Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven"

Transkript

1 BEK nr 370 af 08/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven I medfør af 1, stk. 2, i lov nr af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve fastsættes efter forhandling med undervisningsministeren: Kapitel 1 Formål 1. Det er en betingelse for erhvervelse af dansk indfødsret ved naturalisation, at ansøgeren dokumenterer at have bestået en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Kapitel 2 Tilrettelæggelse af prøven 2. Prøven afholdes to gange om året i prøveterminerne juni og december. Stk. 2. Undervisningsministeriet offentliggør senest den 1. oktober hvert år tilmeldingsfrister og prøvetidspunkter for det følgende kalenderår på ministeriets hjemmeside, sammen med en liste over prøveafholdere. 3. Tilmelding til prøve sker hos den prøveafholder, hvor prøven ønskes aflagt. Stk. 2. Prøvedeltageren afkræves et gebyr på kr. 717 i forbindelse med tilmelding til prøven, jf. dog 48, stk. 3. Stk. 3. Det i stk. 2 angivne beløb er fastsat i 2014-niveau og reguleres fra og med 2015 én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. 4. I forbindelse med prøvedeltagerens tilmelding til prøven udleverer prøveafholderen en af Undervisningsministeriet udarbejdet skriftlig vejledning om prøven, herunder om reglerne for prøven, om følgerne af ikke at overholde reglerne og om mulighederne for at klage over prøveforløbet og bedømmelsen af prøven, til prøvedeltageren. Prøveafholderen noterer på en liste over tilmeldte prøvedeltagere, at den skriftlige vejledning er udleveret. Stk. 2. Prøveafholderen skal sikre, at prøvedeltagere, der har behov for yderligere vejledning end den i stk. 1 nævnte, tilbydes fornøden vejledning i forbindelse med prøven. 5. Lederen hos prøveafholder indberetter antallet af prøvedeltagere hos den pågældende prøveafholder til Undervisningsministeriet ved benyttelse af en særlig blanket udformet af ministeriet. Stk. 2. Blanketten med antallet af prøvedeltagere indsendes til Undervisningsministeriet senest 4 uger før prøvens afholdelse. 6. Samtidig med indberetning af antallet af prøvedeltagere i overensstemmelse med 5 bestiller lederen hos prøveafholder et opgavehæfte hos Undervisningsministeriet. Stk. 2. Senest 5 hverdage før prøvedatoen sender Undervisningsministeriet et eksemplar af opgavehæftet til lederen hos prøveafholder vedlagt oplysninger om prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. 1

2 Stk. 3. Lederen skal ved modtagelsen straks sikre sig, at forsendelsen indeholder det bestilte opgavehæfte, og at forsendelsen er uåbnet. Lederen skal bekræfte modtagelsen af forsendelsen over for Undervisningsministeriet. Stk. 4. Lederen skal sørge for, at opgavehæftet kopieres i det nødvendige antal eksemplarer til brug for afholdelse af prøven og skal forsegle kopierne i opgavepakker. Det påhviler lederen at sikre, at opgavepakkerne opbevares forsvarligt, indtil prøven afholdes. Kapitel 3 Adgang til prøven 7. Prøveberettiget er enhver udlænding, der har ansøgt eller vil ansøge om dansk indfødsret. 8. Deltagelse i prøven er betinget af, at prøvedeltageren 1) har tilmeldt sig prøven senest 5 uger, før prøven afholdes, 2) ved prøveafholdelsen foreviser gyldig legitimation med foto, jf. stk. 2, og 3) har betalt det i 3, stk. 2, nævnte gebyr. Stk. 2. Som gyldig legitimation efter stk. 1, nr. 2, anses 1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, 2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller 3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. Stk. 3. En prøvedeltager, der ikke er i besiddelse af gyldig legitimation efter stk. 2, skal ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved prøven. Stk. 4. Ansøgning efter stk. 3 skal indsendes til Undervisningsministeriet senest 4 uger før prøvens afholdelse. Stk. 5. Meddeler Undervisningsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de i stk. 2 nævnte, skal en sådan tilladelse medbringes ved prøven. Kapitel 4 Prøvens form og indhold 9. Prøven består af et opgavehæfte med 30 spørgsmål, som vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund, jf af de 30 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale til statsborgerskabsprøven, som Undervisningsministeriet har offentliggjort på I prøven indgår desuden tre spørgsmål, der vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund. Stk. 2. Prøven består af spørgsmål, hvor svaret kan bedømmes objektivt som enten rigtigt eller forkert, herunder spørgsmål, hvor prøvedeltageren skal angive det korrekte svar blandt flere svarmuligheder (»multiple choice«). Stk. 3. Prøven er skriftlig og aflægges individuelt uden brug af hjælpemidler, jf. dog 23 og 24. Stk. 4. Det dansksproglige niveau for prøven fastsættes under hensyn til det dansksproglige krav ved meddelelse af dansk indfødsret ved naturalisation. Stk. 5. Prøven har en varighed på 45 minutter. 10. Prøvedeltageren skal ved aflæggelse af prøven dokumentere at have opnået kendskab til: 1) folkestyret, herunder a) de grundlæggende principper for det danske folkestyre, b) Danmark og verden, c) rammerne for politisk deltagelse, 2

3 d) rammerne for øvrig demokratisk deltagelse og e) grundlæggende principper for det danske velfærdssamfund, samt 2) hverdagslivet i et moderne samfund, herunder a) familielivet, b) den aktive deltagelse i hverdags- og samfundslivet, c) det danske arbejdsmarked og d) traditioner og sædvaner. Kapitel 5 Prøveafholdelse 11. Statsborgerskabsprøven afholdes af prøveafholdende udbydere af danskuddannelse, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som Undervisningsministeriet udpeger til at afholde prøven. Stk. 2. Prøveafholdere udpeges til at afholde prøver for en periode af normalt fire år ad gangen. Tilladelsen til at afholde prøver kan af Undervisningsministeriet tilbagekaldes, hvis prøveafholder ikke overholder reglerne i denne bekendtgørelse. 12. Lederen hos prøveafholder er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver ved den prøveafholdende udbyder. Stk. 2. Lederen er ansvarlig for, at prøven afholdes efter gældende regler. Lederen skal være til stede hos prøveafholder under prøven og skal sikre, at prøven gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at prøvedeltageren kommunikerer utilsigtet. Stk. 3. Lederen skal sikre, at prøvelokalerne er indrettet således, at prøvedeltageren har hensigtsmæssige arbejdsforhold ved prøven. Lederen kan beslutte, at prøveaflæggelse kan foregå et andet sted end hos prøveafholderen. Stk. 4. Lederen kan bemyndige andre til at varetage sine funktioner, jf. dog 40, stk Lederen hos prøveafholder udpeger tilsynsførende og fordeler opgaverne mellem dem. Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i prøvelokalet er to for de første 20 prøvedeltagere samt én pr. yderligere påbegyndte 20 prøvedeltagere, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Hvis en prøvedeltager har fået tilladelse til brug af hjælpemidler mv. i henhold til 23 eller 24, og skal prøven aflægges i et separat lokale, skal der være én tilsynsførende til stede ved prøveaflæggelsen ud over en eventuel hjælper, jf. 23, stk. 1, nr. 2. Stk. 4. Tilsynsførende, lederen eller eventuelle hjælpere i henhold til 23, stk. 1, nr. 2, må give prøvedeltagere hjælp til forståelse af instruktioner, men ikke hjælp til forståelse eller besvarelse af prøvespørgsmålene. 14. Lederen hos prøveafholder skal forud for prøven sørge for, 1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om hjælpemidler, jf. 9, stk. 3, og 23 og 24, 2) at tilsynsførende er gjort bekendt med tilladelser, der er givet til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, jf. 26, stk. 3, og 3) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer, der svarer til deres nummer på bedømmelseslisten, jf. stk. 3. Stk. 2. Lederen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret en bedømmelsesliste, der på forhånd er udfyldt med prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer. Stk. 3. Bedømmelseslisten skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer, antal rigtigt besvarede spørgsmål, bedømmelse, bemærkninger, dato og censors underskrift. Undervisningsministeriet udformer blanket til bedømmelseslisten. 3

