Analyse 25. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 25. juni 2014"

Transkript

1 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet en række ændringer for især samlevende ugifte par. Disse par blev ved reformens indførelse bl.a. omfattet af den gensidige forsørgerpligt, der før kun var gældende for gifte. Dette notat ser således på, hvordan bl.a. den gensidige forsørgerpligt påvirker gevinsten ved at komme i arbejde for samlevende ugifte par på kontanthjælp. Hovedkonklusioner Den gensidige forsørgerpligt for personer over 25 år på kontanthjælp indebærer, at personer kan blive modregnet i deres kontanthjælp, hvis deres samlever har en arbejdsindkomst. I 2012 var der skønsmæssigt personer, der ville have været omfattet af den gensidige forsørgerpligt. Uden gensidig forsørgerpligt for samlevende ugifte par ville gruppen kun have omfattet ca personer. I de fleste af disse par er en af parterne ikke-arbejdsmarkedsparat. Den gensidige forsørgerpligt for samboende par over 30 medfører en væsentlig svækkelse af tilskyndelsen til at finde beskæftigelse for kontanthjælpspar, idet den ene part typisk er ikke-arbejdsmarkedsparat. Den økonomiske gevinst for typefamilien i dette notat er i omegnen af kr. om måneden, hvis den arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager finder et job til mellem og kr. Hvis lønindkomsten er omkring , er der stort set ingen gevinst ved arbejde, fordi samlevende ikke kan overføre uudnyttet personfradrag til hinanden. Uden den gensidige forsørgerpligt ville gevinsten ved at få beskæftigelse til en løn på kr. være på knap kr. for familien. Dermed er der pga. den gensidige forsørgerpligt en sammensat marginalskat på mellem 99½ pct. og helt op til 140 pct. på lønindkomsten, når lønindkomsten ligger mellem ca kr. og helt op til ca kr. Det øger tilskyndelsen til at nedsætte arbejdstiden. Samspilsproblemet er større for de samboende, der nu omfattes af gensidig forsørgerpligt, end for gifte, som kan overføre uudnyttet personfradrag. FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 De par, hvor den ene part er i beskæftigelse og den anden modtager kontanthjælp, vil typisk opleve, at tilskyndelsen til at fastholde jobbet (el. arbejdstiden) svækkes markant. Desuden får parret en stor tilskyndelse til at gå hver til sit. Hvis den beskæftigede har et job til fx kr. om måneden, kan personernes samlede månedlige rådighedsbeløb forøges med knap kr. om måneden, hvis de ikke omfattes af forsørgerpligten. Hvis de flytter fra hinanden og ophæver samlivet vil personerne dog samtidig flere udgifter til bl.a. husleje mv. For samlevende par mellem år blev kontanthjælpssatserne reduceret, hvilket har øget gevinsten ved at opnå beskæftigelse til relativ lav løn for denne gruppe. Til gengæld er der udover den gensidige forsørgerpligt blevet indført en umiddelbar satsreduktion i samleverens kontanthjælp, hvis partneren går fra fx kontanthjælp til beskæftigelse. Denne satsreduktion har trukket i retning af at begrænse gevinsten ved beskæftigelse for denne gruppe. Kontakt Forskningschef Kristian Thor Jakobsen Tlf krj@kraka.org 2

3 1. Baggrund Kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014 og indfases fuldt i Reformen medfører bl.a., at ydelsesniveauet for personer mellem 25 og 29 år, vil få reduceret deres månedlige kontanthjælp med op til kr. med henblik på at øge tilskyndelsen til at få uddannelse eller beskæftigelse (se bilagstabel 1 for opgørelse over ydelserne). Desuden blev der indført gensidig forsørgerpligt for alle samlevende par over 25 år, hvilket før kun var gældende for gifte par. Den gensidige forsørgerpligt indebærer, at personer kan blive modregnet i deres kontanthjælp, hvis deres samlever har arbejdsindkomst, fordi det lægges til grund at personen i beskæftigelse har en forsørgerpligt. Indførelsen af den gensidige forsørgerpligt kan således påvirke tilskyndelsen til at finde et arbejde for samlevende par, men effekten afhænger af parrets arbejdsmarkedsstatus. Hvis begge personer eksempelvis er på kontanthjælp, vil den gensidige forsørgerpligt kunne svække tilskyndelsen til at finde arbejde væsentligt. Dette skyldes, at den ekstra indtægt, der opnås ved, at den ene person opnår beskæftigelse, kan medføre modregning i partnerens kontanthjælp. Derved vil den samlede gevinst ved beskæftigelse være lille og i nogle tilfælde nærmest ikke eksisterende. Det modsatte gælder, hvis begge personer i et par har beskæftigelse. I dette tilfælde vil modregningsreglerne typisk indebære en lille eller slet ingen kontanthjælp, hvis den ene person mister sit job. Her vil afhængigheden af partnerens beskæftigelsessituation således øge tilskyndelsen til at fastholde beskæftigelse. Desuden vil tilskyndelsen til at melde sig ind i en arbejdsløshedsforsikring, forøges for disse personer, fordi dagpenge ikke udløser gensidig forsørgerpligt. For en person, der modtager kontanthjælp, og som har en partner i beskæftigelse, kan den gensidige forsørgerpligt øge tilskyndelsen til at finde beskæftigelse. Det viser sig imidlertid, at en stor del af kontanthjælpsmodtagerne ikke vurderes at være arbejdsmarkedsparate. De har derfor som udgangspunkt begrænsede muligheder for at reagere på de ændringer i tilskyndelsen til arbejde, som indførslen af den gensidige forsørgerpligt giver anledning til. Den primære effekt er derfor, at den beskæftigede partner får en væsentlig økonomisk tilskyndelse til at droppe sit job eller til at sætte arbejdstiden ned. Desuden kan der være en markant økonomisk fordel ved, at parterne går hver til sit. I notatet foretages skøn for, hvor mange personer, der kan blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt baseret oplysninger fra Efterfølgende ses på sammenspillet med mellem den gensidige forsørgerpligt og gevinsten ved at opnå beskæftigelse for den ene person i et par på kontanthjælp. Der sondres mellem par på over 30 år og mellem 25 og 29 år, da satserne for kontanthjælp og effekterne af, at den ene partner overgår til beskæftigelse, er forskellige for disse to aldersgrupper. 2. Antallet af personer, der kan blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt Den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft i år, udvidede den gensidige forsørgerpligt i kontanthjælpssystemet til også at omfatte samlevende par over 25 år. Dette indebærer, at samlevende ugifte par, hvor den ene er i beskæftigelse, kan blive modregnet i partnerens kontanthjælp, hvis indkomsten for den beskæftigede er tilstrækkelig høj (se boks 1 for overblik over reglerne for modregning som følge af den gensidige forsørgerpligt). 3

4 Boks 1: Gensidig forsørgerpligt overblik over regler Når kontanthjælpsreformen er fuldt indfaset i 2015, modregnes kontanthjælpen for par, der enten er gift eller som efter myndighedernes vurdering har et forhold af ægteskabslignende karakter, og hvor den ene er i beskæftigelse, på følgende måde: Først beregnes, hvad begge parter ville være berettiget til, hvis de skulle have kontanthjælp. Uanset om kæresten fx er i arbejde, modtager revalideringsydelse eller førtidspension. Dernæst lægges de to tal sammen og derfra fratrækkes den indtægt, de to parter har opnået. Heri indgår alle indtægter, altså ikke bare lønindtægter. Den indtægt, der fradrages i kontanthjælpen, er den personlige indkomst. (Kilde: Beskæftigelsesministeriet, 2014) Der ses ved beregningen af kontanthjælpen bort fra 25 kr. pr. udført arbejdstime. Dette bundfradrag kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned pr. person. I 2012 var antallet af personer, der ville have været omfattet af den gensidige forsørgerpligt, skønsmæssigt på ca , jf. tabel 1 (se boks 2 for hvordan disse personer er identificeret). Disse personer består af gifte personer samt personer med status af samlevende par, hvor begge parter er over 25 år (se bilagstabel 2 for yderligere opdeling på alder). Kontanthjælpsreformen har dermed mere end fordoblet antallet af personer, der kan blive omfattet af den gensidige forsørgerpligt. Det er samtidig væsentligt, at knap 2/3 af de personer, der omfattes, efter kommunens vurdering ikke var arbejdsmarkedsparate. Personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i den gruppe, der omfattes af gensidig forsørgerpligt de udgør ca. en tredjedel. Tabel 1: Antal personer i år 2012 i parforhold, hvor mindst den ene person var på kontanthjælp Begge parter er på Den ene partner er i kontanthjælp eller SU beskæftigelse -med børn- -uden børn- -med børn- -uden børn- Samlet Gifte Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Alle Samlevende ugifte par Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Alle Samlet Kilde: Anm: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Tabellen omfatter alle personer, der i 2012, var i berøring med kontanthjælpssystemet. Summen af de enkelte grupper kan afvige fra totalen grundet afrunding. 4

5 Boks 2: Hvordan identificeres personer, der kunne være omfattet af gensidig forsørgerpligt i 2012? På baggrund af Danmarks Statistiks registre identificeres alle personer, der modtog kontanthjælp i Der er tale om det antal personer, der var i berøring med kontanthjælpssystemet i løbet af året og ikke om fuldtidspersoner. På baggrund af Danmarks Statistiks personregister opgøres kontanthjælpsmodtagernes alder, forsørgerpligt overfor for børn og civilstand. Oplysningerne om civilstand anvendes herefter til at foretage et skøn for antallet af personer, der ville have været omfattet af den gensidige forsørgerpligt, hvis denne var indført i år Det er her antaget, at alle samlevende og samboende par, hvor begge parter var over 25 år, ville blive omfattet - dvs. at personernes samliv havde ægteskabslignende karakter efter myndighedernes vurdering. På baggrund af DREAMs forløbsregister undersøges det, om partneren i år 2012 modtaget kontanthjælp eller SU. Arbejdsmarkedsparathed (matchkategori 1, jobklar) opgøres på baggrund af DREAMs forløbsregister. Såfremt en kontanthjælpsmodtager på ét tidspunkt i år 2012 ikke var kategoriseret som arbejdsmarkedsparat, vil vedkommende være kategoriseret som ikkearbejdsmarkedsparat i analysen. 3. Gevinsten ved arbejde for par over 30 år på kontanthjælp I det følgende anvendes standardtypeberegninger til at give et indtryk af gevinsten ved at få beskæftigelse for den ene person i et kontanthjælpspar, som er omfattet af den gensidige forsørgerpligt. Der antages at gælde følgende for et samlevende par på kontanthjælp: Begge er over 30 år Ikke gift men samlevende og omfattet af gensidig forsørgerpligt Bor i Københavns Kommune Har to børn, hvoraf et barn går i vuggestue, mens det andet går i børnehave. Bor til leje med årlig lejeudgift på kr. samt årlige udgifter til fx vand og varme på kr. Ikke er medlem af fagforening og a-kasse Begge er medlem af folkekirken Dette par er således omfattet af den gensidige forsørgerpligt. I 2012 var der omkring samlevende par, hvor mindst den ene person i forholdet var en arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager over 30 år med forsørgerstatus. Da det ønskes at regne på konsekvenserne af, at den ene eller begge personer i parforholdet overgår til beskæftigelse, er det således antaget, at de er vurderet arbejdsmarkedsparate. Hvis den ene part i dette kontanthjælpspar får et job med en lønindkomst på kr. opnår parret det samme månedlige rådighedsbeløb, som de havde, da de begge var på kontanthjælp, jf. figur 1. Parret bliver således ikke modregnet i kontanthjælp i dette tilfælde. Den samlede personlige indkomst efter skat for familien er lavere, end da begge var på kontanthjælp, men en højere boligsikring samt fripladstilskud sikrer dem det samme månedlige rådighedsbeløb. 5

6 Gevinsten i form af et højere månedligt rådighedsbeløb stiger derefter op til en lønindkomst på ca kr. om måneden. Her udgør familiens økonomiske gevinst ved at arbejde ca kr. Dvs. at familien kan beholde lidt over 7 pct. af lønindkomsten. Ved lønindkomster over ca kr. træder modregningen i kontanthjælpen som følge af den gensidige forsørgerpligt. Dette betyder, at den ekstra gevinst ved at opnå en højere indtægt end ca kr. er meget begrænset. Fx giver en månedlig arbejdsindkomst på kr. for den ene partner en gevinst for husholdningen ved at overgå til beskæftigelse på knap kr. Det er kun ca. 100 kr. mere end, hvis lønindkomsten er på kr. Dermed stiger familiens månedlige rådighedsbeløb kun med ca. 100 kr. til trods for en stigning i den månedlige arbejdsindtjening for den beskæftigede på kr. Dette svarer til beskatning på ca. 98 pct. af den ekstra indtjening. Helt op til en lønindkomst på ca før skat, er den økonomiske gevinst ved arbejde højest kr. i familien. Herefter modtager partneren ikke længere kontanthjælp, og yderligere fremgang i lønindkomsten vil derfor ikke udløse modregning. Samspilsproblemet for de samboende par er særligt stort, hvis personen får lønindkomst mellem og kr. Hvis personen i beskæftigelse tjener mere end ca kr. om måneden, vil samleveren på kontanthjælp således blive modregnet så meget, at den pågældende ikke kan udnytte sit personfradrag fuldt ud. Og da samlevende par ikke har mulighed for at overføre et eventuelt uudnyttet personfradrag til hinanden, har det en markant indvirkning på det månedlige rådighedsbeløb. Det gælder frem til en lønindkomst på ca kr., hvor hele kontanthjælpen er fuldt modregnet. Der er således et økonomisk tab for familien på ca kr. om måneden, hvis den beskæftigede person opnår en lønindkomst på kr. frem for kr. Den sammensatte marginalskat på denne lønfremgang er her på knap 140 pct. 6

7 Figur 1: Ændring i det månedlige rådighedsbeløb for par på kontanthjælp over 29 år, hvor den ene overgår til beskæftigelse (kr.) Samlevende Gifte Månedlig indkomst før skat for beskæftiget (kr.) Kilde: Anm.: Krakas familietypemodel Kontanthjælpsreformen antages at være fuld indfaset satserne er anvendt for samtlige ydelser og takster. Beregningerne viser således, at hvis den beskæftigede opnår et månedlig arbejdsindkomst på kr. før skat, vil det samlevende pars månedlige rådighedsbeløb kun stige med godt 200 kr. sammenlignet med situationen, hvor de begge er på kontanthjælp. Dette skyldes, at samleveren nu bliver fuldt modregnet i kontanthjælp, og at personfradrag ikke kan overføres. Den sammensatte marginalskat på lønindkomsten er her 99,5 pct. De samlevende par har dermed en større sammensat skatteprocent end et gift par. Det skyldes, at gifte par kan overføre uudnyttet personfradrag, jf. figur 1. For de samlevende par, hvor den ene er i beskæftigelse, og den anden er på kontanthjælp gælder, at der for den beskæftigede er lille økonomisk tilskyndelse til at fastholde beskæftigelse. Tilskyndelsen til at øge arbejdstiden eller opnå højere løn er desuden stærkt begrænset eller negativ. Der kan for sådan et par være en stærk økonomisk tilskyndelse til at flytte fra hinanden, idet modregningen dermed ophører. Ved en lønindkomst på vil parret samlet få knap kr. mere, hvis de flyttede fra hinanden. Dette skyldes bl.a., at forsørgeren på kontanthjælp stiger i både boligsikring, børnepenge og fripladstilskud i kraft af den nye status som enlig forsørger. Samtidig bliver arbejdsindkomsten fra partneren ikke modregnet i kontanthjælpen. Det ekstra rådighedsbeløb skal dog bl.a. dække den ekstra husleje og øvrige udgifter, som den fraflyttede person måtte have, da man ikke må have økonomisk fællesskab med andre for at opnå status som enlig forsørger. Der kan potentielt være en væsentlig gevinst for familien ved, at den person, som modtager kontanthjælp, også opnår beskæftigelse. Derved vil modregningen som følge af 7

8 partnerens lønindkomst ophøre. Problemet er imidlertid, at en stor del af de kontanthjælpsmodtagere, som lever sammen med en person, der er beskæftiget, ikke er arbejdsmarkedsparat. Ca. 2/3 af disse samlevende par over 30 år (med en person i beskæftigelse og en på kontanthjælp) var i 2012 kendetegnet ved, at personen på kontanthjælp ikke var arbejdsmarkedsparat. Det svarer til knap personer, jf. figur 2. Samtidig var der ca ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der boede sammen med en arbejdsmarkedsparat kontanthjælpsmodtager. For disse to grupper virker ægtefælleafhængigheden entydigt negativt på tilskyndelsen til at finde beskæftigelse. Desuden vil der for de beskæftigede være en tilskyndelse til at nedsætte arbejdstiden, ophøre med at arbejde, eller til at flytte fra partneren. Figur 2: Antal ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fordelt efter partnerens beskæftigelses-/kontanthjælpsstatus, Bor med arbejdmarkedsparat kontanthjælpsmodtager Bor med ikkearbejdmarkedsparat kontanthjælpsmodtager Bor med person i beskæftigelse 0 Kilde: Anm.: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Omfatter alle personer, der i 2012 var i berøring med kontanthjælpssystemet. 4. Gevinsten ved arbejde for par på år på kontanthjælp For et samlevende par, der ligner parret i forrige afsnit på nær, at de er i alderen år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har kontanthjælpsreformen ikke kun effekt via indførelsen af den gensidige forsørgerpligt. Denne gruppe af kontanthjælpsmodtagere har i kraft af kontanthjælpsreformen fået kontanthjælpssatsen per person reduceret fra ca kr. årligt (svarende til kr. om måneden) til ca kr. årligt (svarende til kr. om måneden). I 2012 var der omkring 800 personer tilhørende denne kategori. Den årlige sats på ca kr. er dog kun for de personer, hvor partneren er på SU, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis den ene part overgår til beskæftigelse, bliver partneren på kontanthjælp automatisk sat ned til en årlig sats på knap kr. (svarende til kr. om måneden). Alt andet lige betyder dette, at den ekstra indkomst, der opnås ved beskæftigelse, skal opveje både takstnedsættelsen for partneren samt eventuelle indkomstafhængige nedsættelser i ydelserne. 8

9 Den generelle nedsættelse af kontanthjælpssatserne for et samlevende par på kontanthjælp vil betyde, at der kræves et mindre beløb i arbejdsindkomst, før de vil opleve en stigning i det månedlige rådighedsbeløb, hvis den ene overgår til beskæftigelse. Gevinsten ved at finde beskæftigelse til en relativt lav løn forøges dermed. Således opnår et samlevende par på kontanthjælp i alderen år det samme månedlige rådighedsbeløb, hvis den ene part opnår en månedlig arbejdsindkomst på ca kr., jf. figur 3. Til sammenligning var niveauet for et samlevende par over 30 år ca kr. højere. Gevinsten for familien ved at den ene part får beskæftigelse er op til kr. om måneden. For lønindkomster over ca kr. falder gevinsten dog gradvist, som følge af at uudnyttede personfradrag ikke kan overføres. I forhold til et par over 30 år starter denne effekt ved et meget lavere indkomstniveau. Således er der for familien stort set ingen gevinst, hvis den ene part finder et job til om måneden. Figur 3: Ændring i det månedlige rådighedsbeløb for par på kontanthjælp i alderen år, hvor den ene overgår til beskæftigelse (kr.) Samlevende Gifte Månedlig indkomst før skat for beskæftiget (kr.) Kilde: Anm.: Krakas familietypemodel Kontanthjælpsreformen antages at være fuld indfaset satserne er anvendt for samtlige ydelser og takster. Mens en nedsættelse af kontanthjælpssatser øger gevinsten ved at finde beskæftigelse til relativ lav løn, trækker indførelsen af en umiddelbar reduktion i kontanthjælpen for den person, der forbliver på kontanthjælp, så snart partneren ikke længere er på SU, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, i den modsatte retning. Hvis det således antages, at denne satsreduktion ikke var indført, skulle personen, der overgår til beskæftigelse, tjene omkring kr. om måneden for at opnå det samme månedlige rådighedsbeløb, som det samlevende par har, hvis de begge er på kontanthjælp, jf. figur 4. 9

10 Satsreduktionen i kontanthjælp ved opnået beskæftigelse for partneren mindsker derved gevinsten ved arbejde for at samlevende par i alderen år. Figur 4: Ændring i det månedlige rådighedsbeløb for par på kontanthjælp i alderen år, hvor den ene overgår til beskæftigelse ved forskellige antagelser om satsreduktion i kontanthjælp (kr.) Med satsreduktion i kontanthjælp ved opnået beskæftigelse for partneren Uden satsreduktion i kontanthjælp ved opnået beskæftigelse for partneren Månedlig indkomst før skat for beskæftiget (kr.) Kilde: Anm.: Krakas familietypemodel. Kontanthjælpsreformen antages at være fuld indfaset satserne er anvendt for samtlige ydelser og takster. 10

11 5. Appendiks Bilagstabel 1: Oversigt over ydelsesniveauer i 2014 Unge med kompentecegivende uddannelse Ydelse ved reform Ydelse før reform Under 25 år Mellem 25 og 29 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) Unge uden kompetencegivende uddannelse Ydelse ved reform Ydelse før reform Under 25 år Mellem 25 og 29 år Forsørger, enlig Forsørger, par (partner modtager SU eller kontanthjælp) Forsørger, par (øvrige) Voksne på mindst 30 år Kilde: Beskæftigelsesministeriet, 2014 Ydelse Forsørger Andre

12 Bilagstabel 2: Antal personer i år 2012 i parforhold, hvor mindst den ene person var på kontanthjælp Begge parter er på Den ene partner er i kontanthjælp eller SU beskæftigelse Samlet -med børn- -uden børn- -med børn- -uden børn- Unge under 30 år Gifte Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Alle Samlevende mellem 25 og 29 år Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Alle Samlet Voksne på mindst 30 år Gifte Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Alle Samlevende Arbejdsmarkedsparate Ikke-arbejdsmarkedsparate Alle Samlet Kilde: Anm: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. Tabellen omfatter alle personer, der i 2012, var i berøring med kontanthjælpssystemet. Summen af de enkelte grupper kan afvige fra totalen grundet afrunding. 12

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Famil. 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 12. juni 2015 Gevinst ved beskæftigelse for kontanthjælpsmodtagere. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Figur 1. Forskelsbeløb pr. måned for en enlig på integrationsydelse (fuldt indfaset) ift. lavtlønsjob, 2019

Figur 1. Forskelsbeløb pr. måned for en enlig på integrationsydelse (fuldt indfaset) ift. lavtlønsjob, 2019 Rød Blok foreslår 1) højere børnecheck (63 pct.) for personer berørt af kontanthjælpsloft og integrationsydelsen og 2) højere integrationsydelse (dvs. ophævelsen af den vedtagne reduktion i integrationsydelse

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer

Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære timer December 1 Analysens hovedkonklusioner en af personer i kontanthjælpssystemet med ordinære løntimer (småjob)

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Modtagere af kontanthjælp med handicap

Modtagere af kontanthjælp med handicap Modtagere af kontanthjælp med handicap Analyser i blandt andet Socialpolitisk Redegørelse viser, at der er potentiale for, at flere mennesker med handicap kan blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn:

Herudover er der en række forudsætninger vedrørende eventuel partnerens indkomst og antallet af børn: Økonomisk Råd Teknisk baggrundsnotat 218-1 Sammensatte marginalskatter Oktober 218 Indledning Det sociale sikkerhedsnet består af en række offentlige ordninger i form af offentlig hjælp, boligsikring,

Læs mere

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB

KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl Christian-Heiberg 17. oktober 213 KONTANTHJÆLP: FORTSAT LILLE GEVINST VED AT TAGE ET JOB Dette notat belyser det økonomiske incitament

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Regeringen, RV, SF og EL har indgået aftale om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen

Regeringen, RV, SF og EL har indgået aftale om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen Regeringen, RV, SF og EL har indgået aftale om 1) et midlertidigt børnetilskud for personer berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen og 2) højere integrationsydelse for forsørgere. Det månedlige

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet N O T A T Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet September 1 Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet og deres

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher

Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i kontanthjælpsmodtagere mv. med ordinære løntimer fordelt på brancher Marts 2019 Analysens hovedkonklusioner Der er sket en stigning i antallet af personer

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 254 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 28. februar 2019 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 254 (Alm. del) af 11. december

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden 1. Indledning Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en deskriptiv analyse, der ser på løn- og timeudviklingen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE

REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE i:\september-99\6-a-mh.doc Af Martin Hornstrup September 1999 RESUMÈ REALINDKOMSTUDVIKLINGEN FOR DAGPENGE- OG KONTANTHJÆLPSMODTA- GERE I medierne er det blevet fremført, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere.

Der er ca. NRQWDQWKM OSVIDPLOLHU med børn, hvor begge har modtaget hjælp i mindst 10 måneder. Regeringen har givet indtryk af, at tallet var højere. SAMFUNDSNOTAT Sagsnr. 14.2-2-73 Den 25. juli 22 'HODQJYDULJHNRQWDQWKM OSVPRGWDJHUH 6DPPHQIDWQLQJ Først påstod integrationsministeren, at indvandrere på kontanthjælp ikke fik noget ud af at arbejde, og

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et rimeligt kontanthjælpssystem Udgave: 9. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige overførsler.

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn

7 ud af 10, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn 7 ud af 1, der rammes af kontanthjælpsloftet, har børn Nye beregninger viser, at regeringens kontanthjælpsloft især er rettet mod enlige, mod personer med børn og mod etniske danskere. 7 ud af 1 af dem,

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

I Danmark er der fattige børn under 5 år

I Danmark er der fattige børn under 5 år I Danmark er der. fattige børn under 5 år Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64. børn under fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem og 4 år.

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet

Krisen har nu sendt flere på kanten af arbejdsmarkedet Krisen har nu sendt 30.500 flere på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af marginaliserede steg fra 3. til. kvartal 011 med.750 personer. Det betyder, at der nu er godt 118.500 personer, der har været på

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomisk Analyse Skattereformen og økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Den nye skattereform skønnes at øge beskæftigelsen med 15.8 personer. Arbejdsudbuddet øges, fordi skatten på den

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier

2. Afskaffelse af nuværende matchkategorier og indførelse af nye visitationskriterier GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Den 12. december 2013 Tine Hansen og Ebbe Holm 1. Indledning Kontanthjælpsreformen træder i kraft 1. januar 2014. Det overordnede

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet - mere pisk, mere fattigdom Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloft De ydelser, der samlet set ikke må overstige loftet er: integrationsydelse, kontanthjælp

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige

Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Status på kontanthjælpsreformen fokus på langtidsledige Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation og evaluering

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen

50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Reformer af offentlige ydelser skal gå hånd i hånd med jobskabelse 50.000 flere langvarigt offentligt forsørgede under krisen Ser man på alle offentlige forsørgelsesydelser under ét, var der samlet set

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 488 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere