Stem om din nye overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stem om din nye overenskomst"

Transkript

1 OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst RENGØRING OG KANTINE F PSHR forhandler din overenskomst

2 Kære medlem Du sidder nu med de resultater i hånden, som PSHR-gruppen har fået forhandlet igennem de seneste måneder på det private arbejdsmarked ved 2017 overenskomstforhandlingerne. Det er blevet til 3-årige aftaler. Det vil sige, at de rækker frem til marts 2020, hvor vi igen skal forny overenskomsterne. Folderen her er til dig, der er ansat som: Rengørings- og serviceassistent i den private rengøringsbranche Kok, opvasker, kantineassistent, cater, smørrebrødsjomfru i en privat kantine. Der har været nedsat forhandlingsudvalg på rengøringsområdet og på kantineområdet. I udvalgene sidder tillidsvalgte fra arbejdspladserne så vi sikrer os, at viden og erfaring med arbejde i rengøringen og kantinerne kommer med helt ind til forhandlingsbordet. Foruden tillidsvalgte sidder der også 3F-afdelingsrepræsentanter og folk fra hovedforbundet i forhandlingsudvalgene. Vi opfordrer dig og dine kollegaer til at stemme om resultatet, så I dermed gør brug af jeres demokratiske ret, og så vi kan se, at demokratiet i Den Danske Model virker. Vi anbefaler, at du stemmer ja til forhand lings resul tatet. Venlig hilsen Tina Møller Madsen Gruppeformand 3F Privat Service, Hotel og Restauration

3 Serviceoverenskomsten Serviceoverenskomsten dækker det private rengøringsområde, og er en normallønsoverenskomst. Det betyder, at din lønudvikling ligger fast de næste 3 år. På de følgende sider kan du se de vigtigste resultater i overenskomstfornyelsen mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og arbejdsgiverorganisationen DI. Løn Grundtimeløn, normaltimelønnen og præstationslønnen ses i nedenstående skema. Grundtimelønnen stiger med 1,92 kr. i timen hvert af de 3 år. Normaltimelønnen og præstationslønnen stiger 2,50 kr. i timen pr. år - i alt 7,50 kr. i timen over 3 år. Gammel sats 15. marts marts marts 19 Grundtimeløn 104,66 kr. 106,58 kr. 108,50 kr. 110,42kr. Normaltimeløn 122,48 kr. 124,98 kr. 127,48 kr. 129,98 kr. Præstationsløn 136,06 kr. 138,56 kr. 141,06 kr. 143,56 kr. Tillæg Aften- og nattillæggene stiger med 1,6 % i hver af de 3 år. Satserne ses i nedenstående skema. Gammel sats 15. marts marts marts 19 Aftentillæg Kl ,28 kr. 14,51 kr. 14,74 kr. 14,98 kr. Nattillæg Kl ,59 kr. 18,89 kr. 19,19 kr. 19,50 kr. Særbestemmelser Serviceoverenskomsten indeholder særbestemmelser om skadeservice, levnedsmiddelindustrien og togservice. Særbestemmelserne har en række tillæg, som ved disse overenskomstforhandlinger er blevet reguleret samtidig med ovenstående reguleringer. Hovedparten af tillæggene bliver reguleret med 1,6 % i 2017, 1,6 % i 2018 og 1,6 % i Elever Elevsatserne hæves med 1,7 % hvert af de 3 år i perioden. Det giver følgende satser. Gammel sats 15. marts marts marts 19 Første år 70,64 kr. 71,84 kr. 73,06 kr. 74,30 kr. Andet år 78,76 kr. 80,10 kr. 81,46 kr. 82,85 kr. Samtidig er der sikret pension til elever over 20 år, der tager uddannelse til rengøringstekniker og serviceassistent. Fritvalgsordning Fritvalgsordningen stiger til 4 % over de kommende 3 år. Pr. 15. marts 2017 udgør den 2,7 %, pr. 15. marts ,4 %, og pr. 15. marts 2019 udgør den i alt 4 % af den ferieberettigede løn. Fritvalgsordningen er en særlig opsparing, som kan anvendes til at finansiere seniorfridage, børneomsorgsdage eller kan udbetales 2 gange om året samt ved fratræden. Brancheanciennitet Som helt nyt og banebrydende har vi forhandlet brancheanciennitet ind i overenskomsten. Du får din brancheanciennitet med dig, hvis du ansættes hos en ny arbejdsgiver mindre end 3 år efter den tidligere ansættelse. Det fulde brancheanciennitetstillæg er sammensat af og erstatter det gamle anciennitetstillæg på 4,65 kr. + servicetillægget på 3,65 kr. - i alt 8,30 kr. Nuværende medarbejdere der har opnået det gamle anciennitetstillæg, bevarer sin nuværende løn, som svarer til præstationslønnen og brancheanciennitetstillægget. Nyansatte medarbejdere kan ansættes efter 2 forskellige modeller. I model 1 kan ansættes medarbejdere uden erfaring eller uddannelse i rengøringsbranchen. Her får den nyansatte til gengæld ret og pligt til 12 dages uddannelse med fuld løn inden for de første 18 måneder af ansættelsen. 4 5

4 Den nyansatte i model 1 får normalløn de første 6 måneder = 124,98 kr. Efter 6 mdr.: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 2,77 kr. = 141,33 kr. Efter 12 mdr.: Præstationsløn + brancheanciennitetstillægget på 5,54 kr. = 144,10 kr. Efter 18 mdr.: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr. = 146,86 kr. I model 2 kan ansættes medarbejdere uden ret og pligt til uddannelse, som i model 1. Den nyansatte i model 2 får præstationsløn de første 6 måneder = 138,56 kr. Efter 6 mdr.: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 2,77 kr. = 141,33 kr. Efter 12 mdr.: Præstationsløn + brancheanciennitetstillægget på 5,54 kr. = 144,10 kr. Efter 18 mdr.: Præstationsløn + brancheanciennitetstillæg på 8,30 kr. = 146,86 kr. Arbejdsgiverne får dermed mulighed for at differentiere begyndelseslønnen for nyansatte. Seniorordning Seniorer kan fremover afholde op til 32 seniordage pr. kalenderår betalt af fritvalgsordningen eller konvertering af egne pensionsmidler. Børnepakken Ved børns sygdom har du ret til at frihed med fuld løn både den dag, du bliver kaldt hjem til et sygt barn og hele dagen efter. Du får fuld løn under forældreorlov i indtil 13 uger. Hvis du indlægges på hospitalet sammen med dit syge barn under 14 år, har du hidtil fået frihed hertil med fuld løn. Nu også når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Dog max. 1 uge pr. barn pr. år. Hvis du har ret til at holde barns første sygedag, får du nu også ret til 2 børneomsorgsdage pr. år, uanset hvor mange børn du har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men du kan få udbetalt et beløb fra din fritvalgsordning. Tillidsrepræsentanter - forsøgsordning i denne OK-periode Tillidsrepræsentanten kan på vegne af organiserede medarbejdere indgå aftaler med ledelsen, og kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra organiserede medarbejdere. Den lokale 3F-afdeling kan komme på virksomheden og drøfte lokale forhold med ledelsen. Fællestillidsrepræsentant kan vælges, hvis der er 3 tillidsrepræsentanter. Vederlag - forsøgsordning i denne OK-periode Der indføres et årligt vederlag til tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på: Op til 49 personer kr personer kr. 100 personer og derover kr. Vederlag kan kun udbetales, hvis tillidsrepræsentanten har gennemført grunduddannelsen. Faglig opdatering Afgående tillidsrepræsentanter med mindst 3 års TR-anciennitet har ret til en drøftelse med virksomheden for at afklare, om der er behov for en faglig opdatering. Hvis parterne ikke er enige, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende hverv har man ret til 6 uger. Der er fuld løn under den faglige opdatering. Lokalaftale og lokalløn - forsøgsordning i denne OK-periode Tillidsrepræsentanten kan indgå aftaler om lokalløn for alle medarbejdere, grupper af medarbejdere eller enkelte medarbejdere, og lokallønnen kan udgøre op til: Pr. 1. marts 2018: 0,50 kr. pr time Pr. 1. marts 2019: 1,00 kr. pr. time Indføres lokalløn reduceres normaltime- og præstationstimelønnen tilsvarende. Det giver mulighed for at indgå aftaler til 3F-medarbejdere. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan den lokale 3F-afdeling indgå en lokalaftale. 6 7

5 Uddannelse Forbedringer på uddannelsesområdet herunder: Udarbejdelse af skabelon til skriftlig uddannelsesplan til virksomhederne og vejledende materiale Enighed om at en styrket uddannelsesindsats vil højne kvalifikationsniveauet i rengøringsbranchen Etablering af en opsøgende uddannelseskonsulent-tjeneste Brug af afløsere ved fastansattes deltagelse i kurser Hvis du afløser for en fastansat medarbejder, der er på kursus, skal din afløsningsopgave svare til den fastansattes timetal på den pågældende plads. Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed Anciennitet i mindst 3 måneder optjent i et vikarbureau kan overføres fra bureauet til brugervirksomheden. Sygdom og afspadsering Hvis du bliver syg den/de dag(e), hvor du skal afspadsere, så kan du ikke afspadsere den/de dag(e), hvis du har meldt din sygdom inden normal arbejdstids begyndelse. Det gælder også de efterfølgende afspadserings- og sygedage. Servicebranchens Samarbejdsfond Det bidrag arbejdsgiveren indbetaler til fonden hæves med 5 øre pr. time pr. 15. marts 2017 og pr. 15. marts Kantineoverenskomsten Kantineområdet er et normallønsområde, og det betyder som udgangspunkt, at din lønudvikling er bestemt for de næste 3 år. Men husk, at der fortsat er mulighed for at forhandle personligt tillæg. På de følgende sider vises de vigtigste elementer i overenskomstfornyelsen mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og DI. Løn Lønnen ses i nedenstående skema. Lønnen stiger 2,50 kr. i timen pr. år - i alt 7,50 kr. i timen over 3 år. Gammel sats 15. marts marts marts 19 Tillært løn 137,76 kr. 140,26 kr. 142,76 kr. 145,26 kr. Faglært løn 147,47 kr. 150,16 kr. 152,85 kr. 155,53 kr. Tillæg Satserne ændres og forhøjes som i nedenstående skema. 15. marts marts marts 19 Hverdage kl ,93 kr. 13,14 kr. 13,35 kr. Lørdage kl ,93 kr. 13,14 kr. 13,35 kr. Søndage kl ,48 kr. 42,14 kr. 42,82 kr. Nat kl ,03 kr. 44,03 kr. 43,03 kr. Udvalg om arbejdstakt Der nedsættes et udvalg, som skal udfærdige alternative forslag til det nuværende lønsystem, som er baseret på arbejdstakt. Udvalget skal præsentere sit forslag med udgangen af marts

6 Den særlige opsparing bliver til en Fritvalgskonto Fritvalgskontoen stiger til 4 % over de kommende 3 år. Pr. 15. marts 2017 udgør den 2,7 %, pr. 15. marts ,4 %, og pr. 15. marts 2019 udgør den i alt 4 % af den ferieberettigede løn. Fritvalgskontoen er en særlig opsparing, som medarbejderen kan vælge at anvende til at finansiere seniorfridage, børneomsorgsdage, indbetaling til arbejdsmarkedspension eller kan udbetales 2 gange om året samt ved fratræden. Seniorordning Seniorer kan fremover afholde op til 32 seniordage pr. kalenderår betalt af fritvalgskontoen eller konvertering af pensionsmidler/egne midler. Børnepakken Ved børns sygdom har du ret til at frihed med fuld løn både den dag, du bliver kaldt hjem til et sygt barn og hele dagen efter. Du får fuld løn under forældreorlov i indtil 13 uger. Hvis du indlægges på hospitalet sammen med dit syge barn under 14 år, har du hidtil fået frihed hertil med fuld løn. Nu også når indlæggelsen efter lægens anvisning sker helt eller delvist i hjemmet. Hvis du har ret til at holde barns første sygedag, får du nu også ret til 2 børneomsorgsdage pr. år, uanset hvor mange børn du har. Børneomsorgsdagene afholdes uden løn, men du kan få udbetalt et beløb svarende hertil fra din fritvalgskonto. Tillidsrepræsentanter - forsøgsordning i denne OK-periode Er en tillidsrepræsentant fraværende pga. sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lignende, kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. Fællestillidsrepræsentant kan vælges i virksomheder med 3 eller flere valgte tillidsrepræsentanter. Lokalaftale og lokalløn - forsøgsordning om i denne OK-periode Tillidsrepræsentanten kan indgå aftaler om lokalløn for alle medarbejdere, grupper af medarbejdere eller enkelte medarbejdere, og lokallønnen kan udgøre op til: Pr. 1. marts 2018: 0,50 kr. pr time Tillidsrepræsentanten forelægger forslag, henstillinger og klager fra organise- Pr. 1. marts 2019: 1,00 kr. pr. time Indføres lokalløn reduceres normaltimelønnen tilsvarende rede medarbejdere for ledelsen. Opnås ikke enighed kan tillidsrepræsentanten anmode sin organisation - 3F - om at tage sig af sagen. Tillidsrepræsentantens funktion i arbejdstiden bliver præciseret. Bl.a. skal tillidsrepræsentanten have den nødvendige tid, for at varetage sit hverv. Den nødvendige tid betyder at tillidsrepræsentanten bl.a. skal have frihed til deltagelse i møder, der er en følge af: Reglerne for behandling af faglig strid Hovedaftalen Arbejdsretten Den lokale 3F-afdeling kan komme på virksomheden og drøfte lokale forhold med ledelsen. Vederlag - forsøgsordning om i denne OK-periode Der indføres et årligt vederlag til tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på: Op til 49 personer kr personer kr. 100 personer og derover kr. Vederlag kan kun udbetales, hvis tillidsrepræsentanten har gennemført grunduddannelsen, som pt. er af 4 ugers varighed. Faglig opdatering - forsøgsordning om i denne OK-periode Afgående tillidsrepræsentanter med mindst 3 års TR-anciennitet, har ret til en drøftelse med virksomheden, for at afklare, om der er behov for en faglig opdatering. Hvis parterne ikke er enige, har medarbejderen ret til 3 ugers faglig opdatering. Efter 6 års sammenhængende hverv har man ret til 6 uger. Der er fuld løn under den faglige opdatering.

7 Det giver mulighed for at indgå aftaler til 3F-medarbejdere. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan den lokale 3F-afdeling indgå en lokalaftale. Overførsel af anciennitet fra vikarbureau til brugervirksomhed Anciennitet i mindst 3 måneder optjent i et vikarbureau kan overføres fra bureauet til brugervirksomhed. Afklaring af anvendelse af vikararbejde Tillidsrepræsentanten på brugervirksomheden kan anmode om oplysninger, om der er tale om vikararbejde udført at udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde, som naturligt kunne udføres af brugervirksomhedens ansatte medarbejdere. Såfremt der ikke er afklaring af, om der er tale om vikararbejde, kan 3F Privat Service, Hotel og Restauration begære afklarende møde med DI, hvor en række oplysninger skal fremlægges. Er der ikke valgt tillidsrepræsentant på brugervirksomheden, kan 3F Privat Service, Hotel og Restauration også begære afklarende møde med DI, hvor en række oplysninger skal fremlægges. Oplysninger om brug af underleverandører På anmodning fra tillidsrepræsentanten eller 3F Privat Service, Hotel og Restauration skal virksomheden oplyse, hvilke leverandører, der udfører opgaver for virksomheden inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde. Vagtplaner teksten er tydeliggjort Vagtplanen kan ændres med 2 ugers varsel, dog med en uges varsel i enkeltstående tilfælde som f.eks. ved sygdom og vejrlig. Afspadsering af systematisk overarbejde I virksomheder med varierende produktionsbehov, og hvor der ikke lokalt med tillidsrepræsentanten eller lokalafdelingen kan indgås lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid, kan virksomheden iværksætte opsparing af systematisk overarbejde til senere afspadsering. Der kan maksimalt være tale om 1 time dagligt og maksimalt 5 timer pr. uge. De opsparede timer tillægges 50% for den første overarbejdstime pr. dag og afspadseres med 1½ time pr. disse overarbejdstimer. Varsel om afspadsering skal gives med 6x24 timer. Ordningen praktiseres og fortolkes efter retningslinjer mellem Dansk Industri og CO Industri. Kantineoverenskomstens Samarbejdsfond Pr. 15. marts 2017 indbetaler arbejdsgiver 20 øre pr. time og pr. 15. marts øre pr. time til Kantineoverenskomstens Samarbejdsfond. Det kan i Kantineoverenskomstens Samarbejdsfond aftales, at fonden fremover betaler differencen mellem lønnen til tillidsrepræsentanten og lønnen til de vikarer, der kaldes ind under tillidsrepræsentantens fravær fx. kurser. Sygdom og afspadsering Hvis du bliver syg den/de dag(e), hvor der er aftalt afspadsering, kan du ikke afspadsere den/de dag(e), såfremt du har meldt din sygdom inden normal arbejdstids begyndelse. Det gælder også efterfølgende afspadserings- og sygedage. Arbejdstid Den daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 12 timer pr. dag inkl. eventuelle afbrydelser, og regnes fra arbejdstidens begyndelse

8 Øvrige Mæglingsforslag For områder, hvor der ikke har kunnet opnås enighed om at forny overenskomsten, er der blevet udarbejdet et mæglingsforslag. Mæglingsforslaget kan du se på eller i din 3F lokale afdeling. Ingen overenskomst Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, betyder det, at der ikke er noget overenskomstforlig, som du kan stemme om. Men du skal alligevel have mulighed for at stemme, da overenskomstresultaterne kan få afsmittende virkning på arbejdspladser uden overenskomst. Derfor sender vi denne folder og en stemmeseddel til dig. Indholdet i folderen eller i mæglingsforslaget kan være dit udgangspunkt, når du selv skal forhandle dine løn- og arbejdsvilkår. Øvrige områder Arbejder du som handicaphjælper eller andet, hvor der er overenskomst, er du velkommen til at henvende dig i din lokale afdeling, hvor du kan få mere information. Du kan også kontakte din afdeling, hvis dit ansættelsesforhold er ændret i forhold til det, som vi har registreret, eller hvis du vil vide mere, eller du har spørgsmål. Du finder din lokale 3F afdeling på 14

9 F PSHR forhandler din overenskomst UDGIVET AF 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION MARTS 2017 Varenummer: 10011

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG FALCK/RESPONCE Stem om din nye overenskomst REDDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017 INFORMATIONSMØDE Fornyelse af en 2017 Program Overenskomstfornyelse in short EOK 2017-2020 Betalingselementer Sociale elementer Seniorordning Aftalt uddannelse Fleksibilitet Tillidsrepræsentanter Sygeløn

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Urafstemning om overenskomsterne

Urafstemning om overenskomsterne FORBUND Urafstemning om overenskomsterne 2017-2020 Brug din stemmeret! Oplysningspjece, som er tilgængelig for alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer af FOA. Brug din stemme! Indhold Kære privatansatte

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2019

Oversigt pr. 1. marts 2019 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK

Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK Stem om din nye overenskomst BYGGE- & ANLÆGSOVERENSKOMSTEN MELLEM 3F OG DANSK HÅNDVÆRK 2018-2021 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Overordnede overenskomstresultater Det er

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk

U N. Information om emballageoverenskomsten 2007. www.3f.dk FAGLIGT FÆLLES FORBUND I U ND EM BA STRIGRUPP LLAG EARBE EN JD N ER E Information om emballageoverenskomsten 2007 www.3f.dk EMBALLAGEOVERENSKOMSTEN Emballageforliget 2007 en 3-årig aftale 1. marts 2007

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE mellem OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 vedr. Overenskst for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksheder mellem Coop Danmark A/S og 3F Fælles Fagligt Forbund, Transportgruppen Der er mellem

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

En enig bestyrelse indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen.

En enig bestyrelse indstiller forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 28 marts 2017. Indkomne forslag til generalforsamlingen d. 4 april 2017: Bestyrelses forslag til vedtægtsændringer. Forslag medsendt. En enig bestyrelse indstiller forslaget

Læs mere

Oversigt pr. 1. marts 2014

Oversigt pr. 1. marts 2014 Område Industri Transport Lager Bygge- og anlæg Grønne område Service (toneangivende overenskomst) (Industriens Overenskomst, DI Overenskomst I og CO-Industri) (Transportoverensk omsten, DTL-A og 3F) (Lageroverenskoms

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.)

Protokollat 1 om Fortsat betaling efter det fyldte 67. år. (Industriens Funktionæroverenskomst 8 stk. 1.) Den 7. marts 2017 OK17: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag Vi vil her gennemgå den betydning, som industriforliget har for TDC-ansatte på det såkaldte tilpassede

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis?

Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? Konfliktguide - hvad betyder det i praksis? I dette notat finder du svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt. Hvis du har spørgsmål så kontakt GKF, din FTR eller

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts

OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL. Medlemsmøder marts OVERENSKOMSTFORLIGET 2017 mellem DI og FAOD, JA, KF, TL Medlemsmøder 21. 23. marts NYE LØNBÅND Arkitekter/designere Bygningskonstruktører 1. marts 2017 udgør den garanterede minimalløn: Arkitekt/designer

Læs mere

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 Kære TR. Vi skal snart i gang med at forhandle nye overenskomster. Der er mange vigtige ting på dagsordenen: Hvor store lønstigninger skal vi

Læs mere

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning... 1 1. Baggrund... 1 2. Hvem er omfattet af

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Indholdsfortegnelse 1. Fagforeningernes Fælles Overenskomst FFO - hvorfor en fælles overenskomst? 2. Overenskomstens

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL)

VILLA MU$ICA MUSIK OG TEATER. Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Om SOCIAL PÆDACOCERNE MU$ICA VILLA OK-2015 Og Overenskomst mellem De Musiske Helhedsskoler Socialpædagogernes Landsforbund (SL) MUSIK OG TEATER SUWfFOH Løn- og ansættelsesvilkår for personalet 1. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultatet

Gennemgang af aftaleresultatet Gennemgang af aftaleresultatet 2018-2021 Kære medlem. Du skal nu til at stemme om resultatet af aftaleforhandlingerne. I det følgende gennemgås de enkelte elementer i resultatet. Du er meget velkommen

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI.

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. 1 Gælder ikke for tjenestemænd De bliver på den Statslige aftale. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der ikke noget

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Kommuner Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 5 Kommuner Indhold Indledning 6 Rammen

Læs mere

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009

Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Overenskomstændringer på JA s område pr 1. marts 2009 og senere i 2009 Nedenfor er oplistet de ændringer der sker i 2009 i JA s overenskomster samt øvrige relevante overenskomster. Personale beskæftiget

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

VÆR PÅ VAGT. tjek alt omkring din arbejdsplan

VÆR PÅ VAGT. tjek alt omkring din arbejdsplan VÆR PÅ VAGT tjek alt omkring din arbejdsplan 1 KØBENHAVN 2019 Vær på vagt tjek alt omkring din arbejdsplan VÆR PÅ VAGT tjek alt omkring din arbejdsplan Der er meget, du skal forholde dig til, når du er

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere