ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ"

Transkript

1 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADSER GENNEM SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ Finansministeriet og CFU er enige om, at attraktive arbejdspladser, hvor medarbejderne trives og løbende udvikler deres kompetencer, er væsentligt for, at staten også fremover kan udvikle, fastholde og rekruttere gode medarbejdere. Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser. I aftalen styrkes samarbejdet om kompetenceudvikling og arbejdsmiljø både på centralt plan mellem parterne og på den enkelte arbejdsplads. Samtidig sker der en udmøntning på statens område af betydelige midler til kompetenceudvikling, herunder midler fra trepartsaftalerne indgået mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling er vigtig, for at statens opgaver fortsat kan løses med høj kvalitet og effektivitet. Kompetenceudvikling skaber motivation og engagement, og for den enkelte medarbejder er løbende kompetenceudvikling centralt for at bevare eller øge egne muligheder på arbejdsmarkedet. Målet med aftalen er at fremme udviklingsmulighederne for alle statslige medarbejdere og skabe gode rammer for samarbejdet og trivslen på den enkelte arbejdsplads. I. Kompetenceudvikling 1. Aftale om kompetenceudvikling Aftalen er uændret. 2. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Parterne er enige om at videreføre SCKK. Hovedformålet med centret er at understøtte anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling. SCKK s væsentligste opgave er at rådgive og vejlede statens institutioner om strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Parterne lægger derfor vægt på, at SCKK er opsøgende, og at rådgivnings- og vejledningsindsatsen når bredt ud blandt statens arbejdspladser, herunder særligt til arbejdspladser, der ikke har rodfæstede traditioner for at arbejde med kompetence- og jobudvikling. Centeret ledes af en bestyrelse, hvor Personalestyrelsen og CFU hver udpeger 5 medlemmer.

2 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Centeret er hjemsted for Kompetencefonden, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser og sekretariatet for Kvalitetsprisen for den offentlige sektor. Centret har til opgave at forestå en så smidig og enkel administration af opgaverne som muligt. Bestyrelsen har en tværgående og initierende funktion i forhold til centret, mens udvalgene har selvstændig kompetence inden for deres respektive områder. De enkelte udvalg fastsætter selv indsatsområder mv. med udgangspunkt i deres respektive kommissorier. Parterne lægger vægt på at være inddraget i SCKK s arbejde, og vil i overenskomstperioden drøfte mulighederne for nye samarbejdsformer mellem SCKK og parterne. 3. Fonden til udvikling af statens arbejdspladser Der oprettes en ny fond til udvikling af statens arbejdspladser. Der afsættes i perioden i alt kr. til fonden. Formålet er at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser, herunder i form af partsprojekter og særlige tværgående indsatsområder, som parterne beslutter. Fonden kan tillige anvendes til at yde støtte til arbejdspladser med særlige omstillingsbehov. Der oprettes et udvalg vedrørende Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Udvalget foretager den overordnede prioritering af fondens midler. Herudover oprettes tre udvalg OAO s og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII s, LC s, OC s og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) samt AC s og Personalestyrelsens udvalg (APU). Udvalgene har til formål at gennemføre indsatser rettet mod de respektive målgrupper. Parterne kan i udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser beslutte at stille midler til rådighed for OPU, CLOPU og APU. Det er aftalt i perioden at forhåndsreservere i alt 13,2 mio. kr. årligt til de tre udvalg: OPU, CLOPU og APU. Midlerne fordeles forholdsmæssigt efter lønsum med 3,9 mio.kr. til OPU, 3,9 mio.kr. til CLOPU og 5,4 mio.kr. til APU. Uforbrugte midler kan omprioriteres af Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. OPU og CLOPU varetager desuden en række opgaver i forbindelse med AMU-systemet og fungerer som referencegruppe til Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

3 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Kompetencefonden Kompetencefonden videreføres. Kompetencefonden giver støtte til længerevarende, individuelle kompetenceudviklingsforløb. Der afsættes i perioden i alt kr. til fonden. Midlerne fordeles til ministerområder forholdsmæssigt efter lønsum. Fonden er et supplement til de økonomiske midler, der i øvrigt anvendes af statens arbejdspladser til kompetenceudvikling. 5. Øget indsats for kompetence- og jobudvikling for kortuddannede medarbejdere i staten1 Det er væsentligt, at alle medarbejdergrupper løbende vedligeholder og udvikler deres kompetencer, således at de til stadighed udgør en attraktiv arbejdskraft. Udviklingen på arbejdsmarkedet med øget globalisering og den teknologiske udvikling stiller større krav til de kortuddannedes kompetencer. Desuden bliver der stillet større krav til kvaliteten i den offentlige service, og dermed øgede krav til medarbejderne om løbende at udvikle deres faglige og personlige kompetencer. Almen kvalificering er en forudsætning for en mere specifik faglig og/eller personlig kompetenceudvikling. Derfor bør både den almene og den faglige kvalificering prioriteres og arbejdet hermed fremmes med initiativer, der styrker de kortuddannedes muligheder for at bidrage til en øget faglighed og kompetence på de statslige arbejdspladser. På alle arbejdspladser er det en særlig opgave at gøre en indsats for de kortuddannede medarbejdere. For at understøtte dette arbejde er parterne enige om, at videreføre indsatsen for kortuddannede fra 2005, især i forhold til medarbejdere uden formel uddannelse eller med meget kort uddannelse. Parterne forpligter sig til at iværksætte projekter og konkrete initiativer som skal understøtte den lokale indsats. Indsatsen målrettes følgende områder: Opsøgende indsats i forhold til at styrke arbejdspladsernes fokus på kortuddannedes kompetenceudvikling Formel opkvalificering og eventuelle behov for grundlæggende kvalificering i forbindelse med fastlæggelse af udviklingsmål. 1 Kortuddannede omfatter AMU-målgruppen. Med kortuddannede menes således medarbejdere, som enten ikke har en formel uddannelse efter skolen, som har gennemført opkvalificering indenfor deres fagområde uden at dette er anerkendt som formel uddannelse, eller som har en erhvervsuddannelse til og med faglært niveau eventuelt suppleret med efterfølgende opkvalificering/efteruddannelse.

4 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Fremme af fortsat brug af kompetencevurdering (IKV), herunder tilbud om individuel kompetencevurdering for kortuddannede medarbejdere, som ikke tidligere har fået afklaret deres kompetencer. Øget fokus på almen kvalificering (f.eks. FVU, klasse, sprog, AMU) Øget fokus på formel uddannelse (EUD, voksenerhvervsuddannelse, VVU mm.) Information og formidling og vejledning evt. i samarbejde med vejledningscentrene Etablering af mentorordning/mentornetværk Vedligeholdelse og udvikling af skolenetværk (IKV og uddannelsesaktivitet) Herudover videreudvikles arbejdet vedrørende IKA/IKV. Der reserveres i perioden 12 mio. kr. til en særlig indsats i regi af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser for kompetenceudvikling af kortuddannede. En del heraf reserveres til IKA/IKV-projektet. 6. Styrket kompetenceudvikling via jobbytteordninger Parterne er enige om, at der i overenskomstperioden gennemføres projekter, der skal afprøve arbejdspladsbaserede samarbejder om jobbytte. Projekterne kan omfatte: Jobbytte for erfarne/specialiserede medarbejdere. Erfarne medarbejdere har mindre jobmobilitet og deltager i mindre omfang i kompetenceudviklingsaktiviteter end andre medarbejdere. Udvikling af lokale jobbyttemodeller. Pilotprojekter til afprøvning af jobbyttemodeller med henblik på at udarbejde en vejledning til hvordan en lokal jobbytteordning kan etableres som led i et kompetenceudviklingsforløb. Jobbyttemodellerne kan tænkes afprøvet i forhold til udveksling internt eller på tværs af faglige områder/opgavetyper og i forhold til bilaterale aftaler/rotation/pool mv. Integration af jobbytte og uddannelse Udvikling af tværsektoriale jobbyttemodeller Ved trepartsaftalerne er der afsat 5 mio. kr. til projekter om jobbytte i den offentlige sektor. Den statslige andel af disse midler forudsættes anvendt til indsatsten. Det aftales nærmere af parterne, hvorledes projektet organiseres. 7. Udmøntning af midler til kompetenceudvikling fra trepartsaftalerne

5 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Som led i trepartsaftalerne mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO, FTF og AC er der enighed om at opfordre til, at parterne ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2008 styrker kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelsesindsatsen. Der er i perioden afsat 194 mio. kr. til udmøntning indenfor statens område. Parterne er enige om, at 97 mio. kr. udmøntes til ministerområderne forholdsmæssigt efter OAO-lønsum, COII/LC/OC-lønsum og AC-lønsum til brug for individuel kompetenceudvikling. Tabel 1 viser fordelingen omregnet til tre aftaleår. Tabel 1. Midler til ministerområder forholdsmæssigt efter lønsum (fordelt mellem OAO, COII/LC/OC og AC) Mio. kr. 1. aftaleår 2. aftaleår 3. aftaleår I alt OAO 8,5 9,5 10,5 28,5 COII/LC/OC 9,0 9,0 10,5 28,5 AC 12,0 13,5 14,5 40,0 I alt 29,5 32,0 35,5 97,0 Udmøntning til ministerområderne sker ved en årlig fordeling. Arbejdsgiversiden på de enkelte ministerområder har sammen med de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter ansvaret for en gang årligt i enighed at fordele midlerne. Parterne er endvidere enige om, at 97 mio. kr. stilles til rådighed for OPU, CLOPU og APU fordelt efter OAO-lønsum, COII/LC/OC-lønsum og AC-lønsum. I hvert udvalg udmøntes midlerne af parterne i enighed. Tabel 2 viser fordelingen omregnet til tre aftaleår. Tabel 2. Midler til projekter og indsatsområder (fordelt mellem OAO, COII/LC/OC og AC) Mio. kr. 1. aftaleår 2. aftaleår 3. aftaleår I alt OAO 8,5 9,5 10,5 28,5 COII/LC/OC 9,0 9,0 10,5 28,5 AC 12,0 13,5 14,5 40,0 I alt 29,5 32,0 35,5 97,0 De tre udvalg er etableret i henhold til aftalen om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Forud for de årlige drøftelser mellem trepartsaftalernes parter gør de statslige parter status for den samlede anvendelse af trepartsmidlerne. De statslige parter kan herunder beslutte at omfordele uforbrugte lønsumsfordelte midler mellem ministerområder, men ikke mellem OAO og COII, LC, OC samt AC.

6 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Uforbrugte midler vil ved udløbet af overenskomstperioden blive fordelt til ministerområder efter OAO-, COII, LC, OC-lønsum og AC-lønsum ved en ekstraordinær fordeling.

7 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU II. Samarbejde og arbejdsmiljø Finansministeriet og CFU vil i overenskomstperioden sætte fokus på det gode arbejdsliv. Parterne er enige om, at arbejdet med arbejdsmiljø er et fælles anliggende for både ledelse og medarbejdere på de statslige arbejdspladser. Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser. Parterne er derfor enige om, at samarbejdsudvalgene skal varetage en række nye opgaver vedrørende trivsel, sygefravær og medarbejdertilfredshed. 1. Ændringer i Samarbejdsaftalen Parterne er enige om i samarbejdsaftalen at implementere følgende initiativer fra trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC og trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og FTF: pkt. 21: pkt. 30: pkt. 31: pkt. 34: Evaluering af medarbejdersamtaler, Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed skal måles og forbedres Der skal følges systematisk op på arbejdspladsvurdering samt at arbejdet med at nedbringe sygefraværet skal styrkes, Medarbejderne skal inddrages i indsatsen i forhold til medarbejdertilfredshed, sygefravær mv. Aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner ændres derfor pr. 1. april 2008 således: I aftalens 2 indsættes en bestemmelse om, at samarbejdsudvalget jævnligt skal evaluere sit arbejde med henblik på at sikre, at arbejdet forbedres og målrettes. I 5. Særlige arbejdsområder for samarbejdsudvalget indsættes følgende bestemmelser: Hvis der indgås en resultatlønsaftale eller direktørkontrakt for institutionens direktør, skal ledelsen informere samarbejdsudvalget om de dele af kontrakten, som vedrører institutionens resultater. Personalepolitikken skal endvidere understøtte balancen mellem arbejds- og privatliv. Samarbejdsudvalget evaluerer årligt arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling herunder brugen af medarbejderudviklingssamtaler.

8 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Samarbejdsudvalget skal drøfte systematisk opfølgning på den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Eventuelle initiativer eller indsatser koordineres med sikkerhedsudvalget. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne, der foretages mindst hvert 3. år, kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering Samarbejdsudvalget skal udarbejde retningslinjer for institutionens sygefraværspolitik. Samarbejdsudvalget skal årligt drøfte institutionens sygefravær på baggrund af ledelsens information om de relevante dele af sygefraværsstatistikken. I forbindelse hermed drøftes eventuelle initiativer, der skal iværksættes som opfølgning. Europæisk aftale om vold og chikane Den europæiske aftale af 26. april 2007 om chikane og vold på arbejdspladsen er implementeret i samarbejdsaftalens 5 stk. 10. Parterne har i forbindelse hermed aftalt, at bestemmelserne også omfatter chikane eller vold fra 3. person. 2. Samarbejde og arbejdsmiljø i fokus Parterne er enige om, at der i den kommende aftale- og overenskomstperiode fortsat skal være fokus på samarbejdsudvalgenes strategiske arbejde. Parterne er endvidere enige om, at arbejdet med arbejdsmiljø er et fælles anliggende for både ledelse og medarbejdere på de statslige arbejdspladser. Arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads er af væsentlig betydning for medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Der skal derfor være fokus på arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Arbejdet med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal styrkes med særligt fokus på forebyggelse af arbejdsrelateret stress. Indsatsen skal ikke kun have et individuelt fokus, men også fokusere på forholdene på arbejdspladsen. Personalestyrelsen og CFU vil i overenskomstperioden sætte fokus på det gode arbejdsliv.

9 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Med det formål at øge indsatsen på den enkelte arbejdsplads har parterne aftalt at gennemføre følgende initiativer på samarbejds- og arbejdsmiljøområdet i den kommende aftale- og overenskomstperiode: Der skal udvikles og udbydes overbygningskurser til SU-grundkurset. Kurserne skal indholdsmæssigt have et højt fagligt indhold. Kurserne udbydes i regi af Samarbejdssekretariatet. Der skal kunne udbydes overbygningskurser inden for følgende emner: Trivsel på arbejdspladsen herunder sygefravær, stress, sundhed og trivselsmålinger Samarbejdsudvalgets opgaver med kompetenceudvikling, herunder kompetencestrategier, MUS og udviklingsplaner Parterne vil herudover undersøge grundlaget for at udvikle og udbyde et kursus om budget og regnskab. Der udvikles et elektronisk værktøj, som de statslige samarbejdsudvalg kan anvende til brug for udvalgenes evaluering af deres arbejde. Evalueringsredskabet skal være simpelt og let at håndtere for det enkelte samarbejdsudvalg. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. I forbindelse hermed udarbejdes et sæt anbefalinger om, hvorledes medarbejderne sikres anonymitet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser og andre kortlægninger. Der skal et bredere fokus på sygefravær på udviklingen heri og på den forebyggende indsats. Der skal på den baggrund udarbejdes anbefalinger for afholdelse af sygefraværssamtaler samt anvendelse af sygefraværsstatistik. Indhentning af viden om praksis og procedurer på sygefraværsområdet herunder forebyggelse og håndtering af længerevarende sygefravær samt fastholdelse, omplacering og øvrige tiltag. Endvidere skal der indhentes viden om, i hvilket omfang forskellige sundhedsfremmende initiativer har positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel. På baggrund heraf udarbejdes informationsmateriale med erfaringer og ideer fra arbejdspladser, der har gjort brug af disse initiativer. Undersøgelse af om en anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet styrker den lokale indsats, jf. Samarbejdsaftalens 8.

10 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Der udarbejdes en fælles vejledning, som behandler opfølgning på APV, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel til støtte for arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø og samarbejdsudvalgets drøftelser heraf. Der udarbejdes inspirationsmateriale, som kan understøtter de statslige institutioners personalepolitiske indsats for at skabe balance mellem arbejds- og privatliv. Som et led i præsentationen af den nye samarbejdsaftale afholdes regionale temamøder med fokus på samarbejds- og sikkerhedsudvalgets nye opgaver.

11 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU III. Implementering af trepartsaftalerne Som en del af det foreliggende delforlig på det statslige overenskomstområde har aftaleparterne implementeret følgende i initiativer i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere, LO og AC og trepartsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, de offentlige arbejdsgivere og FTF (i kolonnerne angives initiativernes nr. i aftalerne samt de til initiativerne hørende faktaark. Der angives en * i FTF-kolonnen, hvis FTF i faktaarket forudsættes at indgå i udmøntningen af et initiativ i LO/AC-aftalen - og modsat): LO/AC FTF Faktaark 17 1 II.4a /b Rammerne for voksen- og efteruddannelse styrkes 97 mio. kr. af de afsatte midler på statens område fordeles til ministerområderne forholdsmæssigt efter OAO-lønsum, COII-, LC-, OC-lønsum og AC-lønsum på de enkelte ministerområder. 97 mio. kr. fordeles efter OAO-, COII/OC/LC- og AC-lønsum mellem OPU, CLOPU og APU og anvendes til kompetenceudvikling for de pågældende målgrupper. Implementeres i Aftalen om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling og i Aftalen om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. 21 * II.9 Evaluering af medarbejdersamtaler. Samarbejdsudvalget skal evaluere brugen af medarbejderudviklingssamtaler som led i sin årlige evaluering af arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling. Implementeret i Samarbejdsaftalen. 30 * II.16 Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed skal måles og forbedres. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske arbejdsmiljø. Implementeret i Samarbejdsaftalen. Der udarbejdes inspirationsmateriale til brug for måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel. Implementeret i indsatspapir: Samarbejde og arbejdsmiljø i fokus.

12 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU * II.17 Der skal følges systematisk op på arbejdspladsvurderinger. Samarbejdsudvalget skal drøfte systematisk opfølgning på den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Implementeret i Samarbejdsaftalen. Der udarbejdes en fælles vejledning, som behandler opfølgning på APV, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel til støtte for arbejdspladsernes indsats for et godt arbejdsmiljø og samarbejdsudvalgets drøftelser heraf. Implementeret i indsatspapir: Samarbejde og arbejdsmiljø i fokus. 31 * II.18 Arbejdet med at nedbringe sygefraværet skal styrkes. Samarbejdsudvalget skal årligt drøfte institutionens sygefravær på baggrund af ledelsens information om de relevante dele af sygefraværsstatistikken. I forbindelse hermed drøftes eventuelle initiativer, der skal værksættes som opfølgning. Implementeret i Samarbejdsaftalen. 34 * II.19 Medarbejderne skal inddrages i indsatsen i forhold til medarbejdertilfredshed, sygefravær mv. Indhold og opfølgning på målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø: Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel herunder det psykiske arbejdsmiljø. Målingerne, der foretages mindst hvert 3. år, kan ske i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Implementeret i Samarbejdsaftalen. Udarbejdelse af handleplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen: Samarbejdsudvalget skal drøfte systematisk opfølgning på den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Eventuelle initiativer eller indsatser koordineres med sikkerhedsudvalget. Implementeret i Samarbejdsaftalen.

13 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Opgørelse og opfølgning på sygefravær: Samarbejdsudvalget skal årligt drøfte institutionens sygefravær på baggrund af ledelsens information om de relevante dele af sygefraværsstatistikken. I forbindelse hermed drøftes eventuelle initiativer, der skal iværksættes som opfølgning. Implementeret i Samarbejdsaftalen. 35 * II.20 Aktiv dialog om sygefravær. Der skal et bredere fokus på sygefravær på udviklingen heri og på den forebyggende indsats. Der skal på den baggrund udarbejdes anbefalinger for afholdelse af sygefraværssamtaler samt anvendelse af sygefraværsstatistik. Indhentning af viden om praksis og procedurer på sygefraværsområdet herunder forebyggelse og håndtering af længerevarende sygefravær samt fastholdelse, omplacering og øvrige tiltag. Implementeret i indsatspapir: Samarbejde og arbejdsmiljø i fokus.

14 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 1. Indledning Udvikling af statens arbejdspladser og statens medarbejdere er en forudsætning for, at nye krav til opgaveløsningen kan imødekommes, og at opgaverne varetages med høj kvalitet og effektivitet. Nye kompetencer udvikler kvaliteten i opgaveløsningen, og nye opgaver nødvendiggør nye kompetencer. Til at understøtte dette formål er Personalestyrelsen og CFU enige om at oprette en ny fond: Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. 2. Økonomisk ramme Der afsættes i perioden kr. til fonden. 3. Formål Fonden til udvikling af statens arbejdspladser har til formål at finansiere initiativer, der medvirker til at udvikle statens arbejdspladser. Fonden yder støtte til projekter og særlige indsatsområder besluttet af parterne. Stk. 2. Fonden bidrager endvidere til finansieringen af indsatser besluttet af udvalgene OAO s og Personalestyrelsens udvalg (OPU), COII s, LC s, OC s og Personalestyrelsens udvalg (CLOPU) og AC s og Personalestyrelsens udvalg (APU). 4. Anvendelsesområde Fonden yder støtte til udviklingsprojekter og særlige indsatsområder besluttet af Personalestyrelsen og CFU i fællesskab. Stk. 2. Midlerne i Fonden til udvikling af statens arbejdspladser kan desuden anvendes til støtte til institutioner med særlige behov, herunder omstillingsbehov. 5. Udvalg Parterne nedsætter et udvalg vedrørende Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Fondens midler bevilges efter beslutning i udvalget. Stk. 2. Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser kan beslutte at stille midler til rådighed for OPU, CLOPU og APU. Uforbrugte midler kan omprioriteres af udvalget. Stk. 3. OPU, CLOPU og APU sammensættes paritetisk og har til formål at gennemføre indsatser rettet mod deres respektive målgrupper. Udvalgene har selvstændig kompetence til at beslutte, hvordan midlerne anvendes, og til at fastlægge retningslinjer for indsatsen.

15 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU Stk. 4. Udvalget for Fonden til udvikling af statens arbejdspladser fastlægger nærmere retningslinjer for anvendelse af midlerne til institutioner med særlige omstillingsbehov. 6. Sekretariatsbetjening SCKK varetager sekretariatsbetjening af fonden og udvalgene og sikrer videnformidling til statens institutioner om fondens og udvalgenes projekter og indsatser. 7. Ikrafttræden mv. Aftalen træder i kraft den 1. april 2008 med udløb den 31. marts 20xx. København den xx. xxxxx 2008

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 019-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Aftale 1. Indledning....5 2. Anvendelsesområde...5

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetenceudvikling. Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 017-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr J.nr Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 022-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1. Indledning... 5 2. Økonomisk

Læs mere

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser

Fonden til udvikling af statens arbejdspladser Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 024-11 J.nr. 10-66-3 Cirkulære om aftale om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU

OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU 08-0424 - TOPE - 07.04.2008 Kontakt: Torben Petersen (Tope) - tope@ftf.dk - Tlf: 3336 8838 OK 08 personalepolitiske opgaver for MED/SU Der er i notatet taget udgangspunkt i teksterne fra KTO/KL-forliget,

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Cirkulære af 8. jun Perst.nr J.nr Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden

Cirkulære af 8. jun Perst.nr J.nr Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 025-11 J.nr. 10-610-26 Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Indledning...

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato

Læs mere

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Finansministeriet. Aftale. om kompetenceudvikling DEN OFFENTLIGE GRUPPE Finansministeriet Aftale om kompetenceudvikling 2011 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 022-11 J.nr. 10-610-27 Cirkulære om aftale om Kompetenceudvikling 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner

Cirkulære om. Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner Cirkulære om Aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner 2002 2 Cirkulære om aftale om strategisk og systematisk kompetenceudvikling i statens institutioner (Til samtlige

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr

Cirkulære om aftale om. Kompetencefonden. Cirkulære af 25. februar Modst.nr J.nr Cirkulære om aftale om Kompetencefonden 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 009-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Aftale 1. Indledning...

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 020-08 J.nr. 07-610-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område

Side 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat

Læs mere

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag A Aftale om reguleringsordning... 1 Bilag B Fælles erklæring om nye lønsystemer... 6 Bilag C Aftale om kontraktansættelse

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden

Cirkulære om. Aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden Cirkulære om Aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden 2002 Cirkulære om aftale om Udviklings- og Omstillingsfonden (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Der er mellem Finansministeriet og Statsansattes

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEUDVIKLING.DK KOMPETENCEFONDEN OK15 (2015-2018) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden Hvad er Kompetencefonden? Kort om Kompetencefonden

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling 1508 A/S Kompetencefonden en mulighed for støtte til længerevarende individuel kompetenceudvikling SCKK Frederiksberggade 24 1459 København K T 3318 6969 F 3318 6979 E sckk@sckk.dk Kompetencefonden en

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA 2. UDGAVE FORHANDLINGSARENA 2011 TIL DIALOGFORUM 3. UDGAVE 2014 FOLDEREN ER UDGIVET AF: FOLDEREN ER

Læs mere

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Kompetencefonden. - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kompetencefonden - En mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling OK08 (2008-2011) Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Kort om Kompetencefonden Alle ansatte, der er dækket af

Læs mere

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling

Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Inspirationshæfte til workshop om strategisk kompetenceudvikling Uddannelsesforbundets temakursus, Svendborg d. 23.04.15 Jens Henning Ravnsmed, jhr@kompetenceudvikling.dk Katja Munkholm Nielsen, kamni@kompetenceudvikling.dk

Læs mere

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen

Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen Økonomisk støtte til kompetence- og jobudvikling på statslige arbejdspladser målrettet CLOPU målgruppen CLOPU er et partssammensat udvalg bestående af medlemmer fra COII, LC og OC samt Personalestyrelsen.

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område

aftale om Kompetenceudvikling det regionale område aftale om Kompetenceudvikling 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om kompetenceudvikling 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) Cirkulære af 8. jun 2011 Perst.nr. 023-11 J.nr. 10-615-8 Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2018

Arbejdsmiljøstrategi i 2018 Arbejdsmiljøstrategi i 2018 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling

Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling 2006-2008 Kompetencefonden en mulighed for støtte til individuel kompetenceudvikling Hvad er Kompetencefonden? Kompetencefonden

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Inspirationshæfte Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Inspirationshæfte En medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) er en kortlægning af medarbejdernes opfattelse af arbejdspladsen, arbejdet og trivslen på Målet er at

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling

Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Katrine Nordbo Jakobsen Generelle Overenskomstforhandling Lidt om mig Har været ansat som arbejdsmiljøkonsulent i KL siden 2004 Interessevaretagelse (AMR, Det central AMO-udvalg, BAR, NFA s bestyrelse,

Læs mere

Kompetencestrategi. 1. Formålet med kompetencestrategien

Kompetencestrategi. 1. Formålet med kompetencestrategien Kompetencestrategi 1. Formålet med kompetencestrategien Udover at kompetenceudvikling er et punkt i overenskomstforhandlingerne og vi som statslig arbejdsplads er forpligtet til at leve op til den kompetenceaftale,

Læs mere

Aftale om Den Kommunale Kompetencefond

Aftale om Den Kommunale Kompetencefond Side 1 Aftale om Den Kommunale Kompetencefond KL FOA HK-Kommunal Forhandlingskartellet 3F SL BUPL TL Metal DS Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål...3 2. Hvem er omfattet af aftalen...3 3.

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppen. Opgaver HMU Fælles - MED Drøftelse. Lokal- MED

Arbejdsmiljøgruppen. Opgaver HMU Fælles - MED Drøftelse. Lokal- MED Bilag 12 til Lokalaftale Varde Kommune Oversigt over opgavefordeling Opgaver HMU Fælles - Aftale retningslinjer - (A)For indhold og opfølgning på trivselsmålinger* 1 - (C)For sygefraværssamtaler 1 - (G)For

Læs mere

Notat vedrørende trivselsmålingen

Notat vedrørende trivselsmålingen Notat vedrørende trivselsmålingen Trivselsmåling Fra og med 2008 skal kommunerne mindst hvert tredje år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø(aftale

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Cirkulære om. Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om Aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2002 2 Cirkulære om aftale om videreførelse af Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3 coc).-- ) Aftalens område 2 nformation og drøftelse Samarbejdsværdier og opgaver 2 i Procedure for evaluering af SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde og aftalens effekt herpå 6 Procedure for gennemførelse og

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer TUP 2012 Det er AMU s formål at medvirke til at styrke arbejdsstyrkens kompetenceudvikling på både kort og langt sigt. Godt 1 mio. danskere mellem 20 og 64 år har ikke gennemført en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2008 Cirkulære af 8. maj 2008 Perst. nr. 012-08 PKAT nr. J.nr. 08-711-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Kompetencestrategi UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetencestrategi Godkendt i HSU 26. september 2016 1. Kompetencestrategi for UCL 1.1 Indledning I University College Lillebælt (UCL) anses medarbejdere og lederes kompetencer

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE SOCIALPÆDAGOGERNE

REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE SOCIALPÆDAGOGERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE SOCIALPÆDAGOGERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER OG AFTALER PR. 1. APRIL 2018 FOR LEDENDE VÆRKSTEDSPERSONALE

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner

Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Cirkulære af 7. juni 2011 Perst.nr. 021-11 J.nr. 10-711-12 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner 2011 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) Cirkulære om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) 2005 Cirkulære af 3. maj 2005 Perst. nr. 018-05 PKAT nr. J.nr. 05-610-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune Lokalaftale om MED i Odder Kommune INDFLYDELSE og BESTEMMELSE Forord Denne lokale MED aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Odder kommune. Den skal medvirke

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere