Maskinsikkerhed DDV Workshop 30. maj 2017 Eftersyn LOTO Anvendelse: Nationale regler Eftersyn Reglerne i Danmark

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maskinsikkerhed DDV Workshop 30. maj 2017 Eftersyn LOTO Anvendelse: Nationale regler Eftersyn Reglerne i Danmark"

Transkript

1 DDV Workshop 30. maj 2017 Maskinsikkerhed Eftersyn og LOTO Anvendelse: Nationale regler Eftersyn Reglerne i Danmark Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler 1109/92 er en dansk implementering af Direktiv 89/655/EØF Anvendelse af arbejdsudstyr (minimums direktiv) 3 Nationale stramninger i forhold til EU s minimumsniveau kan forekomme Andre regler i andre lande 4 Reglerne Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. På dansk Passende eftersyn: Tingene skal være i orden, når de bruges. Ellers er eftersynet ikke passende Leverandørens anbefalinger skal følges = Som beskrevet i brugsanvisningen Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. 77 i lov om arbejdsmiljø

2 Bekendtgørelse fortsat: Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide: På dansk Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt, og om nødvendigt afprøves af en sagkyndig. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændigheder eller længere tids stilstand. 7 Kan det blive farligt at bruge, skal det efterses regelmæssigt. 8 Hvad skal efterses? Alt det udstyr du bruger maskiner, apparater, sikkerhedsudstyr, håndværktøj, redskaber, forlængerledninger, støvmasker, mm. - og som kan blive farligt (Arbejdstilsynet kalder det samlet for tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler) Hvad skal efterses? Særlige krav til: elevatorer, kedler, trykbeholdere, køleanlæg, centrifuger, presser, løfteredskaber, stilladser, transportredskaber, ATEX udstyr, Arbejdstilsynets hitliste: truck, stiger, pallereoler, porte, faldsikringsudstyr, løfteborde, håndværktøj 9 10 Hvad skal efterses? Men hvad med robotanlæg? Og hvad med nødstop og sikkerhedskontakter på andre maskiner? Hvad skal efterses? 14 gælder også: Flishuggere, procesanlæg, CNC-maskiner, hospitalssenge, forlængerledninger, loddekolber, laboratorie-udstyr, maskiner i grusgrave, kædesave, hydraulikslanger, ikke-elektrisk håndværktøj, Faldsikringsudstyr, incl liner, ankerpunkter 11 Handsker, masker, høreværn, hjelme, 12 2

3 Hvad skal efterses? Alle maskiner mm. med skal efterses regelmæssigt, mindre du skriftligt kan argumentere imod at de kan blive farlige. Kan fx dykpumpen nede i en brønd blive farlig? Hvornår skal det efterses? Bekendtgørelse : Det tekniske hjælpemiddel skal efterses før ibrugtagningen første gang + regelmæssigt + når der er mistanke om fejl fx ved skader, misbrug, overbelastning På dansk Når Arbejdstilsynet siger regelmæssigt: Årligt, med mindre - Brugsanvisning angiver et interval - Du kan argumentere for et længere interval - Din erfaring er at et kortere interval er nødvendigt 15 Sikkerhedsstyrelsen efter 1. juli 2017 EN stk 4.6 Værktøj og udstyr. Værktøj, udstyr og anordninger,, skal være egnede til formålet, være vedligeholdt i en tilstand, der gør dem egnede til formålet, og anvendes korrekt NOTE 1 - "Vedligeholdt i en tilstand, der gør dem egnede til formålet" betyder periodiske visuelle inspektioner og elektrisk prøvning, hvor det er nødvendigt, 16 På dansk Sikkerhedsstyrelsen fjerner kravet om: - Halvårligt eftersyn af håndværktøj - Årligt eftersyn af L-AUS-værktøj - Årligt L-AUS-kursus Det vil sige at kravet her også er: Regelmæssigt (generelt årligt) Plan for eftersyn Hvilke tekniske hjælpemidler (dem der kan blive farlige) Interval - årligt - eller efter fabrikantens anvisninger - eller oftere - egne erfaringer - NB særbekendtgørelser (presser mm.) 17 Planen skal være skriftlig 18 3

4 Dokumentationskrav Bekendtgørelse : Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Opbevares indtil næste eftersyn Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1 (i bkg 1109): Metalpresser, løftegrej, mobile arbejdsredskaber, 19 Dokumentation? Krav om dokumentation ved skiftende arbejdssteder. Krav om dokumentation for særlige hjælpemidler. Arbejdsmiljø-auditorer kræver normalt dokumentation Større kunder kræver ofte dokumentation. Du skal til enhver tid kunne overbevise Arbejdstilsynet om, at dit udstyr er efterset og hvornår! Kan du det, uden at det er skrevet ned? Nej, vel? 20 Hvad er et eftersyn? Hvad er et eftersyn? Det er at konstatere om et udstyr er sikkert at bruge. Det kan tage 10 sekunder eller det kan tage en hel dag eller mere Arbejdstilsynets bekendtgørelse Det skal ved passende eftersyn Leverandørens anvisninger skal følges, Det afhænger af udstyrets kompleksitet og af om der er særlige regler for udstyret Hvad er et eftersyn? Vejledning i anvendelsen af maskindirektivet 2006/42/EF, 2. udgave, Juni 2010 Maskindirektivet punkt , litra r), Brugsanvisningen skal indeholde en fortegnelse over de elementer eller dele af maskinen, der skal kontrolleres regelmæssigt for at opdage omfattende slitage, kontrolfrekvensen (anvendelsesperiode eller cyklusantal), arten af de nødvendige inspektioner eller afprøvninger, samt hvilket udstyr der skal anvendes. På dansk Kravet i maskindirektivet er ikke særlig brugbart, og derfor er der ikke mange brugsanvisninger, der angiver eftersynsmetode og frekvens. Når der ikke er noget i brugsanvisningen, så skal man udføre det, der er passende for det aktuelle udstyr

5 Hvem kan udføre eftersyn? En autoriseret/særlig sagkyndig: Få ting fx elevatorer, kedler, trykbeholdere, køleanlæg En sagkyndig: Alt det andet dvs. maskiner, løfteudstyr, faldsikring, håndværktøj mm. Hvad er en autoriseret virksomhed? Kan være fx Danak akkrediteret eller certificeret fx ISO Afhænger af reglerne om det enkelte hjælpemiddel Hvad er en sagkyndig? Det kan være dig! De fleste kan lære det Din arbejdsgiver afgør om du er sagkyndig! Sagkyndig Når din arbejdsgiver vurderer, om du er sagkyndig, bør han vurdere om du har: 1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. 2. Den nødvendige uddannelse i service og vedligeholdelse af redskabet. 3. Kendskab til redskabets brugsanvisning 27 At-anvisning nr Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber 28 Sagkyndig 4. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal. 5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet. F.eks. færdselsmyndighederne vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglementet. Sagkyndig 6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller elinstallationer. 7. Kendskab til kassation af defekte dele og særlige sikkerhedsforanstaltninger for redskabet

6 Sagkyndig I praksis betyder dette: En person der ved hvad han/ hun gør! 31 Den sagkyndiges personlige ansvar Han hæfter med sin stilling, ikke sit parcelhus; Sker der efterfølgende en skade som følge at et mangelfuldt eftersyn, dækker arbejdsgiverens forsikring Dog: bruges lus, undlades faldsikring mv. kan der være eget ansvar (og ingen erstatning) Det gælder også, hvis man bevidst fusker med eftersynet; godkender noget alle kan se ikke skulle være godkendt 32 Eftersyn i praksis Lovpligtig ibrugtagningskontrol Lovpligtigt "årligt" eftersyn 10-sekunders eftersynet Reduktion af dokumentomfang Dokumentation Ibrugtagningskontrol Hvad skal jeg kontrollere: Opstilling pladsforhold, lys Sikkerhed bevægelser, skærme, låger, eludstyr, hovedafbrydere Sikkerhedsfunktioner start/stop, lågekontakter, lysgitre, nødstop Støv, gasser - udsugning Støj Ibrugtagningskontrol Hvad skal jeg kontrollere: Ergonomi betjening, håndtering af varer Særlige regler hygiejne ATEX, Trykbeholdere, Brugsanvisning tilstrækkelig?, vedligehold? CE-mærkning 35 Lovpligtigt "årligt" eftersyn Årligt, med mindre - Brugsanvisning angiver et interval - Du kan argumentere for et længere interval - Din erfaring er at et kortere interval er nødvendigt 36 6

7 Lovpligtigt "årligt" eftersyn Passende eftersyn ud fra: Fabrikantens anvisning Arbejdstilsynets anvisninger Din erfaring Særlige krav til: elevatorer, kedler, trykbeholdere, køleanlæg, centrifuger, presser, løfteredskaber, stilladser, transportredskaber, ATEX udstyr Lovpligtigt "årligt" eftersyn Hvad skal jeg kontrollere: Sikkerhed bevægelser, skærme, låger, stabilitet, eludstyr Sikkerhedsfunktioner start/stop, lågekontakter, lysgitre, nødstop Støv, gasser virker udsugning Støj virker dæmpningen Lovpligtigt "årligt" eftersyn Hvad skal jeg kontrollere: Krav fra brugsanvisningen Særlige krav ATEX, kraner, kedler Hygiejne (medicin og fødevarer) Lovpligtigt "årligt" eftersyn KAN erstattes af 10-sekunders eftersyn for håndværktøjer mm. Håndværktøjer mm. efterses på 10 sek. hver gang de benyttes sekunders eftersyn Brug af 10 sekunders eftersyn kræver: en god beskrivelse alle undervist kvalitetssikring med audits Organisering Lad én person i firmaet/hver afdeling have ansvar for: opdatering af regler mm. at der laves eftersyn at nye tekniske hjælpemidler kommer med at eftersynene dokumenteres 41 (flere kan jo lave eftersynene - når de er sagkyndige) 42 7

8 Lav en mappe Mappen skal indeholde Liste over alt relevant udstyr med krav. Udstyr Interval Grundlag Efterset M001 1/1 Skema 07 Dd/mm/år/init M002 ½ Skema 03 Dd/mm/år/init Dd/mm/år/init V007 2 Skema 12 Dd/mm/år/init Dokumentation Mappen skal indeholde Udfyldt liste med eftersyn (hvem/dato) Udfyldte tjekskemaer, hvor nødvendigt Dokumentation Som yderligere tiltag kan der fx anføres information om gennemført eftersyn på selve udstyret i form af fx klistermærke, farvekode, ReadUnit kode, eller lign. Reduktion af dokument omfang READUNIT Det er ikke et lovkrav, men montøren skal kunne dokumentere eftersynet

9 Hvad er Lockout Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Sikker og pålidelig afspærring af energikilder, så risici minimeres 1 2 Hvad er Lockout? Lockout er at placere et lockout udstyr på en forsyningsadskiller for at sikre, at adskilleren og den maskine, som den afbryder, ikke kan bevæge sig før lockout udstyret fjernes Aflåsning / afspærring Sikker og pålidelig afspærring af maskiners energikilder, så risici minimeres Anvendes under montage, service, vedligehold, rengøring mv. 4 Aflåsning / afspærring Definition: Aflåsning (Lockout) Aflåsning af energikilder Skiltning (Tagout) Ophængning af skilt Hvornår har vi balladen? Automatisk: Når maskinen kalder på råvare, CIP, detektor signal, ventil fejl, - Mælketank CIP (cleaning in place) - Kehle maskine maskinen før sender træstykker ind - Robot repositionering ved nødstoptryk - Presse ventilfejl - Foderblander 2 forsyningsadskillere 6 1

10 Hvornår har vi balladen? Manuelt: Hvor operatøren tror det farlige område er frit - Palleteringsanlæg og mange andre start med person skjult Hvornår har vi balladen? Fjernstyring: Når operatøren tror det er ufarligt at starte, fx fra kontrolrum, sommerhus - fjernstyring er (næsten) altid muligt 7 8 Hvornår har vi balladen? Industri selvstyrende / autonome systemer gør det sværere at forudsige om maskinen er sikker Typer af farlige energikilder Elektrisk Mekanisk Motorer, Vind,... Kemisk reaktion Gasser Propan, gas, CO 2, N 2,... Væsker under tryk CIP væske Termisk Damp, hedt vand Hvikle energikilder har bilen? 9 Typer af farlige energikilder Pneumatik Hydraulik Oplagret energi Tyngdekraft, Hævede dele, Tryk i akkumulatorer, rørsystemer Fjedre Kondensatorer (el) Svinghjul Råvare: Mælk, brædder, stænger, paller Lovgrundlag Arbejdstilsynets bekendtgørelse1109/92 om anvendelse af tekniske hjælpemidler 11. Under arbejde med rengøring, reparation, vedligeholdelse og lignende af et teknisk hjælpemiddel skal dette, så vidt det er muligt af hensyn til det pågældende arbejde, være standset og på effektiv måde sikret mod igangsætning. 12 2

11 Lovgrundlag CE-mærkede maskiner MD 2006/42 Bilag I Adskillelse af energikilderne Maskinen skal være forsynet med anordninger, der gør det muligt at isolere den fra alle energikilder. Disse anordninger skal være tydeligt markeret. De skal kunne aflåses, hvis gentilkobling kan indebære en fare for personer. Anordningerne skal også kunne aflåses, når operatøren ikke fra ethvert af de steder, han har adgang til, kan kontrollere, om energien stadig er afbrudt. 13 Lovgrundlag CE-mærkede maskiner EN 1037 Forhindring af uventet start 14 Sikret af en sikkerhedsstyring Jfr EN må der kun arbejdes bag et sikkerhedsstyresystem kortvarigt, svarende til 5 minutter pr time Ellers er det med hængelås Sikkerhedsstyringen kan jo fejle Hvem er ansvarlig? Altid arbejdsgiveren! Men hvad med fabrikanten? Fabrikanten skal indrette maskinen jfr Maskindirektivet Fabrikanten skal: Levere forsyningsadskiller til samtlige energikilder, - aflåselige ved farlige energikilder De skal placeres logisk og fornuftigt Mærkes hvis der på nogen måde kan være misforståelser Fjernstyring EN Pakkemaskiner Maskinen skal være indrettet til det Lokal accept (lås eller password) Markering på maskinen af fjernstyring Men hvad nu når det ikke er tilfældet: BRUG ALTID LOCKOUT

12 Undtagelser fra Lockout Lockout skal altid bruges, når det er muligt Acceptabel brug af Tagout jfr Arbejdstilsynet Skiltning kan kun anvendes på maskiner, hvor det ikke er muligt at aflåse Hvis en risikovurdering viser, at det på et el-anlæg ikke er muligt at aflåse L-AUS-arbejde forudsætter 1/2 At maskinen/anlægget er indrettet, så opgaven kan løses forsvarligt på den beskrevne måde. At personen, der skal udføre arbejdet, har den relevante uddannelse (Sagkyndig + et opdateret L-AUSkursus). At personen har fået den nødvendige instruktion.. 21 L-AUS-arbejde forudsætter 2/2 At han har de hjælpemidler, der skal bruges. At alle de øvrige krav vedr. L-AUSarbejde er opfyldt. At alle andre farekilder, fx maskiner eller dele heraf, er pålideligt afspærrede. 22 Mekanisk L-AUS-arbejde Ligesom for L-AUS-arbejde må man gerne arbejde med farlig energiforsyning tilkoblet. Følg fremgangsmåden i brugsanvisningen! Ingen er uddannet heri, så der er flere krav der skal være opfyldt: Mekanisk L-AUS-arbejde 1/2 En vurdering af, at det er nødvendigt at arbejde med energiforsyningen tilsluttet. En skriftlig risikovurdering med forudsætninger og en arbejdsplan, der er accepteret af medarbejderen, der skal udføre opgaven, og hans arbejdsmiljørepræsentant,

13 Mekanisk L-AUS-arbejde 2/2 At maskinen/anlægget er indrettet, så opgaven kan løses forsvarligt på den beskrevne måde. At personen, der skal udføre arbejdet, har den relevante uddannelse/instruktion de hjælpemidler der skal bruges om nødvendigt en kollega der kan hjælpe ved evt. tilskadekomst 25 Hvordan indfører I LOTO? Udarbejd Lockout politik hvem gør hvad og hvordan Vælg Lockout system låsetyper, farvekoder mm. Mærk forsyningsadskillere, hvor det er nødvendigt Indret alle maskiner, så de kan afspærres 26 Hvordan indfører I LOTO? Udarbejd Lockout procedurer for maskinerne hvor det er nødvendigt Instruere medarbejdere og fremmede håndværkere Følg op på at Lockout altid bruges Hvordan indfører I LOTO? Udnævn en ansvarlig - og giv ham kompetence til at gennemføre LOTO Lockout politik 1. Formål 2. Ansvarsfordeling 3. Regler 4. Teknikker 5. Konsekvenser ved undladelse 6. Procedurer for lockout 7. Træning af medarbejdere 8. Periodiske audits 9. Samarbejde med fremmede håndværkere 10. Skiftehold og skift af medarbejder 11. Håndtering af ændringer LOTO i små virksomheder Politik (kort) Personlige låse Generel LOTO instruks Opfølgning 30 5

14 LOTO i store virksomheder LOTO i alle virksomheder Politik Låsesystem LOTO instruks på alle maskiner med mere end en energikilde Alle maskiner skal være indrettet, så alle energikilder kan afbrydes og låses Mærkning på alle andre maskiner Fremmede håndværkere Fremmede håndværkere Låsesystem Instruering før adgang Tjek af LOTO gennemførelse Har du håndværkere, der arbejder for andre, så lær dem det basale om LOTO Uddannelse i LOTO Autoriserede fx egne og fremmede håndværkere dem der udfører LOTO Operatører Auditering Ingen formelle krav Afspærring skal være effektiv Kvalitets systemer kræver dokumentation Gæster Opdatering

15 Læs LOTO proceduren Udføre LOTO Hvis der ikke er procedure, så find alle energikilder Udføre LOTO 1. Advar berørte medarbejdere 2. Stands maskinen 3. Afbryd alle energikilder 4. Afled oplagret energi og tjek at energi er afledt 5. Lås energikilder med hængelås og/eller evt. låseudstyr 6. Tjek at alle energikilder er afbrudt Udføre LOTO Ophæve LOTO 1. Tjek at alle værktøjer og udstyr er fjernet 2. Tjek at alle medarbejdere er ude 3. Tjek at kontrolknapper mm er i neutral 4. Fjern lockout udstyr og tilslut energi til maskinen 5. Adviser berørte medarbejdere, at maskinen er sikker Lockout udstyr Lockout udstyr Identifikation: Lockout låsen skal identificere den medarbejder, der har sat den på maskinen. ID specifikke låse ID tags 7

16 Lockout udstyr Muligheder med hængelåse Forskellige farver for forskellige afdelinger eller personer. Ny I-BAR-vejledning Industriens Branchearbejdsmiljøråd DI og Metal Plastik låse for arbejde i tavler. Signalerer også sikkerhed. Forfatter: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS 44 Status af vejledninger Det er branchens fortolkning på anerkendt praksis, som Arbejdstilsynet har accepteret Betragt kravene som minimumskrav, der ved dokumentation kan fravises - ligesom en standard Start med vejledningen Læs vejledningen, og afprøv så jeres system med checkskemaet Lockout behøver ikke være så svært Men kom I gang, før ulykker kræver det 47 8

Sikkerhed under service

Sikkerhed under service Lockout / tagout (LOTO) Sikkerhed under service Maskinsikkerhed ApS Ved BFA Industri Arbejdsmiljøtopmøde den 25. oktober 2017 1 Maskinsikkerhed ApS - Risikovurdering - Sikker indretning - Dokumentation

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS

Hans Morten Henriksen. Maskinsikkerhed. Maskindirketivet. Ansvar for en maskines indretning. Ansvar for maskiner i brug. Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Hans Morten Henriksen Civ ing produktion 3 år i produktion, indkøb, udvikling mv 2 x 3 år maskinfabrikant, udvikling,

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Sikkerhed ved service og reparation

Sikkerhed ved service og reparation Sikkerhed ved service og reparation Lockout Tagout (LOTO) Industriens Branchearbejdsmiljøråd Mange ulykker er sket under service og reparation af maskiner, hvor det ikke var tilstrækkeligt sikret at alle

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler nr. 1109 af 15. december 1992, som trådte i kraft den 1. januar 1993, nr. 670 af 7. august 1995, som trådte i kraft den 1. september 1995, nr. 832

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Ansvar for en maskines indretning. Definition af Brug. Ansvar for maskiner i brug Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Rådgivning Inspektion Indkøb Undervisning 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse.

Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner. De trælse eksempler. De trælse eksempler. Metoder til uautoriseret omgåelse. Indkøb af sikre maskiner? Indkøb af sikre maskiner Jamen alle maskiner skal da være sikre? Jo, men nogen er mere sikre end andre Og nogen er nemmere at bruge, har højere oppetid, 1 2 De trælse eksempler

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Industrirobotter og sikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed Maskinsikkerhed Aps Industrirobotter og sikkerhed 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner - Dokumentation og brugsanvisninger -

Læs mere

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed

DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Maskinsikkerhed Aps DAu Industri 4.0 og robotter Personsikkerhed Skanderborg 5. september 2017 1 Maskinsikkerhed ApS CE-mærking - Dokumentation, incl risikovurdering - Sikker projektering og sikre løsninger

Læs mere

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280)

Personløft. Maskindirektivet (2006/42) Harmoniserede standarder (EN 280) Dansk Kranforening Sikkerhedskonference 18. september 2015 Løft af Personer Lovkrav, definitioner og praktiske løsninger René Dahlkilde, produktchef, HMF Group A/S Personløft Europæiske regler Maskindirektivet

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant)

Maskinsikkerhed. Sikkerhedsledernes årskonference. Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) Sikkerhedsledernes årskonference Maskinsikkerhed Nyt maskindirektiv for brugervirksomheder (og andet relevant) 1 21 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Sikker indretning af maskiner

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering v. Anders Mortensen, chefkonsulent Indhold Lov om indretning af visse produkter mv. Bekg. udstedt i medfør af loven Tilsyn med

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn

Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn I nedenstående samleskema kan I se et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. Udfyld skemaet

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2015 & Forår 2016 CE-mærkning af maskiner CE-mærkning af bygningsautomatik Sikkerhed og industrirobotter ATEX-reglerne

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 I medfør af 17, stk. 3, 41, stk. 1, nr. 1, 46, 73, 74, 78, 84 og 86, i lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler Program Lovgivning Gennemgang af værnemidler Lovgivning Der skal anvendes personlige værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt Det er arbejdsgiverens ansvar, at de relevante

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

THANEX SERVICE OG SIKKERHEDSAFDELING

THANEX SERVICE OG SIKKERHEDSAFDELING THANEX SERVICE OG SIKKERHEDSAFDELING INDLEDNING Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med lagerhåndtering af varer og gods i pallereoler. Mange af disse ulykker kunne have været undgået, såfremt

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

BFA Industri. Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: Dansk Industri CO-industri Dansk Metal 3F Industri Lederne Danske Maritime

BFA Industri. Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: Dansk Industri CO-industri Dansk Metal 3F Industri Lederne Danske Maritime BFA Industri Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: Dansk Industri CO-industri Dansk Metal 3F Industri Lederne Danske Maritime Program for dagen: Kl. 12.30 : Præsentation af programmet Lars Andersen,

Læs mere

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv

Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv Eksport af maskiner i EU og erfaringer med det nye maskindirektiv v. Anders Mortensen Chefkonsulent, Arbejdsmiljøfagligt Center. Eksport af nye maskiner i EU Maskindirektivet gælder for markedsføring af

Læs mere

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål?

Maskinsikkerhed Aps. DaU Safety konference. Functional safety og remote access - forenelige mål? Maskinsikkerhed Aps DaU Safety konference Functional safety og remote access - forenelige mål? 1 Maskinsikkerhed ApS 2 Opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering - Dokumentation og brugsanvisninger

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Vejledning til indkøb af maskiner

Vejledning til indkøb af maskiner Arbejdsmiljø Vejledning til indkøb af maskiner Den gode indkøbsproces Hvordan tilrettelægger I jeres indkøb af maskiner, så I samtidig tilgodeser arbejdsmiljøet bedst muligt? Få et overblik over den gode

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber Page 1 of 15 Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til reglerne om opstilling, eftersyn og vedligeholdelse

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfteog transportredskaber At-anvisning nr. 2.3.0.2 Maj 1996 Erstatter: Juli 1995 Indledning Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte-

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 6. Rengøring og vedligeholdelse 7. Fejlfinding 8. Nedtagning, udfasning og bortskaffelse Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige.

Læs mere

Fokus på byggeprocessen => kortlægning af arbejdsmiljørisici Vejledning Særlige risici & forebyggelsesprincipper Særlige risici og andre særlige forhold, bilag 1 til BEK 110 Forebyggelsesprincipper, bilag

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem

Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Mul10 ProSafe Tagdækkernes faldsikringssystem Dokumentation / kvalitetssikring w w w.m u l 1 0 p rosa fe.d k 1 MUL10 ProSafe Testet Test og teknisk rapport Mul10 ProSafe er testet og certificeret i henhold

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION PERSONLØFTERE Sikkerhedsinstruk.: SI21 Udgave-Dato 02-03.11.2016 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen Godkendt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning

Robotter. Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed ApS. Konsulent-opgaver. Rådgivning og undervisning Robotter Maskinsikkerhed ApS 1 Maskinsikkerhed ApS Rådgivning og undervisning - CE-mærkning - Dokumentation - Risikovurdering - Løsninger 2 Konsulent-opgaver Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn

Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdstilsynets fokus i forbindelse med tilsyn Arbejdsmiljørådgiver Arbejdstilsynets fokus Intro Tilsyn Ejenindsats Tilsynsformer Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn er målrettet mod de virksomheder,

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere