At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer. At-vejledning C"

Transkript

1 At-VEJLEDNING Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C November 2005 Opdateret september 2017

2 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv. Tal i parentes henviser til listen over relevante At-vejledninger/ -anvisninger/-meddelelser på bagsiden af At-vejledningen. Er en At-vejledning bindende? At-vejledninger er ikke bindende for virksomhederne, sik ker heds - or ga ni sa tionerne eller andre, men vejledninger bygger på regler (lov og bekendtgørelser), der er bindende. Arbejdstilsynet vil ikke foretage sig me re i de situationer, hvor fx en virksomhed har fulgt en At-vejledning. Virksomhederne kan vælge andre fremgangsmåder mv., men Arbejdstilsynet vil i så fald vurdere, om den valgte fremgangsmåde er lige så god og i overensstemmelse med reglerne. Når en At-vejledning gengiver bindende metodekrav mv. fra lov eller bekendtgørelser, skal virksomhederne følge de på gældende metoder. Det vil altid fremgå tydeligt af en At-vejledning, når der gengives bindende metodekrav mv. Hvor findes information om At-vejledningerne? Et emne kan være beskrevet i mere end én At-vejledning. Derfor er det en god idé at orientere sig på Arbejdstilsynets hjemmeside på Internettet på adressen I en overgangsperiode vil der stadig findes gamle At-meddelelser og At-anvisninger, der ligesom At-vejledningerne beskriver, hvordan arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes. Med tiden vil alle At-meddelelser og At-anvisninger udgå, efterhånden som de afløses af At-vejledninger. Også her kan der hentes hjælp på Arbejdstilsynets hjemmeside.

3 3 Indhold: 1. Område for arbejdspladsbrugsanvisninger 4 2. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning 5 3. Arbejdspladsbrugsanvisningens indhold 6 4. Særlige oplysninger i en arbejdspladsbrugsanvisning 8 5. Hvordan skal en arbejdspladsbrugsanvisning se ud? 8 6. Hvor findes oplysninger til en arbejdspladsbrugsanvisning? 9 Bilag: Arbejdspladsbrugsanvisning 12 Tillægsskema 16

4 4 Denne vejledning oplyser om de brugsanvisninger, en arbejdsgiver skal udarbejde, hvis han har ansatte, der arbejder med stoffer og materialer, der anses for farlige. Brugsanvisningen, der også kaldes en arbejdspladsbrugsanvisning, skal omhandle de lokale forhold for brugen af stoffet og materialet. Leverandørens brugsanvisning kan lægges til grund for udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisningen. Arbejdspladsbrugsanvisningerne kan udgøre den særlige vurdering for stoffer og materialer i arbejdspladsvurderingen (1). Vejledningens kapitel 1, afsnit 15 i kapitel 2 samt kapitel 3 og bilag er opdateret i september Område for arbejdspladsbrugsanvisninger Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for følgende farlige stoffer og materialer: a) Stoffer og materialer, der er klassificerede og mærkede som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen. b) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat i CLP-forordningen, men som ikke skal klassificeres. Det kan fx være kosmetik, lægemidler og affald. c) Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer (7). d) Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere (for gasformige materialer 0,2 pct.) af et stof, der er optaget med en grænseværdi i bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (7). e) Stoffer og materialer, der er omfattet af bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. f) Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablade efter REACH-forordningen. Herudover skal arbejdsgiveren udarbejde en brugsanvisning for visse isocyanater (2). Arbejdsgiveren skal udarbejde en brugsanvisning for stoffer og materialer ved arbejdsprocesser, hvor der bruges asfaltmaterialer (3).

5 5 2. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning Der findes to typer brugsanvisninger for stoffer og materialer: Leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) og arbejdspladsbrugsanvisninger. Leverandøren af farlige stoffer eller materialer - der er omtalt i punkterne a,c d, e og f i afsnit 1- skal udarbejde en letforståelig leverandørbrugsanvisning på dansk. For stoffer og materialer nævnt i punkterne c, d, e og f i afsnit 1 kan det være nødvendigt at bede leverandøren om at få tilsendt leverandørbrugsanvisningen (8). Stoffer og materialer omtalt i punkt a i afsnit 1 er på etiketten mærket med orange faresymbol eller med risikosætning som brandfarlig eller miljøfarlig. Stoffer og materialer omtalt i punkt c d, e og f i afsnit 1 vil ofte være produkter, som ikke er bestemt til privat brug. På disse produkter vil der ofte stå: Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere på etiketten. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte har adgang til leverandørbrugsanvisningerne for stoffer eller materialer omtalt i punkterne a, c, d, e og f i afsnit 1. Arbejdsgiveren skal udarbejde en arbejdspladsbrugsanvisning, som omhandler virksomhedens lokale forhold for anvendelse af stoffet eller materialet. Den kan udarbejdes på baggrund af oplysningerne i leverandørbrugsanvisningen og eventuelle tekniske datablade. Hvis et stof eller materiale bruges på forskellig måde på en virksomhed, kan det være nødvendigt, at der udarbejdes flere forskellige arbejdspladsbrugsanvisninger. Omvendt kan man for stoffer og materialer, der ligner hinanden med hensyn til farlighed - og bruges på samme måde - nøjes med at lave én fælles brugsanvisning. Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningen er bl.a., at ansatte skal kende de farer, der er forbundet med brugen af stoffet eller materialet, og især kende til foranstaltningerne imod disse farer. De ansatte skal derfor have arbejdspladsbrugsanvisningen udleveret og skal instrueres effektivt. For ansatte, der ikke forstår dansk, kan det være nødvendigt at udarbejde en brugsanvisning på andre relevante sprog. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der udarbejdes brugsanvisninger, og for deres indhold. Brugsanvisningerne udarbejdes i samarbejde med sikkerhedsorganisationen. Arbejdsgiveren skal holde arbejdspladsbrugsanvisningerne ajour med ændringer i leverandørens brugsanvisninger samt med ændringer i anvendelsesmåde. Erfaringer af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, der gøres under arbejdet,

6 6 skal tilføjes brugsanvisningerne. Arbejdspladsbrugsanvisninger bør være daterede og eventuelt nummererede. Hvis en virksomhed selv importerer eller fremstiller farlige stoffer og materialer til eget brug, skal virksomheden udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger for disse. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal opbevares, så de er tilgængelige for de ansatte. Arbejdspladsbrugsanvisningen kan være tilgængelig elektronisk eller i papirformat, blot den er let tilgængelig for de ansatte i den konkrete arbejdssituation. Hvis arbejdspladsbrugsanvisningen foreligger elektronisk, skal arbejdsgiveren sikre, at der ved systemnedbrud o.l. altid er en back up-version eller en papirversion, som hurtigt kan gøres tilgængelig for de ansatte. Mærkningen på emballagen og leverandørens brugsanvisning kan være tilstrækkelig, hvor der arbejdes med så små mængder stoffer og materialer, at arbejdet kan sammenlignes med den private brugers, samt når brugen kun sker lejlighedsvis såsom brug af kontorlim. Selv om det kun kræves, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer omtalt i afsnit 1, bør arbejdsgivere vurdere, om ikke også andre stoffer og materialer med fordel kunne forsynes med en brugsanvisning. Brugsanvisninger kan fx også være vigtige for stoffer og materialer, som under brugen eller processen kan udvikle farlige stoffer. Som eksempler kan nævnes plastic, der under forarbejdning kan afgive sundhedsfarlig røg og dampe samt arbejde med støvende isoleringsmaterialer. Arbejdsgivere bør endvidere vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at forsyne tekniske hjælpemidler som fx byggekomponenter, der under brugen eller processen kan udvikle farlige stoffer, med en arbejdspladsbrugsanvisning. 3. Arbejdspladsbrugsanvisningens indhold En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 14 punkter, hvis det er teknisk og fagligt muligt: 1) Identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten. 2) Fareidentifikation. 3) Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter CLP-forordningen, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler.

7 7 4) Førstehjælpsforanstaltninger. 5) Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand. 6) Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden. 7) Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden. 8) Eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger)/personlige værnemid ler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om brug af personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang. 9) Fysisk-kemiske egenskaber. 10) Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand. 11) Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om eventuelle symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen. 12) Transportoplysninger. 13) Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv. 14) Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden. Alle 14 punkter skal udfyldes, se dog afsnit 5 nedenfor. Der stilles ikke noget krav til brugsanvisningens udformning, brug af bestemte overskrifter eller en særlig rækkefølge af oplysningerne, se afsnit 5 og bilagene. Brugsanvisningerne skal være letforståelige, og oplysningerne skal gives på en overskuelig måde. Hvis der for et stof eller materiale ikke stilles særlige krav til de enkelte punkter, skal det tydeligt angives, fx med teksten ingen særlige. Efter Markedsføringsloven og efter Miljøministeriets regler må der ikke ske vild ledende markedsføring af et kemisk stof eller produkt. En arbejdspladsbrugsanvisning må ikke indeholde udsagn, der kan give bru g erne den opfattelse, at stoffet eller materialet ikke indebærer risiko for mennesker eller miljø. Dette gælder bl.a. angivelser som ufarlig, ugiftig, ikke sundhedsskadelig, ikke mærkningspligtigt, testet, herunder testet for... (fx allergi), godkendt, miljø og natur og sammensætninger heraf. Udsagn, der angiver, at et materiale ikke indeholder bestemte stoffer, må ikke anvendes, hvis udsagnet derved bliver vildledende.

8 8 4. Særlige oplysninger i en arbejdspladsbrugsanvisning For epoxyharpikser og isocyanater skal brugsanvisningen yderligere indeholde oplysning om udhærdningstiden. I arbejdspladsbrugsanvisningen for denne type stoffer og materialer skal angives, at der ikke må spises og ryges under arbejdet (2). Hvis et materiale indeholder organiske opløsningsmidler, skal navnene på disse angives i brugsanvisningen. I tilfælde af arbejdslokaler, hvor der er brand- eller eksplosionsfare, skal det i arbejdspladsbrugsanvisningen angives, at der ikke må ryges (4). Hvis et stof eller materiale er omfattet af reglerne om kræftrisikable stoffer og materialer, skal brugsanvisningen indeholde oplysning om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Det kemiske navn på det kræftrisikable stof skal angives i brugsanvisningen. I tilfælde af arbejdslokaler/-områder med risiko for forurening fra kræftrisikable stoffer, skal det i arbejdspladsbrugsanvisningen angives, at der ikke må ryges, spises eller drikkes og heller ikke opbevares tobak, mad- eller drikkevarer (5). For kodenummererede produkter skal kodenummeret angives i brugsanvisningen sammen med årstallet for den bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, fx 00-1 (1993). For metallisk bly og dets blyforbindelser skal det i arbejdspladsbrugsanvisningen angives, at hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser, må der ikke ryges, spises eller drikkes og heller ikke opbevares tobak, mad- eller drikkevarer (6). 5. Hvordan skal en arbejdspladsbrugsanvisning se ud? En arbejdspladsbrugsanvisning kan være: En brugsanvisning udarbejdet specielt til arbejdspladsen En leverandørbrugsanvisning, hvor der er plads til tilføjelser under de enkelte punkter, suppleret med oplysninger, beregnet til den aktuelle arbejdssituation En samling af relevante leverandørbrugsanvisninger plus fx en laboratorieinstruks, der sammenskriver de konkrete forhold, der gør sig gældende på det pågældende laboratorium Et tillæg, som beskriver forholdene på virksomheden, hæftet sammen med en leverandørbrugsanvisning. Hvilken model der er mest velegnet til en virksomhed, afhænger af en vurdering af forholdene på den konkrete virksomhed.

9 9 Hvis der udarbejdes et tillæg til leverandørbrugsanvisningen, må tillægget kun indeholde de virksomhedsrelevante oplysninger og i øvrigt henvise til leverandørbrugsanvisningen. Tillægget skal indeholde følgende virksomhedsrelevante oplysninger: Handelsnavn og interne navne, der bruges på virksomheden. Navnet på eventuelle kræftrisikable stoffer, der ikke er nævnt i leveran dørbrugsanvisningen. Oplysning om, hvor førstehjælpsudstyret er anbragt, samt eventuelt telefonnummer, hvorpå der kan tilkaldes hjælp. Oplysning om, hvor slukningsmateriellet findes. Oplysning om, hvor eventuelle hjælpemidler mv. til opsamling af spild findes, samt eventuelt telefonnummer til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne. Steder for oplagring skal angives, samt eventuelt oplysning om krav til emballage ved omhældning. Oplysning om nødvendige foranstaltninger i virksomheden, herunder brug af eventuelt punktudsug, eventuelt ryge- og spiseforbud, samt hvilke værnemidler der skal bruges i den aktuelle arbejdssituation (kvalitet og type), og hvor i virk som heden de fås. Oplysning om, hvor affald skal afleveres, og hvor særlige beholdere er placeret. Nødvendige foranstaltninger ved intern transport på virksomheden. Oplysning om anvendelse i virksomheden, oplysning om anvendelsesbe grænsning, samt eventuelt særlig uddannelse/instruktion på virksomheden. 6. Hvor findes oplysninger til en arbejdspladsbrugsanvisning? For stoffer og materialer, som er forsynet med en leverandørbrugsanvisning, kan de fleste af oplysningerne til arbejdspladsbrugsanvisningen findes i leverandørbrugsanvisningen og eventuelle tekniske datablade (8). Hvis der er mangelfulde eller ukorrekte oplysninger i leverandørbrugsanvisningen, skal arbejdsgiveren selv fremskaffe de nødvendige oplysninger. Det kan eventuelt være nød vendigt at bede leverandøren om at få tilsendt leverandørbrugsanvisningen. For stoffer og materialer, som en virksomhed importerer til eget brug, er arbejdsgiveren selv ansvarlig for at fremskaffe de oplysninger, der skal fremgå af en arbejdspladsbrugsanvisning. De fleste udenlandske producenter udarbejder brugsanvisninger og tekniske datablade, som kan bruges i forbindelse med udarbejdelsen. For nogle stoffer og materialer er der krav om arbejdspladsbrugsanvisning, men ikke leverandørbrugsanvisning. Det gælder fx for stoffer og materialer, der er omfattet af asfaltbekendtgørelsen. Her kan arbejdsgiveren udarbejde brugsanvisningen ud fra oplysninger fra tekniske datablade eller fra producenten/ leverandøren (3).

10 10 For stoffer og materialer med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt kan forringe sikkerhed eller sundhed, og som under den tiltænkte brug kan udvikle farlige stoffer, skal dette fremgå af en letforståelig anvisning fra leverandøren, jf. 34 og 30 i Arbejdsmiljøloven. Dette er fx tilfældet for plastvarematerialer, hvor der ved den tiltænkte forarbejdning/anvendelse af plastmaterialet afgives sundhedsfarlig røg, damp og støv. En sådan anvisning skal indeholde oplysning om, hvilke farlige stoffer der udvikles, sundhedfarlige egenskaber ved de udviklede farlige stoffer samt oplyse om sikkerhedsforskrifter ved brugen. For denne type stoffer og materialer er der ikke krav om en 14 punkts-leverandørbrugsanvisning. Med levering af tekniske hjælpemidler som fx markerpenne, som under brugen eller processen kan udvikle farlige stoffer, skal følge en brugsanvisning, som er nødvendig, for at hjælpemidlet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig i overensstemmelse med reglerne om indretning af tekniske hjælpemidler. En sådan brugsanvisning skal efter vurdering af det enkelte tekniske hjælpemiddel oplyse om, hvilke farlige stoffer der udvikles, sundhedsfarlige egenskaber ved de udviklede farlige stoffer samt oplyse om sikkerhedsforskrifter ved brugen, men der er for denne type hjælpemidler ikke krav om en 14 punkts-leverandørbrugsanvisning. Jens Jensen

11 11 På de følgende sider er forklaret, hvordan udfyldningen kan ske. Der er et eksempel på, hvordan et tillægsskema kan se ud. Tillægsskemaet kan udgøre en arbejdspladsbrugsanvisning, når det er hæftet sammen med en leverandørbrugsanvisning.

12 12 Bilag Eksempel 1 Arbejdspladsbrugsanvisning I rammerne er gengivet, hvilke oplysninger der er krav om. Efter rammerne er der kommentarer og vejledning om, hvilke specielle virksomhedsrelevante oplysninger en arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde. For en nærmere gennemgang af, hvilke oplysninger der også skal findes i en brugsanvisning, henvises til Arbejdstilsynets information om sikkerhedsdatablade (8). Arbejdspladsbrugsanvisningen bør dateres og indeholde underskrift af/navn på den person, der har udfærdiget brugsanvisningen. 1. Identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten. Leverandørens oplysninger gengives. Også interne navne, der bruges i virksomheden, og andre betegnelser angives. 2. Fareidentifikation Leverandørens oplysninger om de vigtigste farer for sundhed, sikkerhed og miljø gengives. Der må ikke bruges ord som giftfri, miljøvenlig og ufarlig. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter CLP-forordningen, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. Leverandørens oplysninger gengives og suppleres med de kemiske navne på eventuelle kræftrisikable stoffer, som ikke er gengivet i leverandørbrugsanvisningen.

13 13 4. Førstehjælpsforanstaltninger Brugsanvisningen skal gengive leverandørens anvisninger om førstehjælp. Der skal oplyses om, hvor førstehjælpsudstyr er anbragt. Et telefonnummer, hvorpå der kan tilkaldes hjælp, kan desuden angives. 5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand. Leverandørens oplysninger gengives, herunder oplysning om, at nogle slukningsmidler kan forværre branden, og anvisning på bestemte slukningsmidler. Det skal angives, hvor slukningsmateriellet findes. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden. Brugsanvisningen skal gengive leverandørens anvisninger, og det skal desuden oplyses, hvor hjælpemidler mv. findes, samt eventuelt telefonnummer til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne. 7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden. Leverandørens anvisninger om særlige krav til temperatur, fugtighed, opbevaring adskilt fra visse stoffer osv. skal anføres. Steder for oplagring på virksomheden skal angives. Eventuelt oplyses om krav til emballage ved omhældning. Arbejdsgiveren skal, hvor omhældning, ompakning mv. finder sted, oplyse om kravene til emballagen, herunder om der er emballage, der ikke må bruges. 8. Eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger)/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om brug af personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang.

14 14 Leverandørbrugsanvisningens oplysninger om eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger)/personlige værnemidler skal indeholdes i virksomhedens brugsanvisning. Arbejdsgiveren skal angive alle de foranstaltninger, der skal træffes ved brug, herunder eventuelt ryge- og spiseforbud. Leverandøren har opgivet egnede personlige værnemidler. Arbejdsgiveren skal beskrive, hvilke værnemidler der skal bruges i den aktuelle arbejdssituation (kvalitet og type), og hvor i virksomheden de fås. Vær opmærksom på, at det kan være nødvendigt at beskytte sig mod andre stoffer, fx spaltningsprodukter fra opvarmning. For kodenummererede produkter skal der angives sikkerhedsforanstaltninger for det pågældende arbejde i overensstemmelse med kodenummeret. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Leverandørens oplysninger skal gengives. 10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand. Leverandørens oplysninger skal gengives. Udhærdningstider for epoxyharpikser og isocyanater skal oplyses. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om eventuelle symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen. Leverandørens oplysninger om sundhedsfarlige egenskaber ved stoffet og materialet skal gengives. Der må ikke bruges ord som fx giftfri og ufarlig. Oplysninger som i koncentrationer over de tilladte grænseværdier, ingen fare ved normalt brug, ingen fare på grund af de små mængder o.l. er misvisende, da afsnittet skal beskrive sundhedsfaren, såfremt der ikke arbejdes forsvarligt med stoffet eller materialet.

15 Transportoplysninger Leverandørens oplysninger skal gengives. Arbejdsgiveren skal angive nødvendige foranstaltninger ved intern transport mv. 13. Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv. Leverandørbrugsanvisningens oplysninger og begrænsninger skal indeholdes i virksomhedens brugsanvisninger, herunder gengivelse af fareetikette med faresymbol m.m. De eventuelle lovmæssige krav, der er anført i leverandørbrugsanvisningen som fx anvendelsesbegrænsning for unge under 18 år, skal anføres. 14. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden. Leverandørens oplysninger gengives. Anvendelse og eventuelle anvendelsesbegrænsninger i virksomheden samt eventuelle virksomhedskrav til uddannelse og instruktion skal anføres. Eksempler: Må kun anvendes til anlæg xxx. Må ikke bruges af personer, der ikke har fået virksomhedens skriftlige tilladelse. Må ikke bruges til maskine xxx Må kun udleveres til og bruges af personer, der har gennemgået virksomhedens uddannelser om xxx.

16 16 Eksempel 2 Tillægsskema Udfyldt skema kan sammen med leverandørbrugsanvisningen for stoffet eller materialet udgøre arbejdspladsbrugsanvisningen efter arbejdsmiljølovgivningens regler. Identifikation af stoffet/materialet Handelsnavn samt interne navne til brug i virksomheden: Anvendelsesområde på virksomheden: Afdeling: Eventuelle anvendelsesbegrænsninger, regulering m.m. på virksomheden Anvendelsesbegrænsninger: må ikke bruges af: må ikke bruges til: Uddannelseskrav: Eventuelle kræftrisikable stoffer: Opbevaring på virksomheden Forholdsregler ved brug på virksomheden Arbejdsstedets indretning, herunder eventuelle ventilationskrav: Eventuelt ryge- og spiseforbud: Personlige værnemidler: åndedrætsværn friskluft: filtrerende, filtertype: handsker/type/udskiftes når: briller/ansigtsskærm: andet, eventuelt forklæde, overtræksdragt, beskyttelsesdragt: Værnemidlerne opbevares og kan rekvireres hos: Førstehjælp Førstehjælpsudstyret opbevares: Eventuelt telefon-nr.:

17 17 Brandbekæmpelse Slukningsmidler/opbevaring/brug af værnemidler: Forholdsregler ved uheld og spild Opsamlingsmateriale/afleveringssted/brug af værnemidler: Eventuelt telefon-nr.: Bortskaffelse Oplysninger om, hvor affald skal afleveres: Eventuelt særlig beholders placering: Transportoplysninger Nødvendige foranstaltninger ved intern transport mv.: Erstatter (tidligere dato) Udfærdiget af: dato: underskrift/navn:

18 Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Arbejde med stoffer og materialer (2) Epoxyharpikser og isocyanater (3) Arbejde med asfaltmaterialer (4) Arbejde med brandfarlige væsker (5) Kræftrisikable stoffer og materialer (6) Metallisk bly og blyforbindelser Læs også: (7) Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (8) Arbejdstilsynets information om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Telefax e-post

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning for:

Arbejdspladsbrugsanvisning for: En arbejdspladsbrugsanvisning skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter, hvis det teknisk og fagligt muligt. Teksten i kursiv anviser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejdes på grundlag

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Arbejde med flyveaske At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.21 Arbejde med flyveaske Februar 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.17 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43 49, 49 c, 63, stk. 1 og 2, og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 12. januar 2009. Nr. 20. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ændringer som følge af REACH-forordningen)

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)

Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43, 49, 49 c, 63,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Cromat i cement

At-VEJLEDNING. Cromat i cement At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.1.4 Cromat i cement Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.1 af februar 1986 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17-1 Arbejde med formolier Maj 2006 Opdateret august 2019 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18. Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.18 Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyurethan December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.3 af maj 1989 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Køle-smøremidler At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.17 Køle-smøremidler December 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.6 af april 1991 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Art.nr.: PR-nr.: Anvendelse:

Art.nr.: PR-nr.: Anvendelse: Sikkerhedsdatablad Iht. forordning (EF nr. 1907/2006. Bilag 2) SDB-art.nr.: 951131 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Art.nr.: 468298 PR-nr.: 1541096

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Revisionsdato: 2004-03-03. SIKKERHEDSDATABLAD Life Catalyst 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn: Life Catalyst Nødtelefon(er): Giftinformationscentralen, tlf.: 112. Producent:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: - Udarbejdet den: 02-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie

Læs mere

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn Wood Putty Produkt nummer

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nr.: 938737 BRO-CURE RTU Anvendelse: Anvendes til overfladebehandling af beton. Leverandør: HauCon A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER

SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Kort version (Link til fuldstændig version nedenfor) GAS 300ML F/LODDEKOLBER/LIGHTER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 10-11-2004 / HBN Erstatter den:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Kovex Foam Activator

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Kovex Foam Activator Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Kovex Foam Activator 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Kovex Foam Activator PRnr.: 1525328 Anvendelse: Rengøringsmiddel til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D

At-VEJLEDNING. Tømning af containere gasset med metylbromid. At-vejledning D At-VEJLEDNING Tømning af containere gasset med metylbromid At-vejledning D.2.22-2 Februar 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret januar Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret januar Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3-1 Maj 2002 - Opdateret januar 2019 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægeundersøgelser ved arbejde, der kan medføre udsættelse for ioniserende

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST Varetype: Opvask Leverandør: NOPA A/S Hvedevej 2-22 8900 Randers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-cosa CIP 90

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3-cosa CIP 90 Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning P3cosa CIP 90 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: P3cosa CIP 90 PRnr.: 947115 Anvendelse: Rengøringsmiddel til industriel brug

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean Spa Pipe Clean dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Spa Pipe Clean NØDTELEFON: Leverandør: Forholdsregler ved Uheld/ Copenhagen Chemicals ApS forgiftning:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Opvask: Lagring: Opbevares i originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Type: Højkoncentreret opvaskemiddel med parfume Anvendelse / Egenskaber Til håndopvask og lettere rengøring. Fjerner effektivt fedt og madrester, giver en skinnende blank opvask uden striber. Dosering:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Blu-Wash

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning Blu-Wash Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning BluWash 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: BluWash PRnr.: 1235910 Yverplejemiddel Leverandør: Ecolab ApS. Carl

Læs mere

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske

TETEN CONSULTING aps. SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Sanoclean Spærrevæske Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr.: Synonymer: Spærrevæske Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

RENS TIL KAFFEMASKINE

RENS TIL KAFFEMASKINE da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.

Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997. Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer, som senest sat i kraft ved kundgørelse nr. 11 af 13. februar 1997.*) 1) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller /leverandør eller importør

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller /leverandør eller importør Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 Revision:01.02.2017 LYRECO limstift PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller /leverandør eller importør 1.1. Produktbeskrivelse: LYRECO limstift 1.2.

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Dem. Vand Produkt nr.: 1010. SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/ 030 PRnr.: Anvendelse: Til industriel brug (vand til batterier

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER

SIKKERHEDSDATABLAD ØKOREN MASKINOPVASKEPULVER da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Varetype: Leverandør: ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Glasrens. Type: Rengøringsmiddel til glasoverflader

Glasrens. Type: Rengøringsmiddel til glasoverflader Glasrens Type: Rengøringsmiddel til glasoverflader Anvendelse / Egenskaber Velegnet til glasoverflader som spejle, vinduer, bilruder og andre hårde overflader. Giver en strålende blank overflade uden striber.

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

LEVERANDØRBRUGSANVISNING. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: LEVERANDØRBRUGSANVISNING Side 1/6 GRØN LINIE OPVASK 500 ML EU-BLOMST da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Varetype: Opvask Leverandør: NOPA A/S Hvedevej 2-22 8900 Randers Telefon:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning

At-VEJLEDNING. Røgudvikling og røgklasser ved svejsning At-VEJLEDNING C.1.2 April 2001 Røgudvikling og røgklasser ved svejsning Vejledning om vurdering af røgudvikling og røgklasser ved valg af beklædte elektroder, rørtråde og massive tråde (tilsatsmateriale)

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir.

Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir. Leverandørbrugsanvisning efter dir. 91/155/EØF og ISO 11014-1, samt AT's bekg. 540/82 og 485/95 (se instruktion i bilag til dir. 93/112/EØF) Trykkedato: 13.08.2002 Side: 1/6 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Bente Nesting Kemiingeniør / Rådgiver A day with Bureau Veritas (video) Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Filomat MSDS. Stenca Solutions ApS Svendborgvej 15 DK-9220 Aalborg Tel: Mail:

Filomat MSDS. Stenca Solutions ApS Svendborgvej 15 DK-9220 Aalborg Tel: Mail: Filomat MSDS The majority of Stenca Solutions ApS products are approved by either the DNV, Lloyd or TÜV. Furthermore we are approved with Achilles JQS. MSDS FILOMAT 1. Identifikation af stoffet, materialet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Lofthvidt

Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD. Borup Lofthvidt Borup Lofthvidt - Version 2 Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Lofthvidt Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere