Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7."

Transkript

1 Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål Z Spørgsmål Æ Spørgsmål Ø Ministeren bedes redegøre for, hvilke restancer fordelt på typer der er blevet forældet i både 2013 og Ministeren bedes redegøre for, hvad forventningerne er til hvor stort et beløb ministeren forventer vil blive forældet i 2015, samt hvilke initiativer ministeren har og vil tage for at forhindre, at yderligere restancer forældes. Ministeren bedes redegøre for, om der er sket lovmæssige brud i forbindelse med, at SKAT har ladet krav forælde. Indledning Tak for invitationen til dagens samråd. Samrådet tager afsæt i den status på forældelse af fordringer i 2014, som indgik i den seneste kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. 31/ Kvartalsredegørelsen blev sendt til Skatteudvalget lige inden påske den 28. marts Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet.

2 Jeg vil gerne slå fast, at jeg ser med stor alvor på, at der er restancer, som forældes, uden at SKAT først har vurderet, om betingelserne for afskrivning er til stede. Det er en uacceptabel situation, når det ikke har været muligt at forhindre fordringer for ca. 1,3 mia. kr. i at forælde i Og det er uanset, at en stor del af restancerne formentlig alligevel ikke ville kunne inddrives, fordi 2/3 del af beløbet vedrører skyldnere, der aktuelt ikke har betalingsevne. Samtidig vil jeg gerne understrege, at SKAT har været underlagt vanskelige vilkår for inddrivelsesarbejdet med begrænset it-understøttelse og mangelfuld datakvalitet på konverterede fordringer. På trods af en ekstraordinær indsats har SKAT ikke i alle tilfælde kunnet nå at forældelseshåndtere alle fordringer i takt med, at fordringerne blev forældet i Jeg vil lidt senere komme nærmere ind på tilrettelæggelsen og gennemførslen af forældelsesarbejdet samt hvilke initiativer, der er taget for at få overblik over og ryddet op i restancemassen, blandt andet for at forhindre yderligere forældelser. Side 2 af 12

3 Forældede restancer i 2013 og 2014 spørgsmål Z Forinden vil jeg i hovedtræk redegøre for forældede restancer i 2013 og 2014, herunder hvordan de fordeler sig på hovedkategorier af fordringshavere og fordringstyper. Som Skatteudvalget tidligere er orienteret om, blev samlet 902 mio. kr. opgjort som forældede i 2013 og 1,261 mia. kr. i Af de 902 mio. kr. forældede fordringer i 2013 udgjorde 92 mio. kr. studielånsrenter og 477 mio. kr. told-, skatte- og afgiftsrestancer fra før EFIs idriftsættelse. Det er ikke muligt at typeopdele disse fordringer yderligere. De resterende knap 1,6 mia. kr. forældede fordringer i 2013 og 2014 fordeler sig som følger: Ca. 1,1 mia. kr., svarende til 70 pct., er SKAT-fordringer, primært personskatter og virksomhedsskatter med tilhørende renter. Side 3 af 12

4 Ca. 100 mio. kr., svarende til 6 pct., er kommunale fordringer, hvor hovedparten udgøres af boligstøtte, kontanthjælp og øvrige kommunale krav. Øvrige statslige fordringer udgør ca. 350 mio. kr., svarende til 22 pct., og omfatter blandt andet politibøder, studielån og studiestøtte, underholdsbidrag og renter. Fordringer fra andre offentlige virksomheder udgør ca. 30 mio. kr., svarende til 2 pct., og omfatter blandt andet DR-licens, kontrolafgifter vedr. personbefordring og civilretlige krav. Fordelingen af forældede fordringer på fordringshavere svarer nogenlunde til fordringshavernes andel af den totale restancemasse. Forventningerne til omfanget af forældelser i 2015 og initiativer for at forhindre yderligere forældelse spørgsmål Æ Til spørgsmålet om forventningerne til det beløbsmæssige omfang af forældelser i 2015 er det korte svar, at det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at estimere beløbsstørrelser. Side 4 af 12

5 Som oplyst i den seneste kvartalsredegørelse vil der også kunne forekomme forældelse i Det kan ikke undgås. Der vil være risiko for yderligere forældelse så længe, at: forældelseshåndteringen hovedsageligt er manuel, der er dårlig datakvalitet på konverterede fordringer og der mangler eller er forkerte forældelsesdatoer på fordringer, der ikke er afdækket eller rettet. Udfordringerne med forældelseshåndtering skyldes dårlige data og manglende EFIfunktionalitet. Problemerne med forældelse af fordringer og manglende retskraftighed skyldes, at der er fejl i datagrundlaget i EFI. Fejlene skyldes blandt andet forkert registrering af fordringen hos fordringshaverne, datakonverteringer sket op igennem 00 erne samt fejl skabt i EFI. Datafejlene medfører sammen med manglende funktionalitet i EFI en nedsat inddrivelsesaktivitet, da SKAT hverken kan inddrive eller forældelsesafbryde automatisk på fejlbehæftede fordringer. Side 5 af 12

6 Dataanalyse af fordringer i EFI mhp. oprydning i restancemassen Derfor er det også en central opgave at få overblik over den samlede restance- og fordringsmasse i EFI, som består af over 30 mio. fordringer. Denne opgave udføres som led i de igangsatte eksterne analyser i februar 2015 af EFI og SKAT Inddrivelse med ekspertbistand fra 2 konsulentfirmaer og Kammeradvokaten. Dataanalysen skal skabe overblik over datakvaliteten af de forskellige fordringstyper og muliggøre en kategorisering af fordringerne: Hvilke fordringer er forældede eller har mangelfuldt datagrundlag og dermed skal afskrives, fordi de ikke er retskraftige Hvilke fordringer er sunde, og kan inddrives, og Hvilke fordringer skal undersøges nærmere. Analysearbejdet er omfattende og tilrettelægges som en kombination af stikprøver, Side 6 af 12

7 der analyseres i dybden, og automatiske udsøgninger. Stikprøverne skal samtidig være statistisk repræsentative, så der skabes et solidt og holdbart beslutningsgrundlag for at trimme restancemassen. Oprydning i data er en vigtig og afgørende forudsætning for at skrue op for volumen af det egentlige inddrivelsesarbejde også ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt. Det skal således i sagens natur tilstræbes, at den automatiserede inddrivelse alene anvendes over for krav, hvor data vurderes at være korrekte, og kravene er retskraftige. Analysearbejdet er som nævnt meget omfattende, hvorfor det er forventningen, at der først kan foreligge et endeligt resultat heraf i løbet af 3. kvartal Derfor er det som også nævnt endnu for tidligt at estimere det beløbsmæssige omfang af ikke retskraftige fordringer, som skal afskrives på et senere tidspunkt. Men de foreløbige observationer indikerer, at der kan blive tale om afskrivninger for et anseeligt mia. beløb. Side 7 af 12

8 Parallelt med dataanalysen fortsætter forældelsesafbrydelse som en del af inddrivelsesarbejdet Parallelt med analysearbejdet, der også omfatter løbende styrkelse af planlægning og styring, optimering af inddrivelsesprocesser, mulighederne for idriftsættelse af forretningskritisk funktionalitet i EFI samt juridiske vurderinger af opgaveløsningen, arbejder SKAT fortsat på at forældelsesafbryde fordringer, hvor forældelsen indtræder i I praksis udsøger SKAT på lister alle fordringer, der er forældelsestruede i en fremtidig given periode ud fra registrerede forældelsesdatoer i EFI. I udsøgningerne tages der som udgangspunkt ikke hensyn til, hvorvidt de tilgængelige data i EFI er korrekte. Når listerne er dannet, behandles de forældelsestruede fordringer efterfølgende henholdsvis automatisk og manuelt. Hvis det er muligt at udsende gældserkendelse, indgå en betalingsaftale med skyldner eller iværksætte lønindeholdelse, der kan afbryde forældelsen, vil sådanne processkridt blive gennemført automatisk. Side 8 af 12

9 Hvor dette ikke er muligt, vil de resterende fordringer på listerne overgå til manuel forældelseshåndtering i inddrivelsesforretningen. Såfremt det i forbindelse med den manuelle gennemgang konstateres, at den registrerede forældelsesdato i EFI er ukorrekt, korrigeres denne. Hvis det ved gennemgangen konstateres, at en fordring er utilsigtet forældet, gennemføres central afskrivning af kravet. Forud for afskrivningen foretages et ekstra kvalitetstjek af vurderingen af den utilsigtede forældelse, ligesom der sideløbende gennemføres normal intern kontrol i SKAT af sagsbehandlingen i inddrivelsen. Som led i afskrivningen af utilsigtet forældede krav tager SKAT hånd om at udbetale eventuelle beløb, som skyldner måtte have indbetalt efter at forældelsen er indtrådt og underrette skyldner herom. Behandling af listerne prioriteres efter princippet størst og først, dvs. de største beløb med først forestående forældelsesdato håndteres først. Side 9 af 12

10 Risiko for fejl og uregelmæssigheder i forældelseshåndteringen, prioriteringsgrænse Spørgsmål Ø Som oplyst i den seneste kvartalsredegørelse har SKAT hidtil anvendt en prioriteringsgrænse i forældelsesarbejdet på som udgangspunkt kr. Som ligeledes oplyst i kvartalsredegørelsen har de store mængder fordringer til manuel håndtering nødvendiggjort en sådan prioritering af forældelsesarbejdet. Prioriteringen har indebåret, at restancer under kr. med en forældelsesdato i nær fremtid ikke forældelsesafbrydes ved udlæg før andre større beløb og mere presserende opgaver er håndteret. Der er således risiko for, at prioriteringerne medfører, at mindre restancer afskrives, fordi forældelsesdatoen oprinder, selvom forældelsen kunne være blevet afbrudt. Indikationer på uregelmæssigheder risiko for indsatser på ikke retskraftige fordringer De foreløbige observationer i den nævnte dataanalyse af fordringerne i EFI har vist, at der er eksempler på, at der er gennemført forældelsesafbrydelse på allerede forældede eller på anden vis ikke retskraftige fordringer. Det er fx hvor der ikke findes tilstræk- Side 10 af 12

11 kelig dokumentation for tidligere gennemførte inddrivelsesskridt, eller hvor fordringstypen ikke kan bestemmes entydigt. Der er tilsvarende fundet eksempler på, at der er gennemført aktiv inddrivelse i form af fx lønindeholdelse eller udlæg og dermed også forældelsesafbrydelse, på ikke retskraftige fordringer. I den seneste kvartalsredegørelse er oplyst, at det ikke kan udelukkes, at der sker inddrivelse på ikke retskraftige fordringer som følge af udfordringerne med at identificere, hvilke fordringer, der er retskraftige, og hvilke der ikke er det. De foreløbige juridiske gennemgange, som er gennemført af Kammeradvokaten som led i dataanalysen, af et antal stikprøver bekræfter således, at dette forekommer. Derfor har jeg også bedt Skatteministeriet og SKAT om, at færdiggørelse af dataanalyserne og de juridiske vurderinger tillægges højeste prioritet. Omfanget og karakteren af disse forhold skal hurtigst muligt afklares. Side 11 af 12

12 Jeg har samtidig bedt SKAT om at sikre, at der i takt med, at der opnås vished om uregelmæssigheder i forældelseshåndteringen og det øvrige inddrivelsesarbejde, straks tages hånd om, at processerne er i fuld overensstemmelse med gældende regler. Afslutning Situationen med fortsat utilsigtet forældelse og udfordringerne generelt på inddrivelsesområdet bekræfter mig i, at beslutningen først på året om at indhente ekstern ekspertbistand for at støtte SKAT med at få etableret de rigtige rammer for løsning af den samlede inddrivelsesopgave var rigtig og nødvendig. Jeg vil naturligvis fortsat holde Skatteudvalget orienteret om situationen, fremdriften og resultaterne af dataanalysen og de øvrige igangsatte initiativer. Side 12 af 12

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen.

Indledningsvis vil jeg gerne sige tak for invitationen til dagens samråd om SKATs inddrivelsesaktiviteter og restancesituationen. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Tale 12. november 2014 J.nr. 14-4859372 Samrådsspørgsmål H og I - Tale til samråd den 13. november 2014 Spørgsmål H Vil ministeren

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen.

Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 76 Offentligt Notat 21. december 2015 J.nr. 15-3218715 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 234 Offentligt Notat J.nr. 17-0796543 Inddriv else Offentlige restancer status pr. marts 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Samråd i Skatteudvalget 23.01.2014 Teknisk gennemgang af opgørelse af offentlige restancer pr. oktober 2013 Tidsplan - inddrivelsessystemet EFI 2005

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2015 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 438 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 163 Offentligt Notat J.nr. 16-0278092 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. december

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt Notat J.nr. 17-1916084 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2013

Offentlige restancer status pr. december 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 159 Offentligt Notat J.nr. 14-0446537 Den 11. april2014 Inddrivelse SBT Offentlige status pr. december 2013 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015

- Tale til besvarelse af spørgsmål C, D, E, F og G den 30. september 2015 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 130 Offentligt 28. september 2015 J.nr. 15 2656542 15-2819882 15-2820279 Indsats og Inddrivelse SWC Samrådsspørgsmål C, D, E,

Læs mere

Utilsigtet forældelse m.v.

Utilsigtet forældelse m.v. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 199 Offentligt Notat 13. maj 2014 J.nr. 14-2051750 Inddrivelse OIP Utilsigtet forældelse m.v. Indledning og opsummering Skatteudvalget har i spørgsmål nr. 219,

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat J.nr. 16-0709158 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. marts 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2015

Offentlige restancer status pr. juni 2015 Notat 25. september 2015 J.nr. 15-2711376 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2015 Dette notat indeholder den faste orientering om status for de offentlige restancer, som de fremgår af SKATs

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V)

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt j.nr. 13-0080967 Dato : 02.04.13 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 341 af 5. marts 2013. (Alm.

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2014 samt særlig orientering om ekstraordinære udfordringer og aktiviteter

Offentlige restancer status pr. december 2014 samt særlig orientering om ekstraordinære udfordringer og aktiviteter Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 134 Offentligt Notat 26. marts 2015 J.nr. 15-0811711 Inddrivelse Offentlige status pr. december 2014 samt særlig orientering om ekstraordinære udfordringer og aktiviteter

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Notat J.nr. 17-1454873 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Offentlige restancer - status pr. juni 2014

Offentlige restancer - status pr. juni 2014 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 278 Offentligt Notat 7. oktober 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse SBT Offentlige - status pr. juni 2014 Indledning I dette notat oplyses om restancesituationen

Læs mere

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI

2. Særlig orientering om forretningsmæssig håndtering af implementeringen af EFI Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 66 Offentligt Notat 17. december 2014 J.nr. 14-4106629 Inddrivelse Offentlige status pr. september 2014 samt særlig orientering om de aktuelle opgaver og udfordringer

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 193 Offentligt Notat J.nr. 2018-206 Offentlige restancer status pr. december 2017 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Kvartalsredegørelsen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 140 Offentligt J.nr. j.nr. 08-179347 Dato : 19. januar 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 140 af 9. december 2008. (Alm.

Læs mere

Offentlige restancer status pr. marts 2018 samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. marts 2018 samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 238 Offentligt Notat J.nr. 2018-564 Offentlige restancer status pr. marts 2018 samt orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Kvartalsredegørelsen

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Resumé 7. juni 2019 Ombudsmanden udtalte den 5. juli og igen den 26. november 2018, at det var meget utilfredsstillende, at den samlede restance

Læs mere

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Notat J.nr. 16-1710814 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. september 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 175 Offentligt Notat J.nr. 17-0579900 Inddriv else Offentlige restancer status pr. december 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Læs mere

Rapport Intern Revision. Forældelse af fordringer. Inddrivelse. Modtager Departementschef Jens Brøchner. Revision Rådgivning Rapportering

Rapport Intern Revision. Forældelse af fordringer. Inddrivelse. Modtager Departementschef Jens Brøchner. Revision Rådgivning Rapportering Skatteudvalget 2017-18 (Omtryk - 02-11-2018 - Bilag tilføjet) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 556 Offentligt 5. juni 2015 J. nr. 14-3930874 Plannr. 114-430 Intern Revision Rapport 2014 Inddrivelse

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Folketinget, Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Til orientering for Folketingets Skatteudvalg kan jeg oplyse, at jeg i dag har indstillet

Læs mere

Samrådsspørgsmål AO: Samråd i Skatteudvalget den 6. juni 2013 vedrørende ressourceforbruget i SKAT generelt og til inddrivelse

Samrådsspørgsmål AO: Samråd i Skatteudvalget den 6. juni 2013 vedrørende ressourceforbruget i SKAT generelt og til inddrivelse Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 497 Offentligt Samråd i Skatteudvalget den 6. juni 2013 vedrørende ressourceforbruget i SKAT generelt og til inddrivelse Samrådsspørgsmål AO:

Læs mere

Skatteministeriets forvaltning af de offentlige restancer

Skatteministeriets forvaltning af de offentlige restancer Finansudvalget, Skatteudvalget 2018-19 FIU Alm.del - Bilag 86, SAU Alm.del - Bilag 147 Offentligt Februar 2019 Rapport om forvaltningsrevision af Skatteministeriets forvaltning af de offentlige restancer

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat

Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat Skatteudvalget 2018-19 SAU Alm.del - Bilag 171 Offentligt Notat 13. marts 2019 J.nr. 18-1908913 Redegørelse: Ejendomme med ingen betaling af ejendomsværdiskat og / eller grundskyld Sammenfatning af sagen

Læs mere

Offentlige restancer status pr. oktober 2013

Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 89 Offentligt Notat J.nr. 13-6430781 Den 21. januar 2014 Inddrivelse SBT Offentlige restancer status pr. oktober 2013 Indledning Det er aftalt, at SKAT skal redegøre

Læs mere

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr

Fordelingen af restancerne ultimo 2016 fremgår af nedenstående tabel: Center for Økonomi. 25. september Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 25. september 2017 Status på tilgodehavender under inddrivelse: Tabsrisiko Baggrund På ØU-mødet den 29. august blev der i forbindelse med

Læs mere

Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for forløbet vedrørende svindlen med refusion vedrørende

Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for forløbet vedrørende svindlen med refusion vedrørende Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Tale 3. september 2015 J.nr. 15-2489771 Tale til samrådsspørgsmål E, F, G, H, og K Samrådsspørgsmål E Ministeren

Læs mere

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013.

Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 263 Offentligt j.nr. 13-0191125 Dato: 28. Juni 2013 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om offentlige restancer pr. april 2013. Holger K. Nielsen

Læs mere

Rapport Intern Revision. Undersøgelse af inddrivelsesprocessen for Personlige fordringer (FL ) Inddrivelse

Rapport Intern Revision. Undersøgelse af inddrivelsesprocessen for Personlige fordringer (FL ) Inddrivelse Skatteudvalget 2017-18 (Omtryk - 02-11-2018 - Bilag tilføjet) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 556 Offentligt 6. juli 2016 J. nr. 15-3164892 Plannr. 115-170 Intern Revision Rapport 2015 Inddrivelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 21. februar 2018 J.nr. 2018-100 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 53 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-1455984 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs forvaltning af restancer Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs forvaltning af restancer (beretning nr. 3/2014) 14. juni

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort

Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 9. marts 2017 Restanceudviklingen i 2016 Redegørelse for udviklingen i de kommunale restancer opgjort pr. 31.12.16 1. Resume

Læs mere

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2015 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formål... 3 Opsummering... 3

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren. mener, at procedurerne ved inddrivelse af bøder. er tilstrækkelige samt oplyse, hvordan ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren. mener, at procedurerne ved inddrivelse af bøder. er tilstrækkelige samt oplyse, hvordan ministeren Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 746 Offentligt 14. juni 2017 J.nr. 2017-3396 Kontor: Jura (ICI) Samrådsspørgsmål BS - Tale til besvarelse af spørgsmål BS den 29. juni 2017 Spørgsmål

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2018

Offentlige restancer status pr. juni 2018 Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del - Bilag 39 Offentligt Notat 7. december 2018 Sagsnr. 18-1428432 Offentlige restancer status pr. juni 2018 Redegørelsen for 2. kvartal 2018 indeholder som de foregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse

Læs mere

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen

Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning af inddrivelsen Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 293 Offentligt Notat 30. september 2016 J.nr. 16-1396361 Inddrivelse Offentlige restancer status pr. juni 2016 samt særlig orientering om aktiviteter til genopretning

Læs mere

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem

Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem Rapport 25. september 2015 Ét Fælles Inddrivelsessystem Indhold 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Inddrivelsesområdet frem til i dag... 7

Læs mere

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis Jeg har gennemgået Gældsstyrelsens og Skatteministeriets udtalelser om inddrivelsen i 2017

Læs mere

Statistisk dataanalyse af EFI-gælden

Statistisk dataanalyse af EFI-gælden SAS USER FORUM DENMARK 2017 Statistisk dataanalyse af EFI-gælden Kaare Brandt Petersen, SAS, June 15 2017 Indrivelse af borgernes gæld til det offentlige, f.eks.: Restskat Underholdningsbidrag Kontrolafgifter

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 29. oktober 2015 J.nr. 15-1455984 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs forvaltning af restancer December 2014 BERETNING OM SKATS FORVALTNING AF RESTANCER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet November 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt 24. f ebruar 2017 J.nr. 2017-392 Kontor: Økonomi, Sty ring og HR Samrådsspørgsmål Z og Æ - Tale til besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Udviklingen i kommunernes restancer

Udviklingen i kommunernes restancer NOTAT Udviklingen i kommunernes restancer KL s årlige undersøgelse af kommunernes restancer viser, at de senere års stigning i de kommunale restancer tilsyneladende fortsætter. Ved udgangen af 2012 udgjorde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 327 Offentligt J.nr. J.nr. 7-126229 Dato : 5. September 27 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 327, 328 og 329 af 8. august

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Rapport Intern Revision. Dataanalyse af restancer i EFI. Inddrivelse. Modtager Departementschef Jens Brøchner. Revision Rådgivning Rapportering

Rapport Intern Revision. Dataanalyse af restancer i EFI. Inddrivelse. Modtager Departementschef Jens Brøchner. Revision Rådgivning Rapportering Skatteudvalget 2017-18 (Omtryk - 02-11-2018 - Bilag tilføjet) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 556 Offentligt 9. september 2015 J. nr. 15-2576229 Plannr. 115-099 Intern Revision Rapport 2015 Inddrivelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 6, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Tirsdag den 30. oktober 2018 Start kl.: 17:45 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke

Læs mere

Ministeren bedes gøre status for, hvad regeringen. konkret har iværksat af initiativer i forhold til

Ministeren bedes gøre status for, hvad regeringen. konkret har iværksat af initiativer i forhold til Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 2017-6214 Kontor: Jura (ICI) Samrådsspørgsmål L og M - Tale til besvarelse af spørgsmål L og M den 7.

Læs mere

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det?

Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? - 1 Forældelse og eftergivelse af skattegæld Skal man beskattes af det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et af elementerne i regeringens store genopretningsplan for Skat er etablering af

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning

Gældsstyrelsen Teglgårdsparken Middelfart SKATs begrundelse for afgørelser om modregning Gældsstyrelsen Teglgårdsparken 112 5500 Middelfart Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

31/ / / mill mill mill.

31/ / / mill mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Årsberetning Gældsstyrelsen

Årsberetning Gældsstyrelsen w 2018 Årsberetning Gældsstyrelsen 1. Indhold 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af styrelsen... 4 2.2 Ledelsesberetning... 5 2.3 Målrapportering... 6 2.4 Forventninger til det kommende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 2015/1 LSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j. nr. 15-1455984 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Talepunkter til teknisk gennemgang investeringsplan i SAU d. 15. september

Talepunkter til teknisk gennemgang investeringsplan i SAU d. 15. september Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 641 Offentligt Talepunkter til teknisk gennemgang investeringsplan i SAU d. 15. september Tale 13. september 2016 J.nr. 16-1368535 Budget og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Til samtlige departementer 20. juni 2018 MODST/SRH

Til samtlige departementer 20. juni 2018 MODST/SRH Til samtlige departementer 20. juni 2018 MODST/SRH Indregning af primo korrektioner pr. 1. januar 2018 som følge af ændret regnskabsprincip for indregning af forventet tab på fordringer overdraget til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Skatteministeriet J. nr. 2017-3694 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn

Februar Rigsrevisionens notat om beretning om. statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn Februar 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om statens indsats over for køretøjer, der udebliver fra periodisk syn Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

- Tale til besvarelse af spørgsmål X, Y, Z, Æ, Ø, Å, AA den 21. september

- Tale til besvarelse af spørgsmål X, Y, Z, Æ, Ø, Å, AA den 21. september Finansudvalget 2017-18 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 642 Offentligt 14. september 2018 J.nr. 2018-5043 Kontor: Koncernregnskab Lin/JeM Samrådsspørgsmål X, Y, Z, Æ, Ø, Å, AA - Tale til besvarelse

Læs mere

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT

Departementschef Jens Brøchner September Administrationen af SKAT Departementschef Jens Brøchner September 2016 Administrationen af SKAT SKAT i tal Udviklingen i udgifter som del af BNP hhv. 2005 og 2013 (OECD, 2015) Ca. 950 mia. kr. opkræves årligt 200 it-systemer Ca.

Læs mere

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016

Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 Opkrævning i Varde Kommune 2015/2016 1 Indledning: Opkrævningsafdelingen er en del af Team Back i Borgerservice og udgør en normering på ca. 2,5 årsværk. De medarbejdere som arbejder med opkrævning i Varde

Læs mere

Bilag: Oversigt over rapporteringer

Bilag: Oversigt over rapporteringer Skatteudvalget 2017-18 (Omtryk - 02-11-2018 - Bilag tilføjet) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 556 Offentligt Bilag 31. oktober 2018 J.nr. 2018-6104 Kontor: Koncernregnskab [KOR] Bilag: Oversigt

Læs mere

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2012 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formålet med årsrapporten...3

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 9. februar 2017 fremsendt ovennævnte udkast til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. marts 2018 Høring - lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg

Læs mere

Samråd i Skatteudvalget 28. februar 2013 Statsrevisorernes bemærkninger til opfølgning af beretning 13/2009 om SKATs fusion på inddrivelsesområdet

Samråd i Skatteudvalget 28. februar 2013 Statsrevisorernes bemærkninger til opfølgning af beretning 13/2009 om SKATs fusion på inddrivelsesområdet Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 307 Offentligt Samråd i Skatteudvalget 28. februar 2013 Statsrevisorernes bemærkninger til opfølgning af beretning 13/2009 om SKATs fusion

Læs mere

Vedr.: Mulig aftale med Skatteministeriet om ekstraordinær afskrivning af gamle fordringer

Vedr.: Mulig aftale med Skatteministeriet om ekstraordinær afskrivning af gamle fordringer NOTAT DATO: 1. juni 2018 PROJEKTNR.: 00232 sv Vedr.: Mulig aftale med Skatteministeriet om ekstraordinær afskrivning af gamle fordringer Kære medlem Skatteministeriet vil gerne håndtere gamle, tvivlsomme

Læs mere

[Indledning] Tak for indkaldelsen til dette samråd. Jeg er altid glad for at få lejlighed til at møde her i udvalget og svare på spørgsmål.

[Indledning] Tak for indkaldelsen til dette samråd. Jeg er altid glad for at få lejlighed til at møde her i udvalget og svare på spørgsmål. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt 22. januar 2016 J.nr. 15-3284152 Person og Pension MCA Samrådsspørgsmål F-I - Tale til besvarelse af spørgsmål F-I den 22. januar

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts 2014. Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1. Til: Byrådet Dato 7. marts 2014 Århus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Bruttorestancerne i Aarhus Kommune er i løbet af 2013 faldet fra 391 til 357 mio. kr., svarende til et fald på 9 pct. Faldet

Læs mere

Rapport Intern Revision. SKATs administration af opkrævningsdebitorer. Modtager Direktør Jesper Rønnow Simonsen

Rapport Intern Revision. SKATs administration af opkrævningsdebitorer. Modtager Direktør Jesper Rønnow Simonsen Skatteudvalget 2017-18 (Omtryk - 02-11-2018 - Bilag tilføjet) SAU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 556 Offentligt 18. maj 2016 J. nr. 15-2907281 Plannr. 115-062 Intern Revision Rapport 2015 SKATs administration

Læs mere

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer

3/2014. Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer 3/2014 Beretning om SKATs forvaltning af restancer Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

Fremsat den 21. februar 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til

Fremsat den 21. februar 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag. til Lovforslag nr. L 148 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. februar 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling

Læs mere

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Notat 6. februar 2017 J.nr. 16-0682813 ICI, Jura BL, AC, NB, IN og EL Høringsnotat over ny bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Med det vedlagte udkast til ny bekendtgørelse om inddrivelse

Læs mere

13.04.2016 Restancestatistik for

13.04.2016 Restancestatistik for 13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:

Læs mere

[Indledning] Jeg vil gerne starte med at takke for spørgsmålet. Det er dejligt, at spørgeren og Skatteudvalget interesserer

[Indledning] Jeg vil gerne starte med at takke for spørgsmålet. Det er dejligt, at spørgeren og Skatteudvalget interesserer Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 642 Offentligt Tale Tale til samråd den 15. september (vedrørende styringsværktøjer) 1. september 2016 J.nr. 16-1168615 Budget og Styring LBM

Læs mere

Skatteudvalget L 122 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 122 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 122 Bilag 2 Offentligt 19. februar 2016 J.nr. 16-0053699 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

31/ / mill mill.

31/ / mill mill. en Status pr. 31.12. Opkrævningsafdelingens sammensætning af medarbejdere: Afdelingens sammensætning af medarbejdere består overvejende af tidligere autoriserede pantefogeder med mangeårig erfaring indenfor

Læs mere

Tale til samrådsspørgsmål S, T, U, V, og W. - Tale til besvarelse af spørgsmål S-W den 7. april 2016

Tale til samrådsspørgsmål S, T, U, V, og W. - Tale til besvarelse af spørgsmål S-W den 7. april 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt 7. april 2016 J.nr. 16-0262999 Økonomi og Tilsyn TS Tale til samrådsspørgsmål S, T, U, V, og W - Tale til besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Undersøgelseskommissionen har efter lov om undersøgelseskommissioner 4, stk. 2, til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb,

Undersøgelseskommissionen har efter lov om undersøgelseskommissioner 4, stk. 2, til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, UDKAST Lovafdelingen Dato: 30. juni 2017 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Henrik Skovgaard-Petersen Sagsnr.: 2017-750-0562 Dok.: 2358012 Kommissorium for en undersøgelseskommission om SKAT

Læs mere

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation

Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner. Forbrug og renovation Opsamling 26/4-19 Forretningsonboarding af kommuner Forbrug og renovation 1 INDHOLD 1 INTRODUKTION... 3 2 GENEREL INFORMATION OM INDDRIVELSEN PÅ BAGGRUND AF KOMMUNERNES KOMMENTARER OG SPØRGSMÅL... 4 2.1

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Rapport om legalitetsanalyse af EFIdelsystemfunktionaliteter, Lønindeholdelse, Tvungne Betalingsordninger, og Betalingsevneberegning Budget

Rapport om legalitetsanalyse af EFIdelsystemfunktionaliteter, Lønindeholdelse, Tvungne Betalingsordninger, og Betalingsevneberegning Budget Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 32 Offentligt 8. SEPTEMBER 2015 7513085 SFS/PFJ Rapport om legalitetsanalyse af EFIdelsystemfunktionaliteter, Lønindeholdelse, Tvungne Betalingsordninger,

Læs mere

Kan ministeren bekræfte, at selv om han i pressemeddelelsen. til fremtidens skattevæsen (den 31. august

Kan ministeren bekræfte, at selv om han i pressemeddelelsen. til fremtidens skattevæsen (den 31. august Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 2017-5768 Kontor: Økonomi, Styring & HR Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse af spørgsmål A, B,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 200 Offentligt SEKRETARIATET - NOTAT Notat om revisionssager på SKATs og Skatteministeriets område - til omdeling i Skatteudvalget på møde 19. maj 2016 19. maj

Læs mere