Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10"

Transkript

1 Beretning nr. 3 Folketinget Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 10. september 2010 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret tilsynets virksomhed 2. Indledning 3. Konkrete sager 4. Spørgsmål til ministre 4.1. Rekruttering af patientrådgivere 4.2. COP15-topmøde og administrativt frihedsberøvede 4.3. Magtanvendelse over for tvangsanbragte børn og unge 5. Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn 6. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, Sikringsafdelingen 6.2. Psykiatrisk Center Sct. Hans 6.3. Aalborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling 6.4. Aalborg Kommune, Familie- og Socialudvalget 6.5. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 7. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 8. Møder 8.1. Folketingets Ombudsmand 8.2. Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark 8.3. Dansk Psykiatrisk Selskab 9. Information om tilsynets arbejde tilsynets virksomhed Det retlige grundlag 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd:»stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. Opgaver Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lov- og beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet. Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgs- AX012587

2 2 mål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynet besøger som nævnt bl.a. psykiatriske afdelinger. Besøgene, der kan være enten anmeldte eller uanmeldte, er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med foreninger m.v. Foreningerne kan bl.a. være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de ældres, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer m.v., som angår emner inden for tilsynets sagsområder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne og konferencerne bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre og andre. Udtalelser 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede. F.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af besøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. Sammenfatning 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen i vid forstand af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres på såvel det konkrete som på det generelle plan. 2. Indledning Tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt 8 møder. Tilsynets drøftelser har, som sidste år, været præget af drøftelser omkring brugen af tvang. Desuden har tilsynet haft fokus på børne- og ungepsykiatrien. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på 4 psykiatriske afdelinger og haft 1 møde med en kommune om tilsyn på børne- og ungeområdet. Tilsynets medlemmer har endvidere haft lejlighed til at deltage i konferencer m.v. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med besøgene, møderne og konferencerne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til bl.a. indenrigs- og sundhedsministeren, socialministeren og justitsministeren og forskellige regioner og kommuner. 3. Konkrete sager Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrørte spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager har tilsynet fundet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klageeller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet har behandlet disse sager fortroligt.

3 3 4. Spørgsmål til ministre 4.1. Rekruttering af patientrådgivere 71-tilsynet har spurgt indenrigs- og sundhedsministeren om, hvordan ministeren vil sikre den fornødne rekruttering af nye patientrådgivere og uddannelsen af disse. Ministeren inviterede 71-tilsynet til et møde om problemstillingen og afholdt efterfølgende et møde med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark og statsforvaltningerne, hvor emnet blev drøftet. Ministeren har efterfølgende skrevet til tilsynet og konkluderet, at der ikke er problemer med at rekruttere patientrådgivere, at der ikke aktuelt er problemer med en skæv aldersfordeling, at patientrådgivere med anden etnisk baggrund dog er underrepræsenterede, og at der ikke er noget særligt behov for at indføre krav om, at patientrådgivere skal gennemgå en særlig uddannelse. Se 71-tilsynet alm. del bilag COP15-topmøde og administrativt frihedsberøvede I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009 foretog politiet en lang række tilbageholdelser af demonstranter i det såkaldte klimafængsel. I den forbindelse stillede 71-tilsynet nogle spørgsmål til justitsministeren, om disse tilbageholdelser var inden for eller uden for 71- tilsynets kompetence, og om de tilbageholdte i givet fald var gjort bekendt med muligheden for at rette henvendelse til 71-tilsynet. Justitsministeren oplyste bl.a.:»de administrative frihedsberøvelser af en række personer, som politiet i henhold til politiloven foretog i forbindelse med demonstrationer under COP15-topmødet i december 2009, er omfattet af grundlovens 71, stk. 6, og derved også 71-tilsynets kompetence. Derimod er de administrative frihedsberøvelser, som politiet i henhold til udlændingeloven måtte have foretaget i forbindelse med det nævnte topmøde, ikke omfattet af 71-tilsynets kompetence.«endvidere oplyste ministeren:»københavns Politi har endvidere oplyst, at politiet ikke ved de omhandlede tilbageholdelser har givet de pågældende vejledning om muligheden for at rette henvendelse til Folketingets 71-tilsyn. I den forbindelse skal Justitsministeriet bemærke, at det ikke følger af grundlovens 71, stk. 7, eller lovgivningen i øvrigt, at politiet, når de foretager administrativ frihedsberøvelse efter politiloven, skal vejlede den frihedsberøvede person om muligheden for at rette henvendelse til Folketingets 71- tilsyn.«efterfølgende modtog 71-tilsynet en henvendelse fra Advokaterne Foldschack & Forchhammer, som fandt, at frihedsberøvelserne var tvivlsomme i forhold til politilovens bestemmelser, den europæiske menneskerettighedskonvention og grundlovens 71 og 79. På den baggrund stillede tilsynet yderligere spørgsmål til justitsministeren. Ministeren henviste i sit svar til en redegørelse fra Rigspolitiet om den politimæssige indsats under COP15-topmødet og tilføjede, at ministeren af principielle grunde ikke ville udtale sig nærmere, da en betydelig del af de frihedsberøvede personer har anmodet om at få grundlaget for frihedsberøvelserne prøvet ved domstolene. Se 71-tilsynet alm. del svar på spørgsmål Magtanvendelse over for tvangsanbragte børn og unge 71-tilsynet har spurgt socialministeren om to problemstillinger, dels om, hvilken rådgivning kommunerne får for at kunne håndtere situationer, hvor magtanvendelse over for børn og unge har karakter af omsorg, dels om hjemmelen til magtanvendelse over for unge mellem 18 og 23 år og problemstillinger forbundet med anvendelsen i praksis. Ministeren har anført følgende i sit svar:»med hensyn til det første spørgsmål kan jeg oplyse, at ministeriet er i gang med at udarbejde en vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Vejledningen vil også berøre dilemmaet mellem magtanvendelse og omsorg. Vejledningen udarbejdes i to tempi, således at første del af vejledningen primært vedrører udsatte børn og unge, mens anden del vil have fokus på børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Første del forventes færdig i

4 4 sommeren 2010, mens anden del vil være færdig i starten af Med hensyn til spørgsmålet om, hvilke magtanvendelsesregler der gælder for unge i efterværn, kan det oplyses, at efterværn som det også fremgår af spørgsmålet alene kan benyttes over for unge, der er mellem 18 og 23 år, jf. servicelovens kapitel 12. Unge over 18 år er myndige og har dermed ret til at bestemme over deres eget liv. Samtidig kan anbringelse af unge i efterværn i døgninstitutioner og opholdssteder kun ske med samtykke fra den pågældende, jf. servicelovens 76. Den unge kan til enhver tid tilbagetrække dette samtykke og flytte fra anbringelsesstedet. Dette indebærer også, at reglerne om magtanvendelse over for børn og unge, jf. 123 i serviceloven og bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, ikke finder anvendelse for unge, der er anbragt i efterværn. Reglerne om magtanvendelse over for voksne omfatter alene personer over 18 år med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, jf. servicelovens 124, stk. 2, 1. pkt. Der må derfor ikke anvendes magt over for denne gruppe af unge ud over lovlig nødværge og nødret i straffelovens 13 og 14.«Se 71-tilsynet alm. del bilag Registrering af tvang med forældresamtykke 71-tilsynet har spurgt indenrigs- og sundhedsministeren om, hvilke initiativer ministeren eventuelt påtænker i forhold til registrering af magtanvendelse over for børn og unge mod deres vilje, men med forældrenes samtykke, som ikke registreres i dag. Ministeren har svaret, at følgende initiativer snarest muligt vil blive iværksat:»sundhedsstyrelsen gør det muligt fra og med 1. januar 2011 at registrere i tvangsprotokollen, når der foretages psykiatrisk behandling af børn under 15 år, mod deres vilje men med forældresamtykke. Sundhedsstyrelsen udsender en vejledning på området, som beskriver gældende regler og principper for behandling af børn og unge på psykiatriske afdelinger.«se 71-tilsynet alm. del bilag Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn Det følger af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 39, stk. 1, at de lokale psykiatriske patientklagenævn hvert år skal offentliggøre en beretning om deres virksomhed. Det følger samtidig af forarbejderne til loven, at det forudsættes, at bl.a. 71-tilsynet bliver gjort bekendt med årsberetningerne. 71-tilsynet har drøftet årsrapporterne og efterfølgende skrevet til statsforvaltningerne og stillet opfølgende spørgsmål om bl.a. følgende emner: Nedbringelse af antal klager, høj omgørelsesprocent på klagesager og behov for dokumentation i forhold til tvangsbehandling. 6. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, Sikringsafdelingen Den 30. november 2009 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrihospitalet Nykøbing Sjælland, Sikringsafdelinen. Indledningsvis afholdt tilsynet et møde med ledelsen og repræsentanter for regionen. Tilsynet blev herefter vist rundt på de tre sikringsafdelinger, P1, P2 og P3. Under rundgangen havde tilsynet lejlighed til at tale med personale og patienter. Efter besøget udtalte tilsynet:»tvang 71-tilsynet har noteret sig, at antallet af anvendelse af bælte og remme er steget betydeligt i de sidste tre år, og at der stadig er tale om en stigning selvom de 3 langtidsindlagte patienter er taget ud. Regionen har hovedsagligt begrundet dette i ændret registreringspraksis, samt at især 3 langtidsindlagte patienter står for en stor del af de samlede tvangsindgreb i øvrigt. Desuden har 71-tilsynet noteret sig, at regionen forklarer stigningen i tvangsmedicinering med, at man på Sikringen i stigende grad anvender nyere

5 5 medicin med brug af per oral behandling frem for ældre medicin med brug af depotbehandling. 71-tilsynet finder det positivt, at varigheden af de enkelte fikseringer er gået betydeligt ned siden Belægning 71-tilsynet finder det positivt, at der ikke gøres brug af overbelægning på Sikringsafdelingen f.eks. ved midlertidig at inddrage andre rum end patientstuer. Patientrettigheder 71-tilsynet finder det beklageligt, at Sikringsafdelingen ikke hidtil har udleveret Sundhedsministeriets pjece om Tvang i psykiatrien, men finder det positivt, at afdelingen fremadrettet vil gøre det. Personale 71-tilsynet finder det positivt, at der foregår en systematisk efteruddannelse især i forhold til konflikthåndtering for at ruste personalet til at håndtere de problemstillinger, der er på Sikringsafdelingen. Det er endvidere positivt, at det har nedbragt antallet af voldshandlinger mod personalet. 71-tilsynet finder det ligeledes positivt med den bredt sammensatte personalegruppe og de forskellige tilgange til behandling af patienterne på afdelingen. Desuden har tilsynet noteret sig, at Sikringsafdelingen ikke har problemer med at rekruttere personale. Aktiviteter 71-tilsynet finder det positivt, at der er en bred vifte af forskellige aktiviteter, og at der er ansat særlige medarbejdere til formålet. Kost Tilsynet har noteret sig, at Ombudsmanden på besøgstidspunktet var i gang med en undersøgelse af kostpolitikken på Sikringsafdelingen, samt at regionen selv er i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt patienterne. Tilsynet vil gerne orienteres om resultatet, når det foreligger.«bilag Psykiatrisk Center Sct. Hans Den 30. november 2009 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Indledningsvis afholdt tilsynet et møde med ledelsen og repræsentanter for regionen. Tilsynet blev vist rundt på tre retspsykiatriske afdelinger, henholdsvis L1, R7 og R6. Under rundgangen havde tilsynet lejlighed til at tale med personale og patienter. Efter besøget udtalte tilsynet:»tvang Tilsynet har noteret sig, at det påpeges, at sammenhængen mellem misbrugsproblemer og tvangsanvendelse er udtalte på de besøgte afdelinger. Tilsynet finder det uheldigt, at der forekommer en øget fysisk magtanvendelse i weekender og søgnehelligdage, og at regionen blandt andet begrunder det med færre personaleressourcer og færre muligheder for aktiviteter. Tilsynet agter, at spørge sundhedsministeren til problemstillingen. Tilsynet finder det positivt, at afdelingerne har en meget systematisk opfølgning både over for personalet og for patienterne på brugen af tvang med det formål at nedbringe antallet af tvangsforanstaltninger. Tilsynet har noteret sig, at anvendelsen af tvang på Sct. Hans også begrundes i, at man modtager mange patienter fra fængselsvæsenet med ubehandlede psykisk sygdom og deraf følgende voldshandlinger mod medfanger og personale forud for overflytningen. Tilsynet vil tage problemstillingen op over for sundhedsministeren. Tilsynet har noteret sig, at regionen fremhæver en problemstilling med bæltefiksering af overvægtige patienter, som pga. ubehag i stedet ønsker fodremme frem for bælte. Tilsynet vil spørge sundhedsministeren, om det er en problemstilling, man har fokus på. Belægning Tilsynet finder det beklageligt, at der i både 2008 og 2009 er belægning på over 100 pct. på L1, og at R6 og R7 beskriver at have øget behov for at inddrage andre rum (herunder fællesrum) på grund af overbelægning, hvilket giver et yderligere pres på de trange fysiske rammer (se nedenfor) til gene for patienterne og personalet.

6 6 Desuden har tilsynet noteret sig, at der er tale om forholdsvis lange indlæggelser på de besøgte afsnit, og især på afdeling R, hvor der er en gruppe patienter, som har været indlagt i over 2000 dage. Tilsynet finder det særdeles uheldigt, at der på L1 pt. er en patient, der har været færdigbehandlet siden 21. juni 2000 og som venter på tilbud om handicapbolig/bofællesskab. Regionen har efterfølgende oplyst, at den pågældende patient medio juli 2010 har fået tilbudt en bolig pr. 1. november Dobbeltdiagnose patienter Tilsynet har noteret sig, at de besøgte afsnit overvejende har patienter med misbrugsproblemer, og heraf følgende problemer med indsmugling af stoffer, og at problemet har været stigende. Tilsynet vil i den forbindelse spørge sundhedsministeren, om der fra statsligt hold er fokus på, hvordan man imødegår problemer med stofmisbrug hos psykisk syge patienter. Tilsynet finder det positivt, at afdelingen skal i gang med at ombygge et åbent afsnit for at målrette misbrugsbehandling til et lukket afsnit for på den måde at imødegå misbruget blandt patienterne. Patientrettigheder Tilsynet finder det positivt, at afdelingerne udover at udlevere pjecen»tvang i psykiatrien«systematisk tilbyder undervisning i emner som rettigheder, tvang, medicin, samtykke osv. for patienterne. Personale Tilsynet finder det positivt, at Sct. Hans har en række tiltag i forhold til efteruddannelse af personalet både som egentlige kurser og uddannelsesforløb, men også læring i hverdagen. Tilsynet finder det endvidere positivt, at efteruddannelse af personalet med fokus på konflikthåndtering tilsyneladende har haft betydning for antallet af arbejdsskader, som er nedadgående. Aktiviteter Tilsynet finder det positivt, at der er en bred vifte af forskellige aktiviteter, og at der er ansat særlige medarbejdere til formålet i afsnit L1. Tilsvarende finder tilsynet det uheldigt, at der ikke findes samme aktivitetsmuligheder i afsnit R6 og R7, hvor både patienter og personale beklagede dette under tilsynets rundgang. Fysiske rammer Tilsynet finder det beklageligt, at de fysiske rammer især på afsnit L1 og R7 virkede nedslidte og med en lav rengøringsstandard. Det er endvidere beklageligt, at de fysiske forhold også gør det svært at stille tilfredsstillende faciliteter til rådighed for både rygere og ikke-rygere. Tilsynet kunne konstatere på rundgangen, at der flere steder lugtede meget af røg, og at en ikke-ryger stue var inddraget på grund af overbelægning. Tilsynet finder det derfor positivt, at der er planer om at bygge en helt ny retspsykiatrisk afdeling med 90 sengepladser.«bilag Aalborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Den 12. april 2010 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Aalborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling A1d. Tilsynet afholdt først et møde med ledelsen og repræsentanter for regionen. Herefter blev tilsynet vist rundt på afdelingen. Under rundgangen havde tilsynet lejlighed til at tale med personale og patienter. Efter besøget udtalte tilsynet:»tvang Tilsynet finder det positivt, at tvangstallene er faldende og generelt ligger på et meget lavt niveau og har noteret sig, at afdelingen begrunder det med ny døgnafdeling, god normering og skærmet afsnit på afdelingen. Belægning Tilsynet finder det positivt, at der stort set ikke er tale om overbelægning på afdelingen. Rekruttering Tilsynet har noteret sig, at der er vanskeligheder med at rekruttere speciallæger på området, og at dette har betydning for ventetiden på ambulant udredning. Udendørs faciliteter Tilsynet finder det uheldigt, at det ind i mellem er kilde til utryghed og bekymring blandt de indlagte børn og deres forældre, at afdelingens terrasse og

7 7 have ligger umiddelbart ved siden af haven tilhørende et lukket voksen afsnit, hvor der er frit udsyn mellem haverne. Tilsynet har noteret, at personalet søger at imødegå utryghed.«bilag Aalborg Kommune, Familie- og Socialudvalget Den 12. april 2010 holdt 71-tilsynet et møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg om kommunens tilsyn med private og kommunale opholdssteder/botilbud og plejefamilier. Forud for mødet havde Aalborg Kommune fremsendt Årsberetning 2009 på magtanvendelsesområdet for Børne- og Familieafdelingen og Socialafdelingen samt Årsberetning vedrørende tilsynsopgaven Efter mødet udtalte tilsynet:» 71-tilsynet har noteret sig, at kommunen peger på en problemstilling omkring årige, der i henhold til servicelovens 76 modtager efterværn, når det gælder reglerne for magtanvendelse. Tilsynet har skrevet til socialministeren i sagen. 71-tilsynet har endvidere noteret sig, at kommunen peger på en problemstilling om magtanvendelse på ambulante dagtilbud, som skal bedømmes efter straffelovens regler om nødret og nødværge i modsætning til døgntilbud. Forvaltningen oplever det som problematisk, da de dermed ikke selv har kompetence til at tage stilling til anvendelsen af magt men alene en politianmeldelse. Tilsynet har skrevet til socialministeren i sagen.«bilag Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Den 7. juni 2010 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. Tilsynet blev vist rundt på afsnit B102, Døgnafsnit for patienter med spiseforstyrrelser, og efterfølgende B104, Lukket døgnafsnit for unge. Efter besøget udtalte tilsynet:»tvang Tilsynet finder det positivt, at tallene for tvangsforanstaltninger viser et stort fald i perioden på centeret som helhed og finder det positivt, at tiltag som f.eks. øget forældreinddragelse på afsnittet for spiseforstyrrelser har haft en gavnlig indvirkning på faldet af tvangsforanstaltninger. Tilsynet har i øvrigt noteret sig, at forældreinddragelsen også vurderes at nedbringe indlæggelsestiden. Tilsynet finder det positivt, at man ikke længere har sengeliggende patienter på B102. Tilsynet har noteret sig, at der på de to besøgte afsnit er forskellig praksis, således at man på B102 bruger undersøgelsesrummet ved tvang og aldrig patientstuen, med den begrundelse at værelset er patientens»helle«, mens man på B104 primært bruger patientstuen. Overbelægning Tilsynet finder det positivt, at der gøres en stor indsats for at undgå overbelægning, og at dette aldrig forekommer på afsnit B102 for at sikre muligheden for akut indlæggelse. Tilsynet har noteret, at der peges på et effektivt samarbejde i hele regionen blandt de lukkede børne- ungdomspsykiatriske centre for at undgå pladsmangel/overbelægning i større omfang. Færdigbehandlede patienter Tilsynet har noteret sig, at der er et vist antal færdigbehandlede patienter på de besøgte afsnit svarende til 2 pladser året rundt på hele centeret, hvilket tilsynet finder beklageligt. Centeret fremhæver selv, at der er behov for at Københavns Kommune, hvor de fleste patienter hører til, fortsætter og intensiverer udviklingen med efterbehandlingstilbud til psykisk syge børn og unge. Information om patientrettigheder Centeret har skriftligt oplyst, at de altid udleverer enten en ungevenlig udgave af folder om tvang i psykiatrien eller folderen»frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien«. Tilsynet oplevede i forbindelse med besøget på afdelingen, at personalet ikke gav udtryk for, at det var en helt fast praksis.

8 8 Desuden var personalet tydeligvis ikke bekendt med 71-tilsynet og dets tilsynspraksis. Tilsynet finder det overordentlig vigtigt, at patienterne systematisk informeres om deres rettigheder herunder også forældrene, når det drejer sig om børn og unge. De fysiske rammer Tilsynet finder det positivt, at er der planer om at forbedre de fysiske rammer på afdelingen både midlertidigt og på længere sigt, idet de fysiske rammer både for så vidt angår fællesarealer og patientstuer ikke fremstår tidssvarende og optimale i dag.«bilag Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. Det er tilsynets praksis, at det et års tid efter et tilsynsbesøg tager stilling til en eventuel opfølgning, i form af forskellige spørgsmål til den ansvarlige myndighed, på den rapport, som besøget mundede ud i. 71-tilsynet har ikke fundet anledning til at følge op på det foregående års tilsynsbesøg. 8. Møder 8.1 Folketingets Ombudsmand Tilsynet har holdt møde med Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, inspektionschef Lennart Frandsen og fuldmægtig Mai Vestergaard onsdag den 21. oktober På mødet blev bl.a. drøftet patientklagenævnenes årsberetninger for 2008, husordener, Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT), inspektioner på psykiatriske afdelinger, distriktspsykiatrien og psykiatriske bosteder og konkrete sager. Der er endvidere planlagt nyt møde med Ombudsmanden i oktober Landsforeningen af Bistandsværger og Patientrådgivere i Danmark Tilsynet har holdt møde med Landsforeningen af Bistandsværger og Patientrådgivere i Danmark (LPD) onsdag den 21. oktober På mødet blev drøftet forskellige konkrete sager og nogle mere generelle problemstillinger, bl.a. rekruttering af patientrådgivere og obligatoriske kompetenceforløb for disse. Efterfølgende besluttede tilsynet at følge et par af disse sager op med et brev til de pågældende regioner og til indenrigs- og sundhedsministeren, se under punkt 4.1. Der er endvidere planlagt nyt møde med LPD i oktober Dansk Psykiatrisk Selskab Tilsynet har holdt møde med Dansk Psykiatrisk Selskab onsdag den 28. april 2010 og drøftede bl.a. tvang i relation til de aktuelle lovforslag L 128 (tvungen opfølgning efter udskrivning) og L 198 (betænkningstid forud for tvangsbehandling og oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v.), rekruttering af personale i psykiatrisektoren, specialistuddannelse for psykologer med særlig fokus på psykiatrien og ressourcer i psykiatrien. 9. Information om tilsynets arbejde I det forløbne folketingsår har tilsynet vanen tro udsendt en folder om årets arbejde i tilsynet med henblik på at udbrede kendskabet til hele tilsynets virksomhed til en bredere kreds af offentlige myndigheder, personale og ikke mindst patienter. Tilsynets formand og medlemmer har endvidere deltaget i konferencer og møder rundtomkring i landet, f.eks. møde i Statsforvaltningen Hovedstaden for at oplyse om tilsynets kompetence. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt nogle forhold, som samfundet kan være bekendt. Folderen blev oprindelig udsendt til ca. 300 forskellige myndigheder, organisationer, foreninger m.v. Efterfølgende er folderen udsendt enten efter anmodning eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Den særlige pjece om tilsynet, der nærmere beskriver tilsynets opgaver efter grundloven, udsendes enten efter anmodning fra f.eks. psykiatriske afdelinger eller uddannelsessteder eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser.

9 9 Tilsynets offentlige dokumenter kan endvidere findes på Folketingets hjemmeside Sophie Løhde (V) Birgitte Josefsen (V) Marion Pedersen (V) Anita Christensen (DF) nfmd. Vivi Kier (KF) Karen J. Klint (S) fmd. Orla Hav (S) Özlem Sara Cekic (SF) Anne Baastrup (SF)

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 Beretning nr. 7 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2005-06 Beretning af almen art: Beretning 8, 71 alm. del Bilag 223 Offentligt Beretning nr. 8 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 Beretning nr. 7 Folketinget 2012-13 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2015/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 13. september 2016. Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011/1 BR 9 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2012 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje Til lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 47 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Københavns Kommunes Børn- og ungeudvalget/socialforvaltningen 1. Indledning Den

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 (Omtryk - Manglende bilag) 71 alm. del Bilag 21 Offentligt Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Ole Kølle FORMAND Kalundborg den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem.

Det foreslås derfor, at de foreslåede ændringer derfor udgår, eller omformuleres så det bliver realistisk for alle regioner at opfylde dem. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Undervisernoter: Tilsyn

Undervisernoter: Tilsyn Undervisernoter: Tilsyn Plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier Private opholdssteder Alle typer døgninstitutioner Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 26. august 2015 om patientrådgivere I medfør af 37 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes: Kapitel

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg den 12. april 2010

Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg den 12. april 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 113 Offentligt Endelig rapport vedr. 71-tilsynets møde med Aalborg Kommunes Familie- og Socialudvalg den 12. april 2010 1. Indledning Den

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

1/10. Indholdsfortegnelse

1/10. Indholdsfortegnelse 1/10 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk luft... 3 Ad punkt 5.9 Patienternes kontakt med læge mv.... 4 Ad punkt 5.11 Anvendelse af tvang, herunder fiksering...

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere