Teknisk'Rapport'om'Ordblindetesten''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk'Rapport'om'Ordblindetesten''"

Transkript

1 TekniskRapportomOrdblindetesten HeleneLykkeMøller ElisabethArnbak DortheKlintPetersen MadsPoulsen HolgerJuul CarstenElbro CenterforLæseforskning,KøbenhavnsUniversitet,ogSkoleforskningsprogrammet,IUP,Aarhus Universitet December2014

2 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Indhold Forord%...%4 1.%Ordblindetestens%udviklingsfaser%...%5 Pilot1:Udviklingogafprøvningaftestopgaverogspørgeskema...5 Pilot2:Udvælgelseafdedeltest,derbedstidentificererordblindhed...6 Endeligafprøvning:Indsamlingafresultaterfraalleuddannelsesgruppertiletableringafnormer %Pålidelighed%og%følsomhed.%Pilot%1%...%7 Formål...7 FaseriPilot1Uafprøvningen...7 Brugergrænseflade...7 Præpilot...8 Pilot1aog1b...8 Metode...8 Materialer...8 Fonologiskkodning...8 Fonologiskopmærksomhed...9 Spørgeskema...9 Fremgangsmåder...9 Pilot1a...10 Deltagere...10 Resultater...10 Deltestenesanvendelighed...11 Deltestenessamledepålidelighed...12 Deenkelteopgaverspålidelighed...12 Pilot1b...12 Deltagere...12 ÆndringeriforholdtilPilot1a...12 Resultater...13 JusteringerpåbaggrundafPilot1b...14 SammenfatningafPilot1aogPilot1b %Gyldighed.%Pilot%2%...%15 Formål...15 Metode...15 Materialer...15 Deltagere...16 Procedurevedafprøvningen...17 Resultater...17 BetydningenafordkendskabforLæs1Uresultater

3 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Udvælgelseafdeltesttildenendeligeafprøvning...20 Udvælgelseafspørgsmåltildetendeligespørgeskema...21 SammenfatningafPilot %Færdigheder%i%10%uddannnelsesgrupper.%Endelig%afprøvning%...%22 Baggrundogformål Valgaftest Etableringaftestskala Grænseværdierforordblindhed...23 Metode...23 Deltagere...23 Materialerogprocedurer...25 Resultateroganalyser...27 Valgaftest...27 Testscoresammensætning...28 Fordelingafordblindetestscorenpåforskelligeuddannelsestrin...29 Grænseværdierforordblindhed...31 Eksemplerpåprincipperforgrænseværdifastsættelse...32 Grænseværdifastsættelsei3.U9.klasse...33 Fastlæggelseafgrænseværdierfor4.,6.,og8.klasse...34 Grænseværdierfraogmed9.klasse...34 Eksempel1:Ensartedegrænseværdierved5Uog15Upercentilen...34 Eksempel2:Uddannelsesspecifikkegrænseværdier %Gyldighed.%Ordblindetesten%og%fagtekster%i%HG%...%35 Formål...35 Metode...36 Deltagere...36 Fremgangsmåde...36 Materialer...36 Resultater...38 Konklusion...41 Referencer%...%42 % Bilag%1.%Oversigt%over%spørgeskema%i%den%endelige%version%af%ordblindetesten%...%43 Bilag%2.%Om%fagtekster%og%clozetestopgaver%i%undersøgelsen%af%HGKstuderende%...%44 3

4 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Forord OrdblindetestenerudvikletforUndervisningsministerieti2012U2014.Nærværendetekniskerapport beskriverudviklingsprocessenforholdsvisdeltaljeret;målgruppenerpersoner,derønskeratfå indbliki,hvorforordblindetestenserud,somdengør,ogidokumentationenfortestens psykometriskeegenskaber.læsere,dersøgervidenom,hvordantestenskalanvendesipraksis, henvisestildensærskiltevejledning&til&ordblindetesten. Ordblindetesten(inklusivedennetekniskerapportogvejledningen)erudarbejdet Ordblindetestkonsortiet,dereretsamarbejdemellemCenterforLæseforskning,Københavns Universitet(repræsenteretvedvidenskabeligassistentHeleneLykkeMøller,lektorMadsPoulsen, lektorholgerjuulogprofessorcarstenelbro)ogskoleforskningsprogrammet,iup,aarhusuniversitet (repræsenteretvedlektorelisabetharnbakoglektordortheklintpetersen).firmaettekstur.dkved JensGertsenogDennisFloodharståetfordentekniskeudformning.Tekniskebidragerdesudenydet afstil(styrelsenforitoglæring)vedjanbirk,larslomborgnielsenogkristianjohnsen. VivilgernebenyttelejlighedentilattakkeordblindetestensfagligefølgegruppeogBirgitDilling JandorfogStineWeiersøeVilladsenfraSocialstyrelsenforatorganiserekontaktentilfølgegruppen. Ogsåentaktilvoresdygtigestudentermedhjælpere: Kristina&Kristensen,&Matilde&Eg&Jørgensen,&Sara&AlFWard,&Frida&Marie&Gade,&Signe&Majland&Kristensen,& Christel&Korsgaard&Clement,&Ida&Louise&Nedergaard,&Lisan&Klaaby&og&Astrid&Hork&Christoffersen& Endeligvilviretteenvarmtaktildemangeelever,studerende,undervisereogvejledere,derhar deltagetiafprøvningerneaftesten.taktil Grundskolen:&Absalon&Skole;&Amager&Fælled&Skole;&Blågaard&Skole;&Egebjergskolen;&Enghavegård&Skole;& Engstrandsskolen;&Grantofteskolen;&Hedegårdenes&Skolen;&Himmelev&Skole;&Humlebæk&Skole;&Jyllinge& Skole;&Kildevældsskolen;&Kompetencecenter&Dyslexia;Lergravsparkens&Skole;&Lykkebo&Skole;& Rosenlundskolen;&Tove&Ditlevsens&Skole;&Vindinge&Skole;&Virupskolen& & Ungdomsuddannelser:CPH&WEST&Ishøj;&CPH&WEST&Ishøj,&HHX;&CPH&WEST&Ishøj,&HTX;&Falkonergårdens& Gymnasium&og&HF;&HF&VUC&Vestegnen;&K&NORD&Lyngby& &HHX;&København&Nord&Virum;&Københavns& Tekniske&Skole,&HTX;&Københavns&Tekniske&Skole,&KTS&Glostrup;&Københavns&Tekniske&Skole,&KTS& Nørrebro;&Niels&Brock;&Nørre&Gymnasium;&Roskilde&Handelsskole;&Tårnby&Gymnasium;&Viby&Gymnasium&& & Videregåendeuddannelser:Center&for&Undervisningsudvikling&og&Digitale&Medier,&RådgivningsF&og& støtteenheden,&aarhus&universitet;&dtu&ballerup,&diplomingeniøruddannelsen;&erhvervsakademi& Sjælland,&campus&Roskilde&(Laborantuddannelsen);&Erhvervsakademi&Sjælland,&campus&Roskilde& (Markedsføringsøkonomuddannelsen);&Hovedstadens&Ordblindeskole;&Læreruddannelsen&BlaagaardF KDAS;&Metropol&København,&Ernæring&og&Sundhed;&Metropol,&Laborantuddannelsen;&Københavns& Universitet&(Dansk);&Københavns&Universitet&(Biologi);&Københavns&Universitet&(Økonomi);&UCC,& Pædagoguddannelsen&København;&UCC,&Pædagoguddannelsen&Storkøbenhavn;&UCC,& Pædagoguddannelsen&Sydhavn;&Uddannelsesvidenskab&Aarhus&Universitet& 4

5 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 1.Ordblindetestensudviklingsfaser IudviklingenafordblindetestenblevderioverensstemmelsemedCenterforLæseforskningstilbudpå opgavengjortenomfattendeindsatsforatsikre,atdetfærdigematerialeharderigtigetestmæssige egenskaber,ogattestenkananvendesimangeforskelligemålgrupper.udviklingenafordblindetesten varopdeltitreoverordnedefasermedforskelligeformål,sombeskriveskortherunder.idefølgende kapitlerredegøresdermeredetaljeretforhverenkeltudviklingsfase. Pilot1:Udviklingogafprøvningaftestopgaverogspørgeskema Idennefaseblevenrækkedeltestudvikletogafprøvetienførsteudgave.Formåletvaratfå letanvendelige,pålideligeoghomogenetestsmedengodfølsomhedoveretbredtfærdighedsområde. Attesteneskulleværeletanvendeligebetødbl.a.,atinstruktionerogfeedbackpåøveopgaverså vidtmuligtskulleværeformuleretenkeltogumisforståeligt,ogatbrugergrænsefladen(dvs.det webbaserededeltageruinterface)skulleværegrafiskoverskueligognematinterageremed.forat sikredetteblevengruppedeltagerefraafprøvningerneidennefaseinterviewetom,hvordande oplevedetestene,ognogleblevbedtomat"tænkehøjt",mensdeløsteopgaverne.udoverdette fungererarbejdetmedatvurderekvalitetenafdeenkelteopgaver(senedenfor)somenindirekte usabilityutest;hvisdeltagerneikkehavdeforståetopgaverneogderforsvaredetilfældigt,ville resultatetbliveenutilfredsstillendeopgavehomogenitet. Attesteneskulleværepålidelige,og,homogenebetødbl.a.,atdetiafprøvningerskullekunne vises,atalleopgaveriendeltestfaktiskbidrogtilatmåledesammefærdigheder.hvisder forattage etgrelteksempel indgårenmatematikopgaveienlæsetest,vildenneopgavesandsynligvisafvigefra deøvrigeopgavermedhensyntil,hvilkedeltagerederkansvarerigtigt.opgavenvilleværeuhomogen meddeandreopgaver,ogdetvillebliveuklart,hvaddensamledescoreegentligerudtrykfor,nåren deltager,derergodtilmatematik,villekunnefåpoint,selvhvisvedkommendevarmegetdårligtilat læse. Foratvikunneafprøveopgaverneshomogenitet,skullealledeltagereidennefasesåvidtmuligt besvarealleopgaver,derindgikiendeltest.mendeltagernebehøvedetilgengældikkeatgennemføre samtligedelprøver.idetomfangtesteneikkefungeredetilfredsstillendeiførsteomgang,blevopgaver ændret,tilføjetellerudeladt,ogtesteneblevherefterafprøvetpåennydeltagergruppe.pilot1bestod afdennegrundaftoseparateafprøvningsrunder. Attesteneskulleværefølsomme,i,et,bredt,færdighedsområdebetød,atdeskullekunneafdække forskelleidetestedefærdighederligefra3.klassesniveauogoptiletniveau,derkendetegnerikkeu ordblindevoksne.nogleafopgaverneskullederforværesålette,atikkeuordblindeeleveri3.klasse kunnebesvaredemrigtigt.samtidigskullenogleafopgaverneværesåudfordrende,atvoksne ordblindesvanskelighedervillevisesig.foratafprøvetestenesfølsomhedblevopgaverneidennefase pilotafprøvetpårepræsentanterfrayderpunkterneidetforventedespændifærdigheder (elever/studerendefra3.klassetrin,gymnasietsamtlængerevideregåendeuddannelser). 5

6 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Idennefaseblevderendvidereudvikletetspørgeskema,somhavdetilformålatsamle baggrundsoplysningeromdeltagerne medfokuspåomdeoplevedevanskelighedermedlæsning ellerstavning. Pilot2:Udvælgelseafdedeltest,derbedstidentificererordblindhed Formåletidenneudviklingsfasevaratfågrundlagforatudvælgededeltest,dererbedsttilat identificereordblindeogderforbørudvælgestildenendeligeafprøvning.foratafklaredetteblevalle deltesteneafprøvetpåny,ogdetblevundersøgt,ihvilkengraddestemteoverensmedandremålpå afkodningsfærdighed,bl.a.højtlæsningafnonsensord.idetomfangderergodoverensstemmelsemed andremål,talerdetfor,atdeltestenervalid,hvilketvilsige,atresultaternefaktiskerrelevanteog informativeiforholdtilidentifikationenafordblindhed. Idennefasevardetnødvendigt,atalledeltageregennemførtesamtligedeltest,sådanatvikunne sammenlignedemogudvælgedebedste. Endvidereskullespørgeskemaettrimmesudfraresultaternefradennefase,sådanatkundevigtigste spørgsmåliforholdtilidentifikationenafordblindhedkommedidetendeligespørgeskema. Endeligafprøvning:Indsamlingafresultaterfraalleuddannelsesgrupper tiletableringafnormer Idennesidstefaseblevordblindetestenafprøvetitiforskelligemålgrupper fra3.klassetrintillange videregåendeuddannelser.dervarflereformålmeddette: 1)Atundersøgeoverensstemmelsenmeduddannelsernesnuværendeskelnenmellemordblinde ogikkeuordblindeforallederelevanteuddannelsestrinoguretninger,bl.a.medhenblikpåatudvælge denendeligesammensætningafdeltestiordblindetesten. 2)Atundersøgehvordaneninformativsamletordblindetestscore(enkombinationafresultaterne fradeudvalgtedeltest)enklestkunnesammensættes. 3)Atetablerenormerforhveruddannelsesgruppe,dvs.undersøgehvordantestscorernefordeler sigihveruddannelsesgruppe.normerneskullebl.a.dannegrundlagforundervisningsministeriets beslutningeromgrænseværdier. Idennefasegennemførtesogsåenyderligereafprøvningafordblindetestensvaliditet,idetdetblev undersøgt,omordblindetestensresultaterienudvalgtuddannelsesgruppe(handelsfagligt grundforløb,forkortethg)havdesammenhængmeddeltagernesgradafvanskelighedermed forståelsenaftekster,derindgikideresuddannelse.denneundersøgelserapporteresikapitel5 nedenfor. Endvidereblevtestledermoduletfærdigudvikletogafprøvet.Heriindgikudformningogafprøvningaf enskabelontilrapporteromresultatetafgennemførteprøver. % 6

7 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 7 Udviklingsfase% Fokus% Deltagergrupper% Antal%deltagere%i% alt% Pilot1a Udviklingog afprøvningafdeltest ogenkeltopgaver 3.kl.,7.kl.,2.g,lang videregående 119 Pilot1b Yderligere afprøvningafdeltest ogenkeltopgaver 3.kl.samt læseklasseeleverfra 3.U7.kl. 161 Pilot2 Udvælgelseafde bedstegnede deltest. 3.kl.,mellemlang videregående 199 Endeligafprøvning Endeligudvælgelse afdeltesttil ordblindetesten. Sammensætningaf samlettestscore. Etableringaf normersom grundlagfor grænseværdier 3.,5.,7.&9.kl., hhx/htx/eux,eud, stx/hf,kvu,mvu,lvu % Tabel%1.%Udviklingsfaserne%i%overblik% % 2.Pålidelighedogfølsomhed.Pilot1 Formål Detoverordnedeformålmeddennefasevaratudvikleogafprøveopgavertildeenkeltedeltesti ordblindetestensamtatudvikleogafprøveanvendelighedenafbrugergrænsefladenidewebu baseredetests.herudoverblevderogsåudvikletetspørgeskemaomdeltagerneslæsning. Afprøvningenvarmedhenblikpåatundersøgedeenkelteopgaverspålidelighedogsværhedsgrad samtatfastsættetidsgrænsertilafprøvningeniordblindetestensnæsteudviklingsfase. FaseriPilot1Dafprøvningen Brugergrænseflade Forudforafprøvningenblevderudvikletenbrugergrænsefladetildeltestene,oglydfilermedopgaver oginstruktionerblevindtalt.derblevudvikletanimeredeeksempelopgavermedmundtliginstruktion i,hvadopgavengikudpå;deltagerensåherefterenopgavebliveløst,ogsomsidstedelaf instruktionentildeltestenskulledeltagerenløsenogleeksempelopgaver,hvorderblevgivet korrigerendefeedback.derblevudarbejdetenfællesinstruktiontilbrugpåalleuddannelsesniveauer. Testenblevlavet,sådenkunneafviklespåskolerneviainternettet,ogsåtestresultaterneblev opsamletautomatisk.

8 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Præpilot Brugergrænseflade,deltestoginstruktionerblevafprøvetpåforskelligedeltagergrupper:en3.klasse, studerendefraenerhvervsuddannelsesamtstuderendefraenlangvideregåendeuddannelse. Deltagerneblevefterfølgendeinterviewetomforløbet.Enkelteopgaveroginstruktionerblevjusteret efterdennepræpilot.desudenblevenmulighedforatafslutteinstruktionerne,nårmanselvmente, manhavdefåeteksemplernok,blevfjernetefterpræpiloten.hensigtenvar,atinstruktionsfasenikke skullebliveforomstændeligfor(især)deældredeltagere menpræpilotenviste,atmangevalgteat gåigangmedtestensåhurtigtsommuligt,ogsåselvomdeikkehelthavdeforstået,hvaddeskulle. Pilot1aog1b Efterpræpilotenafvikledestostørreafprøvningsrunder,Pilot1aogPilot1b.Pilot1bsikrede,atogså deopgaver,derblevændretellertilføjetefterpilot1a,blevafprøvet. Metode Materialer Idennefaseudvikledesopgavertilnedennævntedeltest.Hverdeltestharbådeetkortnavn,derer nemtatrefereretil,ogetlængerenavn,derfortæller,hvadopgaverneitestengårudpå.medprøven StavsomundtagelseeralleopgaverimultiplechoiceUformat. Fonologiskkodning Læs&1.& Find&det,&der&lyder&som&et&ord &(FDDLSEO).&Deltagerneskalfindedetnonsensord,derlyder sometrigtigtordblandtfemmuligenøb,&tøn,&ønt,&bæn,&nut,hvordetforventedesvarertøn,fordidet lydersomtynd.løsningafopgavernekræversåledesanvendelseafdetfonematiskeprincipilæsning samtkendskabtildanskeord.derblevudvikletnyeopgaverfremforatinddrageopgaverfra eksisterendetestsilignendeformat.derbleviudviklingenlagtvægtpå,atordene,derindgik,ikkevar forlavfrekventeforatminimereordkendskabsfaktoren.endvidereblevderlagtvægtpå,athverken rigtigeellerforkertesvarmulighederadskiltesigstruktureltfrarigtigeord;detbetødat valgmulighedersomsgole(derlydersomskole,menikkeligneretnormaltdanskord)blevundgået. Derblevudviklet40opgavertildennetest. Læs&2.& Find&stavemåden.&Deltagerenhøreretnonsensordogskalfindedetblandtfemmulige stavemåder.deltagerenhørerfx"byne"ogskalsåvælgemellembyne,&nybe,&beny,&byfe,&bæne.denne opgavekræverudnyttelseafskriftensfonematiskeprincipogkanbådebetragtessomenstaveopgave (manskalfindeudaf,hvordanmanvilstavenonsensordet)ogsomenlæseopgave(manskallæse nonsensordeneforatse,omdepasser).enfordelvedopgavetypener,atdenikkeforudsætter kendskabtilbestemtedanskeord.nonsensordeneharfratotilsyvlydeogvarierendekompleksitet mht.stavelsesstruktur.derblevudviklet40opgavertildennetest.deltagerenkunnevælgeathøre ordeneigen. Stav.& Stavning&af&nonsensord.Deltagerenhøreretnonsenordogskalefterfølgendestavedet. Nonsensordeneharfratotilsyvlydeogvarierendekompleksitetmht.stavelsesstruktur.Formange 8

9 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet nonsensordkanderværeflereforskelligelydligtacceptablesvar.løsningafdenneopgavekræver ligesomlæs2udnyttelseafdetfonematiskeprincipistavningudenatforudsættekendskabtil bestemtedanskeord.derblevudviklet39opgavertildennedeltest.deltagerenkunnevælgeathøre ordeneigen. Fonologiskopmærksomhed Lyd&1.& Find&det&ord,&der&ikke&har&en&lyd&til&fælles&med&de&øvrige.&Deltagerenhørertreordogskal findedetord,derikkeharenlydtilfællesmeddeøvrige.eksemplerpåopgavererse,&sy,&ko(hvorko erdetrigtigesvar,fordiseogsyharførstelydtilfælles)ogbil,&gas,&nat(hvorbilerdetrigtigesvar, fordigasognathardenmidterstelydtilfælles).ordeneidennedeltesthavdemellemtoogfirelyde; opgavensartbevirker,atdetikkeermuligt(ellerihvertfaldmegetvanskeligt)atkonstruereopgaver medord,dererlængereenfirelyde.deltagerenkunnevælgeathøreordeneigen,ogderblevbrugt rigtigeordforikkeatstilleurealistiskstorekravtildeltagerneshukommelse.derblevudviklet36 opgavertildennedeltest. Lyd&2.& Tæl&lydene.&Deltagerenhøreretordogskalangive,hvormangelydedereriordet.Denne deltestermednonsensordmedmellemtoogsyvlyde,fxsmoogknuf,ogforudsætterikke ordkendskabpådansk.derblevudviklet40opgavertildennedeltest.deltagerenkunnevælgeathøre ordeneigen. Ord.& Find&ordet.&Testdeltagerenhøreretordogskalsåvælgedetbillede,derpassertil.Formålet medtesteneratidentificeretestdeltageremedetsåbegrænsetordkendskab,atdetkanpåvirke resultatetpådeltestenlæs1.denudgaveafdeltesten,derblevanvendtipilot1,varenudgavemed foreløbigeillustrationer.deltagerenkunnevælgeathøreordeneigen.derblevudviklet15opgavertil dennedeltest.tolvafde15ordvarvalgt,sådereshyppighed(vurderetudfraantalforekomsteri KorpusDK;ordnet.dk/korpusdk)svaredetildemindsthyppigeordiLæs1.Detresidsteordvarord medlaverekorpusdkufrekvensenddetmindsthyppigeordilæs1. Spørgeskema IPilot1indgikderblottospørgsmåltildeltagerne.Deltagerneblevspurgt,omdehavdelæseUeller stavevanskeligheder,ogomdegiktilspecialundervisning. Fremgangsmåder BådevedpræpilotenogvedselvePilot1blevtestenafvikletpågruppebasis.Deltagerneanvendte hovedtelefoner,sålydenikkegenerededeøvrigedeltagere.dervarmulighedforatfålæst spørgsmåleneidetelektroniskespørgeskemahøjt. Testenblevafprøvetitoversioner(pakker),somhverindeholdttreafdeseksdeltestforatsikre, atsåmangedeltageresommuligtnåedealleopgaver.somdetfremgåraftabel2indeholdtpakkea deltestenelæs1,stavogord,menspakkebindeholdtlæs2,lyd1oglyd2.omtrenthalvdelenaf testdeltagerneprøvedepakkeaogdenandenhalvdelpakkeb.densamledetesttidpr.deltagervarop til45minutter,inkl.instruktioner.derblevregistreret,hvorlangtiddeltagernevaromatbesvarede enkelteopgaver. 9

10 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Testversion% Deltest% Antal%opgaver% Tidsgrænse% PakkeA Læs min. Stav 39 10min. Ord 15 7min. PakkeB Læs min. Lyd min. Lyd min. % Tabel%2.%Oversigt%over%testpakkerne.% Nårviafvikledetestenemedentidsgrænse,vardetforatsikre,atdeltagerneikkekomtilattilbringe urimeliglangtidmedentest,hvisdekørteheltfast.tidsgrænsernevardogsålempelige,atlangtde flestedeltagerenåedealleopgaverideenkeltedeltest,hvilketogsåvarhensigten,fordiformåletmed dennefasevaratundersøgedeenkelteopgaversegenskaber(sværhedsgradogpålidelighed).istav nåedealledeltagerefraalledeltagergrupperenddagennemalleopgaver. Pilot1a Deltagere Pilot1ablevgennemførtiforåret2013oghavdeialt119deltagere:43eleverfrato3.klasserog31 eleverfrato7.klasser,40eleverfrato2.guklassersamtfemstuderendefraenlangvideregående uddannelse.deltagernefra3.og7.klassekomfraenskoleiroskildekommuneogblevrekrutteret vedhenvendelsetilkommunenslæsekonsulent.deltagernefra2.gkomfraetgymnasiumi KøbenhavnsKommuneogblevrekrutteretvedhenvendelsetilinstitutionenslæsevejleder.Deto institutionervartilfældigtudvalgt,ogalletilstedeværendeeleverideudvalgteklasserdeltogi afprøvningen.indenafprøvningenblevforældreneinformeretomafprøvningenoggavtilladelsetil,at deresbørnmåttedeltage.gruppenfradelangevideregåendeuddannelserindgikblotforatgiveoset indtrykaf,omtestenkunnefungeremeddeltagerefradetteniveau;daderertaleomsålilleen gruppe,indgårresultaterneherfraikkeidekvantitativeanalyser,somrapporteresinæsteafsnit. Resultater Tabel3viserdeskriptivstatistikforantalkorrektesvarideltestenesamtpålidelighedsmål(Cronbachs alfa).detblevogsåregistreret,hvorlangtiddeltagernevaromatbesvaredeenkelteopgaver,men disseresultatererikketagetmed,fordidisseoplysningerikkevarsåafgørendeiforholdtilformålet meddennefase. 10

11 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 11 % Læs%1% 40% opgaver% Læs%2% 40% opgaver% Stav% 39% opgaver% Lyd%1%% 36% opgaver% Lyd%2% 40% opgaver% Ord% 15% opgaver% 3.%klasse%% Gennemsnit Standardafvigelse Antaldeltagere Minscore Maxscore Cronbachsalfa 29,91 7, ,90 33,35 6, ,90 29,43 5, ,84 22,74 7, ,79 31,05 5, ,79 13,32 1, ,24 7.%klasse%% Gennemsnit Standardafvigelse Antaldeltagere Minscore Maxscore Cronbachsalfa 36,14 5, ,91 37,53 2, ,54 31,21 4, ,95 30,47 5, ,79 33,47 8, ,95 14,58 0, ,41 2.%g% Gennemsnit Standardafvigelse Antaldeltagere Minscore Maxscore Cronbachsalfa 37,53 2, ,52 38,39 1, ,54 33,94 3, ,96 30,00 8, ,57 27,52 12, ,96 14,53 0, ,18 % Tabel%3.%Deskriptiv%statistik%og%pålidelighedsmål%for%deltestene.%Gennemsnit%=%Gennemsnit%for%antal%rigtige.% Somdetfremgåraftabel3,erderetvarierendeantaldeltagere,derharafprøvetdeforskelligedeltest. Dersestendenstilloftseffektpånogledeltest,fxliggergennemsnittetforLæs2i2.gtætpåden maksimalescore.dettevardogogsåforventeligt,dagymnasieelevernormaltikkeharproblemermed atafkodekorrekt.medhensyntilkorrekthed,skulletestenederforprimærtværefølsommepålavere uddannelsestrin.denbegrænsedevariationi2.gerogsåbaggrundenforderetlavealfaværdierpå omkring0,5,derhersesforlæs1oglæs2,ogdenmegetlavealfaværdiforord(niafde15 ordkendskabsopgaverblevbesvaretkorrektafallei2.g).detvarhellerikkeoverraskende,at variationeniordogsåi3.og7.klassevarmegetbegrænset(ogalfaværdiernelave),daformåletmed dennedeltestvaratafdækkeetmegetbasaltordkendskab. Deltestenesanvendelighed BådeipræpilotenogiPilot1varderfokuspåatundersøge,omdendigitaletestsfungeredeipraksis. Forstoddeltagerneinstruktionerneogfungeredebrugergrænsefladenhensigtsmæssigt?Deltagernepå deforskelligeuddannelsesniveauerhavdeingenproblemermedatforståinstruktionerneoganvende dendigitaletest,oginterviewsmedeleveri3.klasserogiagttagelserundertestforløbetvisteogså,at dendigitaletestvarnematgåtilfordeltagerne.vioplevedevissetekniskeproblemerudepåskolerne. Dehavdebl.a.medFlashogskærmopløsningatgøre.Flashproblemerneblevløstvedatgøretesten kompatibelmedtidligereudgaverafflash,nedtilogmedversion9.interfacetblevændret,sådetvar mereoverskueligtnedtilenopløsningpå800x600.endeligblevgrænsefladengjortmererobustover forforskelligbrugeradfærd.

12 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Deltestenessamledepålidelighed Detoverordnedebilledeefterafprøvningenidennefasevar,atpålidelighedenafdeltestene(vurderet udfracronbachsalfa)vargod.ganskevistforekomdersomnævntflerelavealfaværdier,mendisse kunneideflestetilfældetilskrivesenmegetbegrænsetvariation,fordinæstenallebesvaredenæsten alleopgaverkorrekt.dettevarderikkenogetoverraskendei.enundtagelsevaralfaværdienforlyd1 i2.g,somvarutilfredsstillendelavpåtrodsafenpænvariationiopgavernessværhedsgrad. Deenkelteopgaverspålidelighed Udoveratvurderedensamledepålidelighedafdeenkeltedeltestblevdeenkelteopgaverideltestene ogsåvurderet.derblevsetnærmerepå,hvorgodtscorenpåenbestemtopgavekorreleredemedden samledescorepådeltesten.derblevogsåsetnærmerepå,omdervarnogleopgaver,somdeltagerne varsærligtlængeomatbesvare.påbaggrundafdettevardernogleopgaver,derskiltesigudvedat havelavellerligefremnegativkorrelationmeddensamledescorepådeltesten.disseopgaverblev vurderetnærmere,ognogleafdembleverstattetellerrevideret,mensandreblevbibeholdtipilot1b, fordidatagrundlagetforatforetageændringerblevvurderetsomværendeforspinkelt. Herudovertydedevoresresultaterpå,atnogleafdeltesteneikkevarheltfølsommenokiden nedreendeafskalaen.meneftersomviudelukkendehavdenormalklassersomdeltagereipilot1a,var voresdatagrundlagidennedreendeafskalaenretbegrænset.detblevderforbesluttetdelsattilføje nogleekstranemmeopgavertilvisseafdeltestene,delsatgennemførepilot1bmedenoversampling afdeltageremedlæsevanskelighederforbedreatkunnevurderetestensfølsomhedidennedreende afskalaen. Pilot1b Deltagere Foratafprøvederevideredeopgaver,ogforatfåetbedregrundlagforatvurderepålidelighedenafde lettesteopgaver,blevdeltesteneipilot1bafprøvetpåialt161deltagere:135eleverfra3.klasserog 26læseklasseleverfra4.til7.klasse.DeltagerneblevligesomiPilot1arekrutteretvedhenvendelsetil læsekonsulentoglæsevejledere.deltagernetildenneafprøvningkomfralæseklasserækkerneogfra otte3.klasserpåtreskoleriroskildekommuneogenenkeltskoleihvidovrekommune.alle tilstedeværendeeleverihverklassedeltogiafprøvningen. ÆndringeriforholdtilPilot1a Fremgangsmådenveddenneprøvevarheltdensammesomvedførsteafprøvning,menenkelte deltestvarudvidetmedekstraopgaverforatgøremåletmerefølsomtidennedreendeafskalaen(se tabel4nedenforforantalopgaver). 12

13 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Testversion% Deltest% Antal%opgaver% Tidsgrænse% PakkeA Læs min. Stav 44 10min. Ord 15 5min. PakkeB Læs min. Lyd min. Lyd min. % Tabel%4.%Oversigt%over%testpakkerne%i%Pilot%1b.% Somdetfremgåraftabel4,ertidsgrænsernefordeltestenebibeholdtifemafdeseksdeltest,meni Ordertidenreduceret,fordiPilot1aviste,atdetikkevarnødvendigtmed7minutter.Deøvrige tidsgrænserblevbibeholdtforstadigatfåsåmangedeltageresommuligttilatnåatbesvarealle opgaverideenkeltedeltest.somdetfremgårafovenståendetabel,blevderistav,læs2oglyd2 tilføjetopgaveriforholdtilpilot1a.detilføjedeopgavervaropgaver,derhavdetilformålatøge følsomhedenidennedreendeafskalaen. Resultater IPilot1bvarderenstørreandelafeleverne,derikkenåedealleopgaverideenkeltedeltest.Dettevar forventeligt,eftersomdeltagerneidenneafprøvningdelsvarlæseklasseelever,delshørtetilden yngstemålgruppefortesten.isæristavvardermange,derikkenåedealleopgaver(32udaf83 deltagere).tilsammenligningvardetkunfemelever,derikkenåedealleopgaverilyd2. Pålidelighedsanalyserneerudelukkendebaseretpådedeltagere,derharbesvaretalleopgaver;disse antaleranførtiparentesvedantaldeltagereitabel5. % Læs%1% 40% opgaver% 3.%klasse%% Gennemsnit Standardafvigelse Antaldeltagere Minscore Maxscore Cronbachsalfa Læseklasse%% (3.K7.kl.)%% Gennemsnit Standardafvigelse Antaldeltagere Minscore Maxscore Cronbachsalfa 26,79 10,29 72(58) ,93 19,17 9,99 12(9) ,93 Læs%2% 44% opgaver% 29,02 6,89 63(62) ,88 24,29 6,68 14(12) ,87 Stav% 44% opgaver% 28,59 10,64 71(41) ,92 20,33 10,53 12(7) ,96 Lyd%1%% 36% opgaver% 21,55 5,95 60(47) ,81 18,77 4,57 13(11) ,58 Lyd%2% 45% opgaver% 29,78 10,50 60(56) ,95 19,21 10,81 14(13) ,94 Ord% 15%% opgaver% 13,2 1,4 76(65) ,37 13,7 2,1 12(11) ,81 Tabel%5.%Deskriptiv%statistik%og%pålidelighedsmål%for%deltestene.%Deltagerantal%i%parentes%er%det%antal%deltagere,%der% indgik%i%pålidelighedsanalysen.%gennemsnit%=%gennemsnit%for%antal%rigtige.%% % 13

14 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Somdetfremgåraftabel5havdeelevernefralæseklassentilsyneladendesværerevedatløse opgaverneendelevernei3.klasse.deresgennemsnitvarsignifikantlaverepåallelæseuog staveprøver,hvilketikkeeroverraskende,eftersomdetereleverfrasærligeklasserforelevermed læsevanskeligheder.pålidelighedsmålet(cronbachsalfa)fordeforskelligedeltestvarierermellem 0,37og0,96.IgenerCronbachsalfalavestpåOrd,hvilketogsåherkantilskrivesdenmegetlille variation,dereriscorernepådenneprøve.fordeøvrigedeltestsvedkommendeerniudafdeti alfaværdierover0,80,hvilketvidneromgodpålidelighed.lyd1,derhavdelavpålidelighedblandt læseklasseeleverne,havdeogsålavpålidelighedblandtelevernei2.gipilot1a,sånogettyderpå,at Lyd1måskeikkeerheltsåpålideligsomdeøvrigedeltest. JusteringerpåbaggrundafPilot1b OgsåiPilot1bsåvinærmerepå,hvordanscorenpåbestemteopgaverkorreleredemeddensamlede scorepådeltesten.påbaggrundafdetteblevenkelteopgaverjusteret.derblevogsåændretpå rækkefølgenilyd2,fordinogleafdeførsteopgavervistesigatværerelativtsvære,hvilketvi vurderedevaruhensigtsmæssigt. SammenfatningafPilot1aogPilot1b Afprøvningerneviste,atdeltestenekunnefungereipraksis.Deltagernekunneforstå,hvadopgaverne gikudpå,ogbrugerinterfacetfungeredebådei3.og7.klasseog2.gymnasieklasse.dogoplevedevi bådeipilot1aogpilot1btekniskenedbrud(fxatskærmenfrøs),hvilketvanskeliggjordeafviklingen aftesteneogafogtilbevirkede,atderikkekomheltsåmangedataihussomforventet.(ipilot2 havdevifåetrettetoppådisse"børnesygdomme"ogoplevedeikketekniskevanskelighederisamme udstrækning.) FormåletmedPilot1vardesudenatsikre,atdeltestenesamletsetvarpålidelige,ogatderikke varenkeltopgaver,somikkeitilstrækkeliggradhangsammenmeddeltagernessamlededeltestscore; derforskullealledeltagerebesvarealleopgaveridedeltest,somdedeltogi.deflestedeltestvistesig athaveentilfredsstillendepålidelighed(højealfaværdier)ipilot1b.afprøvningenvisteendvidere,at præcisionsmålene(antalkorrekte)varfølsommenoktil,atvikunnesetydeligeforskellemellem eleverfra3.og7.klasse,hhv.læseklasseeleverfra3.u7.klasse. Resultaternefraafprøvningendannededesudengrundlagforjusteringafenkelteopgaversamt etableringaftidsgrænsertilpilot2.herskulleviafprøve,hvorgodedeenkeltedeltestvartilatudpege deltageremedordblindevanskeligheder.ipilot2skullealledeltagernederforigennemalledeltest. EfteratopgavehomogenitetenvarafprøvetoggodkendtiPilot1vardetikkelængerenødvendigt,at alledeltagerebesvaredealleenkeltopgaver,ogdeltestenekunnederforgennemføresmedstrammere tidsgrænser,dersikrede,atdeltagerneikkeblevforudmattedeafdetforøgedetestprogram. 14

15 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 3.Gyldighed.Pilot2 Formål Formåletmeddennefasevaratfågrundlagforatudvælgededeltest,dererbedsttilatidentificere ordblindeogderforbørudvælgestildenendeligeafprøvning.formåletopnåsvedatundersøge,i hvilkengraddeforskelligedelteststemmeroverensmedandremålforafkodningsfærdighed(dvs.ved afprøvningafdeltestenesvaliditet). Metode Materialer Spørgeskema TilPilot2blevderudarbejdetetudvidetskemamedspørgsmålomdeltagerneslæseUog stavefærdighederogskolegangiøvrigt.dervaroptil21spørgsmål(afhængigaf uddannelsesgruppen).derblevudvalgtspørgsmåltilspørgeskemaetindenfortreemner:oplysninger omdeltageren(stamoplysningersåsomnavn,klassetrinoginstitution),ordblindehistorie(tidligere ordblindediagnose,familiærdispositionm.v.)ogselvoplevedevanskeligheder.flereafspørgsmålene, derblevudvalgt,varspørgsmål,derharværetanvendtitidligereundersøgelseromlæsefærdigheder. Udoversmåvariationeriformuleringenvarspørgsmåleneensforallemålgrupper.Spørgeskemaet blevbesvaretipapirudgaveaflærernefor3.klasseforatsikrepålideligesvar,mensdettildeældre deltagereblevafvikletelektroniskogbesvaretafdeltagerneselv. % Ordblindetesten EnmeredetaljeretbeskrivelseafdeltesteneiordblindetestenfindesovenforibeskrivelsenafPilot1. % Læs&1.& Find&det,&der&lyder&som&et&ord.&Scorenereneffektivitetsscore,seforklaringnedenfor. % Læs&2.& Find&stavemåden.&Scorenereneffektivitetsscore,seforklaringnedenfor % Lyd&1.& Find&det&ord,&der&ikke&har&en&lyd&til&fælles&med&de&øvrige.&Scorenereneffektivitetsscore,se forklaringnedenfor.% % Lyd&2.& Tæl&lydene.&Scorenereneffektivitetsscore,seforklaringnedenfor. Stav.& Stavning&af&nonsensord.Hererscorenantalletafkorrektstavedeordindenfortidsgrænsen. % Ord.& Find&ordet.&Scorenerantalrigtige. IfireafdeltestenevarscoreniPilot2eneffektivitetsscore,derbådeafhængerafpræcisionog hastighed.måleterantalrigtigepr.minut,beregnetpåenmådederskalsikre,atscorenerså retvisendesommuligt.fordetførsteerantalrigtigekorrigeretforgæt,fordiderertaleommultiple choiceuopgaver.korrektionenforhindrer,atmankanfåenrelativthøjscorevedhurtigtatafgiveen 15

16 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 16 massetilfældigesvar,hvorafendelvilværerigtigevedetrenttilfælde.hvismanafgiverfemtilfældige svarienopgavemedfemvalgmuligheder(fxlæs1),vilmantypiskrammerigtigténgangogforkert firegange.korrektionenforetagesved,atmanfraantalletafrigtigetrækkerantalletafforkertesvar divideretmedantalletforkertesvarmuligheder.dermedbliverresultatetafrengætteadfærdet korrigeretantalrigtigeomkringnul. Fordetandeterbesvarelsestidenberegnetpåensærligmåde.Testdeltagerekanienkelteopgaver faldelidtistaverellerblivedistraherede,ogdettekangiveenforøgelseafderesgennemsnitlige opgavebesvarelsestid,somikkeafspejlerreelleforskelleideresfærdighedsniveau.derfortagesder herikkeudgangspunktidengennemsnitligeopgavebesvarelsestid,menidenmediane opgavebesvarelsestid.ommedianengælder,athalvdelenafopgaverneerbesvaretmedtilsvarende hastighedellerlangsommere,ogatdenandenhalvdelerbesvaretmedtilsvarendehastighedeller hurtigere.derersåledestaleometmålpådeltagerenstypiskebesvarelsestid,derikkepåvirkesafet parenkelteekstremebesvarelsestider.densamledebesvarelsestiderberegnetsomdeltagerens medianeopgavebesvarelsestidgangetmedantalletafbesvarelser. Beregningenafantalrigtigepr.minutkanopsummeresifølgendeformel: "#$"#$"#% "#$"#$%#&% "#$"#$%#&%"#$%&()*+,+$ "#$"#$"#$%&"#$%&&(%$)&*(&(+$(,-#+&. Andremålafafkodningsfærdighed(mhp.afprøvningafdeltestenesvaliditet) Elbros&Ordslister&(EO;tilgængeligfraCenterforLæseforskningshjemmeside).Deltagerenskallæse listermedordognonsensordhøjt.ianalyserneherindgårudelukkenderesultaterfralisternemed nonsensord.derertolistermedhver20nonsensordafstigendelængdeogsværhedsgrad.scorener detgennemsnitligeantalrigtigeogantalrigtigepr.minut. % Find&det,&der&lyder&som&et&ord&(FDDLSEOUP;papirudgavefraDIAVOK,NielsenogPetersen,1992; testenertilgængeligpåcenterforlæseforskningshjemmeside).deltagerneskalidennetestblandt firenonsensordfindedet,derkanlydesometeksisterendedanskord.testenafviklespåpapir,og scorenerantalrigtigepåfemminutter;derer38opgaver. BemærkatOrdblindetestensførstedeltestharsammenavnogerietlignendeformat,dogmed femvalgmulighederistedetforfire,medandremålordogmedlidtanderledesprincipperfor udformningenafvalgmuligheder(sebeskrivelseniafsnittetompilot1).foratundgåmisforståelser omtalesordblindetestensdeltestentensomlæs1eller(ikapitel4omdenendeligeafprøvning)med forkortelsenfddlseo. Deltagere 1133.UklasseseleverfraseksklasserfraenskoleiRoskildeogenskoleiKøbenhavnog86 pædagogstuderendefrafireholdpåtrepædagogseminarieristorkøbenhavngennemførtesamtlige tests.

17 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Procedurevedafprøvningen UdfraerfaringernefraPilot1blevderfastsattidsgrænserfordeenkeltedeltestiPilot2. Udgangspunktetvar,atderhøjstmåttevære30minutterstesttid,hvortilkomtidtilinstruktionerog øveopgaver.dettogialtca.45minutteratgennemgådensamledetestidenneafprøvning.eftersom deripilot1aog1bogsåvartidsmålingerpådeenkelteopgaverkunnederfordeenkeltedeltest udregnesengennemsnitligløsningstid,bådeforheledeltestenogfordeenkelteopgaver.dettegavet solidtgrundlagforatetableretidsgrænserfordeenkeltedeltest.tidsgrænsernefremgåraftabel6 nedenfor.dervartoversioneraftestenmediafprøvningen.beggeversionerindeholdtalledeltest, menrækkefølgenvarforskellig.formåletmedathavetoversionervaratsikresig,atetresultatikke skyldtes,atendeltestkomtilsidstogderforpåettidspunkt,hvoreleverneikkeorkedemere.i version1varrækkefølgen:læs1,stav,ord,lyd2,lyd1.iversion2varrækkefølgen:lyd1,lyd2,læs 2,Ord,Stav,Læs1.Ibeggeversionervarderlagtenmulighedforpauseindefterordforrådstesten. Elevernefra3.klassefikherfemminutterspause,mensdepædagogstuderendetogtesteniétstræk. Deltest% Antal%opgaver% Tidsgrænse% Læs1 40 7min. Læs2 44 5min. Stav 44 7min. Lyd1 36 5min. Lyd2 45 4min. Ord 15 2min. Tabel%6.%Tidsgrænser%for%deltest%til%Pilot%2.% Resultater Itabel7nedenforsesgennemsnitogstandardafvigelsefortestenederindgikiPilot2. 3.klasse(n=113) Pædagogstuderende(n=86) Gennemsnit SA Gennemsnit SA EO,rigtige 16,59 3,29 19,05 1,62 EO,rigtige/min 32,62 14,84 55,84 12,43 FDDLSEO:P,rigtige 14,77 6,04 27,28 7,59 Lyd1 2,93 1,86 6,12 1,88 Lyd2 4,61 2,62 6,95 3,21 Læs1 4,04 2,1 8,30 3,05 Læs2 7,32 2,69 12,00 3,04 Stav 28,77 9,97 37,83 7,74 Ord 12,80 1,50 14,50 1,10 Tabel%7.%Deskriptiv%statistik%for%testene%i%Pilot%2.%EO%=%Elbros%Ordlister.%SA%=%Standardafvigelse% % Foratundersøgedeltestenesvaliditetanalyseredevisammenhængenmellemdeltestscorerneogde øvrigemålpåafkodningsfærdigheder,dvs.elbrosordlisterog Finddet,derlydersometord (FDDLSEOUP).Detskullegerneværesådan,atdeltagere,derscorerlavtpådeltestene,ogsåscorerlavt pådeøvrigemål.itabel8nedenforviseskorrelationernemellemdeforskelligetestresultater.den 17

18 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet førstevariabelitabellen,kaldetsammensat,eretsammensatmål,nemliggennemsnittetafscorernei ElbrosOrdlisterogFDDLSEOUP.VedgennemsnitsberegningenbenyttedeszUscorer(transformerede scorer),sådanatresultatskalaernevarsammenlignelige.ideførsteanalyserafvaliditetbrugtevidette sammensattemål,fordiderikkevarklaregrundetilatvælgeentenelbrosordlisterellerfddlseoup alene. Ibeggegruppervistedetsig,atLæs1ogLæs2vardedeltest,derkorreleredestærkestmeddet sammensattemål.fxvarkorrelationenmellemlæs1ogsammensatr=0,70i3.klasseogr=0,71 blandtdepædagogstuderende.dettevidneromstærksammenhængmellemmålene.korrelationerne mellemdefonologiskeopmærksomhedsopgaverogdensammensattescorevarnogetlavere,fxr= 0,50forLyd1i3.klasseogr=0,42blandtdepædagogstuderende.StavUdeltestensåudtilatkorrelere enanelsebedremeddetsammensattemålendlyd1oglyd2. SermannærmerepåElbrosOrdlisterogFDDLSEOUPhverforsig,såerderimidlertidlidtforskellige mønstreidetouddannelsesgrupper.i3.klassekorrelererlæs1oglæs2stærkeremedelbros Ordlister(henholdsvisr=0,72og0,76)endmedFDDLSEOUP(henholdsvisr&=&0,55og0,56).Blandtde pædagogstuderendeerdetomvendt.herkorrelererlæs1oglæs2stærkeremedfddlseoup (henholdsvisr=0,69og0,56)endmedelbrosordlister(henholdsvisr=0,53og0,49).enmulig forklaringer,atelbrosordlisterertænkttilbrugigrundskolen,mensfddlseoupoprindeligter udvikletomendelafdiavokmaterialettilbrugforvoksne(nielsenogpetersen,1992).detersåledes muligt,atelbrosordlisterprimærterfølsomogpålideligibegyndelsenafudviklingenaf afkodningsfærdigheder,mensfddlseoupprimærterfølsomogpålideligsenere. BlandtdepædagogstuderendevardersåledesenbegrænsetvariationiantalrigtigeiElbros Ordlister(langtdeflestelæstefejlfrit),ogvariationihastighedenihøjtlæsningafspejledeikke nødvendigvisforskelleilæsefærdighed.vednormale,voksneafkodningsfærdighederskyldesenstor delvariationenioplæsningstemposnarereforskelleitaletempoogopgaveforståelse.dette understøttesaf,atlæs1oglæs2ikkekorrelerernævneværdigthøjeremedrigtige/minutendmed antalrigtige(hvortidsfaktorenikkeindgår). 18

19 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 3.klasse Sammensat : 0,91 0,73 0,91 0,5 0,59 0,70 0,73 2.EO,rigtige/minut 0,91 : 0,75 0,65 0,46 0,55 0,72 0,76 3.EO,rigtige 0,73 0,75 : 0,58 0,38 0,61 0,63 0,7 4.FDDLSEO,rigtige 0,91 0,65 0,58 : 0,44 0,51 0,55 0,56 5.Lyd1 0,50 0,46 0,38 0,44 : 0,54 0,49 0,55 6.Lyd2 0,59 0,55 0,61 0,51 0,54 : 0,53 0,64 7.Læs1 0,70 0,72 0,63 0,55 0,49 0,53 : 0,69 8.Læs2 0,73 0,76 0,70 0,56 0,55 0,64 0,69 : 9.Stav 0,59 0,58 0,68 0,5 0,37 0,62 0,59 0,62 Pædagogstuderende sammensat : 0,86 0,69 0,86 0,42 0,44 0,71 0,62 2.EO,rigtige/minut 0,86 : 0,58 0,48 0,32 0,39 0,53 0,49 3.EO,rigtige 0,69 0,58 : 0,61 0,36 0,3 0,49 0,48 4.FDDLSEO:P,rigtige 0,86 0,48 0,61 : 0,41 0,36 0,69 0,56 5.Lyd1 0,42 0,32 0,36 0,41 : 0,42 0,4 0,53 6.Lyd2 0,44 0,39 0,3 0,36 0,42 : 0,5 0,54 7.Læs1 0,71 0,53 0,49 0,69 0,4 0,5 : 0,69 8.Læs2 0,62 0,49 0,48 0,56 0,53 0,54 0,69 : 9.Stav 0,41 0,3 0,37 0,41 0,11 0,32 0,49 0,35 Tabel%8.%Korrelationer.%EO%=%Elbros%Ordlister.%FDDLSEOKP=%Find%det,%der%lyder%som%et%ord,%papirversion.% Foryderligereatbelysevaliditetenafordblindetestenblevderlavetanalysermedforskellige stikprøverforatundersøge,omdervarmarkanteændringerikorrelationerne,hvisstikprøvenblev begrænsettilusikrelæsere.ordblindetestenskullejoisærværegyldigogpålideligblandtusikre læsere,ogderforvardetvigtigtatundersøgedettenøje. IdisseanalyserundersøgteskorrelationenmellemdeltesteneiOrdblindetestenogden sammensattescoreforforskelligestikprøver.bådefor3.klasseogpædagogstuderendeblevlavettre grupper(gruppe1:alleelever/studerende,gruppe2:elever/studerendemedmindstenfejlieo, gruppe3:elever/studerendemedmindsttofejlieo).fordisseseksgruppersåvinærmerepå korrelationernemellemordblindetestensdeltestogvoresvalideringsmål.blandtde pædagogstuderendesåsherentendenstil,atkorrelationerneblevstærkereitaktmed,at stikprøvernebegrænsestilusikrelæsere.detstærkesteeksempelerkorrelationenmellem nonsensordslæsning(rigtige/minut)oglyd2,hvorkorrelationenerr=0,49blandtalle pædagogstuderende,ogr=0,72blandtdemderlavermindsttofejlinonsensordslæsning. Isamtligekorrelationsanalysermeddebegrænsedestikprøver(somikkegengivesidetaljerher) varlæs1oglæs2dedeltest,derkorreleredestærkestmeddensammensattescoreogmedantal rigtigtlæstenonsenordpr.minut;dernæstkomstav.lyd1oglyd2vardetodeltest,derianalyserne havdesvagestkorrelationmeddetovalideringsmål. 19

20 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet 20 BetydningenafordkendskabforLæs1Dresultater ForatvurdereomordkendskabhavdebetydningforresultaternepåLæs1,blevdetundersøgt,omdet ermuligtatidentificereetniveauiordforrådsprøven,hvorderblivervoksendediskrepansmellem scorenielbrosordlister(somerordforrådsuafhængig,daderertaleomnonsensord)ogscorenilæs 1(somerafhængigaf,atmankenderdeord,derindgåritesten).Hvisdiskrepansenbliverstørre, efterhåndensomordkendskabsscorenbliverlavere,vildetbetyde,atdeltageremedmindrekendskab tilordenefårfærrepointpålæs1,endmankunneforventepåbaggrundafderes afkodningsfærdighedermåltvedelbrosordlister. Dervarikketegnpå,atdepædagogstuderende,somfikdelavesteordkendskabsscorer,havde laverescorerpålæs1,endmankunneforventeudfraderesscorerpåelbrosordlister.igruppenmed eleverfra3.klassevarderforordforrådsscorernedtil10rigtigehelleringentegnpåpointtab.dervar kunfiredeltagerei3.klasse,derhavdeendnufærrerigtige,hvilketgavetforspinkeltgrundlagfor videreanalyser. Udvælgelseafdeltesttildenendeligeafprøvning Deforegåendeanalyserviste,hvorgodtdeenkeltedeltestkorreleredemedandremålpåafkodning. DestærkestekorrelationersåsforLæs1,Læs2ogStav.Spørgsmåletblevnuomdissetredeltesti kombinationvillehavestærkeresammenhængmeddeøvrigemål,enddehavdehverforsig?isåfald villedetværeetargumentfor,atdealleskulleindgåidenendeligeordblindetest.tilsvarendevardet etspørgsmål,omnogenafdeøvrigedeltestkunnebidragemedyderligereinformationomdeltagernes afkodningsfærdighedogderforogsåburdeindgåidenendeligeordblindetest. Foratbesvaredetførstespørgsmålblevderlavetmultipleregressionsanalyser,somviste,ihvorhøj gradmanudfralæs1,læs2ogstavkunneforudsigedeltagernesscorerhhv.påelbrosordlisterog pådetsammensattemål(jf.ovenfor).derblevlavetseparateanalyserfordetouddannelsesgrupper. Tabel9viserresultaterneafanalyserne.Hverkolonnerepræsenterenregressionsmodelmed hversinafhængigevariabel(elbrosordlisterellersammensat).derblevogsålavetmodeller,somkun medtogusikrelæsere(deltagere,derhavdelavetmindsttofejlielbrosordlister).begrundelsenfor disseanalyservarigen,atordblindetestenisærskalværefølsomforforskellemellemmindregode læsereogmegetsvagelæsere;determindreafgørendeomdenerfølsomforforskellemellemlæsere, derliggerklartudenforordblindeområdet.forhvermodelvisesdenstandardiseredebetavægtfor hverafdetrenævntedeltest.denstandardiseredebetavægteretudtrykfor,hvormegetunik variationdeltestenkunneforklareideafhængigevariable.unik&variationervariation,somikke forklaresafdeandredeltest.betavisermedandreord,omdeltestenbidragermedinformation,der ikkealleredeerindeholdtideandretest. NederstitabellenvisesR 2 fordensamledemodelsometmålpå,hvorstorendelafvariationeni scorerneielbrosordlister/sammensatderaltialtblevforklaretafmodellen.hvismanfxserpåden model,derforklarerscorerneielbrosordlisteri3.klasse,såforklarerlæs1oglæs2,menikkestav, enunikogsignifikantdelafvariationen(jf.stjernemarkeringerne).atr 2 =0,66betyder,atden samledemodelforudsagde66%afvariationeniscorernepåelbrosordlister.detsvarertilen korrelationskoefficientpå&r=0,81.læs1oglæs2varsåledesklartdestærkestekandidatertilat indgåidenendeligeudgaveafordblindetesten.modellernevarsvagest,nårdeskulleforklare variationielbrosordlisterblandtdepædagogstuderende.menhvismanserpåmodellenfor

21 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet undergruppen,derlavermindsttofejl,såkunnedenalligevelforklare53%afvariationen,hvilket svarertilr=0,73. 3.klasse Pædagogstuderende EO, rigtige/min Sammensat EO, rigtige/min (min2fejl) EO, rigtige/min Sammensat EO, rigtige/min (min2fejl) Læs1(Beta) 0,34*** 0,33*** 0,34*** 0,35* 0,50*** 0,15ns Læs2(Beta) 0,48*** 0,41*** 0,47*** 0,24 0,24* 0,60*** Stav(Beta) 0,08ns 0,15ns 0,09ns 0,05ns 0,09ns 0,06ns SamletR 2 0,66 0,62 0,63 0,32 0,54 0,53 Tabel%9.%%Multiple%regressioner%med%Elbros%Ordlister%(EO)%og%det%sammensatte%mål%som%afhængige%variable.%Tredje% kolonne%i%hver%gruppe%er%en%analyse,%hvor%kun%usikre%læsere%indgår%(deltagere,%der%laver%mindst%2%fejl%i%elbros% Ordlister).%*%p%<%0,05.%***%p%<%0,001.%ns%=%NonKsignificant%(ikkeKsignifikant).% SelvomLyd1ogLyd2ikkekorreleredesåstærktmedElbrosOrdlisterogFDDLSEOUP,såkunnedet stadigtænkes,atdekunneforklareendelafvariationenidissemål,somikkealleredevardækketaf Læs1,Læs2ellerStav.Derforlavedeviyderligereenrækkeregressionsmodellermedforwardvalgaf variableiforskelligestikprøverfradeltagerne(heranvendtesdesammegruppersombeskrevetfor korrelationsanalyserneovenfor).vedforwardvalgtagermanførstdenvariabelind,derforklarer mestvariationoghereftertagesdenvariabelind,derforklarernæstmestvariationudover,hvadder alleredeerforklaretafdenførstevariabel.derblivertagetvariableindimodellen,sålængederer variable,derkanforklareenselvstændigdelafvariationen.analysenendersåmedenslutmodelmed etvistantalvariable.ialleanalyservardetgennemgåedebillede,atslutmodellenindeholdtlæs1 ellerlæs2,ideflestedembegge.deøvrigedeltestkomkunsporadiskindibilledet.detvarderfor megettvivlsomt,omdervilleværenogetvundetvedattagedemmedidenendeligeordblindetest. Udvælgelseafspørgsmåltildetendeligespørgeskema Detblevundersøgt,omnogleafspørgsmåleneispørgeskemaetkunneudelades.Foratfindede spørgsmål,sombedstskelnermellemgodeogdårligelæsere,blevforskellenistandardafvigelser mellemgennemsnittetpåelbrosordlisterfordengruppe,somhavdesvaretja,ogdengruppe,som havdesvaretnej,udregnetforhvertspørgsmål.despørgsmål,somvardårligsttilatdiskriminere mellemgodeogdårligelæsere,dvs.despørgsmål,hvordervardenmindsteforskelmellemjauogneju gruppensgennemsnitielbrosordlister,blevvalgtfraogindgikikkeidenendeligeafprøvningaf ordblindetesten.denitilbageværendespørgsmål,derbedstskelnedemellemdetogrupper,varfx spørgsmålom,hvorvidtdeltagerenselvoplevedeatværeordblind,ogomdeltagerenhavdesærlige hjælpemidlertillæsning(sebilag1). 21

22 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet SammenfatningafPilot2 Analyserneiforegåendeafsnitviste,at62U66%afvariationenianvendelseafdetfonematiskeprincip i3.klassekanforklaresmedenkombinationaftotiltredeltestfradendigitaleordblindetest.deto deltest,derisærkunneforklarevariation,varlæs1oglæs2. Derertilgengældmereusikkerhedigruppenafpædagogstuderende.Resultatetafhængeraf, hvilketmålmanserpå(elbrosordlisterellersammensat),oghvilkengruppeafpædagogstuderende manlaveranalysenpå.problemetladertilatvære,atetafmålene(elbrosordlister)ikkevar tilstrækkeligtfølsomtblandtvoksnelæsere.hvismanistedetbrugteenscore,derersammensataf ElbrosOrdlisterog"Finddet,derlydersometord",ellerhvismanbegrænsedestikprøventilusikre læsere,såkunneordblindetestenforklareomkring53%afvariationenianvendelsedetfonematiske principblandtpædagogstuderende.ogdettesidstetalernokdenmestrelevanteindikatoraf validiteten,eftersomtestenforatopfyldesitformålikkebehøverværespecieltfølsomforforskellei læsefærdighederblandtvoksneudenlæsevanskeligheder. Iforholdtiludvælgelseafdeltesttildenendeligeafprøvning,serdetudtil,atLæs1ogLæs2i Ordblindetestenerbedsttilatforklarevariationianvendelseafdetfonematiskeprincip.Denne konklusionernogenlundeuafhængigaf,hvilketmålvalideringenbaserespå. DaStavsomdetenesteafdeøvrigemålikorrelationsanalyserneogsåsåudtilathaveenvis betydning,valgteviafforsigtighedsgrundeatbibeholdedettemål,mensdetoprøveraffonologisk opmærksomhedudgik. Ordblindetestenvarnuklartildenendeligeafprøvning,hvorLæs1,Læs2ogStavindgiksammenmed spørgeskemaetogprøvenafbasaltordkendskab. 4.Færdighederi10uddannnelsesgrupper.Endelig afprøvning Baggrundogformål Formåletmeddenendeligeafprøvningvar1)enendeligudvælgelseafdeltesttilordblindetesten,2) etableringafenordblindetestskala,samt3)atgivegrundlagforafgrænsningsværdierpåskalaen. IPilot2udvalgtevitretest,sommedstørstsandsynlighedkunnebidragetilidentifikationenaf ordblindhed.idenendeligeafprøvningblevdissetretestafprøvetitiuddannelsesgruppermedca. 100eleverihver.Deltagerneblevsåvidtmuligtudvalgt,sådevarrepræsentativeforderesgruppe. Derudoverblevderrekrutteretdeltagere,somaktueltmodtagersærligetilbudforordblinde.Formålet meddenneoversamplingvaratstyrkedatagrundlagetforbeskrivelsenafdesvagestelæsere. 1.Valgaftest Iførsteomgangskulledatabrugestilatafgøre,hvilketestderskulleindgåiordblindetesten,og hvordandeskullevægtesiforholdtilhinandeniopgørelsenafensamletscore.udgangspunktetvar,at densamledeordblindetestskulleværesåenkelogletforståeligsommuligt,ogatdensåvidtmuligt skulleværeforeneligmeddennuværendepraksisforhenvisningtilsærligeforanstaltningerfor 22

23 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet ordblinde.derforvarkriterietforatmedtageentestidenendeligeversionafordblindestatus,atden klartbidrogtilidentifikationafeksisterendeordblindhedudoverdeøvrigetest. 2.Etableringaftestskala Iandenomgangskulledatabrugestilatvælgedenmesthensigtsmæssigesammensætningafen samletordblindetestscore.udgangspunktetvarher,atderskullevælgesenscoreberegning,dervarså enkelsommuligt,samtidigmedatdengavengodidentifikationafelever/studerende,deralleredevar itilbud.denenklesteløsningeretgennemsnitafstandardiserededeltestscorer.hvisenmere kompliceretløsningskullevælges,skulledengiveåbenlystbedreidentifikationoghelstogsåvære teoretiskvelbegrundet.merekompliceredeformlerkunnefxvægtedeforskelligetestsbidragtilden samledescoreforskelligt,ellerdekunneladevægtningenafhængeafuddannelsestrinnet. 3.Grænseværdierforordblindhed Itredjeomgangskulledatadanneetgrundlagforgrænsedragningenpåordblindetestskalaen:Ihvilke scoreområderskaletresultatregnessomtegnpåordblindhed?nærværenderapportgiverikke anbefalingerafbestemtegrænser.grænsesætningenerenuddannelsespolitiskafgørelse.rapporten illustrererblotkonsekvenserneafforskelligemåderatsættegrænserforordblindhedpå.etmuligt hensynkanfxvære,atgrænsedragningenikkegiveranledningtil,atandelenafordblindebliver markantanderledesenddeneksisterendepraksis. Medlemmerafordblindetestensfølgegruppeharstilletforslagom,attestresultatetikkeblotskal adskilledem,somerordblinde,fradem,somikkeer,menatderogsåskalværeenkategorifor personer,somliggeriengrænsezone.derforindeholderalleeksemplerpågrænseværdiertogrænser: En,somafgrænsertil ordblind (dvs.megetusikkerfonologiskkodning),ogen,derblotafgrænsertil usikkerfonologiskkodning.daordblindhedikkeerenentenuellerukategori,kunnemanherogså havevalgtbetegnelserne muligvisordblind eller mildtordblind.ieksemplerneerprincippetfor ordblindegrænsen,atdensigterpåatgiveenandelafordblinde,dersvarertilden,dereksistereri dag.princippetforgrænsenforusikkerfonologiskkodninger,atgrænsensættessådan,atden inkludererdeflesteafdeelever,derafdeteksisterendesystembetragtessomordblinde. Metode Deltagere Målgrupperogudvælgelseafinstitutioner Dervartimålgrupperidenendeligeafprøvning,somtilsammenskullerepræsentereetbredtudsnit afuddannelsessystemet.detimålgruppervar:3.klasse,5.klasse,7.klasse,9.klasse, handelsgymnasiet(hhx)+tekniskgymnasium(htx),erhvervsuddannelser(eud),alment gymnasium(stx)+hf,kortevideregåendeuddannelser(kvu),mellemlangevideregående uddannelser(mvu)oglangevideregåendeuddannelser(lvu).detblevtilstræbt,atstikprøvenaf deltagereihvermålgruppevarsammenligneligmedlandsgennemsnittet.pågrundskoleniveaublev derudvalgtskoler,hviseleveri2013fikkaraktererpåellertætpålandsgennemsnittetilæsningog retstavningifolkeskolensafgangsprøve.tilmålgruppenmedstudieforberedende ungdomsuddannelser(hhx,htx,stxoghf)blevderudvalgtinstitutioner,hviselevertilde afsluttendeprøveri2013fiketsamletkaraktergennemsnittætpålandsgennemsnittet.fordeøvrige uddannelser(erhvervsuogvideregåendeuddannelser)blevderlagtvægtpåatudvælge 23

24 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet uddannelsesretninger,somhavdeenstorandelafdestuderendefrauddannelsestrinnet,ogsom havdeenlavellergennemsnitligtadgangskvotientoginstitutioner,somvarrepræsentativefor landsgennemsnittet.deltagernepåungdomsuogvideregåendeuddannelserkomhovedsageligtfra holdpåførsteårafuddannelsen. Rekrutteringafdeltagere Deltagerneblevrekrutteretvedhenvendelsetilrelevantenøglepersonerentenikommunerneellerpå deenkelteuddannelsesinstitutioner,fxlæsekonsulenter,læsevejledereellerstudievejledere,som kunneformidlekontakttillærereogundervisereirelevanteklasser.aldeltagelsevarfrivilligoguden betaling. Igrundskolenogidestudieforberedendeungdomsuddannelservardeltagelsengenerelthøj. Testningenkunneideflestetilfældeplaceresindenforundervisningstiden,ogdervarsomregelkun enkeltefraværendeeleverpga.sygdomellerlignende.pånogleaferhvervsuddannelserneogpåde videregåendeuddannelservardeltagelsenmeresvingende,delspga.genereltlaverefremmødetil undervisningen,ogdelsforditestningenifleretilfældeikkekunneafviklesindenforelevernes undervisningstid. Stikprøverneharsandsynligvisværetrepræsentativeigrundskolenogidestudieforberedende ungdomsuddannelser,daudeblivelserharværettilfældige.påerhvervsuddannelserneogde videregåendeuddannelserkanstikprøvernehaveværetmindrerepræsentative,dadetikkekan udelukkes,atfxsvagelæsereharforsøgtatundgåtestsituationen.idetfølgendevilalledisse stikprøverbliveomtaltsomuselekterede,fordiderikkeharværetenbevidstudvælgelseafbestemte elevprofiler. Derudoverblevderihvergruppeyderligererekrutteretca.20U40ordblindedeltagere (oversampling)foratstyrkegrundlagetforatvurdereordblindetestensoverensstemmelsemedaktuel henvisningspraksis.dissedeltagerevarentenudpegetafenlæsevejlederellerenstudievejleder og/ellervarietordblindetilbud(fxlæseklasseigrundskolen,ordblindeklassei ungdomsuddannelserneellerstudiestøttepådevideregåendeuddannelser). 24

25 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Uselekteretstikprøve Oversamplede ordblinde Ialt Ingenvanskeligheder Itilbud 3.klasse 90 16(15%) klasse (9%) klasse 86 5(5%) klasse 103 7(6%) HHX,HTX 107 2(2%) EUD (8%) STXogHF 108 6(5%) KVU 110 7(6%) MVU 110 2(2%) LVU 129 1(1%) Samlet Tabel%10.%Oversigt%over%deltagerne.% Materialerogprocedurer Idenendeligeafprøvningindgikdetforkortedespørgeskemaogdedeltest,somblevudvalgtpå baggrundafpilot2:find&stavemåden&(læs&2),&stavning&af&nonsensord&(stav),&find&det,&der&lyder&som&et& ord&(fddlseo/læs&1)ogfind&ordet&(ord).dervarikkeændretpådeltestelleropgaver,ogdeltestene blevafvikletinævnterækkefølge. Testningenforegikiforåret2014ogblevvaretagetafstudentermedarbejdere,sompåforhåndvar blevetgrundigtinstrueretiatafvikletesten.vedlangtdeflesteafprøvningervarderdesudenenlærer ellerundervisertilstede.igrundskolenblevtestenafvikletmedgrupperpåca.10u15børn.på ungdomsuddannelserneogdevideregåendeuddannelserblevtestenafvikletmedholdafden størrelse,somvaratfindepåuddannelsen typisk15u25studerende.igruppermedelevermed kendtelæsevanskeligheder,fxilæseklasserellerpåordblindehold,blevtestenafvikletimindre gruppermedhøjstnideltagere.afprøvningenaftestenforegikpådeltagernesuddannelsesueller undervisningsinstitutionerietcomputerlokaleellerietklasselokalemedbærbarecomputere.alle deltagereharlyttettiltestensinstruktionerihovedtelefoner. 25

26 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet FDDLSEO (korrigeredekorrekte/min) Findstavemåden (korrigeredekorrekte/min) Stav (korrekte) Snit SA Min Max Snit SA Min Max Snit SA Min Max 3.klasse 4,47 2, ,22 2, ,95 10, klasse 5,96 2, ,41 2, ,75 7, klasse 7,00 2, ,02 2, ,76 6, klasse 8,31 3, ,72 2, ,74 6, HHX,HTX 7,94 2, ,80 2, ,16 5, EUD 6,26 3, ,32 3, ,68 10, STXogHF 8,43 2, ,39 3, ,72 5, KVU 7,75 3, ,42 3, ,13 8, MVU 8,27 3, ,09 3, ,63 7, LVU 9,80 3, ,69 2, ,70 3, Tabel&11.&Deskriptiv&statistik&for&deltest.&Baseret&på&uselekterede&stikprøver.&Snit=&Gennemsnit,&SA&=&Standardafvigelse.& Ord (korrekte) Snit SA Min Max 12,39 1, ,43 1, ,73 1, ,04 1, ,53 1, ,86 2, ,26 1, ,21 1, ,11 2, ,72 0,

27 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Resultater)og)analyser) Tabel11visergennemsnit,standardafvigelserogminimum7/maksimumscorerfordefireopgaveri ordblindetesten.kundatafradeuselekteredegrupperindgår.derforkanstatistikkenbetragtessom populationsestimater.testscorerneforfind&det,&der&lyder&som&et&ordogfind&stavemådenvardet korrigeredeantalrigtigepr.minut(seformlenovenforiafsnittetompilot2).forstavogordvar testscorenantalrigtige. Ordkendskabstestenindgårikkeiordblindetestscoren,menermedforatgiveoplysningerom, hvorvidtordblindetestscorenforentestdeltagerkanværeupålideligpga.begrænsetordkendskab.det erklart,atordblindetestenforudsætteretvistkendskabtildansk.idenendeligeafprøvningfandtvi igen(somtidligereipilot2),athvisordkendskabsscorenlåpå10ellerderover,såvardeltagerens ordkendskabikkeetproblemfortestensgyldighed.vedordkendskabsscorerunder9mådet formodes,atordkendskabetkanhavenegativindflydelsepålæsescoren;dadervarmegetfådeltagere medsålaveordkendskabsscorer,harvidogikkegrundlagforatvurdere,ihvilkengraddetfaktisk forholdersigsådan. ) Valg)af)test) Udgangspunktetforordblindetestenvar,atdenskullegiveengodoverensstemmelsemedden nuværendehenvisningspraksis.kriterietforatbeholdeendeltestidenendeligeordblindetestvar derfor,atdenbidrogselvstændigttilatudpegededeltagereiafprøvningen,deralleredemodtager særligetilbudforordblinde.deltestenskullemedandreordgiveinformation,derikkealleredevar indeholdtideandredeltest.vivurderededeltestenesinformationsbidragitologistiske regressionsmodeller:idensimple&regressionsmodelindgiktestscorerfrafind&det,&der&lyder&som&et&ord, Find&stavemådenogStavsomparametreienlogistiskmodelmedeksisterendeordblindestatussom afhængigvariabel,udenatderblevtagethøjdeforuddannelsestrin.idenkomplekse&model,blevder lavetseparatelogistiskemodellerforhvertuddannelsestrin. Tabel12visermodelparametrenefordensimpleregressionsmodel(énmodelpåtværsaf uddannelsestrin).imodsætningtilfind&det,&der&lyder&som&et&ord&ogfind&stavemåden&såbidrogstav ikkesignifikanttilmodellen.denkomplekseregressionsmodelviste,atstavhellerikkebidrog signifikantinogenafdeuddannelsesspecifikkemodeller;foroverskuelighedensskyldunderladerviat rapporteremodeldetaljer.derforkonkluderedevi,atstavikkebehøvedeatindgåiyderligereanalyser, ogatdenikkeskulleindgåidenendeligeordblindetest. B S.E. Wald p. Exp(B) FDDLSEO 0,431 0,049 76,0 <10,001 0,650 Find1stavemåden 0,242 0,042 32,15 <10,001 0,785 Stav 0,002 0,010 0,0 0,878 1,002 Konstant 3,033 0, ,1 <10,001 20,754 Tabel12.Modelparametrefrasimpellogistiskregressionsmodelpåtværsafuddannelsesgrupper. 27

28 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Testscoresammensætning) Ideefterfølgendeanalyserundersøgtevi,hvordanordblindetestscorenkunnesammensættespåden enklestemåde,samtidigtmedatdervargodoverensstemmelsemeddennuværende henvisningspraksis. Tildetteformålbrugtevireceiver&operating&characteristic7analyser(ROC7analyser;fxCompton m.fl.,2010).roc7analyserkanbrugestilatsammenligne,hvorgodtforskelligekombinationeraf deltestscorersorterertesttagereienbinærklassifikation,fxordblindoverforikke7ordblind,hvisman kenderscorenogordblindestatusforhvertesttager.fordelenvedroc7analyserer,atdegiveretmål foridentifikationspræcisionen,kaldetarea&under&the&curve(auc),dereruafhængigafspecifikke grænseværdier.mankanaltsåsammenligneidentifikationspræcisionenforforskelligemåderat udregnetestscorenpå,udenatmanlæggersigfastpågrænseværdier. Ianalysernesammenlignedevidensimpleregressionsmodel,denkomplekseregressionsmodelog enenkleremodel,hvorscorenblevberegnetsometgennemsnitafstandardiseredeværdierforfind& det,&der&lyder&som&et&ordogfind&stavemåden.denvæsentligeforskelpåregressionsmodellerneogden enklegennemsnitsmodellenvar,atiregressionsmodellerneblevvægtningenmellemdeltestene estimeret,mensdeltestenevægtedeensidenenklegennemsnitsmodel.spørgsmåletvar,omdetgav bedreidentifikation(måltiauc),hvismanvægtededeltestene,evt.medforskelligevægtevedhvert uddannelsestrin(denkomplicerederegressionsmodel). Tabel13viserAUC erneforhverafdetremodellerihveruddannelsesgruppe.inputtettil analysenfordetoregressionsmodellervarmodellernesestimatafsandsynlighedenforordblindhed. Forgennemsnitsmodellenvarinputtetblotdenstandardiseredegennemsnitsscore. 1 Model:)) Gennemsnit Model:)) Regression) på)tværs Model:)) Uddannelsesspecifik) )regression 3.1klasse 0,85 0,85 0,85 5.1klasse 0,93 0,93 0,94 7.1klasse 0,97 0,97 0,97 9.1klasse 0,97 0,97 0,98 HHX,1HTX1 0,89 0,90 0,90 EUD 0,75 0,75 0,75 STX1og1HF 0,94 0,95 0,95 KVU 0,90 0,91 0,93 MVU 0,95 0,95 0,95 LVU 0,96 0,96 0,96 Tabel13.SammenligningafAUC(identifikationspræcision)fortremodellerfortestscoresammensætning. Tabel13viser,atdetremodellerfortestscoresammensætninggavstortsetsamme identifikationspræcisionmåltiaucisamtligeuddannelsesgrupper.vivælgerderforidetfølgendeat gåvideremedgennemsnitsmodellen,dadenerenklestatimplementereogbruge. OrdblindetestscorenblevnuberegnetsometgennemsnitafennormaliseretscoreforFind&det,&der& lyder&som&et&ordogfind&stavemåden.denormaliseredescorererberegnetmedudgangspunkti9. 28

29 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet klassesgennemsnitogstandardafvigelser.scorerneerderefterskaleret,sågennemsnittetog standardafvigelsei9.klassebliver100og15.formlerneersomfølger: "#$"#%". "#$% 8,31 ""#$%& = ,21 "#$"#%". "#$% 11,72 "#$"#$%&å"# = ,84 Formlenforberegningaf(korrigeret)antalrigtigepr.minutergivetovenforikapitel3. Fordeling)af)ordblindetestscoren)på)forskellige)uddannelsestrin) Figur1eretboxplot,derviserspredningeniordblindetestscorerneforsamtligedeltagereihveraf uddannelsesgrupperne,opdeltefteromdeltagernevaritilbudellerej.delukkedefarvedekasser repræsentererdemidterste50%afscorerne;25%afscorernelåhøjereendkassensoverkant,og25 %lålavereendkassensunderkant.devandrettestregermidtidelukkedefarvedekasser repræsenterermidterpunktetifordelingen(medianen). Figur1. 29

30 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Tabel14viserdeskriptivstatistikforordblindetestscorenforhvertafuddannelsestrinene,udende oversampledeordblindeelever.tallenekansåledesbetragtessompopulationsestimaterforhvert uddannelsestrin. ) ) ) Percentil) N Snit SA klasse ,97 59,41 62,14 63,65 65,65 67,34 68,26 5.1klasse ,18 67,61 69,97 71,18 75,23 77,19 77,90 7.1klasse ,03 75,48 78,87 79,12 80,70 81,46 81,99 9.1klasse ,54 77,75 78,70 82,19 87,09 88,13 89,02 HHX,1HTX ,27 81,71 83,98 84,85 87,67 89,32 90,38 EUD ,02 67,54 72,92 73,97 75,76 77,61 79,25 STX1og1HF ,20 81,19 83,71 84,63 87,87 89,08 90,07 KVU ,21 73,02 77,25 78,85 82,85 85,01 85,88 MVU ,74 76,78 79,34 80,73 84,02 87,74 88,24 LVU ,11 83,03 87,43 88,96 91,87 95,38 95,80 Tabel14.Observeredegennemsnit,standardafvigelse(SA),ogudvalgtepercentilerfordenstandardiserede gennemsnitsskalaideuselekteredegrupper. Itabel14kanmanseenklarudviklingigennemsnittetfra3.til9klasse.Pådeefterfølgende uddannelsestrinerdernogleudsving,klarestieudogpådelængerevideregåendeuddannelser,men dererikkeklareindikationerpå,atafkodningsfærdighederneudviklersigefter9.7klasse.deudsving, derses,kanihøjgradtilskrivesensammenhængmellemafkodningsfærdighederogvalgaf uddannelsesretning.dennemanglendeklareudviklingefter9.klassevargrundlagetforatbruge9. klassesomudgangspunktforskaleringenafordblindetestscoren. Dereretparuregelmæssighederipercentilerneitabel14.Fxer87percentilenhøjerefor7.klasse (78,87)endfor9.klasse(78,70).Detskyldessandsynligvisstikprøveusikkerhed,somsærligkanvære etproblemiyderområderneafdistributionerne,hvordererfåobservationer. Dadetsærligterenderneafdistributionerne,viskalbruge,brugtevinormalfordelingentilat estimerepercentilernetildeendeligegrænseværdier.tabel15viserdeestimeredepercentiler.en forudsætningforatbrugenormalfordelingensommodelforestimeringener,atderikkeerklaretegn på,atdeobserveredefordelingerafvigerfranormalfordelingen.detsåikkeudtilatværetilfældet, idetingenafdeuselekteredeuddannelsesgruppervistesignifikantetegnpåafvigelsefra normalfordelingenienkolmorov7smirnov7test. 30

31 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet )Percentil) 2) 5) 8) 10) 15) 18) 20) 3.1klasse1 54,581 59,481 62,351 63,831 66,771 68,221 69, klasse1 61,791 67,091 70,201 71,801 74,981 76,551 77, klasse1 68,201 73,551 76,691 78,311 81,521 83,111 84, klasse1 71,681 77,311 80,621 82,321 85,701 87,371 88,381 HHX,1HTX1 76,371 81,451 84,421 85,961 89,001 90,501 91,421 EUD1 60,421 66,581 70,191 72,051 75,741 77,561 78,681 STX,1HF1 73,301 79,031 82,381 84,121 87,551 89,251 90,281 KVU1 66,251 72,551 76,251 78,151 81,931 83,791 84,931 MVU1 71,631 77,431 80,831 82,581 86,061 87,781 88,831 LVU1 79,691 84,961 88,051 89,651 92,811 94,371 95,321 Tabel15:Estimeredepercentiler Grænseværdier)for)ordblindhed) Denretkonstanteordblindetestscoreefter9.klassetrinbetyder,atmanmedenvisrimelighedkan sige,atlavescoreriforholdtilniveaueti9.klasseerudtrykforsvageafkodningsfærdigheder,uanset hvilkenuddannelsemanerigangmed.detteåbnermulighedenforatlaveenfællesgrænseværdifra 9.klasseogopefter.Denneidéarbejdesdervideremedidetfølgende. Denvenstrehalvdelaftabel16viser,hvorstorenandelafundersøgelsensuselekterededeltagere derliggerundergrænseværdien,hvisdennesættestildeestimerede57,87,107,157og207percentiler for9.klasse(dvs.77,31;80,62;82,32;85,70;88,38).i3.77.klasseergrænseværdiernesattilde klassetrinsspecifikkepercentiler,fx59,48for57percentileni3.klasse(jf.tabel15).denhøjresideaf tabel16viserandelenafdeltagere,somaktueltmodtagersærligeordblindetilbud,mensomopnåren scoreovergrænseværdien( oversete deltagere). Hvismanfxbruger87percentilensomgrænseværdii3.klasse,såsesdetivenstresideaftabel16, at9%afeleverneidenuselekteredegruppeliggerundergrænseværdien.forsåvidtsom deltagergruppenerrepræsentativforklassetrinnet,vilderformentligværeentilsvarendeandel,der scorerundergrænseværdien,hvismantestersamtligeeleveri3.klasse.højresideviser(igenmed87 percentileni3.klassesomeksempelpåengrænseværdi),at57%afdem,deraktuelteri ordblindetilbud,liggerovergrænseværdien,ogsåledesvilbliveoversetmeddennegrænseværdi.man kanformode,atdetsammevilgælde,hvismantestersamtligelandets3.7klasses7eleveri ordblindetilbud,forudsatatdenundersøgtegruppeafordblindeerrepræsentativforeleveri3.klasse, dermodtagerordblindetilbud. Dererentendenstil,atdererrelativtmangeoverseteiHHX/HTXogEUD.Detkanskyldes,at læsetilbudpådisseuddannelserirelativthøjgradgivespåbaggrundafandreforholdend afkodningsvanskeligheder.nårmanvurdererandelenafoversete,skalmandesudenvære opmærksompå,atderogsåvilværeeleversomhidtilerblevetoverset(ogderforikkemodtager ordblindetilbud),mensomnuvisersigatscoreundergrænseværdien

32 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Andel)under)grænsen)i)uselekteret) gruppe) 1Percentil) 5) 8) 10) 15) 20) 3.1klasse1 6%1 9%1 11%1 18%1 24%1 5.1klasse1 4%1 9%1 11%1 15%1 19%1 7.1klasse1 3%1 7%1 8%1 19%1 25%1 9.1klasse1 4%1 9%1 10%1 14%1 18%1 HHX,1HTX1 2%1 4%1 6%1 12%1 16%1 EUD1 18%1 25%1 29%1 38%1 47%1 STX,1HF1 3%1 3%1 6%1 12%1 18%1 KVU1 9%1 13%1 15%1 20%1 24%1 MVU1 6%1 10%1 13%1 15%1 21%1 LVU1 2%1 4%1 5%1 7%1 9%1 ) ) Resulterende)andel)oversete)af)dem)i) tilbud) 5) 8) 10) 15) 20) 69%1 57%1 47%1 27%1 22%1 55%1 36%1 28%1 15%1 13%1 29%1 16%1 13%1 11%1 5%1 23%1 14%1 11%1 7%1 5%1 65%1 52%1 48%1 35%1 26%1 50%1 39%1 37%1 30%1 20%1 42%1 21%1 17%1 15%1 13%1 33%1 25%1 25%1 25%1 25%1 36%1 28%1 20%1 16%1 8%1 55%1 37%1 34%1 24%1 13%1 Tabel16.For3.K7.klasseergrænseværdiernesatefterdeklassetrinsspecifikkepercentiler.Pådefølgende uddannelsestrinergrænseværdiernesatefter9.kklasseskpercentilerne. Eksempler)på)principper)for)grænseværdifastsættelse) Derersærligttogenerelleforholdatværeopmærksompåvedfastsættelsenafgrænseværdier:For detførstehvorstorenandelafelever,derskalhavetilbud;ogfordetandetommanønsker,at grænseværdierneskalværeensellerforskelligepåtværsafuddannelser. Valgetafandelenafelever,derskalhavetilbud,erovervejendeetresursespørgsmål;dereringen naturgivnegrænserfor,hvornårmanharbrugforettilbud.hvismansætterandelen(og grænseværdien)højt,såvilmangivetilbudtilmangeafdem,derhargodbrugfordet.menhvisman antager,atresursemængdenerfast,såvildermeduændretresursetildelingtilområdetblivefærre resursertilatgørenogetfordenenkelte,somfårettilbud,fordiderermange,somskalhavetilbud. Hvismanderimodsætterandelen(oggrænseværdien)lavt,såvilmankommetilatoverseflere,der kunnehavenydtgodtafettilbud,mentilgengældvilder(meduændretresursetildelingtilområdet) væreflereresursertilathjælpedem,dersåfårettilbud.hvaddererdenbedstebalance,afhængeraf effektenafmuligetilbud ogafomkostningernevedtilbuddene.etoplagtudgangspunktfor overvejelserneeratsepå,hvormangedereritilbudi&dag(jf.tabellerneovenfor). Spørgsmåletom,hvorvidtmanskalhaveensellerforskelligegrænseværdierpåtværsafuddannelser, ervæsentligt,fordiforskelligeuddannelserstillerforskelligekravomlæsefærdigheder.detteforhold kanderoverordnetsettageshensyntilpåmindsttomåder: Denførsteer,atmanbrugerenmellemkategorimellemordblindeogikke7ordblindtilattage særligehensyn,herunderhensyntiluddannelsessituationen.somnævntikapitletsindledninggivervi påopfordringfraordblindetestensfølgegruppeeksemplerpåafgrænsninger,deropererermeden sådanmellemkategori,kaldetusikker&fonologisk&kodning.&ieksemplernenedenforerprincippetfor ordblindegrænsen,atdensigterpåatgiveenandelafordblinde,dersvarertilden,dereksistereri dag.princippetforgrænsenforusikkerfonologiskkodninger,atgrænsensættessådan,atden inkludererdeflesteafdeelever,derafdeteksisterendesystembetragtessomordblinde.hvisman eksempelvisvurderer,atdetervigtigtatopdageogafhjælpelæsevanskelighedersåtidligtsommuligt, 32

33 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet kandetføretil,atmanbeslutterattilbydehjælptilmangeafdem,deri3.klasseliggeri mellemkategorien.ligeledeskanmanvurdere,atselvmindrelæsevanskelighederkanvære handikappendeivisseuddannelser,fxilangevideregåendeuddannelser.herkanmanderforligeledes vælgeatgivetilbudtildem,derliggerimellemkategorien. Denandenmådeer,atmanopstillerforskelligegrænseværdierforforskellige uddannelsesgrupper,såledesatderikkeblottageshensyntildenstuderendeslæsefærdigheder,men ogsåtiluddannelsenslæsekrav. Enfordelvedathaveensgrænseværdier,hvorgrænsenforusikkerfonologiskkodningbrugestil attagesærligehensyn,er,atdetgiveretensartetkriteriumforordblindhed,hvorderalligevelkan tageshensyntilhandikapgraden,fxvedatsammenholdemedinformationeromuddannelsesniveauog egneoplevedevanskeligheder.enulempeer,atdettesystemihøjeregradkangivevilkårlige afgørelser. Enfordelvedattilpassegrænseværdiernetiluddannelsestrinneter,atdetgiverklaremulighed forattagehensyntildemegetforskelligelæsekrav,derkendetegnerforskelligeuddannelsesretninger. Enstuderendepåenlangvideregåendeuddannelsehartypiskbrugforbedrelæsefærdighederend studerendepåeud.enulempeveduddannelsesspecifikkegrænseværdierer,atdetformentligvil skabeforvirring,atenstuderendekanskifteordblindestatusveduddannelsesskift. Grænseværdifastsættelse)i)3.R9.)klasse) Igrundskolenerdetklart,atgrænseværdiernemåændresigmedklassetrinnet,fordidereren betydeligudviklingopgennemklassetrinnene.deestimeredekonsekvenserafatsættegrænserneved forskelligepercentilerkandirekteaflæsesaftabel16. Manskalværeopmærksompå,atderideneksisterendepraksis(idekommuner,vihartaget stikprøveri)ladertilatværeenmegetstorandelafårgangenitilbudi3.klasse(15%,jf.tabel10). Andelenafeleveritilbudstabiliserersigomkring577%irestenafgrundskolen.Denstoreandelaf eleveritilbudi3.klasseafspejlermuligvisstorogefterfølgendeaftagendeopmærksomhedpå afkodningsvanskelighederidetidligeskoleår,elleratmanidetidligeårforsøgeratværepådensikre side. Hvismangerneviltilpassekonsekvensenafordblindetestentileksisterendepraksisi3.klasse,så erderfleremuligheder:énmuligheder,atmanbrugerdesammepercentiler(medforskellige grænseværdier)helevejenop,fx87percentilentil ordblinde 7grænsenog157percentilentilgrænsen for usikkerfonologiskkodning.mankansåeksplicitfor3.klasseanbefale,atkategorien usikker fonologiskkodning brugesaktivttilatgiveundervisningstilbudforatværesikkerpå,ateleveri risikozonenhjælpestidligt.elevenkanfåsærligopmærksomhedi3.klasse,ogderkanfølgesopi4. klassemedennyvurderingafeventuellevanskeligheder. Enandenmulighedforattilpassetildeneksisterendepraksisi3.klasseer,atmanlaversærlige grænseværdieri3.klasse.fxkunnemansætte ordblinde 7grænsenved157percentileni3.klasseog 87percentilenpådeefterfølgendeklassetrin.Dennemulighedkandoggiveanledningtilunødige bekymringer,hvisbetegnelsen"ordblind"hæftesmegethåndfastpåalleeleveridenudvidede risikogruppe. 33

34 Skoleforskningsprogrammet,&IUP,&Aarhus&Universitet Fastlæggelse)af)grænseværdier)for)4.,)6.,)og)8.)klasse) Dererikkeindsamletdatafor4.,6.eller8.klassetrin,hvilketrejserspørgsmåletom,hvordan grænseværdierskalfastsættespådissetrin.figur2viserudviklingeniobserverede ordblindetestscorerforpercentilerfra3.79.klasse.udviklingenerovervejenderetstabiloglineær;og dererderforikkenoget,dertalerimodatberegnemellemtrinsværdiersomgennemsnittetafde omkringliggende(dvs.værdienfor57percentileni4.7klasseberegnessomgennemsnittetaf57 percentileni3.7og5.7klasse).disseskalsåberegnespåbaggrundafdeestimeredegrænseværdier. Figur2.Nedregrænseværdierfra3.til9.klasse. ) Grænseværdier)fra)og)med)9.)klasse) Detersandsynligt,atdetmesteafvariationiordblindetestscorenefter9.klassekanforklaresmed,at eleverihøjgradvælgeruddannelserudfralæsefærdigheder;forholdsvisfåsvageafkoderevælger uddannelsermedstorelæsekrav.detåbnersomnævntmulighedenfor,atmanfastsætterensartede grænseværdierpåtværsafuddannelsernemedudgangspunkti9.klasse7data.idetfølgendebeskrives kortnoglekonsekvenserafhenholdsvisensartedeoguddannelsesspecifikkegrænseværdier. Eksempel)1:)Ensartede)grænseværdier)ved)5R)og)15Rpercentilen) Someteksempelsættervigrænsenforkategorien ordblind ved57percentileni9.klasseforallefra ogmed9.klasse.grænsenfor usikkerfonologiskkodning sættesved157percentilen.itabel16kan manaflæse,hvormangepådeforskelligeuddannelserderestimeretvilliggeundergrænserne.fxvil ca.3%afstx7eleverneliggeunderordblindegrænsen;mens12%villiggeundergrænsenfor usikker fonologiskkodning. PåEUDtyderstikprøvenpå,atenensartetgrænseværdievt.kunnebetydeenstorforøgelseaf elever,derkategoriseressomordblinde igenforudsat,atallebliverscreenet.hervil18%falde underordblindegrænsen(hvorderivoresstikprøvevar9%itilbud,jf.tabel10).detteerdogikkeså overraskende,eftersomeud7uddannelserneeretoplagtstedatsøgehen,hvismanharlæsevanskelig7 heder,fordidebogligekraverbegrænsedepåmangeafuddannelserneundereud. Ensartedegrænseværdiervilkunnebliveenbarriereforadgangentilstøtteforstuderendeilange videregåendeuddannelser,hvorlæsekraveneermegethøje.dehøjelæsekravbetyder,atselv 34

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse

Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse Mads Poulsen, cand. mag. og ph.d. Stine Torup Jensen, cand. mag., Institut for

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi

Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udvikling og afprøvning af procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi Udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed 2007 Udvikling og afprøvning

Læs mere

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken

Det er fedt. Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark. Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunnevåg og Gro Løken Det er fedt Evaluering af det frivillige 10. skoleår i Danmark Thomas Nordahl, Anne-Karin

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Vejledning om brug af. Vejledende Læsetest for Voksne. - til anvendelse i FVU og AMU

Vejledning om brug af. Vejledende Læsetest for Voksne. - til anvendelse i FVU og AMU Vejledning om brug af Vejledende Læsetest for Voksne - til anvendelse i FVU og AMU Undervisningsministeriet januar 2008 Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2. Testens formål...5 3. Vejledning om læseundervisning...6

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen

Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen Rapport om en undersøgelse gennemført for Undervisningsministeriet efteråret 2004 Holger Juul og Carsten Elbro Center for Læseforskning, Københavns

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse

Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Mønsterbrydere på uddannelsesområdet bedre match mellem potentiale og uddannelse Forfattere: chefkonsulent Jóannes J. Gaard

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer

FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning. - en afprøvning af to undervisningsmaterialer FVU-deltageres bevidsthed om og udbytte af læse-, stave- og skriveundervisning - en afprøvning af to undervisningsmaterialer Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Undervisningsministeriet august 2004 2

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Brugerundersøgelser af vejledning hvad måler vi og med hvilke formål?

Brugerundersøgelser af vejledning hvad måler vi og med hvilke formål? Brugerundersøgelser af vejledning hvad måler vi og med hvilke formål? Årsmøde 2009 for studie- og erhvervsvejledere ved videregående uddannelser Charlotte Egholm 26. november 2009 Så langt så godt Minimale

Læs mere

Kan man øge valgdeltagelsen?

Kan man øge valgdeltagelsen? C E N T R E F O R V O T I N G A N D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1) Om ordblindetest En præsentation af nogle metoder, værktøjer og foreløbige analyser (Noter til foredrag i Psykologisk Selskab for Forskningsmetode 2004.11.18) Michael Jepsen www.infosafe.dk Hvad ER ordblindhed

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene

De bornholmske befolkningsprognoser. med fokus på ungdomsårgangene De bornholmske befolkningsprognoser med fokus på ungdomsårgangene Center for Regional og Turismeforskning 31-01-2012 Grænsen mellem demografi og demagogi er hårfin. Hans Oluf Hansen, lektor i demografi

Læs mere