4 15. Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet senest 10 minutter, før prøven begynder. Stk. 2. Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavehæfter er begyndt. Stk. 3. Prøvedeltagerne skal opholde sig i prøvelokalet, når prøven begynder, og må ikke forlade prøvelokalet det første kvarter af prøvetiden. Stk. 4. En prøvedeltager, der kommer for sent til prøven, kan kun deltage i prøven, hvis vedkommende møder inden for det første kvarter af prøvetiden. Prøvetidspunktet forlænges ikke for den pågældende, jf. dog 23, stk. 1, nr. 3. Stk. 5. Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på bedømmelseslisten, de tilsynsførende, lederen, jf. 12, stk. 2, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter 23, stk. 1, nr. 2, opholde sig i prøvelokalet. Stk. 6. Tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet. 16. Umiddelbart før prøvens begyndelse åbner lederen hos prøveafholder opgavepakken. De tilsynsførende uddeler opgavehæftet til hver prøvedeltager. Stk. 2. Opgavebesvarelsen må kun skrives på det opgavehæfte, der indgår i prøven. Opgavehæftet skal indeholde rubrikker til de oplysninger, som prøvedeltageren skal anføre i overensstemmelse med 17, stk Prøvedeltageren udfylder rubrikkerne på opgavehæftets forside med navn, CPR-nummer og prøvenummer. Stk. 2. Prøvedeltagerne skal sidde i en sådan afstand, at de ikke kan nå hinanden. Stk. 3. Under prøven må prøvedeltagerne ikke henvende sig til hinanden. Stk. 4. Prøvedeltagerne må ikke medbringe mobiltelefoner, musikafspillere eller lignende teknisk udstyr i prøvelokalet, jf. dog 23 og 24. Stk. 5. Hvis en prøvedeltager forlader prøvelokalet uden tilladelse fra og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som afbrydelse af prøven for denne prøvedeltager. 18. Ved aflevering af besvarelsen må en prøvedeltager først forlade sin plads, når en tilsynsførende har attesteret modtagelsen af besvarelsen. Herefter kan prøvedeltageren ikke ændre i besvarelsen. Stk. 2. Den tilsynsførende skal ved modtagelsen af besvarelsen sikre sig, at alle rubrikker på opgavehæftets forside er udfyldt, og med sin underskrift attestere, at besvarelsen er afleveret, samt at rubrikkerne er udfyldt i overensstemmelse med 17, stk. 1. Stk. 3. I det sidste kvarter før prøvens afslutning må ingen prøvedeltager forlade sin plads, heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Stk. 4. Den tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten, om prøvedeltageren har afleveret en besvarelse. 19. Ved udløbet af den tid, der er fastsat for prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at tiden er udløbet, og indsamler de besvarelser, der ikke er afleveret. Stk. 2. Alle opgavehæfter skal blive i prøvelokalet, indtil de tilsynsførende har tilkendegivet, at prøven er afsluttet. 20. Lederen hos prøveafholder sender som anbefalet post snarest muligt efter prøveafholdelsen kopi af besvarelserne til censor sammen med bedømmelseslisten. Forsendelsen skal indeholde oplysning om antal besvarelser, prøvens art samt ugedag, dato og klokkeslæt for prøven. Stk. 2. Censor bedømmer besvarelserne, jf. kapitel 9. Stk. 3. Senest 7 hverdage efter modtagelsen returnerer censor som anbefalet post de bedømte besvarelser og den underskrevne bedømmelsesliste til lederen. Stk. 4. Prøveafholderen meddeler hurtigst muligt resultatet af bedømmelsen til prøvedeltageren. 4

5 21. Prøveafholderen udleverer de originale besvarelser til prøvedeltagere, der ønsker det, når klagefristen, jf. 45, stk. 2, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, skal opbevares hos den prøveafholdende udbyder i et år regnet fra datoen for prøveafholdelsen. Kapitel 6 Hjælpemidler mv. 22. Til prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder kan der gives tilladelse til benyttelse af hjælpemidler i henhold til 23 og 24 for i muligt omfang at ligestille disse prøvedeltagere med øvrige prøvedeltagere. Stk. 2. Lederen hos prøveafholder skal sikre, at prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder orienteres om mulighederne for at opnå tilladelse efter 23 og 24. Stk. 3. Tilladelser meddelt i henhold til 23 og 24 må ikke forringe prøvens faglige niveau eller påvirke bedømmelsen af prøvepræstationen. 23. Lederen hos prøveafholder kan efter ansøgning give prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder tilladelse til 1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler, 2) tilstedeværelse af en hjælper, som udpeges af lederen, og som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer, og 3) forlænget prøvetid. Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 vedlagt eventuel udtalelse efter 25, stk. 2, skal indgives til lederen hos prøveafholder senest 4 uger før prøvens afholdelse. 24. Undervisningsministeriet kan efter ansøgning træffe afgørelse om andre former for hjælpemidler end de i 23, stk. 1, nævnte. Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 vedlagt eventuel udtalelse i medfør af 25, stk. 2, skal indgives til lederen hos prøveafholder, som herefter indsender ansøgningen til Undervisningsministeriet. Ansøgningen, der skal være underskrevet af prøvedeltageren, skal være Undervisningsministeriet i hænde senest 3 uger før prøvens afholdelse. Hvis prøvedeltageren på grund af sin fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder ikke er i stand til at underskrive ansøgningen, skal prøvedeltagerens bekræftelse af ansøgningen angives på anden vis. 25. Tilladelse efter 23 eller 24 gives for den enkelte prøve på grundlag af en ansøgning fra prøvedeltageren herom. Stk. 2. Lider en prøvedeltager af en ikke åbenlys funktionsnedsættelse, skal ansøgningen vedlægges en udtalelse fra læge, psykolog, synskonsulent eller anden sagkyndig, der dokumenterer funktionsnedsættelsen. Stk. 3. En udtalelse efter stk. 2 skal indeholde en redegørelse for prøvedeltagerens vanskeligheder i forbindelse med aflæggelse af prøve og må ikke være mere end 2 år gammel regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen skal være henholdsvis lederen hos prøveafholder, jf. 23, stk. 2, og Undervisningsministeriet, jf. 24, stk. 2, i hænde. 26. Lederen hos prøveafholder underretter skriftligt prøvedeltageren om den afgørelse, der træffes efter 23 og 24. Stk. 2. Lederen skal i tilfælde af, at prøvedeltageren meddeles afslag på en ansøgning efter 23, oplyse prøvedeltageren om muligheden for at indgive en klage over afgørelsen, jf. 50, stk. 1. Stk. 3. Er der meddelt en prøvedeltager tilladelse efter 23 eller 24, skal lederen hos prøveafholder sikre, at tilsynsførende ved prøverne samt bedømmere er gjort bekendt hermed. 5

6 Kapitel 7 Bortvisning fra prøve mv. 27. En prøvedeltager, der gribes i uretmæssigt at skaffe sig eller yde en anden prøvedeltager hjælp til besvarelse af et prøvespørgsmål eller i at forsøge herpå eller medbringer og benytter ikke-tilladte hjælpemidler til prøven, skal af lederen hos prøveafholder straks bortvises fra prøven. 28. Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller ydet en anden prøvedeltager hjælp eller har medbragt og benyttet sig af ikke-tilladte hjælpemidler, indberetter lederen straks dette til Undervisningsministeriet. Bliver formodningen bekræftet, og har handlingen fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen af prøven, træffer Undervisningsministeriet afgørelse om, at prøvebesvarelsen bortfalder. Stk. 2. Opstår der i forbindelse med censors bedømmelse af en prøvebesvarelse formodning om, at en prøvedeltager uretmæssigt har skaffet sig eller ydet en anden prøvedeltager hjælp eller har medbragt og benyttet sig af ikke-tilladte hjælpemidler, indberetter censor straks dette til Undervisningsministeriet. Bliver formodningen bekræftet, træffer Undervisningsministeriet afgørelse om, at prøvebesvarelsen bortfalder. Stk. 3. Opstår der efter udstedelsen af prøvebevis til en prøvedeltager formodning om, at prøvedeltageren uretmæssigt har skaffet sig eller ydet en anden prøvedeltager hjælp eller har medbragt og benyttet sig af ikke-tilladte hjælpemidler, og bliver formodningen bekræftet, træffer Undervisningsministeriet afgørelse om, at prøvebeviset bortfalder. 29. Udviser en prøvedeltager forstyrrende adfærd under prøven, kan lederen hos prøveafholder bortvise prøvedeltageren fra prøven. Kapitel 8 Bedømmere 30. Ved hver prøve foretages bedømmelsen af én censor. Stk. 2. Undervisningsministeriet beskikker censorer efter indstilling fra lederen hos prøveafholder. Stk. 3. Som censor beskikkes så vidt muligt lærere, der er ansat hos prøveafholder. Undervisningsministeriet kan beskikke andre som censorer end de af prøveafholder indstillede. Stk. 4. For censor gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningsloven om inhabilitet og tavshedspligt. 31. Forud for hver prøvetermin udvælger lederen hos prøveafholder de censorer, der skal bedømme hos prøveafholder ved den pågældende prøvetermin. Censorerne udvælges blandt de af Undervisningsministeriet beskikkede censorer. 32. Får en beskikket censor forfald, kan Undervisningsministeriet pålægge lederen hos prøveafholder, hvor censoren er ansat, at udpege en ny censor. 33. Censor skal 1) påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og 2) påse, at prøvedeltagerne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstation en pålidelig bedømmelse. Stk. 2. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til Undervisningsministeriet med kopi til lederen hos prøveafholder. 34. Undervisningsministeriet fastsætter og udbetaler i henhold til Finansministeriets cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag honorar til beskikkede censorer. 6

7 Kapitel 9 Bedømmelse 35. Der foretages ved alle prøver en individuel bedømmelse af prøvedeltagerens præstation. Stk. 2. Ved prøven anvendes bedømmelsen»bestået«eller»ikke-bestået«. Stk. 3. En prøve er bestået, hvis minimum 22 af 30 spørgsmål er besvaret korrekt. Alle spørgsmål vægter lige. 36. Bedømmelsen er endelig, når den er indført på bedømmelseslisten, jf. 14, stk. 3. Herefter kan den kun ændres af Undervisningsministeriet, jf. 44, stk. 3, og 47, stk. 1. Kapitel 10 Prøveprotokol og prøvebeviser 37. Prøveafholder fører en prøveprotokol, der er udformet af Undervisningsministeriet. Stk. 2. Ved modtagelse af den af censor underskrevne bedømmelsesliste, jf. 20, stk. 3, indfører lederen hos prøveafholder i overensstemmelse med bedømmelseslisten bedømmelserne»bestået«eller»ikke-bestået«samt antal rigtigt besvarede spørgsmål i prøveprotokollen. Stk. 3. Bedømmelseslisten er prøveafholderens dokumentation for bedømmelserne, indtil disse er indført i prøveprotokollen. Prøveprotokollen kan føres elektronisk. 38. Lederen hos prøveafholder sender senest 5 hverdage efter at have modtaget bedømmelseslisten fra censor en kopi af bedømmelseslisten til Undervisningsministeriet. 39. Prøveprotokollen opbevares hos prøveafholder i 30 år. Hvis prøveprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver prøve en udskrift, der ligeledes opbevares hos prøveafholderen i 30 år. Stk. 2. Ophører prøveafholderen med at afholde prøver, træffer Undervisningsministeriet beslutning om opbevaring af prøveprotokollen hos en anden prøveafholder, eller hvis dette ikke er muligt, i ministeriet. 40. Lederen hos prøveafholder udsteder bevis for statsborgerskabsprøve, hvis prøven er bestået. Lederen kan ikke bemyndige andre til at varetage denne funktion. Stk. 2. Undervisningsministeriet udformer blanket til prøvebevis efter stk Prøvebeviset skal indeholde oplysninger om følgende: 1) Prøvedeltagerens navn og CPR-nummer. 2) Prøvetermin med angivelse af måned og år. 3) Prøveafholders navn og adresse. 4) Underskrift fra lederen af den prøveafholdende udbyder. Stk. 2. Prøvebeviset må ikke indeholde oplysninger om tilladelser meddelt efter 23 og Ved udlevering af prøvebeviset til prøvedeltageren skal lederen hos prøveafholder sikre sig, at prøvebeviset udleveres til den person, som prøvebeviset er udstedt til. Stk. 2. Prøvedeltageren skal forud for udlevering af prøvebeviset forevise gyldig legitimation med foto, jf. 8, stk Stk. 3. Lederen hos prøveafholder kan i særlige tilfælde, hvor prøvedeltageren er forhindret i at afhente prøvebeviset selv, beslutte, at prøvebeviset i stedet fremsendes som anbefalet post til prøvedeltageren. 43. Der må kun udstedes ét originalbevis for hver aflagt prøve, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Lederen hos prøveafholder kan efter anmodning herom udlevere en kopi af prøvebeviset, hvis det originale bevis er bortkommet. Lederen skal attestere kopiens rigtighed. Stk. 3. Lederen hos prøveafholder kan udstede et nyt originalbevis, hvis det oprindeligt udstedte originalbevis inddrages og tilintetgøres. 7

8 Kapitel 11 Mangler i forbindelse med prøveafholdelsen mv. 44. Bliver lederen hos prøveafholder under eller efter prøvens afholdelse opmærksom på mangler i forbindelse med prøveafholdelsen, indberetter lederen straks dette til Undervisningsministeriet. Lederen skal skriftligt orientere de prøvedeltagere, som har deltaget i prøven, herom. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan beslutte, at prøvebevis for den eller de pågældende prøvedeltagere tilbageholdes, indtil sagen er afgjort. Stk. 3. Ved mangler af betydning for bedømmelsen af prøven tilbyder Undervisningsministeriet ombedømmelse eller omprøve, jf. 48. Hvis prøven lider af samme mangel for flere prøvedeltagere, skal ombedømmelse foretages for og omprøve tilbydes alle de berørte prøvedeltagere. Kapitel 12 Klager over bedømmelsen mv. 45. Klage over forhold i forbindelse med prøver kan af prøvedeltageren indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, kan vedrøre prøvegrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen af prøven. Stk. 2. Klagen indgives senest 4 uger efter, at bedømmelsen af prøven har fundet sted. Stk. 3. Prøvedeltageren kan anmode om at få udleveret en kopi af sin skriftlige besvarelse uden betaling. Stk. 4. Klage i medfør af stk. 1 indgives individuelt. 46. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om, hvorvidt klagen skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. Fremmes klagen, forelægger Undervisningsministeriet klagen for lederen hos prøveafholder samt censor, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse. Stk. 2. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde bestemme, at den i stk. 1 nævnte frist for afgivelse af udtalelse forlænges. Stk. 3. Undervisningsministeriet forelægger de indhentede udtalelser for klageren, der skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist på 1 uge. 47. Undervisningsministeriet kan træffe afgørelse om 1) tilbud om ombedømmelse, 2) tilbud om omprøve, eller 3) at klageren ikke får medhold. Stk. 2. Afgørelse om tilbud om ombedømmelse efter stk. 1, nr. 1, forudsætter, 1) at der ved prøvens afholdelse eller bedømmelsen er forekommet væsentlige mangler, eller 2) at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen. 48. Det er alene klageren, der kan acceptere et tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal ske senest 2 uger efter Undervisningsministeriets meddelelse af tilbuddet til klageren. Stk. 2. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt, jf. stk. 3. Stk. 3. Ved tilbud om omprøve efter 47, stk. 1, nr. 2, skal klageren orienteres om, at omprøve tidligst kan finde sted ved næstkommende prøvetermin. Klageren skal ikke betale et gebyr for deltagelse i omprøve. 49. Ved ombedømmelse efter 47, stk. 1, nr. 1, kan Undervisningsministeriet bestemme, at ministeriet selv bedømmer prøvebesvarelsen, eller at der udpeges en ny beskikket censor, som foretager bedømmelsen. 8

9 Kapitel 13 Klage over afgørelser truffet af lederen hos prøveafholder 50. Lederens afgørelser over retlige spørgsmål i forbindelse med prøveaflæggelse, herunder afgørelser om adgang til og tilmelding til prøve, jf. 8, stk. 1, afgørelser om udelukkelse fra prøve, jf. 15, stk. 4, afgørelser om hjælpemidler mv., jf. 23, og afgørelser om bortvisning fra prøven, jf. 27 og 29, skal følge forvaltningslovens regler. Stk. 2. Klage over en afgørelse som nævnt i stk. 1 kan af prøvedeltageren inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Undervisningsministeriet. Stk. 3. Klagen indgives skriftligt til lederen hos prøveafholder, der videresender klagen til Undervisningsministeriet med sin udtalelse i sagen. Før sagen videresendes til ministeriet, skal lederen give klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på 1 uge. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Undervisningsministeriet. Kapitel 14 Andre bestemmelser 51. Undervisningsministeriet fører tilsyn med afholdelse af prøver efter denne bekendtgørelse og kan kræve alle nødvendige oplysninger fra prøveafholderen i forbindelse med tilsynet. Stk. 2. Tilsynsbesøg efter stk. 1 aflægges uanmeldt. 52. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kapitel 15 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. april 2014, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Den i 8, stk. 1, nævnte frist for tilmelding til statsborgerskabsprøven gælder først i forbindelse med prøveterminen december Ved prøveterminen juni 2014 gælder en særlig tilmeldingsfrist på senest 4 uger før prøveafholdelse. Stk. 3. Bekendtgørelse nr af 17. september 2010 om indfødsretsprøven ophæves. Justitsministeriet, den 8. april 2014 KAREN HÆKKERUP / Kim Lunding 9

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven BEK nr 283 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2109 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven BEK nr 334 af 13/04/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 11/29816-10

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration September 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man ud over at opfylde kravet om bestået indfødsretsprøve

Læs mere

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008

Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Information til prøvedeltagere om indfødsretsprøven 2007/2008 Særlig vigtig information i forbindelse med indfødsretsprøven Hvis man ansøger om dansk indfødsret, skal man udover kravet om bestået indfødsretsprøve,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 781 af 29/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, j.nr.

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk

Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk Vigtig information vedr. de afsluttende prøver i dansk Du bedes læse følgende vedlagte dokumenter nøje: 1 2 3 4 Hjælpemidler / dispensation Husk legitimation! Prøveregler v. de skriftlige prøver Klagemulighed

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge Udkast 7. februar 2018 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4 og 5, 14, stk. 3, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen BEK nr 858 af 03/07/2014 Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00010 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Beskrivelse af eksaminator og censors opgaver ved eksamensklager Februar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet BEK nr 185 af 27/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1801599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2016/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve?

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Vejledning til studerende, som ønsker at klage over eksamen eller prøve. Januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

PRØVEREGLEMENT

PRØVEREGLEMENT PRØVEREGLEMENT 2017-2018 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN... 2 MØDETIDSPUNKTER... 2 PRØVENS START... 2 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT... 2 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne Legitimation ved indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde... 2 Skriftlig eksamen... 2 Mundtlig eksamen... 3 Mobiltelefoner...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement for Skive College

Eksamens- og prøvereglement for Skive College Eksamens- og prøvereglement for Skive College I det efterfølgende vil alle eksamener og prøver blive benævnt som prøve. For at blive indstillet til prøven skal du have været studieaktiv i henhold til vores

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon:

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere