Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland"

Transkript

1 Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005, som senest ændret ved lov nr. xx af xx. december 2012 om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Arbejdsmiljøuddannelserne omfatter: 1. Uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, og 2. uddannelse for koordinatorer af anlægsområdet. Kapitel 2 Udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser 2. Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, udbydes af Arbejdstilsynet. 3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af anlægsområdet kan udbydes af udbydere, som er godkendt af Arbejdstilsynet efter kap. 5 i denne bekendtgørelse. Kapitel 3 Formål og indhold Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen 4. Formålet med at uddanne sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere får fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde. 5. Arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal tilrettelægges, så deltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet, 2. opgaver og funktion i virksomheden efter reglerne i bekendtgørelsen om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland og bekendtgørelsen om bygherrens pligter i Grønland, 3. arbejdsmiljøaktørernes virke og deltagernes relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v., 4. de strukturer på virksomheden, som sikkerhedsorganisationen indgår i, og samarbejde i forbindelse hermed, 5. planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, 6. metoder, som kan bruges i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber, der kan bruges til at konstatere arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, samt handlemuligheder i det psykiske arbejdsmiljø og 7. sikkerhedsorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. 1

2 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af anlægsområdet 6. Formålet med at uddanne koordinatorer af anlægsområdet er at styrke det forebyggende arbejde på bygge- og anlægspladser. Uddannelsen skal sikre, at koordinatorerne får fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde. 7. Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet skal tilrettelægges, så deltagerne får undervisning i 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler samt påvirkning af byggeriets aktører, herunder ansatte og arbejdsledere, til at fremme arbejdsmiljøet, 2. koordinatorens opgaver og funktion efter reglerne i bekendtgørelsen om bygherrens pligter, bekendtgørelsen om projekterende og rådgivers pligter samt de særlige regler om indretning af byggepladser, 3. aktører på arbejdsmiljøområdet samt koordinatorens og sikkerhedsorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v., 4. de strukturer på bygge- og anlægspladsen, som koordinatoren indgår i, herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd, 5. udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, 6. effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne, 7. metoder, som kan bruges i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber, der kan bruges til at konstatere arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, samt handlemuligheder i det psykiske arbejdsmiljø, 8. arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde og 9. koordinators opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. Kapital 4 Fælles krav til arbejdsmiljøuddannelserne Varighed og sprog 8. Arbejdsmiljøuddannelserne skal have en varighed på mindst 37 timer, inklusiv kortere pauser og frokostpauser, der skal fordeles ligeligt på mindst fire dage. 9. Undervisning, der gennemføres efter denne bekendtgørelse, skal tilbydes på grønlandsk og dansk. Endvidere skal skriftligt materiale, der bruges i arbejdsmiljøuddannelsen, foreligge på begge sprog. 10. Arbejdsmiljøuddannelserne kan suppleres med en løbende opfølgning. Pædagogiske principper 11. Arbejdsmiljøuddannelserne skal tilrettelægges, så de pædagogiske principper indeholder følgende: 1. Undervisningen skal differentieres i forhold til deltagernes forudsætninger med udgangspunkt i deres arbejdspladser, viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal varetage som medlemmer af sikkerhedsorganisationen eller som koordinatorer på bygge- og anlægsområdet. 2. Deltagerne skal lære metoder til, hvordan man kan gennemføre arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det skal ske ved praktiske øvelser, der fortrinsvis tager udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. 3. Undervisningen skal organiseres og tilrettelægges, a) så deltagerne inddrages aktivt, b) så deltagerne kan udveksle erfaringer om løsning af arbejdsmiljøopgaverne, 2

3 c) så deltagerne arbejder opgave- og problemorienteret og d) så der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmiljøuddannelserne 12. Uddannelserne skal tilrettelægges som tilstedeværelsesundervisning. 13. Uddannelserne skal gennemføres i et sammenhængende forløb. 14. Uddannelserne skal gennemføres som kurser for hold på højst 20 deltagere. Et samlet hold påbegynder og afslutter uddannelsen. Stk. 2. En deltager vil undtagelsesvis kunne flyttes til et andet hold for at gennemføre resterende dele af uddannelsen. 15. Undervisningerne skal afvikles i egnede undervisningslokaler med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder computere med printer og internetopkobling. Stk. 2. Relevante opslagsværker om arbejdsmiljøloven, vejledninger fra Arbejdstilsynet, og lignende skal være tilgængelige for deltagerne. 16. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne udsteder et kursusbevis til hver kursusdeltager for gennemført arbejdsmiljøuddannelse. Undervisere 17. En underviser på arbejdsmiljøuddannelserne skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: 1. Et gennemgået underviserkursus af ni dages varighed. 2. En gennemgået arbejdsmiljøuddannelse eller anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse. 3. Erfaring fra deltagelse i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde. 4. En gennemført pædagogisk uddannelse svarende til mindst 120 timer. 5. Relevant undervisningserfaring. 18. Arbejdstilsynet foranlediger til afholdelse af underviserkurser, jf. 17, stk. 1, nr. 1. Evaluering 19. Arbejdsmiljøuddannelserne evalueres en gang om året på grundlag af evalueringer fra deltagere og undervisere. Stk. 2. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd orienteres om den årlige evaluering. Kapitel 5 Godkendelse som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet 20. Godkendelse som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet er betinget af, at udbyderen opfylder betingelserne i Stk. 2. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelser i 6-18 ikke er opfyldt. 21. Godkendte udbydere skal medvirke til evaluering, jf. 19, og skal 1. løbende sørge for, at deltagerne evaluerer alle kursuer og 3

4 2. årligt udarbejde en oversigt over udbudte kurser og deltagerantal. 22. Ansøgning om at blive godkendt som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet skal indsendes til Arbejdstilsynet. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges 1. uddannelsesplaner, jf og 2. dokumentation for undervisernes kvalifikationer, jf. 17. Stk. 3. Ansøgeren skal endvidere oplyse om, hvordan arbejdsmiljøuddannelsen vil blive administreret, herunder navn og stilling på den person i virksomheden, der vil få ansvaret for arbejdsmiljøuddannelsen. Kapitel 6 Gebyr for deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen 23. Arbejdstilsynet opkræver et gebyr fra deltagernes arbejdsgivere til delvis dækning af omkostningerne ved at afholde arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen. Gebyret dækker den del af Arbejdstilsynets omkostninger, som ikke bliver dækket af tilskud, jf. 25. Gebyret udgør kr. ekskl. moms pr. deltager baseret på langsigtede, gennemsnitlige omkostninger (2012-priser). Stk. 2. Gebyret reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven i det pågældende år. 24. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Er der ingen godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, kan direktøren for Arbejdstilsynet tillade, at uddannelsen erstattes af arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen. Kapitel 7 Tilskud 25. Arbejdstilsynet kan af en særlig bevilling på den årlige finanslov yde tilskud til delvis dækning af udgifterne ved arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen. Tilskuddet ydes til udvikling og administration af uddannelsen, herunder til afholdelse af uddannelsen og undervisernes løn og rejseomkostninger. Kapitel 8 Klage, ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 26. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 363 af 6. april 2010 om arbejdsmiljøuddannelse i Grønland og bekendtgørelse nr. 513 af 20. juli 1989 om anvendelse af statslige tilskud til uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer m.v. i Grønland ophæves. Arbejdstilsynet, den xx. december 2012 JENS JENSEN / Eva Jensen 4

5 Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Bekendtgørelse nr. 363 af 6, april 2010 om arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland I medfør af 7 og 56 i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Ny bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005, som senest ændret ved lov nr. xx af xx. december 2012 om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Arbejdsmiljøuddannelserne omfatter: 1. Uddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, og 2. uddannelse for koordinatorer af sikkerhedsog sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Kapitel 2 Udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser 2. Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, udbydes af Arbejdstilsynet. 3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af anlægsområdet kan udbydes af udbydere, som er godkendt af Arbejdstilsynet efter kap. 5 i denne bekendtgørelse. Kapitel 1 - Arbejdsmiljøuddannelsen 1. Arbejdsmiljøuddannelsen består af en samlet uddannelse for henholdsvis sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere i sikkerhedsgruppen, for den daglige leder af sikkerhedsarbejdet og for koordinatorer af sikkerhedsog sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. 2. Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet erhverver sig den fornødne viden om arbejdsmiljø og om metoder til at varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet sker på en systematisk måde. Kapitel 3 Formål og indhold Arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen 4. Formålet med at uddanne sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere sikkerhedsorganisationens arbejde. Uddannelsen skal sikre, at sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere får fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde. 5

6 7. Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilrettelægges således, at kursusdeltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i, 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan anvendes i arbejdsmiljøarbejdet, 2. opgaver og funktion i virksomheden i henhold til bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland og bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland, 3. arbejdsmiljøaktørernes virke og kursusdeltagernes relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v., 4. de strukturer på virksomheden, som sikkerhedsorganisationen indgår i, og samarbejde i forbindelse hermed, 5. planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, 6. metoder, som kan anvendes i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber for identificering af arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, herunder inddragelse af sygefravær samt handlemuligheder vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, 7. kursusdeltagernes opgaver i relation til ulykker, nærvedulykker og sundhedsfarer 5. Arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal tilrettelægges, så deltagerne opnår en helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet gennem undervisning i 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet, 2. opgaver og funktion i virksomheden efter reglerne i bekendtgørelsen om sikkerhedsog sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland og bekendtgørelsen om bygherrens pligter i Grønland, 3. arbejdsmiljøaktørernes virke og deltagernes relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v., 4. de strukturer på virksomheden, som sikkerhedsorganisationen indgår i, og samarbejde i forbindelse hermed, 5. planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, 6. metoder, som kan bruges i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber, der kan bruges til at konstatere arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, samt handlemuligheder i det psykiske arbejdsmiljø og 7. sikkerhedsorganisationens opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af anlægsområdet 6. Formålet med at uddanne koordinatorer af anlægsområdet er at styrke det forebyggende arbejde på bygge- og anlægspladser. Uddannelsen skal sikre, at koordinatorerne får fornøden viden om arbejdsmiljø og om metoder til, at de kan varetage sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver. Uddannelsen skal medvirke til, at samarbejdet om arbejdsmiljø sker på en systematisk måde. 7. Indholdet i arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet skal tilrettelægges, så 6

7 deltagerne får undervisning i 1. principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler samt påvirkning af byggeriets aktører, herunder ansatte og arbejdsledere, til at fremme arbejdsmiljøet, 2. koordinatorens opgaver og funktion efter reglerne i bekendtgørelsen om bygherrens pligter, bekendtgørelsen om projekterende og rådgivers pligter samt de særlige regler om indretning af byggepladser, 3. aktører på arbejdsmiljøområdet samt koordinatorens og sikkerhedsorganisationens relationer til andre arbejdsmiljøaktører, herunder Arbejdstilsynet m.v., 4. de strukturer på bygge- og anlægspladsen, som koordinatoren indgår i, herunder principper for og metoder til at lede og gennemføre sikkerhedsmøder og sikkerhedsråd, 5. udarbejdelse, vedligeholdelse og gennemførelse af plan for sikkerhed og sundhed, 6. effektiv og systematisk planlægning og gennemførelse af det forebyggende arbejde i fællesområderne, 7. metoder, som kan bruges i det forebyggende arbejde, herunder arbejdsmiljøgennemgange, tjekskemaer og lignende redskaber, der kan bruges til at konstatere arbejdsmiljøproblemer, inddragelse af indikatorer på arbejdsmiljøproblemer, udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger, samt handlemuligheder i det psykiske arbejdsmiljø, 8. arbejdsmiljøledelse i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde og 9. koordinators opgaver i relation til ulykker, nærved-ulykker og sundhedsfarer.. Kapital 4 Fælles krav til arbejdsmiljøuddannelserne Varighed og sprog 3. Arbejdsmiljøuddannelsen skal have en varighed på minimum 37 timer, inklusiv kortere pauser og frokostpauser, fordelt ligeligt på mindst 4 dage. 4. Undervisning, der gennemføres efter denne bekendtgørelse, skal tilbydes på grønlandsk og dansk. 8. Arbejdsmiljøuddannelserne skal have en varighed på mindst 37 timer, inklusiv kortere pauser og frokostpauser, der skal fordeles ligeligt på mindst fire dage. 9. Undervisning, der gennemføres efter denne bekendtgørelse, skal tilbydes på grønlandsk og 7

8 Endvidere skal skriftligt materiale, der anvendes i arbejdsmiljøuddannelsen, foreligge på begge sprog. 5. Arbejdsmiljøuddannelsen kan suppleres med en løbende opfølgning. Kapitel 2 - Pædagogiske principper 6. Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilrettelægges, så de pædagogiske principper indeholder følgende: 1. Undervisningen skal differentieres i forhold til kursus deltagernes forudsætninger med udgangspunkt i kursus deltagernes arbejdspladser og kursusdeltagernes viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal udøve i sikkerhedsorganisationen. 2. Kursusdeltagerne skal lære metoder til gennemførelse af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden via praktiske øvelser, der fortrinsvis har udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. 3. Undervisningen skal organiseres og tilrettelægges, så a) kursusdeltagerne inddrages aktivt, b) kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer om behandlingen af arbejdsmiljøopgaverne, c) kursusdeltagerne arbejder opgave- og problemorienteret og d) der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Kapitel 3 - Arbejdsmiljøuddannelsens indhold 7 se ovenfor 8. Arbejdsmiljøuddannelsen skal tilrettelægges som tilstedeværelsesundervisning. 9. Arbejdsmiljøuddannelsen skal gennemføres i et sammenhængende forløb. 10. Uddannelsen gennemføres som kurser for hold på maksimalt 20 deltagere. Et samlet hold påbegynder og afslutter uddannelsen. Stk. 2. Undtagelsesvis vil en kursusdeltager kunne flyttes til et andet hold for at gennemføre resterende dele af uddannelsen. dansk. Endvidere skal skriftligt materiale, der bruges i arbejdsmiljøuddannelsen, foreligge på begge sprog. 10. Arbejdsmiljøuddannelserne kan suppleres med en løbende opfølgning. Pædagogiske principper 11. Arbejdsmiljøuddannelserne skal tilrettelægges, så de pædagogiske principper indeholder følgende: 1. Undervisningen skal differentieres i forhold til deltagernes forudsætninger med udgangspunkt i deres arbejdspladser, viden og erfaringer i forhold til den funktion, de skal varetage som medlemmer af sikkerhedsorganisationen eller som koordinatorer på bygge- og anlægsområdet. 2. Deltagerne skal lære metoder til, hvordan man kan gennemføre arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Det skal ske ved praktiske øvelser, der fortrinsvis tager udgangspunkt i konkrete situationer fra den enkeltes arbejdsplads. 3. Undervisningen skal organiseres og tilrettelægges, a) så deltagerne inddrages aktivt, b) så deltagerne kan udveksle erfaringer om løsning af arbejdsmiljøopgaverne, c) så deltagerne arbejder opgave- og problemorienteret og d) så der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmiljøuddannelserne. 12. Uddannelserne skal tilrettelægges som tilstedeværelsesundervisning. 13. Uddannelserne skal gennemføres i et sammenhængende forløb. 14. Uddannelserne skal gennemføres som kurser for hold på højst 20 deltagere. Et samlet hold påbegynder og afslutter uddannelsen. Stk. 2. En deltager vil undtagelsesvis kunne flyttes til et andet hold for at gennemføre resterende dele af uddannelsen. 8

9 11. Undervisningen skal afvikles i egnede undervisningslokaler med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder IT-udstyr med printer og internetopkobling. Stk. 2. Relevante opslagsværker om arbejdsmiljølovens bestemmelser, vejledninger fra Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljørådene og lignende skal være tilgængelige for deltagerne. 15. Undervisningerne skal afvikles i egnede undervisningslokaler med nødvendige pædagogiske og tekniske hjælpemidler, herunder computere med printer og internetopkobling. Stk. 2. Relevante opslagsværker om arbejdsmiljøloven, vejledninger fra Arbejdstilsynet, og lignende skal være tilgængelige for deltagerne. 16. Udbydere af arbejdsmiljøuddannelserne udsteder et kursusbevis til hver kursusdeltager for gennemført arbejdsmiljøuddannelse. Kapitel 4 - Undervisere 12. En underviser i arbejdsmiljøuddannelsen skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: 1. Et gennemgået underviserkursus af 9 dages varighed. 2. En gennemgået arbejdsmiljøuddannelse eller deltagelse i anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse. 3. Deltagelse i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde. 4. En gennemført pædagogisk uddannelse svarende til minimum 120 timer. 5. Relevant undervisningserfaring. 13. Arbejdstilsynet foranlediger afholdelse af underviserkurserne, jf. 12, stk. 1, nr. 1 Kapitel 5 - Evaluering 14. Arbejdsmiljøuddannelsen evalueres en gang om året på grundlag af kursusevalueringer fra kursusdeltagere og undervisere. Stk. 2. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd orienteres om den årlige evaluering. Undervisere 17. En underviser på arbejdsmiljøuddannelserne skal have følgende uddannelsesmæssige og arbejdsmiljøfaglige kvalifikationer: 1. Et gennemgået underviserkursus af ni dages varighed. 2. En gennemgået arbejdsmiljøuddannelse eller anden tilsvarende arbejdsmiljøuddannelse. 3. Erfaring fra deltagelse i praktisk arbejdsmiljøarbejde eller tilsvarende arbejde. 4. En gennemført pædagogisk uddannelse svarende til mindst 120 timer. 5. Relevant undervisningserfaring. 18. Arbejdstilsynet foranlediger til afholdelse af underviserkurser, jf. 17, stk. 1, nr. 1. Evaluering 19. Arbejdsmiljøuddannelserne evalueres en gang om året på grundlag af evalueringer fra deltagere og undervisere. Stk. 2. Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd orienteres om den årlige evaluering.. Kapitel 5 Godkendelse som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet 20. Godkendelse som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af 9

10 anlægsområdet er betinget af, at udbyderen opfylder betingelserne i Stk. 2. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelser i 6-18 ikke er opfyldt. 21. Godkendte udbydere skal medvirke til evaluering, jf. 19, og skal 1. løbende sørge for, at deltagerne evaluerer alle kursuer og 2. årligt udarbejde en oversigt over udbudte kurser og deltagerantal. 22. Ansøgning om at blive godkendt som udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet skal indsendes til Arbejdstilsynet. Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges 3. uddannelsesplaner, jf og 4. dokumentation for undervisernes kvalifikationer, jf. 17. Stk. 3. Ansøgeren skal endvidere oplyse om, hvordan arbejdsmiljøuddannelsen vil blive administreret, herunder navn og stilling på den person i virksomheden, der vil få ansvaret for arbejdsmiljøuddannelsen. Kapitel 6 Gebyr for deltagelse i arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen 23. Arbejdstilsynet opkræver et gebyr fra deltagernes arbejdsgivere til delvis dækning af omkostningerne ved at afholde arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen. Gebyret dækker den del af Arbejdstilsynets omkostninger, som ikke bliver dækket af tilskud, jf. 25. Gebyret udgør kr. ekskl. moms pr. deltager baseret på langsigtede, gennemsnitlige omkostninger (2012- priser). Stk. 2. Gebyret reguleres årligt i overensstemmelse med stigningen i det generelle pris- og lønindeks på finansloven i det pågældende år. 24. Direktøren for Arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne 10

11 bekendtgørelse. Stk. 2. Er der ingen godkendte udbydere af arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet, kan direktøren for Arbejdstilsynet tillade, at uddannelsen erstattes af arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 513 af 20. juli 1989 om anvendelse af statslig tilskud til uddannelsen af sikkerhedsorganisationens medlemmer m.v. i Grønland Kapitel 7 Tilskud I henhold til 9, stk. 2, 56 og 57, stk. 1, i Arbejdsministeriets lov nr. 295 af 4. juni 1986 om Arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: 1. Direktoratet for Arbejdstilsynet kan af en særlig bevilling på de årlige finanslove yde tilskud til delvis dækning af udgifterne ved uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer. 2. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og vedligeholdelse af sikkerhedsuddannelsen, herunder de med sikkerhedsuddannelsen forbundne administrationsomkostninger samt til lærerlønninger, undervisnings- og informationsmateriale. Endvidere kan tilskuddet anvendes til udligning af forskelle i kursisternes rejse-/opholds-udgifter, således at kursusomkostningerne bliver ens for alle deltagere. Endelig kan der af tilskuddet ydes dækning efter statens regler for de i forbindelse med sikkerhedsuddannelsen nødvendige rejseudgifter for det styrende udvalg for de grønlandske arbejdsmiljøuddannelser. 25. Arbejdstilsynet kan af en særlig bevilling på den årlige finanslov yde tilskud til delvis dækning af udgifterne ved arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, som er medlemmer af sikkerhedsorganisationen. Tilskuddet ydes til udvikling og administration af uddannelsen, herunder til afholdelse af uddannelsen og undervisernes løn og rejseomkostninger. Stk. 2. Direktoratet for Arbejdstilsynet kan bemyndige det af Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd nedsatte styrende udvalg for de grønlandske arbejdsmiljøuddannelser til at fastsætte de nærmere retningslinier for anvendelsen af tilskuddet i henhold til stk. 1. Disse retningslinier skal godkendes af Direktoratet for Arbejdstilsynet. 3. Inden for de i henhold til 2 fastsatte rammer kan Direktoratet for Arbejdstilsynet overdrage den løbende administration af sikkerhedsuddannelsen til anden offentlig myndighed. 4. Den myndighed, der varetager den løbende 11

12 administration, udarbejder senest 1. oktober forud for hvert finansår et budgetforslag for de i 2, stk. 1, nævnte aktiviteter for det kommende år. Stk. 2. Det udarbejdede budgetforslag behandles i det styrende udvalg for de grønlandske arbejdsmiljøuddannelser og sendes derefter til endelig godkendelse i Direktoratet for Arbejdstilsynet. Stk. 3. Væsentlige budgetmæssige ændringer i et løbende finansår skal efter indstilling fra det styrende udvalg godkendes af Direktoratet for Arbejdstilsynet. 5. Den myndighed, der varetager den løbende administration, udarbejder løbende regnskab for uddannelsen af sikkerhedsorganisationens medlemmer, og sender en økonomisk statusrapport til det styrende udvalg, forud for hvert af dets møder. Stk. 2. Det endelige regnskab for hvert finansår sendes senest 15. marts - efter behandling i det styrende udvalg - til Direktoratet for Arbejdstilsynet. 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Arbejdsministeriet, den 20. juli 1989 Henning Dyremose/Henrik Grove Kapitel 6 - Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juli 1989 om sikkerhedsuddannelse m.v. i Grønland ophæves. Arbejdstilsynet, den 6. april 2010 JENS JENSEN / Charlotte Skjoldager Kapitel 8 Klage, ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. 26. Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter 64 i lov om arbejdsmiljø i Grønland. 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 363 af 6. april 2010 om arbejdsmiljøuddannelse i Grønland og bekendtgørelse nr. 513 af 20. juli 1989 om anvendelse af statslige tilskud til uddannelse af sikkerhedsorganisationens medlemmer m.v. i Grønland ophæves. Arbejdstilsynet, den xx. december 2012 JENS JENSEN / Eva Jensen 12

13 Bilag 1 b Ændring af bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland I bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om bygherrens pligter i Grønland foretages følgende ændringer: , stk. 2, nr. 4, affattes således: gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerhedsog sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Koordinatorer, der før den 1. januar 2013 har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, og som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal ikke gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet. Tilsvarende gælder for koordinatorer, der har gennemført den danske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af anlægsområdet, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, eller en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. 44 i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet, den xx. december 2012 JENS JENSEN/ Eva Jensen 13

14 Ændring af bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland Bekendtgørelse nr af 15. december 2005 I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: 7. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere samtidigt på samme byggeplads beskæftiger flere end 10 personer, skal bygherren koordinere de enkelte arbejdsgiveres foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed i fællesområderne. Stk. 2. Til varetagelse af koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet under gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejdet skal bygherren sikre, at der udpeges en person, som har 1. sagkyndig ekspertise på bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører, 2. praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde, 3. den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og gennemført arbejdsmiljøuddannelsen. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Ændring af bekendtgørelse om bygherrens pligter i Grønland I bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om bygherrens pligter i Grønland foretages følgende ændringer: 7, stk. 2, nr. 4, affattes således: 7, stk. 2, nr. 4. gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af anlægsområdet. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Koordinatorer, der før den 1. januar 2013 har gennemført arbejdsmiljøuddannelsen for sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, og som er medlem af sikkerhedsorganisationen, skal ikke gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet. Tilsvarende gælder for koordinatorer, der har gennemført den danske arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af anlægsområdet, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, eller en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. 44 i bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed.. Arbejdstilsynet, den 15. december 2005 Lis Gamborg/Charlotte Skjoldager Arbejdstilsynet, den xx. december 2012 JENS JENSEN/ Eva Jensen 14

15 Bilag 1 c Ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland 1 I bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland, som senest ændret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010, foretages følgende ændringer: a, stk. 2, affattes således: Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for: 1. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har gennemført den før 1. marts 2010 foreskrevne uddannelse. 2. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. 44 i den danske bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 3. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, som har gennemført en uddannelse for koordinatorer af anlægsområdet, herunder en dansk koordinatoruddannelse. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Arbejdstilsynet, den xx. december 2012 JENS JENSEN/ Eva Jensen 15

16 Ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland, som senest ændret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010 foretages følgende ændringer: 27 a. Efter oprettelsen af en sikkerhedsgruppe skal arbejdsgiveren tilmelde sikkerhedsorganisationens medlemmer til den foreskrevne arbejdsmiljøuddannelse, jf. 1 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøuddannelsen i Grønland. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for: 1. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har fået den før 1. marts 2010 foreskrevne uddannelse. 2. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. 26 a i bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Arbejdstilsynet, den 15. december 2005 Lis Gamborg/Charlotte Skjoldager Ændring af bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland, som senest ændret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 364 af 6. april 2010, foretages følgende ændringer: a, stk. 2, affattes således: Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for: 1. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der i forvejen har gennemført den før 1. marts 2010 foreskrevne uddannelse. 2. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, der har gennemført en dansk arbejdsmiljøuddannelse eller en uddannelse, der erstatter denne, jf. 44 i den danske bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. 3. Medlemmer af sikkerhedsorganisationen, som har gennemført en uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægsområdet, herunder en dansk koordinatoruddannelse. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Arbejdstilsynet, den xx. december 2012 JENS JENSEN/ Eva Jensen 16

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Side 1 af 9 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 840 af 29. juni 2010 I medfør af 9, stk. 2, jf. 8, 19, 25 og 27, 73,

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Vurdering

Læs mere

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne

Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne Vurdering og kvalitetssikring af arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Vurdering og kvalitetssikring

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.2.3 Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet på bygge- og anlægspladser Vejledning om indhold, omfang og deltagere samt tilmelding og gennemførelse

Læs mere

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011

Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2011 Er arbejdsmiljøuddannelsen verdens mest ensomme uddannelse? Hvert år siden 1991 er der blevet uddannet

Læs mere

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan. for. arbejdsmiljøuddannelsen. BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til evalueringsrapport 2008 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009

Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Nye regler på bygge- anlæg, pr. 1. januar 2009 Både lovændringer og bekendtgørelsesændringer som følge af åbningsskrivelse fra EU Kommissionen om gennemførelse af direktiv 92/57/EØF (byggepladsdirektivet).

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed efterår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2017 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 27 Arbejdsmiljøuddannelserne INDHOLD Bilagsrapport Indledning 4 2 Bilag til kapitel 4 5 2. Uddannelserne for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen 5 2.2 Uddannelserne for koordinatorer

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2008 Arbejdsmiljøuddannelserne 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014

Arbejdsmiljøuddannelserne. Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilag til Evalueringsrapport 2014 Arbejdsmiljøuddannelserne 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 1

AFSKRIFT. Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2005 J.nr. APV1110-165923 AFSKRIFT Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde 1 1 Bekendtgørelsen indeholder

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2016 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport 2017 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår 2010. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2010 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse fra 1. oktober 2010 ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne

Bilagsrapport. Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne Bilagsrapport Evalueringsrapport 2015 Arbejdsmiljøuddannelserne 2016 Bilagsrapport 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland I medfør af 3 a, 4, 7, 15, 56 og 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND

At-VEJLEDNING. GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde GRØNLAND At-VEJLEDNING GL.6.4 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de særlige regler,

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016

Online arbejdsmiljøuddannelse. /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen, 2016 Deltagernes forventninger til arbejdsmiljøuddannelsen Snak med din sidemand og fortæl bagefter hvad I har talt om. 2 Kursusforløbet Tilstedeværelsesdagen:

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Efterår arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Efterår 2011 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB

MED MED-uddannelsen PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB MED MED-uddannelsen PUF PARTERNES UDDANNELSESFÆLLESSKAB Hvad er MED? MED står for medindflydelse og medbestemmelse. KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2012 2013 Arbejdsmiljøuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opbygning

Sikkerhedsorganisationens opbygning Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opbygning Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe

Sikkerhedsarbejde. Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe. Regel 1 Anvendelse og definitioner. Regel 2 Passagerskibe GÆLDENDE Sikkerhedsarbejde Kapitel XI af 1. september 2013 Afsnit A Sikkerhedsarbejde i handelsskibe og større fiskeskibe Regel 1 Anvendelse og definitioner 1 I handelsskibe, hvor den fastsatte besætning,

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen

Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evaluering af koordinator tilstedeværelsesuddannelsen Evt. kursusnummer fra udbyder: 1. Jeg: skal være koordinator skal ikke være koordinator, men er eller skal være medlem af arbejdsmiljøorganisationen

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere