Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) udgave DA

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan medføre, at brugerens ret til at bruge udstyret bortfalder. Eksportkontrol Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt /1. udgave DA

3 Indhold 1. Introduktion... 4 Trådløs Bluetooth-teknologi Sådan kommer du i gang... 5 Opladere... 5 Åbning og lukning af USB-holderen... 6 Opladning af batteriet... 6 Opladning fra en pc... 7 Opladning fra en stikkontakt... 7 Indikator for batteriniveau... 8 Sådan tændes og slukkes pennen... 8 Oprettelse af en binding... 9 Oprettelse af en binding fra en mobilenhed... 9 Oprettelse af en binding fra pennen Udskiftning af blækpatronen Nulstilling af pennen Almindelig brug Notesblokke Blækfarve og linjetykkelse Oprettelse og håndtering af noter Oprettelse og afsendelse af beskeder Fuld hukommelse Pc-forbindelse Installation af softwaren Logitech io Håndtering af noter på en pc Batterioplysninger Pleje og vedligeholdelse

4 Introduktion 1. Introduktion Med den digitale pen fra Nokia kan du skrive noter på kompatibelt digitalt papir og overføre noterne til en kompatibel mobilenhed via en Bluetooth-forbindelse. Du kan også overføre noterne til en pc via en Bluetooth-forbindelse eller ved at placere pennen i den USB-holder, der er tilsluttet pc'ens USBport. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger den digitale pen. Læs også brugervejledningen til din mobilenhed, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerheds og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til din pc. Opbevar den digitale pen og alt tilbehør utilgængeligt for små børn. Trådløs Bluetooth-teknologi Den trådløse Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at oprette forbindelse til kompatible enheder uden brug af kabler. En Bluetoothforbindelse kræver ikke, at mobilenheden og den digitale pen er inden for direkte synsvidde, men begge enheder skal være inden for en afstand af 10 meter fra hinanden. Forbindelser kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder. Den digitale pen er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Object Push Profile 1.2, Generic Object Exchange Profile 1.2 og Serial Port Profile 1.2. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetoothteknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder. 4

5 2. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Den digitale pen indeholder følgende dele: Hætte (1) Blækpatron (2) Batteriindikator (3) Sideindikator (4) Hul til fjernelse af blækpatron (5) Nulstillingsknap (6) 6 Før du går i gang med at bruge den digitale pen, skal du oplade batteriet og oprette en binding mellem pennen og en kompatibel mobilenhed. Hvis du vil bruge pennen sammen med en kompatibel Nokia S60- eller Series 80-mobilenhed, skal du installere softwaren Nokia Digital Pen Suite fra den cd-rom, der følger med din mobilenhed. Hvis du vil bruge pennen sammen med en pc eller ændre indstillingerne for pennen, skal du installere softwaren Logitech io2 fra den cd-rom, der følger med din pc. Softwaren kan bruges sammen med operativsystemerne Microsoft Windows XP eller Cd-rom'en indeholder også filkonverteringsprogrammet til Nokia Digital Pen SU-1B, der gør det muligt at konvertere noter, der er oprettet med Nokia Digital Pen SU-1B, til det format, der understøttes af Nokia Digital Pen SU-27W. Softwaren er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog. Opladere Kontroller opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med enheden. Den digitale pen er beregnet til brug sammen med opladerne AC-3, AC-4 og DC-4. 5

6 Sådan kommer du i gang Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med netop denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen. Åbning og lukning af USB-holderen Pennen leveres med en USB-holder, som du har brug for, når du oplader det batteri, der sidder i pennen. Hvis du vil åbne USB-holderen, skal du starte med at trække i toppen af holderens dæksel. Tryk på knappen på siden af holderen for at lukke den. Når du ikke bruger holderen, kan du vikle USB-kablet rundt om fordybningerne på begge sider af holderen. Opladning af batteriet Den digitale pen er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der ikke må afmonteres. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra pennen, da du kan beskadige pennen. Du kan oplade pennen fra en pc via den USB-holder, der følger med, eller fra en stikkontakt vha. den opladeradapter, der følger med, og en kompatibel oplader. Det kan tage op til to timer at oplade batteriet, alt afhængigt af hvilken oplader der anvendes. Hvis batteriet er opbrugt, kan det tage op til 10 minutter, før batteriindikatoren begynder at blinke, og opladningen af batteriet begynder. 6

7 Sådan kommer du i gang Opladning fra en pc Hvis du vil oplade batteriet i pennen fra en pc, skal du gøre følgende: 1. Åbn USB-holderen, og sæt den på en jævn flade. 2. Tænd pc en, og sæt holderens USB-stik i pc'ens USB-port. 3. Hvis du vil starte opladningen, skal du fjerne hætten på pennen og sætte pennen i USB-holderen, så stikket på pennen vender mod stikket på holderen. Hvis du bruger en bærbar pc, der ikke er tilsluttet en stikkontakt, vil opladningen af batteriet i pennen fra pc'en øge brugen af pc-batteriet, og dets levetid reduceres. Når du tilslutter holderen til din pc den første gang, og pc'en kører operativsystemet Microsoft Windows XP eller 2000, registreres pennen som ny hardware, og du bliver spurgt, om du vil installere driverne til den digitale pen. Hvis du kun vil oplade batteriet i pennen og ikke påtænker at overføre data fra pennen til pc'en, behøver du ikke at installere driverne til pennen, og du kan lukke dialogboksen. Mens batteriet lades op, blinker batteriindikatoren langsomt rødt, gult eller grønt, afhængigt af batteriets opladningsniveau. 4. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt konstant. Fjern pennen fra holderen ved at løfte pennen, eller træk USB-stikket ud af pc'en. Opladning fra en stikkontakt Hvis du vil oplade batteriet i pennen fra en stikkontakt, skal du gøre følgende: 1. Åbn USB-holderen, og sæt den på en jævn flade. 2. Fjern hætten på pennen, og sæt pennen i USB-holderen, så stikket på pennen vender mod stikket på holderen. 7

8 Sådan kommer du i gang 3. Sæt holderens USB-stik i opladeradapteren AD-48, der følger med pennen. 4. Sæt opladeren i en stikkontakt, og sæt opladerkablet i adapteren. Mens batteriet lades op, blinker batteriindikatoren langsomt rødt, gult eller grønt, afhængigt af batteriets opladningsniveau. 5. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt. Fjern opladerkablet fra adapteren, tag opladeren ud af stikkontakten, træk USB-stikket ud af adapteren, og fjern pennen fra holderen. Indikator for batteriniveau Batteriindikatoren viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet i pennen. Når batteriindikatoren er grøn, er pennen tilstrækkeligt opladet. Når batteriindikatoren er gul, er batteriet mindre end 50 % opladet. Når batteriindikatoren er rød, er batteriet ved at løbe tør for strøm. Hvis indikatoren blinker rødt, er der ikke nok strøm på batteriet til brug af pennen. Genoplad batteriet. Du kan også kontrollere batteriniveauet ved at bruge opladningsmåleren i afsnittet Battery level indication (Indikator for batteriniveau) bag på den notesblok, der følger med pennen. Flyt spidsen af pennen fra venstre mod højre. Pennen angiver det aktuelle opladningsniveau ved at vibrere. Sådan tændes og slukkes pennen Du tænder pennen ved at tage hætten af. Pennen vibrerer én gang, og batteri- og sideindikatorerne tændes. Når sideindikatoren er grøn, er pennen klar til brug. Pennen tændes automatisk, når du sætter den i USB-holderen, der er tilsluttet en tændt USB-port eller opladeradapteren AD-48. 8

9 Sådan kommer du i gang Hvis du vil slukke pennen, skal du sætte hætten på igen. Batteri- og sideindikatorerne slukkes. Pennen slukkes automatisk, når du fjerner USB-holderen fra pc'en, mens pennen er placeret i holderen. Hvis du vil spare på strømmen og beskytte linsen mod snavs, skal du altid sætte hætten på pennen, når du ikke bruger den. Oprettelse af en binding Du skal oprette en binding mellem pennen og en kompatibel mobilenhed for at overføre data fra pennen. Der kan kun oprettes en binding mellem pennen og én mobilenhed ad gangen. Hvis du vil bruge pennen sammen med en anden mobilenhed, skal du først oprette en binding mellem pennen og den pågældende mobilenhed. Den Bluetooth-adgangskode, du skal bruge til oprettelse af bindingen, er trykt på det kort, der følger med salgspakken. Du kan ændre denne forudindstillede adgangskode med softwaren Logitech io2, der findes på den cd-rom, der følger med pennen. Oprettelse af en binding fra en mobilenhed 1. Tag hætten af pennen, eller fjern pennen fra USB-holderen, og kontrollér, at pennen og den kompatible mobilenhed er tændt. Sideindikatoren blinker langsomt blåt for at indikere, at der kan oprettes en binding mellem pennen og en kompatibel enhed inden for 2 minutter. Du kan undgå, at pennen er synlig for andre Bluetooth-enheder med softwaren Logitech io2, der findes på cd-rom'en i salgspakken. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2. 2. Aktivér Bluetooth-funktionen på mobilenheden, og indstil mobilenheden til at søge efter Bluetooth-enheder. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til din mobilenhed. 3. Vælg den digitale pen på listen over fundne enheder. 4. Indtast Bluetooth-adgangskoden på mobilenheden. 9

10 Sådan kommer du i gang På nogle mobilenheder kan det være nødvendigt at oprette Bluetooth-forbindelsen separat efter oprettelsen af bindingen. Du skal kun oprette en binding mellem den digitale pen og mobilenheden én gang. Hvis der bliver oprettet en binding, vibrerer pennen tre gange, og sideindikatoren lyser grønt i 2 sekunder. Pennen er nu klar til brug. Hvis det ikke lykkes at oprette en binding eller en forbindelse, blinker sideindikatoren kortvarigt rødt to gange i 2 sekunder. Kontrollér, at pennen og mobilenheden er tændt, og sørg for at angive den korrekte Bluetooth-adgangskode. Du kan indstille pennen til automatisk at oprette forbindelse til mobilenheden, når pennen tændes. På Nokia-enheder gør du dette ved at ændre indstillingerne for den forbundne enhed i Bluetooth-menuen. Bluetooth-forbindelsen mellem den digitale pen og den kompatible mobilenhed er kun aktiveret, når pennen sender noter til mobilenheden. Oprettelse af en binding fra pennen 1. Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobilenhed efter anvisningerne i brugervejledningen. 2. Brug pennen til at trykke på feltet Pairing box (Bindingsfelt) i slutningen af notesblokken. Sideindikatoren blinker blåt for at indikere, at der kan oprettes en binding mellem pennen og en kompatibel enhed inden for 2 minutter. 3. Vælg den digitale pen på listen over fundne enheder på mobilenheden, og angiv Bluetooth-adgangskoden. Udskiftning af blækpatronen Når blækpatronen i pennen løber tør for blæk, skal du udskifte blækpatronen med en ny. Du kan købe genopfyldningspatroner hos forhandlere af kontorartikler. Brug kun genopfyldningspatroner, der er kompatible med ISO D1, og brug blåt blæk. 10

11 Sådan kommer du i gang Udskift kun blækpatronen, når den er tom. Når du fjerner patronen, kan du risikere at ødelægge spidsen. Hvis du forsøger at genbruge en patron med en ødelagt spids, kan den lække. 1. Fjern hætten på pennen. 2. Sæt blækpatronen i hullet på hætteclipsen. 3. Vip hætten en smule med uret, og træk i hætteclipsen for at fjerne blækpatronen. Bortskaf blækpatronen på forsvarlig vis. 4. Sæt en ny blækpatron i pennen, og tryk forsigtigt spidsen af patronen mod den notesblok, der følger med, for at sikre, at den sidder korrekt. Nulstilling af pennen Hvis pennen holder op med at fungere, selvom den er opladet, skal du fjerne hætten på pennen og trykke på nulstillingsknappen med en papirclips for at nulstille pennen. Når pennen er genstartet, kan du bruge den på normal vis. Denne nulstilling rydder ikke indstillingerne for pennen, herunder bindingsoplysningerne, og noterne gemmes i pennens hukommelse. Hvis du vil rydde pennens hukommelse og indstillingerne for pennen, herunder bindingsoplysningerne, skal du fjerne hætten på pennen, trykke på nulstillingsknappen med en papirclips, samtidig med du trykker spidsen af pennen mod en flade. Fjern papirclipsen fra nulstillingsknappen. Hold spidsen af pennen mod fladen, indtil batteriog sideindikatorerne holder op med at blinke rødt. Løft pennen fra fladen. Pennen genstarter og vibrerer for at angive, at du kan bruge den 11

12 Sådan kommer du i gang igen. Hvis du vil bruge pennen, skal du oprette en binding til din mobilenhed. 12

13 Almindelig brug 3. Almindelig brug Bemærk! Peg ikke den infrarøde stråle mod øjne, og undgå, at den forstyrrer andre infrarøde enheder. Denne enhed er et klasse 1M LED-laserprodukt. Notesblokke Pennen leveres sammen med to typer notesblokke: en lille notesblok (B7) og en stor notesblok (A5). Notesblokkene indeholder digitalt papir, som du kan bruge sammen med den digitale pen. Brug den lille notesblok til at oprette korte noter, som du vil overføre til din mobilenhed via en Bluetooth-forbindelse og sende som beskeder. Brug den store notesblok til at oprette længere noter, som du vil behandle og håndtere på din pc eller mobilenhed. Før du bruger en ny notesblok, skal du trykke på feltet New notepad (Ny notesblok) på den første side på notesblokken. Begynd med at bruge en ny notesblok af samme type, når du er færdig med den gamle notesblok. Når du løber tør for digitalt papir, kan du købe noget nyt hos en autoriseret Nokia-forhandler. Yderligere oplysninger finder du på Nokia-webstedet på adressen Blækfarve og linjetykkelse Før du skriver en note med den digitale pen, kan du vælge blækfarve og linjetykkelse i afsnittet Setting boxes (Indstillingsfelter) bag på den notesblok, der følger med pennen. Den blækfarve og linjetykkelse, du vælger, vises ikke på det digitale papir, men bliver synlig, når du overfører noten til en mobilenhed eller en pc. Hvis du vil ændre blækfarve eller linjetykkelse, skal du bruge pennen til at trykke på det relevante felt. Pennen vibrerer kortvarigt for at bekræfte valget. Den valgte blækfarve og linjetykkelse anvendes, indtil du sætter hætten på pennen igen. 13

14 Almindelig brug Oprettelse og håndtering af noter Du kan bruge pennen til at skrive noter, som du vil gemme og håndtere med din pc eller din mobilenhed. 1. Åbn den store notesblok, der fulgte med pennen. 2. Tryk på feltet New notepad (Ny notesblok) på første side af notesblokken. 3. Skriv en note. Du kan også tegne tegninger. 4. Hvis du vil vælge målenheden, skal du trykke på det felt, der er angivet med et telefonikon og et brev, for at overføre noten til en mobilenhed eller trykke på det felt, der er angivet med en pc, for at overføre noten til en pc. 5. Hvis du vil overføre noten til din mobilenhed, skal du trykke på feltet Send. Hvis du vil overføre noten til din pc, skal du sætte pennen i USB-holderen, der er tilsluttet pc'en. Sideindikatoren blinker hurtigt blåt under overførslen. Hvis noten blev sendt, er sideindikatoren blå i 2 sekunder, og pennen vibrerer tre gange. Hvis det ikke lykkes at sende noten, blinker sideindikatoren kortvarigt rødt to gange i 2 sekunder. 6. Hvis du vil håndtere noterne på din mobilenhed, skal du bruge programmerne PenPAL og Penmail. Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til Nokia Digital Pen Suite, der findes på den cdrom, der følger med pennen. Hvis du vil håndtere noterne på din pc, skal du bruge softwaren Logitech io2. Yderligere oplysninger finder du under Pc-forbindelse på side 16. Oprettelse og afsendelse af beskeder Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere, afhængigt af den modtagende enhed. MMS-beskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Du kan bruge pennen til at skrive noter, som du vil sende som eller MMS-beskeder fra en kompatibel mobilenhed. Hvis du vil sende 14

15 Almindelig brug beskeder, skal du først angive de korrekte indstillinger på mobilenheden. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til mobilenheden. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed af og priser på disse beskedtjenester. 1. Åbn den lille notesblok, der fulgte med pennen. 2. Tryk på feltet New notepad (Ny notesblok) på første side af notesblokken. 3. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på mobilenheden, og at pennen er tilsluttet til enheden. 4. Skriv en note, som du vil overføre til mobilenheden. Du kan også tegne tegninger. 5. Hvis du vil sende noten som et lille billede, skal du trykke på det felt, der er angivet med et stort og et lille telefonikon. Hvis du vil sende noten som et stort billede, skal du trykke på det felt, der er angivet med to store telefonikoner. 6. Hvis du vil overføre noten til din mobilenhed, skal du trykke på feltet Send. Sideindikatoren blinker hurtigt blåt under overførslen. Hvis noten blev sendt, er sideindikatoren blå i 2 sekunder, og pennen vibrerer tre gange. 7. Hvis du vil sende noten som en - eller en MMS-besked, skal du bruge programmet Penmail, der følger med pennen, og det relevante beskedprogram på mobilenheden. Fuld hukommelse Når hukommelsen i pennen er opbrugt, vibrerer pennen konstant. Før du kan oprette og gemme nye noter, skal du overføre de eksisterende noter til pc'en. Start softwaren Logitech io2, og sæt pennen i USB-holderen, der er tilsluttet til din pc. Yderligere oplysninger finder du under Pc-forbindelse på side

16 Pc-forbindelse 4. Pc-forbindelse Installation af softwaren Logitech io2 Hvis du vil bruge den digitale pen sammen med din pc, skal du installere softwaren Logitech io2, der findes på den cd-rom, der følger med pennen. Softwaren kan bruges sammen med operativsystemerne Microsoft Windows XP eller Sæt cd'en i pc'ens cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen. 2. Tilslut den USB-holder, der følger med pennen, til pc'ens USB-port. 3. Tag hætten af pennen, og sæt pennen i holderen. Hvis det er første gang, at du tilslutter pennen til pc'en, og du har en kompatibel version af Microsoft Windows-operativsystemet, registrerer operativsystemet pennen som ny hardware og installerer de relevante drivere automatisk. Pc'en er nu klar til at modtage og gemme noter fra den digitale pen. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2. Softwaren er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog. Håndtering af noter på en pc 1. Brug pennen til at skrive en note ved hjælp af den notesblok, der følger med. Du kan også tegne tegninger. 2. Hvis du vil overføre noten, skal du placere pennen i USB-holderen. Hvis du vil overføre noten via en Bluetooth-forbindelse, skal du kontrollere, at der er oprettet en binding og en forbindelse til en kompatibel pc, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, og bruge pennen til at trykke på feltet PC og feltet Send nederst på siden på notesblokken. 3. Hvis du vil have vist, redigere eller sende noten, eller hvis du vil konvertere den til et andet format, skal du vælge Start > Programmer > Logitech > io2 Pen Software i Windows. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2. 16

17 Batterioplysninger 5. Batterioplysninger Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Genoplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia, og som er beregnet til denne enhed. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Benyt ikke en beskadiget oplader. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 C og 25 C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. 17

18 Pleje og vedligeholdelse Pleje og vedligeholdelse Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning. Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn. Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Lad hætten være på pennen, når du ikke bruger den. Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb. Forsøg ikke at åbne enheden. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken. Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt. Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service. 18

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave

Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning udgave Nokia HS-2R-radioheadset Brugervejledning 9355494 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-2R er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-300 Brugervejledning 9203867 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-34W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning

Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning Nokia højttalertelefon HF-310 Brugervejledning 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-310 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH udgave Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 3.0. udgave 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-505 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia-minihøjttalere MD /1

Nokia-minihøjttalere MD /1 Nokia-minihøjttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for originalt Nokia-udstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904

Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 2.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs oplader DT-904 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Bærbar, trådløs JBL PlayUp-højttaler til Nokia, MD-51W

Bærbar, trådløs JBL PlayUp-højttaler til Nokia, MD-51W Bærbar, trådløs JBL PlayUp-højttaler til Nokia, MD-51W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Bluetooth-forbindelse 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Opladning af batteriet 4 Sådan tænder

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv støjannullering Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv støjannullering Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905 med aktiv støjannullering Brugervejledning 9216261 1. udgave DA 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-905 overholder de væsentligste

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere