Budget 2016 forslag til proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016 forslag til proces"

Transkript

1 Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning Udgangspunktet for budgetlægningen Økonomiske udfordringer i Udfordringer Initiativer Det politiske arbejde med budget Den politiske proces HovedMED og forvaltningsmed Borgerinddragelse Aftale om kommunernes økonomi for Vedtagelse af budgettet Roller i budgetprocessen Høringsprocessen Tidsplan for den politiske proces

2 1. Indledning Denne procesbeskrivelses mål er at give de processuelle rammer for, at der i Kommunalbestyrelsen kan indgås en budgetaftale for 2016 med overslagsår. Det er Økonomiudvalget, som - til Kommunalbestyrelsen - skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende år. Budgetforslaget skal være ledsaget af budgetoverslag for en flerårig periode, jf. styrelseslovens 37. I dette dokument er beskrevet den politiske behandling af budgetarbejdet for Formålet med dokumentet er at beskrive de politiske aktiviteter, roller og opgaver, der er gennem budgetprocessen. Udover dette dokument udarbejdes der en administrativ budgetvejledning for planlægning og gennemførelse af det praktiske budgetarbejde. Økonomiudvalget har ansvaret for at tilrettelægge budgetprocessen, herunder godkende aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes bidrag frem til budgetvedtagelsen. Ifølge styrelseslovens 38 skal Økonomiudvalgets forslag til budget inkl. overslagsår behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet skal ske senest den 15. oktober. 2. Udgangspunktet for budgetlægningen De vigtigste dokumenter og planer for Hvidovre Kommune danner overordnet grundlag og udgangspunkt for budgetarbejdet. Det gør de for at sikre overensstemmelse mellem den langsigtede udvikling af kommunen og budgetarbejdet det enkelte år med overslagsår. Vigtige elementer heri er: - Hvidovre Kommunes Vision - Strategibrev Planstrategi Kommuneplanen Hertil kommer de enkelte fagområders politiker, strategier og planer. Ved budgetdrøftelserne er politiker, strategier og planer således med til at definere, hvad det er Kommunalbestyrelsen vil sætte sig af mål og have fokus på for det kommende års budget. Omdrejningspunktet for årets budgetproces er, at der sigtes mod et drifts- som anlægsbudget i balance. Det betyder, at arbejdet med budgettet for 2016, mere kommer til at handle om omprioriteringer inden for budgetrammen end udvidelser af den samlede ramme. Budgetprocessen for 2016 starter og slutter i Kommunalbestyrelsen, men ind imellem er den aktive involvering af fagudvalgene omdrejningspunkt for processen. Det tekniske udgangspunkt for budgetprocessen er basisbudgettet for 2016, som det så ud ved vedtagelsen af budget Basisbudgettet vil igennem 2015 ændre sig i takt med, at de tekniske forudsætninger for budget 2016 falder på plads. Med udgangspunkt i basisbudgettet skal der så arbejdes med prioriteringer gennem tilvejebringelse af et råderum, samt omprioriteringer inden for de kendte økonomiske rammer. Budgetprocessen påbegyndes i Kommunalbestyrelsen med en orientering om basisbudgettets sammensætning, udfordringer og muligheder. Herefter vil en stor dele af budgetprocessen foregå i fagudvalgene. Kommunalbestyrelsen afholder slutteligt et budgetseminar i slutningen af august. 2

3 3. Økonomiske udfordringer i 2016 Det overordnede udgangspunkt for budget 2016 er overslagsåret, som det tager sig ud i forbindelse med vedtagelsen af budget Heraf fremgår det, at der i 2016 er en ubalance (finansieringsunderskud) på 63,0 mio. kr., mens der i 2017 er et finansieringsunderskud på 25,8 mio.kr. I 2018 er dette vendt til et finansieringsoverskud på 35,1 mio. kr. Tallene i overslagsårene er pr. definition usikre, idet der kan ske meget med såvel udgifter som indtægter, der påvirker bundlinjen. I forhold til det vedtagne budget for 2016 skal det bemærkes, at der på indtægtssiden ikke er indregnet eventuelt tilskud som følge af ekstraordinære balancetilskud i økonomiforhandlingerne. Det er et tilskud som kun aftales for et år ad gangen og som de seneste par år har tilført kommunen mellem 26 og 28 mio. kr. om året. Der er heller ikke taget højde for eventuelle tilskud som følge af ansøgninger efter 17 og 19 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Hvidovre har igennem de seneste år modtaget tilskud herfra i størrelsesordenen mio.kr årligt. Finansieringsoversigt vedtaget budget Mio. kr. Budget Overslagsår Overslagsår Overslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2587,2 2624,0 2688,9 2739,9 Tilskud og udligning 938,6 915,3 923,0 943,7 Indtægter i alt 3525,8 3539,3 3611,9 3683,6 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -72,7-69,2-68,8-68,8 Transport og infrastruktur -98,6-98,2-97,6-97,3 Undervisning og kultur -663,0-661,8-661,3-659,8 Sundhedsområdet -270,5-270,7-271,2-271,2 Sociale opgaver og beskæftigelse -1823,2-1817,1-1815,3-1813,8 Administration -424,3-413,6-413,5-413,5 I alt driftsudgifter -3352,3-3330,6-3327,6-3324,3 Renter 3,4 3,8 4,0 4,6 Afdrag -45,6-46,6-47,7-48,0 I alt anlægsudgifter -131,8-196,2-158,5-88,0 P/L 0,0-64,7-129,9-194,7 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -0,5-95,0-47,8 33,1 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,1-2,1-2,1-2,1 C. RESULTAT I ALT (A+B) -2,5-97,0-49,8 31,0 Optagne lån 20,0 50,0 40,0 20,0 Finansforskydninger langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -15,9-15,9-15,9-15,9 I alt 4,1 34,1 24,1 4,1 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 1,6-63,0-25,8 35,1 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING 215,2 152,2 126,4 161,5 3

4 3.1 Udfordringer Kommunens økonomi påvirkes af udviklingen i konjunkturerne. Herudover påvirkes rammerne bl.a. af - Den årlige kommuneaftale mellem stat og kommune - Lov og cirkulæreprogrammet Afledt heraf forventes aftalestyringen mellem staten og kommunerne de årlige økonomiaftaler - i stadig stigende grad at begrænse kommunerens økonomiske handlerum. Det stiller øget krav om intern prioritering i kommunerne - også i Hvidovre. Konkret vil det i de kommende kommuneaftaler forventeligt være Hvidovres anlægsomfang, der kan blive den største udfordring. Som det fremgår af finansieringsoversigten er den største udfordring i budget 2016 anlægsudgifterne. Der er vedtaget et anlægsbudget for 2016, der overskrider Hvidovre Kommunes relative andel af den samlede forventede kommunale anlægsramme og budgettet ligger samtidig ud over hvad de interne ressourcerammer historisk har kunnet eksekvere. På driftsområdet har Hvidovre Kommune de seneste år kunne budgettere ud over den udmeldte serviceramme. Servicerammen skal overholdes for kommunerne under et, hvilket også forventes at være gældende i den kommende Økonomiaftale. Også på driftsområdet vil der fortsat være tale om stram styring. Det øger behovet for intern prioritering frem for budgetudvidelser, således at der i Hvidovre kan tilvejebringes et råderum for de udviklingsområder Kommunalbestyrelsen gerne vil styrke Initiativer Det er Direktionens vurdering, at der i budgetarbejdet for 2016 bør arbejdes med prioritering af kommunens samlede anlægsramme over årene samt omprioritering indenfor udvalgenes rammer. Direktionen vil foreslå, - At der gennemføres en målrettet administrativt drevet proces til prioritering af anlægsprojekter for Dette skal ses i lyset af det meget store anlægsomfang i budget 2016 (196,2 mio. kr.), samt en ikke ubetydeligt forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 til 2015 i Hvidovre Kommune. Dette betyder samlet at Hvidovre Kommune har en anlægspukkel, som kan mindskes gennem at begrænse omfanget af vedtagne projekter de enkelte år. - At der i de enkelte fagudvalg arbejdes med omprioriteringsforlag. Hvert fagudvalg drøfter omprioriteringsmuligheder inden for eget område og på den baggrund kan udvalget foreslå budgetneutrale omprioriteringer. Dvs., at der ved forslag til aktivitetsudvidelser skal ske en samtidig anvisning af mulig finansiering i det enkelte fagudvalg. - At der med henblik på at understøtte omprioriteringsdrøftelserne i fagudvalgene iværksættes budgetanalyser i alle forvaltninger som led i det almindelige budgetarbejde. 4. Det politiske arbejde med budget 2016 Budgetprocessen igangsættes ved, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvorledes den konkrete overordnede tilgang til budgetarbejdet skal være. Samtidig vil Økonomiudvalget udmelde de økonomiske rammer for arbejdet, samt forventninger og krav til fagudvalgenes budgetarbejde. 4

5 Kommunalbestyrelsen får herefter en samlet administrativ gennemgang af, hvorledes basisbudget 2016 overordnet ser ud. Gennemgangen vil omfatte - Hvilke overordnede økonomiske udfordringer er der (drift, anlæg og finansiering mv.)? - Hvilke eksternt begrænsende rammer kan imødeses (service-/anlægsramme) - Hvad forventes der at ske af tekniske ændringer undervejs i budgetarbejdet og hvad bidrager det med til budgettet? Her er det Direktionens forslag, at der for driften sker følgende: - Omprioriteringsmuligheder o Hvert fagudvalg kan drøfte og foreslå budgetneutrale omprioriteringer inden for eget fagområde. For at understøtte dette arbejde iværksættes et arbejde med budgetanalyser i alle forvaltninger. Arbejdet med omprioriteringer kan have flere formål. For det første kan omprioriteringer eksempelvis omhandle forslag til tilretning af enkelte områder, således at budget og aktivitet svarer til det faktiske forbrug. For det andet kan omprioriteringerne også ske som forslag til justering eller omprioritering af indsatser mellem egne fagområder. For anlæg er Direktionens forslag: - Administrationen får til opgave at udarbejde oplæg omhandlende mulige prioriteringer af bestående anlægsbudgetter for Procesmålet er, at der udarbejdes et bæredygtigt anlægsbudget for Dette skal ses i lyset af de tilbagevendende store overførsler på anlægsområdet. Baggrunden for de store overførsler i Hvidovre Kommune er at der er tale om et relativt stort anlægsprogram, der ikke er afspejlet i de ressourcemæssige rammer for gennemførslen. - Økonomiudvalget drøfter, hvilke dimensioner, der skal tænkes ind i arbejdet. Hvidovre bør investere i anlæg der sikrer gode rammer for bestående drift, lige som investeringer, der effektiviserer drift bør prioriteres højest, endelig bør der tages fornødent hensyn til arbejdet med klimaskærme. - For at kunne tilrettelægge en så realistisk anlægsprioritering som muligt for bør omfanget af nye anlægsprojekter minimeres. Endelig foreslår Direktionen, at der i forbindelse med budgettet indgås en politisk aftale om anvendelse af hjemfaldsmidlerne. Ved den endelige budgetvedtagelse fastsætter Kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, mål og bevilling. 4.1 Den politiske proces Økonomiudvalget drøfter den 2. marts rammer for budgetarbejdet. Der vil blive afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor en samlet gennemgang af basisbudgettet for 2016 vil finde sted. Fra Økonomiudvalgets rammeudmelding i marts indtil juni måned vil administrationen udarbejde oplæg til mulige flerårige anlægsprioriteringer, som imødekommer de udmeldte rammer. Fra primo april til primo juni drøfter fagudvalgene, prioriteringer på udvalgets eget driftsområde Dette sker gennem udarbejdelse af en række budgetanalyser. 5

6 I perioden april til juni afholdes tre ordinære møder i hvert fagudvalg. Ved udvalgsmødet i april skal udvalgene drøfter, hvilke områder udvalgene vil omprioritere mellem, samt hvilke budgetanalyser udvalgene afledt heraf vil have gennemført. På udvalgsmødet i maj måned gives der en status for arbejdet, mens der på udvalgsmøderne i juni måned foreligger færdige budgetanalyser. Den 19. juni afholdes en budgettemadag, hvor arbejdet vedrørende såvel drift som anlæg fremlægges for Kommunalbestyrelsen. Udgangspunktet for temadagen vil være: - Præsentation af aftale mellem KL og Regeringen - Status for det tekniske basisbudget - De enkelte fagudvalgs arbejde med omprioriteringsforslag (præsenteres af udvalgsformændene). - Præsentation af mulige prioriteringer af anlægsbudgettet (præsenteres af Direktionen/administrationen). På fagudvalgsmøderne i august behandles forslag til driftsomprioriteringer. Herudover drøftes status på budgettet for fagområdet. Den 28. august afholder Kommunalbestyrelsen et budgetseminar, hvor udfordringerne i budgettet drøftes. På budgetseminariet indbydes hele Kommunalbestyrelsen til drøftelser på baggrund af basisbudgettet samt materialet udarbejdet vedrørende drift og anlæg. Indkomne høringssvar indgår i drøftelserne på budgetseminariet. I det omfang partierne ved siden af processen i fagudvalgene ønsker konsekventberegnet forslag til basisbudgettet - opfordres disse til at indsende disse til Økonomiafdelingen så tidligt som muligt og gerne før budgetseminariet i august. Som udgangspunkt vil basisbudgettet tillagt tekniske korrektioner og konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen danne grundlag for den videre politiske proces. 4.2 HovedMED og forvaltningsmed HovedMED og forvaltningsmed har en særlig rolle i processen og de vil generelt blive inddraget gennem orienteringer og drøftelser på de ordinære møder. HovedMED afholder følgende møder: Primo marts : Ekstraordinært HovedMED med orientering om budgetproces. Den 13. april: Status for budgetproces. Den 15. juni: (møde m/ ØU): HovedMED fremkommer med emner, som ønskes drøftet på møderne. Den 21. august: Økonomiudvalgets førstebehandling (HovedMED s høringssvar) Den 8. oktober: Budgetvedtagelsen Før det første møde i fagudvalgene i april afholdes møde i de enkelte forvaltningsmed for at drøfte mulige input til arbejde med budgetanalyser. I perioden april-juni vil der mellem hvert fagudvalgsmøde kunne afholdes forvaltningsmed, hvor der orienteres om status og input til på igangværende arbejde. 4.3 Borgerinddragelse Det foreslås, at der på kommunens hjemmeside - udarbejdes portal, hvor borgere kan følge med i budgetprocessen og kommentere på denne. Derudover kan der indsendes høringssvar kontinuerligt i processen via portalen. 6

7 4.4 Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2016 forventes klar medio juni. På baggrund heraf vil Økonomiudvalget bede forvaltningerne om at forholde sig til, hvilke konsekvenser aftalen har for Hvidovre Kommune, ligesom aftalen om muligt vil indgå i den økonomiske status på budgettemadagen ultimo juni. 4.5 Vedtagelse af budgettet Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler budgettet første gang hhv. den 24. august og 8. september, mens andenbehandlingen af budgettet sker den 21. september og 6. oktober. 4.5 Roller i budgetprocessen Økonomiudvalget (ØU): ØU er ansvarligt fagudvalg for budgetprocessen. ØU udmelder driftsrammer til alle fagudvalg, og beder administrationen om at tilvejebringe grundlag for prioritering af anlægsområdet. ØU orienteres på ØU-møder kontinuerligt om fremdrift i budgetarbejdet. Fagudvalg: På baggrund af rammeudmeldingen fra Økonomudvalget arbejder fagudvalgene med omprioriteringsforslag på egne budgetområder. Omprioriteringerne sker efter et nettoprincip, hvilket betyder at opprioriteringsforslag fra det enkelte fagudvalg skal fremsættes samtidig med et beløbsmæssigt tilsvarende nedprioriteringsforslag fra samme udvalgsområde. Kommunalbestyrelsen (KB): KB præsenteres for de overordnede rammer for budget Herudover mødes KB til en budgettemadag den 19. juni, hvor resultaterne af det hidtidige budgetarbejde præsenteres. Endelig afholdes der et budgetseminar den 28. august, hvor politiske drøftelser af budgettet kan finde sted. Direktionen: Direktionen er administrativt koordinerende omdrejningspunkt for hele budgetprocessen (Der udarbejdes særskilt procesplan for Direktionens arbejde). 4.7 Høringsprocessen Høring er en vigtig del af budgetprocessen. Budgetmaterialet udsendes til Kommunalbestyrelsen og sendes samtidig formelt i høring den 31. juli. Ældrerådet og Handicaprådet har høringsret til fagudvalgene og for disse er høringsfristen den 7. august, således at høringssvarene kan indgå i fagudvalgsbehandlingerne. De øvrige høringsberettigedes høringssvar skal foreligge senest 19. august, såedes at høringssvarene foreligger til Økonomiudvalgets førstebehandling. Det vil kontinuerligt i processen være muligt at indsende høringssvar via den nyoprettede IT-portal. 7

8 4.7 Tidsplan for den politiske proces Her opstilles tidsplanen for processen Politisk tids- og procesplan til budgetproces Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger Politisk budgetproces godkendes 2. marts Økonomiudvalget godkender den politiske budgetvejleding for det videre budgetarbejde. Administrativ budgetvejledning udsendes Økonomiafdelingen udsender med - udgangspunkt i den politiske budgetvejledning og efter drøftelse i Direktionen - den administrative budgetvejledning (tids- og handleplan) for det videre budgetarbejde. Eksempelvis indgår beskrivelse af forløb om tekniske korrektioner, lov- og cirkulære program, høringer, roller og ansvar mv. Økonomiudvalget beslutter basisbudget og anlægsramme, 2. marts ØU beslutning om basisbudget. Indstilling om at tekniske korrektioner indregnes administrativt, når disse kendes. Indstilling om foreløbig anlægsramme. Fagudvalg drøfter driftsprioriteringer April-juni Fagudvalgene drøfter omprioriteringsforslag for eget fagområde MED drøfter input og status for arbejdet med omprioriteringer Marts-juni ForvaltningsMed drøfter forud for og mellem fagudvalgsmøderne arbejdet med omprioriteringsforslag (budgetanalyser) Kommunalpolitisk Topmøde, marts KL Regionale møder for ØUmedlemmer, KL 14. april, Roskilde Økonomiudvalgets medlemmer inviteres til debat om økonomiforhandlingerne for Befolkningsprognose 17. april Sag om befolkningsprognose forelægges ØU. K98-møde 29. april Forberedelse af borgmestermøde d. 4.5 samt drøftelse af prognosen for regnskab

9 Borgmestermøde, KL 4. maj Sammenfatning af drøftelserne på de regionale møder samt drøftelse af prognose for regnskab Økonomiudvalgsmøde, Økonomirapportering 18. maj Forvaltningen fremlægger økonomirapporteringen pr Rapporteringen skal give et overblik over de nuværende og kommende budgetmæssige udfordringer og en drøftelse af eventuelle tiltag. Resultatet heraf relateres tillige til budgetprocessen Kommunalbestyrelsesmøde, 26.maj Økonomirapportering Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, Primo juni Status for økonomiforhandlingerne drøftes. KL Økonomiudvalgsmøde 15. juni Fællesmøde med Hoved-Med om budget 2016, forud for ØU s ordinære møde. Økonomiudvalgsmøde 15. juni Godkendelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsindkomstområdet. KL s pris og lønskøn indarbejdes. KL orienteringsmøder om økonomiaftalen Medio juni KL afholder orienteringsmøder landet over om resultatet af økonomiaftalen. Forventes afholdt i uge 25. Budgettemadag 19. juni - Hvidovres samlede økonomi - Det forventes derudover at resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen vil foreligge i uge 25. På mødet gives orientering om indholdet i aftalen samt om muligt konsekvenserne for Hvidovres økonomi. - Resultat af fagudvalgenes budgetarbejde - Resultatet af administrationens arbejde med anlæg. 9

10 Lov- og Cirkulæreprogrammet Juli Der beregnes konsekvenser af de enkelte elementer i Lov- og Cirkulæreprogrammet. Konsekvenserne forelægges Direktionen. Samlet sag foreligger til ØU s 1. behandling. Fagudvalgsmøder august Fagudvalgene drøfter status på budget for eget område. Økonomiudvalgsmøde, økonomirapportering 30/6, halvårsregnskab august På mødet vil Økonomi- og Stabsforvaltningen fremlægge økonomirapporteringen/ halvårsregnskabet, der tillige vil blive relateret til budgetprocessen. 1.behandling af budget 2016 i 24.august Økonomiudvalget K98-møde, KL 26. august Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse af landsprognosen vedr. budget 2016 og regnskab Budgetseminar 28.august Kommunalbestyrelsen drøfter budget 2016 Anbefalet frist for aflevering af politiske ændringsforslag. 1.september For at konsekvensberegning af politiske ændringsforslag kan nås, skal det henstilles at disse afleveret hurtigst muligt og gerne før budgetseminariet den 28,. august Borgmestermøde KL 3. september Drøftelse af landsprognose vedr. såvel budget 2016 og regnskab behandling af budget 2016 i 8. september Kommunalbestyrelsen 2.behandling af budget 2016 i 21.september Økonomiudvalget 2. behandling af budget 2016 i Kommunalbestyrelsen 6. oktober 10

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen. Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget 2018-2021 1. behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Tidsplan for budgetlægning

Tidsplan for budgetlægning Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli

Forslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2019-2022, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 2022. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 7. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2019-2022 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-065793 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering at Budgetproceduren

Læs mere

Budgetvejledning Senest revideret

Budgetvejledning Senest revideret Budgetvejledning 2019-2022 Senest revideret 17.1.2018 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledning. for. Budget Budgetvejledning for Budget 2020-2023 Opdateret 19.2.2019 Side 1 af 14 Denne budgetvejledning indeholder de godkendte retningslinjer for udarbejdelse af et budget for 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 2. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2020 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 20. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes

Læs mere

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces 2019 2022 (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning) Primo og medio januar 2018 Økonomi- og Planlægningsgruppen

Læs mere

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes.

Tilstrækkelig forberedelsestid inden de konkrete budgetdrøftelser igangsættes. Sagsbeskrivelse I det følgende beskrives forslag til den interne budgetproces for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens samlede Plan- og budgetprocedure

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2017 Budgetlægning 2017-2020 Indledning Med finanslovsaftalen for 2016 har et flertal i Folketinget valgt at støtte op om regeringens omprioriteringsbidrag. Det betyder, at kommunernes

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene Budgetvejledning 2013 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Tidsplan og proces BUDGET

Tidsplan og proces BUDGET Tidsplan og proces BUDGET 2018 Budgetlægning 2018-2021 Indledning Kommunens udgangspunkt for budgetlægningen har de seneste år været præget af at indtægtsgrundlaget i vid udstrækning er bestemt af hvad

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2017 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 10. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Godkendelse af plan- og budgetprocedure

Godkendelse af plan- og budgetprocedure Punkt 3. Godkendelse af plan- og budgetprocedure 2020-2023 2019-006727 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetprocedure for 2020 2023. Sagen har været drøftet

Læs mere

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig /2 Direktørområdernes bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Budgetprocedure for budget 2020-2023 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2019 8/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag Der tages udgangspunkt i budgetoverslag 2020-2022, fremskrevet

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2.

NOTAT. Budgetprocedure for Budget Direktionens Stabe Budget og Analyse. Sagsbehandler: Torben Skov Nielsen. Dato: 2. NOTAT Direktionens Stabe Sags: Torben Skov Nielsen Dato: 2. januar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019-2022 Tid Aktivitet Bemærkninger Ansvarlig 2017 9/2 s bidrag til udarbejdelse af det tekniske budgetgrundlag

Læs mere

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016 Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Budget Drejebog for inddragelse af MED-systemet Budget 2019 - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-44-17 I lighed med tidligere år er der i budgetlægningen

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Politisk budgetvejledning for budget 2020

Politisk budgetvejledning for budget 2020 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Politisk budgetvejledning for budget 2020 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2019.

DREJEBOG FOR BUDGET 2019. Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2016 Proces og tidsplan Dette notat beskriver formål, proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2016-2019. De mere konkrete detaljer omkring det tekniske

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan

Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen samt ændringer i byrådets mødeplan Punkt 2. Godkendelse af ændringer i tidsplanen for budgetlægningen 2020 2023 samt ændringer i byrådets mødeplan -006727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender et revideret forslag til Plan- og Budgetproceduren

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN

FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN FORSLAG TIL TIDSPLAN FOR BUDGETLÆGNINGEN 2019-2022 Nedenstående oplæg tager afsæt i, at: - Tekniske korrektioner følger de forventede regnskaber (30.4. og 31.7.) og økonomiaftalens indgåelse (forventet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2020 til Byrådet den 25. januar 2016 Til: Byrådet m.fl. Dato: 11. januar 2016 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 00.30.10-G00-1-15

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017 Efter vedtagelse Første og anden behandling Dialogmøder og høring Byrådets sommerseminar Budgetseminar Budgetarbejde i foråret Byrådets Vinterseminar Førbudgetproces Budget 2018-2021 Politisk tids- og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger

Læs mere