Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag"

Transkript

1 university of copenhagen Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jacobsen, B. H., & Thomsen, I. K., (2016). Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR): formidlingsnotat, 18 s., okt. 17, (IFRO Udredning; Nr. 2016/28). Download date: 30. Sep. 2017

2 Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) formidlingsnotat Brian H. Jacobsen Ingrid K. Thomsen 2016 / 28

3 IFRO Udredning 2016 / 28 Vurdering af model og økonomiske konsekvenser for udvalgte bedrifter ved målrettet regulering (MR) formidlingsnotat Forfatter: Brian H. Jacobsen 1 Ingrid K. Thomsen 2 1 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet 2 Institut for Agroøkologi (AGRO), Aarhus Universitet Udarbejdet i henhold til aftale mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsberedskab. Udgivet i samarbejde med Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Se flere myndighedsaftalte udredninger på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg

4 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Model og indsatsbehov Anvendt indsatsbehov Virkemidler og potentialer Bedrifter og sædskifter Hvordan påvirkes de typiske bedrifter af et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha i rodzonen? Case beskrivelser Diskussion af cases Vil der være kystvandoplande hvor en eller flere bedriftstyper vil blive særligt påvirket af reguleringsmodellen? Er der ekstensive bedriftstyper, f.eks. økologer eller bedrifter med meget ekstensive afgrøder (græs) mv, som vil blive påvirket af reguleringsmodellen Hvilke økonomiske konsekvenser har modellen for typiske bedriftstyper i et kystvandsopland med et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha i rodzonen? Findes der oplande hvor modellen af landbrugsfaglige årsager ikke forventes at kunne hente effekten beskrevet i bestillingens Bilag 2? Hvad er modellens usikkerheder i sammenligning med usikkerhederne ved den tidligere regulering (før Fødevare- og landbrugspakken)? Er der andre bemærkninger til den foreslåede reguleringsmodel, som AU og IFRO mener, er væsentlige for beslutningsoplægget? Referencer

5 1. Introduktion Fødevare- og Landbrugspakken indeholder en handlingsplan for målrettede tiltag og regulering. Målsætningen er, at den målrettede regulering skal bidrage med en reduktion af kvælstofudledningen på i alt ca tons i kystvandene i Denne del omfatter ikke de kollektive virkemidler (minivådområder, vådområder og skovrejsning), som skal levere en reduktion på ca tons N i kystvandene i 2021 (Svana, 2016a og Sørensen, 2016). Den målrettede regulering indfases fra planperioden 2018/19 med en tredjedel om året frem mod fuld indfasning i planperioden 2020/21. NaturErhvervstyrelsen (NAER) har, med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken, udarbejdet et oplæg til en reguleringsmodel (NAER, 2016). NAER har efterfølgende bestilt en analyse hos Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet og Institut for Agroøkologi (AGRO), Århus Universitet, af konsekvenserne af den foreslåede reguleringsmodel for forskellige bedriftstyper i de kystvandoplande, der har det største indsatsbehov. Analysen fremgår af et notat fra IFRO og AGRO (Ørum og Thomsen, 2016). Formålet med nærværende notat er på baggrund af ovenstående at give en overordnet gennemgang af resultaterne, samt en kort besvarelse af de fremsatte spørgsmål. Det foreliggende dokument er et fagligt indspil til processen omkring udformningen af en model for den kommende målrettede regulering. En proces der ved udgivelsen af dokumentet ikke er afsluttet. Der foreligger ved udgivelsestidspunktet ikke en politisk beslutning vedrørende den endelige model for målrettet regulering. 2. Model og indsatsbehov Den af NAER angivne reguleringsmodel er baseret på tre hovedelementer: 1. Indsatsbehov er opgjort på kystvandoplandsniveau, og det maksimale krav er 6,5 kg N pr. ha. 2. Effekten af virkemidler er den samme i hele landet og er opgjort i rodzonen. 3. Retentionen er opgjort på kystvandoplandsniveau Anvendt indsatsbehov Reduktionskravet beregnes i forhold til et givet udgangspunkt, og indsatsbehovet omsættes til et indsatsbehov i kg N pr. ha i rodzonen. Der er således ikke tale om, at alle bedrifter skal overholde samme udledningsniveau pr. ha. I Figur 1 er det ønskede indsatsbehov (kg N pr. ha i rodzonen) vist grafisk i de forskellige kystvandoplande i forbindelse med målrettet regulering (MR). Indsatsbehovet er baseret på bilag udarbejdet af NAER, som var vedlagt bestillingen (NAER, 2016). Indsatsbehovet er, som det fremgår, 3

6 generelt højere i Jylland og Fyn end på Sjælland. Kravet om en reduktion på 6,5 kg N pr. ha omfatter ca. 71 pct. af det samlede landbrugsareal (ca bedrifter og 45 kystvandoplande af 90). Den samlede reduktion i disse kystvandoplande er således ca tons N i rodzonen og ca tons N i kystvandet. De resterende kystvandoplande har enten et reduktionsmål, der er under 6,5 kg N pr. ha (giver i alt 350 tons N i kystvandet), eller også er der ikke angivet et egentligt reduktionsmål. Der er et udskudt indsatsbehov på ca tons N i kystvandet til den følgende planperiode. Variationen i kvælstofretentionen fremgår af Figur 2, men retentionen indgår ikke direkte i de her gennemførte beregninger, idet reduktionsmålet alene er angivet for rodzonen. Figur 2 indikerer dog, at selvom der opnås samme effekt i rodzonen i de 45 kystvandoplande, vil effekten i kystvandet være meget forskellig. Figur 1. Indsatsbehov i form af reduceret udvaskning fra rodzonen i kystvandoplande under MR (kg N pr. ha). Kilde: NAER, 2016 Figur 2. Kvælstofretentionen opgjort på kystvandoplande. Kilde: NAER,

7 2.2. Virkemidler og potentialer De anvendte MR-virkemidler i denne analyse omfatter normreduktion, efterafgrøder, mellemafgrøder og tidlig såning af vintersæd. I analysen er alene inddraget MR-virkemidler, der ikke medfører sædskifteændringer, hvorfor MR-brak og permanent udtagning er udeladt, selvom de forventes at indgå som MR-virkemidler. Jacobsen (2016) vurderer, at udtagning i nogle tilfælde vil være billigere end en større normreduktion, men omfanget af udtagning forventes at være begrænset (ca ha). Virkemidlernes udvaskningsreducerende effekt er angivet i Tabel 1 sammen med de omkostninger, der er forbundet ved at reducere udvaskningen med 1 kg N pr. ha. Forskellen i reduktionsomkostninger er bl.a. en konsekvens af forholdet mellem effekt og omkostninger i forbindelse med anvendelse af virkemidlet kombineret med indregning af værdi af tilbageholdt kvælstof i MR-efterafgrøder, MR-mellemafgrøder og MR-tidlig såning af vintersæd. For en række af omkostningerne gælder, at de i praksis varierer efter jordtype og bedriftstype. Tabel 1. Udvaskningsreducerende effekt (baseret på NAER, 2016) og reduktionsomkostninger for MR-virkemidler der kan anvendes uden sædskifteændringer. MR-virkemiddel Effekt Omkostninger Reduktionsomkostninger (kg N pr. ha) (kr. pr. ha) (kr. pr. kg N) MR-normreduktion 0,2 kg N pr. reduceret kg N Varierer 0-40 MR-efterafgrøder MR-mellemafgrøder MR-tidlig såning 6, Potentialet for at anvende MR-virkemidlerne efterafgrøder, mellemafgrøder og tidlig såning af vintersæd afhænger af sædskifte og afgrøderækkefølge. MR-normreduktion kan anvendes generelt, men dog kun i det omfang, der er tale om gødede marker. Den maksimale MR-normreduktion, der kan tages i anvendelse, er sat til 50 pct. Potentialerne er opgjort ud fra arealanvendelse i MR-tidlig såning af vintersæd vurderes at have et potentiale i vintersæd med forfrugt af raps og ærter, mens MR-mellemafgrøder vurderes anvendt før vintersæd med forfrugt af korn. Det er ikke realistisk fuldt ud at udnytte potentialet for f.eks. efterafgrøder, da der vil være situationer, som f.eks. ved sen høst, hvor det ikke er muligt at etablere efterafgrøderne. Ligeledes skal bedriften, før den kan placere MR-efterafgrøder, opfylde de generelle krav om f.eks. pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og eventuelle yderligere efterafgrøder til opfyldelse af MFO. En vurdering af potentialet for MR-efterafgrøder vanskeliggøres således af, at disse andre typer efterafgrøder først skal implementeres. For MR-mellemafgrøder og MR-tidlig såning af vintersæd gælder som for efterafgrøder, at der kun kan udnyttes en andel af det fulde potentiale. Ud fra antagelser omkring en maksimal andel af potentialet, der kan anvendes til MR-virkemidlerne efterafgrøder, mellemafgrøder og tidlig såning 5

8 af vintersæd, og efter fradrag for de øvrige krav til efterafgrøder, er der for hver bedrift beregnet, hvor stort det resterende potentiale er, som kan anvendes til disse MR-virkemidler. I analysen koster den første hektar og den sidste hektar af et virkemiddel det samme, selvom der i praksis typisk vil være tale om stigende marginalomkostninger. Potentialet for anvendelse af MR-normreduktion på konventionelle brug er fastsat til ejendommens samlede kvælstofnorm baseret på afgrødefordeling og jordtype. De i analysen anvendte gødningsnormer er de økonomisk optimale normer, som fremgår af Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 2016/17 fra Miljø- og Fødevareministeriet. Der er i analysen anvendt udbyttefunktioner udledt fra Pilotprojektet (MST, 2015). Funktionerne er efterfølgende pris- og udbyttekorrigeret, så den økonomisk optimale tildeling svarer til de aktuelle, økonomisk optimale kvælstofnormer. Rationelt gennemførte MR-normreduktioner ved et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha er i nærværende analyse beregnet til at koste ca. 150 kr. pr. ha i et jb56-sædskifte og 20 kr. pr. ha i jb24- sædskiftet (se afsnit i Ørum og Thomsen, 2016). Når langtidseffekten indregnes, øges omkostningerne ved en normreduktion i beregningerne med 50 pct., og udgifterne stiger således til 225 og 30 kr. pr. ha. Ved anvendelse af MR-normreduktion vil udbytteniveauet generelt falde, hvilket er indregnet i omkostningerne. Udbyttetabet er meget afhængigt af, i hvilken afgrøde kvælstoftilførslen reduceres, og MR-normreduktionen omfordeles derfor i analyserne inden for bedriften, så afgrøder med lav udbytterespons reduceres mere end afgrøder med høj udbytterespons. I analysen er der opstillet to scenarier. I Scenarie 1 er normreduktionen gennemført uden hensyntagen til, om det betyder reduktion i mængden af husdyrgødning og grovfoderproduktion. Udgangspunktet for MR-normreduktion på økologiske ejendomme under Scenarie 1 er sat til en kvælstofnorm på 70 kg N pr. ha på planteavlsbrug og 170 kg N pr. ha på husdyrejendomme. I Scenarie 2 er indlagt en maksimal reduktion i husdyrgødning på 10 pct., og grovfoder kan kun normreduceres med 15 pct. Endvidere bliver de økologiske bedrifter under Scenarie 2 godskrevet for at have normreduceret i det omfang, der svarer til differencen mellem den konventionelle og den økologiske norm. Herved reduceres reduktionskravet for de økologiske bedrifter og dermed det samlede reduktionskrav i kystvandoplandet. Der er for hvert af de to scenarier foretaget analyser for dels hele landbrugsarealet, dels hvor der tages udgangspunkt i et såkaldt MR-grundareal. MR-grundarealet bevirker, at reduktionskravet overføres fra ekstensive arealer til intensive arealer på andre bedrifter, for at reduktionskravet kan nås. I gennemgangen af resultaterne i dette notat er fokus på Scenarie 1a (uden begrænsninger og uden MR-grundareal) og Scenarie 2b med MR-grundareal for at beskrive forskellen i de anvendte antagelser. Med den gennemførte analyse opnås reduktionsmålet på 6,5 kg N pr. ha stort set i 6

9 Scenarie 1a, herunder også på økologiske bedrifter. Såfremt udgangspunktet er de konventionelle normer som i Scenarie 2, vil behovet for tilpasning på de økologiske bedrifter blive mindre, ligesom miljøeffekten bliver mindre Bedrifter og sædskifter Arealanvendelsen tager udgangspunkt i arealanvendelsen i 2013 og Der er i analysen opstillet syv bedriftstyper, som omfatter: 1. Kvægbrug >1,7-2,3 DE pr. ha (undtagelsesbrug). 2. Kvægbrug 0,8-1,7 DE pr. ha. 3. Svinebrug og øvrige 0,8 DE pr. ha. 4. Plantebrug, kvæg- og svinebrug samt øvrige <0,8 DE pr. ha. 5. Økologer kvægbedrifter og øvrige 0,8 DE pr. ha. 6. Økologiske planteavlere <0,8 DE pr. ha. 7. Øvrige brug med ekstensive afgrøder >25 pct. Hver af disse syv bedriftstyper har en eller flere af 29 udvalgte afgrødefølger (sædskifter), som svarer til deres bedriftstype, og i forhold til deres placering i landet (inkl. jordtype). En plantebedrift i Vestjylland på sandjord har således ikke samme sædskifte som en plantebedrift på Lolland-Falster, idet den første ofte dyrker kartofler, mens den sidste ofte dyrker sukkerroer. Der er taget udgangspunkt i sædskiftet i 2013 og 2014, hvor de grønne krav (bl.a. MFO-krav) ikke var gældende. 3. Hvordan påvirkes de typiske bedrifter af et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha i rodzonen? Generelt gælder, at konventionelle svine-, kvæg- og plantebedrifter (bedriftstype 1-4) under Scenarie 1a kan opfylde kravet i alle kystvandoplandene med de angivne virkemidler og det angivne potentiale, men at specielt de ekstensive bedrifter (bedriftstype 7) har svært ved at nå reduktionskravet på 6,5 kg N pr. ha i mange kystvandoplande, da udtagning ikke indgår. Omkostningerne baseret på Scenarie 1a udgør kr. pr. ha for bedriftstype 1-4, mens de er højere for specielt økologiske planteavlere (type 6) (120 kr. pr. ha). For ekstensive bedrifter er omkostningerne lavere (49 kr. pr. ha), men det skyldes bl.a., at de mangler 26 pct. eller 1,7 kg N pr. ha i reduceret udvaskning. Typisk har disse bedrifter kun få muligheder for at reducere udvaskningen yderligere. En gennemsnitlig omkostning på ca. 65 kr. pr. ha i Scenarie 1a svarer til ca. 120 mio. kr. for 70 pct. af landbrugsarealet. Hvad angår virkemidler i Scenarie 1a, opnås 35 pct. af effekten med MR-efterafgrøder og ca. 60 pct. med MR-normreduktion, mens MR-tidlig såning og mellemafgrøder står for resten. MR- 7

10 efterafgrøder indgår specielt meget på økologiske plantebedrifter, da alternativerne er begrænsede. Omvendt har ekstensive bedrifter ikke plads til efterafgrøder. MR-normreduktion indgår primært på intensive kvægbedrifter samt på økologiske og ekstensive bedrifter (over 4 kg N pr. ha i reduktion). MR-normreduktionen i Scenarie 1a medfører i gennemsnit en reduktion i kvælstoftilførslen på ca. 20 kg N pr. ha. MR-tidlig såning udgør 0,3 kg N pr. ha (5 pct. af reduktionskravet), og det anvendes primært på svine- og plantebedrifter. Målopfyldelse under Scenarie 1a udgør samlet set 6,4 kg N pr. ha, svarende til at 0,1 kg N pr. ha (ca. 2 pct. af reduktionskravet) ikke opfyldes. Under Scenarie 2b, dvs. med MR-grundareal, er billedet til dels det samme, men her har de økologiske bedrifter omtrent ingen omkostninger, da udgangspunktet nu er et lavere reduktionskrav baseret på forskellen mellem de økologiske og konventionelle normer. Tilsvarende har de ekstensive bedrifter lave omkostninger, fordi deres forpligtelser i betydeligt omfang er lagt over på andre bedrifter (bedriftstype 1-4). Fordelingen af virkemidler er stort set den samme med en gennemsnitlig MR-normreduktion på ca. 17 kg N pr. ha, hvilket svarer til en reduktion af kvælstoftilførslen på ca tons N i de 45 kystvandoplande med reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha. MR-normreduktionen vil, afhængigt af bedriftstypen, udgøre en meget varierende andel af bedriftens samlede kvælstofnorm, men den relative normreduktion vil i flere egne være sammenlignelig med de senere års generelle normreduktion på pct. Figur 3 viser den arealvægtede relative MR-normreduktion for bedrifter med et MR-reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha. Den maksimale normreduktion er i analysen fastsat til 50 pct. Som det fremgår af figuren, normreduceres 50 pct. af arealet med mere end 12 pct. De høje MR-normreduktioner finder primært sted på bedrifter med en afgrødesammensætning med en lav norm. Figur 3. Arealvægtet relativ MR-normreduktion under Scenarie 2 med MR-grundareal for kystvandoplande med MR-reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha. 8

11 Under Scenarie 2b med MR-grundareal reducerer de intensive bedrifter med 6,7-6,8 kg N pr. ha og har derfor også højere omkostninger end i Scenarie 1a nemlig kr. pr. ha. Svinebrugene har her de højeste omkostninger. De ekstensive bedrifter reducerer udvaskningen med 2,3 kg N pr. ha og de økologiske bedrifter med 0,1-0,3 kg N pr. ha. Samlet opnås en reduktion på 6,0 kg N pr. ha. Det kan i relation til disse tal være relevant at sammenholde ændringer i indtjeningen med den samlede indtjening for at vurdere omfanget. Ses der alene på planteproduktion (korn i alt), udgør indtjeningen minus variable omkostninger (dækningsbidrag 1) typisk kr. pr. ha, mens dækningsbidrag II (før ejendomsskat og ejeraflønning) har været mellem og kr. pr. ha i perioden (Landbrugets produktionsgrene, ). Med omkostninger til ejendomsskat på ca kr. pr. ha er der nogle år, hvor jordrenten har været negativ. Generelt har de største bedrifter en indtjening, der er højere end gennemsnittet. Ser man på heltidsbedrifter med køer, svin og planteavl, viser resultaterne for konventionelle malkekvæg, at heltidsbedriftens samlede resultat af primær drift var kr. pr. ha i (henholdsvis 4.885, 6.174, kr. pr. ha). Driftsresultatet efter finansiering var kr. pr. ha (1.320, 3.305, kr. pr. ha), mens overskuddet efter ejeraflønning var negativt i 2012 og For svinebedrifterne var resultatet af primær drift for heltidsbedrifter kr. pr. ha (10.958, 6.644, kr. pr. ha). Driftsresultatet efter finansiering var kr. pr. ha (5.584, 2.035, kr. pr. ha), mens overskuddet efter ejeraflønning var negativt i 2013 og For planteavl fremgår det, at heltidsbedrifternes resultat af primær drift var kr. pr. ha (4.762, 3.683, kr. pr. ha). Driftsresultatet efter finansiering var kr. pr. ha (2.929, 2.465, kr. pr. ha), mens overskuddet efter ejeraflønning var positivt i alle tre år. Analyse af indtjeningen efter finansiering (driftsresultat før ejeraflønning) på bedriftstype 5 viser, at økologiske mælkeproducenter har en indtjening på kr. pr. ha ( ). Økologiske planteavlere (type 6) har en indtjening efter finansiering på kr. pr. ha ( ), mens de ekstensive bedrifter har en lavere landbrugsindtjening, og det vurderes, at den ligger under kr. pr. ha. Samlet betyder dette, at en omkostning på omkring 75 kr. pr. ha udgør ca. 1 pct. af resultatet af primær drift på husdyrbedrifterne og ca. 2 pct. af resultatet af primærindtjeningen på planteavlsbedrifterne. Set i forhold til driftsresultatet efter finansiering er andelen ca. 3 pct. på alle bedrifter. 9

12 3.1. Casebeskrivelser I Tabel 2 er vist eksempler på målopfyldelse af MR-krav for udvalgte ejendomme for bedriftstype 1-4 beliggende i kystvandoplande med reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha. Eksemplerne er baseret på Scenarie 1a uden MR-grundareal. Omkostningerne for bedriftstype 1 (undtagelsesbrug) er generelt lave (30-55 kr. pr. ha), selvom der alene anvendes MR-normreduktion til opnåelse af reduktionskravet på tre af de fire ejendomme. Grovfoderproduktionen på undtagelsesbrugene vil ofte inkludere en stor andel majs og/eller græs, og majs vil i princippet give mulighed for dyrkning af MR-efterafgrøder. Efterafgrødepotentialet i majs er dog vurderet til ikke at kunne udnyttes fuldt ud, da etablering og vækst, og dermed godkendelse, kan være vanskelig ved denne afgrøde. MR-normreduktionen svarer til 7-20 pct. af den samlede kvælstofnorm for de fire ejendomme inden for bedriftstype 1. For ejendommene inden for bedriftstype 2 (kvægbrug 0,8-1,7 DE pr. ha) er omkostningerne ved MR også generelt lave (Tabel 2). På de viste ejendomme er anvendt MR-virkemidlerne efterafgrøder og normreduktion i forskellige forhold, hvilket kun har ringe indflydelse på omkostningerne. Den anvendte MR-normreduktion svarer til 6-12 pct. reduktion af ejendommenes samlede kvælstofnorm. Baseret på indtjeningen efter finansiering på heltidsbrug med malkekøer i perioden er den typiske indtjening på disse casebedrifter (med 100 ha) ca kr., og omkostningerne omkring kr. (1-3 pct.). De fire ejendomme med svinebrug og øvrige 0,8 DE pr. ha (bedriftstype 3) i Tabel 2 kan alle opfylde kravet om en udvaskningsreduktion på 6,5 kg N pr. ha, og omkostningerne varierer fra 32 til 132 kr. pr. ha. Omkostningerne er lavest, hvor den største andel af reduktionskravet dækkes med MRefterafgrøder, mens inddragelse af de øvrige MR-virkemidler øger omkostningerne. I de fire eksempler på ejendomme inden for bedriftstype 3 i Tabel 2 svarer MR-normreduktionen til 7-13 pct. 10

13 Tabel 2. Udvalgte eksempler på fire ejendomme inden for bedriftstype 1-4 og deres valg af MR-virkemidler og omkostninger i forbindelse med at opfylde et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha (Scenarie 1a). Ejendom 1 Ejendom 2 Ejendom 3 Ejendom 4 Bedriftstype 1, kvægbrug >1,7-2,3 DE pr. ha (undtagelsesbrug) Sædskiftegræs, arealandel (pct.) Majs, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Ejendom 5 Ejendom 6 Ejendom 7 Ejendom 8 Bedriftstype 2, kvægbrug 0,8-1,7 DE pr. ha Sædskiftegræs, arealandel (pct.) Majs, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Ejendom 9 Ejendom 10 Ejendom 11 Ejendom 12 Bedriftstype 3, svinebrug og øvrige 0,8 DE pr. ha Vintersæd, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Raps, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Ejendom 13 Ejendom 14 Ejendom 15 Ejendom 16 Bedriftstype 4, plantebrug, kvæg- og svinebrug samt øvrige <0,8 DE pr. ha Vintersæd, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Raps, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Ejendomme inden for bedriftstype 4 (plantebrug, kvæg- og svinebrug samt øvrige <0,8 DE pr. ha) kan alle opfylde reduktionskravet på 6,5 kg N pr. ha (Tabel 2). Muligheden for at anvende de forskellige MR-virkemidler varierer meget mellem ejendommene, hvilket afspejles i 11

14 omkostningerne, som varierer fra 26 til 129 kr. pr. ha. MR-normreduktionen svarer til 0-17 pct. af den samlede kvælstofnorm på ejendommene. Som det fremgår af Tabel 2, opfylder ejendommene inden for bedriftstype 1 og 2 reduktionskravene med MR-efterafgrøder og MR-normreduktion, hvilket for de aktuelle sædskifter giver relativt lave omkostninger. På ejendommene inden for bedriftstype 3 og 4 dyrkes ofte mere vintersæd, hvilket betyder, at efterafgrødepotentialet ikke levner plads til så mange MR-efterafgrøder, at de kan dække reduktionskravet. I stedet anvendes de mere omkostningstunge MR-mellemafgrøder og MRtidlig såning af vintersæd sammen med MR-normreduktion, hvilket øger omkostningerne. I Tabel 3 er vist eksempler på økologiske og ekstensive ejendomme under Scenarie 1a, der skal opfylde et MR-krav på 6,5 kg N pr. ha. De økologiske ejendomme (bedriftstype 5 og 6) kan generelt opfylde MR-kravet, men omkostningerne herved er relativt høje. Da økologiske brug ikke anvender handelsgødning, vil en normreduktion skulle gennemføres i husdyrgødning, som ofte i forvejen vil være en begrænset ressource. Omkostningerne ved MR på de ekstensive ejendomme (bedriftstype 7) er relativt lave, men det skal ses på baggrund af, at disse ejendomme vanskeligt eller slet ikke kan ikke opfylde reduktionskravet ud fra de valgte forudsætninger 12

15 Tabel 3. Udvalgte eksempler på fire ejendomme inden for bedriftstype 5-7 og deres valg af MR-virkemidler og omkostninger i forbindelse med at opfylde et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha. (Scenarie 1a) Ejendom 17 Ejendom 18 Ejendom 19 Ejendom 20 Bedriftstype 5, økologer kvægbedrifter og øvrige 0,8 DE pr. ha. Sædskiftegræs, arealandel (pct.) Majs, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Manglende målopfyldelse (pct.) Ejendom 21 Ejendom 22 Ejendom 23 Ejendom 24 Bedriftstype 6, økologiske planteavlere <0,8 DE pr. ha Sædskiftegræs, arealandel (pct.) Majs, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Manglende målopfyldelse (pct.) Ejendom 25 Ejendom 26 Ejendom 27 Ejendom 28 Bedriftstype 7, øvrige brug med ekstensive afgrøder >25 pct. Vedvarende græs, arealandel (pct.) Sædskiftegræs, arealandel (pct.) Vårsæd, arealandel (pct.) Andet, arealandel (pct.) MR-efterafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-mellemafgrøder, andel af reduktion (pct.) MR-tidlig såning, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion, andel af reduktion (pct.) MR-normreduktion ift. kvælstofnorm (pct.) Omkostning (kr. pr. ha) Manglende målopfyldelse (pct.) Diskussion af cases Ud fra de givne forudsætninger for ovenstående analyse under Scenarie 1a kan det konkluderes, at der generelt er relativt lave og ensartede reduktionsomkostninger ved et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha, samt at MR-efterafgrøder og MR-normreduktion er de mest økonomisk attraktive virkemidler. Det er alene ejendomme med en stor andel ekstensive afgrøder, der har problemer med at opfylde MR-kravene. Sådanne ejendomme med en stor andel vedvarende græs har meget begrænsede muligheder for at anvende MR-virkemidler ud over normreduktion, og hvis de ekstensive arealer er enten lavt gødede eller ugødede, foreligger denne mulighed heller ikke. Ved et generelt reduktionskrav uden hensyntagen til driftsform, ville der derfor kunne forekomme en 13

16 uhensigtsmæssig omlægning af ekstensive arealer til f.eks. vårbyg med efterafgrøder, som ville give mulighed for at anvende MR-normreduktion og at dyrke MR-efterafgrøder. I analysen under Scenarie 1a, der ligger til grund for Tabel 2 og 3, er der ikke taget hensyn til, om MR-normreduktion gennemføres i handels- eller husdyrgødning. Denne problematik kan være væsentlig for ejendomme med høj dyretæthed, da MR-normreduktion i husdyrgødning vil kunne medføre, at der skal eksporteres gødning fra ejendommen med de udfordringer og omkostninger, dette måtte medføre. På økologiske ejendomme med lavere dyretæthed og alene baseret på husdyrgødning vil en MR-normreduktion også være problematisk, da disse ejendomme i forvejen har en lav kvælstoftilførsel. En omfordeling af reduktionsbyrden vil kunne løse nogle af de udfordringer, der er i forbindelse med f.eks. MR-normreduktion i husdyrgødning og eventuel omlægning af ekstensive arealer. Dette var baggrunden for at inddrage forskellige scenarier og grundarealer. Under Scenarie 2 vil økologiske bedrifter stort set kunne opfylde det reducerede MR-reduktionskrav omkostningsfrit. For en mere detaljeret gennemgang af konsekvenser og omkostninger ved omfordelinger og ændrede kriterier for MR-krav henvises til Ørum og Thomsen (2016). 4. Vil der være kystvandoplande, hvor en eller flere bedriftstyper vil blive særligt påvirket af reguleringsmodellen? Ud fra de opstillede krav er der pålagt en reduktion på 6,5 kg N pr. ha i 45 ud af de 90 kystvandoplande, og der vil fortsat i nogle af disse 45 oplande være et udskudt reduktionskrav. I de kystvandoplande, hvor der opstilles et krav på 6,5 kg N pr. ha, varierer omkostningerne mellem 30 og 111 kr. pr. ha for alle bedrifter i Scenarie 1a med MR-grundareal. Ved anvendelse af Scenarie 2b og MR-grundareal er omkostningen mellem 42 og 137 kr. pr. ha. De kystvandoplande, hvor kravet er dyrest at opfylde, er primært beliggende i Jylland, men også enkelte på Fyn. Generelt vil oplande med mange ekstensive bedrifter have svært ved at nå målene. Idet der anvendes samme kvælstofeffekt af alle virkemidler, bliver det sværere at nå målene i Jylland (husdyr og sand) end på Sjælland (ler og uden husdyr) i forhold til en reguleringsmodel, hvor kvælstofeffekten var afhængig af jordtype og husdyrintensitet. Omvendt viser analysen, at tilpasningen er dobbelt så dyr på lerjord (Østjylland og Fyn + Sjælland) som på sandjord, fordi tilpasningsmulighederne på kvægbedrifter er billigere. 14

17 5. Er der ekstensive bedriftstyper, f.eks. økologer eller bedrifter med meget ekstensive afgrøder (græs) mv., som vil blive påvirket af reguleringsmodellen I betragtning af at ekstensive bedrifter i udgangspunktet har en lav kvælstofudvaskning, rammes disse bedrifter hårdere end andre bedrifter. Når de ekstensive bedrifter rammes hårdt, skyldes det også, at de har meget græs og dermed ikke har mulighed for at etablere efterafgrøder. Det vurderes uhensigtsmæssigt, at disse bedrifter pløjer deres græsmarker op for at etablere korn og efterafgrøder, hvilket er baggrunden for at analysere ud fra et MR-grundareal defineret i Ørum og Thomsen (2016). Økologiske bedrifter påvirkes kun begrænset, hvis udgangspunktet er de konventionelle kvælstofnormer (Scenarie 2), men omvendt betyder dette, at de økologiske bedrifter ikke reducerer deres kvælstoftab i forhold til i dag. 6. Hvilke økonomiske konsekvenser har modellen for typiske bedriftstyper i et kystvandsopland med et reduktionskrav på 6,5 kg N pr. ha i rodzonen? Se besvarelse under afsnit Findes der oplande, hvor modellen af landbrugsfaglige årsager ikke forventes at kunne hente effekten beskrevet i bestillingens Bilag 2? Afhængigt af det anvendte scenarie viser analysen, at det i nogle kystvandoplande kan være svært at nå reduktionsmålet. Dette omfatter kystvandoplande, hvor specielt de ekstensive bedrifter under Scenarie 1a er langt fra målet. Samlet set mangler tre kystvandoplande i dette scenarie ca. 1,1-1,6 kg N pr. ha. En række kystvandoplande mangler en effekt på ca. 0,1-0,3 kg N pr. ha for at nå målet. Under Scenarie 2b sker der en generel målopfyldelse, men det skyldes som tidligere angivet, at reduktionskravet her bliver fastsat lavere for de økologiske bedrifter. De konventionelle bedriftstyper 1-4 reducerer under Scenarie 2b med 6,7-6,8 kg N pr. ha, mens ekstensive bedrifter kun reducerer med ca. 2,3 kg N pr. ha. Generelt indgår virkemidlerne med en standardeffekt, og der er derfor en risiko for, at man i de kystvandoplande, hvor effekten overvurderes (Sjælland) ikke reelt vil nå miljømålene, ligesom der i andre kystvandoplande kan ske en overopfyldelse (Jylland). 15

18 Endvidere kan det i nogle situationer være relevant at se nærmere på effekten, når implementeringen sker i kombination med andre virkemidler, dvs. hvorvidt virkemidlerne er additive. En bedrift, der både har efterafgrøder, lav norm samt et minivådområde, får ikke nødvendigvis fuld effekt af alle tre virkemidler. Det anbefales, at miljøeffekten af kombinerede tiltag undersøges nærmere, ligesom også koblingen mellem målrettet regulering og kollektive virkemidler bør analyseres nærmere med henblik på at sikre, at den forventede miljøeffekt opnås. 8. Hvad er modellens usikkerheder i sammenligning med usikkerhederne ved den tidligere regulering (før Fødevare- og landbrugspakken)? I den tidligere regulering var normreduktionen den samme over hele landet, svarende til at reduktionskravet var det samme i hele landet. Idet normen er differentieret på jordtype og afgrøder er marginalomkostningen mellem bedrifter stort set den samme, da der også tillades omfordeling mellem marker. Under normreduktionen var der indbygget nogle valgmuligheder, således at yderligere efterafgrøder kunne øge kvælstofnormen. Dette gav mulighed for, at landmænd i et vist omfang kunne vælge de virkemidler, der passede bedst på deres bedrift. Analysen viser, at en normreduktion er en mulighed, som en del landmænd sandsynligvis vil vælge for at opfylde de krav, der ligger i målrettet regulering. Omkostningerne ved normreduktionen i vinterhvede efter vinterraps på jb79 i Ørum og Thomsen (2016) er på niveau med de omkostninger, som tidligere er publiceret fra IFRO i 2016 (Jacobsen og Ørum, 2016), og omkostningerne ved en normreduktion i vinterhvede efter korn på jb56 svarer til foreløbige beregninger i en endnu ikke publiceret udredning. Tilsvarende kontroller/validering er ikke gennemført for øvrige afgrøder og jordtyper. De omkostninger ved normreduktioner, der er anvendt i nærværende analyse, er lavere end de omkostninger, der, baseret på et skøn om udbyttetab på 3-5 hkg pr. ha ved en 15 pct. normreduktion, fremgik af Kristensen og Jacobsen (2013). Efterafgrøder indgår i dag i de generelle krav (ca ha), i udkast til den nye husdyrregulering (ca ha), yderligere efterafgrøder til dækning af MFO (ca ha), i forslag til kompenserede efterafgrøder ( ) (ca ha), i naturpakken (ca ha) og i målrettet regulering (ca ha) (Jacobsen, 2016; Thomsen og Ørum, 2016; Ørum og Thomsen, 2016). Der vil således ske et skift i omfang af efterafgrøder fra ca ha (9 pct.) i 2014 til omkring ha efterafgrøder i eller ca. 17 pct. af det samlede dyrkede areal. Omfanget af efterafgrøder før målrettet regulering forventes i nogle kystvandoplande at være så stort, at det resterende potentiale specielt på bedriftsniveau er meget begrænset. Specielt i Sønderjylland kan der f.eks. være problemer med at placere de nødvendige MR-efterafgrøder. Det 16

19 kan derfor være hensigtsmæssigt at vurdere, hvordan en eventuel handel med efterafgrøder mellem bedrifter i samme kystvandopland kan udformes, så omkostningerne minimeres. Når efterafgrøder også fremover spiller en så central rolle i mange sammenhænge, er det endvidere vigtigt at få sikkerhed for effekten af dette virkemiddel i kombination med andre virkemidler. 9. Er der andre bemærkninger til den foreslåede reguleringsmodel, som AU og IFRO mener, er væsentlige for beslutningsoplægget? Det vurderes, at der med den foreslåede model tages et første mindre skridt imod målrettet regulering. Der sker en målretning på kystvandoplandsniveau af indsatsbehovet, men dog ikke hele behovet, hvorfor mange oplande har samme reduktionsbehov (6,5 kg N pr. ha i rodzonen). Der sker ikke en målretning af effekten af virkemidlerne, men der opstilles krav til den enkelte bedrift, som gør, at de enkelte landmænd selv kan finde de løsninger, der passer dem bedst, og som er billigst. Det synes centralt at vurdere, om nogle af de bedriftstyper (f.eks. økologer og ekstensive bedrifter), der i dag har en lav udvaskning fra rodzonen, skal have lempeligere reduktionskrav, og om dette skal medføre, at andre bedriftstyper skal have større reduktionskrav for at nå målet i et opland. Foreløbige analyser omkring mulig omfordeling viser, at denne omfordeling vil øge omkostningerne for konventionelle ikke ekstensive bedrifter. Koblingen mellem indsats i målrettet regulering og kollektive tiltag skal tydeliggøres, så den ønskede miljøeffekt opnås i praksis. Herunder om en landmand, der implementerer mange kollektive indsatser, kan undgå målrettet regulering. Hvis det ikke er tilfældet, kan det reducere incitamentet til at deltage i kollektive indsatser. Endelig er der spørgsmålet om kompensation, hvor det ved fremlæggelsen af forslaget blev angivet, at alle tiltag til en vis grad ville blive kompenseret. Det vurderes, at dette vil have betydning for, hvor let det bliver at nå de opstillede mål, selvom omkostningerne ved de målrettede tiltag vil være billigere end en normreduktion på 20 pct. Omvendt var der også i den tidligere regulering mulighed for at erstatte normreduktion, bl.a. ved efterafgrøder ud over de lovpligtige. Som anført vil den faktiske udledning til vandmiljøet variere betydeligt inden for kystvandoplandene grundet forskellige udvaskning fra rodzonen, faktisk effekt af virkemidler og retention. Med det analyserede udspil høster man ikke alle gevinster ved en målrettet regulering, men får måske påbegyndt en udvikling mod øget målretning. Ideelt set kan der opnås en øget effektivitet, hvis dette kombineres med handel mellem bedrifter, så de samlede omkostninger reduceres. 17

20 10. Referencer Jacobsen, B.H. (2016). Analyse af omkostninger ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakken Udredning 2016 / 9. Notat til Miljø- og Fødevareministeriet. Jacobsen, B.H. og Ørum, J.E.(2016). Analyse af omkostninger ved reducerede N-normer. Udredning 2016/10. Notat til Miljø- og Fødevareministeriet. MST (2015). Pilotprojektet for målrettet regulering er offentliggjort. NAER (2016). Basismodel for målrettet regulering. Notat af 27. juni Svana (2016a). Vandområdeplaner ( ) (se bilag 1) / Svana (2016b). Målrettet regulering fuldt indfaset i Sørensen, T. (2016). Beskrivelse af delelementer i landbrugspakken. Notat. MFVM. Thomsen, I.K. og Ørum, J.E. (2016). Analyse af efterafgrødepotentialet i kystområderne. Notat fra DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) 20. september Ørum, J.E. og Thomsen, I.K. (2016). Vurdering af model og økonomiske beregninger af bedriftscases for målrettet regulering (MR). IFRO Udredning 2016/27, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 18

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle?

Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Økonomiske konsekvenser ved målrettet regulering - Hvad koster det at forskelsbehandle? Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H.

Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Skønnet økonomisk vurdering af sårbarhedsdifferentieret N-regulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler

Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Omkostninger og potentialer ved de valgte virkemidler Seniorforsker Brian H. Jacobsen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet

Læs mere

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H.

Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Skønnet vurdering af mulige nationale effekter af ændret N-regulering baseret på resultater fra Limfjorden Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012

University of Copenhagen. Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik. Publication date: 2012 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomiske konsekvenser af udmøntning af kvælstofprognosen Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver

Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Driftsøkonomiske konsekvenser af reduceret kvælstofgødskning på udvalgte landbrugsbedrifter Ørum, Jens Erik; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2015

Læs mere

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering?

Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Hvor god økonomi er der i differentieret regulering? Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug NiCA seminar 9. oktober 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Økonomiske effekter af differentieret

Læs mere

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Drift eller udtagning af arealer ved etablering af 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU.

Kort gennemgang af: Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU samt Charlotte Kjærgaard og Ingrid Kaag Thomsen, AGRO-AU. 19. juni 2017 Kort gennemgang af: IFRO-rapport nr. 258, Landbruget og vandområdeplanerne: Omkostninger og implementering af virkemidler i oplandet til Norsminde Fjord Udarbejdet af Jens Erik Ørum, IFRO-KU

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering UDKAST Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering indføres generelle

Læs mere

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering

Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Erhverv J.nr. MST-1249-00137 Ref. KLSCH/IRNMA Den 13. januar 2017 Revideret 27. februar 2017 Teknisk beskrivelse af beregningsgrundlag for husdyrefterafgrødekrav i ny husdyrregulering Med ny husdyrregulering

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis

Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Dansk landbrugs gæld og rentefølsomhed Olsen, Jakob Vesterlund; Pedersen, Michael Friis Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Københavns Universitet. Beregning af støttesats til målrettet regulering 2021 Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag

Københavns Universitet. Beregning af støttesats til målrettet regulering 2021 Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af støttesats til målrettet regulering 2021 Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2018 Document Version Også

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende bestilling om eftervirkning af efterafgrøder Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato:

Læs mere

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Kompenserende efterafgrødeordning Olsen, Jakob Vesterlund Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens

Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens Konsekvenser af Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger for sortsog afgrødevalget DanSeed Symposium 11. marts 2014 Landskonsulent Søren Kolind Hvid skh@vfl.dk 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999

Læs mere

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering

Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Den økonomiske gevinst ved målrettet regulering - i lyset af ny arealregulering Seniorforsker Brian H. Jacobsen, IFRO, KU. Session 27: Emissionsbaseret regulering

Læs mere

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse

Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojekt om biomasse AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Følgebrev Dato 1. juli 2019 Journal 2019-760-001282 Til Landbrugsstyrelsen Levering på bestillingen Overordnet vurdering af risiko for

Læs mere

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver

Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver university of copenhagen Københavns Universitet Kvalitetssikring af notat om rentabilitet og afskrivningsperiode for minivådområde Pedersen, Søren Marcus; Schou, Jesper Sølver Publication date: 2016 Document

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne?

Hvad er prisen for de næste tons kvælstof i vandplanerne? Hvad er prisen for de næste 10.000 tons kvælstof i vandplanerne? Brian H. Jacobsen, Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indlæg ved Plantekongres den 12.1.2012 Indhold Prisen for de første

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard

Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard university of copenhagen Københavns Universitet Økonomiske konsekvenser ved et krav om ingen jordbearbejdning i efteråret før forårssåede afgrøder Jacobsen, Brian Højland; Vinther, Finn Pilgaard Publication

Læs mere

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR!

Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Agrovi 3. februar 2016 Chefkonsulent Leif Knudsen DEN NYE LANDBRUGSPAKKE FØRSTE LYSPUNKT FOR ERHVERVET I MANGE ÅR! Fødevare- og landbrugspakke hvad hvornår? 17..25 pct. mere N-kvote Ingen krav om randzoner

Læs mere

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H.

Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af tanker omkring vækstscenarier i relation til scenarie for ammoniakemissionen i 2020 og 2030 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen

Målrettet regulering. Seminar om VRD/ AU Foulum. Erik Nielsen Målrettet regulering Seminar om VRD/ AU Foulum Erik Nielsen Målrettet regulering - baggrund Natur- og landbrugskommissionen rapport 2013 Der skal udvikles og gennemføres en ny, målrettet og differentieret

Læs mere

Emissionsbaseret regulering

Emissionsbaseret regulering Emissionsbaseret regulering Karsten Svendsen Deltagere og forfattere: Karsten Svendsen Simon Rosendahl Bjorholm LMO, Tina Tind Wøyen LMO, Børge Olesen Nielsen LMO Søren Kolind Hvid SEGES, Sebastian Piet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Vedrørende notat om Vurdering af kvælstofeffekten af forbud mod jordbearbejdning med indførelse af nye undtagelser

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex

Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex university of copenhagen Mistet indtjening ved reduceret udbytte i vedvarende græs i forbindelse med ændret vandløbsvedligeholdelse Dubgaard, Alex Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H.

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Ørum, Jens Erik; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner

Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner Bilag 3.5 Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner En beregning af konsekvenser af målfastsættelsen i vandområdeplanerne viser, at omkostningen vil blive i størrelsesordenen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden

Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt i Limfjorden Københavns Universitet Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi (IFRO) (tidligere FOI) Jens Erik Ørum og Brian H. Jacobsen 22. marts 2013 Økonomisk konsekvens ved ændret kvælstofregulering med udgangspunkt

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H.

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Analyse af omkostningerne ved scenarier for en reduktion af N-tabet i relation til Fødevare- og Landbrugspakke 2015 Jacobsen, Brian H. Publication date:

Læs mere

Målrettet regulering!

Målrettet regulering! Målrettet regulering! Hvorfor og hvordan? V. Ole Munk Truelsen. BJ Agro 2019 Efterafgrøder Type Krav Pligtige 10-14 % Husdyr 0-5 % MFO 17 % Målrettede 0-50 % Efterafgrøder og overlap Typer efterafgrøder

Læs mere

Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. Nye modeller for kvælstofregulering på bedriftsniveau Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. De analyserede modeller: 1. Regelstyring (den eksisternde model) 2. Afgift

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Vurdering af model og økonomiske beregninger af bedriftscases for målrettet regulering (MR) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag

Vurdering af model og økonomiske beregninger af bedriftscases for målrettet regulering (MR) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af model og økonomiske beregninger af bedriftscases for målrettet regulering (MR) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2016

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning

Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. Evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven, tidlig såning NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H.

Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Beregning af kvælstofskyggepris med udgangspunkt i Fødevare- og Landbrugspakken Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård

Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård university of copenhagen Københavns Universitet Fremskrivning af dansk landbrug frem mod 2030 december 2017 Jensen, Jørgen Dejgård Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0

Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan 2.0 Københavns Universitet Fødevareøkonomisk Institut Brian H. Jacobsen 1. december 2014 Analyse af omkostningerne ved scenarier for en yderligere reduktion af N-tabet fra landbruget i relation til Vandplan

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011

Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Vurdering af udviklingen i kvælstofudvaskning fra rodzonen opgjort for landovervågningsoplandene i Landovervågning 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. januar 2015 Gitte

Læs mere

Muligheder og udfordringer i efter- og

Muligheder og udfordringer i efter- og Muligheder og udfordringer i efter- og mellemafgrøder Hvordan ses efterog mellemafgrøder i relation til de kommende regler som følge af Grøn Vækst? v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Læs mere

Københavns Universitet. Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag. Publication date: 2018

Københavns Universitet. Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag. Publication date: 2018 university of copenhagen Københavns Universitet Gridbaseret Udvaskningsmodel for Udvalgte Sædskifter (GUUS) Ørum, Jens Erik; Thomsen, Ingrid Kaag Publication date: 2018 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H.

Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Uddybning af diskussion om kompensation i relation til 25 m zone omkring grundvandsboringer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni

Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af omkostningseffektiviteten ved minivådområder med infiltrationsmatrice Jacobsen, Brian H.; Gachango, Florence Gathoni Publication date: 2013

Læs mere

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens

Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Effekten af enkeltbetalingsreformen på jordbrugsbedrifternes soliditet samt på deres evne til at forrente gælden Hansen, Jens Publication date: 2015 Document

Læs mere

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Økonomisk tab ved etablering af energiafgrøder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET

Landovervågning AU AARHUS AU DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI. Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed UNIVERSITET Landovervågning Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen & Jonas Rolighed Status for miljøplaner ift. 2015 Reduktionsmål Rodzonen Havbelastning (%) (t N) 1987 Vandmiljøplan I 1998 Vandmiljøplan II 48 2004

Læs mere

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov

Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne efterafgrøder, randzoner, brak og lavskov DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 4. december 2015 Beregning af kvælstofeffekt ved anvendelse af MFO-elementerne, randzoner, brak og lavskov Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen og Jørgen Eriksen,

Læs mere

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af supplerende spørgsmål til notat vedr. tilføjelse af brak og vedvarende græs som alternativ til efterafgrøder

Læs mere

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning

Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Orientering om den kompenserende målrettede efterafgrødeordning Blåt Fremdriftsforum, 05-01- 2017 Peter Kaarup Peter Byrial Dalsgaard Hvorfor målrettede efterafgrøder? Med Fødevare- og landbrugspakken

Læs mere

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau

Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Effekter af afgrødeændringer og retention på oplandsniveau Scenarie beregninger af effekter af afgrødeændringer på N- kystbelastningen for dele af Limfjorden Christen Duus Børgesen Uffe Jørgensen Institut

Læs mere

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H.

Notat om økologisk arealtilskud baseret på regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Notat om økologisk arealtilskud baseret på 2011-2013-regnskaber Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Vandplanlægning gennem gødningsloven

Vandplanlægning gennem gødningsloven Vandplanlægning gennem gødningsloven Silkeborg, 24. januar 2011 Miljøkonsulent Carsten Buskov, LMO Emner: Teknisk omlægning af normsystemet (vedtaget) Vintergrønne marker kan ikke erstatte efterafgrøder

Læs mere

Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima

Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima Samfundets krav til kvægbedrifterne inden for miljø og klima Fremtidens helhedsorienterede og balancerede kvægproduktion Landskonsulent Ole Aaes, HusdyrInnovation, SEGES Hvad døde hummere i Gilleleje førte

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Kjær; Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler

Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler Ny husdyrregulering: Fra miljøgodkendelse af arealerne til generelle regler vvm+habitatdirektiv brug af afskæringskriterier fastholde beskyttelsesniveau neutralisere merudvaskning/påvirkning fra husdyrgødning.

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen Planteavlskonsulent LRØ Kystvande Kvælstof 3 vandmiljøplaner VMP siden 1987-2004 Miljøgodkendelser siden 1994,

Læs mere

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H.

Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Opgørelse af erhvervsomkostninger ved justeringer og endelige fosforlofter som angivet i den nye husdyrlov fra 2017 Jacobsen, Brian H. Publication date: 2017 Document Version Også

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik

Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik university of copenhagen University of Copenhagen Erhvervsøkonomisk analyse af reduktioner af kvælstofnormer i landbruget Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik Publication date: 2016 Document Version Også

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H.

De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet De økonomiske konsekvenser af forskellige grænser for BAT godkendelse i relation til proportionalitet Jacobsen, Brian H. Publication date: 2009 Document

Læs mere

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H.

Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Beregning af indkomsttab ved etablering af obligatoriske randzoner Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael

Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael university of copenhagen Københavns Universitet Sammenligning af økologisk og konventionel landbrugsproduktion Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken

Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Brian H. Jacobsen 2016 / 2 IFRO Dokumentation 2016 / 2 Beskrivelse af kvælstofregnskab i landbrugspakken Forfatter: Brian H. Jacobsen Udarbejdet som dokumentation

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugsaftalen, punkt for punkt

Landbrugsaftalen, punkt for punkt Landbrugsaftalen, punkt for punkt Kravet om randzoner og 60.000 hektar flere efterafgrøder fjernes Harmonikrav for slagtesvin hæves til 1,7 dyrenheder per hektar jord fra 1,4. De reducerede kvælstofnormer

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande

Ad. forudsætning 1) at opgørelsen af udviklingen i det samlede husdyrhold foretages for de enkelte oplande NOTAT Erhverv Ref. ANICH Den 5. december 2016 Vurdering af de oplande, hvor der i 2007-2016 er sket en stigning i dyretrykket på mellem 0 og 1%. Kammeradvokaten har i notat af 5. september 2014 vurderet,

Læs mere

Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H.

Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Vurdering af foreningen Bæredygtig Landbrugs beregninger af de økonomiske konsekvenser ved Grøn Vækst Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document

Læs mere

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N

Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven tons N af de tons N Vandplanerne gennemført gennem gødningsloven 4.600 tons N af de 9.000 tons N Børge O. Nielsen LRØ Arealrelaterede tiltag: Areal, ha Reduktion ton N * Randzoner 50.000 2.600 * Skovrejsning + øget natur

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering

Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi og Dato: 21. marts 2013 DCA

Læs mere

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik.

Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Del af mappe 6) Tre danske brugstyper ud fra Danmarks Statistik. Opstilling af modelbrug med udgangspunkt i regnskabsstatistikken for 2014 er udarbejdet af cand.oecon. Bjarne Brønserud (uafhængig analytiker)

Læs mere

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H.

Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Engangskompensation ved udtagning af landbrugsarealer til vådområder Jacobsen, Brian H. Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Proteinproduktion i Limfjordsoplandet - Er det løsningen på både vandmiljøudfordring og økologiens særlige udfordringer?

Proteinproduktion i Limfjordsoplandet - Er det løsningen på både vandmiljøudfordring og økologiens særlige udfordringer? Proteinproduktion i Limfjordsoplandet - Er det løsningen på både vandmiljøudfordring og økologiens særlige udfordringer? Uffe Jørgensen Økologiens særlige udfordringer troværdighed og økonomi Et krav om

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens

Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens university of copenhagen Landbrugets behov og muligheder for finansiering set i lyset af erhvervets aktuelle indtjening og gæld Hansen, Jens Publication date: 2011 Document version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. university of copenhagen Københavns Universitet Omkostninger ved alternative virkemidler til ændret vandløbsvedligeholdelse Jacobsen, Brian H. Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014

University of Copenhagen. Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks Jacobsen, Lars Bo. Publication date: 2014 university of copenhagen University of Copenhagen Det landbrugs- og fiskeriindustrielle kompleks 2009-2012 Jacobsen, Lars Bo Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder

Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Vurdering af datagrundlag for virkemidlet tidlig såning af vinterhvede som mulig alternativ til efterafgrøder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. maj 2014 Gitte Blicher-Mathiesen

Læs mere

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi

Finn P. Vinther, Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Plantedirektoratet Spørgsmål vedr. dyrkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser af ændringer i gødskningsloven

Læs mere

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer

Som svar på bestillingen fremsendes hermed vedlagte notat Opdaterede omregningsfaktorer RHUS UNIVRSITT D - NTIONLT NTR FOR FØDVRR OG JORDBRUG Naturrhvervstyrelsen Notat vedr. Opdaterede omregningsfaktorer mellem efterafgrøder og forøgelse/nedsættelse af kvælstofkvoten Naturrhvervstyrelsen

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere