STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATSTIDENDE STATSTIDENDE INDHOLD."

Transkript

1 STATSTIDENDE ÅRGANG Udgivet af IT- og Telestyrelsen ved offentlig foranstaltning i henhold til lov nr. 419 af 31. maj 2000 STATSTIDENDE INDHOLD Aktie- og anpartsselskaber... 2 Diverse... 5 Dødsboer... 5 Gældssanering Konkursboer Stævninger og indkaldelser Tinglysninger Tvangsauktioner Øvrige retslige kundgørelser

2 STATSTIDENDE 2 > Aktie- og anpartsselskaber Likvidation og tvangsopløsning S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Likvidation Selskabet træder i solvent likvidation pr ifølge beslutning på generalforsamling den Selskab NIR-EXP A/S (tidl. EXPLORA A/S) CVR-nr Sortemosevej Allerød Likvidator Emil Larsen NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Underskriver Allerød, den Emil Larsen S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning Som følge af en begæring om tvangsopløsning fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af har Grønlands Landsret den truffet beslutning om, at selskabet skal træde i likvidation. Selskab Musk Ox Trade ApS Reg.nr Likvidator Advokat Peter Schriver Qullilerfik 2, 6 Postboks Nuuk Grønland Underskriver Nuuk, den Peter Schriver, advokat S Under henvisning til Aktieselskabslovens 123 eller Anpartsselskabslovens 56 opfordres kreditorer i følgende selskaber til, indenfor 3 måneder efter nærværende bekendtgørelse i Statstidende, at anmelde deres krav overfor likvidator. Tvangsopløsning ten i Svendborg har den truffet beslutning om at tage selskabet under likvidation. Selskab Ejendomsselskabet USO ApS CVR-nr Strandalleen Nyborg Likvidator Advokat Hans Lindstrøm Svendsen Knudsen Guldbrandt og Partnere Klosterplads 11, Svendborg Underskriver Retten i Svendborg, den Agnete Skouv, dommerfuldmægtig Indkaldelse til generalforsamling S Ordinær generalforsamling Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg CVR-nr Dato, tid og sted kl. 15:00 Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg Indkaldelse DAGSORDEN: 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberkurs på NASDAQ OMX København A/S. 4. Bestyrelsen har stillet følgende forslag: a. Bemyndigelsen i 4, stk. 2 forlænges fra til b. Bemyndigelsen i 4, stk. 3 forlænges fra til c. Ændring i 7, stk. 2 fra OMX Den Nordiske Børs, København til NAS- DAQ OMX København A/S. d. Ændring af 18, stk. 2 fra 65 år til 70 år. e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster eller af årets overskud (hybrid kernekapital) i henhold til den til enhver tid gældende lov om statsligt kap-

3 STATSTIDENDE 3 italindskud i kreditinstitutter, dog således at bankens samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35% af bankens kernekapital. Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Øst. 6. Valg af revisor. 7. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering. 8. Eventuelt. Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, kandidatliste samt årsrapport med revisionspåtegning kan hentes på eller rekvireres i bankens afdelinger fra den Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles via eller i bankens afdelinger fra den og skal være bestilt senest den inden banktids ophør. Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 540 mio. fordelt på aktier a kr. 10,- eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal aktien senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret på navn i bankens aktiebog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken. Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S. Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl blive serveret en let anretning samt kaffe/te. Underskriver Silkeborg, den Bestyrelsen S Ordinær generalforsamling Vordingborg Bank A/S Dato, tid og sted kl. 18:00 på Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 43, 4760 Vordingborg Indkaldelse Dagsorden: 1. Orientering om valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport samt årsberetning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer. Efter tur afgår: Civiløkonom, cand.merc. Morten Lynge Andersen Farvehandler Jakob Mikkelsen Advokat Jesper Popp VVS-installatør Søren Rasmussen der alle er villige til at modtage genvalg, samt Apoteker Ole Stjärnqvist der ikke ønsker genvalg. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af indkomne forslag. Fra bestyrelsen foreligger der følgende forslag: Bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier indenfor et samlet pålydende af i alt 10% af den samlede aktiekapital til en købesum, der ikke må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen A/S noterede slutkøberkurs med mere end 10%. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Af hensyn til bankens mulighed for at deltage i Bankpakke II: Bestyrelsen bemyndiges til ad en eller flere omgange at træffe beslutning om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, pengeinstituttets aktier afkaster, eller af årets overskud. Bemyndigelsen er gældende indtil Vedtægtsændringer: 8: I bekendtgørelsen af enhver generalforsamling skal dagsordenen angives samt når og hvor adgangskort udleveres til denne. ændres til: Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelse af generalforsamling, dagsorden med angivelse af hvilke anliggender der skal behandles samt oplysninger om når og hvor adgangskort udleveres til generalfor-

4 STATSTIDENDE 4 samlingen. Dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, ændres til: Dagsorden, de fuldstændige forslag og revideret årsrapport, 19: De øvrige 4 medlemmer vælges af og blandt det samlede repræsentantskabs medlemmer for et år ad gangen. ændres til: De øvrige 4 medlemmer vælges for et år ad gangen blandt det samlede repræsentantskabs medlemmer, medmindre overholdelse af lovkrav nødvendiggør valg af et bestyrelsesmedlem udenfor repræsentantskabet. 8. Eventuelt. Aktionærer der ønsker at afgive fuldmagt, kan ved henvendelse til banken få udleveret fuldmagtsblanket. Underskrevet fuldmagtsblanket skal være banken i hænde senest torsdag den I henhold til Aktieselskabslovens 73 stk. 5 oplyses det, at Vordingborg Banks samlede aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr. 100,00. M.h.t. stemmeret henvises til vedtægternes 11, hvoraf fremhæves, at noterede aktionærer har følgende stemmer: Til og med kr. 600, 1 stemme Til og med kr , 2 stemmer Til og med kr , 3 stemmer Til og med kr , 4 stemmer Til og med kr , 5 stemmer Til og med kr , 6 stemmer Til og med kr , 7 stemmer Til og med kr , 8 stemmer Til og med kr , 9 stemmer Over kr , 10 stemmer Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning vil være fremlagt i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles fra mandag den 23. februar til og med torsdag den 12. marts i bankens afdelinger eller på bankens hjemmeside Underskriver Vordingborg, den Bestyrelsen S Se meddelelsen bagest - side 215 Øvrige S Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S (fondskode ) - Indkaldelse til obligationsejermøde HSH Nordbank AG Copenhagen Branch som Obligationsbank og Corp- Nordic Denmark A/S som Special Servicer indkalder hermed samtlige ejere af obligationer udstedt af Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S på nominelt DKK , fondskode til obligationsejermøde torsdag den kl Mødet afholdes hos: Adina Apartment Hotel Copenhagen Amerika Plads 7 DK-2100 København Ø Kl Registrering Kl Mødet starter Agenda til mødet 1. Valg af dirigent 2. Baggrund for indkaldelse til obligationsejermøde: Obligationsrenter er ikke betalt rettidigt Udsteder har bedt om indkaldelse til obligationsejermøde 3. Redegørelse fra Udsteder 4. Orientering om ejendommenes værdi i henhold til indhentet mæglervurdering 5. Restruktureringsforslag fra Udsteder (forslag vil blive offentliggjort på fondsbørsen inden mødet) 6. Stillingtagen til eventuel afhændelse af ejendomme 7. Stillingtagen om eventuel tvangsrealisation af pantet 8. Stillingtagen til dækning af omkostninger, som eventuelt overstiger indestående på provenukontoen 9. Stillingtagen til om anmodning fra Udsteder om ændring af obligationsvilkårene i enlighed med restruktureringsforslag (anmodning vil blive offentliggjort på fondsbørsen inden mødet) 10. Eventuelt For at deltage i mødet skal ejerskab af obligationer dokumenteres ved forevisning af depotudskrift, ikke mere end fem dage gammelt, fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut. Meddel venligst deltagelse senest den til bbr@hsh-nordbank.dk eller til HSH Nordbank AG, Attn. BBR, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. København, den HSH Nordbank AG / CorpNordic Denmark A/S Selskab Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S CVR-nr. / Reg-nr

5 STATSTIDENDE 5 > Diverse Afskedigelser og udnævnelser S Justitsministeriet har den beskikket nedennævnte som advokat. Katrine Louise Borghesi Mogensen, cand.jur. Horsens S Justitsministeriet har den beskikket nedennævnte som advokat. Søren Justesen, cand.jur. København S I medfør af lov nr. 433 af om dyrlæger har Fødevarestyrelsen den meddelt nedennævnte autorisation som dyrlæge. Vibeke Fuglbjerg Hillerød > Dødsboer Proklama S Cpr.nr Dødsdato Jens Smed Jensen Buderupholmvej Skørping Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Ebba Kvist Jensen Advokat Helle Larsen Bankpladsen Hadsund Telefon nr Fax nr Journalnr. 2010/kom Retten i Aalborg S Cpr.nr Dødsdato Helge Harald Høyer Astridsvej Kastrup Advokat Henrik Fürstenberg Advokatfirma Nyborg og Rørdam Store Kongensgade 77, 2 tv 1022 København K Telefon nr Fax nr Journalnr Københavns ByretSagsnr. 247/2009 S Cpr.nr Dødsdato Thorkild Schmidt Stokrosevej Beder Advokat Jesper Brøting Tobaksgården Horsens Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i ViborgSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Hans Peder Rasmussen Sønderled Tjæreborg Tove Caroline Graversen Rasmussen Skolevej Tjæreborg Retten i Esbjerg S Cpr.nr

6 STATSTIDENDE 6 Dødsdato Camille Kirstine Svendsen Fussingbjerg 13C 8883 Gjern Advokat Henrik Lyhne Godthåbsvej Silkeborg Telefon nr Fax nr Journalnr BW/NSM Retten i ViborgSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Gudrun Caroline Christine Lund Markedspladsen 8, 1 tv 6800 Varde Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Herman Carl Lund Markedspladsen 8, 1 tv 6800 Varde Ingelise Eskildsen Strædet 14 Møgeltønder 6270 Tønder Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Karen Hansine Kruse Pedersen Alfavej 2C, st tv 3250 Gilleleje Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Peter Jørgen Pedersen Havnevej Gilleleje Bente Larsen Højager Græsted Retten i HelsingørSagsnr. 43/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ella Kjær Larsen Byagervej Nørre Nebel Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Børge Mandrup Larsen Byagervej 24 B 6830 Nørre Nebel Kenneth Larsen Nyvej Hejnsvig Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Kjeld Gram Larsen Fyrrevej Helsinge s forretning CVR-nr Nørretoftevej Helsinge Henrik Gram Nørretoftevej Helsinge Retten i Helsingør S Cpr.nr Dødsdato Ernst Maarup Grådybet Esbjerg

7 STATSTIDENDE 7 Inga Maarup Grådybet Esbjerg Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Lalia Cornelius Opnæsgård 55, st tv 2970 Hørsholm Advokat Niels Meldahl Vestenborg Alle Nykøbing F Retten i HelsingørSagsnr. 62/2009 S Cpr.nr Dødsdato Svend Aage Simonsen Egevænget 43 Askov 6600 Vejen Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Kirsten Simonsen Kærdalen Vejen Anna Kirstine Frederiksen Bojsnap Krat 13 Jels 6630 Rødding Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Søren Daugaard Stenkjær Søndre Boulevard 2 A 4930 Maribo Advokat Jeppe Søndergaard Torvet Maribo Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. 2-77/2009 Andet, Ekstra bemærkninger Proklamaet omfatter tillige eventuelle arvinger efter afdøde. S Cpr.nr Dødsdato Alfa Margit Dalshøj Christensen Peter Bangs Vej 131, 2 tv 2000 Frederiksberg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Helge Christensen Peter Bangs Vej 131, 2 tv 2000 Frederiksberg Bo Christensen Pilevænget Viby Sjælland Retten på FrederiksbergSagsnr. 7-39/2009 S Cpr.nr Dødsdato Peder Plougsgaard Elkjær Louis Petersensvej Rungsted Kyst Maja Lise Elkjær Ørbækgårds Alle 902, 1 tv 2970 Hørsholm Retten i HelsingørSagsnr. 41/2009

8 STATSTIDENDE 8 S Cpr.nr Dødsdato Mary Linnet Nielsen Christopher Boecksvej 16, 1 tv 3480 Fredensborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Jens Arne Nielsen Zoarsvej Fredensborg Adv. Peter Linde Helsingørvej 1A 3480 Fredensborg Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i HelsingørSagsnr. 167/2009 S Cpr.nr Dødsdato Eli Agnete Brodersen Dybendalsvej 74, st th 2720 Vanløse Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Georg Elinor Brodersen Hegnshusene Brønshøj Christel Arentoft Hegnshusene Brønshøj Retten på FrederiksbergSagsnr. 7-14/2009 S Cpr.nr Dødsdato Jens Kristian Jensen Vanggaardsvej 9 Stenum 9700 Brønderslev Advokat Jens Christian Larsen Advokathus Nord Godsbanegade Brønderslev Telefon nr Fax nr Journalnr. JCL/HV Retten i HjørringSagsnr. 321/2009 S Cpr.nr Dødsdato Marie-Therese Jeannine Lissalde- Sørensen Louis Petersensvej 11, st Rungsted Kyst Jean Bernard Lissalde-Sørensen Bukkeballevej 42B 2960 Rungsted Kyst Retten i HelsingørSagsnr. 1813/2008 S Cpr.nr Dødsdato Gaetano Riva Godthåbsvej 239 B, 1 tv 2720 Vanløse Pia Riva Godthåbsvej 239 B, 1 tv 2720 Vanløse Retten på FrederiksbergSagsnr. 7-42/2009 S Cpr.nr Dødsdato Rita Cæcilie Haupt Larsen

9 STATSTIDENDE 9 Baltorpvej 77, 1 mf 2750 Ballerup Johnny Haupt Larsen Teglværksvej Birkerød Retten i GlostrupSagsnr. 3928/2008 S Cpr.nr Dødsdato Tove Hansine Elise Løndahl Limkærvej 1 Udsholt Strand 3230 Græsted Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Christian Georg Løndahl Limkærvej 1 Udsholt Strand 3230 Græsted Bjørn Christian Løndahl Madevejen Horslunde Retten i HelsingørSagsnr. 67/2009 S Cpr.nr Dødsdato Henny Elisabeth Kastberg Søndergårds Allé 27, 1 th 2760 Måløv Per Halskov Kastberg Søndergårds Allé 27, 1 th 2760 Måløv Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Knud Vagn Andersen Asminderødgade Fredensborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Bodil Louise Andersen Asminderødgade Fredensborg Niels Jørgen Andersen Asminderødgade Fredensborg Retten i HelsingørSagsnr. 48/2009 S Cpr.nr Dødsdato Nancy Schiønnemann Søvangsvej Hvidovre Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Carl Gunnar Schiønnemann Hans Schiønnemann Slamatvej Hornbæk Retten i GlostrupSagsnr. 330/2009 S Cpr.nr Dødsdato Margrethe Holmsgaard Soldraget Birkerød Adv. Uffe Thorlacius Toftebæksvej Kgs. Lyngby Telefon nr Fax nr Journalnr

10 STATSTIDENDE 10 Retten i LyngbySagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Preben Degn Kirkevej 35D Græsted Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Else Degn Karl Andersens Vej 14 Rågeleje 3210 Vejby Pia Degn Høje Gladsaxe 13, 14 tv 2860 Søborg Retten i HelsingørSagsnr. 251/2009 S Cpr.nr Dødsdato Poul Erik Jensen Haslevej Åbyhøj Bobestyrer, advokat Bente Yde Nissen Skt. Clemens Torv 8 Postboks Århus C. Telefon nr Journalnr Omfattet af skiftelovens 69 Ja Retten i ÅrhusSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Georg Bovbjerg Madsen Plejehjemmet Kristinehøj Kronborg Ladegårdsvej Helsingør Advokat Lissen A. Bengtsen Advodan Helsingør Strandgade Helsingør Retten i Helsingør S Cpr.nr Dødsdato Per Hornshøj Thomsen Katgyden Ejby Advokat Marie-Louise Dolberg, Ret & Råd Fyn A/S Østergade Assens Telefon nr Fax nr Journalnr kb Retten i OdenseSagsnr. 251/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ingrid Nielsen Jernbane Allé 7 A 2630 Taastrup Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Peter Anker Nielsen Solvangsvej Glostrup Advokat Ole Viltoft Hovedvejen Glostrup Retten i GlostrupSagsnr. 582/2009 S

11 STATSTIDENDE 11 Cpr.nr Dødsdato Hans Børge Jensen Breelteparken Hørsholm Ruth Jensen Breelteparken Hørsholm Retten i HelsingørSagsnr. 1652/2008 S Cpr.nr Dødsdato Ejner Tage Jensen Kærstykkevej Hvidovre Gerda Katrine Jensen Kærstykkevej Hvidovre Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Svend Emil Hansen født Hansen Dannebrogsgade 38, 4 th 1660 København V Advokat Henrik U. Fogt Advokatfirmaet Roar Allehelgensgade Roskilde Københavns ByretSagsnr. 272/2009 S Cpr.nr Dødsdato Jelva Larsen Omsorgscentret Hjortespring Kommenhaven 31, Herlev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Mogens Egon Larsen Vildrosevej Værløse Advokat Hanne Nielsen Skt. Peders Stræde 36, København K Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i GlostrupSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Kirsten Givskov Holmegårdsparken 2, 3 th 2980 Kokkedal Advokat Lars Holm Rasmussen Dronning Margrethesvej Ringsted Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i HelsingørSagsnr S Cpr.nr Dødsdato Rigmor Margrethe Frederiksen Hesteskoen 5, st mf 3000 Helsingør John Frederiksen Belvederevej 59 C, Helsingør Retten i HelsingørSagsnr. 58/2009

12 STATSTIDENDE 12 S Cpr.nr Dødsdato Karen Frank Holme Mathilde Bruuns Vej Snekkersten Susanne Pedersen Nørremarken Espergærde Retten i HelsingørSagsnr. 49/2009 S Cpr.nr Dødsdato Erik Holmsgaard Soldraget Birkerød s forretning CVR-nr Langebjerg 28, 2 th Nærum Adv. Uffe Thorlacius Toftebæksvej Kgs. Lyngby Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i LyngbySagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Tove Nathalie Haagensen Sundtoldvej 6, st Helsingør Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Carlo Haagensen P.W. Tegnersvej Snekkersten Advokat Ulla Degnegaard Sdr. Strandvej Helsingør Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i HelsingørSagsnr. 199/2009 S Cpr.nr Dødsdato Felicitas Maria Louise Persson Islandshøjparken 44, st th 2990 Nivå Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Axel Rose Persson Joh. Hages Allé Nivå Per Rose Persson Bistrupvej Næstved Retten i HelsingørSagsnr. 55/2009 S Cpr.nr Dødsdato Jens Lund Overgaard Hammerum Hovedgade Herning Advokat Jens Kirkegaard Dahl Advokater Kaj Munks Vej Herning Telefon nr Fax nr Journalnr JK Retten i HerningSagsnr. BM-1757/2008 S

13 STATSTIDENDE 13 Cpr.nr Dødsdato Lejf Carstensen Kirkevej Græsted Erna Busk Carstensen Veedeholms-Ager 9 Smidstrup 3250 Gilleleje Retten i HelsingørSagsnr. 63/2009 S Cpr.nr Dødsdato Egon Brix Regnspovevej Hørsholm Maija-Leena Brix Regnspovevej Hørsholm Retten i HelsingørSagsnr. 36/2009 S Cpr.nr Dødsdato Kirsten Rueløkke Sundtoldvej Helsingør Tanya Rueløkke Andersen Stokkebrovej Vejby Retten i HelsingørSagsnr. 39/2009 S Cpr.nr Dødsdato Jan Bilsing Stahlhut Tavlebakkevej Brøndby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Jette Regine Stahlhut Advokat Poul Jost Jensen Glostrup Torv Glostrup Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i GlostrupSagsnr /2009 Andet, Ekstra bemærkninger sad i uskiftet bo Ja S Cpr.nr Dødsdato Flemming Vilhelm Eliasen Bakkegården Hørve Lis Hoffmann Eliasen Blomstervænget Asnæs Retten i HolbækSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Eli Marie Augustsen Odinsvej Høng Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Bent Hass Augustsen Strandvejen Høng Lone Augustsen Strandvejen Høng Retten i HolbækSagsnr /2009

14 STATSTIDENDE 14 S Cpr.nr Dødsdato Eske Arne Henriksen Østermøllevej Thisted Lissy Østervig Henriksen Østermøllevej Thisted Retten i HolstebroSagsnr. 93/2009 S Cpr.nr Dødsdato Anna Helene Viuff Kløverhøj Kløvervej Kolding Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Georg Viuff Haderslevvej Kolding Kirsten Pedersen Glamsbjergvej Kolding Retten i KoldingSagsnr. 2398/2008 S Cpr.nr Dødsdato Egon Petersen Agtrupvej 22, Kolding Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Ruth Ravn Petersen Hybenvænget Kolding Ole Ravn-Petersen Brobjerg Parkvej 21, Egå Retten i KoldingSagsnr. 211/2009 S Cpr.nr Dødsdato Birgit Rasmussen Esbern Snares Vej Vejle Ove Skouboe Rasmussen Esbern Snares Vej Vejle Retten i KoldingSagsnr. 137/2009 S Cpr.nr Dødsdato Bente Rita Jørgensen Callunavej Allerød Maj Buch Larsson Hjortevænget Allerød Retten i HillerødSagsnr. 31/2009 S Cpr.nr Dødsdato Oda Larssen Munkensdam Tøndervej Kolding Kurt Brix Mousten Skibbrogade 4 B 6100 Haderslev

15 STATSTIDENDE 15 Retten i KoldingSagsnr. 212/2009 S Cpr.nr Dødsdato Eigil Bruno Märtens Nørretorv Fredericia Torben Jørgensen Gurrevej Helsingør Retten i Kolding S Cpr.nr Dødsdato Jørgen Frandsen Viaduktvej Fredericia Advokat Jørgen Christensen Danmarksgade Fredericia Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i KoldingSagsnr. 2559/2008 S Cpr.nr Dødsdato Egon Preben Nielsen Udbygade København N Reidar Nielsen Gildringeparken Haslev Københavns ByretSagsnr. 3/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ellen Helene Jørgensen Hjallesegade 30, st -F Odense S Advokat Per Euchen Larsson Nørregade 31 A 5000 Odense C Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i OdenseSagsnr. 410/2009 S Cpr.nr Dødsdato Svend Erik Bøttcher Nielsen Ålandsgade 21, 3 th 2300 København S Advokat Esben Bigaard Magnusson Advokatfirma Ny Kongensgade 10, København K Københavns ByretSagsnr. 389/2009 S Cpr.nr Dødsdato Lilly Helene Nielsen Pallesvej København S Kirsten Christiansen Gyldenstensvænge Frederikssund Københavns ByretSagsnr. 4/2009

16 STATSTIDENDE 16 S Cpr.nr Dødsdato Henning Tage Nielsen Kongelundsvej Dragør Rehni Lissie Nielsen Kalvebodvej Dragør Københavns ByretSagsnr. 9/2009 S Cpr.nr Dødsdato Anne-Lise Margrethe Bialik Amagerfælledvej 45, st th 2300 København S Søren Bialik Lyrens Allé 25 B 2770 Kastrup Københavns ByretSagsnr. 12/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ingrid Jensen Elmevej 2D, st Skibby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Bent Carlo Jensen Askevej Jægerspris Advokat Preben Lunn Kocksvej Frederikssund Retten i HillerødSagsnr. 127/2008 S Cpr.nr Dødsdato Preben Thestrup Pedersen Scout Fuentebella Street 118 Kamuning, Quezon City Filippinerne Advokat Jeppe Søndergaard Torvet Maribo Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i NæstvedSagsnr. BOB-2523/2008 S Cpr.nr Dødsdato Paul Erik Helleskov Sønder Boulevard 49, st tv 1720 København V Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159, Brønshøj Københavns Byret S Cpr.nr Dødsdato Ruth Iversen Petuniavej Ølstykke Advokat Preben Lunn Kocksvej Frederikssund Retten i HillerødSagsnr. 957/2008

17 STATSTIDENDE 17 S Cpr.nr Dødsdato Kay Aage Holm Vorgodvej Kastrup Susanne Holm Vittrup Allé Kastrup Københavns ByretSagsnr. 420/2009 S Cpr.nr Dødsdato Esther Ingeborg Kirstine Nielsen Rørdamsvej Hillerød Jørgen Wad Johansen Præstevænget Hillerød Retten i HillerødSagsnr. 214/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ruth Bruun Boisen Caroline Amalie Vej 130, st Kgs. Lyngby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Boi Johann Peter Boisen Adv. Uffe Thorlacius Toftebæksvej Kgs. Lyngby Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i Lyngby Andet, Ekstra bemærkninger sad i uskiftet bo Ja S Cpr.nr Dødsdato Svend Erik Sørensen Dagmarsgade 5, 2 tv 2200 København N Advokat Bente Bille Hansen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen København V Københavns ByretSagsnr. 3384/2008 S Cpr.nr Dødsdato Paul Høy-Petersen Ryesgade 16, København N Ebba Høy-Petersen Jesper Brochmands Gade 17, st 2200 København N Københavns ByretSagsnr. 52/2009 S Cpr.nr Dødsdato Jytte Alice Kjær Eriksson Caspersvej Frederikshavn Christian Kjær Tolshavevej Jerup Retten i HjørringSagsnr. 160/2009

18 STATSTIDENDE 18 S Cpr.nr Dødsdato Gundhild Vetzera Escherich Almegård Allé 12, st tv 2770 Kastrup Frank Tommy Escherich Almegård Allé 12, st tv 2770 Kastrup Københavns ByretSagsnr. 113/2009 S Cpr.nr Dødsdato Sigrid Nielsen Gravensgade 69B, Brønderslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Knud Aksel Schiønning Nielsen Bredgade 147, 1A Brønderslev Preben Schiønning Frejasvej Brønderslev Retten i Hjørring S Cpr.nr Dødsdato Dagny Harriet Agnethe Hansen Peder Lykkes Vej København S Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Bent Villie Hansen Stolemagerstien 3, 4 th 2300 København S Lis Annette Larsen Gråbynkevej Greve Københavns ByretSagsnr. 114/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ruth Birthe Bendt Højbygårdsvej 12E Højby Thom Bendt Landsbygaden Taastrup Retten i HolbækSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Leif Karl Houen Caroline Amalie Vej Kongens Lyngby Addy Amon Houen Eremitageparken 365 -C 2800 Kongens Lyngby Retten i LyngbySagsnr. 4-33/2009 S Cpr.nr Dødsdato Søren Erling Rønshof Fr. Andersensvej 33, fløj 1, Kalundborg Jonna Kistrup Rønshof Vestre Havnevej Kalundborg

19 STATSTIDENDE 19 Retten i HolbækSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Klaus Petri Tønnesen Ejgårdsparken 4, 1 th 2920 Charlottenlund Marianne Tønnesen Ejgårdsparken 4, 1 th 2920 Charlottenlund Retten i LyngbySagsnr. 4-30/2009 S Cpr.nr Dødsdato Erik Fogh Sorgenfrivænget Virum Kirsten Fogh Sorgenfrivænget Virum Retten i LyngbySagsnr. 4-59/2009 S Cpr.nr Dødsdato Flemming Rudolf Høg Soldraget 33 C, Birkerød Grete Høg Mikkelsen Blomsterhaven Allerød Retten i LyngbySagsnr. 4-31/2009 S Cpr.nr Dødsdato Svend Erik Poulsen Aggersundvej Aars Advokat Carsten Kjeldsen Himmerlandsgade Aars Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i AalborgSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Ruth Guldman Pedersen Abildgårdsparken Birkerød John Guldman Pedersen Abildgårdsparken Birkerød Retten i LyngbySagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Torkild Melson Mariehøjvej Nærum Birgit Melson Windfeldvej Virum Retten i LyngbySagsnr /2009 S

20 STATSTIDENDE 20 Cpr.nr Dødsdato Elly Marie Johanne Andersen Kongemosen Smørum Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Poul Fritz Andersen Advokat John Jantzen Flodvej 73C 2765 Smørum Telefon nr Fax nr Journalnr /09 Retten i HillerødSagsnr. 140/2009 S Cpr.nr Dødsdato Vera Lillian Olsen Orevej 33B, Vordingborg Preben Vendelbo Olsen Oxholmsvej 6, 1 th 4760 Vordingborg Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Gerner Henry Petersen Birkevej Præstø Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Agga Johanne Petersen Birkevej Præstø Jens Peter Petersen Smedegade Odder Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Inger Marie Lindau Grønnegade 8A 3700 Rønne Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Algot Laurits Lindau Grønnegade 8A 3700 Rønne Annette Lindau Lersøvej Rønne Telefon nr Retten på BornholmSagsnr. 88/2009 Andet, Ekstra bemærkninger sad i uskiftet bo Ja S Cpr.nr Dødsdato Knud Aage Sørensen Guldborgvej Guldborg Esther K. Sørensen Guldborgvej Guldborg Retten i Nykøbing Falster S Cpr.nr Dødsdato Ester Jørgensen Kalkbrænderivej 5, 5

21 STATSTIDENDE Sakskøbing Advokat C.-H. Futtrup Torvet Sakskøbing Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Birthe Helene Scharling Lorentzen Lyngby Hovedgade 1, Kongens Lyngby Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Julius Valdemar Lorentzen Mortonsvej 11, st th 2800 Kongens Lyngby Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergsvej 19 A 2800 Kongens Lyngby Retten i LyngbySagsnr. 4-90/2009 S Cpr.nr Dødsdato Bente Larsen Sønderalle 1D, Hobro Bobestyrer, Advokat Kaj Nørby Horsøvej Hobro Telefon nr Journalnr Retten i AalborgSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Hans Christian Madsen Skerrisvej 24P 4840 Nørre Alslev Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Esther Marie Raae Madsen Advokat Ernst Nielsen Algade Vordingborg Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Kirsten Nielsen Gad Tingmosen Værløse Jørgen Gad Tingmosen Værløse Retten i LyngbySagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Elisabeth Enggrob Mikkelsen Lillevænget Farum Peter Mikkelsen Odinshøvej Ålsgårde Retten i LyngbySagsnr /2009

22 STATSTIDENDE 22 S Cpr.nr Dødsdato Preben Andersen Toftevej 163 Vindeby 4913 Horslunde Advokat Sven Kinch Nygade 1A 4900 Nakskov Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Jens Ole Nielsen Virumvej 123 B, st Virum Anne-Birgitte Benjamin Nielsen Isterød Byvej Hørsholm Retten i LyngbySagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Anka Jensen Vossevangen Odense S Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Erik Eskild Jensen Vossevangen Odense S Søren Hesselholt Havremarken Odense S Retten i OdenseSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Henriette Schmidt Callisensvej Hellerup René Schmidt Hesselvej Stenløse Retten i LyngbySagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Lene Jørgensen Annexgårdsparken Værløse Advokat Karin Højer Bymidten 35D 3500 Værløse Retten i Lyngby S Cpr.nr Dødsdato Allan Raagaard Nærumvænge Nærum Annelise Raagaard Nærumvænge Nærum Retten i LyngbySagsnr. 4-92/2009

23 STATSTIDENDE 23 S Cpr.nr Dødsdato Kaj Kell Hansen Sofievej 14, st th 2840 Holte Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Monique Louise Henriette Hansen Vigerslevvej 72 B 2500 Valby Marc Allan Hansen Skodsborgvej Holte Retten i LyngbySagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Johnny Agnes Udengaard Jørgensen Skovgade 44, st Middelfart Henry Jørgensen Skovgade 44, st Middelfart Retten i OdenseSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Erik Egelund Sørensen Skovby Tværvej Nørre Alslev Advokat Mariann Jørn Hansen Torvet Nykøbing F. Telefon nr Fax nr Journalnr. MJH Omfattet af skiftelovens 69 Ja Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Elisabeth Kirstine Larsen Præstemarken Stubbekøbing Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Kaj Wolmar Larsen Nykøbingvej Nykøbing F Anni Hansen Mosevænget Idestrup Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. 2-81/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ove Alfred Glistrup Bryggerivænget Eskilstrup Kirsten Hørl. Glistrup Bryggerivænget Eskilstrup Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. 2-75/2009 S Cpr.nr Dødsdato Carl Alfred Jessen Stendalsvej 25 Ravnegaarden 4750 Lundby Gerda Jessen

24 STATSTIDENDE 24 Stendalsvej 25 Ravnegaarden 4750 Lundby Retten i Nykøbing FalsterSagsnr. 2-71/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ove Jakobsen Herredsvej Hinnerup Hanne Jakobsen Stationsvangen Skødstrup Retten i RandersSagsnr. 182/2009 S Cpr.nr Dødsdato Freddie Helge Rasmussen Bogø Hovedgade 100 A 4793 Bogø By Bente Alise Rasmussen Bogø Hovedgade 100 A 4793 Bogø By Retten i Nykøbing FalsterSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Lars Bryder Thygesen Bjødstrupvej 21 Bjødstrup 8410 Rønde s forretning CVR-nr Karin Thygesen Bjødstrupvej 21 Bjødstrup 8410 Rønde Retten i RandersSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Karen Marie Jensen Tangsøgade Lemvig Advokatfirmaet Møller og Toft Vasen Lemvig Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i HolstebroSagsnr. 1111/2008 S Cpr.nr Dødsdato Karl Kristian Jørgensen Bøgevej Roskilde Helga Jørgensen Bøgevej Roskilde Retten i RoskildeSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Anna Eleonora Thora Saadbye Christians Torv Solrød Strand Peter Saadbye Grønhøjgaardsvej Taastrup

25 STATSTIDENDE 25 Retten i RoskildeSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Rita Nielsine Lundsgaard Christensen Martin Reimersvej Gram Søren Hansen Christensen Martin Reimersvej Gram Retten i SønderborgSagsnr. S03-207/2009 S Cpr.nr Dødsdato Christian Petersen Schmidt Teglholt Aabenraa Debora Schmidt Teglholt Aabenraa Retten i Sønderborg S Cpr.nr Dødsdato Werner Fridrich Schøsler Hoptrup Hovedgade Haderslev Henning Raun Schøsler Gravene 22 A, 1 th 6100 Haderslev Retten i SønderborgSagsnr. S03-337/2009 S Cpr.nr Dødsdato Karl Henrik Winther Lillegade Tinglev Botilla Winther Lillegade Tinglev Retten i Sønderborg S Cpr.nr Dødsdato Johanne Cathrine Mathiesen Lergård Aabenraa Tove Hansen Markvænget Dragør Retten i SønderborgSagsnr. S /2008 S Cpr.nr Dødsdato Rasmus Erik Mikkelsen Nyborgvej 53 Refsvindinge 5853 Ørbæk Kirsten Margrethe Mikkelsen Nyborgvej 53 Refsvindinge 5853 Ørbæk Retten i SvendborgSagsnr. 1923/2008

26 STATSTIDENDE 26 S Cpr.nr Dødsdato Nielsine Kathrine Duch Nygade 11 D 8620 Kjellerup Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Knud Verner Duch Munkeborgvej 3 Sjørslev 8620 Kjellerup Bente Duch Clausen Toftegårdsparken Them Retten i ViborgSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Ole Holch Skalkam Strandalleen Nyborg Advokat Carsten R. Schmidt Heden & Fjorden, Ejendomsafdelingen Nupark Holstebro Retten i Svendborg S Cpr.nr Dødsdato Ingeborg Broberg Lysbrogade Silkeborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Vagner Broberg Sølystvej 70 A 8600 Silkeborg Lene Torp Sølystvej 70 A 8600 Silkeborg Retten i ViborgSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Hans Ove Nielsen Vænget 14 Hem 7800 Skive Sonja Kirstine Nielsen Vænget 14 Hem 7800 Skive Retten i ViborgSagsnr. 8-6/2009 S Cpr.nr Dødsdato Dagny Hansigne Hansen Tullebøllecentret Tranekær Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Leo Hansen Bygaden Tranekær Kaj Hansen Teglværksvej Gudme Retten i SvendborgSagsnr. 1925/2008 S Cpr.nr

27 STATSTIDENDE 27 Dødsdato Christian Madsen Tjele Møllevej 10 H 8830 Tjele Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Lily Madsen Catrinevej Tjele Jens Madsen Tinghøjvej 46 Vammen 8830 Tjele Retten i ViborgSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Ingelise Ohrhammer Buch Kogtvedvej Svendborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Charles Buch Kogtvedvej Svendborg Anne Ploug Granvænget Årslev Retten i SvendborgSagsnr S Cpr.nr Dødsdato Gert Stasig Breddammen 1 Hårlev Overdrev 4653 Karise Advokat Kirsten J. Holm Forum Advokater Havnevej Roskilde Telefon nr Fax nr Journalnr Omfattet af skiftelovens 69 Ja Retten i RoskildeSagsnr /2008 Andet, Ekstra bemærkninger var forhenværende vognmand. S Cpr.nr Dødsdato Preben Poulsen Ringparken 10 B, st th 7800 Skive Advokat Laurits Nielsen Resenvej Skive Retten i Viborg S Cpr.nr Dødsdato Bendt Andersen Tullebøllecentret Tranekær Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Edith Marie Andersen Tullebøllecentret Tranekær Dorete Olesen Vangebovej Holte Retten i SvendborgSagsnr. 1921/2008 S Cpr.nr Dødsdato Anders Peter Andreasen Nordmarken 17 Vester Hassing

28 STATSTIDENDE Vodskov Grethe Andersen Fjordparken Hals Retten i Aalborg S Cpr.nr Dødsdato Hans Dahm Thøgersen Holsteinsgade 15 A, Odder Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Birthe Kirstine Thøgersen Holsteinsgade 15 A, Odder Karl Anker Thøgersen Åhaven Odder Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Grete Lauesen Møddebrovej Solbjerg Verner Victor Hegelund Møddebrovej Solbjerg Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Christian Vincens Steensen-Leth Steensgaardvej Tranekær s forretning CVR-nr Advokat Flemming Johnsen Focus Advokater Englandsgade Odense C Journalnr /jgz Retten i Svendborg S Cpr.nr Dødsdato Gerda Stisen Ternevej Risskov Preben Stisen Ternevej Risskov Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Poul Henning Hollenbo Vidtskuevej Viby J Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Cilly Zinck Hollenbo Hvidkildevej Risskov Ole Hollenbo Møllevangen Hammel Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S

29 STATSTIDENDE 29 Cpr.nr Dødsdato Inger Helene Vinther Kristensen Banegårdsgade 22 B 8300 Odder Kjeld Kristensen Benediktesvej Herning Retten i ÅrhusSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Roald Bruun Thomsen Koktvedvej Frederikshavn Advokat Jens Stadum Vestergade Sæby Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i HjørringSagsnr. 35/2009 S Cpr.nr Dødsdato Ove Christian Nielsen Rønnebærvej Årslev Annelise Nielsen Rønnebærvej Årslev Retten i SvendborgSagsnr. 1744/2008 S Cpr.nr Dødsdato Gudrun Elisabeth Skovgaard Skovvangsvej 173, st th 8200 Århus N Henne Lyby Lund Limfjordsgade Aabybro Retten i ÅrhusSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Ellen Kristensen Sommersmindevej Egå Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Kristen Martin Kristensen Søndergade Ranum Dagmar Møller Kristensen Badevej Risskov Retten i ÅrhusSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Herdis Gunhild Rasmussen Hansensvej 2 Hune 9492 Blokhus Jens Christian Larsen Advokathus Nord Godsbanegade Brønderslev Telefon nr Fax nr Journalnr. JCL/BFN Omfattet af skiftelovens 69 Ja Retten i HjørringSagsnr. 130/2009

30 STATSTIDENDE 30 S Cpr.nr Dødsdato Niels Møller Pedersen Ormslevvej Viby J Advokat Søren Isaksen Viby Centret Viby J Telefon nr Fax nr Journalnr SI/ik Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Jens Christian Hansen Skoleparken Beder Advokat Søren Isaksen Viby Centret Viby J Telefon nr Fax nr Journalnr SI/ik Retten i ÅrhusSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Marius Nielsen Boruphedevej 15A Nr. Borup 8832 Skals Leoni Advokater Sct. Mathias Gade 96B 8800 Viborg Telefon nr Fax nr Journalnr LTJ/to Retten i ViborgSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Willy Frede Petersen Lyngevej Lynge Advokat Kim Schoop Frederiksborgvej Allerød Telefon nr Fax nr Journalnr Retten i HillerødSagsnr. 114/2009 S Cpr.nr Dødsdato Gustav Erik Merrild Schubertsvej Herning Advokat Peter Junge Kaj Munks Vej Herning Telefon nr Fax nr Journalnr pj Retten i HerningSagsnr. LR-223/2009 S Cpr.nr Dødsdato Anna-Lise Perto Nygårdsvej Højbjerg Advokat Kjeld Nørgaard Sankt Clemens Torv 8, 1 Postboks Århus C Telefon nr

31 STATSTIDENDE 31 Fax nr Retten i ÅrhusSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Anna Sandholt Krogsgårdsvej 78 Andrup 6705 Esbjerg Ø Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Vagn Sandholt Krogsgårdsvej 78 Andrup 6705 Esbjerg Ø Ina Sandholt Storegade Esbjerg Ø Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Kristian Brøndum Nielsen Kærsangervej Varde Connie Præstmark Nielsen Kærsangervej Varde Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Ingrid Pauline Lassen Rødding Engvej 3 L 6630 Rødding Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Niels Peter Lassen Bregnegårdsvej 6630 Rødding Advokat Alexander Tychsen Advokatfirmaet Alexander Tychsen Rødding Torvet Rødding Journalnr Retten i EsbjergSagsnr. 100/2009 S Cpr.nr Dødsdato Aage Poulsen Neptunvej Esbjerg V Vita Poulsen Neptunvej Esbjerg V Retten i Esbjerg S Cpr.nr Dødsdato Henry Jul Nielsen Byagervej Nørre Nebel Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Magny Haar Nielsen Vesterlundvej Nørre Nebel Marie Haar Kristensen Vesterlundvej Nørre Nebel Retten i Esbjerg

32 STATSTIDENDE 32 S Cpr.nr Dødsdato Ena Atlaid Pedersen Bystævneparken 31, Brønshøj Steen Pedersen Bellahøjvej 34 A, 1 tv 2700 Brønshøj Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Erik Bøs Andersen Troels-Lunds Vej Frederiksberg Advokat Peter Skrøder Jakobsen Algade Roskilde Retten på Frederiksberg S Cpr.nr Dødsdato Poul Edvard Christiansen Brønshøjvej 42, st 2700 Brønshøj Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Gerda Kirsten Christiansen Brønshøjvej 42, st 2700 Brønshøj Jan Christiansen Brønshøjvej 42, Brønshøj Retten på FrederiksbergSagsnr. 7-62/2009 S Cpr.nr Dødsdato Eva Lizzie Pedersen Peter Bangs Vej 21, Frederiksberg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Frede Vilhelm Pedersen Peter Bangs Vej 21, Frederiksberg Bjarne Berg Bødker Mariendalsvej 32 B, 3 th 2000 Frederiksberg Retten på FrederiksbergSagsnr. 7-2/2009 S Cpr.nr Dødsdato Inger Grethe Nellemann Koch Bogenæsvej Brønshøj Martin Christensen Koch Bogenæsvej Brønshøj Retten på Frederiksberg S Cpr.nr Dødsdato Ella Meinike Roskildevej 96, 5 th 2000 Frederiksberg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Fødselsdato Dødsdato Orla Tage Meinike Nystedvej 54

33 STATSTIDENDE Valby Niels Borum Taarbæk Strandvej 103 B 2930 Klampenborg Retten på Frederiksberg S Cpr.nr Dødsdato Vera Åse Hansine Hansen Sokkelundsvej 22, 2 th 2400 København NV Steen Vinter Langelandsvej 42, Frederiksberg Retten på FrederiksbergSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Mohammad Munawar Hussain Taastrup Hovedgade Taastrup Rashid Begum Taastrup Hovedgade Taastrup Retten i GlostrupSagsnr /2008 S Cpr.nr Dødsdato Hans Lescher Rebæk Søpark 9, Hvidovre Elsebeth Lescher Rebæk Søpark 9, Hvidovre Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Anna Kristine Eliasen Landsbygaden 4 -B Taastrup Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Charles Arnold Eliasen Vigerslevvej Valby Steen Bruun Eliasen Kirkestien 16 A Sengeløse 6230 Rødekro Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Lise Hansen Frihedslyst Allé Hvidovre Steen Bruntse Hansen Frihedslyst Allé Hvidovre Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Inger Hansen Kallerupvej Hedehusene

34 STATSTIDENDE 34 Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Willy Knoten Hansen Kallerupvej Hedehusene Henrik Hansen Terningen Hedehusene Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Poul Erik Mortensen Præstevænget 21, 2 th 2750 Ballerup Annelise Mortensen Præstevænget 21, 2 th 2750 Ballerup Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Gudrid Rohde Søborg Hovedgade 143, 1 tv 2860 Søborg Tidligere afdød ægtefælle (kun ved uskiftet bo) Cpr.nr Dødsdato Buris Orla Heinrich Rohde Søborg Hovedgade 143, 1 tv 2860 Søborg Gurli Rohde Gl. Holtevej Holte Retten i GlostrupSagsnr. 3327/2008 S Cpr.nr Dødsdato Ellen Margrethe Grube Medelbyvej Rødovre Sven-Walther Grube Rødovrevej 323, 2 tv 2610 Rødovre Retten i GlostrupSagsnr /2009 S Cpr.nr Dødsdato Gitte Bæk Bispevænget Kolding Robert Heding Bæk Bispevænget Kolding Retten i KoldingSagsnr. 2598/2008 S Cpr.nr Dødsdato Anton Bent Nielsen Amagerbrogade 291, 1 tv 2300 København S Kirsten Elisabeth Weichel Nielsen Amagerbrogade 291, 1 tv 2300 København S Københavns ByretSagsnr. 1/2009 Indkaldelse til bomøde S Afsluttende bomøde Cpr.nr Dødsdato

35 STATSTIDENDE Kennart Frisch Østergade Tranekær Meddelelse vedr. bomøde I det insolvente bo afholdes møde til stadfæstelse af udkast til regnskab og udlodning med en dividende på 11,1277% til simple kreditorer. Det fremlagte udkast til boopgørelse kan forventes stadfæstet på det afsluttende bomøde, og medmindre der inden 4 uger efter mødet indgives klage til bobestyreren, er boopgørelsen endelig, hvorefter udlodning vil finde sted. Dato, tid og sted for bomøde kl. 10:00 hos bobestyrer, advokat Søren Ole Knudsen Klosterplads 11, Svendborg Retten i Svendborg Sagsnummer /2006 Underskriver Svendborg, den Søren Ole Knudsen, advokat > Gældssanering Indledning af gældssaneringssag - Præklusivt proklama S ten i Esbjerg har den indledt gældssaneringssag for Bjarne Nielsen Fødselsdato Chr. Kuskvej Ribe Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Chresten Haugaard, Storegade 19, 6740 Bramming inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Esbjerg, den Retskreds Esbjerg S ten i Esbjerg har den indledt gældssaneringssag for Flemming Nielsen Fødselsdato Overbygade 14 Jels 6630 Rødding Sagsnr /2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Chresten Haugaard, Storegade 19, 6740 Bramming inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Esbjerg, den Retskreds Esbjerg S ten i Esbjerg har den indledt gældssaneringssag for René Hohn Fødselsdato Birkevangen Bramming Sagsnr /2008 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en

36 STATSTIDENDE 36 postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Chresten Haugaard, Storegade 19, 6740 Bramming inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Esbjerg, den Retskreds Esbjerg S ten i Viborg har den indledt gældssaneringssag for Jens Peder Pedersen Fødselsdato Vestre Skivevej 147 Sjørup 8800 Viborg Sagsnr /2008 Jens Peder Pedersen har drevet en personligt ejet landbrugsejendom, CVRnr fra adressen Vestre Skivevej 136, Sjørup, 8800 Viborg. Enhver, der har fordring eller andet krav mod Jens Peder Pedersen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Tina Bach, Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg, j.nr TB/BVJ inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Viborg, den Tina Bach, advokat Retskreds Viborg S ten i Herning har den indledt gældssaneringssag for Holger Alex Østergaard Sørensen Fødselsdato Valdemarsvej 73, 1 th 7400 Herning Sagsnr. 89/2009 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Inger Højbjerg Christensen, DAHL Herning A/S, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Herning, den Retskreds Herning S ten i Holbæk har den indledt gældssaneringssag for Helle Nielsen Fødselsdato Hejrebjergvej 1 Hallebyore 4450 Jyderup Sagsnr /2008 Helle Nielsen har drevet virksomheden "Seven Sence Nail Clinique", CVR-nr Enhver, der har fordring eller andet krav mod Helle Nielsen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

37 STATSTIDENDE 37 Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Finn Machenhauer, MachenhauerNielsen I/S, Kordilgade 42, 4400 Kalundborg, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Holbæk, den Retskreds Holbæk S ten i Svendborg har den indledt gældssaneringssag for Eric Jørgen Schultz Fødselsdato Nellikevej Nyborg Sagsnr. 7/2009 Skyldneren har tidligere heddet Johannesen til efternavn. Enhver, der har fordring eller andet krav mod Eric Jørgen Schultz, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Claus Olsen, Advokathuset, Krøyers Stræde 3, 5700 Svendborg, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Svendborg, den Retskreds Svendborg S Sø- og Handelsrettens skifteret har den indledt gældssaneringssag for John Frøslev Fødselsdato Muldager 30, 2 tv 2700 Brønshøj Sagsnr. G 5/09-E Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde og dokumentere sit krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor skifteretten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelsen bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Thor Andersen, Sankt Peders Stræde 36, 1453 København K, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse senest kl (fredag dog kl ). Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering, jf. konkurslovens 208 b, stk. 1. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S ten i Århus har den indledt gældssaneringssag for Lene Maria Nørgaard Bødiker Fødselsdato Jens Munks Vej Århus N Sagsnr /2009 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Grethe Opstrup, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C, ref. K inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

38 STATSTIDENDE 38 Retten i Århus, den Retskreds Århus S ten i Århus har den indledt gældssaneringssag for Rune Bødiker Fødselsdato Jens Munks Vej Århus N Sagsnr /2009 Enhver, der har fordring eller andet krav mod ovennævnte, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. ovennævnte dato, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger. Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt. Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Grethe Opstrup, Hans Broges Gade 2, 8000 Århus C, ref. K inden 8 uger fra denne bekendtgørelse. Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering. Retten i Århus, den Retskreds Århus Kreditormøde S I gældssaneringssagen for Margrethe Wandborg Fødselsdato Rødlundvej Harlev J Sagsnr /SVF/la indkaldes kreditorerne til møde i ten i Århus, Kannikegade 16, 8000 Århus C, mandag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Århus, den Som skifterettens medhjælper: Stefan von Fintel, advokat Lille Torv Århus C Retskreds Århus S I gældssaneringssagen for May-Britt Fevre Østergaard (tidl. May-Britt Østergaard) Sønder Lindbjerg 13 Gjellerup 7400 Herning Sagsnr. 254/2008 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Herning, ten, Nygade 3 - Indgang C, 7400 Herning, tirsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. May-Britt Fevre Østergaard har drevet virksomheden Bagel House I/S, Søndergade 4, st. tv., 7400 Herning, CVR-nr Retten i Herning, den Retskreds Herning S I gældssaneringssagen for Finn Gunnar Nielsen Fødselsdato Ewaldskrogen Esbjerg Sagsnr /alh indkaldes fordringshaverne til møde i ten i Esbjerg, mødelokale 26, 2. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, fredag den kl , til behandling af forslag til gældssanering. Forslaget ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører, at fordringshaverne afskærer sig fra at udøve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Esbjerg, den Som skifterettens medhjælper: Lars Lindhard, advokat

39 STATSTIDENDE 39 Dokken Esbjerg Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Christian Andersen Fødselsdato Skolebakken 122, 1 tv 6705 Esbjerg Ø Sagsnr /alh indkaldes fordringshaverne til møde i ten i Esbjerg, mødelokale 17, 1. sal, Dokken 1, 6700 Esbjerg, fredag den kl , til behandling af forslag om gældssanering. Forslaget ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører, at fordringshaverne afskærer sig fra at udøve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Esbjerg, den Som skifterettens medhjælper: Lars Lindhard, advokat Dokken Esbjerg Retskreds Esbjerg S I gældssaneringssagen for Søren Risager Fødselsdato Bytoftevej Vig Sagsnr /2008 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Holbæk, ten, Mødelokale 2, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk, onsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Nykøbing Sjælland, den Som skifterettens medhjælper: Per Knud Nilsson, advokat Rørvigvej 147, Postboks Nykøbing Sj Retskreds Holbæk S I gældssaneringssagen for Teddy Ewald Petersen Slagelsevej 5, 1 tv 4400 Kalundborg Sagsnr /2008 indkaldes fordringshaverne til møde i Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk, torsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører, at fordringshaverne afskærer sig fra at udøve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Asnæs, den Finn Machenhauer, advokat Asnæs Centret 28 B 4550 Asnæs Retskreds Holbæk S I gældssaneringssagen for Thorkild Møllenberg Bisbo Hulvej 11, Horsens Sagsnr /2007 indkaldes kreditorerne til møde i Retten i Horsens, Skifteafdelingen, Godsbanegade 2, 1. sal, 8700 Horsens, onsdag den kl , til behandling af skyldnerens forslag til gældssanering. Forslaget med bilag ligger til eftersyn i skifteretten. Udeblivelse medfører alene, at kreditorerne ikke får mulighed for at øve indflydelse på skifterettens afgørelse om gældssanering. Ansøger har drevet virksomheden Thorkild Bisbo Marketing Invest, reg.nr. ApS og WEBMarketing-Online og Møllenberg Marketing, CVR-nr samt TT-Telecom I/S, CVR-nr Retten i Horsens, den Retskreds Horsens

40 STATSTIDENDE 40 Kendelse S ten i Viborg har den afsagt kendelse om gældssanering for Wanda Noomi Christensen Fødselsdato Tidl. Borggade Thorsø Sagsnr FJ/cm på følgende vilkår: Al ansøgerens usikrede gæld stiftet inden den nedsættes til 8,6064%, der afvikles over 5 år med månedlige afdrag på kr ,99, første gang den Udlodning sker én gang årligt, første gang den Silkeborg, den Flemming Jespersen, advokat Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Retskreds Viborg S ten i Svendborg har den afsagt kendelse om gældssanering for Jan Brian Johansen Lærkevej Broby Sagsnr. 229/2008 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet før den nedsættes til en dividende på 37,5433%. Retten i Svendborg, den Retskreds Svendborg S ten i Næstved har den afsagt kendelse om gældssanering for Kim Christian Rasmussen Præstøvej 136, Næstved Sagsnr. BBA-477/2007 på følgende vilkår: Usikret gæld stiftet af Kim Christian Rasmussen før den nedsættes til 18,853600%, der betales over en 5-årig periode. Retten i Næstved, den Retskreds Næstved > Konkursboer Dekret S Ved dekret af har ten i Helsingør taget Australian Wine Room ApS under likvidation CVR-nr Sudergade Helsingør Sagsnr. 100/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Tine Jacobsen, Advokaterne, Østergade 12, 3200 Helsinge, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den Retskreds Helsingør S Ved dekret af har ten i Helsingør taget Torben Schnack ApS under likvidation CVR-nr Kringelholm Gilleleje Sagsnr. 105/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Tine Jacobsen, Advokaterne, Østergade 12, 3200 Helsinge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den Retskreds Helsingør S Ved dekret af

41 STATSTIDENDE 41 har ten i Hillerød taget X-net ApS under likvidation CVR-nr Holmensvej 36 B 3600 Frederikssund Sagsnr /2009 under konkursbehandling efter konkursbegæring modtaget den på baggrund af tvangsopløsningsbegæring af Kurator er advokat Jens R. Andersen, Andersen & Thoregaard advokater, Torvet 4 B, Postboks 230, 3300 Frederiksværk, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den Retskreds Hillerød S Ved dekret af har ten i Holstebro taget Men2Work ApS CVR-nr Fårtoftvej Thisted Sagsnr. 8C-84/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Thisted kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Jacob Schousgaard, Advodan Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S Ved dekret af har ten i Odense taget ApS af 10. februar 2008 (tidl. Perfekt Tag ApS) CVR-nr Agerhatten 16 C Tornbjerg 5220 Odense SØ Sagsnr. s10-201/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Jens Chr. Baagøe Thomsen, Maare Advokataktieselskab, Slotsgade 21, 2. th., 5100 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den Retskreds Odense S Berigtigelse af S Ved dekret af har ten i Horsens taget Henning Lapp CVR-nr Strandvejen Daugård Sagsnr. 41-7/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Henning Lapp har drevet selskabet Stald Catrinebjerg/Lån og Lev Finans fra adressen Strandvejen 9, 8721 Daugård, CVR-nr Kurator er advokat Boris Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den Retskreds

42 STATSTIDENDE 42 Horsens S Ved dekret af har ten i Horsens taget Ry Bådudstyr ApS CVR-nr Ellemosen Ry Sagsnr. 4-94/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Per Buttenschøn, Advokaterne Kaalund & Partnere, Vestergade 2, 8600 Silkeborg, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den Retskreds Horsens S Ved dekret af har ten i Roskilde taget Bilstrup Byg og Montage ApS CVR-nr Strandlyst Allé Greve Sagsnr /2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Greve kommune og har drevet virksomhed fra ovennævnte adresse. Kurator er advokat Niels Krüger, Advokatfirmaet ROAR, Allehelgensgade 19, 4000 Roskilde. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den Retskreds Roskilde S Ved dekret af har ten i Horsens taget AP Company A/S CVR-nr Lundvej Horsens Sagsnr /2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Selskabets binavn er: Farming Solutions A/S. Kurator er advokat Børge Jørgensen, Advodan, Rædersgade 3, 2. sal, 8700 Horsens, j.nr Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den Retskreds Horsens S Ved dekret af har ten i Svendborg taget Susanne og Jan Nielsen, Skårup Bageri (Guldbageren) CVR-nr Østergade Skårup Fyn Sagsnr. 64/2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Skyldnerne har drevet virksomheden Skårup Bageri, Guldbageren, Østergade 20, 5881 Skårup Fyn, CVR-nr Kurator er advokat Claus Bagge, Adv.fa. Nørkær & Horn Andersen, Havnepladsen 3 A, 1., 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

43 STATSTIDENDE 43 Retten i Svendborg, den Retskreds Svendborg S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget D-Tex ApS CVR-nr Bryrupvej Kastrup Sagsnr. K 0275/09-L under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Sven- Erik Poulsen, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har ten i Viborg taget Copyprint A/S CVR-nr Gl. Skivevej Viborg Sagsnr /2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Henrik Steen Jensen, Hans Broges Gade 2, 8100 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den Retskreds Viborg S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Paperjam Communication ApS CVR-nr Hørkær Herlev Sagsnr. K 0287/09-F under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Ole Erlich-Eriksen, Grønningen 17, 1., 1270 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har ten i Aalborg taget Triomec K/S CVR-nr v/komplementarselskabet Triomec ApS Majsmarken Hobro Sagsnr /2009

44 STATSTIDENDE 44 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Forudgående betalingsstandsning er anmeldt den og tilsyn beskikket den Kurator er advokat Kaj Nørby, Advokatfa. Niels Lindberg & Kaj Nørby, Horsøvej 16, 9500 Hobro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den Retskreds Aalborg S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Jyllandsopkøberens Eftf. ApS CVR-nr Gl. Køge Landevej Hvidovre Sagsnr. K 0288/09-G under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Østergade 38, Postboks 2256, 1019 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har ten i Århus taget Lebolg Logistik ApS (tidl. Globel Logistik ApS) CVR-nr Viengevej Risskov Sagsnr /2009 under konkursbehandling efter begæring modtaget den Kurator er advokat Lars Hjortshøj Nielsen, Advokatfirmaet de la Cour, Lille Torv 6, 8100 Århus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Århus, den Retskreds Århus S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget TOPKOK.DK Holding ApS CVR-nr Holbergsgade 28B, st 1057 København K Sagsnr. K 0286/09-F under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Michael Ziegler, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav

45 STATSTIDENDE 45 opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Dozoto ApS CVR-nr c/o Tor Hvas Sønder Boulevard 127, 3 tv 1720 København V Sagsnr. K 0285/09-F under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har begæret selskabet opløst den Likvidator har været udmeldt den Som kurator er udpeget advokat Michael Ziegler, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Catalyst Architects ApS CVR-nr Ny Adelgade København K Sagsnr. K 0291/09-E under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Københavns kommune. Som kurator er udpeget advokat Michael Ziegler, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Talal Nayef El-Hajj CVR-nr Blokland 44, 1 tv 2620 Albertslund Sagsnr. K 0290/09-G under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Skyldneren har drevet virksomhed fra adressen: T-Service v/el-hajj, Blokland 44, 1. tv., 2620 Albertslund. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Allé 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten

46 STATSTIDENDE 46 S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Dansk Biodiesel ApS (binavne: Dangas 2004 ApS, DK Gas ApS, Dansk Autoophug ApS) CVR-nr c/o M. Nørgaard Hostrups Have 7, 4 th 1954 Frederiksberg C Sagsnr. K 0293/09-C under konkursbehandling efter at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Allé 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen skal være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Litex Vådrumssystemer ApS CVR-nr Tordenskjoldsgade København K Sagsnr. K 0289/09-L under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Allé 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Per Adsersen Transport A/S CVR-nr Præstefælledvej Kastrup Sagsnr. K 0292/09-G under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Selskabet har hjemsted i Tårnby kommune. Som kurator er udpeget advokat Niels E. Valdal, Øster Allé 33, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Hermelin Research A/S CVR-nr Nørrebrogade 66E, København N Sagsnr. K 0277/09-F under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kurator er udpeget advokat Michael Serring, Bech-Bruun, Lan-

47 STATSTIDENDE 47 gelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S Ved dekret af har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Prio Fyn Venture A/S i likvidation CVR-nr c/o likvidator Troels Tuxen Langelinie Allé København Ø Sagsnr. K 0284/09-E under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den Som kuratorer er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V og advokat Troels Tuxen, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Skiftesamling I konkursboet Køkkenforum Lyngby ApS CVR-nr Bagsværdvej Kgs. Lyngby Sagsnr. K 0226/09-K S afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, til valg af kurator og/eller nedsættelse af kreditorudvalg, mandag den kl , hvortil kreditorerne herved indkaldes. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet MSJ Invest ApS CVR-nr Bjerrelide Charlottenlund Sagsnr. K 0144/09-L afholdes skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, til valg af kurator og/eller nedsættelse af kreditorudvalg, torsdag den kl , hvortil kreditorerne herved indkaldes. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Indkaldelse til fordringsprøvelse I konkursboet S Birkerød Badminton Klub / Cafeteria Fjeren CVR-nr Topstykket Birkerød Sagsnr indkaldes herved til prøvelse af de i boet anmeldte krav i medfør af konkurslovens 95 hos kurator, advokat J. Korsø Jensen, St. Kongensgade 69, 1264 København K, mandag den kl En fortegnelse over anmeldte fordringer med kurators indstillinger og anmeldelserne ligger til eftersyn på kurators kontor, samt hos Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1., 1260 København K, 2 uger før mødet. København, den J. Korsø Jensen, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten

48 STATSTIDENDE 48 I konkursboet Dansk Kabelentreprise ApS CVR-nr Slågårdsvej 2 Frøslev 4660 Store Heddinge S Sagsnr / indkaldes herved til møde til prøvelse af anmeldte krav på kurator, advokat Henrik Rasmussens kontor, Farvergade 15, 4700 Næstved, onsdag den kl Kurators indstilling vedlagt anmeldelserne med bilag ligger til eftersyn på kurators kontor 2 uger før mødet. Indstillingerne ligger i samme tidsrum til eftersyn i Retten i Roskilde, Helligkorsvej 3, stuen, 4000 Roskilde. Næstved, den Henrik Rasmussen, advokat Retskreds Roskilde S I konkursboet Bo Peter Bjørkmann CVR-nr c/o advokat Ole Erlich-Eriksen Legalink Danmark Grønningen 17, København K Sagsnr. 2-22/2005 indkaldes herved til møde til prøvelse af fordringer på kurator, advokat Ole Erlich-Eriksens kontor, Grønningen 17, 1., 1270 København K, tirsdag den kl Indstillinger ligger til eftersyn på kurators kontor samt i Retten i Nykøbing Falster, ten, 10 dage før mødet. København, den Ole Erlich-Eriksen, advokat Retskreds Nykøbing Falster S I konkursboet MSJ Invest ApS CVR-nr Bjerrelide Charlottenlund Sagsnr. K 0144/09-L indkaldes herved til møde til prøvelse af fordringer på kurator, advokat Carl- Erik Nielsens kontor, Vedbæk Strandvej 341, 2950 Vedbæk, fredag den kl Indstilling af fordringer henligger på kurators kontor til gennemsyn fra den Vedbæk, den Carl-Erik Nielsen, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Selskabet af 19. september 2008 ApS (tidl. Økonomisk Ugebrev ApS) under konkurs CVR-nr Frydendalsvej 3, Frederiksberg C Sagsnr. K 789/08-L indkaldes til skiftesamling på kurator, advokat Jørgen B. Elmers kontor, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, torsdag den kl , til prøvelse af fordringer. Kurators indstilling vedrørende kravene ligger til eftersyn på kurators kontor og i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, 2 uger før skiftesamlingen. København, den Jørgen B. Elmer, advokat Retskreds Sø- og Handelsretten Regnskab og boafslutning I konkursboet S Kvanbaek Transport ApS under tvangsopløsning CVR-nr Gl. Skovvej 114 Søby 4300 Holbæk Sagsnr /2008 holdes skiftesamling i Retten i Holbæk, Mødelokale 2, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk, mandag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Holbæk, den Retskreds Holbæk S I konkursboet

49 STATSTIDENDE 49 Rene Kjær Olsen CVR-nr Storkevej Frøstrup Sagsnr /2008 holdes skiftesamling i Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted, tirsdag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Skyldner har drevet virksomheden Frøstrup Kro, v/rene Kjær Olsen, Storkevej 14, 7741 Frøstrup, CVR-nr Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S I konkursboet Per Yde Lauritsen CVR-nr Møllebakken 10 A 7700 Thisted Sagsnr. 9F-174/2008 holdes skiftesamling i Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted, tirsdag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Skyldner har drevet virksomheden Pers Rengøring, Møllebakken 10 A, 7700 Thisted, CVR-nr Retten i Holstebro, den Retskreds Holstebro S I konkursboet Trioform A/S CVR-nr Vestervænget 6 tv 8381 Tilst Sagsnr /2008 holdes skiftesamling i Retten i Århus, ten, Kannikegade 16, 2., 8000 Århus C, fredag den kl , hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens 143, stk. 1, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Århus, den Retskreds Århus S I konkursboet Norsdan International Hotel ApS CVR-nr c/o Binzhang Yang Flakholmen 30, 1 th 2720 Vanløse Sagsnr. K 1032/07-E er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes onsdag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet MJK Holding ApS CVR-nr c/o Jan K. Madsen Brogårdsvej 69, Gentofte Sagsnr. K 0691/07-E er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143. Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes onsdag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten S I konkursboet Henry Nielsen Amagerbrogade 214B, København S Sagsnr. K 0351/95-B er der ikke midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger, jf. konkurslovens 143.

50 STATSTIDENDE 50 Bobehandlingen vil derfor blive afsluttet på en skiftesamling i Sø- og Handelsrettens skifteret, Bredgade 66, 1260 København K, hvilken afholdes tirsdag den kl Regnskab med bilag ligger til eftersyn på skifterettens kontor. Sø- og Handelsretten, ten, den Retskreds Sø- og Handelsretten Andre meddelelser I konkursboet S Den Voigtske Gaard, Faaborg ApS CVR-nr Vestergade Faaborg Sagsnr. 154/2008 har ten i Svendborg fastsat den som sidste dag for modtagelse af anmeldelse af fordringer og andre krav, jf. konkurslovens 134, stk. 2. Anmeldelse skal ske til kurator, advokat Otto Spliid, Focus Advokater, Englandsgade 25, 5100 Odense C. Retten i Svendborg, den Retskreds Svendborg > Stævninger og indkaldelser Personer/firmaer S Advokat Kim Hansen har som advokat for Henriette Klinke og Kaj Johan Christian Klinke, Søvang 3, 4180 Sorø sagsøgt Martin Lantz Hollesen hvis sidst kendte adresse er: Torben Oxes Allé 2300 København S (nu ukendt adresse i Sverige) Sagsøgerens påstand er: Betaling af kr ,00 med procesrente. Påstanden er begrundet med, at sagsøgerne efter ophør af lejemål Mågevej 14, 4293 Dianalund ikke har modtaget depositum retur. Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2008 til Retten i Næstved, Retsafdelingen, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgernes påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Næstved, den Susan Blixenkrone-Møller Retsinstans Retten i Næstved S Advokat Karsten N. Müller har som advokat for SEAS-NVE A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge sagsøgt Torben Erik Olsen hvis sidst kendte adresse er: Slagelsevej Sorø (nu ukendt bopæl) Sagsøgerens påstand er: Betaling af kr ,85 med gebyrer og renter. Påstanden er begrundet med slutopgørelse nr udstedt den vedrørende el til adressen Slagelsevej 50, Sorø. Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2008 til Retten i Næstved, Retsafdelingen, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Næstved, den Susan Blixenkrone-Møller Retsinstans Retten i Næstved S I ægteskabssagen Karina Christensen Nwala, Ladegårdsparken Vest 109, 4. th., 4300 Holbæk mod Augustine U. Nwala har advokat Michael Abel som

51 STATSTIDENDE 51 advokat for Karina Christensen Nwala indstævnet Augustine U. Nwala Ukendt adresse - udvist med indrejseforbud i Danmark til som sagsøgt at give møde i en retssag, hvor sagsøgeren vil nedlægge følgende påstand: Separation på vilkår, at ingen af parterne svarer bidrag til den anden parts underhold. Sagen er berammet til hovedforhandling, og sagsøgte indkaldes til at møde i Retten i Holbæk, Retssal H, Sofievej 4, 4300 Holbæk, mandag den kl Stævnevarslet er fastsat til 4 uger. Der vil blive afsagt dom efter sagsøgers påstand, hvis sagsøgte ikke giver møde. Holbæk, den Michael Abel, advokat Advodan Holbæk Havnepladsen Holbæk Retsinstans Retten i Holbæk S I sagen BS J-121/2009, Hersi Madar Diriye, Magistervej 33, 1. th., 2400 København NV mod Raho Mohamed Ali Ukendt adresse indkaldes sagsøgte til at møde i Retten på Frederiksberg, Retssal J, Blegdamsvej 6, 1. sal, 2200 København N, tirsdag den kl , til hovedforhandling. Der er afsat 15 minutter til retsmødet. Stævnevarslet er fastsat til 4 dage. Sagsøger har nedlagt påstand om skilsmisse i medfør af 32 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning på vilkår, at ingen af parterne pålægges bidragspligt over for den anden part. Indkaldelsen ligger til udlevering på rettens kontor. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten på Frederiksberg, den Stine Sylvest Olsen, kontorfuldmægtig Retsinstans Retten på Frederiksberg S Herved indkaldes Maksim Moskin hvis sidst kendte adresse er: Albækvej Vildbjerg til at være til stede på adressen Albækvej 2, 7480 Vildbjerg, onsdag den kl , i anledning af, at advokatfirmaet Johansen & Bliddal ApS, Bredgade 20, 6920 Videbæk, ønsker at foretage udlæg for et krav på kr ,31, jf. dom af Kopi af indkaldelsen kan fås ved henvendelse i Retten i Herning, Fogedretten, Overgade 17, Herning. Nærværende forkyndes offentligt i medfør af retsplejelovens 159, idet anden forkyndelse ikke har været mulig. Hvis De har spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Fogedretten i Herning. Retten i Herning, den Kristian Palmann Jensen, dommerfuldmægtig Retsinstans Retten i Herning S Tandlæge ApS, S. Møller & J.R. Christensen, Slotsgade 25, 1., 3400 Hillerød har indleveret betalingspåkrav mod Søren Stevns Nielsen hvis sidst kendte adresse er: Højtoftevej 2 B Nødebo 3480 Fredensborg Kravet er opgjort således: Krav kr ,03 Betalingspåkrav -grundafgift Betalt kr. 400,00 Inkassosalær kr ,00 I alt kr ,03 Kravet er begrundet med manglende betaling af tandlægeregning af Skyldner skal senest 14 dage efter bekendtgørelsen i Statstidende give fogedretten skriftlig besked, at skyldner har indsigelser mod kravet med henvisning til sagsnr. FS 7854/2008 til Retten i Hillerød, Fogedretten, Søndre Jernbanevej 18 B, 3400 Hillerød. Hvis skyldner ikke rettidigt kommer med indsigelser, giver fogedretten betalingspåkravet påtegning herom, og betalingspåkravet har herefter samme bindende virkning som en dom. Skyldner kan ved henvendelse til foge-

52 STATSTIDENDE 52 dretten få en kopi af betalingspåkravet m.v. Betalingspåkravet forkyndes offentligt, da skyldners nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Hillerød, den Retsinstans Retten i Hillerød S Advokat Karsten N. Müller har som advokat for SEAS-NVE A.m.b.a., Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, sagsøgt Kenneth Hvid Dall hvis sidst kendte adresse er: Lundevej 25, Kalundborg Sagsøgerens påstand er: Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøger kr ,38 med tillæg af procesrente fra den til betaling sker, samt kr. 200,00 i rykkergebyr og kr. 52,00 for afholdte omkostninger til lokalisering af sagsøgte. Endvidere udenretlige inddrivelsesomkostninger med kr. 700,00 samt sagens omkostninger. Påstanden er begrundet med, at beløbet udgør sagsøgers tilgodehavende for leverance af el m.m. i henhold til faktura nr med forfald den samt gebyrer. Retten opfordrer sagsøgte til inden 4 uger at indlevere svarskrift med henvisning til sagsnr. BS /2007 til Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk. Hvis svarskrift ikke fremkommer, kan retten afsige dom efter sagsøgerens påstand. Sagsøgte kan ved henvendelse til retten få en kopi af stævningen m.v. Stævningen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Retten i Holbæk, den Mette van de Ven, kst. retsassessor Retsinstans Retten i Holbæk S I sagen BS 24A-372/2009, Herra Sher Malik, Thomas Laubs Gade 29, 2. tv., 2100 København Ø mod Adeel Haider Yousuf Ukendt adresse indkaldes sagsøgte til at møde i Københavns Byret, Retssal 24, Slutterigade 1, stuen, 1461 København K, tirsdag den kl , til hovedforhandling. Sagsøgeren har påstået skilsmisse efter ægteskabslovens 32. Der er afsat 15 minutter til retsmødet. Stævnevarslet er fastsat til 4 uger. Indkaldelsen og retsbogen i sagen ligger til udlevering på rettens kontor. Indkaldelsen forkyndes offentligt, da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Såfremt sagsøgte ikke møder, må det forventes, at der afsiges dom efter sagsøgerens påstand. Københavns Byret, den Pernille Kjærulff Retsinstans Københavns Byret S Som advokat for Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby, indstævner advokat Steen Henriksson, Advokaterne La Cour & Henriksson ApS, Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre herved Allan Kyllesbech hvis sidst kendte adresse er: Arne Jacobsens Allé 11 B, 3. th. A 2300 København S for Københavns Byret, hvor der nedlægges følgende påstand: Sagsøgte tilpligtes til sagsøgeren at betale kr ,42, med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker samt sagens omkostninger. Sagsfremstilling: Det påstævnte beløb skyldes for istandsættelse af sagsøgtes tidligere lejemål beliggende Arne Jacobsens Allé 11 B, 3. th. A, 2300 København S. Det bemærkes, at 10 i lov nr. 319 af (lov om inkassovirksomhed) er overholdt samt, at 3 og 4 i inkassobekendtgørelse 601 af ligeledes er overholdt. Kreditor er ikke momsregistreret. Københavns Byret har bestemt, at sagsøgte skal indlevere svarskrift forsynet med sagsnr. BS 30S-5335/2008 til Københavns Byret, Nytorv 25, 1450 København K inden 4 uger efter indrykning af nærværende annonce i Statstidende, således at der samtidig meddeles sagsøgte, at der vil blive afsagt dom efter ovennævnte påstand, som fremført af sagsøger, såfremt svarskrift ikke indleveres rettidigt.

53 STATSTIDENDE 53 Sagsøgte kan ved henvendelse til Københavns Byret under angivelse af rettens journalnummer som ovenfor anført få udleveret stævning, ligesom udlevering af stævning kan ske ved henvendelse til Advokaterne La Cour & Henriksson ApS, Hvidovrevej 406, 2650 Hvidovre med henvisning til j.nr Stævningen forkyndes offentligt, med tilladelse fra Københavns Byret af den , da sagsøgtes nuværende opholdssted er ukendt. Hvidovre, den Steen Henriksson, advokat Retsinstans Københavns Byret > Tinglysninger Byret - Pantebreve i fast ejendom S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 IA, Åby By, Åby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Stephansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 DK, Åby By, Åby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bjarne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1081 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Morten Gaarden Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1321 B, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Pantsætter: Anne Mette Thelin Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2028 AA, Århus Bygrunde Pantsætter: BJ Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2124 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: BJ Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2148 BH, Århus Bygrunde Pantsætter: A.F.I. Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens Olav Fahlberg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Henrik Poulsen Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 29 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Henrik Poulsen Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 103 BS, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erik Schmidt Olesen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 117 TY, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 133 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Arne Jessen Gammelgaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 69 CN, Århus Markjorder Pantsætter: Leif Andersson Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 X, Årslev By, Sdr. Årslev Pantsætter: Richard Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 EI, Østerby By, Tranbjerg Pantsætter: Tina Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 26 L, Østerlavet, Malling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ian de Reybekill Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 AE, Brabrand By, Brabrand Pantsætter: N.L. Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 GM, Egå By, Egå Panthaver: Danske Bank-Låne Service/ Kbh Pantsætter: Allan Schou Størrelse:

54 STATSTIDENDE 54 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 DD, Elev By, Elev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jonas Dørken Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 HP, Elsted By, Elsted Thomas Aleksander Henrik von Preyss Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 U, Elsted By, Elsted Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Nina Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CL, Elsted By, Elsted, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jens Christian Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CO, Elsted By, Elsted, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Kreditbanken-Aabenraa Pantsætter: PSS Århus Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 I m.fl., Feldballe By, Feldballe Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Marianne Skatka Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 CA, Framlev By, Framlev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Svend Aage Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 C m.fl., Fårup By, Krogsbæk Pantsætter: Torben Lykke Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 EH, Galten By, Galten Ole Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 CD, Galten By, Galten Panthaver: Nordea Bank-Galten Pantsætter: Verner Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 C, Grundfør By, Grundfør Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Merle Thau Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 BN, Hasle By, Hasle Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mehdi Nabipour Talabari Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 AV, Havhuse, Hornslet Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hother Hennings Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 FL, Hjortshøj By, Hjortshøj Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Junge Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 DU, Holme By, Holme Pantsætter: Lise Klarholt Busk 40% Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 CX, Holme By, Holme Pantsætter: Ervin Gianelli Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 FO, Hornslet By, Hornslet Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mads Sauer Larsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 SG, Jegstrup By, Tranbjerg Panthaver: Djurslands Bank- Hornslet Pantsætter: Per Møller Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 A m.fl., Kankbølle By, Hjortshøj Pantsætter: Henrik Munkholm Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 E, Krajbjerg By, Hornslet Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lasse Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 E m.fl., Lemmer By, Lime Panthaver: Søby-Skader- Halling Spare- og Lånek. Pantsætter: Christian Berg Johansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 342 D, Marselisborg, Århus Grunde Panthaver: Nykredit Re-

55 STATSTIDENDE 55 alkredit Pantsætter: Hans Jesper Wengel Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 345 D, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Didde Maria Theibel Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 464, Marselisborg, Århus Grunde Pantsætter: Tommy Dejbjerg Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 542 C, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Line Krog Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 542 C, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nordea Bank-Vestergade/Viborg Pantsætter: Line Krog Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 628, Marselisborg, Århus Grunde Pantsætter: Eva Ørnbøl Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 708, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mogens Vinther Møller Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 741 DG, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Fair Finans A/S Pantsætter: Brian Brumé Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 800 M, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: BJ Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 628 A m.fl., Marselisborg, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nordea Bank DK - Skt. Clemens afd Pantsætter: Jesper Daugaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 IL, Søften By, Søften Oluf Schouborg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AK, Søften By, Søften Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Winnie Richter Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 C, Sandby By, Haldum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jannie Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 EI, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søs Agnes Høgh Kirkegaard for 1/3 Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 CX, Skæring By, Egå Pantsætter: Anne Marie Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 CN, Solbjerg By, Tiset Klaus Lunden Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 Y, Spørring By, Spørring Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tom Düring Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 AF, Stavtrup By, Kolt Pantsætter: Bente Fomsgaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 18 AA, Stjær By, Stjær, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carl Oluf Vinjegard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 F, Tilst By, Tilst Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ninna Skriver Vester Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 BD, Tilst By, Tilst Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: BG-Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den

56 STATSTIDENDE 56 Matrikel: 8 DC, Trige By, Trige Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johannes Fisker Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 DC, Trige By, Trige Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Johannes Fisker Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 AG, Ugelbølle By, Mørke Panthaver: Nordea Bank- Rønde Pantsætter: Gudrun Bønnelykke Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 GQ, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tove Hollesen Thomasen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 34 FT, Vejlby By, Ellevang Pantsætter: Camilla Torp Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 Z, Vejlby By, Risskov Pantsætter: Christian Born Djurhuus Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 CC, Vejlby By, Risskov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Sten Sambleben Knudtoft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 AZ, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Freddy Grosen Madsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 OP, Vejlby By, Risskov Frank Schou Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 DY, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Johnny Rafn Junker Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 S, Vejlby By, Vejlby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jette Marie Baden Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 24 HC, Viby By, Fredens Pantsætter: Hanne Petersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 37 AB, Viby By, Fredens Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dorte Pletner Baggge Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 AD, Viby By, Fredens Hans Grønnebæk Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 CH, Viby By, Viby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 13 CH, Viby By, Viby Panthaver: Spk.Vendsyssel-Hjørring Pantsætter: Mette Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 X, Viby By, Viby, lejl./ anpart nr. 23 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Oksfeldt Jonasen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 28 BQ, Viby By, Viby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Klausen Størrelse: S Matrikel: 11 EZ, Åby By, Åby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marie Rande for 37% Størrelse: S Matrikel: 11 HX, Åby By, Åby, lejl./ anpart nr. 10 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Aage Nielsen Størrelse: S Matrikel: 11 LE, Åby By, Åby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Henrik Berg Kjærgaard Størrelse: S Matrikel: 2 MR, Åby By, Åby Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Torben Frische Størrelse:

57 STATSTIDENDE 57 S Matrikel: 7 BN, Åby By, Åby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Maabjerg Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 1504 Æ m.fl., Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 139 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Vivian Lerche Størrelse: S Matrikel: 1971, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tove Mikkelsen Størrelse: S Matrikel: 454 G, Århus Bygrunde Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Eva Lykke Pedersen Størrelse: S Matrikel: 103 AN, Århus Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorrit Birgitta Ølgod Winther Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 111 ED, Århus Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Birgit Larsen Størrelse: S Matrikel: 69 AH, Århus Markjorder Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Hans Christian Bach Størrelse: S Matrikel: 69 M, Århus Markjorder Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Anne Dorthe Hanghøj Størrelse: S Matrikel: 77 K, Århus Markjorder Arturas Volianskis Størrelse: S Matrikel: 3 B, Åstrup By, Skødstrup Pantsætter: Søren Ferdinand Horup Størrelse: Eur. S Matrikel: 5 AX, Østerby By, Tranbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Michael Munkholt Størrelse: S Matrikel: 40 X, Brabrand By, Brabrand Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Rolf Steengaard Johnsen Størrelse: S Matrikel: 10 BZ, Egå By, Egå Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Norman R Mortensen Størrelse: S Matrikel: 15 HB, Elsted By, Elsted Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Birte Olsen Størrelse: S Matrikel: 9 DV, Elsted By, Elsted Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Ulla Dahl Herold Størrelse: S Matrikel: 14 ER, Følle By, Bregnet Bo Bjerregaard Størrelse: S Matrikel: 2 CS, Følle By, Bregnet Panthaver: Sig selv Pantsætter: Zolo Group A/S Størrelse: S Matrikel: 5 L, Følle By, Bregnet Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Per Bech Størrelse: S Matrikel: 2 D, Feldballe By, Feldballe Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Aagaard Rasmussen Størrelse: S Matrikel: 2 CQ, Galten By, Galten Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Dan Kristiansen Størrelse: S Matrikel: 21 CÆ, Galten By, Galten Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lisa Søby Størrelse: S Matrikel: 16 P, Grundfør By, Grundfør Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Connie Irene Skødt

58 STATSTIDENDE 58 Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 19 DV, Grundfør By, Grundfør Pantsætter: Gitte Holmslykke Størrelse: S Matrikel: 22 D, Haldum By, Haldum Panthaver: Spk.Østjylland-Hinnerup Pantsætter: Jens Lynge Størrelse: S Matrikel: 15 HY, Hasle By, Hasle Henrik Helm Størrelse: S Matrikel: 6 LB, Hasle By, Hasle Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lars R Therkelsen Størrelse: S Matrikel: 8 MT, Hasle, Århus Jorder Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Gyda Holm Størrelse: S Matrikel: 1 DG, Hinnerup By, Haldum Panthaver: Sparekassen Østjylland Pantsætter: Kirsten Marie Halling Størrelse: S Matrikel: 1 FV, Hinnerup By, Haldum Pantsætter: Frede Møller-Jensen Størrelse: S Matrikel: 3 IC, Hjortshøj By, Hjortshøj Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gunnar Ernst Jensen Størrelse: S Matrikel: 3 NG, Hjortshøj By, Hjortshøj Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Vestergaard Størrelse: S Matrikel: 1 EB, Holme By, Holme Pantsætter: Gitte Skaaning Palsgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 6 HH, Holme By, Holme Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Henning Jensen Størrelse: S Matrikel: 8 A, Holme By, Holme, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lena Christensen Størrelse: S Matrikel: 9 CV, Holme By, Holme Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karsten Mildahl Nielsen Størrelse: S Matrikel: 1 O, Holme By, Skåde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Christiansen Størrelse: Eur. S Matrikel: 1 O, Holme By, Skåde Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Christiansen Størrelse: Eur. S Matrikel: 21 X, Holme By, Skåde Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Frands Agersnap Størrelse: S Matrikel: 6 BI, Holme By, Skåde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Ulla Steenslev Størrelse: S Matrikel: 7 IO, Hornslet By, Hornslet Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Vibeche Doering Damm Størrelse: S Matrikel: 17 F, Hår By, Haldum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Asger Larsen Størrelse: S Matrikel: 1 AX, Jegstrup By, Tranbjerg Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Lilly Johansen Størrelse: S Matrikel: 19 N, Kolt By, Kolt Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Carl Martin Frovin Jørgensen Størrelse: S Matrikel: 3 BM, Kolt By, Kolt Panthaver: Nordea Bank-Søndergade/ Århus Pantsætter: Joan Kjær Størrelse:

59 STATSTIDENDE 59 S Matrikel: 4 D, Kolt By, Kolt Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Ole Andreasen - 2/3 Størrelse: S Matrikel: 4 EQ, Kolt By, Kolt Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Trine Skov Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 4 EQ, Kolt By, Kolt Panthaver: Sig selv Pantsætter: Trine Skov Nielsen Størrelse: S Matrikel: 556 O, Marselisborg, Århus Grunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Ebsen Størrelse: S Matrikel: 677, Marselisborg, Århus Grunde Pantsætter: Ejendommen Vesterport ApS Størrelse: Eur. S Matrikel: 1 BI, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Per Straarup Søndergaard Størrelse: S Matrikel: 8 F, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Henny Vera Iversen Størrelse: S Matrikel: 2 M, Onsted By, Hvilsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Nick Bovbjerg Thomsen Størrelse: S Matrikel: 2 BM m.fl., Rønde By, Bregnet, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Brandt- Madsen Størrelse: S Matrikel: 2 BM m.fl., Rønde By, Bregnet, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Brandt- Madsen Størrelse: S Matrikel: 3 V, Rønde By, Bregnet Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lone W. Melin Størrelse: S Matrikel: 14 Æ, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 31 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 121 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 122 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 123 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 124 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 125 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 126 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 127 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 128 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 129

60 STATSTIDENDE 60 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 130 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 131 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 132 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 133 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 134 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 135 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 136 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 137 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 138 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 139 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 140 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 141 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 142 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 143 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 144 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 145 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 146 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 147 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 148 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse:

61 STATSTIDENDE 61 S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 149 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 14 AB, Skejby, Århus Jorder, lejl./anpart nr. 150 Pantsætter: B2 Margrethehøjparken A/S Størrelse: S Matrikel: 21 AM, Skæring By, Egå Nicholas Monk Størrelse: S Matrikel: 7 EG, Skåde By, Skåde, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mads Melin Jensen Størrelse: S Matrikel: 4 KY, Slet By, Tranbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Hunnerup Petersen Størrelse: S Matrikel: 9 DK, Slet By, Tranbjerg, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Arthur Nielsen Størrelse: S Matrikel: 9 DK, Slet By, Tranbjerg, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Arthur Nielsen Størrelse: S Matrikel: 4 Æ, Stavtrup By, Kolt Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Camilla Houlberg Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 17 AR, Stjær By, Stjær Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Ole Valdemar Lund Størrelse: S Matrikel: 4 AC, Tendrup By, Hornslet Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: BMJ Byggeselskab 2003 ApS Størrelse: S Matrikel: 10 A m.fl., Thorsager By, Thorsager Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Nicolai Fog Hansen Størrelse: Eur. S Matrikel: 3 B m.fl., Todbjerg By, Todbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Bisgaard- Jespersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 2 C m.fl., Tulstrup By, Tulstrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bente Andreasen Størrelse: S Matrikel: 12 BØ, Ugelbølle By, Mørke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Elisabeth Friis Størrelse: S Matrikel: 21 HB, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: John Hartwig Størrelse: S Matrikel: 34 GM, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Meelsen Størrelse: S Matrikel: 10 AT, Vejlby By, Risskov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Poul Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 120 E, Vejlby By, Risskov Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Ingrid Graversen Størrelse: S Matrikel: 15 AB, Vejlby By, Risskov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Dorte Gytz Hasse Stavnsbo Størrelse: Type: A - Realkredit S Matrikel: 32 I, Vejlby By, Risskov Panthaver: Sig selv Pantsætter: Frede Andersen Holding A/S Størrelse: S Matrikel: 5 KS, Vejlby By, Risskov Pantsætter: Vagn Bjørn Størrelse: S

62 STATSTIDENDE 62 Matrikel: 8 AI, Vejlby By, Risskov Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Børge Hølvig Mikkelsen Størrelse: S Matrikel: 8 BI, Viby By, Fredens Panthaver: Århus Kommune Pantsætter: Frands Agersnap Størrelse: S Matrikel: 8 FL, Viby By, Fredens Mette Hyldgaard Petersen Størrelse: S Matrikel: 38 CQ, Viby By, Viby Panthaver: Handelsbanken-Århus Pantsætter: Mathilde Lønborg Matzon Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 S, Åby By, Åby, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Steffen Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1260 M, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Langå Bank-Langå Pantsætter: Lars Bluhme Larsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1414, Århus Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Østboulevarden 35 ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1504 N, Århus Bygrunde Pantsætter: Ivar Huitfeldts Gade 79, Århus ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1507, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Thy-Bo-Byg ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1955, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karsten Krarup Arildsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2018 M, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Line Wehner- Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2060 A, Århus Bygrunde Pantsætter: OR Ejendomme A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2116 Q, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Warmdahl Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2126 E, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tom Fisker Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 347 A, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Marianne Carøe Ib Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 525 AQ, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Handelsbanken-Århus Pantsætter: Maria Nissen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 102 D, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Camilla Hvergel Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 109 AI, Århus Markjorder Panthaver: Bikuben-Christiansbjerg/ Århus, Pantsætter: Bjarne Boelt Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 117 UH, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 237 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anders Trolle Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 53 AD, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Søren Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 BC, Brabrand By, Brabrand Pantsætter: Torben Skydt- Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 GG m.fl., Brabrand By, Brabrand Panthaver: Lægernes Pensionsbank A/S Pantsætter: Søren Warberg Becker Størrelse:

63 STATSTIDENDE 63 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 AT, Egå By, Egå Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørn Kjær Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 DI, Egå By, Egå, lejl./ anpart nr. F301 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Kolling Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 FD, Elsted By, Elsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ulla Langkilde Kruse Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 GG, Elsted By, Elsted Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Dorthe Krüger Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 HC, Elsted By, Elsted Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Christian Arlien-Søborg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 DV, Elsted By, Elsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Grønskov Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 A m.fl., Feldballe By, Feldballe Panthaver: Vestjysk BANK/Silkeborg. Pantsætter: Søren Linnet-Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 A, Foldby By, Foldby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Poulsen Møller Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 27, Fulden By, Beder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Kaaberbøl Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 4 AH, Fårup By, Fårup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Linnemann Petersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 BA, Galten By, Galten Panthaver: Unibank-Århus Center Pantsætter: Ejvind Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 AR, Galten By, Galten Pantsætter: Annette Damgaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 DV, Hasle By, Hasle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Oluf Mygind Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 15 S, Hasle By, Hasle Panthaver: Handelsbanken-Århus Pantsætter: Torben Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 18 BR, Holme By, Holme Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Peter Kamp Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 18 DR, Holme By, Holme Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bente Connie Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 EB, Holme By, Holme Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Julie Skov Gerbek Hansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 14 FP, Holme By, Skåde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Højbjerg Andelsboligfor Afd 27 Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 CP, Holme By, Skåde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hans Schwartz Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 18, Lemming By, Kolt Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Michael Steen Stadsholt Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 CE, Lillering By, Framlev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christina Rosendahl Kejlberg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den

64 STATSTIDENDE 64 Matrikel: 5 BE, Malling By, Malling Lene Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 U, Mejlby By, Mejlby Panthaver: Nordea Bank-Hjortshøj Pantsætter: Bodil Jensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 25 CC, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bente Nedergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 25 CC, Mårslet By, Mårslet Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Bente Nedergaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 DP, Rønde By, Bregnet Elisabeth Børsting Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 Y, Skødstrup By, Skødstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Planlægningsgruppen Skødstrup ApS Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 DP, Skovby By, Skovby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kjeld Winther Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 DK, Skæring By, Egå Panthaver: Djurslands Bank- Hornslet Pantsætter: Vita Sandholdt Christensen Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 M, Spørring By, Spørring Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Leif Lykke Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 EP, Studstrup By, Skødstrup Pantsætter: Eigil Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 5 BD, Tendrup By, Hornslet Pantsætter: Leif Johnsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 A m.fl., Tinning By, Foldby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Poulsen Møller Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 A m.fl., Tinning By, Foldby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Poulsen Møller Størrelse: Eur. S Anmeldt i Århus den Matrikel: 2 L, Trige By, Trige Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Hede Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 21 FG, Vejlby By, Ellevang, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tove Vangsøe Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 43 AV, Vejlby By, Ellevang Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ane Lindgaard Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 80 AA, Vejlby By, Risskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Halleskov Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 164 A, Vejlby By, Vejlby, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Therkelsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 HV, Vejlby By, Vejlby Christina Rovsing Vingborg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 HV, Vejlby By, Vejlby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Christina Rovsing Vingborg Størrelse: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 36 AH, Viby By, Fredens Pantsætter: Jørn Frøsig Johansen Størrelse: S Anmeldt i Århus den

65 STATSTIDENDE 65 Matrikel: 15 X, Viby By, Viby, lejl./ anpart nr. 31 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Birk Kendrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Århus den Matrikel: 38 EL, Viby By, Viby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ditte Kusk Bjerring Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2233, Aabenraa Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tune Lund Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2585, Aabenraa Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Hinnerskov Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 3308, Aabenraa Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Per Heitmann Madsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 969, Aabenraa Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Per Heitmann Madsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 385, Hellevad Ejerlav, Hellevad Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 66, Hellevad Ejerlav, Hellevad Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 304, Hjordkær Ejerlav, Hjordkær Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Toft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2179, Kolstrup Under Aabenraa Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lykke Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2833, Kolstrup Under Aabenraa Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Lyndrup Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 367, Kolstrup Under Aabenraa Pantsætter: Per Heitmann Madsen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 484, Lunderup, Rise Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Arne Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 165, Nybøl, Hjordkær Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristine Jespersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2546, Aabenraa Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Ejsing Kuta Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2546, Aabenraa Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karina Ejsing Kuta Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 153, Hellevad Ejerlav, Hellevad Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erling Asmus Brodersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 396, Hjordkær Ejerlav, Hjordkær Panthaver: Sig selv Pantsætter: Verner Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 515, Hjordkær Ejerlav, Hjordkær Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Frede Møller Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 311, Hovslund, Ø. Løgum Christina Brodersen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 418, Lunderup, Rise Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Silva Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 418, Lunderup, Rise Panthaver: Sig selv Pantsætter: Maria

66 STATSTIDENDE 66 Silva Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 121 m.fl., Mjøls, Rise Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Viggo Volf Christiansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 29 m.fl., Mjøls, Rise Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Viggo Volf Christiansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 100, Rise Ejerlav, Rise Panthaver: Sig selv Pantsætter: Annette Vendelbo Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2375, Aabenraa Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Sigurd Miltersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 1310, Brunde, Rise Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Horup Rødekro A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 240, Kolstrup Under Aabenraa Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anna Kristine Olesen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 1177, Løjt Kirkeby, Løjt Pantsætter: Rikke Bie Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 87, Løjt Kirkeby, Løjt Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henning Bruhn Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 55 I, Nr. Ønlev, Rise Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Bomberg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 55 I, Nr. Ønlev, Rise Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Bomberg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 13 BØ, Ø. Halne By, Vadum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Line Guldbæk Christensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 18 IQ, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Pantsætter: Lars Læssøe Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 19 CI, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Panthaver: Nørresundby Bank- Vejgaard/Aalborg Pantsætter: Antonsen Bogtryk ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 293 A, Aalborg Bygrunde Pantsætter: Søren Enggaard A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 348 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Elsebeth Brix Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 348 A, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Elsebeth Brix Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 348 E, Aalborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Elsebeth Brix Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 AH, Aalborg Ladegård, Hasseris Pantsætter: Susanne Rene Algren Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 MY, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Nordkraft Invest ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 ADØ, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nicolai Karred Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 LI, Aalborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Henrik Ravn Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den

67 STATSTIDENDE 67 Matrikel: 80 RB, Aalborg Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Olesen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 80 XN, Aalborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisa Bertelsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 AX, Biersted By, Biersted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge-Lise Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 DE, Dall By, Dall Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 21 AO, Egense By, Mou Ronald Erik Benne Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DC, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Leif Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 DN, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Thomas Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 14 BY, Gl. Hasseris By, Hasseris Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristian Thomas Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 CL, Gl. Hasseris By, Hasseris Pantsætter: Greta Nekrasiene Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 C, Gudum By, Gudum Mia Behrenthz Villumsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 C, Gudum By, Gudum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mia Behrenthz Villumsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 CI, Gug By, Sdr. Tranders Panthaver: Aalborg Kommune Pantsætter: Carsten Bendixen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 AK, Guldbæk By, Ø. Hornum Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Inge Fibiger Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 69 B, Horsens By, Horsens Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dan Crandal Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12, Kinderup, Horsens Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Thomas Pugh Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 M m.fl., Klarup By, Klarup Panthaver: Nykredit Bank- Kbh V Pantsætter: Birgit Filt Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 AK, Klarup By, Klarup Panthaver: Nørresundby Bank-Vejgaard/Aalborg Pantsætter: Anders Lund Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 BV, Klarup By, Klarup Pantsætter: Torsten Schack Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 CH, Lindholm By, Lindholm Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Birgitte Davidsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 BC, Melsted By, Sulsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Møller Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 MA, Nr Tranders, Aalborg Jorder Pantsætter: Anne Thisted Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 20 BS, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: John Laursen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den

68 STATSTIDENDE 68 Matrikel: 20 CÆ, Nr Tranders, Aalborg Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: John Laursen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 47 IH, Nr Tranders, Aalborg Jorder Pantsætter: Børge Christian Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 8 DE, Nr Tranders, Aalborg Jorder Pantsætter: Ruth Ahrensbach Lenskjold Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 MH, Nr Uttrup By, Hvorup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lissy Melgaard Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 7 DA, Sønderholm By, Sønderholm Panthaver: A/S Nørresundby Bank Pantsætter: Pia Banch Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 33 BS, Scheelsminde, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Palle Nielsen Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 4 CY, Scheelsminde, Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: David Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 EV, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Line Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 FN, Skalborg By, Skalborg Pantsætter: Ejendomsskelskabet Hobrovej 489 A A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 FX, Skalborg By, Skalborg Pantsætter: Ejendomsskelskabet Hobrovej 489 A A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 GL, Skalborg By, Skalborg Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Pia Svendgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 1 DI, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Gitte Højer Vilhelmsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 11 CF, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Charlotte Stougaard Espensen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 15 CR, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Niels Larsen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 O, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carsten Høj Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 O, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carsten Høj Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 O, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carsten Høj Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 23 L, Storvorde By, Storvorde Panthaver: Sig selv Pantsætter: F. Nielsen Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 12 A, Torderup By, Gunderup Pantsætter: Torben Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 BT, Tylstrup By, Ajstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Torsten Valther Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 16 BT, Tylstrup By, Ajstrup Panthaver: Nordea Bank-Tylstrup Pantsætter: Torsten Valther Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 39 A m.fl., Tylstrup By, Ajstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jørgen Jensen Størrelse:

69 STATSTIDENDE 69 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 56 AA, Tylstrup By, Ajstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Sofia Kristina Fjallheim Kier-Hansen Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 44 AY, V. Hassing By, V. Hassing Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Mortensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 3 CK, Visse By, Nøvling Pantsætter: Michael Wulff Størrelse: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 39, Volstrup By, Ø. Hornum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marianne Skaarup Lindhardt Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 L m.fl., Bukkerup By, Søllested Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peder Nygaard Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 58 D m.fl., Ebberup By, Kærum Panthaver: DLR Pantsætter: Ejler Meier Andersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 BC, Flemløse By, Flemløse Panthaver: Sydbank A/S Pantsætter: Helle Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 X, Flemløse By, Flemløse Panthaver: 3669 Pantsætter: Helle Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 7 A m.fl., Jordløse By, Jordløse Panthaver: Sydbank- Slagelse Pantsætter: Anne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 S, Ladegård By, Orte Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Hanne Oxvang Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 A m.fl., Nordby By, Kærum Pantsætter: Linda Dupont Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 C m.fl., Søbo Hgd., Jordløse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Niels Nygaard Hansen 19% Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 m.fl., Søllested By, Søllested Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peder Nygaard Hansen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Assens den Matrikel: 60 CM, Skydebjerg By, Aarup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 E, Turup By, Turup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Milly Marie Svane Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 D, Ulskovgård, Orte Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 B, Akkerup By, Haarby Pantsætter: Lene Nygaard Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 Ø, Flemløse By, Flemløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michel Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 D, Flemløse By, Flemløse Pantsætter: Lena Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 36 AÆ, Haarby By, Haarby Panthaver: Danske Bank A/S - Holmens Kanal Pantsætter: Anni Langkilde Zoëga Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 BT, Hagenskov Hgd., Sønderby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette From-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den

70 STATSTIDENDE 70 Matrikel: 1 H, Skårup By, Dreslette Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Claus Carlsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 580, Assens Bygrunde Panthaver: Nykredit Bank A/S-Kbh V Pantsætter: Ingrid Kappel Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 42 H, Ebberup By, Kærum Pantsætter: Jørgen Krogkær Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 3 AP, Etterup By, Rørup Panthaver: Spk. Faaborg-Assens Pantsætter: Thomas Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 3 BM, Etterup By, Rørup Panthaver: Spk. Faaborg-Assens Pantsætter: Thomas Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 5 A, Favrskov By, Kerte John Skovsende Hansen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 5 A, Favrskov By, Kerte Panthaver: Totalbanken-Aarup Pantsætter: John Skovsende Hansen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 18 M, Jordløse By, Jordløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ragnhild Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 3 DF, Næs By, Sandager John Skovsende Hansen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 30 A, Turup By, Turup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lennie Bjørn Christensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 6 A m.fl., Ørsbjerg By, Kerte Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Kristian Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 C, Højbjerggård, Køng Pantsætter: Helle Hasselsteen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 12 V, Lundager By, Gamtofte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Allan Krog Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Assens den Matrikel: 35 D, Nældemose Bys Skovhaver, Dreslette, lejl./anpart nr. 1 Pantsætter: Anne Molbech-Kuskner Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 1 F m.fl., Ågerup By, Pederstrup, 324 Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 3 CG, Ballerup By, Ballerup Pantsætter: Bjarne Roed- Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 17 OQ, Herlev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ove Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 17 PA, Herlev Pantsætter: Birgitte Paldrup Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 HB, Herlev, lejl./anpart nr. 36 Panthaver: Ejerforeningen Elverbo Pantsætter: Ronnie Jacob Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 KY, Herlev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dorte Holmelin Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 KY, Herlev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Dorte Holmelin Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 3 H, Hjortespring Panthaver: Herlev Kommune Pantsætter: Henning Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den

71 STATSTIDENDE 71 Matrikel: 14 BZ, Kirke Værløse By, Værløse, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Chanet Anine Ulricca Markmann Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 3 AC, Kirke Værløse By, Værløse Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Bjarne Ingvard Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 BX, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Realkreditfond Pantsætter: Lucie Helena Alexanian Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 27 C m.fl., Smørumnedre By, Smørum, lejl./anpart nr. 255 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jonas Fritzbøger Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 OI, Smørumnedre By, Smørum Pantsætter: Shanny Naouri Nicolaisen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 BB, Smørumnedre By, Smørum Pantsætter: Julija Papaurelyte Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 AH, Smørumnedre By, Smørum Pantsætter: Rikke Kühn Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 AH, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Rikke Kühn Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 9 QE, Smørumnedre By, Smørum Pantsætter: Inge-Lis Holst Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 BO, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Jette Reich Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 19 BI, Ballerup By, Ballerup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jane Ronit Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 6 LE, Ballerup By, Ballerup Pantsætter: Niklas Schiller Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 CÆ, Ballerup By, Ballerup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Jette Ulla Petersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 EG m.fl., Ballerup By, Ballerup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ballerup Ejendomsselskab Afd Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 1 LM, Ballerup By, Pederstrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Laila Mejlstrup Busted Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 GB, Ballerup By, Pederstrup Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Elsa Jæger Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 14 LØ, Ballerup By, Pederstrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Ove Bruun Svenstrup Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 12 BK, Herlev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 16 EU, Herlev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Benny Bogø Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 6 FE, Herlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Arne Høj Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 CD, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Karen Kaufmann Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 4 DD, Ll. Værløse By, Værløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Helle Pode E.

72 STATSTIDENDE 72 Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 11 AR, Måløv By, Måløv Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: C E G Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 11 CF, Måløv By, Måløv Pantsætter: Lena Elm Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 EZ, Måløv By, Måløv Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Laila Hindsberg Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 6 E m.fl., Skovlunde By, Skovlunde, 413 Panthaver: Nordea Bank-Skovlunde Pantsætter: Milan Calovic Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 6 E m.fl., Skovlunde By, Skovlunde, 413 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Milan Calovic Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 60 F, Skovlunde By, Skovlunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Ballerup Kommune Pantsætter: Anne-Lise Ottesen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 CG, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rikke Kermoal Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 DI, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisa Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 21 AM, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mai-Britt Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 27 C m.fl., Smørumnedre By, Smørum, lejl./anpart nr. 255 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jonas Fritzbøger Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 8 GU, Smørumnedre By, Smørum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Christensen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 123 R, Østerlarsker Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mette Jeberg Andersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 191 A m.fl., Østermarie Pantsætter: Bent Povlsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 193 D, Allinge-Sandvig Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lene Frigaard Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 382 D, Allinge-Sandvig Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark Pantsætter: Kurt Stener Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 101 E, Hasle Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Carsten Møller Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 82 OA, Hovedejerlavet, Olsker Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ejendomsselskabet Hotel Friheden A/S Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 17 A m.fl., Nyker Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ellen Kofoed Grønnegaard Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 26 A m.fl., Pedersker Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Paulsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 121 AGO, Povlsker Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Klaus Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 1657, Rønne Bygrunde Pantsætter: Gudhjem-Rønne Snedker- og Tømrerfor- Størrelse:

73 STATSTIDENDE 73 S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 107 AN, Rønne Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Yvonne Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 7 GR, Brøndbyøster By, Brøndbyøster Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Ib Wessmann Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 BT, Brøndbyvester By, Brøndby Strand, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Ulrich Koch Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 21 T, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Karl Kristian Andersen Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 28 LT, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lone Moos Østergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 29 BM, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Lisbeth Landwirt Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 18 MV, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Ringkjøbing Landbobank-Ringkøbing Pantsætter: Jørgen Christian Kildedal Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 TF, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Tina Nilsson Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 TF, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Jens Sønderby Munk Pantsætter: Tina Nilsson Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 10 AI, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vibeke Reinhardt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 24 EG, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Ferco Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 30 BF, Brøndbyvester By, Brøndbyvester Panthaver: Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Pia Jeanette Waterstradt Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 BZ m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Flemming Ib Vangborg Størrelse: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 12 GV, Vallensbæk By, Vallensbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Zitta Aagaard Jürgensen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 5 Q, Den Sydlige Del, Jetsmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Chr. Golding Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 8 EN, Den Sydlige Del, Jetsmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Christian Golding Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 110 Z, Hune By, Hune Panthaver: Danske Bank A/S, Kbhn. K Pantsætter: Marianne Karstens Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 41 AH, Hune By, Hune Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anna-Margrethe Nicolajsen Størrelse: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 63 K, Hune By, Hune Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bitten Guldbæk Povlsen Størrelse:

74 STATSTIDENDE 74 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 42 A, Sterup By, Jerslev Michael Hjermitslev Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 5 A, Neder Åstrup By, Føvling Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Benny Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 14 S, Nim By, Nim Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Birkedahl Jørgensen Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 15 N, Nim By, Nim Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Birkedahl Jørgensen Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 3 BY, Nr. Snede By, Nr. Snede Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jane Vadstrup Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 KÆ, Stovgård Hgd., Tørring Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Conny Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 7 AY, Tørring By, Tørring Knud Laudal Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 1 FC, Brædstrup By, Ring Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Marianne Nørmark Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 10 E m.fl., Hjortsvang By, Linnerup Pantsætter: Niels Erik Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 10 E m.fl., Hjortsvang By, Linnerup Pantsætter: Niels Erik Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 30, Holtum By, Grejs Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Rahbek Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 22 M, Lindved By, Sindbjerg Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marianne Lorentzen, Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 9 M m.fl., Plovstrup By, Tørring Pantsætter: Niels Erik Grønlund Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 24 AO, Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing Panthaver: Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse Pantsætter: Tine Pawlik Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 5 AM m.fl., Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing Pantsætter: Jacob Malskær Størrelse: S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 9 B m.fl., Tørring By, Tørring Pantsætter: Niels Erik Grønlund Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 O, Andrup, Esbjerg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kim Christensen Vang Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 A, Astrup By, Bryndum Laila Bøndergaard Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 CR, Hjerting By, Guldager Pantsætter: Peter Grønkjær Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 6 K, Hjerting By, Guldager Panthaver: Sig selv Pantsætter: Murermester Per Jeberg ApS Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 6 L, Hjerting By, Guldager Panthaver: Sig selv Pantsætter: Murermester Per Jeberg ApS Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 6 O, Hjerting By, Guldager Panthaver: Sig selv Pantsætter: Murermester Per Jeberg ApS Størrelse:

75 STATSTIDENDE 75 S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 5 A m.fl., Hostrup By, Hostrup Pantsætter: Viggo Kirkegaard Veje Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 7 BS, Skads, Esbjerg Jorder Pantsætter: Jan Kier Børresen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 YØ, Strandby, Esbjerg Jorder Pantsætter: Oleg Nikolaevich Starkov Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 2 IK, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh K Pantsætter: Carl Peter Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 BZ, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sandra Hoffland Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 33 K, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hanne Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 42 M, Tjæreborg By, Tjæreborg Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Trine Looft Størrelse: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 5 AU, Tobøl By, Guldager Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mikkel Juul Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 26 B m.fl., Åstrup By, Åstrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Niels Henriksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 33 B, Bøjden By, Horne Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lone Olsen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 8 DZ, Faaborg Markjorder Panthaver: Faaborg-Midtfyn kommune Pantsætter: Gerda Ruth Larsen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 92 AC, Faaborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kenneth Friis Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 1 Q m.fl., Hvedholm Hgd., Horne Pantsætter: Marian Urban Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 2 E, Kegleholme, Brahetrolleborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisbeth Bager Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 3 B m.fl., Lyndelse By, Sandholts Lyndelse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Julie Natasja Agermose Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 O, Sdr. Broby By, Sdr. Broby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Martin Steffensen Hofman Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 23 CS, Svanninge By, Svanninge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 CK, Vejle By, Vejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulla Mai Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 8 I, Allerup By, Sdr. Broby Pantsætter: Ove Hermansen Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 16 BK, Bjerne By, Horne Pantsætter: Laila Hinz Dubgaard Størrelse: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 7 H, Vejle By, Vejle Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erik Birk Magnussen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den

76 STATSTIDENDE 76 Matrikel: 5 A, Kollerup By, Kollerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Werner Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 5 A, Kollerup By, Kollerup Panthaver: 7297 Pantsætter: Søren Werner Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 98 A, Nr. Bratbjerg, Tranum Pantsætter: Naia Henriette Bang Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 C m.fl., Nr. Skovsgård, Ø. Svenstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Svend Møller Madsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 2 C, Torup Strandhuse, V. Torup Panthaver: EBH Bank-Fjerritslev Pantsætter: Preben Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 2 F, Torup Strandhuse, V. Torup Panthaver: EBH Bank-Fjerritslev Pantsætter: Preben Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 19 DI, Tranum By, Tranum Pantsætter: Mette Kronborg Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 14 A m.fl., Ø. Ørbæk By, Kornum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristian Højgaard Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 3 AA m.fl., Fjerritslev By, Kollerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Lisbeth Olsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 241 AÆ, Løgstør Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John Risgaard-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 88 T, Løgstør Markjorder Rikke Madsen Størrelse: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 37 T, V. Torup By, V. Torup Pantsætter: Lone Primdahl Dolmer Størrelse: Eur. S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 PK, Børkop By, Gauerslund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Michael Kjær Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 6 M, Brøndsted By, Gauerslund Pantsætter: Peder Mohr Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 R, Egeskov, Fredericia Jorder Panthaver: Sydbank A/S Pantsætter: John Laursen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 113 BU, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Bertelsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 12 AC, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Otto Herreborg Schachner Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 31 AC, Erritsø By, Erritsø Mette Jeppesen Strandholdt Madsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 52 U, Erritsø By, Erritsø Pantsætter: Leif Petersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 61 Q, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Rikke Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 738 CE, Fredericia Bygrunde Panthaver: Fionia Bank A/S Pantsætter: Sonja Vindelev Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 16 Æ, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Annelise Guldfeldt Størrelse:

77 STATSTIDENDE 77 S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 F, Fredericia Private Ejendomsjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johnny Sander Bjarne Olesen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 175 F, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bent Gabrielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 22 B, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Poul Zielke Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 24 U, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Sylvest Bybæk Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 253 G, Fredericia Stadsjorder Pantsætter: Bjarne Kjølby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 Æ, Herslev By, Herslev Pantsætter: Simone Matine Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 Æ, Herslev By, Herslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Simone Matine Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 Æ, Herslev By, Herslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Simone Matine Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 8 P, Mørkholt By, Gårslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anette Weissenborn Hvitved Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 DØ, Stovstrup, Fredericia Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Vesterled Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 BK, Taulov By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørgen Viggo Damkjær Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 34 Z, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Fredericia Kommune Pantsætter: Kaj Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 49 M, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Fredericia Kommune Pantsætter: Inge Charles Poulsgaard Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 CO, Erritsø By, Erritsø Pia Kjær Thy Asmussen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 560 A, Fredericia Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Compass Bolig ApS Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 560 B, Fredericia Bygrunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Compass Bolig ApS Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 737 AH, Fredericia Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hans Jørgen Ilskov Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 16 AD, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Vejlfeldt Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 17 M, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mikael Vejle Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 49 DY, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bente Agersol Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 CI, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Baunbæk Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den

78 STATSTIDENDE 78 Matrikel: 151 AO, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Fredericia Kommune Pantsætter: Alex Finn Obbekjær Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 151 N, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Fredericia Kommune Pantsætter: Alex Finn Obbekjær Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 CP, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sonja Vindelev Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 50 H, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stina Juhl-Berg Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 57 O, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stina Juhl-Berg Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 AX m.fl., Gauerslund By, Gauerslund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mads Wollesen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 CB, Gauerslund By, Gauerslund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Leif Østergaard Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 22 V, Gårslev By, Gårslev Pantsætter: Conny Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 5 A, Rands By, Gårslev Lena Bjerre Hårbo Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 19 BD, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Kolding Pantsætter: Kenneth Brinkmann Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 AÆ, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 AØ, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 AS, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 AY, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 BA, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 BF, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 BH, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 BI, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 BK, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 BL, Skærbæk By, Taulov Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Skærbæk Søpark Aps Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 DB, Skærbæk By, Taulov Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tine Nøjgaard Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 8 U, Skærbæk By, Taulov Pantsætter: Jette Schou Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den

79 STATSTIDENDE 79 Matrikel: 8 X, Skærbæk By, Taulov Pantsætter: Jette Schou Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 CG, Taulov By, Taulov Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Karina Lindskrog Borggaard Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 7 P, Taulov By, Taulov Pantsætter: Herluf Nørskov Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 NS, Børkop By, Gauerslund Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jette Steenholdt Hjort Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 9 O, Brejning By, Gauerslund Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Malene Scheel Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 8 K, Egeskov, Fredericia Jorder Pantsætter: Kate Nagel Møllebæk Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 181, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Sig selv Pantsætter: KASA DOMESTIC ApS Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 20 AO, Erritsø By, Erritsø Kim Magaard Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 23 CF, Erritsø By, Erritsø Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Henning Edvard Povlsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 738 AÆ, Fredericia Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bruno-Henrik Hansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 738 DC, Fredericia Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bruno-Henrik Hansen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 36 K, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisbet H. Strøm Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 28 B, Fredericia Private Ejendomsjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Britha Christoffersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 178 AL, Fredericia Stadsjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Morten Weng Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 196 C, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mie Bøgelund Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 20 C, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Fionia Bank- Kerteminde Pantsætter: Mette Bergholdt Danielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 216 AK, Fredericia Stadsjorder, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Finn Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 233 L, Fredericia Stadsjorder, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Hjøllund Jensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 233 L, Fredericia Stadsjorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anel Turkanovic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 DT, Fredericia Stadsjorder Panthaver: Vestfyns Bank- Fredericia Pantsætter: Britt Lindy Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 T, Gårslev By, Gårslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Sarah Valentin Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 Ø, Håstrup By, Smidstrup Panthaver: Sig selv

80 STATSTIDENDE 80 Pantsætter: Bodil Christensen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 A m.fl., Nebbegård Hgd., Gårslev Pantsætter: Johannes Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 K, Nebbegård Hgd., Gårslev Pantsætter: Johannes Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 L, Nebbegård Hgd., Gårslev Pantsætter: Johannes Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 M, Nebbegård Hgd., Gårslev Pantsætter: Johannes Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 G, Trelde, Fredericia Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gerda Falk Klement Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 PB, Børkop By, Gauerslund Pantsætter: Anette Devantier Birkbo Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 9 DA, Børkop By, Gauerslund Pantsætter: Bo Juhl Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 9 FT, Børkop By, Gauerslund Pantsætter: Bodil Olsson Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 2 CØ, Brejning By, Gauerslund Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Michael Eeg Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 20 CE, Erritsø By, Erritsø Kurt Trøster Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 76 T, Erritsø By, Erritsø Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Leon Rene Korsgaard Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 36 DA, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bente Frankby Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 90 AH, Fredericia Kobbeljorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørn Petersen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 14 O, Fredericia Private Ejendomsjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Niels Arne Callesen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 56 BV, Fredericia Private Ejendomsjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hanne Brix Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 4 BV, Krybily, Taulov Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Steen Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 25 EQ, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 13 Panthaver: Ejerlejl foreningen Pantsætter: Ditte Stampe Hersby 25% Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 27 AX, Frederiksberg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Janne Boe Kastrup- Larsen Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 27 AX, Frederiksberg Panthaver: Danske Bank-Låne Service/ Kbh Pantsætter: Janne Boe Kastrup- Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 28 CR, Frederiksberg Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Merete Berit Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 36 AR, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit

81 STATSTIDENDE 81 Danmark Pantsætter: Jakob Mathias Wichmann Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 4 P, Frederiksberg, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Landsbyggefonden Pantsætter: Frederiksberg Ældreboligselskab, Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 45 AT, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 8 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Frank Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 45 DM, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 8 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Iben Bundgaard Riiser Størrelse: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 51 T, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 49 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Peder Harbjerg Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 7 AE, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 22 Pantsætter: Berit Sveen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 9 Æ, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 14 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jannik Louw Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 110 AM, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: BG Bank (Danske Bank)-København K Pantsætter: Just Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 111 BF, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Nordjyske Bank-Kreditadm/Sæby Pantsætter: Lene Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 136 AR, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Koustrup Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 187 D, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Bøje Husted Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 13 A, Den Vestlige Del, Flade Pantsætter: Niels Ole Fredborg Nielsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 59 L, Elling By, Elling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erling Christensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 10 CI, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger B Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 20 IT, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sanna Carlsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 26 HC, Flade, Frederikshavn Jorder Pantsætter: Solparken A/S Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 47 BO, Gærum By, Gærum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henning Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 1 DC, Lerbæk Hgd., Elling Panthaver: Spar Nord Bank- Frederikshavn Pantsætter: Rikke Kristiansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 465 A, Skagen Bygrunde Pantsætter: Ejendomsselskabet af 15/ A/S Størrelse:

82 STATSTIDENDE 82 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 139 U, Skagen Markjorder Trine Augusta Christophersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 143 G, Skagen Markjorder Eva Tøstesen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 146 Ø, Skagen Markjorder Tanja Bechmann Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 52 V, Skagen Markjorder Charlotte Støtt Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 18 A, Strandby By, Elling Pantsætter: Michael Thoring Flagstad Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 26 C, Strandby By, Elling Pantsætter: Michael Thoring Flagstad Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 3 V, Strandby By, Elling Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Karen Westh Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 175 M, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Vanda Syberg Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 37 A, Den Nordøstlige Del, Understed Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Sandra Noes Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 15 E, Den Sydlige Del, Åsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kasper Bonde Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 109 F, Den Vestlige Del, Hals Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marina Holm Larsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 20 HX, Flade, Frederikshavn Jorder, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mai- Britt Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 142 CG, Skagen Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Hans Kurt Carlsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 278 P, Skagen Markjorder Rudy Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 52 BH, Skagen Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lotte Louise Hansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 6 S, Strandby By, Elling Ruth Christensen Aaen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 8 CQ, Den Vestlige Del, Flade Pantsætter: Louise Lindgaard Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 116 AI, Den Vestlige Del, Hals Panthaver: Læsø Kommune Pantsætter: Bodil Elinor Hansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 19 K, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Danske Bank- Frederikshavn Pantsætter: Frederikshavn Duco ApS Størrelse:

83 STATSTIDENDE 83 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 4 AP, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Cecilia Holm Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 63 CY, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Arb.Landsbank-Frederikshavn Pantsætter: Ella Christensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 63 DD, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 25 B m.fl., Skagen Markjorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Tove Antonette Laursen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 5 K, Skagen Markjorder Panthaver: Spar Nord Bank, Skagen Pantsætter: Joes Christian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 77 Ø, Skagen Markjorder Valter Vendelbo Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 32 A, Skærum By, Skærum Pantsætter: Vagn Skovsgård Størrelse: Eur. S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 140 G, Vesterø By, Vesterø Pantsætter: Louis Harding Drewes Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 96 BV, Vesterø By, Vesterø Panthaver: Nykredit Bak A/ S-1780 V Pantsætter: Tina Gam Kok Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 172 EV, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Noria Nørskov Petersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 141 AD, Byrum By, Byrum Panthaver: Sparekassen Vendsyssel-Sæby Pantsætter: Heidi Bilgaard Eltved Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 141 Q, Byrum By, Byrum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Heidi Bilgaard Eltved Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 10 A m.fl., Den Østlige Del, Åsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thomas Ahrenkiel Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 17 AE, Den Østlige Del, Åsted Panthaver: Nordea Bank-Frederikshavn Pantsætter: Rudi Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 6 AP, Den Vestlige Del, Flade Pantsætter: Kristine Levorsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 93 K m.fl., Elling By, Elling Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Thomas Ahrenkiel Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 2 B m.fl., Ellinggårds Eng, Elling Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Thomas Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 2 C m.fl., Ellinggårds Eng, Elling Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Thomas Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den

84 STATSTIDENDE 84 Matrikel: 12 CT, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: N.L. Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 219 A, Frederikshavn Bygrunde, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Advokatfirmaet Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 21 Y, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Liselotte Kulk Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 21 Y, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Nordjyske Bank-Ålbæk Pantsætter: Liselotte Kulk Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 3 AZ, Frederikshavn Markjorder Pantsætter: Nikoline Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 5 F, Mejling By, Åsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Susanne Anesen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 309 H, Skagen Bygrunde Panthaver: Spar Nord Bank-Aalborg Pantsætter: Tømrerfirmaet Johansen & Bernhard ApS Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 446 A, Skagen Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Skagen Bryghus A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 504 B m.fl., Skagen Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Niels Henrik Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 220 CF, Skagen Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: N.L. Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 245 AY, Skagen Markjorder Pantsætter: Kirsten Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 3 AO, Skagen Markjorder Finn Bendtsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 2 N, Starholm, Skagen Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Morten Hannibal Ørsted Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 135 Z, Bangsbo, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Thaarup Nyberg Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 26 EY, Flade, Frederikshavn Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Karlsson Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 370 D, Frederikshavn Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Jensen Christensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 49 GT, Frederikshavn Markjorder Panthaver: Danske Bank- Retail Services/Kbh Pantsætter: Glenn Bruun Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 241 A, Skagen Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kaihøj Ejendomme v/werner Kaihøj Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 95 B, Skagen Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mogens Tolstrup Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den

85 STATSTIDENDE 85 Matrikel: 194 B, Skagen Markjorder Panthaver: Spk.Vendsyssel-Hjørring Pantsætter: Torben Madsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 3 CF, Strandby By, Elling Henriette Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 17 G, Ølstykke By, Ølstykke Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Peter Tvinnemose Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 AI, Barakkerne, Dråby Panthaver: Lægernes Pensionsbank Pantsætter: Astrid Søchting Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 13 F, Dalby By, Krogstrup Finn Drowe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 24 Q, Dalby By, Krogstrup Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Niels Søndergaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 13 A, Frederikssund Markjorder, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Juul Andersen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 BI, Frederikssund Markjorder Panthaver: Nordea-Kredit Pantsætter: Ayse Laila Kaya Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 2 BI, Frederikssund Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ayse Laila Kaya Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 AA, Frederikssund Markjorder Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Tina Fuglsang Hansen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 I, Hågendrup By, Melby Panthaver: Forstædernes Bank-Herlev Pantsætter: Berg & Green ApS Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 5 AZ, Kregme By, Kregme Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kenneth Holm Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 AN, Kregme By, Kregme A/S Pantsætter: Boet ef.otto Børge von Backhaus m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 13 AD, Melby By, Melby, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Nordea Bank-Tune/Roskilde Pantsætter: Inge Lise Persson Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 13 CS, Neder Dråby By, Dråby A/S Pantsætter: Gitte Tingsager Dahl Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 KB, Oppe Sundby By, Oppe Sundby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jette Christensen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 25 C, Over Dråby By, Dråby Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Dorte Fischer Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 12 BD, Skenkelsø By, Jørlunde Panthaver: Danske Bank A/ S, Retail Services Pantsætter: Kirsten Behnke Valbjørn Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 19 Y, Slagslunde By, Slagslunde A/S Pantsætter: Jill Karleby Størrelse:

86 STATSTIDENDE 86 S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 76 D, Stenløse By, Stenløse Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Ulla Nehm Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 CT, Tømmerup Bys Overdrev, Torup Panthaver: Nordea Bank- Hillerød Pantsætter: Inge Madsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 4 CT, Tømmerup Bys Overdrev, Torup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Inge Madsen Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 GR, Udlejre By, Ølstykke Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Leni Lensing Størrelse: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 7 OL, Udlejre By, Ølstykke Panthaver: Sig selv Pantsætter: LH Care ApS Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 APU, Bernstorff Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jesper Kenneth Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 16 SQ, Gentofte Panthaver: Sydbank-Kbh Pantsætter: D & N a/s Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 17 BE, Gentofte Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Mogens Ring Petersen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 GY, Gentofte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Rønning Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 KH, Gentofte, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Ejerforeningen Blidah Pantsætter: Roland Jarlgaard Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 22 EI, Gentofte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Diana Hidalgo Foss Størrelse: Eur. S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 32 AØ m.fl., Gentofte, lejl./ anpart nr. 31 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lis Dahl Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 5 DX, Gentofte Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lene Schak Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 11 K m.fl., Hellerup, lejl./ anpart nr. 144 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lisbeth Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 4 DH, Ordrup, lejl./anpart nr. 1 Pantsætter: Bjarke Pålsson Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 9 NX, Ordrup Pantsætter: Mette Højrup Kjær Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 12 DA, Vangede Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lotte Dalgaard Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 16 DE, Vangede, lejl./anpart nr. 2 Pantsætter: Erik Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 19 GV, Vangede Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vilhelm Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 3 GG, Vangede Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Elstrøm Dam Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 32, Vangede, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marina Hoffmann Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 ÆØ, Bernstorff Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steven Engelskov Kean Størrelse:

87 STATSTIDENDE 87 S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 CV, Bernstorff, lejl./anpart nr. 2 Pantsætter: Yvette Roper Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 10 EI, Gentofte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lubomira Petrova Berg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 16 IØ, Gentofte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Elisabeth Jarnov Holten Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 17 BL, Gentofte, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Winther Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 17 G, Gentofte, lejl./anpart nr. 2 Pantsætter: Birgitte R. Mogensen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 17 IK m.fl., Gentofte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lise Grundtvig Størrelse: Eur. S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 21 TB, Gentofte Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: John Maar Hansen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 21 UQ, Gentofte Panthaver: Forstædernes Bank A/S Pantsætter: Hans Vexø Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 22 AZ, Gentofte Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Christina Lied Viskinge Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 23 Y, Gentofte, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Groth-Poulsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 23 Y, Gentofte, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Lån og Spar Bank Pantsætter: Mette Groth-Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 26 C, Gentofte, lejl./anpart nr. 27 Pantsætter: Leif Ole Børme Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 30 KØ, Gentofte Panthaver: Danske Bank a/s Pantsætter: Vibeke Holstein Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 5 DY, Gentofte Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Pernille Stru Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 3 CB, Ordrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Hans-Jørgen Lohse Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 3 DG, Ordrup, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anna - Lisa Seidelin Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 9 DI, Ordrup Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Pia Lynggaard Justesen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 E, Vangede, lejl./anpart nr. 10 Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Susanne Rose-Marie Syversen Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 12 A, Vangede Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Dorte Münter Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 14 BØ m.fl., Vangede Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Louise Gulstad Størrelse: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 19 R, Vangede Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Janne Droob Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 14 OP, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anna Schmidt, f. Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit

88 STATSTIDENDE 88 S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 17 L, Bagsværd Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Malene Larsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 IB, Bagsværd Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Camilla Gyldendal Hildebrandt Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 3 AI, Bagsværd Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Erling Christian Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 3 CA, Bagsværd Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Charlotte Achilles Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 IE, Bagsværd Panthaver: Sig selv Pantsætter: Fatma Noureldin Kuhr Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 MP, Buddinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Louise Skovridder Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 22 AP, Buddinge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Krista Frankel Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 25 CC, Buddinge, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henrik Krøjberg Lodberg Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 LF, Gladsaxe, lejl./anpart nr. 6 Pantsætter: Jesper Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 11 EM, Gladsaxe, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Joseph Gerald Rémi Lavallée Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 AEB, Gladsaxe Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Ludvigsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 5 NR, Mørkhøj Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Dahlin Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 B, Bagsværd, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lars Aksel Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 B, Bagsværd, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Alm. Brand Bank- Kbh Pantsætter: Lars Aksel Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 AY m.fl., Bagsværd Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jan Kurt Rendboe Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 HU, Bagsværd Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anette Ørsted Jensen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 11 BU, Buddinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Benedikte Nørfelt Stellinger Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 CX, Buddinge, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Birkedal Wagner Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 12 CX, Buddinge, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: 8145 Pantsætter: Mette Birkedal Wagner Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 16 MN, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Pia Ørum Lindeberg Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 19 EM, Buddinge Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Ole Scheibel Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 19 EM, Buddinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Scheibel Størrelse:

89 STATSTIDENDE 89 S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 21 AE, Buddinge Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Peter Reinø Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 22 CL, Buddinge, lejl./anpart nr. 1 Pantsætter: Anni Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 3 OM, Buddinge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Barbara Thaysen Andersen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 8 AT, Buddinge Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bodil Schlüter Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 PT m.fl., Gladsaxe Panthaver: Lån & Spar Bank-Vesterbro/ Kbh Pantsætter: Anetta Claussen Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 LE, Gladsaxe Panthaver: Lån & Spar Bank-direkte/Kbh Pantsætter: Zerga Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 1 RN, Mørkhøj, lejl./anpart nr. 29 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tenna Lehmann Rohde Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 GO, Herstedøster By, Herstedøster Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Rune Buhl Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 12 T, Herstedvester By, Herstedvester, lejl./anpart nr. 36 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bent Hansen Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 27 I, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Nordea Bank- København Pantsætter: Pia Klarskov Størrelse: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 HÆ, Herstedvester By, Herstedvester Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Heidi Karlsson Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AI, Ørbækgård Hgd., Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AQ m.fl., Ørbækgård Hgd., Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AQ m.fl., Ørbækgård Hgd., Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 8 I, Allelev By, Lyngby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Søren Andersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 8 L, Begtrup By, Vistoft Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Paul Anton Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 3 AS, Dråby By, Dråby Panthaver: Danske Bank-Bolig Service/Kbh Pantsætter: Dennis Vind Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AQ, Fuglsø By, Vistoft Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Christian Per Bunde-Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 14 I, Gjerrild By, Gjerrild Pantsætter: Hans Jørgen Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 56 BC, Grenaa Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thomas Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 3 K m.fl., Kni By, Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Graabæk Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den

90 STATSTIDENDE 90 Matrikel: 3 K m.fl., Kni By, Ørum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Graabæk Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AG, Kolind By, Kolind Panthaver: Danske Bank-Bolig Service/Kbh Pantsætter: Klaus Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 17 m.fl., Kolindsund, Tøstrup Panthaver: Djurslands Bank- Kolind Pantsætter: Hans Andreas Rønnenkamp Pape m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 7 C m.fl., Mastrup By, Ginnerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Graabæk Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 7 F m.fl., Mastrup By, Ginnerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Graabæk Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 7 F m.fl., Mastrup By, Ginnerup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jens Graabæk Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 5 F, Pederstrup By, Nødager Pantsætter: Karin Solvejg Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 11 AV, Selkær By, Kastbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kirsten Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 AD, Trustrup By, Lyngby Pantsætter: Morten Kjærgaard Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 1 BK, Trustrup By, Lyngby Pantsætter: Marie Møller Stærk Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 11 C m.fl., Bøvl By, Sdr. Omme Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Grindsted Pantsætter: Anette Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 GR, Billund By, Grene Pia Friis Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 BL, Billund By, Grene Panthaver: Sydbank, Kolding Pantsætter: Astrid Petersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 BL, Billund By, Grene Panthaver: Sydbank-Kolding Pantsætter: Astrid Petersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 PØ, Billund By, Grene Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Gitte Johansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 QN, Billund By, Grene Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Britta Møller Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 IT, Give By, Give Panthaver: Nordea Bank-Give Pantsætter: Merete Hviid Flensborg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 17 BR, Give By, Give Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Brian Kim Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 AU, Give By, Give Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Ingrid Elisabeth Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 XG, Grindsted By, Grindsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Dorte Milde Andersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 BN, Kirkeby By, Sdr. Omme Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anni Dam Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 E, Krog By, Grene Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lars Bøjgaard Winther Sørensen Størrelse:

91 STATSTIDENDE 91 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 F, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maja Reng-Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 F, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Panthaver: Den Jyske Sparekasse, Vejle Pantsætter: Maja Reng-Andersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 U, Sdr. Kollemorten By, Ø. Nykirke Panthaver: Danske Bank, Kbh Pantsætter: Emma Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 V, Sdr. Kollemorten By, Ø. Nykirke Panthaver: Danske Bank, Kbh Pantsætter: Emma Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 S m.fl., Sejrup By, Thyregod Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Elmer Krusborg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 B, Stenderup By, Ansager Panthaver: Nordea Bank- Grindsted Pantsætter: Børge Habekost Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 CD, Stenderup By, Ansager Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ole Hilligsø Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 CD, Stenderup By, Ansager Panthaver: Nordea Bank-Vejen Pantsætter: Ole Hilligsø Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 GN, Østerby By, Sdr. Omme Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mariann Christensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 PY, Billund By, Grene Panthaver: Nordea Bank, Esbjerg Pantsætter: Signhild Leiti Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 A m.fl., Eg By, Grindsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anna J. Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 21 AØ, Give By, Give Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Langkjær Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 CX, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 C m.fl., Højgård, Give Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Verner Gydesen Madsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 A, Kokborg By, Thyregod Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Raaballe Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 DM, Plougslund By, Grene Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anders Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 BZ, Refstrup Hgd., Gadbjerg Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Claus Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 NS, Sønderby By, Grindsted Pantsætter: Gitte Gram Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 A, Sejrup By, Thyregod Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Dorte Hæsum Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 A m.fl., Stenderup By, Ansager Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anna Jonna Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 B m.fl., Stenderup By, Ansager Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anna J. Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den

92 STATSTIDENDE 92 Matrikel: 4 G, Tofthøj By, Gadbjerg Panthaver: Nordea Bank-Skanderborg Pantsætter: Kristiane Møller Baggersgaard Størrelse: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 K m.fl., Urup By, Grindsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anna J. Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 ER, Billund By, Grene Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jacob Refshøj Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 ER, Billund By, Grene Panthaver: Den Jyske Sparekasse-Billund Pantsætter: Jacob Refshøj Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 SU, Billund By, Grene Panthaver: Handelsbanken-Fredericia Pantsætter: Anja Madsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 A m.fl., Birkebæk, Givskud Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hillegonda Femmigje Wemmigje de Jager Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 10 DK, Give By, Give Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Klaus Henrik Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 IE, Grindsted By, Grindsted Pantsætter: Linda Holt-Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AR, Hejnsvig By, Hejnsvig Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ulla Lauridsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 AR, Horsbøl Gde., Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Salli Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 PY, Østerby By, Sdr. Omme Panthaver: Handelsbanken- Sdr.Omme Pantsætter: Marianne Groth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 PY, Østerby By, Sdr. Omme Panthaver: Handelsbanken- Sdr.Omme Pantsætter: Marianne Groth Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 A, Bøllund, Give Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Tina Søe Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 SP, Billund By, Grene Ole Ernst Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 FÆ, Billund By, Grene Erik Kofoed Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 FÆ, Billund By, Grene Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Erik Kofoed Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 G m.fl., Dal By, Grindsted Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Peter Kristensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 I m.fl., Filskov By, Filskov Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Peter Kristensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 I m.fl., Filskov By, Filskov Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Peter Kristensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 A, Fitting By, Vorbasse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Karsten Knudsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 G, Give By, Give Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nicolas Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 H, Give By, Give Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nicolas Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AB, Give By, Give, lejl./ anpart nr. 1 Pantsætter: Fredskov - Ejen-

93 STATSTIDENDE 93 domme ApS Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AB, Give By, Give, lejl./ anpart nr. 2 Pantsætter: Fredskov - Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 LE, Grindsted By, Grindsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Alina Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 BZ m.fl., Hejnsvig By, Hejnsvig Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: John Jensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 C, Nørskov By, Lindeballe Panthaver: Nordea Bank-Give Pantsætter: Bent Villy Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 V, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Irene Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 P m.fl., Omvrå Søndermark, Filskov Panthaver: Handelsbanken-Give Pantsætter: Annette Lützen Nissen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 AQ, Plougslund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henriette Veilstrup Christensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 BO, Plougslund By, Grene Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tanja Bass Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 DK, Plougslund By, Grene Pantsætter: Suzette Stoltze Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 NY, Plougslund By, Grene Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Leo Daugård Hansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 m.fl., Sdr. Tinnet By, Ø. Nykirke Pantsætter: Anders Peter V Laursen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 E m.fl., Stenderup By, Ansager Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Susanne Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 11 A, Tofthøj By, Gadbjerg Panthaver: Nordea Bank-Vejle Pantsætter: Sabine Smedemark Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 4 BH m.fl., Vorbasse By, Vorbasse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Karsten Knudsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 IM, Billund By, Grene Benno Brink Christensen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 QP, Billund By, Grene Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank, Kbh. Pantsætter: Charlotte Hviid Nymann Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 1 EÆ, Dal By, Grindsted Panthaver: Nykredit BAnk A/S Pantsætter: Pia Burgdorff Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 FR, Filskov By, Filskov Panthaver: Sydbank-Vestergade/ Varde Pantsætter: Karen Junge Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 U, Harresø, Givskud Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Poul Nørgård Mogensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 12 P, Plougslund By, Grene Panthaver: Handelsbanken- Sdr.Omme Pantsætter: Luise Nyberg Størrelse: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 CB, Refstrup Hgd., Gadbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Trille Krusborg Nielsen Størrelse:

94 STATSTIDENDE 94 S Anmeldt i Gråsten den Matrikel: 13 m.fl., Ø. Gejl, Holbøl Pantsætter: Cathrine Luise Fabricius Sølvberg Størrelse: S Anmeldt i Gråsten den Matrikel: 10 m.fl., Varnæs, Varnæs Pantsætter: Finn Erik Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 LØ, Bistrup By, Bistrup Pantsætter: Kirsten Hessekilde Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 BK, Brønsholm By, Karlebo Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Bente Mygind Christensen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 OG, Brønsholm By, Karlebo Pantsætter: Lene Bjørn Richter Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 AØ m.fl., Hørsholm By, Hørsholm Pantsætter: Bjarne Andersson Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 EV, Hørsholm By, Hørsholm Pantsætter: Henrik Peulicke Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 BU, Høsterkøb By, Birkerød Pantsætter: Thomas Chabert Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 EÆ, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anne Stausholm Sorang Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 HC, Høsterkøb By, Birkerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kirsten Buch Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 KÆ, Jellerød, Karlebo Judith Kjølbye Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 17 B, Kirkelte By, Karlebo Pantsætter: Alan Rath Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 K, Mikkelborg, Hørsholm, lejl./anpart nr. 48 Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Jørn Nerup Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 HD, Niverød By, Karlebo Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Sophie Sille Stensgaard Kümler Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 BM m.fl., Niverød By, Karlebo, lejl./anpart nr. 115 Panthaver: Nordea Bank-Nivå Pantsætter: Sia Gythfeldt Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 CA, Niverød By, Karlebo Pantsætter: Annette Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 ÆT, Nivågård, Karlebo Pantsætter: Elizabeth Vonsild Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 HR, Ravnsnæs By, Birkerød Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anita Guldbrandsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 AA, Rungsted By, Rungsted Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Annie Rytter Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 BD, Rungsted By, Rungsted Pantsætter: Søren Møller Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 LU, Rungsted By, Rungsted Panthaver: Handelsbanken-Frb Pantsætter: Jesper Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den

95 STATSTIDENDE 95 Matrikel: 2 M, Smidstrup By, Rungsted, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Holger Overgaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 K, Ullerød By, Karlebo Pantsætter: Anne Margrethe Bojesen Harrit Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 10 MZ, Usserød By, Hørsholm Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mette Moestrup Bergmann Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 107 K, Usserød By, Hørsholm Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sven-Peter Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 12 CR, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Johannes Krüger Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 173 CS m.fl., Usserød By, Hørsholm Pantsætter: Bjørn Engsig Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 KE, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Inger Emilie Venge Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 4 AU, Usserød By, Hørsholm Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Aage Oluf Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 6 CM, Vallerød By, Hørsholm Pantsætter: Kate Borland Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 6 EV, Vallerød By, Hørsholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Camilla Ekebjærg Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 6 EV, Vallerød By, Hørsholm Panthaver: Sig selv Pantsætter: Camilla Ekebjærg Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 12 GM, Vallerød By, Rungsted Pantsætter: Leif Dalum Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 BØ, Vallerød By, Rungsted Pantsætter: Jesper Laursen Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 2 EC, Vallerød By, Rungsted Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Flemming Viggo Lange Størrelse: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 8 ED, Vallerød By, Rungsted Panthaver: Hørsholm kommune Pantsætter: Bent Henri Holm Christensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 44, Favstrup, Tyrstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Brian Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 69 m.fl., Flovt, Øsby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Nicolai Dahlmann Kraack m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 9 m.fl., Hejsager, Halk Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Paul Bruhn Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 15, Hvinderup, Tyrstrup Brian Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 125, Knud, Fjelstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Birthe Meyhoff Aastrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 30 m.fl., Maugstrup Ejerlav, Maugstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Laurids Larsen Hommelhoff Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 12 C, Tapsore By, Taps Peter Roest Stelling Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den

96 STATSTIDENDE 96 Matrikel: 183 m.fl., Uldal, Skrydstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inger Margrethe R Jensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 185, Uldal, Skrydstrup Inger Margrethe R Jensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1246, Vandling, Starup Lone Kofod Jensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 573, Vandling, Starup Panthaver: Danske Bank-Haderslev Pantsætter: Alicja Müller Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 656, Vandling, Starup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Hedegaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2325, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Joan Dahl Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 6 AR, Åstrup Ejerlav, Åstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Winni Christine Andersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 13, Ørsted, Oksenvad Panthaver: Frøs Herreds Sparekasse- Haderslev Pantsætter: Jan Michael Seidenfaden Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 25, Christiansfeld Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: P.J.Holding Christiansfeld ApS Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 294, Erlev, Gl. Haderslev Pantsætter: Lise Munk-Fredslund Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 326 B, Erlev, Gl. Haderslev Panthaver: Sydbank-Aabenraa Pantsætter: Greta Mazanti Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 223, Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jesper Lundsteen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 261 AY, Flovt, Øsby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anita Donslund Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 444, Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Hadersle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anoosh-Azad Bashmann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 444, Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Hadersle Panthaver: Sydbank- Aabenraa Pantsætter: Anoosh-Azad Bashmann Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 233, Gl. Ladegård, Hammelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1020, Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kristian Bosack Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 530, Hajstrup, Øsby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Vitting Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 71 D, Hejls By, Hejls Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Linda Betina Ejby Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 32, Knud, Fjelstrup Panthaver: Nordea Bank-Christiansfeld Pantsætter: Steen Guldberg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 648, Marstrup, Hoptrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rikke Markussen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 614, Over Jerstal, Vedsted Kaj Petersen Juul Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den

97 STATSTIDENDE 97 Matrikel: 690, Sdr. Otting Under Haderslev, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gerda Hansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 98 m.fl., Sillerup, Fjelstrup Pantsætter: Jørn Heissel Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 958, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup Panthaver: Tønder Bank- Vojens Pantsætter: Kim Eskildsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 972, Vandling, Starup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karen Vestergaard Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1 m.fl., Bojskov, Tyrstrup Pantsætter: Hans E A F Petersen m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 54, Errested, Bjerning Panthaver: Danske Bank Pantsætter: John Henrik Møller Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4328, Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: TT Invest, Haderslev ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 37, Maugstrup Ejerlav, Maugstrup Panthaver: Nordea Bank- Vojens Pantsætter: Margrethe Marcussen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 28, Nustrup Bæk, Nustrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Iwona Ewa Jasklowska Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 138, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ejendomsselskabet TT Invest Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1789, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Finn Petersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 443, Sdr. Otting Under Haderslev Pantsætter: Katarzyna Owsiejko Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 575, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ejd Selsk TT Invest, Haderslev ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 833, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Dansk Transport Emballage Holding Aps Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 133 A, Stubbum, Aller Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lis Dalgas Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 263, Stubbum, Aller Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Habekost Jensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2450, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Jytte Jessen Elmelund Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 857, Vojens Ejerlav, Vojens Pantsætter: Tina Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 334, Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Hadersle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gitte Kaadekildelund Witt Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 26 EI, Hejls By, Hejls Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Rechnagel Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 280, Jegerup Ejerlav, Jegerup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ivan Roloff Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 661, Kelstrup, Vilstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit

98 STATSTIDENDE 98 Pantsætter: Gertrud Eleanor Frandsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1000 I, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup Panthaver: Arbejdernes Landsbank-Odense Pantsætter: Gina Paust Petersen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 342, Sommersted Ejerlav, Sommersted Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Henriette Nørgaard Skovrup Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1498, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Nordea Bank- Vojens Pantsætter: Peter Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 15 m.fl., Arnitlund, Vedsted Pantsætter: Kai Viktor Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 243, Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup Panthaver: Nykredit Bank- Kalvebod/Kbh Pantsætter: Preda- Mathe Sandor Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1768, Haderslev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Trond Fløgstad Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 20, Hvinderup, Tyrstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Pernille Seirup Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 204, Over Jerstal, Vedsted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Majbritt Susanne Frehr Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 1027, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Westergaard Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 38, Simmersted, Maugstrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Manfred Hoffmann Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 19 P, Vandling, Starup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ulla Rask Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 443, Vandling, Starup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Meier Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 374, Vojens Ejerlav, Vojens Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Henrik Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 509, Åstrup Ejerlav, Åstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Knud Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 252 m.fl., Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Hadersle Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ervin Jessen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2682, Haderslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Fladkjær Hansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4205, Haderslev Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helle Fladkjær Hansen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 46, Lunding, Starup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Gudrun Bertelsen Klindt Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 36 m.fl., Nustrup Ejerlav, Nustrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thorkild Bendtsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 4 m.fl., Nustrup Ejerlav, Nustrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thorkild Bendtsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 7 m.fl., Nustrup Ejerlav, Nustrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thorkild Bendtsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Haderslev den

99 STATSTIDENDE 99 Matrikel: 616, Over Jerstal, Vedsted Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Monika Clausen Størrelse: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 52 AL, Sdr. Otting Under Haderslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lena Storm Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 BT, Øverste Torp By, Humlebæk Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Peter Hansen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 BF, Asminderød By, Asminderød Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Trine Hammershøy Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 2 BI, Båstrup By, Asminderød Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carsten Andesen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 BE m.fl., Espergærde By, Egebæksvang Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Preben Petersen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 52 A m.fl., Fredensborg By, Asminderød, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Christian Windfeld-Høeberg Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 8 AD, Fredensborg By, Asminderød Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mona Jensen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 A m.fl., Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nykredit Realkredit A/S Pantsætter: Lilly Højgard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 11 AB, Helsingør Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Annelise Wesley Møller Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 35 R, Helsingør Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anne Riis Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 39 DN, Helsingør Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Johansen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 39 EF, Helsingør Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martina Persson Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 39 EP, Helsingør Markjorder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Vaaben Larsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 48 D, Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ida Lund Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 81 GT, Helsingør Overdrev Pantsætter: Sigurd Schytz Kollegiet Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 2 AK, Holmegårde, Hornbæk Panthaver: Sig selv Pantsætter: Trine Hvid Porsgaard Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 11 P, Horneby By, Hornbæk Pantsætter: Peter Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 CV, Krogerup, Humlebæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Annie Skovgaard Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 CV, Krogerup, Humlebæk Panthaver: Alm.Brand Bank A/S Pantsætter: Erling Børge Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 HY, Krogerup, Humlebæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Charlotte Rau Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 2 BQ, Mørdrup By, Mørdrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Mansureh Naghdiani Størrelse:

100 STATSTIDENDE 100 S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 25 E, Plejelt By, Tikøb Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ditte Ruud Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 30, Sørup By, Grønholt Karin Helene Falkencrone Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 34, Sørup By, Grønholt Karin Helene Falkencrone Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 2 HN, Tibberup By, Mørdrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kristine Baagø Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 9 CY, Tibberup By, Mørdrup Pantsætter: Gerda Schou Størrelse: Eur. S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 17, Veksebo By, Asminderød Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Hoppe Christensen Størrelse: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 23 B, Veksebo By, Asminderød Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Hoppe Christensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 XX, Bodholt By, Bording Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Allan Gaarsdal Hedegaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 XX, Bodholt By, Bording Panthaver: Jyske Bank- Silkeborg Pantsætter: Allan Gaarsdal Hedegaard Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 2 CÆ, Bodholt By, Bording Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Mehl Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 7 CR, Borup By, Brande Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Naja Ulsted Jensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 10 CG, Brande By, Brande, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kasper Toksvig Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 EU, Burgård, Vildbjerg Panthaver: Ringkjøbing Landbobank A/S,Ringkøbing Pantsætter: Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 CA, Burgård, Vildbjerg Pantsætter: Torben Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 IZ, Den Sydøstlige Del, Nøvling Pantsætter: Sonja Meldgaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 NB, Fjederholt By, Rind Pantsætter: Preben Bernhard Søby Jensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 5 B m.fl., Flø By, Brande Allan Baunsgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 10 AK, Gjellerup-Lund By, Gjellerup Panthaver: Jyske Bank- Silkeborg Pantsætter: Axel Handrup Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 5 DB, Gl. Arnborg By, Arnborg Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Søren Kølbæk Alminde Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 5 DB, Gl. Arnborg By, Arnborg Panthaver: Handelsbanken- Brande Pantsætter: Søren Kølbæk Alminde Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 64 K, Gl. Arnborg By, Arnborg Panthaver: Nordea Bank- Bredgade/Herning Pantsætter: Sigvald Bøndergaard Størrelse: S Anmeldt i Herning den

101 STATSTIDENDE 101 Matrikel: 10 U, Grarup By, Brande Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Per Holmgaard Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 7 BM, Haderup By, Haderup Panthaver: Spar Salling- Lem/Spøttrup Pantsætter: Connie Søndergaard Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 A, Hallundbæk By, Hodsager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Brødbæk Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 O, Hammerum By, Gjellerup Panthaver: Handelsbanken- Herning Pantsætter: Maja Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 256, Herning Bygrunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kim Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 2 R, Lergrav Hgd., Avlum Panthaver: Spk. Aulum Pantsætter: Conny Seeberg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 BÆ, Lind By, Rind Panthaver: Handelsbanken-Gl.Landevej/ Herning Pantsætter: Margit Østergaard Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 BÆ, Lind By, Rind Panthaver: Handelsbanken-Gl.Landevej/ Herning Pantsætter: Margit Østergaard Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 BL, Lind By, Rind Panthaver: Handelsbanken-Gl.Landevej/ Herning Pantsætter: Margit Østergaard Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 14 BL, Lind By, Rind Panthaver: Handelsbanken-Gl.Landevej/ Herning Pantsætter: Margit Østergaard Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 18 BØ, Lind By, Rind Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 5 F m.fl., Nørrelandet, Sdr. Felding Panthaver: Nordea Bank- Sdr.Felding Pantsætter: Arne Maibom Jensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 B, Sandgård, Rind Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Møbjerg Christensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 23 CD, Snejbjerg By, Snejbjerg Panthaver: Handelsbanken- Herning Pantsætter: Jakob Holm Christensen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 25 AP, Snejbjerg By, Snejbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Svend Erik Bentsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 FF, Stensbjerg, Ikast Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tina Charlotte Niclasen Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 4 BG, Tjørring, Herning Jorder Pantsætter: Liselotte Grummesgaard Karlsmose Størrelse: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 1 EN, Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Claus Kruse Olesen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 8 ES, Blovstrød By, Blovstrød Panthaver: Allerød Kommune Pantsætter: Ejnar Frederik Kørvell Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 AB, Blovstrød By, Blovstrød Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Schmidt Ryhding Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 IE, Blovstrød By, Blovstrød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Rikke Blegebrønd Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den

102 STATSTIDENDE 102 Matrikel: 7 T, Farum By, Farum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Lisette Duckert Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 T, Farum By, Farum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lisette Duckert Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 AGT, Farumgård, Farum Pantsætter: Rune Wilken Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 E, Farumgård, Farum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jesper Djursø Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 34 A, Høvelte By, Blovstrød Panthaver: Allerød Kommune Pantsætter: Eva Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 T, Herlev By, Nr. Herlev Charlotte Ella Olsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 25 A, Hillerød Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Conni Svendsen og Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 293 G m.fl., Hillerød Bygrunde, lejl./anpart nr. 12 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jakob Boye Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 E, Hillerød Markjorder, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian B. Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 60 P, Hillerød Overdrev Pantsætter: Vita Anna Marie Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 QU, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Panthaver: Grundejernes Investeringsfond Pantsætter: Anne-Marie Eibye Fink Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 BS, Kollerød By, Lynge Jesper Bobjerg Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 ME, Lillerød By, Lillerød Pantsætter: Birte Petersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 FA, Lynge By, Lynge Panthaver: Allerød Kommune Pantsætter: Jette Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 12 BM, Lynge By, Lynge Panthaver: Allerød Kommune Pantsætter: Ingrid Larson Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 12 BO, Lynge By, Lynge Panthaver: Allerød Kommune Pantsætter: Karen Dahl Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 AY, Lynge By, Lynge Panthaver: Nykredit Bank Pantsætter: Erik Wagner Smitt Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 K, Nødebo By, Nødebo Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rasmus Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 23 M, Skævinge By, Skævinge Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jens Otto Graversen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 TD m.fl., Skævinge By, Skævinge Panthaver: Zefyr ApS Pantsætter: Bonyt Boligudlejning A/S Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 BU, Slangerup By, Slangerup Pantsætter: Malene Blumensaat Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 25 A, Sundbylille By, Jørlunde Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Grethe Holm Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den

103 STATSTIDENDE 103 Matrikel: 1 IE, Trollesminde, Hillerød Jorder Panthaver: Nordea Bank-Hillerød Øst Pantsætter: Kafeye Kilic Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 IE, Trollesminde, Hillerød Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kafeye Kilic Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 Ø, Uggeløse By, Uggeløse Panthaver: Allerød Kommune Pantsætter: Peter Winsløw Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 L, Ullerød By, Ullerød Panthaver: Nordea Bank-Hillerød Pantsætter: Anne Gitte Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 KG, Ullerød By, Ullerød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lau Frode Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 NG, Ullerød By, Ullerød Pantsætter: Heidi Lebro Olsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 5 GZ, Ullerød By, Ullerød Panthaver: A/S Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Ejendomsselskabet af 26.november 2004 Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 BK, Allerød By, Blovstrød, Kalvebod Brygge Pantsætter: Martin Niels Foss Schunck Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 18 CG, Farum By, Farum Panthaver: Nykredit Bank A/S Driftcenter Privat Pantsætter: Helena Fridrikson Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 19 DV, Farum By, Farum Pantsætter: Henriette Curtz Jansen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 19 GU, Farum By, Farum, Lyngby Pantsætter: Hans Kristen Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 35 CP, Farum By, Farum Pantsætter: Karin Breth Knudsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 461 B, Hillerød Bygrunde, Kalvebod Brygge Pantsætter: Ulla Skram Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 15 BQ, Hillerød Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Morten Haugegaard Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 36 H, Hillerød Overdrev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Helle Linhoff Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 EM, Jordhøj By, Slangerup Panthaver: Frederikssund Kommune Pantsætter: Eric Einspor Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 AN, Lillerød By, Lillerød, Kalvebod Brygge Pantsætter: Susanne Ladefoged Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 BA, Lillerød By, Lillerød, Kalvebod Brygge Pantsætter: Poul Sten Persson Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 EO, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Danske Bank, Holmens Kanal, Kbh. Pantsætter: Holger Malmgreen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 KL, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Alm. brand Bank A/S Pantsætter: Jesper Lander Landex Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 TØ, Lillerød By, Lillerød, Kalvebod Brygge Pantsætter: Niels Müller Størrelse: Type: A - Realkredit

104 STATSTIDENDE 104 S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 10 VM, Lillerød By, Lillerød Panthaver: Totalkredit, Helgeshøj All, Tåstrup Pantsætter: Julie Nybo Bredenfeld Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 3 R, Lillerød By, Lillerød, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: K/S Allerød Torv Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7 LÆ, Lillerød By, Lillerød, Kalvebod Brygge Pantsætter: Lisbeth Christensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 7, Lindholm By, Uvelse, Lyngby Pantsætter: Dorthe T. Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 HV, Skævinge By, Skævinge, Lyngby Pantsætter: Bjarne Vestphael Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 17 AQ m.fl., Slangerup By, Slangerup Panthaver: Frederikssund Kommune Pantsætter: Susanne Rønne Kinnob Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 26 N, Slangerup By, Slangerup Panthaver: Frederikssund Kommune Pantsætter: Lars Kruse Jensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 37 G, Slangerup By, Slangerup, Lyngby Pantsætter: Pia Bramsbye Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 T, St. Lyngby By, Ll. Lyngby Pantsætter: Anne Zinn Osborne Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 2 T, St. Lyngby By, Ll. Lyngby Panthaver: Danske Bank A/S, Retail Services Pantsætter: Anne Zinn Osborne Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 4 FH, Stavnsholt By, Farum Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henry Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 21 A, Sundbylille By, Jørlunde Panthaver: Frederikssund Kommune Pantsætter: Ole Pouli Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 14 CP, Uggeløse By, Uggeløse Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Poul Erik Madsen Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 3 LS, Aalestrup By, Aalestrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Morten Arent Lynett Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 3 NV, Aalestrup By, Aalestrup Panthaver: Vesthimmerlands Kommune Pantsætter: Sigrid Helene Husum Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 6 A, Glenstrup By, Glenstrup Panthaver: Andelskassen Nordøstjylland-Hobro Pantsætter: Niels Riis Østergård Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 14 A m.fl., Kgs. Tisted By, Kgs. Tisted Pantsætter: Niels Jørgen Schiønning Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 4 A m.fl., Knudstrup By, Vesterbølle Pantsætter: Arne Johannes Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 10 X, St. Rørbæk By, Rørbæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Rene Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 A, Fjelsø By, Fjelsø Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Christina Støvring Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 579 K, Hobro Markjorder Jørgen Dahl Kjeldsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hobro den

105 STATSTIDENDE 105 Matrikel: 7 DP, Hobro Markjorder Søren Fjeldsø Uhrenholt Størrelse: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 2 B, Karlby By, Glenstrup Panthaver: Spar Nord Bank A/S-Hobro Pantsætter: Pernille Krupsdahl Hald Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 3 DU, Allerup By, Tuse Panthaver: Nordea Bank-Holbæk Pantsætter: Jens Frederik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 22 B, Arnakke By, Ågerup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jimmi Hartvig Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 18, Dramstrup By, Nr. Jernløse Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Anne Charlotte Heinda Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 U m.fl., Eriksholm Hgd., Ågerup Panthaver: Spk.Sjælland- Holbæk Pantsætter: Louise Nymann Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 16 AM, Hjembæk By, Hjembæk Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Thomas Hiltoft Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 120 A, Holbæk Bygrunde Pantsætter: TUT Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 447 E, Holbæk Bygrunde Gitte Drejer Dahl Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 25 AÆ, Holbæk Markjorder Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anni Marie Bladsen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 52 BY, Holbæk Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anula Ranjiini Peter Gomes Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 8 F, Igelsø By, Kvanløse Pantsætter: Malene Gantzler Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 6 C m.fl., Kirke Eskilstrup By, Kr. Eskilstrup Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Michael Kvistgaard Springer Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 6 CH, Kirke Eskilstrup By, Kr. Eskilstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bill Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 17 B, Tølløse By, Tølløse Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Lina Kjærsgaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 4 DX, Tåstrup, Holbæk Jorder Pantsætter: Christina Guldberg Bønni Justesen Størrelse: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 3 P, Vented By, Mørkøv, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henning Clausen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 40 R, Den Østlige Del, Borbjerg Panthaver: Haderup Andelskasse Pantsætter: Helga Andersen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 6 EB, Den Sydvestlige Del, Mejrup Pantsætter: Lone Gravgaard Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 3 AU, Frøjk, Holstebro Jorder Pantsætter: Inga Kaas Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 2 AN, Halgårde, Tvis Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Kian Aggerholm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holstebro den

106 STATSTIDENDE 106 Matrikel: 7 A m.fl., Hessel, Borbjerg Panthaver: Vestjysk Bank-Store Torv/Holstebro Pantsætter: Jens Kristian Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 15 HC, Holstebro Markjorder Fra Hjerm, lejl./anpart nr. 119 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Poul Kofoed Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 8 BV, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Flemming Boye Dahl Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 24 BS, Holstebro Markjorder Fra Ulfborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Vestergård Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 B m.fl., Munkbro, Tvis Pantsætter: Niels Bjerre Barslund Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 DØ, Måbjerg, Holstebro Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Høstrup Sønderholm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 5 I, Navr By, Navr Panthaver: Danske Bank-Bolig Service/ Kbh Pantsætter: Jan Laursen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 S, Sønderlund, Holstebro Jorder Pantsætter: PO Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 B, Bøgild By, Borbjerg, 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Finn Sørensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 1 B, Bøgild By, Borbjerg, 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Finn Sørensen Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 3 A, Dellerup, Holstebro Jorder Pantsætter: Vibeke Mejlvang Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 3 A, Dellerup, Holstebro Jorder Panthaver: Vestjysk Bank- Store Torv/Holstebro Pantsætter: Vibeke Mejlvang Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 4 A m.fl., Den Østlige Del, Idom Pantsætter: Jesper Hagen Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 35 R, Den Sydvestlige Del, Mejrup Panthaver: Vestjysk Bank- Store Torv/Holstebro Pantsætter: Niels Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 5 X, Den Sydvestlige Del, Mejrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birthe Thorup Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 50 BS, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anne Marie Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 8 BP, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Pantsætter: Frank Østervemb Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 7 AO, Skinbjerg By, Nr. Felding Panthaver: Nordea Bank- Holstebro Pantsætter: Tommy Kaskholt Størrelse: S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 7 AO, Skinbjerg By, Nr. Felding Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tommy Kaskholt Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 14 AD, Bække By, Bække Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hans Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 36 AD, Bække By, Bække Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Janni Hilligsø Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den

107 STATSTIDENDE 107 Matrikel: 36 AD, Bække By, Bække Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Janni Hilligsø Madsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 7 BI, Eskelund By, Brørup Helle Larsen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 T, Hovborg By, Lindknud Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peder Gregersen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 11 AN, Sdr. Holsted By, Holsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 9 HY, Sdr. Holsted By, Holsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Edith Graversen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 18 AM, St. Andst By, Andst Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 18 AM, St. Andst By, Andst Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Jensen Størrelse: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 3 K m.fl., Stenderup By, Føvling Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Sofie Jepsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 GS, Østbirk By, Østbirk Panthaver: Danske Bank/Retail Services/Kbh K Pantsætter: Charlotte Johansen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 OS, Bygholm Hgd., Horsens Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jes Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 FM, Dagnæs By, Tyrsted Pantsætter: Helle Dam Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 30 C, Glud By, Glud Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Bo Juhl Petersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 38 BY, Hatting By, Hatting Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Voldby Mogensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 NM, Hedensted By, Hedensted Panthaver: Middelfart Sparekasse-Hedensted Pantsætter: Anne Smed Kragh Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 14 AM, Hornsyld By, Nebsager Panthaver: Sydbank-Horsens Pantsætter: Henriette Storm Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1047 A, Horsens Bygrunde, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jens Møller Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 67 C, Horsens Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Klaus Juul Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 5 B, Nebsager By, Nebsager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helle Fogh Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 15 E, Remmerslund By, Hedensted Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Peter Due A/S Størrelse: Eur. S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 M, Stensballe By, Vær Panthaver: Horsens Kommune Pantsætter: Bente Larsen Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 QO, Stensballegård Hgd., Vær Panthaver: Sig selv Pantsætter: René Kofoed Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 B, Stouby By, Stouby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Hylle Størrelse: S Anmeldt i Horsens den

108 STATSTIDENDE 108 Matrikel: 7 DT, Torsted By, Torsted Marianne Leth Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 10 A m.fl., Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Horsens Kommune Pantsætter: Inga Annelise Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 12 PH, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Sydbank-Horsens Pantsætter: Hanne Dannevang Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 13 BQ, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Otto Wolfgang Vogler Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 13 BQ, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Sydbank-Horsens Pantsætter: Otto Wolfgang Vogler Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 18 ER, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Horsens Kommune Pantsætter: Ib Christensen Dahl Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 A m.fl., Vestbirk By, Østbirk Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: John Hedegaard Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 I, Vestbirk By, Østbirk Panthaver: Horsens Kommune Pantsætter: Oda Petersen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 EY, Ørridslev By, Ørridslev Panthaver: Danske Bank-Låne Service/Kbh Pantsætter: Arne Leth Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 14 DX, Østbirk By, Østbirk Panthaver: Østjydsk Bank- Horsens Pantsætter: Boligbyg Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 14 EM, Østbirk By, Østbirk Panthaver: Østjydsk Bank- Horsens Pantsætter: Boligbyg Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 14 FL, Østbirk By, Østbirk Pantsætter: Sander Invest-Assentoft A/S Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 6 X, Brund By, Skjold Panthaver: Østjydsk Bank-Horsens Pantsætter: Boligbyg Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 4 KL, Dagnæs By, Tyrsted Anne-Grete Skou Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 12 AD, Gammelsole By, Ø. Snede Pantsætter: Margaret Rosendal Størrelse: Eur. S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 25 AQ, Gedved By, Tolstrup Panthaver: Østjydsk Bank- Horsens Pantsætter: Boligbyg Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 BD, Glud By, Glud Panthaver: Østjydsk Bank-Horsens Pantsætter: Lotte Albæk Olesen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 38 AV, Hatting By, Hatting Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Leif Arild m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 AB, Horsens Markjorder Gitte Beier Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 1 AB, Horsens Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Beier Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 89 BI, Horsens Markjorder Pantsætter: Jette Holst Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 21 NS, Klakring By, Klakring Panthaver: Hedensted Kommune Pantsætter: Tove Susanne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den

109 STATSTIDENDE 109 Matrikel: 9 V, Klakring By, Klakring Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jysk Maskinudlejning ApS Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 X, Klakring By, Klakring Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Elisabeth Roth Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 G, Lund By, Tamdrup Pantsætter: H.P.Ejendomsselskab 2007 A/S Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 20 B, Lund By, Tamdrup Helene Juncher Høegh m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 56 AL, Over Barrit By, Barrit Panthaver: Sydbank-Horsens Pantsætter: Christian Sølund Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 56 CD, Over Barrit By, Barrit Pantsætter: Hans Øbro Larsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 3 B, Sdr. Bjerre By, Bjerre Anna Liddy Hvillum Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 M, Serridslev By, Nebel Conni Østergaard Bønløkke Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 M, Serridslev By, Nebel Panthaver: Sig selv Pantsætter: Conni Østergaard Bønløkke Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 CA, Stensballe By, Vær Pantsætter: Søren Stidsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 E m.fl., Torsted By, Torsted Panthaver: Sydbank- Horsens Pantsætter: Transland Spedition Horsens A/S Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 PB, Torsted By, Torsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Flemming Skall Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 PB, Torsted By, Torsted Panthaver: Nordea Bank-Vejen Pantsætter: Flemming Skall Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 17 OF, Tyrsted By, Tyrsted Pantsætter: Jens Bach-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 21 AÆ, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Helle Brocelius Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 CS, Tyrsted By, Tyrsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mette Skouboe Jensen Størrelse: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 AI, Vinten By, Tamdrup Mette Deleuran Worm Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 10 CG, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Sig selv Pantsætter: Aslaug Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 43 FE, Avedøre By, Avedøre Pantsætter: N.L. Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 6 EN, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kamilla Arp Maarbjerg Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 67 L, Avedøre By, Avedøre Pantsætter: John Villy Schou Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 14 PT, Hvidovre By, Hvidovre, lejl./anpart nr. 104 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bulent Erbas Størrelse:

110 STATSTIDENDE 110 S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 4 XH, Hvidovre By, Hvidovre Pantsætter: Michael Breum Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 44 A, Hvidovre By, Hvidovre, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Spk.Sjælland-Holbæk Pantsætter: Keld Norup Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 2 RG, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Annette Hesselholm Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 2 SC, Hvidovre By, Risbjerg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Linda Bach Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 20 VD, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lisbeth Blom Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 20 VD, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Nordea Bank- Realkreditgruppen/Kbh Pantsætter: Lisbeth Blom Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 20 VD, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Nordea Bank- Realkreditgruppen/Kbh Pantsætter: Lisbeth Blom Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 27 E, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Leila Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 79 B, Hvidovre By, Strandmark Pantsætter: Boligforeningen Hvidovrebo,afd. 9 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 10 UG, Avedøre By, Avedøre Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Thomas Reitz Larsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 9 BT, Avedøre By, Avedøre Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Kaj Lindegaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 42 AO, Hvidovre By, Hvidovre Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Maria Østergaard-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 24 AX, Hvidovre By, Strandmark Pantsætter: Jannie Jardrup Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 26 H, Hvidovre By, Strandmark Pantsætter: Jan Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 17 FK, Avedøre By, Avedøre Pantsætter: Helgi Arnlaugsson Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 43 BF, Avedøre By, Avedøre, lejl./anpart nr. 2 Pantsætter: I/S Jernholmen 29 Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 43 FP, Avedøre By, Avedøre Pantsætter: I/S Jernholmen 29 Størrelse: Eur. S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 17 MX, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Sig selv Pantsætter: Martin Wedel Montell Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 19 HG, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inge-Lise Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 18 BV, Avedøre By, Avedøre Pantsætter: Data Sanh Tram Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 17 AQ, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Sig selv Pantsætter: Isabel Moya Kyrel Størrelse:

111 STATSTIDENDE 111 S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 20 SM, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Eik Bank A/S Pantsætter: Niels Stæhr- Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 23 C, Hvidovre By, Strandmark Pantsætter: Malene Andersen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 26 DT, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bent Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 27 B, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karsten Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 29 M, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal Pantsætter: Kate Rygaard Størrelse: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 6 GM, Hvidovre By, Strandmark Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Kragerup Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 914, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 32 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Gregers Kudsk Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 611, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 37 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Janne Krammer Johansen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1305, Brønshøj, København Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Sussie Hildebrand Yerst Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1811, Brønshøj, København Pantsætter: Julie Kragh Størrelse: Eur. S Anmeldt i København den Matrikel: 2105, Brønshøj, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Sadolin Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 3397, Brønshøj, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henrik Gelardi Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 726, Brønshøj, København Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Quistgaard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 134, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Lægernes Pensionsbank A/S Pantsætter: Hans-Henrik Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 512, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 26 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Poul Bo Christensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2014, Husum, København Pantsætter: Pernille Abrahamsson Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2271, Husum, København Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kirsten Sørensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3527, Husum, København Pantsætter: T puls Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3826, Husum, København Katrina Kjeldsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 246, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 9 Pantsætter: Leif Sylvester Petersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 654, Sankt Annæ Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 152 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jens Christian Andreas Marcher Størrelse: S Anmeldt i København den

112 STATSTIDENDE 112 Matrikel: 668, Sankt Annæ Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johnny Scholkmann Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 35, Sundby Overdrev, København, 193 Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Dan Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 441 m.fl., Sundby Overdrev, København Pantsætter: Helle Hejlsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 441 m.fl., Sundby Overdrev, København Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Helle Hejlsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 234, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Zoë Escher Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 8 CS, Sundbyøster, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kai Anders Døring Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1241, Sundbyvester, København Panthaver: Arbejdernes Landsbank - Kongelundsvej Pantsætter: Per Lennert Pedersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2333, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Nordea Bank-Svanemølle/Kbh Pantsætter: A/b Gaden 21 Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2438, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rikke Rue Eriksen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2555, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Peter Søgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3351, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christina Bidstrup Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3384, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anne Merete Grønlund Nielsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3698, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Pierre Alex Vincent Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3989, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 68 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jeff Carstensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i København den Matrikel: 4005, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Pantsætter: Susanne Bruun Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 4497, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Beth Stær Peters Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 4683, Udenbys Klædebo Kvarter, København Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Saul Bejssiakov Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5087, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Søgaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5946, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 119 Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: John Bager Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 786, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 5 Pantsætter: Rasmus Bjerre Nielsen Størrelse: S Anmeldt i København den

113 STATSTIDENDE 113 Matrikel: 860, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Agner N. Mark Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1048, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 27 Panthaver: Ringkjøbing Landbobank-Ringkøbing Pantsætter: Karsten Nordestgaard Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1078, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Julie Have Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 18 Pantsætter: Lars Hartvig Madsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lars Hartvig Madsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 50 Pantsætter: Faruk Hejazi Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 53 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Camilla Ravnholt Salvado Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1687, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Mikkel Nielsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1687, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mikkel Nielsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 39 P, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Lægernes Pensionsbank A/S Pantsætter: Kai Grevsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 39 P, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kai Grevsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 16 AB, Valby, København, lejl./anpart nr. 20 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Joan Larsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1826, Valby, København, lejl./anpart nr. 46 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ebbe Lyndgaard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 193, Valby, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/Kbh Pantsætter: Karin Pagh Bahkti Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1698, Vanløse, København Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Michael Nyrup Johansen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2492, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susan Petersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2492, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Ringkjøbing Bank-Ringkøbing Pantsætter: Susan Petersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2560, Vanløse, København Pantsætter: Per Kiilsholm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 300, Vestervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mogens Kassow Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1704, Vigerslev, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Carsten Pustelnik Størrelse: S Anmeldt i København den

114 STATSTIDENDE 114 Matrikel: 3004, Vigerslev, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ulla Kristina Gaul Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 563, Østervold Kvarter, København Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Kampmann Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 808, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Malmøgade 7 A/S Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 969, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 37 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Adnan Uddin Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 984, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Camillo Real A/S Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 605, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 76 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Niels Thomas Buus Madsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 615, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 34 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Malene Cortelius Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1454, Brønshøj, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Esben Haugsted Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1798, Brønshøj, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marie Christine Birk Lauridsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 3198, Brønshøj, København Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Anny Lis Sørensen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3396, Brønshøj, København Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lars Carlsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 459, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 17 Pantsætter: Bjørn Søgaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 624, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 71 Panthaver: Københavns Kommune-Opkrævning & Skat Pantsætter: Else Margrethe Pade Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 213, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 29 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jonna Kalsi Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 133, Emdrup, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hans-Jørgen Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1373, Husum, København Hanne Lindgaard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2862, Husum, København, 17 Panthaver: Arbejdernes Landsbank Pantsætter: Vivi Mandrup Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3085, Husum, København Panthaver: Københavns Kommune Pantsætter: Anne-Marie Nørregaard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 550 m.fl., Husum, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Renè Delin Johnsson Størrelse: Eur. S Anmeldt i København den Matrikel: 324, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Susanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 337, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 48 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Poulsen & Juul A/S Størrelse:

115 STATSTIDENDE 115 S Anmeldt i København den Matrikel: 147, Sundbyøster, København Pantsætter: 9 Små Hjem A/S Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1967, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Rikke Holmgaard Petersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2362, Sundbyøster, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kjeld Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 2421, Sundbyøster, København Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Maja From Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 29 BU, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 8 Panthaver: Nordea Bank-Rønne Center Pantsætter: Maria Kofod Larsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3489, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anita Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 3489, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 39 Panthaver: Nordea Bank-Kongens Nytorv/Kbh Pantsætter: Anita Andersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3697, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Alm. Brand Bank-Kbh Pantsætter: Allan Madsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3846, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 21 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Investeringsselskabet Ditlev ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i København den Matrikel: 3848, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 115 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: René Lindholt Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 8 CG, Sundbyøster, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inge Lise Rathsach for 30% m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 8 CG, Sundbyøster, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Inge Lise Rathsach for 30% m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1849, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 44 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bjarne Krogh Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2188, Sundbyvester, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Boris Zastrojevic Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 25 CV, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 31 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Robert Calvin Østergaard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 9 N, Sundbyvester, København Panthaver: Handelsbanken i Esbjerg Pantsætter: Euqinu Holding ApS Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1951, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Bettina Holt Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2049, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mikkel Noah Clausen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 2049, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Mikkel Noah Clausen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2182, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 22 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jane Køhler Størrelse:

116 STATSTIDENDE 116 S Anmeldt i København den Matrikel: 3636, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: Bente Dammand Hallstein Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3836, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Pantsætter: Fast Ejendom Danmark 1 ApS Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 3870, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Nordea Bank-Kongens Nytorv/Kbh Pantsætter: Mette-Ann Schepelern Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5169, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Lone Timm Aller Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 5480, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 58 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thomas Andreæ Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5862, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Sydbank-Vejle Pantsætter: Lise Broberg Pedersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5927, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Nordea Bank-Realkreditgruppen/Kbh Pantsætter: Simon Hammer Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 54 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Anders de Lichtenberg Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1595, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 48 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Hanne Molusson Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1175, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Palitha Amarasinghege Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 14 DÆ, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Brian Andreas Iversen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 395, Utterslev, København Pantsætter: Cecilie Boye Filstrup Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1183, Valby, København Pantsætter: Nicolas Heinrich Limbach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 12 C, Valby, København, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Erik Marstal Kristoffersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 14 B, Valby, København, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Preben Christensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2193, Valby, København, lejl./anpart nr. 30 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Trine Andersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 7 M, Valby, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Københavns Kommune-Opkrævning & Skat Pantsætter: Birger Daniel Pedersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1142, Vanløse, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Samir Sadegh Maktabi Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1284, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Erik Ørnskov Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 13 H, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Ejerforeningen Pantsætter: Eva Berthou Størrelse:

117 STATSTIDENDE 117 S Anmeldt i København den Matrikel: 13 H, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 25 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Eva Berthou Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1820, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jette Dyhr Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 103, Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 7 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Per Nørgård Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 370, Vestervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 290 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Birigt Lisberg de Boissezon Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 824, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kristina Brandt - 45 % m.fl. Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 895, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jenny Bounngaseng Hoest Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 895, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jenny Bounngaseng Hoest Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 895, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jenny Bounngaseng Hoest Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 605, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 107 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rikke Vinsløv Struer Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 605, Amagerbros Kvarter, København, lejl./anpart nr. 52 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kent Risvad Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1478, Brønshøj, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Arb. Landsbank-Brønshøj Pantsætter: John Alfred Stripp Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3079, Brønshøj, København Pantsætter: Jane Nielsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 28, Emdrup, København Pantsætter: A/S Fiedler & Lundgren Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 11 L, Husum, København Panthaver: Københavns Kommune Pantsætter: Inge Lise Bøvith Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2359, Husum, København Pantsætter: Klaus Kofoed Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2977, Husum, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Louise Carina Califano Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3167, Husum, København Pantsætter: Anna-Lise Vagner Kildahl Biener Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 170, Købmager Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Amagerbanken-Hovedkontor/ Kbh Pantsætter: Scribona Danmark A/S Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 514, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Bækgården af 16/ ApS Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 516, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Martin Kaas Lindhard Størrelse:

118 STATSTIDENDE 118 S Anmeldt i København den Matrikel: 516, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Nordea Bank-Nytorv/Kbh Pantsætter: Martin Kaas Lindhard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 517, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 48 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: ABL Development ApS Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 538, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 139 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Claire Afua Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 538, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 139 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Claire Afua Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 127, Nørrevold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jesper Danker Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 163, Nørrevold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ole Eriksen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 162, Sundby Overdrev, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Nis Sune Nielsen Kjærgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 49, Sundby Overdrev, København, 36 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Allan Simonsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1176, Sundbyøster, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Andelsb For Fredens Mølle I Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1327, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Bach- Sørensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1531, Sundbyøster, København Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorte Bentzen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 2126, Sundbyøster, København Panthaver: Københavns Kommune Pantsætter: Sven Mørch Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2365, Sundbyøster, København Panthaver: Københavns Kommune Pantsætter: Leif Edvin Eriksen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3695, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 128 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: René Stephansen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3695, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 128 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: René Stephansen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 4241, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 14 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jan Mogensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 8 BC, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Astrid Lill Kjeldsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 15 BB m.fl., Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annemarie Høholt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1776, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Vind Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1776, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Danske Bank - Holmens Kanal Pantsætter: Mette Vind Størrelse:

119 STATSTIDENDE 119 S Anmeldt i København den Matrikel: 1286, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 27 Pantsætter: Katrine Holst for 1/3 Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1568, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Pantsætter: Nina Egebjærg Clausen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 3997, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lone Frandsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 4300, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 2 Pantsætter: Rie Thim Sørensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 4300, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 2 Pantsætter: Rie Thim Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 4352, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 44 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Søren Blixt Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 4772, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Edeltoft Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 5424, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 56 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Morten Steen Pedersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5424, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 56 Panthaver: Nordea Bank-Lyngbyvej/Kbh Pantsætter: Morten Steen Pedersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 5764, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 63 Pantsætter: Lars Lau Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 5776, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Galina Nikolova Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1595, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 63 Panthaver: Nordea Bank-Nytorv/ Kbh Pantsætter: Mikael Jahn Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 44 F, Udenbys Vester Kvarter, København Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Escot A/S Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 6 KF, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 24 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Sheren Rashed Rahem Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 820, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 17 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Rolf Klitgaard Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1849 m.fl., Valby, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marianne Molbech Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1871, Valby, København, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Amagerbanken-Hovedkontor/Kbh Pantsætter: Linda Christophersen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1891, Valby, København, lejl./anpart nr. 37 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tanja Mie Carlson Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2611, Vanløse, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lars Pries Nielsen Størrelse: S Anmeldt i København den

120 STATSTIDENDE 120 Matrikel: 2710, Vanløse, København Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ulrik Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 2710, Vanløse, København Panthaver: BRFbank-Lyngby Pantsætter: Ulrik Jensen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 576, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Hans Harry Ruth Emdal Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 870, Vanløse, København Pantsætter: Finn Leander Larsen Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 1676, Vigerslev, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kim Østergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i København den Matrikel: 1676, Vigerslev, København Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kim Østergaard Størrelse: S Anmeldt i København den Matrikel: 341, Vigerslev, København Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ian Brender Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 BH, Ølby By, Højelse Panthaver: BG Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Benny Karl Kristian Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 24 AT, Ølsemagle By, Ølsemagle Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth Kamper Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 6 C, Borup By, Borup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Shapour Gachipour Bone Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 5 CQ, Ejby By, Ejby Panthaver: Nykredit Bank A/S Pantsætter: Line Myssen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 P, Herfølge By, Herfølge Eva Inger Laursen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 11 BI, Hårlev By, Hårlev Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S, Hårlev Pantsætter: Ina Hanne Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 9 CM, Hårlev By, Hårlev Pantsætter: Tina Ellegård Leth Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 176 CF, Køge Bygrunde Panthaver: Forstædernes Bank A/S Pantsætter: Køge Torv Aps cvr.nr Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 51 CQ, Køge Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: K.B.A. Invest Aps cvr-nr Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 51 CQ, Køge Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: K.B.A. Invest Aps cvr-nr Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 FE, Kløvested By, Nr. Dalby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jessie Majland Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 AS, Klemmenstrup By, Herfølge Panthaver: Danske bank A/S Pantsætter: Christa N. Buch Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 FM, Ll. Skensved By, Højelse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Helle Harding Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 2 A m.fl., Svansbjerg By, Herfølge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ove Larsen m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 CB, Åshøje By, Herfølge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Andelsbforen

121 STATSTIDENDE 121 Vesterhegnet Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 Q, Ølby By, Højelse Pantsætter: Pernille Lemming Møller - 60% Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 KB, Bjæverskov By, Bjæverskov Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karsten Bo Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 S m.fl., Borup By, Borup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Borup Andelsboligfor. Afd. 1 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 4 FE, Borup By, Borup Pantsætter: Irena Marker Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 1 AF, Ejby By, Ejby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tine Krarup Bach Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 12 A m.fl., Endeslev By, Endeslev Panthaver: Roskilde Bank Roskilde Pantsætter: Lene Dyrlund Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 P, Hastrup By, Herfølge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mogens Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 33 E, Køge Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Andreas Karl Færgemann Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 11 FX, Køge Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Line Eckhoff Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 11 N, Køge Markjorder Pantsætter: Jeannie Hansen 1/2 Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 8 Q, Lidemark By, Lidemark Panthaver: Nordea Bank A/S Pantsætter: Kirsti Møller Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 3 H, Ringsbjerg By, Sædder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jane Bøgelund Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Køge den Matrikel: 4 C, Skrosbjerg By, Vråby Pantsætter: Henrik Hessner Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 P, Slimminge By, Gørslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ann Reedtz Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 25 GR, Strøby By, Strøby Finn Aarestrup, Jan Aarestrup Størrelse: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 78 H, Strøby By, Strøby Pantsætter: Jan Nørr Nissen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 4 FS, Egemarke Hgd., Føllenslev Pantsætter: Ines Dessouki Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 13 H, Kaldred By, Bregninge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Thomas Møller Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 75 FV, Kalundborg Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Martin H Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 76 TØ, Kalundborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Nehls Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 16 A, Bregninge By, Bregninge Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Per Morten Sørensen Størrelse:

122 STATSTIDENDE 122 S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 76 SG, Kalundborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Lykke Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 7 H m.fl., Kærby By, Rørby Pantsætter: Anja Blaxkjær Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 8 H, Melby By, Årby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henrik Skou Østergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 8 H, Melby By, Årby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henrik Skou Østergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 17 O, Snertinge By, Særslev Pantsætter: Ruth Dandanell Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 1 A, Ugerløse By, Rørby Pantsætter: Jeannette Reffelt Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 M m.fl., Viskinge By, Viskinge Panthaver: A/S arbejdernes Landsbank Pantsætter: Roland Durup Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 75 TØ, Kalundborg Markjorder, 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kalundborg Tank Terminal A/S Størrelse: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 22 C, Sejerby By, Sejerø Pantsætter: Inge K. Andersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 3 X, Torpe By, Bregninge Panthaver: Nordea Bank-Holbæk Pantsætter: Tina Kjeld Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 12 DU, Brandstrup By, Vindum Pantsætter: Martin Hedeland Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 8 FI, Gullev By, Bjerringbro Panthaver: Jyske Bank-Bjerringbro Pantsætter: Bjerringbro Bilcenter I/S Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 25 B, Iller By, Grønbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Klaus Vesth Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 25 C, Iller By, Grønbæk Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Klaus Vesth Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 7 EQ, Karup By, Karup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Niels Peder Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 20 CB, Kjellerup By, Hørup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Marian Kastberg Faarup Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 U, Levring By, Levring Jørn Stadel Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 H m.fl., Stenrøgel, Thorning Panthaver: Sig selv Pantsætter: Johnny Holger Rydal Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 12 A m.fl., Thorsø By, Thorsø Pantsætter: Lars Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 13 AQ, Amstrup By, Hvorslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Gaba Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 13 AQ, Amstrup By, Hvorslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Gaba Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 F, Astrup By, Hinge Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Keld Nave Hansen Størrelse:

123 STATSTIDENDE 123 S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 A, Elkær By, Vinderslev, 1 Pantsætter: John Brogaard Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 AQ m.fl., Hinge By, Hinge Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carsten Søndergaard Jacobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 1 AQ m.fl., Hinge By, Hinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Søndergaard Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 AD m.fl., Hinge By, Hinge Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carsten Jacobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 AD m.fl., Hinge By, Hinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 29 I, Iller By, Grønbæk Pantsætter: Jeanette Broni Robertsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 15 B m.fl., Kjellerup By, Hørup Pantsætter: Carl Jørn Adamsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 22 I, Kjellerup By, Hørup Margit Brix og Torben Brix Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 E, Lee By, Lee Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anette Hillestrøm Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 14 O, Mammen By, Mammen Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Lindgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 A m.fl., Midstrup By, Levring Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Carsten Søndergård Jacobsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 A m.fl., Midstrup By, Levring Panthaver: Sig selv Pantsætter: Carsten Søndergård Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 5 AM, Neder Hvam, Vium Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Poul Erik Evers Størrelse: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 H, Rønge By, Sdr. Vinge Charlotte Mark Salomonsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 C, Almind By, Almind Pantsætter: Lars Winther Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 Q, Almind By, Almind Pantsætter: Lars Winther Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 AE, Jordrup By, Jordrup Dorthe Hougaard Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 405 A, Kolding Bygrunde Pantsætter: Niels Skovgård Larsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 544 C, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Brian Bjerring Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 459 B, Kolding Markjorder 3. Afd. Pantsætter: Karin Steen Lauritsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 692, Kolding Markjorder 3. Afd. Pantsætter: Annagrethe Fuglsang Fredsted Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 78 K, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Nykredit Realkred-

124 STATSTIDENDE 124 it Pantsætter: Sigrid Kortbek Gorell Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 892 BO, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Irene Johannsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 892 BO, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Arb.Landsbank-Kolding Pantsætter: Irene Johannsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 947 G, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Tommy Brødsgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 405 BG, Kolding Markjorder 4. Afd. Panthaver: Nordea Bank-Kolding Pantsætter: Eigil Karlskov Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 FX, Nagbøl By, Skanderup Pantsætter: Anja Merete Bjerregaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 14 AO, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anja Hjorth Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 28 V, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Den Jyske Sparekasse, Grindsted Pantsætter: Pia Møller Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 9 LG, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Marie Vedel- Rieper Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 E, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Knud Engedal Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 E, Uhre By, Lejrskov Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh/K Pantsætter: Helle Toft Kejlstrup Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 59 A, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Wichmann Johansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 I, Almind By, Almind Ronnie Ronald S Millnitz Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 GF, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Andreasen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 AY, Harte By, Harte Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Korsholm Hedeager Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 484 A, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Nykredit Bank A/S, Kbh V Pantsætter: Annika Harder Hafstrøm Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 550 A, Kolding Bygrunde, lejl./anpart nr. 107 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karina Værum Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 B, Kolding Markjorder 1. Afd. Pantsætter: Andelsboligforeningen Hybenvænget Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 H, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Aarhus Maskinmesterskole Pantsætter: Violvej ApS Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 K, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Aarhus Maskinmesterskole Pantsætter: Violvej ApS Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 N, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Aarhus Maskinmesterskole Pantsætter: Violvej ApS Størrelse: S Anmeldt i Kolding den

125 STATSTIDENDE 125 Matrikel: 135 AV, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Martin Steen Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 21 BK, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Majbrit Lund Petersen Skou Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 227 C, Kolding Markjorder 1. Afd., lejl./anpart nr. 4 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Gram Straarup Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1366 H, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søren Bøgesvang Møller Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 265, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Sparbank, Kolding Pantsætter: Christian Andersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 892 U, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Lucassen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 38, Kolding Markjorder 4. Afd. Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Erik Vilhelm Helk Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 AI, Nagbøl By, Skanderup Pantsætter: Dennis Melsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 2 CO, Rådvad By, Harte Pantsætter: Amanullah Wahabzadeh Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 7 A, Rådvad By, Harte Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisa Seiersbøll Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 8 AR, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Søs Ingemann Madsen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 11 X, Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup Panthaver: BG Bank A/S (Danske Bank A/S) Pantsætter: Jette Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 R m.fl., Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup Pantsætter: Maj-Britt Skanderup Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 R m.fl., Sdr. Vilstrup By, Sdr. Vilstrup Panthaver: Nykredit Bank-Kbh V Pantsætter: Maj-Britt Skanderup Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 32 CH, Seest By, Seest Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hanne Rose Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 3 FU, V. Vamdrup By, Vamdrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Helena A. Nejad Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 FA, Vonsild By, Vonsild Pantsætter: Anne Marie Klaaborg Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 S, Vonsild By, Vonsild Pantsætter: Hanne Højsager Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 S, Vonsild By, Vonsild Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Hanne Højsager Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 7 U, Agtrup By, Sdr. Bjert Panthaver: Danske Bank-Kolding Pantsætter: Kirsten Colmor Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 4 BP, Almind By, Almind Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørn Hansen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 AR, Binderup By, Sdr. Bjert Panthaver: Sig selv Pantsætter: Leif Kling-Petersen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den

126 STATSTIDENDE 126 Matrikel: 33 BK, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Britt Iversen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 33 V, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Pantsætter: DP Projektudvikling A/S Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 34 AC, Bramdrup By, Nr. Bramdrup Pantsætter: Jan Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 6 Q, Højrup By, Lejrskov Pantsætter: Thomas Kvistgaard Salling Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 Q, Jordrup By, Jordrup Pantsætter: Jensen Biler Kolding ApS Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 16 BK, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Helle Grith Matthiesen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 16 BK, Kolding Markjorder 1. Afd. Panthaver: Nordea Bank- Kolding Pantsætter: Helle Grith Matthiesen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 184 F, Kolding Markjorder 2. Afd. Panthaver: Ringkjøbing Bank- Ringkøbing Pantsætter: Lars Vinther-Jensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 888 BØ, Kolding Markjorder 3. Afd. Panthaver: BR- Fkredit Pantsætter: Susanne Lykkehus Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 12 CO, Nr. Bjert By, Nr. Bjert Panthaver: Fionia Bank-Kolding Pantsætter: Rie Foss Christensen Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 119, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jørgen Ole Kjær Snitgaard Størrelse: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 1 AS, Tved By, Dalby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Niels Jørgen Korsholm Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 1 B, Gryderup By, Boeslunde Pantsætter: Kenneth Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 40 B, Eggeslevmagle By, Eggeslevmagle Panthaver: Sparekassen Sjælland Pantsætter: Mie Andersen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 27 AL, Frølunde By, Tårnborg Pantsætter: Finn Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 7 A m.fl., Hulby By, Tårnborg Panthaver: Skælskør Bank- Skælskør Pantsætter: Jane Charlotte Jensen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 86 AO, Korsør Markjorder, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vekama ApS Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 86 AO, Korsør Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Vekama ApS Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 9 I, Ormeslev By, Vemmelev Panthaver: Danske Bank A/S - Kbh K Pantsætter: Karsten Blichfeldt Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 14 A, Frølunde By, Tårnborg Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Alette Carlsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 316 N, Korsør Bygrunde Panthaver: Forstædernes Bank A/S - Lyngby Pantsætter: Vestsjællands Invest A/S Størrelse: S Anmeldt i Korsør den

127 STATSTIDENDE 127 Matrikel: 112 S, Korsør Markjorder Birgitte Petersen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 209 m.fl., Korsør Markjorder, 15 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S - Korsør Pantsætter: Hans Jørgen Bruun Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 209 m.fl., Korsør Markjorder, 15 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S - Korsør Pantsætter: Hans Jørgen Bruun Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 236 BI, Korsør Markjorder Hanne-Merry Østergaard Larsen Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 EA, Svenstrup By, Tårnborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Britz Størrelse: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 EA, Svenstrup By, Tårnborg Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Henrik Britz - 1/2 m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 BV, Agershvile, Vedbæk Pantsætter: Dan Folke Bennike Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 AZS, Dronninggård, Ny Holte Pantsætter: Regitze Bangsgaard 1/3 del Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 NA, Dronninggård, Ny Holte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Britta Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 BO, Enrum, Vedbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Mette Winther Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 19 IR, Kgs. Lyngby By, Christians Pantsætter: Marlene Bergenholtz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 19 LM, Kgs. Lyngby By, Christians Pantsætter: Marlene Bergenholtz Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 22 RN, Kgs. Lyngby By, Christians, lejl./anpart nr. 48 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Aino Foldager Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 31 M, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lea Holm Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 37 D m.fl., Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Else Merete Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 44 B, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karen Elisabeth Nørgård Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 6 HE, Lundtofte By, Lundtofte Pantsætter: June Smith Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 HØ, Søllerød By, Søllerød, lejl./anpart nr. 315 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Tina Tang-Jensen for 62,5% Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 ACA, Virum By, Lundtofte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Blohm Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 AEN, Virum By, Lundtofte Pantsætter: Monika Surel Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 BÆ, Virum By, Lundtofte Pantsætter: Anne-Marie Lerche Størrelse: Type: A - Realkredit

128 STATSTIDENDE 128 S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 19 IN, Virum By, Sorgenfri Pantsætter: Susanne Birgitte Danig Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 10 CU, Virum By, Virum Pantsætter: Jette Høj Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 BC, Virum By, Virum Pantsætter: Nina Brink Larsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 BC, Virum By, Virum Pantsætter: Nina Brink Larsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 8 PZ, Virum By, Virum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ghita Dahl Knudsen for 1/3 Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 EM, Agershvile, Vedbæk Panthaver: Totalkredit Pantsætter: John Christensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 EM, Agershvile, Vedbæk Panthaver: Sydbank Pantsætter: John Christensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 BOH, Dronninggård, Ny Holte Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bjarne Bo Andersen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 1 A m.fl., Jægersborg Dyrehave, Taarbæk, 20 Panthaver: Steen Torben Pedersen a/s Pantsætter: Søren Kjær Christensen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 22 A m.fl., Kgs. Lyngby By, Christians, lejl./anpart nr. 36 Panthaver: Ejerlejl foreningen Pantsætter: Thomas Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 14 FM, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ib Worning Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 14 L, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Lars Børjeson Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 NU, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carina Mireille Corbignot Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 5 GF, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby Pantsætter: Elly Vid Breidá Lindhard Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 DU, Lundtofte By, Lundtofte Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Helle Steensen Blicher Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 DU, Lundtofte By, Lundtofte Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Helle Steensen Blicher Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 4 EG, Trørød By, Vedbæk Pantsætter: Lau Wogelius Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 4 BF, Vedbæk By, Vedbæk Panthaver: Lægernes Pensionsbank Pantsætter: Hans Otto Graversen Sand Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 7 AQ, Vedbæk By, Vedbæk Pantsætter: Charlotte Faber Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 10 BY, Virum By, Virum Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jeanet Hansen Størrelse: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 30 FX, Virum By, Virum Panthaver: Nordea Bank Danmark a/s Pantsætter: Peter Benner Larsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den

129 STATSTIDENDE 129 Matrikel: 45 C, Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Dorthe Bjørnskov Væggemose Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 7 E, Dalbyover By, Dalbyover Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Hansen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 AG, Fårup By, Fårup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bente Louise Fiil Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 1 G, Hald By, Hald Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Martin Vestergaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 9 A m.fl., Linde By, Linde Pantsætter: Niels Martin Vestergaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 47 D, Råby By, Råby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Frank Jensen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 18 G, Sønderbæk By, Sønderbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Thougaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 2 A m.fl., Sønderbæk By, Sønderbæk Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Søren Thougaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 7 H m.fl., Stovby By, Hald Pantsætter: Niels Martin Vestergaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 31 A m.fl., Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kjeld Hansen Juhl Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 6 L m.fl., Asferg By, Asferg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Poul Staal Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 15 A m.fl., Fårup By, Fårup Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Mohr Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 5 DX, Fårup By, Fårup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jesper Ramsing Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 18 A m.fl., Gjerlev By, Gjerlev Pantsætter: Carl Johan Schultz Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 7 A m.fl., Gjerlev By, Gjerlev Pantsætter: Carl Johan Schultz Størrelse: Eur. S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 6 E, Hem By, Hem Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lene Guldberg Lassen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 3 BN, Mariagerkloster, Mariager Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 4 AU, Svenstrup By, Svenstrup Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Leif Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 4 M m.fl., Svenstrup By, Svenstrup, 2 Pantsætter: Leif Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 12 DB, Udbyover By, Udbyneder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Inge Honkanen Størrelse: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 2 A m.fl., Vindbylund Gde., Gjerlev Pantsætter: Carl Johan Schultz Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 11 A m.fl., Horslunde By, Horslunde Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Susanne Kromann Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 3 D, Krukholm, Nakskov Jorder Panthaver: Totalkredit

130 STATSTIDENDE 130 Pantsætter: Ellis Rate Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 7 AH, Majbølle By, Tillitse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Michael Clemen Lund Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 7 AI, Majbølle By, Tillitse Michael Clemen Lund Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 125 B, Nakskov Markjorder Panthaver: Erling Mogensne Pantsætter: Anders Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 4 K, Søllested By, Søllested Pantsætter: Jesper Juel Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 4 Q, Søllested By, Søllested Pantsætter: Jesper Juel Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 4 R, Søllested By, Søllested Pantsætter: Jesper Juel Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 4 S, Søllested By, Søllested Pantsætter: Jesper Juel Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 4 T, Søllested By, Søllested Pantsætter: Jesper Juel Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 4 U, Søllested By, Søllested Pantsætter: Jesper Juel Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 2 AZ, Sdr. Egebølle By, Dannemare Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Sonja Ottosen Størrelse: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 23 B, Tårs By, Sandby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Krzystof Bonikowski Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 23 B, Tårs By, Sandby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Krzystof Bonikowski Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 2 AC, Ø. Kippinge By, Kippinge Pantsætter: Laila Petersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 3 AR, Grænge By, Toreby Pantsætter: Thomas Erik Ruder Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 AY, Horbelev By, Horbelev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Katja Rich Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 AY, Horbelev By, Horbelev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Katja Rich Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 AZ, Horbelev By, Horbelev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Katja Rich Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 AZ, Horbelev By, Horbelev Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Katja Rich Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 DE, Kraghave By, Tingsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Thiesen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 DF, Kraghave By, Tingsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Thiesen Størrelse:

131 STATSTIDENDE 131 S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1469, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Lollands Bank Pantsætter: Jeanette P. Christensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1488 A, Nykøbing F. Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Børge Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 10 N, Nysted Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Henrik John Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1 F, Ravnse By, Nr. Alslev Pantsætter: Brian Bruun Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 29 C, Skovby By, Gundslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anne Louise Cloos Toftdal Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 14 AX, Toreby By, Toreby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Edith Bodil Elisabeth Ottosen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 Y, Væggerløse By, Væggerløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jan Barsøe Lauridsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 1 UM, Dueholm, Nykøbing M. Jorder Pantsætter: Helle Hermansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 5 K, Ejerslev By, Ejerslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Hans Kurt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 102 B, Nykøbing Mors Bygrunde Pantsætter: Thomas Dam Størrelse: Eur. S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 1 A, Vejerslev Præstegård, Vejerslev Panthaver: Tødsø-Erslev Sparekasse, Pantsætter: Steffen Skou Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 BI, Abildøre By, Egebjerg Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: John Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 AQF, Ellinge Lyng, Højby Pantsætter: Jørgen Roager Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 AQG, Ellinge Lyng, Højby Pantsætter: Helle Roager Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 47 V, Flyvesandslodd., Nykøbing S. Jorder Panthaver: Lægernes Pensionsbank A/S Pantsætter: Lars Rytter Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 20 FF, Høve By, Asnæs Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Svend Aage Christensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 FC, Nyrup By, Højby Pantsætter: Johanna Hanusdottir Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 GN, Ordrup By, Fårevejle Panthaver: Nykredit Bank A/S, Kbh V Pantsætter: Per Funch Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 EZ, Ordrup By, Fårevejle Pantsætter: Jens Peter Dreyer Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den

132 STATSTIDENDE 132 Matrikel: 2 AØ, Svinninge By, Nr. Asmindrup Pantsætter: Vibeke Monnick-Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 A, Ulstrup By, Vig Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Walther Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 AK, Veddinge By, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Steffen Bruun Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 X, Veddinge By, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Erik Steffen Bruun Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 DF, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Pantsætter: Michael Birkvad Olsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 DG, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Pantsætter: Michael Birkvad Olsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 G, Bøsserup Ejerlav, Egebjerg Pantsætter: Michael Birkvad Olsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 8 H, Hørve By, Hørve Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Brian Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 153 G, Lammefjorden, Fårevejle, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tim Dan Duholm Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 153 G, Lammefjorden, Fårevejle, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Dragsholm Sparekasse - Asnæs Pantsætter: Tim Dan Duholm Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 Y, Overby By, Odden Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Peter Wrist Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 L, Plejerup By, Grevinge Panthaver: Spk.Himmerland-Aars Pantsætter: Jesper Hendriksen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 13 AM, Rørvig By, Rørvig Pantsætter: Judith Kjølbye Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 D, Rørvig By, Rørvig Panthaver: Roskilde Bank-Team C/ Roskilde Pantsætter: Susanne Bach Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 43 B, Svinninge By, Nr. Asmindrup Panthaver: Spk.Sjælland- Holbæk Pantsætter: Torben Arendal Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 I, Veddinge By, Fårevejle Pantsætter: Mogens Mørch Mønsted Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 DS, Vejleby By, Hørve Pantsætter: Morten Lindquist Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 7 Q, Vig By, Vig Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Hakon Bicak Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 21 FH, Asnæs By, Asnæs Jan Michael Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 BR, Ebbeløkke By, Højby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Stig Erik Stephansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 EC, Ellinge Hgd., Højby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Liselotte Andersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 TH, Ellinge Hgd., Højby Hans-Ove Biltoft Davidsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den

133 STATSTIDENDE 133 Matrikel: 1 ØS, Ellinge Lyng, Højby Panthaver: Odsherred Kommune Pantsætter: Poul Henrik Greve Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 BCM, Ellinge Lyng, Højby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Morten Børkop Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 AX, Grevinge By, Grevinge Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Arne Evan Bülow Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 BE, Gudmindrup By, Højby Panthaver: Odsherreds Kommune Pantsætter: Jørgen Peterslund Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 ER, Hørve By, Hørve Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Louise Skøtt Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 3 AO, Nakke By, Rørvig Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Lise Carlita Hersom Bien Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 3 AZ, Nakke By, Rørvig Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Lise Catila Henom Bien Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 102 I, Nykøbing S. Vangjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Luise Fischer Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 91 D, Nykøbing S. Vangjorder Panthaver: Nordea Bank- Nykøbing Sj Pantsætter: Heidi Malene Jensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 12 AD, Overby By, Odden Panthaver: BRFbank A/S Pantsætter: Hans CHR Weltz Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 Q, Tengslemark By, Højby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Maria Fredslund Madsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 R, Tengslemark By, Højby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Maria Fredslund Madsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 EA, Vejleby By, Hørve Panthaver: Danske Bank-Bolig Service/Kbh Pantsætter: Nikolaj Folkersen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 11 FÆ, Yderby By, Odden Judith Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 3 HM, Yderby By, Odden Anette Thygesen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 5 AP, Højby By, Højby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ellen Elise Johansen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 14 CV, Hønsinge By, Vig Panthaver: BRFbank Pantsætter: Hans Erik Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 15 BO, Lumsås By, Højby Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Kjell Bilstrup Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 C, Plejerup By, Grevinge Panthaver: Nordea Bank- Slagelse Pantsætter: Hans Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 9 C, Plejerup By, Grevinge Panthaver: Nordea Bank- Slagelse Pantsætter: Hans Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 54 O, Rørvig By, Rørvig Pantsætter: Jannik Lunn Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 D, Sneglerup By, Grevinge Pantsætter: Lisette Theil Peick Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Nykøbing Sj den

134 STATSTIDENDE 134 Matrikel: 1 D, Sneglerup By, Grevinge Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Lisette Theil Peick Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 Ø m.fl., Veddinge By, Fårevejle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Sylvest Størrelse: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 10 BN, Yderby By, Odden Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jonna Emilie Højholdt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 14, Agerskov Ejerlav, Agerskov Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Erik Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 3 m.fl., Branderup Ejerlav, Branderup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Claus Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 395, Gram Ejerlav, Gram Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kim Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 215, Stenderup, Toftlund Christian Bjerre Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 70, Branderup Ejerlav, Branderup Panthaver: Danske Bank A/S KBH K Pantsætter: Charlotte Kvistgård Jakobsen Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 1341, Gram Ejerlav, Gram Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S, Farup Pantsætter: Erik Lillelund Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 712, Gram Ejerlav, Gram Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Helle Larsen Damkjær Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 845, Rødding Ejerlav, Rødding Panthaver: Frøs Herreds Sparekasse Rødding Pantsætter: Kent Facer Størrelse: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 196, Rangstrup, Agerskov Panthaver: Investeringsanpartsselskabet af Pantsætter: Admir Isic Størrelse: Type: S - Sælgerpantebrev S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 5 OP, Rødovre By, Grøndalslund Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Blom Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 ÆS, Bramming Hgd., Bramming Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Henning Støvring Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 A m.fl., Hesselund By, Gørding Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Johansen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 7 BX, Nr. Vejrup By, Vejrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tine Ljungstrøm Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 287 AY, Søndermarken, Ribe Jorder Pantsætter: Frode Bolding Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 2 IT, Sdr. Gørding By, Gørding Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dorthe Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 312, Spandet Ejerlav, Spandet Pantsætter: Christina Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 20 T m.fl., St. Darum By, Darum Panthaver: Sig selv Pantsætter: Inge-Mette Jansen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 58 Z m.fl., St. Darum By, Darum Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Rosita Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 72 K, St. Darum By, Darum Pantsætter: Helle Nørholm Størrelse:

135 STATSTIDENDE 135 S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 3 G m.fl., Terp By, Bramming Panthaver: Sig selv Pantsætter: Per Johannes Johansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 1 H, Bratbjerg Gde., Hee Pantsætter: Finn Larsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 12 BD, Hovedejerlavet, Hover Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mariann Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 12 BD, Hovedejerlavet, Hover Panthaver: BRF Bank Pantsætter: Mariann Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 102 CM, Ringkøbing Markjorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Svend Erik From Andersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 196 AZ, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Sig selv Pantsætter: Lone Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 42 BK, Søgård Hgd., Nysogn Pantsætter: Anne Marie Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 79 AQ, Strandgårde, Holmsland Klit Pantsætter: Søren Panny Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 48 A m.fl., Hovedejerlavet, Stadil Pantsætter: Jonn Kamp Stougaard m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 16 M, Klitengene, Sdr. Nissum Pantsætter: Kirsten Nørgaard Bech Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 27 DE, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Karina Fischer Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 27 DE, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karina Fischer Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 32 BS, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Trine Skovbjerg Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 32 BS, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Trine Skovbjerg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 172 A, Ringkøbing Bygrunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Rigmor Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 75 L, Ringkøbing Markjorder Panthaver: Ringkøbing- Skjern Kommune Pantsætter: Per Bonde Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 102 Y m.fl., Søgård Hgd., Holmsland Klit, lejl./anpart nr. 13 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Randi Leerbæk Petersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 11 IB, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Ringkøbing- Skjern Kommune Pantsætter: Birte Hjorth Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 156 ADA, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Birgitte Ermler Østergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 177 EL, Søgård Hgd., Holmsland Klit, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Ringkjøbing Landbobank- Ringkøbing Pantsætter: Tom Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 189 I, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: BRFkredit Pantsætter: René Lohmann Lagoni Størrelse:

136 STATSTIDENDE 136 S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 6 L, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Gunnar Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 211 CÆ, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Handelsbanken- Herning Pantsætter: Oda Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 222 AO, Søgård Hgd., Nysogn Pantsætter: Ruth Roesgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 222 BY, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Nr. Nebel Sparekasse-Ovtrup Pantsætter: Heidi Bæk-Risbjerg Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 226 CK, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Nr. Nebel Sparekasse-Ovtrup Pantsætter: Heidi Bæk-Risbjerg Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 35 V, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Ringkøbing- Skjern Kommune Pantsætter: Berit Ostersen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 22 K, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: Nordea-Realkredit/Ikast Pantsætter: Inge Maybritt Lund Newman Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 18 C, Strandgårde, Gammelsogn Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ellen Langfrits Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 4 EN, Strandgårde, Holmsland Klit Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Rudi Michelsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 98 O, Strandgårde, Holmsland Klit Panthaver: Ringkøbing- Skjern Kommune Pantsætter: Karen Busch Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 38 EL, Ø. Lem By, Sdr. Lem Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Østergaard Søe Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 10 Z, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Peder Myllerup Johansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 156 AUA, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Ringkøbing-Skjern Kommune Pantsætter: Ole Lichtenberg Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 157 AZ, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Sig selv Pantsætter: Reno Behrndtz Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 157 CR, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Birthe Skovhus Nesager Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 177 EL, Søgård Hgd., Holmsland Klit, lejl./anpart nr. 16 Panthaver: Ringkøbing-Skjern Kommune Pantsætter: Gyda Johansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 207 P, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birthe Brandhøj Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 42 CB, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Harriet Ragn Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 101 AE, Strandgårde, Holmsland Klit Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jette Hasling Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 21 S m.fl., Vemb By, Vemb Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Johnny Møller Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 39 DH, Ø. Lem By, Sdr. Lem Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Frands Andersen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den

137 STATSTIDENDE 137 Matrikel: 40 BP, Ø. Lem By, Sdr. Lem Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Eva Lillevang Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 3 A m.fl., Degneboligen, Ølstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Jesper Fjordside Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 8 T, Den Mellemste Del, Ulfborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Stender Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 13 AN m.fl., Den Nordlige Del, Ulfborg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Karsten Sig Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 56 AI, Den Nordlige Del, Velling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marianne Kirkgaard Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 61 C m.fl., Den Største Del, Staby Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Karsten Sig Størrelse: Eur. S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 23 I, Nørby, Ringkøbing Jorder Panthaver: Nordea Bank, Ringkøbing Pantsætter: Morten Riser Myrvig Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 75 Z, Ringkøbing Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Betina Skovgaard Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 186 HI, Søgård Hgd., Holmsland Klit Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Søegaard Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 214 U, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Ringkjøbing Landbobank-Ringkøbing Pantsætter: Henrik Bøgh Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 214 U, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Bøgh Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 226 A m.fl., Søgård Hgd., Nysogn Pantsætter: Brøgger A/S Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 226 A m.fl., Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brøgger A/S Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 42 AC, Søgård Hgd., Nysogn Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 4 BK, Sønden Åen, Tim Panthaver: Sig selv Pantsætter: Holger Dragsdal Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 47 Q, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Pantsætter: Marianne Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 49 AR, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Grethe Vang Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 32 D, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Anna Kristine Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 Ø, Benløse By, Benløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Keld Hede Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 AØ, Benløse By, Benløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christina Højlund Kjær Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 9 AØ, Benløse By, Benløse Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Christina Højlund Kjær Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 14 D, Farendløse By, Farendløse Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bettina Kaad Rufford Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den

138 STATSTIDENDE 138 Matrikel: 2 AG, Høm By, Høm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Steen Bøgelund Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 AG, Haslev By, Haslev Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Imans Aps Reg. nr. ApS Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 ER, Haslev By, Haslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jens H Garde Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 12 BN, Haslev By, Haslev Panthaver: Faxe kommune Pantsætter: Jørgen Palmkvist Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 16 DP, Haslev By, Haslev Ole Jørgen Solhøj Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 Ø, Haslev By, Haslev, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: A/B Jens Martin Knudsensvej, Haslev Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 20 AC, Haslev By, Haslev Pantsætter: A/B Jens Martin Knudsensvej, Haslev Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 13 F, Hjelmsømagle By, Sneslev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Sven Morten Christensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 IU, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver:. Pantsætter: Rasmus Olsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 KK, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Lund Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 6 AD, Ortved By, Vigersted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Charlotte Flarup Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 21 A, Ringsted Bygrunde Pantsætter: Willi B V Jensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 34 B, Skuderløse By, Teestrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Preben Vind Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 4 AC, Troelstrup By, Haslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ellen Margrethe Christensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 BU, Benløse By, Benløse, lejl./anpart nr. 5 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Claus Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 2 F, Benløse By, Benløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lene Voetmann Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 16 A, Farendløse By, Farendløse Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mads Ole Kruuse Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 E, Jystrup By, Jystrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Birger Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 E, Jystrup By, Jystrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Birger Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 IO, Klosteret, Ringsted Jorder, lejl./anpart nr. 6 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Betina Kjøller Olsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 48 FS, Ringsted Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 CB, Troelstrup By, Haslev Panthaver: Totalkredit

139 STATSTIDENDE 139 Pantsætter: Rikke Andreassen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 5 B m.fl., Farendløse By, Farendløse Panthaver: Sig selv m.fl. Pantsætter: Gilla Pommer Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 FX, Haslev By, Haslev Pantsætter: Torben Nellemann Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 AN, Jystrup By, Jystrup Pantsætter: Mia Anita Bremer Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 AFI, Klosteret, Ringsted Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lone Møller Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 PZ, Klosteret, Ringsted Jorder, lejl./anpart nr. 15 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Rehkopff Hansen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 BG, Kærup, Ringsted Jorder Pantsætter: Stine Printz Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 C, Mulstrup By, Nordrupøster Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Kildegaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 191 B, Ringsted Bygrunde Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Anette Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 48 CA, Ringsted Markjorder Pantsætter: Betina L. R. E. Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 A m.fl., Terslev By, Terslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Claus Woetmann Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 4 HE, Troelstrup By, Haslev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Inge-Lis Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 AG, Ågerup By, Ågerup Pantsætter: Hans Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 ID, Ejby By, Rye Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Vibeke Munk Hestbæk Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 DP, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Hemming Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 DV, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Torben Hemming Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 L, Gøderup By, Glim Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S, Roskilde Pantsætter: Flemming Rasmussen Villadsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 IA, Gadstrup By, Gadstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Munkeboe Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 IA, Gadstrup By, Gadstrup Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Steen Munkeboe Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 AD, Greve By, Greve Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Per Daluiso Salmonsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 CX, Greve By, Greve Pantsætter: Lise-Lotte Helvang Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 IT, Greve By, Greve, lejl./ anpart nr. 4 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jeannie Vernerlund Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den

140 STATSTIDENDE 140 Matrikel: 8 DE, Greve By, Greve Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Mai-Britt Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 AK, Gundsømagle By, Gundsømagle Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Susanne Dahl Lyng Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 GN, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Tina Würgau Lindharth Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 A, Herringløse By, Hvedstrup Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lars Thygesen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 14 KK, Himmelev By, Himmelev Pantsætter: Stig Dyrholm Bundgaard Størrelse: Eur. S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 GÆ, Himmelev By, Himmelev Pantsætter: Heidi Palludan Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 SN, Hundige By, Kildebrønde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Monica Lykke Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 R, Jersie By, Jersie Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Preben Veilstrup Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 BQ, Jersie By, Jersie Pantsætter: Jens Krarup Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 BD, Jersie By, Jersie Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Alice Jonna Freiesleben Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 CC, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Danske Bank A/S, Kbh. K Pantsætter: Finn Preben Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 ET, Jyllinge By, Jyllinge Pantsætter: Evy Gurli Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 K, Jyllinge By, Jyllinge Pantsætter: Jørgen Wentzel Jørgensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 DR, Karlslunde By, Karlslunde A/S Pantsætter: Grethe Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 15 A, Karlslunde By, Karlslunde Panthaver: Danske Bank A/S- Kbh K Pantsætter: Kenn Mose Lindholm Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 BØ, Karlslunde By, Karlslunde A/S Pantsætter: Christina Kamper Kühnel Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 A, Lyndby By, Lyndby Pantsætter: Peter Rahbek Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 45 D, Lyndby By, Lyndby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lone Ladefoged Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 FG, Mosede By, Greve A/S Pantsætter: Preben Lundø Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 IE, Mosede By, Greve Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Steen Hofman Nitschke Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 KR, Mosede By, Greve Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Keld Kastrup Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den

141 STATSTIDENDE 141 Matrikel: 1 CV, Mosede By, Karlslunde Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Bettina J. von Appen Schrøder Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 F, Osted By, Osted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Helene Veggerby Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 BV, Osted By, Osted Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kurt Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 GG, Osted By, Osted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Christian Røest-Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 486, Roskilde Bygrunde Pantsætter: Kim Frimann Jensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 S, Salløv By, Snoldelev Nikolaj Erik Sindholt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 S, Salløv By, Snoldelev Panthaver: Arbejdernes Landsbank - Roskilde Pantsætter: Nikolaj Erik Sindholt Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 K, Skyttemarken, Roskilde Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Inge Møller Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 YB, Solrød By, Solrød Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Preben Bendix Hansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 19 BF, Solrød By, Solrød Panthaver: Solrød Kommune Pantsætter: Kurt Gerhard Finn Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 58 CG, Solrød By, Solrød Panthaver: Nykredit Bank, Kbh. V Pantsætter: Flemming Vagn Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 EM, Svogerslev By, Svogerslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Møller Jensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 17 EA, Svogerslev By, Svogerslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 17 GY, Svogerslev By, Svogerslev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Line Dal Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 DM, Ulvemose, Havdrup Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Tune Pantsætter: Rikke Katja Höyer Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 17 I, Veddelev By, Himmelev Pantsætter: Gitte Mandrup Fogt Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 33 BZ, Vestermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Susanne Madvig Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 AE, Vestermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Susanne Reichenbach Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 6 P, Vestermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Per Michael Bloch Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 BC, Allerslev By, Allerslev Panthaver: Nykredit Bank, Kbh. V Pantsætter: Trine Trytek Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 19 B, Assendløse By, Dåstrup Panthaver: Roskilde Bank- Roskilde Pantsætter: Niels Jørgen Kruse Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den

142 STATSTIDENDE 142 Matrikel: 25 B, Ejby By, Rye Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tim Kvindebjerg Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 FT, Engmarken, Roskilde Jorder Pantsætter: Preben Elnef Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 23 DB, Engmarken, Roskilde Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Morten B. Thiim Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 DO, Greve By, Greve Lotte Winther Riis Klausen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 DO, Greve By, Greve Panthaver: Sparbank-Kbh K Pantsætter: Lotte Winther Riis Klausen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 20 BE, Greve By, Greve Pantsætter: Alpi Copenhagen A/S Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 KL, Hedegårdene, Roskilde Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hans Henrik Topp Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 AO, Himmelev By, Himmelev Pantsætter: Eva Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 GM, Himmelev By, Himmelev Pantsætter: Henning Reckey Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 GM, Himmelev By, Himmelev Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Henning Reckey Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 RN, Himmelev By, Himmelev Pantsætter: Peter Kroghave Hartvig Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 F, Hvedstrup By, Hvedstrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Tina Thinggaard Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 20 P, Jersie By, Jersie Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Lisbeth Kamper Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 37 F, Jersie By, Jersie Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jens Robert Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 BM, Jersie By, Jersie Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Bettina Hellbrandt Fischer Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 24 C, Jyllinge By, Jyllinge Pantsætter: Palle Thomsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 29 F, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/ S, Jyllinge Pantsætter: Jeff Mårtensson Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 30 D, Jyllinge By, Jyllinge Niels Gulmann Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 AX, Jyllinge By, Jyllinge Pantsætter: John B Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 AX, Jyllinge By, Jyllinge Panthaver: Nykredit Bank, Kbh. V Pantsætter: John B Christensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 GO, Karlslunde By, Karlslunde Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Bettina Blach Petersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 KK, Kildebrønde By, Kildebrønde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Heidi Skram Jensen Størrelse:

143 STATSTIDENDE 143 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 8 KV, Mosede By, Karlslunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henrik Jensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 16 D, Nymarken, Roskilde Jorder Panthaver: E.S.Johansen,T.Skærlund,L.Reimann Pantsætter: Gertrud Bilstrup Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 K, Nymarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 18 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christian Iversen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 100, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Katrine Teresa Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 100, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Nordea Nank Danmark A/S Pantsætter: Katrine Teresa Larsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 111 R, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kirsten Bielce Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 19 D, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Roskilde Bank A/S Pantsætter: Jens Dam Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 770 A, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ole Buhl Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 841, Roskilde Bygrunde Pantsætter: Claus Dahl Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 842, Roskilde Bygrunde Pantsætter: Peter Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 EH, Solrød By, Solrød Jeanette Trampedach Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 25 DB, Solrød By, Solrød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jeanette T Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 GR, Ulvemose, Havdrup Pantsætter: Marianne Hauge Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 DO, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 66 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henning Melgaard Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 BQ, Vestermarken, Roskilde Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Viggo Andersen Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 7 FX, Vestermarken, Roskilde Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Zita Høst Størrelse: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 M, Vindinge By, Vindinge Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Margit Jytte Kristensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 M, Vindinge By, Vindinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Margit Jytte Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 71 m.fl., Avnbøl, Ullerup Pantsætter: Frederik Daabeck Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 71 m.fl., Avnbøl, Ullerup Pantsætter: Frederik Daabeck Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 33, Broager Ejerlav, Broager Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S, Sønderborg Pantsætter: Lone Johannsen Størrelse:

144 STATSTIDENDE 144 S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 1886 B, Dybbøl Ejerlav, Dybbøl Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Dalsgaard Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 99, Dynt, Broager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Merete Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 999, Hørup Ejerlav, Hørup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Marianna Willatzen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 103, Kettingskov, Asserballe Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bjarne Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 592, Lavensby, Havnbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Conni B Kolmos Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 346, Nybøl Ejerlav, Nybøl Henrik Hende Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 346, Nybøl Ejerlav, Nybøl Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Hende Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 4685, Sønderborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annett Gerhardt Cannon Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 4685, Sønderborg Panthaver: Ringkjøbing Landbobank A/S Pantsætter: Annett Gerhardt Cannon Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 971, Sønderborg, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Njal Gai Gundersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 971, Sønderborg, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Njal Gai Gundersen Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 15 D, Sottrup Ejerlav, Sottrup Pantsætter: Andelsboligforeningen Ridderløkke Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 15 L, Sottrup Ejerlav, Sottrup Pantsætter: Andelsboligforeningen Ridderløkke Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 15 M, Sottrup Ejerlav, Sottrup Pantsætter: Andelsboligforeningen Ridderløkke Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 15 N, Sottrup Ejerlav, Sottrup Pantsætter: Andelsboligforeningen Ridderløkke Størrelse: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 15 O, Sottrup Ejerlav, Sottrup Pantsætter: Andelsboligforeningen Ridderløkke Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 12 BP, Balle By, Balle Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Anette Urskov Møller Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 21 CO, Balle By, Balle Panthaver: Danske Bank Ejerskifte-Kbh (BG) Pantsætter: Jytte Solveig Svejvig Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 6 RU, Balle By, Balle Panthaver: Handelsbanken-Give Pantsætter: Poul Holmboe Borghus Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 12 AP, Funder By, Funder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Karsten Mathiasen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 8 AB, Gødvad By, Gødvad Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annemette Henriksen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den

145 STATSTIDENDE 145 Matrikel: 2 OM, Hammel By, Hammel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ingrid Lovring Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 20 DL, Hammel By, Hammel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Uffe Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 5 FC, Hvinningdal By, Balle Panthaver: Handelsbanken- Silkeborg Pantsætter: Monica Eck Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 32 X, Lemming By, Lemming Pantsætter: Niels Jacob Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 177 AZ, Silkeborg Bygrunde Pantsætter: JT Ejendomme Silkeborg ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 109 AT, Silkeborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Jørn Christian Christensen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 244 AB, Silkeborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gitte Helding Houe Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 8 A m.fl., Sorring By, Dallerup Pantsætter: Peter Kramer Lysdal Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 1 MH, V. Kejlstrup, Balle Henry Kjølbæk Krogh Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 4 CA, Virklund By, Them Michael Dons Petersen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 24 G, Ø. Bording By, Balle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Melgaard Johansen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 4 F, Ø. Bording By, Balle Tove Have Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 2 A m.fl., Allinggård Hgd., Svostrup Pantsætter: Klaus Drivsholm Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 4 S, Funder Kirkeby By, Funder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helena Schjødt Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 4 S, Funder Kirkeby By, Funder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Helena Schjødt Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 4 S, Funder Kirkeby By, Funder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helena Schjødt Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 12 CS, Gødvad By, Gødvad Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dan Gerhard Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 51 AP, Gjern By, Gjern Pantsætter: Dana Entreprise A/S Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 2 FQ, Gjessø By, Them Panthaver: Spk.Østjylland- Silkeborg Pantsætter: Betina Klausholm Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 10 LÆ, Hammel By, Hammel Panthaver: Sig selv Pantsætter: Louise Nøhr Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 20 BO, Hammel By, Hammel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Marie Kousgaard Have Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 20 CB, Hammel By, Hammel Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Preben Hjortshøj Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den

146 STATSTIDENDE 146 Matrikel: 7 HY, Hvinningdal By, Balle Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ella Lund Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 6 FD, Hårup By, Linå Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Mette Krog Tonnisen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 7 CZ, Hårup By, Linå Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kent Marvig Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 3 AI, Kærsgård, Balle Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Ole Laier Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 3 CK, Silkeborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 19 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 1 EQ, Silkeborg Markjorder Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Charlotte Ørbæk Vittrup Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 112 AM, Silkeborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Hanne Holst Johansen 25 % m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 115 BR, Silkeborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jesper Skak-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 115 BR, Silkeborg Markjorder Panthaver: Jyske Bank- Silkeborg Pantsætter: Jesper Skak- Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 1561 DE, Silkeborg Markjorder Panthaver: Danske Bank- Kbh Pantsætter: Birgitte Ligaard Herskind Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 508 K, Silkeborg Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Arbejdernes Andelsboligfor Afd 30 Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 799, Silkeborg Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lis Ackermann Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 2 X, Skellerup By, Linå Panthaver: Andelskassen Østjylland- Silkeborg Pantsætter: Elli ApS Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 8 A m.fl., Skjød By, Skjød Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Carsten Grauslund Pedersen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 4 AÆ, Them By, Them Ida Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 3 HK, Velling By, Bryrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ulla Lindskov Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 5 CK, Virklund By, Them Ena Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 5 X, Virklund By, Them Martha Vestergaard Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 9 CU, Virklund By, Them Panthaver: Handelsbanken- Silkeborg Pantsætter: Kaj Jens Kristian Geert Størrelse: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 9 FØ, Virklund By, Them Panthaver: Handelsbanken- Silkeborg Pantsætter: Kaj Geert Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 4 I, Blegind By, Blegind Carsten Basse Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 5 A, Fillerup By, Odder Panthaver: Spks. Skanderborg Pantsætter: Per Eigil Jensen Størrelse:

147 STATSTIDENDE 147 S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 17 E, Gylling By, Gylling Panthaver: Nykredit Bank A/S,Kalvebod Brygge 20, Pantsætter: Jens Møller Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 10 BO, Hørning By, Hørning Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsa Lund Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 ES, Nordby Hede, Nordby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Grethe Bøgelund Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 25 CT, Odder By, Odder Pia Marianne Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 39 BG, Odder By, Odder Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Peter Hjort Christensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 51 L, Saksild By, Saksild Panthaver: Nykredit Bank-Kalvebod/ Kbh Pantsætter: Lene Skau Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 2 B m.fl., Snærild By, Odder Pantsætter: Per Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 7 E, Snærild By, Odder Michael Mikkelsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 11 AB, Stilling, Skanderborg Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pernille Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 9 AB, Tebstrup By, Ovsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gunnar Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 8 DE, Flensted By, Låsby Panthaver: Brørup Sparekasse Pantsætter: Louise Kettner Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 CR, Gersdorffslund Hgd. Gosmer Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Christian Ladin Andersen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 CR, Gersdorffslund Hgd. Gosmer Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Christian Ladin Andersen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 40 AN, Gl. Rye By, Gl. Rye Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lisa Kristensen Brask Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 15 CI, Gram, Skanderborg Jorder Panthaver: Handelsbanken- Århus Pantsætter: Mette Bonne Larsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 11 I, Kysing By, Saksild Pantsætter: Karl-Heinz Osbahr Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 2 A, Langemark By, Besser Panthaver: Jyske Bank A/S Pantsætter: Torben Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 12 HM, Odder By, Odder Lene Kronborg Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 40 AM, Odder By, Odder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Trine Hagen Ludvigsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 9 BP, Odder By, Odder Susanne Havmand Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 21 D, Onsbjerg By, Onsbjerg Pantsætter: Anja Mørk Madsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 7 LÆ, Siim By, Dover Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Leif

148 STATSTIDENDE 148 Vind Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 228, Skanderborg Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anita Mølgaard Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 16 N, Svejstrup By, Dover Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Birgitte Mulvad Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 5 BE, Dommerby By, Dommerby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Kjær Damgård Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 1 GT, Egeris, Skive Jorder Thilde Møller Hansen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 1 P m.fl., Estvadgård, Estvad Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Johnny Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 23 CD, Glynge By, Glyngøre Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torben Thybo Bundgaard Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 18 DC, Jebjerg By, Jebjerg Pantsætter: Poul Verner Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 18 DH, Jebjerg By, Jebjerg Pantsætter: Torben Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 33 AO, Rødding By, Rødding Pantsætter: Bo Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 33 AP, Rødding By, Rødding Pantsætter: Bo Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 47 m.fl., Rettrup By, Brøndum Pantsætter: Anders Riis m.fl. Størrelse: Eur. S Anmeldt i Skive den Matrikel: 157 C, Skive Markjorder Pantsætter: Ove Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 8 AD, Vile By, Vile Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inga Maria Christensen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 1 P, Gust By, Balling Panthaver: Spk Balling-Spøttrup Pantsætter: Karola Höll Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 13 L, Kisum By, Estvad Per Nielsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skive den Matrikel: 8 U m.fl., Krejbjerg By, Krejbjerg Pantsætter: Lars Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 13 G, Ny Skivehus, Skive Jorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Thomas Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 13 G, Ny Skivehus, Skive Jorder Panthaver: Nordea Bank - Århus C Pantsætter: Thomas Jensen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 12 I, Rødding By, Rødding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Else Marie Søndergaard Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 2 P, Resen, Skive Jorder Kasper Nygaard Svendsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Skive den Matrikel: 4 M, Søby By, Kobberup Allan Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 153, Skive Bygrunde, lejl./ anpart nr. 3 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torben Yde Johansen Størrelse:

149 STATSTIDENDE 149 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 16 A, Årslev By, Sønderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Viktor Marinus R Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 K m.fl., Bakkendrup By, Bakkendrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Maria Larsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 112 ED, Bjerge By, Svallerup Panthaver: Handelsbanken/ Kgs. Lyngby Pantsætter: Christian Peter Andersen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 CS, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg Panthaver: Nykredit Bank-Kbh.V Pantsætter: Claus Mygind Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 E, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Kristina Ruggård Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 BD, Finderup By, Finderup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Gottlieb Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 6 E, Krænkerup By, Havrebjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Claus Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 F, Ovtved By, Sæby Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Benedikte Ella Volfing Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 19 R, Skovsø, Slagelse Jorder Panthaver: Sydbank/Nytorv 11A/Slagelse Pantsætter: John Bent Serritzlev Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 13 A, Slots Bjergby By, Slots Bjergby Panthaver: Jyske Bank/ Vestergade 8-16/Silkeborg Pantsætter: Birgit Kate Adelstein Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 31 B, Ø. Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Erik Walter Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 FØ, Bjerge By, Svallerup Pantsætter: Jørgen Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 34, Gørlev By, Gørlev Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Müthel Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 F, Hallenslev By, Hallenslev Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Claus Andersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 AR, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Slagelse Kommune Pantsætter: Connie Jensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 11 L, Mullerup By, Drøsselbjerg Panthaver: Max Bank- Næstved Pantsætter: Johnny Blach Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 A m.fl., Sdr. Jellinge By, Hårslev Pantsætter: Jørgen Ellegaard Muusmann Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 4 D, Sneslev By, Førslev Panthaver: Spks. Sjælland/Slagelse Pantsætter: Hindholm Efterskole Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 13 A m.fl., Tjørnelunde By, Finderup Panthaver: Danske Bank- Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Claus Jensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 A, Uglerup By, Buerup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Claus Ole Jensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 12 BP, Drøsselbjerg By, Drøsselbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Eigil Hjort Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den

150 STATSTIDENDE 150 Matrikel: 12 A m.fl., Gørlev By, Gørlev Panthaver: Nykredit Bank- Kbh.V Pantsætter: Orla Hermann Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 K, Hejninge By, Hejninge Pantsætter: Allan Sonni Svendsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 8 CØ, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jan Preben B Christensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 10 AÆ, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Terese Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 15 A, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge Panthaver: Nykredit Bank/Kalvebod Brygge/Kbh. V Pantsætter: Lissi Aagren Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 E, Rye By, Gørlev Panthaver: Kalundborg Kommune Pantsætter: Vera Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 G, Sandved By, Hårslev Panthaver: Danske Bank/Holmens Kanal 2-12/Kbh. K Pantsætter: Johnny Rosenbeck Svensson Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 14 F, Skørpinge By, Skørpinge Panthaver: Danske Bank Pantsætter: Mogens B Andersen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 15 BB, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Heine Kærlund Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 21 IG, Slagelse Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Latif Ibisoglu Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 33 N, Slagelse Markjorder Pantsætter: Bertélco Ejendomme A/S Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 B, Vedbysønder By, Ottestrup Panthaver: Danske Bank/ Holmens Kanal 2-12/Kbh. K Pantsætter: Bo Milgaard Boyner Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 2 DO, Fuglebjerg By, Fuglebjerg Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Michael Lunau Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 FF, Høng By, Finderup Pantsætter: Rita Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 22 O, Holmstrup, Slagelse Jorder Pantsætter: Hanne Madsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 II, Holmstrup, Slagelse Jorder Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Pia Nørgaard Wiese Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 M, Hyllested By, Hyllested Pantsætter: Benn Arnt Eriksen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 G, Katrineholm Hgd., Krummerup Panthaver: Danske Bank/Holmens Kanal-København K Pantsætter: Søren Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 246 C, Slagelse Markjorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Svend Aage Worthmann Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 257 P, Slagelse Markjorder Panthaver: Salling Bank/ Frederiksgade 6/Skive Pantsætter: Niels Madsen for 60% Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 75 E, Slagelse Markjorder, lejl./anpart nr. 72 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Kasper Prøhl Hansen Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 31 E, Solbjerg By, Solbjerg Panthaver: Danske Bank A/S-

151 STATSTIDENDE 151 Kbh.K Pantsætter: Marianne Krogh Størrelse: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 44 A, Solbjerg By, Solbjerg Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Marianne Krogh Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 DL, Lynge By, Lynge Pantsætter: Jan Ibsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 FO, Lynge By, Lynge Panthaver: Sydbank A/S Pantsætter: Mogens von Jessen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 20 G, Niløse By, Niløse Pantsætter: Jens Guttorm Jensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 DI, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Ib Agner Frederiksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 4 F, Sobjerg By, Skellebjerg Pantsætter: Annette Siebert Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 16 DF, Tersløse By, Tersløse Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Jørgen Ottosen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 1 Z, Haverup By, Pedersborg Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: John Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 1 Z, Haverup By, Pedersborg Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: John Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 X, Haverup By, Pedersborg, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: I/S Slagelsevej 92B, 4180 Sorø Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 L, Karsholte By, Tersløse Pantsætter: Jan Iwan Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 6 AG, Karsholte By, Tersløse Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Inge Anette Bæk Nelausen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 18 BT, Ll. Ladegård Hgd., Sorø Jorder Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Linda Kjærgaard Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 LR, Lynge By, Lynge Pantsætter: Birgit Agerholm Høybye Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 AC, Lynge By, Lynge Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Ditte Schougaard Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 8 DE, Lynge By, Lynge Jette Bugge Larsen Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 9 IO, Lynge By, Lynge Pantsætter: Sorø Boligselskab Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 11 BM, Ruds-Vedby By, Ruds-Vedby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Leif Christian Christensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 115 Æ, Sorø Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Pantsætter: Mie Flindt Størrelse: S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 16 GN, Tersløse By, Tersløse Pantsætter: Jan Iwan Jørgensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Sorø den Matrikel: 4 G, Tjørntved By, Stenlille Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: June Cort Størrelse:

152 STATSTIDENDE 152 S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 CY, Bjælkerup By, St. Heddinge Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Bent Christian Eggert Jensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 9 D m.fl., Dalby By, Sdr. Dalby Panthaver: Roskilde Bank Roskilde Pantsætter: Jan Peter Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 126 B, Fakse By, Fakse Pantsætter: Kate Nygaard Eis Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 B m.fl., Frøslev By, Frøslev Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Dorte Constance Kjørup Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 13 A, Havnelev By, Havnelev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Anja Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 20 C, Hyllede By, Kongsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karin Holmgaard Houmann Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 20 E, Hyllede By, Kongsted Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karin Holmgaard Houman Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 O, Kongsted By, Kongsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Delores ApS Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 3 H, St. Favrby By, Hylleholt Pantsætter: Nynne Ahlfors Størrelse: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 106 K, St. Heddinge Markjorder Panthaver: Nordea Bank- Store Heddinge Pantsætter: Louise Ambjørn Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 3 AB, Den Mellemste Del, Hjerm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kaj Vilhelm Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 30 A m.fl., Den Nordlige Del, Hjerm Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 32 A m.fl., Egebjerg By, Ejsing Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Bent Klausholt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Struer den Matrikel: 32 A m.fl., Egebjerg By, Ejsing Panthaver: Jyske Bank A/S- Silkeborg Pantsætter: Bent Klausholt Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 I, Elbrønd, Ejsing Panthaver: Nordea Bank, Vinderup Pantsætter: Ole Jens Søndergaard Olesen m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 I, Elbrønd, Ejsing Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ole Jens Søndergaard Olesen m.fl. Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Struer den Matrikel: 2 K, Flovlev By, Hvidbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Aase Klint Boné Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 2 L, Flovlev By, Hvidbjerg Panthaver: Sig selv Pantsætter: Aase Klint Boné Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 C m.fl., Handbjerg Hovgård, Handbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Struer den Matrikel: 21 E m.fl., Handbjerg Hovgård, Handbjerg Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Jensen Størrelse:

153 STATSTIDENDE 153 S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 B m.fl., Landting Hede, Ejsing Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Bent Klausholt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Struer den Matrikel: 1 B m.fl., Landting Hede, Ejsing Panthaver: Sig selv Pantsætter: Bent Klausholt Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 11 A m.fl., Landting Hede, Ejsing Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Bent Klausholt Størrelse: Eur. S Anmeldt i Struer den Matrikel: 11 A m.fl., Landting Hede, Ejsing Panthaver: Jyske Bank A/S- Silkeborg Pantsætter: Bent Klausholt Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 16 I, Lyngs By, Lyngs Panthaver: Struer Kommune Pantsætter: Grethe Dalby Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 3 A m.fl., Nygård Hgd., Ejsing Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Kurt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 3 A m.fl., Nygård Hgd., Ejsing Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kurt Jensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 12 HD, Struer Flemming Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 23 AE, Struer Panthaver: Struer Kommune Pantsætter: Herman Jensen Størrelse: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 4 DQ, Tagård, Humlum Pantsætter: Birte Buskbjerg Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 262, Bolderslev, Bjolderup Gitte Lorentzen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 262, Bolderslev, Bjolderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Lorentzen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 674, Bolderslev, Bjolderup Søren Lund Hinrichsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 562, Brøns Ejerlav, Brøns Panthaver: Sig selv Pantsætter: Hanne-Dorthe Ishøj Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 76, Drengsted, Døstrup Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kurt Carstensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 47 m.fl., Jyndevad, Burkal Pantsætter: Gerhard Søegaard Asmussen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 47 m.fl., Jyndevad, Burkal Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gerhard Søegaard Asmussen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 10, Løgumkloster Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Mette Fredensborg Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 66 m.fl., Landeby, Nr. Løgum Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Kirsten Provstgaard Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 10 m.fl., Lovtrup, Uge Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Finn Sarup Møller Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 10 m.fl., Lovtrup, Uge Panthaver: Sig selv Pantsætter: Finn Sarup Møller Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 253, Ravsted Ejerlav, Ravsted Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Thomsen Hinrichsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den

154 STATSTIDENDE 154 Matrikel: 360 m.fl., Rens, Burkal Pantsætter: Gerhard Søegaard Asmussen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 360 m.fl., Rens, Burkal Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gerhard Søegaard Asmussen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1686, Tinglev Ejerlav, Tinglev Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Goran Pavlovic Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 85, Tved Under Tønder Bente Thomsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 52 m.fl., Asset, Løgumkloster Pantsætter: Alex Frik Beck Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 118, Bønderby, Møgeltønder Panthaver: Danske Bank-Kbh Pantsætter: Visti Kristensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 328, Bolderslev, Bjolderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mogens Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 536 m.fl., Bov, Burkal Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Mortensen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 296, Gånsager, Vodder Panthaver: Nordea Bank-Charlottenlund Pantsætter: Lone Peggy Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1125, Højer Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ole Skov Friedrichsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 25, Hjolderup, Bjolderup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Elven Andersen Størrelse: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 308, Løjtved, Nr. Løgum Pantsætter: Tom Schou Bergholt Eskildsen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 97 m.fl., Landeby, Nr. Løgum Pantsætter: Martinus C. J. van Puijenbroek Størrelse: Eur. S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 90 m.fl., Vinum, Døstrup Pantsætter: Lars Timmerby Gad Størrelse: Eur. S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 3 K, Baldersbrønde By, Hedehusene Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Kim Ingvard Max Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 DO, Fløng By, Fløng Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Inger Sofie Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 5 BC, Høje Taastrup By, Høje Taastrup Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Søren Bille Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 G, Høje Taastrup By, Rønnevang, lejl./anpart nr. 256 Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Lise Aavirke Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 2 V, Ishøj By, Ishøj Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Jens Munk Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 4 AL, Klovtofte By, Taastrup Nykirke Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Tina Petersen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 14 LM, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Sig selv Pantsætter: Helle Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 14 UP, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Peter Ham-

155 STATSTIDENDE 155 borg Faarbæk Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 6 Æ, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke, lejl./anpart nr. 12 Kate Jytte Klostergaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 11 C m.fl., Tranegilde By, Ishøj, lejl./anpart nr. 9 Panthaver: Nykredit Bank, Driftscenter Privat Pantsætter: Christian Scholz Størrelse: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 7 BC, Tranegilde By, Ishøj Panthaver: Sig selv Pantsætter: Dorthe Dahl Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 FT, Kastrup By, Kastrup, lejl./anpart nr. 99 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rodica Christiansen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 D, Kgs. St. Enge, Tårnby, 47 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Brian S Wind Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 6 B, Løjtegård, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Kira Renate Rasmussen Sindberg Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 24 EI, St. Magleby By, St. Magleby Pantsætter: Tina Reinhardt Davidsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 24 FB, St. Magleby By, St. Magleby Pantsætter: Leni Sahl Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 29 F, St. Magleby By, St. Magleby Pantsætter: Betina Witthøft Schulz Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 AAV, Tømmerup By, Tårnby Pantsætter: Marianne Svane Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 IA, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Susanne Hougaard Christensen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 TI, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anja Kirk Løvhøj Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 6 CD, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Pierre Conradi Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 12 AN, Tårnby By, Korsvejen Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Lilian Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 DC, Tårnby By, Tårnby Gitte Barming Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 DC, Tårnby By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Gitte Barming Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 254 A, Dragør By, Dragør Pantsætter: Henning Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 334 YU, Dragør By, Dragør, lejl./anpart nr. 1 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Rita Ejlerskov Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 9 O, Kastrup By, Korsvejen Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Hans Hjarvard Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 AL, Løjtegård, Tårnby, lejl./anpart nr. 2 Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Anja Høgsted Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 GG, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Anette Max Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den

156 STATSTIDENDE 156 Matrikel: 22 IO, St. Magleby By, St. Magleby Pantsætter: Katja Schläger-Johansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 3 DD, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Grethe Stangerup Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 6 KY, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Sigrun Pálina Ingvarsdottir Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 6 F, Tårnby By, Korsvejen Pantsætter: Annika Finnäs Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 IZ, Kastrup By, Kastrup, lejl./anpart nr. 31 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Preben Worm Jensen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 XE, Kastrup By, Kastrup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ann-Louise Nilsen Taxbøl Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 1 FP, Løjtegård, Tårnby Jan Berger Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 20 AF, Løjtegård, Tårnby Pantsætter: Anne Blegvad Funk Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 15 C, Skelgårde, Tårnby, 45 Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jan Damm Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 FD, St. Magleby By, St. Magleby Pantsætter: Lars Thure Lorentsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 31 C, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Gert Michael Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 8 EX, St. Magleby By, St. Magleby Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Lise Bang Pedersen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 AL, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Bent Grænse Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 2 NU, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Lillian Elisabeth Robdrup Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 4 BL, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Poul Erik Jacobsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 7 AÆ, Tømmerup By, Tårnby Panthaver: Tårnby Kommune Pantsætter: Steen Skjold Knudsen Størrelse: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 11 CU, Tårnby By, Tårnby Panthaver: Sig selv Pantsætter: Akhlaq Ayub Syed m.fl. Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 DS, Agerbæk By, Fåborg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kenneth Risager Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 7 BH, Alslev By, Alslev Laila Jacobsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Varde den Matrikel: 8 BI, Alslev By, Alslev Panthaver: Jyske Bank-Silkeborg Pantsætter: Trine Ballegaard Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 12 BD, Ansager By, Ansager Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Kilegaard Mikkelsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Varde den Matrikel: 18 K, Billum By, Billum Panthaver: Varde Kommune Pantsætter: Hanne Andersen Størrelse: S Anmeldt i Varde den

157 STATSTIDENDE 157 Matrikel: 21 B, Grimstrup By, Grimstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Janna Vibe Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 Ø, Grimstrup By, Grimstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Dorthe Sofie Hansen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 40 M, Ho By, Ho Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Knud Salling Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 13 G, Skonager By, Næsbjerg Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Ellen Platz Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 11 CY, Vandflod By, Oksby Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Per Øgaard Madsen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 17 AB, Varde Markjorder Ellen Platz Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 2 CF, Varde Markjorder Per Schou Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 23 I, Varde Markjorder Pantsætter: Leif Jensen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 29 BD, Varde Markjorder Pantsætter: John Mathiesen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 39 R, Varde Markjorder Pantsætter: Søren Nørgaard Høj Johansen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 39 R, Varde Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Søren Nørgaard Høj Johansen Størrelse: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 6 GQ, Vejers By, Oksby Pantsætter: Filippa Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 11 AQ, Ågård By, Ø. Starup Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: Carsten Thesbjerg Nicolajsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 U, Østengård, Skibet Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/ Kbh Pantsætter: Karen Bech Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 51 D, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Sejersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 9 CO, Egtved By, Egtved Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Merete Kristensen Utoft Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 544 M, Engene, Vejle Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Karen Kaehne Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 R m.fl., Gammelby, Nørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 m.fl., Gammelby, Nørup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Ole Frederiksen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 13 E, Høgsholt By, Hover Pantsætter: Mads Nygaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 31 AE, Hornstrup By, Hornstrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Malene Bøgelund Brøndrum Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 4 CB, Jelling By, Jelling Panthaver: Vejle Kommune Pantsætter: Mona Rigmor Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 MU, Jelling By, Jelling

158 STATSTIDENDE 158 Pantsætter: Poul Hunt Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 X, Nr. Vilstrup By, Skibet Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Knud Kjerkegaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 247 F, Søndermarken, Vejle Jorder Pantsætter: Christian Gjerding Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 BH, St. Grundet Hgd., Hornstrup Pantsætter: Susanne Jensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 DS, Vandel By, Randbøl Helle Mosgaard Wind Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 K, Vinding By, Mølholm Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Torben Bank Larsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 18 BB, Vinding By, Vinding Panthaver: Danske Bank- Kirkegade/Vejle(BG) Pantsætter: Bryno Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 CC, Ågård By, Ø. Starup Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: John Andersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 K, Ødsted By, Ødsted Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Ole Schnegelsberg Olesen Søgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 K, Ødsted By, Ødsted Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Ole Schnegelsberg Olesen Søgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 28 A m.fl., Brakker, Ø. Starup Panthaver: Sig selv Pantsætter: Vejle Byggegrunde ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 FF, Bredballe By, Bredballe Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lene Risbro Lauridsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 A m.fl., Egtved By, Egtved Pantsætter: Niels Jørgen Jensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 215 AÆ, Engene, Vejle Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Annette Urban Jeppesen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 6 B m.fl., Gøddinggård, Nørup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Preben Damkjær Mathiasen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 L, Hørup By, Jelling Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sandi Deleuran Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 M, Hørup By, Jelling Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Sandi Deleuran Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 13 N, Hover By, Hover Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: Karl Johan Gabel Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 13 S, Hover By, Hover Panthaver: Totalkredit A/S Pantsætter: Karl Johan Gabel Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 36 A, Hvejsel By, Hvejsel A/S Pantsætter: Janni Boritz Kristiansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 B, Ollerup By, Bredsten Mads Bredmose Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 139 AF, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Jørgen Skylvad Størrelse: S Anmeldt i Vejle den

159 STATSTIDENDE 159 Matrikel: 18 B, Søndermarken, Vejle Jorder Panthaver: Nordea Bank Pantsætter: Tuoi Ngoc Thi Nguyen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 14 BR, V. Nebel By, V. Nebel Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Mette Lindby Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 17 A m.fl., Vandel By, Randbøl A/S Pantsætter: Tina Thomsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 AS, Vandel By, Randbøl Panthaver: BRFkredit Pantsætter: Jørgen Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 BR, Vandel By, Randbøl Panthaver: BRfkredit A/S Pantsætter: Michael Kastenskov Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 16 HI, Vinding By, Mølholm Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Ole Østergaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 18 B m.fl., Vinding By, Mølholm Panthaver: Nordea Bank- Risskov Pantsætter: Palle Staal Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 18 B m.fl., Vinding By, Mølholm Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Palle Staal Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 19 AM, Vinding By, Vinding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Kirsten Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 24 K, Vinding By, Vinding, lejl./anpart nr. 3 Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Aase Kjærgaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 P, Bredal By, Engum Pantsætter: MTO-Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 P, Bredal By, Engum Pantsætter: MTO-Ejendomme ApS Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 25 P, Bredal By, Engum Panthaver: Sig selv Pantsætter: MTO-Ejendomme ApS Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 R m.fl., Hørup By, Jelling Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Peder Laursen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 20 B, Hvejsel By, Hvejsel Pantsætter: Jørn Eilersen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 2 Ø, Kirkeby By, Hornstrup Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Bent Hjuler Schmidt Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 36 F, Kærbølling By, Bredsten Panthaver: Sig selv Pantsætter: John Leif Larsen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 10 Æ, Nr. Vilstrup By, Skibet, 1 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Keld Murmann Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 CO, Pedersholm, Vejle Jorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Haugaard Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 CO, Pedersholm, Vejle Jorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Anders Haugaard Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 AV, Vandel By, Randbøl Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Henning Jørgensen Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 A m.fl., Vindelev By, Vindelev Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Poul Nørgaard Mogensen Størrelse: Eur. S Anmeldt i Vejle den

160 STATSTIDENDE 160 Matrikel: 12 AN, Vinding By, Vinding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anne Lise Kærsgaard Størrelse: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 BV, Vinding By, Vinding Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Anders Wonge Hjorth Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 A, Kølsen By, Vorde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Berith Herold Høgh-Poulsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 7 CN, Klejtrup By, Klejtrup Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Jens Lundtofte Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 6 D, Velds By, Ørum Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Jytte Barbre Gadegaard Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 210 AA, Viborg Markjorder Panthaver: Danske Bank A/S Pantsætter: Jane Løgstrup Johnsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 270 H, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Kredit Realkredit Pantsætter: Jørn Overgaard Andersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 394 N, Viborg Markjorder Pantsætter: Louise Rosbjerg Andersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 401 Q, Viborg Markjorder Panthaver: Nordea Bank-Vestergade/ Viborg Pantsætter: Anders Andersen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 AZ, Vorde By, Vorde Panthaver: Danske Bank-Holmens Kanal/Kbh Pantsætter: Hanne Birgit Jensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 15 N, Vorning By, Vorning Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tommy Schmidt Madsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 5 O, Vranum By, Almind Nathja Vadet Hansen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 1 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 2 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 3 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 4 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 5 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 6 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 R, Ørum By, Ørum, lejl./ anpart nr. 7 Panthaver: Midtbank, Viborg Pantsætter: H.K. Ejendomsinvest ApS Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AS, Bjerregrav By, V. Bjerregrav Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgitte Gade Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 9 A m.fl., Hejring By, Klejtrup Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Benny Vammen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 12 A m.fl., Kvols By, Kvols Pantsætter: Bjarne Mackenhauer Størrelse: Eur. Type: A - Realkredit

161 STATSTIDENDE 161 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AØ, Lysgård By, Lysgård Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Johnny Krogh Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 IØ, Overlund By, Asmild Pantsætter: Lilli Lønstrup Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 HC, Overlund By, Asmild Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Werner Ewald Eberhard Schulz Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 CH, Rødding By, Rødding Panthaver: Nordea Bank Danmark A/S Pantsætter: Pernille Schwarz-Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 3 AH, Søgårde, Asmild Pantsætter: Keld Sørensen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 8 C, Sjørup By, Vroue Panthaver: Nykredit Realkredit Pantsætter: Heidi Lyhne Frederiksen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 321 D, Viborg Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Fjordgården ApS - CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 321 D, Viborg Bygrunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Fjordgården ApS - CVR-nr Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 15 AD, Viborg Markjorder Tanja Nørgård Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 15 AD, Viborg Markjorder Panthaver: Sig selv Pantsætter: Tanja Nørgård Sørensen Størrelse: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 15 BO, Viborg Markjorder Jytte Rasmussen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 177 AD, Viborg Markjorder Panthaver: Nykredit Bank-Kbh Pantsætter: Charlotte Pehn Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 18 U, Ørslev By, Ørslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mogens Villy Olsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 19 AK, Ørslev By, Ørslev Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mogens Villy Olsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 10 F, Bogø By, Bogø Panthaver: Realkredit Danmark Pantsætter: Peter Hjelmsmark Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 7 AN, Bogø By, Bogø Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Lars Hermann Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 27, Busemarke By, Magleby Pantsætter: Erik Mosborg Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 153 CQ, Hegnede, Stege Jorder Pantsætter: Peter Hjelmsmark Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 14 B, Hårbølle By, Fanefjord Panthaver: Jyske Bank Pantsætter: Lisbeth Juul Nielsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 40 A, Hårbølle By, Fanefjord Panthaver: Sig selv Pantsætter: Niels Rohde Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 5 AS, Neder Vindinge By, Kastrup Panthaver: Totalkredit

162 STATSTIDENDE 162 Pantsætter: Tina Rie Hansen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 36 A, Ore, Vordingborg Jorder Pantsætter: Peer Bo Larsen Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 13 AV, Oreby By, Kastrup Søren Schilling Størrelse: Type: A - Realkredit S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 25 A m.fl., Råbylille By, Elmelunde Panthaver: Sig selv Pantsætter: Mette Lang Rasmussen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 41, Stege Bygrunde Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Pia Ølholm Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 33, Svensmarke, Stege Jorder Pantsætter: Palle Severin Severinsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 24 A, Svinø By, Køng Panthaver: Sig selv Pantsætter: Thomas Bjørn De Neergaard Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 A m.fl., Vindebæk By, Fanefjord Panthaver: DLR Kredit Pantsætter: Henrik Niels Urtemand Larsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 A m.fl., Vindebæk By, Fanefjord Panthaver: Sig selv Pantsætter: Henrik Niels Urtemand Larsen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 112 A, Vordingborg Bygrunde, lejl./anpart nr. 11 Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Birgit Evelyn Pedersen Størrelse: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 19 N, Vordingborg Markjorder Panthaver: Totalkredit Pantsætter: Tina Hansen Størrelse: Byret - Skøder og lignende S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1414, Århus Bygrunde Beliggende: Østboulevarden 35 Sælger: Ejendomsselskabet Grønnegade 70 ApS Køber: Østboulevarden 35 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 24 Beliggende: Finderupvej 5, 3. Sælger: Finderupparken ApS Køber: Jens Olav Fahlberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 25 Beliggende: Finderupvej 5, 3. Sælger: Finderupparken ApS Køber: Jens Olav Fahlberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 26 Beliggende: Finderupvej 5, 3. Sælger: Finderupparken ApS Køber: Henrik Poulsen Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 29 Beliggende: Finderupvej 5, 3. Sælger: Finderupparken ApS Køber: Henrik Poulsen Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Viborgvej 25, 5 Sælger: Høgh & Rousing Erhverv A/S Køber: Høgh & Rousing Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 A m.fl., Årslev By, Sdr. Årslev Beliggende: Årslev Kirkevej 1 Sælger: Henning Kjeldsen m.fl. Køber: Århus Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 31 B, Egå By, Egå Beliggende: Mejlbyvej 5 Sælger: Palle Agergaard Jensen Køber: Hanne Brady 40 % og Bo Agergaard Jensen 60 % Købesum: 0 Ejd.værdi:

163 STATSTIDENDE 163 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CL, Elsted By, Elsted, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Sønderskovvej 109 Sælger: Lisbeth Jørgensen Køber: Jens Christian Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 CO, Elsted By, Elsted, lejl./anpart nr. 25 Beliggende: Sønderskovvej 25 Sælger: Flemming Arnvig Køber: PSS Århus Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 21 CÆ, Galten By, Galten Beliggende: Lunden 16 Sælger: Brian Søgaard Søby Køber: Lisa Søby Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 C, Grundfør By, Grundfør Beliggende: Rønbækvej 14 Sælger: Bjarne Nøhr Pedersen m.fl. Køber: Robert Mark Hughes og Merle Thau Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 29 B, Lillering By, Framlev Beliggende: Rødlundvej 3A Sælger: Harald Røgen Køber: Boet efter Harald Røgen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 29 B, Lillering By, Framlev Beliggende: Rødlundvej 3A Sælger: Boet efter Harald Røgen Køber: Knud Røgen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 29 B, Lillering By, Framlev Beliggende: Rødlundvej 3A Sælger: Anders Hougaard m.fl. Køber: Knud Røgen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 19 A m.fl., Lystrup By, Elsted Beliggende: Lægårdsvej 29 Sælger: Ruth Tella Køber: A/S Ikast Betonvarefabrik Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 420, Marselisborg, Århus Grunde Beliggende: M.P.Bruuns Gade 38 Sælger: BVF Holding ApS Køber: Ejendomsselskabet KV af 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 737 K, Marselisborg, Århus Grunde Beliggende: Tietgens Plads 8 Sælger: BVF Holding ApS Køber: Ejendomsselskabet KV af 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 738 E, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Odensegade 27, ST TV Sælger: BVF Holding ApS Køber: Ejendomsselskabet KV af 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 741 I, Marselisborg, Århus Grunde Beliggende: Tietgens Plads 7 Sælger: BVF Holding ApS m.fl. Køber: Ejendomsselskabet KV af 2008 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 742 M, Marselisborg, Århus Grunde, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Odensegade 42, 1 TV Sælger: Inge Lise Jensen Køber: Ole Brøchner Jespersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 AU, Sabro By, Sabro Beliggende: Bjørnkærvej 19 Sælger: Inge Lise Christensen Køber: Boet efter Inge Lise Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 AU, Sabro By, Sabro Beliggende: Bjørnkærvej 19 Sælger: Boet efter Inge Lise Christensen Køber: Gert Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 21 AX, Skæring By, Egå Beliggende: Under Rønnene 46 Sælger: Else Viola Louise Thomassen Køber: Kirsten Duelund Greve og Gunnar Greve Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 11 H, Stavtrup By, Kolt Beliggende: Ormslevvej 299 Sælger: Bent Juhl Jensen Køber: Reitan Boligudvikling A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 7 AD, Viby By, Fredens Beliggende: Uraniavej 22 Sælger: Hans Grønnebæk Hansen m.fl. Køber: Anne Stidsholt Roug og Hans Peter Ingerslev Roug Købesum: 0 Ejd.værdi:

164 STATSTIDENDE 164 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 38 CP, Viby By, Viby Beliggende: Skovlundgårdsvej 258 Sælger: Jill Nette Rønnow Noll Køber: Christina Schnoor Pedersen og Peter Brian Bøgh Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 10 A m.fl., Vitten By, Vitten, anp Beliggende: Krogsvej 20 Sælger: Peder Bundgaard Pedersen Køber: Martin Andreas Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 11 EZ, Åby By, Åby Beliggende: Johannes Ewalds Vej 28 Sælger: Thomas Kildegaard Barfod Køber: Marie Rande for 37% og Søren Peter Hansen 63% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 4 D, Åby By, Åby, lejl./anpart nr. 71 Beliggende: Dr.Holsts Vej 42, ST 71 Sælger: Torben Retbøll Køber: Alice Vestergaard Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 1154 L, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Sjællandsgade 45, 1. Sælger: Kurt Knudsen ApS Køber: Niels Viborg og Birgitte Castenskjold Viborg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 117 UH, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 115 Beliggende: Vestervang 39, Sælger: Rita Skydt Køber: Helle Andersen og Axel Schütt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 83 U, Århus Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Jordbrovej 29, 1 2 Sælger: Johan Sønderby Pouls Køber: Carsten Meilby Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3 B, Åstrup By, Skødstrup Beliggende: Skovlundvej 1 Sælger: Preben Stentoft m.fl. Køber: Søren Ferdinand Horup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 10 M, Østerlavet, Malling Beliggende: Ajstrup Strandvej 72 Sælger: Kirsten Jonassen m.fl. Køber: Birthe Holm og Leif Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 2 CX, Følle By, Bregnet, 1/3 Beliggende: Præstekravevej 13 Sælger: Martin Vester Ejlersen Køber: Julie V.E.Grauballe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 3 IC, Hjortshøj By, Hjortshøj Beliggende: Sensommervej 10 Sælger: Anita Nielsen m.fl. Køber: Gunnar Ernst Jensen og Ellen Margrethe Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 24 H, Lillering By, Framlev Beliggende: Kettinggårdsvej 6 Sælger: Ulf Egholm Pedersen f.s.v. ang. 1/2 Køber: Charlotte Egholm Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 13 AD, Lystrup By, Elsted Beliggende: Lægårdsvej 16 Sælger: Ved Stranden Aps Køber: Transeurope Cargo Services A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 556 O, Marselisborg, Århus Grunde Beliggende: Skt.Pauls Gade 44 Sælger: Pia Susan Koch Jensen Køber: John Ebsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 741 FI, Marselisborg, Århus Grunde Beliggende: Stadion Alle 24 Sælger: Århus Kommune Køber: A/S Catodan Cateringudstyr og CVR nr Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 25 CA, Mårslet By, Mårslet Beliggende: Hørretløkken 154, 8320 Mårslet Sælger: Byggeselskabet Mårslet ApS Køber: Dorte Selsmark og Søren Eskildsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 25 CC, Mårslet By, Mårslet Beliggende: Hørretløkken 158 Sælger: Byggeselskabet Mårslet ApS Køber: Bente Nedergaard og Amdi Nedergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 25 CD, Mårslet By, Mårslet Beliggende: Hørretløkken 160, 8320 Mårslet Sælger: Byggeselskabet Mårslet ApS Køber: Sarah

165 STATSTIDENDE 165 Christensen og Thomas Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 25 CE, Mårslet By, Mårslet Beliggende: Hørretløkken 162, 8320 Mårslet Sælger: Byggeselskabet Mårslet ApS Køber: Mette Jæger Nørbjerg Larsen og Ivan Christiansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 2 R, Skødstrup By, Skødstrup Beliggende: Bakketoften 9 Sælger: GP Covers ApS Køber: MB Holding Vejle Aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 34 C m.fl., Skader By, Skader, anp Beliggende: jord Sælger: Knud Vincents Poulsen Køber: Flemming Flindt Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Matrikel: 12 DT, True By, Brabrand Beliggende: Glænøvænget 2 Sælger: Boet efter Edmon Madsen Køber: Marie Bak Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Matrikel: 12 DT, True By, Brabrand Beliggende: Glænøvænget 2 Sælger: Marie Bak Madsen Køber: Zeinab Mohammed Ali og Abdulkadir Osman Farah Købesum: Ejd.værdi: S Matrikel: 11 CC, Vejlby By, Risskov Beliggende: Engmarksvej 14 Sælger: Viggo Bech Køber: Grethe Fernkvist Bech Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 16 HR, Åby By, Åby Beliggende: Chr.Winthers Vej 102 Sælger: Lars Ellgaard Gilberg Køber: Marianne Hjortshøj Thomsen og Ole Rexen Thomsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1154 L, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Sjællandsgade 45, ST Sælger: Kurt Knudsen ApS Køber: Claus Jesper Baumann Hermansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1267 K, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Hjortensgade 7, ST Sælger: Vibeke Marie Elisa Viholm Køber: Kent Broe Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 1404, Århus Bygrunde, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Østboulevarden 3, 4 Sælger: Anders Grønborg Køber: Høvding Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 DI, Egå By, Egå, lejl./ anpart nr. F301 Beliggende: Brobjerg Parkvej 95, ST 1 Sælger: Lenette Herdel Køber: Anne Kolling og Casper Salling Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 12 GG, Elsted By, Elsted Beliggende: Elmehaven 77 Sælger: Helle Poulsen m.fl. Køber: Dorthe Krüger Nielsen og Flemming Krüger Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 3 N, Framlev By, Framlev Beliggende: Brombærvej 1 Sælger: Hera Develop A/S Køber: Dansk Supermarked Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 30 m.fl., Grundfør By, Grundfør Beliggende: Th.Nielsensvej 26 Sælger: Gregers Thorsen Mikkelsen Køber: Carsten Wind Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 94 B, Grundfør By, Grundfør Beliggende: Th.Nielsensvej 22 Sælger: Gregers Thorsen Mikkelsen m.fl. Køber: Carsten Wind Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 6 Æ, Holme By, Skåde, ½ Beliggende: Rosenvangs Alle 191 Sælger: Anna-Sofie Lose Landert Køber: Jens Faurholt Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 H, Skejby, Århus Jorder Beliggende: Hedeager 1 Sælger: Ncc Property Development A/S Køber: C.W.Obel Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 H, Skejby, Århus Jorder Beliggende: Hedeager 1 Sælger: Ncc Property Development A/S Køber:

166 STATSTIDENDE 166 C.W.Obel Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 54, Tilst By, Tilst Beliggende: Viborgvej 350 Sælger: Jørn Skovsen Køber: Koch Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 9 G, Todbjerg By, Todbjerg Beliggende: Engtoftevej 6A Sælger: Poul Juel Hansen Køber: Ejendomsselskabet Kalmar ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Århus den Matrikel: 17 HV, Vejlby By, Vejlby Beliggende: Skejbygårdsvej 184 Sælger: Lone Hammerholt Christensen Køber: Christina Rovsing Vingborg og Kenneth Schjødt Vindborg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Århus den Matrikel: 8 IÆ, Viby By, Fredens Beliggende: Poul Sloths Vej 20 Sælger: Henny Nielsen Køber: Ole Jørgen Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2585, Aabenraa Beliggende: Nørrehesselvej 17 Sælger: John Marquardt m.fl. Køber: Annette Hinnerskov Jensen og Jan Hinnerskov Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 437, Hjordkær Ejerlav, Hjordkær, del Beliggende: Agertoften 10 Sælger: Hanne Thomsen Køber: Jesper Flindt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 1301, Kolstrup Under Aabenraa Beliggende: Langbjergvej 3 Sælger: Nina Gerschefski under konkurs Køber: Bjarne Friis Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 1717 A, Løjt Kirkeby, Løjt, 1/20 Beliggende: Brunbjergvej Sælger: NS-Huse A/S Køber: Britta Bûttner og Peter Hagel Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 1717 M, Løjt Kirkeby, Løjt Beliggende: Brunbjergvej 64B, Løjt Kirkeby Sælger: NS-Huse A/S Køber: Britta Büttner og Peter Hagel Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 1717 P, Løjt Kirkeby, Løjt, 1/20 Beliggende: Brunbjergvej Sælger: NS-Huse A/S Køber: Britta Bûttner og Peter Hagel Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 373, Løjt Kirkeby, Løjt Beliggende: Dybvighovedvej 91 Sælger: Tove Midtgaard Flebbe m.fl. Køber: Malene Hansen og Ruben Andresen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 2375, Aabenraa Beliggende: Lojovej 13 Sælger: Ursula Marie Margot Lukas Hansen Køber: Jens Sigurd Miltersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 49 m.fl., Kolstrup Under Aabenraa Beliggende: Søstvej 220 Sælger: Boet efter Kristine Thaysen Feddersen Køber: Boet efter Kristine T. Feddersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aabenraa den Matrikel: 49 m.fl., Kolstrup Under Aabenraa Beliggende: Søstvej 220 Sælger: Boet efter Kristine T. Feddersen Køber: Lindi Riel Johannesen og Hans Kjeld Fink Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 9 K, Ø. Sundby, Aalborg Jorder Beliggende: Forårsvej 73 Sælger: Annette Laursen m.fl. Køber: Annette Jensen og Lasse Kjær Gunvald Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 6 AA, Mou By, Mou Beliggende: Kærsholmvej 23 Sælger: Leif Bonne Køber: Helle Olesen og Leif Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 22 I, Nr Uttrup By, Hvorup Beliggende: Gammel Kongevej 52 Sælger: Anamaj Marken Mathiesen m.fl. Køber: Hasse Aardestrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 2 PP, Sdr. Svenstrup By, Svenstrup Beliggende: Jellingvej 22 Sælger: Vagn Erik Buus Køber: Fam. Buus Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi:

167 STATSTIDENDE 167 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 44 AY, V. Hassing By, V. Hassing Beliggende: Uglevænget 26 Sælger: Karina Tang Mortensen Køber: Allan Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Aalborg den Matrikel: 5 Æ, Volsted By, Volsted Beliggende: Volsted Bygade 15 Sælger: JakoB Benny Kristensen Køber: Eva Brøndum Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 Q m.fl., Ørsbjerg By, Kerte Beliggende: Pindsende 23 Sælger: Flemming Stingsted Køber: Ole Stingsted for 81% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 22 H, Assens Markjorder Beliggende: Nørre Alle 19 Sælger: Johnny Mortensen m.fl. Køber: Klaus Andersen Købesum: 0 kk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 B, Damsbo Hgd., Jordløse Beliggende: Strandbyvej 54 Sælger: Alfred Pedersen Køber: Katrine Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 G m.fl., Damsbo Hgd., Jordløse Beliggende: Strandbyvej 503 Sælger: Alfred Pedersen Køber: Katrine Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 C m.fl., Hækkebølle By, Rørup Beliggende: Kielshøjvej 10 Sælger: Flemming Stingsted Køber: Ole Stingsted for 81% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 E, Turup By, Turup Beliggende: Turupvej 69 Sælger: Hakon Svane Køber: Milly Marie Svane Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 9 N, Barløse By, Barløse Beliggende: Barløsevej 24 Sælger: Majken Kristine Gunge m.fl. Køber: Dorthe Mortensen og Niels Henrik Juel Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 8 X m.fl., Trunderup By, Jordløse Beliggende: Hellen 8 Sælger: Lerbjerggård 2005 A/S Køber: Peder Nygaard Hansen 81 % og Niels Nygaard Hansen 19 % Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Assens den Matrikel: 67 Q, Haarby By, Haarby Beliggende: Sportsvej 4 Sælger: Hans Hakon Svendsen Køber: Birgitte Waldorff-Gotthjelpsen og Carsten Waldorff-Gotthjelpsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 B m.fl., Næs By, Sandager Beliggende: Gartnergyden 4 Sælger: Asger Storm Petersen Køber: Boet efter Asger Storm Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 B m.fl., Næs By, Sandager Beliggende: Gartnergyden 4 Sælger: Boet efter Asger Storm Petersen Køber: Marika Holbæk Nielsen og Thomas Thuesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 26 A m.fl., Turup By, Turup Beliggende: Bogyden 20 Sælger: Poul Helge Jensen Køber: Joachim Strøjer Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Assens den Matrikel: 1 A, Ålsbo By, Rørup, 1 Beliggende: x Sælger: Ålsbo I Møllelaug I/S Køber: Skanse Hinge Instituttet Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Assens den Matrikel: 2 L m.fl., Favrskov By, Kerte Beliggende: Bjergevej 5 Sælger: Finn Nauer Nue Møller Køber: H.C. Topinvest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 1 CV, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Baltorpvej 37A Sælger: Arbejdernes Andels-Boligforening Køber: Ballerup Kommune Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 1 NQ, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Baltorpvej 37C Sælger: Ballerup-Måløv Kommune Køber: Boligforeningen AAB afd. 46 Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den

168 STATSTIDENDE 168 Matrikel: 17 PA, Herlev Beliggende: Vingetoften 160 Sælger: Ole Christian Hall Køber: Birgitte Paldrup og Jesper Klaproth Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 7 HB, Herlev, lejl./anpart nr. 36 Beliggende: Elverhøjen 1B, ST TV Sælger: Ejerforen Elverbo Køber: Ronnie Jacob Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 2 CD, Ll. Værløse By, Værløse Beliggende: Birkevej 14 Sælger: Bendt Elfang for halvdelen Køber: Karen Kaufmann Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 AØ, Skovlunde By, Skovlunde Beliggende: Ålegårdsvej 1 Sælger: Boet efter Leif Voigt Madsen Køber: Bodil Katrine Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 13 DI, Smørumnedre By, Smørum Beliggende: Kong Eriks Have 16 Sælger: Morten Solberg Ulrichsen for ½ Køber: Lisa Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 27 C m.fl., Smørumnedre By, Smørum, lejl./anpart nr. 255 Beliggende: Blommevangen 12, 2 MF Sælger: Henrik Schütt Køber: Jonas Fritzbøger Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 1 MD, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Agertoften 2 Sælger: sattest Køber: Boet efter Herdis Buschardt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ballerup den Matrikel: 1 MD, Ballerup By, Pederstrup Beliggende: Agertoften 2 Sælger: Boet efter Herdis Buschardt Køber: Torsten Rune Christensen og Anemona Probert Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 30 D, Bodilsker Beliggende: Langedebyvejen 5 Sælger: Bruno Holberg Hansson Køber: Harriet Stræde Hansson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 82 CO, Hovedejerlavet, Olsker Beliggende: Nordre Borrelyngvej 42 Sælger: Boet efter Ingrid Jensen Køber: Ole Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 107 A, Povlsker Beliggende: Nørrevej 15 Sælger: Harriet Stræde Hansson Køber: Bruno Holberg Hansson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 1232 AØ, Rønne Bygrunde Beliggende: Eginsgade 8 Sælger: Mads Lintrup Køber: Sheila Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 640 C, Rønne Bygrunde, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Møllegade 18, ST TV Sælger: John Dinesen Køber: Rasmus Svendsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Bornholm den Matrikel: 4 R, Rønne Markjorder Beliggende: Eginsgade 8 Sælger: Mads Lintrup Køber: Sheila Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 6 TF, Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Mejsebo 25 Sælger: Jens Sønderby Munk m.fl. Køber: Tina Nilsson Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 18 BI, Brøndbyvester By, Brøndby Strand Beliggende: Kærlunden 1 Sælger: Steffen Lomholt Hansen Køber: Samina Hanif og Asif Iqbal Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Brøndbyerne den Matrikel: 13 EE m.fl., Vallensbæk By, Vallensbæk Beliggende: Horsbred 11 Sælger: Lars Høg-Andersen Køber: Tine Gavnholt Høg-Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 152 G, Den Sydlige Del, Jetsmark Beliggende: Stadionvej 2 Sælger: Benedikte Lyager Køber: Mathias Skovhøj Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 110 C, Hune By, Hune Beliggende: Lunen 6 Sælger: Mathias Skovhøj Hansen Køber: Benedikte Lyager på anpart Købesum: 0 Ejd.værdi:

169 STATSTIDENDE 169 S Anmeldt i Brønderslev den Matrikel: 4 HA, V. Brønderslev, Brønderslev Jorder Beliggende: Ådalen 465 Sælger: J. L. Holding ApS m.fl. Køber: Mette Møller og Robert Stepien Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Brædstrup den Matrikel: 14 BY, Ølholm By, Langskov Beliggende: Guldager 10 Sælger: Johnny Schytz Madsen Køber: Lene Tang Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 1 AF, Fovrfeld By, Guldager Beliggende: Enggårdsvej 71 Sælger: Karen Jensen,1/3 Køber: Henrik Wagner Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 126 EO, Rindby By, Nordby Beliggende: Vesterklit 16 Sælger: Vagn Clausen Køber: Hanne Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 27 CB, Rindby By, Nordby, ½ Beliggende: Toppen 9 Sælger: Allan Skov Køber: Inna Skov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 285 A, Rindby By, Nordby Beliggende: Norges Fjelde 32 Sælger: Vagn Clausen Køber: Hanne Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Esbjerg den Matrikel: 3 BZ, Strandby, Esbjerg Jorder, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Frodesgade 137, st Sælger: Søren Lentz Christensen Køber: Sandra Hoffland og Kent Vagtborg Mathiesen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 8 X, Allerup By, Sdr. Broby Beliggende: x Sælger: Lerbjerggård 2005 A/S Køber: Peder Nygaard Hansen 81% og Niels Nygaard Hansen 19% Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 4 H m.fl., Vittinge By, Nr. Broby Beliggende: Odensevej 502 Sælger: Niels Arne Banke Køber: Hans Banke Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Faaborg den Matrikel: 8 I, Allerup By, Sdr. Broby Beliggende: Bobjergvej 10 Sælger: Benedicte Cecilie Dahlstrøm's bo Køber: Ove Erling Hermansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 29 BF, Klim By, Klim Beliggende: Blåbærstien 67 Sælger: Boet efter Poul Jørgen Bøgh Køber: Boet efter Poul Jørgen Bøgh Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 29 BF, Klim By, Klim Beliggende: Blåbærstien 67 Sælger: Boet efter Poul Jørgen Bøgh Køber: Lene Holberg Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 7 B, Løgsted By, Løgsted Beliggende: Lendrupvej 29 Sælger: Himmerlands Rådgivningscenter ApS Køber: Trine Severinsen og Allan Severinsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 C, Padkær Hgd., Overlade Beliggende: Bjørnsholmvej 251 Sælger: Stefan Westring Sørensen m.fl. Køber: Ole Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 4 E m.fl., Aggersborg By, Aggersborg, 2 Beliggende: Aggersborgvej 154 Sælger: Hans Brun Pedersen Køber: Henrik Brun Pedersen og Tina Svit Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 17 BT, Nr. Økse By, Brovst Beliggende: Hvedevænget 10 Sælger: Knud Erik Hofman Andersen m.fl. Køber: Lisbeth Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 47 B, Næsborg By, Næsborg Beliggende: Haugårdsvej 70 Sælger: Erik Tvergaard Køber: Martin Tvergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 4 AA, Sdr. Økse By, Brovst Beliggende: Thistedvej 39 Sælger: Fogedretten Køber: Jørgen Bundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fjerritslev den Matrikel: 1 RY, Slettegård, Hjortdal Beliggende: Stenhusvej 31 Sælger: Preben Magnus Meldgaard m.fl.

170 STATSTIDENDE 170 Køber: Jette Rüss Koustrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 3 AØ, Bredstrup By, Bredstrup Beliggende: Nyager 10 Sælger: Annette Reimann m.fl. Køber: Thomas Sletting Hvilborg og Louise Sletting Hvilborg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 737 AH, Fredericia Bygrunde Beliggende: 6.Julivej 51 Sælger: Carsten Thygesen Køber: Hans Jørgen Ilskov Nielsen og Anne Kathrine Blønd Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 CD, Fredericia Stadsjorder Beliggende: Prangervej 53 Sælger: Heidi Egholm m.fl. Køber: Kim Iversen Ravn Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 16 CK, Gauerslund By, Gauerslund Beliggende: Solsortevej 8 Sælger: Ole Malling Olsen Køber: Rikke Warming Jørgensen og Carl Hamann Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 1 Æ, Herslev By, Herslev Beliggende: Digevænget 5 Sælger: Per Larsen Køber: Simone Matine Jensen og Dennis Eriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 10 T m.fl., Børkop By, Gauerslund Beliggende: Pjedstedvej Sælger: Malene Skovmand m.fl. Køber: Bo Laursen og Anne Sofie Rieks Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 240 CP, Fredericia Stadsjorder Beliggende: Skyttevej 4 Sælger: Christina Gregersen m.fl. Køber: Sonja Vindelev Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 80 B, Andkær By, Gauerslund Beliggende: Solskinsvej 101 Sælger: Daugaard Dybdal Nielsen Køber: Henrik Dybdal Daugaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 82 A m.fl., Andkær By, Gauerslund Beliggende: Solskinsvej 101 Sælger: Daugaard Dybdal Nielsen Køber: Henrik Dybdal Daugaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Fredericia den Matrikel: 20 AO, Erritsø By, Erritsø Beliggende: Lundtoften 9 Sælger: Rikke Elkjær Magaard Køber: Kim Magaard på halvdelen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 10 GU, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 12 Beliggende: Guldborgvej 27, 2 TH Sælger: Berit Egelund Foersom Køber: Charlotte Arnholtz og Jens Christian Brix Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederiksberg den Matrikel: 9 Æ, Frederiksberg, lejl./ anpart nr. 14 Beliggende: Finsensvej 75, 1 TH Sælger: Niels Nielsen Køber: Jannik Louw og Helle Maiken Louw Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 12 CØ, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Grønlandsvej 24 Sælger: Ny Frederikshavn Kommune Køber: Ejendomsselskabet Tieas A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 23 FU, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Constantiavej 26 Sælger: Jens Bent Frandsen Køber: Kurt Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 23 FU, Flade, Frederikshavn Jorder Beliggende: Constantiavej 26 Sælger: Jens Bent Frandsen Køber: Kurt Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 568 m.fl., Skagen Bygrunde, 1 Beliggende: Coasterkaj 9, 9990 Skagen Sælger: Danske Leasing A/S Køber: Claus Sørensen A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 82 D, Østerby By, Hals Beliggende: Mosevej 23 Sælger: Carsten Thygesen Køber: Keld Bondensgaard Købesum: 0 Ejd.værdi:

171 STATSTIDENDE 171 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 207 AK, Vesterø By, Vesterø Beliggende: Fyrrehegnet 3, Sælger: Anker Buchwald Olesen Køber: Niels Asger Svensson Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 5 BB, Den Mellemste Del, Flade Beliggende: Vestersene 17, Sælger: Erik Thomsen Invest ApS Køber: Christian Høyer Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 4 AP, Frederikshavn Markjorder Beliggende: Kløvervej 32 Sælger: Jacob Thue Andersen Køber: Cecilia Holm Larsen og Robert James Bailey Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 112 H m.fl., Vesterø By, Vesterø Beliggende: Gårdenes Vej 3 Sælger: Karl Emanuel Stoklund Køber: Ole Johannes Stoklund Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 149 AH, Vesterø By, Vesterø Beliggende: Bøgevej 9 Sælger: Frank Voersaa Christensen Køber: Anette Voersaa Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 175 A, Vesterø By, Vesterø Beliggende: Kanderedevej 7 Sælger: Thorkild Simonsen m.fl. Køber: Hanne Simonsen og Helle Simonsen m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 59 E, Østerby By, Hals Beliggende: Kærsangervej 3 Sælger: Boet efter Laila Gerda Lund Køber: Anne Dannesbo og Claus Dannesbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 232 B, Skagen Bygrunde Beliggende: Sct. Laurentii Vej 1 Sælger: Slagter Munch ApS Køber: Slagter Munch Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 233 A, Skagen Bygrunde Beliggende: Sct. Laurentii Vej 3 Sælger: Slagter Munch ApS Køber: Slagter Munch Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 14 S, Elling By, Elling Beliggende: Tuenvej 72A Sælger: Ny Frederikshavn Kommune Køber: Helle Buchhave Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 25 AN, Flade, Frederikshavn Jorder, 3 Beliggende: Nørregade 28 Sælger: Boligforeningen Vesterport Køber: Per Fosdal Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 241 A, Skagen Bygrunde Beliggende: Sct. Laurentii Vej 18 Sælger: Frederikshavn Kommune Køber: Kaihøj Ejendomme v/werner Kaihøj Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikshavn den Matrikel: 82 N, Vesterø By, Byrum Beliggende: Rullegårdsvej 17 Sælger: Boet efter Erik Sparre Køber: John Seidelin Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 17 G, Ølstykke By, Ølstykke Beliggende: Sperrestrupvej 12 Sælger: Statskassen (Forsvarsministeriet) Køber: Peter Tvinnemose Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 8 I, Hågendrup By, Melby Beliggende: Mariagårdsvej 5 Sælger: Fogden Køber: Berg & Green ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 6 FO, Over Dråby By, Dråby Beliggende: Krabbevej 32 Sælger: Preben Petersen m.fl. Køber: Hans Borch Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den

172 STATSTIDENDE 172 Matrikel: 5 A m.fl., Skibby By, Skibby Beliggende: Selsøvej 25 Sælger: Villiam Bonde Sørensen Køber: Ulla Bonde Pedersen og Finn Bonde Havholm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 18 L, St. Karlsminde By, Torup Beliggende: Brøndalstien 19A Sælger: Vita-Vision ApS Køber: Nanna Cathala Nobel og Anders Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Frederikssund den Matrikel: 49, Venslev By, Ferslev Beliggende: Søgade 12 Sælger: Boet efter Preben Poul Skernbo m.fl. Køber: Grethe Heintz Skernbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 16 FE, Gentofte, lejl./anpart nr. 22 Beliggende: Margrethevej 3B, 4 TH Sælger: Marianne Pyndt Hartmann m.fl. Køber: Kai Folmer Nielsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 KH, Gentofte, lejl./anpart nr. 9 Beliggende: Blidahpark 15, 1 TV Sælger: Boet efter Ketty Gudrun Andersen Køber: Roland Jarlgaard Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 23 Y, Gentofte, lejl./anpart nr. 4 Beliggende: Brogårdsvænget 4, 1 TH Sælger: With Sørensen ApS Køber: Mette Groth-Poulsen og Claus D.B.Steffensen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 32 AØ m.fl., Gentofte, lejl./ anpart nr. 31 Beliggende: Strandlund 31 Sælger: Lise M. Carstensen Køber: Lis Dahl Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 CP, Hellerup, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Marievej 21 Sælger: Jeanette Ørsted m.fl. Køber: Anne Kathrine Stenbjerge og Nico Schou Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 18 FC, Vangede Beliggende: Mindevej 50 Sælger: Marina Nies Hartvigsen m.fl. Køber: Anne Bjørlig og Nils Bjørlig Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 NÆ, Bernstorff Beliggende: Vilvordeparken 10 Sælger: Hanne Christiani Køber: Boet efter Hanne Christiani Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 2 NÆ, Bernstorff Beliggende: Vilvordeparken 10 Sælger: Boet efter Hanne Christiani Køber: Erik Neubert og Jette Neubert Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 IØ, Gentofte Beliggende: Lorcksvej 4B Sælger: John Christensen Køber: Henriette Misander og Peter Kongsted Misander Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 31 FQ, Gentofte Beliggende: Parkvænget 23 Sælger: Henrik Heikel Vinther Køber: Hanne Agnethe Vinther Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 33 Æ m.fl., Gentofte Beliggende: Sundvænget 15 Sælger: Martin Bundgaard Andersen Køber: Suzanne Andersen og Niels Aagaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 1 S m.fl., Hellerup, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Carolinevej 29, 1 Sælger: Boet efter Asger Stets Køber: Anne Elise Shedel Stets Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 6 AX, Jægersborg, lejl./anpart nr. 62 Beliggende: Jægersborg Alle 233 Sælger: Bent Husum Køber: Arne Fosshagen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 9 OY m.fl., Ordrup Beliggende: Berlingsbakke 22 Sælger: Per Søren Henriksen Køber: Vivi Henriksen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Gentofte den Matrikel: 13 EX, Vangede Beliggende: Fuglegårdsvænget 35 Sælger: Tove Koed Klintøe Køber: Anders Bastholm Bille og Sarah Yigzaw Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den

173 STATSTIDENDE 173 Matrikel: 1 B, Bagsværd, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Aldershvilevej 113, ST 3 Sælger: Karsten Edelborg Boesen Jensen Køber: Lars Aksel Nielsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 ED, Buddinge Beliggende: Uranienborg Alle 8 Sælger: Anni Aaboe Stougaard Jacobsen Køber: Benny Jacobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 2 MP, Buddinge Beliggende: Lauggårds Alle 67 Sælger: Susette Kruse Køber: Louise Skovridder Jørgensen og Jesper Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 GX, Buddinge Beliggende: Hedevænget 52 Sælger: Liv Moll Niemann Køber: John Westerdahl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 18 XC, Gladsaxe Beliggende: Christoffers Alle 119 Sælger: Niels Agerbirk m.fl. Køber: Eilif Bitsch Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 10 HØ, Gladsaxe Beliggende: Gladsaxe Møllevej 114 Sælger: Kenneth Vorsholt Køber: Helle Irene Hjorth Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Gladsaxe den Matrikel: 7 S, Gladsaxe Beliggende: Hjortevænget 18 Sælger: Ellen Petersen Køber: Jannich Perch Jensen og Sanne Birkholm Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 9 GC, Glostrup By, Glostrup Beliggende: Ingersvej 12 Sælger: Ove Willy Meyer m.fl. Køber: René Lillelund Vestergaard og Peter Lillelund Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Glostrup den Matrikel: 10 MU, Herstedvester By, Herstedvester Beliggende: Fiskerhusene 26 Sælger: Kirsten Raiani m.fl. Køber: Amir Ali Raiani Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 30 AF, Øerne, Ebeltoft Jorder Beliggende: Pilevænget 15 Sælger: Birger Jensens bo Køber: Michael Krarup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 20 IK, Bønnerup By, Hemmed, lejl./anpart nr. 1, 1/2 Beliggende: Fægangsvej 11A, ST 101 Sælger: Ib Kaae Schmidt m.fl. Køber: Linda Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 5 AR, Bønnerup By, Hemmed Beliggende: Koralvej 28 Sælger: Rasmus Winther m.fl. Køber: Tove Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 13 AS, Boeslum By, Dråby Beliggende: Dalslugten 7 Sælger: Raymond Lockyer Køber: Gloria Lockyer på anpart Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 71 B, Ebeltoft Bygrunde Beliggende: Juulsbakke 12 Sælger: Emma Elisabet Hvitved Køber: Boet efter Emma Elisabeth Hvitved Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 71 B, Ebeltoft Bygrunde Beliggende: Juulsbakke 12 Sælger: Boet efter Emma Elisabeth Hvitved Køber: Christina Vester Kjærgaard og Peter Kjærgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 9 HD, Egsmark By, Dråby Beliggende: Ildervej 10 Sælger: Leif Christensens bo Køber: Bente Harbo Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 2 E, Obdrup By, Lyngby Beliggende: Obdrupvej 5B Sælger: Aktieselskabet Schouw & Co. Køber: VE 2010 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 2 BQ m.fl., Overbroen By, Ørum Beliggende: Overbrovej 28A Sælger: Charlotte Sparre Sørensen m.fl. Køber: C. Nyborg Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 2 E, Overbroen By, Ørum Beliggende: Overbrovej 28 Sælger: Charlotte Sparre Sørensen m.fl. Køber: C. Nyborg Holding ApS Købesum: Ejd.værdi:

174 STATSTIDENDE 174 S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 14 C, Stabrand By, Nødager, 2 Beliggende: Stabrandvej 51 Sælger: P.E. Clausen Holding,Ebeltoft ApS Køber: Melgaard Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grenå den Matrikel: 5 BB, Tillerup By, Tved Beliggende: Himmervej 4 Sælger: Tommy Lykke Kristensen Køber: Lotte Dyrberg og Svend Kloster Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 DE, Billund By, Grene, ½ Beliggende: Fasanvej 8 Sælger: Kirsten Merete Kristensen m.fl. Køber: Morten Steenberg Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 FÆ, Billund By, Grene Beliggende: Birkestien 104 Sælger: Camilla Mølggard Jensen Køber: Erik Kofoed Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 U, Sdr. Kollemorten By, Ø. Nykirke Beliggende: Hærvejen 199 Sælger: sattest som adkomst for Køber: Emma Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 V, Sdr. Kollemorten By, Ø. Nykirke Beliggende: Hærvejen 199 Sælger: sattest som adkomst for Køber: Emma Mikkelsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 2 CO, Thyregod By, Thyregod Beliggende: Toplærkevej 3 Sælger: auktionsskøde til Køber: Søren Hauge Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 21 AØ, Give By, Give Beliggende: Møllevej 34 Sælger: Anne Marie Dûring Lausen Køber: Jan Langkjær Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 3 VY, Grindsted By, Grindsted, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Nygade 19E, ST Sælger: Margit Baggesgaard Køber: Krista Kathrine Hundebøll Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 PQ, Billund By, Grene Beliggende: Hyldestien 28 Sælger: Lalandia Billund A/S Køber: Camilla Hyldahl Nielsen og Bent Hyldahl Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AB, Give By, Give, lejl./ anpart nr. 1 Beliggende: Torvegade 19A Sælger: Sten Ricken Køber: Fredskov - Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 5 AB, Give By, Give, lejl./ anpart nr. 2 Beliggende: Torvegade 19B Sælger: Sten Ricken Køber: Fredskov - Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 6 AY, Refstrup Hgd., Gadbjerg Beliggende: Refshaven 26 Sælger: Karen Knudsen for 1/2 m.fl. Køber: Martin Skytte Mortensen for 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 9 CM, Thyregod By, Thyregod Beliggende: Skovlunden 26 Sælger: Lene Hedegaard Christensen for 1/2 m.fl. Køber: Kjeld Ilsøe for 1/2 Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 7 GA, Billund By, Grene Beliggende: Birkestien 114 Sælger: Henrik Herman Køber: Kim Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Grindsted den Matrikel: 14 ON, Give By, Give Beliggende: Anemonevej 1 Sælger: UIV A/S Køber: Marie-Louise Bjergegaard Kristensen og Michael Ottesen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Gråsten den Matrikel: 107 m.fl., Tumbøl, Felsted Beliggende: Sønderborgvej 150 Sælger: Kaj Mathias Matthiesen m.fl. Køber: Karen Margrethe Moos Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 LØ, Bistrup By, Bistrup Beliggende: Turistvej 118 Sælger: Bo Elvar Jørgensen m.fl. Køber: Kirsten Hessekilde og Ole Hesselkilde Købesum: Ejd.værdi:

175 STATSTIDENDE 175 S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 GD, Brønsholm By, Karlebo Beliggende: Blomsterager 515 Sælger: Susanne Urhammer Bundgaard m.fl. Køber: Edwin Back og Charlotte Pagh Birk Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 3 BE, Rungsted By, Rungsted Beliggende: Kastanievej 11 Sælger: Martin Niclasen Køber: Jane Henriette Niclasen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 K, Ullerød By, Karlebo Beliggende: Lyngebæksgårdalle 5 Sælger: Boet efter Agnes Jørgensen Køber: Anne Margrethe Bojesen Harrit og Line Helmer Lüchow Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 1 K, Ullerød By, Karlebo Beliggende: Lyngebæksgårdalle 5 Sælger: Boet efter Agnes Jørgensen Køber: Boet efter Agnes Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 16 BA m.fl., Usserød By, Hørsholm, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Håndværkersvinget 8, ST Sælger: Agent-Data ApS Køber: System & Metode ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 17 I, Usserød By, Hørsholm Beliggende: Møllevej 18 Sælger: Henriette Rouvillain Køber: Philip Rouvillain Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hørsholm den Matrikel: 173 N m.fl., Usserød By, Hørsholm, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Ørbækgårds Alle 902, 1 TV Sælger: Boet efter Peder Elkjær Køber: Maja Lise Elkjær Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 3197, Haderslev Beliggende: Parkvej 29 Sælger: Jan Svensson Køber: Susanne Budde Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 573, Vandling, Starup Beliggende: Eskærhøjvej 69 Sælger: Alicja Müller Køber: Markus Müller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 338, Haderslev, ½ Beliggende: Bispegade 6 Sælger: Elisabeth Thulstrup 35% m.fl. Køber: Niels Kamp Thulstrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 746, Hajstrup, Øsby Beliggende: Sandtoften 1 Sælger: sattest Køber: Lis Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 721, Tyrstrup Ejerlav, Tyrstrup Beliggende: Industrivej 28 Sælger: Preben Jørgensen, boet efter Køber: Sonja Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 170, Uldal, Skrydstrup Beliggende: Møllebakken 29 Sælger: Ove Kaj Frederiksen Køber: Birgitte Asmussen og Brian Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 83 m.fl., Anderup, Stepping Beliggende: Anderup Skovvej 2 Sælger: Gerhard Thomas Hansen m.fl. Køber: Peter Johannes Hansen og Vivian Greisen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 83 m.fl., Anderup, Stepping Beliggende: Anderup Skovvej 2 Sælger: Gerhard Thomas Hansen m.fl. Køber: Peter Johannes Hansen og Vivian Greisen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 593, Vandling, Starup Beliggende: Eskærhøjvej 72 Sælger: Rune Sørensene Køber: Betinna Winther Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 596, Sdr. Vilstrup, Vilstrup Beliggende: Diernæs Strandby 24 Sælger: Maja Tryk Køber: Jens Tryk m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 596, Sdr. Vilstrup, Vilstrup Beliggende: Diernæs Strandby 24 Sælger: sattest m.fl. Køber: Maja Tryk m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den

176 STATSTIDENDE 176 Matrikel: 11 m.fl., Øsby Ejerlav, Øsby Beliggende: Hyrup Bygade 28 Sælger: Skiferetsattest Køber: Katrine Bladt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 2182, Haderslev Beliggende: Christiansfeldvej 40 Sælger: Kamilla Busk Gaarsmand m.fl. Køber: Britt Andersson og Jan Langballe Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 141, Nustrup Ejerlav, Nustrup Beliggende: Blomtoften 6 Sælger: Mette Chemnitz Køber: Helge Chemnitz Kropp Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 278, Nustrup Ejerlav, Nustrup Beliggende: Blomtoften 6 Sælger: Mette Chemnitz Køber: Helge Chemnitz Kropp Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Haderslev den Matrikel: 457 m.fl., Sommersted Ejerlav, Sommersted Beliggende: Vestermarksvej 4 Sælger: Sommersted Præsteembede m.fl. Køber: Malene Schrøder og Bo Dumstrei Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 12 M, Ellekilde By, Hellebæk Beliggende: Vingen 75 Sælger: Morten Theil Andersen Køber: Linda Bonde Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 4 K, Endrup By, Asminderød Beliggende: Holmeskovvej 2 Sælger: Boet efter Villy Karlsen Køber: Solveig Karlsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 A m.fl., Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Horsensvej 20, 2 MF Sælger: Leif Kjær Sørensen Køber: Lilly Højgard og Per Dalbøl Højgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 48 D, Helsingør Markjorder, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Marienlyst Allé 13 B, 1. Sælger: Vibeke Hansen Køber: Ida Lund Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 61 AH, Helsingør Markjorder Beliggende: Esrumvej 83 Sælger: Danijela Maljkovic m.fl. Køber: Benny Grunnet Petersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 10 Ø, Hornbæk By, Hornbæk, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Ndr. Strandvej 355F, 1 Sælger: Høgaard Invest ApS Køber: Pia Nicolaysen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 11 P, Horneby By, Hornbæk Beliggende: Solkrogen 25 Sælger: Boet efter Kaj Christensen Køber: Dorte Wegener og Peter Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Helsingør den Matrikel: 1 CV, Krogerup, Humlebæk Beliggende: Ny Strandvej 5 Sælger: Erling Børge Rasmussen m.fl. Køber: Annie Skovgaard Kristensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 105 B, Fjederholt By, Rind, del Beliggende: Kølkær Hovedgade 37A Sælger: Michael Hauge Petersen Køber: SF Technic ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 GE, Hallundbæk By, Blåhøj Beliggende: Filskovvej 10 Sælger: Fogedretten i Herning Køber: Henry Smedegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 3 GX, Hallundbæk By, Blåhøj Beliggende: Filskovvej 12 Sælger: Fogedretten i Herning Køber: Henry Smedegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 8 C m.fl., Kibæk By, Assing, del Beliggende: Vardevej 39 Sælger: Kaj Sønderkjær Andersen Køber: Hans Buelund Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Herning den Matrikel: 6 DK, Snejbjerg By, Snejbjerg, del Beliggende: Snejbjerg Hovedgade 36 Sælger: C.C. Contractor A/S Køber: Anna Lise Aarup Plaugborg og Jørgen Plaugborg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Herning den

177 STATSTIDENDE 177 Matrikel: 16 U m.fl., Tanderup Hgd., Studsgård, del Beliggende: Bjerrevej 33 Sælger: Joan Lund m.fl. Køber: Per Ørskov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 19 BS, Farum By, Farum Beliggende: Rytterhaven 30 Sælger: Lisbeth Dauv Køber: Thomas Haugaard Roos Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 Z, Gadevang-Huse, Nødebo Beliggende: Birkevænget 4 Sælger: Ernst Carl Peter Scheibel Køber: Lone Anesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 26 S, Hillerød Overdrev Beliggende: Håndværkervænget 9 Sælger: Niels Pedersen Køber: BAAFM Ejendomme ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 6 D, Hillerødsholm, Hillerød Jorder Beliggende: Trollesmindealle 1 Sælger: VR Ejendomme ApS Køber: Hillerød Storcenter P/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 23 M, Skævinge By, Skævinge, 1/2 Beliggende: Harløsevej 38 Sælger: Marianne Larsson Køber: Jens Otto Graversen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 9 TD m.fl., Skævinge By, Skævinge Beliggende: Kaj Sommersvej Sælger: Zefyr ApS Køber: Bonyt Boligudlejning A/S Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 36 AG, Hillerød Overdrev Beliggende: Postmosen 132 Sælger: Lise Steenholt Køber: Lise Steenholt Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 16 H, Hillerødsholm, Hillerød Jorder, lejl./anpart nr. 120 Beliggende: Gl. Holmegårdsvej 15, 2 TH Sælger: Nebi Yücel Køber: Yagmur Yücel og Perhat Yücel Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 1 C, Jordhøj By, Slangerup Beliggende: Manderupvej 2 Sælger: Alex Peder Laustsen Køber: Anders Wulff Lausten Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Hillerød den Matrikel: 12 AR, Stavnsholt By, Farum Beliggende: Skovbakken 30 Sælger: Dorte Stausholm m.fl. Køber: Per Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 AI, Nøragergård Hgd., Durup Beliggende: Vestergade 9 Sælger: Gry Kayser Bøhl m.fl. Køber: Sonny Dean Møller Jul Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 1 EY, Nøragergård Hgd., Durup Beliggende: Vestergade 9 Sælger: Gry Kayser Bøhl m.fl. Køber: Sonny Dean Møller Jul Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 4 B, Klotrup By, Fjelsø Beliggende: Knabervej 77 Sælger: Lis Hansen m.fl. Køber: Svend Hestbæk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 15 Y, Sdr. Onsild By, Sdr. Onsild Beliggende: Frejasvej 5 Sælger: Agnethe Højgaard Køber: Conny Ostermann Boddum og Michael Ostermann Boddum Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 9 B m.fl., Snæbum By, Snæbum, ½ Beliggende: Snæbumvej 44 Sælger: Ulla Danielsen Neimann Køber: Troels Carstensen Neimann Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hobro den Matrikel: 4 A m.fl., St. Binderup By, St. Binderup Beliggende: Gl Viborgvej 2 Sælger: Kristen Dalum Kristensen Køber: Karsten Dalum Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 1 P, Ejlstrup, Sdr. Asmindrup Beliggende: Juelsvej 13 Sælger: Fogedretten Køber: Karsten Holm Nielsen og Ninna Sonne Balling Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holbæk den Matrikel: 272 O, Holbæk Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Amtmandsvej 1, ST Sælger: Boligselskabet af 1939 Køber: Juul & West Bolig ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0

178 STATSTIDENDE 178 S Anmeldt i Holstebro den Matrikel: 9 CT, Holstebro Markjorder Fra Hjerm Beliggende: Ydunsvej 54 Sælger: Thomas Fibiger Andersen, 70% Køber: Leif Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 36 AD, Bække By, Bække Beliggende: Møllegårdsvej 6 Sælger: Ole Hilligsø Madsen Køber: Janni Hilligsø Madsen og Allan Marius Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 18 C, Drostrup By, Læborg Beliggende: Asbovej 42 Sælger: Kjeld B.Jespersen Køber: Martin Kruse Nielsen og Trine Eliasen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Holsted den Matrikel: 5 AG, Nørbølling By, Folding Beliggende: Vestervang 61, 6650 Brørup Sælger: Vejen Kommune Køber: Anette Holm Welling og Christoffer Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 25 AE m.fl., Horsens Markjorder Beliggende: Langmarksvej 85 Sælger: Horsens Kommune Køber: Andelsboligforening Beringsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 21 A, Skjold By, Skjold, 1/2 Beliggende: Skjold Vestermark 6 Sælger: Lisbet Baungard Køber: Torben Baungard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 PB, Torsted By, Torsted Beliggende: Liljevænget 6 Sælger: DK Erhvervsudlejning ApS Køber: Flemming Skall og Randi Vuust Skall Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 26 G, Klakring By, Klakring, lejl./anpart nr. 37 Beliggende: Strandengen 37 Sælger: Lasse Pedersen Køber: Coldstar ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 9 M, Serridslev By, Nebel Beliggende: Serridslevvej 28A Sælger: Niels Bjørn Rühne Køber: Conni Østergaard Bønløkke og Claus Bønløkke Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 2 CA, Stensballe By, Vær Beliggende: Byvangen 179 Sælger: Anni Bech Poulsen m.fl. Køber: Søren Stidsen og Hanne Hedegaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 20 U, Tyrsted By, Tyrsted Beliggende: Bjerrevej 166A Sælger: Boet efter Inge Møller Køber: Boet efter Inge Møller Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Horsens den Matrikel: 20 U, Tyrsted By, Tyrsted Beliggende: Bjerrevej 166A Sælger: Inge Møller Køber: Sadaf Munir Sønmez og Eser Sønmez Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 42 AE, Hvidovre By, Hvidovre, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Dæmningen 75 Sælger: Maria Schlenzig Køber: Kent Ingvorsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 24 AX, Hvidovre By, Strandmark Beliggende: Paris Boulevard 17 Sælger: Jens Erik Jardrup Køber: Jannie Læssøe Jardrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 24 D, Hvidovre By, Strandmark, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Gl Køge Landevej 370B Sælger: Tony Carlsen Køber: Marianne Balvits Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 26 H, Hvidovre By, Strandmark Beliggende: Theseus Alle 1A Sælger: Marko Vrgoc m.fl. Køber: Jan Larsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 4 ME, Hvidovre By, Hvidovre, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Planteheldvej 1A Sælger: Boet eft. Else Gurli Rasmussen Køber: Hans Sørensen og Kathe Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 4 ME, Hvidovre By, Hvidovre, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Planteheldvej 1A Sælger: Boet eft. Else Gurli Rasmussen Køber: Kaj Ove Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi:

179 STATSTIDENDE 179 S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 18 BV, Avedøre By, Avedøre Beliggende: Gl Køge Landevej 518 Sælger: Lisbet Dahlgreen Petersen m.fl. Køber: Data Sanh Tram og Paouline Hau Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 13 HÆ, Hvidovre By, Risbjerg Beliggende: Vestkærs Alle 14 Sælger: Boet eft. Margit Petersen Køber: Frank Petersen og Majbritt Garrelts m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 13 HÆ, Hvidovre By, Risbjerg Beliggende: Vestkærs Alle 14 Sælger: Frank Petersen boet eft. M Petersen m.fl. Køber: Majbritt Jensen og Erik Jensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Hvidovre den Matrikel: 29 M, Hvidovre By, Strandmark Beliggende: Lodsvej 77 Sælger: Boet eft. Bent Erik Rygaard Køber: Kate Rygaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 3396, Brønshøj, København Beliggende: Mosesvinget 22A Sælger: Alice Steiner Køber: Lars Brandenburg Carlsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 257, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 59 Beliggende: Skt. Annæ Gade 17, 5 TH Sælger: Margrethe Smidt Køber: Boet efter Margrethe Smidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 257, Christianshavns Kvarter, København, lejl./anpart nr. 59 Beliggende: Skt. Annæ Gade 17, 5 TH Sælger: Boet efter Margrethe Smidt Køber: Kim Boelsgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 331, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 23 Beliggende: C.F. Møllers Allé 58, 3 TV Sælger: Elite Invest ApS Køber: Daniel Nørgaard og Ivan Beltoft Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 53, Nørrevold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 95 Beliggende: Nørre Søgade 37C, 7 TV Sælger: Bror Gunnar Eric Gardell Køber: Inger Marie Bruun-Vierø og Jørgen Søndergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Beliggende: Amaliegade 13D, ST TH Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 27 Beliggende: Amaliegade 13D, 2 TV Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 28 Beliggende: Amaliegade 13D, 2 TH Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Amaliegade 13D, ST MFL Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 30 Beliggende: Amaliegade 13G, 2 Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 31 Beliggende: Amaliegade 13F, ST TV Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 32 Beliggende: Amaliegade 13F, ST TH Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 406, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 36 Beliggende: Amaliegade 13E, 2

180 STATSTIDENDE 180 Sælger: A-13 A/S Køber: Ejendomsselsk. af 20.januar 2009 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 68 A, Sankt Annæ Øster Kvarter, København, lejl./anpart nr. 12 Beliggende: Lille Strandstræde 14C, ST TH Sælger: Pecunia Miim ApS Køber: Colding Invest ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 3489, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 39 Beliggende: Ungarnsgade 39, 4 TV Sælger: Liselotte Larsen Køber: Anita Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1776, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Hyacintgården 3, 2 TV Sælger: Catherine Mård m.fl. Køber: K & L Ejendomme A/S Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1702, Udenbys Klædebo Kvarter, København Beliggende: Kildevældsgade 65 Sælger: Kildevældsgade ApS m.fl. Køber: Gentofte Ejendomsinvestering A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 2049, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 14 Beliggende: Peter Fabers Gade 28, 1 TV Sælger: Nina Christensen m.fl. Køber: Mikkel Noah Clausen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 5852, Udenbys Klædebo Kvarter, København Beliggende: Æbeløgade 4 Sælger: Kbhs. Auktioner,Chr.Hee s Eftf.A/S Køber: Nellemann Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1048, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 27 Beliggende: Enghavevej 29, 1 TH Sælger: Ann Dyhr Køber: Karsten Nordestgaard Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Halmtorvet 29B, 2 TV Sælger: Halmtorvet 29 A/S Køber: Lars Hartvig Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 50 Beliggende: Halmtorvet 29F, 1 TV Sælger: Halmtorvet 29 A/S Køber: Faruk Hejazi Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 53 Beliggende: Halmtorvet 29F, 2 TH Sælger: Halmtorvet 29 A/S Køber: Camilla Ravnholt Salvado Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 1566, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 54 Beliggende: Halmtorvet 29F, 3 TV Sælger: Halmtorvet 29 A/S Køber: Anders de Lichtenberg Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 14 DÆ, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Ørnevej 40, ST TH Sælger: Heidi Wegener Thomsen Køber: Brian Andreas Iversen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1183, Valby, København Beliggende: Monrads Alle 28 Sælger: Emil Wolsk-Jackson m.fl. Køber: Nicolas Heinrich Limbach og Louise Benkjær Limbach Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 12 C, Valby, København, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Valby Langgade 49B, 4 TH Sælger: Rikke Cordes Køber: Erik Marstal Kristoffersen og Marianne Kristoffersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1431, Valby, København Beliggende: Mansasvej 23 Sælger: Thomas Dinsen Køber: Thomas Dinsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1086, Vigerslev, København Beliggende: Østergårds Alle 14 Sælger: Rene Ejvind Jensen m.fl. Køber: Jens Henrik Kristensen og Adriane Correia Kristensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den

181 STATSTIDENDE 181 Matrikel: 1598, Vigerslev, København Beliggende: Sæbyholmsvej 44 Sælger: Boet efter Jette Schultz m.fl. Køber: Uffe Brantenberg Schultz Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 2107, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Valby Langgade 209, ST Sælger: base 1-danmark A/S Køber: K/S Property Partners Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 2107, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Valby Langgade 209, KL Sælger: base 1-danmark A/S Køber: K/S Property Partners Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 2706, Vigerslev, København Beliggende: Vigerslev Alle 188 Sælger: A/B Kærskifte Køber: Helle Jørgensen og Jens Jørgensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 341, Eksercerpladsen, København, lejl./anpart nr. 25 Beliggende: Edvard Thomsens Vej 5B, 2 TV Sælger: MT Gruppen ApS Køber: MT Gruppen I/S Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 250, Kongens Enghave, København Beliggende: Teglholmsgade 22 Sælger: Teglholmens Vejlaug Køber: NCC Property Development A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 538, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: A.C. Meyers Vænge 11F, 4 TH Sælger: Alnøe & Christensen Ejendomme I/S Køber: J & C Invest ApS Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 538, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 27 Beliggende: A.C. Meyers Vænge 11E, 6 TV Sælger: Alnøe & Christensen Ejd. I/S Køber: Alnøe & Co. A/S Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 654, Sankt Annæ Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 39 Beliggende: Dronningens Tværgade 34, 4 1 Sælger: Flemming Vogdrup Køber: Flemming Vogdrup Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 162, Sundby Overdrev, København Beliggende: Oldensti 5 Sælger: Tove Ørum Hildebrand Køber: Boet efter Tove Ø. Hildebrand Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 162, Sundby Overdrev, København Beliggende: Oldensti 5 Sælger: Tove Ørum Hildebrand Køber: Nis Sune Nielsen Kjærgaard og Nina Kim Johannsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 2255, Sundbyvester, København Beliggende: Bygrænsen 38 Sælger: sattest Køber: Else Vera Hedelund Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 196, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Peblinge Dossering 44, 3 TH Sælger: Charlotte Sejer Pedersen Køber: Henrik Kusk Christiansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 3290, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Marstalsgade 49, 5 TH Sælger: Nicolai Redfern Køber: Marie Louise Stokbæk og Knud Stokbæk Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 4352, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 44 Beliggende: Skt. Kjelds Gade 23, 1 TH Sælger: Michella Thyrring Køber: Søren Blixt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 5169, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Hildursgade 9, 1 TV Sælger: Kirsten Erck Køber: Lone Timm Aller og Niels-Martin Aller Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 5424, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 56 Beliggende: Holsteinsgade 61, 2 TH Sælger: Dorthe Hofman-Bang for 20% m.fl. Køber: Morten Steen Pedersen og Louise Hauberg Wilhelmsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

182 STATSTIDENDE 182 S Anmeldt i København den Matrikel: 5776, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Venøgade 22, 1. TH Sælger: NESER ApS Køber: Galina Nikolova og Kenneth Larsen Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 70 U, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Viktoriagade 10, ST Sælger: FHS Bolig ApS Køber: Viktoriagade 10 ApS Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 1017, Valby, København Beliggende: Steenbergsvej 17 Sælger: Andelsforeningen Matr 1017 Valby Køber: Suzanne Dahl og Nicolai Wallin Pedersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 85, Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: Lavendelstræde 17A, 3 TV Sælger: Invest.selsk. af 14.november 2007 ApS Køber: Torben Madsen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 2832, Vigerslev, København Beliggende: Vigerslev Alle 188 Sælger: A/B Kærskifte Køber: Steven Leander Henriksen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 895, Østervold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 24 Beliggende: Grønningen 9, 3 TV Sælger: Fogedretten Køber: Jenny Bounngaseng Hoest og Jens Ejner Høst Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 667, Christianshavns Kvarter, København Beliggende: Galionsvej 66A Sælger: Jeudan II A/S, cvr.nr Køber: Grundejerforeningen Søndre Magasin, og Holmen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 337, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 38 Beliggende: Hammelstrupvej 29, 3 TV Sælger: Benny Rask Køber: Frederik Bukhave Løwenstein Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 338, Kongens Enghave, København, lejl./anpart nr. 67 Beliggende: Rossinisvej 8, 2 TH Sælger: Signe Vammen Høj Køber: Christoffer Andreas Smedebøl Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 127, Nørrevold Kvarter, København, lejl./anpart nr. 11 Beliggende: Frederiksborggade 41, 4 TV Sælger: Ulla Hjørngaard Larsen for 30% m.fl. Køber: Jesper Danker og Katrine Blandford Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 200, Sundby Overdrev, København Beliggende: Stjernevej 4 Sælger: Susanne Svarrer m.fl. Køber: Jan Ulrik Prause Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 4241, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 14 Beliggende: Hedegaardsvej 37, 2 MF Sælger: Ljubica Nielsen Køber: Jan Mogensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 4530, Sundbyøster, København, lejl./anpart nr. 42 Beliggende: Sundby Parkvej 12, ST TV Sælger: Line Olsen m.fl. Køber: Christian Dick Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 1776, Sundbyvester, København, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Hyacintgården 3, 2 TV Sælger: K & L Ejendomme A/S Køber: Mette Vind Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 235, Udenbys Klædebo Kvarter, København Beliggende: Blågårdsgade 59 Sælger: Foreningen Socialt Boligbyggeri Køber: Københavns Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 3420, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 22 Beliggende: Marstalsgade 46, 4 TH Sælger: Mette Hansen m.fl. Køber: Egon Hassert Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 5008, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 10 Beliggende: Tåsingegade 47, 3 TV Sælger: Vedat Alievski m.fl. Køber: Maria Keinicke Andersen og Danny Stig Jørgensen Købesum: Ejd.værdi:

183 STATSTIDENDE 183 S Anmeldt i København den Matrikel: 5764, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 63 Beliggende: Hamletsgade 21, 5 MF Sælger: Maria Thestrup Kristensen m.fl. Køber: Lars Lau Hansen og Line Skotte Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 5961, Udenbys Klædebo Kvarter, København, lejl./anpart nr. 6 Beliggende: J.E. Ohlsens Gade 1, 2 TV Sælger: Henrik Claus Lehman m.fl. Køber: Kristine Hedegaard og Hallur Steinar Sævarsson Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1295, Udenbys Vester Kvarter, København, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Sommerstedgade 23, 4 TV Sælger: Marie Sinius-Clausen Køber: Vagn Sinius-Clausen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1138, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 26 Beliggende: Teglbrændervej 8, 2 TH Sælger: Boet efter Britt Selchau m.fl. Køber: Ebbe Werenberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 559, Utterslev, København, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Oldfuxvej 1 Sælger: Ragnhild Kaasgaard m.fl. Køber: Roeland Wilhelmus Theodorus Schouten og Christina Schouten Købesum: Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i København den Matrikel: 18 S, Valby, København, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Valby Langgade 11, 1 Sælger: Leif Bo Andersen Køber: Lars Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1935, Valby, København, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Brøndkærvej 9, 2 TH Sælger: Søren Loke Jensen Køber: John færgemann Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 578 m.fl., Valby, København, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Bjørnsonsvej 41, 1 Sælger: Keld Olsen Køber: Hanne-Pernille Stax og Tobias Børner Stax Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 13 BQ, Vanløse, København, lejl./anpart nr. 42 Beliggende: Hyltebjerg Alle 4, 3 TH Sælger: Benny Gundersen m.fl. Køber: Charlotte Jebsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 2916, Vanløse, København Beliggende: Herlufsholmvej 32 Sælger: Boet efter Ove Claus Hansen Køber: Yelitza Yamile Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1676, Vigerslev, København Beliggende: Søndervangs Alle 31 Sælger: Kim Østergaard m.fl. Køber: Lars Haukali Omland og Anne Kathrine Colstrup Hvass Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i København den Matrikel: 1788, Vigerslev, København, lejl./anpart nr. 7 Beliggende: Folehaven 100, ST TV Sælger: Kasper Kruse Køber: Dabe Boliger ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 11 CV, Køge Markjorder Beliggende: Stormøllevej 52 Sælger: Harald Kjærgaard Køber: Sten Bastrup Dalsten og Vibeke Dalsten Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 7 FX, Ll. Skensved By, Højelse Beliggende: Skræddertoften 7 Sælger: Susan Grouleff m.fl. Køber: Susan Grouleff Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 10 C, Sdr. Køge, Køge Jorder Beliggende: Gammel Ringstedvej 5 Sælger: Jytte Bruun Køber: Anders Troelsen og Signe Hulsbæk Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 CP, Strøby By, Strøby Beliggende: Strandagervej 25 Sælger: Susanne Nielsen Køber: Boet eftr Susanne Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 13 CP, Strøby By, Strøby Beliggende: Strandagervej 25 Sælger: Boet eftr Susanne Nielsen Køber: Conny Lærkekvist og Helle Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den

184 STATSTIDENDE 184 Matrikel: 25 GR, Strøby By, Strøby Beliggende: Garderhøjen 38K Sælger: Kaj Henning Aarestrup m.fl. Køber: Finn Aarestrup, Jan Aarestrup og Kurt Aarestrup, Susanne Aarestrup Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Køge den Matrikel: 25 GR, Strøby By, Strøby Beliggende: Garderhøjen 38K Sælger: Kaj Henning Aarestrup Køber: Lilli Aarestrup Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 25 B, Jerslev By, Ll. Fuglede Beliggende: Nordkrogvej 2 Sælger: Svend Erik Damgaard Køber: BBJ-Hjortsø ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 21 A, Klovby By, Ubby Beliggende: Klovbygade 27 Sælger: Tage Christian Wurtz Henriksen Køber: Jesper Norre Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 2 IS, Havnsø By, Føllenslev Beliggende: Havnevej 55 Sælger: Aage Kristian Mogensen Køber: Lisbeth Bresson Holden Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 5 EM, Nyrup By, Raklev Beliggende: Rævebakken 1 Sælger: Rikke Bech Køber: Ibrahim Makari Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kalundborg den Matrikel: 76 AS, Kalundborg Markjorder Beliggende: Kystvejen 60 Sælger: Jette Meredin Petersen Køber: Jørgen Ole Meredin Petersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 15 E, Grønhøj By, Frederiks Beliggende: Benslehøjvej 3 Sælger: Kasper Hessellund Hansen Køber: Tornby Finans ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 25 B, Iller By, Grønbæk Beliggende: Langmosevej 11 Sælger: Karl Anker Westh Køber: Boet efter Karl Anker Vesth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 25 B, Iller By, Grønbæk Beliggende: Langmosevej 11 Sælger: Boet efter Karl Anker Vesth Køber: Klaus Vesth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 25 C, Iller By, Grønbæk Beliggende: Langmosevej 11 Sælger: Karl Anker Westh Køber: Boet efter Karl Anker Vesth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 25 C, Iller By, Grønbæk Beliggende: Langmosevej 11 Sælger: Boet efter Karl Anker Vesth Køber: Klaus Vesth Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 3 D, Årestrup By, Frederiks Beliggende: Tinghøjvej 56 Sælger: Nordvestjysk Galvanisering A/S Køber: Aksel Nørgaard Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 4 E, Årestrup By, Frederiks Beliggende: Årestrup Sælger: Nordvestjysk Galvanisering A/S Køber: Aksel Nørgaard Holding A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 20 B, Grønbæk By, Grønbæk Beliggende: Erik Glippingsvej 5 Sælger: Kim Bastrup Kastberg m.fl. Køber: Arjan Jelle de Vos Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 10 BH, Gullev By, Bjerringbro Beliggende: Bredgade 8 Sælger: Michael Sørensen Køber: Per Davidsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 H, Rønge By, Sdr. Vinge Beliggende: Rønge Hule 6 Sælger: CHR.Møller Pedersen Køber: Anna Lise Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 6 H, Rønge By, Sdr. Vinge Beliggende: Rønge Hule 6 Sælger: Anna Lise Pedersen Køber: Charlotte Mark Salomonsen og Peter Mark Salomonsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kjellerup den Matrikel: 16 B, Tindbæk By, Skjern Beliggende: Tindbæk Sælger: Kent Rasmussen Køber: Hans Ulrik Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

185 STATSTIDENDE 185 S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 218 G, Kolding Markjorder 1. Afd. Beliggende: Skovbogade 23 Sælger: Kirsten Topholm Nielsen, 1/2 af ejd. Køber: Verner Bangsgaard Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 892 CX, Kolding Markjorder 3. Afd., ½ Beliggende: Junghansvej 43 Sælger: Lisbeth Munch Køber: Bjarke Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 13 S, Vonsild By, Vonsild Beliggende: Vonsild Stationsvej 11 Sælger: Kasper Meyer Køber: Hanne Højsager Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 135 AV, Kolding Markjorder 1. Afd. Beliggende: Læssøegade 23 Sælger: Tove Helene Andersen Køber: Martin Steen Andersen og Lotte Malmquist Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 18 DB, Seest By, Seest Beliggende: Billundvej 16 Sælger: Tina Lund, 1/2 af ejd. Køber: Frank Baltersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Kolding den Matrikel: 32 BM, Seest By, Seest Beliggende: Overbyvej 5 Sælger: Irene Kjærsgaard, 1/2 af ejd. Køber: Svend- Erik Kjærsgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Korsør den Matrikel: 6 A, Sønderupsønder By, Boeslunde, 1 Beliggende: Slagelse Landevej 141 Sælger: Jeppe Nyvang Andersen Køber: Elsebeth Lykke Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 15 DU, Lundtofte By, Lundtofte Beliggende: Lyngtoften 13 Sælger: Frank Nygård Olsen m.fl. Køber: Helle Steensen Blicher og Morten Petersen Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 3 HØ, Søllerød By, Søllerød, lejl./anpart nr. 315 Beliggende: Søllerød Park 18, ST 5 Sælger: Birthe Geertz Køber: Tina Tang-Jensen for 62,5% og Dorte Tang- Jensen for 37,5% Købesum: 0 dkk. Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 DT, Taarbæk By, Taarbæk, 1 Beliggende: Taarbæk Strandvej 42 Sælger: Capital Consultants ApS m.fl. Køber: Capital Consultants ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 DT, Taarbæk By, Taarbæk, 2 Beliggende: Taarbæk Strandvej 42 Sælger: Capital Consultants ApS m.fl. Køber: Capital Consultants ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 DT, Taarbæk By, Taarbæk, 3 Beliggende: Taarbæk Strandvej 42 Sælger: Capital Consultants ApS m.fl. Køber: Capital Consultants ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 DT, Taarbæk By, Taarbæk, 4 Beliggende: Taarbæk Strandvej 42 Sælger: Capital Consultants ApS m.fl. Køber: Capital Consultants ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 2 AF, Trørød By, Vedbæk Beliggende: Lindevangsvej 9 Sælger: Benita Zerlang m.fl. Køber: Mjh af 10. april 2003 ApS Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 8 LT, Virum By, Virum Beliggende: Virum Overdrevsvej 15 Sælger: Bent Fogelstrøm Køber: Inge Fogelstrøm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 12 CF, Lundtofte By, Lundtofte Beliggende: Skovbovej 16 Sælger: Grethe Engelmann Køber: LOne Sekshøj-Christensen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 19 LG, Virum By, Sorgenfri Beliggende: Virumvej 79A Sælger: Ernst Hendrik Pohl Køber: Alice Karla Pohl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 20 FF, Virum By, Sorgenfri Beliggende: Sorgenfrivænget 45 Sælger: Erik Fogh Køber: Kirsten Fogh Købesum: 0 Ejd.værdi:

186 STATSTIDENDE 186 S Anmeldt i Lyngby den Matrikel: 9 HS, Virum By, Virum Beliggende: Skolebakken 82 Sælger: Jørgen Christian Lindquist Køber: Lotte Hvii og Lasse Bretting Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 14 DT, Ø. Bjerregrav By, Ø. Bjerregrav, 1/2 Beliggende: Bekkasinvej 10 Sælger: Anita Lind Friis Køber: Jacob Skovsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Mariager den Matrikel: 7 BN, Fårup By, Fårup Beliggende: Spurvevej 1 Sælger: EL-Bo Produktion A/S Køber: Camilla Vinter Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 1 M, Lienlund, Nakskov Jorder Beliggende: Rødbyvej 156 Sælger: Boet efter Elna M. Jørgensen Køber: Henrik Alex Feldt Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 125 B, Nakskov Markjorder Beliggende: Christiansdalsvej 29 Sælger: Retten i Nykøbing F. Køber: Anders Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 18 AV, Nakskov Markjorder Beliggende: Skovsgårdsvej 13 Sælger: Johnny Skov Hansen m.fl. Køber: Lisbeth Enoch Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 10 H, Vesterborg By, Vesterborg Beliggende: Hulbækvej 1 Sælger: Boet efter Jakob Jakobsen Køber: Ellen Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 10 H, Vesterborg By, Vesterborg Beliggende: Hulbækvej 1 Sælger: Ellen Katrine Due Jakobsen Køber: Pia Andersen og Torben Bruhn Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 10 N, Vesterborg By, Vesterborg Beliggende: Hulbækvej 1 Sælger: Boet efter Jakob Jakobsen Køber: Ellen Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nakskov den Matrikel: 10 N, Vesterborg By, Vesterborg Beliggende: Hulbækvej 1 Sælger: Ellen Katrine Due Jakobsen Køber: Pia Andersen og Torben Bruhn Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 6 ER, Bøtø By, Væggerløse Beliggende: Godthåbsvænget 2 Sælger: Karl Frede Tærsker m.fl. Køber: Loka Holding 2001 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 DE, Kraghave By, Tingsted, ½ Beliggende: Bogfinkevej 23 Sælger: Boet efter Margaret Kathleen Thiesen Køber: Erik Thiesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 5 DF, Kraghave By, Tingsted Beliggende: Bogfinkevej 23 Sælger: Boet efter Margaret Kathleen Thiesen Køber: Erik Thiesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 23 BL, Nysted Markjorder Beliggende: Rosenvænget 25 Sælger: Sara Jensen Køber: Randi Andreasen og Mogens Andreasen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 23 BL, Nysted Markjorder Beliggende: Rosenvænget 25 Sælger: Boet efter Svend Evald Jensen Køber: Sara Marie Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 2 AQ, Orehoved By, Nr. Vedby, ½ Beliggende: Orehoved Langgade 12 Sælger: Heidi Hejnesen Køber: Mikkel Bannebjerg Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den Matrikel: 1 F, Ravnse By, Nr. Alslev Beliggende: Ravnsevej 16 Sælger: Janni Tewes m.fl. Køber: Brian Bruun Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Falster den

187 STATSTIDENDE 187 Matrikel: 4 E, Systofte By, Systofte Beliggende: Systofte Bygade 17 Sælger: Anna Margrethe Hansen Køber: Kitiya Hasungoen og Master Maruphong Phetphaew Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 1 UM, Dueholm, Nykøbing M. Jorder Beliggende: Lundkjærvej 12 Sælger: Jens Henrik Højer Nielsen Køber: Helle Hermansen og Allan Søe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Mors den Matrikel: 13 E, Sejerslev By, Sejerslev, 4 Beliggende: Ropsøvej 32 Sælger: Tore Leth Pedersen m.fl. Køber: Mikael Nørgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 15 AA, Asnæs By, Asnæs Beliggende: Elmebakken 34 Sælger: Arne Andersen Køber: Poul Clausen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 4 IV, Asnæs By, Asnæs Beliggende: Fuglebakken 16 Sælger: Annette Larsen Køber: Johnny Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 E, Bjergesø By, Vallekilde Beliggende: Bjergesøvej 3 Sælger: Boet efter Poul Christensen Køber: Ingrid Wuust Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 2 BB, Vallekilde By, Vallekilde Beliggende: Kirkestien 6 Sælger: Lili Bengtsen Køber: Krista Lisbetth Holm Frederiksen og Torulf Halfdan Stephaan Frederiksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 81 AQ, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder Beliggende: Røntoftevej 11 Sælger: Lars Kramer Køber: Lisa Enemærke Kramer Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 21 FH, Asnæs By, Asnæs Beliggende: Torvevangen 24 Sælger: Birgit Holmquist m.fl. Køber: Jan Michael Madsen og Helene Simone Holm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 12 AA, Yderby By, Odden Beliggende: Vestre Havnevej 8 Sælger: Boet efter Lasse Hillebert Nielsen Køber: Inger Marie Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 AXH, Ellinge Lyng, Højby Beliggende: Ellinge Strandvej 2 Sælger: Betty Hansen Køber: Vibeke Damgaard Heide Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 56 A, Lammefjorden, Asnæs Beliggende: Høvejen 8 Sælger: boet efter Johannes P. Ferdinandsen Køber: Gudrun Annette Pannie Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 20 AF, Flyvesandslodd., Nykøbing S. Jorder Beliggende: Skærbygårdsvej 46 Sælger: Morten Thymark Køber: Majbritt Thymark Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 8 CB, Lammefjorden, Grevinge Beliggende: Solvejen 25 Sælger: Laurids Marinus Andersen Køber: Boet efter Laurids Marinus Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 8 CB, Lammefjorden, Grevinge Beliggende: Solvejen 25 Sælger: Boet efter Laurids Marinus Andersen Køber: Ditte Tümmler Andersen og Martin Strandhauge Skov Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 1 D, Sneglerup By, Grevinge Beliggende: Snegleruphuse 6 Sælger: Lars Lundgren Olsen Køber: Lisette Theil Peick og Anders Peick Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Nykøbing Sj den Matrikel: 6 BH, Stenstrup By, Højby Beliggende: Lynggærdevej 15 Sælger: Cristian Krantz Køber: Tine Krantz Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 399, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet Beliggende: Østervænge 32 Sælger: Rødding Kommune Køber: Eva Carstensen og Erik Carstensen Købesum: 0 Ejd.værdi:

188 STATSTIDENDE 188 S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 400, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet Beliggende: Østervænge 33 Sælger: Rødding Kommune Køber: Eva Carstensen og Erik Carstensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 271, Rødding Ejerlav, Rødding Beliggende: Bremvej 1 Sælger: Jens Damgard Køber: Lars Hansen og Maria Prinds Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 596, Toftlund Ejerlav, Toftlund Beliggende: Koldingvej 25 Sælger: boet efter J. Holst Køber: Gerda Holst Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 596, Toftlund Ejerlav, Toftlund Beliggende: Koldingvej 25 Sælger: Gerda Holst Køber: Jens- Christian Skovsborg Schmidt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 196, Rangstrup, Agerskov Beliggende: Gammel Tøndervej 6 Sælger: Katica Radul m.fl. Køber: Admir Isic Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 215, Stenderup, Toftlund Beliggende: Stenderup Skolevej 4 Sælger: Lorenz Christian Lorenzen Køber: Boet efter Lorenz Christian Lorenzen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødding den Matrikel: 215, Stenderup, Toftlund Beliggende: Stenderup Skolevej 4 Sælger: Boet efter Lorenz Lorenzen Køber: Christian Bjerre Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 5 HG, Rødovre By, Rødovre Beliggende: Højnæsvej 46 Sælger: Højnæsvej ApS Køber: Anne-Mette Petersson og Flemming Petersson Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Rødovre den Matrikel: 5 HG, Rødovre By, Rødovre Beliggende: Højnæsvej 46 Sælger: Højnæsvej ApS Køber: Lise Bøgekjær og Morten Schiller Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 312, Spandet Ejerlav, Spandet Beliggende: Toftlundvej 73 Sælger: Flemming Hansen Køber: Christina Jensen og Christian Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ribe den Matrikel: 23 N, Tømmerby By, Bramming Beliggende: Industrivej 25 Sælger: Anders Østergaard Køber: Bramming Erhvervsudlejning ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 111 A, Hovedejerlavet, Stadil Beliggende: Halkærvej 6 Sælger: Svend Erik Barbesgård Køber: Erik Godske Jensen og Louise Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 41 B, Nørby, Ringkøbing Jorder Beliggende: Nørby Sælger: boet efter Ella Palmbech Køber: Viggo Plambech og Finn Plambech Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 31 L m.fl., Norden Åen, Tim Beliggende: Åvej 3 Sælger: Eelco Jonker Køber: Barend Herman Wagenvoort Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 172 A, Ringkøbing Bygrunde Beliggende: Vestergade 20A Sælger: Jens Meldgaard Nielsen Køber: Rigmor Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 102 Y m.fl., Søgård Hgd., Holmsland Klit, lejl./anpart nr. 13 Beliggende: Anker Eskildsens Vej 3H Sælger: Andres Karl Sigurdsson m.fl. Køber: Randi Leerbæk Petersen og Klaus Ankjær Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 105 D m.fl., Hovedejerlavet, Stadil Beliggende: Skelmosevej 4 Sælger: Viggo Hyldahl Knak Køber: Henrik Knak Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 71, Ringkøbing Bygrunde, ½ Beliggende: Ø Strandgade 14 Sælger: Carl Martin Håkonsen Køber: Johanne Melgaard Haakonsen Købesum: 0 Ejd.værdi:

189 STATSTIDENDE 189 S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 87 D, Ringkøbing Bygrunde Beliggende: Ø Alle 14 Sælger: Jens Erik Robert Villensteen Køber: Gerda Villensteen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 87 D, Ringkøbing Bygrunde Beliggende: Ø Alle 14 Sælger: Gerda Villensteen Køber: Inga Villensteen og Christian Villensteen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 4 LZ, Strandgårde, Holmsland Klit Beliggende: Søndergade 27A Sælger: Mogens Frydendahl Pedersen m.fl. Køber: Dorthe Frydendahl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 35 AR, Den Mellemste Del, Hee Beliggende: Lilkjærvej 2A Sælger: Signe Rasmussen Køber: Lise Kvist Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 35 AR, Den Mellemste Del, Hee Beliggende: Lilkjærvej 2A Sælger: Christian Villy Juel Rasmussen Køber: Signe Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 19 B, Klitengene, Sdr. Nissum Beliggende: Vinkelvej 8 Sælger: Anne Marie Damgaard m.fl. Køber: Jørgen Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 166 B, Ringkøbing Markjorder, lejl./anpart nr. 5 Beliggende: Herningvej 7B, 1 4 Sælger: Baagøe Byg Middelfart ApS Køber: Else Tarbensen og Hans Tarbensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 30 A, Ringkøbing Markjorder Beliggende: M Erichsens Vej 17 Sælger: Jens CHR Bennedsgaard Mastrup Køber: Inger Sommer Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringkøbing den Matrikel: 58 C, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum Beliggende: Sdr Fjandvej 36 Sælger: Erik Lindstrøm Køber: H.H. Byg ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 13 F, Hjelmsømagle By, Sneslev Beliggende: Kalvehave 55 Sælger: Anne-Louise Boelsmand Køber: Sven Morten Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 7 C, Mulstrup By, Nordrupøster Beliggende: Nordrupvej 17 Sælger: Boet efter Berit K. Korsgård Jensen Køber: Lene Kildegaard Nielsen og Anders Mærsk Posche Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 40 AU, Ringsted Markjorder Beliggende: Haslevvej 24 Sælger: Jørgen Andersen Køber: Rasmus Scheibel Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 Q, Balstrup, Ringsted Jorder Beliggende: Haslevvej 60 Sælger: Brian Madsen m.fl. Køber: Christina Hansen og Martin Hansen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 2 E, Bedsted Overdrev, Kværkeby Beliggende: Bedstedvej 84 Sælger: Per Thomas Dahl Køber: Therese Dahl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 Ø, Haslev By, Haslev Beliggende: Sofiendalsvej 19 Sælger: Brian Kreutzfeldt Køber: Kristian Søndergaard og Maria Louise Søndergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 3 AC, Hjelmsømagle By, Sneslev Beliggende: Sneslev Sognevej 17 Sælger: Birthe Jakobsen, Villy Jakobsen m.fl. Køber: Susanne Barclay og Henrik Kühlmann Valla Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 1 PZ, Klosteret, Ringsted Jorder, lejl./anpart nr. 15 Beliggende: Sjællandsgade 14, 3 TV Sælger: Kristina Dinesen Christensen Køber: Helle Rehkopff Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Ringsted den Matrikel: 11 A, Tvindelstrup By, Farendløse Beliggende: Sneslev Stationsvej 17 Sælger: Scan-Mortgage In-

190 STATSTIDENDE 190 vest K/S Køber: Krzysztof Zarzecki og Andrzej Mariusz Zarzecki m.fl. Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 IZ, Hedegårdene, Roskilde Jorder Beliggende: Vibevej 16 Sælger: sattest Køber: Anne Katharina Lund-Tonnesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 IZ, Hedegårdene, Roskilde Jorder Beliggende: Vibevej 16 Sælger: Anne Katharina Lund-Tonnesen Køber: Morten Hjortkjær og Bente Elise Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 KA, Hedegårdene, Roskilde Jorder Beliggende: Vibevej 16 Sælger: sattest Køber: Anne Katharina Lund-Tonnesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 KA, Hedegårdene, Roskilde Jorder Beliggende: Vibevej 16 Sælger: Anne Katharina Lund-Tonnesen Køber: Morten Hjortkjær og Bente Elise Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 4 CK, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Kornvej 25 Sælger: Dinna Gjessing Rasmussen m.fl. Køber: Jan Eggert Lange og Jane Wissing Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 15 A, Nr. Hyllinge By, Kirke Hyllinge Beliggende: Vellerupvej 9 Sælger: Mie Skjoldager Andersen Køber: Troels Werner Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 K, Nymarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 18 Beliggende: Dommervænget 4B, ST TH Sælger: Lotte Eriksen Køber: Christian Iversen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 17 K, Osted By, Osted Beliggende: Hovedvejen 193 Sælger: Charlotte Strand Køber: Maria Bech Olsen og Lars Harplod Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 3 F, Osted By, Osted Beliggende: Bækgårdsvej 12 Sælger: Jørn Stirø-Larsen Køber: Helene Veggerby og Lars Lundgren Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 770 A, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Havnevej 18, 1 TV Sælger: sattest Køber: Boet efter Meta Marie Brogaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 770 A, Roskilde Bygrunde, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Havnevej 18, 1 TV Sælger: Boet efter Meta Marie Brogaard Køber: Ole Buhl Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 2 S, Salløv By, Snoldelev Beliggende: Køgevej 177 Sælger: Jim Bøje Midjord m.fl. Køber: Nikolaj Erik Sindholt og Achena Maria Jespersgaard Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 QN, Solrød By, Solrød, lejl./anpart nr. 34 Beliggende: Elmelyparken 6D, 1 TH Sælger: Agnete Nawraska m.fl. Køber: Carsten Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 30 BO, Vestermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Holbækvej 24, ST TH Sælger: Nadia Bech Jensen m.fl. Køber: Troels Fogh Rasmussen og Nina Venge Olesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 K, Viby By, Syv Beliggende: Dalen 15 Sælger: Herling Petersen Køber: Lars Kyhlensø Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 18 DO, Greve By, Greve Beliggende: Evaldsvej 6 Sælger: Rita Langberg Vishart Køber: Lotte Winther Riis Klausen og Bjarne Riis Klausen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 GM, Himmelev By, Himmelev Beliggende: Strandparken 37 Sælger: Else Qwist Køber: Henning Reckey Købesum: 0 Ejd.værdi:

191 STATSTIDENDE 191 S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 10 MC, Hundige By, Kildebrønde Beliggende: Belsager 98 Sælger: Jørgen Ege Møller Jensen Køber: Michala Hedetoft-Winther og Søren Hedetoft-Winther Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 5 BA, Hundige By, Kildebrønde Beliggende: Østre Strandvej 13 Sælger: Søren Fruergaard Rasmussen Køber: Lone Birgitte Funch Jensen og Søren Ole Funch Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 12 GS, Jyllinge By, Jyllinge Beliggende: Marsvej 21 Sælger: Karen Margrethe Kürstein Nielsen Køber: Hanne Agnete Larsen og Bent Børge Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 11 PP, Karlslunde By, Karlslunde Beliggende: Hinbjerg 95 Sælger: sattest Køber: Kurt Fridh Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 13 GO, Karlslunde By, Karlslunde Beliggende: Benedikte Alle 12 Sælger: Hans Tjalfe Bortfeldt Køber: Bettina Blach Petersen og Flemming Petersen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 1 MX, Klostermarken, Roskilde Jorder, lejl./anpart nr. 19 Beliggende: Knud Den Stores Vej 36, Sælger: Anne Windfeld Ambjørnsen Køber: Flemming Teilmann Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Roskilde den Matrikel: 9 HG, Viby By, Syv Beliggende: Tofthøjvej 7 Sælger: Ole Møller Olsen Køber: Lægehuset i Viby S I/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 128 m.fl., Holm, Nordborg, del Beliggende: Lønsømadevej 62 Sælger: Erik Clausen m.fl. Køber: Margit Hellesøe Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 346, Nybøl Ejerlav, Nybøl Beliggende: Lærkevej 13 Sælger: Peter Christensen Køber: Boet efter Peter Christensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 346, Nybøl Ejerlav, Nybøl Beliggende: Lærkevej 13 Sælger: Boet efter Peter Christensen Køber: Henrik Hende Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 4685, Sønderborg Beliggende: Ydunsvej 16 Sælger: Mariette Busk Hesseldal Køber: Annett Gerhardt Cannon og Stephen Vincent Cannon Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 971, Sønderborg, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Møllebakken 26 Sælger: Marie E Møller Køber: Njal Gai Gundersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 166, Tandslet Ejerlav, Tandslet Beliggende: Mommarkvej 304 Sælger: Retten i Sønderborg Køber: Andelskassen Sønderjylland Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 166, Tandslet Ejerlav, Tandslet Beliggende: Mommarkvej 304 Sælger: Andelskassen Køber: Cindie Sostack og Kim Sørernsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Sønderborg den Matrikel: 582, Ulkebøl Ejerlav, Ulkebøl Beliggende: Agtoftsvej 21 Sælger: Vibeke Overgård Rasmussen Køber: Fadi Ahmad og Nouhal Abdul Rahman Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 5 D, Funder Kirkeby By, Funder Beliggende: Funder Kirkevej 49 Sælger: Flemming Baastrup Nielsen Køber: Winsome Samantha Davis Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 12 HI, Gødvad By, Gødvad Beliggende: A.C.Illums Vej 2 Sælger: Oskars Bud- og Flytteforretning ApS Køber: Ejendomsselskabet AC Illums Vej 2 ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den

192 STATSTIDENDE 192 Matrikel: 2 AE m.fl., Gjessø By, Them, del Beliggende: Kælkebakkevej 99 Sælger: Bruun & Bundgaard Aps Køber: Finn Vestergaard og Birgit Rohde Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 60 ACE, Linå By, Linå Beliggende: Lynggårdsvej 28H Sælger: Conny Frost m.fl. Køber: IGF Ejendomme A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 60 IM, Linå By, Linå Beliggende: Julsøvej 296 Sælger: auktionsskøde Køber: T.F.Invest A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 954, Silkeborg Markjorder Beliggende: Danmarksgade 5 Sælger: Jørgen Ørum Køber: Sidsel Nørgaard Pedersen og Jesper Steen Steffensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 5 X, Virklund By, Them Beliggende: Rosenborgbakken 5 Sælger: Winnie Lank Eskerod m.fl. Køber: Martha Vestergaard og Morten Quistgaard Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 16 AÆ, Gødvad By, Gødvad Beliggende: Karlskronavej 19 Sælger: Lone Marianne Halvorsen m.fl. Køber: pia Wils Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 2 D m.fl., Høgdal, Serup Beliggende: Lemmingvej 37B Sælger: Jacob Ebbesen Køber: Christine Ebbesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 2 BX, Hammel By, Hammel Beliggende: Elmevej 12 Sælger: Keld Lauge Jessen Nielsen Køber: Gitte Bach og Frank S Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 112 AM, Silkeborg Markjorder Beliggende: Vestergade 135 Sælger: sattest Køber: Thorvald Mogensen på ½ Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 799, Silkeborg Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Guldbergsgade 12E Sælger: Jens Klæbel Køber: Lis Ackermann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 799, Silkeborg Markjorder, lejl./anpart nr. 3 Beliggende: Guldbergsgade 12E Sælger: Jens Viggo Klæbel Køber: Lis Ackermann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Silkeborg den Matrikel: 3 BK m.fl., Velling By, Bryrup, del Beliggende: Vellingvej 7 Sælger: Dorthe Kirstine Brobak Jørgensen Køber: Steen Hune Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 6 AR, Gjesing By, Fruering Beliggende: Gl Horsensvej 421 Sælger: Christina Bagger Jessen Køber: Kim Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 6 AR, Gjesing By, Fruering Beliggende: Gl Horsensvej 421 Sælger: Christina Bagger Jessen Køber: Kim Jakobsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 1 OP, Odder By, Odder Beliggende: Christianslund 3B Sælger: Torben Müller Køber: Anna-Marie Lehmann og Jørgen Lehmann Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 25 CT, Odder By, Odder Beliggende: Stiftelsesvej 24 Sælger: Berit Bjørnholdt Pedersen m.fl. Køber: Pia Marianne Hansen og Jens Kristian Sandberg Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 6 G, Alling By, Alling Beliggende: Silkeborgvej 64 Sælger: Sven Ehlers Pedersen Køber: Steen Ehlers Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 3 CV, Fregerslev By, Hørning Beliggende: Engparken 1 Sælger: Boet efter Lisbeth Pedersen Køber: Svend Aage Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 40 AN, Gl. Rye By, Gl. Rye Beliggende: Lyngdal 18 Sælger: Thomas Ibsen Holm Køber: Lisa Kristensen Brask og Stefan Gersholm Brask Købesum: 0 Ejd.værdi:

193 STATSTIDENDE 193 S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 4 E, Hvolbæk By, Fruering Beliggende: Hvolbækvej 3 Sælger: Ellen Andersen m.fl. Køber: Inge Lise Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 228, Skanderborg Bygrunde Beliggende: Alleen 37 Sælger: Lise-Lotte Kelsing Køber: Anita Mølgaard Nielsen og Michael Mølgaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 57 M, Skanderborg Markjorder Beliggende: Villavej 17 Sælger: Dorthe Seeberg Hansen Duus m.fl. Køber: Lise Lotte Kelsing og Hans Jørgen Kelsing Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skanderborg den Matrikel: 57 P, Skanderborg Markjorder Beliggende: Villavej 17 Sælger: Dorthe Seeberg Hansen Duus m.fl. Køber: Lise Lotte Kelsing og Hans Jørgen Kelsing Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 6 D m.fl., Breum By, Grinderslev Beliggende: Breumvej 31 Sælger: Johan Kjær Køber: Rikke Søgaard og Kenneth Astrup Kristensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 16 DY, Jebjerg By, Jebjerg Beliggende: Søndervænget 157 Sælger: Thomas Utke Rask Køber: Skive Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 16 DZ, Jebjerg By, Jebjerg Beliggende: Søndervænget 159 Sælger: Thomas Rask Køber: Skive Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 10 E, Kisum By, Estvad Beliggende: Over Spangen 9 Sælger: Leif Christian Ullits m.fl. Køber: Michael Rasmussen og Gitte Marie Poulsen Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 13 G, Ny Skivehus, Skive Jorder Beliggende: Henrik Lunds Vej 28 Sælger: Ole Høgedal m.fl. Køber: Thomas Jensen og Karina Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 1 BD, Oddense By, Oddense Beliggende: Tingager 6 Sælger: Søren Vestergaard Køber: Anna Lise Vestergaard og Hans Peter Vestergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 11 N, Oddense By, Oddense Beliggende: Margrethevej 4, Oddense, Spøttrup Sælger: Kaj Ove Jensen Køber: Kirsten Risgaard Madsen og Jan Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Skive den Matrikel: 4 M, Søby By, Kobberup Beliggende: Kærvej 11 Sælger: Jens Borg Jensen Køber: Allan Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 4 R, Søby By, Kobberup Beliggende: Kærvej 11 Sælger: Jens Borg Jensen Køber: Allan Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Skive den Matrikel: 3 Q, Skovgårde, Højslev Beliggende: Lundøvej 131 Sælger: Ingrid Knudsen m.fl. Køber: Jørgen Bundgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 37 A, Hyllested By, Hyllested Beliggende: Marbæksvej 22 Sælger: Kurt Flemming Andersen Køber: Klara Rolighed Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 A m.fl., Sønderød By, Reerslev, 2 Beliggende: Sønderødvej 8 Sælger: Henrik Skov Sørensen Køber: Anne Marie Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 F, Serdrup By, Gerlev Beliggende: xxx Sælger: Niels Johan Christensen Køber: SK Forsyning A/ S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 7 A m.fl., Bildsø By, Kirke Stillinge Beliggende: Bildsøvej 25 Sælger: Ole Rasmussen Køber: Klaus Kvist Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den

194 STATSTIDENDE 194 Matrikel: 17 AV, Flakkebjerg By, Flakkebjerg Beliggende: Elmevej 20 Sælger: Arne Kristensen Køber: Miriam Andersen og Steen Rasmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 17 CC, Flakkebjerg By, Flakkebjerg Beliggende: Hylleparken 18 Sælger: Miriam Andersen m.fl. Køber: Johnny Madsen og Nanna Tornehave Madsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 A, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Bildsøvej 65 C Sælger: Flemming Nielsen Køber: Flemming Nielsen Slagelse ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 9 A, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Bildsøvej 65 B Sælger: Flemming Leo Nielsen Køber: Flemming Nielsen Slagelse ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 A m.fl., Tornemark By, Fyrendal, 1 Beliggende: Møllevej 36 Sælger: Niels Terp Svendsen Køber: Vibeke Terp Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 E, Rye By, Gørlev, anp Beliggende: Rye Byvej 15 Sælger: Erik Svenningsen m.fl. Køber: Vera Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 3 CP, Slagelse Markjorder Beliggende: Vestergade 14 Sælger: Hansen Real Estates A/S Køber: Anne Katrine Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 1 C, Skørpinge By, Skørpinge Beliggende: Slagelsevej 29 Sælger: Søren Jørgensen Køber: Ida Christensen og Søren Westh Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 178 U, Slagelse Bygrunde, lejl./anpart nr. 1 Beliggende: Ingemannsvej 5, ST 1 Sælger: Stine Højland Søgaard Jensen Køber: Inga Olsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Slagelse den Matrikel: 45 B, Svallerup By, Svallerup Beliggende: Svallerup Bygade 8 Sælger: Svend Erik Damgaard Køber: BBJ-Hjortsø Aps Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 R, Hovby By, Fakse Beliggende: Kalvehavevej 31 Sælger: sattest Køber: Boet efter Poul Henning Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 16 R, Hovby By, Fakse Beliggende: Kalvehavevej 31 Sælger: Boet efter Poul Henning Poulsen Køber: Erna Larsen Poulsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Store Heddinge den Matrikel: 2 D, St. Spjellerup By, Spjellerup Beliggende: Præstemarksvej 12 Sælger: Scan-Mortgage Invest K/S Køber: Annette Holm og Frantz Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Struer den Matrikel: 12 GA, Struer, lejl./anpart nr. 2 Beliggende: Bredgade 39, 1. Sælger: Flemming Bohn Køber: Lone Bransholm Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Struer den Matrikel: 14 HM, Struer Beliggende: Torvegade 54 Sælger: Lisa Stoffregen Grandjean Køber: Kenneth Nordestgaard Jeppesen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 47 m.fl., Jyndevad, Burkal Beliggende: Flensborgvej 21 Sælger: Andreas Christian Vølkers Køber: Gerhard Søegaard Asmussen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 308, Løjtved, Nr. Løgum Beliggende: Bålsted Mosevej 9 Sælger: Jørgen Thomsen Køber: Tom Schou Bergholt Eskildsen og Børge Bergholt Eskildsen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1 m.fl., Mosbøl, Højst Beliggende: Dravedvej 17 Sælger: Pieter Tonnis Jager Køber: Jagersfarm ApS Købesum: 0 Ejd.værdi:

195 STATSTIDENDE 195 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 13 m.fl., Nr. Sejerslev, Emmerlev, 2 Beliggende: Sejerslevvej 97 Sælger: Boet efter Anders Johansen Lausten Køber: Boet efter Anders Johansen Lausten Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 13 m.fl., Nr. Sejerslev, Emmerlev, 2 Beliggende: Sejerslevvej 97 Sælger: Boet efter Anders Johansen Lausten Køber: Edith Kaja Jørgensen og Knud Erik Jørgensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 152 m.fl., Rens, Burkal Beliggende: Hovmosevej 11 Sælger: Jacob Peter Lok Køber: Dancan Dairy ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1312, Skærbæk Ejerlav, Skærbæk Beliggende: Ribevej 21 Sælger: Toma Mete Marie Grundt Køber: Jenny Mortensen og Christian Mortensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1312, Skærbæk Ejerlav, Skærbæk Beliggende: Ribevej 21 Sælger: Boet efter Hans Johannes Grundt Køber: Toma Meta Marie Grundt Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 1125, Højer Beliggende: Højer Dige 3 Sælger: Tine Hvidtfeldt Steensen m.fl. Køber: Ole Skov Friedrichsen og Kurt Skov Friedrichsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tønder den Matrikel: 128, Nr. Løgum Ejerlav, Nr. Løgum Beliggende: Koldingvej 10 Sælger: Tage Nissen Køber: Arne Eriksen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Taastrup den Matrikel: 14 UP, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke Beliggende: Tueholmen 9 Sælger: Kirsten Christensen Køber: Peter Hamborg Faarbæk og Birgitte Hamborg Faarbæk Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 9 G, Tårnby By, Tårnby Beliggende: Skalbjergvej 19 Sælger: Boet efter Valdemar A. Nielsen Køber: Else M. Thomsen og Sten A. Thomsen Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 10 U, Løjtegård, Tårnby, ½ Beliggende: Vindblæs Alle 3 Sælger: Ida Janni Facius Køber: Morten Frank Facius Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Tårnby den Matrikel: 13 C, Tårnby By, Tårnby, 112 Beliggende: Hvf Ved Pilegården 12 Sælger: Tony Fischer m.fl. Køber: Lene Arevad Købesum: Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 LM, Ølgod By, Ølgod, lejl./anpart nr. 8 Beliggende: Torvegade 7, 2 Sælger: Carsten Franzmann Andersen Køber: Peter Sønderby Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 3 Z, Ansager By, Ansager Beliggende: Egedalen 31 Sælger: Camilla Gissemann m.fl. Køber: Varde Kommune Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 21 B, Grimstrup By, Grimstrup Beliggende: Grimstrup Hovedvej 11 Sælger: Lone Maigaard m.fl. Køber: Janna Jantje Niessien Jager Vibe og Jan Hansen Vibe Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Varde den Matrikel: 14 Ø, Janderup By, Janderup Beliggende: Bymarken 3 Sælger: Janderup Invest ApS Køber: Inger Margrethe Damgaard Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 DL, Lønne Præstegård, Lønne Beliggende: Bjålumvej 17 Sælger: Jacob Hübschmann m.fl. Køber: Søren Nissen Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Varde den Matrikel: 5 FM, Lønne Præstegård, Lønne Beliggende: Bjålumvej 17 Sælger: Jacob Hübschmann m.fl. Køber: Søren Nissen Holding ApS Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 11 AQ, Ågård By, Ø. Starup Beliggende: Kløvervænget 22 Sælger: Bodil Ravn Køber: Carsten Thesbjerg Nicolajsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den

196 STATSTIDENDE 196 Matrikel: 5 P, Hover By, Hover Beliggende: Skrædderbakken 11 Sælger: Erik Kurt Steinbrecher Køber: Camilla Baggesgaard Dreier Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 3 AT, Nr. Vilstrup By, Skibet Beliggende: Skovmøllevej 12 Sælger: Bo Laursen m.fl. Køber: Henrik Ahlgren og Malene Skovmand Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 DS, Vandel By, Randbøl Beliggende: Mølleparken 27 Sælger: Rikke Nissen m.fl. Køber: Helle Mosgaard Wind og Søren Heggelund Wind Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 8 BF, Vandel By, Randbøl Beliggende: Hyldestien 31 Sælger: Lalandia Billund A/S Køber: Erik Andersen og Thomas andersen, Jesper V. Andersen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 1 K, Vinding By, Mølholm Beliggende: Tidseltoft 11A Sælger: Gert Stokkendal Køber: Torben Bank Larsen og Camilla Bjerre Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 18 BC, Engelsholm Hgd., Nørup Beliggende: Vesterløkke 50 Sælger: Hanne Christensen m.fl. Køber: Merete Laursen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 36 A, Hvejsel By, Hvejsel Beliggende: Gl. Tingvej 27 Sælger: Fridrik Steffanson m.fl. Køber: Janni Boritz Kristiansen og Rune Wind Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vejle den Matrikel: 71 AT, Bredballe By, Bredballe Beliggende: Hindbærhaven 30 Sælger: Pernille Radsted m.fl. Køber: Niels Søndergaard og Inge Fage Søndergaard Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 AQU, Viborg Markjorder Beliggende: Møgelparken 146 Sælger: Jeppe Wilken Jensen Køber: Bach Gruppen A/S Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 560 AQV, Viborg Markjorder Beliggende: Møgelparken 148 Sælger: Bach Gruppen A/S Køber: Jeppe Wilken Jensen Købesum: 0 Ejd.værdi: 0 S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AØ, Lysgård By, Lysgård Beliggende: Sjørupvej 12 Sælger: Theodor Nielsen Køber: Boet efter Ane Marie Nielsen og og Theodor Harald Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 4 AØ, Lysgård By, Lysgård Beliggende: Sjørupvej 12 Sælger: Boet efter Ane Marie Nielsen og m.fl. Køber: Johnny Krogh Sørensen og Anne-Sofie Krogh Sørensen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 1 D m.fl., Skalmstrup Mølle, Feldingbjerg Beliggende: Nr. Søbyvej 2 Sælger: Holger Pedersen Køber: Kasper Hedegaard Pedersen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 192 AK, Viborg Markjorder, lejl./anpart nr. 36 Beliggende: Broparken 6, 2 TH Sælger: Ulla Carstensen Køber: Jakob Sand Langeland Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 31 B, Viborg Markjorder Beliggende: Drosselvej 9 Sælger: Jette Hammer Andreassen m.fl. Køber: Jette Hansen og Villy Hansen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Viborg den Matrikel: 489 AL, Viborg Markjorder Beliggende: Katrinevænget 33 Sælger: Tina Jacobsen m.fl. Køber: Dorthe Johansen og Kenneth Nørgaard Nielsen Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 41, Stege Bygrunde Beliggende: Dybsbrostræde 18 Sælger: Karen Merete Berthelsen Køber: Pia Ølholm og Ervin Ølholm Købesum: 0 Ejd.værdi: S Anmeldt i Vordingborg den Matrikel: 2 A m.fl., Vindebæk By, Fanefjord Beliggende: Slotshavevej 14A Sælger: Bent Peter Larsen Køber: Henrik Niels Urtemand

197 STATSTIDENDE 197 Larsen Købesum: 0 Ejd.værdi: > Tvangsauktioner Fast ejendom S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 20 k, Åby by, Åby Åbyvej 138A -B 8230 Åbyhøj Nærværende beskrivelse af ejendommen er udarbejdet på baggrund af besigtigelse og tilgængelige offentlige oplysninger i BBR-ejermeddelelse, kommunalt ejendomsoplysningsskema og tingbog. Tinglyst areal 768 m², heraf vej 0 m². Bebygget areal på bygning nr. 1 iflg. BBR-ejermeddelelse 115 m², samlet boligareal 90 m². Tagetagen er ikke udnyttet. Garage 25 m². Bebygget areal på bygning nr. 2 iflg. BBR-ejermeddelelse 77 m², udnyttet tagetage med et areal på 57 m². Samlet boligareal 134 m². Ejendom totalrenoveret med fredelig beliggenhed i Åbyhøj. Ejendommen er opdelt i 2 selvstændige enheder, dels forhuset og dels baghuset. Ejendommen fremstår med vandskuret lyse ydervægge og tagdækning i sorte cementsten. Der henvises til tegningsmateriale vedlagt som bilag. Der er overalt anvendt fornuftige materialer. Ifølge en lejer er der stedse problemer med afløb til kloak. Der er udstedt påbud fra Århus Kommune - byrde tinglyst Der verserer lejesag med mindst en lejer. Se hertil bilag til salgsopstilling. Der henvises i øvrigt til intern notat, registrering på ejendommen den , ligeledes vedlagt salgsopstillingen. Generelt er der tvivl om bebyggelsesprocenten er overholdt. Der er i øvrigt forsøg på at opdele ejendommen i ejerlejligheder, men dette er endnu ikke tilendebragt. Problemer med lovliggørelse af facade. Formentlig ulovlig indrettet flere steder. Der henvises i øvrigt til panthaverregnskab. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest AGG Ejendomme ApS u/konkurs v/ kurator adv. Ole Clausen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) AGG Ejendomme ApS u/konkurs v/ kurator adv. Ole Clausen LETT Advokatfirma Jernbanegade Kolding Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Århus Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 09:00 Retten i Århus, retssalen Kannikegade 16, 1 tv 8000 Århus C Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") LETT Advokatfirma v/advokat Jesper Knudsen Jernbanegade Kolding Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Århus Rekvirering af salgsopstilling LETT Advokatfirma v/advokat Jesper Knudsen Jernbanegade Kolding Tlf.nr.: Retskreds Århus Sagsnummer: AS 99-3/2009 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 8 dd, Over Hornbæk by, Hornbæk Carl Nielsens Vej 5 Over Hornbæk 8920 Randers NV Tinglyst areal: 942 m². Ubebygget grund. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Riccardo Arman Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers C Telefon

198 STATSTIDENDE 198 Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Randers, Klostergade 2, 8900 Randers Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 13:00 Retten i Randers Retssal H Nørregade 1, Randers C Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers C Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Randers, Fogedretten, Klostergade 2, 8900 Randers Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers C Tlf.nr.: Retskreds Randers Sagsnummer: /2008 Ekstra bemærkninger Der henvises iøvrigt til internettet: Ny auktion. Bud på 1. auktion: kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 14 ff, Frederiksberg Lejlighedsnr.:1 Ærøvej 7, st tv 2000 Frederiksberg Areal udgør ifølge tingbogen 69 m². 3- værelses lejlighed beliggende i pudset murstensejendom fra Ejendommen har termovinduer, sort tagpaptag og dørtelefon. Lejligheden indeholder stue, 2 værelser, køkken og badeværelse. Der er parketgulve i værelserne og vægge og døre er hvidmalede. Køkkenet har linoleumsgulv og der var følgende hvidevarer: Keramisk komfur (Gorenje) + køleskab og fryser (Elto). Badeværelset er meget lille og med hvide fliser. Her er toilet og bad. Opvarmning: Fjernvarme. Fordelingstal: 1/24. Lejligheden er udlejet. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Steen Hillestrøm Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokatfirmaet Horten Ved Stranden København K Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Advokatfirmaet Horten Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 13:00 Retten på Frederiksberg Retssal J Blegdamsvej 6, København N Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokatfirmaet Horten Ved Stranden København K Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten samt rekvirenten Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Horten Ved Stranden København K Tlf.nr.: Retskreds Frederiksberg Sagsnummer: AS nr /2008 Ekstra bemærkninger Ved en budsum på kr udgør kontantbehovet ca. kr Årlig bruttoudgift ca. kr Skattemæssigt underskud ca. kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 6 p, Hvam by, Hvam Thorsgade 1 Hvam 9620 Aalestrup Tinglyst areal: 1100 m². Pudset enfamiliehus i 2 etager opført i 1939 med bølgeeternittag og termoruder. Iflg. BBR-ejermeddelse: Bebygget areal: 115 m². Samlet boligareal: 230 m². heraf erhvervsareal på 60 m². Indeholder: Entre m. klinkegulv. Gæstetoilet. Badeværelse m. badekar og bruseniche. Stue. Soveværelse m. skab. Køkken/alrum m. komfur mrk.

199 STATSTIDENDE 199 Beko, emhætte mrk. Elektrolux, opvaskemaskine mrk. Bosch SMS værelser, 2 depotrum, værksted m. køle/fryseskab, vaskerum m. komfur mrk. Voss, vaskemaskine mrk. Zanussi Electronic, vaskemaskine mrk. Gorenje. Ejendommen opvarmes ved fjernvarme, der er defekt. Carport på 28 m² opført i Træbeklædt med built up tag. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Martin Østergaard Hytting Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers C Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Viborg, Klostermarken 10, 8800 Viborg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 13:00 Retten i Viborg Retssal H Klostermarken Viborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers C Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Viborg Sct. Mathias Gade 17, 1, 8800 Viborg Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Lou & Partnere Østergrave Randers C Tlf.nr.: Retskreds Viborg Sagsnummer: /2008 Ekstra bemærkninger Der henvises iøvrigt til internettet: Ny auktion. Bud på 1. auktion: kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mb, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 pv, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mh, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 nu, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mi, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 pæ, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mk, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dom-

200 STATSTIDENDE 200 merkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mm, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 qa, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 nq, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 qp, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 np, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 ms, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mu, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 qf, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 ne, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 mø, Skævinge By, Skævinge Baunetoften Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 lz, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 ls, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 km, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 pd, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge

201 STATSTIDENDE 201 Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 kk, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 kd, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 oy, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 le, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 9 pi, Skævinge By, Skævinge Baunehøjen Skævinge Matr. nr. 9 mb og 9 pv - Baunetoften 3, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 84 m² samt 6 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stort opholdsrum samt værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr. 875,00. Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 mh - Baunetoften 15, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 103 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stort opholdsrum samt værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr. 875,00. Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 nu - Baunetoften 16, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 114 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stor repos med adgang til soveværelse og værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr. 875,00. Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 mi og 9 pæ - Baunetoften 17, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 110 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 133 m² og 5 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, grovkøkken/viktualierum, badeværelse, stue og køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stor repos med adgang til soveværelse og 2 mindre værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr. 875,00. Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr

202 STATSTIDENDE 202 Matr. nr. 9 mk - Baunetoften 19, består ifølge BBR af 3 værelser (det ene værelse ses opdelt i 2 mindre), der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 114 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og 2 værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 mm og 9 qa - Baunetoften 23, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 91 m² samt 5 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stort opholdsrum samt værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 nq og 9 qp - Baunetoften 24, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 110 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 137 m² og 5 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, grovkøkken/viktualierum, badeværelse, stue og køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og 2 mindre værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 np - Baunetoften 26, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 125 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 ms - Baunetoften 35, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 92 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 mu og 9 qf - Baunetoften 39, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 110 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 134 m² samt 5 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse stue og køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til 3 værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 ne - Baunetoften 46, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 131 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af

203 STATSTIDENDE 203 forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 mø - Baunetoften 51, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 110 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 152 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, grovkøkken/viktualierum, badeværelse, stue og køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stor repos med adgang til soveværelse og 2 mindre værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 lz - Baunehøjen 6, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 118 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stort opholdsrum samt værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 ls - Baunehøjen 18, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 110 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 179 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, grovkøkken/viktualierum, badeværelse, stue og køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og 2 mindre værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 km og 9 pd - Baunehøjen 21, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 84 m² og 5 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og 2 mindre værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 kk - Baunehøjen 25, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 115 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er stor repos med adgang til soveværelse og værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 kd og 9 oy - Baunehøjen 43, består ifølge BBR af 4 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 85 m² og 5 m² vej. Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og 2 mindre værelser. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr :

204 STATSTIDENDE 204 Kr , heraf grundværdi kr Matr. nr. 9 le og 9 pi - Baunehøjen 44, består ifølge BBR af 3 værelser, der alle anvendes til bolig. Rækkehusets areal ifølge BBR udgør 86 m². Ejendommen er opført i Ejendommens tinglyste areal udgør 115 m². Rækkehuset er lejet ud. Lejer betaler en månedlig husleje på kr ,51 med tillæg af fællesudgifter på kr. 12,50. Rækkehuset består i stueetagen af forentre, entre med trappe til 1. sal, badeværelse og kombineret stue/ køkken. Udgang fra stuen til egen, mindre have. På 1. sal er repos med adgang til soveværelse og værelse. Rækkehuset har termovinduer. Det kvartårlige grundejerforeningsbidrag udgør kr Lejlighedernes offentlige ejendomsværdi pr : Kr , heraf grundværdi kr Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Sydjysk Totalbyg A/S under konkurs Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Sydjysk Totalbyg A/S under konkurs v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin Amerika Plads København Ø Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Advokat Andreas Kærsgaard Mylin Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 09:30 Retten i Hillerød Søndre Jernbanevej 18B, 3 Mødelokale Hillerød Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Plesner Advokatfirma Att.: Helle Grothe Amerika Plads København Ø Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Hillerød Rekvirering af salgsopstilling Plesner Advokatfirma Att.: Helle Grothe Amerika Plads København Ø Tlf.nr.: Retskreds Hillerød Ekstra bemærkninger Salgsopstillingerne med bilag og billeder kan endvidere ses på Rettens sagsnummer: AS 281/2008; AS 282/2008; AS 283/2008; AS 284/2008; AS 285/2008; AS 286/2008; AS 287/2008; AS 288/2008; AS 289/2008 AS 290/2008; AS 291/2008; AS 292/2008; AS 293/2008; AS 294/2008; AS 295/2008; AS 296/2008; AS 297/2008 og AS 298/2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 14 bo, Utterslev, København Svanevej København NV Ejendommen beliggende Svanvej 14-16, 2400 København, der er en udlejningsejendom opført i 1986, er opført med ydermure i røde mursten, og ejendommen består af 4 etager samt kælder. Endvidere er der en garage opført i 1989 med et bebygget areal på 54 m². Ejendommen er delvis udlejet til kontor, butik og lager, og det samlede erhvervsareal udgør ifølge BBR-registeret 2630 m². Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Beskrivelsen er baseret på oplysninger fra BBR-registeret samt egen besigtigelse. Det tinglyste areal udgør m², heraf vej 298 m². Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Anders Horsbøl under konkurs Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Konkursboet efter Anders Horsbøl v/advokat Johnny H. Madsen Lille Torv Århus C Telefon Fax Journalnr /emd Auktionsbekendtgører

205 STATSTIDENDE 205 Advokat Søren Lyager Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:00 Retten på Frederiksbjerg Retssal G Blegdamsvej København N Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Søren Lyager Delacour Dania Advokatfirma Lille Torv Århus C Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Fogedretten på Frederiksberg, Tvangsauktionsafdelingen, Howitzvej 32, 2000 Frederiksberg Rekvirering af salgsopstilling Advokat Søren Lyager Delacour Dania Advokatfirma Lille Torv Århus C Tlf.nr.: Retskreds Frederiksberg Sagsnummer: AS 6-346/2008 Ekstra bemærkninger Auktionen er omberammet fra den kl S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 11 x, Mou by, Mou Kærsholmvej Storvorde Ejendommen er et parcelhus i to etager. Ejendommen er et murstenshus, opført i 1943 og beliggende i landlige omgivelser. Stueetagen består af en entre, stue, et mindre badeværelse samt køkken indeholdende komfur, køleskab, opvaskemaskine og en mindre fryser. Overetagen består af 2 værelser og en mindre trappeafsats. Taget er af eternit, og er efter ejerens oplysninger utæt enkelte steder. Huset opvarmes med fjernvarme. Vandforsyning sker via privat alm. vandværk. El-installationerne virker efter det oplyste kun i stuen, og der må påregnes nogen renovering. Ejendommens tinglyste areal udgør ifølge tingbogen 920 m². Det samlede boligareal udgør i h.t. BBR 97 m², heraf udgør udnyttet tagetage 40 m². Hertil kommer et udhus på 24 m². Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Jette Morell Nielsen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Jesper Møller Algade Aalborg Telefon Fax Journalnr JM/rh Auktionsbekendtgører Retten i Aalborg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:45 Retten i Aalborg, Fogedretten Badehusvej Aalborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Jesper Møller Algade Aalborg Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Aalborg, Fogedretten Rekvirering af salgsopstilling Advokat Jesper Møller Algade Aalborg Retskreds Aalborg Sagsnummer: AS /2008 Ekstra bemærkninger 2. auktion. Højeste bud på 1. auktion var kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 20 df, Kjellerup by Vestergade Kjellerup Ejendommen er en beboelses- og forretningsejendom beliggende i Vestergade i Kjellerup. Tinglyst areal 404 m², heraf vej 0 m². Ejendommen er opført i mursten og har tagdækning af fibercement. Ejendommen er opført i 1902 og er væsentlig ombygget i Ejendommens bebyggede areal udgør 185 m² og har et samlet bygningsareal på 328 m². Udnyttet areal af tagetage udgør ifølge BBR, 67 m². Kælder 32 m². Samlet boligareal i bygningen 210 m². Samlet erhvervsareal 185 m². Erhvervsarealet i gadeplan er udlejet til børnetøjsbutik. Lejer disponerer endvidere over lager.

206 STATSTIDENDE 206 Der forefindes en garagebygning af ældre dato. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Beboelsesdelen, består af to særskilte plan. På 1. sal er der 3 stuer, 1 køkken og et toilet med bad. Der er adgang til tagterrasse. På 2. sal, som man har adgang til via trappeopgang, forefindes 4 værelser og 1 toilet. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Konkursboet Palle Høgfeldt v/kurator advokat Ole Krabbe Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Konkursboet Palle Høgfeldt v/kurator advokat ole Krabbe Amaliegade 45, Silkeborg Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Advokat Ole Krabbe Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:30 Retten i Viborg Retssal H Klostermarken Viborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Ole Krabbe Amaliegade 45, Silkeborg Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Viborg, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirering af salgsopstilling Advokat Ole Krabbe Amaliegade 45, Silkeborg Tlf.nr.: Retskreds Viborg Sagsnummer: AS /2008 Ekstra bemærkninger Salgsopstilling kan ses på www. tvangsauktioner.dk S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 33 a, Hjembæk by Hjembæk Hørløkkevej Jyderup Tinglyst areal 1779 m², heraf vej 11 m². 3 længet landvilla opført i 1900 i mursten, fortrinsvis pudset. Bølgeeternittag. Bygning 1 på 101 m², udnyttet areal af tagetage 110 m². Samlet boligareal 211 m² indeholder entre med klinkegulv, trappe til 1. sal. Køkken med elementer i hvidt bøgelook. Klinkegulv. El-vandvarmer. Badeværelse med dampkabine. Soveværelse med laminatgulv og gipsloft. Hvidmalede døre På 1. sal stor stue åbent til kip. Gipsvægge og loft med spots. Garage på 50 m² med aluport. Bygning 2 på 143 m² udnyttet areal af tagetage 38 m², samlet boligareal 56 m² indeholder entre med klinkegulv, forstue med trappe til 1. sal. Stor stue i åben forbindelse til køkken med hvide låger og mørk bordplade, gulvvarme. Plankegulve. Brændeovn. Udgang til udestue. Fra forstue udgang til bryggers med klinkegulv samt badeværelse med vaskebord, stort brusemodul og jacuzzi. På 1. sal repos, stort værelse med gipsloft og varmepumpe, toilet, yderligere 3 værelser med bøgelaminatgulv og gipsloft. Fra forstue adgang til stort rum/ værksted, uopvarmet samt adgang til stor hal/gildesal med åbent til kip. Støbt malet gulv. Intermistisk køkken med opvaskemaskine, køleskab og varmepumpe. Udgang til gård via stor terrassedør. Bygning 2 er udlejet. Der er foretaget istandsættelser og forbedringer overalt, alt dog ikke færdiggjort. Stor gårdsplads belagt med små fliser. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Linda Breining & Erling Breining Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Svend Raether Forum Advokater Havnevej Roskilde Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Holbæk Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 09:00 Retten i Holbæk mødelokale 5 Smedelundsgade Holbæk Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Svend Raether Forum Advokater Havnevej Roskilde Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

207 STATSTIDENDE 207 Retten i Holbæk Rekvirering af salgsopstilling Advokat Svend Raether Forum Advokater Havnevej Roskilde Tlf.nr.: Retskreds Holbæk Sagsnummer: /2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 53, Fole Ejerlav, Fole Præstegårdsvej Gram Tinglyst areal 659 m². Ifølge BBR : Bygning 1 : Fritliggende enfamilieshus, opført i Ydervæggene er røde teglsten og tagdækning med stråtag. Bebygget areal på 102 m² fordelt på 1 etage. Boligareal er på 102 m² fordelt på 3 værelser, 1 vandskyllende toilet, 1 badeværelse og køkken. Opvarmes ved hjælp af centralvarme fra eget anlæg med naturgas som opvarmningsmiddel. Bygning 2 : Garagebygning til 1-2 køretøjer. Opført i Bebygget areal er på 50 m². Opført i røde teglsten og med tagdækning af fibercement. Uden opvarmning, men med vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg. Bygning 3 : Udhusbygning. Opført i Bebygget areal er på 13 m². Opført i rød teglstens mur med tagdækning af stråtag. Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg og afløb til offentligt spildevandsanlæg. Fritliggende landsbyhus med central beliggenhed i mindre bysamfund. Ejendommens 2 bygningselementer består af beboelsesbygning, der er under påbegyndt renovering. Sammenbygget hermed er der en kombineret værksteds- og garagebygning. Ejendommen indeholder forrum, vinkelformet opholdsstue med lavt loftshøjde, forsynet med nyetableret gulvvarmeanlæg og brændeovn. Køkken af ældre dato, badeværelse som ikke er funktionsdygtig, bryggersrum samt 2 sammenhængende soverum. Ejendommen er beliggende på grundareal, der skal nyanlægges. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Allan Holst Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Phønix Invest A/S c/o Fair Finans A/S Søndergade Århus C. Auktionsbekendtgører Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København Ø. Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:00 Retten i Sønderborg, Retssal 8 Stationsvej Sønderborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Valdal Advokatfirma Advokat Kresten M. Valdal Øster Allé København Ø. Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Sønderborg, Stationsvej 10, 6400 Sønderborg Rekvirering af salgsopstilling Retskreds Sønderborg Sagsnummer: AS 6-384/2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 11 gg, Sdr. Kongerslev by, Sdr. Kongerslev Lejlighedsnr.:1 Gartnervænget Kongerslev Areal ifølge tingbogen 101 m². Rækkehuset er udstykket som en ejerlejlighed (boligareal 92 m² og redskabsrum 9 m²) med et fordelingstal på 1/2. Rækkehus, ifølge BBR-registeret opført i Ydervægge er opført i røde mursten, og taget er tækket med eternit. Indeholder gang, køkken, stue m/udgang til terrasse, tre værelser samt badeværelse. Ved rækkehuset er opført en garage/udhus med et skønnet areal på ca. 30 m². Opvarmes med fjernvarme og forsynes med vand fra fælles, privat vandværk. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Preben W. Pedersen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Karsten Olsen v/advokat Mogens Hebbelstrup

208 STATSTIDENDE 208 Dommerhaven Terndrup Telefon Fax Journalnr. B Auktionsbekendtgører Retten i Aalborg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:30 Retten i Aalborg, Fogedretten Badehusvej 17, 1. sal rum Aalborg Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Mogens Hebbelstrup Dommerhaven Terndrup Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Aalborg Rekvirering af salgsopstilling Advokat Mogens Hebbelstrup Dommerhaven Terndrup Tlf.nr.: Retskreds Aalborg Sagsnummer: AS /2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 4 ar, Lumsås by, Højby Nordre Strandvej Nykøbing Sj. Areal iflg. tingbogen 2831 m². Strandbeskyttelsesareal 36 m². Sommerhusejendom beliggende i gammelt veltilplantet plantageområde tæt på stranden. Sommerhuset er opført i træ med tag af tagpap. Ejendommen består af en hovedbygning og et anneks. Bebygget areal iflg. BBR 45 m². Areal af udhus i bebygget areal iflg. BBR 12 m². Indeholder køkken/alrum, værelse, soveværelse samt badeværelse med toilet og bruseniche. I vinklen mellem værelserne og køkken/alrummet er der en meget stor træterrasse. I naturlig tilknytning til hovedbygningen ligger der op til den store terrasse en anneksbygning som i den ene ende rummer et værksted med støbt gulv, og i den anden ende et gæstesoveværelse med dobbeltseng. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Lars Schjødt Hansen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Sparekassen Lolland v/advokat Jeppe Søndergaard Torvet Maribo Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:30 Retten i Holbæk Mødelokale 5 Smedelundsgade Holbæk Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Jeppe Søndergaard Torvet Maribo Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Holbæk, Smedelundsgade 16, 4300 Holbæk Rekvirering af salgsopstilling Retten i Holbæk Smedelundsgade Holbæk Tlf.nr.: Retskreds Retten i Holbæk Sagsnummer: AS /2008 Ekstra bemærkninger Salgsopstillingen kan ses på S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 4 d, Kongstrup by, Ågerup Lejlighedsnr.:1 Roskildevej 285A 4390 Vipperød Tinglyst areal 102 m². Ejerlejlighed udstykket fra moderejendom nr opført i 1780 med væsentlig om/ tilbygning i Ydervægge mursten, gulpudset med rødt decratag og hvidt træværk. Sprossede termovinduer. Indeholder entre med lyst klinkegulv, stue med loftbjælker, laminatgulv. Køkken med spiseplads og trappe til 1. sal. Hvide elementer, mørk bordplade. Badeværelse med brus, hvide klinker og hvide skabe. Værelse med laminatgulv. på 1. sal stort værelse med udgang til altan i gavl, laminatgulv, gipsskråvægge. Åbent til kip med fritlagte hanebånd. Stue med adgang til rum med adgang vis skunkrum. Gulv-

209 STATSTIDENDE 209 varme overalt. Flisebelagt lille gård og mindre træskur. Fordelingstal 12/100. Fællesudgifter incl.varme pr.md. kr Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Lilli Højlund Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Advokat Svend Raether Forum Advokater Havnevej Roskilde Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten i Holbæk Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 09:00 Retten i Holbæk mødelokale 5 Smedelundsgade Holbæk Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Svend Raether Forum Advokater Havnevej Roskilde Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Holbæk Rekvirering af salgsopstilling Advokat Svend Raether Forum Advokater Havnevej Roskilde Tlf.nr.: Retskreds Holbæk Sagsnummer: /2008 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 12 ep, Århus Markjorder Lejlighedsnr.:12 Tage-Hansens Gade 15, 3 th 8000 Århus C. Ejendommen, der er en ejerlejlighed, har tidligere været anvendt til udlejning. Ifølge BBR-ejermeddelelse udgør lejlighedens areal 78 m². Efter Geopartners opmåling af ejendommen er fremkommet følgende areal: Bolig 74 m² og andel af fælles trapperum 4 m² i alt 78 m². Lejligheden der er beliggende på 3. sal indeholder 3 værelser, køkken og badeværelse. Af hårde hvidevarer er der følgende: komfur m/ovn og 4 kogeplader (mrk. Gorenje), køleskab m/fryser (mrk. Indesit) og emhætte (mrk. Blomberg). Areal ifølge tingbogen 73 m² med fordelingstal 65/995. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Konkursboet Ivan Lyngby Nielsen Filipsson Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Konkursboet Ivan Lyngby Nielsen Filipsson v/kurator, adv. Tom Jensen Kaalund & Partnere Vestergade Silkeborg Telefon Fax Journalnr TJ/ks Auktionsbekendtgører Retten i Århus Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:00 Retten i Århus Retssalen Kanniekegade 16, 1 tv 8000 Århus C. Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Kurator, advokat Tom Jensen Kaalund & Partnere Vestergade Silkeborg Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Kurator, advokat Tom Jensen og Retten i Århus Rekvirering af salgsopstilling Kurator, advokat Tom Jensen Kaalund & Partnere Vestergade Silkeborg Tlf.nr.: Retskreds Århus Sagsnummer: AS 99-5/2009 Ekstra bemærkninger Ejendommen fremvises onsdag den kl Der verserer en huslejenævnssag ved Huslejenævnet i Århus Kommune.

210 STATSTIDENDE 210 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 13 l, Voer by, Voer Voer Gade 10 Voer 8950 Ørsted Moderniseret hus - Norddjursland. Totalt moderniseret mindre hus beliggende i landsbyen Voer ca. 6 km fra Ørsted på Norddjursland. Det samlede boligareal i ejendommen udgør 122 m² iflg. BBR-ejermeddelelsen. Ejendommen har udnyttet tagetage. Grundareal udgør iflg. tingbogen 369 m², heraf vej 0 m². Indeholder: Forgang med nyt klinkegulv samt opgang til 1. sal, stort nyt køkken, stue med trægulv samt nyt badeværelse med bruseniche og klinkegulv. 1. sal indeholder stor repos/ stue, godt værelse samt soveværelse. Huset er beliggende på mindre grund med carport samt lille udhus. Ejendommens tag er malet skiffertag. Udstyr: Køleskab, fryser, emhætte, glaskeramisk kogeplade, ovn. Ejendommen opvarmes via oliefyr. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Annette Marie Davidsen og Meyer Tom Davidsen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Realkredit Danmark Åboulevarden Århus C Journalnr Auktionsbekendtgører Advokatfirmaet Zacher & Andersen Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 14:00 Domhuset Retssal H Nørregade 1, Randers C Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokatfirmaet Zacher & Andersen Aagade 2 A 8500 Grenaa Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Advokatfirmaet Zacher & Andersen Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Zacher & Andersen Aagade 2 A 8500 Grenaa Tlf.nr.: Retskreds Randers Sagsnummer: AS /2008 Ekstra bemærkninger 2. auktion. Budsum på 1. auktion udgør kr S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 1 d, Ullerup by, Heltborg Gøggårdsvej Hurup Thy Ejendommens areal ifølge tingbogen er 784 m². Fritliggende beboelsesejendom under ombygning opført i vandskurede gulkalkede mursten med eternittag bygget i 1920 og væsentlig om- eller tilbygget i 1984 beliggende tæt ud mod mindre bivej med en storstået udsigt over landskabet. Huset er under en gennemgribende omforandring. Huset er på 178 m², hvoraf 76 m² udgør udnyttet tagetage. Arealer og årstal er i henhold til BBR-ejermeddelelse. Huset er indrettet med forgang med skorsten og klinkegulv, badeværelse med nyt hvidt inventar og stor bruseniche, køkken med lyst inventar fra Skab Selv, keramisk kogeplade mrkt. Zanussi, emhætte mrkt. Electrolux, indbygget køleskab mrkt. Electrolux, indbygningsovn mrkt. Voss, indbygget opvaskemaskine mrkt. AEG. Der forefindes et stort bryggers og fyrrum med utilsluttet fastbrændselsfyr. Bryggers og fyrrum er isoleret, men de mangler vægbeklædning og loftsbeklædning. Fra køkkenet er der via en stor bue adgang til stue med stor karnap ud mod haven. I stuen er der støbte gulve. Der er indlagt nye el-installationer overalt bortset fra badeværelset. Fra køkkenet er der via en trappe fra Sydthy Trapper adgang til ejendommens 1. sal, der indeholder et stort opholdsrum, 1 værelse og et pulterrum med el-måler og 2 stk. TV-antenner. Der er endvidere et gavlværelse under ombygning. Der er parketgulve på ejendommens 1. sal. Der er nye plasticvinduer med termoruder og nye døre fra Hvidbjerg Vinduer. Der er endvidere nye døre indvendig. Ved besigtigelsen forefandtes renovationsstativ.

211 STATSTIDENDE 211 Vandforsyningen sker fra privat alment vandforsyningsanlæg, og afløb sker til mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. Der foreligger byggetilladelse til opførelse af garage m.v. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Klaus Madsen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Realkredit Danmark Åboulevarden Århus C Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Advodan Thisted, Frederiksgade 14, 7700 Thisted Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:30 Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted Skovgade Thisted Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") ADVODAN Thisted Frederiksgade Thisted Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten i Holstebro, Afdelingskontoret i Thisted, Skovgade 30, 7700 Thisted Rekvirering af salgsopstilling Advodan Thisted Frederiksgade Thisted Tlf.nr.: Retskreds Holstebro Sagsnummer: AS 10D-17/2009 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 1283, Brønshøj, København Annebergvej 22, Brønshøj Tvangsauktion over anpart nr. 1 af matr. nr Brønshøj, København. Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: Bygning opført i Bebygget areal for bygningen 103 m². Samlet bygningsareal 298 m². Antal etager (ekskl. tagetage og kælder). Kælderens samlede areal 103 m². Samlet boligareal i bygningen 195 m². Antal beboelseslejligheder med eget køkken 2. Samlet erhvervsareal i bygningen 23 m². Areal, som hverken benyttes til bolig eller erhverv 68 m². Ved besigtigelsen den kan følgende oplyses: Annebergvej 22, 1. sal: Entré hvor der er indgang til en stor stue som ligger ud til Annebergvej. Køkken med spiseplads, komfur af mærket Vølund, opvaskemaskine Miele af ældre dato, køle/frys af mærket Siemens. Der er 2 værelser hvor det ene har udgang til altan. Badeværelse med toilet og bruser. Lejligheden trænger generelt til istandsættelse. Dorrit Petersen, som bor på 2. sal, har oplyst over for rekvirenten, at der hører et kælderrum samt 1 loftsrum til hver lejlighed. Haven langs huset tilhører Lis Kamper, mens haven bag huset hører til 2. salen. Erhvervslejemålet er udlejet til Jolly Brusebad, der ifølge Dorrit Petersen har opsagt deres lejemål pr Tinglyst areal for hele ejendommen 473 m², heraf vej 164 m². Ejendomsværdi for så vidt angår grundværdien gælder for hele ejendommen. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Lis Kamper Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Nykredit Realkredit A/S v/advokat Zygmunt Auster Amerika Plads København Ø Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten på Frederiksberg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:00 Retten på Frederiksberg Retssal G Blegdamsvej København N Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten på Frederiksberg, Blegdamsvej 6, 2200 København N Rekvirering af salgsopstilling Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads 37

212 STATSTIDENDE København Ø Tlf.nr.: Retskreds Frederiksberg Sagsnummer: 6-203/2008 Ekstra bemærkninger Ved besigtigelse af ejendommen bedes evt. interesserede henvende sig til sagsbehandler Gitte Donkild på tlf eller pr. mail: S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 1011, Utterslev, København Lejlighedsnr.: 69 Peter Ipsens Vej 3, København NV Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: Bygning opført i Samlet areal 35 m². Antal værelser 1 samt badeværelse. Ved besigtigelse den kan følgende oplyses: Lejligheden er beliggende tæt på Nørrebro. Der er fjernvarme i ejendommen samt fællesvaskeri og kælderrum. Indretning: Lejligheden indeholder en entré med plads til overtøj. Fra entreen er der adgang til et badeværelse hvor der er brus samt vaskemaskine af mærket AEG. Stuen har en størrelse hvor der er et amerikansk køkken med skabsplads. Ingen hårde hvidevarer, der er værd at gemme på. Lejligheden stod delvis tom og ryddet for møbler. Tinglyst areal 29 m². Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Mohammad Zaffar Ali Jawald Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Nykredit Realkredit A/S v/advokat Zygmunt Auster Amerika Plads København Ø Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten på Frederiksberg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 10:30 Retten på Frederiksberg Retssal G Blegdamsvej København N Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten på Frederiksberg, Blegdamsvej 6, 2200 København N Rekvirering af salgsopstilling Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Tlf.nr.: Retskreds Frederiksberg Sagsnummer: 6-204/2008 Ekstra bemærkninger Ved besigtigelse af ejendommen bedes evt. interesserede henvende sig til sagsbehandler Gitte Donkild på tlf eller pr. mail: gdo@plesner.com. Ved en budsum på eksempelvis kr ,00 udgør kontantbehovet kr ,37. Kontantbehovet er ekskl. omkostninger til advokat og øvrige rådgivere. De årlige bruttoudgifter inkl. skatter, afgifter og fællesudgifter ca. kr ,60 og det skattemæssige overskud udgør ca. kr ,00. Ejendomsværdiskat udgør kr ,00, beregnet i forhold til vurdering pr som følge af aktuelt skattestop. Forbeholdes for evt. stigning som følge af ændring af skattestop. S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 3004, Vanløse, København Lejlighedsnr.: 7 Arnestedet 19, 3 tv 2720 Vanløse Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: Bygning opført i Samlet areal 65 m². Der er 3 værelser samt køkken og badeværelse. Ved besigtigelse den kan følgende oplyses: Område: Beliggende på sidevej til grænsen til Frederiksberg. Der er få hundrede meter til Jernbane Allé med gode indkøbsmuligheder samt Metroen. Tæt ved Grøndals Parken samt Damhussøen. Ejendom: Gulstensejendom fra 1935 med tegltag, dørtelefon og fjernvarme. Der er brugsret til fælles vaske-, tørre- og cykelkælder og brugsret til eget kælderrum. Indretning: Lejligheden består af en entré med adgang til et pænt stort køkken, med gaskomfur og ovn af mærket SMEG. Køle/frys af ukendt fabrikat, men nyere. Emhætte af mærket Gorenje. Fra entreen er der

213 STATSTIDENDE 213 udgang til et pænt nyere badeværelse med lyse klinker og bruser. Derudover er der 2 værelser samt en stue, der alle har afhøvlede gulve. Tinglyst areal 60 m². Fordelingstal 60/746. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Ejendomsselskabet af 1926 ApS Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Nykredit Realkredit A/S v/advokat Zygmunt Auster Amerika Plads København Ø Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten på Frederiksberg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 14:00 Retten på Frederiksberg Retssal G Blegdamsvej København N Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten på Frederiksberg, Blegdamsvej 6, 2200 København N Rekvirering af salgsopstilling Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Tlf.nr.: Retskreds Frederiksberg Sagsnummer: 6-352/2008 Ekstra bemærkninger Ved besigtigelse af ejendommen bedes evt. interesserede henvende sig til sagsbehandler Gitte Donkild på tlf eller pr. mail: gdo@plesner.com. Ved en budsum på eksempelvis kr ,00 udgør kontantbehovet kr ,99. Kontantbehovet er ekskl. omkostninger til advokat og øvrige rådgivere. De årlige bruttoudgifter inkl. skatter, afgifter og fællesudgifter ca. kr ,79 og det skattemæssige overskud udgør ca. kr ,00. Ejendomsværdiskat udgør kr ,00, beregnet i forhold til vurdering pr som følge af aktuelt skattestop. Forbeholdes for evt. stigning som følge af ændring af skattestop. S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 8 eo, Lille Værløse by, Værløse Fiskebækvej Værløse Fritliggende enfamilieshus opført i 1957 i gasbeton pudset med marmorpuds. Bebygget areal for bygningen udgør 83 m². Grundareal m², heraf vej 0 m². Ejendommen indeholder mindre spisekøkken med hvidt køleskab af mærket Whirlpool og ældre komfur af ukendt mærke, stue med trælofter, to kamre/værelser, et soveværelse samt ældre bad/toilet. Overdækket terrasse. Fuld kælder under ejendommen. Toilet og værksted i kælderen. Desuden vaskemaskine af mærket Vølund i kælderen. Garage, ifølge ejer på ca. 40 m², opført i gasbeton. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr Skødehaver ifølge tingbogsattest Jørgen Houlberg Jensen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Skattecenter Ballerup v/advokatfirmaet Ulrik Møller Centrumgaden Ballerup Auktionsbekendtgører Retten i Lyngby Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 11:00 Retten i Lyngby Retssal 3.6, 3. sal, fløj 1 Lyngby Hovedgade Kongens Lyngby Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokatfirmaet Ulrik Møller Centrumgaden Ballerup Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten Lyngby Rekvirering af salgsopstilling Advokatfirmaet Ulrik Møller Tlf.nr.: Retskreds Lyngby Sagsnummer: AS 7-277/2008

214 STATSTIDENDE 214 S Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført. Ejendom Matr. nr. 2 q, Husum, København Bygningsnr.: 131 Lejlighedsnr.: 24 Frederikssundsvej 346, Brønshøj Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: Bygning opført i Samlet areal 35 m². Antal værelser 1 med køkken samt bad og toilet. Ved besigtigelse den kan følgende oplyses: Indretning: Lejligheden indeholder en entré med plads til overtøj. Fra entreen er der adgang til et badeværelse hvor der er bruser, stuen har en størrelse hvor der er et amerikansk køkken med skabsplads, samt et køleskab af mærket Bauknecht. Tinglyst areal 28 m². Fordelingstal iflg. tingbogen 37/3901. Ejendomsværdi Pr kr , heraf grundværdi kr. 0. Skødehaver ifølge tingbogsattest Cilla Ring Petersen Begæreren af auktionen (Rekvirenten) Nykredit Realkredit A/S v/advokat Zygmunt Auster Amerika Plads København Ø Telefon Fax Journalnr Auktionsbekendtgører Retten på Frederiksberg Dato, tid og sted for afholdelse af auktion kl. 14:30 Retten på Frederiksberg Retssal G Blegdamsvej København N Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger") Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos Retten på Frederiksberg, Blegdamsvej 6, 2200 København N Rekvirering af salgsopstilling Advokat Zygmunt Auster Att.: Gitte Donkild Amerika Plads København Ø Tlf.nr.: Retskreds Frederiksberg Sagsnummer: 6-241/2008 Ekstra bemærkninger Bygning på fremmed grund. Ved besigtigelse af ejendommen bedes evt. interesserede henvende sig til sagsbehandler Gitte Donkild på tlf eller pr. mail: gdo@plesner.com. Ved en budsum på eksempelvis kr ,00 udgør kontantbehovet kr ,51. Kontantbehovet er ekskl. omkostninger til advokat og øvrige rådgivere. De årlige bruttoudgifter inkl. skatter, afgifter og fællesudgifter ca. kr ,00, og det skattemæssige overskud udgør ca. kr ,00. Ejendomsværdiskat udgør kr ,00, beregnet i forhold til vurdering pr som følge af aktuelt skattestop. Forbeholdes for evt. stigning som følge af ændring af skattestop. > Øvrige retslige kundgørelser Andre forkyndelser S Forkyndelse af udsættelsesforretning Den for hvem forkyndelse sker (navn og sidst kendte adresse) Mark Paulsen Meddelelse Ovennævnte er den af fogeden i Kolding udsat fra adressen Grønvang 1, 2. th., 6580 Vamdrup. Bohavet opmagasineres i magasin af Politiet i Kolding på udsattes regning og risiko. Da det ikke er lykkedes at fremskaffe oplysninger om udsattes nuværende opholdssted, tilkendegives det herved, at såfremt bohavet ikke er afhentet senest 14 dage fra offentliggørelsen i Statstidende, vil det blive solgt ved offentlig auktion eller destrueret uden yderligere varsel. Underskriver Politiet i Kolding, den

215 STATSTIDENDE Meddelelse - S Indkaldelse til generalforsamling 215

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Gerlev Open. Bane. Total indv. Placering indv. # Navn: Klub: 1 2 3 21 Kjeld Hansen Gerlev 29 29 25 83 1 Nr- 1. 102 Annelise Andersen Gerlev 28 27 29 84 2 Nr- 1. 53 Tage Bang Gerlev 28 27 31 86 3 Nr. 2. 41 Jytte Rasmussen Gerlev 27 30 30 87 4 Nr. 2 15 Henning Rasmussen

Læs mere

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 28-29-30 August 2015 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 779 21 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Anja Jensen Fidelitas D.Ke.F. 778 17 Bedste Dame

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Vi gør opmærksom på, at der er tale om en personlig udpegelse som advokat, hvorfor det er den konkrete advokat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Krista Hansen Skodborg K 59 48 61 62 48 75 77 65 68 67 275 352 323 1 Dorte Haumann Øster Lindet K 75 62 57 65 57 75 68 71 66 64 269 344 326 2 Lene Fuglsig Øster Lindet K 73 67 68 58 58 71 64 70 64 74 269

Læs mere

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe

Opgjort pr Oksenvad Friheden Skodborg Jels Øster Lindet Lerte Antal spiller 4 ude af 5 udekampe Albert Madsen Friheden M 78 81 79 74 64 64 76 75 68 86 305 305 369 40 Alfred Knudsen Friheden M 79 79 #NUM! #NUM! Anton Mosegaard Friheden M 76 76 66 66 67 72 #NUM! 139 #NUM! Bente Griepentrog Friheden

Læs mere

Puljevinderfinale 2019

Puljevinderfinale 2019 2 Ole W Jørgensen Assentoft 36 35 39 0 110 81 4 Leif Pedersen Assentoft 34 31 36 0 101 32 6 Henry Jensen Assentoft 37 33 36 0 106 62 8 Grethe B Jørgensen Assentoft 38 39 36 0 113 95 430 20 25 Esben Videbæk

Læs mere

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

C 3 C Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 07-8 06-7 0-6 Per Frederiksen Vilhelm Christiansen Hobro BK / BK Nord Anne Schousboe Jes Bank BK Nord Jørgen Solsig Nielsen Jørgen H. Mellergaard BK 97, Hjørring / BK Nord Michael Matthiesen

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub

Opstartstævne 2018 Navn: Klub: Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub Opstartstævne 2018 Bane Navn: Klub: 1 2 3 Total Placering Ellen Bertelsen Østerild Seniorclub 35 30 34 99 Viggo Bertelsen Østerild Seniorclub 36 29 37 102 201 Ole Jensen Dronninglund krolf klu 31 35 32

Læs mere

Jubilæumsstævne 2019

Jubilæumsstævne 2019 0 k Astrid Madsen Karup / Kølvrå 31 31 29 0 91 1 1 k Aase M Jensen Randers Krolf 29 34 34 0 97 11 2 k Margrethe Winther Gerlev Krolf 33 34 31 0 98 16 k Krista Andersen Karup / Kølvrå 34 29 35 0 98 16 k

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2019-07. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august

Strandstævne Rømmø 25. august M1 Pulje 1 Bane 1-2 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Varde 1: XXX Kurt R. Kristiansen Jes Jensen Horne IF 2: XXX Anne Marie Jensen Finn K. Nielsen Vesterhede 3:

Læs mere

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3

Strandkrolf. Bane. Placering indv. Total indv. # Navn: Klub: 1 2 3 7 Kirsten Nielsen Ny Thorup Krolf 31 33 33 97 1 D 120 Ruth Bliksted Thorup Klim Krolf 35 32 36 103 2 D 64 Kirsten Fonager Brønderslev Krudtuglerne 38 36 31 105 3 D 67 Helen Stiller Aalborg Krolf senior

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965

Sønderlandsgade at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 1. 39at Hvidbjerg Hanne Petrea Sigaard 1976 Karen Poulsen 1965 Sønderlandsgade 3. 39aq Hvidbjerg Inger M. Vestergaard Salek 2014 Niels Kristensen (Hav) 1998 Frank Hedegaard Jensen 1998 Hans Jørgen Jensen

Læs mere

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg

Bent Holmberg, Viborg Lithen Mikkelsen, Viborg P.E. Madsen, Viborg 1971/72 Viborg, 30/ Jytte Reitz, Silkeborg Hovedbestyrelsesmedlemmer og revisorer fra start, 1970/71 Fra 1970/71 til 2010 er navnene udtaget fra skriftet Vandreforeningen Fodslaw Jubilæumsskrift 1970 2008, udarbejdet af tidligere kasserer Gervid

Læs mere

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R.

Strandstævne Rømmø 25. august. M1 Pulje 1 Bane 1-2. Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Bente Gemmer Kurt R. M1 Pulje 1 Bane 1-2 Bente Gemmer Kurt R. Kristiansen Varde 1: XXX 16 12 20 1 48 44 4 3 Jes Jensen Anne Marie Jensen Horne IF 2: 20 XXX 20 20 3 60 35 25 1 Magnus Johansen Gert Ovesen Næsbjerg 3: 20 7 XXX

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg b København Ø

Frederiksberg Frederiksberg Frederiksberg b København Ø Medlemsnummer Tillæg Indmeldelsesdato Postnummer By 28855 17-06-2014 1250 København K 28688 07-05-2014 1322 København K 28773 03-06-2014 1360 København K 28691 08-05-2014 1402 København K 28865 25-06-2014

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2018-09. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor

Augustenborg Open & 29 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor Augustenborg Open 27-28 & 29 August 2010 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Roland Møller Syd EnergiFirma Spor 791 30 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Marita Geinitz Sydals D.Ke.F. 752 16 Bedste

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september

DM Krocket Par. Møldrup den 10 september M1 finale Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Anker M. Nielsen Poul Olesen Benny Christoffersen Tommy Risum Jensen Jørgen Kristensen Thomas Larsen Anton Gade Jan Grenaa

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2016

Augustenborg Open & 27 August 2016 Augustenborg Open 25-26 & 27 August 2016 Hold Tid Navn Klub Række Resultat Placering Niere 1 08:30 Hugo Jensen Midtals Ældre 544 2 1 08:38 Anette Jensen Midtals Ældre 523 4 1 08:46 Estrid Schmidt Midtals

Læs mere

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

Kval til DM for hold. Puljevinderfinalen. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Hanne Gade Amtoft 1 1.2.3. start 2 Birgit S. Hansen IF Vagten 2 3 Bjarne Pedersen Krutuglerne 1 4 Sonja Olsen Langholt Krolf 1 5 Vagn Thomsen Langholt krolf 1 2.3.1. start 6 Per Pilgaard Amtoft 1 7 Henning

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Ny Thorup Mesterskab 2016

Ny Thorup Mesterskab 2016 61 61 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf Klub 35 35 32 37 139 1 131 131 Bent Thomsen Fjerritslev 36 37 33 38 144 2 141 141 Børge Christensen Krutuglerne 35 40 37 37 149 3 52 52 Thomas Jørgensen Krolfseniorerne

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

30-34 år: indendørs:

30-34 år: indendørs: 30-34 år: 100m 11.58 Anders Sækmose (74) 22.05.07 Aarhus 200m 24.1 Holger Bagger (43) 14.09.76 Aarhus 400m 53.5 Benno Jensen (45) 14.06.79 Vejle 800m 1.57.2 Benno Jensen (45) 24.07.75 Lyngby 1000m 2.33.6

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl.

John Christensen Jæger Kl. 08: Michael Linde Hey Jæger Kl. 08: Benny Trab Larsen Jæger Kl. 10: Jesper Maibom Jæger Kl. Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge Jæger Kl.

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Augustenborg Open & 26 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & 26 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 24-25 & 26 August 2012 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 772 19 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat

Læs mere

Åbningsstævne Herrer. Spiller kan kun vinde én præmie

Åbningsstævne Herrer. Spiller kan kun vinde én præmie Herrer 1 Ole G. Jensen ST 151 196 198 151 169 180 1045 264 1309 2000,- 2 Kurt Nielsen HIK Bowling 179 210 201 173 188 183 1134 174 1308 1000,- 3 Ole Højmose Uldjyden 166 187 208 161 209 153 1084 222 1306

Læs mere

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane

NKK Par-stævne. Opstartsstævne Nr. Sundby Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. rækkefølge Startsted. Bane 1 Elly Kristoffersen Møldrup 1-2-3-4 start 2 Jens Rasmussen Hjørring 3 Evald Kristoffersen Møldrup 4 Flemming Ask Adriadsen Hjørring 5 Herdis Dahl Møldrup 2-3-4-1 start 6 Kirsten Nielsen Hjørring 7 Kjeld

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub

D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. D.M.Enkeltmand. Tune 25 Juli Navne Klub Tune 5 Juli 05 Række: M Pulje Bane: 7-- Navne Klub 5 6 0' Thomas U Frandsen Hejnsvig 0 0 0 0 0 80 9 Jørgen F Poulsen Sinding Midtjylland 0 0 0 67 55 Tommy Risum Vognsild Nordjylland 0 0 0 0 0 5 00 96 Aksel

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.00) afholder Aktieselskabet Lollands Bank ekstraordinær generalforsamling i Nakskov Teatersal, Søvej 6, 4900 Nakskov.

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015

Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Augustenborg Klubstævne 24 & 25 Januar 2015 Hold Tid Navn Holdnavn Resultat Placering 1 09:00 Gerhard Schmidt Stavnsbøllerne 432 1 1 09:07 Estrid Schmidt Stavnsbøllerne 401 3 1 Thea Guldborg Augusta 406

Læs mere

Resultat sæson

Resultat sæson Resultat sæson 2002-2003 17/10-02 - 6/3-03 (10 spillerunder i Hvirring) 1. Bjarne Stormborg 10555 2. Henning Nielsen 5470 3. Inger Kristensen 5255 4. Grethe Nielsen 4705 5. Mogens Larsen 4635 6. Jørn Petersen

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F

Augustenborg Open & 27 August Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F Augustenborg Open 25-26 & 27 August 2016 Bedste Herre - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat Niere Niels Skipper Fidelitas D.Ke.F. 800 29 Bedste Dame - Firma sport / D.K.e.F. Klub Række Resultat

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen

Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen. Hans Christensen Kirstine Krogsgaard Viggo Bertelsen Finn Svendsen Dato: -0-0 Thorup-Klim BK Bane: -- Start: Start Mappenr Jens Chr. Toft Ellen Bertelsen Britta Svendsen Susan Sørensen Amtoft Østerild Langholt Krolf Hjørring Krolf Klub Dommer: Tove Sønderhaven Dato: -0-0

Læs mere

RESULTAT FRA JAGTFELTSKYDNING I NORDSKOV PÅ FYNSHOVED LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 2017

RESULTAT FRA JAGTFELTSKYDNING I NORDSKOV PÅ FYNSHOVED LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 2017 RESULTAT FRA JAGTFELTSKYDNING I NORDSKOV PÅ FYNSHOVED LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 2017 RESULTAT FOR JÆGERKLASSE: Skytte Point Placering Jakob Christensen 417 1 Jesper Madsen 415 2 Kristian Lassen 414* Bo Bundsbæk

Læs mere

Politistationer i Danmark

Politistationer i Danmark Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1122 Offentligt Politistatio i Danmark Politikreds 01 Nordjylland 1 17 1 15 02 Østjylland 1 11 1 11 03 Midt- & Vestjyll. 1 20 1 20 04 Sydøstjylland

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2

DM Krocket Hold. Vildbjerg den17-18 september. Række C2. Bane 2: XXX XXX Ingen kampe; eneste hold i C2 DM Krocket Hold Vildbjerg den17-18 september Række C2 Bane Navne: Klub: 1: 2: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Preben Vonsil Martin Kristensen Kasper Tykjær Jensen Birgit Jørgensen Agerbæk 1: XXX XXX

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2017 Stævne: Række: Navn: Klub: Horne 3. september. Nordenskov 12. august. M1 Jan Grenaa Vesterhede M1 Anton Gade Vesterhede M1 Erling Christensen Vesterhede M1 Finn

Læs mere

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen

Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Fornavn Efternavn Række Klubnavn Lis Hansen Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Marie Halskou Holmsten Gruppe 3 Barløseborg Golf Klub Lisbeth Sørensen Gruppe 3 Esbjerg Golfklub Kent Kikkenborg Gruppe 3 Esbjerg

Læs mere

20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads:

20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: M1 Pulje 1 Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Erik Daugaard Sørensen Tåstrup M-V-Sjælland 1: XXX 12 4 3 4 20 1 43 84-41 5 Arne Sørensen Sport 92 Midtjylland 2: 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane Resultat Niels Kasper Clausen 376,0 Peter L. Skov 375,0 Stig Bjerregård 369,0 Hans Johnsen 355,0 Bo Knudsen 347,0 2,0 1,0 2,0 3,0 FINALESKYDNING VETERAN

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2018 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2018 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2018 Resultatliste Danmarksmesterskab 2018 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Erik Holm Viborg 104,4 106,1 105,0 105,7 421,2 35x 2 Lars

Læs mere