/selvvalgskonto med beløb, som du kan bruge til flere forskellig formål, fx omsorgsdage, seniordage, uddannelse eller pension En ret til fuldtids- eller deltidsansættelse En ret til afspadsering af over-og merarbejde og ulempeydelser Rettigheder i forbindelse med særlige vilkår, som fx senior, barns sygedage, barsel, forskellige andre familiemæssige forhold, orlov Eventuelle forbedrede rettigheder skal betales af den samlede ramme ved overenskomstforhandlingerne. Man kan også sige, at flere eller nye rettigheder i givet fald bliver på bekostning af lønforbedringer, fx generelle lønstigninger. Eller også skal de forbedrede rettigheder betales af den enkelte ved fx opsparing eller valg indenfor en afsat pulje/konto og i så fald på bekostning af den enkeltes generelle lønstigninger. Er der brug for en større grad af individuelle rettigheder i overenskomsterne, og på hvilke områder? Skal fællesskabet bære eventuelle omkostninger for disse muligheder? Hvilke individuelle rettigheder, kan den enkelte selv bære fx ved opsparing eller valg indenfor en pulje/ konto?

2 Arbejdstid Ved de seneste OK-forhandlinger har arbejdsgiver ønsket at fjerne flere af de værn der beskytter fritiden. Omvendt har vi i Sundhedskartellet ønsket at beholde dem og gerne udbygge dem. Forskelligt syn på arbejdstidsreglerne Arbejdsgiver har i stigende grad fokus på øget produktivitet og fleksibilitet mens vi i Sundhedskartellet har haft et større fokus på arbejdsglæde, kvalitet i opgaveløsningen og en fornuftig løn. Bl.a. har arbejdsgiver ved de seneste overenskomstforhandlinger stillet krav om at få fjernet varslingsgodtgørelser for over- og merarbejde, omlagt tjeneste mm. Det er små tillæg, som ikke fylder meget på din lønseddel; men det er tillæg, som giver et signal om, at der skal passes på din fritid. Generelt oplever mange at arbejdstidsreglerne er under pres på både det kommunale, regionale og statslige område. Arbejdstidsregler og god arbejdstilrettelæggelse Vi bliver ofte mødt med en påstand om at vores arbejdstidsregler gør det besværligt for arbejdsgiver at udnytte personaleressourcerne bedst muligt. Det kan vi ikke genkende i Sundhedskartellet. Området er da også blevet undersøgt mange gange, senest i forbindelse med Arbejdstidsprojektet på Regionernes område i OK-15 perioden. I undersøgelsen kunne det konstateres, at arbejdstidsreglerne ikke hæmmer en god arbejdstilrettelæggelse på hospitalerne og man konstaterede samtidigt, at når I har indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen, håndteres ændringer i tjenesteplanerne med kort varsel nemmere og mere gnidningsfrit. Arbejdstidsregler i fremtidens sundhedsvæsen Supersygehuse, kortere indlæggelsestid og mere fokus på forebyggelse stiller nye krav til jer ude på sygehusene og i kommunerne. Den almindelig arbejdstid fra 7 15 er allerede nu mange steder udvidet til 7 20, og det er formentlig en udvikling der vil fortsætte. I Sundhedskartellet mener vi, at de nuværende arbejdstidsregler sagtens kan rumme de ændringer, der vil ske i arbejdstilrettelæggelsen på grund af udviklingen. Tillæggene i arbejdstidsreglerne Set på landsplan og i gennemsnit for Sundhedskartellets grupper sker der kun en begrænset udbetaling af overarbejde (under 1% af den samlede løn). Aften og natarbejde giver et %-tillæg til timelønnen og bliver typisk udbetalt. Det er klart den største andel af genebetalingerne, der ligger hér og den udgør op til 10% af den samlede løn for de forskellige grupper i Sundhedskartellet. Der ydes tillæg for indkald på fridøgn med mindre end 14 dages varsel og pga. tillægget størrelse (ca. 500 kr. pr gang) er det også en markant genebetaling. Mindre markant er de små tillæg for manglende varsel for overarbejde, merarbejde og omlagt tjeneste. Er der behov for enklere arbejdstidsregler? Hvis ja, hvilke områder vil I særligt pege på? Kan en mulighed være at lade nogle arbejdstidsregler gælde for dem der går i skiftende vagter og andre for dem, der kun arbejder i dagtjeneste i hverdagene? Hvis der skal ske forbedringer af ulempebetalingerne (aften, nat, weekend, varslingsgodtgørelser) hvad vil I så prioritere øverst? Hvis arbejdsgiverne igen stiller forslag om at fjerne nogle af varslingsgodtgørelserne, er der så nogen I synes vi godt kan undvære? Eller skal de forbedres?

3 Fag og kompetenceudvikling Din fortsatte udvikling af faglige kompetencer står højt på dagsordenen. Både på din arbejdsgivers og på din egen. Men mange oplever, at ønsket om fortsat udvikling af de faglige kompetencer er svært at imødekomme med de få penge, som der er afsat på den enkelte arbejdsplads. Eller det er umuligt at finde tiden til både den faglige opdatering og efterfølgende at få forankret den nye viden i hverdagen. Det har du krav på i dag Du har krav på en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) med din arbejdsgiver. Denne samtale skal bl.a. bruges til at drøfte dine udviklingsbehov og -ønsker, konkrete aktiviteter samt hvordan der følges op. Du har også krav på, at der bliver udarbejdet en udviklingsplan for dig, hvor der fastsættes konkrete udviklingsmål for dig. Denne plan skal der mindst hvert andet år følges op på af din leder og dig. En udviklingsplan kan være et helt konkret redskab til at sikre, at der kommer en retning i din faglige udvikling og at der kommer konkrete resultater. Du har derimod ikke et egentligt krav på at deltage i bestemte aktiviteter eller kurser, som forbedrer din faglighed. Rammerne for hvor mange penge der kan bruges og hvor meget tid der kan afsættes til din faglige udvikling afhænger altså af de aftaler, som du kan indgå med din leder. Og som din tillidsrepræsentant i dialog med ledelsen kan skabe rammerne for. Både penge og tid er arbejdsgivernes ansvar I udgangspunktet er der Sundhedskartellets holdning, at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre at de ansatte har de nødvendige kompetencer. Derfor er det også arbejdsgiverne, der skal betale for de ansattes efter- og videreuddannelse. En række organisationer (bl.a. FOA og BUPL) valgte i 2013 at oprette kompetencefonde på det kommunale og regionale område målrettet særlige uddannelsesindsatser for egne faggrupper. Disse organisationers medlemmer har dermed selv været med til at finansiere øget kompetenceudvikling for den enkelte. Sundhedskartellet valgte ikke at lægge penge i en kompetencefond, fordi sikring af de ansattes realløn og købekraft havde højere prioritet. Et stærkere fokus på vores faglighed Din faglighed og dine kompetencer forventes at blive et centralt fokusområde for forhandlingerne ved. Arbejdsgiverne vil gerne etablere en kompetencefond for Sundhedskartellets grupper og lægge nogle af de kommende lønstigninger i denne kasse. Selvom arbejdsgiverne vil presse på for at aftale en kompetencefond, udelukker det ikke, at Sundhedskartellet vil fastholde, at der er andre veje til at forbedre adgangen til kompetenceudvikling for de ansatte i social og sundhedsvæsenet. Blandt andet kan man styrke de rettigheder, som knytter sig til de individuelle udviklingsplaner. Hvornår har du senest lært noget nyt? Hvornår har du senest være på kursus eller efteruddannelse? Har du de rette kompetencer til at udføre dine opgaver? Hvis ansvar er det, at du udvikler dig og lærer nyt? Skal vi fortsætte som hidtil? Kan en kompetencefond være vejen frem og hvad skal en kompetencefond i givet fald finansiere dine eller din arbejdsgivers ønsker til kompetenceudvikling eller begges? Hvad med en individuel opsparingskonto? Hvordan sikres det, at der bliver tid og plads til at lære nyt?

4 Løn Når der ved overenskomstforhandlingerne bliver afsat midler til generelle lønstigninger til dig og dine kollegaer, betyder det, at løntrin og kronetillæg reguleres med en aftalt procentuel stigning. Vi mener i Sundhedskartellet, at de generelle lønstigninger som minimum skal sikre din realløn. De generelle lønstigninger kan være forskellige i staten, kommunerne og regionerne. Dette hænger sammen med at der er en række faktorer som spiller ind, når det fastlægges hvor store stigninger der er plads til, og på hvilket tidspunkt. Reguleringsordningen Reguleringsordningen har eksisteret siden midten af 1980 erne, og hensigten har været at sikre parallelitet i lønudviklingen mellem det private arbejdsmarked og de offentlige forhandlingsområder, henholdsvis kommuner, regioner og staten. Reguleringsordningen fungerer på den måde, at hvis lønudviklingen har været større på det private arbejdsmarked end på det offentlige arbejdsmarked, får de offentligt ansatte en lønstigning, som svarer til 80 % af forskellen. Hvis lønudviklingen omvendt har været lavere på det private arbejdsmarked end i det offentlige, trækker man 100 % af forskellen fra de generelle lønstigninger. 80/100-skævheden er det såkaldte privatlønsværn. Lønstigninger på grund af reguleringsordningen har typisk været udmøntet som generelle lønstigninger. Puljemidler Ud over de generelle lønstigninger, har der været tradition for at afsætte midler til forhandlinger af emner, som ikke går på tværs af alle grupper. Puljemidlerne eller midlerne til de forskellige grupper har varieret meget i størrelse ved de respektive overenskomstfornyelser. Puljemidlernes størrelse har blandt andet været påvirket af hvor mange midler der var til rådighed, når de generelle lønstigninger skulle sikre reallønnen. Puljemidlerne har typisk været anvendt til forbedringer som ikke er ens for alle. Det kan være forbedringer af arbejdstidsaftalen, forhøjelse af pension til afgrænsede grupper eller lønforbedringer til udvalgte grupper. Er løn den højeste prioritet? Er løn vigtigere end forbedringer af fx pension og arbejdstid? Skal alle stige lige meget i løn? Skal den lokale løndannelse være et emne ved overenskomstforhandlingerne? OK-periodernes forbedringer i forligene på det regionale område og forbrugerprisudvikling Hvad viser figuren? Søjlerne viser rammernes størrelse ved overenskomstforhandlingerne de sidste 20 år. Der er både to- og tre-årige overenskomster. Den stiplede linje viser prisudviklingen i overenskomstperioden. Når søjlerne er højere end den stiplede linje, er lønnen steget mere end prisudviklingen, og der har været en reallønsudvikling.

5 Rammen Rammen er betegnelsen for de udgifter, som arbejdsgiverne vil få som følge af et overenskomstforlig. Det vil sige, det er en opgørelse af den samlede omkostning ved forliget, uanset hvornår i perioden udgifterne rent faktiske bliver udbetalt. Den dækker over lønstigninger, andre forbedringer af vores aftaler, fx barsel- eller seniorvilkår, midler til organisationsforhandlinger samt andre projekter, som bliver aftalt ved forhandlingerne mv. Rammens størrelse Rammens størrelse er bestemt af en række faktorer som ligger udenfor forhandlingsrummet. Størrelsen påvirkes blandt andet af hvor lang aftaleperioden er, og hvor store udgifter der er plads til i kommunernes og regionernes økonomi på baggrund af økonomiaftalerne. Forhandlingerne om rammen tager afsæt i forventningerne til den private lønudvikling og forventningerne til den såkaldte reststigning. Reststigningen er betegnelsen for den lønudvikling som ligger ud over de lønstigninger, der er aftalt i forliget, blandt andet lokale lønforbedringer, erfaringsbestemte lønstigninger og ændringer i gennemsnitslønnen på grund af ændringer i personalesammensætningen. Reststigningen kan være positiv eller negativ. Med en reguleringsordning bliver lønudviklingen på det kommunale og det regionale område bestemt af lønudviklingen på det private område. Reguleringsordningen sikrer parallelitet i lønudviklingen mellem det private arbejdsmarked og henholdsvis kommuner, regioner og staten. Det vil sige, hvis den samlede effekt af de centralt aftalte lønstigninger og de lokalt aftalte lønstigninger er forskellig fra den private lønudvikling, sikrer reguleringsordningen paralleliteten. Når rammen bliver aftalt, er det forventningerne til de private lønstigninger, forventningerne til de forhold som påvirker henholdsvis den kommunale, regionale og statslige lønudvikling, som forhandles. Derudover forhandles profilen i forliget, det vil sige hvornår forbedringerne skal komme til udbetaling. Hvis rammen skal forhøjes yderligere, forudsætter det at der tilføres midler udefra - for eksempel fra Folketinget. Anvendelsen af rammen Midlerne i rammen kan dels anvendes til generelle forbedringer og dels til forbedringer som alene vedrører Sundhedskartellet grupper (de specielle forhandlinger). De generelle forbedringer er lønstigninger, eventuelle udmøntninger fra reguleringsordningen, forbedringer af de generelle aftaler mv. De generelle aftaler er de aftaler som gælder for alle grupper i henholdsvis kommuner og regioner, for eksempel ferieaftalen eller aftale om familiemæssige vilkår. De generelle forbedringer forhandles af Forhandlingsfællesskabet, hvor Sundhedskartellet sidder med i forhandlingsdelegationerne Forbedringerne som kun påvirker Sundhedskartellets overenskomster og arbejdstidsaftaler bliver forhandlet at Sundhedskartellets organisationer. De bliver finansieret at de midler til organisationsforhandlinger, som bliver reserveret indenfor rammen til formålet. Det er ved disse forhandlinger de enkelte organisationer aftaler de forbedringer, der er vigtige for netop deres medlemsgrupper. Udgangspunktet er, at organisationernes pulje udgør den samme procent af organisationens lønsum, så hvis nogle grupper skal tilgodeses, vil det være på bekostning af forbedringer til andre grupper. Den samlede ramme består således af udgifterne til de generelle forbedringer som forhandles af Forhandlingsfællesskabet og af de forbedringer som Sundhedskartellet organisationer forhandler til egne grupper.

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 Kære TR. Vi skal snart i gang med at forhandle nye overenskomster. Der er mange vigtige ting på dagsordenen: Hvor store lønstigninger skal vi

Læs mere

Oversigt over resultater ved OK18 - stat, regioner og kommuner. Resultatet af forhandlingerne på KL-området

Oversigt over resultater ved OK18 - stat, regioner og kommuner. Resultatet af forhandlingerne på KL-området 15. oktober 2018 Oversigt over resultater fra OK18 C.1.4. Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver Oversigt over resultater ved OK18 - stat,

Læs mere

Forlig på KL og RLTN

Forlig på KL og RLTN Forlig på KL og RLTN Lønstigninger De samlede lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 6, 82 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen - KL De samlede lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 6,81

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultatet

Gennemgang af aftaleresultatet Gennemgang af aftaleresultatet 2018-2021 Kære medlem. Du skal nu til at stemme om resultatet af aftaleforhandlingerne. I det følgende gennemgås de enkelte elementer i resultatet. Du er meget velkommen

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på RLTN s område. Den 28. april 2018 er der opnået enighed mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på RLTN s område. Den 28. april 2018 er der opnået enighed mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 28. april 2018 17-0310.5 Hovedelementerne i forliget på RLTN s område Den 28. april 2018 er der opnået enighed mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat URAFSTEMNING OK15 Et balanceret resultat Den danske økonomi er i bedring. Det har vi mærket under overenskomstforhandlingerne, og det afspejler sig også i resultatet. Vi har skabt et resultat, der er bedre

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil 31.3.2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i regioner

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Regioner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Regioner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Regioner Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Regioner Teknisk gennemgang Regioner 5 Regioner Indhold Indledning 6 Rammen

Læs mere

OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område

OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område Aftalerne på det kommunale område er nu i hus. Forlig og forhandlingsprotokoller er nu forhandlet på plads. Der er tale om et 3-årigt

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 27. april 2018 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 27. april 2018 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 27. april 2018 17-0310.4 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 27. april 2018 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Kommuner Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 5 Kommuner Indhold Indledning 6 Rammen

Læs mere

Urafstemning OK18 Stat

Urafstemning OK18 Stat Urafstemning OK18 Stat Et godt og solidarisk resultat Der har været et enestående sammenhold i fagbevægelsen ved OK18 mellem regionale, kommunale og statslige lønmodtagere. Et sammenhold der har betydet,

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det regionale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det regionale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det regionale område DET SAMLEDE RESULTAT FOR OK13 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,92 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen)

Læs mere

OK-18 Forlig - RLTN. Forhandlingsfællesskabet

OK-18 Forlig - RLTN. Forhandlingsfællesskabet Forlig - RLTN Forhandlingsfællesskabet Forbedring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,81% incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Orienteringsmøde om OK18-resultatet. xx xx.xx.2018

Orienteringsmøde om OK18-resultatet. xx xx.xx.2018 Orienteringsmøde om OK18-resultatet xx xx.xx.2018 Disposition 1. Sammenfatning af CFU-resultatet 2018 2. Hvad så nu den nærmeste fremtid? 3. Ordet er frit 4. Tak for nu Et lille flashback til tiden før

Læs mere

OK18 Samlet resultat for DS

OK18 Samlet resultat for DS OK18 Samlet resultat for DS I denne præsentation får du: Indholdet i de generelle forlig på det kommunale og regionale område Indholdet i DS eget forlig med KL og RLTN Hvad sker der nu? OK18 gennembruddet

Læs mere

Ansatte i regioner. Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM

Ansatte i regioner. Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM Ansatte i regioner Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne

Læs mere

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Behandling af forhandlingsresultaterne fra OK18 Indstilling: Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Læs mere

Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 3F København STEM OG BESTEM

Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 3F København STEM OG BESTEM Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 3F København STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne med en

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU

OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU OK18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM Ansatte i kommuner Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind

Læs mere

Kildeparken 16. april #EnLøsningForAlle (klik på linket)

Kildeparken 16. april #EnLøsningForAlle (klik på linket) OK18 1 Kildeparken 16. april 2018 #EnLøsningForAlle (klik på linket) 2 Tiden frem til i dag Et forlig og ikke en mæglingsskitse! 3 Tiden frem til i dag Lokal opbakning til forhandlingerne! Listen af aktiviteter

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indledning og kontakt... 3 Overenskomstresultatets omfang... 3 CFU forliget... 3 DTS forliget... 3 Periode og

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

OK-18 Forlig - KL. Forhandlingsfællesskabet

OK-18 Forlig - KL. Forhandlingsfællesskabet Forlig - KL Forhandlingsfællesskabet Forbedring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,82 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Ensartet lønudvikling for alle sektorer

Ensartet lønudvikling for alle sektorer Lønudviklingen 1. kvartal 2019, Danmarks Statistik 3. juni 2019 Ensartet lønudvikling for alle sektorer Lønnen for statsansatte steg i 1. kvartal 2019 med 2,1 pct., hvilket er 1 pct.-point lavere end i

Læs mere

Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse.

Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse. Ansatte i regioner Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

Læs mere

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse

OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Yngre Læger, marts 2015 OK 15 resultatet - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 15 resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte

OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det kommunale og regionale område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt

Læs mere

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet.

Hermed fremsendes generelle krav til OK18 på det kommunale og regionale område fra Sundhedskartellet. Forhandlingsfællesskabet Løngangsstræde 25, 1. 1468 København K. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 03-11-2017 J.nr.: 17/12453 Til

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

STEM OG BESTEM. Ansatte i kommuner

STEM OG BESTEM. Ansatte i kommuner Ansatte i kommuner Rengøringsassistenter Ikke-faglærte lønarbejdere, der arbejder i køkken og med rengøring Erhvervsuddannede serviceassistenter og rengøringsteknikere. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

Læs mere

I

I Relevante resultater fra OK18 på det offentlige område Der foreligger nu et forhandlingsresultat for de offentlige overenskomstforhandlinger i 2018 (OK18). Resultaterne har været til (ur)afstemning, og

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

OK 18-resultat - Yngre Lægers redegørelse

OK 18-resultat - Yngre Lægers redegørelse OK 18-resultat - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 18-resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne, staten og kommunerne.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 2 OK 2018 RESULTATER INDHOLD DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 FÆLLES FOR BÅDE DET REGIONALE OG DET KOMMUNALE OMRÅDE 3 Reallønsfremgang 3 Parallelitet med det private 3 Lavtløns-

Læs mere

Ansatte i staten. Teknisk personale ved Det Kongelige Teater STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Teknisk personale ved Det Kongelige Teater STEM OG BESTEM Ansatte i staten Teknisk personale ved Det Kongelige Teater STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne med

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Ansatte i regioner. Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM

Ansatte i regioner. Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM Ansatte i regioner Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi

Læs mere

Tiltagende lønstigningstakter i den offentlige sektor

Tiltagende lønstigningstakter i den offentlige sektor Lønudviklingen 4. kvartal, Danmarks Statistik 4. marts 2019 Tiltagende lønstigningstakter i den offentlige sektor Lønnen for statsansatte steg i 4. kvartal med 3,1 pct., hvilket er 0,4 pct.-point højere

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL Overenskomstforhandlinger 2018 mellem KL og DJØF/DM/IDA Mellem parterne er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomst for

Læs mere

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru.

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. Ansatte i kommuner Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. april 2019 Gældende indtil 30. september 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

Offentligt Ansattes Organisationer

Offentligt Ansattes Organisationer Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme og periodelængde En tre-årig OK-periode Et samlet resultat på 4,50 pct. 2 Ramme og reguleringsordning OK15 Udmøntning 1.4.2015 1.4.2016 1.4.2017 1.12.2017 I alt

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2019 Gældende indtil 31.december 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

LPnyt nr. 2018:01 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2018

LPnyt nr. 2018:01 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2018 LPnyt nr. 2018:01 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2018 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indhold... 2 Løn generelt... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2 Økonomien ved organisationsforhandlingerne...

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Overlægeforeningens redegørelse om OK 18 resultatet på det regionale område.

Overlægeforeningens redegørelse om OK 18 resultatet på det regionale område. OK 18 resultatet Overlægeforeningens redegørelse om OK 18 resultatet på det regionale område. Overenskomstforhandlingerne på overlægeområdet blev afsluttet med indgåelse af aftale på det generelle område

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018 (kommuner) Den 12. december 2017 Sagsnr. S-2017-748 Dok.nr. D-2017-18923 jjm/bef Note Overenskomstens område og varighed 1. Udvidelse af

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Hvordan skal arbejdstiden være på din arbejdsplads? Kredsbestyrelsens pejlemærker. DSR, Kreds Syddanmark

Hvordan skal arbejdstiden være på din arbejdsplads? Kredsbestyrelsens pejlemærker. DSR, Kreds Syddanmark Hvordan skal arbejdstiden være på din arbejdsplads? Kredsbestyrelsens pejlemærker. DSR, Kreds Syddanmark 1 1. Indledning For at understøtte sygeplejerskernes arbejdsmiljø og at der sker en kobling mellem

Læs mere

Ansatte i staten. Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM Ansatte i staten Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været

Læs mere

MEDLEMSMØDE KONSULATIONSSYGEPLEJERSKER OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER. Mandag d. 27. august 2018

MEDLEMSMØDE KONSULATIONSSYGEPLEJERSKER OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER. Mandag d. 27. august 2018 MEDLEMSMØDE KONSULATIONSSYGEPLEJERSKER OG SYGEPLEJERSKER HOS SPECIALLÆGER Mandag d. 27. august 2018 VELKOMMEN 2 PROGRAM 3 DEBAT OM KRAV OVERENSKOMST 2018 KONSULTATIONSSYGEPLERJERSKER 4 OVERENSKOMSTFORNYELSEN

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Ansatte i staten. Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. Fagligt uddannet køkkenpersonale STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. Fagligt uddannet køkkenpersonale STEM OG BESTEM Ansatte i staten Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. Fagligt uddannet køkkenpersonale STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

OK18 NÆRMER SIG - HVAD ER VIGTIGST FOR HK KOMMUNALS MEDLEMMER?

OK18 NÆRMER SIG - HVAD ER VIGTIGST FOR HK KOMMUNALS MEDLEMMER? OK18 NÆRMER SIG - HVAD ER VIGTIGST FOR HK KOMMUNALS MEDLEMMER? VEJEN MOD DEN NYE OVERENSKOMST 2 / Starter efter sommerferien OK-kampagneuger fra 4.-15. september på mange arbejdspladser: HK Kommunal samler

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen NOTAT Pris- og lønudviklingen 2017-19 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2017, et revideret skøn for 2018 samt et første skøn for 2019. Skønnene for 2018 og 2019

Læs mere

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om?

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? 1 Program: OK15 resultat og politiske tendenser v. formand Bert Asbild OK15 for TR v. forhandlingschef Joy Strunck OK15 for ledere v. formand Bert Asbild

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018 (regioner) Den 12. december 2017 Sagsnr. S-2017-756 Dok.nr. D-2017-19132 jjm/bef Note Overenskomstens område og varighed 1. Udvidelse af

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for PF-ansatte i KL

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for PF-ansatte i KL Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for PF-ansatte i KL Overenskomstforhandlinger 2018 mellem KL og PF Mellem parterne er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomst for tjenestemands-

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

Urafstemning om din overenskomst BRUG DIN RET STEM. Info om CFU-forliget og fornyelsen af HK Stats organisationsaftale. Brug din ret stem nu 1

Urafstemning om din overenskomst BRUG DIN RET STEM. Info om CFU-forliget og fornyelsen af HK Stats organisationsaftale. Brug din ret stem nu 1 Urafstemning om din overenskomst BRUG DIN RET STEM Info om CFU-forliget og fornyelsen af HK Stats organisationsaftale Brug din ret stem nu 1 Brug din ret stem om overenskomsten nu! Hvor meget stiger din

Læs mere

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten Ansatte i staten Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Skov- og naturteknikere m.fl i Naturstyrelsen STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY

Læs mere

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 2 OK 2018 RESULTATER INDHOLD DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 FÆLLES FOR BÅDE DET REGIONALE OG DET KOMMUNALE OMRÅDE 3 Reallønsfremgang 3 Parallelitet med det private 3 Lavtløns-

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Vedr.: Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor

Vedr.: Lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 3547.10 VP

Læs mere

FRIE GRUNDSKOLER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN

FRIE GRUNDSKOLER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN FRIE GRUNDSKOLER FORHANDLINGSRESULTAT 2018-2021 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN 1 // 5 BUPL s hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer ja til OK-18 på frie grundskoler Forløbet omkring OK-18 har på mange

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Kost-/Servicesektors krav til KL, OK18

Kost-/Servicesektors krav til KL, OK18 Kost-/Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for hus- og rengøringsassistenter KL 3F fremsender krav på vegne af FOA og 3F: Løn Generelle forbedringer af lønnen f.eks. forhøjelse af grundlønnen

Læs mere

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018.

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018. KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2017 J.nr.: 17/12453 Til KL Hermed fremsendes Sundhedskartellets

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere