Lovtidende A Udgivet den 2. juli Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og"

Transkript

1 Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli juni Nr Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, 6, stk. 4, i gymnasieloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, 6, stk. 4, i hf-loven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, og 5, stk. 4, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Uddannelsesplaner 1. En elev skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse, jf. 2 C i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (herefter benævnt vejledningsloven). Stk. 2. Uddannelsesplanen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af 2 a og 2 c i vejledningsloven, herunder en angivelse af, hvordan årige unges pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet opfyldes efter afslutning af grundskolen, henholdsvis 10. klasse, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Uddannelsesplanen skal endvidere indeholde oplysninger om elevens standpunkts- og prøvekarakterer, jf. 23, stk. 5. For elever, der har været i brobygning i 9. klasse, skal oplysninger om indhold og varighed fremgå. Stk. 3. Uddannelsesplanen skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 om uddannelsesparathedsvurdering og kapitel 3 om procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse. Uddannelsesplaner for elever, der er vurderet uddannelsesparate 2. Elever, der er vurderet uddannelsesparate, udarbejder uddannelsesplanen sammen med forældremyndighedens indehaver. Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eleven skal underskrive uddannelsesplanen. Stk. 3. Forældremyndighedens indehaver og eleven er ansvarlige for overholdelse af frister og procedurer for udarbejdelse mv. af uddannelsesplanen, jf. kapitel 3, herunder ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Uddannelsesplaner for elever, der er vurderet ikkeuddannelsesparate 3. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den kommunale ungdomsskole forestår vejledningen, sikrer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at uddannelsesplanen er udfyldt korrekt. Stk. 2. På skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. vejledningslovens 4, sikrer skolens leder, at eleven udarbejder uddannelsesplanen, samt at forældremyndighedens indehaver inddrages heri. Stk. 3. Lederen af elevens skole, jf. stk. 2, sikrer inden overdragelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. 16, at uddannelsesplanen er korrekt udfyldt. Stk. 4. Forældremyndighedens indehaver, eleven, Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. stk. 1, og skolens leder, jf. stk. 2, skal underskrive uddannelsesplanen. Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning, henholdsvis skolens leder, er ansvarlig for overholdelse af frister og procedurer for udarbejdelse mv. af uddannelsesplanen, herunder ansøgning til ungdomsuddannelse m.v. Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning, henholdsvis skolens leder, skal sikre, at der for ikke-uddannelsesparate elever er angivet en begrundelse for vurderingen af uddannelsesparathed i uddannelsesplanen. Uddannelsesplaner for elever i 10. klasse 4. For elever i 10. klasse udgør uddannelsesplanen det grundlæggende arbejdsredskab, hvorefter undervisningen tilrettelægges. Stk. 2. Udbyderen af 10. klasse skal anvende uddannelsesplanen, således at undervisningen i 10. klasse så vidt muligt tilrettelægges på en sådan måde, at den imødekommer den enkelte elevs behov for undervisning, særlig støtte og afklaring af uddannelsesvalg. Stk. 3. Uddannelsesplanen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i vejledningslovens 2 c og 2 d. For ikke- Undervisningsmin., j.nr S.541 AT004918

2 30. juni Nr uddannelsesparate elever skal det fremgå, hvad der skal iværksættes, for at eleven kan blive uddannelsesparat i løbet af 10. klasse. Stk. 4. Elevens ønsker til deltagelse i brobygningsforløb og praktik med uddannelsesperspektiv samt overvejelser om aflæggelse af prøver, herunder prøver efter 20 ugers forløb, påføres elevens uddannelsesplan. 5. I 10. klasse foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning, henholdsvis skolen, hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, den løbende revision af uddannelsesplanen for alle elever, når det er påkrævet. Uddannelsesplanen skal revideres ved udgangen af 10. klasse, jf. kapitel 2. Stk. 2. Forældremyndighedens indehaver og eleven skal underskrive uddannelsesplanen for elever, der er vurderet uddannelsesparate. Stk. 3. Forældremyndighedens indehaver, eleven, Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen skal underskrive uddannelsesplanen for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Uddannelsesplaner efter grundskolen og 10. klasse 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal for elever, der har forladt grundskolen eller 10. klasse, og indtil den unge fylder 18 år, løbende revidere uddannelsesplanen, når det er påkrævet. Revision af uddannelsesplanen skal ske i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver. Stk. 2. Den reviderede uddannelsesplan skal underskrives af forældremyndighedens indehaver, eleven og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kapitel 2 Uddannelsesparathedsvurdering Generelle kriterier 7. Elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler) og på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal have en vurdering af, om de har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed), jf. 2 g i vejledningsloven. Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse. 8. I 8. klasse sker vurderingen af elevens faglige forudsætninger på baggrund af elevens opnåede standpunktskarakterer. Stk. 2. Elever i folkeskolen, der har opnået mindst 4,0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse, jf. lov om folkeskolen, opfylder de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat. Det samme gælder elever på øvrige skoler, jf. 7. Stk. 3. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau svarer til mindst 4,0 i gennemsnit af de fag eller lignende, der er sammenlignelige med de fag, der gives standpunktskarakterer i i folkeskolen. Stk. 4. Hvis den enkelte elev ikke undervises i alle fag, jf. folkeskolelovens regler herom, gælder stk. 3 tilsvarende. 9. I 9. klasse og 10. klasse opfylder elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, hvis pågældende har mindst 2,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i hvert af fagene dansk og matematik. Stk. 2. For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer eller tilsvarende, afgør den enkelte skole, om det faglige niveau svarer til mindst 2,0 i gennemsnit i hvert af de nævnte fag. Stk. 3. For elever, der ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for vurderingen af de faglige forudsætninger. 10. Skolens leder sørger for, at der sker en vurdering af elevernes sociale og personlige forudsætninger jf. 11. Der skal på alle klassetrin ved vurderingen af de personlige forudsætninger foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder: 1) Motivation for uddannelse og lyst til læring. 2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger. 3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne. 4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær. 5) Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet. Stk. 2. Der skal på alle klassetrin ved vurderingen af elevernes sociale forudsætninger foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for mindst følgende områder: 1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. 2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker. 3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv. Procedure og proces for vurderingen 11. I 8. og 9. klasse skal folkeskolens leder sikre, at det fremgår af elevplanen, jf. nærmere folkeskolelovens 13 b, og i 10. klasse af uddannelsesplanen, om den enkelte elev opfylder de sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, jf. 10. For elever på øvrige skoler skal skolens leder sikre, at oplysningerne, jf. stk. 2, er tilgængelige. Stk. 2. Skolens leder skal endvidere sikre, at oplysninger om standpunktskarakterer, sociale og personlige forudsætninger og elevens ønske om ungdomsuddannelsesområde, jf. 17, stk. 4, er afgivet, så oplysningerne er til rådighed for uddannelsesparathedsvurderingen i senest den 1. december i skoleåret. 8. klasse 12. Ungdommens Uddannelsesvejledning på skoler, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning forestår vejledningen, foretager for de elever, der ikke opfylder kriterierne

3 30. juni Nr for at være uddannelsesparate i 8. klasse, jf. 8 og 10, en vurdering af, om eleven forventes at være uddannelsesparat efter 9. klasse. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal foretage en helhedsvurdering af, om elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger vurderes at være tilstrækkelige for at kunne gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse og være uddannelsesparat efter 9. klasse, uden at der iværksættes en særlig målrettet indsats. Der skal i vurderingen lægges særlig vægt på det faglige niveau i dansk og matematik samt andre fag, som har betydning for den ønskede type ungdomsuddannelse. Stk. 3. Afvejningen af de sociale og personlige forudsætninger sker inden for den ramme, der er fastsat i 10, og de oplysninger, som elevens skole har angivet herom, jf Ungdommens Uddannelsesvejledning iværksætter i samarbejde med skolens leder for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, en målrettet vejledningsog skoleindsats, jf. lov om folkeskolen og vejledningsloven, for at understøtte, at eleven kan blive uddannelsesparat ved afslutningen af 9. klasse. Stk. 2. For folkeskolens og den kommunale ungdomsskoles elever indgår obligatorisk brobygning, jf. bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne, i den målrettede indsats. Stk. 3. På øvrige skoler bestemmer skolens leder, om der skal indgå brobygning, jf. vejledningsloven og bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne. 14. På skoler, der selv forestår vejledningen, jf. 4 i vejledningsloven, foretager skolens leder vurderingen jf. 12, og beslutter, hvilken indsats der skal iværksættes med henblik på, at de ikke-uddannelsesparate elever kan blive uddannelsesparate ved udgangen af 9. klasse. 9. klasse og 10. klasse 15. På baggrund af oplysningerne, jf. 11, foretager Ungdommens Uddannelsesvejledning for elever i 9. klasse og 10. klasse en fornyet vurdering af de elever, der ved vurderingen i 8. klasse, henholdsvis 9. klasse var ikke-uddannelsesparate, jf. 13. Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager endvidere en fornyet vurdering af elever, der tidligere er vurderet uddannelsesparate, hvis elevernes faglige niveau er faldet, jf. 9. For de gymnasiale uddannelser foretages en konkret vurdering, hvis niveauet er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse. Stk. 3. Der foretages også en vurdering, hvis skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning, eller eleven søger en anden type ungdomsuddannelse. 16. Hvis eleven går på en skole, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ikke forestår vejledningen, jf. 4 i vejledningsloven, foretager skolens leder vurderingen af, om eleven er uddannelsesparat, jf. kriterierne i 9 og 10. Skolens leder skal begrunde vurderingen og anføre sine bemærkninger. Stk. 2. Hvis skolens leder vurderer, at eleven er ikke-uddannelsesparat, sender skolen senest den 1. februar i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er folkeregistreret (elevens hjemkommune). Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer derefter elevens uddannelsesparathed. Stk. 3. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at ansøgeren er uddannelsesparat, jf. stk. 2, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet. Fælles bestemmelser 17. Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og vurderingerne i 9. og 10. klasse, jf. 11, skal være gennemført senest den 15. januar i skoleåret. Stk. 2. Som led i Ungdommens Uddannelsesvejlednings og skolens samarbejde om den målrettede indsats fra 8. klasse for ikke-uddannelsesparate elever foretages løbende en vurdering af indsatsen frem til vurderingen i 9. eller 10. klasse, jf. stk. 1 og 15. Ungdommens Uddannelsesvejledning kan herunder på baggrund af indstilling fra eller drøftelse med skolens leder vurdere, at elevens faglige, sociale og personlige forudsætninger er så væsentligt forbedrede, at der ikke længere er behov for en særlig indsats, hvorefter eleven vurderes uddannelsesparat, jf. kriterierne i Stk. 3. Skolens leder kan for elever, der falder væsentligt i niveau i forhold til de nævnte kriterier i 8-10, indstille til Ungdommens Uddannelsesvejledning, at den pågældende elev ikke længere vurderes at opfylde kriterierne for at kunne vurderes uddannelsesparat. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager herefter en vurdering af elevens uddannelsesparathed, jf Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolens leder, hvilken indsats der skal iværksættes frem mod uddannelsesparathedsvurderingen i 9. eller 10. klasse, jf. stk. 1, og 15. Stk. 4. Uddannelsesparathedsvurderingen foretages i forhold til én af følgende grupper af ungdomsuddannelser: 1) Gymnasiale uddannelser. 2) Erhvervsuddannelser. Stk. 5. Såfremt eleven i 9. klasse eller 10. klasse blandt sine prioriterede uddannelsesønsker har såvel gymnasiale uddannelser som erhvervsuddannelser, foretages vurderingen både til gruppen af erhvervsuddannelser og til gruppen af gymnasiale ungdomsuddannelser. 18. Skolens leder kan med inddragelse af eleven og forældremyndighedens indehaver samt Ungdommens Uddannelsesvejledning beslutte, at der ikke foretages en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvis eleven tilhører en målgruppe, hvor der umiddelbart skal iværksættes en særlig indsats, herunder elever der er i målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

4 30. juni Nr Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven ikke er uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver er enige heri, drøftes, hvilke alternative aktiviteter der kunne imødekomme elevens ønsker og behov. En revideret uddannelsesplan udarbejdes og sendes senest den 30. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den institution, eleven nu søger som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Stk. 2. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at eleven er ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en uddannelsesinstitution, som udbyder ungdomsuddannelsen, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed, jf Revurdering af uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse, erhvervsuddannelserne 20. Hvis ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet en elev, der søger om optagelse i 1. del af erhvervsuddannelsens grundforløb, ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældrene ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis denne ikke er undergivet forældremyndighed, anmode om at få foretaget en ny vurdering. Revurderingen finder sted i forbindelse med optagelsesprøverne til erhvervsuddannelserne, jf. 33. Revurdering af uddannelsesparathed, de gymnasiale ungdomsuddannelser 21. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at eleven er ikke-uddannelsesparat, og eleven og forældremyndighedens indehaver ikke er enige heri, kan forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, forlange, at en uddannelsesinstitution, som udbyder gymnasial ungdomsuddannelse, foretager en ny vurdering af elevens uddannelsesparathed. Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 foretages af den uddannelsesinstitution, Ungdommens Uddannelsesvejledning anmoder herom. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, ved fremsendelse af elevens uddannelsesplan anmode den ungdomsuddannelsesinstitution, som eleven har angivet som sin første prioritet, om at foretage vurderingen. Hvis der foreligger særlige geografiske eller institutionelle forhold, kan Ungdommens Uddannelsesvejledning dog anmode en anden institution, som udbyder en gymnasial uddannelse, om at foretage vurderingen. 22. Den uddannelsesinstitution, som foretager revurderingen af elevens uddannelsesparathed, anfører resultatet og en begrundelse i uddannelsesplanen og sender den til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune senest den 15. april i det år, hvor ansøgeren forlader grundskolen eller 10. klasse. Stk. 2. Hvis eleven vurderes uddannelsesparat af uddannelsesinstitutionen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning revidere elevens uddannelsesplan i overensstemmelse hermed. Uddannelsesplanen underskrives og sendes senest den 30. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den uddannelsesinstitution, som eleven søger som første prioritet. Stk. 3. Hvis eleven vurderes ikke-uddannelsesparat af uddannelsesinstitutionen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med eleven og forældremyndighedens indehaver revidere uddannelsesplanen for at sikre, at eleven vælger en anden uddannelse, som eleven er vurderet uddannelsesparat til, eller en anden aktivitet, som sigter mod, at eleven senere gennemfører en uddannelse. Den reviderede uddannelsesplan underskrives og sendes senest den 30. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den institution, eleven nu ønsker at søge som første prioritet. Hvis elevens ønske ikke er 10. klasse eller erhvervsuddannelse, sendes den reviderede uddannelsesplan til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Kapitel 3 Procedurer ved valg af ungdomsuddannelse m.v. for elever i 9. og 10. klasse Krav til udfyldning af uddannelsesplanen ved ansøgning om optagelse 23. En elev ansøger om optagelse på en uddannelse ved at anføre sit uddannelsesønske i uddannelsesplanen, jf. kapitel 1, digitalt via Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution. Uddannelsesplanen kan indeholde op til fem prioriterede uddannelsesønsker. Stk. 2. En elev må kun anføre den samme gymnasiale uddannelsesinstitution i flere af sine uddannelsesønsker, hvis institutionen udbyder sine uddannelser på flere forskellige adresser eller udbyder forskellige gymnasiale uddannelser. Eleven kan anføre samme uddannelse i flere af sine uddannelsesønsker. Stk. 3. En elev, der i sit højest prioriterede uddannelsesønske har en gymnasial uddannelse, skal i uddannelsesplanen anføre mindst to yderligere uddannelsesønsker. Dette kan dog fraviges i særlige tilfælde, hvis der ikke udbydes anden ønsket uddannelse inden for rimelig geografisk afstand fra elevens bopæl. Stk. 4. Ingen elever, der søger optagelse på de gymnasiale uddannelser, har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset antallet af de mulige prioriterede ønsker eleven har udfyldt. Stk. 5. Lederen af elevens skole skal påføre elevens standpunkts- og prøvekarakterer i uddannelsesplanen. I uddannelsesplanen for eleverne i 9. klasse påføres standpunktskarakterer. I uddannelsesplanen for elever i 10. klasse påføres standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra folkeskolens 9-klasseprøve. I uddannelsesplanerne for eleverne i 9. og 10. klasse påføres desuden det antal år, som eleven har fulgt prøveforberedende undervisning i tysk og fransk. Stk. 6. Lederen af elevens skole skal for elever, som har anført en erhvervsuddannelse i sine ønsker, sende prøveka-

5 30. juni Nr raktererne fra folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver i fagene dansk og matematik via til den uddannelsesinstitution, eleven søger som første prioritet. 24. Udarbejdelse og forsendelse af uddannelsesplanen mellem institutioner som led i proceduren efter denne bekendtgørelse sker digitalt via Undervisningsministeriets tilmeldings- og optagelsesportal, Stk. 2. Udarbejdelse og forsendelse af uddannelsesplanen for elever, hvor forældremyndighedens indehaver og eleven er ansvarlig for uddannelsesplanen, jf. 2, stk. 3, skal ske digitalt via optagelse.dk. Stk. 3. En eventuel forsendelse af uddannelsesplanen fra den først prioriterede institution til den næstfølgende prioriterede institution og alle efterfølgende videreforsendelser mellem lavere prioriterede institutioner, jf. 34, sker uden for Frist for udfyldelse af uddannelsesplan for elever i grundskolen og 10. klasse Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse 25. Hvis eleven har angivet en ungdomsuddannelse som uddannelsesønske i uddannelsesplanen, og eleven er vurderet uddannelsesparat til den ønskede ungdomsuddannelse, sender forældremyndighedsindehaver uddannelsesplanen senest den 1. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den ungdomsuddannelsesinstitution, som eleven har angivet som sin første prioritet. Stk. 2. Hvis eleven har angivet en ungdomsuddannelse som uddannelsesønske i uddannelsesplanen, og eleven er vurderet ikke-uddannelsesparat i forhold til den ønskede ungdomsuddannelse, og forældremyndighedens indehaver eller eleven, hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, anmoder om en revurdering, jf. 19, stk. 2, videresender Ungdommens Uddannelsesvejledning planen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til den første prioriterede uddannelsesinstitution. Stk. 3. Skolens leder skal umiddelbart efter afgivelse af prøvekaraktererne i dansk og matematik for henholdsvis 9. og klasseprøverne og senest 20. juni i det år, prøven afholdes, sende karaktererne for de to fag til for så vidt angår elever, der har søgt en erhvervsuddannelse. Procedure ved ønske om 10. klasse 26. Hvis eleven, der er vurderet uddannelsesparat, har angivet en 10. klasse som det først prioriterede ønske i uddannelsesplanen, sender forældremyndighedsindehaveren senest den 1. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen, uddannelsesplanen til den ønskede skole. Stk. 2. Hvis eleven, der er vurderet ikke-uddannelsesparat, har angivet en 10. klasse som det først prioriterede ønske i uddannelsesplanen, videresender Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. 3, stk. 1, eller skolens leder, jf. 3, stk. 2, senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen, uddannelsesplanen til den ønskede skole. Stk. 3. Hvis eleven har angivet en 10. klasse i folkeskolen (distriktsskolen) som uddannelsesønske, har eleven krav på optagelse, jf. 36 i lov om folkeskolen. Stk. 4. Hvis eleven søger en 10. klasse i folkeskolen omfattet af ordningen om frit valg, jf. 36 i lov om folkeskolen, eller en fri grundskole, en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og der ikke er kapacitet på skolen til at optage eleven, skal den søgte skoles leder sørge for, at der sker videresendelse af uddannelsesplanen til den uddannelsesinstitution, der er elevens næstfølgende prioriterede uddannelsesønske, senest den 15. april i det år, hvor eleven forlader grundskolen. Stk. 5. Hvis den først prioriterede skole er en fri grundskole, efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, skal det fremgå af uddannelsesplanen, om eleven allerede på ansøgningstidspunktet er optaget på skolen, eller om en eventuelt ledig plads søges. Procedure ved ønske om erhvervsgrunduddannelse 27. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. 2, stk. 1, eller elevens skoles leder, jf. 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen for erhvervsgrunduddannelsen, og eleven har angivet denne som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Procedure ved ønske om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 28. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. 2, stk. 1, eller elevens skoles leder, jf. 2, stk. 2, anser eleven for at tilhøre målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, og eleven har angivet denne som det først prioriterede uddannelsesønske i sin uddannelsesplan, sendes uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Kommunalbestyrelsen i elevens hjemkommune skal sørge for, at ansøgningen behandles, jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Procedure ved ønske om anden aktivitet 29. Hvis eleven har angivet anden aktivitet end en ungdomsuddannelse eller 10. klasse som ønske i uddannelsesplanen, skal uddannelsesplanen senest den 15. marts i det år, hvor eleven forlader grundskolen eller 10. klasse, sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune. Orientering af Ungdommens Uddannelsesvejledning 30. Af hensyn til vejledningen mm. efter grundskolen eller 10. klasse får Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune kopi af uddannelsesplaner med an-

6 30. juni Nr søgning til ungdomsuddannelserne eller tilmelding til 10. klasse mm. Kapitel 4 Uddannelsesinstitutionerne Behandling af modtagne ansøgninger 31. Uddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse. Institutionen skal umiddelbart efter modtagelsen pr. brev eller e-post kvittere for modtagelsen af hver enkelt ansøgning. Såfremt institutionen allerede på dette tidspunkt har besluttet at optage en ansøger på institutionen, kan institutionen samtidig give ansøgeren meddelelse herom og behøver i så fald ikke at sende yderligere besked om optagelsen til ansøgeren. Stk. 2. Modtager en uddannelsesinstitution en uddannelsesplan, der ikke er fyldestgørende udfyldt, indhenter institutionen de nødvendige oplysninger, før der træffes afgørelse om optagelse eller videreforsendelse efter En uddannelsesinstitution, som modtager anmodning om optagelse fra en årig ung, som ikke har en uddannelsesplan, skal henvise den unge til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges hjemkommune med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan. Optagelsesprøver for elever, som ikke opfylder adgangsbetingelserne for erhvervsuddannelserne 33. Uddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse. For de elever, som ikke opfylder adgangsbetingelserne, skal institutionen tilbyde en optagelsesprøve, og for elever, der er ikke-uddannelsesparate, en revurdering af uddannelsesparatheden. Optagelsesprøverne og revurderingerne skal afvikles i umiddelbar forlængelse af folkeskolens afsluttende prøver. Stk. 2. Senest 8. juli skal ansøgere, som har gennemført en optagelsesprøve eller en revurdering til erhvervsuddannelserne, have skriftligt svar på, om de er optaget. Videresendelse af ansøgninger 34. Hvis en ansøger ikke kan optages på den søgte gymnasiale uddannelse, videresender institutionen straks og senest den 15. maj uddannelsesplanen til den næstfølgende prioriterede uddannelsesinstitution, jf. dog 22 stk. 2. Hvis der i uddannelsesplanen ikke er flere prioriterede uddannelsesønsker, sendes uddannelsesplanen med oplysning herom til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med kopi til ansøgeren. Stk. 2. Hvis ansøger har været til optagelsesprøve eller revurdering på en erhvervsuddannelse og ikke er optaget på erhvervsuddannelsen, sendes uddannelsesplanen straks og senest 8. juli med oplysning herom og en begrundelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune med kopi til ansøgeren. Svar på ansøgning 35. Senest den 1. juni skal ansøgere til gymnasiale ungdomsuddannelser og 10. klasse have skriftligt svar fra uddannelsesinstitutionen på, om de er optaget. Stk. 2. Ansøgere til erhvervsuddannelserne skal senest 3 arbejdsdage efter, at institutionen har modtaget prøveresultaterne i henholdsvis dansk og matematik i 9-. og 10. -klasseprøverne, have skriftligt tilbud om en optagelsesprøve, hvis ansøgeren ikke opfylder adgangskravet. Andre ansøgere skal have skriftlig besked senest 7 arbejdsdage efter. Kapitel 5 Ansøgere, der ikke er elever i grundskolen, 10. klasse eller søger efter 1. maj 36. Ansøgere, der ikke går i en grundskole eller i 10. klasse, eller som søger efter den 1. maj, skal tilmelde sig til den ønskede uddannelsesinstitution efter de regler, der gælder for den pågældende erhvervsrettede eller gymnasiale ungdomsuddannelse, herunder eventuelle regler om ansøgningsfrist. Stk. 2. Ansøgere efter stk. 1 skal ansøge via Stk. 3. Ansøgere omfattet af stk. 1, som er under 18 år, skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning med henblik på udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Kapitel 6 Indberetningspligt 37. Institutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal på begæring meddele Undervisningsministeriet oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne samt oplysninger til statistiske formål. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan bestemme, at oplysninger efter stk. 1 skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format oplysningerne skal leveres. Kapitel 7 Ikrafttræden 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 4, stk. 3, 2. pkt., har først virkning for elever, der går i 10. klasse i skoleåret 2016/17 eller senere. Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 874 af 7. juli 2010 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse ophæves den 1. august 2014, jf. dog stk. 4.

7 30. juni Nr Stk. 4. For elever, der går i 9. og 10. klasse i skoleåret 2014/15 og i 10. klasse i skoleåret 2015/16, gælder kapitel 2 om uddannelsesparathedsvurdering dog fortsat. Undervisningsministeriet, den 30. juni 2014 P.M.V. LARS MORTENSEN / Lone Basse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse...

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse... August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: UPV (UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING) I GRUNDSKOLEN/10. KL. Indledende forudsætninger: Lbk 1097 af 280917 Vejledningsloven Bek nr. 945 af 280618 - Bekendtgørelse

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU

Notat. 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering. Hører til journalnummer: A Udskrevet den Modtager(e): BSU Notat 1 - H. Uddannelsesparathedsvurdering Modtager(e): BSU Orientering om uddannelsesparathedsvurdering Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelses- parathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelses- parathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Indhold Forord 3 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 4 8. klasse

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til,

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til, Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år Mål for vejledning 1. Vejledningen efter denne lovs kapitel 1 og 2 skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2019 Nyt om UPV og kravene der gælder pr. 1. aug. 2019 Informationer om UG.dk og uddannelsesmulighederne Brobygning for

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse,

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018 Forældremøde 8. årgang Uddannelsesvejledning 2018 1 Hvem er vi? UU Ungdommens Uddannelsesvejledning En del af Børn, Uddannelse og Sundhed Vejleder på alle overbygningsskoler i kommunen Vejleder unge fra

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE Uddannelsesparathedsvurdering? Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: Personlige Sociale Faglige forudsætninger Det

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 128 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 072.81S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 108 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 1051 af 01/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE:

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: Kollektiv vejledning i 7., 8. og 9. kl. UU-vejlederen kommer i klassen i 1-2 moduler. Forældremøder i 8. kl. Introduktionskurser i 8. kl.

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014. til Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 199 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til

Forslag. Til lovforslag nr. L 199 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april til Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

UDDANNELSESPARAT. Indledning

UDDANNELSESPARAT. Indledning UDDANNELSESPARAT Indledning Skolerne har ansvaret for at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. Vurderingen sker i tæt samarbejde med elever, forældre og UU-vejledere. Det er vigtigt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr 270 af 23/03/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. oktober 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/03572 Senere ændringer til forskriften LOV nr 706 af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv BEK nr 1496 af 12/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/15467 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Bekendtgørelsen kan findes via dette link:

Bekendtgørelsen kan findes via dette link: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.: 29634750 Optagelse af ansøgere på de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

LF /10 Status: Vedtaget

LF /10 Status: Vedtaget Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v. LF 194 09/10 Status: Vedtaget Lovforslag nr. L194 Folketingsåret 2009/2010 Vurdering af uddannelsesparathed,

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Søgårdsskolen

Beskrivelse af udskolingen på Søgårdsskolen Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Lovtidende A. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv Lovtidende A Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 2 k, stk. 7 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk. 3, 12 c, stk. 2, og 15 e i lov om vejledning

Læs mere

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Steffen Jensen Vejledningskontoret 3392 5135 sj@uvm.dk Side 1 Forslagets opbygning Ændringer i selve lovteksterne ( er) Almindelige

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere