Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2

3 DANSKE GAARDE ILLUSTRERET STATISTISK OG HISTORISK HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG UDARBEJDET AF J. C. B. la COUR UNDER MEDVIRKNING AF KAMMERJUNKER E. HEDEMANN SUPPLEMENT OG REGISTER AARHUS DANSKE GAARDE S FORLAG 1910

4 I Supplementet er efter Navnet paa enhver af de Gaarde, som er beskrevne i Hovedværket, anført: 1) et Romertal cg 2) et almindeligt Tal. Romertallene henviser til det B in d, hvori vedkommende Gaards Beskrivelse findes de almindelige Tal angiver S iden. Hvor deri Supplementet ikke er tilføjeten saadan Talbetegnelse, drejer det sig om Gaarde, som af en eller anden Aarsag ikke har kunnet optages i selve Hovedværket. AARHUS STIETSBOGTRYKKERI.

5 »v id k i l d e L a d e g a a r d (III, 30): Forpagterens Hustru, Fru Ingeborg Marie Cecilie Theilmann, er f. Lorenzen. Hendes Fader, Carl L., var For- * pagter , og dennes Fader, M. P. L., Sidstnævnte havde tidligere været Forpagter paa Graasteen under Hertugen af Augustenborg. Foruden det S. 30 nævnte tilhører ogsaa 80 Køer Forpagteren. F a lle g a a r d (III, 37) er af Wognsen 1907 solgt til Hr. N. O. Lund, f paa Bjerrebrogaard og g. m. Camilla, f. Larsen, f paa Svendstrupgaard, Langeland. Hartk.: 12 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. iy 4 Alb. Ejendomsskylden er 80,000 Kr., idet nuv. Ejer har udvidet Arealet til 137 Tdr. Ld. (deraf 134 Tdr. Ld. Ager). Besætn. er f. T. 40 Køer, 25 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 8 Heste samt 5 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes 60 Fedesvin. Mælkemængden gennemsn. c Pd. pr. Ko. T r u n d e r u p g a a r d (III, 38) er af J. P. Jensen i April 1907 solgt til Hr. Jens Dahlkild, f i Svann inge S. v. Faaborg og g. m. Kirsline, f. Ploug, f. smsts Svendborg Amt. M ø lle g a a r d (III, 39) skal have været Skovridergaard under Egeskov; herfra solgtes den til Syberg, som 1863 solgte den til Henrik Lundsgaard, af hvem Fr. Jørgensen (nuv. Ejers Svigerfader) købte den 1868; Hr. Rs. Jensen overtog den Kvægbesætn. er f. T. 30 Køer, 25 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre. Sidste Aar solgtes 60 Fedesvin. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 2 Piger og 1 Daglejer. Til Gaarden hører 1 jordløst Hus. S læ b æ k g a a r d (III, 42) er delvis ombygget Laden i Syd har faaet Trimpel og Tag af Bølgeblik; en Kornlade og et Gødningshus er opførte af Brædder og Bølgeblik. Det tidl. Stuehus er bleven indrettet til Stald, og i Haven er bygget et Stykke Stuehus med Økonomilejlighed. Ejeren bor paa det af ham forpagtede Kirkeby Mejeri. Paa Gaarden er anlagt Elektricitetsværk. K l i n g s t r u p (III, 42): 1908 er opført en ny Kostald af Cementstøbning med Trimpel og Cementstens Tag; den rummer 82 Kreaturer. Ny K l i n g s t r u p (III, 44): Ejendomsskylden (Møllen medregnet) er 123,880 Kr. Matr.-Nr. 1 c m. fl. af Skaarup og 24 m. fl. af Broager. Hartk. ialt: 16 Tdr. 2 Skpr. M a g a a rd (III, 45): Ejeren, Hr. S. Hempel, er f. paa Højstrup 1866 og g. m. Helene, f. Clausen, f paa Mariendal v. Skamby. Propr. Clausen, som havde arvet Gaarden efter sin Svigerfader, Møller, ejede den indtil Af det saml. Areal, 130V2 Td. Ld., er Ager 99l/n, Eng 25, Skov 2, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Mælkemængden er gennemsn Pd. pr. Ko; den leveres til Svendborg Ostefabrik. Hovedbygningen er opført af Egebindingsværk for c. 250 Aar tilbage. J u lie g a a rd (III, 46): Ejeren, Hr. M. Frøslev, er f. i Vestervig 1854 og g. m. Anne Marie, f. Madsen, f. i Frølunde v. Korsør Hr. Frøslev købte Gaarden 1902 af L. Rasmussen, som havde ejet den siden Besætn. er 50 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og 2 Tyre. Sidste Aar solgtes 84 Fedesvin. Mælkemængden gennemsn Pd. pr. Ko; den leveres til Skaarup Andelsmejeri er opført en Trælade, 1909 et Svinehus af Beton (til c. 200 Svin). 2 jordløse Huse (til 4 Familier) er assurerede for 5850 Kr. B ø g e sk o v g a a r d (III, 47) omfatter i alt 125 Tdr. Ld., deraf Ager 111, Eng 1, Skov 10, Mose 1/2, Have og Gaardsplads 21/» Td. Ld. Ejeren ejer desuden en mindre Nabogaard paa 22 Tdr. Ld er opført en Kornhjælm (assureret for 3000 Kr.). S k y tte g a a rd (III, 48) ejes siden 1906 af Jens Nielsens Søn, Hr. Bertel Peter Nielsen, f. paa Ejendommen 1875 ^og g. m. Thyra Oline Christine, f. Nielsen, f. i Svendborg Ejendomsskylden er 55,000 Kr.

6 4 Supplement. N y g aa rd (III, 49): Ejeren, Hr. J. N. Dinesen, er f i Tullebølle S. og g. m. Anne, f. Henriksen, f. paa Ejendommen K rog h e n lu n d (III, 50): Ejerinden er Fru Marie Harreschon, f. Andersen-Rosendal, f paa Refsnæs. Besætn. f. T. 75 Køer, 32 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre. L øj tv e d (III, 51): Ejeren er g. m. Ane Marie, f. Hansen, f. i Rødme Sine øvrige Ejendomme, Fødegaarden Mariendal (arvet 1869), Petersminde med Teglværk (købt 1882) og Egebjerg Teglværk (1896) har Ejeren overgivet sin Søn i Forpagtning. Elektricitet benyttes til Drivkraft og Belysning. S te n s tru p A k tie te g lv æ rk i Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A., ligger l 1/» Mil fra Svendborg. Postforb., Telef Nr. 32 og nærm. St. : Stenstrup. Aktieselskabets Direktør er Hr. J. H. Jørgensen, f i Rise S., Ærø, og g. m. Anna Sophie, f. Iversen, f. i Ry S., Lolland. Matr.-Nr. 41 a m. fl. Hartk.: 1 Td. 6 Skpr. 2 Alb. I Tiende svares c. 52 Kr. Ejendomsskylden er 100,000 Kr., Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn Kr., Teglværket 90,500 Kr., Besætn. osv. 13,200 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 110 Kr., Bidrag til Amtsrepf. 49 Kr. Kommuneskat 60 Kr. Det samlede Areal er 13Vo Td. Ld., deraf Ager 10 Tdr. Ld. Bestyrerbolig, Lade og Stalde er alle grundmurede og teglhængte. Teglværket bestaar af Langovn, Maskinhus, Strygehus, 11 Tørrelader, 2 Klampelader. Drivkraften er Damp. Aarsproduktionen c. 3 Mill. Sten. Om Sommeren er Arbejdsstyrken 27, om Vinteren 10 Mand. S t e n s t r u p n y T e g lv æ r k i Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A., ligger V/4 Mil fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 3 og nærm. St. : Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Carl Laursen, f i Tvilum S. og g. m. Jacobine Emilie, f. Andersen, f i Førslev S. Ejendommen er overtaget 1875 efter Mads Christensens Enke. Matr.-Nr. 53a m. fl. Hartk.: 2 Tdr. 4 Skpr. 21/o Alb. I Tiende svares c. 42 Kr. Ejendomsskylden er 85,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygn. 24,000 Kr., for Teglværk m. m. 73,140 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat c. 93 Kr. Bidrag til Amtsrepf. c. 51 Kr. Kommuneskat 100 Kr. Det saml. Areal er 28 Tdr. Ld., deraf Ager 25 Tdr. Ld. Agermarken drives i en 6 Marksdrift. Der holdes 8 Køer og 3 Heste. Arbejdsstyrken er 1 Formand og 20 Arbejdere. Hovedbygningen har den nuv. Ejer opført 1895 af Grundmur med Cementstens Tag. Avlsbygningerne er grundmurede med Trimpel og Paptage. Teglværket omfatter Ringovn, Maskinhus og 6 Tørrelader. Aarsproduktionen er 2,300,000 Sten. Til Ejendommen hører 2 Huse med Bolig til 6 Familier. E g e b je r g T e g lv æ r k i Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 12 og nærm. St. : Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. H. C. Andersen, f. paa Mariendal, Stenstrup S., 1871 og g. m. Ingeborg, f. Iskov, f. i Vonsild Hr. A. overtog Ejendommen fra sin Fader, Godsejer A., 1907, for 105,000 Kr.; denne købte 1896 af Kriger for 65,000 Kr. Matr.-Nr. 14 e m. fl. Hartk.: c. 3 Tdr. I Tiende svares c. 18 Kr. Ejendomsskylden er 120,000 Kr., Brandassurance for Hovedbygn. 14,000 Kr., for Teglværket 97,000 Kr., Besætn. osv. 30,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 132 Kr. Kommuneskat 100 Kr. Det samlede Areal er 32 Tdr. Ld., deraf Ager 27 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til forskellige Naboer. Ved Teglværket beskæftiges 1 Formand og 30 Arbejdere. Der holdes 3 Heste. Hovedbygningen er i Villastil. Teglværket er en Ringovn. Det producerer aarlig c. 2'/2 Mill. Sten samt 1/2 Mill. Falstagsten. Til Ejendommen hører 3 Huse med Bolig til 5 Familier. L a n g h ø js T e g lv æ r k i Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A., ligger IV4 Mil fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 7 og nærm. St. : Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Arkitekt, Justitsraad Hau g sted, Odense, f. i Odense 1832 (Eneejer siden 1896; indtil da var M. Hansen Medejer). Matr.-Nr. 13a m. fl. af Egebjerg. Hartk.: 2 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 2V4 Alb. I Tiende svares c. 32 Kr. Ejendomsskylden er 100,000

7 Svendborg Amt. 5 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat c. 109 Kr. Bidrag til Amtsrepf. c. 60 Kr. Kommuneskat c. 91 Kr. Det samlede Areal er 28 Tdr. Ld., deraf Ager 251/«Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet. Teglværket bestyres af Hr. cand. Carl Rump, f. i Odense 1866 og g. m. Betty, f. Pedersen, f. i Odense Arbejdsstyrken er 1 Formand og 30 Arbejdere. Bestyrerboligen er en Villa. Avlsbygningerne ligger c. 600 Al. fra Teglværket, der bestaar af Ringovn, Maskinhus og 9 Tørrelader; desuden 1 Arbejderhus. Aarlig produceres c. 2,700,000 Sten og Rør; endvidere drives Cementfabrikation. J u e l s b je r g T e g lv æ r k i Stenstrup S., Sunds H., Svendborg A., ligger 1V4 Mil fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 4 og nærm. St. : Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Lauritz Marcus Laursen, f i Voldby, Aarhus A., og g. m. Ottilie, f. Christiansen, f. i Louns S;, Aalborg A., Ejendommen er samlet af flere Gaarde og overtaget Matr.-Nr. 53 b. Hartk.: 1 Td. 6 Skpr. 3 Fdkr. 74 Alb. I Tiende svares c. 19 Kr. Ejendomsskyld 100,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygn. 14,985 Kr., for Teglværket 100,710 Kr./Besætn Kr., Inv. 20,000 Kr. og Avl 1600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 110 Kr. Bidrag til Amtsrepf. c. 52 Kr. Kommuneskat 70 Kr. Det saml. Areal er 18 Tdr. Ld., deraf Ager 15, Byggeplads m. m. 2, Veje og Grave 1 Td. Ld. Der holdes 4 Køer og 3 Heste. Ved Teglværket arbejder om Sommeren 26, om Vinteren 11 Mand. Hovedbygningen er en grundmuret Villa med Cementstens Tag; Staldbygningen ligeledes grundmuret med Paptag. Teglværket har Ringovn med 16 Kamre til en aarlig Produktion af c. 4 Mill. Sten; det drives ved Dampkraft; der er elektrisk Lys. K jæ r s g a a r d (III, 58): Ejerens Hustru: Kirsten, f. Jørgensen, f. paa Lundegaard i Lunde S Nuv. Ejer overtog Gaarden ved Giftermaal med J. Larsens Datter 1893; han har tillige Lundsgaard (c. 70 Tdr. Ld.) i Forpagtning. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. L u n d e g a a r d (III, 60): Gaardens Hartk. er 11 Tdr. 7 Skpr. l 3/4 Alb. H e ld a g e rg a a rd (III, 65): Ejendomsskylden er nu 92,000 Kr er opført et Hus med Bolig for 2 Familier. Mælkemængden er gennemsn. c Pd. pr. Ko. T v e d g a a r d i Tved S., Siinds H., Svendborg A., ligger 7s Mil fra Svendborg. Postforb. og nærmeste St. : Svendborg. Dens nuv. Ejer er Hr. P. Rasmussen, Brendeskovgaard, som overtog den 1891 efter sin Broder, Knud R.s Enke. Hartk.: c. 9 Tdr. I Tiende svares c. 150 Kr. Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 18,000 Kr. (i aim. Brandf. f. Landbygn.), for Besætn., Inv. og Avl 40,000 Kr. (i Fynske Brandf.). Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Kommuneskat 340 Kr. Det saml. Areal er 85 Tdr. Ld., deraf Ager 83, Mose /», Have m. m. lvg Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. Chr. Hønseri Due, f i Landet S. og g. m. Christine Pedersdaiter Skovgaard, f. paa Brendeskovgaard Forpagteren har tidligere forpagtet Varmark Mølle. Agermarken drives i en 9 Marksdrift og en 5 Marksdrift. Jorderne er gennemgaaende lermuldede. Fra Svendborg hentes aarlig c Læs Dagrenovation. Hø og Halm sælges til Byen. Besætn. er 2 Køer, 10 Heste samt 6 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 100 Grisesøer. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Piger og 2 Daglejere. Hovedbygningen er grundmuret, Avlslængerne af Bindingsværk alle straatækte. V. for Gaarden ligger en paptækt Trælade. A/S M a s k i n f a b r i k e n S v e n d b o r g i Sørup S., Sunds H., Svendborg A., ligger c Al. fra Svendborg. Postforb., Telef. Nr. 60 og nærm. St. : Svendborg. Aktieselskabet hvis Direktør er Hr. V. Nielsen, f. i Ringkøbing 1870 overtog Ejendommen 1896 af Hr. Fabrikant C. Andersen for 100,000 Kr.; Hr. A. havde anlagt Fabriken Hartk.: 4 Skpr. 2 Fdkr. 174 Alb. Ejendomsskylden er 86,000 Kr., Brandassurance for Bygn. 86,600 Kr., for Inv. 74,450 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat c. 94 Kr. Bidrag til Amtsrepf. c. 24 Kr. Kommuneskat c. 612 Kr. Til Fabriken, hvis Specialitet er Teglværksanlæg og -maskiner, hører 4 Tdr. 5 Skpr. 1/o Fdkr. Ld. Direktørbolig og Kontorer findes i grundmuret, skifertækt Bygning paa 2 Stokværk. Fabriksbygningerne indtager et Fladerum af rigelig 6000 Kvadratalen. V a l d e m a r s l o t (III, 69): Fideikommiskapitalen er 152,000 Kr. Konge- og Kirketiende for Brejninge Sogn er afløst. Godsets samlede Ejendomsskyld er 8,678,290 Kr. Funktionærer : Godsforvalter Bjørn-Jensen og Skovrider Bøgh. Arealet af Skovene er c Tdr. Ld., deres Ejendomsskyld er 720,600 Kr. Den samlede aarlige Hugst, 128,000 Kbfd., er fordelt saaledes: Bøg 75,000 Kbfd., Eg 12,000

8 6 Supplement Kbfd., forsk. Løvtræ 26,000 Kbfd., Naaletræ 15,000 Kbfd. Middelpriser Netto paa Koden pr. Kbfd.: Bøg 33 Øre, Eg 40 Øre, forsk. Løvtræ 18 Øre, Naaletræ 34 Øre. Bruttoindtægt 48,000 Kr., heraf sælges for c. 14,000 Kr. ud fra Øen. Arealet fordeler sig saaledes: Bøg 1060 Tdr. Ld., Eg 120 Tdr. Ld., forsk. Løvtræ 180 Tdr. Ld., Naaletræ 135 Tdr. Ld., Eng 15 Tdr. Ld., Vej og Forstrand 40 Tdr. Ld. Aldersklasseforhold : Bøg Eg forsk. Løvtræ N aaletræ over En Del spredte Ege i Bøgeskoven. Ø s te r - S k j e r n in g e P ræ s te g a a rd (III, 73): Hr. Pastor Øhlenschlæger er f. i Ring Præstegaard. Hr. M. Rasmussen overtog Avlsbruget i Forpagtning 1. April 1903 efter sin Fader, Peder R. Forpagterens eget Hus (Beboelse og Lade) ligger c. 200 Al. N. V. for Præstegaard en. A a l y k k e (III, 74): Af Arealet, 69 Tdr. Ld., er Ager 64. Skov 3 og Have m. m. 1 Td. Ld. U 11 em ose (III, 74) ejedes indtil af Viggo Lange, som overtog den efter sin Fader, Dr. F. Lange, der havde købt den H o lm e g a a r d e n s U d f l y t t e r g a a r d (III, 76): Ejeren, Hr. F. Jespersen, er g. m. Johanne Kirstine, f. Hansen, f. paa Ejendommen N ø rre g a a rd (III, 76): Ejeren, Hr. Anders Mikaelsen, er f. paa Ejendommen 1838 og var g. m. Mette Sophie, f. Jørgensen, f. i Ø.-Skjerninge 1836, f Anders Ovesen (ikke Aagesen), Ejerens Morbroder, overtog 1848 Gaarden, da Ejerens Forældre, som havde den i Fæste, døde, og han købte den til fri Ejendom for Midten af 50 erne. B u c h s T e g lv æ r k i Kirkeby S., Sunds H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 6 og nærm. St. : Stenstrup. Nuv. Ejer er Hr. Abel Rasmussen, f. i Ryslinge 1858 og g. m. Karen Kirstine, f. Christiansen, f. i Tersløse S Matr.-Nr. 8 b. Hartk. : 1 Td. 1 Skp. 1/A Alb. I Tiende svares c. 3T/4 Td. af Rug, Byg og Havre. Ejendomsskylden er 50,000 Kr., Brandassurance for Bygninger 59,100 Kr., for Besætn. osv Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. 27 Kr. Kommuneskat c. 40 Kr. Arealet er 10 Tdr. Ld., deraf Ager 7 Tdr. Ld. Ejeren driver Avlsbruget i en 7 Marksdrift. Der holdes 3 Køer og 2 Heste. Teglværket (Ringovn, Maskinhus og 10 Tørrelader) producerer aarlig c. 2,200,000 Sten og beskæftiger 1 Formand og 24 Arbejdere om Sommeren, 10 om Vinteren. Det 30 Hestes Sugegasværk er anlagt Beboelseshuset er en smuk Villa, der rum mer 7 Værelser. Der er overalt indlagt elektrisk Lys. Et jordløst Hus til 2 Familier er assureret for 5800 Kr. S v e n d b o r g A k tie te g lv æ r k i Kirkeby S., Sunds H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 10 og nærm. St. : Stenstrup. A/S. Svendborg Aktietcglværk købte Ejendommen 1898 for 20,000 Kr. af H. Rasmussen og tilkøbte i Maj V2 Td. Ld. Matr.-Nr. 12b m. fl. Hartk.: 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 23/4 Alb. I Tiende svares c. 36 Kr. Ejendomsskylden er 100,000 Kr., Brandassurance for Besætn. m. m. 18,400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 110 Kr. Bidrag til Amtsrepf. c. 52 Kr. Kommuneskat 74 Kr. Arealet er 23 Tdr. Ld., deraf Ager 19 Tdr. Ld. Aktieselskabets Direktør, Hr. A. Krøicr, f i Svendborg og g. m. Marie, f. Hjort, f. i Tapsøre, driver tillige Avlsbruget (i fri Drift). Teglværket, der drives ved Damp, omfatter en Langovn til 8000 Sten pr. Kammer og beskæftiger om Sommeren 25 30, om Vinteren Mand. Aarets Produktion er c. 3 Mill. Sten. Der holdes 12 Heste. Direktørboligen er opført af Grundmur og har Tag af Cementsten. I et jordløst Hus er Bolig til 1 Familie. L a n g e s k o v (III, 79): Hr. Godsejer E. S. Holberg er f ; Fru Bertha II. er f. paa Sorup. Ejer indtil 1904 var Lollesgaard, i hvis Slægts Eje Langeskov havde været i c. 100 Aar. Hartk.: 42Tdr. Ejendomsskylden er 344,500 Kr. Hovedbygn. er forsikret for 40,436 Kr., Avlsbygn. for 83,768 Kr., Besætn. 30,000 Kr.. Inv. 25,000 Kr. og Avl 28,000 Kr. Arealet udgør 650 Tdr. Ld., deraf Ager 360, Skov 200, Mose 30, Have m. m. 6 Tdr. Ld. (Gods

9 Svendborg Amt. / 60 Tdr. Ld.). Agermarken drives nu i en 8 Marksdrift. Desuden driver Ejeren Gaarden B o l in e l u n d s 100 Tdr. Ld. (deraf 60 Tdr. Ld. i en 6 Marksdrift; 10 Tdr. Ld. er Eng, 30 Tdr. Ld. permanent Græsgang). Besætn. her er 45 Køer, 1 Tyr, 2 Heste, 3 Plage og 8 Søer. Paa Langeskov er Besætn. 80 Køer, 22 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 20 Heste, 3 Plage og 10 Faar. Skovens Ejendomsskyld er 110,000 Kr., Godsets 37,500 Kr. V.-Skjerninge Sogns Kongetiende er kapitaliseret til 25,000 Kr. H e d e n g a a r d (III, 80): Ejerens Hustru hedder Klara Elisabeth Julie Hansen, f. Andersen, og er født paa Høgsgaard paa Lolland Arealet er nu 152 Tdr. Ld. Der avles i Gennemsnit Fold. G rø n n e g a a rd (III, 81) var Fæste under Brahetrolleborg, indtil Hans Grønnegaards Enke købte den til Arvefæste (senere er tilkøbt 19 Tdr. Ld. fri Ejendom). H. G. døde 1842; hans Søn, den nuv. Ejers Fader, ejede Gaarden Assurancen er nu for Besætn. 11,660 Kr., Inv Kr. og Avl 7700 Kr. F je ll eb ro (III, 82): Forvalter er Hr. Martin Petersen, f. i Serritslev 1868 og g. m. Maren, f. Poulsen, f. i Ondrup, Aarhus A., N y b ø lle g a a r d (III, 85): Mejeriet er yderst moderne indrettet og driver en betydelig Ostefabrikation (bl. a.»christian IX s Ost«); det er forpagtet af Ejerens Søn, Hr. Eduard Emil Oxholm Smidt, f. paa Ejendommen H ø jr u p g a a r d (III, 87): Af tidl. Ejere kan desuden nævnes Hans Hansen, Feldthusen, Emil Kruse (Over Porten staar C L S og C A B 1698.) Avlsbruget drives af Hr. Bestyrer Mourits Nielsen, f. i Langelie S. v. Rudkøbing Forpagteren, Hr. Købmand Ferdinand Simonsen, er f. i Brahetrolleborg S og g. m. Mathilde Blondine, f. Trolle, f. i Haderslev L y k k e n s s æ d e (III, 87) ligger 2 Mil fra Faaborg, 4 Mil fra Odense. Hørsvinger H. Schroll samlede Gaarden af 3 Bøndergaarde og fik Statstilskud til Hørsvingeriet og Høravlen ; Karle, der lærte Høravlen her, fritoges for Soldatertjenesten. Forrige Ejer, Hr. Kapt. H. Schroll, beboer en til Ejendommen hørende Villa»Bækkelund«. E n g e s y e n i Hillerslev S., Salling H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 18 og nærmeste St. : Højrup. 2 Mil fra Faaborg. Nuv. Ejer: Hr. Skatteraadsmedlem Lars Nielsen (se Højrupgaard), hvis Hustru fødtes her paa Ejendommen Hr. Nielsen, der sidder inde med en Mængde Tillidshverv, overtog Engesyen 1886 efter sin Svigerfader, der havde købt Gaarden for 7550 Rdl. ved Auktion 1845 efter Rs. Hansen; denne havde købt den fra Fæste til Arvefæste under Brahetrolleborg hvad den stadig er. Matr.-Nr. 4 a m. fl. af Højrup. Hartk. : 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. Arvefæsteafgift c. 75 Tdr. Korn. Ejendomsskyld 50,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Sidste Aars Kommuneskat 210 Kr. Gaardens samlede Areal udgør 87 Tdr. Ld., deraf Ager 60, Eng 8V2, Mose 13, Skov 370, Have og Gaardsplads I 1/«Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren. Af Agermarken drives 58 Tdr. Ld. i en 10 Marksdrift: 1. Grønjordshavre, 2. Brak, 3. Rug, 4. Roer, 5. Byg, 6. Ærtehavre, 7. Roer, 8. Byg, 9. Blandkorn, 10. Græs; 2 Tdr. Ld. er permanent Græsgang. Staldgødning anvendes med c. 40 Læs pr. Td. Ld. til begge Roemarker og med c. 20 Læs til Udlæg. Af Kunstg. medgaar 100 Pd. Chilis, til alle Afgrøder undtagen Rug. Der avles i Gennemsnit af Rug og Byg 16, Blandkorn og Havre 24 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 26 Køer, 22 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste samt 4 Plage og Føl. Aarlig leveres c. 225 Fedesvin; paa Gaarden findes Avlscenter for dansk Landrace. Kvægbesætningen vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsnitlig 7839 Pd. pr. Ko; den behandles af Gaardens eget Mejeri (Fællesmejeri). Det normale Folkehold er 2 Fodermestre, 1 Forkarl, 2 Karle, 1 Røgter, 2 Piger, 2 Daglejere og i Høsten 4 fremmede Arbejdere. E n g e sy e n grundmurede, straatæktc Hovedbygning ligger i 0. og V.; mod S., til Gaarden, er der høj Frontespice med 2 Fags Kvist. 0. Længe, opført af Grundmur med Paptag og Murtrimpel, rummer Svinestalde, s. Længe Ko- og Hestestald (herfra en Frembygning til Kalvestald m. m.), og v. Længe er Materiallænge; de 2 Hovedlænger er af Egebindingsværk med Straatage. Fra Svinestaldens s. Ende udgaar en Vinkelbygning i 0. Endvidere findes en Kornhjælm, hvor Dampkraft til Tærskning indlægges. Mejeriet som er anlagt 1884 og aarlig behandler c. 1,200,000 Pd. af Byens og Omegnens Mælk ligger 0. for og i Flugt med Hovedbygningen. Haven ligger mod N. Gaarden ligger smuk, midt i den s. Del af gi. Højrup By. H ø jr u p K ø b m a n d s g a a r d i Hillerslev S., Salling H., Svendborg A. Postforb., Telef. Nr. 3 og nærmeste St. : Højrup. Den ejes af Hr. F. Simonsen (se under Højrupgaard), som 1898 købte den af Købmand A. S. Madsens Enke. Matr.-Nr. 3 c. Ejendomsskyld 50,000 Kr. Købmandsgaarden, en anselig grundmuret Bygning, ligger midt i Byen, lige N. for Banelinjen, hvorfra gaar Spor til Magasinerne. Personalet er (foruden Købmandens private Betjening) 1 Bogholder, 2 Kommis er, 1 Lærling, 1 Gaardskarl, 1 Arbejdsmand og 1 Kørekarl. Der holdes 3 Heste.

10 8 Supplement Lyd in ge M ø lleg a ard (III, 88): Ejerens Hustru, Fru Christine Elisabeth Moscgaard, f. Henriksen, er født paa Ejendommen 1866; hendes Fader, Jens H., ejede Gaarden til sin Død Mælkemængden nu c Pd. pr. Ko. Møllen, hvis Drift er bortforpagtet, drives dels ved Vand-, dels ved Vindkraft. B æ k g aard (III, 89) købtes 1857 fra Fæste under Egeskov til fri Ejendom. Gaarden drives af Hr. Bestyrer Jørgen Larsen, Ejerindens Søn, f. paa Ejendommen B r o b y g a a r d (III, 90): Lehnsgreve 4. Schaflalitzky de Muckadell overtog Grevskabet Agermarken drives i en 8 Marksdrift: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3. Blandsæd, Roer og Kartofler, 4. Byg med Udlæg, 5. 1 Aars Græs, 6. 2 Aars Græs, 7. 3 Aars Græs, deraf 15 Tdr. Ld. til Turnips og Staldfoder, 8. Grønjordshavre (g. Byg efter Staldfoder og Turnips). Det paatænkes at flytte Byggen (4) efter Blandsæd hen i 2 sammen med Roerne, at saa Havre i Stedet for denne Del af Byggen i Udlægsmarken og at tage Blandsæd i Grønjorden i Stedet for Havre. Besidderen har nemlig i Sommeren 1909 gjort bitre Erfaringer med Byg i Kløver. Folkeholdet er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 4 Karle, 2 Elever, 1 Husholderske, 2 Piger, 10 Daglejere (deraf 3 ved Kreaturerne) samt om Sommeren 6 og om Vinteren 2 polske Arbejdere; i Slet og Høst Mand. Haven passes af 1 Gartner og 1 Havekarl. Forvalter er Hr. Søren Frandsen Holmboe, født i Aidt, Aarhus A., Ø l s t e d g a a r d (III, 92): Forvalteren, Hr. Niels Elgaard Amsirup, er f. i Nørager S., Randers A., og er g. m. Charlotte Louise, f. Warbcrg, f Hr. A. var Forpagter af»ensomhed« Paa Ejendommen holdes 11 Heste (deraf 2 smaa Køreheste). Sidste Aar leveredes c. 60 Fedesvin. Mælkemængden var c Pd. pr Ko. G ru b b e M ølle (III, 93) ejes af Hr. Niels Åndersen Nielsen Ploug, f. paa Sundagergaard v. Faaborg 1870 og g. m. Inger Margrethe, f. Hansen, f. i Bommelund paa Als Møllen var delvis Fæste under Brahesminde, købtes 1872 til fri Ejendom af Skibsbygger Hum, som 1878 solgte til Anders Peter Nielsen Ploug, den nuv. Ejers Fader. F a ls l e d K ro (III, 99): Nærmeste St. : Steensgaard. Kroens Ejer er Hr. Hans Hansen, f. i Bommelund paa Als 1847 og g. m. Ane Dorothea, f. Hansen, f. paa Ejendommen Kroen overtoges 1889 efter Fruens Fader, Hans Hansen. Oprindelig hørte kun 4 Tdr. Ld. hertil, Arvefæste under Brahetrolleborg; den øvrige Jord samt en Tærskelade og Forpagterboligen (beliggende c. 60 Al. S. 0. for Kroen) var Fæste under Hvedholm, indtil sidstn. Hans Hansen købte til fri Ejendom. Kroen er flere Gange bleven ombygget, saaledes 1819 og efter Brand Avlsbruget. er bortforpagtet til Ejerens Svoger, Hr. Søren Bonde Hansen, f. paa Ejendommen 1859 og g. m. Anna Vilhelmine, f. Hansen, f. i Haarby, Baag H., N o rd s k o v (III, 99): Brandassurance for Avlsbygn. 143,870, for Besætn. 64,750, Inv. 29,275 og Avl 95,192 Kr. Arealet udgør 634 Tdr. Ld., deraf Ager 450, Eng 21, Skov 100, Have m. m. 10 og Jord til Huse 53 Tdr. Ld. Kvægbesætn. er af Ejerens egen Stamme (nu 1909 paa 21. Aar). V e ste rg a a rd (III, 101): Ejeren, Hr. Jens Andersen, f. paa Ejendommen, arvede den efter sin Fader, Morten Andersen, som overtog den ved Giftermaal med en Datter af Jens Hansen, der købte den fra Fæste under Nordskov til fri Ejendom. L u n d eg a a r d (III, 102) er bortforpagtet til Hr. Lars Chr. Mikkelsen, f. i Tolstrup i Vendsyssel 1868 og g. m. Agnes Nielsine Therese, f. Petersen, f. paa Vcrupgaard, Nidløse S., Forpagtningen er 12-aarig. N ø r r e - B r o b y P ræ s te g a a rd (III, 103): Avlsbruget er siden 1. April 1908 bortforpagtet til Hr. Jens Marius Nielsen, f. i Sallinge-Hillerup S og g.m. Marie Birtha, f. Jensen, f. i.græsbjerg v. Vordingborg Præstegaarden og Forpagterboligen har elektrisk Lys (fra Nørre-Broby Andelsværk). V e s te r-s k je rn in g e P ræ s te g a a rd (III, 104): Brandassurance for Besætning 9460 Kr.,

11 Svendborg Amt 9 for Inv Kr. og Avl 8880 Kr. Arealet er 97 Tdr. Ld., deraf Ager 74l/2, Kær 10, Mose 472, Skov 5, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Avlsbruget er siden 1905 bortforpagtet til Hr. Chr. Fr. Lauritz Hansen, f. i Humble 1882 og g. m. Gertrud, f. Andersen, f. i Martofte Besætn. bestaar af 22 Køer, 18 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. S k je rn in g e g a a rd (III, 104): Ejeren, Hr. Lars Pedersen, er g. m. Astrid, f. Vester, f. paa Rørholm i Kolindsund N. F. Nielsen købte i 1889 af Nik. Eriksen, Søn af Andr. Martin Eriksen; dennes Fader, Kammerraad, Birkedommer Nie. Lambertus Eriksen, havde købt Gaarden af Selvejer Anders Graa, som havde overtaget den c Brandassurance for Hovedbygn. 10,626 Kr. og for Avlsbygn. 22,980 Kr. Tiendeafgiften er c. 21 Tdr. Korn i alle tre Tiender. Mælkemængden er c Pd. pr. Ko. Rød k ild e (III, 105), l 3/4 Mil fra Faaborg, ejes af Hr. Baron Ludvig Sofus Vilhelm Schaff alitzky de Muckadell, f. paa Arreskov 1865 og g. m. Emma Margrethe, f. Hansen, f. i København Baronen købte Ejendommen (med R in g s g a a r d e n og M a r g r e t h e s m in d e samt Fæstehuse) 1891 for 725,000 Kr. uden Besætn. og Inv. Kvægbesætn. tæller f. T. af Ungkvæg c. 40 Stkr. Til en Del Huse under Godset hører 90 Tdr. Ld., som ikke er medregnet i det Side 105 opgivne Areal. Godsforvalter er Hr. Paludan, Erikshaab. M a r g r e t h e s m in d e (III, 107) drives af Ejeren ved Hr. Bestyrer Hans Kragegaard, f. i V.-Aaby Gaardens Maskiner drives ikke ved Vandkraft. R i n g s g a a r d (III, 108) er siden 1907 bortforpagtet til Hr. Rasmus Ringsgaard, f. paa Ejendommen 1874 og g. m. Dorthea Frederikke, f. Brandt, f. i Ulbølle Hr. R. er Stedsøn af den tidl. Forpagter, H. Bertelsen, og Søn af dennes Forgænger, L. Chr. Rasmussen. Arealet udgør 120 Tdr. Ld., deraf Ager 104, Eng 4, Skov 10, Have m. m. 2 Tdr. Ld. N y g a a rd (III, 108): Blandt tidl. Ejere nævnes H. Nikolajsen, Jens Lange (Ostergaard i Jylland) til Brandassurance for Hovedbygn Kr. og for Avlsbygn. 17,529 Kr. Mælkemængden pr. Ko c Pd. Folkeholdet er 2 Fodermestre, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Dreng og i Høsten 2 fremmede Arbejdere. H O lste n sh u u s (III, 109): Bemærkningen S. 111 om Nedskydningen af Daavildtbestanden beror paa en Misforstaaelse; Bestanden i Dyrehaven er tværtimod særdeles stærk, og de Tuberkel-Tilfælde, der har vist sig i de sidste 30 Aar, har været ganske sporadiske. Det var , at Hovedbygningen opførtes af Arkitekt Haugsted, Odense blev der, ved Arkitekt Martin Borch, foretaget en Restaurering, bl. a. fordi alt Træværket var angrebet af Svamp; samtidig foretoges Vand- og Kloakanlæg. Slottet, som brændte d. 30. Decbr. 1908, er nu assureret for 195,245 Kr., Avlsgaarden for c. 140,000 Kr.; Assurance for Besætn. 432,000 Kr., Inv Kr., Avl 60,000 Kr. Det samlede Areal er 3693/8 Td. Ld., deraf Ager og Eng 2 Tdr. Ld., som siden April 1908 er bortforpagtet til Hr. Carl Mouritz Mackeprang, f. paa Juelsberg 1882 og g. m. Edith Mabel Florence, f. Ncivman, f. i Wiltshire, Syd-England, Bj ø r n e m o s e g a a r d (III, 113) var fra 40 erne og indtil 1857 bortforpagtet til Antonius Johannes Mackeprang, fh. Forpagter af Langensø, Høbbet m. m., senere Ejer af Kronborg Ladegaard. Derefter var hans Søn, Justitsraad Mouritz Mackeprang, Forpagter og drev Gaarden sammen med Holstenshuus og Nakkebølle tiltraadte Sønnen, den nuv. Forpagter, Hr. Jægermester Chr. Ludvig Ulrik Mackeprang, som er f. paa Nakkebølle 1861 og g. m. Marie Margarethe Dorathea, f. Asmiissen, f. i Flensborg Arealet er 240 Tdr. Ld., deraf Ager 226, Eng 10 Tdr. Ld. Assurance for Hovedbygn. 20,416 Kr. og for Avlsbygn. c. 96,000 Kr. B a r n e h ø j g a a r d (III, 114) ligger V4 Mil fra Faaborg. N. J. Berg, der overtog Gaar-

12 10 Supplement. den efter sin Fader, som var Skovrider paa Holstenshuus, solgte den 1888 for 72,000 Kr. Forpagteren, Hr. Niels Nielsen, er f. i Ringe S og g. m. Anna Marie, f. Albertsen, f. paa Lyø V e s te r-a a b y P r æ s te g a a r d (III, 116): Nuv. Beneficiarius er Hr. Pastor Rs. Anton Dahl, f. i Støvring 1856 og g. m. Johanne Caroline, f. Rudbeck, f. i Overlade Skole v. Løgstør Avlsbruget er 1909 bortforpagtet (i 9-aarig Forp.) til Hr. Lars P. Larsen, f. i V.-Aaby 1873 og g. m. Vilhelmine Andrea Marie, f. Hansen, f Besætn. er f. T. 25 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 4 Heste, 4 Plage og Føl samt 11 Faar og Lam. P ile g a a r d (III, 116): Forpagteren, Hr. N. P. Skotte, er f. i Kjøbeløv S og g. m. Mathilde Henriette, f. Dittmann, f. paa Brahetrolleborg Hr. S. har tillige Lindevads Mølle i Forpagtning. Mælkemængden er c Pd. pr. Ko. Der holdes 14 Heste. N a k k e b ø lle (III, 118): Forpagteren, Hr. Fr. Chr. Schæffer, er f. i Skaarup, Svendborg A., 1850 og g. m. Deborah Petronella, f. Jacobsen, f paa Falkensteen, Sorø Amt. Avisgaardens Bygninger ligger dels c. 100 Al. 0. for Borggaarden (3 anseelige Længer), dels c. 400 Al. S. for Gaarden (her bl. a. Møllebygning). Der holdes f. T. 20 Heste samt 4 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 150 Fedesvin. Folkeholdet er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 2 Røgtere om Sommeren (3 om Vinteren), 1 Staldkarl, 1 S vinerøgter, 3 Karle, 6 Elever, 1 Husjomfru, 4 Piger, 2 Daglejere, 5 6 Koner til Malkning og om Sommeren 8 polske Arbejdere. Haven passes af 1 Gartner. Til Nakkebølle hører 4 jordløse Huse. D am sbo (III, 119): Avlsbruget bestyres af Hr. Bonde Christian Petersen, f i Vantinge og g. m. Birthe Kirstine, f. Nielsen, f i Hillerslev. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 3 Røgtere, 1 Forkarl, 5 Karle, 3 Piger, 12 Daglejere og af og til 8 Daglejere. Haven passes af 1 Havemand. Til Ejendommen hører 10 jordløse Huse. D o r t h e a l u n d (III, 122): 15 Tdr. Ld. er tilkøbt, saa at Arealet nu er Td. Ld., deraf Ager 1497o> Mose 2, Skov 13, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Avlsbruget drives nu af Ejeren. Forvalter er Hr. Carl Bøic-Petersen, f. i Braaby v. Haslev (Den tidl. Forpagter, Hr. F. L. Frandsen, er nu Forpagter paa Sandholt). Skoven ligger c Al. mod N. Til Gaarden bører 2 jordløse Huse. Ø s t r u p g a a r d (III, 123) er bortforpagtet til Hr. Hans Soele, f. i Horsens 1860 og g. m. Josephine, f. Svendsen, f. paa Egneborg Forpagtningen, tiltraadt 1889, er 9-aarig. Besætn. og Inv., m. Undt. af 90 Køer, tilh. Forp. T r e n te M ø lle (III. 124): 1905 overtog, ved Arv + 48,000 Kr., 4 Børn af Chr. Trentemøller Møllen efter en ældre Broder. Hr. Lars Rasmussen Trentemøller er f. paa Ejendommen 1875 og g. m. Christiane, f. Poulsen, f i Næsby v. Odense. Ovennævnte ældre Broder, Rs. L. Rasmussen Trentemøller, havde 1900 overtaget Møllen efter sin Fader, der 1863 havde arvet den efter sin Fader, Rs. Hansen, og som købte den fra Fæste (under Hvedholm) til fri Ejendom Af de 65 Tdr. Ld. Ager drives kun c. 20 Tdr. Ld. i Husholdningsdrift; Resten henligger som permanent Græsgang til Udleje. Derfor holdes nu kun Køer til Husholdningsbrug. Ved de industrielle Virksomheder (Mølleri, Bageri og Savskæreri) haves en Omsætning af c. 85,000 Kr. B r a h e t r o l l e b o r g (III, 125): Godsforvalter er Hr. cand. jur. Chr. Høcg-Lorenizen, f i Brahetrolleborg Godsforvalterbolig. B r a h e tr o lle b o rg G a rv e ri blev bygget Aar 1809 af Grev Ludvig Reventlow. Som Bestyrer indforskrev Greven en Tysker ved Navn Schweickhöffer, som bestyrede det til I Aaret 1814 fik Ludvig Dittmann fra Stallepin i Prøjsen Arbejde som Svend paa Garveriet og fik det i Forpagtning , hvorefter hans Søn, Ludvig Eduard Dittmann, overtog det nedbrændte Garveriet fuldstændigt; efter at det var genopbygget tidssvarende, fortsatte L. E. Dittmann Driften til 1904, da Forpagtningen gik over til hans Søn, Sophus Conrad Eduard Dittmann, f. paa Ejendommen 1869 og g. m. Alma Sophie, f. Ferrall, f. i Nykøbing F Forpagtningen, som er 12-aarig, omfatter foruden Garveriet 7 Tdr. Ld., hvoraf Ager 4 og Eng 2 Tdr. Ld. Hovedbygningen er brandforsikret for 7875 Kr., de øvrige Bygninger for 53,050 Kr. Der holdes 6 Køer og 2 Heste.

13 Svendborg Amt. 11 Garveriet forarbejder inden- og udenlandske Huder (c aarlig) til Saale- og Overlæder. Personalet er 1 Værkfører, 2 Svende, 9 Arbejdsmænd og 1 Fyrbøder. H ø b b et(ili, 131): Forpagteren, Hr. Anker Storm Bock, er f. i Ribe 1863 og g. m. Marca Agnes Emma Cecilie, f. Menzel, f. i Christiansfeld Hr. Bock har tidl. været arb. Forvalter paa Rolykkegaard v. Nakskov ( ). Forpagtningen er 8-aarig. Af 275 Tdr. Ld. er Ager 250Vs, Eng 20, Sø P/o, Have og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. S ø lu n d og S k y t t e g a a r d (III, 132): Af Arealet, 124 Tdr. Ld., er Ager 78, Eng 10, Kær og Overdrev 29, Skov 5, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Jens Peder Pedersen, er f. i Byllerup v. Nørre-Aaby 1876 og g. m. Marie, f. Overgaard, f. i Granslev, Randers A., R o d a l (III, 132): Nuv. Ejer, Hr. Sognefoged R. P. Hansen, overtog Gaarden 1891 efter sin Fader, Rasmus Hansen, som havde faaet den 1865 ved Giftermaal med en Datter af Rs. Pedersen, i hvis Slægts Eje den havde været i mange Aar. Tilkøbt er nu 18 Tdr. Ld. Mælkemængden er gennemsn. c Pd. pr. Ko. Til Gaarden hører 2 jordløse Huse. V ie g a a r d (III, 139): Ejeren, Hr. Sognefoged Søren Pedersen, er f. i Horne 1854 og g. m. Marie, f. Jensen, f. i Home P. overtog Gaarden 1902 efter sin Morbroder, S. Sørensen, der havde arvet den efter sin Fader, S. Sørensen, hvis Fader, Søren Jørgensen, havde overtaget den efter Søren Nielsen. Gaarden købtes 1874 fra Fæste (under Hvedliolm) til fri Ejendom. Ejeren havde Gaarden i Forpagtning Hofjægermesterens Død 1866 over til hans Datterdatter, den nuv. Besidderinde. Taarnene nedbrødes for c. 130 Aar siden. Møllen er nedlagt. Avlsgaardens samlede Areal er nu 560 Tdr. Ld., deraf Ager 450, Eng 108, Forpagterens Have 2 Tdr. Ld. Forpagter er siden 1908 Hr. Frands Larsen Frandsen, f. i Stenstrup S og g. m. Ane Kirstine, f. Hansen, f. i Kjøng S Hr. F. var Forpagter af Dorthealund Besætn. og Inv. tilhører Forpagteren undtagen 131 Køer og 6 Tyre. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: 1. Grønjordsblandsæd. 2. Brak, 3. Hvede og Rug, 4. Byg, 5. 2/3 Roer J/3 Staldfoder, 6. Byg, 7. Havre, 8. Græs. Med Lucerne udlægges c. 50 Tdr. Ld. Store Engreguleringsarbejder udføres f. T. (under Hedeselskabets Vejledning). A rre sk o v (III, 143) overtoges af den nuv. Besidder 1905, idet hans Fader, Lehnsgreve E. E. Schaffalitzky de Muckadell afgik ved Døden s. A. S. 144, L. 2 foroven staar: s. Fløj læs: u. Fløj; L. 3 staar: v. Fløj læs: n. Fløj. S. 145 er Avlsbygningerne opgivet at ligge V. for Slottet; i Stedet for skal læses: N. for Slottet. Avlsforvalter er Hr. Thorvald Jensen, f paa Tjørnegaard, Gentofte. Det norm. Folkehold (foruden Herskabsbetjeningen) er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Staldkarl, 2 Røgtere, 4 Karle, 1 Husjomfru, 3 Piger, 5 Daglejere og om Sommeren 4 polske Arbejdere. En G aard i A lle ste d (III, 147), som tidligere ejedes af P. Nielsen, gik 1906 i Arv til dennes Svigersøn, Hr. Christen Pedersen, f. paa Ejendommen 1872 og g. m. Maren Christine, f. Nielsen, f. i Heden S Arealet er nu 59 Tdr. Ld. E n g b æ k g a a rd (III, 140): Nuv. Ejer, Hr. Peder Hansen Thomsen, er f. i Skaarup S og g. m. Maren, f. Jensen, f. smstds Af tidl. Ejere nævnes Jens Andersens Enke, Anders Rasmussen ( ) og Knud Rasmussen ( ). Gaarden var oprindelig Fæstegaard under Søbo. Mælkemængden er gennemsn. c Pd. pr. Ko. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Elev, 2 Karle, 1 Dreng og 2 Piger. S a n d h o l t (III, 140): Ejerinden, Frk. v. Sperling, er f. paa Ejendommen Hovedbygningen, som brændte 1590, opførtes af K nud Rud; og dennes (ikke Eriks) Minde var det, der krænkedes ved Enkens Adfærd (S. 142, L. 5 8 foroven). Hofjægermester Hans Nobel-Nøragers Datter, Martha Nobel-Nørager, blev g. m. Jægermester Joachim v. Sperling, men døde 1844 uden at have besiddet Godset; dette gik ved V e jle s k o v, Vejle S., Salling H. Pastor A. M. Hansen. Ejer: V ej leg a a r d (III, 148): Postforb. er nu Allested. Ejeren, Hr. Jakob Kornelius Larsen, dek. m. Fortjenstmedaillen, er f. i Drigstrup v. Kerteminde 1860 og g. m. Marie, f. Hansen, f. paa Møllegaard, S.-Næraa S., 1860.

14 12 Supplement. Ejeren overtog 1894 Gaarden efter sin Fader, L. Pedersen, der havde købt den af Th. Fritz 1863 for 48,000 Rdlr. Gaarden tilhørte omkr. Aar 1500 Slægten Frille, derefter Slægten Oldeland. Ved Giftermaal med Sophie Oldeland fik Caspar Markdanner (f 1618, Kristian Ill s Søn med en Skomagerdatter fra Andst) Gaarden; han opførte en ny Hovedbygning. Efter C. M.'s Søn, Hans M., ejede Klaus Brockenhuus Gaarden, som derefter gik over til Ellen Marsvin, Kirstine Munk, Hannibal Sehested. Sidstnævntes Enke solgte den 1667 til en hamborgsk Købmand. De senere Ejere har været fig.: Kancelliraad N. Hansen Schmidt; hans Enke; dennes 2. Mand, Peter Klingberg; hendes to Børn, Else Kathrine og Peter Schmidt; Else Kathrines Mand, Kommerceraad Lorentz Petersen; Svigersønnen, Generallöjtnant Ad. Neuberg, hans Guddatter, Adolphine Letli, g. m. Krahr. M. Fabritius de Tengnagel (f 1815), som restaurerede Gaarden og frasolgte Godset købtes den af Rasmus af Egelykke, derefter af H. P. Langkilde, Julskov, og dennes Efterkommere. Midt i forr. Aarli. fik Holger Chr. Petersen (f 1860) den; han solgte den til sin Svoger, Th. Fritz, for 34,000 Rdlr. Den nuv. Hovedbygning er opført 1854; samtidig nedbrødes Markdanners Bygning, som laa c. 200 Al. mod N.-Ø., og af hvilken endnu findes Murbrokker. S k o v sg aard (III, 148) tilhorte 1578 Ebbe Munck, Ejer af Fjellebro; paa en Egeplanke, som opbevares paa Gaarden, staar: HieLP. Gud. til Løcke. oc. SALLIGHP2D. ANNO. DOMI DA LOD. EBBE. DETE. HUS. SETTE. B r æ n d e s k o v g a a r d (III, 154): Forpagteren driver eget Mejeri i Ny Brændeskovgaard samt yderligere c. 50 Tdr. Ld. (Ejendom og Forpagtning). Forpagtningsafgiften : 400 Kr. u d g å ar. Ny moderne Kostald er bygget Mælkemængden 7475 Pd. pr. Ko. B r æ n d e r u p g a a r d (III, 154): Forpagteren ejer og driver S tj er n ega ard en (117 Tdr. Ld.). F o r h a a b n i n g s l u n d (III, 158): Hovedbygn. er ik k e sammenbygget med Avlsbygningerne. T o y s t r u p (III, 158): En Gaard, D y re - lu n d, hvortil er indkøbt Hovedgaardsret, er underlagt T., hvis Ejendomsskyld derved bliver 213,000 Kr. Høj vang i Ryslinge S., Gudme H., Svendborg A. Postforb. : Ringe. NærmesteSt.: Ryslinge. Nuv. Ejer er Fru Sara Pedersen, f. Jensen, Enke efter Jørgen P., hvis Slægt har ejet Gaarden siden Matr.-Nr. 4 a m. tt. Hartk. : 9 Tdr. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygn Kr., Avlsbygn. 19,562 Kr., Besætn. 13,000 Kr., Inv Kr., Avl 10,000 Kr. I Tiende svares c. 180 Kr. Kommuneskat c. 220 Kr. Arealet er 901«. Td. Ld., deraf Ager 82, Eng 37«, Skov 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drives af Ejeren i en 8 Marksdrift. Besætn. er 26 Køer, 19 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste samt 4 Plage og Føl. Sidste Aar leveredes c. 60 Fedesvin. Mælkemængden gennemsn Pd. pr. Ko. Folkeholdet er 1 Bestyrer, 1 Fodermester, 2 Karle og 2 Piger. 1 jordløst Hus hører til Gaarden. Alle Bygninger er grundmurede og nye. H e s s e la g e r M ø lle g a a r d (III, 162): Fru Brandts Fornavn er Laura. Frasolgt er 1 Td. Ld. Ager og 1 Td. Ld. Eng.. Ejendomsskylden da: 73,000 Kr. S t r a n d g a a r d (III, 163): Forpagter er Hr. la Cour, f paa Skovlyst ved Skanderborg og g. m. J. M. E., f. Petersen, f i Ulbølle v. Faaborg. R ø d e m ø lle g a a r d (III, 173): Forpagter siden 1909 er Hr. Hans Pedersen, f. i V.- Skjerninge Regitze-Kilden ved R. var i sin Tid et bekendt Valfartssted (>Frørup Kildemarked«). K ild e g a a r d (III, 184) har af Ager 67 Tdr. Ld. Ejendomsskyld 53,000 Kr. Besætn. er 30 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste samt 6 Plage og Føl.

15 Svendborg Amt. 13 T i d s e 1h o 11 (III, 184): Forpagteren, Hr. Henrik Andresen, f. i Odense 1866, har tidl. ejet Højgaard v. Kolding. Arealet er 392 Tdr. Ld., deraf Ager 287 Tdr. Ld. Besætn. er 70 Køer, 40 Stkr. Ungkvæg, 6 Tyre, 14 Heste og 2 Plage. T a n g e g a a rd (III, 186): Frk. Schesied driver tillige B je rg e sk o v g a a rd. Iseb æ k g a a rd (III, 187): Ejeren, Hr. M. Mogensen, er f. paa Ejendommen R y g aard (III, 194): Arealet er 435 Tdr. Td. F r e d e r ik s h ø j (III, 199): Bestyrer er Hr. Axel Hein, f. i Kogsbølle 1860 og g. m. Kirstine Andersen, f. paa Ejendommen S lu d e g a a rd (III, 200): Ejendomsskylden er 125,000 Kr. Hartk. : 27 Tdr. 2 Skpr. I 1/* Alb. D y re h a u g e g a a rd (III, 202) er solgt til den tidl. Forp. for 133,600 Kr. P ed e r s t r u p g a a r d (III. 207): Hartk.: 8 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. Ejendomsskylden er L u n d g a a rd (III, 260): Hartk.: c. 872 Td. Ld. og Ejendomsskylden 75,000 Kr., da der er tilkøbt 16 Tdr. Ld. Arealet er da 97 Tdr. Ld. Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 16,525 Kr., Besætn. 20,500 Kr,, Inv Kr., Avl 20,000 Kr. Besætn. er 54 Køer, 4 Tyre og 6 Heste. Sidste Aar leveredes c. 100 Fedesvin. Ejeren driver en betydelig Hestehandel. Ø l s t r u p g a a r d (III, 261): Assurancen for Hovedbygn. er 8000 Kr., for Avlsbygn. 15,100 Kr. Mælkemængden gennemsn Pd. pr. Ko. P u d s e ly k k e (III, 261) er bortforpagtet til Ejerens Svigersøn, Hr. Anders Hansen Jakobsen, f. i Pederstrup, Longelse S., 1863 og g. m. Oline Hansen, f. paa Ejendommen S v e n d s t r u p g a a r d (III, 262): Ved Tilbygning er Ejendomsskylden steget til 95,000 Kr. Assurancen for Hovedbygn. c Kr., for Avlsbygn. 29,000 Kr., Besætn. 20,000 Kr. K r a g h o lm g a a r d (III, 263): Ejerinden, Enkefru Hanne Larsen, f. Eriksen, er f. paa 66,000 Kr. Avlsbygn. er assurerede for 27,500 Kr., Avl 12,402 Kr. Avlsbygn. er alle nyopførte efter Brand R a v n h o lt A v ls g a a r d (III, 239): Forpagter er Hr. Axel Rottvitt, f paa Lystrupgaard v. Slangerup. S o p h ie n lu n d (III, 239): Hartk.: 16 Tdr. V4 Alb.; 90 Tdr. Ld. er tiendefri. Ejendomsskylden er 120,000 Kr. F a a r e v e j l e (III, 256): H of jæger mesterinden er født paa Skafføgaard i Jylland. S ø v e r to r p (III, 258): Brandforsikringen er for Hovedbygn. 26,100 Kr., for Avlsbygn. 99,942 Kr., Besætn. 50, Kr., Inv. 12,500 Kr. og Avl 52,270 Kr. S k rø b e le v g aard (III, 259): Forpagteren, Hr. X. Hansen, er f. paa Møllergaard i Torpe og g. m. Mary Rasmussen, f. paa Oldenbjerggaard. Ejendommen Hendes afd. Mand, Amtsraadsmedl., Landvæsenskomm. Jens Larsen, var f. i Kadsebølle 1843 (f 1904). Besætn. (assur. for 13,000 Kr.) er 44 Køer, 18 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Føl samt 10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 60 Fedesvin. Avlsbruget bestyres af Hr. Mikael Rask, f. i Søndenbro M ø lle r g a a r d (III, 264): Ved Nybygning er Ejendomsskylden bleven 93,000 Kr. og Assur. f. Avlsbygn. 21,221 Kr. F o r æ l d r e s m i n d e (III, 264): Ejeren, Hr. jrs. Clausen Nielsen, er f. paa Ejendommen 1851 og g. m. Krestine Rasmussen, f. paa Lundgaard Ejendomsskylden er nu 67,000 Kr. og Brandassurancen for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 15,000 Kr., Besætn. 11,000 Kr. Til Gaarden hører 1 Hus med 2 Tdr. Ld. Fra Hr. J o h.s B a y s G a a rd i R u d k ø b in g (III, 265) er frasolgt c. 2 Tdr. 1 Skp.

16 14 Supplement. Ld., hvorefter Ejendomsskylden er 141,800 Kr. B is k o p s to rp (III, 266): Ejeren, Hr. Niels Anton Fr. Fcrd. Andersen, er g. m. Mariane Krag, f. i København Ejendommens Købesum var 205,000 Kr. Ejendomsskylden 168,300 Kr. Assurance for Hovedbygn. 17,050 Kr., for Avlsbygn. 57,300 Kr., Besætn. 30,600 Kr. Arealet er Td. Ld. Forvalter er Hr. Anders Hansen Larsen, f. i Ørsted v. Aarup Marksdriften (hvis 5. Mark er en bel Roemark) omfatter 179 Tdr. Ld.; Resten, 8 Tdr. Ld., er udlagt i Lucerne. sen overtog Gaarden for 80,000 Kr. efter sin Svoger, Gæstgiver i Spodsbjerg Cbr. Larsen. Siden er tilkøbt 1 Hus med 4 Tdr. Ld., hvorefter Ejendomsskylden er 73,000 Kr. Assurance for Avlsbygn. 14,000 Kr., Besætn. 10,500 Kr., Inv Kr., Avl 14,840 Kr., Arealet er 967.J Td. Ld., deraf Ager 887o, Eng 7, Skov 3, Mose 1 Td. Ld. Besætn. er 28 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. T r a n e k æ r S lo ts L ad e g a a rd (III, 277): Inspektøren, Hr. Ingeniør L. Jørgensen, er g. m. Cathrine Jensen, f. i Taars, Vendsyssel, P æ r e g a a r d (III, 278): Avlsbruget bestyres af Hr. Anton Pedersen, f. i Bødstrup 1864 og g. m. Nielsine Laurentine Hansen, f. i Vidiehusene v. Tranekær Til Ejendommen hører 2 Huse med 4 Tdr. Ld. samt 5 jordløse Huse. G r ø n s l e t t e g a a r d [ikke -sletter-j (III, 280): Avslbruget bestyres af Hr. H. P. Andersen, f. i Sværborg S., Præstø A., 1870 og g. m. Maren Rasmussen, f. i Kastrup, Præstø A., Mælkemængden har gennemsn. været c Pd. pr. Ko. M ø la g e r g a a r d (III, 267 staar fejlagtig: Møllegaard). Telef.: Rudkøbing Nr. 75. Gaarden ejes nu af Enkefru Jørgensen. Ejendomsskylden er 66,000 Kr. Hartk. : 9 Tdr. 4 Sk pr. 2 Fdkr. 3 4 Alb. E n g h a v e g a a r d (III, 267): Ejeren er f. i Lykkebv, Tullebølle S.; hans Hustru er f. K o r s e b ø 11 e (III, 283): Arealet er 650 Tdr. Ld., deraf Ager 514, Eng 133, Have m. m. 6 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Landbrugskandidat Lars Fr. Ove Fabricius, er g. m. Auguste Minna Esbensen, f Forpagtningen er gaaet i Arv indenfor Slægten siden Forvalter er Hr. IL J. Golf redsen. N e d e r g a a r d (III, 285): Besidderen, Hr. Kammerherre Kaas, er R. af D. Avlsgaardens Forpagter, Hr. Carl Fr. Andersen, er f. paa Snedinge Hovedgaard 1865 (hvor Faderen var Forpagter) og g. m. Lisette Mathilde Elisabeth, f. Marsmann, f. i København Nedergaard Hovedbygning er teglhæ ngt. S io er frasolgt; se nedenfor. S io (III,. 287) er 1908 af Stamhuset Nedergaard solgt for 74,000 Kr. til et Konsortium, bestaaende bl. a. af d Hrr. Propr. IL Hansen, Vesterbygaard, Forpagter N. Hansen, Skrøbelevgaard, Dyrlæge Andersen, Rudkøbing, og Konsulent H. C. Duborg, Bækkebo. paa Ejendommen. Avlsbygn. er nu forsikrede for 15,664 Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 7000 Kr. S k e bj e r g g a a r d (III, 270): Ejendomsskylden er 85,000 Kr. Besætn. er 30 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste samt 3 Plage og Føl. Brandassurance for Avlsbygn. er 27,000 Kr. M a rie n lu n d (III, 271): Hr. N. P. Clau- E g e ly k k e (III, 287): Avlsbrugets Bestyrer er Hr. Adam Vilhelm Boscrup, f. paa Høvdinggaard v. Præstø 1857 og g. m. Alf'onsine Johanne, f. Carlsen, f. i Bækkeskov, Præstø A., B ø d s tr u p P ræ s te g a a rd (III, 289): Hr. Pastor Andreas Hansen er f. i Gullev, Viborg A., 1861 og g. m. Marie Johanne Hansen, f. Pedersen, f. i Ry Forpagter (siden 1882) er Hr. Frederik Julius Andersen, f. i Lejbølle 1854 og g. m. Mathilde, f. Christiansen, f. i Fæbæk Til en gammel

17 Svendborg Amt. 15 Trælaage mellem to Lindetræer i Præstegaardshavens n. Skel knytter sig, kuriøst nok, det s Sagn«, at Laagen ikke har været aabnet, siden N. F. S. Grundtvig (som bekendt en Tid Huslærer paa Egelykke) sidste Gang gik igennem den. P r y d s g a a r d (III, 289) har Navn efter Slægten Pryds (Prütz). En Hannoveraner af dette Navn kom c til Rudkøbing og blev der en anset Skibsrheder; under Krigen med England tabte han sin Formue fik hans Søn, H. Chr. Pryds, Gaarden (da i Svalebølle By, ved Udskiftning flyttet og bygget 1801) i Fæste fra Grevskabet Langeland. Sønnen, Rs. Larsen Hansen Pryds Enke, Christiane Helene Ingeborg, f. Lystrup, købte den til fri Ejendom 1873; nuv. Ejer er hendes Svigersøn. S v a l e b ø l l e g a a r d (III, 290) lagdes ind under S t a m h u s e t N e d e r g a a r d Assurancen er forhøjet med 6000 Kr. Arealet er 102 Tdr. Ld. E m m e r b ø l l e g a a r d benævnes den III, S. 291 skildrede Gaard, tilh. Hr. H. Chr. Hansen. Dens Ejendomsskyld er nu 74,000 Kr. med Hartk.: 8 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb., idet 23 Tdr. Agerland er tilkøbt. Assurancen for Avlsbygn. er nu 26,000 Kr. Besætn. er f. T. 30 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Føl samt 15 Faar og Lam. Sidste Aar leveredes c. 20 Fedesvin. Folkeholdet er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger og i Host Ekstramandskab. købte den; han var Fæster fra 1836, og før ham Anders Hansen. D a g e ly k k e T e g lv æ r k i Bødstrup S., Langelands Nørre H., Svendborg A. Postforb. : Tranekær, Telef.: Snøde Nr. 10. Nuv. Ejer er Hr. Hans Peter Jacobsen, f. paa Dagelykkegaard 1873 og g. m. Petra Marie Krogh, f. paa Bukkegaard, Snøde S., Teglværket, hvis Ejendomsskyld er 75,000 Kr., oprettedes 1868 af J. C. Jacobsen og overdroges 1903 til dennes Søn, den nuv. Ejer. Af Arealet, 27 Tdr. Ld., er 23 Tdr. Ld. Agerjord; denne er bortforpagtet til J. C. J. H e s t e h a v e g a a r d kaldes den III, S. 296 beskrevne Gaard i Lejbølle. Som Forvalter fungerer Ejerens Søn, Hr. Gcbhart Jeppesen, f. paa Ejendommen I Kirketiende svares 57o, i Konge- 57o og i Præstetiende 41/ Td. Korn. F r i b j e r g g a a r d (III, 296) var oprindelig Fæste under Nedergaard, men købtes af Claus Rasmussen, nuv. Ejers Fader, der udflyttede Gaarden. E l i s e l u n d (III, 297) ejes siden Juni 1908 af Hr. Anders Christian Johannessen, f. i Svalebølle 1877 og g. m. Alma Christine Christensen, f. i Lejbølle Hr. J. købte Gaarden for 95,000 Kr. S ø n d e rsk o v g a a rd i Bødstrup S., Langelands Nørre H., Svendborg A. Postforb.: C h r i s t i a n e s 1u n d [ikke Christianslund] (III, 292): Fru Caroline Ly sirup er f. paa Dagelykkegaard. Jyden Christen Lystrup, der kom til Langeland sammen med Generalmajor O. C. Kaas og blev Skovrider paa Nedergaard, overtog Gaarden i Fæste Efter hans Enke overtog 1866 Sønnen, Holger Lystrup, og to andre Børn Gaarden, som 1863 var bleven fri Ejendom. Holger L.s Søstersøn er den nuv. Ejer. Den lave Hartk.-Ansættelse skyldes, at Jorderne er opdyrket Skov. (Skov 1 Td. Ld. u d g a a r; Have m. m. er 2 Tdr. Ld.). D a g e 1y k k ega a r d (III, 293) var Fæste under Egelykke indtil 1854, da Jørgen Pelle Tranekær. Ejer siden 1899 er Hr. H. P. Nogel, f. i Østerhuse v. Lohals 1871 og g. m. Nielsine Kirstine Ingeborg Nielsen, f. i Lommelev, Falster, Fru N. arvede Gaarden efter sin Morfader, L. P. Pedersen (Piil), der havde ejet den, først selvanden, derefter alene siden tilkøbte Ejeren en Nabogaard; den samlede Ejendomsskyld er da 65,000 Kr. Hartk.: 8 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. /o Alb. Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 14,500 Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 8237 Kr. (for den tilkøbte Gaard 10,000 Kr.). Bygningerne er opførte Arealet er 80 Tdr. Ld., deraf Ager 74l/o, Eng 1, Mose 2 Tdr. Ld. Besætn. bestaar af 30 Køer, 11

18 16 Supplement. Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste samt 2 Plage og Føl. Sidste Aar leveredes 65 Fedesvin. Mælkemængden ergennemsn. c Pd. pr. Ko. S te e n s g a a r d (III, 297): Ejeren er Hr. Godsejer Vinccns Stecnsen Leth. Forpagtningen er 1895 overtaget af hans Søn, Hr. Landbrugskandidat, Løjtnant Vincens Steensen Leth, som er g. m. Lilly Adriane, f. Meyer, f. i København Besætn., undtagen 130 Køer og 16 Heste, tilhører Forpagteren. Besætn. er f. T. 170 Køer, 60 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 30 Heste samt 4 Plage og Føl. En grundmuret, teglhængt Bygning afgiver en fortrinlig Beboelse for Forvalteren og Folkene; her har hver Mand og hver Pige sit eget, tapetserede Værelse med Centralvarme og ensartet Bohave: Skrivebord, Seng, Vaskebord og 2 Stole. Snøde P ræ s te g a a rd (III, 300): Hr. Pastor Stefan Tetens Tram, er f. i Ærøskøbing 1846 og g. m. Augusta, f. Eller, f. i København Besætn. er assureret for 1920 Kr. Avlen for 6520 Kr. Forpagteren (siden 1895), Hr. P. Thomsen, er tillige siden 1882 Ejer af J u l i e g a a r d i Lille Snøde. S yd r in g g a a r d (III, 300): Ejeren (siden 1898), Hr. Erik Carl Chr. Nielsen, er f. i Ennebølle; hans Hustru er f. paa Illebølle. Hr. N. havde først Ejendommen i Forpagtning; ved Overtagelsen tilkøbte han en Nabogaard (Bjerregaard) paa 53 Tdr. Ld., og omtrent samtidig 4 Tdr. Ld. og bragte saaledes Arealet op til 104 Tdr. Ld. Fra Jorden sælges Byggegrunde til en Pris af Øre pr. Kvadratalen. En Villa i Haven beboes af forrige Ejers (R. J. Rasmussens) Enke. M ø 11 e bj e r gga a r d (III, 301): Postforb. og Telef. Nr. 28: Snøde. Rs. Andersen er død; han havde arvet Gaarden 1876 efter sin Fader, Hans A. (Søn af Anders Jespersen). Hans A. købte 1866 Gaarden til fri Ejendom (delvis til Arvefæste under Snøde Præsteembede). Besætn. er brandforsikret for 4670 Kr., Inv. for 3601 Kr. og Avl for 9970 Kr. (kun halvt assureret). Arealet er 75 Tdr. Ld. Avlsbruget bestyres af Ejerindens Søn, Hr. Hans Thorvald Andersen, f. her B u k k e g a a rd (III. 302): Ejeren, Hr. Sogneraadsformand Kragh, er g. m. Oline, f. Hansen, f. paa Skebjerggaard L a u ra s m in d e kaldes den III, S. 302 beskrevne Gaard i Ennebølle. Den S. 303 skildrede Gaard, som siden 1865 tilhører Hr. L. Er. Jensen, f. i Lejbølle 1837, benævnes E n n e b ø lle g a a rd. Jacob Olsen var Fader til Ejerens Hustru, Mathilde Kirstine, f. Olsen, f. paa Ejendommen Assurancen er forhøjet til ialt 18,000 Kr. Af Arealet er Ager 109 Tdr. Ld. D a le n g a a r d (III, 303): Ejerens Hustru er Fru Laurentine Jacobine, f. Bay, f. i Herslev. Arealet er 73 Tdr. Ld., deraf Ager 69Vo, Eng 2, Have m. m. I 1/«Td. Ld. Der holdes 5 Heste, 4 Plage og Føl samt 6 Faar og Lam. H e s b je r g g a a r d (III, 304): Ejeren, som er g. m. Boline, f. Larsen, overtog i 1865 Gaarden (ved Byttehandel) efter Frederik Jensen, der da nylig havde købt den fra Fæste under Steensgaard. Matr.-Nr. er 20 a m. fl., 14 a m. fl. er Matr.-Nr. for en i 1884 tilkøbt mindre Gaard paa 29 Tdr. Ld. (Endnu senere tilkøbtes 3 Tdr. Ld., Arvefæste til Snøde Præstegaard). S k a t t e b ø l l e g a a r d (III, 304): Ejerens Hustru er f. Andersen, f. paa Ejendommen Hendes Fader, Lars Andersen, overdrog Gaarden til Hr. Nogel for 65,000 Kr. Arealet er 80 Tdr. Ld., deraf Ager 73, Eng 23/4, Mose 2, Skov l 1/», Have m. m. l 3/4 Td. Ld. C h a rlo tte n lu n d (III, 306): Avlsbrugets Bestyrer er Hr. Christen Olsen, f. i Kongsted, Præstø A., 1874 og g. m. Karen Kirstine Henriette, f. Cramer, f. i Viby v. Aarhus A d a m s g a a r d (III, 307): Frands Hansen var Broder til nuv. Ejers Bedstefader; han købte Gaarden fra Fæste under Steensgaard til fri Ejendom Besætn. er assureret for 9010 Kr., Inv Kr. og Avl 9820 Kr. L o h a i s g a a r d e n (III, 307) ejes af Hr. Lars Chr. Nielsen, f. paa Ejendommen Hr. N. arvede 1908 Gaarden efter sin Fader, H. Chr. Nielsen ( ); dennes Fader, Hans N., fæstede Gaarden fra Steensgaard 1813 og købte den til fri Ejendom Ejendomsskylden er paa Grund af Frasalg nu 63,000 Kr. B a d e h o te lle t Lo h a ls i Hou S., Langelands Nørre H., Svendborg A. Postforb. og Telef. Nr. 6: Lohals; daglig Dampskibsforbindelse med Korsør, Svendborg og Rudkøbing. Nuv. Ejer er Hr. Jens Peter Nielsen, f. i København 1866 og g. m. Emma, f. Larsen, f. i Lohals Hr. Nielsen købte 1904 Hotellet af (nuv. Købm.) Flindt, der havde købt Gæstgivergaarden af Petersen, ombygget den efter Brand og opført Hotellet. Matr.-Nr. 1 m. fl. Hartk. : 1 Skp. V«Alb. Ejendomsskylden er 80,000 Kr. Brandassurance for Hotellet 42,969 Kr., Gæstgivergaarden 18,847 Kr., Udbygn. 27,783 Kr., Inv. 41,650 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 88 Kr. Gæstgivergaardens anseelige Hovedbygning er opført i 2 Stokværk af Grundmur paa Cementsokkel og tækket med Skifer. S. f. den ligger den grundmurede Staldlænge samt Vaskehuset m. m. Forbunden med Gæstgivergaarden ved en Mellembygning (med Spisesal, Dansesal m. m.) ligger mod N. Badehotellet, der er bygget i Villastil i 3 Stokværk og rummer 29 Gæsteværelser. Mod 0.

19 Svendborg Amt 17 ligger den store, smukke Have (c. 1 Td. Ld.). Bygningerne ligger ved Landevejen, nær Skov og Strand; der er, særlig fra Hotel-Tagets Platform, en prægtig Udsigt. Ejendommen omfatter et Areal paa 4 Tdr. Ld., Strandskrænten iberegnet. Om Sommeren holdes 1 Kogejomfru. 2 3 Elever, 3 Stuepiger, 2 Hjælpepiger og 1 Kellner; om Vinteren 1 Kokkepige. 1 Elev og 1 Stuepige. M øl le g a a r d (III, 308): Ejeren, Hr. Christen Madsen Pelersen, er f. i Magleby 1852 og g. m. Sigrid Adelheid Julie, f. Pelersen, f. i Dansted v. Rødby L o n g e ls e P r æ s te g a a r d (111,309): Hr. Pastor Preben Hansen, f. i Falsted 1845, er g. m. Fanny Emilie Regitzc, f. Kierulf, f. i København 1849: H a v g a a r d (III, 310): Ejendomsskylden er nu 208,000 Kr. paa Grund af Nybygninger; Assurance for Hovedbygn. 37,000 Kr., for Avlsbygn. 59,500 Kr., Besætn. 39,000 Kr., Inv. 14,000 Kr. og Avl 43,000 Kr. Besætn. er f. T. 84 Køer, 52 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 18 Heste samt 6 Plage og Føl. P r y d s g a a r d (III, 312): Ejerens Hustru hedder Julie Therese Hansen, f. Rasmussen. S k o v s b o (III, 313): Ejerinden, Fru Constance Pileg aard, f. Graae, er Enke efter Premierløjtnant J. A. P., der arvede Gaarden efter sin Fader, Jeppe Krogsgaard P., Besætn. er f. T. 80 Køer, 70 Stkr. Ungkvæg samt 4 Tyre. V e s t e r b y g a a r d (III, 314): 10 Tdr. Ld. er frasolgt. Ejendomsskylden er nu 81,000 Kr. S n a r e m o s ega a rd (III, 315): Assurance for Avlsbygn, 29,600 Kr. Besætn. er f. T. 60 Køer, 36 Stkr. Ungkvæg, 5 Tyre, 13 Heste samt 4 Plage og Føl. V e s tre S n a r e m o s eg a a rd (III, 316): H a v e g a a r d e n hedder den III, S. 318 beskrevne Gaard i Lindelse, som ejes af Hr. Christen Peder Hansen; Fru H. er f. i Illebølle. Assurance for Besætn Kr.. Inv Kr. B ø g e h a v e g a a r d (III, 318): Hartk.: 7 Tdr. 2 Fdkr. 274 Alb. L in d e g a a r d (III, 319): Assurance for Besætn Kr. M a r e n d a l (III, 319): Ejeren (siden 1891), Hr. Lars Ditlevsen Flintegaard, er f. paa Ejendommen 1855 og g. m. Hanne, f. Guldborg, f. i Vesterby Ejeren ejer desuden B a u n e b j e r g g a a r d i Lindelse S. (Ejendomsskyld 39,500 Kr. Sø g a a r d kaldes den III, S. 320 skildrede Gaard, som ligger i V in d e b y og tilhører Hr. Rs. P. Larsen. O le s m in d e (III, 320): Ejeren var g. m. Oline Johanne Martine Caroline Nielsen, f. Larsen, f. i Illebølle 1872, f Arealet er 115 Tdr. Ld., deraf Ager 92, Mose 1, Skov 20, Have m. m. 2 Tdr. Ld. M a r ie n d a l (111,321): Ejerinden, Enkefru Bernhardine Michelsen, f. Kjær, er f. paa Holmcgaard i Langelands Sønder H og er Enke efter H. P. Michael Michelsen, f. paa Kathrineberg 1827, f Besætn. er 70 Køer, 32 Stkr. Ungkvæg, 4 Tyre, 14 Heste samt 4 Plage og Føl. A u g l y k k e g a a r d (III, 322): Ejendomsskylden er forhøjet til 67,000 Kr. Assurancen for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 17,400 Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 8280 Kr. M ø r k e b j e r g g a a r d (111,324): Hr. Anion Carl Christensen er f. i Vindeby 1873; hans Hustru er f. her paa Gaarden. Ejeren, Hr. Peder Hansen, cr f. paa Møllergaard i Torpe 1870; Fru H. er f Danske G aartlc: Supplement. S ogn e f o g e d g a a r d en er Navnet paa den III, S. 324 bekrevne Gaard, som tilhører Enkefru Jensinc Hansen; den er beliggende i I lle b ø lle. 2

20 18 Supplement. H a v e g a a r d (III, 325): Ejeren er g. m. Marenline Johansen, f. Christensen Bruun, f. i Mageby S (Forpagtningen er ophævet.) S te n g ad e g a a r d (III, 330): 5 Tdr. Ld. er tilkøbt, hvorved Ejendomsskylden er bleven 58,000 Kr. I Arvefæsteafgift svares c. 30 Tdr. Korn. Arealet er nu 72 Tdr. Ld., deraf Ager 69V2 Td. Ld. N e d e r g a a r d (III, 331) arvedes 1904 af Hr. William Hjalmar Bendixen (Søn af Kr. B.), f. paa Ejendommen 1868 og g. m. Marie, f. Madsen, f. i Herringe Den tidl. Ejer skænkede 1892 Afholdsfolkene Grund til et Forsamlingshus. D r o s tg a a r d kaldes Frk. Ccecilie Drost s Gaard i Humble (III, 332), hvilken hun arvede H e r s le v g a a r d, Lindelse S. (III, 323). B je r g g a a r d (III. 323): Ejendomsskylden K a t r i n e b je r g (III, 333) overtoges 1909 af Hr. Christen Hansen, f. paa Vesterlundgaard F r e d e r i k s b e r g (111,333): Ejerens Navn er Hans Ingo Rudolph Bech. Assurancen er for Avlsbygn. 74,035 Kr., Besætn. 42,000 Kr., Inv. 20,500 Kr., Avl Kr., Arbejderb Kr. Arealet er 348 Tdr. Ld., deraf Ager 298, Eng 17, Mose 6, Skov 22, Have m. m. 5 Tdr. Ld. /o Mil 0. f. Gaarden er bygget en ny Afbyggergaard; de 4 Huse med Jord er lagt under denne. (Desuden findes 7 jordløse Huse). B o g ø g a a rd (III, 334). 2 Skpr. Ld. Tilkobt er 8 Tdr. er 72,000 Kr. Assurance for Avlsbygn. 16,464 Kr. Arealet er 93 Tdr. Ld., deraf Ager 85 Tdr. Ld. S k o v s g a a r d (III, 327) købtes 1760 for 17,000 Rdlr. af tre Brødre: Rs., Hans og Lauritz Michelsen; sidstnævnte, g. m. Maria Kristina Overgaard, efterlod Gaarden til sin Søn, Hs. Lauritzen, g. 2. Gang m. Dorthea Kirstine Johansdatter ; deres Datter, Laurine, blev g. m. Jacob Møller og fik med ham Sønnen Hs. Laurilzen Møller, den nuv. Besidder. V e s t e r g a a r d (III, 328): Arealet er 252 Tdr. Ld., deraf Ager 170, Eng 23, Mose 25, Skov 31, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Forpagteren, Grev Ahlefeldt, er g. m. Henriette, f.bech, f H u m b le P r æ s t e g a a r d (III, 329): Hr. Pastor Wied er g. m. Sophie Frederikke, f. Balslev, f. i Vejerslev Præstegaard paa Mors Forpagteren, Hr. P. Th. Clausen, er g. m. Anna Cathrine, f. Hansen, f. paa Havegaard i Lindelse H a r n bj e r g g a a r d (III, 330): Ejendomsskylden er forhøjet til 63,000 Kr., Assurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 16,100 Kr. G a 1e bj e r gga a r d (III, 335): Matr.-Nr. 3 a m. fl. Hartk. : 11 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. Af Arealet er 88 Tdr. Ld. Ager. Besætn. er nu 40 Køer, 18 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste samt 4 Plage og Føl. K æ d e b y g a a r d (III, 336): Ejeren (siden 1876), Hr. Chr. Ehrenreich Brandt, er f. i Kinderballe Mølle 1843 og g. m. Caroline, f. Pedersen, f. paa Degnegaarden i Kædeby T jø r n b j e r g g a a r d (III, 336): Ejerens Navn er Ingvor Anton Hansen. Ejendomsskylden er nu 131,000 Kr. L y k k e s h o lm (III, 338): Ejendomsskylden er forøget til 250,000 Kr. efter Nybygning og Tillæg af Jord. Arealet er 3093/4Td. Ld. Avlsbruget er siden 1885 bortforpagtet til Hr. Niels Anton Fr. Ferdinand Andersen, f. paa Søvertorp 1860 og g. m. Mariane, f. Kragh, f. i København T r y g g e le v P r æ s te g a a r d (111,339): Hr. Pastor II. Brøndsted, er g. m. Christine Margrethe, f. Bruun, f i Horsens. Forpagteren, Hr. Chr. Brandt, var g. m. Ane Martine, f. Jensen, f. i Tryggelev 1846, f R o lig h e d (111,340): Ejendomsskyldener nu 90,000 Kr. Gaardbestyrer er Hr. Alfred Schou, f. i Humble 1879.

21 Svendborg Amt. 19 V e s t e r l u n d hedder den III, S. 342 beskrevne Gaard i Tryggelev, som Hr. Johannes Hansen (f paa Ejendommen) 1906 arvede efter sin Fader, Sognef. C. L. H. N ø r r e b a l l e g a a r d (III, 342): Hr. M. N. Madsens Hustru, Martha Caroline, f. Clausen, døde Ejendomsskylden er nu 95,000 Kr. H u m b le K ro i Tryggelev S., Langelands Sønder H., Svendborg A., ligger 2 Mil fra Rudkøbing. Postforb. og Telef. Nr. 13: Humble. Ejeren, Hr. P. Chr. Larsen Hansen, f. i Simmersbølle 1858 og g. m. Sophie Amalie, f. Nielsen, f. i Rudkøbing 1859, købte Grunden 1908 af Grdr. Rs. Nielsen (for 2400 Kr.) og opforte Kroen (for 40,000 Kr.). Hr. Hansen har siden 1883 ejet T r y g g e le v K ro, hvis Privilegium nu flyttes til Humble. Matr.-Nr. 9 e. Ejendomsskylden c. 50,000 Kr. Kroen ligger i overordentlig smukke Omgivelser, og Bygningerne i sig selv er baade kønne og velindrettede. Hovedbygningen er opfort af hvide Kalksandsten med Tag af hollandske, sortglasserede Teglsten ; den bar 2 Stokværk over bøj Kælder. Af Gæsteværelser er der 14, deraf 8 i den store Tag- Etage. I en anden Bygning findes en anseelig Teatersal. Desuden er der en Staldlænge med Plads til 44 Heste; ved Port-Indkørslen staar to gi. Milepæle (fra Fr. VII s og Chr. IX s Tid). Endelig en Bygning med Vognremise, Svinestald og Ejerens private Hestestald. Der findes Centralvarme-Anlæg, elektrisk Belysning og W. C. H jo r th o lm (III, 343) er siden 1. April 1908 bortforpagtet til Lehnsgrevens yngste Søn, Hr. Greve Hans Ahlefeld t-laurvig, f. i Wiesbaden 1883 og g. m. Sophy, f. Scavenius, f. paa Klintholm R ød b je r g b a v n (III, 345): Hr. Henrik Marcus Staun er g. m. Anna Christine, f. Hastrup, efter hvis Fader, Ad. Hastrup, Hr. S. overtog Gaarden. N o rd en b r o g a a r d (III, 347): Forpagteren, Hr. Otto Friis Blegvad, er f. i Ørsted v. Randers 1855 o. g. m. Louise Henriette, f. Bendtsen, f. i Aslev Præstegaard v. Skanderborg. Der holdes nu 90 Køer, 35 Stkr. Ungkvæg og 3 Tyre. S æ d b a l le g a a r d [ikke SædeballegaardJ (III, 348): Ejeren, Hr. Theodor Martin Nielsen, er f. i Illebølle 1866; hans Hustru, Karoline Cecilie, f. Pilegaard, er f. paa Ejendommen M y re b j e r g g a a r d (III, 349) gik 1907 i Arv til Hr. Peder Jørgensen Pedersen, f. paa Ejendommen Arealet er 84 Tdr. Ld., deraf Ager 75, Eng 3, Mose 1, Skov 31/«,, Have m. m. I 1/«Td. Ld. S te n b æ k g a a r d (III, 349): Ejerens Hustru, Cathrine Johanne Martha, f. Larsen, er f. i Holeby paa Lolland S ø n d e r b r o M o lle g a a r d (III, 351) gik 1909 i Arv til Hr. Otto Rasmussen, f og g. m. Anne Kirstine, f. Bruun, f. paa Gulstavgaard Assurancesummerne er nu meget forhøjede. B u k k e m o se i Fodslette S., Langelands Sønder H., Svendborg Amt, ligger 272 Mil fra Rudkøbing. Postforb.: Humble. Nærm. St. : Tryggelev. Den nuv. Ejer er Hr. Claus Hansen Drost, f. paa Drostgaarden 1851 og g. m. Emma Agnete, f. Kirchheiner, f. i St. Poulsker paa Bornholm Hr. Drost overtog Gaarden 1887 efter Lauritz Nielsen (for 61,500 Kr.). Hartk.: 4 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. l 3/4 Alb. Ejendomsskylden er 50,000 Kr., Assurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 5600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 52,so, Bidrag til Amtsrepf. 41,40- Sidste Aars Kommuneskat c. 90 Kr. 1 Tiende svares c. 7 Tdr. Korn. Desuden svares 15 Kr. i Arvefæste for en Del afjorden. Arealet er ialt 70 Tdr. Ld., deraf Ager 59, Eng 8, Kær l j/2, Torvemose 1, Have m. m. l l/o Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren. Af Agermarken drives 58 Tdr. Ld. i en 7 Marksdrift, med: 1. Grønjordsbyg, 2. Havre, 3. 7o Roer l/2 Brak, Byg 1/2 Hvede eller Rug, 5. Havre, 6. og 7. Græs. 1 Td. Ld. dyrkes med Lucerne. Der avles gennemsn. af Hvede 16, Rug 12, Byg 12 13, Havre Fold. Besætn. bestaar f. T. af 18 Køer, 6 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 2 Plage og Føl samt 3 Faar og Lam. Mælken leveres til Tryggelev Andelsmejeri. Bukkemose Hovedbygning, som rummer 9 Værelser, er grundmuret og i Villastil; der er høj Kælder og Frontespice med 3 Fags Kvist. Taget er af rødt Teglsten. Laden og Staldlængen er begge af Egebindingsværk, tækket med Straa; Stalden er bygget 1788, hvilket Aarstal findes i en versificeret Indskrift paa en Bjælke. Gaardens Beliggenhed er meget smuk.

22 20 Supplement ga u n s ø g a a r d (III, 961): Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Vestenskov og 1 af I Nakskov Kommune. Hartk.: 20 Tdr. 2 Skpr. F /i Alb. (af Vestenskov) og 9 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. (af Nakskov Kommune). Ejendomsskyld : 250,000 Kr. Areal: 739 Tdr. Ld. Inspektør (siden 1892): Hr. P. Petersen, f. paa Vesterhave, Falster, 1862 og g. m. Nielsine, f. Davidsen, f. paa Nolund, Ribe A., Maribo Amt. 2 Tdr. 2 Alb. Hartk. Ny Ejendomsskyld 135,000 Kr. H a l m t o f t e g a a r d (III, 964): Matr.-Nr. 4a m. fl. Ny Ejendomsskyld 112,000 Kr. Hartk.: 18 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. F /4 Alb. Ejerens Hustru, Astrid Johanne Marie, er f. Ziersen. Arealet er 154 Tdr. Ld. B r y d eb ø 11 eg a a r d (III, 965): Ejeren (siden 1878), Hr. Hs. Sørensen, er f. i Vindeby Arealet er 125l/4 Td. Ld. Bygningerne er forsikr, for 23,800 Kr. F r e d s h o lm (III, 966) overtoges 1908 (for 550,000 Kr.) af Brødrene d Hrr. Lars og Peter Rasmussen. Hr. L. R. er f. i Tved 1867 og g. m. Maren, f. Nielsen, f. i Kamstrup Bestyrer er Hr. Niels Jensen, f. i Bodstrup, Randers A., 1879 og g. m. Agnes Sophie Kirstine, f. Larsen, f. i Nakskov H o v g a a rd (111,961): Matr.-Nr. 3 af Skovby, 4 m. fl. af Raarup. En G a a rd i S k o v b y i Vestenskov S., Lollands Sønder H., Maribo A., ligger 1 Mil fra Nakskov, hvorover Post- og «Jernbaneforb. Ejeren (siden 1903) er Hr. Ils. Jakob Jensen Jakobsen, f. i Næsby, s. S., Matr.-Nr. 6 m. 11. Hartk.: Tdr. Ejendomsskylden er 56,000 Kr. Arealet er K a 11 e h a v e g a a r d (III, 968): Ejeren, Hr. R. II. Pedersen, var g. m. Karen Victoric, f. Pedersen, f. paa Ydø 1859, f Ejendomsskylden er 102,000 Kr. Arealet er 270 Tdr. Ld., deraf Ager 264, Skov 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. L a n g ø g a a r d (III, 969): Ejer siden 1905 er Hr. Axel Valdemar Ziersen (tillige Ejer af V ilh e lm sh ø j), f. i V.-Nordlunde 1869, g. m. Ingrid, f. Wahl, f. paa Alslevgaard (v. Bregentved) Arealet er 92 Tdr. Ld. 76 Tdr. Ld., deraf Ager 74Vo Td. Ld., som drives dels i en 6, dels i en 2 Marksdrift. Der avles af Hvede c. 20, Byg 17 18, Havre 22 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 29 Køer, 1 Tyr, 6 Heste samt 3 Plage og Føl. Hovedbygningen er grundmuret og teglhængt, Avlsbygningerne af Egebindingsværk; Svinestalden er opført af støbt Beton med Rørtag. Assurancen for Bygningerne er c. 19,000 Kr. B a r t o f t e g a a r d (III, 963): Matr.-Nr. tillige 14 af Tillitse; og herunder yderligere B o g ø g a a r d (111,970): Arealet er 935 Tdr. Ld., deraf Ager (inddæmmet), Skov 60, Have m. m. 2 Tdr. Ld. S in el u n d (III, 971): Matr.-Nr. 3 m. fl. af Knubbelykke. Ejeren, Hr. Axel Rs. Poulsen, er f. i Vesternæs 1879 og g. m. Sophie Marie Elisabeth, f. Hansen, f. paa Fuglsang Ny Ejendomsskyld: 65,000 Kr. P e t e r s g a v e hedder den III, S. 972 omtalte Gaard i Knubbelykke. PZjeren arvede Gaarden. Hartk.: 8 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. v4 Alb. Arealet er 791/2 Td. Ld.

23 Maribo Amt. 21 Ny Ejendomsskyld 68,000 Kr. Hartk. nu: 9 Tdr. 7 Skpr. 3/4 Alb. Arealet er 109 Tdr. Ld. H a u s n æ s g a a r d [ikke Haunæs-] (111,974) ejes siden 1907 af Hr. Mejeriejer Hans Billeskov Carstcnsen, Helsingør, som købte den for F u g 1 s a n g i Kappel S., Lollands Sønder H., Maribo A., ligger P/4 Mil fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforb. Ejeren er Hr. P. Mortensen Petersen, f. v. Tranekær 1866 og g. m. Abclonc Marie, f. Jacobsen, f. i Villestofte Gaarden købtes 1908 af Jacob Hansens Enke for 105,000 Kr. Matr.-Nr. 8 m. fl. af Knubbelykke. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdk. 2 Alb. Der svares i Tiende c. 220 Kr. Ejendomsskylden er 75,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 16,000 Kr, Besætn. 15,500 Kr., Inv Kr., Avl 10,100 Kr. Sidste Aars Kommuneskat 380 Kr. Det samlede Areal udgør 126 Tdr. Ld., deraf Ager 124, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren. Hovedbygningen er opført af Bindingsværk med grundmurede Gavle. Avlslængerne er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa. Gaarden er udflyttet til sin nuv. Plads efter Brand Til Fuglsang hører 1 jordløst Hus. 76,000 Kr. Arealet er 172 Tdr., deraf Ager 521/» (inddæmmet), Have m. m. 1l/2 Td. Ld. Forpagter er Hr. Leo Waldemar Jensen, f. paa Staalvængegaard, Præsto A., B o e ls g a a r d (III, 977): Fru Anna Dorthea Nielsen, f. i Søllested S. 1867, er Enke efter Peder Nielsen, f. paa Rakkevejle 1851, f 1901, der købte Gaarden B a k k e v ej 1e (III. 977): Matr.-Nr. 1 a m. fl. Ny Ejendomsskyld 80,000 Kr. D u e g a a r d (III, 978) ejes siden 1909 af S te n s t r u p g a a r d (III, 973): Ny Ejendomsskyld 65,000 Kr. Assurance for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 19,010 Kr., Hr. Mads Bs. Alfred Hansen, f. paa Johannesminde, Hoby, G a r s t e n s m i 11d e kaldes den III, S. 979 beskrevne Gaard i Ore. Besætn. 12,690 Kr., Inv Kr., Avl 11,113 Kr. Arealet er 171 Tdr. Ld., (inddæmmet), Eng 5, Skov 2, Have m. m. 2 Tdr. Ld. S ø g a a r d (III, 975) ejes siden 1908 af Hr. Thomas P. Pedersen, f. i Hørmested, Hjørring A., 1865, og g. m. Anna Mathilde Margrethe, f. Nielsen, f. smst D a lm o s e g a a r d (III, 976): Ikke Anders, men André Mikkelsen hed Ejeren S u d e r b a l l e g a a r d (III, 985): Ejerens Hustru, Fru Johanne Olsen, f. Madsen, er f. i Vesternæs, Loll.s Sønder H., Hr. C. O. Olsen overtog Gaarden S a n d age r g a a r d (III, 985), i ældre Tid kaldet Svanegaard, solgtes 1908 for 73,000 Kr. til Hr. Andelins Anhart Alfred Andersen, f. i Skovbølle 1857 og g. m. Mary Hansine, f. Jensen, f. i Sandby, Lolland, G o d th a a b er Navnet paa en Gaard i Ore

24 22 Supplement. (III, 984), som C. Th. Knudsen i 1907 solgte til Rs. Nielsen og denne igen afhændede til Hr. Marcus Hansen, f. i Lille Snøde, Langeland, V ib e g a a r d (III, 986): Ny Ejendomsskyld 105,000 Kr. Bygn. er assurerede i»den aim. Brandf. f. Landbygn.«. N ø rre G y ld e n b je r g (III, 988) overtoges 1907 (for 110,000 Kr.) af Hr. fhv. Herredsfuldmægtig J. Chr. Jensen, f. i Lemvig 1860 og g. m. Johanne Christine Sophie, f. de Neergaard, f. paa Torsted Nygaard v. Aalborg S ø n d e r G y ld e n b j e r g (III, 988): Hr. Th. Due er g. m. Anine Kirstine, f. Marcussen, 1906 tilkøbtes 33 Tdr. Ld., hvorefter Hartk.: c. 10 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. Ø s te r A m a l ie a g e r g a a r d (III, 989): Bestyrer er Hr. P. Chr. Sørensen, f. paa Ejendommen 1874 og g. m. Jensine Pctrea, f. Petersen, f. i Rudkøbing S. 994 er anført, at Rudbjerggaard Hovedbygning opførtes 1607; den er imidlertid ældre, men i 1606 tilbyggede nævnte Kn. Rud Taarnet. Godsforvalter og Skovrider er Hr. Carl Chr. Olsen, f. paa Kalø Hovedgaard, Randers A, Hans Bolig, N e e r g a a r d sm i nd e (med 323 Tdr. Ld. Skov og 184 Tdr. Ld. Ager), solgtes April 1909 til Grevens Broder, den danske Gesandt i Paris, Grev Fercl. Reucntlou). Store Byggeforetagender er satte i Gang. M aj b ø l le S a f t s t a t i o n i Tillitse S.,. Lollands Sønder H., Maribo A., ligger l x/4 Mil fra Nakskov, hvorover Post-, Jernbaneog Telefonforb. Den tilhører >De danske Sukkerfabriker*. Matr.-Nr. 1 c. Ejendomsskyld: 70,000 Kr. Hartk.: 6 Skpr. 3 Fdkr. l x/4 Alb. Forvalter er Hr. Gumme Nikolai Brandt, f. i Nedermølle v. Bogense 1856 og g. m. Johanne Louise, f. Ohm, f. i Rødby C Tdr. Ld. leverer Roer til Stationen. L in d e g a a r d i Tillitse S., Lollands Sønder H., Maribo A., ligger l x/4 Mil fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforb. Den tilhorer Hr. Greve Rcventloiv, Rudbjerggaard, som købte den Matr.-Nr. 7 a m. fl. Hartk.: 5 Tdr. 1 Fdkr. l 3/4 Alb. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Arealet er 63V2 Td. Ld. Bestyrer er Hr. Mikkel Chr. Jørgen Jensen, f. paa Vestergaard, Mosbjerg S., Vendsyssel, 1868 og g. m. Anna Petrine, f. Christiansen, f. i Lundby ved Skjelskør s t e rs ko vga a rd (III, 997): Ejerens Navn er Hr. Julius Ferdinand Kiær, g. m. Cecilie Emilie Louise, f. Lindel. M o s e g a a rd (III, 998): Hr. Olsen købte denne 1904 for 90,000 Kr., tilkøbte senere en Gaard paa 44 Tdr. Ld. for 25,000 Kr. ialt 115,000 Kr. Hartk.: 18 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 23/4 Alb. Assurance f. Avlsbygn. 31,542 Kr. S te n d y s s e g a a r d hedder Hr. C. B. Jørgensens III, S. 990 beskrevne Gaard. som ligger i Munkeby (Matr.-Nr. 12). V e s t e r s k o v g a a r d benævnes den III, S. 991 beskrevne Gaard, som tilhører Hr. J. P. Rasmussen, og som ligger i Munkeby (Matr.- Nr. 13 ikke Gammelby). R u d b j e r g g a a r d (111,993): Grev Reventlow (Medlem af Folketinget) er f. paa Pederstrup. Inspektør paa Avlsgaarden er Hr. Jakob Andersen, f og g. m. Kirstine Vilhelminc, f. Nielsen, f N ø r r e g a a r d (III, 999): Ny Ejendomsskyld 70,000 Kr. En G a a rd i H o b y (III, 1000) gik 1907 i Arv til Hr. Niels P. Jørgensen, f. her J o h a n n e s m i n d e (III, 1002) solgtes 1908

25 Maribo Amt 23 til Ludvig Mogensen og derefter til dennes Broder, Hr. Anton Mogensen, f. i Kvols, Viborg A., 1875 og g. m. Yelva Marie, f. Jessen, f. i Vindeby Ny Ejendomsskyld 60,000 Kr. P ile g a a r d benævnes Hr. Rs. Larsens Gaard (III, 1002) i Hoby. H ø js g a a r d (III, 1003). Fru Bonde er Enke efter Vilh. Andersen Bonde. Fru M. Bruun, f. Larsen, Enke efter Christen B., er f i Tryggelev Østerskov. B a a d e s g a a r d (III, 1004): S foroven staar Nybøllegaard læs: Nøbøllegaard. S nævnes en Landsby Strøge læs: Straage. Arealet er 350 Tdr. Ld. K r i s t i n e fel d t (III, 1007): Bestyrerens Hustru hedder Bertha Reimer, f. Nielsen, f. i Dannemarre S G a m m e lg a a r d (III, 1013): Ny Ejendomsskyld c. 622,800 Kr., Ejeren er Hr. Hofjægermester, cand. phil. A. Konoiv. S ø l l e s t e d g a a r d (III, 1015): Under Avlsgaarden, S nederst, stryges den opførte Ejendomsskyld. Forpagter er Ejerens Søn, Hans Lauritz Henrik Jørgensen, f. her T r o e ls e b y g a a r d (III, 1018): Matr.-Nr. 6 a. Assurancen for Hovedbygn, er 9500 Kr. Arealet er 178 Tdr. Ld. Ejerens Søn, Hr. Forpagter Mogens Johannes Mogensen, er f T r a n e m o s eg a a r d (III, 1019): Ejerens Hustru er f. i Vejleby. Forpagter er Ejerens Svigersøn. Hr. Conrad Fr. Mogensen, f. i Kvols, Viborg A., 1877 og g. m. Hansine Margrethe Frederikke, f. Hansen, f. paa Gaarden G ab r i el s m i n d e (III, 1007): Ibsen læs: Ipsen. Ny Ejer: Hr. Faith, tidl. Georgsminde, Lollands Nørre H. K ro g s g a a r d (III, 1008): Ejerens Hustru er f. Ruder. Ny Ejendomsskyld c. 62,000 Kr. Arealet er 92 Tdr. Ld. Ø llin g s s ø g a a r d (III, 1009): Fru Ingeborg Wilhjelm er død S. A. tilkøbtes 62 Tdr. Ld. (4 Tdr. Hartk.), hvorefter Arealet er 562 Tdr. Ld. Om Gaardens Historie se iøvr. P. Rhodes Bog om Loll.-F., G ræ s h a v e S a f t s t a t i o n i GræshaveS., Lollands Sønder H., Maribo A., ligger 1V4 Mil fra Nakskov, hvorover Postforb. Nærm. St. : Søllested. Den ejes af >De danske Sukkerfabriker*. Matr.-Nr. 4 a m. fl. Hartk.: 4 Skpr. 1 Fdk. \/4 Alb. Ejendomsskyld 70,000 Kr. Til Stationen leveres Roer fra 1705 Tdr. Ld. N ø r r e g a a r d (III. 1011): Arealet er 791/<> Td. Ld. F r i s e n 1u n d (III, 1021) tilhører Hr. H. P. Pedersen. O is e n s m in d e kaldes Hr. Sognefoged P. Olsens Gaard i Skovlænge (III, 1021). D a lto f t e g a a r d. Saaledes kaldes Hr. Sognefoged N. J. Pedersens Gaard i Ullerslev (III, 1022). T o r p e g a a r d (III, 1023): Ejerens Navn er Hans Ruder; hans Hustru er f. Olesen. L ø n s t r u p (III, 1024): Ejeren, Hr. Ole Jørgen Ludvig Balck, er f. paa Ejend Arealet er SP/2 Td. Ld. S to k k e m a r k e g a a r d (III, 1026): Bygnings-Assurancen er 25,000 Kr. Arealet er 130 Tdr. Ld. A a l e s t r up (III, 1012): Forpagteren, Hr. Carl Fr. Bøgvad Ipsen, er f. paa Gabrielsminde 1862 og g. m. Katty Sophie, f. Seidelin- Visby, f. i Køge S to k k e m a r k e S a f t s t a t i o n, tilhørende»de danske Sukkerfabriker*, i Stokkemarke S., Lollands Sønder H., Maribo A., ligger 2 Mil fra Nakskov, P/o Mil fra Maribo. Postforb. og nærm. St. : Søllested. Matr.-Nr. 3 c. Hartk. : 3 Skpr. Ejendomsskylden er 70,000- Kr. Forvalter er Hr. Alb. Lund, i. i Vigerslev, Fyn, 1849 og g. m. Petra, f. Roth, f. i Varnæs Præstegaard v. Aabenraa Til Stationen leveres Roer fra c Tdr. Ld.

26 24 Supplement S u r h o ld t g a a r d (III, 1027): Efter Tilkøb af Jord er Hartk.: 9 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 131/o2 Alb. Arealet er 79 Tdr. Ld. K n u tb e n l u n d (III, 1028): Forpagter (siden 1887) er Hr. P. Fr. Anton Piesner, f. i Bandholm 1845 og g. m. Amalie Ernstine, f. Caspersen, f. paa Fejø B ø lle s m in d e (III, 1029), Matr.-Nr. 2 a og 3 a af Skovhuse. Post- og Jernbaneforb. : Søllested. c. 18,000 Kr. Arealet er 60 Tdr. Ld., deraf Ager 587o Td. Ld. Der avles af Hvede og Byg c , Havre c. 20 Fold. Besætn. bestaar af 20 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 5 Heste samt 2 Plage og Føl. Til Gaarden hører 1 jordløst Hus. Gaardens Bygninger er dels grundmurede, dels af Egebindingsværk; Hovedbygn. er opførst 1853, Stald- og Ladebygn. henholdsvis 1905 og B i d d e r s b o r g, Matr.-Nr. 71 af Nakskov Kommune, Langelands Nørre H., Maribo A., V ild m o s e g a a r d, fh. Kogaard (III, 1030): Ny Ejendomsskyld 70,000 Kr. K o k k e d a l kaldes Hr. Julius Koks Gaard i Tjennemarke (III. 1031). Hr. Kok er g. m. Karen Bine, f. Wolsing. A b e d M e je ri (111,1031): Hartk.: c. 9 Tdr. Mejeriet behandler c. 3 Mill. Pd. Mælk aarlig; Fløden sendes (i aim. Transportspande) til Warnemünde. A v ls m o s e g a a r d er Navnet paa den III, S beskrevne Gaard i Biands. Matr.-Nr. 8 a m. fl. Hr. O. Nielsen overtog Gaarden Hans Hustru er f. Jacobsen, Datter af den forr. Ejer. Arealet er 90 Tdr. Ld. Ø r b y g a a r d (III, 1034): Af Eng er der 357s Td. Ld., Have m. m. 472 Td. Ld. Forpagter (siden 1908) er Hr. Niels Juul Mathiasen, f. v. Slagelse 1877 og g. m. Martha, f. Jansen, f. i Dalum A b i l d t o r p e g a a r d (111,1036) ligger kun l7o Fjerdingvej fra Nakskov. Ejeren, Hr. Kronmann, er f. i Strøby v. Køge S k o v s g a a r d (III, 1037): Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 98 Tdr. Ld. Tiendeafg. c. 44 Tdr. Korn. M a d es k o v g a a r d, Matr.-Nr. 79 af Nakskov Kommune, Lollands Nørre H., Maribo A., ejes siden 1908 af Hr. Lars Rasmussenf f. i Tved 1867 og g. m. Maren, f. Nielsen, f. i Kamstrup v. Roskilde Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. Ejendomsskylden er 95,000 Kr. Bygningsassur. er 52,000 Kr., Assur. f. Besætn. osv. c. 44,000 Kr. Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 887ø, Eng 10 Tdr. Ld. Der avles af Byg c. 16, af Havre c. 24 Fold. Besætn. er 44 Køer, 2 Tyre, 8 Heste samt 2 Plage og Føl. Hovedbygn. er grundmuret Avlsbygn. for Størstedelen af samme Materiale. Til Ejendommen hører 1 jordløst Hus. Bestyrer er Hr. Niels Klausen, f. i Slæbæk 1882 og g. m. Anna, f. Andersen, f. i Kassebølle F æ r g e la n d s g a a r d, Matr.-Nr. l a af Øerne i Nakskov Fjord, Lollands Nørre H., Maribo A., ejes af Hr. Justitsraad Leifhold Marius Peder Thorsen, f. paa Brødebøllegaard 1842 og g. m. Christiane Elisabeth Annette, f. Alsing, f. paa Arløsegaard Hartk.: 9 Tdr. 6 Skpr. Ejendomsskyld: 120,000 Kr. Assurance for Bygn. 22,000 Kr., ejes af Hr. Frants Georg Th. Dgssel Engel, f. paa Ejend og g. m. Johanne, f. Jørgensen, f. i Haared v. Maribo Hartk.: 5 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 7s Alb. Ejendomsskylden er 57,000 Kr. Bygn. er assur. for e. 18,000 Kr., Besætn. m. m. for for Besætn. osv. 33,000 Kr. Arealet er 155 Tdr. Ld., deraf Ager 100, inddæmmet Eng

27 Maribo Amt , Rørskov 23 Tdr. Ld. Forpagter siden 1904 er Hr. Lars Chr. Bøtteker, f. i Bødstrup 1872 og g. m. Sophie, f. Nielsen, f. i Reersnæs Besætn. er 42 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste samt 3 Plage og Føl. Gaarden omfatter 4 Længer, opførte af Bindingsværk. S v in g e ls g a a r d e n, Matr.-Nr. 3 a m. fl. af Nakskov Kommune, Lollands Nørre H., Maribo A., tilhører siden 1883»De danske Sukkerfabriker*. Hartk.: 8 Tdr. 2 Skpr. 7 4 Alb. Ejendomsskyld Kr. Assurance for Bvgn. c. 45,000 Kr., for Inv. osv. c. 10,500 Kr. Arealet er 52 Tdr. 7 Skpr., deraf Ager 51 Tdr. P /4 Skp. Bestyrer er Hr. Gerhard Cassius Faye, f. i Hobro H e lg e n æ s (III, 1038): Ny Ejendomsskyld 320,000 Kr. Assurancen er forhøjet. Af Arealets 506 Tdr. Ld. er Ager 400, Eng 37, Skov 22, Rørskær 13, Diger, Veje og Vandløb 25, Have m. m. 9 Tdr. Ld. H o lm e g a a rd (III, 1040): Ny Ejendomsskyld (efter Køb af en Parcel) 179,000 Kr. Hartk.: c. 27 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. P /2 Alb. Arealet er 225 Tdr. Ld. S ø g a a rd (III, 1041): Helgenæs Teglværk har Matr.-Nr. 77 af Nakskov. Ejendomsskylden er 175,500 Kr. Hartk.: 7 Skpr. 1 Fdkr. 1/4 Alb. Det saml. Areal er Td. Ld., deraf Ager 102, Eng 12, Lergrave 12, Skovlod 2A/2, Have m. m. 4 Tdr. Ld. E lm e lu n d (III, 1042): Tilkøbt er c. 2P /2 Td. Ld., hvorved de anførte Tal forhøjes. N a k s k o v L a d e g a a r d (111,1044): Ejeren er Hr. Johann Wilhelm Hanssen, som var g. m. Marie Sophie, f. Bang, f. paa Kalø v. Sakskøbing 1854, f Ny Ejendomsskyld 320,000 Kr. S staar 1855 læs: 1865; 100,000 Rdl. læs: 120,000 Rdl. A d a m s g a v e (III, 1045): Tilkøbt er Gaarden B j e r r e b y g a a r d. hvorved Ejendomsskvlden øges til 156,000 Kr., Hartk. til c. 217«Td. og Arealet til 165 Tdr. Ld Hr. Laurits Julius Hansen, f. i Lille Snøde 1861 og g. m. Christine, f. Pcdersen- Mogenscn, f. i Kvols v. Viborg Hartk.: 11 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 21/2 Alb. Ejendomsskyld 70,000 Kr. Arsurance for Bygn. c Kr., for Besætn. osv. c Kr. Arealet er 90 Tdr. Ld., deraf Ager 887o Td. Ld. Besætn. er 24 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste samt 4 Plage og Føl. Hovedbygn. er opført 1808, Svinestalden s. A., de øvrige Avlsbygn. c S t r a n d g a a r d (III, 1047): Ejeren er g. m. Jensine, f. Frederiksen, f. i Harpelunde. Bestyrer er Hr. Rs. Black-Nielsen, f. i Kappel S K r a g e s k o v (III, 1048): Ejerinde (siden 1906) er Frk. Hansine Ane Marie Skaf le, f. paa Gaarden Bestyrer er Hr. Lauritz Rasmussen, f. i Bjernæs v. Rødby Der holdes nu 50 Køer. Skoven er 10 Tdr. Ld. S t e f fe n s m i n d e (III, 1049): Ejerens Hustru er f. Jensen. E lle m o s e g a a r d (III, 1050): Ejeren er g. m. Johanne, f. Krøyer, f. i Sandby H ø js m a r k e g a a r d (III, 1050): Matr.-Nr. 13. Ejeren er g. m. Kathrine, f. Svendsen, f. paa Gaarden Der er tilkøbt 41/o Td. Ld. J u u l s m i n d e [ikkejuels-] (111,1051) ejes siden 1908 af Hr. Eskild Nissen Jespersen, f. i Foldinggaarde, Ribe A., 1875 og g. m. Bodil Marie, f. Jørgensen, f. i Skamstrup, Holbæk A., Ejendomsskylden er nu 94,000 Kr. S o p h ie dal (III, 1052): Medejerinde er Frk. Josefine M. Svendsen, f Ny Ejendomsskyld: 115,000 Kr. Der holdes nu 40 Køer. M a r ie n d a l (III, 1053): Telef.: Sandby Nr. 18. Ejeren var g. m. Karen Jørgine Marie, f. Frederiksen, f. i Stokkemarke 1866, f Ny Ejendomsskyld: 80,000 Kr. J a r l s t e n s g a a r d, Matr.-Nr. 16 a af Branderslev S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger 3/< MiJ fra Nakskov. Dens Ejer er siden D a m g a a r d hedder den III, S beskrevne Gaard i Harpelunde. Ejeren er g. m. Hansine Helene, f. Knudsen, f. paa Juulsminde 1878.

28 26 Supplement S t r a n d a g e r g a a r d (III, 1056): Tidl. Ejere hed N. P. Friis og Christen Rasmussen. L ille K ø b e le v g a a r d (III, 1064) købtes 1891 for 235,000 Kr. Ejeren er g. m. Frederikke Augusta, f. Hansen, f. i Skelskør Hartk.: 39 Tdr. 5 Skpr. Ny Ejendomsskvid : 225,000 Kr. G lo s tr u p [ikke G.-gaard] (III, 1065): Tilkøbt er 6 Tdr. Ld. Ny Ejendomsskyld: 200,000 Kr. Arealet er 240 Tdr. Ld. K ø b e le v g a a r d og C a t h r i n e d a l (III, 1066): Hr. O. Chr. Hansen er f paa Købelevgaard, hvilken han overtog 1877; hans Hustru, Anna, f. Clausen, er f. paa Cathrinedal 1845; sidstn. Gaard overtog Hr. Hansen Af Ager er der 22Q1/», til 1 Fæstehus 3 Tdr. Ld. Tj ø r n e va n g (III, 1055) tilhorer Hr. Magnus Jensen. H v id em o se [ikke Hvede-](III, 1057): Tidl. Ejer hed P. Mathiasen Ottesen. Ny Ejendomsskyld: 55,000 Kr. Hartk.: 10 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 1/2 Alb. Assurancen er forhøjet. Der holdes nu 20 Køer. F r e d e r i k s d a l (111,1058): Der er af Ager 510, af Eng 12 Tdr. Ld. S te n s g a a r d (III, 1060): Ejendomsskyld Kr. A s s e r s t r u p (III, 1061): Ejer var Cl. Seidelin Jessen [ikke JensenJ; Gaarden solgtes 1888 til Engelsted, af denne 1904 til R o l y k k e g a a r d (III, 1067) solgtes 1908 til Hr. A. Galsgaard, Ejer af Lille Købelevgaard. Ny Ejendomsskyld: 190,000 Kr. S k o v g a a r d (III, 1069): Torp, læs Tarp. Frasolgt er c. 12 Tdr. Ld. Hartk.: 10 Tdr. 74 Alb. V es te r b o g a a r d (III, 1070): Ejeren er g. m. Martha Louise, f. Fabiencke, f. i Schachten i Sachsen Ny Ejendomsskyld: 80,000 Kr. M a r th a g a a r d (III, 1071) overtoges S k o v b ø lle g a a r d (III, 1072) ejes siden 1909 af Hr. Austus Ulrich, f S kj e l s t r u p g a a r d (III, 1073): Ny Ejendomsskyld : 260,000 Kr. Hartk. : 35 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. V/g Alb. Inspektør er Ejerindens Søn, Hr. Axel Julius Frederiksen, f. paa Gaarden M age 1u n d ega a rd (III, 1074): Ejerener g. m. Sigrun, f. Leth, f. i Blegind v. Aarhus H ej eg a a r d (III, 1075) er siden 1905 bortfor pagtet til Hr. J. P. Pedersen. nuv. Ejer. Arealet er 396 Tdr. Ld., deraf Ager 354, Eng 2, Tilliggende til Huse 25, Have m. m. 15 Tdr. Ld. Forvalter er Ejerens Søn, Hr. Ole Gunner Bentzen, f. i Storehedinge E n e h ø je 0 (III, 1062) ejes siden 1907 af Hr. Jens Theodor Schjøtt, som er f. i Hyllested S., Sorø A., 1855 og g. m. Anne Kirstine, f. Jensen, f. i Vemmeløse N ø js o m h e d (III, 1063): Matr.-Nr. l a m. fl. Ejeren, Hr. Carl Aage Schultz, er g. m. Elisabeth Alfrede, f. Evers. Ny Ejendomsskyld 330,000 Kr. Til Gaarden hører 4 jordløse Huse (intet Hus med Jord). G e o r g s d a l (III, 1075): Ejeren, Hr. Hans Georg Faith, er f. paa Kraghedegaard v. Ulstrup, Jylland, 1871 og g. m. Anna Alberla, f. Petersen, f. ved Sakskøbing Ny Ejendomsskyld: 60,000 Kr. Arealet er 863/4 Td. Ld. L ille S k o v b ø lle g a a rd (III, 1076): Telef, over Skovbølle Central. Ny Ejendomsskyld : 60,000 Kr. Hartk.: 8 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. P /2 Alb. N ie l s t r u p (III. 1077): Ejer er Hr. Christen Hansen. Ny Ejendomsskyld: 100,000 Kr. M a rie b je rg (III, 1078): Matr.-Nr. 1 a m. fl. af Mariebjerg. Ny Ejendomsskyld : 220,000 Kr. G a m m e l k æ r kaldes Gaarden i Skovbølle (III, 1079), som ejes af Hr. Lars Peter Andersen.

29 Maribo Amt. 27 K lin k e g a a rd med Anneksgaarden, Matr.- Nr. 5 m. fl. af Vesterbo, Købelev S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger P/ø Mil fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforbindelse. Ejer siden 1888 er Hr. Lauritz Henrik Wedege- Mathiassen, f. i Middelfart 1853 og g. m. Vilhelmine Marie Skotte, f. paa Gaarden Hartk.: 15 Tdr. Ejendomsskyld 80,000 Kr. Assur. for Bygn. c. 20,000 Kr., for Anneksgaarden c. 14,000 Kr., for Besætn. osv. c. 22,000 Kr. Arealet er 107 Tdr. Ld., deraf Ager 97, Skov 7 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Marius Madsen, f. i Boddum,Thisted A., Klinkegaard drives i en 7 Marksdrift, Anneksgaarden i en 6 Marksdrift. Besætn. er f. T. 30 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste. Bygningerne er af Egebindingsværk, tækkede med Rør- og Straatage. Hej e s d a l, Matr.-Nr. 7 a m. fl. af Vesterbo, Købelev S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger P /2 Mil fra Nakskov, hvorover Postog Jernbaneforbindelse. Ejer siden 1893 er Hr. Niels Jørgen Pedersen Hcje, f. paa Gaarden 1867 og g. m. Hertha Nielsine, f. Nielsen, f. i Randers tilkøbtes en Nabogaard, 5472 Td. Ld. Det saml. Hartk.: 14 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 21/» Alb. Ejendomsskyld: 84,000 Kr. Assurance for Bvgn. c. 20,000 Kr. (for Nabogaarden c. 13,000 Kr.), for Besætn. osv. c. 31,000 Kr. Arealet er 116l/«_» Td. Ld., deraf Ager 106l/o, Skov 7 Tdr. Ld. Jorderne drives i en 8 og en 7 Marksdrift. Besætn. er f. T. 30 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste, 3 Plage og Føl samt 9 Faar og Lam. Gaardens Bygninger er af Egebindingsværk med Straatage, Kostalden dog grundmuret. Mejeriejer Lars Rasmussen, Ly. (Et Konsortium, hvoraf sidstnævnte var Medlem, købte Gaarden 1907; J. P.N. traadte ind 1908.) T o fte g a a rd (III, 1083): Ejeren, Hr. Thorvald Claudius Clausen, er g. m. Caroline Marie, f. Poulsen, f. i Horslunde Ny Ejendomsskyld: 80,000 Kr. V in d e b y g a a r d (III. 1084)overtoges 1909 for 283,000 Kr. af Hr. Carl Olaf Olsen, f. i Nordlunde 1873 og g. m. Johanne, f. Madsen, f. i Vesternæs P. Lind solgte 1907 Gaarden til Karl Munk, der 1908 solgte til Kbmd. Julius Tarp. Der er af Ager 282, af Skov 10 Tdr. Ld. B irk e m o se (III, 1085): Ejeren, Hr. Carl Chr. Schouboe, er f og g. m. Laura Johanne, f. Sørensen, f Der er tilkøbt F r e d e r i k s m i n d e (III, 1081): E jerener Hr. Christian Oluf Frederiksen, g. m. Maren Stine, f. Hansen, f. paa Egelund i Birket S Ny Ejendomsskyld : 170,000 Kr. Hartk.: 25 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2l/4 Alb. E g e m o s e g a a r d (III, 1081): Ejeren er g. m. Elvine Mathilde, f. Pedersen (Datter af 20 Tdr. Ld. og 1908 opført en ny Hovedbygning. Ny Ejendomsskyld: c. 100,000 Kr. Forpagter er Ejerens ældste Søn, Hr. Hans Schouboe, g. m. Cale Edith, f. Meijn, f. i København B ø g es k o v g a a r d (III, 1086) overtoges 1908 for 87,000 Kr. af Hr. Hans Joakim Knudsen Helms, f. i Maribo Rs. Pedersen), f. paa Gaarden Arealet er 75 Tdr. Ld., deraf Ager 73 Tdr. Ld. Forpagter er Ejerens Svigersøn, Hr. Conrad Munch Koefoed, Ejer af Skovballegaard. P o u l s t r u p (III, 1082) ejes nu af Hr. Jens Peter Nielsen, f. i Reerslev S. 1870, og af Hr. E n G a a rd i S k r e d t o r p e (III, 1087) ejes nu (siden 1908) af Hr. Richard Christensen, Søn af L. C. Arealet er nu kun 4P /2 Td. Ld. Hartk. : 5 Tdr. 2 Skpr. S k r e d t o r p e g a a r d (III, 1087): Ejeren, Hr. Chr. David Coulthard, er f. paa Urupsgaarden i Skaane 1865 og g. m. Johanne, f. Frederiksen. Der er tilkøbt c. 20 Tdr. Ld.

30 28 Supplement. O d in s b o rg (III, 1086) ejes af H. Christensens Enke, Fru Dorthea C., f. Jørgensen, f. i S op h ie n d al (III, 1090) overtoges 1909 for 76,000 Kr. af Hr. Niels Peder Jørgensen Musse, f. i Vejleby 1865 og g. m. Malvine Margrethe, f. Jensen, f. i Skørringe Arealet er 182 Tdr. Ld. K a s t a g e r g a a r d (III, 1092): Fru Maren Kirstine Jørgensen er f. Nielsen. Ny Ejendomsskyld: 67,000 Kr. Arealet er 96 Tdr. Ld., deraf Ager Eng 5, inddæmmet 10, Skov 7, Have m. m. 1 Td. Ld. Munkebv, Lollands Sønder H., Hartk.: 9 Tdr. 1 Skp. l l/4 Alb. V i 1h e 1m eg a a r d, Matr.-Nr. 11a af Tjørneby, Utterslev S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger l :{/4 Mil fra Nakskov, som H a u g a ard [ikke Hav-] (III, 1088): Arealet er 358 Tdr. Ld., deraf Ager 300, Skov 56, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Forpagter siden 1908 er Hr. Carl Laurentius Skebyc, f. paa Juellinge 1879 og g. m. Elisabeth, f. Buch, f. i Knuthenborg Skovriderbolig Tj ø r n e b y g aa rd (III, 1089): Ejeren, Hr. Laurits Julianus Juni, er g. m. Marie Cathrine, f. Frederiksen, f. paa Strandgaard H e d e g a a rd (III, 1090): Ejeren, Hr. Erik Larsen, var g. m. Ane Marie, f. Pedersen, f. i Købelev S. 1825, f Forvalter er Hr. Morten Elius Larsen, f. paa Gaarden er nærmeste St. Postforb. : Horslunde. Ejer siden 1904 er Hr. Hans Peder Hansen, f. i Hellinge S og g. m. Laurine Kirstine, f. Jeppesen, f. i Halsted S Hartk.: 9 Tdr. 6 Skpr. Ejendomsskyld: 52,000 Kr. Assurance for Bygn. c. 21,000 Kr., for Besætn. osv. c. 24,000 Kr. Arealet er 73 Tdr. Ld., deraf Ager 711/2 Td. Ld. Der avles gennemsnitlig af Hvede 21. Byg 16, Havre 22 Fold. Besætn. er f. T. 25 Koer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Føl samt 6 Faar og Lam. Til Gaarden hører 1 jordlost Hus. F r i h e d s p r i s, Matr.-Nr. 15 af Tjørneby, Utterslev S., Lollands Nørre H., Maribo A., A llé e n b o r g (HI, 1091) overtoges 1906 af Hr. Landbrugskandidat Jens Schouboc, f. paa Ny Ejen Gaarden 1869, Son af tidl. Ejer. domsskyld : 130,000 Kr. ligger l 3/4 Mil fra nærmeste St. : Nakskov. Postforb.: Horslunde. Ejer siden 1906 er Hr. Lauritz Peter Henrik Larsen, f. i Hundstrup S. v. Svendborg 1862 og g. m. Maren Kirstine, f. Rasmussen, f. i Langaa v. Nyborg Hartk.: 9 Tdr. 2 Fdkr. V/o Alb. Ejendomsskyld: c. 56,000 Kr. Assurance for Bygn. c.

31 Maribo Amt ,000 Kr., for Besætn. osv. c. 21,000 Kr. Arealet er 76 Tdr. Ld., deraf Ager 68, Eng 3, Skov 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. C. 20 Tdr. Ld. (nærmest Gaarden) drives i en 4 Marksdrift med: 1. Grønjordsbyg, 2. Sukkerroer, 3. Ærteblomst, 4. Græs; c. 48 Tdr. Ld. i en 3 Marksdrift: 1. Sukkerroer, 2. og 3. Byg. S o p h ie n l y s t (III, 1105): Ny Ejendomsskyld: 65,000 Kr. Hartk.: 12 Tdr. 6 Skpr. K a s b æ k h o lm [ikke -bek-] (III, 1093): Fru Gunild Olivia Wiese er f. Høvring. U r n e g a a r d (III, 1096): Ny Ejendomsskyld: 75,000 Kr. S ø n d e r t o f t e (III, 1097): Hr. J. Skaftc er g. m. Julie Sophie, f. Bonke, f. i Skovhuse O h r e h a v e g a a r d (III, 1098): Nv Ejendomsskyld: 80,000 Kr. Hartk. : 1 4 Tdr. 2 Skpr. (der er tilkøbt c. 3 Tdr. Ld.). H o lte g a a r d (III, 1100): Matr.-Nr. 1 m. fl. af Ravnsholt. Fru O. Krogh er f. Johansen. Hr. Ander Martin Krogh overtog Gaarden Ny Ejendomsskyld: 60,000 Kr. E g h o l m g a a rd (III, 1101): Fru J. Friis er f. Rasmussen. N o rd bo rg g a a r d, Matr.-Nr. 2 af Ravnsholt, Horslunde S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger 2 /«Mil fra Nakskov. Postforb.: Horslunde. Ejer siden 1902 er Hr. Lars Peter Andersen, f. i Arninge 1855 og g. m. Hansine Augusta, f. Hansen-Skotte, f. i Stubberup v. Nysted Hartk.: 6 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 21/2 Alb. Ejendomsskyld : 53,000 Kr. Gaarden er Arvefæste til Pederstrup. Assurance for Bygn. 25,000 Kr., for Besætn. osv. c. 16,000 Kr. Arealet er 60 Tdr. Ld., deraf Ager 53, Eng 3, Skov 2, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Der avles gennemsnitlig af Hvede 18, Byg 14, Havre 20 Fold. Besætn. er f. T. 16 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 3 Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. H o r s lu n d e S a f ts ta tio n, Matr. Nr. 6 e, Horslunde S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger V/o Mil fra Nakskov. Postforb.: Horslunde. Stationen tilhører siden 1882»Dedanske Sukker fabriker «. Ejendomsskyld: 80,000 Kr. Hartk.: 1 Fdkr. 2l/4 Alb. Stationens Forvalter er Hr. Albreth Qvisi, f. i Svendborg 1854 og g. m. Alma Theodora, f. Pries, f. paa Marselisborg Skovridergaard v. Aarhus M in d e b o (III, 1103): Fru Johanne Iversen, f. Bruun, f. i 0.-Karlebv 1852, er Enke efter Jørgen Iversen, f. paa Orehavegaard 1849, t D rue lu n d kaldes Hr. Chr. Rudolphs Gaard i V.-Nordlunde (III, 1104). Arealet er 98 Tdr. Ld., deraf Ager 96 Tdr. Ld. Til Gaarden horer 2 jordløse Huse. P i 1es k o v g a a r d (III, 1105): Fru Sophie Bertine Rasmussen, f. Olsen, er f. paa Vesemosegaard. Den bl. tidl. Ejere nævnte Jørgen Hansen hed: J. Hansen Bøssemager; Fru R. var hans Plejedatter. T r o l l e l u n d s g a a r d (III, 1106): Forpagteren, Hr. L. P. Frederiksen, er g. m. Mathilde Augusta, f. Skcbge, f. paa Juellinge S k æ venbo rg (III, 1107): Ejeren, Hr. Hans Ander Christiansen, er g. m. Anna Frederikke, f. Sørensen. Ny Ejendomsskyld: 61,000 Kr. R i n g s e b y g a a r d (III, 1108): Fru Kirstine Hansen, er f. [ikke Larsen, men] Lasscsen (f. paa Gaarden 1847). Hartk.: 13 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Ager er 100, Have m. m. 21/» Td. Ld. S a n n a g a a r d [ikke Sanne-j (III, 1108): Hr. Hans Skaftes Hustru, Marie, f. Thorsen, er f. paa Toftegaard. Den tidl. Ejerinde. Enkefru Pedersen, var Enke efter Peder Madsen Pedersen. Ny Ejendomsskvld : 160,000 Kr. Hartk.: 25 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. Ly F æ 11 e s m e j e r i, Matr.-Nr. 3 c af Herredskirke S., Lollands Nørre H., Maribo A., ligger ;,/4 Mil fra Nakskov, hvorover Post- og Jernbaneforb. (Telef. 163). Ejeren er Hr. Lars Rasmussen, som 1900 kobte af J. W. Hansen for 20,000 Kr. (Senere er foretaget store Ud-

32 30 Supplement. videiser og Nybygninger.) Ejendomsskylden er 75,000 Kr. Hartk. : 1 Skp. 2 Fdkr. P/s Alb. Arealet er P/o Td. Ld. (Ejeren driver desuden i Forpagtning en Gaard paa c. 25 Tdr. Ld.) Aarlig behandles c. 6 Millioner Pd. Mælk; Osteproduktionen andrager c. 350,000 Pd. om Aa ret. Garn m e l e je (III, 1110P Ejeren, Hr. J. P. Zacho, var g. m. Inger,,'f. Petersen, f. paa Grevskabet Langeland 1827, f Bestyreren er f En G a a rd i L ille L ø j t o f t e (III, 1111): Hr. Henrik Bærendt Bærendlsens Hustru, Bolette Marie, er f. Will. Hartk.: 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 3/4 Alb af Hr. Niels Jørgen Frederiksen, f. paa Strandgaard 1874 og g. m. Jensine Kirstine, f. Frederiksen, f. i Harpelunde Arealet er 173 Tdr. Ld., deraf Ager 142, Eng 28, Skov 1, Have m. m. 2 Tdr. Ld. B r u n s v a n g (III, 1122): Ejeren, Ur. Holger Frederik Olesen, er g. m. Carla Louise, f. Nielsen, f. i København H v id k ild e (III, 1122): Ejeren, Hr. Jens Ludvig Anton Bonke, er g. m. Kate Sophie Agnete, f. Lorenzen, f. paa Skaftegaard Hartk.: 10 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. P /2 Alb. Ny Ejendomsskyld : 66,000 Kr. Assurance for Avlsbygn. 16,480 Kr., Besætn. 12,850 Kr., Inv Kr., Avl 11,617 Kr. G h a r 1o 11 e n 1u n d (III, 1123) overtoges 1909 for 68,000 Kr. af Hr. Svend Trøst Kistrup, f. i S.-Ørum v. Skive E n g e s k o vg a a r d (III, 1124): Ejerinden, Enkefru Hansine Olesen, er f. Christensen. J u el 1i n ge (III, 1115). S v e n d s t r u p (III, 1116): Ejeren overtog Gaarden for 56,000 Kr. (den havde da kun 84 Tdr. Ld.). Ejendomsskylden nu: 76,000 Kr. S æ b y h o lm (III, 1116): Forpagteren, Hr. Hans Christoffer Johannessen, er f. v. Odense 1851 og g. m. Louise Margrethe Charlotte, f. Merlz, f. v. Næstved B u 1s k o v ga a r d (III, 1118): Hr. Rasmussen overtog Gaarden K arle by g a a rd (III, 1119^ ejes af Brødrene d Hrr. Sophus Theodor Matzen, Juellinge, og Grosserer Frederik Matzen, Aarhus. Forpagter er deres Broder, Hr. Chr. Nicolai Matzen. H e lli n g e g a a r d, Halsted S., Lollands Nørre H., Maribo A., hører under Baroniet Juellinge. Hartk.: 32 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. Ejendomsskyld: 185,400 Kr. Arealet er 290 Tdr. Ld., deraf Ager 287 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Landbrugskandidat Chr. Wedderkopp, f. i Juellinge Skovriderbolig 1880 og g. m. Augusta Johanne Kirstine, f. Christensen, f. paa Gunnerslevholm, Sorø A., Af Agermarken drives 275 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrift; Resten, 12 Tdr. Ld., er permanent Græsgang. Besætn. bestaar f. T. af 80 Køer, 40 Stkr. Ungkvæg, 5 Tyre, 17 Heste, 8 Plage og Føl samt 25 Faar og Lam. V e s t e r b o r g g a a r d (III, 1120) ejes siden P ed e r s t r u p (III, 1125): Godsforvalter er Hr. Niels Peder Jacob Blume, f. paa Pederstrup S k j e l t o f t e (III, 1127): Forpagteren, Hr. Ebbe Flach de Neergaard, er g. m. Malvine Hildeborg Sitta, f. von Rosen. M a g e ltv in g g a a r d (III, 1128): Ejeren, Hr. Peter Anton Thomsen, er g. m. Anna, f. Poulsen. Ejendomsskyld: 83,000 Kr. Hartk.: 15 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. ;J/4 Alb. V e s t e r b o r g S a f t s t a t i o n, Matr.-Nr. 3 b af Vesterborg S., Lollands Nørre H., Maribo A., tilhører y De danske Sukkerf abriker<. Hartk.: 1 Fdk. F/o Alb. Ejendomsskyld: 70,000 Kr. Stationens Forvalter (siden dens Oprettelse 1882) er Hr. Anders Lund Skafte, f. paa Einarsborg 1828 og g. m. Marie, f. Petersen, f. i Aunede E g e lu n d (III, 1129): Ejeren er Hr. Carl Christian Kofoed. B r u n s h ø j (III, 1130) ejes nu af Enkefru Inger Pedersen Brunshøj, f. Poulsen, f. her 1847, Enke efter Christen P. B. Bestyrer

33 Maribo Amt 31 er Fruens Søn, Hr. Niels Kok Pedersen, f. her B i n d e r n æ s (III, 1138): Af Arealet, 540 Tdr. Ld., er 230 Tdr. Ld. gi. Agerjord, 70 nykultiv. Lerjord, 3 Have m. m., 177 vedv. Græsningsjord, 60 god Dyndeng. Hele Agermarken E r n s tm in d e, L in d e t M e je r i (III, 1131) ejes af Brødrene d Hrr. Peter og Niels Rasmussen, der overtog den 1881; 1893 tilkøbtes Hejringegaard. Assurance f. Besætn. 16,300 Kr., lnv Kr., Avl 24,575 Kr. Arealet: 76 Tdr. Ld., deraf Ager 72lzo, Mose 2 Tdr. Ld. S t r a n d g a a r d (III, 1132): Af Arealet, 76 Tdr. Ld., er Ager 61V«, Eng 11, Skov 2, Have m. m. l l/otd. Ld. Ejerens Navn er: Hr. Fr. Søndermann Rasmussen Hviid. D a lb y g a a rd (III, 1133): Ejeren, Hr.Sognefoged Rs. Fr. Vilh. Petersen, er g. m. Kirstine, f. Bekkel. Ny Ejendomsskyld: 65,000 Kr. Arealet er 87 Tdr. Ld. er drænet af den nuv. Besidder. Forvalter er Hr. N. P. Jensen Østergaard, f. paa Lysbro Teglværk v. Silkeborg V e n d e r s m in d e (III, 1139): Inspektør tillige for Lidsø og Bindernæs er Hr. H. P. Nielsen, f. paa Møllegaard, Alsted v. Ringsted 1872 og g. m. Anna Marie, f. Bransager, f. i Torped v. Ringsted O tte lu n d s g a a rd (III, 1140): Fru Bolette Kamilla Jastesen er f. Markersen, f. paa Markersdal. S l e t t e m a r k (III, 1134): Ny Ejendomsskyld: 59,000 Kr. Af Arealet, 74 Tdr. Ld., er Ager 65, Mose 4 Tdr. Ld. N y g a a rd (III, 1134): Ejeren, Hr. Sogne raadsfm., Amtsraadsmedl. Rs. Hansen Klinke, er f. her 1840 og g. m. Signild, f. Slub, f. paa Glørevang Ny Ejendomsskyld: 70,000 Kr. Af Arealet er Mose 71/<i, Skov 2l/2 Td. Ld. S tr a n d h o l m (III, 1141): Matr.-Nr. 144 af Rødby. Arealet er 700 Tdr. Ld.; 100 Tdr. Ld. inddæmmet Strand (Myggefed) er bortforpagtet. Hr. S. Sørensen Rasmussen er f. i Vrigsted, Vejle A., 1861; Fru Bcrlhine R., f. Sørensen, er f. i Halsted R in g se b ø lle g a a rd (III, 1142): Matr.-Nr. 7 a m. fl. af Ringsebølle. Ny Ejendomsskyld 74,000 Kr. (»Andre Afg. 75 K r.«udgaar.) Arealet er 118 Tdr. Ld. (hvoraf 3 Tdr. Ld. hører til en Købmandsgaard i Rødby, der ejes af Hr. Svendsens Søn). Ungkvæg: 28 (i St. f. 20). F u g ls a n g (III, 1135): Ejeren, Hr. Rs. Pedersen Stryhn, er g. m. Kathrine, f. Hviid. Lid sø (III, 1137): Hr. Godsejer C. Moesgaard- Kjeldsen er g. m. Anna Catharina, f. Hahn, f. i København T a a g e r u p P r æ s te g a a r d (III, 1142): Assurancen for Besætn. er 13,250 Kr., for lnv Kr. og for Avl 7150 Kr. S a k s f je d g a a r d (III, 1143): Arealet er 1114 Tdr., deraf Ager 300, udtørret og inddæmmet Areal 810, Have m. m. 4 Tdr. Ld. D a rk et(iii, 1145): Ejeren, Hr. Hans Han-

34 32 Supplement sen, er f. paa Blæsenborg i S.-Broby 1853 og g. m. Anna Dorthea Caroline, f. Lauritzen, f Foruden Barket ejer Hr. H. en Gaard i Hyldtofte (c. 66 Tdr. Ld.) og har forpagtet 72 Tdr. Ld., der hører under Sønderkarle. T h o r s 1 u n d e ga a r d (III, 1146) overtoges 1908 (for 92,000 Kr.) af Hr. Chr. Pedersen, f. i Assenbølle 1866 og g. m. Anna Marte Sophie Pedersen, f. i Holeby Ny Ejendomsskyld: 72,000 Kr. E n G a a rd i T o r p e (III, 1150): Nærm. St. er Holeby. Otto Larsen døde 1907; Enkefru Mariane L. har bortforpagtet Gaarden til sin Søn, Hr. Sophus Anton Larsen, f. her 1878 og g. m. Anna Ingrid, f. Larsen, f. i Errindlev En G a a rd i T o r p e (III. 1151) overtoges 1892 af Hr. H. P. Pedersen. Af Arealet er Ager 88, Eng 3, Mose 1, Veje m. m. 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. L y k k e ns sæ d e (III, 1152) overtoges 1907 (for 106,000 Kr.) af Hr. II. Chr. Schoppe, f. i Maribo 1880 og g. m. Frida Sophie, f. Clausen Nørrcgaard, f. i Alminde Arealet er 106 Tdr. Ld., deraf Ager 101, Eng 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Ma r i e s m in d e (III, 1152) overtoges 1907 (for 108,500 Kr.) af Hr. Chr. P. Christiansen, f. i Sengeløse 1871 og g. m. Michaeline, f. Jørgensen, f. paa Sletteskovgaard, Musse H., Ejendomsskylden er 70,320 Kr. Arealet er 125\2 Td. Ld., deraf Ager 123l/,2 Td. Ld. B r e m e r s v o ld (III, 1148): Det bør nævnes, at denne Gaards Polak-Bygning er mønsterværdigt indrettet. Avlsbruget er 1909 bortforpagtet til Hr. Ludvig Rønnenkamp Holst, f. i Seest v. Kolding 1873 og g. m. Sigrid, f. Brodcrsen, f. i Kongens Lyngby Forvalter er Hr. Chr. Poulsen. Skovrideren, Hr. Fr. Waldemar Iversen, er f. i Førslevgaard Skovriderbolig, Sorø A., 1855 og g. m. Anna, f. Andersen, f. i Solrød Skole P i l e t g a a r d (III, 1153): Hr. Løjtnant IL P. Jørgensen er f. paa Rødby Mark Assurancen for Besætn. m. m. er forhøjet. Arealet er 135 Tdr. Ld. L u n g h o lm (III, 1154): Hr. Hofjægermester, Lohns b a r o n Poul Abraham Bertouch- Lehn er f. i Hamborg 1855 og g. m. Frederikke Cathrine Sofie, f. Løvcnskjold, f. paa Torp v. Roskilde (Bedstefaderens Fornavn var ligeledes Poul, ik k e Povel.) Et Navn»Olstrupgaard«har ikke kunnet paavises; Lungholm hed derimod oprindelig Engbøllegaard, men laa da i Taagerup S. S staar: Avlsgaarden e s Areal.... læs: Avlsgaard en s Areal; der er nemlig kun een, Saksfjedgaard. Inspektør paa Lungholm Avlsgaard (III, 1158) er Hr. Hans Peter Jensen, Højbygaard. J æ g e r s b o, Skovriderbolig under Baroniet S ø n d e r k a r l e ; Matr.-Nr. 64 af Errindlev; B r e m e r s v o ld A v ls g a a r d (III, 1149). B r c m e r s v o 1d S k o v r i d e r b o 1 i g(111,1149). n æ rm. S t.: R odby, P o stfo rb. : R odby, T elef.: E rrin d le v N r. 5; ligger l 1/^ Mil fra R o d b y. A realet er 19 T dr. Ld., d e ra f Ager 143/4 Td.

35 Maribo Amt 33 Ld. Hr. Skovrider Holger Vilhelm Marcher er f. i København 1865 og g. m. Thekla Amalie, f. Scheer, f. paa Pilegaard i Brønshøj S ø n d e r g a a r d, Matr.-Nr. 10 af Olstrup S., Fuglse H., Maribo A., tilhører siden 1887 Hr. Sognefoged Carl Eduard Hansen, f. paa Nordgaard, Falsters Nørre H., 1861 og g. m. Emma Elise, f. Jakobsen, f. her paa Gaarden 1861, Datter af tidl. Ejer Jakob Rasmussen ). Ejendomsskylden er 52,000 Kr.) Hartk. : 6 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 23/4 Alb. Bygningerne er forsikrede for c. 27,000 Kr., Besætn. osv. for c. 27,000 Kr. Arealet er 90Vo Td. Ld., deraf Ager 88 Tdr. Ld.; 82 Tdr. Ld. drives i en 7 Marksdrift, 6 Tdr. Ld. (inddæmmet) i en 4 Marksdrift. Besætn. bestaar af 36 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste, 4 Plage og Føl samt 6 Faar og Lam. Mælkemængden var sidste Aar e Pd. pr. Ko. Folkeholdet er: 1 Forkarl, 1 Fodermester, Ejendomsskylden af Kjærstrup Gods er 491,763 Kr. Sø h o lt A v ls g a a r d (III, 1164) er bortforpagtet til Hr. Hans Frederik Goth, f. i Slotsbjergby v. Slagelse 1854 og g. m. Juli, f. Drosl, f. i Humble A nn asm i n de (III, 1166): Hr. Rasmus Chr. Jørgensens Hustru, Karen Line, er f. Hansen. H o le b y g a a r d (III, 1166): Hr. Edvard Madsen er g. m. Kathinka, f. Osholm, f. i Stubberup Ve n s ly k k e (III, 1167): Efter Frasalg er Ejendomsskylden 51,000 Kr., Hartk.: 10 Tdr. 6 Skpr. 2 Alb., Arealet: 88Vo Td. Ld. (deraf Ager 83l/o Td. Ld.). N ø b bø 11 e g a a r d [ ik k e Nybølleg.] (III, 1168): Bestyrer er Hr. H. P. Jensen, Højbygaard; Forvalter Hr. Sven Plengc, f. paa Hillerødsholm Stutteri 1876; Bogholder Hr. Chr. Larsen, f. i Bursø 1861 ; Kvægavlsleder Hr. Landbrugskand. Fr. Warber g Jørgensen, f. i Hillerslev Skole v. Højrup, Fyn, R a a h a v e g a a r d (III, 1169) har næppe været Hovedgaard; der er fuld Tiendeydelse paa den. Den nuv. Gaard er Ny Raahavegaard; GI. R.s Bygninger er nedrevne, undtagen et mindre Hus. Karle, 1 Husjomfru, 1 Pige og 4 fremmede Arbejdere. Hovedbygningen er grundmuret paa Kampestens Sokkel, Avlsbygningerne dels af Grundmur, dels af Egebindingsværk. Til Gaarden hører 2 jordløse Huse. F u g ls e P r æ s te g a a r d (III, 1158): Paa en Bjælke over Porten til en gammel Lade er udskaaret: PINTZE. AFTEN LODH. MATZ. BESKE. DENNE. LADE. OPSETTE. DOMINUS. NOBISGVM. STATE. MAP. (Det sidste P er rimeligvis et beskadiget B; MAB = Mads Andersen Beske, Navnet paa den Præst, som. byggede Laden.) H o 1eb y M a s k i n f a b r i k, grundlagt 1877, H. Christoffersens Maskinfabrik, Matr.-Nr. 12 m. fl. af Holeby, Fuglse H., Maribo A. Post-, Jernbane- og Telefonforb. (Nr. 11 og 26): Holeby. Ny Ejendomsskyld: 200,000 Kr. Assurance: 373,711 Kr. Fabrikant Hs. Christoffersen, der, efter at have været Smed under Stamhuset Engestofte og Smedemester hos Dir. Erhard Frederiksen, flyttede til Holeby og oprettede en mindre Maskinfabrik, indlagde sig megen Fortjeneste ved at forbedre forskellige Landbrugsmaskiner (særl. Radrensere), saaledes at de passede for Lollands stærkt lerede Jorder. Efterhaanden udvidedes Virksomheden betydeligt, og 1902 F u g ls e g a a r d kaldes den III, 1159 beskrevne Gaard i Fuglse; den overtoges af nuv. Ejer 1904 og var forpagtet af ham F r e d e r i k s m i n d e (III, 1159) solgtes 1908 til Edv. Madsen og Christoffersen, som 1909 atter solgte den til Hr. Hans Jørgen Rasmussen, f. paa Margrethelund 1863 og g. m. Ane Sophie Johanne, f Nielsen, f. paa Henriksminde Hartk.: 24 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Arealet er 1923/4 Td. Ld., deraf Ager 1841/4 Td. Ld. K jæ r s t r u p (III, 1160): Fru Hedvig Sophie Friderichsen, f. Jungersen, er f. i Odense Danske G aarde: Supplem ent. opførtes de nuv. Fabriksbygninger. Hr. Christoffersen (f. i Bandholm 1845) døde 1908; 3

36 34 Supplement. Fabriken ejes nu af hans Enke, Fru Sophie Christoffersen, f. Jensen, f. i Ø.-Ulslev v. Nysted Driften ledes af deres Søn, Hr. Direktør Jens Christoffersen, f. i Fuglse 1870, g. m. Bodil Margrethe, f. Hansen, f. i Holeby Skole Fabrikens aarlige Omsætning er gennemsn. c. 600,000 Kr. Den beskæftiger, foruden Direktøren, 1 Korrespondent, 1 Bogholder, 3 Ingeniører, 1 Værkfører, 5 Formænd og c. 200 Arbejdere. S ø g a a r d e (III, 1170): Fru Hilda Laurine Dorthea Suhr, f. Clausen, er f. paa Hejdeholm i Skaane 1860 og Enke efter Hr. Lauritz Jørgensen Suhr. Fru Suhr, der var Enke efter Godsejer Henrik Nicolai Jørgensen til Søholt, fik Gaarden tilskødet ved sit andet Ægteskab En G a a rd i Ø.- T ir s te d (III, 1180): Ejerens Hustru, Fru Thora Marie Margrethe Rasmussen, f. Thomsen, er f. her paa Ejendommen. Ny Ejendomsskyld: 79,000 Kr. S o 1v a n g (III, 1179) solgtes 1908 for 69,000 Kr. til Hr. Rasmus Nielsen, f. i Ullerslev, Aunede S., Der svares 24 Tdr. Byg i Arvefæsteafgift. S ø g a a r d (III, 1180): Hartk.: 13 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Gaarden ejes af Hr. Købmand Jobst Henrik Hovmand, f. i Rødby gi. Købmandsgaard 1835, og Søster, Frk. Anna H. C. Hovmand, f. smstds Forvalter er Hr. André Krogh, f. i Utterslev, Lollands N. H., H o lte g a a r d (III, 1172) bestyres af Hr. Carl Anthon Frederik Quade, f. i Maribo En G a a rd i N e b b e lu n d e (III, 1172): Hr. Hans Jørgen Hansens Hustru, Ane, f. Pedersdatter (f 1905), var f paa Nabogaarden, som Hr. H. har købt. Det samlede Areal er Td. Ld., deraf Ager 80, Eng 45, Mose 4, Have m. m. P /2 Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til Ejerens Svigersøn, Hr. Olaf Olsen, f. paa Rødby Mark 1876 og g. m. Martha, f. Hansen, f. her paa Gaarden D an s te d (III, 1175): Hr. N. P. Thorsen Skaf le er f. i Nakskov 1881; Fru S. er f. paa Møllegaard i Langelands S. H Ny Ejendomsskyld: 185,000 Kr. Bygningsassurancen: 80,000 Kr. Arealet er 295 Tdr. Ld., deraf Ager 265 Tdr. Ld. B u k k e h a vega a r d (III, 1176): Arealet er 133 Tdr. Ld. S æ d d i n ge ga a r d (III, 1177): Hr. Hofjægermester Oscar Brun, R. af D., er f. paa Lindersvold v. Præstø 1851 og g. m. Ida Charlotte Sophie, f. Tesdorpf, f. paa Ourupgaard Ejendomsskylden er 488,000 Kr. Assurance for Hovedbygn. 124,300 Kr., Avlsb. 344,364 Kr., Besætn. 99,133 Kr., Inv. 41,945 Kr., Avl 136,897 Kr. C h r is t ia n s s æ d e A v ls g a a r d (III, 1184): Forpagter er Hr. Nicolai Peter Aagescn, f. i København 1863, g. m. Mimi, f. Brun, f. paa Boderupgaard paa Falster F r i h e d s m i n d e (III, 1184): Ny Ejendomsskyld: 185,000 Kr. Arealet er 277 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Johan Adam Theodor von Rosen, f. i Kiel M a g le b je r g g a a r d (III, 1185) ejes siden 1909 af Johannes Henrik Freiesieben, f. paa Kaastrupgaard, Holbæk A., 1878 og g. m. Kirstine Charlotte Skaf te, f. Dornonville de la Cour, f. paa Havmøllen v. Ebeltoft Ø s to f te g a a r d (III, 1187): Ejer er Hr. Jørgen Pedersen, g. m. Sophie Augusta, f. Justesen. H a v r e væ n g e g a a r d (III, 1188) er 1907 ved Mageskifte med en Villa i Nakskov - overtaget af Hr. Anders Petersen, f. i Soesmarke, Musse H., 1857, g. m. Mathilde Petersen, f. i Skaane. Avlsbruget bestyres af Hr. Morten Vilhelm Kragh, f. i Stokkemarke 1875 og g. m. Juliane Sophie, f. Olsen, f. i Nyhuse v. Hillerød P a a r u p g a a r d (III, 1189): Bestyrer er Hr. H. Chr. Sørensen, f. i Fureby v. Løkken T a a g e r ud s g a a r d (III, 1190): Telef.: Stokkemarke Nr. 5. Nærm. St. : Bandholm-

37 Maribo Amt. 35 Maribo. Ny Ejendomsskyld : 170,000 Kr. Hr. Kristoffer Sunke er g. m. Melida Kirstine Marie, f. Frederiksen, f. i Ørslykke, Lollands N. H., N ø r r e m o s eg a a r d (III, 1189) er Navnet paa Hr. Sogneraadsfmd. Jørgen Nielsens Gaard i Østofte (Matr.-Nr. 13 a m. fl.).» A k tie s e l s k a b e t C.A.Q v a d e, R a s m u s s e n & F ab er«er dannet Aar 1900 ved Sammenslutning af flere selvstændige Forretninger. Selskabets Hovedkontor er i Maribo. Foruden Filialer i Holeby, Sakskøbing og Guldborg ligger en F i l i a l i B a n d h o lm, Matr.-Nr. I n m. fl. Ejendomsskylden for denne Ejendom er 70,000 Kr. Bygningsassurancen er 73, ,961 Kr. Her findes Kontorbygning, stort Kornmagasin i 3 Stokværk (opf. 1867), Korntørringsovn m. m., samt ved Havnen bl. a. en stor Magasinbygning i 4 Stokværk og 2 Loftsetager. Personalet ved Bandholm-Filialen er: 1 Forvalter (Hr. Ludvig Møller, f. i Kbh. 1883), 1 Bogholder (Hr. Johansen, f. i Holeby 1887), 3 Pakhus- og Pladsformænd, 2 Kuske, 17 faste Daglejere m. fl. Aktieselskabet driver Forretning med Korn og Foderstoffer. H o u ly k k e g a a r d [ikke Hav-] (III, 1191) ligger 1 Mil fra Maribo. Her laa i sin Tid Houlykke Kloster. Avlsbruget er nu bortforpagtet til Hr. Jørgen Beck Meincke, f. paa Strandholm, Fuglse H., 1879 og g. m. Sigrid, f. Wenzel, f. i Sakskøbing V a a rs k o v [ikke -gaard] (III, 1192) er siden 1909 bortforpagtet til Hr. Løjtnant Erik Wilhjclm Kjær, f. i Maribo 1883 og g. m. Elisabeth, f. Qvade, f. i Maribo Besætn. er forsikret for 30,000 Kr., Inv. for 10,000 Kr. og Avl for 35,000 Kr. L e r b j e r g g a a r d (III, 1193): Besætn. er forsikret for 24,000 Kr., Inv. for 14,000 Kr. og Avl for 37,000 Kr. Forpagter er Hr. Landvæsenskommissær Jens Petersen, g. m. Martine, f. Larsen, f. i Stige v. Odense Forvalter er Hr. Berthel Petersen. B a n d h o lm H o te l, Matr.-Nr. 27 m. fl. af Bandholm S., Maribo Birk, Fuglse H., Maribo A., ligger 1 Mil fra Maribo. Post-, Jernbane- og Telefonforb. (Nr. 5): Bandholm- Hotellet hører under Grevskabet Knuthenborg. Hartk. : 2 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. V4 Alb. Ejendomsskyld: 60,000 Kr. Assurancesummerne er: for Besætn Kr., Inv Kr., Avl 3000 Kr., Varelager 9000 Kr., Hotelinventar 12,000 Kr. Arealet er 26 Tdr. Ld., deraf 24 Tdr. Ld. Ager. Hotellet er bortforpagtet til Hr. Hans Julius Jensen, f. i Halsted S og g. m. Elga, f. Jensen, f. i Hullegaard paa Bornholm Den grundmurede, skifertækkede Hovedbygning har 2 Stokværk og frembygget Frontespice. Den rummer bl. a. 7 Gæsteværelser, Gæstespisestue og Restaurations-Lokale. V. herfor ligger en Pavillon med Theater- og Spisesal samt overbygget Veranda. Rejsestalden har Plads til 30 Heste. Hotellet ligger smukt, umiddelbart ud til Havnepladsen. Agermarken drives i en 6 Marksdrift. Der avles af Hvede c , Rug 13, Byg 19 og Blandsæd 22 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 9 Køer, 2 Stkr. Ungkvæg og 3 Heste. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Bandholm Hotel søges meget af Badegæster; tillige drives Købmandsforretning og Skibsprovianteringshandel. Personalet bestaar af 1 Karl, 1 Husjomfru, 1 Kokkepige, 1 Stuepige, 1 Serveringsjomfru og (i Købmandsforretningen) 1 Kommis. Desuden ved Avlsbruget 1 Karl og Extraarbejdere i Høsten. S k o v n æ s (III, 1194): I St. f. 11 Mand ekstra læs: 1 à 2 Mand ekstra. M a rib o L a d e g a a rd (III, 1195) er siden 1909 bortforpagtet til den tidl. Forpagters Søn, Hr. Aage Petersen, f. her 1876 og g. m. Augusta, f. Pricrgaard, f. i Nakskov H u n s e b y P r æ s te g a a r d (III, 1196): Kommuneskatten er c. 400 Kr. H a s s a g e r g a a r d o g D a m s m o s e g a a r d (III, 1197): Assurancen er for Besætn. 44,000 Kr., Inv. 18,700 Kr., Avl 27,000 Kr. Arealet er 354 Tdr. Ld., deraf Ager 325, Eng 25 Tdr. Ld. En ny Forpagtergaard er under Opførelse, c Al. S. V. for Damsmosegaard. Gaarden kommer derefter til at føre Navnet Hassagergaard. S a k s h ø j (III, 1198): Fru Marie Kirstine Thicscn er f. Smedemand. A n d e r s t r u p g a a r d (III, 1199) købtes 1907 for 85,000 Kr. af Hr. Carl Valdemar Madsen, f. i Engestofte 1876 og g. m. Johanne Marie, f. Jørgensen, f. smstds Ny Ejendomsskyld: 62,500 Kr. K n u th e n b o r g A v ls g a a r d (III, 1207): Arealet angives til 329 Tdr. Ld., deraf Ager 250, Eng 75, Have m. m. 4 Tdr. Ld. C. 200 Tdr. Ld. i Parken drives aarligt i Veksel med Havre og Udlæg. Avlsforvalter er Hr. Johan Adolf Goth, f N i e i s t r u p (III, 1208): Besætn. er forsikret for 90,000 Kr., Inv. 35,000 Kr., Avl 74,000 Kr. Af Arealet er 843/4 Td. Ld. Skov, 773V2 Td. Ld. Ager og 17 Tdr. Ld. Eng- Forpagter siden 1909 er Hr. Adolf Georg Carl Jessen, f. paa Zirköping i Skaane 1874 og g. m. Elisabeth Emilie, f. Christiansen, f. i Nakskov *

38 36 Supplement T r ud s to l p e g a a r d [i St. for Tru-] (III, 1350): Assurance for Hovedbygning 15,500 Kr., Besætn. 18,200 Kr., Inv Kr.. Avl 7200 Kr Ȧf Arealet er Ager 127, Skov 18 Tdr. Ld. S t e n s t r u p g a a r d (III, 1351): Assurance for Inv. 10,000 Kr. Fru Rodil Suhr, f. Rasmussen, er f. i Ø.-Ulslev A g g er up [i St. f. -gaard] (III, 1209): Af Arealet, 370 Tdr. Ld., er Ager 313, Eng 3, Skov 44, Have m. m. 10 Tdr. Ld. Inspektøren, Hr. Holger Emil Carl Jansen, er f. paa Engestofte Avlsgaard 1874 og g. m. Anna Elisabeth, f. Hansen, f. paa Harrested Mølle v. Slagelse E n g e s t o f t e (III, 1210): Hovedbygn.s Telef, er Maribo Nr. 12. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. Peter Christian Emil Thomsen, f. paa Skærum Mølle i Ulfborg 1867 og g. m. Francisca Maria Vilhelmine, f. Ljungberg. E je g o d hedder den III, 1213 beskrevne Gaard i Engestofte (Matr.-Nr. 5 af E. og 1 a af Vaabensted). Arealet er 8372 Td. Ld., deraf Ager 817 2, Have m. m. P/g Td. Ld. F r i s e n l u n d (III, 1213): Fru H. M. Christiansen er f. paa Svaneviggaard i Band holm S Kvægbesætn. er af ren rød dansk Race. O r e b y g a a r d A v ls g a a r d (III, 1217): Hovedbygn. er assureret for 26,400 Kr., Avlsbygn. 190,600 Kr. Arealet er 512 Tdr. Ld., deraf Ager 358, Eng 50, inddæmmet 100, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Bestyrer siden 1878 er Hr. Christoffer Jagd, som er f. i Jerlev Skole v. Vejle 1846 og var g. m. Charlotte, f. Larsen, f. i Viskinde 1845, f R o d s n æ s (III, 1218): Hartk. : 46 Tdr. 6 Skpr. P/o Alb. (deraf tiendefri Matr.-Nr. 1 m.: 31 Tdr.). Forpagter er Hr. Ole Peder Olsen, f. paa Silergaard i Brøndbyvester 1871 og g. m. Susanne Constance, f. Thomsen, f. paa Vilhelmsminde i Bredsten Ø d e g a a r d (III, 1220) er bortforpagtet til Hr. Preben Bille Madsen, f. i Faaborg 1874 og g. m. Polly Maria, f. Münster, f. paa Hedegaard v. Landskrona C y p r e s s e g a a r d (1221) ejes nu af Hr. Gunner Skafte Dornonville de la Cour, f. paa Hovmøllen v. Ebeltoft 1882 og g. m. Lily Christine, f. Hoffmann, f. paa Damsmark v. Esbjerg Hartk.: 17 Tdr. 3 Skpr. 3/4 Alb. Af Arealet, 151 Tdr. Ld., er Ager 124 Tdr. Ld.; til 1 Fæstehus og 1 Lejehus hører 6 Tdr. Ld. B e r r i t z g a a r d (III, 1222) saaledes skrives Navnet oftest har et Areal af 653 Tdr. Ld., hvoraf Ager 600, Eng 48, Gaardsplads m. m. 5 Tdr. Ld.; desuden Slottet, Haven og Parken c. 16 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. N. P. Johannessen, er f. i Agedrup S., Odense A., 1848 og g. m. Anna Clara, f. Møller, f. i Skjørring S., Fuglse H., V ig s n æ s P r æ s t e g a a r d (III, 1224): Beneficiarius, Hr. Pastor Frederik Engelhardt Bojsen Jensen, er g. m. Thyra Margrethe Kirstine, f. Lauesgaard, f. i Sillerup, Sønderjylland, S k o v k jæ r g a a r d (III, 1225) ejes nu af Enkefru Kirstine Mortensen, f. Brandt, f. paa Toftekjærgaard. Arealet udgør 105 Tdr. Ld., deraf Ager 83, Eng 20, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Martin Mortensen, f. i Thorslunde, Fuglse H., K ø b m a n d s fo rre tn in g e n i G uldborg, Matr.-Nr. 52 b m. fl. af Majbølle S., Musse H., Maribo A., hører under Baroniet Guldborgland. Postforb. og Telef. Nr. 3 Guldborg, nærm. St. : Sakskøbing, hvortil der er P /2 Mil. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Hartk.: 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr 27<> Alb. Arealet er 26 Tdr. Ld. Ager, 72 Td. Ld. Eng og 1 Td. Ld. Have og Gaardsplads. Ejendommen er bortforpagtet til Firmaet C. A. Qvade, Rasmussen og Faber i Maribo; og dette har atter bortforpagtet Avlsbruget til Hr. Hans Friis, som driver Jorden i en 7 Marksdrift og holder 12 Køer, 4 Stkr. Ungkvæg og 2 Heste. Firmaet driver Korn- og Foderstofforretning samt Kolonialhandel under Bestyrelse af Hr. Laurits Andersen, som er f. i Stadager 1875 og g. m. Dagmar, f. Madsen, f. i Guldborg H a r d e n b e r g S k o v r id e r g a a r d, Matr.- Nr. 1 b af Hardenberg Hovedgaard, Telef.: Sakskøbing 43. Hartk.: 2 Tdr. 7 Skpr. 2l/4 Alb. Arealet er 46 Tdr. Ld., deraf Ager 2374, Eng 147a, Veje, Have m. m. 374, Tørvegrave og Kær 5 Tdr. Ld. Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Der holdes 15 Køer, 11 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 3 Heste, 3 Plage og Føl samt 11 Faar og Lam. Avlsbruget drives af Skovrideren, Hr. Thorstein Wilhelm Billefeldt Hartmann Bornebusch, f. paa Rosenfeldt Skovridergaard v. Vordingborg 1865 og g. m. Anna Elisabeth, f. Clasen, f. paa Vennerslund Godsforvalterbolig, Falster, Skovrideren tiltraadte sin Tjeneste Skovridergaarden, en meget smuk Bygning i»rosenborg-stile, er opført I d a l u n d (III, 1231): Hr. Forpagter Hans Alfred Ipsens Frue, f. Jensen, er f. paa 01- lingsøgaard, Loll. Sdr. H. F u g ls a n g A v ls g a a r d (III, 1234): Arealet er 636 Tdr. Ld., deraf Ager 530, Eng 42, Have, Park og Gaardsplads til Hovedbygn. 32, Have, Gaardsplads og Veje til Avlsgaarden 7, Overdrev c. 25 Tdr. Ld. Bestyreren,

39 Maribo Amt. 37 Hr. August Fr. Aagaard Hansen, er f. paa Fuglsang Skovriclerbolig 1855 og g. m. Anna Martine, f. Jespersen, f. i Klodsskov Skole, Falster, P ri o r s k o v (III, 1235): Forpagteren, Hr. Chr. Andreas Riitzou, er g. m. Johanne, f. Lindholm, f L a n g g a a r d (III, 1237) ejes siden 1907 af Hr. Rs. Anders Rasmussen Pihl, f. i Saunsø 1874, som var g. m. Karen Augusta Andrea, f. Kastrup, f. 1871, f N a g e ls ti S k o v g a a r d (III, 1238): Hr. Forpagter Laurs Pedersen er f. i Vejlby v. Aarhus 1858 og g. m. Emma Camilla, f. Jørgensen, f. i Fuglse G ræ n g e g a a r d T e g lv æ r k (III, 1239) bestyres af Hr. Otto Ditlev Foster, f. paa Berritzgaard Teglværk 1873 og g. m. Maria Birgitte, f. Søegaard, f. i Vestenskov Skole H a n e m o s e g a a r d T e g lv æ r k, Matr.- Nr. 3 ab m. fl. af Thoreby S., Musse H., Maribo A. Telef. : Nykøbing 95 ; nærmeste St. : Grænge, som ligger 1 Mil fra Nykøbing. De nuv. Ejere er Brødrene d Hrr. Arkitekt Hans og Charles Gebhard Aarslev-Jensen. Hr. A. Aa.-J. er f. i Nykøbing 1855 og g. m. Beate Petersen, f. i København 1874; Hr. Ch. G. Aa.-J. er f. i Nykøbing 1859 og g. m. Emilie Nielsen, f. i Odense Ejendommen toges 1884 i Arv efter Faderen, Hs. Aa.-J., Murmester i Nykøbing, som anlagde Teglværket Ejendomsskylden er 105,880 Kr. for Teglværket, for Hovedbygn. og Tilliggende c. 35,000 Kr. Hartk. : 3 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. P/2 Alb. Assurancen er for Hovedbygn. 26,000 Kr., for Teglværk, Maskin- og Avlsbygn. 130,000 Kr., Besætn Kr., Inv. 40,000 Kr. og Avl 10,000 Kr. Arealet er I8P/2 Td. Ld., deraf Ager Td. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. Axel Laurence, f. i Maribo 1880 og g. m. Anna Petersen, f. i København Teglværkets Aarsproduktion andrager c. 8 Millioner Sten, Rør m. m. F l i n t i n g e g a a r d (III, 1240) drives ved Hr. Bestyrer A. Fr. Aagaard-Hansen (tillige Fuglsang Avlsgaard) med Assistance af Hr. Bestyrer H. P. Jørgensen, f. her i Sognet F æ lle s e j e (III, 1241): Den ene af de 2 Gaarde den, som Ejeren har i Forpagtning, tilhører hans Fader, Hr. Hs. Pedersen. N ø r r e g a a r d (III, 1242): Arealet er 597 Tdr. Ld., deraf Ager 552, Kær 25, Have, Veje og Hegn m. m. c. 20, Lynghede 1/2 Td. Ld. Gaardens Bygn. er opførte efter Brand Forpagteren, Hr. Povl Jørgen Jensen, er g. m. Inger Kathrine, f. Rasmussen, f. i Torrig-Birket S G h r i s t i a n s m i n d e (III, 1243): Hr. Arthur Arctander, er f. paa Gl. Wilhelmsfeld i Strøvelstorp S. v. Engelholm i Skaane 1874 og g. m. Ella Maria, f. Giebelhausen, f. paa Tollarp, Morarp S. v. Helsingborg S v e n d e k i ld e g a a r d er Navnet paa Hr. Sognefoged Niels Rasmussens Ejendom (III, 1244), Matr.-Nr. 11a af Store Musse. Arealet er, efter Frasalg af en Del Byggegrunde, 80 Tdr. Ld., deraf Ager 731/2, Mose 5 Tdr. Ld. B r a m s ly k k e (III, 1245): Arealet er 341 Tdr. Ld., deraf Ager 330 Tdr. Ld. Forpagter (siden 1909) er Hr. Fr. Strange Thye, f. paa Strangegaard, Falster, Ø.-U ls le v P r æ s t e g a a r d (III, 1246): Ny Ejendomsskyld: 61,440 Kr. Arealet er 9972 Td. Ld., deraf Ager 69, Eng 1, Skov 14, Strandeng 14, Have m. m. P /2 Td. Ld. Forpagterens Hustru, Henriette Karoline Margrethe, er f. Hansen. Ø.-U ls le v F æ l l e s m e j e r i (III, 1247) ejes af Fru Malene Marie Danielsen, f. Petersen, f. paa Grønnegaard i Simersted (Sønderjylland) 1864, Enke efter Hr. Niels Tengel Nielsen Danielsen, f. i Fiskebæk paa Falster 1856, f Bestyrer er Hr. Niels Thorvald Danielsen, f. her paa Ejendommen L o u is e h ø j (III, 1247) ejes siden 1909 af Hr. Hakon Terp, f. paa Terpsminde v. Kolding 1878, g. m. Sigrid Dorthea Danielsen, f. 1884, Datter af tidl. Ejer. (Ejernes Række er flg.: Mathisen til 1862; Rs. B. Clausen; dennes Søn; senere Gaardmissionær J. P. Clausen til 1888; Thye, Forpagter , derefter Ejer til 1903; N. Tengel Danielsen til U l r i k s d a l (III, 1250): Hartk.: 45 Tdr. 6 Skpr. 1 Alb. Arealet er Td. Ld., deraf Ager 42P/S, Eng 5, Stranding 12, Søskrænt 9, Have m. m. 10 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Lauritz Mathias Fr. Thye (Form. f. Øernes Eksportforening), f. paa Strangegaard, Falster, 1856 og g. m. Sophie, f. Petersen, f. i Nykøbing V.-U ls le v P r æ s t e g a a r d (III, 1251): Arealet er 91 Tdr. Ld. S k o v g a a r d (III, 1251): Af Arealet, 290 Tdr. Ld., er Ager 218, Eng 24, Mose 16, Øerne 30, Have m. m. 2 Tdr. Ld. E g h o lm (III, 1252) blev af Erik Andersen i d. 17. Aarh. samlet af 4 Bøndergaarde og derefter solgt til Grevinde Emerentia v. Raben for 1670 Daler. Assurancen for Avlsbygn. er nu 26,470 Kr., for Besætn. 22,000 Kr., Inv Kr., Avl 16,920 Kr.. Af Arealet, 214 Tdr. Ld., er Ager 122, Eng 72, Øen Lindholm 18, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Carl Chr. Due, er f. i Vejleby, Fuglse H.,

40 38 Supplement 1849 og var g. m. Christine Margrethe, f. Jørgensen, f. i Oreby 1840, f S k a a r u p g a a r d (III, 1253): Ejeren er Hr. Marksdrift. Der holdes 50 Køer, 28 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 12 Heste, 6 Plage og Føl samt 120 Faar. Hovedbygn. er ældre, Avlslængerne opførte efter Brand ca G re v sk a b e t C h r is tia n s h o lm s S kovrid e rg a a rd i Roden Skov, Matr.-Nr. 51 af Roden, Nysted Landsogn, ligger 3/4 Mil fra Nysted. Til Nykøbing er der 2 Mil. Postog Telefonforb. (Nr. 36): Nysted. Hartk.: 3 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb.; Skovskylds Hartk.: 15 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. Vs Alb. Hovedbygn. er forsikret for Kr., Avlsbygn. for 4743 Kr. Arealet er 5 Tdr. Ld. Hr. Skovrider Carl Eduard Kann er f. paa Saltø v. Næstved 1833 og g. m. Fride, f. Pelrasi, f. ved Pederstrup, Lolland, Rs. Johansen Høj; hans Hustru, Johanne, f. Barfod, er f. i Skern Herredsfogedbolig B ry d e b j erg A n d el s m ej e r i, Matr.-Nr. 34 b m. fl. af Herridslev S. (Nysted Birk), Musse H., Maribo A., ligger 1 Mil fra Nysted (Postforb.) og 1V2 Mil fra Sakskøbing, Telef.: Ø.-Ulslev Nr. 18, og er Andelsmejeri for Herridslev, Musse, Brejninge og Ø.-Ulslev, under Bestyrelse af Hr. Didrik Hansen, f. i Guldborg 1873, g. m. Elisabeth, f. Rasmussen, f. i Ebeltoft Mejeriet anlagdes 1885; den A al h o lm L a d e g a a r d [ikke Avlsg.J (III, 1256) har Telef.: Nysted Nr. 17. Bestyrer er Hr. Poul Helmers, som er f. paa Merløsegaard, Holbæk A., A n n a ly s t (III, 1257) ligger kun 7000 Al. fra Nysted. Assurancen for Hovedbygn. er 10,770 Kr., for Avlsbygn. 19,317 Kr., Arbejderhus 2574 Kr., Besætn. 13,465 Kr., Inv Kr., Avl 12,437 Kr. S te n v æ n g e g a a r d (III, 1258): Det er i Loll.-F. Brandfors., Besætn. m. m. er assureret. Forpagteren, Hr. Hs. Nielsens, Hustru. Bodil Kirstine, er f. Sørensen. H y ld e g a a r d hedder den III, S beskrevne Gaard i Stangerup, som tilhører Hr. Rs. Andreas Hermansen. Hr. H. er g. m. Hanne Margrethe, f. Andersen, f. i Alkestrup Gaarden laa i Stangerup By (hvor tidl. Slottet til Stangerup Gods laa); 1864 brændte den og flyttedes da. Arealet er Td. Ld. nuv. Bygning er opført Ejendomsskylden er 52,000 Kr. Hartk.: 2 Fdkr V4 Alb. Assurancesummen er 60,607 Kr. Mejeriet behandler aarlig ca. 8 Mill. Pd. Mælk og producerer c. 300,000 Pd. Smør samt daglig 300 Pd. Ost. S tu b b e r u p g a a r d, Matr.-Nr. 15 m. fl. af Herridslev S. (Nysted Birk), Musse H., Maribo A., ligger V4 Mil fra Nysted. Telef. Nr. 34. Den hører under Grevskabet Christiansholm. Ejendomsskylden er 71,600 Kr. Hartk.: 9 Tdr. 5 Skpr. l 3/4 Alb. Assurancesummen er: for Hovedbygn. 10,900 Kr., for Avlsbygn. 70,000 Kr., for Besætn., Inv. og Avl Kr. Arealet er 143 Tdr. Ld., deraf Ager 132, Eng 4, Mose 5, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Avlsforvalteren, Hr. Johannes Jensen, er f. paa Thyrstinggaard under Mattrup (Fra 1. April 1910 Forpagter af Gj elsk o v under Grevsk. Muckadell.) Jorden drives i en 6 L is e lu n d (III, 1261) ejes af Hr. Julius Nicolai Nyholm. T a a r u p g a a r d (III, 1262) købtes 1909 af Hr. Peder Carl Christoffersen, f. i Sortso 1870 og g. m. Karen Margrethe, f. Jørgensen, f. i Sortsø Ejeren har trasolgt c. 15 Tdr. Ld., saa at Arealet nu er 95 Tdr. Ld. Bestyrer er Hr. H. P. Hansen, f. i Horbelev S og g. m. Abelone, f. Christensen, f. i Bjødstrup v. Herning T v e d e g a a r d (III, 1263): Matr.-Nr. 15 m. fl. af Stubbekøbing, ejes af Hr. Justitsraad Ditlev Flindt Scheel, g. m. Anna Marie, f. Halling. Ejendomsskyld Skat 106 Kr. I Tiende svares c. 8 Tdr. 5 Skpr. Korn. Præstetiende af Lillebrænde 40 Kr. (ingen»andre Afgifter«). Af Stubbekøbing Jorder har Ejeren forpagtet c. 10 Tdr. Ld. S k o v b y g a a r d (III, 1264): Post-og Teiefonforb. er N.-Alslev. Ejerens Hustru, Fru

41 Maribo Amt. 39 Dorothea Ottilie Vilhelmine Brandt, f. Jensen, er f. i Slesvig By N o r g a a r d [efter det nærliggende Nor; ikke Nørgaard] (III, 1264) ejes af Rs. Vilh. Thunegaard, Sjælland, 1870 og g. m. Signe Camille, f. Due, f. i Nøbbølle L e n e s g a v e (III, 1270), Matr.-Nr. 4 a m. fl. af Riser up. Hr. Anders Jørgen Nielsen er f. 1869, hans Hustru, Agnes Christine, f. Hansen, Tiendefri er c. 81 Tdr. Ld. (gi. Præstegaardsjord). O re n æ s (III, 1271) ejes af Enkefru Petra A. Wilhjelm, f. Ussing, Enke efter Hr. J. P. C. S. Wilhjelm, f. 1834, d Forpagter er Hr. Jørgen Henrik Jørgensen Møller, f. i Thorslunde Hansen, g. m. Hanne Elisabeth, f. Hansen. Arealet er 827o Td. Ld., deraf Ager 70 Tdr. Ld. E n G a a rd i S k o v b y (III, 1265): Postog Telefonforb. er N.-Alslev. Ejeren, Hr. H. J. Lollike, er g. m. Anna Margrethe, f. Nygaard, f. i Eskildstrup Frasolgt er c. 12 Tdr. Ld. Arealet er nu 80 Tdr. Ld., deraf Ager 65% Td. Ld. En G a a rd i N.-V e d b y (III, 1266) hyppigt kaldet S t r a n d h o 1m ejedes af Fiskerikontrollør Holstein, tidl. af Jens Ludvigsens Enke; J. L. havde overtaget Gaarden efter sin Fader. Den hørte opr. til A lf a r e g a a r d (III, 1272): Enkefru Karen Johanne Pedersen Sværke, f. Andersen, er f. paa Gyldenbjerggaard 1851 og er Enke efter Hr. P. Pedersen Sværke, f. her paa Gaarden 1345, f Bestyrer er Hr. Laurits Kobbernagel, f. i Læggerløse S., Falster, G a a b e n s e F æ r g e g a a r d (III, 1273): Hr. Ole Rasmussen er f. paa Sønderlune v. Kolding 1842 og g. m. Ane Kirstine, f. Olsen, f. i Sæby S., Holbæk A., Hovedbygningen er opført c B ø g e sk o v h o lm (111,1275): Fru «7. Wester f Den tidl. Ejer hed C. Rentier. Assurancesummen er sat betydelig op. S o m m e r s a n g (HI, 1275): Hr. Rs. Larseu er g. m. Hansine Bring, f. paa Bringstrupgaard, Falster. Bygningerne er opførte S k o v s o d d e g a a r d (III, 1276) er nyopført (1908) efter Brand. Hovedbygn. er forsikret for 10,000 Kr., Avlen for 30,000 Kr., Besætn. 13,000 Kr., Inv Kr. og Avl 14,700 Kr. E n G a a r d i R a v n s e (III, 1277), tilhørende Hr. Ole Hansen, har et Areal af 85 Tdr. Ld., deraf Ager 6470 Td. Ld. Assurancen er forhøjet (Hovedb Kr., Avlsb. 18,786 Kr. det Hvidendal ske Gods, men købtes til fri Ejendom. Assurancen for Avlsbygn. er 18,318 Kr., for Besætn., Inv. og Avl 40,130 Kr. Arealet er 138 Tdr. Ld., deraf Ager 93 Tdr. Ld. O ld in g g a a r d (111,1266): Bestyrer er Hr. H. P. Poulsen, f. paa Ejendommen S t o r m k i l d e (III, 1267), Matr.-Nr. 10a af Egelev. E g e le v g a a r d (III, 1267) ligger 21/i Mil fra Stubbekøbing og Nykøbing. Hr. Bahne Hansen er g. m. Augusta Christine, f. Jensen. U l r i k s d a l (III, 1269) ejes siden 1908 af Hr. Løjtnant Karl Nicolaus Møller, f. paa E n G a a rd i R a v n s e (III, 1278), som ejes af Hr. Hs. R. Stigel, er nu brandforsikret saaledes: Hovedbygn. for 8218 Kr., Avlsbygn. for 19,123 Kr., Besætn Kr.. Inv Kr. og Avl 7322 Kr. N.-A lsle v G æ s tg iv e r g a a r d, Nr. 22 v m. fl. af N.-Alslev S., Falsters N. H., Maribo A., ligger 1V4 Mil fra Sakskøbing. Postforb., Telef. Nr. 14 og nærmeste St. : N.-Alslev. Ejeren, (siden 1907) Hr. Rs. Ludvig Kleis, er f. paa Nebøllegaard i N.-Kirkeby S Ejendomsskyld: 50,000 Kr. Hartk. 1 Fdkr. 272 Alb. Ejendommen er assureret for 30,483 Kr., Inventaret for 16,945 Kr. Hovedbygn. er opført af Grundmur (delvis i 2 Stokværk) og tækket med Tegl. S. for den ligger en Teatersal (assureret for c. 10,000 Kr.) Desuden

42 40 Supplement findes Staldlænger m. m. Bygningerne er opførte V a id n æ s [ikke -gaard] (III, 1279): Ejendomsskylden er 290,000 Kr., for Gods 14,900 Kr. Besætn. er assureret for 60,000 Kr., Inv. 20,000 Kr., Avl 65,000 Kr. Arealet er 709 Tdr. Ld., deraf Ager 440, Eng 15, udtørret Areal 140, Skov 80, Have m. m. 15, til Fæsteog Lejehuse 19 Tdr. Ld. Forpagter er Hr. Thor Ludvig Boss, f. i Bønne 1846 og g. m. Marie Christine, f. Grønnegaard, f. paa Paarupgaard under Knuthenborg S te f f e n s m i n d e (III, 1284): Hr. Landvæsenskommissær H. P. Jensen (tillige Ejer af Sundvedgaard) er g. m. Mine, f. Steffensen. E n G a a rd i B r a r u p (III, 1286): Hr. Rs. P. Georg Rasmussen Foged var g. m. Anna Klara, f. Krøll, f. i Gederby 1878, f Hartk.: 9 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. U/4 Alb. Ejendomsskylden er 54,000 Kr. Til Gaarden hører 2 jordløse Huse. Arealet er 81 Tdr. Ld., deraf Ager 681/ o, inddæmmet 11, Have m. m. l7o Td. Ld. S u n d v e d g a a r d (III, 1287) bestyres af Hr. Fr. Louis Hansen, f. paa Oksemosegaard v. Kallundborg 1868, g. m. Maren Petrosine, f. Laursen, f. i Vejerslev, Odense A., V e n n e rs lu n d (III, 1288): Godsets samlede Ejendomsskyld er nu 892,700 Kr. Godsforvalter er Hr. Peter Lind, f. i Kolding Forvalter er Hr. P. Jensen, Underforvalter Hr. P. Rasmussen. N e b ø lle g a a r d (III, 1290): Hr. Rs. Kcis Hustru, Maren, f. Hansen. B od e r up (III, 1291): Forvalter er Hr. H. P. Larsen, f. i Lundsby, Præstø A., 1870, g. m. Julie, f. Larsen, f. paa Højgaard, Onslev S., S ko v b j e r g g a a r d (III, 1292) ejes siden 1908 af Hr. Johan Julius Johansen, f. i Skovfogedboligen paa Broksø, Præstø A., 1871 og g. m. Anna Kirstine Karoline, f. Mogensen, f. paa Troelsebygaard Ny Ejendomsskyld: 65,000 Kr. Arealet er 103 Tdr. Ld., deraf Ager 987ø, Eng 3, Have m. m. IV2 Td. Ld. B a k k e g a a r d, Matr.-Nr. 3 a af Tingsted, 0.-Tingsted S., Falsters Nørre H., Maribo A. Denne Gaard er nu solgt, hvorimod dens tidl. Ejer, Hr. Lars Jensen, har fraskilt og beholdt det dertil hørende Teglværk. (Se III, 1292). Bakkegaard har Postforb. over Eskildstrup; nærmeste Station er Tingsted. Afstanden til nærmeste Købstad, Nykøbing, er 1 Mil. Den nuv. Ejer er Hr. Jens Hansen Kjæp, som er f. paa en Gaard i Nørre-Grimmelstrup, Falsters Nørre H., 1861 og g. m. Lene, f. Foged, f. i Ore ved Stubbekøbing Hr. J. H. Kjæp købte Gaarden 1909 for 52,000 Kr. af Hr. Lars Jensen, som havde faaet denne 1878 ved Giftermaal med en Datter af Hans Pedersen Drage. Ejendomsskylden er 40,000 Kr. (med Teglværket var den 52,760 Kr.). Hartk.: 7 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 23/4 Alb. Hovedbygn., som.er grundmuret og teglhængt, er opført 1880, Avlslængerne byggede Assurancesummerne er: for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 14,250 Kr., for Besætn. 10,000 Kr., Inv Kr., Avl 10,000 Kr. Arealet udgør ialt 59 Tdr. Land., deraf Ager 5772» Have og Gaardsplads U/o Td. Ld. Avlsbruget drives af Ejeren i en 6 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 25 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 2 Plage og Føl samt 6 Faar og Lam. K lo d s k o v g a a r d (III, 1293): Postforb.: Nykøbing F., nærm. St. : Tingsted og Nykøbing. Ny Ejendomsskyld : 120,000 Kr. Hovedbygn. er assureret for 11,850 Kr. Avlsb. for 37,200 Kr. P a n d e b je r g (III, 1294): Godskontoret er flyttet til den senere tilkøbte Ejendom Ny K ir s tin e b e r g (i samme Sogn). Avlsforvalter er Hr. T. H. Mørch, Gartner Hr. S. VesterIjcle. Ny K i r s t i n e b e r g (III, 1295) ejes siden 1908 af Hr. Hofjægermester Ad. Tesdorpf, der købte den for 700,000 Kr. (Avlsgaardens Ejendomsskyld er 410,900 Kr.) Skovskyldshartk. : 16 Tdr. 5 Skpr. Hofjmstr. T. har tillige købt ca. 100 Tdr. Ld. af det udtørrede Hasselø Nor (Hartk.: ca. 4 Tdr.); Arealet er da 1000 Tdr. Ld.. deraf Ager 6Ô0, inddæmmet 100, Skov 285, Have m. m. 15 Tdr. Ld. Godsforvalter er Hr. B. M. From, f. paa Ladelundgaard i Malt S. 1874, g. m. Bodil, f. Skovgaard, f. paa Søndergaard i Nyker S (Det er ikke over Grønsund, men over Guldborgsund, der fra Ejendommen er en smuk Udsigt). S k o v lu n d e g a a r d. Saaledes kaldes Hr. L. Chr. Hansen Hares Gaard i Sørup (III, 1296); Simon Peder Hansen Hare, Ejerens Broder, overtog Gaarden 1883 efter sin Moder, men døde straks efter. F o g e d g a a r d (III, 1297) ligger U/4 Mil fra Nykøbing. Ejerens Fader hed Rs. Jørgensen Foged ; Foged-Navnet stammer fra, at der paa Gaarden boede en Tiendefoged. E s k ild s tr u p G æ stg iv e rg a a rd, Matr.- Nr. 9 g m. fl. af Eskildstrup S., Falsters Norre H., Maribo A. (Post, Telef.- og Jernbaneforb. : Eskildstrup), ligger V/ø Mil fra Nykøbing. Den tilhører siden 1901 Hr. Købmand Sophus Jacobsen, som er f. i Tved v. Svendborg 1874 og g. m. Anna Kathrine Elisabeth, f. Desler, f. i Nykøbing Ejendomsskylden er 58,500 Kr., Hartk. 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. Bygn. er assureret for Kr., Besætn. for 2000 Kr., Inv. for 18,000 Kr. Arealet er 3 Tdr. Ld. Hr. Jacobsen

43 Maribo Amt. 41 driver dels Gæstgiveri, dels Købmandshandel (Foderstoffer, Korn, Kul og Kolonial). Personalet er: 1 Kommis og 2 Lærlinge, 1 Op- 'varter og 3 Piger; endvidere 3 Daglejere. Der holdes 4 Heste. Hovedbygningen er grundmuret og teglhængt; søndre Længe er Forsamlingsbygning (opført af Stolper og Brædder med Paptag); en Vinkelbj'gning fra Hovedbygn. er opført af Egebindingsværk med Paptag og indeholder Lagerrum, Vognport m. m. Stalden er bygget af samme Materiale. T a a d e r u p g a a r d (III, 1299) hedder Hr. PI. P. Olsens Ejendom, hvis Hartk. er 9 Tdr. 7 Skpr. 3/4 Alb. Assurancesummen er: for Hovedbygn. 10,400 Kr., for Avlsbygn. 20,600 Kr., for Besætn. 14,080 Kr., Inv Kr., Avl 13,182 Kr., for et Aftægtshus 1700 Kr. og for en holl. Vindmølle 1200 Kr. Ejerens Fader hed Ole Hansen Tærsker, dennes Fader Hans Larsen Tærker, Søn af Lars Tærsker, hvis Fader hed Jørgen Tærsker. (Navnet stammer fra, at al Tiendekornet blev tærsket her paa Gaarden, som indtil 1807 var Fæste under Westensborg). En G aard ved T a a d e ru p (III, 1299): Hr. N. P. Nielsen Pille er g. m. Emma Margrethe, f. Abraham, f. i Tingsted En G a a rd ved T a a d e r u p (III, 1300): Ejeren, Hr. Plans Jørgen Pedersen Brygger, er g. m. Elise, f. Jensen, f. paa Enø Hr. H. J. P. overtog 1878 Gaarden efter sin Fader. P. Hansen Brygger, der samme Aar har købt den af P. Larsen Skræder; denne har 1864 arvet den efter sin Fader, Laus Pedersen Skræder. T a a d e r u p T e g lv æ rk, Matr.-Nr. 4 b m. fl., Tingsted S., Falsters Nørre H., Maribo A. (Post-, Telef.- og Jernbaneforb.: Tingsted), ligger 1 Mil fra Nykøbing. Det ejes af Hr. Johan August Schivarter, f. paa (det nu nedlagte) Ourupgaard Teglværk 1858, g. m. Anne Marie, f. Petersen, f. i Taaderup Hr. Schwärter arvede 1882 Teglværket efter sin Fader, Tøns Heinrich Chrph. Schwärter, der 1852 indkaldtes hertil (fra Lippe-Detmold) af Etatsraad Tesdorpf for at fremstille Drænror. Teglværket var iøvrigt allerede anlagt 1844 af Gaardejer Niels Kylling. (Den nuv. Ejer drev det i Aarene i Kompagni med sin Brod er, Edv. Ghr. Schwärter). Ejendomsskylden er 57,000 Kr. Hartk. : 4 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 1V4 Alb. Assurancesummen er: for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn Kr., Teglværk (med Ovn, Maskiner og Tørrelader) 24,960 Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 3524 Kr. Arealet er ialt 45 Tdr. Ld., deraf Ager 39 Tdr. Ld. Ringovnen er bygget Der fabrikeres Mursten og Drænror (ca. 1,100,000 Stkr. aarlig), og ved Teglværket beskæftiges i Sæsonen April Oktbr. 17 Mand, ellers 5 Mand. O le A n d e r s e n s T e g lv æ rk, Taaderup, Matr.-Nr. 5 a, Tingsted S., Falsters Nørre H., Maribo A. (Postforb. m. m. : Tingsted). Hr. Ole Andersen er f. i Bruntofte 1842 og g. m. Karen Kirstine, f. Larsen, f. paa Nabogaarden Hr. A. overtog Ejendommen 1879 efter sin Svoger, P. Larsen Skræder, som havde oprettet Teglværket Ejendomskylden er 50,000 Kr. Hartk.: 1 Td. 4 Skpr. V4 Alb. Teglværk (m. Kedel) er forsikret for 25,000 Kr., Hovedbygn Kr., Avlsbygn Kr., Besætn Kr., Inv. 14,000 Kr., Avl 2000 Kr. Arealet er 24 Tdr. Ld., deraf Ager 22 Tdr. Ld. Teglværket har 2 aabne Højovne og 3 Tørrelader. Der fabrikeres aarlig ca. I 1/«Mill. Stkr. Mursten og Drænrør. E je g o d (III, 1300): Fru Augusta Bøchmann, f. Schulz, er f. paa Tvedegaard, Lillebrænde S. ved Stubbekøbing. W e ste n sb o rg [ikke Vestenborg] (III, 1301) tilhører Hr. Godsejer Carl Lang Thorsen. (1766 blev Agent v. Westens Ejer af Gaarden og gav den Navn.) Ejendomsskylden er 144,400 Kr. + 30,000 Kr. for 12 Tdr. Ld., indkøbt 1902 fra Nykøbing. Hartk. er 20 Tdr. 4 Skpr. 2 Fkdr. 3/4 Alb. G u s ta v s m in d e (III, 1302): Hr. fhv. Sognefoged Anton Gustavsen er g. m. Dorthea Christiane Andrea, f. Quentin, f. i Kornerup Mølle v. Roskilde (Besætn. osv. er assureret i Brandf. Loll.-F.) N y k ø b in g F. B ry g h u s, Matr.-Nr. la a m. fl., ligger i Nykøbing Landsogn, Falsters Sønder H., Maribo A., umiddelbart 0. for Nykøbing, hvorover Postforb. m. m. Ejendomsskylden er 130,000 Kr., Hartk.: 2 Skpr. 1 Fdkr. 2l/o Alb. Ejeren er Hr. Brygger PI. Synnestvedt. S k o v g a a rd e n (III, 1303) ejes nu af Enkefru Ane Marie Skytte, f. Olsen, Enke efter Lars Hansen Skytte, som var f. her paa Gaarden 1841 og døde Assurancen for Hovedbygn. er 9680 Kr., for Avlsbygn. 13,080 Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 8371

44 42 Supplement Kr. Bestyrer er Ejerindens Son, Hr. Ole Hansen Skytte, f. her En G a a rd i L is le v (III, 1311): Fru L ø jg a a r d e n i Systofte, (III, 1304) tilhørende Hr. L. R. Åndersen. C h r i s t i a n sm i n d e (III, 1305): 1907 er tilkøbt c. 20 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Carl Emil Mortensen, f. paa Frederiksberg 1876, g. m. Mine, f. Ploug, f i Vorre ved Rødby. F r i s e n l u n d (III, 1305): Ny Ejendomsskyld Nybygning og Jord-Tilkøb 70,000 Kr. Hartk. for tilkøbt Jord: 1 Td. 6 Skpr. 2 Fdkr. 23/4 Alb. Hovedbygn. er forsikret for 14,000 Kr., Avlsbvgn. for 21,000 Kr., Arbejderbolig 2200 Kr., Besætn. 13,925 Kr., Inv Kr., Avl 8687 Kr. Arealet er: 92 Tdr. Ld., deraf Ager 821/«., Skov 71/t>, Have m. m. 2 Tdr. Ld. E f t e r s t i g a a r d (III, 1306) ligger 3/4 Mil fra Nykøbing. Arealet er 85-/3 Td. Ld., deraf Ager 802/3, Eng 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. S ø d a l (III, 1908) overtoges 1874 af Hr. Rs. Hansen, hvis Hustru, Juliane Marie, f. Bjerregaard, er f Hartk.: 7 Tdr. 5 Skpr. P /2 Alb. Assurancen for Hovedbygn Kr., for Avlsbvgn. 16,920 Kr., Besætn. 17,050 Kr., Inv Kr., Avl 11,760 Kr. Arealet er 74 Tdr. Ld., deraf Ager 66, Eng 5, Skov P/o, Have m. m. P /2 Tdr. Ld. P a l l e s m i n d e (III, 1309): P. Pedersen Palle fik Gaarden 1869 ved Giftermaal med Datteren af Mads Palle fhv. Ladefoged paa Ourupgaard, hvis dav. Besidder, Baron Cbr. Borre de Selby tildelte barn Fæstet. P. Pedersen Palles Datter, Karen Dorthea, er g. m. den nuv. Ejer. H o fg a a r d (III, 1310): Ejerens Hustru, Karen Kirstine, f. Jørgensen, er f O u r u p g a a r d A v 1s g a a r d.(iii, 1314): Avlsforvalter (siden 1900) er Hr. Jens Jensen, f. i Tim B r æ n d te E ge (III, 1315): Avlsforvalter er Hr. Laurits Adrian Larsen, f. i Marrebæk, Falster, 1869, g. m. Karen, f. paa Hasselo Jensine Marie Karen Regine Nielsen, er f. Dyrløv. Arealet er 79 Tdr. Ld. O u r u p g a a r d G o d s f o r v a l t e r b o lig (III, 1311) er opført 1905 af Arkitekt P. V. Klint. Hovedbygn. er assureret for Kr., Avlsbygn. for 7700 Kr. K r i n g e lb o r g (III, 1316): Arealet er 361 Tdr. Ld., deraf Ager 332, Eng 20, Have m. m. 5, Veje og Hegn 4 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Jakob Hansen, f. i Vigstrup, Viborg A., N o r u p g a a r d, Matr.-Nr. 3 g m. fl., Idestrup og Veggerløse S., Falsters Sønder H., Maribo A., ligger 3/4 Mil fra Nykøbing. Den ejes af Hr. Godsejer Carl Lang Thorsen til Westensborg, Dalbygaard og Cbristiansminde, der købte den 1909 af Købmand Carl Friis i Nykøbing. Ejendomsskylden er 68,320 Kr. (Gaarden var oprindelig 600 Tdr. Ld.. men efterbaanden er frasolgt 440 Tdr. Ld.). Hartk. : 6 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 2l/4 Alb. Assurancen for Hovedbygn. er 10,000 Kr., for Avlsbygn. 39,000 Kr., "Besætn Kr., Inv Kr.. Avl 1725 Kr. Arealet er 160 Tdr. Ld., deraf Ager 30, Eng 127. Have m. m. 2, So 1 Td. Ld. Bestyrer er Hr. H. P. Rasmussen, f. i Skerne, Falsters Nørre H., 1854, g. m. Mariane Kirstine, f. Andersen, f. i Volse S Ø s te r g a a r d hedder den III, S beskrevne Gaard i Højet. Ejerens Hustru hedder Birgine Dorthea, f. Andersen. Arealet er 112 Tdr. Ld., deraf Ager 69, udtorret 37, Skov 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld.

45 Maribo Amt. 43 K a a r e g a a r d (III, 1318): Hr. Niels Fr. Corncliiissen er g. m. Sofie Frederikke, f. Steffensen, f Assurancen for Hovedbygn. er 10,000 Kr., for Avlsbygn. 20,500 Kr., Besætn. 13,850 Kr., Inv Kr., Avl 11,480 Kr. F y n b o g a a r d (III, 1319) ejes af Hr. Jens Peter Steffensen. Arealet er 204 Tdr. Ld., deraf Ager 731/O, udtørret 116, Skov 12, Have m. m. 21/» Tdr. Ld. N ø r r e va n g (III, 1320) overtoges af den nuv. Ejer B ø to g.a a rd (III 1321): Arealet er 1100 Tdr. Ld;, deraf Ager 320, udtørret 765, Have m. m. 3, Veje 12 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Martin Christian Thomsen, f. i Stevelt, Haderslev Amt, 1872 og g. m. Caroline Kathrine, f. Knudsen, f. paa Godthaab i Ohre M a rie ly s t Ø ste rsø b a d, Matr.-Nr. 5a og g af Bøtø, Veggerløse S., Falsters Sønder H., Maribo Amt, ligger l x/2 Mil fra Nykøbing. Postforb : Veggeriøse, Telef.: Marrebæk Nr. 9, Jernbanestation: Veggerløse. Fmd. for A/S»Marienlyst Østersøbad«er Hr. Overretssagfører Graae, Nykøbing. A/S købte 1906 Ejendommen af Propr. N. Christoffersen. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Bygningerne er assureret for 35,700 Kr., Inv. for 21,000 Kr. Arealet er 86 Tdr. Ld., deraf Ager 21, Skov (Plantage) 48, Have m. m. 4, Strandbad og Dige 13 Tdr. Ld. Forpagter af Avlsbruget er Hr. Jean Rasmussen, f. i København 1872 og g. m. Magdalene, f. Eppers, f. i København Marielyst Østersøbad er i de senere Aar blevet et meget søgt Badested, hvad det ogsaa fortjener at være. Den fortrinligt indrettede Avlsgaard har 29 smukt monterede Værelser, og endvidere findes 3 Kottager (privat Eje), kaldet»kitzwalde«,»troldtøj«og»tannhäuser«. Plantagen omkring Gaarden anlagdes i Begyndelsen af 80 erne; den store Plantage plantedes i Aarene Bøtø Skov ødelagdes ved Stormfloden 1872; kun eet Træ, en Tjørn, overlevede Katastrofen. F is k e b æ k F æ l l e s m e j e r i (III, 1224) ejes nu af Enkefru Malene Marie Danielsen, f. Petersen, f. paa Grønnegaard i Simmersted, Sønderjylland, 1864, Enke efter N. Tengel Nielsen Danielsen, f. 1856, død Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 90, Eng 7, Skov l, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Bestyrer er Ejerindens Søn, Hr. Nie. Axel Verlin Danielsen, f. i Ø.-Ulslev Mejeri E n G a a rd i S k je lb y (III, 1322): 4 Tdr. Ld. er frasolgt. Hartk. nu: 9 Tdr. Arealet er 101 Td. Ld., deraf Ager 62 Tdr. Ld. Assurance for Hovedbygn. 10,800 Kr., for Avlsbygn. 25,200 Kr., Besætn. 13,570 Kr., Inv Kr., Avl 12,310 Kr. G je d s e rg a a rd (III, 1322): Arealet er 723 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Thorvald Stang, f. i Alstrup, Falsters Nørre H, F r is e n f e ld t (III, 1324): Avlsforvalter er Hr. Jens Chr. Kjeldgaard, f. i Emb Skole paa Mors 1868, g. m. Anna Margrethe Kjeldgaard, f. Johansen, f. i Bjerre, L u d v ig s g a v e (III, 1325) ligger 3x/2 Mil fra Nykøbing. Bestyrer er Hr. Hans Chr. Lund, f. i Ullerup S., Sundeved i Sønderjylland, 1847 og g. m. Johanne, f. Jensen, f. paa Holmegaard, Allerslev S., Præstø A., En G aard i S ø n d e r-k irk e b y (III, 1326). Matr.-Nr. 3 a m. fl., ejes nu af Hr. Hans M. Rasmussen Skovby, der overtog den d. 1. Maj 1907 efter sin Farbroder og Plejefader J. R. S. Hr. H. M. R. Skovby er f. i Egebjerg her i Sognet 1881 og g. m. Hansine Albrechtine Margrethe, f. Abrahamsen, f. i Ravnse En G aard i S ø n d e r-k irk e b y (III, 1326), Matr.-Nr. 6 m. fl., tilhører Hr. H. P. Andersen. Af Arealet, 70 Tdr. Ld., er Ager Have m. m. l x/o Td. Ld. B e llin g e [ikke B.-gaard](III, 1327): Arealet er 330 Tdr. Ld., deraf Ager 316, Eng 1, Have m. m. 4, Hegn og Veje 9 Tdr. Ld. B j e r r e g a a r d (III, 1328): Forpagter er Hr. Hans Frederik Jensen Pille, f. paa Frydendal i Sortsø 1857, g. m. Karen Magdalene, f. Hansen, f. paa Boesminde A a le b æ k g a a r d hedder den III, S nederst beskrevne Gaard i Sønder-Alslev, som

46 44 Supplement. siden 1896 tilhører Hr. Jens Ludvig Hansen (Simonsen), g. m. Jensine Cecilie, f. Jensen. Hr. Rs. P. Pedersen, f. i Særslev, Falster, K j e 1i n g s m i n d e er Navnet paa den Gaard i Sønder-Alslev (III, 1330), som nu tilhører Hr. Hans Jørgen Skou, der 1907 overtog den efter sin Morbroder, H. J. Kjeling. Hr. H. J. Skou er f. i Øverup, Falsters N. H., 1853 og g. m. Kirsten, f. Thygesen, f. i S.-Alslev Forpagteren er (en Brodersøn af Fru Skou. Fættersøn af forr. Ejer) Hr. Hs. Søren Andreas Carl Hansen. K orsel i tze A v lsg a ard (III, 1332): Forpagter er Hr. Magnus Ludvig Grønnegaard, f. paa Paarupgaard 1852, g. m. Angelica Eline E n G a a rd i T u n n e r up, (III, 1335), tilh. Hr. Hr. N. Christiansen Bødker. G a m m e ls m in d e er Navnet paa Gaarden i Horreby (III, 1336) ejes af Hr. H. P. Jensen, f. paa Lidstrup Mølle 1850, g. m. Maren, f. Larsen Skytte, f. i Breininge v. Stubbekøbing Hr. J. arvede Gaarden Hovedbygn. er forsikret for 10,000 Kr., Avlsbygn. for 13,000 Kr.. Besætn. 12,140 Kr., Inv Kr., Avl 14,400 Kr. Arealet er 123 Tdr. Ld., deraf Ager 119, Have m. m. 1, Mose 3 Tdr. Ld. Margrethe, f. Petersen, f. paa Christianslund v. Odder Arealet er 613 Tdr. Ld., deraf Ager 590, Eng 10, Have m. m. 13 Tdr. Ld. L in d e g a a r d (III, 1333). Telef.: Karleby Nr. 18. Ejendomsskylden er 54,000 Kr. (+ 12,000 Kr., aarlig Afgift af 126 Tdr. Byg, for 63 Tdr. Ld., senere tilkøbt). Hartk.: 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 2l/2 Alb. ( + 9 Tdr. 1 Skpr. 1/4 Alb.). Arealet er 141% Tdr. Ld., deraf Ager I3IV0, Eng 7, Have m. m. 3 Tdr. Ld. V ih a v g a a r d Gaarden i III, S. 1334, hedder saaledes er nu assureret som følger: R a v n s b o rg hedder Hr. Sognefoged H. P. Olsen Slenies Gaard i Listrup (III, 1338). V est e r h ø j hedder (III, 1337) den Gaard, som tilhører Hr. Ole Nielsen Karstensen. H a llin g k jæ r kaldes en Gaard i N.-Ørslev (III, 1338); den ejes af Hr. Ole Rasmussen (Mysscn). L i s t r u p S k o v g a a r d hedder Hr. Johan Clausens Gaard (III, 1339). Hr. J. Cl. er f. i Torpe, Loll. S. H., 1858 og g. m. Camilla, f. Petersen, f. i Sandby, Loll. N. H., Hovedbygn. for 20,000 Kr., Avlsbygn. 22,305 Kr., Besætn Kr., Inv , Avl 7155 Kr. E lle h a v e g a a rd hedder Fru Bolelle Hansen Palles Gaard i Horreby (III, 1336). Af Arealet er lllv o Td. Ld Ager. Bestyrer er E r i k s d a l (III, 1339) ligger P /4 Mil fra Stubbekøbing. Den ejes af Hr. Jørgen Marius Hansen, som er g. m. Karoline Kristine, f. Nielsen. Hr. H. arvede Gaarden 1900 efter sin Stedmoder, Anna Dorthea Hansen, f. Nielsen, Enke efter Morten Hansen. Hovedbygn.

47 Maribo Amt 45 og Avlsbygn. er opførte Der drives paa Ejendommen lokal Mølledrift (fra Sugegas-Motor); den aarlige Formaling (udover Gaardens egen) er c Pd. Endnu svares en Afgift af ca. 30 Tdr. Byg til Det Classenske Fideikommis, hvorunder Gaarden er Arvefæste. M a 11 e h øj g a a r d (III, 1340): Den nuværende Ejerinde, Enkefru Bodil Stæhr, f. Larsen, som er f. paa en Gaard i Veiringe (her i Herredet) 1854 og er Enke efter Rasmus Stæhr, der er f. paa Farøgaard, Farø, 1855 og f Han købte Gaarden 1877 af Lars Kannike den oprindelige Gaard for 27,000 Kr.; senere tilkøbtes endnu en Gaard til 30,0000 Kr. Arealet er 78 Tdr. Ld.; deraf Ager 70, Skov 4, Tørvemose 2, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Bestyrer af Gaardens Avlsbrug er Ejerindens Søn, Hr. Hugo Einer Albert Stæhr, som er f. her paa Ejendommen D a lb y g a a r d (III, 1343): Det var i Decbr. 1899, at den nuv. Ejer, Hr. Godsejer C. Thorsen til Westensborg, købte Ejendommen af Propr. Jensen, Steffensminde, for 320,000 Kr. Hr. Jensen havde Aaret i Forvejen købt den af Etatsraad Schulzes Dødsbo. Da Schulze som oprindelig var Forvalter paa Gaarden i 1846 købte den af Etatsraad Henrik Stampe til Skjærringe, hørte der et betydeligt Gods til den, saaledes hele Truelstrup By; men dette Gods frasolgtes efterhaanden. Dalby - gaards samlede Areal er 520 Tdr. Ld., deraf Ager 403, Eng 38, Skov 70, Have, Park og Gaardsplads 5, Veje, Hegn, Grus- og Mergelgrave 2, Jord til Arbejderhuse c. 2 Tdr. Ld. Gaardens Avlsbrug er bortforpagtet til Ejerens Søn, Hr. Johannes Jens Niels Thorsen, som er f. paa Westensborg 1881 og g. m. Marie Elisabeth, f. Nyholm, der er f. paa Liselund ved Stubbekøbing M o s e b y P r æ s te g a a r d (III, 1344). Moseby s gamle Navn er egentlig: Morknæs By. Præstegaardens Areal er ialt 132 Tdr. Ld., deraf Ager 80, Skov 5, Mose 40, Have og Gaardsplads 7 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til Beneficiarii, Hr. Pastor Krarups Son, Hr. Axel Krarup', denne er f. i Uby Præstegaard ved Kallundborg Hovedbygn. er beliggende i N. og S. (Lejligheden fortsættes i søndre Længe) og er opført af Egebindingsværk, tækket med Straa. Paa vestre Façades Midte er der en 3 Al. Frembygning med fri Gavl; til østre Façades sondre Halvdel en ca. 12 Al. Frembygning, ligeledes med fri Gavl; og ved nordre Gavl gaar en Vinkelbygning ud mod Øst alt bygget af Egebindingsværk og med Straatag. Den oprindelige Bygning var kun l l/2 Al. i indvendigt Maal; den er opført 1683, hvilket kan ses af et gammelt Stykke Tømmer, der sad i Bueporten. Den gamle hyggelige Bygning staar endnu med enkelte af de gamle Karme og med Døre, som er indsatte af Pastor Biering Der findes 11 Værelser foruden Økonomirummene. Foruden Hovedbygn. er der 5 Længer, hvoraf de 3 ved Hovedbygn., omsluttende Gaardspladsen. Over Havestuedøren findes en Tavle med følgende latinske Indskrift: Obsita sorde diu dornus hæcce, minate ruina, Multa tulit noxa temporis ac aëris. Firmior ast eadem stat nunc, faciemqve novatam Obtinuit summi Numinis auspicio. Jam tui domui Domine heu benedicere servi Incipe, da pacem: sic tibi semper honos. Denne Inskription formodes at være forfattet af Magister Biering, som var Sognepræst til Aastrup ; i Oversættelse ved Hr. Pastor Krarup, lyder de saaledes: Længe stod dette Hus paa Muldet, truende med Fald, Mange Stød har det faaet af Tiden og Vejret. Fastere staar det nu, og fornyet Skikkelse Har det faaet ved det højeste Væsens Ledelse. Herre, Du nu velsigne din Tjeners Hus, Begynd, giv Fred: Saaledes Dig altid ske Ære. Paa Portbjælken staar: PEDER DAM 1683 BEATA SMITH og paa en Bjælke paa Laden læses: B. GRIMETON M. ROSTRUP 16. Herre hjelp os. 92. E n G a a r d i Vej r i n ge (III, 1345). Telef. : Stubbekøbing 108. Ejeren, Hr. Hans Peter Petersen Skytte, er f. her paa Ejendommen 1855 og g. m. Ane Gjertrud, f. Albrechtsen, f. paa en Gaard i Vejringe P. S. over-

48 46 Supplement. tog Gaarden 1892 efter sin Fader, P. Chr. Skytte. Hovedbygn. er assureret for 10,000 Kr., Avlsbygn. for 18,000 Kr. Arealet er 60 Tdr. Ld., deraf Ager 5872, Have og Gaardsplads P/o Td. Ld. B rin g s tru p g a a rd (III, 1345): Ejerinden, Fru Karen Kirstine Brings, i 1902 afdøde Mand, Hr. H. P. Hansen Bring, var f Assurancesummerne er: for Hovedbygn Kr., for Avlsbygn. 19,898 Kr. (Hovedbygn. er gammel, de andre Bygninger opførte 1875). Af det samlede Areal, 85 Tdr. Ld., er 817<j Td. Ld. Ager, P /2 Td. Ld. er Skov, og Resten, 2 Tdr. Ld., Have og Gaardsplads. R o d e m in d e (III, 1346) ejes af Hr. Sogneraadsformand Anders Rasmussen Hemmingsen. Arealet er ialt 74 Tdr. 2 Skpr. Ld.. deraf Ager 687«, Skov 4 Tdr. 2 Skpr, Have og Gaardsplads P/a Td. Ld. Hovedbygn. er opført 1886, de øvrige Længer er byggede i Aarene En G a a rd i V e jr in g e (III, 1347): Den nuv. Ejer er Hr. Carl Chr. Rasmussen Lejre] hans Hustru, Fru Ane Margrethe, f. Rasmussen, er f. paa Bøtø (den nuv. Marienlyst Østersøbad). Ny Ejendomsskyld er 56,000 Kr. Til det opgivne Hartk. maa lægges 2 Tdr. altsaa ialt 10 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 3/4 Alb. Hovedbygn. er opført 1799; Avlslængerne er byggede med Undtagelse af Svinestald m. m., som er opført 1902, og en Egebindingsværks Længe med Straatag, som byggedes N æ s g a a rd (Den Classen ske Agerbrugsskole (III, 1348). Telef.: Stubbekøbing 68. Afstanden til Stubbekøbing er 27a Fjerdingvej. Af Bygningerne er den søndre Længe, Kornlade m. m., opført 1832, de øvrige Avlsbygninger i de nærmest paafølgende Aar; det er alle meget solide Bygninger. Hovedbygn. er opført Inspektør er Hr. Hans Jørgen Rasmussen, f.paa Toftegaard i Kuditze ved Nakskov 1868, g. m. Christine Marie, f. Jepsen, f. i Fuglse Skole paa Lolland Forvalter er Hr. Niels Brink. Arealet er 615 Tdr. Ld., deraf Ager 308, Eng og Kær 88, Skov 10, inddæmmet Areal (af Grønsund Nor) 151, Have, Park og Gaardsplads 15 Tdr. Ld. Skolens Forstander er Hr. Sophus Christian Andreas Tuxen, som er f. i København 1848 og g. m. Termanna Magdalene, f. Meger, f, i Odense Hr. Forstander Tuxen tiltraadte sin Virksomhed 1907; han var tidligere i Aarene Overlærer ved Agerbrugsskolen og derefter, i Aarene , Forstander for Malling Landbrugsskole i Aarhus Amt. C a rls fe ld t (III, 1349). Gaarden W e ste r- gaard, c Al. Syd for Gaarden, er lagt til denne for allerede mange Aar tilbage. Af Westergaard staar endnu de 3 Længer: Stuehuset benyttes til Arbejderbolig, de andre Bygninger til Kornlade og Maskinopbevaringsrum; Jorderne 170 Tdr. Agerland og 20 Tdr. Ld. Eng drives under Carlsfeldt. Det samlede Areal udgør 660 Tdr. Ld., deraf Ager 544, Eng 80, Have og Gaardsplads 8, Tilliggende til Arbejderbolig ca. 22, Veje og Mergelgrave ca. 6 Tdr. Ld. Forpagter af Avlsbruget er Hr. Propr. Nyholm til Liselund ved Stubbekøbing. Forpagtningen har været i den Nyholm ske Slægt i 3 Generationer, nemlig siden Besætn. omfatter f. T. 160 Køer, 60 Stk. Ungkvæg og Kalve, 4 Tyre, 27 Heste (samt 1 Ridehest), 4 Plage og Føl. Omstaaende fire Billeder a f Gaarde i Maribo Amt forelaa først, da vedkommende 2det

49 Maribo Amt 47 Ark a f næru. Supplement uar trykt. Ved huert a f Billederne er der henuist til den paagældende Tekst. V ild m o s e g a a r d i Saltvig pr. Bandholm (III, 1030 og Suppl. S. 24), tilhørende Hr. Joh. Duc. A v 1s m o s e ga a r d (III, 1033 og Suppl. L in d e g a a r d (III, 1092), tilhørende Hr. S. 24), Matr.-Nr. 8 a m. II. af Biands, til- Propr. Jensen. hørende Hr. O. Nielsen. Ly F æ 11 e s m ej e r i (Suppl. S. 29), Matr.- Nr. 3 c m. fl. af Herredskirke, tilhørende Hr. Lars Rasmussen.

50 48 Supplement Sorø Amt. So ld e m o s e g a a r d (IV, 833): Ejeren, Hr. Hans Gram og hans Hustru er begge f Ejendomsskylden er 58,400 Kr. Hoved bygn. er forsikret for 11,000 Kr., Avlsbvgn. for 15,200 Kr., Besætn Kr., Inv Kr. og Avl 8610 Kr. 15, Skov 9, Mose 12, So, Veje og Byggeplads 7, Have og Gaardsplads 5 Tdr. Ld. Hr. Hans Gram har anlagt Planteskole, Gartneri og Frøavl Fra Planteskolen leveres ikke alene til Indlandet, men ogsaa til Norge og Sverige samt til Island, fra Handelsgartneriet ligesaa. Aarlig sælges 10 à 20,000 Pd. Træfrugt. (Særlig kendt er Æblesorten»Koldemosegaards-Reinet«). Bestyrer er Hr. Niels Gram, f. paa Ejendommen K o n g s k ild e M ø lleg a a r d (IV, 834): Ejeren, Hr. Chr. Larsens, Hustru, Trine, f. V ils t e d M o lle g a a r d (IV, 857) ejes nu af Hr. Hans Peter Hansen, som arvede Gaarden 1909 efter sin Fader. Hr. H. P. Hansen er f. paa Ejendommen 1879 og g. m. Berthine Kathrine, f. Petersen, f. i Ordrup, Merløse H., Holbæk A., Ejendomsskylden er bleven nedsat fra 74,000 Kr. til 67,000 Kr. Hartk.: 9 Tdr. 4 Skpr. 2 Alb. Nielsen, er f. paa Molsgaard her i Herredet Inventariet er forsikret for 4000 Kr. B ro m m e M o lle g a a r d (IV, 850). Ejendomsskylden er nu 190,000 Kr. Af det samlede Areal, 203 Tdr. Ld., er Ager 155, Eng B a k k e ly; saaledes er Navnet paa den IV, S. 858 beskrevne Gaard i Vilsted, som tilhører

51 Sorø Àmt. 49 Hr. Chr. Frederiksen. Hr. F. s Hustru, Ingeborg Marie, f. Hansen, er f. paa en Gaard i Gyrsting Det var i Sommeren 1900, at Hr. F. overtog Ejendommen (i Arv efter sin Fader). Ejendomsskylden er bleven nedsat fra 75,000 Kr. til 68,000 Kr. S o rø l i l l e L a d e g a a r d (IV, 830): Fru Laura Marie Ingerslev, f. Jensen, er f. i Dollerup Mølle v. Viborg Sorø A k ad em i (IV, 830): Skolens Navn er efter kgl. Resolution af 1903»Sorø Skole og Opdragelsesanstalt«. Navnet»Sorø Akademi«bibeholdes nu i økonomisk Betydning som omfattende de Ejendomme og Kapitaler, der tilhører Skolen. K a t h r i n e l y s t (IV, 833): Ejeren, Hr. Lorentz Andreas Asmussen, er f. i Nordborg (eller Nørborg) paa Als 1840; Fru Maren A., f. Jensen, er f. i Rosted, Flakkebjerg H., (Billede findes S. 62.) O l d e n b j e r g g a a r d (IV, 836): Hr. Hans Christensen var g. m. Marie, f. Jespersen, f. i Fuglebjerg Kro 1839, f Bestyrer er Ejerens Søn, Hr. Søren Lauritz Michael Christensen, f. i Høve 1864, som var g. m. Emilie Charlotte, f. Ljungberg, f. 1873, f K o n g s g a a rd (IV, 837): Fru Larsen er f Frasolgt er 32 Tdr. Ld., derefter er Hartk.: 10 Tdr. 1 Skp. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Arealet er 103 Tdr. Ld. F je n n e s le v M ø lle (IV, 842): Formand for Aktieselskabet der bestaar af Gaardejere i nærmeste Omegn er Hr. Lars Jensen, Torkelund, Fjenneslevmagle. Becli købte ca af Byberg. Bestyrer af Avlsbruget siden 1909 er Hr. Lars Petersen, f. i Store Tostrup, Holbæk A., 1855, g. m. Johanne, f. Christensen, f. paa Brønds nøjsgaard i Fjenneslevmagle Bestyrer er Hr. Landbrugskandidat Alfred Nielsen Mindegaard, f. i Bjerge H., Odense A., Hovedbygn. er assureret for 40,075 Kr., Avlsbygn. for 102,166 Kr., Besætn. 67,500 Kr., Inv. 12,000 Kr. og Avl 62:000 Kr. K y k e n h ø j (IV, 848): Af det samlede Areal, 120 Tdr. Ld., er Ager 108, Skov 4, Mose 6V2, Have m. m. P/a Td. Ld. T a n g e g a a r d (IV, 849) ejes siden August 1909 af Hr. Bent Mousten, f. paa Skraldborg, Taarup S., Viborg A., 1881, g. m. Kathrine, f. Østergaard, f. i Heldum S., Ringkøbing A., Arealet er 119 Tdr. Ld. Ø d e m a r k (IV, 852): Hr. Godsejer Julius Peter August Petersen er afgaaet ved Døden, og Ejendommen ejes af Dødsboet. Arealet er 818 Tdr. Ld. (nemlig 5 Tdr. Ld. Skov mere end opgivet). Avlsbruget bestyres af den afdøde Ejers Søn, Hr. Forstkandidat Einar Julius Petersen, f. paa Barfredshøj v. Hedehusene G y rs tin g e P r æ s t e g a a r d (IV, 853): Hr. Pastor Fr. Sophus Holby Møller, f. i Vordingborg 1845, er g. m. Eleonore Christiane, f. Neergaard, f. i København Bestyreren, Hr. Ole Jørgen Hansen, er f. 1878, hans Hustru i Gyrstinge B r e m e r g a a r d (IV, 853) ejes siden November 1908 af Hr. Hans Poulsen, som er f. paa Mosegaard, Vindinge v. Vordingborg, 1848 og g. m. Nicoline Mariane, f. Rasmussen, f. i Søborg Boge ved Esrom F 1i n t e r u p ga a r d (IV, 855): Fru Anna Cathrine Randeiup-Christensen, f. Poulsen, K n u d s t r u p g a a r d (IV, 842): Til Sorø Akademi svares c. 70 Tdr. Korn. M ør up (IV, 843): Forpagter siden 1867 er Hr. Fritz Henrik Gottlieb Jordy, f. paa Ledreborg 1839, g. m. Hansine Marie Augusta, f. Hansen, f. i Herning Af Sorø Akademis Jorder har Hr. Jordy forpagtet 60 Tdr. Ld. Ager. K re b s e h u s e t (IV, 845): Fru K. Brusch, f. Larsen, er f. paa Vestervang, Finderup S., Holbæk A., Frasolgt er V2 Td. Ld., derefter er Hartk.: c. 13 Tdr. 7 Skpr. Ejendomsskyld 104,000 Kr. Arealet er 156l/oTd. Ld. B j e r n e d e g a a r d (IV, 847) tilhører Hr. Sagfører Niels Svendsen. Ejendomsskylden er 250,000 Kr. Hartk.: 47 Tdr. 1 Alb. Arealet er nu 416 Tdr. Ld., deraf Ager 369, til Lejeog Fæstehuse c. 50, Have m. m. 7 Tdr. Ld, Danske G aardc: Supplement. er f. i Snevre, S.-Jernløse S., Efter Nybygning er Ejendomsskylden forhøjet til 62,000 Kr. Hartk. er: 8 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2y/4 Alb. J u l i e d a l (IV, 854): Ejendomsskylden er nu 95,000 Kr. T o f t e g a a r d hedder den Ejendom, som IV, S. 856 er beskrevet under Navnet: en Gaard i Frenderup. Den tilhører nu Fru Karen Sophie Hansen, f. Jørgensen, Enke efter 4

52 50 Supplement Sognefoged H. Hansen, der døde Avlsbruget bestyres af Sønnen, Hr. Anders Anton Hansen, f. her N o rd s k o vga a rd (IV, 856): Hr. Fr. Otto Jensen er g. m. Birtha Marie, f. Andersen, f. paa Toftegaard, Gryderup v. Korsør, Ejendomsskylden er nedsat til 52,000 Kr. D u e b j e r g g a a r d (IV, 857): Hr. Dyrlæge Gunner Gotthold Bernhard Kjcers Hustru, Jøga Ast. Rigmor, f. Claessen, er f. paa Kroghslyst v. Glostrup Ejendomsskylden nu 60,000 Kr. (Billede findes S. 62.) H e l l e s t r u p (IV, 858): Hr. Joh. Oscar Hansen, der købte Gaarden 1904 for 146,000 M a ri en lu n d (IV, 861): Arealet er 220 Tdr. Ld., deraf Ager 2027s» Eng 6, Skov 8, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Fru Christiane Mathilde Andrea Voss-Schrader, f. Schrader, er f. i København F u g le bj e r g g a a r d (IV, 864): Fru Anna Sophie Remien, f. Nielsen, er f Forpagter er Hr. P. Petersen, f. i N.-Valsø, Holbæk A., H a v r e h ol m g a a r d (IV, 867): Hr. Sognefoged Hans Larsen er f. paa Møllegaard i Almstofte 1866 og g. m. Karen Sofie Bertine, f. Christensen. S to r e G ils a g e r g a a r d (IV, 874) er bortforpagtet til Hr. Laus Jensen, som er født paa Svejstrup Nørgaard 1863 og g. m. Anna Caroline, f. Hansen, f. i Skjærringe S. paa Lolland H ø jg a a r d i Ringsted St. Hans S., Ringsted H., Sorø A., Matr.-Nr. 2 ab af Tolstrup, Kr. af Hofjægermester de Neergaard, er g. m. Ingeborg, f. Conradsen, f. paa Kastrupgaard v. Euglebjerg Ejendomsskylden er nu 142,000 Kr. S a n d to f te g a a r d (IV, 860): Hr. Niels Gunner Olsen er f. paa Ejendommen; hans Hustru, Anna Marie, f. Jakobsen, er f. i Marup, Tølløse S. Hartk.: 7 Tdr. 1 Skp. 2:l/4 Alb. L ed bj e r g g a a r d [ikke Ler-] (IV, 860) ejes siden November 1909 af Hr. Hans Hansen Lunding, der arvede den efter sin Hustrus Morfader, Jens Jacobsen. Hr. Lunding er f. i Ørbæk, Vindinge H., Svendborg A., 1877 og g. m. Maren Kirstine, f. Jørgensen, f. i Vandløse (her i Sognet) Arealet er Td. Ld., deraf Ager 136, Eng 67o, Skov 5, Have m. m. 1 Td. Ld. ligger c. 1/3 Mil fra Ringsted og hører under Ringsted Kloster. Ejendomsskylden er 64,000 Kr. Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 274 Alb. Hovedbygn. er brandforsikret for c. 10,000 Kr., Avlsbygn. for 25,413 Kr., Besætn Kr., Inv Kr., Avl 5400 Kr. Arealet er 9372 Td. Ld., deraf Ager 917o, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Gaarden er siden 1906 Livsfæste for Hr. Hans Chr. Henriksen, f paa Nabogaarden Aabjerggaard (Søn af dennes Fæster). Den tidl. Fæster var Bertel Bertelsen, der overtog Fæstet 1844 ved Giftermaal med Enken efter Jens Olsen, Fæster fra 1819 (?). Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Hvede 20, Byg 16, Havre Fold. Kvægbesætn. bestaar f. T. af 35 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste, 4 Plage og Føl. Sidste Aar leveredes c. 30 Fedesvin. Hovedbygn. er en anseelig grundmuret Bygning, der rummer en Beboelseslejlighed paa 7 Værelser; den er opført Avlsbygn. er opførte samme Aar og 1907, med Undtagelse af søndre Længe, der er bygget A a bj e r g g a a r d (IV, 875): Hr. Niels Hen-

53 Sorø Amt 51 riksen overtog Livsfæstet 1885 efter sin Fader, Henrik Christensen, der havde overtaget op. Hr. Forpagter H. L. Petersens Hustru, Ellen Jensine, f. Agersted, er f. i Havdrup v. Køge H a g e l b j e r g g a a r d (IV, 878) er oprindelig sammenlagt af 3 mindre Gaarde. Forpagteren, Hr. Chr. Barbaro Jespersen, er f. paa Splitsgaard, St. Clemens S. paa Bornholm, 1845 og g. m. Ulla Christiane Sophie, f. Rasmussen, f. i»hine Møller«ved Rudkøbing det 1835; han stammede fra Vrangstrup i Præstø A. H ild e g a a r d (IV, 882): Niels Jensen, f. 1732, havde Gaarden i Fæste under Mørup; efter ham fæstede Sønnen, Jens Nielsen, den Mørup Gods lagdes ind under Sorø Akademi, hvorfra J. N købte Hildegaard til fri Ejendom (for c Rdl.). Den S t a k h a v e g a a r d (IV, 876) ejes nu, siden 1ste Marts 1910, af Hr. Wilhelm Kjær, f. paa Stensø v. Nakskov 1871 og g. m. Ellen, f. Holm-Nielsen (Langebæk), f. i Mern Lægebolig v. Præstø Købesummen var 58,000 Kr., idet der kun er 80 Tdr. Ld. Ejendomsjord Resten er Livsfæste til Ringsted Kommune. Den tidl. Ejer, Knud Rille Hansen, købte 1907 af S. A. Bang, Ringsted, som havde købt de 80 Tdr. Ld., taget Resten i Livsfæste og bygget Gaarden B e n lø s e T e g lv æ r k (IV, 877) ejes siden 15de Februar 1910 af Hr. Peter Petersen Leth, som købte det for 60,000 Kr. Bestyrer er Hr. Peter Andersen, f. i Lynge- Ugeløse S., Frederiksborg A., 1868, og g. m. Johanne Martine, f. Nielsen, f. smst V i g e r d a ls g a a r d (IV, 877), tilh. Hr. P VV. Lund, var tidl. Ladegaard til Kjærup, nuv. Ejers Fader, Niels Jensen, ejede Gaarden Ejendomsskylden er nu 53,000 Kr. Arealet er 83 Tdr. Ld. B ly s k o v g a a r d (IV, 882) ejes nu af Hr. Hjalmer Fr. Holm, der købte den 1909 for 75,000 Kr. Hr. H. er f. i København 1870 og g. m. Rebekka, f. Jacobsen, f. i Drammen, Norge, Krogh var Ejer ; før ham ejede hans Svigerfader, Peter Nielsen, men solgtes til Rørby, efter hvem Generalkrigskommissær Bangert [ikke Barner] ejede den indtil 1873; Smidt var Ejer T o r p e g a a r d (IV, 878): Hr. Købmand Fr. Carl Chr. Agersted i København er g. m. Augusta, f. Jensen, f. i København Reddersen, som havde købt Gaarden af Chr. Jensen, solgte den til Holm, men efter en Brand overtog han den igen og byggede den Gaarden. De tidligere Ejere, Anders Henriksen og Ole Andersen, drev begge Gaaseavl i stor Stil Ejendomsskylden er nu 56,000 Kr. H o lte g a a r d (IV, 885): Samtlige Bygninger er opførte 1872 af den forrige Forpagter og for hans Regning. 4*

54 52 Supplement S k o v a g e r (IV, 886): Nuv. Ejers Fader, Niels Vallentin, købte Gaarden 1867 af Jeppe Jensen, der havde faaet den ved Giftermaal N. Nielsen overtog Gaarden 1855 (efter Chr. Jensen) og købte den fra Fæste til Arvefæste A l t e r u p g a a r d (IV, 893) ejes nu af Hr. Ludvig Axel Viggo Hansen, f. i Danstrup Mølle ved Fredensborg 1873 og g. m. Olga Emilie, f. Pedersen, f. i Lillehedinge Hr. H. købte 1909 for 115,000 Kr. af C. Fr. Bistrup, der havde købt 1908 af O. Olesen; denne overtog Gaarden efter sin Fader, som 1902 købte den af Ludvig Suhr, der 1894 købte af Løjtnant Reimer; sidstnævntes Slægt havde Ejendommen tilhørt i mange Aar. Arealet er 175 Tdr. Ld., deraf Ager 153 og Eng 5 Tdr. Ld. med en Datter af Christen Nilen; denne havde overtaget den ved Giftermaal med Enken efter Jens Olsen. Ny Ejendomsskyld: 60,000 Kr. K a lls g a a rd (IV, 890): Fru Jensine Kiersgaard, f. Kruuse, f. paa Kammerherregaarden i Thureby 1840, er Enke efter Chr. Fr. K., f. paa Garvergaarden v. Slagelse 1836, f K. købte 1867 Gaarden (for 28,000 Rdl.) af Staal, der havde købt den 1856 af J. C. Olsen; denne havde kun Gaarden i nogle Maaneder; han havde købt den af Grev Chr. J. E. v. Holstein, som købte den 1846 af Lars Nielsen. L. N. fik den i Fæste efter sin Svigermoder, Niels Sørensens Enke under Universitetet, men købte den 1826 til Arvefæste. Hoved bygn. er brandforsikret for 8382 Kr., Avlsbygn. for 14,718 Kr. Forpagter er Ejerindens Søn, Hr. Vilhelm Marcus Kiersgaard, f. her 1874 og g. m. Vilhelmine, f. Ditlevsen, f. i Hemmershøj S k ee M ø lle g a a r d (IV, 890): Hr. Fabr. F. Carl Kjer til ff købte Ejendommen 1885 af sin Fætter, K., nu Forpagter af en Gaard i Vedbæk. Indtil kort i Forvejen var nævnte Moller Nielsen Ejer af Gaarden, som han havde købt til Arvefæste af Universitetet. Tidl. var Gaarden Fæste under Skjoldenæsholm. Arealet er 101 Td. Ld. (Forpagterens Hustru er f. 1873). A llin d e m a g le g a a r d (IV, 891) hører under S k j o 1 d e n æ s h o 1 m. Forpagteren, Hr. O. J. Friis, er tillige Fæster af en Gaard paa 79 Tdr. Ld. i Estrup. Assurancesummerne er (de vedføjede Summer gælder Fæstegaarden): for Besætn. 98, ,000 Kr., Inv. 33, Kr., Avl 117, Kr. Hr. Friis er g. m. Johanne, f. Hansen, f. i Utterslev paa Lolland R y m a r k s g a a r d (IV, 892): Hr. fhv. Sogneraadsformand L. P. Larsen er f. i Kisserup, Københavns A., 1860 og g. m. Elisabeth Marie Kirstine, f. Nielsen, f. her paa Ejendommen N e b s M ø lle g a a r d (IV, 894): Fru Theresia Bang, f. Richter, f. i Guldborg paa Lolland 1872, er Enke efter Konsul Johannes Bang, f. i Odense 1849, f Aug. Bang, hans Halvfætter, ejede Gaarden ; før denne var Brødrene Ole og Peter Suhr Ejere, og endnu tidligere Schmidt samt Grosserer Andersen, København, der overtog den efter sin Svigerfader, Breckwald, som anlagde Mølle og Bageri. S k jo ld e n æ s h o lm A v ls g a a r d (IV, 897): Forpagteren, Hr. Hans Wissing, er f. paa Sønderskovgaard, Vonsild S. ved Kolding; Fru Elise Kirstine W., f. Tingleff, er f. paa Sønderholm, Vonsild, Skjoldenæsholm Skovareal omfatter efter Skovtaksator E. Mouriers Opmaaling 2688 Tdr. Ld., nemlig bevokset med Bøg 2187, med Eg 17, bl. Løvtræ 136, Naaletræer 118 Tdr. Ld., Veje 31, Sø og Søbred 65, Ager 134 Tdr. Ld. Aldersklasseforholdet er meget uregelmæssigt, idet af Bøgearealet kun c. 200 Tdr. Ld. er under 60 Aar og c. 420 Tdr. Ld. mellem Aar, medens c Tdr. Ld. er mellem Aar og c. 547 Tdr. Ld. over (tildels langt over) 100 Aar. I de sydi. og vesti. Skove (Allindemagle, Kastrup, Myrde, Egtved, Langebjerg, Vesterskov, Høed) er Bevoksningsforholdene ganske gode; den overmodne Masse findes især i de midterste Skove (Haraldsted og Valsømagle) og i de nordi. (Højbjerg, Hopold, Folehaven, Dyrehaven og Mortenstrup). Atterup Skov, beliggende isoleret l/4 Mil 0. for Mortenstrup Skov, er mellemaldrende Bøg. I Hopold-Skovene ligger Sjællands højeste Punkt, Gyldenløves Høj (126 Meter). Den aarlige Hugst er c. 300,000 Kbf. ; Afsætningsforholdene er vanskelige. Under Familiegodset hører en Del Indsøer (i alt c Tdr. Ld.); i Valsølille Sø i hvis Nærhed det gamle Skjoldenæsholm laa ligger en skovbevokset 0 paa 30 Tdr. Ld. V a 1 s ø 1il 1e g a a r d (IV, 897): Under Omtalen af den frigjorte Fæstegaard, som Hr. E. Vølxen tillige er Forpagter af, staar (IV, S. 898, L. 7 8): at Arealet ik k e er medregnet...; der skal staa: er medregnet.

55 Sorø Amt 53 O v e r d r e v s g a a r d en (IV, 899) er samlet af Bøndergaarde og bygget af Kmhr. Bruun og Neergaard 1863 til Svigersønnen, Baron Wedell-Wedellsborg. S k o v 1y s t med Humleore nordre Part og Skovridervænget, Matr.-Nr. 1 m. fl. af Vigersted (m. m.), Ringsted H., Sorø A. Post- og Jærnbaneforbindelse: Kværkeby, Telef.: Borup Nr. 7. Den nuv. Ejer er Hr. Direktør Chr. Nimb, København, som købte den 1899 af Sekretær O. Hall, København. Hr. C. Nimb er f. i Eskildstrup Mølle v. Haslev 1860 og g. m. Olga, f. Olsen, f. i Sundby Ejendomsskylden er c. 110,000 Kr. Hartk.: Ager og Engs 9 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 3/4 Alb., Skovskylds 14 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. Besætn. er forsikret for 3030 Kr., Inv. for 1216 Kr. og Avl for 928 Kr. i»brandf. f. Bjeverskov og tilgrænsende Herreder«. Skovlysts Areal er 12 Tdr. Ager og 18 Tdr. Eng. Forpagter er Hr. Niels Peter Hansen, f. paa Skovgaard, Vigersted Mark, 1878 og g. m. Anna Margrethe, f. Jensen, f. paa Bakkegaard i Torpe v. Ringsted Forpagtningen, der er 5-aarig, er tiltraadt Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles af Rug, Blandsæd og Havre gennemsn. c. 10 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 8 Køer, 4 Stkr. Ungkvæg, 2 Heste, 3 Plage og Føl. Gaarden bestaar foruden af den grundmurede, hvidkalkede Hovedbygning paa Kampestens Sokkel og med rødt Tegltag af 6 Bygninger; i n. Længe er bl. a. Forpagterboligen. (Billede findes S. 62.) Skoven strækker sig over ialt 315 Tdr. Ld., hvoraf 260 Tdr. Ld. er bevokset med Løvtræer, 55 Tdr. Ld. med Naaleskov. H u m le o re Skov hørte tidligere til Hovedgaarden Sørup, hvis Ejer, Godsejer Muus, i 1875 solgte den søndre Del af Skoven til Godsejer Suhr, Rosengaarden, medens den nordre Part solgtes til Baron Wedell-Wedellsborg, Overdrevsgaarden, som allerede 1873 af Proprietær Qvistgaard havde købt den tilstødende Gaard Skovlyst med tilhørende Skov, kaldet Skovridervænget. Den af Baron W.-W. saaledes samlede Ejendom er siden forbleven udelt, men har ofte skiftet Ejere. Efter at Skovene var væsentlig forbedrede solgtes hele Ejendommen 1883 til Godsejer Sønnichsen (for 240,000 Kr.), som næste Aar afhændede den til Arkitekt Leidersdorf, der atter 1886 solgte den til Højesteretsassessor Lund, af hvem den 1889 solgtes til Sekretær O. Hall, som selv drev den en Tid og derefter bortforpagtede hele Ejendommen altsaa ogsaa Skovene til Forstkandidat Dahl, indtil han 1899 solgte til den nuværende Ejer. Ejendommen udgør ialt 412 Tdr. Ld., hvoraf 315 Tdr. Ld. er Skov, 36 Tdr. er Ager, 1 Td. Ld. Have, 60 Tdr. Eng og Tørvemose. Kun de 12 Tdr. Ager og 18 Tdr. Ld. Eng er bortforpagtet sammen med Udbygningerne paa Skovlyst; iøvrigt drives Ejendommen af Ejeren selv ved Hjælp af en Skovfoged (Skovfoged Jensen i Skovridervænget) og med Skovrider Muus paa Svenstrup som Tilsynsførende. For Skovene foreligger der nu en detailleret Driftsplan, som er approberet af Ministeriet, saaledes at Etaten derved er fastslaaet uanset den sædvanlige Indskrænkning ved Ejerskifte. Hovedparten af Agerjorden og Engene er lagt ud med Græs og indhegnet i Folde, hvor der tages Kreaturer paa Græs. En Del af Engene har hidtil lidt meget af Fugtighed, men er i 1909 tørlagte og delvis pløjede for at dyrkes med Havre og siden lægges ud med Græs til Salg paa Roden. I den sydlige Mose skæres aarlig en Del fortrinlige Tørv til Salg. Paa Ejendommen, der ligger i en vildtrig Egn, er der en udmærket Jagt paa Raavildt, Harer, Fasaner og Vildænder. I Midten af Skoven er indrettet et Vildanden i en lille Skovsø. To f t a g e r g a a r d (IV, 899): Lars Jensen overtog c Fæstet efter sin Fader, Jens Nielsen. Gaarden var Fæste under Svenstrup indtil 1874, Arvefæste indtil 1910, da Hr. Hans Larsen købte den til fri Ejendom. Den bliver nu delt saaledes, at Hr. L. beholder c. 47 Tdr. Ld., medens Resten, c. 42 Tdr. Ld. lægges til en nybygget Gaard, som overtages af Sønnen, Niels Peler Larsen, f. her A d a m s h ø j (IV, 902) ejes nu af Hr. Godsejer Jørgen Hellelo fi Skaf le, f. i Halsted v. Nakskov 1880, der købte den 1909 for 406,000 Kr. Af tidl. Ejere nævnes Amundsen, Sarup, Kreditforeningen f. Østifterne, H. J. Andersen ( ). Ejendomsskylden er 353,800 Kr. + 88,700 Kr. (for Godset) ialt 442,500 Kr. K a a b æ k s g a a r d (IV, 903): Hr. P. D. Brødsgaard er f. paa Jordrupgaard, Fru B. paa Hine Møller v. Rudkøbing. Gaarden var engang Skovridergaard til Sørup. P. Göricke, som havde den c , "solgte til P. Gad, denne 1901 til nuv. Ejer. R o s e n g a a r d (IV, 903): Hr. Godsejer Th. Suhr er (fra 1909) livsvarig Direktør for den Suhr ske Stiftelse. B e d s te d g a a r d (IV, 906) drives nu af Ejeren. T o f t e g a a r d (IV, 912) tilhører siden 21. Aug Hr. Landbrugskandidat Lars Chr. Nielsen, som købte den for 78,000 Kr. Hr. L. Chr. Nielsen er f. paa Sønderskovgaard, Bødstrup S. paa Langeland, 1880 og g. m. Helene, f. Andersen, f. paa Prydsgaard, s. S., Ejendomsskylden er 63,000 Kr. Hartk.: 10 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2V4 Alb. (Ertebjerggaard er af den tidl. Ejer frasolgt). Arealet er 82 Tdr. Ld., deraf Ager 80, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Besætn. er 30 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Føl.

56 54 Supplement R ø d s te n s g a a r d [ikke Rod-] (IV, 913): Ejeren er f. paa Ejendommen, hans Hustru er f. paa Kongsgaarden i Nordrup S. (Det er den nuv. Ejer, der har sammenlagt de 2 Gaarde.) K æ r g a a rd (IV, 914): Hr. Sogneraadsformand H. P. Nielsens Hustru, Ane Sophie, f. Hansen, er f. paa Maglegaard her i Sognet købtes Gaarden fra Fæste under Conradsborg (det nuv. Sørup). De sidste Ejeres Navne er: Peder Sigersen, Niels Pedersen, Chr. Nielsen ( ), derefter den nuv. Ejer. Besætn. er assureret for 10,770 Kr. Inv. for 5090 Kr., Avl for 5108 Kr. L e r a g e r g a a r d (IV, 915): Hr. Sognefoged P. Hansen er g. m. Karen, f. Rasmussen, f. i Farringløse Gaarden er gaaet i Arv fra Jakob Olsen til Ole Jacobsen, fra denne til Hans Olsen og derefter til nuv. Ejer. Hartk. (efter Frasalg af 3 Tdr. Ld.). 7 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. M a g le g a a r d (IV, 915) er ligesom Kærgaard 1792 solgt fra Conradsborg (Sørup). Johan Hansen ( ) havde faaet den ved Giftermaal med Hans Jørgensens Datter. B r in k g a a r d (IV, 917): Ejerens Fader, Ole Olsen, købte 1833 Gaarden fra Fæste under Universitetet til Arvefæste. E n g h a v e g a a r d (IV, 921) tilhører nu Hr. Oscar Madsen, f. paa Frederiksberg 1885, som 1909 købte den af Fabr. H. Petersen. K ild e g a a r d (IV, 921): Hr. L. P. Ingvorsens Hustru, Karen Marie, f. Larsen, er f. i Gjørslev, Præstø A. Ejerens Fader købte 1872 Gaarden fra Fæste til Arvefæste under Giesegaard. Ejendomsskylden er 65,000 Kr. S t o r g a a r d e n (IV, 922): Hr. Stener Johannes Stenersen er f. paa Asker Seminarium i Norge 1864; Fru Clara S., f. Olsen, er f Helmers byggede Gaarden i dens nuv. Skikkelse , solgte den derefter til Suhr, efter hvem den gik over til Fritz Oxbolm. Denne deltog i den russ.-tyrk. Krig, modtog efter Slaget ved Plevna Jærnkorset for Fronten, af Storfyrst-Tronfølgerens egen Haand, men faldt Dagen efter. Boet solgtes 1880 Gaarden til Zarow. Derefter var Ejerne: Anningsen, Nimb , Grev Knuth, dennes Svigersøn, Grev Schimmelmann, A. O. Barfod T r o n d e k i l d e g a a r d (IV, 923) ejes nu af Hr. Ole Olsen, f. her 1881 og g. m. Kathrine, f. Christoffersen, f. paa Hammersgaard i Braaby Hr. Olsen overtog Gaarden 1910 efter sin Fader, Direktør Ole Olsen, der 1876 havde købt den af Jens Nielsen, som købte den af Hans Christoffersen. Gaarden er købt fra Fæste til Arvefæste under Bregentved og forøgedes 1881 ved Tillæg af en Nabogaard. N o r d s k o v g a a r d (IV, 927): Hr. Einar Ulrik er f. i Tønder 1860, hans Hustru er f. smstds Jens Andersen ejede Gaarden før ham hans Fader, Anders Pedersen, der var Fæster fra 1844 og købte den til Arvefæste (under Bregentved) Assnrancen for Besætn. er 10,400 Kr. H aslev Høj sk o le (IV, 927): Den forr. Ejer hed Jens Andresen. Skolens Forstander, Hr. Peter Cecilius Davidsen, er f. i Hou v. Lemvig 1866 og g. m. Andrea, f. Biiloiv, f. i Estvad Præstegaard v. Skive Bestyrer ved Avlsbruget er Forstanderens Svoger, Hr. Hans Melvej Hansen, f. i Bovling v. Lemvig 1853, g. m. Mette, f. Davidsen, f. i Hou H a s le v L a n d b r u g s s k o le (IV, 933): Før Jens imathiesen, der købte Gaarden til Arvefæste under Bregentved, var dennes Fader, Mathias Jensen, Fæster. Ejendomsskylden er nu efter Opførelse af Forstander- og Økonomibolig, vurderet til 32,500 Kr. steget til 97,500 Kr. Hr. Forstander, Landbrugskandidat Jens Kristian Jensen, er f. i Raaby paa Møen 1876 og g. m. Ane Marie, f. Olesen, f. paa Lille Krogsgaard, Gudum v. Lemvig, 1882.» T rifo liu m «, Hovedmejeri og Hovedkontor i Haslev, Filialmejerier: Dalmose, Fakse, Maribo; Depoter: København, Aarhus. Aaret 1899 betegner et Vendepunkt i Mejerivirksomheden for de store Godser i det sydlige Sjælland. Hidtil havde de hver for sig drevet Mejeri eller ogsaa leveret til Andelsmejeri eller Fællesmejeri. Efter den Udvikling, der var foregaaet i det danske Mejeribrug, blev det indlysende, at et virkeligt stort Mejeri med Mælken fra store, veldrevne Ejendomme vilde have store Betingelser for at kunne hævde en absolut Førerstilling indenfor denne Gren af Landbruget, hvorfor Godser som Bregentved, Gisselfeld, Giesegaard med deres Forpagtergaarde og andre store Ejendomme besluttede sig til Opførelsen af»trifolium«. Til Trods for, at Anlæget, som selvfølgelig var indrettet efter de bedste Forbilleder og efter alle de Erfaringer, dygtige Fagfolk havde indhøstet, allerede fra Begyndelsen var bygget betydeligt større og bedre, end man kendte til saavel herhjemme som i Udlandet, maatte man allerede skride til Udvidelse i 1902, igen i 1906 og endelig atter i Allerede i Aaret 1900 indsaa man, at det var umuligt at behandle mere Mælk i Haslev, og da der fra andre store Godser paa andre Egne kom Anmodning om at blive optaget i Selskabet, besluttede man sig til at bygge et Mejeri i Hovby ved Fakse og et ved Dalmose, og endelig i 1907 opførte man Mejeriet i Maribo. I 1901 aabnede»trifolium«kontor og Lager i København, Aaret derefter Mælkeforsyning i Hovedstaden og i 1906 Kontor og Lager i Aarhus. Over 12,000 Koers Mælk indkommer nu

57 Sorø Amt 55 daglig til Mejerierne og omdannes til Smør og Ost, hvilke Produkter, som altid har hævdet deres Renommé ved Finhed og Ensartethed, spredes over hele Landet ved Selskabets faste Stab af Rejsende og Repræsentanter. Desuden afsættes store Kvanta af Virksomhedens Produkter i Udlandet, hvor de ogsaa nyder et første Klasses Renommé. Selskabets Virksomhed har tildraget sig betydelig Opmærksomhed baade herhjemme og i Udlandet, hvorom de talrige Besøg, selv fra saa fjerne Egne som Australien og Japan, vidner. Ogsaa kongelige Personer har besøgt»trifolium«, saaledes Kongen og Dronningen af England, Kongen og Dronningen af Norge, Kongen af Danmark, Kronprinsen med flere. Opmærksomheden giver sig ogsaa tilkende gennem talrige Ansøgninger aarlig fra Udlændinge om at faa Lov til at gennemgaa Kursus, hvilket ogsaa tillades, forsaavidt Plads haves.»trifolium«producerer aarlig c. 2 Mill. Pd. Smør og c. 3 Mill. Pd. Ost, foruden at store Kvanta Mælk og Fløde eksporteres til Tyskland. Selskabet beskæftiger daglig over 600 Mennesker. H es ed e (IV, 939): Arealet er ialt 435 Tdr. Ld., deraf Ager 366, Eng 74, Have m. m. c. 5 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Vilhelm Helmuth Rasmussen, er f. i Slagelse 1859 og g. m. Jenny P'ranziska Ludomilie, f. Dahl, f. i Hassing Præstegaard v. Thisted Forvalter er Hr. F. T. Jensen. Theodor Stampe er g. m. Thora Marie, f. Andersen, f. paa Skattebøllegaard. Ny Ejendomsskyld: 56,000 Kr. K o rsh ø j g a a rd (IV, 949): Hr. Sogneraadsformand Rs. Andersen er g. m. Bolette Kirstine, f. Nielsen, f. paa Raaballegaard v. Horsens. P ile g a a rd (IV, 949): Hr. NieZs Peter Hersleb Rosenstand er f. paa Herslebeslund Skovridergaard under Gorselitze og g. m. Laura Elise, f. Brohm. La n d s g r a vga a rd (IV, 950): Hr. H. P. Pedersen, er f. paa Dalgaard, Odense A., og g. m. Mathilde Petrea Rosina, f. Hansen, f. I d a g a a r d (IV, 947) var i sin Tid Parcel af GI. Antvorskov og er opkaldt efter Ida Grevinde Bombelles, f. Brun, Datter af Gehejmekonferensraad Brun (tidl. Ejer) og Frederike Brun,»geborene Munter«. Hr. Godsejer Svend Spandet er g. m. Betsy Vilhelmine Jacobine, f. Necrgaard. Forvalter er Hr. Erik Fabricius, f. i Hjørring V a ld e m a r s k i l d e (IV, 948): Postforb.: Frederikslund, Telef.: Veddy-Sønder Nr. 10. Forpagter er Hr. Frants Valdemar Madsen, f. paa Hjallese Torp v. Odense 1880, g. m. Andrea Nielsen, f. Jensen, f. i Haslev, Sorø A., G a a r d a g e r g a a r d (IV, 948): Hr. Hans i København Ejendomsskylden er nu 62,000 Kr. (der er tilkøbt c. 10 Tdr. Ld.) Hartk.: 10 Tdr. Arealet er 781/2 Td. Ld. R ø d k ild e g a a rd (IV, 952): Hr. Jens Peder Olsen, f. paa Blindkildegaard, er g. m. Kirsten Marie, f. Slœhr, f. paa en Gaard ved Jægerspris E n G a a rd i S k o v s ø (IV, 955): Fru K. K. Nielsen er f. i Sundby v. Frederikssund Ejendomsskylden er nu 45,000 Kr. Af Arealet, 80 Tdr. Ld., er Ager 66Vo, Eng 8, Tørvemose 4, Have m. m. 1% Td. Ld. E n g g a a rd (IV, 957): Fru Johanne Frandsen, f. Hansen, var f og døde Hartk : 12 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. I3/* A Ib. Arealet er 112 Tdr. Ld., deraf Ager 100, Eng 8, Mose 1, Have m. m. 3 Tdr. Td. Forpagter

58 56 Supplement. er Ejerens Søn, Hr. Sogneraadsformand Lars Frandsen, f. i Aarslev 1866, g. m. Anc Johanne, f. Pedersen, f. i Haarby v. Skanderborg P e d e rs m in d e (IV, 957) tilhører Hr. Anders Pedersen, som er g. m. Maren Kirstine, f. Hansen, f Forpagter siden Maj 1908 er Hr. Kaj Mørck, f. i Næstved 1873, g. m. Cecilia Elisabeth, f. Bruun, f. paa Kjeldgaard v. Skive Forvalter er Hr. C. J. Christensen, Fodermester Hr. A. Christensen. Store Frederikslunds Ejendomsskyld er 3,372,500 Kr.; Skovenes Ejendomsskyld er steget til 701,400 Kr. Lille Frederiklunds Ejendomsskyld er forhøjet fra 140,000 Kr. til 170,000 Kr. C r o n e s h v ile (IV, 971) ejes nu af Hr. Andreas Jacobsen, f. paa Ejendommen 1854, som 1908 arvede den efter sin Moder. F r i s b j e r g g a a r d (IV, 960): Sidste Aars Kommuneskat var 230 Kr. Christian Olsen overtog Gaarden Arealet er 94 Tdr. Ld. S t e r n b o r gga a r d (IV, 961): Hr. Sognefoged Rs. Fr. Olsens Hustru, Ane Christine, f. Nielsen, er f. paa Frisbjerggaard B y b je r g g a a r d (IV, 964) ejes nu af Hr. Anders Peder Andersen, f. i St. Mikkels Landsogn v. Slagelse 1880, som 1909 købte den for 52,000 Kr. (uden Besætn. og Inv.). Arealet er 91 Tdr. Ld., deraf Ager 85, Mose 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. L u n d f o r l u n d g a a r d (IV, 972) ejes af Hr. A. Jacobsen, Croneshvile. Ejendomsskylden er 125,000 Kr. Af Arealet, Td. Ld., er Ager 168, Eng 13, Have m. m. 21/2 Td. Ld. Forvalter er Hr. Hans Petersen. J o h a n n es d a l (IV, 973), Matr.-Nr. 4 m. fl., ejes nu af Hr. Johannes Eugenius Warming, f. i København 1882, der 1908 købte S to r e F r e d e r i k s l u n d A v ls g a a r d (IV, 970) tilhører Hr. Kmhr., Hofjm. Hans Schack Helmuth Grevenkop Castenskiold. Forpagteren, Hr N. P. Madsen, f. i Ørn_ den for 93,000 Kr. Ejendomsskylden er 72,000 Kr. Hartk. : 13 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 7«Alb. Arealet er 115 Tdr. Ld., deraf Ager 113, Have m. m. 2 Tdr. Ld. strup v. Horsens, er g. m. Caroline Marie, f. Carlson, f. i Södra Hagby v. Kalmar. K ind e r t o f t e g a a r d, der hører under Godset Hartk.: 7 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb.; Ejendomsskyld: 45,000 Kr. er ligeledes bortforpagtet til Hr. M. Arealet er Tdr. Ld. H u s a g e r g a a r d (IV, 973): Hr. Jens Olsen er f. paa Knurvang. A s b je r g g a a r d (IV, 975) ejes nu af Hr. Aage Rasmussen, f. i Faardrup, V.-Flakkebjerg H., 1880, g. m. Eline Ingeborg, f. Nielsen, f. paa Skoholmsgaard Hr. R. købte

59 Sorø Amt 57 Gaarden 1909 for 51,000 Kr. Naboejendommen er lagt ind under Gaarden ; Ejendomsskylden bliver da: 52, ,000 = 87,000 Hr. H. Christensen arvede Gaarden Assurancen for Hovedbygn. er 6835 Kr., for Avlsbygn. 16,232 Kr. K ild e g a a r d (IV, 978) ejes nu af Hr. Holger Højland, f paa Højlandsbjerggaard v. Flakkebjerg, som købte den 1908 for 71,000 Kr. Arealet udgør SG1/^» Td. Ld., deraf Ager 75 Tdr. Ld. S ø n d e r g a a r d (IV, 980) : Hr. Hans Peder Kr. (Hartk. : 7 Tdr. 1 Fdkr. -)- 6 Tdr. 2 Skpr. = 13 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr.). Det samlede Areal er 108 Tdr. Ld., deraf Ager 106 Tdr. Ld. K i r k e - S t i l l i n g e M ø lle g a a r d (IV, 976) tilhører Hr. Clir. Peter Hansen Christensen. Ø la n d s g a a r d (IV, 976): Hr. Sognefoged Sophus Gunnar Jensen er g. m. Dorthea Marie, f. Jensen. Hr. J. overtog Gaarden 1893 efter sin Svigerfader. H u u s b j e r g g a a r d (IV, 976): Fru Ane Jørgensen var g. m. Karen Marie, f. Christensen, f. her i Sognet 1850, f H u u s t o f t e g a a r d (IV, 980) ejedes indtil 1907 af Hr. J. P. Christensen, som imidlertid nævnte Aar delte Ejendommen mellem sine 2 Døtre, hvorefter Huusagergaards Hartk. blev 6 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 3 4 Alb. Ejendomsskyld 35,000 Kr. Nuv. Ejer er Hr. Jakob Feldborg Gantriis, f. paa Vester-Kampstrup v. Lemvig 1882 og g. m. Karen, f. Christensen, f. her paa Ejendommen 1876 (J. P. Chr.'s Tipoldefader, som fik Gaarden i Fæste under Valbygaard, hed Arent Kroskov og var Soldat i Svenskekongen Carl X Gustavs Hær). Gaarden blev fri Ejendom i 1850 erne. D is a g e r g a a r d (IV, 982) ejes siden 1907 af Hr. Carl Johan Traugott Asnuissen, der Sophie Olsen, f. Poulsen, er f. paa Frederikslyst. T a a r n h ø j ga a r d (IV, 977): Matr.- Nr. 18a m. fl. Ny Ejendomsskyld: 58,000 Kr. købte den for 83,000 Kr. Hr. Asmussen er f. paa Gedemarksgaard 1878 og g. m. Yelva Vibeke, f. Wulf] - Olsen, f. paa Tappernøje Dampmølle v. Præstø (20 Tdr. Ld. er bortforpagtet til to Naboer). S ø g aard (IV, 983): Ejer: Hr. Laurits Claus

60 58 Supplement. Sørensen, f. paa Ejendommen 1870 og g. m. Martha Karentine, f. Hansen, f. i Simmerbølle S., Langeland, Hr. S. arvede Gaarden 1907 efter sin Fader. Kj æ r e b j e r g (IV, 984): Ejendomsskylden er nu 51,500 Kr. I Aarene er Hansen, f. i Vestkjær, Ølgod, Hr. J. købte Gaarden for 100,000 Kr. E sp e A v ls g a a r d (IV, 989): Postforb.: Korsør. (Indtaget til Skov af Ager og Engs Hartk.: 2 Tdr. 3 Skpr. 23/4 Alb.). Brandassurance for Hovedbygn. er 81,260 Kr., for Avlsbygn. 102,151 Kr. Af Arealet, 491 Tdr. Ld., er Ager 458, Strandeng 8, Have, Park og Gaardsplads 25 Tdr. Ld. Hr. Avlsforvalter Niels Friis er f. i Karrebæk 1861 og g. m. Maren Sofie, f. Petersen, f. paa Smidstrup Møllegaard, Skelskør, L in d e s k o v g a a r d (IV, 990): Af Arealet, 208 Tdr. Ld., er Ager 112, Eng 5, Rørmose 10, Hede 40, Overdrev 39, Have m. m. 2 Tdr. Ld. frasolgt c. 16 Tdr. Ld. Arealet er 8370 Td. Ld., deraf Ager 811/ Td. Ld. K n u d s r ø d g a a r d (IV, 985): Af Arealet, 192 Tdr. Ld., er Ager 175, Eng 14Vg, Have m. m. 2Vo Td. Ld. Forpagter er Hr. Chr. Henriksen, g. m. Marie, f. Andersen, f Forvalter er Sønnen, Hr. Carl Alfred Henriksen, f. i Slagelse V e m m e le v P r æ s te g a a r d (IV, 985): Hr. Provst Michael Cosmus Bornemann Nielsen L ill e E g e d e (IV, 992): Hr. Rs. Madsen Christiansen Egede er g. m. Hansine Frederikke, f. Stoltz, f. paa Bondrupgaard. Ny Ejendomsskyld 75,000 Kr. T r a n n e r u p g a a r d (IV, 993): Tilkøbt er c. 52 Tdr. Ld. (hvoraf 25 Tdr. til Skov); derfor ny Ejendomsskyld 80,000 Kr. Hartk.: 12 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. I 1/* Alb. (Skovskyld: 7 Tdr. 1 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb.) T a a r n b o r g (IV, 995): Ejendomsskyld 520,000 Kr. Hartk: 68 Tdr. 5 Skpr. 2 Alb. S t e n t e g a a r d (IV, 998) : Hartk. (efter Tilkøb): 8 Tdr. 1 Skp. R o l a n d s g a a r d (IV, 998): Hartk. (efter Frasalg af c. 62 Tdr. Ld.) c. 6 Tdr., Ejendomsskyld 55,000 Kr. V e js g a a r d (IV, 1000): Hr. N. Christoffersen er f. i Ørslev Præstegaard v. Slagelse og Kultusminister i Ministeriet Zahle er f. i Langebæk ved Vordingborg 1848 og g. m. Emilie, f. Theisen, f. i Rosenfeld Godsforvalterbolig Arealet er 83 Tdr. 3 Skpr. Ged e m a r k s g a a r d (IV, 986) var oprindelig kun paa c. 8 Tdr. Hartk.; Juul Møller (1840) tilkøbte en Del Jord, og endnu 30 Tdr. Ld. tilkøbte hans Nevø, Hr. Chr. Asmusscn, f i Nordborg paa Als, f Hr. A. s Enke, Fru Johanne Marie Pouline A., f. Wälzold, f. i Taastrup v. København 1851, ejer nu Gaarden. Forvalter er Hr. S. Jacobsen. V a a r b y g a a r d (IV, 988) ejes siden 1908 af Hr. Niels Peder Jørgensen, f. i Steengade paa Langeland 1862, g. m. Sidsel Marie, f. g. m. Helene, f. Ters, f. i Vemmeiev Molle Hartk. nu: 18 Tdr. 2 Fdkr. Ejendomsskyld 110,000 Kr. Arealet er 210 Tdr. Ld., deraf Ager 1457(2, inddæmmet 63, Have m. m. iy 2 Td. Ld. Forpagter (siden 1909) er Hr. Hans Eriksen, f. paa Stuegaarden i Barlose S., Fyn, 1865, g. m. Margrethe, f. Sørensen, f. i Vallensbæk S v e n d s t r u p g a a r d (IV, 1000): Fru K.

61 Sorø Amt 59 K. Wedel er Enke efter Johannes Wedel, f. her 1841, f Af Arealet, 101 Td. Ld., er Ager 96, Skov 3, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Bestyrer er Hr. Fr. Hansen, f. i Svendstrup Pedersen, f. i Mesinge S. v. Kerteminde Hr. N. P. N. købte Gaarden 1907 for 68,000 R ø j le g a a r d (IV, 1006) tilhører Hr. Christen Petersen, som er g. m. Anna Margrethe, f. Petersen, f. paa Damgaard i Oreby H øve P ræ s te g a a rd (IV, 1006): Hr. Pastor Lerche er f. i Randers 1842 og g. m. Anna Juliane Christiane, f. Mourier-Petersen, f. paa Ryomgaard Forpagter er Hr. Jørgen Christensen, g. m. Anna Perette, f. Pedersen. Arealet er 76 Tdr. Ld., deraf Ager 73 Tdr. Ld. H ø j s t r u pga a r d (IV, 1007) gik 1908 i Arv til Hr. Simon Elleg aard, f. i Haastrup, Svendborg A., 1881, g. m. Clara, f. Dinesen, f. her paa Ejendommen K o l d e k i ld e g a a r d (IV, 1007) tilhører Hr. Peder Christian Olsen, f. i Postriderkroen i Divitsrød v. Sorø 1869, g. m. Augusta Amalie, Kr. Arealet er 98 Tdr. Ld., deraf Ager 867o, Mose 10, Have m. m. P /2 Td. Ld. H o Is t e i n b o rg (IV, 1015) tilhørende Hr. Hofjægermester, Lensgreve Fr. C. Chr. Holstein-Holsteinborg, omfatter 410 Tdr. Ld., deraf Ager 330, Eng 46, Have, Park m. m. 34 Tdr. Ld. Avlsforvalter er Hr. Johs. Kramp. B jø s e g a a r d (IV, 1017) er 1907 gaaet i Arv til Hr. Carl Lauritz Jensen, f. paa Ejendommen L und eg a a rd (IV, 1018): Hr. Johan Lauritz Henriksen er f. paa Ørebjerggaard, Fuirendal S., 1865 og g. m. Elna Kristine, f. Mortensen, f. i Nordrup, Slagelse H., T r a n s b y g a a r d e n (IV, 1020): Inv. er assureret for 30,000 Kr. f. Larsen, f. i Slagelse Arealet er 9874 Td. Ld., deraf Ager 901/.», Eng 2l/2, Mose P /2, Have og Gaardsplads 2x/4, Jord til Fæstehuse 274 Td. Ld. G r ø n h ø j g a a r d [ikke højs-j (IV, 1008) ejes nu af Hr. Landbrugskandidat Niels Fr. Lars Chr. Petersen Thye, f. paa Louisehøj v. Nysted 1883, som købte den 1909 for 125,000 Kr. Ejendomsskylden er nu 98,000 Kr. Gaarden hed oprindelig Halkevadgaard og var indtil 1774 i Statseje (under Antvorskov Ryttergods), hvorefter den solgtes til Hans Petersen, Nygaards Mølle v. Vordingborg. Den næste Ejer ( ) var Christian Hviid, Forvalter ved Baroniet Holberg og Hellestrop Godser. Derefter er Ejernes Række: Severine Dorothea Dinesen ( ), Kaptajn Jakob Neergaard, Henrik Jørgensen ( ), Mouritz Mackeprang ( ), P. H. Møller ( ), Hs. Ludv. Rasmussen, C. P. Møller, L. Friis, H. L. d Auchamp. Arealet er 156 Tdr. Ld. T o fte b je rg g a a rd (IV, 1021) hed oprindelig Basnæs Møllegaard og havde et Tilliggende af 60 Tdr. Ld. Agerjord. T jæ r e b y P r æ s t e g a a r d (IV, 1021): Hr. Pastor Poul Egede Glahn er f. i København 1848 og g. m. Esther Henriette, f. Nansen, f. i København Forpagteren, Hr. Hs. Hansen, er f. i Smidstrup v. Skelskør 1848 og g. m. Dorthea, f. Jacobsen, f. paa Knurvang A n n e bj e r g g a a r d (IV, 1025): Hr. Fr. Vilh. Jespersens Hustru, Nikoline Marie, f. V a a d a g e r g a a r d (IV, 1014) tilhører nu Hr. Niels Peter Nielsen, f. paa Højlandsgaard, Flakkebjerg Mark, 1872, g. m, Ingeborg, f.

62 60 Supplement Pedersen, er f. paa Morgenhøjsgaarden i Stigsnæs. Slægten Jespersen stammer fra Jylland; Jens Krag kom til Sjælland En Mand af Slægten, Kristen Sørensen, ejede bl. a. Rungstedlund. S e v e d ø g a a r d (IV, 1025): Ejeren, Hr. Peter Hannibal Petersen, er f. paa Overdrevsgaarden i Stigsnæs og g. m. Marie Boline, f. Larsen. A g g e r s ø g a a r d (IV, 1026): Ejeren, Hr. Johan Herman Wessel Blixencrone Møller, er g. m. Kathrine Marie, f. Hansen, f. i Damsholt S. paa Møn Øen hørte indtil c under Borreby solgtes Ejendommen da omfattende hele Aggersø, Omø og Egholm af Kapt. Daniel Guldberg til Kancelliassessor Niels Wriegsted Møller; ejedes den af hans Søn, Lauritz Fr. Møller, Fader til den nuv. Ejer. S k e ls k ø r F r u g t p l a n t a g e, Matr.-Nr. 64 m. fl., Skelskør Kommune, V.-Flakkebjerg H., Sorø A. Post-, Telef.- og Jernbaneforb.: Skelskør, hvortil der er 14 Mil. Ejerne er Brødrene d'hrr. Ernst og Arent Heilmann. Hr. E. H. er f. i Skelskør Apotek Frugtplantage, beblantetmed Bærfrugt: 10,000 Ribsbuske, 2000 Solbærbuske, 1500 Stikkelsbærbuske, 2000 Kirsebærtræer, samt 16 Tdr. Ld. med Hindbær. Plantagen er plantet i Rækker (i N. og S.); Afstanden mellem Rækkerne er for Ribs, Solbær og Stikkelsbær 4 Al., fra Busk til Busk 3 Al., for Hindbær er Tallene henholdsvis 3 og 3/4 Al. Kirsebærtræerne er plantede med 24 Al. mellem Rækkerne og 6 8 Al. fra Træ til Træ. Der piøjes om Efteraaret mellem Rækkerne, og der dels harves mellem, dels hakkes i Rækkerne. Der gødes med Staldgødning hvert 3. Aar med Læs pr. Td. Ld ; de Arealer, der ikke har faaet Staldgødning, faar 200 Pd. 18 pct. Superfosfat og c. 100 Pd. 37 pct. Kaligødning. Jorden er god middeldyb (c. 3/4 Al.) Muld med bl. Underlag af Ler og Sand. Det normale Aarsudbytte er e. 10,000 Pd. Ribs, 10,000 Pd. Stikkelsbær, 3000 Pd. Hindbær alt pr. Td. Ld. De 10 Tdr. Ld. drives som aim. Agerbrug i løs Drift. Frugten presses og Saften koges for derefter at sælges til Indland og Udland til Husholdningsbrug. Ved denne Fabrikation anvendes en Del Jordbær, som avles paa 2 Tdr. Ld. af Arealet. Arealet er købt fra Skelskør Byjorder; 10 Tdr. Ld. er dog den gamle Apotekerlod. V a ld e m a r s m in d e (IV, 1027): Hr. Rs. Petersen er g. m. Anne Larsen, f. paa Stigsagergaard, V.-Flakkebjerg H. Ejerens Fader, Peter Hansen, overtog Gaarden c ved Giftermaal med Jacob Andersens Datter og købte den til fri Ejendom (før Fæste under Gunderslevholm) C a th rin e h o lm (IV, 1028): Fru Charlotte Eckardt, f. Eberlin, f F le m s to fte g a a rd [ikkeflens-] (IV, 1029): Hr. Anders Fr. Andersen er f. i Vallensved og g. m. Marie Christine, f. Pedersen, f. paa 1862 og g. m. Anna, f. Meding, f. i Skelskør 1882; Hr. A. H. er f. samme Sted 1864 og g. m. Anne, f. Harboe, f. i Skeskær Hartk.: 4 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 3/4 Alb. Ejendomsskylden er 56,500 Kr. Bygningerne er assureret for 30,000 Kr., Inv., Lager og Maskiner for 80,000 Kr. Arealet er 45 Tdr. Ld., deraf Ager 10, Resten, 35 Tdr. Ld., er Spjellerupgaard. Hendes Fader (der solgte Spj. til Grev Holstein) købte Ejendommen 1883 af Hs. Nielsen, som fik den ved Giftermaal med en Plejedatter af Hs. Jørgensen. E s k e m o s e g a a r d (IV, 1030): Hr. Sognefoged Søren Buchivald er f. paa Vollerup-

63 Sorø Amt. 61 gaard ved Slagelse og g. m. Christine Augusta, f. Sørensen, f. paa Bøllekærgaard i Haldagerlille Gaarden ejedes c af Jensen, af Niels Jensen. B a a d e g a a r d er Navnet paa den Gaard i Lystagertorp, som beskrives i IV, S Gaarden blev 1801 solgt fra Fæste under Gyldenholm og Kastrupgaard til fri Ejendom til Hr. Peter Martin Jespersen, f. i Dalmose Kro v. Skelskør 1858, g. m. Olga Christine, f. Olsen, f. i Fuglebjerg F ø r s l e v g a a r d (IV, 1034): Have- og Parkanlæggene anlagdes c. 1880; de gamle Grave blev da opfyldte. Tidligere var Haven kun c. 10 Tdr. Ld.; nu omfatter Park og Have c. 30 Tdr. Ld., hvortil kommer nogle og 30 Tdr. Ld. Dyrehave og Lystskov et bølgeformigt Terræn, der frembyder storladen Udsigter. Særlig i 1908 og flg. Aar er der udført et stort Arbejde for at forskønne Anlægget, og der er bleven bygget en stilfuld Pavillon samt 3 store Broer. Frugt- og Køkkenhaven er c. 10 Tdr. Ld. Overgartner er Hr. S. P. Dannemand. H ind hol m H ø jsk o le (IV, 1037) ejes nu af Hr. Forstander cand. mag. Lars Fr. Barfod Dornoiwille de la Cour, f. paa Lyngby Landbrugsskole 1869 og g. m. Marie Louise Ottilia, f. Olsen, f. i Ribe Hr. la Cour købte Ejendommen 1909 for 78,000 Kr. Forpagter af Avlsbruget er siden 1909 Hr. Karl Julius Skafte, f. i Gurreby, Maribo A., 1881, g. m. Elise, f. Pommer, f. i Thoreby paa Lolland Forpagteren virker tillige ved Skolen som Lærer i Agerdyrkningslære og Husdyrbrug. Hindholm Højskole er grundlagt 1852 af de danske Børnehjems Fader, Anders Stephansen, og hans Hustru Dorothea Stephansen. S n e s le v M ø lle g a a r d (IV, 1038) ejes siden 1909 af Hr. iv. P. Lars Nicolai Hansen, f. i Skelskør 1869, g. m. Marie, f. Nielsen, af P. Hansen; ved Giftermaal med dennes Datter fik H. Christensen den 1803 og derefter 1838 hans Søn, Jens Hansen, hvis Enke Maren, f. Jensdatter, døde Ejendomsskylden er nu 52,000 Kr. Arealet er 73y2 Td. Ld., deraf Ager 66 Tdr. Ld. K a s t r u p g a a r d (IV, 1031): Tiendefri er 5 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. Hartk.; tiendepligtig er Resten, der tidligere har været regnet til Gunderslev Sogn. Avlsforvalter er Hr. Julius Jensen, f. i Storehedinge Landsogn 1872, g. m. Marie, f. Raahauge Pedersen, f. i Hellested S., Præstø A., F u g le b je r g K r o g a a r d (IV, 1033) ligger omtrent lige langt (2 2l/s Mil) fra følgende Byer: Sorø, Næstved, Slagelse og Skelskør. Hr. Chr. Olsen er f. paa Askbjerggaard i Slotsbjergby og hans Hustru, Cathrine, f. Petersen, i Vinstrup. Hr. O. s første Hustrus Fader ejede Kroen til 1893; han havde overtaget den ved Mageskifte med en Gaard i Slagelseegnen og købte den fra Fæste under Førslevgaard til fri Ejendom. Ejendomsskylden er nu 76,000 Kr. K ro og K ø b m a n d sh a n d e l er b o rtfo rp a g te t f. i Tjæreby Den forrige Ejer, A. Hansen, frasolgte Møllen, hvorefter Ejendomsskylden er nedsat til 45,000 Kr. G u n d e r s le v h o lm H o v e d g a a r d (IV, 1038): Hartk.: 98 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. iy 4 Alb. G a a s e b j e rg g a a r d (IV, 1043): Arealet er c. 105 Tdr. Ld., deraf Ager 103, Have m. m. I 1/ Tdr. Ld. Bestyrer er Hr. Bs. Thorsted, f. i Gren aa 1874, g. m. Anna Margrethe, f. Jensen, f. i Vesterborg S. paa Lolland K v is i e m a r k P r æ s t e g a a r d (IV, 1044): Hr. Pastor Adolf Carl Gottfried Thiel er f.

64 62 Supplement paa Simonsborg, Alsted H., 1843 og g. m. Sophie Frederikke Francisca, f. Hyrup, f. i København Forpagteren, Hr. Niels Peder Pedersen, er f. i V.-Egesborg S., Præstø A., 1867 og g. m. Petra Elisabeth, f. Iversen, f. i Horsens G ils g a a r d (IV, 1044): Ejerens Hustru, Fru Thora Johanne Nielsen, er f. Larsen. I mange Aar gik Gaarden i Arv fra Fader til Søn i een Familie sidst til Christen Jørgensen, der henimod 1880 købte den fra Fæste under Førslev til fri Ejendom. Han solgte Gaarden 1893, og siden da er den gentagne Gange bleven solgt (1898, 1902, 1906). staar f. T. af 30 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Føl, 10 Faar og Lam. Mælkemængden var sidste Aar c Pd. pr. Ko. B r o r u p g a a r d (IV, 1045), Matr.-Nr. 3 a m. fl. af Taarnemark. Ejeren, Hr. P. Chr. Buchivald Henriksen, er g. m. Anna Christine, f. Ibsen, f. i Bøgelunde, S.-Bjerre S., Gaarden er Arvefæste under Universitetet. H e s s e l b j e r g g a a r d (IV, 1046): Hr. H. P. Nielsen, f. i Skjellebjerg S., Holbæk A., 1860, er g. m. Martha Marie Jørgine Frederikke, f. Clausen, f. paa Kirkensgaard, Hylle- K a t h r i n e ly s t (se S. 49). D u e bj e r gga a r d (se S. 50). S k o v 1y s t (se S. 53). F u i r e n d a 1(IV, 1045) : Avlsbruget er siden 1909 bortforpagtet til Hr. Herluf Qivist, f. paa Skaderedegaard 1876, g. m. Anna, f. Møller, f. paa Grønhøjgaard K o rs a g e r, Matr.-Nr. 5 a m. fl. af Kvislemark S., 0.-Flakkebjerg H., Sorø A., ligger 2 Mil fra Skelskør, 2^4 Mil fra Næstved. Postforb. og nærmeste St. : Sandved. Den nuv. Ejer (siden 1904), Hr. Niels P. Pedersen, er Forpagteraf Kvislemark Præstegaard (se denne). Ejendomsskylden er (efter Jordtilkøb 1909) 56,000 Kr. Hartk.: 11 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. IV4 Alb. Gaarden er Arvefæste under Sorø Akademi. Arealet er 93 Tdr. Ld., deraf Ager 92 Tdr. Ld. Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Hvede 19 20, Byg 13 14, Blandsæd 22 Fold. Besætn. bested S., Soro A., Hr. Nielsen overtog Gaarden Overretssagf. Casse ejede den Arealet er nu 68 Tdr. Ld., deraf Ager 65 Tdr. Ld. Hartk.: 8 Tdr. 4 Skpr. S a ltø A v ls g a a r d (IV, 1048): Hr. Forpagter J. P. Jensen er f. paa Olstrupgaard rp. Rude, hans Hustru er f. paa Gottorp Slot. L i n d e r s g a a r d [ikke Lindes-] (IV, 1049) tilhører Hr. Joseph Hincheli, hvis Fader, Jens H., var indvandret hertil fra Svejts. Ved Auktion 1864 solgtes Gaarden fra Fæste til Arvefæste. R e e d t z h o lm (IV, 1049): Hr. Hs. Nielsens Hustru, Fru Maren Christine Sophie, f. Hansen, er f. i Menstrup. Lars Hansen, der

65 Frederiksborg Amt. 63 ejede Gaarden indtil 1886, havde den i Fæste (under Gaunø) siden 1832 og købte den til fri Ejendom Ejendommen er sammenlagt af 2 Gåarde. S k u m g a a r d (IV, 1047): Matr.-Nr. 15a af Taarnemark. F o d b y g a a r d (IV, 1050): Ny Ejendomsskyld 150,000 Kr. (samt en tilkøbt Gaard 40,000 Kr. og for Godset c. 100,000 Kr.). Af tidl. Ejere kan nævnes Næstved-Borgerne Hornemann, Overkammerherre, Baron v. Piessen, Prokurator Lund, Baroniet Gaunø, Godsejer Lage ( ), Holger v. Reedtz ( ). Frederiksborg Amt. e g a a rd sm ø lle n (IV, 128): Telefonforb. Nr. 157, Hillerød, hvortil der er Vs Mil. Ejendommen tilhører Arvingerne efter Hr. Morten Peter Hansen, f. i StrøS. 1857, død 1909, g. m. Boline, f. Petersen, f. i Herløv S. 1867, død M. P. Hansen havde overtaget Gaarden 1881 efter sin Fader, Hans Madsen, der 1862 købte den af Amtsforvalter Møller; denne havde købt den 1858 af Vorspend, der byggede den nuv. Mølle. Ejendommen har hørt til Faurholnj og solgtes med denne fra Staten Hovedbygn. er brandforsikret for 10,000 Kr., Avlsbygn. for 17,000 Kr. i»østifternes Brandf.«, Besætn. for 11,700 Kr., Inv. for 4000 Kr. og Avl for 8000 Kr. i»frederiksborg Amts Brandf.«. Det samlede Äreal udgør 72 Tdr. Ld., hvoraf Ager 70 Tdr. Ld. Besætn. bestaar f. T. af 24 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 9 Heste, 2 Føl samt 16 Faar og Lam. Mælkemængden var sidste Aar i Gennemsnit c Pd. pr. Ko. Paa Ejendommen drives lokal Mølledrift samt Bageri. Bestyrer er Hr. Hans Madsen Hansen, f. paa Ejendommen A n n is s e g a a r d (IV, 112): Kommuneskatten er Kr. 638,08. I Markdriften skal H av re staa som Nr. 4. Til Gaarden hører 6 Huse. Mælkemængden pr. Ko er c Pd. T ro lle s m in d e (IV, 126): Hartk.: 37 Tdr Arealet er 409 Tdr. Ld., deraf Ager 406, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Knud Hinrichsen, er g. m. Marie Christine, f. Christensen, f. i Christiania L e r a g e r g a a r d (IV, 131): Den nuv. Ejer er Hr. Sogneraadsformand Christen Christensen, som er f. paa Ejendommen 1868 og har overtaget den ved Faderens, Jens Christensens, Død Ejendomsskylden er forhøjet til 65,000 Kr. H o lm e r ø d g a a r d (IV, 131) tilhører Hr. Henning Henrik Jochum Jensen, f. paa Gumpehaugegaard, Skjørringe S., Lolland, 1871 og g. m. Karen, f. Damsbo, f. paa Kløverpriis, Tirslev(sted?) S., Lolland, Hr. H. Jensen købte Ejendommen, 1909 af H. Sørensen for 135,000 Kr. Arealet er 180 Tdr. Ld., derafr Ager 177, Have m. m. 3 Tdr. Ld. K i r k e h a v e g a a r d (IV, 133): Ejerinden Frk. Karen Jensine Andersen, er f. her paa Ejendommen Broderen, Anders Andersen, som var Medejer, døde Ny Ejendomsskyld 53,000 Kr. Under Christian VII (1796) købtes Gaarden som Arvefæste fra Hillerødsholm (Frederiksborg) af Staten. Arealet er 100 Tdr. Ld., deraf Ager 94, Mose 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drives dels i en 9 Marksdrift, dels i en 7 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Rug 12, Byg 14, Blandsæd 16, Havre Fold. Kvægbesætn. er f. T. 25 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg,. 2 Tyre, 8 Heste. Bestyrer er nu Hr. Chr. Johansen, f. i Skrøbelev S., Langelands N. Herred, 1873, g. m. Julie Marie, f. Bahr, f. i Sandager, Svendborg A., B r ø n d s h øj ga a rd (IV, 135) ejes nu af Hr. Esbern Chr. Hansen, f. paa Frederiksberg v. København 1872 og g. m. Kelly Marie, f. Olsen, f. i Nyrup Skovfogedbolig v. Store Frederikssund, Sorø A., Hr. E. C. Hansen købte Ejendommen 1909 af H. Christensen. Arealet er 110 Tdr. Ld. L u n d e b a k k e g a a r d (IV, 135) tilhører siden 1908 Hr. Landbrugskandidat Poul Leih, f. i København 1877 og g. m. Amalie, f. Priergaard, f. i Maribo Hr. Leth købte Ejendommen for 152,000 Kr. af Enkefru Storm, f. Hüttemeier. Ejendomsskylden er nu 130,000- Kr. Arealet er 212 Tdr. Ld. (idet Have m. m. omfatter 3Vo Td. Ld. F lin th o lm (IV, 137): Ejeren, Hr. Lauritz Thorvald Jørgensen, er g. m. Kristine Boline, f. Christensen, f. paa Brøndshøjgaard (her i Sognet) Ejendomsskylden er nu 60,000 Kr. Assurance for Besætn. 13,420 Kr., Inv Kr., Avl 9365 Kr. B r ø n d s h ø j er Navnet paa den IV, S. 137 beskrevne Gaard i Kollerød, der nu 1910 er bleven solgt af Enkefru Frandsen til Hr. Rien& Thorkild Stahlhut, som er f. paa Marianelund, v. Qvistgaard 1883 og g. m. Kamma Vilhelmine

66 64 Supplement. f. Wengel, f. i Sakskøbing Købesummen var 77,000 Kr. Ejendomsskylden er forhøjet til 65,000 Kr. M e lle m s k o v g a a r d (IV, 139): Ejeren, Hr. Andtrs Vilh. Andersen, er g. m. Anna Marie, f. Pedersen, f. paa Ejendommen Ejendomsskylden er nu 58,000 Kr. S la n g e r u p g a a r d (IV, 143) tilhører siden 1910 Hr. Landbrugskandidat Jens Laurids Grønning, som købte den for 90,000 Kr. af Søren Michelsen; denne købte den 1908 af Chr. Larsen. Hr. J. L. Grønning er f. i Thostrup v. Møldrup Ejendomsskylden er nu forhøjet til c. 62,000 Kr. Den hyppige Skiften Ejer i de senere Aar skyldes Aabningen af Slangerup-Banen og de derved fremkaldte Grundspekulationer; Slangerupgaard, der ligger lige ved Slangerup By og er begrænset af flere offentlige Veje, er nemlig velskikket til Frasalg af Byggegrunde. Arealet er 95 Tdr. Ld., deraf Ager 86, Eng 7, Have m. m. 2 Tdr. Ld. En G a a rd i S la n g e r u p (IV, 146) er af Hr. N. P. V. Mørck 1908 solgt til d Hrr. Proprietær Hans Larsen, Maglekjærgaard i Gjørløse Sogn, og Proprietær C. Corneliussen, Islehus, Husum v. Herløv. Frasolgt er hidtil c. 23 Tdr. Ld., hvorefter Hartk. nu er c. 7 Tdr. N. P. V. Mørcks Fader, Johs. M., ejede Gaarden ; han havde købt den af Købmand Liiders (den var da noget mindre, c. 80 Tdr. Ld., men forøgedes ved Tilkøb af c. 18Tdr. Ld. afdesaakaldteblichfeldt ske Jorder. Slangerup, der som bekendt var Købstad indtil 1808, havde i den Tid haft 4 Købmænd; disses Forretninger fortsattes, hvorimod nye Privilegier ikke kunde udstedes. Dog erhvervede Kbmd. Johs. Mørck som oprindelig (1858) forpagtede Enkefru Kroghs Rettigheder kgl. Bevilling til at drive Købmandsforretning i Slangerup, og denne Bevilling blev 1903 overført paa hans Søn, Hr. Emil Mørck. H ø jlu n d e (IV, 147): Postforb.: Lynge. Ejer er nu Hr. Axel Ludvig Andersen Zivergius, som er f. i Bredsten Lægebolig v. Vejle 1872 og g. m. Edith Marie, f. Kirketerp, f. paa Høgholm, Randers A., Hr. Zwergius købte Ejendommen 1906 af Hr. Anton Poulsen. Indtil 1905 ejedes Gaarden af Peder Sørensen, der havde faaet den ved Giftermaal med en Datter af den forrige Ejer, hvis Slægt Højlunde havde tilhørt i en lang Aarrække. Peder Sørensen udvidede Gaarden betydeligt, ved Tilkøb af: 20 Tdr. Ld. fra Kjelsholm, 25 Tdr. Ld. fra Dyrlund, 20 Tdr. Ld. fra Kongshøj og et mindre Areal fra Linelyst (alle fire Nabogaard). Jorderne købtes 1796 fra Fæste til Arvefæste under Hillerødsholm (Frederiksborg Avlsgaard). Ejendomsskylden er nu 86,000 Kr. T v i n n e m o s e g a a r d (IV, 149): Ejeren, Hr. Løjtnant Chr. Fr. Brask Hasselager, er g. m. Valborg, f. Larsen, f. i Fredensborg Den tidl. Ejer ( ), P. Pedersen, overtog Gaarden efter sin Fader, P. Christiansen, der 1849 havde samlet den af mindre Gaarde. S tr e n g h ø j g a a r d (IV, 150): Ejerinden, Fru Anna Elisabeth Petersen, f. Bindsløv, er f. i Hjørring 1861 og Enke efter Proprietær Chr. Petersen, der var f. paa Rynkebygaard v. Ringe, Odense A., 1860 og døde Gaarden købtes 1796 til Arvefæste fra Hillerødsholm. Assurance for Besætn. er nu 28,930 Kr., for Inv Kr., Avl 8700 Kr. Bestyrer er f. T. Hr. Hans Ditlev Diltmann, f. paa Ruhedal v. Ringsted H e s s e l b je r g [ikke-gaard] (IV, 150) ejes nu af Hr. Peter Olsen Alling, f. i Gjedsby v. Gjedser 1869 og g. m. Kathrine, f. Pedersen, f. i Gjedsby Hr. Alling købte Ejendommen 1908 for 72,000 Kr. af Vald. Th. Hansen ( ). Før denne var Ejerne: J. Chr. Jensen ( ), Carl Mathiasen ( ), Ole Andreasen, som fik Gaarden 1864 ved Giftermaal med Enken efter Søren Jensen; denne havde arvet Gaarden i 40 erne efter sin Fader, Jens Sørensen, der rimeligvis købte den til Arvefæste fra Hillerødsholm (Ole Andreasen tilkøbte 14 Tdr. Ld.; senere er ved Sløjfning af Diger og Hegn indvundet c. 4 Tdr. Ld.) Ejendomsskylden er nu 58,000 Kr. M a g le k jæ r g a a r d (IV, 151) tilhører siden 1. April 1907 Hr. Hans Larsen, der købte den for 72,000 Kr. Hr. H. Larsen er f. i Neder Draaby, Horns H., 1870 og g. m. Johanne Margrethe Kristine, f. Mygind, f. paa Margrethelund v. Ryomgaard Ejendomsskylden er forhøjet til 70,000 Kr. Nuv. Ejer har frasolgt 3 Tdr. 6 Skpr. Ld., hvorefter Arealet er 108 Tdr. 2 Skpr. Ld. Den forrige Ejer, Niels Nielsen, havde overtaget Gaarden efter sin Fader, der havde sammenlagt den af to Gaarde, der begge 1796 købtes til Arvefæste fra Hillerødsholm. B o ru p g a a r d (IV, 152) tilhører nu Hr. Jens Chr. Jensen, f. i Bonderup, Skibby S., 1886 og g. m. Sanne Elisabeth Frederikke Kathrine, f. Jonsen, f. paa Myggenæs 0 (Færøerne) Hr. Jensen har købt Gaarden 1910 for 64,000 Kr. af Fr. Struck ( ). Hans Hansen ejede den , før ham var Jens Larsen Ejer ( ), og før ham hans Fader (?) Lars Rasmussen, der overtog Gaarden Hans Hansen byggede Gaarden 1874 og frasolgte c. 20 Tdr. Ld. til Teglværket og 6 Tdr. Ld. til en Husmandslod. Gaarden solgtes til Arvefæste fra Staten (Hillerødsholm) S k e 1b æ k g a a r d (IV, 154) : Ejeren, Hr. Morten Peter Christensen Sylvcst, er g. m. Ingerline, f. Johannesen. Hans Fader, Chr. S., fik Gaarden 1842 ved Giftermaal med en Datter

67 Frederiksborg Amt. 65 af Peder Jensen, lagde den sammen med flere Ejendomme (kgl. Res. af 15/8 1854) og byggede den nuv. Caard. Alle Gaardene var indtil 1796 i Fæste under Hlllerødsholm. Efter Frasalg af 22 Tdr. Ld. er Ejendomsskylden nu 58,000 Kr., Hartk. c. 10 Tdr. 4 Skpr. Vs Alb. og Arealet 108 Tdr. Ld. S ø ris (IV, 156): Ejeren, Hr. Peder Hansen, er f. i Skovshøjrup, Odense A., N. Ohlmann købte 1890 af P. Jørgensen, der havde faaet Gaarden ved Giftermaal med en Datter af Rs. Pedersen købtes Gaarden fra Fæste til Arvefæste (under Hillerødsholm). P a a s t r u p g a a r d (IV, 157) købtes til Arvefæste Hans Pedersen (tillige Ejer af Steensbjerg) solgte til Jacobsen; de flg. Ejere var : Reeberg (i 16 Aar), Arctander (3 4 Aar), Hammersholt samt den nuv. Ejer Per Brønnum Scavenius. Ny Ejendomsskyld 68,000 Kr. Forpagter er (siden 1908) Hr. Aage Gunnar Hansen, f. i Næsbyholm Skovridergaard v. Sorø El 1i s b j e r g [ikke -gaard] (IV, 159), Matr.- Nr. 1 a af Ellisbjerg (m. m.). Arbejderhuse iberegnet er Ejendomsskylden 56,000 Kr. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Assurance for Inv. nu 5000 Kr. S te e n s b j e rg (IV, 160): Ejeren, Hr. Hans Rs. Olto Barke [ikke Banke], er g. m. Yella Petrine, f. Reeberg, f. paa Paastrupgaard Hr. B. s Fader, Lauritz P. Chr. B., overtog Gaarden 1877 efter sin Fader, H. Pedersen, der havde købt den 1833 og som 1857 tillige købte Paastrupgaard (atter frasolgt 1877 af hans Enke). Ny Ejendomsskyld 68,500 Kr. T o r r ø j l [saaledes er den gængse Stavemaade] (IV, 163): Ejerens Hustru er f. paa Ejendommen. Den forr. Ejer var hendes Fader, Niels Andreasen, der havde overtaget Gaarden i Beg. af 60'erne efter sin Stedfader, Lars Laursen; denne havde faaet den ved Giftermaal med Enken efter Andreas Jensen, som 1828 havde overtaget den efter sin Svigerfader, Chr. Sandersen. Oprindelig var Gaarden meget mindre, men 1851 tilkøbte L. c. 4V2 Td., 1874 A. c. 3l/o Td. Hartk. Gaarden købtes i Slutn. af 18. Aarh. fra Fæste til Arvefæste under Frederiksborg Gods (Staten). P e d e r s h o lm (IV, 165) ejes nu af Hr. Landbrugskandidat, Løjtnant Sven Damgaard, f. i Svendborg Han overtog den i Maj 1910 efter Proprietær U. Boesen. Gaarden er samlet af 2 Gaarde. Den brændte i 70 erne og opbyggedes af Rs. Pedersen. I sin Tid var den Fæste under Frederiksborg. Arealet er 120 Tdr. Ld.; Hartk.: 15 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. P /4 Alb. E g e l u n d s g a a r d (IV, 178): Forpagteren er Hr. Thomas Skat Rørdam-Holm, g. m. Danske G aarde: Supplement. Marie Nicoline, f. Kiølsen. Forpagtningen tiltraadtes T r o l l e g a a r d e n (IV, 179) har skiftet Ejer April Den tilhører nu Hr. Harald Chr. Langkilde Lauesen, der er f. paa Klingstrup, Skaarup S., Svendborg A., 1869 og g. m. Elsa Kirstine, f. Justesen, f i Thorsted v. Thisted. Hr. Lauesen købte af Hr. Slagtermester Adolf Jensen. Hartk. : 6 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Arealet er 141 Tdr. Ld., deraf Ager 95, Strandeng 35, Skov 9. Mose 1/o, Have m. m. P/o Td. Ld. J æ g e r s p r i s H o v e d g a a r d (IV, 181), omfatter et Areal af 753 Tdr. Ld., deraf Ager 630, Strandeng 120, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Avlsbruget er siden 1908 bortforpagtet til Hr. Hans Rasmussen, som er f. i Vesterhæsinge v. Faa borg 1865 og g. m. Mathilde Petrine, f. Laursen, f. i Fuglebjerg Skole, Sorø A., (Skovarealel er c Tdr. Ld., Louiseholm Plantage 192 Tdr. Ld. Skovenes Ejendomsskyld er 635,000 Kr.) C h r i s t i a n s m i n d e (IV, 182): Ny Ejendomsskyld : 235,000 Kr. Arealet er 657 Tdr. Ld., deraf Ager 600, Strandeng 53, Have m. m. 4 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. Chr. Sophus Møller, f. i Bogense 1858, g. m. Laura, f. Larsen, f. paa Digegaarden, Horslev S., Odense A., Forpagtningen, der er 8aarig, tiltraadtes Forvalter er Hr. E. Andersen. L o u i s e h o 1m (IV, 183): Ejendomsskylden er nu kun 80,000 Kr. (efter at 70 Tdr. Ld. er henlagt under Christiansminde og 112 Tdr. Ld. anvendt til Beplantning). Arealet er 236 Tdr. Ld., deraf Ager 196, Eng 40, Have m. m. 3 Tdr. Ld. Avlsbruget er 1908 i en 7aarig Forpagtning bortforpagtet til Hr. Alfred Marius Jensen, f. i Villestofte v. Odense 1864 og g. m. Olga Kamilla, f. Walsied, f. i Herning, Viborg A., Hr. J. har virket som Bestyrer af Christiansminde. Avlsbygningerne er assurerede for 15,418 Kr. B r ø d a k sg a a r d (IV, 184): Ejerinden, Fru Kirstine Sørensen, f. Jensdatter, er f. i Knardrup, Frederiksborg A., 1826 og er Enke efter Ludvig Sørensen, som fødtes her paa Gaarden 1813 og døde Han havde overtaget den 1848 efter sin Fader, Søren Rasmussen, der havde købt den Gaarden var da kun paa 66 Tdr. Ld., men Ludv. S. tilkøbte 1859 og 1888 to Gaarde. Gaarden blev af S. R. købt fra Fæste til Halvfæste under Selsø. Avlsbruget bestyres af Ejcrindens Søn, Hr. Jens Peter Ludvigsen, f. her (Inv. er nu assureret for 5000 Kr.) T o rp L a d e g a a r d (IV, 185): Arealet er 364 Tdr. Ld., deraf Ager 303 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Ludvig Lindegaard, er f. paa Telestat i Smaland 1873 og g. m. Bertha, f. Nielsen. 5

68 66 Supplement. S e lsø H o v e d g a a r d (IV, 187): Hovedbygningen er opført c af Jacob Ulfeldt; den var da bygget i eet højt Stokværk og prydet med 3 Taarne; disse er senere nedrevne og en Etage bygget til. Portbygningen stammer fra Torp Ladegaard hører ikke med til Stamhuset; den er Grevens private Ejendom. Arealet er 1198 Tdr. Ld., hvoraf Ager 509, Eng 100, Skov 300, udtørret Areal 16, Sø 242, Teglværk 16, Have, Park og Gaardsplads 15 Tdr. Ld. Mejeriet er bortforpagtet. Teglværkets Aarsproduktion er 5 600,000 Mursten. S t o r g a a r d e n (IV, 192) er 1909 af Plantageejer Lassen-Landorph solgt til Hr. Charles Henrik Christensen, f. i Rudkøbing 1870 og g. m. Emilie, f. Damm, f. i København Baron Bille-Brahe, Svanholm, dannede Gaarden. I 1910 er tilkøbt 55 Tdr. Ld., c. 5 Tdr. Hartk., (hvorved Ejendomsskylden faar en anseelig Forhøjelse); ligeledes er Bygningerne betydeligt forandrede. Arealet udgør 4651/a Td. Ld., deraf Ager 40574, Eng 20, Skov 33, Veje m. m. 374, Have m. m. 4 Tdr. Ld. En ny Bygning, med Forvalterbolig og Folkelejligheder, er opført. Besætn. er nu forsikret for 40,000 Kr., Inv. for 15,000 og Avl for 75,000 Kr. S v an h o lm (IV, 193): Arealet er 1185 Tdr. Ld., deraf Ager 770, Eng 25, Kær 5, Skov 330, Mose 5, Have, Park og Gaardsplads 50 Tdr. Ld. Forpagteren, Hr. Hans Bergishagen Dons, er g. m. Frede Henriette, f. Gottlieb. Inspektøren, Hr. Elias Larsen, er f v. Jægerspris; han har tillige Haven i Entreprise, leder Skovenes Drift, og Bygningsarbejdet og er Inkassator for Hovedgaarden med Tilliggende. O v erb erg (IV, 195): Ejeren, Hr. Carl Johan Hellmers, er g. m. Nanna A., f. Werner. Ejendomsskylden forhøjet til 189,000 Kr. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. Olavius Ludvig Fog, som er g. m. Dorthea Marie Caroline, f. Söncksen. L e e r g a a r d (IV, 198) tilhører Hr. fhv. Amtsraadsmedlem Christen Jacobsen, f. i Venslev 1845, som var g. m. Hanne Marie, f. Hansen, f. i Monnerup, Skibby S., 1841, død Hendes Faster var g. m. Anders Andersen, der 1834 havde faaet Gaarden ved Giftermaal med Enken efter Niels Jensen; denne overtog Gaarden 1821 efter sin Fader og købte den samtidig til Arvefæste(under Universitetet). Gaarden laa inde i Vejleby, indtil den nuv. Ejer i 1873 flyttede den ud. B la k k e M ø lle g a a r d (IV, 200): Hr. Wilhelm Fr. Kirschner er f. i Maribo 1853 og g. m. Margrethe, f. Wollesen, f. i Hellinge, Lollands S. H., P. V. Dahlberg ( ) købte Gaarden af Grosserer Rasmussen, som 1885 havde købt den af Andersen, til hvem Carl Schønemann havde solgt i I Sch.s Slægts Eje var Gaarden i 3 Generationer; den ældste Sch. hed oprindelig Peder Blak deraf Ejendommens Navn. Gaarden var Fæste under Svanholm, indtil den i 60'erne købtes til fri Ejendom. Arealet er 95 Tdr. Ld., deraf Ager 87, Eng 2, Mose 37o, Hede 1, Have m. m. P /2 Td. Ld. H a g e lse g a a rd ligger i Ølsted S., Strø H., Frederiksborg A. Matr.-Nr. 2 m. fl. af Store Hagelse og 6 b m. fl. af Store Lyngby. Postog Jernbanef. : Ølsted. Gaarden ligger 1 Mil fra Frederikssund og P /4 Mil fra Frederiksværk. Ejendommen tilhører Arvingerne efter Peder Pedersen, som var f. paa Kongsgaarden i Thorup S og døde 1890, og var g. m. Kirsten, f. Jensdatter, f, paa Hagelsegaard i Lille Hagelse 1828, død Ejendomsskylden er 75,000 Kr. Hartk.: 19 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdk. Bygningerne er forsikrede for c. 24,000 Kr., Besætn. osv. for c. 44,000 Kr. Arealet er 180 Tdr. Ld., hvoraf Ager 1667s, Eng 4, Mose 3, Strand 4, Veje 1/2, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Gaarden Valleshøj, som blev tilkøbt 1873 og er nybygget, er bortforpagtet til den yngste af Sønnerne, Hr. Bendt Heje Pedersen, f. paa Ejendommen 1871 og g. m. Bertha Sophie, f. Jacobsen, f. i Lille Hagelse Resten af Ejendommen bestyres af de tre Brødre: d Hrr. Jens, Peter og Jørgen Pedersen; deres Søster, Frk. Karen Pedersen, bor ligeledes paa Gaarden. Besætningen bestaar f. T. af 43 Køer, 50 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 12 Heste, 8 Plage og Føl samt 11 Faar og Lam. Til Gaarden hører 1 jordløst Hus. F ø lh o lm (IV, 203) ejes nu af Hr. Niels Kolind Gjødesen, som er født paa Tjørnegaard, Trustrup v. Grertaa 1865 og g. m. Jakobine Marie Sofie, f. Wetzlar, f. i Aarhus Hr. Gjødesen købte Gaarden 1910 af Chr. Funder, der 1908 havde købt den af Niels Christensen; denne havde 1900 købt Ejendommen af Ole Christensen, og denne af Mads Nielsen (1898), hvilken havde samlet Gaarden af tre mindre Gaarde (Følholm, Dyrelund og 1877 bygget Hovedbygningen og tre Længer. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Hartk. : 10 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Arealet er 102 Tdr. Ld.

69 Københavns Amt. 67 Københavns Amt. So l s t r u p g a a r d (IV, 453): Ejer- Bag, f. paa Sønderup v. Viborg 1860 og g. m. inden, Fru Karen Nielsen, f. Sørensdatier, er f i Baarup, Holbæk Ulla, f. Nielsen, f. i Stege A., og er Enke efter Jens Nielsen, O s t e r g a a r d (IV, 466): Hr. Niels Severin f. her paa Ejendommen 1833, dod Buhi, som er f. paa Hovedgaarden Tveden, Han arvede 1857 Gaarden efter er g. sin m. Marie Bavnegaard, f. Thomsen. Han Moder, Elisabeth, f. Christoffersen, Enke efter overtog Gaarden efter Enkefru Olivia Rosleff. Niels Andersen; denne fik Gaarden 1816 efter Ejendomsskylden er, efter Nybygning, 84,000 sin Fader, Anders Nielsen, som fæstede Gaarden Om den foregaaende Fæster, Hans Kroner. Larsen, var af samme Slægt, fremgaar ikke E g h o l m M ø 11 e g a a r d (IV, 470): Arealet af Skødet, der opbevares paa Gaarden. Ejendommen var Fæste under Københavns Magi Forpagteren, Hr. Rasmus Hartvig Christoffer er 286 Tdr. Ld., deraf Ager 253 Tdr. Ld strat, indtil J. N. købte den til Arvefæste von Büloiv, er f. paa Bjergbygaard, Holbæk (Den er iflg. Købekontrakten fri for Arvefæste- A., 1860 og var g. m. Cecilie, f. Wulff, f. i Afgift, saalænge den nuv. Ejerinde lever.) Aalborg 1859, død Arealet udgør 116 Tdr. Ld. Avlsbruget bestyres af Ejerindens Søn, Hr. Christoffer Ludvig Nielsen, som er f. paa Ejendommen 1863 og g. m. Karen Marie, f. Simonsen, f. i Mortenstrup, Jydstrup S., A g g e r s h v ile (IV, 322): Hartk.: 14 Tdr. O u s te d K ro g a a r d (IV, 446): Hr. Niels Jensen var g. m. Ane Sophie Frederikke, f. Olsen, f. i Sæby, Horns H., 1863, død Ve n n e 1y s t (IV, 456): Den nuv. Ejer, Hr. Chr. Vitus Withusen, arvede 1880 Gaarden efter sin Fader, Fr. Withusen, der havde købt den 1868 af Axel Trolle. F r e d e n s ly (IV, 457) tilhører siden Maj 1910 Hr. Peter Withusen, som har arvet Ejendommen efter sin Moder, Johanne W., Enke efter Fr. W. Hr. Peter Withusen er f. paa Gaarden Af tidl. Ejere kan nævnes Plambeck, der 1794 købte den fra Fæste til Arvefæste under Aastrup Gods; Rasmus Withusen, der købte den 1815 (for 7000 Rdl.) og 1843 efterlod den til Sønnen, Fr. W. L in d h o lm A v ls g a a r d (IV, 461): Ejendomsskylden er efter Brand forhøjet til 380,000 Kr. Forpagteren, Hr. Peter Hansen Petersen Horn, er f. i Lading v. Mundelstrup 1877 og g. m. Kristine, f. Nielsen, f. paa Klintegaard, Tune H., Præstø A., T r u d s h o lm (IV, 464): Arealet udgør 298 Tdr. Ld., deraf Ager 260, Eng 35, Have m. m. 3 Tdr. Ld. C h r i s t i a n s l u n d (IV, 465): Arealet er 93 Tdr. Ld. Eg h o lm A v ls g a a r d (IV, 469): Arealet udgør 693 Tdr. Ld., deraf Ager 563, Eng 66, Mose 1, Have, Park, Gaardsplads m. m. 63 Tdr. Ld. Forpagter er siden 1908 Hr. Oscar Rasmus H a v d r u p g a a r d (IV, 514) tilhører Hr. Proprietær A. L. Beck K r o g g a a r d ligger i Syv S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 2 af Kirke Sogn. Post- og Jernbaneforb.: Viby. Gaarden ligger IV4 Mil fra Roskilde og 2 Mil fra Køge. Dens nuv. Ejer er Hr. Ole Larsen, der arvede den 1890 efter sin Svigerfader, Jørgen Jensen. Hr. O. Larsen er f. i Ramsømagle 1866 og g. m. Margrethe, f. Jensen, f. paa Ejendommen Jørgen Jensens Fader overtog 1826 Gaarden efter sin Fader, Jens Jensen, og ejede den indtil solgtes Gaarden fra Fæste (under Københavns Universitet) til Arvefæste. Ejendomsskylden er 46,400 Kr. Hartk.: 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 27e Alb. Bygningerne er forsikrede i»østifternes Brandf.«for 29,000 Kr., Besætn. for 12,000 Kr., Inv. for 4000 Kr. og Avl for 7000 Kr. i»roskilde Amts Brandf.«. Det samlede Areal udgør 7072 Td. Ld., deraf Ager 57. Eng 12, Have og Gaardsplads P/o Td. Ld. Besætn. er f. T. 20 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 4 Plage og Føl. D a ls g a a r d ligger i Ørsted S., Ramsø H., København A. Matr.-Nr. 9 m. fl. af Ørsted. Post- og Jernbaneforb. : Havdrup. Gaarden ligger P / 2 Mil 5*

70 68 Supplement. fra Køge og Roskilde. Dens Ejer er Hr. Hans Sørensen, som er født paa Gaarden 1862 og g. m. Inger, f. Andersen, f. i Gjøderup Hr. Sørensen har arvet Gaarden 1890 efter sin Fader, Søren Nielsen, der overtog den i 40 erne. Hans Fader, Niels Jensen, havde arvet den efter sin Fader, Jens Andersen Skov, der fik den Gaarden købtes til fri Ejendom Ejendomsskylden er 48,300 Kr. Hartk. : 10 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. Vs Alb. Hovedbygn. er forsikret for 4000 Kr., Avlsbygn. for 19,900 Kr. i >Den aim. Brandf. f. Landb.«; Besætn. for 10,000 Kr., Inv. for 4000 Kr. og Avl for 11,000 Kr. i»roskilde Amts Brandf.«Arealet er 84 Tdr. Ld., deraf Ager 72, Eng 8, Mose 2, Have- og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Besætn. bestaar af 28 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre og 5 Heste. B a k k e t o f te ligger i Daastrup S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 12 a m. 11. af Assingløse. Post- og Jærnbaneforb. : Viby. Telef.: Ousted Nr. 6. Gaarden ligger P /2 Mil fra Roskilde og 2V2 Mil fra Køge. Dens nuv. Ejer er Hr. Peter Petersen, som er f. i Lille Taarøje, Stevns H., 1865 og g. m. Elna Marie, f. Nielsen, f. her paa Ejendommen Hr. P. Petersen arvede Gaarden 1906 efter sin Svigerfader, Lars Nielsen, der overtog den 1857 efter sin Fader, Niels Larsen; denne havde 1842 købt Ejendommen fra Fæste til Arvefæste (under Vibygaard); han havde faaet Fæstet ved Giftermaal med Enken Margrethe Andersen. Ejendomsskylden er 46,000 Kr. Hartk.: 7 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 23/4 Alb. Bygningerne er brandforsikrede i»østifternes Brandf.«, Hovedbygn. for 7990 Kr., Avlsbygn. for 11,650 Kr.; Besætn. er forsikret for 12,400 Kr., Inv. for 4400 Kr., Avl for 6000 Kr. i»danmark«. Arealet er 72 Tdr. Ld., deraf Ager 66V2, Eng 4, Have m. m. P /2 Td. Ld. Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Der avles af Rug, Byg og Blandsæd gennemsn. 16, af Havre 20 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 18 Køer, 7 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 5 Heste og 6 Plage og Føl. Gaardens Bygninger er opførte 1861, i hvilket Aar den udflyttedes fra Assingløse By. Til Ejendommen hører 1 jordløst Hus. L a n g a g e r g a a r d ligger i Daastrup S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 4 a m. fl. af Daastrup. Post-, Jærnbane- og Telefonforb. (Nr. 4): Viby. Gaarden ligger l 3/4 Mil fra Roskilde, 21/i Mil fra Køge. Dens nuv. Ejer er Hr. Søren Jørgen Olsen, som er f. i Højby v. Lejre 1860 og var g. m. Ane Kathrine, f. Hansen, f. i Assingløse 1864, død Hr. S. J. Olsen købte Ejendommen 1886 for 40,000 Kr. af V. Bertelsen; denne havde 1884 købt den af Hans Nielsen, der 1854 havde arvet den efter sin Fader, Niels Olsen. Gaarden købtes 1808 fra Fæste til Arvefæste under Universitetet. Ejendomsskylden er 56,000 Kr. Hartk.: 8 Tdr. 7 Skpr. 3 Fdkr. Vs Alb. Hovedbygn. er assureret for 6800 Kr., Avlsbygn. for 17,100 Kr. i»østifternes Brandf.«, Besætn. for 20,000 Kr., Inv. for 4000 Kr. og Avl for 7000 Kr. i»roskilde Amts Brandf.«. Det samlede Areal udgør ialt 91 Tdr. Ld., hvoraf Ager 85, Eng 2, Mose 2, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Agermarken drives dels i en 8, dels i en 7 Marksdrift. Af Hvede avles gennemsn. c. 20 Fold, af Rug og Byg 15 Fold og af Havre 25 Fold. Besætningen bestaar f. T. af 32 Køer, 24 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 6 Plage og Føl samt 10 Faar og Lam. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Af Gaardens Bygninger er Hovedbygningen opført 1850, ø. Længe 1860, s. Længe 1870 og en Vinkelbygning derfra En Staldbygning og en Kornlade er opført henholdsvis 1903 og Den n. Længe er gammel den er bygget Til Ejendommen hører 4 jordløse Huse. Fra Gaardens Vandværk leveres Vand til begge Byens Skoler. S to r k e s n a g g a a r d [denne Form for Navnet er at foretrække for den anførte: Staarssnakgaard] (IV, 533): Ejeren, Hr. J. P. Jensen, er g. m. Ellen Johanne Christine, f. Petersen, f. paa Mellemgaard i Lille Skjensved Ejendomsskylden er efter Frasalg af 3 Tdr. 6 Skpr. Ld. sat ned til 72,000 Kr. Hartk.: 12 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. P /2 Alb. Arealet er 134l/4 Td. Ld. Søren Nielsen købte Gaarden fra Fæste til Arvefæste 1809; ved Giftermaal med hans Enke overtog Peder Nielsen den gik den over til dennes Svigersøn, Lars Jensen, den nuv. Ejers Fader. I Arvefæste til Universitetet svares 17 Tdr. 5 Skpr. 33/4 Fdk. af Rug, Byg og Havre. 30 Tdr. Ld. er købt fra Svenstrup Gods (1895); heraf svares i Arvefæste 18 Tdr. 6 Skpr. Byg. Bygn. er forsikrede i»østifternes Brandforsikring«. T o r n e b j e r g g a a r d ligger i Ejby S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 7 a af Valore. Postforb.: Viby; nærm. St. : Borup; Telef.: Viby Nr. 3. Gaarden ligger P /4 Mil fra Køge. Dens nuv. Ejer er Hr. Julius Emil

71 Københavns Amt. 69 Peter Nielsen, som er f. i Birket S. paa Lolland 1865 og g. m. Anna, f. Nielsen, f. i Knudstrup, Gjerslev S., Løve H., Hr. Nielsen købte Gaarden 1902 af Livsforsikringsselskabet»Hafnia«, der havde overtaget den efter Niels Pedersen; denne havde købt Gaarden 1884 af Peder Jensen, som havde arvet den efter sin Fader c Gaarden købtes fra Fæste (under Københavns Universitet) til Arvefæste c Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Hartk. : 9 Tdr. 1 Skp. 3/4 Alb. Hovedbygn. er assureret for 11,000 Kr., Avlsbygn. for 17,000 Kr. i»den aim. Brandf. f. Landb.«, Besætn. for 14,000 Kr., Inv. for 5500 Kr. og Avl for 20,000 Kr. i»danmark«. Arealet udgør ialt 105Vo Td. Ld., deraf Ager loo1/«, Skov 3, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Hvede 20 22, Byg 16 18, Blandsæd 20 og Havre Fold. Besætn. bestaar f. T. af 30 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 7 Heste, 3 Plage og Føl. Den gennemsn. Mælkemængde pr. Ko var sidste Aar c Pd. Hovedbygningen er opført 1909 efter Brand, paasat af den russiske Morder Bulotti. Til Ejendommen hører 1 jordløst Hus. H ø jg a a r d ligger i Dalby S., Bamsø H., Kobenhavns A. Matr.-Nr. 7 a af Neder Dalby. Post- og Jærnbaneforb. : Borup. Afstanden fra Ringsted og Køge er 2 Mil. Gaarden tilhører Hr. fhv. Sogneraadsformand Hans Ole Hansen, f. paa Ejendommen 1860 og g. m. Karen Sophie, f. Andreassen, f. i Lille Dalby Hr. Hansen arvede Gaarden 1892 efter sin Fader, Ole Hansen ( ). Den er længe formentlig siden 1784 gaaet i Arv fra Fader til Søn, hørte oprindelig under Vartov, men købtes i det nævnte Aar til fri Ejendom. Ejendomsskylden er 47,000 Kr. Hartk. : 9 Tdr. 4 Skpr. l l/4 Alb. Hovedbygn. er brandforsikret for 6897 Kr., Avlsbygn. for 12,561 Kr. i»østifternes Brandf.«, Besætn. for 11,406 Kr., Inv. for 2685 Kr. og Avl for 6049 Kr. i»roskilde Amts Brandf.«. Arealet er 867s Td. Ld., deraf Ager 7072, Eng 6, Skov 9, Have m. m. 1 Td. Ld. Foruden Hovedbygningen, der er opført af Grundmur 1874, findes der 4 Længer, dels grundmurede dels af Bindingsværk, samt en Stublade. Stalden er bygget 1895, s. Længe 1869, ø. Længe Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Hvede 16 18, Rug 16, Byg 16, Havre 20 Fold. Besætn. bestaar f T. af 20 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg, 1 Tyr, 5 Heste, 6 Plage og Føl, 3 Faar og Lam. M ø r k ø je g a a r d ligger i Dalby S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 6 a m. fl. af Nørre Dalby. Post- og Jærnbaneforb.: Borup. Gaarden ligger 2 Mil fra Køge og 2 Mil fra Ringsted. Dens nuv. Ejer er Hr. Vilh. Johannes Jørgensen, som er f. paa Tune Mark, Københavns A., 1869 og g. m. Karen Boline Sophie, f. Jensen, f. her paa Ejendommen Hr. Jørgensen arvede Gaarden 1908 efter sin Svigerfader, Niels Jensen, som 1873 fik den ved Giftermaal med en Datter af Jacob Jensen; ogsaa denne havde tilgiftet sig Gaarden med den forr. Ejer Mads Jensens Datter. (Siden 1784 er Gaarden gaaet i Arv paa denne Maade, fra Moder til Datter; nævnte Aar købtes den til fri Ejendom fra Vartov i København.) Ejendomsskylden er 47,300 Kr. Hartk. : 9 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. Hovedbygn. er brandforsikret for 7308 Kr., Avlsbygn. for 15,356 Kr. i»østifternes Brandf.«, Besætn. for 9400 Kr., Inv. for 3510 Kr. og Avl for 4752 Kr. i»roskilde Amts Brandf.«. Arealet er ialt 83 Tdr. Ld., deraf Ager 68, Eng 5, Skov 9, Have m. m. 1 Td. Ld. Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Det gennemsn. Foldudbytte er: af Hvede 20, Rug 15, Byg 16 og Havre 20 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 20 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 Heste, 3 Plage og Føl samt 9 Faar og Lam. Til Gaarden hører 1 jordløst Hus. H o lm a g e r g a a r d (IV, 535) har skiftet Ejer d. 20. Febr. 1909, idet Fritz Vedel da har solgt den for 70,000 Kr. til Hr. Alfred Balling-Petersen, som er f. paa Amagergaarden i Høje Taastrup B o r g e g a a r d (IV, 536): Ejeren, Hr. Lars Nielsen, er f. paa Lodskovgaard ; hans Hustru, Anna Amalie Kristine, f. Nielsen, er f. i Aashøj 1871 (Datter af Overskovfoged N., GI. Køgegaard). Den tidligere Ejer, Ole Hansen, overtog Gaarden 1880 efter sin Broder, Søren Hansen. Dennes Fader, Hans Pedersen, døde 1813 hans Enke først 1869 (hun var bleven gift i 16-Aars Alderen). Gaarden var oprindelig Fæste under Universitetet, men købtes til Arvefæste 1798 (samtidig med Udflytningen fra Ølby By). V e s te r v a n g (IV, 539) er siden April 1905 bortfæstet i Livsfæste til Hr. Hans Hansen, som er f. i Løvetofte, Ringsted H., 1865 og g. m. Ane Marie, f. Godtfredsen, f. i Skogerup v. Rønnede H ø jg a a r d, Matr.-Nr. 3 a af Assendrup, Højelse S., Ramsø H., Københavns A. Postforb.: Køge, nærm. Station: Skensved, Telef.: Ejby Nr. 8. Ejendommen, der ligger 1 Mil fra Køge, tilhører Hr. Niels Nielsen, som er f. her 1863 og g. m. Kristine, f. Rasmussen, f. paa Karlemosegaard, Ølby Mark, Hr. Nielsen arvede Gaarden 1893 efter sin Stedfader, Peter Jensen. Denne fik den 1870 ved Giftermaal med Ane Kirstine, f. Nielsen, Enke efter Lars Nielsen (nuv. Ejers Fader), der 1860 havde overtaget den efter sin Fader, Niels Larsen. Gaarden, der saa langt man kan mindes, har været i denne Slægts Hænder, var i sin Tid Fæste under Giesegaard, men købtes til Arvefæste Ejendomsskylden er 48,000

72 70 Supplement Kr. Hartk.: 8 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 23/4 Alb. Hovedbygn. er forsikret for 12,474 Kr., Avlsbygn. for 18,541 Kr. (i»den aim. Brandt f. Landb.«), Besætn. for Kr., Inv. for 3022 Kr. og Avl for 5670 Kr. (i»boskilde Amts Brandt«). Arealet er ialt 73 Tdr. Ld., deraf Ager 70, Tørvemose 1, Have m. m. c. 2 Tdr. Ld. Hovedbygningen er opført af rød Grundmur og tækket med Skifer. Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Hvede 19 20, Rug 14 15, Byg 17 18, Havre 22 Fold. Besætn. bestaar f. T. af 27 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 6 Heste, 3 Plage og Føl, 6 Faar og Lam. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Folkeholdet er normalt: 1 Forkarl, 1 Fodermester, 1 Karl, 1 Pige og i Høsten 2 Mand extra. Til Gaarden hører 1 jordløst Hus med Have. E s s e t o f t e g a a r d ligger i Højelse S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 17 a m. fl. af Ølby. Post- og Jærnbancforb. : Køge, hvortil der er Vs Mil. Den nuv. Ejer er Hr. Christoffer Olsen, f. i Jørslev, Fakse H., 1870 og g. m. Christine Margrethe, f. Nielsen, f. her paa Ejendommen Hr. Olsen arvede Gaarden efter sin Svigerfader, Niels Christensen, 1897 ; denne havde overtaget den c ved Giftermaal med en Datter af Morten Pedersen. Gaarden købtes fra Fæste til Arvefæste (under Universitetet) Ejendomsskylden er 51,000 Kr. (deraf 3000 Kr. for 4 jordløse Huse). Hartk.: 9 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. I 1/.? Alb. Hovedbygn. er brandforsikret for 9500 Kr., Avlsbygningerne for Kr. i»østifternes Brandf.«; Besætn. for 12,000 Kr., Inv. for 6000 Kr. og Avl for 12,000 Kr. i»roskilde Amts Brandf.«. Arealet er 75 Tdr. Ld., deraf 72 Tdr. 6 Skpr. Ager, Eng 2 Skpr., Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drives i 2 7 Marksdrifter. Det gennemsn. Foldudbytte er af Hvede 22, Byg 18, Havre 25 Fold. 'Besætn. bestaar f. T. af 28 Køer, 6 Heste, 3 Plage og Føl. Gaardens Hovedbygning er grundmuret, Avlsbygningerne dels (væsentlig) af Grundmur, dels af Egebindingsværk. A a v a d g a a r d ligger i Højelse S., Ramsø H., Københavns A. Matr.-Nr. 2 a af Lille Skjensved. Post- og Jærnbaneforb. samt Telef. Nr. 33: Lille Skjensved. Til Køge er Afstanden knap 1 Mil. Den nuv. Ejer er Hr. Ole Pedersen, som er f. i Gummersmark, Præsto A., 1879 og g. m. Nielsine Frederikke, f. Nielsen, f. i Slimminge, Præstø A., Hr. Pedersen har tilbyttet sig Gaarden 1910 (til en Pris af 56,000 Kr.) fra H. O. Hansen, som 1909 havde købt den af Henriksen; C. Bidstrup ejede den , J. Christensen fra c til Gaarden har været Fæste under GI. Kjogegaard, som er købt til fri Ejendom. Ejendomsskylden er 46,500 Kr., Hartk. c. 8 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Arealet udgør ialt 70 Tdr. Ld., deraf Ager 68, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Der avles gennemsn. af Rug 15, Byg 14, Blandsæd og Havre 22 Fold. Kvægbesætn. bestaar f. T. af 25 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 4 Heste, 4 Plage og Føl. Det øvrige Sjælland. Bv e r d re v sga a rd e n (IV, 1220): Mælken bliver solgt til Lundegaard Mejeri, som er beliggende ved Gaardens Mark (tidligere Andels-, ~ nu Fællesmejeri). Den sælges saaledes, at der for Prisen af 1 Pd. Smør skal leveres 22 Pd. de 5 og 23 Pd. de 7 Maaneder af Aaret. Pengene fordeles mellem Leverandørerne efter Fedtprocent. Til Gaarden hører en Smedie og et Karetmagerværksted med Beboelse, bortlejet for 200 Kr. aarlig. Gaardens Telef, er: Præstø Nr S to r e T v e d e g a a r d (IV, 1144): Telef.: Tybjerg Nr. 16. Ejendomsskylden er nu 67,000 Kr. F le n s b o r g g a a r d (IV, 1156): Ejendomsskylden er 190,000 Kr. O u g tv e d g a a r d ligger i Sæby S., Løve H., Holbæk A Matr.-Nr. 2 a m, fl. af Ougtved. Post- og Jærnbaneforb.: Ruds Vedby. Gaarden ligger 23/4 Mil fra Slagelse, 3 Mil fra Sorø. Dens nuv. Ejer er Hr. Hans Laurits Jørgen-

73 Det øvrige Sjælland. Bornholm. Fyn. 71 sen, f. i Uglerup 1850 og g. m. Ane Kirstine Nielsen, f. i Sønderød Hr. Jørgensen købte Gaarden 1875 af cand. juris Fensmark for 60,000 Kr. Fensmark var Ejer , Holm Ejendomsskylden er 70,000 Kr. Hartk. : 12 Tdr. 3/4 Alb. Hovedbygningen er assureret for 7000 Kr., Avlsbygningerne for 17,000 Kr. i >Den aim. Brandf. f. Landb.«; Besætningen for 16,000 Kr., Inventaret for 5000 Kr. og Avl for 10,000 Kr. Arealet er 150 Tdr. Ld. Avlsbruget drives af Ejeren. Besætn. bestaar f. T. af 38 Køer. 20 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 8 Heste, 4 Plage og Føl samt 5 Faar og Lam. V æ r s le v g a a r d (IV, 774) tilhører Hr. C. Chr. Quaade. Bornholm. ræ n d e s g a a rd (IV, 1325): Hr. Emil Ipsen er g. m. Anna Larsen, f. i Svanekevangl882. Kvægbesætn. bestaar nu af 28 Køer, 5 Tyre, 22 Stkr. Ungkvæg, 6 Heste, 3 Plage og Føl. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn Pd. pr. Ko. Paa Gaarden er Avlscenter for Landsvin. E s k ild g a a r d (IV, 1334): Efter Kaptajn Koefoeds Død 1907 ejer Enkefru Marie Koefoed Gaarden. K o e f o e d g a a r d (IV, 1316): Ejendomsskylden er nu 105,000 Kr. M aglegaard (IV, 1317): Ejendomsskylden er nu 105,000 Kr. K a n n ik e g a a rd e n (IV, 1339) tilhører, efter M. Kjøllers Død, hans Enke, Fru Anna Kjøller. Fyn. n h o f under Stamhuset Moltkenborg (III, 171): Der staar i Hovedværket S. 171: >Matr.-Nr. 1 a m. fl. afsvindinge. Hartk.: 30Tdr.3 Skpr. 3 Fdkr. 23/4 Alb. Tiendefri Hovedgaardsjord med Undtagelse af c. 19 Tdr. Hartk. indtaget Bondejord«. Forholdet er imidlertid det, at de 30 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 23/4 Alb. er tiendefri Hovedgaardsjord, og d e s u d e n hører der under Gaarden c. 19 Tdr. Hartkorn indtaget Bondejord, beliggende dels i Svindinge, dels i Øksendrup Sogne. G lo r u p under Stamhuset Moltkenborg (III, 165): Svindinge Sogns hele Kirke- og halve Kongetiende udgør af Rug 77 [ik k e 27] Tdr. 2 Skpr. l 5/a Fdkr. M ø lle g a a r d e n (III, 267) ejes af Enkefru Ane Jørgensen, f. Knudsen. Dy r e h a u g e g a a r d (III, 202) tilhører Hr. Fideikommisbesidder, Direktør Gustav Adolf Frederik Ludvig Conrau, R. af D. pp. M ø lle g a a r d (III, 308): Ejeren, Hr. C. M. Petersen, er f og g. m. Sigrid A. J. Petersen. R a a h a u g e g a a r d (III, 815) ligger 3/4 Mil fra Assens [ikke»fra Middelfart«, som fejlagtig anført]. Det S. 815 gengivne Billede er ik k e af Raahaugegaard, men af den III, S. 807 beskrevne Ejendom S k o v lu n d e. B ra h e sb o rg A v lsg a ard (III, 821): Naar det i Omtalen af Gaardens Besætning hedder, at der findes >14 Arbejdsheste«, da er dette en Trykfejl; der skal selvfølgelig staa: 14 S p a n d Heste. B r o h o lm g a a r d e n ligger i Bellinge S., Odense H., Odense A. Postadresse, Jærnbaneforbindelse og Telefon Nr. 13: Bellinge. Gaar-

74 72 Supplement. den er beliggende 1 Mil fra Odense. Dens nuv. Ejer er Hr. Dyrlæge Hans Peder Hansen, som er f. paa Gaarden 1864 og g. m. Laurinc Pelrine Marie, f. Jørgensen, f. i Bellinge Hr. H. P. Hansen overtog Ejendommen 1893 efter sin Fader, Hans Chr. Pedersen (for 75,000 Kr.). Denne var Ejer af Gaarden ; hans Fader, Peder Jørgensen, ejede den fra 1822 til 1840; fra 1840 til 1863 havde Enken Ejendommen i Besiddelse. Ejendomsskylden er 62,000 Kr. Hartk.: 11 Tdr. 3/4 Alb. Gaardens Hovedbygning er brandforsikret for 10,000 Kr., Avlsbygningerne for 19,857 Kr. Brandassurancen for Besætningen er 11,500 Kr., for Inventar 18,000 Kr. og for Avl 9500 Kr. Der svares Skatter til et samlet Belob ef 1000 Kr. Det samlede Areal udgør 83 Tdr. Ld., hvoraf Ager 70, Eng 8, Skov 3, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Avlsbruget drives af Ejeren. Agermarken drives i 8 Skifter: 1. Havre, 2. Hel- og Halvbrak med Staldfoder, 3. Vintersæd, 4. Roer, 5. Byg, 6. Blandsæd, 7. og 8. Græs. Til Vintersæd og Roer bruges Kunstgødning, ialt 4000 Pd., deraf 2000 Pd. 18 pct. Superf., 1000 Pd. Chilisalpeter til Roer og 1000 Pd. Kali til Vintersæd. Staldgødning anvendes til Roer og til Udlægsmarken, med 30 Læs pr. Td. Ld. til Roer og 20 Læs pr. Td. Ld. til Udlægsmarken. Ajlen benyttes til 2. Aars Græs. En Græs...., beliggende S. for Gaarden, indeholder c. 4 Tdr. Ld. Gødningspladsen, som ligger S. for Hestestalden, er belagt med Brosten og omgiven af Cementmur. Jordens Bonitet er: god Muldjord med Lerunderlag og i udmærket Drift. Der avles som Regel c. 600 Tdr. Korn (18 à 19 Fold). Besætningen bestaar f. T. af 22 Køer, 24 Stkr. Ungkvæg, 2 Tyre, 5 6 Heste, 3 Plage og Føl samt 10 Faar. Kvægbesætningen er af rød fynsk Race (gennemgaaende Sanderum Stamme). Borreby Mejeri behandler Mælken; Mælkemængden var sidste Regnskabsaar gennemsnitlig c Pd. pr. Ko. Det normale Folkehold er: 1 Forkarl, 1 Fodermester, 2 Karle, 3 Piger og 1 Daglejer. Broholmgaarden ligger sydligst i Bellinge By, et Par Hundrede Alen fra Kirken, midt imellem Assens og Faaborg Landevejene (600 Alen fra hver). Gaarden er rundbygget af Egetræs Bindingsværk med Straatag. Mod S. ligger Hestestalden, mod 0. Kostalden, mod V. Kornladen (med Vognport). 0. for Kostalden ligger en nybygget Svinestald af Grundmur med Cementtag, V. for Kornladen en ligeledes nyopført Kornhjelm af Fjæle og med Tag af Tagpap. Ved Indkørslen til Gaarden ligger en Materiallade, opført af Egetræs Bindingsværk og tækket med Straa. Stuehuset rummer foruden Økonomirummene en Lejlighed paa 15 Værelser. Den smukke Have, der er rig paa gamle Frugttræer, er c. P/s Td. Ld. stor. Den kønne lille Skov (3 Tdr. Ld.), der hører til Gaarden, er en Løvskov. Jylland. Sen s b j e rg g a a r d (I, 973): Det bor fra 1822 var Landinspektør Wesenberg [ikke tilføjes, at >Stendrup Strandgaard«Wer-]. i 1649 blev overladt en Enke til Brug, og at den 1716 af Kong Frede- M ø lle r s m in d e (I, 867) tilhører Hr. N. ~ rik IV overdroges til Mogens Frost, i hvis Slægts Eje den siden har været. G r u m s tr u p [og ik k e Gramstrup] er Navnet paa Hr. Th. J. Therkelsens Ejendom, som er beskreven i I, S H v iid s m in d e (I, 891): I St. f. Hjørup skal læses: H j a r u p. S a n d age r g a a r d (I, 901): Hr. Bestyrer Hybschmann er f. i Lille Nustrup. N ed e r g a a r d (I, 906): Ejer af Gaarden

75 Jylland. 73 Møller Nielsen og er beliggende i Pjedsted S., Holmanns H., Vejle A. 1743], at Buchwald solgte Gaarden. Ejer fra 1883 til 1904 var Georg Petersen. V ang (I, 992): Listen over Gaardens Ejere fra det 17. Aarhundrede tij vore Dage ser saaledes ud: Tage Jessen f 1659, Jes Thøgersen f 1715, Tage Jessen f 1734, Jes Tøgersen f 1769, Tage Jessen f 1811, Jens Thygesen til 1832, Kancelliraad Albinus fra 1832, Fries til 1851, Böttzauw fra , J. Thygesen i 1897, Brasch , Emil Straarup fra 1907.*) (Th.s Farfader læs: Faders Farfader.) Ry N ø r sk o v (I, 344) tilhører Hr. Godsejer Henrik Nørgaard. L a n d e ru p g a a r d (I,9 1 7 ): Bemærkningen om, at der stadig finder >Kilderejser«Sted, bør udgaa. A g n e th e s m in d e (I, 957): Ejeren, Hr. J. L. Petersen, købte Gaarden for 75,300 Kr. H. Buhi blev Ejer Hartk.: 12 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 3/4 Alb. Ejendomsskylden er 80,000 Kr. (Desuden er i 1907 indkøbt 10 Tdr. Ld.) Arealet er 174 Tdr. Ld. C a t h r i n e b e r g ( I, 970) er Gaardens Navn ik k e Cathrineborg. Hr. Juel-Bogh er f. paa Kjellerup. S te e n s g a a r d (I, 976): Midtgaarden, der nævnes som Hr. Jørgensens Fødegaard, er det nuv. Troldkær. P in d s h ø j (I, 978): En bedre Stavemaade er: Penshøj. T r o ld k æ r (I, 980) kaldtes tidligere Midtgaarden. D o r t h e a l u n d (I, 985): Det var under Cathrineberg [ikke Cathrineborg], at Halvdelen af Jorderne tidl. hørte. G am m e l h je m (I, 989) ligger c. 400 Al. S. V. for Stenderup Kirke. K ild e v æ ld (I, 990): Denne nye Gaards første Ejer var M. Tonnesen. (Muldrup Brandk. læs: M ol tru p.) A a k jæ r (I, 994): Matr.-Nr. er: 4 a m. fl. S a la te g a a r d [ o : Salariegaarden] (I, 1040): I Hovedværket staar, at Gaarden»blev rimeligvis af Staten solgt...«imidlertid var de gamle Herredsfogedboliger ikke mere end andre Gaarde i Statseje; Herredsfogederne var jo i sin Tid Bønder i Koldingegnen mest Fæstebønder under Kongen eller Staten. B a lle g a a rd (I, 1044): Det var 1843 [ik k e S ø n d e r h o lm (I, 1063): Fru Klara Tingleff, f. Schulz, er f. paa Ankerhus [ ik k e -gaard]. S ø n d e r s k o v g a a r d (I, 1073): Der skal staa Hjarup [ikke Hjørup]. L a n g k j æ r g a a r d (I, 1076): Hovedbygn. er forsikret for 8000 Kr., Avlsbygningerne for 18,000 Kr. og Inventaret for 7000 Kr. A n k e r h u s (I, 1082): Fru Jørgine Petersen Schultz er f. V e s te r b y. (I Hovedværket staar fejlagtig: f. i Vesterby.) D a lb y M ø lle (I, 1083) er købt fra Statskassen. Naar der staar : >fra Haderslev Amt«da betyder dette kun, at Handelen er ordnet paa Amtshuset. H øj g a a r d (I, 1088) har ik k e været i Statens Eje. S ø d r i n g h o 1m (II, 27): Hovedbygn. bestaar nu af 3 grundmurede Fløje af rode Sten med Tegltag. Midterfløjen (forsynet med Frontespice) er en 2 Etages, 75 Al. lang Bygning; Sidefløjene er 43 og 41 Al. lange. Vestre Sidefløj beboes af Forpagteren. Alle Avlsbygningerne er af Egebindingsværk. Hovedbygn. er assureret for 40,300 Kr., Avlsbygn. for 28,000 Kr. Forpagter er Hr. Jacob Jacobsen Scriver, f paa Søndergaard i Rougsø H., g. m. Else Marie Jensen, f paa Maarupgaard, Rougsø H. F r e d e r i k s d a l ligger i Haslund S., Nørhald H., Randers A. Matr.-Nr. 3 a m. fl. af Haslund, 135 b m. fl. af Kristrup. Postforb. osv.: Randers, hvortil der er Vs Mil. Den nuv. Ejer er Hr. J. V. Eefsen, f. i Outrup S. v. Varde 1865, g. m. Kirstine Eefsen, f. i Bramminge Hr. Eefsen købte ) Denne og flere andre værdifulde Oplysninger og Tilføjelser vedrørende Koldingegncns Gaarde stam m er fra den (nu afdøde) for Egnens H istorie stæ rkt interesserede Ejer af Lykkesgaard, J. Thygesen. Af et Brev fra ham til Bed. af»danske Gaarde«anfører vi flg. karakteristiske Udtalelse:»Kolding Herred skal væ re: N ø r r e T y r s t r u p Herred. Selv om A mtstuerne og M atrikulkon toret skrive Kolding Herred, er det forkert og skal nok engang blive rettet ; se Statskalenderen, under Gejstligheden. Vi ville nødigt a f med det gam le sønderjydske Navn.«

76 74 Supplement Gaarden 1907 af Soren Hansen for 100,000 Kr. Blandt tidl. Ejere kan nævnes: Etatsraad F. Hvass og Proprietær Klitgaard Ejendomsskylden er 95,000 Kr. Hartk. : 17 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. l 1/«Alb. Hovedbygn. er brandforsikret i»danmark«for 19,600 Kr., Avlsbygn. for 25,500 Kr.; Besætn. for 23,000 Kr., Inv. for 5600 Kr. og Avl for 16,000 Kr. Det samlede Areal udgør 161 Tdr. Ld., deraf Ager 135, Eng 87«, Skov 11. Mose 2, Have m. m. 3Vs Td. Ld. Besætningen bestaar f. T. af 35 Koer, 32 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 8 Heste, 2 Plage, 15 Faar og Lam. Sidste Aar leveredes c. 150 Fedesvin. Mælkemængden har gerinemsn. været c Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 1 Fodermester, 3 Karle, 3 Piger og 2 Daglejere. Skoven er en Naaleskov. C la u s h o lm A v ls g a a r d (II, 85): Ejendomsskylden er c. 450,000 Kr. Hartk. : 86 Tdr., hvoraf 60 Tdr. er tiendefri. Hovedbygn. er brandforsikret for 20,600 Kr., Avlsbygn. for 90,400 Kr.; Besætn., Inv. og Avl for 220,000 Kr. Det samlede Areal udgør c. 700 Tdr. Ld., hvoraf Ager c. 630, Eng og Mose 70, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Inspektør er Hr. Magnus Olesen. Forpagteren, Hr. Chr. Brask, er f. i Kousted v. Randers 1859 og g. m. Kirstine, f. Stenild, f. i Volstrup v. Hobro Besætningen bestaar af 210 Koer, 140 Stkr. Ungkvæg, 9 Tyre, 27 Heste, 8 Plage og Fol. Sidste Aar leveredes c. 450 Fedesvin. Den gennemsn. Mælkemængde vare Pd. pr. Ko. Folkeholdet er normalt: 1 Forvalter, 1 Forkarl, 1 Fodermester, 3 Piger, 4 Elever, 10 Daglejere samt 20 fremmede Arbejdere og 5 Malkekoner. T r u s t r u p g a a r d ligger i Lyngby S., Sonder H., Randers A. Matr.-Nr. 7 m. ti. af Balle. Post-, Telef.- og Jærnbaneforb. : Trustrup. Gaarden ligger l 1/ Mil fra Grenaa. Dens nuv. Ejer er Hr. Godsforvalter (for Stamhuset Benzon og Godset Katholm) A. M. Andersen, g. m. Elise, f. Lauritzen. Hr. Andersen købte Ejendommen 1883 af Kreditforeningen for 68,000 Kr. Bl. tidl. Ejere nævnes: Peter Davidsen. Ejendomsskylden er 90,000 Kr. Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb. Gaarden ejer selv sin Kirketiende. Bygningerne er forsikrede i»den aim. Brandf. f. Landb.«for 45,518 Kr., Besætn., Inv. og Avl for 43,000 Kr. i Wistofts Brandkasse. Arealet er ialt 190 Tdr. Ld., deraf Ager 164, Eng 17, Skov 3, Mose 4, Have m. m. 2 Tdr. Ld. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. P. C. Sand, g. m. Johanne, f. Nielsen. Besætn. bestaar f. T. af 50 Koer, 40 Stkr. Ungkvæg, 3 Tyre, 10 Heste, 4 Plage og Fol, 5 Faar og Lam. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c Pd. pr. Ko. Det normale Folkehold omfatter: 1 Forvalter, 1 Forkarl, 1 Fodermester. 2 Karle, 3 Piger, 1 Elev, 3 Daglejere samt i Høsten 1 Mand og 2 3 Koner ekstra. Til Ejendommen hører 3 jordløse Huse. K v e 1s t r u p (II, 203): Alle Ladegaardsbvgningerne nedbrændte i Foraaret 1908, hvorefter der er opført nye, tidssvarende Bygninger af Cement-Beton med Paptage (assurerede for c. 55,000 Kr.). Gaardens faste Maskiner drives ved en Petroleumsmotor (6 H. K.). F r ø v a d s h o lm ligger i Hornbæk S., Viborg A. Matr.-Nr. 8 b m. 11. Postforb. m. m.: Randers, hvortil der er 1/2 Mil. Den nuv. Ejer er Hr. Hans Andersen, f og g. m. Mathea, f. Gøtzschc, f Hr. Andersen købte Gaarden 1903 af Propr. Neckelmann. Ejendomsskylden er 75,000 Kr. (samt for et tilhørende Hus 5500 Kr. Hartk. : c. 4 Tdr. 3 Fdkr. 43/4 Alb. Hovedbygningen er assureret for 46,200 Kr., Stalden for 1500 Kr. i»den aim. Brandf. for Landb.«. Avlsbruget er bortforpagtet til Hr. Andersen Ladefoged. Haven (c. 8 Tdr. Ld.) og Parken (c. 5 Tdr.) er bortforpagtet til et Gartneri.

77 REG ISTER

78 Tallene henviser til den S id e i det paagældende Bind, hvor Gaarden er beskreven. Et S med tilføjet Sidetal betegner, at der i S u p p le m e n te t findes yderligere Oplysninger om vedkommende Gaard.

79 FØRSTE BIND. Side Forord... 5 Aarhus Amt... 9 Aarhus Kommune Hasle Herred Vester-Lisbjerg H erred Sabro Herred Framlev Herred Ning Herred Hads H erred Hjelmslev Herred Gjern Herred Tyrsting H erred Vrads Herred Voer Herred Nim H erred Vejle A m t Bjerge H erred , 1135 Hatting Herred Nørvang Herred Tørrild H erred Jerlev H erred Elbo Herred Holmans H erred Brusk H erred Kolding Herred eller Nørre-Tyrstrup Herred Ringkøbing A m t Skodborg Herred Vandfuld Herred Hjerm Herred Ginding Herred Hammerum Herred Ulvborg H erred Hind H erred Bølling H erred Nørre-Horne Herred

80 78 Register. Side Ribe Amt Vester-Horne H erred Øster-Horne H erred Skads Herred Andst Herred Malt H erred Gjørding Herred Ribe Herred Aaberg, Vedersø, Aaabogaard, Ormslev, 170. Aaboskovgaard, Ormslev, 169. Aaby Bækgaard, Aaby, 62. A aby Østergaard, Aaby, 59. Aakjær, Falling, 221. Aakjær, Stenderup, 994. Aalebogaard, Gammel, Stenderup, 987. Aarslev, Gaard i (C. Jensen), Aarslev, 71. Aarslevgaard, Aarslev, 67. Aarslevskovgaard, Aarslev, 66. Aarupgaard, Tam drup, 465. Aarup Mølle, Skovby, 526. Aastorp, Gaard i (R. A. I. M. Raft'nsøe), Taps, Aastorp, Gaard i (P. N. S køtt), Taps, Abildballegaard, Hornborg, 477. Abildgaard, Nøruo, 687. Addithus, S.-Vissing, Vinding, Them og Ry, 346. Agersbøl, 0.-Snede, 634. Agerskov, Fregerslev, 285. Agnethesminde, Starup, 957. Agtrupgaard, Bjæ rt, Agtrup Østergaard, Bjæ rt, Aldebertsminde, Højen, 714. Aldumgaard, Stenderup, 587. Alrø Møllegaard, Alrø, 233. Alrø Præstegaard, Alrø, 231. Alstedgaard, Øster N ykirke, 657. Anehøjsgaard, Lyngby, 56. Amoshave, Stenderup, 996. Anbækgaard, Hammel, 315. Andkjær, Gaard i (Enkefru M. Anthonisen), Gaverslund, 828. Andkjær, Gaard 4 (J. P. P. B jerre), Gaverslund, 823. Andkjær, Gaard i (S. P. K rin g ), Gaverslund, 827. Andkjær, Gaard i (P. S. Ladegaard), Gaverslund, 829. Andkjærgaard, Gaverslund, 826. Anelyst (P. A. Pedersen), Brabrand, 66. Anelyst (J. S. Jørgensen, Tyrsted, 576. Anesminde, Jelling, 689. Ankerhus, Dalby, Annasminde, H atting, 562. Anneksgaarden, Bjerge, 534. Annelyst, Vejlby, 754. Ansgaard, Venge, 289. Arnelund, Mjesing, 287. Asbølgaard, Lejrskov, Askely, Ødis, Askgaard, Astrup, 141. Askovgaard, M alt, Asmusgaard, Elsted, 75. Assendrupgaard, Nølev, 230. Ausumgaard, Vejrum, Baastrupgaard, 0.-Snede, 638. Bakkegaard, Ry, 339. Balle, Gaard i (H. C. Hansen), Bredsten, 675. Ballegaard, Hejis, Ballegaard, Heldum, Balle Nygaard, Odder, 242. Banggaard, Eltang, 912. Barritskov, B arrit, 517. Baungaard Landhusholdningsskole, Vejen, Baunehøj, K o ld t, 175. Bechsminde, K attrup, 425. Bellevue, Sest, Binderup, Gaard i (H. J. Bogh), B jæ rt, Binderup, Gaard i (C. N. Lin d ), B jæ rt, Binderupgaard, Bjæ rt, Birkeballegaard, Daugaard, 605. Birkedommergaarden, Hammel, 314. Birkehøj, Ørum, 616. Birkely, Lejrskov, Bisgaard, Tamdrup, 463. Bispegaard, Aaby, 60. Bjarup Mosegaard, Laasby, 326. Bjerager Hovgaard, Bjerager, 204. Bjerager Svejgaard, Bjerager, 202. Bjeragergaard, Bjæ rt, Bjergegaard, Dalby, Bjerge Krogaard, Bjerge, 533. Bjerrebo, T yrsting, 358. Bjerregaard, Aale, 374. Bjersgaard, Vejlby, 758. Bjerthsminde, Vinding, 834. Bjært, Gaard i (C. N. Bramsen), B jæ rt, Bjærtgaard, Bjæ rt, 999. Bleldgaard, Nebel, 459. Bleid Overgaard, Nebel, 460. Blokager, Gjesten, Boeskjær, Vinding, 831. Bollegaard, Herslev, 938. Boller, H t, 581. Bomholtgaard, A llin g-t ulstru p, 331. Borchsminde, Hornum, 548. Borum Østergaard, Borum, 133. Borupgaard, K attrup, 420. Bottrupgaard, Ølsted, 595.

81 Første Bind. 79 Braagaarden, Stenderup, 591. Braaskov, Stenderup, 592. Braaskovgaarden, Stenderup, 593. Bramdrupgaard, Bramdnip, 893. Bramdrupgaard, Ødis, Braraminge Hovedgaard, Bramminge, Bramminge Nygaard, Bramminge, Brandbjerg, Kollerup, 707. Brandbjerglund, Hansted, 414. Brande Gæstgivergaard, Brande, 661. Brandstub, Raarup, 540. Brandtbjerggaard, Pjedsted, 869. Bredal, Gaard i (Fru N. K. Sørensen), Engom, 625. Bredstengaard, Bredsten, 678. Bredstenlund, Bredsten, 679. Bredstrup, Gaard i (M. Nielsen), Bredstrup, 785. Bredstrup, Gaard i (N. A. Sørensen), Bredstrup, 784. Bredstrupgaard, Bredstrup, 783. Breinhclt, Hum lum, Brejning, Gaard i (J. Jakobsen), Gaverslund, 818. Brejninggaard, Brejning, Brendgaard, Vejrum, Brenore, Gaard i (J. Jørgensen), Taps, Brogaard, H arte, 889. Bromsgaard, Dybe, Brændsmadgaard, Lejrskov, Brødregaard, Stenderup, 984. Brødsgaard, H arte, 890. Brøndsted, Gaard i (N. M. Jørgensen), Gaverslund, 816. Brøndsted, Mølle, Gaverslund, 815. Buhlseje, Eltang, 904. Buhisminde, S.-Vilstrup, 918. Buhisminde, Smidstrup, 8C0. Bundgaard, Smidstrup, 857. Bundgaard, Skibet, 665. Bund3gaard, Gaverslund, 817. Bygballegaard, Gaarslev, 6S1. Bygebjerg, Hejis Bygholm, H atting, 551. Bygholm Mølle, H atting, 554. Bygholm Teglværk, H atting, 555. Bæklund, Hejis Bækmark, Flynder, Bøgeager Teglværk, Hover, 702. Bøgeagergaard, Hover, 702. Bøgelund, Dalby, Bøgeløkke, Eltang, 910. Bølling, Gaard i (N. F. Nielsen), Egtved, 737. Bønstrupgaard, Vamdrup, Børkopgaard, Gavers-lund, 810. Børkop Møllegaard, Gaverslund, 813. Børupgaard, Tavlov, 801. Carlsminde, Vamdrup, Cathrineberg, Stenderup, 970. Cathrinelund, Ørritslev, 429. Christiansdal, Ødsted, 731. Christiansholm, Ødis, Christianslund, Odder, 235. Christiansminde, Alm ind, 942. Christiansminde, U t, 583. Christiansminde, Vonsild, Christinelund, Astrup, 140. Constantinsborg, Ormslev, 171. Dagmarsgaard, Lundum, 408. Dagnæsgaard, Tyrsted, 561. Dahlmannsminde, Bjæ rt, 997. Dahlsgaard, Herslev, 927. Dahisminde, E ltang, 899. Dahisminde, Herslev, 925. Dalagergaard, Bjæ rt, Dalbygaard, D alby, Dalby Mølle, D alby, Dalbygaard, Hedensted, 600. Dalbygaard, Skannerup, 321. Dalhavegaard, Taps, Dallerup, Gaard i (J. Nielsen H je rrild ), Tyrsted, 577. Damgaard, Erritsø, 779. Damgaard, Falling, 218. Damgaard, Raarun, 545. Damgaard, Viby, 147. Damsgaard, Falling, 223. Damsmark, Alslev, Daugaard, Gaard i (J. J. Jensen), Daugaard, 606. Daugaarden, Daugaard, 603. Daugaard Teglværk, Daugaard, 610. Daugaardsminde, Højen, 718. Dollerupgaard, Skanderup, Donneruplund, Give, 660. Dons, Gaard i (H Ravn), Aim ind, 943. Donsgaard, Alm ind, 941. Dons Mølle, Alm ind, 939. Dorthealund, Stenderup, 985. Dortheashvile, Fårup, I Dovergaard, Dover, 300. Drenderupgaard, Ødis, Duusgaard, Ødsted, 726. Dybvad, Gosmer, 213. Dyrehavegaard, Kolding Landsogn, S68. Edelsborg, Skanderup, 262. Egebjerggaard, Hansted, 419. Egeland, Smidstup, 863. Egeland, Starup, 952. Egelund, Bjæ rt, Egeskov, Gaard i (Enkefru A. K. D ahl), Vejlby, 758. Egum, Gaard i (J. Abrahamsen K rin g ), U llerup, 747. Egeskov, Gaard i (J. A. &, M arie K rin g ), Vejlby, 765. Egeskov, Gaard i (S. Jensen Ousen), Vejlby, 757. Egum, Gaard i (Enkefru J. Thomsen), Ullerup, 748. Egumgaard, U llerup, 745. Ejergaard, Ousted, 395. Elbækgaard, U llerup, 749. Elev, Gaard i (R. Holm Poulsen), Elev, 87. Elgaardsminde, S øf ten, 92. Elisabethslyst, Skanderup, Elisabethsminde, V iu f, 947. Elisalund, H ja ru p, Eliseholm, Jelling, 690. Elkjærholm, Vester-Nebel, 968. Elmshøj, Langskov, 648. Elstedgaard, Elsted, 76. Eltanggaard, E ltang, 897. Emtkjær, Trans-, Endrupholm, Vester-Nykirke, Engbjerggaard, Engbjerg, Engelsholm, Nørup, 681. Engelsborg, Nølev, 250. Enggaard, V ejlby, 760.

82 80 Register. Enghavegaard, Taps, Enghøjgaard, H ja ru p, Engomgaard, Engom, 624. Engom Præstegaard, Engom, 622. Ennergaard, Tam drup, 471. Eriksholm, Vedslet, 442. Erritsøgaard, E rritsø, 775. Erstgaard, Lejrskov, Eskelund Krogaard, Brørup, Espekær, Daugaard, 608. Estrup, M alt, Estvodgaard, Estvod, Faarupgaard, Faarup, 95. Faarupgaard, Jelling, 695. Faurgaard, Odder, 240. Faurskov, Lyngaa, 110. Feldingholm, Nørre-Felding, Fellingsborg, Saksild, 227. Fellundgaard, Ry, 345. Felshøj, Falling, 223. Fensbjerggaard, Stenderup, 973. Ferup, Gaard i (H. Johnsen Koed), Lejrskov, Ferupgaard, Lejrskov, Fillerup Storgaard, Odder, 243. Fjederholt Enggaard, Kind, Fjordvang, V elling, Foerlevgaard, Skanderup, 271. Foerlev Mølle, Skanderup, 273. Follerupgaard, Herslev, 935. Foldbygaard, Foldby, 101. Fovslet, Ødis, Framlevgaard, Haslev-Fram lev, 124. Framlev-Bakkegaard, Framlev, 124. Fredensborg, Skanderup, 261. Fredensgaard, V iby, 158. Fredenshjem, Ousted, 393. Fredensholm, Tyrsted, 579. Frederiksminde, Skanderup, Frederiksminde, Taps, Fredsgaard, Bjæ rt, Frifeldt, Sm idstrup, 847. Frijsenborg, Gjern Herred, 304. Frijsenlund, Skjold, 550. Frodesdal, Tam drup, 473. Frydenlund, Vor Frue, 37. Frydenlund, Sest, Frøkjærgaard, Fram lev, 127. Fugleris, Grædstrup, 361. Fuglsang, Hammel, 313. Fuglsang, U t, 584. Fuldbro Møllegaard, Skanderup, 259. Fælledgaard, Højen, 719. Fælleshaab, Gaverslund, 806. Gammelby Præstegaard, Stovby, 526. Gammelby, Store, M ejrup, Gammeleje, Stam p, 962. Gammelgaard, Bjæ rt, Gammelgaard, Storring, 114. Gammelhjem, Stenderup, 989. Gauer Mølle, Skjern, Gaverslundgaard, Gaverslund, 804. Gersdorffslund, Gosmer, 215. Gimsinghoved, Gimsing, Give Kro, Give, 658. Gjedvedgaard, Tolstrup, 436. Gjeldballegaard, Skanderup, Gjellerupgaard, Brabrand, 64. Gjern Gaard, Hammel, 316. Gjertrudsminde, Sm idstrup, 846. Gjørdinglund, Gjørding, Gjørding Møllegaard, Gjørding, Glentholm, Ry, 340. Glibinggaard, Søvind, 448. Glud Præstegaard, Glud, 513. Godthaab, Sest, Godthaab, Skanderup, 252. Graahøjgaard, Egtved, 738. Graa Mølle, Lisbjerg, 74. Gramgaard, Raarup, 542. Gravengaard, Stovby, 549. Gravengaard, Thorsted, 571. Gredstedbro Krogaard, Jernved, Grejs Mølle, Grejs, 639. Grejsdal Hammerværk, Hover, 705. Grejsdal Hotel, H ornstrup, 626. Grumstrup, Vedslet, 439. Grumstrup Overgaard, Vedslet, 441. Grund, Gaard i (J. Bay Thomsen), Stovby, 528. Grundet, L ille (N. Skou), H ornstrup, 633. Grundet, Store (Greve C. F. K n u th ), H orn stru p,630. Grundfør Mølle, Grundfør, 82. Grættrup Nedergaard, Nørre-Snede, 371. Grønhavegaard, Smidstrup, 864. Grønlund, Brørup, Grønninghoved, Gaard i (P. J. Lauridsen Damgaard), Vejstrup, Grønninghoved, Gaard i (P. Bertelsen J u lil), Vejstrup, Grønninghoved, Gaard i (J. Andersen Ravn), Vejstrup, Grønninghovedgaard, Gaard i (J. Andersen Østergaard), Vejstrup, Grønvang, Vejen, Grønvanggaard, Skanderup, Gudsø Mølle, Tavlov, 798. Gudumkloster, Gudum, Gyllingnæs, G ylling, 200. Gylling Præstegaard, Gylling, 197. Gylling Østergaard, G ylling, 198. Haastrup, Gaard i (H. P. Hansen), Sm idstrup Haastrup, Gaard i (H. V. & Frk. M. H artvigsen), Sm idstrup, 843. Haastrup Nedergaard, Smidstrup, 848. Hadrupgaard, Hundslund, 210. Hadsten Møllegaard, Hadsten, 109. Halkjærgaard, Falling, 219. Hanbjerg Hovgaard, Hanbjerg, Hanstedgaard, Hansted, 412. Haraldskjær, Skibet, 671. Haraldskjær Fabrik, Skibet, 667. Haraidslund, Grundfør, 83. Hardtsminde, Ødis, Haslegaard, Hasle, 42. Hasselager Vestergaard, K oldt, 179. Hastendal, Daugaard, 609. Hatting Præstegaard, H atting, 561. Haughus, Jelling, 691. Haurum, Gaard i (J. Jakobsen), Hornborg 480. Haurum Vestergaard, Hornborg, 481. Havgaard, Ø rritslev, 428.

83 Første Bind. 81 Havreballegaard, Vluf, 948. Hebo, Store, Janderup, Hejls, Gaard i (B. Christiansen Juhl), Hejls, Hejlsgaard, Hejls, Hejls Kro, Hejls, Hejlsminde Kro & Cikorietørreri, Hejls, Heldbjerg Mølle, Elakring, 508. Hemstok, Gaard i (E. Andersen), Dover, 295. Hemstok, Gaard i (R. Pedersen), Dover, 296. Henneberg Ladegaard, Erritsø, 781. Hermansminde, Ullerup, 743. Herpingaard, Trans, Herschendsgave, Fruering, 278. Herslevgaard, Herslev, 924. Herslev Præstegaard, Herslev, 928. Hesselballegaard, Stamp, 959. Hesselballegaard, Gammel, Starup, 960. Hesselby, Eltang, 900. Hesselmed, Aal, Hesselvig Enggaard, Skarrild, 1216 (se Omtalen under Viborg Am t). Hillersborg, Gimsing, Himmelbjærggaarden, Ry, 342. Hjarup, Gaard i (F. Vind), Hjarup, Hjarupgaard, Hjarup, Hjarup Vestergaard, H ja ru p, Hjøllund, Store, Vrads, 362. Holme Præstegaard, Holme, 187. Holmgaard, Vedslet, 440. Holms Mølle, Hover, 704. Holmstrupgaard, Brabrand, 69. Holtbjerg, Herning, Holtegaard, Erritsø, 773. Hopballe Mølle, Hover, 701. Hornumgaard, Hornum, 547. Hornumkjærgaard, Hornum, 546. Horskjærgaard, Vamdrup, Horstedgaard, Højen, 717. Hostrupgaard, Stovby, 528. Hovedgaard, Store, Ørridslev, 432. Hovgaard, Elsted, 78. Hundsbæk, Læborg, Hustedgaard, Verst, Hvejselgaard, Hvejsel, 652. Hvejsel Præstegaard, Hvejsel, 654. Hviidsminde, Bramdrup, 891. Hvilsbjerggaard, Gaverslund, 820. Hvolgaard, Langskov, 649. Hvolgaard, Pjedsted, 868. Hyllerslev Østergaard, Janderup, Højbygaard, Framlev, 126. Højengaard, Højen, 713. Højen Kjær, Vejle Landsogn, 664. Højgaard, Bredsten, 676. Højgaard, Dalby, Højgaard, Grejs, 641. Højgaard, Starup, 963. Højgaard, Ullerup, 751. Højgaard, Ødis, Højlund, Dover, 298. Højris, Ikast, Højrup, Gaard i (H. Jensen Ladegaard), Herslev, 930. Højrup, Gaard i (P. Pedersen Skov), Herslev, 933. Højrupgaard, Lejrskov, Højrupgaard, Herslev, 932. Højvang, St. Johannes. 41. Danske G aarde: Register. Hørgaard, Stenderup, 988. Hørninggaard, Hørning, 283. Hørregaard, Taps, Hørslev, Gaard i (N. Jensen), Skovby, 128. Høver, Gaard i (N. Nielsen), Storring, 115. Ildved, Tyrsted, 580. I ngersholm, Vonsild, Ingerslevgaard, Tiset, 186. Isagergaard, Rindum, Jakobsminde, Søf ten, 91. Jarlsminde, Eoldt, 178. Jaunsgaard, Erritsø, 774. Jegstrup, Gaard i (S. Nielsen), Holme-Tranbjerg, 193. Jegstrup Skovgaard, Tranbjerg, 191. Jennum Bundgaard, Skibet, 669. Jensgaard, Gjesten, Jensgaard, Glud, 512. Jensgaard, Smidstrup, 851. Jerlevgaard, Jerlev, 720. Jernit, Hammel-Voldby-Søby, 309. Jexen Hovgaard, Adslev, 286. Johannesminde, Bjerager, 207. Johannesminde, Skjold, 516. Jordbjerggaard, Hylke, 400. Jordrupgaard, Jordrup, Jordrup Nedergaard, Jordrup, Juelsbjerg, Hornstrup, 629. Juelsminde, Stenderup, 995. Juelsminde Kysthospital, Elakring, 511. Juelsminde Teglværk, As og Elakring, 509. Juhlsgaard, Bjært, Juhlsminde, Bjært, Julianebjerg, Engom, 621. Julianelyst, Østbirk, 383. Justenborg, Skanderup, 258. Juulsminde, Tavlov, 803. Kabbel, Nørlem, Kajbjerggaard, Ødis, Kalbygaard, Laasby, 326. Kalsbøl, Raarup, 535. Karenshaab, Gangsted, 444. Karenslund, (J Jensen Brigsted), Dover, 293. Karenslund, (C. H. W eigelt), Dover, 302. Karensminde, Malling, 182. Karensminde, Vejlby, 761. Karlsminde, Ørridslev, 434. Katrinebjerg, St. Johannes, 38. Katrinelund, M alt, Kejlstrupgaard, Vedslet, 437. Kellerske Aandssvage-Anstalt i Brejning, Gaverslund, 819. Kellerup, Bjært, Kiddegaard, Jelling, 694. Kielsgaard, Tulstrup, 332. Kildegaard, Vamdrup, Kildevæld, Stenderup, 990. Kirkegaard, Dybe, Kirkegaard, Nørlem, Kirkegaard, Tranbjerg, 192. Kirstineberregaard, Tavlov, 799. Kirstinebjerg, Vejlby, 769. Kirstinelund, Herslev, 937. Kirstinelund, Skanderup,

84 82 Register. Kirstinelund, Smidstrup, 853. Kirstinesminde, Skejby, 45. Kirstinesminde, Skorup, 318. Kjeldkjæ r, Bredsten, 672. Kjærgaard, Elsted, 77. Kjærgaard, U lvborg, Kjærholm, Gjesten, Kjær Mølle, Hejis, 105G. Kjærsgaard, Bredstrup, 791. Kjølholt, Skibet, GG8. Klags Mølle, Hornborg, 479. Klejsgaard, Raarup, 53G. Klostergaarden, Hejls, Knudesgaard, Dybe, Knudsbøl, Gaard i (K. Knudsen), Jordrup, Kobbelgaard, Eltang, 908. Kokholm, Vonsild, K oldt, Gaard i (R. R. Kirkegaard), K o ld t, 173. Kolkjæ rgaard, Kasted, 55. Kongensgaard, Nørre-Nissum, Kongsgaard, Ry, 334. Kongstedgaard, Bredstrup, 790. Kongstedsminde, Hejls Korsdalsgaard, Gaverslund, 808. Kouben, Nebsager, 530. Kragelund, Holme, 190. Kragelundgaard, Gaverslund, 812. Kransbjerggaard, Ødis, Krekjær, Gaard i (S. Jensen Sørensen), Malling, 183. Kristinedal, Skovby, 130. Krogagergaard, Bjæ rt, Krogsdal, Nørre-Felding, Krogsgaard, Flynder, Krogsgaard, Gudum, Krogsgaard, Tjæreborg, 12G2. Kvistgaard, Gaverslund, 807. Kvistgaard, Vejrum, Kvistrup, Gimsing, Kysinggaard, Saksild, 229. Kærbygaard, T iis t, 53. Kærsholm, Stenderup, 589. Laage, Sindbjerg, 643. Landerupgaard, V ilstrup, 916. Landting, Ejsing, Langager, Raarup, 543. Langbjerggaard, Ødis, Langholtgaard, Bjæ rt, Langholtgaard, Sest, Langkjærgaard, Vonsild, Lamalyst, Svis, Lauridsminde, Vam drup, Lauritzminde, Stenderup, 983. Leegaardslyst, Skanderup, 255. Leerbæk, Hover, 696. Leerbæk Mølle, Hover, 698. Lemminggaard, K o ld t, 176. Lemming Østergaard, K o ld t, 175. Lergrav, Avlum, Lethenborg, Hylke, 405. Lethsminde, Hørning, 282. Lillerup, Ø stbirk, 379. Liid Møllegaard, Hedensted, 601. Lillerupholm, Ø stbirk, 386. Lindbjerggaard, Gjellerup, Lindgaard, Dalby, Lindholm, Tim, Lindinggaard, Thorstrup, Lottrup Ladegaard, Raarup, Louisenhøj, St. Pauls, 36. Louisenlund, Endelave, 474. Ludvigsholm, Harlev, 122. Lundbæk, Raarup, 541. Lunderup, Varde Landsogn, Lundgaard, Gaarslev, 879. Lundhof, Ørting Falling, 220. Lundskov, Gaarslev, 882. Lundsminde, Taps, Lundum Mølle, Lundum, 406. Lykkebjerg, Aale, 376. Lykkegaard, Sest, Lykkesgaard, Stenderup, 979. Lykkesholm, Vamdrup, Lyngaa Præstegaard, Lyngaa, 112. Lyngballegaard, Lading, 106. Lyngbygaard, Lyngby, 58. Lyngbygaard, Sporup, 324. Lyngby Østergaard, Lyngby, 57. Lyngsodde Teglværk, E rritsø, 778. Lysgaard, V ildbjerg, Lysholtgaard, Jordrup, Lysholt, Store, H ornstrup, 628. Lystrupgaard, Stenderup, 590. Lægaard, Maabjerg, Løgballegaard, Øster-Snede, 636. Lønborggaard, Lønborg, Løndal, Sønder-Vissing, 348. Lørupgaard, Vejrum, Løvballegaard, H atting, 563. Løvenholt, Tem, 364. Malkstedgaard, Vonsild, Malling, Gaard i (0. Christiansen), M alling, 184. Mallinggaard, Skanderup, 266. Malling Landbrugsskole, M alling, 185. Margrethelyst, Falling, 216. Mariegaard, Gjesten, Mariegaard, Skanderup, Marielyst, Hørning Marielyst, Jelling, 693. Marielyst, Ødsted Mariemølle, Vejlby, 47. Marienborg, Tamdrun, 466. Mariendal, M alling, 167. Marienlyst, Tiist, 50. Marselisborg, St. Pauls, 33. Matrup, Tyrsting, 352. Mejlbygaard, Rindum, Melvanggaard, M alt, Merringgaard, Korning, 599. Midtgaard, Ødis, Mindstrun, Stcre, Hvejsel, 655. Moesgaard, M aarslet, 1G1. Mollerupgaard, Lisbjerg, 73. Mosegaard, Vejrum, Mosegaard, Thorsted, 570. Mosevraagaard, Alm ind, 945. Mundelstrupgaard, Faarup, 96. Munkdal, Ry, 345. Munkebjerg Badehotel, Gaverslund, 830. Møballegaard, K attrup, 424. Møgelgaard, Dybe, Møgelkjær, Raarup, 544.

85 Første Bind. 83 Møllersminde, Grundfør, 79. Møllersminde, Pjedsted, 867. Møltrup, Tim ring, Mørkholt, Gaard i (J. H. Klemmensen), Gaarslev, S83. Nagbølgaard, Skanderup, Nebbegaard, Gaarslev, 885. Nebelgaard, Nebel, 458. Nebsagergaard, Nebsager, 529. Nebsager Præstegaard, Nebsager, 531. Neder-Brendstrup, T iis t, 49. Nederdal, Vejrum, Nedergaard, Eltang, 906. Nefgaard, Taps, Nicolajgaard, Viby, 152. Nielsbygaard, Føvling, Nissumgaard, H ylke, 403. Noesgaard, Vam drup, Nordbygaard, Daugaard, 607. Nordbygaard, Viby, 150. Norring, Gaard i (J. Christensen), Foldby, 99. Norring Mølle, Foldby, 98. Norslund, M alling, 180. Nygaard, Ejsing, Nygaard, Starup, 965. Nygaard, Taps, Nygaarde, Dover, 299. Ny Mølle, Lisbjerg, 72. Nølevgaard, Nølev, 249. Nørgaard, Vonsild, Nørgaardslund, Skanderup, Nørholm, Thorstrup, Nørkjær, Rønbjerg, Nørre-Bjært, Gaard i (O. C. Petersen), E ltang, 913. Nørre Holmgaard, Møborg, Nørre Hulvadgaard, Brørup, Nørremarksgaard, H atting, 551. Nørreris, Foldby, 97. Nørre-Snede Kro, N.-Snede, 369. Nørre-Stenderupgaard, Eltang, 903. Nørre-Vosborg, Ulvborg, Nørupgaard, Lejrskov, Nøttrup, Gaard i (Iv e r Sørensen), Raarup, 537. Nøttrupgaard, Raarup, 538. Odder Præstegaard, Odder, 234. Oksviggaard, Højen, 710. Ollerupgaard, Ødsted, 725. Oudrupgaard, Hundslund, 208. Over-Brendstrup, T iis t, 48. Overbygaard, Vonsild, Overby Nedergaard, K attrup, 427. Overgaard, H atting, 564. Overgaard, Navr, Overgaard, Tavlov, 802. Overgaard, Vinding, 837. Overlund, Navr, Overskovgaard, Galten, 139. Ovesminde, Tranbjerg, 195. Pallesbjerg, Staby, Pallesgaard, V ejlby, 762. Palsgaard, As, 506. Paulinesminde, Vonsild, Petersbjerggaard, Bram drup, 894. Petersborggaard, Vamdrup, Petersholm, Hansted, 415. Petersholm, Lisbjerg, 72. Petersholm, Vejle Landsogn, 663. Petersminde, Hover, 706. Petersminde, Laasby, 330. Petersminde, Odder-Nølev, 239. Petersminde, Sm idstrup, 850. Petersminde, Taps, Petersminde, Trige-Ølsted, 90. Phønixborg, Starup, 964. Pilegaard, Ødis, Pindshøj', Stenderup, 978. Pjedsted, Gaard i (H. J. Aamand), Pjedsted, 878. Pjedsted, Gaard i (Th. Andersen), Pjedsted, 876. Pjedsted, Gaard i (H. Basse), Pjedsted, 875. Pjedsted, Gaard (J. B. A. Jensen), Pjedsted, 872. Pjedsted, Gaard i (Th. Jørgensen), Pjedsted, 871. Pjengaard, Højen, 712. Plantørhuset, Ry, 345. Pontoppidans Mosestation, Herning, (Se Omtalen under Viborg Am t. Porskær, Galten, 139. Provstlund, Tam drup, 469. Præstholm Præstegaard, Gosmer, 212. Raadved Kjærsgaard, Hansted, 417. Raasfgaard, Ejsing, Rammegaard, Ramme, Randbølgaard, Randbøl, 688. Randsgaard, Gaarslev, 884. Rantzausgave, H vilsted, 144. Rask, H virring, 476. Rathlousdal, Odder, 244. Ravnholtgaard, Gjesten, Ravning, Gaard i (J. Hindhede), Bredsten, 677- Ravnsbjerg, Viby, 149. Ravnsminde, Skjærup, 842. Ravnsminde, V ejstrup, 1033 Reballegaard, Søvind, 451. Refstrup, Gadbjerg, 680. Resenborg, Resen, Resengaard, Spørring, 85. Rindumgaard, Rindum, Ringholm, Ry, 345. Ringkloster, H ylke, 402. Ringstholm, As, 506. Ristrup, Sabro, 94. Rodegaard, Skjørring, 136. Rodelund, Skjørring, 137. Rodsteenseje, Odder, 247. Rodvigsballe, Grædstrup, 359. Roedsminde, Egtved, 734. Rohdegaard, Sabro, 93. Rohden, Stovby, 522. Rolles Møllegaard, Skanderup, Romvig, Ørre, Rosenlund, Skanderup, Rosenlund, Tem, 367. Rosenvold, Raarup, 539. Rosenvold, Stovby, 520. Rossvang, Ødis, Rudolfgaard, Viby, 154. Rudstrup, Tem, 365. Rugballegaard, H atting, 556. Rugballegaard, Hover Rugstedgaard, Ødsted, 733. Rybjerg, Velling, Rydhave, Ryde, *

86 84 Register. Ryegaard, Ry, 338. Ryeholmgaard, Vinding, 833. Ry Krogaard, Ry, 336. Ry Nørreskov, Ry, 344. Rysensteen, Bøvling, Ryttergaarden, Smid strup, 843. Røjgaard, Gjesten, Rønhøjgaard, Taps, Saabygaard, Yding, 390. Sahlholdt, Herning, Saksildgaard, Saksild, 226. Salategaard, Vejstrup, Sandagergaard, Eltang, 901. Sandal, Erritsø, 773. Sandby, Gaard i (N. S. Braad), Haldum, 108. Sandergaard, Odder, 238. Sandholm, Lejrskov, Saralyst, Holme, 188. Schjødtsminde, Skovby, 132. Seemgaard, Seem, Sejersgaard, Bjerager, 205. Selvkjær, Brabrand, 65. Serridslevgaard, Nebel, 456. Sestgaard, Sest, Sestskovgaard, Sest, Sest Vandmølle, Sest, Shamrock, Eltang, 911. Silkeborg Domænegods, Tem og Ry, 364. Sindballegaard, Sindbjerg, 642. Sindinggaard, Sinding, Sjølund, Gaard i (L. M. P. Raffnsøe), Vejstrup, Sjølundgaard, Vejstrup, Skanderborg Ladegaarde (C. V. Damm), Skanderup, 264. Skanderborg Ladegaarde (S. Jensen), Skanderup, 265. Skanderup Nygaard, Skanderup, Skanderup Nørgaard, Skanderup, Skartved, Gaard i (J. H. Petersen), Bjært, Skartvedgaard, Bjært, Skejbygaarden, Skejby, 43. Skibbygaard, Harlev, 120. Skibby Enggaard, Harlev, 118. Skibby Vestergaard, H arlev, 121. Skibdræt Mølle, Eltang, 907. Skikballegaard, Gaverslund, 809. Skikkild, Store, Vejrum, Skivholme Præstegaard, Skivholme, 129. Skjerrildgaard, Nebsager, 532. Skjold Præstegaard, Skjold, 515. Skjoldelev, Gaard i (N. Baatrup), Lading, 104. Skjoldelevgaard, Lading, 103. Skjoldelev Præstegaard, Lading, 102. Skjærbækgaard, Nørre-Vium, Skjærum Mølle, Ulvborg, Skjærup, Gaard i (H. D. Nielsen), Skjærup, 840. Skjærup, Gaard i (N. Nielsen), Skjærup, 839. Skjødebjerggaard, Vorbasse, Skjørring Overskov, Skjørring, 139. Skovbjerg Mosestation, Sønder-Felding, (Se Omtalen under Viborg A m t). Skovby Nygaard, Skovby, 132. Skovby Vestergaard, Skovby, 131. Skovdalgaard, Lejrskov, Skovdruplund, Sest, Skovgaard, Kollerup, 709. Skovgaard, Lejrskov, Skovgaard, Starup, 953. Skovgaard, Vilstrup, 922. Skovgaard, Ødsted, 723. Skovgaard, Lille, Vejen, Skovgaardsminde, Taps, Skovhuset, Linaa, 325. Skovladen, Søby, 318. Skovlund Møllegaard, Rnnrup, 541. Skovlykke, Starup, 956. Skovlyst, M alt, Skovløberhuset, Ry, 345. Skovsbo, Ry, 345. Skovsminde, Gjesten, Sku Isbal legaard, Vrigsted, 519. Skvæt Mølle, Skanderup, 268. Slet Møllegaard, Tranbjerg, 194. Slotsgaarden, Ry, 335. Slumstrup, Sædding, Smidstrupgaard, Smidstrup, 855. Smidstrup Præstegaard, Smidstrup, 854. Snaastrup Mølle, Framlev, 125. Snaptun Handelsplads, Glud, 515. Sneptrup Præstegaard, Ousted, 398. Sneumgaard, Sneum, Snoghøj Færgegaard, E rritsø, 771. Sodborg, Rom, Solbjerggaard, Eltang, 914. Solkjær, Stenderup, 981. Solvang, Egtved, 736. Sommerlyst, Skejby, 44. Sophiendal, Venge, 290. Sophiendal Avlsgaard, Venge, 291. Sophienlund, Fruering, 280. Sophienlund, Hjerm, Spangsbjerg Mølle, Brpndum, Sporuplund, Sporup, 323. Stallerup, Gaard i (J. Jensen), Bredstrup, 786. Stavnbjerggaard, Dalby, 602. Stavnsbjerg, Hejis, Stavshede, Nørre-Felding, Steensgaard, Stenderup, 976. Steenslund, Odder, 237. Stenagergaard, Langskov, 646. Stenderupgaard (N. P. Bech), Stenderup, 585. Stenderupgaard (J. C. Thygesen), Stenderup Stenege, Maarslet, 166. Stenkildegaard, Viby, 153. Stenkjær, Lundum, 409. Stensballegaard, Vær, 453. Stensgaard, Skanderup-Stilling, 256. Stenumgaard, Raasted, Stilling, Gaard i (J. A. J. Jørgensen), Stilling, 274. Stilling Østergaard, Stilling, 275. Stis Mølle, Tyrsting, 356. Stokballegaard, Smidstrup, 866. Storring Præstegaard, Storring, 113. Stougaard, Tørring, 367. Stovbylund, Stovby, 523. Stovstrup, Gaard i (J. P. Thygesen), Ullerup, 744. Stovstrupgaard, Ullerup, 741. Straarup, Dalby, Strandbjerggaard, Hum lum, Strandgaard, Hansted, 411. Strandgaard, V ejlby, 763. Stubbergaard, Sevel, Styvelgaard, Jelling, 696.

87 Første Bind. 85 Svanemosegaard, Ødis, Svejstrup Østergaard, Dover, 292. Svendsholm, Staby, Søbjerggaard, Herslev, 931. Søbygaard, Søby, 317. Søften Præstegaard, Søften, 90. Søgaard, Vam drup, Sølund, Skanderup, 253. Sølyst, Hanbjerg, Sønder Aldumgaard, Stenderup, 588. Sønderbygaard, Ullerup, 740. Sønder-Byskov, (C. O. Byskov), Hygum, Sønder-Byskov (S. Rasmussen), Hygum, Søndergaard, Elsted, 78. Søndergaard, Gjesten, Søndergaard, Jernved, Søndergaard, Vejstrup, Sønderholm, Vonsild, Sønder-Holmgaard, Sønder-Lem, Sønder-Hulvadgaard, Brørup, Søndermarksgaard, Herslev, 923. Sønderskov, M alt, Sønderskovgaard, Erritsø, 777. Sønderskovgaard, Vonsild, Sønderskovgaard, Yding, 392. Sønderskovgaard, Ødis, Sønder-Søgaard, Tørring, Søndervang, Pjedsted, 873. Sønder-Vilstrup, Gaard i (H. M. Hansen), V ilstru p, 919. Sønder-Vinkel, Heldum, Søvind Kro, Søvind, 450. Taarupgaard, Tavlor, 797. Taarup Møllegaard, Tavlov, 795. Taastrupgaard, H arlev, 117. Tagkjærgaard, Ødis, Tammestrup, Ousted, 397. Tanderup, Snejbjerg, Tanderupgaard, Farup, Tandholm, Borum, 134. Tangsgaard, Gudum, Tankedal, H ja ru p, Tapsøre, Gaard i (Enkefru M. Jørgensen), Taps, Tarskov Mølle, H arlev, 116. Tavlovgaard, Tavlov, 794. Teglgaard, Vonsild, Tennegaard, Grundfør, 80. Terp Mølle, Skivholme, 138. Terpsminde, Starup, 967. Testrupgaard, K attrup, 423. Testrupgaard, Maarslet, 168. Thomasminde, H jarup, Thomasminde, Pjedsted, 877. Thomasminde, Trige-Ølsted, 88. Thorsgaard, Thorsted, 569. Thorsminde, Laasby, 329. Thorsted, Gaard i (J. Christensen), Thorsted, 565. Thorsted, Gaard i (Fru L. J. Jørgensen), Thorsted, 567. Thorsted, Gaard i (E. Lerche), Thorsted, 567. Thygesminde, Stenderup, 974. Thyrasminde, U t, 585. Tidsvilde, Gaverslund, 822. Timgaard, Tim, Tinghuset, Ry, 345. Tingstedholm Mølle, Østbirk, 377. Tirsbæk, Engom, 618. Toftdal, Bjært, Toftegaard, Gjesten, T o fthø j, Smidstrup, 861. Toftvang, Starup, 955. Tolstrupgaard, Herslev, 929. Torpgaard, Bredstrup, 793. Torrild Præstegaard, Torrild, 225. Tousgaard, Brabrand, 63. Tranbjerggaard, Maarslet, 160. Trige Præstegaard, Trige, 88. Troelstrup Overgaard, Tønning, 350. Troldkjær, Stenderup, 980. Trællegaard, Vejlby, 766. Trøjsel, Bjært, Tudvadgaard, Ødsted, 727. Tvedgaard, D alby, Tvedgaard, V ejlby, 755. Tvendesminde, Vonsild, Tvilumgaard, Skorup-Tvilum, 320. Tværsiggaard, Bjerge, 534. Tyrrestrup, Søvind, 445. Tyrsted Præstegaard, Tyrsted, 575. Tyrstinggaard, T yrsting, 355. Tønballegaard, Glud, 514. Udstrup, Sønder-Nissum, Uldrupgaard, Falling, 223. Uldum Præstegaard, Uldum, 645. Ulsund, Nees, Ulsøe, Store, Ryde, Ulvtofte, Gaverslund, 824. Underup Kjærsgaard, Underup, 462. Urlev, Gaard i ((V. Sørensen), Urlev, 594. Urlev Præstegaard, U rlev, 593. Urup, Ø stbirk, 380. Ussinggaard, Korning, 597. Vaabensholm, Føvling, 354. Vaarsø, Søvind, 455. Vadgaard, Nørre-Nebel, Vadskjærgaard, Tørring, Vads Mølle, Falling, 223. Vagnsbjerggaard, Smidstrup, 862. Vamdrupgaard, Vam drup, Vanddamgaard, Vejen, Vang, Stenderup, 992. Vangegaard, Eltang, 895. Vanggaard, Lejrskov, Værgaarde, Hejis, Varmarkgaard, Stenderup, 991. Vedelsbo, Sønder Vissing, 350. Vedelslund, Sjelle, 134. Vederslund, Skanderup, 269. Vejbjerggaard, Humlum, Vejlby, Gaard i (N. S. H jo rtsh ø j), Vejlby, 46. Vejlby, Gaard i (N. J. Poulsen), V ejlby, 46. Vejlbygaard, V ejlby, 752. Vejlefjord Sanatorium, Stovby, 523. Vejstrupgaard, Vejstrup, Vejstruprød, Gaard i (A. Bruhn), Vejstrup, Vellinggaard, Smidstrup, 858. Verstgaard, Verst, Vestbirk Fabrik, Østbirk, 388. Vestbirk Højskole, Østbirk, 389. Vester-Ausum, Hjerm, Vesterby, Gaard i (C. Knudsen), Ødsted, 730.

88 86 Register. Vesterbygaard, Bjæ rt, Vesterbygaard, Klakring, 510. Vestereng, T iist, 52. Vestergaard, Vandborg, Vesterkjær, Lading, 105. Vester Mølle, Fruering, 277. Vester-Palsgaard, Nørre-Snede, 373. Vester-Refsgaard, Ulvborg, Vester-Rysensteen, Bøvling, Vestersøgaard, Aaby, 61. Vester-Vamdrup, Gaard i (Enkefru E. K. Poulin), Vamdrup, Vester-Vamdrup, Gaard i (L. J. Thuesen), Vam drup, Viby, Gaard i (J. Eskildsen), Viby, 151. Viby, Gaard i (R. Pedersen), Viby, 148. Viby, Gaard i (P. Sørensen). Viby, 159. Viby Mark, Gaard paa (J. Rasmussen), Viby, 155. Viby Præstegaard, Viby, 146. Viby Terp, Gaard i (J. S. Jensen). Viby, 156. Vilhelmsborg, Baroni, Beder, Maarslet og M alling, 163. Vilhelmsborg Hovedgaard, M aarslet, 164. Villemosegaard, V ejrum, Villesholm, Gjesten, Williamsborg, Daugaard, 611. Vilslev Præstegaard, Vilslev, Vilstrupgaard, Sønder-Vilstrup, 920. Vindelevgaard, Vindelev, 651. Vinding, Gaard i (J. H artvigsen), Vinding, 837. Vindinggaard, Vinding, 835. Vinding Ladegaard, V inding, 838. Vingsted Mølle, Bredsten, 674. Virkelyst, Sest, Virkelyst, V ejlby, 770. Vissingsminde, Skanderup, Viuf, Gaard i (Enkefru A. P. Nielsen), V iuf, 950. Viuf, Gaard i (N. J. Terp), V iu f, 951. Viufgaard, V iu f, 946. Viumgaard, Sønder-Vium, Viumgaard, Ulvborg, Voldbjerg, Hee/1230. Volder, Ramme, Voldstrup, Lyngaa, 111. Volstrup, H jerm, Vonsild, Gaard i (O. Iskov), Vonsild, Vonsild Gæstgivergaard, Vonsild, Vorgaard, Fram lev, 127. Vorregaard, St. Johannes, 39. Vosborg Teglværk, Ulvborg, Vrøndinggaard, Tamdrup, 468. Ødisgaard, Ødis, Ødstedgaard, Bredstrup, 788. Ødstedgaard, Ødsted, 722. Øllufgaard, Vester-Nebel, Ørnstrup, Gaard i (J. Rasmussen), Thorsted Ørnstrupgaard, Thorsted, 572. Ørridslevgaard, Ø rritslev, 431. Ørskovgaard, Ørridslev, 435. Ørum, Gaard i (E nkefru Christiansen), Ørum, 616. Ørumgaard, Gimsing, Ørumgaard, Ørum, 613. Ørumgaard, Ny, Ørum, 617. Ørum Præstegaard, Ørum, 615. Østbirk Præstegaard, Ø stbirk, 385. Østengaard, Skibet, 670. Øster-Bjerg, Vejrum, Øster-Bjødstrup, Gjellerup, Østerbygaard, Vamdrup, Østerbygaard, Vejlby, 767. Østergaard, Hejis, Østergaard, Hjarup, Østergaard, Sir, Østergaard, Stenderup, 975. Østergaard, Tulstrup, 143. Øster-Gjesten, Gaard i (M. Lund), Gjesten Østerhaab, Lille, H atting, 558. Østerhaab Store, H atting Østerholm, Eltang, 898. Østerkjær, Stenderup, 978. Øster-Lidegaard, Estvad, Østerskovgaard, Hundslund, 211.

89 ANDET BIND. Randers Amt... Side 5 Onsild Herred Gjerlev Herred... 20, 241 Nørhald H erred Støvring H erred Galten Herred Rougsø H erred Sønderhald Herred Nørre Herred Sønder H erred Mols Herred Øster-Lisbjerg H erred Viborg A m t... Fjends Herred... Rinds Herred... Nørlyng H erred... Sønderlyng H erred... Middelsom Herred... Lysgaard H erred... Hids Herred... Hovlbjerg Herred... Hindborg Herred... Nørre Herred... Harre H erred... Rædding Herred Thisted Amt Vester Han-Herred Hillerslev Herred Hundborg Herred Hassing Herred Refs Herred Morsø Sønder H erred Morsø Nørre H erred

90 88 Register. Side Aalborg Amt Kjær H erred Fleskum H erred Hornum H erred Helium H erred Hindsted Herred Aars H erred Gislum H erred Slet Herred Hjørring Amt Horns H erred Vennebjerg H erred Dronninglund Herred...* Børglum H erred , 887 Hvetbo Øster Han-Herred Aabenterp, Vrejlev, 830. Aagaard, K jettrup, 405. Aagaard, Sejlstrup, 840. Aagaardsholm, Forum, 371. Aalborggaard, Forslev, 790. Aalegaard, Skræm, 881. Aalerodegaard, Aalsø, 166. Aarslev Møllegaard, Aarslev, 134. Aarup, Gaard i (C. Nielsen), Kvorning, 292. Aarup, Gaard i (J. L. Nielsen), Kvorning, 293. Aarupgaard, K vorning, 292. Aarup Møllegaard, Sned sted, 439. Aas, Taars, 887. Aas, Gaard i (Th. Boesen), Skjoldborg, 430. Aastrup, (L. C. A astrup), Aaby, 550. Aastrup, (F r. Obel), Aaby, 551. Aastrup, St. Hans, 749. Aastrup, Gaard i (P. Rasmussen Petersen), Skjødstrup, 222. Abildgaard, Grurup, 451. Abigaelsminde, A jstru p, 561. Agdrup, Sulsted, 555. Aggersborggaard, Aggersborg, 882. Albertinesminde, Voer, 800. Albæk, Gaard i (Chr. N. M øller), Albæk, 61. Aldershvile, Knebel, 200. Allinggaard, Svostrup, 325. Allingskovgaard, Svostrup, 323. Alstrupgaard, Rud, 88. Amaliegaard, K astbjerg, 25. Amdrupgaard, Ødum, 91. Amstrupgaard, Haslum, 65. Anderstrup, Lyngby, 646. Andisgaard, Skjørring, 141. Andrup, Gaard i (A. Jensen D issing), Frøslev, 487. Anholt, Øen, 162. Ansgaard, Grønbæk, 316. Asdal, Asdal, 772. Asgaard, Ginnerup, 159. Asmildkloster, Asm ild, 277. Asmildkloster Landbrugsskole, Asm ild, 278. Alstrup, Grinderslev, 364. Attrupgaard, Rosmus, 184. Avnsbjerg, Sjørslev, 310. Baadsgaard, Højslev, 255. Baadsgaard, Krejberg, 381. Baggesvogn, Sindal, 764. Baggesvogn Avlsgaard, Sindal, 766. Bajlumgaard, Hjerk, 376. Bajensgaard, Volstrup, 784. Bakkegaarden, Nørre-Tranders, 619. Bakkjærgaard, Lavrbjerg, 80. Ballegaard, Falslev, 16. Ballegaard, Vejerslev, 496. Balle Møllegaard, Rosmus, 185. Balskov, Mørke, 212. Bangsbo, Flade, 744. Bannerslund, Elling, 730. Beatesminde, Sønder-Tranders, 595. Bedholm, Jetsm ark, 867. Bendstrupgaard, Todbjerg, 232. Benthinesminde, Frøslev, 485. Benzon, Gjerrild, 148. Benzon Avlsgaard, 150. Benzonshøj, K olind, 194. Bidstrup, Granslev, 340. Bilgrav, Balling, 384. Birkeholm, Ølst, 69. Birkelse, Aaby, 546. Birkelse Avlsgaard, Aaby, 549. Birkelund, 152. Birkemosegaard, Spentrup, 41. B irkelt, Hørmested, 736. Birkumgaard, Gjøl, 871. Bisgaard, Skyum, 444. Bjellerup Ladegaard, Randers L a n d d istrikt, 48. Bjergbygaard, Borup, 50.

91 Andet Bind. 89 Bjerregrav, Gaard i (J. Bugge), Bjerregrav, 293. Bjørndalgaard, Odby, 481. Bjørnholm, T irstru p, 187. Bjørnhøjgaard, K astbjerg, 24. Bjørnsholm, Bjørnsholm, 688. Bjørum, Vadum, 544. Blaakjær, Tved, 204. Blegvadgaard, Raasted, 55. Blidstrup, B lid stru p, 498. Boelsgaard, B rovst, 874. Bodumbfsgaard, Bodum, 465. Bodumbisgaard, Ny, Bodum, 466. Bodum Præstegaard, Bodum, 466. Bollegaard, Dronninglund, 809. Bollehede, Dronninglund, 809. Boller, Taars, 824. Boller, Ny, Taars, 825. Bonderup, 263. Borregaard, H vidbjerg, 476. Borridsølund, Gjerning, 334. Borupgaard, In g stru p, 863. Borupgaard, Krogsbæk, 141. Bouet, Store, Dronninglund, 812. Bramslevgaard, Valsgaard, 660. Bratbjerggaard, Tranum, 872. Bratskov, Brovst, 873. Bredholt, Sal, 332. Broager, Nørhaa, 438. Brorholt, Vadum, 545. Brorstrupgaard, Brorstrup, 671. Brusgaard, Ølst, 66. Bruunshaab, Asm ild, 280. Bræmgaard, O tting, 355. Brøndum, Gaard i (K. Jensen Ejskjæ r), Brøndum, 357. Brøndumgaard, Salling, 699. Bubbel, Vestervig, 459. Buderupholm, Buderup, 624. Budstedgaard, Veggerby, 628. Bundgaard, Gjerning, 334. Bundgaard, Hem, 346. Burholt, Gammel, Øster-Brønderslev, 855. Burholt, Ny, Øster-Brønderslev, 856. Bustrup, Ramsing, 386. Bygballe, M ejlby, 237. Bækkelund, 284. Bælumgaard, Bælum, 637. Bøgelund, Nødager, 193. Bøgely, Skjødstrup, 223. Bøgildgaard Opdragelsesanstalt, Torning, 320. Bøgsted, A strup, 768.»Bølling Sø«, Kragelund, 328. Børglumkloster, Børglum, 840. Børglumkloster Avlsgaard, Børglum, 842. Carlsberg, Haslum, 63. Carlslund, Ølst, 68. Charlottendal, Udbyneder, 21. Charlottenlund, Kragelund, 328. Christensminde, Auning, 117. Christiansdal, Børglum, 842. Christianshede, Sindal, 706. Christiansholm, Sejlflod, 608. Christianslund, (under S tenalt), Ørsted, 112. Christianslund, (Kammerherreinde C. M. B ruun), Ørsted, 110. Christianslund, Ørum, 73. Christiansminde, Enslev, 144. Christiansminde, H jø rring, 748. Civagaard, Dronninglund, 806. Clausholm, Voldum, 85. Dahl, Torslev, 789. Dalsgaard, H vilsager, 139. Dalsgaard, H ørup, 317. Dalsgaard, Vive, 656. Damgaard, Lødderup, 483. Damsgaard, O vtrup, 489. Demstrup, Raaby, 25. Diernæs, Store, Vang, 431. Djursgaard, Enslev, 146. Dollerup Mølle, Dollerup, 282. Donsted, Albæk, 797. Dovergaard, Ydby, 469. Dover-Vestergaard, Ydby, 470. Dover-Østergaard, Ydby, 468. Dragsgaard, Bælum, 637. Drammelstrupgaard, T irstru p, 190. Drastrupgaard, Essenbæk, 114. Dronningborg, Randers L a n d d istrikt, 47. Dronninggaard, Dronninglund, 805. Dronninglund, Dronninglund, 803. Dronninglund Avlsgaard, D ronninglund, 804. Duelund, Sjørslev, 312. Dybro, Skjærum, 741: Dybvad, Skæve, 792. Dybvadgaard, Lundby, 703. Dødskovgaard, Vester-Hassing, 572. Dølbygaard, Dølby, 348. Døstrup Møllegaard, Døstrup, 668. Ebbestrupgaard, Ødum, 95. Edelslund, Todbjerg, 233. Egaa, en Gaard i (V. J. Viladsen), Egaa, 228. Egebaksande, Vang, 432. Egebjerg, E g ilt, 759. Egegaarden, Borup, 52. Egensekloster, Mov, 617. Eget, Skjærum, 741. Eistrup, Asferg, 36. Eistrup Møllegaard, Asferg, 37. Ejstrupgaard, Aarslev, 133. Ejstrupgaard, H vidbjerg, 492. Eldrup, Gjesing, 125. Elkangaard, Bjørnsholm, 690. Ellinggaard, E lling, 728. Elsnat, Elsted, 578. Enebo, M arie Magdalene, 129. Engelsholm, Haslum, 63. Enggaard, Vester-Brønderslev, 853. Enggaarden, A strup, 769. Engholm, Hammer, 562. Engholm, Jørsby, 528. Enslevgaard, Enslev, 30. Erikkasminde, Aaby, 549. Eriksborg, Ølst, 67. Erslevgaard, Galten, 82. Erstedgaard, Aarestrup, 626. Eskjær, Grinderslev, 365. Eskjær, Mosbjerg, 724. Estrup, 117. Estrup, Gammel, Favsing, 117. Estrup Avlsgaard, Gammel, 119. Estruplund, Estruplund, 106.

92 90 Register. Faartoft, Gaard i (P. M ikkelsen), Thisted Landsogn, 423. Fannerupgaard, Ginnerup, 158. Favrholt, Horsens, 565. Ferslevgaard, Ferslev, 595. Filholm Vestergaard, Tise, 847. Fiskergaarden, Borup, 54. Fjeld Skove, M arie Magdalene Fjordvang, Ginning, 57. Flaget, Jelstrup, 779. Flarupgaard, Tjele, 288. Fogedgaard, Rold, 665. Foisted, A jstru p, 558. Fousingø, Aalum, 294. Fousingø Avlsgaard, 295. Frammerslev, Gaard i (A. P. P. R iis), Oddense, 352. Frammerslevgaard, Oddense, 351. Frausinggaard, Hinge, 317. Fredenslund, Solbjerg, 641. Frederikkesminde, Draaby, 198. Frederiksdal, Haslum, 64. Frederiksdal, Haslund, S 73. Frederiksdal, Lyngby, 175. Frederikshvile, Dronninglund, 815. Frederikshøj, Svenstrup, 624. Frederikslund, M arie Magdalene, 127. Frijsendahl, H avruin, 342. Frisenvold, Ørum, 72.. Frydensberg, Rosmus, 183. Frydsbrønd, Lødderup, 481. Frøslevgaard, Frøslev, 184. Frøvadsholm, Hornbæk, S 74. Fuglsig, St. Olai, 754. Fuglsøgaard, Udbyneder, 22. Fuldbækgaard, G jerrild, 151. Fællesgaarden Hoed, 169. Færgegaard, Vang, 433. Fævejle, Lyngby, 175. Følle Strandgaard, Bregnet, 20S. Gaardbogaard, Raabjerg, 722. Gadegaard, Helligsø, 470. Gadegaard, Sundby, 518. Gamlegaard, Dolby, 349. Gammelbygaard, Grurup, 452. Gammelgaard, Skive Landsogn, 345. Gammellund, Øster-Assels, 503. Gammelmølle, Ørum Gandrupgaard, Vebbestrup, 666. Georgsminde, Gjesing Gimming, Gaard i (A. R. Nielsen), Gimming, 56. Gimming, Gaard i (N. Thomsen), Gimming, 56. Ginnerup, Gaard i (P. Andersen), H eltborg, 464. Ginnerupgaard, H eltborg, 463. Gisselbæk, Hassing Gjersholt, Torslev, 791. Gjessinggaard, Tvede, 45. Gjettrupgaard, G jettrup, 472. Gjøttrupgaard, Farsø, 687. Glomstrup, H vidbjerg, 491. Gravballegaard, Svostrup, 322. Grinderslevkloster, Grinderslev, 367. Grishøj, Tolstrup, 850. Grove, Gaard i (A. Johnsen), Brøndum, 356. Gudumlund, Gudum, 611. Gudumlund Fabrik, Gudum, 613. Gunderupgaard, Strandby, 684. Gunderstedgaard, Gundersted, 700. Gundestrup, Skræm, 882. Gundestrupgaard, Glenstrup. 31. Gynderupgaard, Vrejlev, 829. Haabendal, Store, Aasted, 738. Haabet, Brovst, 876. Hagenstrup Møllegaard, Hvorslev, 333. Hagsholm, Hovlbjerg, 340. Hald, D ollerun, 283. Hald, Gaard i (N. J. A. Bie), Hald, 43. Halkjær, Ejdrup, 675. Halling, Gaard i (H. L. Rasmussen), H alling Hals Ladegaard, Hals, 586. Halvagergaard, Støvring. 62. Hammelevgaard, Hammelev, 143. Hammelmose, Gammel-, Tise, 845. Hammqjmose, Ny-, Tise, 846. Hangaard, Sundby, 517. Hannerupgaard, Stenild, 681. Hannesminde, Bregnet, 210. Haraidsmark, Ødum, 93. Harken, Vrejlev, 834. Harridslevgaard, H arridslev, 59. Hastrupgaard, Spentrup, 41. Haurholm, Vrejlev, 831. Haven, Hørby, 785. Haverslevgaard, Haverslev, 669. Haverslevgaard Præstegaard, Haverslev, 881. Havnø, Visborg, 655. Hedegaard, Balling, 383. Hedeselskab, Det danske, 276. Hegelund, Torum, 370. Hegnet, Tøndering, 374. Heiselt, Torslev, 788. Hejlskovgaard, Lime, 140. Helligkildegaard, H vidbjerg, 477. Helligsøgaard, Helligsø, 471. Heliumlund, H elium, 820. Helminggaard, U lstrup, 677. Helstrup, Gaard i (J. H. Nielsen), H elstrup, 303. Helstrup, Gaard i (R. H. Nielsen, H elstrup, 302. Henriksdal, Blenstrup, 647. Henriksholm, Romdrup, 600. Hersomgaard, Hersom, 270. Hessel, Aalsø, 164. Hessel, Lovns, 683. Hestehave, Rødding, 380. Hevringholm, V ivild, 119. Hevring Møllegaard, Estruplund, 107. Hillerslev Præstegaard, H illerslev Himmelstrup, Le, 299. Hindsels, H vidbjerg, 473. Hinge, Gaard i (A. V. Fisker), Galten, 85. Hingegaard, Galten, 84. Hjelm, 117. Hjermeslevgaard, Tolstrup, 849. Hjortnæs, Børglum, 844. Hjortshøjlund, H jorthøj, 224. Hjortshøj Præstegaard, H jortshøj, 224. Hodals Møllegaard, Hørby, 667. Hoed, Gaard i (A. P. B u h i), Hoed, 170. Holbækgaard, Holbæk, 102. Holbæk Møllegaard, Holbæk, 103. Holkasminde, Vilsted, 693. Hollerupgaard, Langaa, 305. Holmegaard, Skjødstrup, 220.

93 Andet Bind. 91 Holmgaard, Helium, 822. Holmgaard, Skals, 271. Holtegaard, Dronninglund Hornsgaard, Farstrup, 702. Hostrup, Lem, 387. Hostrup Teglgaard, Lem Hougaard, Brøndum, 356. Hovlbjerg Præstegaard, Hovlbjerg, 339. Hovmark, Borup, 51. Huelbækgaard, Mørke, 211. Hunderup, Store-, Skallerup, 776. Hundstrupgaard, Hundstrup, 421. Hundstrup Præstegaard, Hundstrup, 420. Hvanstrup, Farsø, 685. Hvidbjerggaard (J. M. H vldgaard), H vidbjerg, 476. Hvidbjerggaard (C. M ehl), Hvidbjerg Hvidbjerg Møllegaard, H vidbjerg, 357. Hvidstedgaard, Taars, 825. Hvilshøjgaard, Øster-Brønderslev, 857. Hvolgaard, Øland, 886. Hvorupgaard, H vorup, 541. Hvoruptorp, Hvorup, 542. Hyllen, Ulsted, 581. HyllestedgaardjVilsted, 694. Hyllestedgaarden, 182. Hyllested Mølle, 182. Hæstrupgaard, Hæ strup, 837. Høgholm, T irstru p, 186. Høgholt, Hørmested, 733. Høglund, Hørmested, 734. Høgstedgaard, Vrejlev, 830. Højbjerggaard, Højbjerg, 314. Højbjerg Møllegaard, Elsborg, 315. Højgaard, Halling, 100. Højmark, Borup, 53. Højris, Ljørslev, 501. Højslet, Randers Lands., 46. Højslev Mølle, Simested, 266. Højstrup, Ødum, 97. Hølledig, Alsted, 523. Hølund, Øster-Hassing, 574. Hørbylund, Hørby, 784. Hørsted Møllegaard, Hersted, 441. Høstemark, Mov, 616. I dasminde, Skinnerup, 426. Ilsøgaard, Skjern, 302. Ingerslev, Gaard i (F. G. Gæmelke), Estruplund, 108. Ingerslevgaard, Holbæk, 104. Ingstrup, Gaard i (P. H. Madsen), Ingstrup, 864. Ingvorstrup, Vejlby, 170. Irup, Hørdum, 445. Isgaard, Tved, 202. Johannesbjerg, Langaa, 303. Johannelund, Nørager, 126. Jonstrup, St. Hans, 753. Julianeholm, Sulsted, 554. Julianeholm, V ivild, 120. Julielund, V ejlby, 121. Jungetgaard, Junget, 369. Jægergaarden, 182. Jægerum, B rovst, 877. Jølbygaard, Solbjerg, 513. Kaas, Lime, 389. Kalkværker, De jydske, Mønsted, 262. Kallerupgaard, H vidbjerg, 479. Kalstrupgaard, M ejlby Kalum Nørgaard, Serridslev, 854. Kalø, Bregnet, 207. Karlby Præstegaard, K arlby, 148. Karmark, Skjern, 301. Karmark Møllegaard, Skjern, 301. Kastrupgaard, Testrup, 268. Katholm, Aalsø, 163. Katrinelund, Øster-Assels, 505. Kathrinesminde, Albøge, 179. Kiddalgaard, Sejlflod, 609. Kielstrup, V olstrup, 783. Kirkegaard, Skyum, 444. Kirkegaard, Sundby, 519. Kirkholm, Glenstrup, 32. Kirstineborg, H jortshøj, 226. Kirstinedal, Ljørslev, 502. Kirstineholm, Vesterbølle, 265. Kjeldgaard, Seide, 372. Kjellerup, Svenstrup. 17. Kjettrupgaard, Ingstrup, 862. Kjærgaard, Vestervig, 458. Kjærhavegaard, Gjesing, 125. Kjærsgaard, Balle, 326. Kjærsgaard, Højbjerg, 314. Kjærsgaard, Tornby, 773. Kjølbygaard, H undstrup, 419. Kjølskegaard, Hallund, 819. Klarupgaard, Klamp Klarupgaard Avlsgaard, Klamp, 605. Klitgaard, Nørholm, 622. Klitgaard, Sundby, 516. Klitgaard, L isted, 577. Knakkergaard, Øster-Vandet, 413. Knarmose, Mov, 618. Knivholt, Flade, 745. Knudseje, Skæve, 793. Knudsgaard, Sennels Kokholm, 263. Kokkedal, Torslev, 878. Koldbygaard, Hørdum, 446. Kolind, Gaard i (M. B. Andersen), Kolind, 194. Kolindsund, 147. Kollerup, Hadbjerg, 99. Kongsgaard, Store, Helgenæs-, 205. Kongstedlund, Sønder-Kongerslev, 631. Kongsvad Møllegaard, Glenstrup, 33. Kornumgaard, Vester-Brønderslev, 852. Kornum-Østergaard, Kornum, 687. Korsholt, Hørmested, 737. Korslund, Hellevad, 817. Korsøgaard, Simested Kortbek, Flade, 522. Kovstedgaard, Kovsted, 38. Kovstrup, Sønderhaa, 440. Krabbesbro, U lsted, 578. Krabbesholm, Resen, 345. Kragelund, Aaby, 870. Kragelund, Haverslev Kraglund, Havrum, 343. Krannestrup, M ejlby, 238. Krarupgaard, Hem, 347. Krastrup, Farstrup, 701. Kringelhede, Albæk, 798. Kringsholm, Karby, 491. Kristianshøj, Romdrup, 601.

94 92 Register. Kristinesminde, Næsborg, 695. Krogtoft, Jelstrup, 780. Kvelstrup, Tved, 203. Kvisselholt, Dronninglund, 807. Kyø, A jstru p, 706. Kællingbrogaard, Dronninglund, 816. Kærager, K larup, 606. Kærholm, Randers Fjord, 117. Ladegaarde (N. R. H elles), Essenbæk, 117. Ladegaarde (J. A. Petersen), Essenbæk, 116. Landbolyst, Hundborg, 435. Landlyst, Thisted Landsogn, 422. Landlyst, Vrejlev, 836. Langaagaard, Langaa, 304. Langbæksminde, Dronninglund, 813. Langesgaard, Grinderslev, 366. Langeslund, B rovst, 875. Langheden, Store*, Dronninglund, 811. Langholt, Horsens, 569. Langskovgaard, Ødum, 98. Langtoftegaard, Ørsted, 113. Lemmergaard, Hjermeslev, 865. Lemming-Nygaard, Lemming, 321. Lengsholm, Lendum, 740. Lerbæk, E lling, 727. Lerkenfeld, Vesterbølle, 262. Lerkenfeld Mølle, Vesterbølle, 264. Lindenborg, Blenstrup, 647. Lindenborg Avlsgaard, Blenstrup, 650. Lindumgaard, U gilt, 760. Linderupgaard, Øster-Brønderslev, 861. Lindet, Aasted, 739. Lindholm, Flade, 521. Lindholt,Taars, 826. Lisedal, Lyby, 360. Liselund, Sjørslev, 309. Livø, Øen, Bjørnsliolm, 691. Louisendal, Gudum, 615. Louisendal, Hobro, 14. Ludvigsminde, Æ beltoft Lands., 195. Lundberg, Ørum, 74. Lundbygaard, Gunderup, 597. Lundbæk, Aalsø, 167. Lundbæk, Bislev, 628. Lundergaard, St. Hans, 752. Lundgaard, Bjørnsholm, 692. Lundgaard, Gammelstrup, 260. Lundgaard, Store, Ørum, 75. Lundholm, Haasum, 386. Lundskovgaard, Homaa, 173. Lykkeeje, Nørre-Tranders, 592. Lykkensprøve, Dronninglund, 583. Lykkesholm, Lyngby, 173. Lynderupgaard, Lynderup, 273. Lyngdalsgaard, Homaa, 172. Lynggaard, Lødderup, 482. Lynggaard, Tødse, 509. Lyngholm, Hvidbjerg, 452. Lyngbækgaard, Draaby, 199. Løgten, Ny, Skjødstrup, 222. Løjstrup Hovedgaard, Lavrbjerg, 81. Løjstrup Nymølle, Lavrbjerg, 77. Løjstrup, Store, Lavrbjerg, 76. Løvenholm, Gjesing, 123. Mariager Klosters Hovedgaard, M ariager Lands., 15. Marielykke, Aalsø, 168. Marienborg, Randers Landdistrikt, 49. Mariendal, E lling, 729. Marienhof, M arie Magdalene, 127. Marienlyst, Vinderslev, 320. Mariesminde, Draaby, 197. Mariesminde, Bedsted, 495. Marsvinslund, Vium, 308. Mejlgaard Avlsgaard, 154. Mejlgaard, Glæsborg, 152. Melholtgaard, Dronninglund, 814. Mellergaard, Horsens, 567. Mellemmølle, Voldum, 87. Menholt, Sindal, 767. Moestrupgaard, H ald, 44. Moien, Hørmested, 735. Momtoft, Sennels, 418. Mosegaard, Hals, 589. Mosegaard, Jetsm ark, 868. Moselund, Engesvang, 330. Mosskovgaard, Skørping, 650. Moutrup, B lid stru p, 500. Musted, Jerslev, 854. Mygdamgaard, Vester-Assels, 507. Mylenberg Gods, Rold, 663. Mylenberg Avlsgaard, Rold, 665. Møgelbjerg, Hammer, 564. Møgelvanggaard, Skjoldborg, 429. Mølgaard, Havbro, 676. Mølgaard, H vidbjerg, 494. Mølgaard, Lyby, 361. Mølgaard, Ugilt, 758. Mølholt, Hals, 588. Møllehave, Sejerslev, 525. Møllerup, Feldballe, 191. Mølskovgaard, U gilt, 761. Nandrup, Flade, 520. Nannerupgaard, Jebjerg, 359. Nedergaard, Vellev, 337. Nedergaard, Ødum, 96. Neder*Randrup, Gassum, 42. I Neder-Testrupgaard, Lysgaard, 321. Neergaard, K aastrup, 415. Neesgaard, Nørhaa, 438. Nejst, Øster-Brønderslev, 861. Nestildgaard, Oddense, 352. Nibstrup, Vester-Brønderslev, 851. Nielsminde, Børglum, 843. Nielsminde, Sulsted, 554. Nielsminde, Tise, 848. Nim tofte Møllegaard, Nim tofte, 161. Njær Præstegaard, H avrum, 342. Nordkjær, Birsted, 552. Nordre-Melholtgaard, Dronninglund, 814. Nors, Gaard i (N. K. P. Bach), Nors*, 411 Nygaard, Lyngby, 177. Nyholm, Haasum, 384. Nylund, Øster-Assels, 507. Nymandsgaarden, Hoed, 170. Næsborggaard, Næsborg, 698. Næsborg Præstegaard, Næsborg, 696. Næsbygaard, Bjørnsholm, 689. Næsgaard, Aalsø, 168. Næssund, H eltborg, 464. Nøragergaard, Durup, 682. Nørbo, Vestervig, 461.

95 Andet Bind. 93 Nørgaard, Bælum, 636. Nørgaard, Grinderslev, 363. Nørgaard, Helligsø, 472. Nørgaard, Solbjerg, 515. Nørgaard, Tolne, 732. Nørhaagaard, Nørhaa, 437. Nørhedegaard, Visby, 449. Nørlund Hovedgaard, Ravnkilde, 673. Nørlund Ladegaard, Ravnkilde, 674. Nørre-Andrup, Gaaard i (Mehlsen Madsen), Kreibjerg, 381. Nørre-Bjerregaard, Gjøttrup, 407. Nørreby, Balling, 382. Nørre-Elkjær, Tversted, 723. Nørre-Flødal, Svenstrup, 624. Nørregaard, Sundby, 517. Nørre-Mølle, 284. Nørre-Ravnstrup, Ørum, 817. Nørreris, Lynderup, 274. Nørre-Skovsgaard, Svenstrup, 879. Nørre-UIIerupgaard, Sennels, 417. Nørre-Vinstrup, St. Olai, 757. Nørre-Vrangbæk, Gjerum, 747. Nørskovgaard, Hals, 589. Nørskovgaard, Lavrbjerg, 79. Nørtjerret, Vrejlev, 832. Nørtorupgaard, H jortdals, 404. Nøruplund, Tirstrup, 188. Obdrupgaard, Lyngby, 177. Odbygaard, Odby, 480. Odden, M ygdal, 771. Oddershedegaard, H illerslev, 414. Odgaard, Lyngs, 479. Ogstrupgaard, Mejlby, 236. Ommestrup, Gaard i (P. B. Jørgensen), Mørke, 214. Ommestrupgaard, (P. M. Skriver), Mørke, 214. Ommestrupgaard, (E nkefru E. K. Sørensen), Mørke, 213. Ormholt, Torslev, 788. Ormstrup, Sal, 331. Ottestrup, V olstrup, 782. Ovegaard, Ove, 659. Overgaard, H illerslev, 414. Overgaard, Sundby, 516. Overgaard, Todbjerg, 23L Overgaard, Udbyneder, 20. Overgaardsminde, H vidbjerg, 475. Overklit, Vennebjerg, 777. Over-Løjstrup, Lavrbjerg, 78. Overugilt, U gilt, 763. Ovstrupgaard, Øster-Alling, 132. Oxholm, Øland, 884. Padkjær, Bjørnsholm, 691. Palstrup, H øjbjerg, 313. Pandum, Vokslev, 630. Parcelgaarden, Lyngby, 178. Peerstrupgaard, Nødager, 193. Petersborg, Nørre-Tranders, 591. Peterslund, Øster-Assels, 506. Petersminde, Aalsø, 165. Pilgaard, Jetsmark, 868. Pilgaard Avlsgaard, Helium, 822. Pilgaards Mølle, Helium, 821. Pindsminde, Hørning, 136. Porsgaard, Solbjerg, 642. Postgaard, Sønder-Tranders, 594. Poulsenseje, Als, 652. Poulstrup, Øster-Hassing, 574. Povlholm, Blære, 675. Raaballegaard, Hørning, 137. Raakildegaard, Ellidshøj, 623. Raastrup, Hundborg, 436. Ramsing, Lille, Gaard i (L. Nielsen Ladefoged), Oddense, 353. Ramsinggaard, Oddense, 353.»Randers Blokke«, Hobro, 32. Randrup, Skibsted, 644. Randrup, Vinkel, 295. Rane Ladegaard, Æ beltoft Lands., 196. Rasmusminde, Galten, 83. Ravnborg, Solbjerg, 640. Ravnholt, Homaa, 173. Ravnholt, Hørning, 137. Ravnstrup, Ny, Ørum, 818. Refsbisgaard, Hurup, 462. Refsgaard, H urup, 461. Refsgaard, Volling, 358. Refsgaard, Ny, Volling, 359. Refsnæs, Korndrup, 634. Restrup, Lille, H vam, 269. Restrup, Store, Sønderholm, 621. Rindsholm Mølle, Rind, 296. Risagergaard, Spentrup, 39. Rodskov, Gaard i (Enkefru A. Svejstrup). H ornslet, 217. Rodskov Stradgaard, Hornslet, 217. Rolighed, Thisted Kommune, 424. Rolsegaard, Rolse, 201. Romdrupgaard, Romdrup, 599. Romdrupholm, Romdrup, 602. Rosendal, Hørby, 667. Rosenholm, H ornslet, 216. Rosvang, Sjørring, 427. Rottrup, (J. Jensen), Ulsted, 581. Rottrup, (Overretssagfører J. K. Larsen), Ulsted, 579. Rugaard, Rosmus, 181. Rugaard Avlsgaard, 182. Rugtved, Lille, Albæk, 800. Rugtved, Store, Albæk, 794. Rybjerggaard, R ybjerg, 374. Ryomgaard, M arie Magdalene, 126. Ryomgaard, Ny, M arie Magdalene, 128. Rævkjærgaard, Aaby, 869. Rødegaard, V istoft, 205. Rødsiet, Vadum, 543. Røndegaard, Bregnet, 209. Røngegaard, Vinge, 305. Rønnebjerg Storgaard, Vrejlev, 835. Rønnovsholm, Vrejlev, 828. Rørbæk-Hovgaard, Rørbæk, 679. Rørdal, Nørre-Tranders, 593. Røved, Gaard i (M. P. Nielsen), Ødum, 98. Saastrupgaard, 225. Savstrupgaard, Oddense, 354. Scheelsminde, Bodolfi, 620. Sebberkloster, Sebber, 704. Sejerslev, Gaard i (P. K. Pedersen Søndergaard). Sejerslev, 526.

96 94 Register. Sejlflod, Gaarde i (Grevskabet Lindeiiborg), Sejlflod, 610. Sejlflod, Gaard i (N. Jensen Lndby), Sejlflod, 607. Sejlgaard, Funder, 329. Sejlstrupgaard, Sejlstrup, 838. Sellinggaard, Ødum, 94. Sigsgaard, Nørre-Kongerslev, 633. Sindbjerggaard, Redsted, 494. Sindrup, Gaard i (C. Pedersen Hansen). Ydby, 470. Sivested Odde, Koed, 131. Siverholm, Hammer, 563. Siverslet, Albæk, 796. Sjørring Præstegaard, Sjorring, 427. Skaarupgaard, Todbjerg, 234. Skaarupgaard, Tolne, 731. Skaarupgaard, Vester-Yandet, 412. Skaføgaard, H vilsager, 138. Skalborggaard, Budolfi, 620. Skallerup, Gaard i (J. G. Jensen), Skallerup, 513. Skarregaard, Sejerslev, 527. Skavngaard, Vindum, 298. Skeelslund, Aaby, 550. Skibstedgaard, Nors, 411. Skibstedgaard, Ydby, 467. Skivehus, Ny, Skive Landsogn, 344. Skjerngaard, Skjern, 300. Skjæring Mark, Gaard naa (K. Jørgensen), Egaa, 229. Skjæring-Munkgaard, Egaa, 229. Skjærsø, Draaby, 197. Skjærvad, Gunnerup, 156. Skjærvad Avlsgaard, 157. Skjødstrup Præstegaard, Skjødstrup, 220. Skjødtsminde, Gimming, 56. Skovgaardsgaarden, 182. Skovsgaard, Skejllerup, 18. Skovsgaard, Tapdrup, 2S1. Skrivensgaard, Øster-Brønderslev, 859. Skrold, Vester-Hassing, 573. Skudshale, Dal, 596. Skyum Præstegaard, Skyum, 443. Slemmingsgaard, Enslev, 145. Slettegaard, H jortdals, 404. Sludstrup, Skjæruin, 743. Smerupgaard, H vidbjerg, 478. Smidstrupgaard, Sejlstrup, 839. Smorup, B ro rstru p, 670. Sohngaardsholm, Nørre-Tranders, 590. Solbjerg, Gaard i (P. Jensen Poulsen), Solbjerg, 514. Solholt, Skæve, 794. Sophie Amaliegaard, Todbjerg, 235. Sophienlund, Vellev, 335. Sophiesminde, Romdrup, 601. Sorvad, Gjesing, 122. Spangerhede, U gilt, 758. Spentrupgaard, Spentrup, 38. Spøttrup, Rødding, 378. Spøttrup, Ny, Rødding, 380. Staagaard, Vester-Hassing, 573. Staarupgaard, Højslev, 254. Stadegaard, Vennebjerg, 778. Stavad, Tise, 849. Steensgaard, G jettrup, 473. Stenalt, Ørsted, 110. Stenalt Avlsgaard, Ørsted, 111. Stenbejrggaard, Børglum, 845. Stendalgaard, Vium, 309. Stenild Mosegaard, Vesterbølle, 265. Stenisgaard, Nørre-Kongerslev, 633. Stensbæk, Bindslev, 726. Stensmark, Hammelev, 142. Stobdrupgaard, Rud, 89. Storgaard, Hald, 43. Storupgaard, Ørding, 502. Stranderholm, K larup, 605. Strandet, Ørum, 257. Striben, Vester-Hassing, 570. Størup, Skallerup, 775. Støvringgaard, Støvring, 61. Sundbygaard, Stagstrup, 443. Sundbygaard, Sundby, 519. Svallinggaard, Asferg, 35. Svanholmsminde, Skibsted, 643. Svejstrup, Gaard i (M. C. Sørensen Stenz), Raa sted, 54. Svejstrupgaard, Raasted, 54. Sæbygaard, V olstrup, 780. Sæbygaard Avlsgaard, Volstrup, 782. Sø, Sejerslev, 524. Søbygaard, Albøge, 181. Sødal, Rødding, 284. Sødringholm, Sødring, 27. Søgaard, Nors, 410. Søgaard, Sejerslev, 526. Søholm, Albøge, 180. Søndenaaen, U gilt, 762. Sønder-Elkjær, Sulsted, 556. Søndergaard, Hundborg, 437. Søndergaard, Øsløs, 408. Søndermølle, Asm ild, 279. Sønder-Skovsgaard, Svenstrup, 880. Sønderstrupgaard, Bejstrup, 883. Sønder-Ullerupgaard, Sennels-, 410. Søvang, Bedsted, 451. Søvang, Kobberup, 259. Søvangs Søndergaard, 260. Taabæk Møllegaard, Ødum, 91. Taarupgaard, Taarup, 258. Taastrupgaard, Ødum, 94. Tanderupgaard, B ejstrun, 884. Tandrup, Bedsted, 450. Tammestrup, Essenbæk, 115. Tastumgaard, Kobberup, 259. Teglgaarden, Dollerup, 284. Teglgaarden, Rosmus, 182. Teglgaarden, Vestervig, 458. Teglværksgaarden, Mørke, 214. Thinggaard, Næsborg, 697. Thorsager, Store, Viskum, 291. Thorsmark, Vester-Brønderslev, 853. Thostrup Hougaard, Øls, 666. Thygeslund, Vive, 658. Thykjærgaard, Mørke, 211. Tidemandsholm, Taars, 823. Tiendegaarden, Gudum, 614. Tilsted, Gaard i (J. Jeppesen), Tilsted, 424. Tilstedgaard, Tilsted, 425. Tirstrup, Gaard i (N. K. Jensen), T irstru p, 189. Tjele, Tjele, 285. Tjele Avlsgaard, 286. Tjæreby, Gaard i (N. S. Skjødt), Gimming, 58. Tjæreby, Gaard i (J. Sorensen), Gimming, 58. Tjærebygaard, Gimming, 58.

97 Andet Bind. 95 Tjærbyvang, Gimming, 57. Tjørnegaard, Lyngby, 176. Todbjerg Præstegaard, Todbjerg, 230. Todbøl Hovedgaard, Kallerup, 430. Toftegaard, Borup, 50. Toftegaard, Jetsm ark, 867. Toftkærgaard, Sejlflod, 607. Tollestrup Storgaard, V rejlev, 834. Tolstrupgaard, Dølby, 350. Tordrup Slot, 72. Torpet (Øster-Vadskjæ r), Vadum, 544. Torstedlund, Aarestrup, 627. Torsølund, Torsø, 338. Torupgaard, 72. Tranum, Gaard i (E nkefru M. L arsdatter), Tranum, 873. Trendgaard, Strandby, 6S5. Trinderup, Hvornum, 19. Trudsholm, Kastbjerg, 241. Trustrupgaard, Lyngby, S 74. Tustrup, Hørning, 135. Tustrup, Fræer, 651. Tirstrup Krogaard, T irstru p, 190. Tveden, Albæk, 799. Tvevang, St. Hans, 749. Tækkersminde, Aalsø, 166. Tøfting, St., Vester-Vandet, 411. Tørslevgaard, Estruplund, 109. Tøstrupgaard, Tøstrup, 161. Tøttrupgaard, Hørdum, 447. Udbygaard, Ldby, 105. Ullerup, G altrup, 511. Ulstedbo, Sindal, 767. Ulstrup, Hundborg, 434. Ulstrup, St. Olai, 755. Ulstrup, Vinge, 306. Undallslund Plant., Viborg Landsogn, 275. Vaar, Farstrup, 700. Vaarbjerggaard, Nørre-Sundby Landsogn, 540. Vadsholt, Listed Valstedgaard, Sebber, 705. Vang, Sulsted, 552. Vanggaard, St. Hans, 751. Vangkjær, Torslev, 790. Vedø, Koed, 130. Vejelbjerregaard, Udbyneder, 23. Vejerslevgaard (J. F. Baden), Vejerslev, 337. Vejerslevgaard (A. Clausen), Vejerslev, 497. Vejgaard, Nørre-Tranders, 592. Vejlegaard, Vestervig, 460. Vejrhøjgaard, B rorstrup, 672. Vellev Præstegaard, Vellev, 335. Wellinggaard, Næsborg, 696. Vellinggaard, Ldbyneder, 22. Vellinghøj, St. Olai, 756. Vesløsgaard, Vesløs, 409. Vesterbygaard, B alling, 382. Vester-Drøstrupgaard, G jø ttru p, 406. Vester*Estrup, Hørby, 786. Vestergaard, Horsens, 566. Vestergaard, H vidbjerg, 476. Vestergaard, Kollerup, 403. Vestergaard, Nr.-Onsild, 18. Vestergaard, Skibsted, 643. Vestergaard, Tjele, 287. Vestergaard, Torum, 372. Vestergaard, Tødse, 509. Vestergaard, Vrejlev, 833. Vestergaard, Øster-Brønderslev, 858. Vestergaard, 0.-Tørslev, 29. Vester-Gjerndrup, Øster-Brønderslev, 859. Vester-Hassing Krogaard, Vester-Hassing, 571. Vesterheden, Hals, 587. Vester-Kejlstrup, Balle, 327. Vesterladen, Horsens, 565. Vestermark, Hørmested, 737. Vester-Nejsig, Øster-Hassing, 575. Vester-Nordentoft, Sjørring, 428. Vester-Nyholm, Hørby, 787. Vesterris, Testrup, 269. Vester-Rævdal, Gjerum, 747. Vester-Toftum, H eltborg, 463. Vester-Vandet, Gaard i (P. Kusk W ig li), Vester Vandet, 413. Vestervig-Nedergaard, Vestervig, 456. Vestervig-Overgaard, Vestervig, 457. Vestrup, Gaard i (N. C. M øller), Albæk, 59. Vestrup, Gaard i (N. C. M øller), Albæk, 60. Vestrup, Gaard i (J. S. Skjødt), Albæk, 60. Vestrupgaard, Saltum, 866. Vidjekjærgaard, Dølby, 349. Vidtskue, Rosmus, 186. Vidtskue, Aarslev, 134. Viffersholm, Gammel-, Solbjerg, 639. Viffersholm, Ny-, Solbjerg, 640. Vihøjgaard, Grinderslev, 368. Vildmosegaarden, Mov, 617. Vilhelmsborg, Thisted Kommune, 423. Vilhelmsminde, Ørum, 455. Villerup, Skallerup, 775. Villestrup, Astrup, 661. Villestrup Avlsgaard, Astrup, 663. Villumgaard, Haasum, 385. Vilsbæksminde, Brovst, 875. Vilsgaard, Vejerslev, 497. Vindbylund, Gjerlev, 31. Vinderslevgaard, Ny, Vinderslev, 319. Vinderslevholm, Vinderslev, 318. Vindumovergaard, Vindum, 297. Vindø Teglværk, Hobro, 15. Vingegaard, Vinge, 289. Virupgaard, Egaa, 227. Visborggaard, Visborg, 653. Visborggaard Avlsgaard, Visborg, 654. Viskum Hovedgaard, Viskum, 290. Vissegaärd, Nøvling, 597. Visse Ladegaard, Nøvling, 598. Vittrupgaard, H jø rrin g, 748. Vium Møllegaard, Hjerk, 377. Vivebrogaard, Vive, 657. Voergaard, Voer, 801. Voergaard Avlsgaard, Voer, 803. Volstrup, Rørbæk, 680. Vorninggaard, Vorning, 292. Vorregaard, Skjødstrup, 221. Vosnæsgaard, Skjødstrup, 218. Votborggaard, Tæbring, 488. Vraa, Gammel-, A jstru p, 559. Vraa, Ny-, A jstru p, 560. Vrejlevkloster, Vrejlev, 827. Værumgaard, Værum, 71. Værum Møllegaard, Værum, 70.

98 96 Register. Ydby Kirkegaard, Ydby, 467. Ødumgaard, Ødum, 90. Ødum Landbrugsskole, Ødum, 91. Øland, Harring, 441. Ørbækgaard, Ørum, 154. Ørbækgaard, Kosmus Ørndrup, Hersom, 270. Ørndrup, K arby, 490. Ørndrup, Vester-Hornum, 678. Ørslevkloster, Ørslevkloster, 256. Ørsted Præstegaard, Ørsted, 112. Ørumgaard, Ørum, 73. Ørumgaard, Gammel-, Ørum, 454. Ørumgaard, Ny-, Ørum, 455. Ørupgaard, Kosmus, 183. Østeraagaard, Hals, 584. Øster-Alling Præstegaard, Ø ster-alling, 131. Øster-Alslund, Øster-Hassing, 576. Østerbroen, Albæk, 795. Øster-Brønderup, St. Olai, 755. Østergaard, Aasted, 375. Østergaard, Fjellerup, 151. Østergaard, Frøslev, 486. Østergaard, G altrup, 512. Østergaard, G jettrup, 473. Østergaard, H jortshøj, 225. Østergaard, Horsens, 568. Østergaard, Lyby, 362. Østergaard, Malle, 693. Østergaard, Mørke, 215. Østergaard, Tilsted, 425. Østergaard, Tødse, 510. Østergaard, Vellev, 336. Øster-Gjerndrup, Øster-Brønderslev, 860. Øster-Habbelstrup, H allund, 820. Øster-Hunderup, Ejerslev, 527. Øster-Kejlstrup, Gjødvad, 325. Østerled, Dronninglund, 806. Øster-Møllegaard, Dronninglund, 808. Øster-Nejsig, (N. Larsen), Øster-Hassing, 575. Øster-Nejsig (Enkefru Christiane Eriksen), Øster Hassing, 575. Øster-Nordentoft, Sjørring, 429. Øster-Sortkær, Elling, 730. Østerteglgaard, Viborg Landsogn, 275. Øster-Tirup, Astrup, 770. Øster-Toftum, H eltborg, 462. Øster-Ulstrup, Gaard i (J. Krogh), Nørre-Tranders 594. Østervang, Asferg, 34.

99 TREDIE BIND. Side Svendborg A m t... 5 Sunds H erred Salling Herred Gudme H erred Vinding Herred Langelands Nørre H erred Langelands Sønder H erred Ærø H erred Odense A m t Odense Herred , 922 Aasum H erred , 929 Bjerge H erred Lunde H erred Skam H erred Skovby H erred Vends Herred Baag Herred Maribo A m t Lollands Sønder Herred Lollands Nørre Herred Fuglse Herred Musse Herred , 1350 Falsters Nørre Herred Falsters Sønder Herred Aadal, True, 404. Aagaarde, Haarslev, 658. Aahøjrup, Gaard i (C. Thomsen), Brenderup, 737. Aalebækgaard, S.-Alslev, 1329, S 43. Aalholm, Nysted Landsogn, Aalholm Ladegaard, Nysted Landsogn, 1256, S 38. Aalstrup, Landet, 1012, S 23. Aalykke, Ø.-Skjerninge, S 6. Danske Gaarde : Register. Aalykkegaard, St. Hans-, 411. Aaløkkegaard, Aunslev, 224. Aarslevgaard, Aarslev, 233. Aarsmarke, Hunseby, Aaskovgaard, Anslev, 228. Aasum, Gaard i (E nkefru A. M. Hansen), Aasum, 930. Aasum, Gaard i (H. J. M øllegaard), Aasum,

100 98 Register. Aasum, Gaard i (N. P. Nielsen), Aasum, 493. Aasum, Gaard i (Enkefru A. W a lth e r), Aasum, 930. Abed Mejeri, Stokkemarke, 1031, S 24. Abildtorpegaard, Nakskov Lands. 1036, S 24. Abkjeldsgaard, Helnæs, 918. Aborre, Gaard i (H. J. Hansen), Gam tofte, 829. Aborre, Gaard i (M. P. Rasmussen), G am tofte, 826. Aborre Nygaard, Gamtofte, 827. Adamsgaard, Hou, 307, S 16. Adamsgave, Branderslev, 1045, S 25. Afbyggergaarden, Kvæ rndrup, 36. Agerhøjgaard, Munkebo, 539. Agernæsgaard, Krogsbølle, 620. Agernæsgaard, Ny, D reslette, 906. Agernæsgaard, Gammel, Dreslette, 905. Aggerup, Vaabensted, 1209, S 36. Akkerup Præstegaard, H aarby, 901. Alfaregaard, Nørre-Vedby, 1272, S 39. Alléenborg, Utterslev, 1091, S 28. Allerup, Gaard i (Enkefru A. K. Hansen), Allerup, 508. Allested Præstegaard, Allested, 146. Allested, Gaard i (P. Nielsen), Allested, 147, S 11. Amagergaard, Vigerslev, 680. Andersens, O., Teglværk, Tingsted, S 41. Anderstrupgaard, Hunseby, 1199, S 35. Anderupgaard, Lumby, 614. Anhof, Svindinge og Øksendrup, 171. Annalyst, Nysted Lands., 1257, S 38. Annasholm, St. Hans, 406. Annasminde, Holeby, 1166, S 33. Appegaard, Store, Tommerup, 477. Arreskov, Ø.-Hæsinge, 143, S 11. Asperup Hedegaard, Asperup, 716. Asperup Lindegaard, Asperup, 715. Asperup Præstegaard, Asperup, 714. Assenbølle, Gaard i (J. M athiasen), Vissenbjerg, 488. Assenbølle, Gaard i (H. Poulsen), Vissenbjerg,488. Asserstrup, Sandby, 1061, S 26. Anglykkegaard, Lindelse, 322, S 17. Aunslev, Gaard i (H. Hansen), Aunslev, 227. Avlskovgaard, True, 400. Avlsmosegaard, Stokkemarke, 1033, S 24, S 47. Baadesgaard, Græshave, 1004, S 23. Baagegaard, Tommerup, 479. Baaring, Gaard i (A. Simonsen), Asperup, 721. Bakkegaard, 0.-Tingsted, S 40. Bakkevejle, Arninge, 977, S 21. Ballegaard, H aarby, 902. Bandholm, Hotel, Bandholm, S 35. Bankegaard, Flødstrup, 215. Barløseborg, Barløse, 806. Barløsegaard, Barløse, 804. Barnehøjgaard, Diernisse, 114, S 9. Bartoftegaard, Vestenskov, 963, S 20. Bejerholm, Ollerup, 41. Beldringegaard, Lunde, G09. Bedinge, S.-Kirkeby, 1327, S 43. Berritzgaard, Taars, 1222, S 36. Billeshave Hovedgaard, Vejlby, 712. Billeskov, K jerte, 799. Bindernæs, Rødby Købstad, 1138, S 31. Binnitse, H illested, Birkelund, Gamtofte, 838. Birkemose, Vindeby, 1085, S 27. Birkholm, E jlby, 649. Birkumgaard, Fraugde, 501. Biskopstorp, Skjellerup, 248. Biskopstorp, Simmerbølle, 266, S 14. Biskorup, Gaard i (K. Hansen), Frue, 405. Bjergbygaard, Tullebølle, 269. Bjerggaard, Lindelse, 323, S 18. Bjerregaard, S.-Kirkeby, 1328, S 43. Bjørnemose, Tved, 63. Bjørnemose (Baroniet Holstenshus-), 113, S 9. Blangstedgaard, Fruesogn, 395. Blangstrup, Gaard i (Enkefru A. K. Hansen), Turup, 851. Blangstrup, Gaard i (J. N. Hansen), Turup, 854. Blangstrupgaard, Turup, 853. Blanke Østergaard, Roerslev, 722. Blegholm, Tullebølle, 268. Blæsbjerg, Falkerslev, Boderup, Ønslev, 1291, S 40. Boelsgaard, Arninge, 977, S 21. Bogøgaard, Humble, 334, S 18. Bogøgaard, Kappel, 970, S 20. Boltinggaard, Ringe, 180. Bondegaarden, Longelse, 310. Borgeskov, 224. Borgnæsdal, Rise, 361. Borreby Mølle, Bellinge, 459. Borreby Møllegaard, Bellinge, 458. Bovense, Gaard i (L. C. Larsen), Bovense, 231. Brahesborg, Gam tofte, 819. Brahesborg Avlsgaard, G am tofte, 821. Brahesholm, Vedtofte, 881. Brahesminde, 133. Brahetrolleborg, Brahetrolleborg, 125, S 10. Brahetrolleborg Avlsgaard, 129. Brahetrolleborg Garveri, S 10. Bramslykke, Musse, 1245, S 37. Bramstrup, Nr.-Lyndelse, 522. Bramstrup Mølle, Nr.-Lyndelse, 522. Brandsbygaarden, Hum ble, 332. Brangstrupgaard, Nr.-Aaby, 767. Brarup, Sønder, Gaard i (G. Foged), B rarup, 1286, S 40. Bred, Gaard i (N. Andersen), Vissenbjerg, 486. Bredelandsgaardsn, Arninge, 983. Bregnebjerggaard, Humble, 337. Bregninge, Gaard i (P. R. Jørgensen), Bregninge, 356. Bremersvold, Errindlev, 1148, S 32. Bremersvold Avlsgaard, Errindlev, 1149, S 32. Bremlebjerg, Fuglsbølle, 316. Brende Mølle, Tanderup, 795. Brendegaard, Vester-Aaby, 115. Brendekilde, Gaard i (M. Nielsen), Brendekilde, 928. Brendekildegaarden, Brendekilde, 457. Brendekilde Vestergaard, Brendekilde, 456. Brenholt, Orte, 864. Bringstrupgaard, Aastrup, 1345, S 46. Bro, Gaard i (C. J. Krom ann), Rise, 362. Brobygaard, Sønder-Broby, 90, S 8. Brobygaard Avlsgaard, 92. Brockdorff, Stubberup, 584. Brogaard, Brenderup, 730. Broholm, Gudme, 190. Broholm Avlsgaard, 193. Broholmgaard, Bellinge, S 71. Broholmgaard, B rylle, 484. Brolykke, Magleby, 346.

101 Tredie Bind. 99 Brolykke, V iby, 577. Bruunshøj, Birket, 1130, S 30. Bruunsvang, Vesterborg, 1122, S 30. Brydebjerg Andelsmejeri, H erridslev, S 38. Brydebøllegaard, Vestenskov, 965, S 20. Brydegaard, Dreslette, 904. Brydegaard, St. Jørgens, 68. Brylle, Gaard i (S. Nielsen), Brylle, 480. Brænderupgaard, Gudbjerg, 154, S 12. Brændeskovgaard, Gudbjerg, 154, S 12. Brændte Ege, Idestrup, 1315, S 42. Brødresminde, Lunde, 610. Brøndstrupgaard, Skamby, 628. Bubbelgaard, Indslev, 772. Buchs Teglværk, Kirkeby, S 6. Bukkegaard, Snøde, 302, S 16. Bukkehavegaard, Nebbelunde, 1176, S 34. Bukkehave Møllegaard, Bregninge, 73. Bukkemose, Fodslette, S 19. Bukkeruplund, Søllested, 878. Bukgaarden, Kvæ rndrup, 37. Bulskovgaard, Halsted, 1118, S 30. Byllerup, Gaard i (Enkefru A. Jørgensen Skyt), Nr.-Aaby, 766. Bækgaard, Krarup, 89, S 8. Bækstrupgaard, Ellinge, 249. Bødstrup Præstegaard, Bødstrup, 289,S 14. Bøgebjerg, Viby, 579. Bøgebjerggaard, Barløse, 808. Bøgegaard, St. Knuds, 389. Bøgehavegaard, Lindelse, 318, S 17. Bøgeskovgaard, Skaarup, 47, S 3. Bøgeskovgaard, Vindeby, 1086, S 27. Bøgeskovsholm, Nørre-Alslev, 1275, S 39. Bøllemose, Gaard i (Enkefru Henriksen), Sanderum, 454. Bøllesminde, Stokkemarke, 1029, S 24. Bønnelykke, Longelse, 311. Børsholt, Horne, 139. Bøtøgaard, Veggerløse, 1321, S 43. Carlsfeld, Aastrup, 1349, S 46. Carolinelund, Marslev, 558. Carstensminde, Arninge, 979, S 21. Cathrinebjerg, Vejlby, 707. Cathrinedal, Købelev, 1066, S 26. Cathrinesminde, Horslunde, Charlottenlund, Hou, 306, S 16. Charlottenlund, Vesterborg, 1123, S 30. Christianeslund, Bødstrup, 292, S 15. Christiansdal, Branderslev, Christianseje, Orte, 862. Christiansholm Skovridergaard, S 38. Christianslund, Kauslunde, 702. Christianslund, Skovby, 634. Christiansminde, Døllefjelde, 1243, S 37. Christiansminde, St. Hans, 411. Christiansminde, Systofte, 1305, S 42. Christianssæde, Skjørringe, Christianssæde Avlsgaard, Skjørringe, 1184, S 34. Classenske Agerbrugsskole, Aastrup, 1349, S 46. Cypressegaard, Sakskøbing Lands., 1221, S 36. Dageiykkegaard, Bødstrup, 293, S 15. Dagelykke Teglværk, Bødstrup, S 15. Dalbygaard, Birket, 1133, S 31. Dalbygaard, Falkerslev, 1343, S 45. Dalengaard, Stoense, 303, S 16. Dalgaard, K jerte, 802. Dalgaard, U llerslev, 219. Dallund, Søndersø, 684. Dalmosegaard, Arninge, 976, S 21. Dalsgaard, Bovense, 230. Daltoftegaard, Avnede, 1022, S 23. Dalumgaard, Dalum, 435. Dalum Landbrugsskole, Dalum, 438. Damgaard, Indslev, 769. Damgaard, Sandby, 1054, S 25. Damsbo, Jordløse, 119, S 10. Damsmosegaard, Hunseby, 1197, S 35. Dansted, Nebbelunde, 1175, S 34. Darket, Taagerup, 1145, S 31. Daugstrupgaard, Østrup, 601. Digetgaard, Haarslev, 665. Dallund Avlsgaard, 686. Dongsgaard, Gislev, 177. Dorthealund, Jordløse, 122, S 10. Drostgaard, Humble, 332, S 18. Drudgaard, Kjærum, 845. Druelund, Nordlunde, 1104, S 29. Duegaarden, Arninge, 978, S 21. Dunkær, Rise, 362. Dyregravede, Ubberup, 427. Dyrehaugegaard, Nyborg Lands., 202, S 13. Dyrehavegaard, Tommerup, 928. Dyrupgaarde, (A. Knudsen), Sanderum), 452. Dyrupgaarde, (K. Rasmussen), Sanderum, 45 Dærupgaard, Flemløse, 894. Efterstigaard, Systofte, 1306, S 42. Egebjerg Teglværk, Stenstrup, S 4. Egehavegaard, Flemløse, 890. Egelevgaard, Nørre-Vedby, 1267, S 39. Egelund, Birket, 1129, S 30. Egelykke, Bødstrup, 287, S 14. Egemosegaard, Vindeby, 1081, S 27. Egeskov, Kvæ rndrup, 32. Egeskov Avlsgaard, Kvæ rndrup, 36. Egeskovgaard, Fuglsbølle, 314. Eggerupgaard, Gam tofte, 834. Eggerup Holmegaard, G am tofte, 837. Egholm, Herridslev, 1252, S 37. Egholmgaard, Horslunde, 1101, S 29. Egneborg, Brahetrolleborg, 130. Einsidelsborg, Krogsbølle, 617 (Hovedsædet for Grevsk. Roepstorff). Einsidelsborg Avlsgaard, Krogsbølle, 619. Ejby, Gaard i (J. Madsen), Fruesogn, 398. Ejby Gæstgivergaard, Ejby, 764. Ejby Højgaard, Ejby, 761. Ejby Møllegaard, Ejby, 762. Ejegod, Engestofte, 1213, S 36. Ejegod, Nykøbing, 1300, S 41. Ejerslykke, Frue, 399. Ejersminde, Sanderum, 455. Eliselund, Bødstrup, 297, S 15. Ellegaard, Føns, 776. Ellegaard, Gjelsted, 742. Ellehavegaard, Horreby, 1336, S 44. Ellemosegaard, Sandby, 1050, S 25. Elmelund, Branderslev, 1042, S 25. Elmelund, Gaard i (R. Pedersen), Sanderum, 926. Elmelund, Gaard i (S. Pedersen), Sanderum, 925. Elsemariehøj, Fraugde, 499.

102 100 Register. Elsesminde, Sanderum, 444. Elvedgaard, Veflinge, 667. Emmelevgaard, Hjadstrup, 605. Emmerbøllegaard, Bødstrup, 291, S 15. Enehøjøgaard, Sandby, 1062, S 26. Engbækgaard, V.-Hæsinge, 140, S 11. Engeskovgaard, Vesterborg, 1124, S 30. Engestofte, Vaabensted-Engestofte, 1210, S 36. Engesyen, Hillerslev, 3 7. Enggaard, 644. Enghavegaard, Simraerbølle, 267, S 14. Ennebøllegaard, Snøde, 303, S 16. Erholm, Rørup, 752. Erholm Avlsgaard, Rørup, 754. Eriksdal, Horbelev, 1339, S 44. Eriksholm, Nr.-Sandager, 647. Eriksminde, Gislev, 175. Ernebjerg, Store, Ubberud, 428. Ernstminde, Birket, 1131, S 31. Errindlev Præstegaard, Errindlev, Eskelund, Gislev, 178. Eskelund (H. J. Hansen), Søllinge, 207. Eskelund (N. Hansen), Søllinge, 208. Eskildstrup Gæstgivergaard, Eskildstrup, S 40. Etterupgaard, Rørup, 756. Faarevejle, Skrøbelev, 256, S 13. Faarevejle Avlsgaard, 258. Faldengaard, Søllested, 880. Fallegaard, Kvæ rndrup, 37, S 3. Falsensgave, Nr.-Lyndelse, 527. Falsled Kro, Svanninge, 99, S 8. Fangel Aagaard, Fangel, 466. Fangel Møllegaard, Fangel, 464. Farsbøllegaard, Haarslev, 660. Faurskov Mølle, K jerte, 797. Ferritslevgaard, Rolfsted, 516. Fiskebæk Fællesmejeri, Skjelby, 1324, S 43. Fjellebro, Herringe, 82, S 7. Fjellebro Avlsgaard, 83. Flenstofte, Dreslette, 911. Flintholm, H undstrup, 77. Flintingegaarden, Thoreby, 1240, S 37. Flødstrup Præstegaard, Flødstrup, 215. Fogedgaard, Eskildstrup, 1297, S 40. Fogedgaarden, Verninge, 470. Forhaabningslund, Ryslinge, 157, S 12. Forældresminde, Skrøbelev, 264, S 13. Fraugde Kjærby, Gaard i (N. J. Andersen), Fraugde, 506. Fraugde Kjæ rby, Gaard i (M. J. Hansen), Fraugde, 503. Fraugde Kjærby, Gaard i (Enkefru A. M. Jespersen), Fraugde, 505. Fraugdegaard, Fraugde, 495. Fredenslund, Arningen, 980. Frederiksberg, Humble, 333, S 18. Frederiksdal, Sandby, 1058, S 26. Frederiksgave, Sønderby, 914. Frederiksgave Avlsgaard, Sønderby, 915. Frederikshøj, Frørup, 199, S 13. Frederikslund, Ørsted, 873. Frederikslund Avlsgaard, Ørsted, 875. Frederiksminde, Fuglse, 1159, S 33. Frederiksminde, Vindeby, 1081, S 27. Fredsholm, Vestenskov, 966, S 20. Fribjerggaard, Bødstrup, 296, S 15. Frihedsminde, Brørup, Frihedsminde, Skjørringe, 1184, S 34. Frihedspris, Utterslev, S 28. Frisenfelt, Gjedesby, 1324, S 43. Frisenlund, Engestofte, 1213, S 36. Frisenlund, Horslunde, Frisenlund, Skovlænge, 1021, S 23. Frisenlund, Systofte, 1305, S 42. Frydenlund, Nr.-Lyndelse, 529. Frørup Præstegaard, Frørup, 198. Fugleviglund, Vissenbjerg, 487. Fuglsang, Birket, 1135, S 31. Fuglsang, Kappel, S 21. Fuglsang, Thoreby, 1232, S 36. Fuglsang Avlsgaard, Thoreby, Fuglsegaard, Fugls«, 1159, S 33. Fuglse Præstegaard, Fuglse, 1158, S 33. Fyllested, Gaard i (Enkefru M. Hansen), Brend«rup, 731. Fynbogaard, Veggerløse, 1319, S 43. Fædresminde, Sanderum, 445. Fælledgaard, Krogsbølle, 623. Fælleseje, Slemminge, 1241, S 37. Fænøgaard, M iddelfart Landsogn, 693. Færgelandsgaard, Nakskov Fjord, S 24. Fønsvang, Føns, 782. Gaabense Færgegaard, Nørre-Vedby, 1273, S 39. Gaagerupgaard, Ørsted, 872. Gabrielsminde, Græshave, 1007, S 23. Gadsbøllegaard, Vissenbjerg, 492. Galebjerggaard, Humble, 335, S 18. Gammeleje, Herredskirke, 1110, S 30. Gammelgaard, Føns Gammelgaard, Ryde, 1013, S 23. Gammelkær, Købelev, 1079, S 26. Gammelsminde, Horreby, 1336, S 44. Gavnbygaard, Skydebjerg, 859. Georgsdal, Købelev, 1075, S 26. Gertrudsminde, Branderslev, Gildebro Mølle, Fjelsted, 738. Gillestedgaard, Frue, 397. Gislev Præstegaard, Gislev, 173. Gjedsergaard, Skjelby, 1322, S 43. Gjelbjerg, Balslev, 760. Gjedskov, H illerslev, 84. Gjelsted, Gaard i (C. Hansen), Gjelsted, 739. Glamsbjerg Teglværk, Kjøng, 884. Glorup, Svindinge, 165. Glorup Avlsgaard, 169. Glostrup, Købelev, 1065, S 26. Godthaab, Brarup, Godthaabgaard, Arninge, 984, S 21. Gottesgabe, Kappel, 974. Graasten, Rise, 365. Gravendal, Rise, 364. Gravergaard, Flemløse, 889. Grevegaard, Tommerup, 476. Grubbe Mølle, Svanninge 93, S 8. Grængegaard, Thoreby, 1239, S 37. Græshave Saftstation, Græshave, S 23. Grøftebjerg, Vissenbjerg, 490. Grønnegaard, Heden, 81, S 7. Grønslettegaarden, Tranekæ r-tullebølle, 280, S 14. Gudbjerg Præstegaard, Gudbjerg, 153. Guldborg Færgegaard, Brarup, Guldborg Købmandsforretning, Majballe, S 36.

103 Tredie Bind. 101 Gundersgaard, B ød strup, 295. Gustavsminde, Nykøbing Lands., 1302, S 41. Gyldensteen, Skovby, 642. Gyldensteen Avlsgaard, Skovby, 644. Hallingkjær, Nr.-Ørslev, 1338, S 44. Halmtoftegaard, Vestenskov, 964, S 20. Halmø, M arstal Landsogn, 356. Halstedgaard, Halsted, Hanemosegaard Teglværk, Thoreby, S 37. Hannesborg, Flødstrup, 212. Hardenberg, Radsted, (Hoveds, fo r Grevsk. Hardenberg-Reventlow). Hardenberg Avlsgaard, Radsted, Hardenberg Skovridergaard, Radsted, S 36. Harnbjerggaard, Humble, 330, S 18. Harpelunde, Gaard i (K. K rogh), Sandby, Harritslevgaard, Skovby, 632. Hasagergaard, Hunseby, 1197, S 35. Haugaard, Utterslev, 1088, S 28. Haugaard, Vigerslev, 682. Haugstedgaard, St. Knuds, 389. Hausnæsgaard, Kappel, 974, S 21. Havegaard, Lindelse, 325, S 18. Havegaarden, Lindelse, 318, S 17. Havgaard, Longelse, 310, S 17. Havrevængegaard, Østofte, 1188, S 34. Hedegaard, Utterslev, 1090, S 28. Hedengaard, Heden, 80, S 7. Hedevigslund, St. Hans, 407. Hejegaard, Horslunde, Hejegaard, Købelev, 1075, S 26. Hejesdal, Købelev, S 27. Heldagergaard, Tved, 65, S 5. Helgenæs, Branderslev, 1038, S 25. Hellerup, Hellerup, 210. Hellingegaard, Halsted, S 30. Helnæ9, Gaard i (L. Hansen), Helnæs, 917. Helnæs, Gaard i (J. Larsen), Helnæs, 919. Helnæsgaard, Helnæs, 920. Herslevgaard, Lindelse, 323, S 18. Hesbjerg, Korup-Ubberud-Dalum-Sanderum, 423. Hesbjerggaard, Stoense, 304, S 16. Heslegaard, Turup, 855. Hesselagergaard, Hesselager, 160. Hesselagergaard Avlsgaard, Hesselager, 162, S 12. Hesseldal, G am tofte, 839. Hestehavegaard, Bødstrup, 296, S 15. Hestehavegaard, Gislev, 175. Hestholmgaard, G am tofte, 835. Hindemae, Skjellerup, 246. Hinderupgaard, St. Knuds, 390. Hindsgavl, M iddelfart Landsogn, 690. Hindsgavl Avlsgaard, M id d e lfa rt Landsogn, 691. Hjadstrup, Gaard i (J. L. Nielsen), H jadstrup, 603. Hjallese, Gaard i (J. Jensen Nørregaard), Dalum, 441. Hjallesegaard, Dalum, 437. Hjallese Torpgaard, Dalum, 440. Hjorslevgaard, Otterup, 592. Hjortholm, Fodslette, 343, S 19. Hoby, Gaard i (J. Jørgensen), Gloslunde, 1000, S 22. Hoby, Gaard i (P. Larsen), Gloslunde, Hofgaard, Idestrup, 1310, S 42. Hofmansgave, Norup, 586. Holckenhavn, Vindinge, 250. Holckenhavn Avlsgaard, 252. Holeby Maskinfabrik, Holeby, S 33. Holebygaard, Holeby, 1166, S 33. Holegaard, Kjæ rum, 844. Holevgaarden, Marslev, 556. Holgershaab, Nørre-Alslev, Holleby, Gaard i (A. Pedersen Thorsen), Arninge, 982. Hollebygaarden, Arninge, 981. Hollufgaard, Fraugde, 496. Holmegaard, Branderslev, 1040, S 25. Holmegaard, Gjelsted, 749. Holmegaard, Herrested, 240. Holmegaard, Kjæ rum, 843. Holmegaard, Lum by, 614. Holmegaard, Magleby, 350. Holmegaard, Sanderum, 448. Holmegaardens Udflyttergaard, Ø.-Skjerninge, 76, S 6. Holsegaard, Brenderup, 729. Holstenshus, Diernisse, 109, S 9. Holtegaard, Bursø, 1172, S 34. Holtegaard, Horslunde, 1100, S 29. Horne Møllegaard, 137. Horslunde Saftstation, Horslunde, S 29. Houlykkegaard, Bandholm, 1191, S 35. Hovgaard, Vestenskov, 961, S 20. Hovhavegaard, Ubberud, 925. Hugget, Ore, 637. Humble Kro, Tryggelev, S 19. HumblePræstegaard, Hum ble, 329, S 18. Hunderupgaard, St. Knuds, 387. Hunderupgaard, Ny, St. Knuds, 388. Hunderupgade Nr. 2, St. Knuds, 922. Hunderuplund, Frue, 396. Hundslev Skovgaard, K jø lstru p, 548. Hunseby Præstegaard, Hunseby, 1196, S 35. Husemosegaard, Ubberud, 429. Hesselager Møllegaard, Hesselager, 162. Hvedholm, 133. Hvedholm Avlsgaard, 137. Hverringe, V iby, 574. Hverringe Avlsgaard, Viby, 576. Hvidemose, Sandby, 1057, S 26. Hvidkilde, Egense, 27. Hvidkilde Ladegaard, Sørup, 30, S 3. Hvidkilde, Vesterborg, 1122, S 30. Hyldegaard, Maglebrænde, 1260, S 38. Hækkebøllegaard, Rørup, 758. Høbbet, Brahetrolleborg, 131, S 11. Højbjerglund, Ubberud, 426. Højby, Gaard i (J. Jørgensen), H øjby, 533. Højby, Gaard i (F. Madsen), H øjby, 530. Højbygaard, Taagerup, Højgaard, K jerte, 803. Højme, Gaard i (F rk. N. K. Madsen), Sanderum, 449. Højme, Gaard i (A. Nielsen), Sanderum, 451. Højmegaard, Sanderum, 450. Højrupgaard, Hillerslev, 87, S 7. Højrupgaard, S.-Højrup, 205. Højrup Købmandsgaard, Hillerslev, S 7. Højsgaard, Gloslunde, 1003, S 23. Højsmarkegaard, Sandby, 1050, S 25. Højstrup, Ryslinge, 159. Højstrup, St. Knuds, 391. Højvang, Ryslinge, S 12. Højvanggaard, Munkebo, 541.

104 102 Register. Hønnerup Hovgaard, Gjelsted, 747. Hønneruplund, Gjelsted, 746. Høvængegaard, Øster-Ulslev, I dalund, Radsted, 1231, S 36. I dasminde, Hunseby og Maribo, Ingestofte, Isebækgaard, Oure, 187, S 13. Jarlstensgaard, Branderslev, S 25. Jensgaard, Roerslev, 724. Jershave, 574. Jerstrup, Grindløse, 631. Johannesminde, Gloslunde, 1002, S 22. Juellinge, Halsted, Juellinge Avlsgaard, Halsted, 1115, S 30. Juelsberg, Aunslev, 220. Juelsberg Avlsgaard, 223. Juelsbjerg Teglværk, Stenstrup, S 5. Julierup, Gaard i (Enkefru M. K. Jensen), Melby, 650. Juliegaard, Skaarup, 46, S 3. Juulskov, K ullerup, 241. Juulsminde, Sandby, 1051, S 25. Jægersbo, Olstrup, S 32. Kaalsbjerggaard, Kauslunde, 700. Kaaregaard, Veggerløse, 1318, S 43. Kallehavegaard, Kappel, 968, S 20. Kalør, Ubberud, 430. Kamgaard, Tommerup, 474. Kamgaard, Vissenbjerg, 489. Kammerraadsminde, Sanderum, 446. Kaptajnsgaarden, Aarslev, 234. Karensminde, Fraugde, 504. Karensminde, M arslev, 554. Karlebygaard, Halsted, 1119, S 30. Karleby Præstegaard, Karleby, Karolinekilde, Paarup, 412. Kasbækholm, Horslunde, 1093, S 29. Kastagergaard, Utterslev, 1092, S 28. Kattekær, Bregninge, 357. Katrineberg, Humble, 333, S 18. Kauslunde, Gaard i (P. Jensen), Kauslunde, 695. Kauslundegaard, Kauslunde, 697. Kejrup, K jø lstru p, 550. Kertinge, Gaard i (H. Johansen), K jø lstru p, 550. Kertinge, Gaard i (N. L. Nielsen), K jø lstru p, 549. Kildegaard, Ringe, 184, S 12. Killerup, Gaard i (H. Andersen), Fruesogn, 403. Killerup, Gaard i (H. A. M. Hansen), Fruesogn, 405. Killerupgaard, Fruesogn, 402. Kimesbjerg, Horne, 138. Kinderballegaard, Tryggelev, 341. Kippinge Præstegaard, Kippinge, Kirkendrup, Gaard i (H. H. Hansen), Næsbyhoved- Broby, 413. Kirkendrup, Gaard i (J. P. Jensen), Næsbyhoved- Broby, 414. Kirkendrup, Gaard i (J. Rasmussen), Næsbyhoved-. Broby, 415. Kirstineberg, GI., Tingsted, Kirstineberg Avlsgaard, GI., Tingsted, Kirstineberg, Ny, Ønslev, 1295, S 40. ' Kirstinelund, Hemseby v. Maribo, Kissendrupgaard, Flødstrup, 217. Kjelingsminde, Sønder-Alslev, 1330, S 44. Kjelshøj, Rørup, 757 Kjærbygaard, Agedrup, 552. Kjærbygaard, D rigstrup, 536. Kjærbygaard, (A. J. L. Andersen), Fraugde, 502. Kjærbygaard, (P. Knudsen), Fraugde, 502. Kjærbyholm, Gaard i (H. A. J. Hansen), Indslev, 771. Kjærbyholm, Gaard i (M. Rasmussen), Indslev, 770. Kjærsgaard, Brenderup, 734. Kjærsgaard, Lunde, 59, S 5. Kjærstrup, Fuglse, 1160, S 33. Kjærumgaard, (Søskende Jensen), Kjæ rum, 840. Kjærumgaard, (K. L. Schm idt), Kjæ rum, 841. Kjøgegaard, Græshave, Kjørup, Krogsbølle, 621. Klarskov, Marslev, 560. Klauserogaard, Stokkemarke, Klingstrup, Skaarup, 42, S 3. Klingstrup, Ny, Skaarup, 44, S 3. Klinkegaard, Købelev, S 27. K lodskovgaard, Ønslev, 1293, S 40. Knudstrup, Hors-lunde, Knuthenlund, Stokkemarke, 1028, S 24. Knuthenborg Avlsgaard, Hunseby, 1207, S 35. Knuthenborg, Hunseby, Kogaard, Stokkemarke, 1030, S 24, S 47. Kogsbøllegaard, Vindinge, 255. Kokkedal, Stokkemarke, 1031, S 24. Kongsgaard, Nørre-Aaby, 764. Korsebølle, Tranekær, 283, S 14. Korselitse, Sønder-Alslev, Korselitse Avlsgaard, Sønder-Alslev, 1332, S 44. Korshøjgaard, Aunslev, 229. Korupgaard, Korup, 423. Kosterlev, Gaard i (N. J. Jespersen), Særslev, 656. Krageskov, Sandby, 1048, S 25. Kroghgaard, Mesinge, 581. Kragholmgaard, Skrøbelev, 263, S 13. Kragnæs, M arstal Landsogn, 355. Kragsberg, St. Knuds, 385. Kragsminde, St. Knuds, 386. Krenkerup, Rodsted, Krestinedal, Lindelse, 320. Kringelborg, Idestrup, 1316, S 42. Kristensminde, Særslev, 654. Kristinefeldt, Græshave, 1006, S 23. Kroggaard, Næsbyhoved-Broby, 418. Kroghenlund, Stenstrup, 50, S 4. Kroghgaarden, Bødstrup, 294. Kroglykkegaard, Idestrup, Krogsgaard, Græshave, 1008, S 23. Krogshøjgaard, Ubberud, 431. Krumstrup, Ryslinge, 156. Kustrupgaard, V ejlby, 706. Kvistgaard, Barløse, 809. Kædebygaard, Humble, 336, S 13. Købeievgaard, Købelev, 1066, S 26. Købelevgaard, Lille, Købelev, 1064, S 26. Ladegaarde, Gaard i (J. P. Rasmussen D algaard), Orte, 870. Ladegaarde, Gaard i (H. Jensen), Orte, 867. Ladegaarde, Gaard i (H. Chr. Jørgensen), Orte, 868. Lammehave, Ringe, 181. Landkilde, Fraugde, 498. Langedilgaard, H aarby, 900.

105 Tredie Bind. 103 Langensø, Vigerslev, 675 (under Baroniet Holstens- hus). Langensø Avlsgaard, 676. Langeskov, Hundstrup, 79, S 6. Langesko vgaard, Frør up, 201. Langeskovgaard, Ullerslev, 218. Langgaard, Thoreby, 1237, S 37. Langshøj Møllegaard, Stenstrup, 57. Langshøj Teglværk, Stenstrup, S 4. Langkildegaard, Lunde, 61. Langstedgaard, Verninge, 467. Langtved, Gaard i (H. Jensen), Flødstrup, 216. Langøgaard, Koppel, 969, S 20. Laurasminde, Snøde, 302, S 16. Lavindsgaard, Rønninge, 515. Lebymarksgaard, Bregninge, 357. Lehn, Egense, 27. Lehnshøj, Sørup, 66. Lehnskov, Egense, 31. Lejbøllegaard, Bødstrup, 293. Lenesgave, Nørre-Vedby, 1270, S 39. Lerbjerggaard, Bandholm, 1193, S 35. Lidsø, Rødby Købstad, 1137, S 31. Lillevang, U llerslev, 217. Liltofte, G am tofte, 824. Lindegaard, Flemløse, 888. Lindegaard, Horslunde, 1092, S 47. Lindegaard, Karleby, 1333, S 44. Lindegaard, Lindelse, 319, S 17. Lindegaard, Tillitse, S 22. Lindegaarden, Fraugde, 500. Lindelse Præstegaard, Lindelse, 317. Lindeskovgaard, Højby, 532. Lindevods Mølle, Vester-Aaby, 117. Lindved, Stenløse, 462. Lindved Vandmølle, Stenløse, 463. Liselund, Maglebrænde, S 38. Liselund, Refsvindinge, 243. Listrup Skovgaard, Nørre-Ørslev, 1339, S 44. Uohals, Badehotellet, Hou, S 16. Lohalsgaarden, Hou, 307, S 16. Longelse Præstegaard, Longelse, 309, S 17. Louisehøj, Øster-Ulslev, 1247, S 37. Ludvigsgave, Gjedesby, 1325, S 43. Lumby, Gaard i (R. Pedersen), Lumby, 612. Lumbygaard, Lum by, 611. Lumbygaard, Nørre-Lyndelse, 526. Lundager, Gaard i (H. Andersen), G am tofte, 823. Lundbjerggaard, Kauslunde, 703. Lundbygaard, Brarup, Lundby Møllegaard, B rarup, Lundegaard, Lunde, 60, S 5. Lundegaard, Magleby, 349. Lundegaard, Nørre-Broby, 102, S S. Lundegaard, Sønderby, 912. Lundegaard, Veflinge, 671. Lunde Mølle, Lunde, 607. Lundgaard, Skrøbelev, 260, S 13. Lundsgaard, Aasum, 493. Lundsgaard, Frørup, 201. Lundsgaard, Guldbjerg, 641. Lundsgaard, Revninge, 571. Lundsgaard Avlsgaard, 573. Lunge, Gaard i (H. J. Hansen), Gjelsted, 744. Lungholm, Olstrup, 1154, S 32. Lungholm Avlsgaard, O lstrup, Lydinge Møllegaard, Krarup, 88, S 8. Ly Fællesmejeri, Herredskirke, S 29, S 47. Lykkegaard, Asperup, 719. Lykkenssæde, Fangel, 465. Lykkenssæde, Hillerslev, 87, S 7. Lykkenssæde, Olstrup, 1152, S 32. Lykkesborg, Haarslev, 661. Lykkesholm, Ellested, 196. Lykkesholm Avlsgaard, 198. Lykkesholm, Tryggelev, 338, S 18. Lykkesminde, Sanderum, 447. Lysemose, Bovense, 232. Løgismose, Haarby, 897. Løjgaard, Systofte, 1304, S 42. Løjtoftegaard, L ø jto fte Herredskirke, Løjtofte, Lille, Gaard i (H. B. Bærendsen), L ø jto fte, 1111, S 30. Løjtved, Stenstrup, 51, S 4. Lønstrup, Avnede, 1024, S 23. Madeskovgaard, Nakskov Kommune, S 24. Magaard, Skaarup, 45, S 3. Mageltvinggaard, Vester borg, 1128, S 30. Magelundegaard, Købelev, 1074, S 26. Maglebjerggaard, Vejleby, 1185, S 34. Magleby Præstegaard, Magleby, 347. Maglebøgegaard, Stokkemarke, Majbølle Saftstation, Tillitse, S 22. Mallehøjgaard, Falkerslev, 1340, S 45. Mandgaard, B rylle, 482. Marendal, Lindelse, 319, S 17. Margaard, Nørre-Aaby, 765. Margaard Hovedgaard, Vigerslev, 678. Margrethesminde, Ulbølle, 107, S 9. Maribo Ladegaard, M aribo Lands., 1195, S 35. Mariebjerg, Købelev, 1078, S 26. Marielyst, St. Hans, 409. Marielyst Østersøbad, Veggerløse, S 43. Mariendal, Lindelse, 321, S 17. Mariendal, Sandby, 1053, S 25. Mariendal, Skamby, 630. Mariendal, Stenstrup, 56. Marienlund, Købelev, I Marienlund, St. Hans, 408. Marienlund, Tullebølle, 271, S 14. Marienlyst, Veggerløse, Mariesminde, Kauslunde, 705. Mariesminde, Olstrup, 1152, S 32. Mariesminde, Rønninge, 514. Markersdal, Taagerup, Marslev, Gaard i (H. E. Clausen), Marslev, 553. Marslev, Gaard i (B rd r. N. & L. Ottosen), Marslev, 552. Marslev Præstegaard, Marslev, 555. Marstal Bondeby, Gaard i (F ru Rasmussen), M arstal Landsogn, 355. Marthasminde, Købelev, 1071, S 26. Maskinfabriken Svendborg, A/S, Sørup, S 5. Mejerigaarden, Tryggelev, 341. Mellemballegaard, Gjelsted, 741. Mensalgaard, T illitse, 991. Mindebo, Nordlunde, 1103, S 29. Minendal, Tanderup, 794. Mogensegaard, Hum ble, 332. Moseby Præstegaard, Aastrup, 1344, S 45. Mosegaard, Gloslunde, 998, S 22. Mosegaard, Næsbyhoved-Broby, 416. Mosegaard, St. Hans, 410.

106 104 Register. Mosegaard, Tommerup, 475. Mullerup, Gudbjerg, 150. Munkerod, Gaard i (A. Andersen), Paarup, 924. Munkgaard, Brenderup, 733. Munkgaarde, Rørup, 755. Mygindgaard, Holevad, 816. Mullerup, Gaard i (Enkefru K. Christensen), Barløse, 811. Myrebjerggaard, Magleby, 349, S 19. Mølagergaard, Simmerbølle, 267, S 14. Møllebjerggaard, Snøde, 301, S 16. Møllegaard, Drigstrup, 538. Møllegaard, Kauslunde, 701. Møllegaard, Kvæ rndrup, 39, S 3. Møllegaard, Longelse, 308, S 17. Møllegaard, Næsbyhoved-Broby, 417. Møllegaard, Stenløse, 461. Møllegaard, Sønder-Højrup, 206. Møllegaard, GI., Fruesogn, 394. Møllegaard, Ny, Fruesogn Møllergaard, Skrøbelev, 264, S 13. Mørkebjerggaard, Lindelse, 324, S 17. Naarup, Gaard i (C. A. Hansen), Verninge, 469. Naarup, Gaard i (H. Hansen), Verninge, 468. Nagelsti Skovgaard, Thoreby, 1238, S 37. Nakkebølle, Aastrup, 118, S 10. Nakskov Ladegaard, Branderslev, 1044, S 25. Nebbelunde, Gaard i (H. J. Hansen), Nebbelunde, 1172, S 34. Nebbelunde, Gaard i (H. Pedersen), Nebbelunde, Nebøllegaard, Nørre-Kirkeby, 1290, S 40. Nedergaard, Hum ble, 331, S 18. Nedergaard, Bødstrup, 285, S 14. Nedergaard Avlsgaard, Bødstrup, 286. Neder Mølle, Skovby, 636. Nielstrup, Købelev, 1077, S 26. Nielstrup, Ollerup, 40. Nielstrup, Vaabensted, 1208, S 35. Nislevgaard, O tterup, 590 (under Stamhuset Ravnholt). Nonnebogaard, M arslev, 564. Nordbogaard, Horslunde, S 29. Nordbygaard, Kjæ rum, 848. Nordenbrogaard, Magleby, 347, S 19. Nordskov, Gjestelev, 99, S 8. Nordskovlund, K jø lstru p, 545. Norgaard, Gundslev, 1264, S 39. Norregaard, Nebbelunde, Norupgaard, Veggerløse, S 42. Nybogaard, Søllested, 876. Nyborg Avlsgaard, Nyborg Lands., 204. Nybøllegaard, Hillerslev-Espe, 85, S 7. Nyfæste, K jerte, 800. Nygaard, Avnede, Ny gaard, Birket, 1134, S 31. Nygaard, Skaarup, 49, S 4. Nygaard, Stoense, 305. Nygaard, Libølle, 108, S 9. Nykøbing F. Bryghus, Nykøbing Landsogn, S 41. Nymarksgaarden, Haarslev, 663. Næraagaard, Sønder-Næraa, 520. Næsby hoved, Næsbyhoved-Broby, 421. Næsby Søgaard, Næsbyhoved-Broby, 418. Næsgaard, Aastrup, 1348, S 46. Nøbbøllegaard, Holeby, 1168, S 33. Nøjsomhed, Idestrup, Nøjsomhed, Købelev, 1063, S 26. Nøjsomhed, Skaarup, 48. N.-Alslev Gæstgivergaard, N.-Alslev, S 39. Nørre-Broby Præstegaard, Nørre-Brobv, 103, S 8. Nørreballegaard, Tryggelev, 342, S 19. Nørregaard, Gloslunde, 999. Nørregaard, Landet, S 23. Nørregaard, Slemminge, 1242, S 37. Nørregaard, Særslev, 655. Nørregaard, Ø.-Skjerninge, 76, S 6. Nørre-Gyldenbjerg, Dannemarre, 988, S 22. Nørre-Højrup, Gaard i (C. Nielsen), Nørre-Højrup, G26. Nørre Ladegaard, Nykøbing, Nørre-Lyndelse, Gaard i (N. Jørgensen), Nørre-Lyndelse, 526. Nørremosegaard, Østofte, 1189, S 35. Nørrevang, Veggerløse, 1320, S 43. Nørre-Vedby, en Gaard i (F. P. Jørgensen), Norre- Vedby, 1266, S 39. Odinsborg, Vindeby, 1086, S 28. Oide, Gaard i (H. Nielsen Christensen), Rise, 359. Oldenbjerggaard, Tullebølle, 269. Oldinggaard, Nørre-Vedby, 1266, S 39. Olesminde, Lindelse, 320, S 17. Oisensminde, Skovlænge, 1021, S 23. Onkels Minde, Aunslev, 228. Orebygaard, Sakskøbing Landsogn, Orebygaard Avlsgaard, Sakskøbing Landsogn, S 36. Oregaard, Ore, 638. Orehavegaard, Horslunde, 1098, S 29. Orelund, Sandager, 813. Orenæs, Nørre-Vedby, 1271, S 39. Ore Skovmølle, Ore, 640. Orte, Gaard i (P. Knudsen), Orte, 861. Ottelundsgaard, Rødby, 1140, S 31. Otterup Gæstgivergaard, Otterup, 595. Oure Præstegaard, Oure, 187. Ourupgaard, Idestrup, 1311, S 42. Ourupgaard Avlsgaard, Idestrup, 1314, S 42. Paarupgaard, Ellinge, 249. Paarupgaard, Østofte, 1189, S 34. Palleholm, Lindelse, 325. Pallesminde, Idestrup, 1309, S 42. Pandebjerg, Ønslev, 1294, S 40. Pederstrup, Vesterborg, 1125, S 30. Pederstrupgaard, S. Højrup, 207, S 13. Pejrupgaard, Orte, 865. Petersgaard, 258. Petersgave, Kappel, 972, S 20. Petersminde, Stenstrup, 55. Petersminde, Uggerslev, 625. Pilegaard, Gloslunde, 1002, S 23. Pilegaard, Vester-Aaby, 116, S 10. Pileskovgaard, Nordlunde, 1105, S 29. Piletgaard, Olstrup, 1153, S 32. Poulstrup, Vindeby, 1082, S 27. Priorskov (R. V. de Neergaard), Thoreby, Priorskov (under Fuglsang Gods), Thoreby, 1235, S 37. Provstegaarden, St. Knuds, 392. j Prydsgaard, Bødstrup, 289, S 15. Prydsgaard, Longelse, 312, S 17..

107 Tredie Bind. 105 Pudselykkegaard, Skrøbelev, 261. Puge Møllej Barløse, 810. Pæregaard, Tranekær, 278, S 14. Qvade, C. A., Rasmussen og Faber, A/S, S 35. Raagelund, Gaard i (A. Rasmussen Øbro), Aasum, 494. Raahaugegaard, Holevad, 815. Raahavegaard, Holeby, 1169, S3. Raastrup, Gislev, 176. Rabenslyst, Aunslev, 226. Radstrupgaard, Marslev, 560. Radstruplund, M arslund, 561. Ravnebjerg, Gaard i (M. C. Madsen), Sanderum, 453. Ravnholt, Herrested, 235. Ravnholt Avlsgaard, 239, S 13. Ravnsborg, Nr.-Ørslev, 1338, S 44. Ravnsø, Gaard i (O. Hansen, Nørre-Alslev, 1277, S 39. Ravnsø, Gaard i (H. Rasmussen Stigel), Nørre-Alslev, 1278, S 39. Rejstrup, Gaard i (Lars Larsen), Aunslev, 229. Rikkesminde, Dalum, 436. Ridderborg, Nakskov Kommune, S 24. Ringsebygaard, Herredskirke, 1108, S 29. Ringsebøllegaard, Ringsebølle, 1142, S 31. Ringsgaard, Ulbølle, 108, S 9. Ringstedgaard, Asperup, 718. Ringstedgaard, Sønder-Næraa, 519. Risbro, Føns, 779. Rise, Lille-, en Gaard i (J. Grodt Hansen), Rise, 359. Risinge, Flødstrup, 214. Rodal, Brahetrolleborg, 132, S 11. Rodeminde, Aastrup, 1346, S 46. Rodsnæs, Sakskøbing Landsogn, 1218, S 36. Roerslev, Gaard i (M. Henriksen Vædele), Roerslev, 723. Roerslev, Gaard i (Søstrene B. M. og M. J. Jørgensen). Roerslev, 725. Roerslev Møllegaard. Roerslev Rolfsted Mølle, R olfsted, 517. Rolighed, Tryggelev, 340, S 18. Rolykkegaard, Købelev, 1067, S 26. Rosenbjerggaard, T illitse, 992. Rosendal, Lunde, 608. Rosengaard, Frue, 401. Rosenlund, K jø lstru p, 547. Rosenlund, Thoreby, Rudbjerggaard, Tillitse, 993, S 22. Rudbjerggaard Avlsgaard, T illitse, 996. Rudkøbing, Gaard i (J. Bay), Rudkøbing, 265, S 13. Rugaard, Veflinge, 672. Rullekrogaard, Næsbyhoved-Broby, 420. Rygaard, Langaa, 194, S 13. Rynkebygaard, Ringe, 182. Rødbjerghavn, Fodslette, 345, S 19. Rødemøllegaard, Svindinge, 172, S 12. Rødkilde, Ulbølle, 105, S 9. Rønnemosegaard, Haarslev, 664. Rønningesøgaard, Rønninge, 512. Rørbæk Hovedgaard, Flødstrup, 211. Saksfjedgaard, Taagerup, 1143, S 31. Sakshøj, Hunseby, 1198, S 35. Saltofte, Gaard i (H. C. Jensen), Kjæ rum, 847. Sandagergaard, Arninge, 986, S 21. Sandagergaard, Nr.-Sandager, 648. Sandalgaard, Rise, 365. Sandbygaard, Sandby, Sanderumgaard, Davinde, 509. Sandholt, Sandholt Lyndelse, 140, S 11. Sandholt Avlsgaard^ 142. St. Knuds Sogn, Gaard i (H. Andersen), St. Knuds, 393. Sannagaard, Herredskirke, 1108, S 29. Sarumgaard, M arslev, 558. Sarup Mølle, Haarby, 896. Sarumsøgaard, Vestenskov, 961, S 20. Schelenborg, D alby, Stubberup og Mesinge, 582. Schelenborg Avlsgaard, 584. Sebjerggaard, Svanninge, 93. Selleberg, Birkende, 565. Sinelund, Kappel, 971, S 20. Sivkjærsgaard, Lunde, 58. Siø, under Bødstrup, 287, S 14. Sjødgaarden, G am tofte, 825. Skaarupgaard, Herridslev, 1253, S 38. Skalbjerggaard, Gaard i (J. J. Greve), Vissenbjerg, 486. Skalbjerg, Gaard i (P. Nielsen), Vissenbjerg), 485. Skamby Præstegaard, Skamby, 627. Skattebøllegaard, Stoense, 304, S 16. Skebjerggaard, Tullebølle, 270, S 14. Skjelby, Gaard i (J. Tønnesen Lolle), Skjelby, 1322, S 43. Skjellerup Præstegaard, Skjellerup, 247. Skjeltofte, Vesterborg, 1127, S 30. Skjelstrupgaard, Hunseby, Skjelstrupgaard, Købelev, 1073, S 26. Skjerninggaard, V. Skjerninge, 104, S 9. Skjoldemose, Stenstrup, 53. Skjørringe, Falkerslev, Skjørringe Avlsgaard, Falkerslev, Skovballegaard, Vindeby, Skovbjerggaard, Ønslev, 1292, S 40. Skovby, Gaard i (H. J. Lollike ), Gundslev, 1265, S 39. Skovby, Gaard i (H. J. Jakobsen), Vestenskov, S 20. Skovby, Gaard i (C. Jensen Paaske), Vestenskov, 962. Skovbygaard, Gundslev, 1264, S 38. Skovbøllegaard, Lille, Købelev, 1076, S 26. Skovgaard, Allerup, 506. Skovgaard, Gislev, 179. Skovgaard, Købelev, 1069, S 26. Skovgaard, Systofte, 1303, S 41. Skovgaard, Vester-Uls-lev, 1251, S 37. Skovgaarde, Søby, 850. Skovkjærgaard, Vigsnæs, 1225, S 36. Skovlunde, Barløse, 807. Skovlundegaard, Eskildstrup, 1296, S 40. Skovlyst, Tved, 64. Skovmøllen, Veflinge, 669. Skovnæs, Maribo, 1194, S 35. Skovsbo, Fuglsbølle, 313, S 17. Skovsbo, Rynkeby, 567. Skovsbogaard, Lum by, 616. Skovsbogaard, Verninge, 473. Skovbøllegaard, Købelev, 1072, S 26. Skovsgaard, Espe, 148, S 12. Skovsgaard, Humble, 327, S 18. Skovsgaard, Nakskov Købstadjord, 1037, S 24.

108 106 Register. Skovshøjrup Kro, Brenderup, 735. Skovsoddegaard, Nørre-Alslev, 1276, S 39. Skredtorpe, Gaard i (L. Christensen), Vindeby, 1087, S 27. Skredtorpegaard, Vindeby, 1087, S 27. Skrillingegaard, Kauslunde, 698. Skrinshave, Kjøng, 883. Skrøbelevgaard, Skrøbelev, 259, S 13. Skrøbeshave, Aunslev, 225. Skullerodsholm, Nr.-Lyndelse, 524. Skydebjerg, Gaard i (M. K. Jensen), Skydebjerg, 857. Skyttegaard, Brahetrolleborg, 132, S 11. Skyttegaard, Holevad, 818. Skyttegaard, Skaarup, 48, S 3. Skævenborg, Herredskirke, 1107, S 29. Slagstrup, Gaard i (H. C. Larsen), Særslev, 657. Slettemark, Birket, 1134, S 31. Sludegaard, Frørup, 200, S 13. Slæbækgaard, Kirkeby, 42, S 3. Snaremosegaard, Fuglsbølle, 315, S 17. Snave, Gaard i (L. Rasmussen), D reslette, 909. Snave, Gaard i (R. Rasmussen), D reslette, 908. Snøde Præstegaard, Snøde, 300, S 16. Sognefogedgaarden, Lindelse, 324, S 17. Solbakkegaard, Næsbyhoved-Broby, 419. Solevadgaard, Veminge, 471. Sollerup, Ø.-Hæsinge, 145. Solvang, Sædinge, 1179, S 34. Sommersang, Nørre-Alslev, 1275, S 39. Sophiedal, Sandby, 1052, S 25. Sophiehøj, Holeby, Sophienberg, Vindinge, 254. Sophiendal, Utterslev, 1090, S 28. Sophienlund, Herrested, 239, S 13. Sofienlyst, Lindelse, 326. Sophienlyst, Nordlunde, 1105, S 29. Sparretorn, Føns, 775. Spilborg, V ejstrup, 188. Stadager, Stadager, Stadagergaard, Asperup, 719. Staunbrogaard, Orte, 863. Steensgaard, Snøde, 297, S 16. Steensgaard Avlsgaard, 299. Steensgaard, Svanninge, 94. Steffensminde, Brarup, 1284, S 40. Steffensminde, Sandby, 1049, S 25. Stejlbjerggaard, Assens B yjord, 793. Stenagergaard, Mesinge, 580. Stenbækgaard, Magleby, 349, S 19. Stendyssegaard, Tillitse, 990, S 22. Stengadegaard, Humble, 330, S 18. Stenløsegaard, Stenløse, 460. Stensgaard, Sandby, 1060, S 26. Stensgaard, Stokkemarke, Stenstrupgaard, Kappel, 973, S 21. Stenstrupgaard, Vaabensted, 1351, S 36. Stenstrup Præstegaard, Stenstrup, 55. Stenstrup Aktieteglværk, Stenstrup, S 4. Stenstrup ny Teglværk, Stenstrup, S 4. Stensø, Vestenskov, 965. Stenvængegaard, Nysted Landsogn, 1258, S 38. Stokkeby, Gaard i (A. H. Andersen), Rise, 360. Stokkeby, Gaard i (H. C. Jensen), Rise, 361. Stokkemarkegaard, Stokkemarke, 1026, S 23. Stokkemarke Saftstation, Stokkemarke, S 23. Storgaard, Kjøng, 886. Stormkilde, Nørre-Vedby, 1267, S 39. Stovningen, Kvæ rndrup, 37. Strammeise, Gaard i (E nkefru A. Hansen Lolk), Bjerreby, 69. Strandagergaard, Sandby, 1056, S 26. Strandgaard, Birket, 1132, S 31. Strandgaard, Hesselager, 163, S 12. Strandgaard, Nørre-Vedby, Strandgaard, Sandby, 1047, S 25. Strandholm, Rødby, 1141, S 31. Strandskov, Bovense, 232. Strandholm, Nørre-Vedby, 1266, S 39. Stribgaard, Vejlby, 711. Strib Færgegaard, V ejlby, 710. Strognæse, Errindlev, Stubberup, Søllinge, 209. Stutterigaarden, Vejlby, 709. Stæhrsminde, Maglebrænde, Stubberupgaard, Herridslev, S 38. Stærmosegaard, Fruesogn, 398. Suderballegaard, Arninge, 985, S 21. Sundsgaarden, 83. Sundvedgaard, Stadager, 1287, S 40. Surholdtgaard, Stokkemarke, 1027, S 24. Svalebøllegaard, Bødstrup, 290, S 15. Svendborg Aktieteglværk, Kirkeby, S 6. Svendekildegaard, Musse, 1244, S 37. Svendstrup, Halsted, 1116, S 30. Svendstrup, Købelev, Svendstrupgaard, Skrøbelev, 262, S 13. Svingelgaard, Nakskov Kommune, S 25 Sydringgaard, Snøde, 300, S 16. Sæbyholm, Halsted, 1116, S 30. Sædballegaard, Magleby, 348, S 19. Sædingegaard, Sædinge, 1177, S 34. Søbo, Jordløse, 121. Søbygaard, Søby, 366. Søby Kro, Søby Søbysøgaard, Nørre-Søby, 533. Sødal, Idestrup, 1308, S 42. Søgaard, Branderslev, 1041, S 25. Søgaard, Kappel, 975, S 21. Søgaard, Lindelse, 320, S 17. Søgaard, Magleby, 351. Søgaard, Tirsted, 1180, S 34. Søgaarde, Bursø, 1170, S 34. Søholm, Kjøng, 885. Søholt, Krønge, Søholt Avlsgaard, Krønge, 1164, S 33. Søllestedgaard, Søllested, 1015, S 23. Søllestedgaard Avlsgaard, Søllested, Sølund, Brahetrolleborg, 132, S 11. Sølyst, Sørup, 67. Sømosegaard, St. Hans, 410. Søndenbro Møllegaard, Magleby, 351, S 19. Sønder-A Islev, Gaard i (A. J. Rasmussen), Sønder- Alslev, Sønder-Esterbølle, Gaard i (H. P. Hansen), Særslev, 652. Sønder-Esterbølle, Gaard i (R. Hansen Rasmussen), Særslev, 653. Søndergaard, Olstrup, S 33. Søndergaard, Rørup, 752. Sønder-Gyldenbjerg, Dannemarre, 988, S 22. Sønder-Højrup Præstegaard, Sønder-Højrup, 204. Sønder-Kirkeby, Gaard i (H. P. Andersen), Sønder- Kirkeby, 1326, S 43.

109 Tredie Bind. 107 Sønder-Kirkeby, Gaard i (J. Rasmussen Skovby), i Sønder-Kirkeby, 1326, S 43. Sønder-Næraa, Gaard i (H. Hansen), Sønder-Næraa, I 522.! Sønderskovgaard, Bødstrup, S 15. Søndertofte, Horslunde, 1097, S 29. Søvertorp, Skrøbelev, 258, S 13. Taaderup, Gaard i (N. P. Nielsen P ille), Tingsted, 1299, S 41. Taaderup, Gaard ved (H. J. Pedersen), Tingsted, 1300, S 41. Taaderup, Gaard i (H. P. Olsen), Tingsted, 1299, S 41. Taaderup Teglværk, Tingsted, S 41. Taagerudsgaard, Østofte, 1190, S 34. Taagerup Præstegaard, Taagerup, 1142, S 31. Taars, Gaard i (F. Mogensen), Sandby, Taarup, Gaard i (H. Nielsen), Gjelsted, 748. Taarup, Gaard i (O. M. Jeppesen), Lum by, 613. Taarupgaard, Skydebjerg, 858. Taarupgaard, Torkildstrup, 1262, S 38. Taasinge, Bregninge, 69. Tagemosegaard, Sandager, 814. Talleruplund, Tommerup, 478. Tangegaard, Oure, 186, S 13. Tanggaard, Ubberud, 425. Tarupgaard, Paarup, 924. Thaarupgaard, Fangel, 467. Thobogaard, B rylle, 483. Thorebygaard, Vantinge, 149. Thorslundegaard, Thorslunde, 1146, S 32. Thorupgaard, Rise, 358. Thostrup, Skjørringe, Tiselholt, Ouse, 184, S 13. Tjørnebjerggaard, H um ble, 336, S 18. Tjørnebygaard, Utterslev, 1089, S 28. Tjørnevang, Sandby, 1055, S 26. Toftegaard, Landet, Toftegaard, Vindeby, 1083, S 27. Toftegaard, Ørsted, 871. Toftekjær, Søndersø, 689. Toftekjæ rgaard, Vigsnæs, Torbenhøj, Føns, 780. Tornbjerg, Store, Fraugde, 498. Torpe, Gaard i (O. Larsen), E rrindlev, 1150, S 32. Torpe, Gaard i (H. P. Pedersen), E rrindlev, 1151, S 32. Torpegaard, Avnede, 1023, S 23. Torpegaard, Sønder-Næraa, 518. Torslund, Mesinge, 582. Torup, Gaard i (J. C. Olsen), Allerup, 509. Torup, Gaard i (A. C. Sørensen), A llerup, 508. Tranekæ r Slot, Tranekær, 272. Tranekær Slots Ladegaard, 277, S 14. Tranemosegaard, Søllested, 1019, S 23. Trente Mølle, Haastrup, 124, S 10. Troelsebygaard, Søllested, 1018, S 23. Trollelundsgaard, Herredskirke, 1106, S 29. Trudstolpegaard, Vaabensted, 1350, S 36. Trunderupgaard, Kværndrup. 38, S 3. Tryggelevgaard, Tryggelev, 339. Tryggelev Præstegaard, Tryggelev, 339, S 18. Trøstrup, Gaard i (A. Hansen), Korup, 424. Tunnerup, Gaard i (N. Christiansen Bødker), K arleby, 1335, S 44. Tvedegaard, Lillebrænde, 1263, S 38. Tvedegaard, Store, Horslunde, Tvedegaard, Tved, S 5. Tverskov Mølle, Vigerslev, 681. Tvinge, Gaard i (N. Bendixen), Rynkeby, 571. Tybrind (under Grevskabet Wedellsborg), Ørslev, 783. Tybrind Avlsgaard, Ørslev, 786. Tønnæs, Føns, 781. Tøystrup, Ryslinge, 158, S 12. Ubberud, Store, Ubberud, 425. Uggerslefgaard, Uggerslev, 623. Ulkendrup (under Stamhuset D allund), Lunde, 606. Ullemose, Øster-Skjerninge, 74, S 6. Ullerslevgaard, U llerslev, 219. Ulriksdal, Godsted, 1250, S 37. Ulriksdal, Nørre-Vedby, 1269, S 39. Ulriksdal, Vaabensted-Engestofte, Ulriksholm, K jø lstru p, 542. Ulslev, Gaard i (H. Nielsen), Idestrup, 1311, S 42. Urnegaard, Horslunde, 1096, S 29. Urup, Gaard i (R. Klausen), Rynkeby, 569. Urup, Gaard i (E nkefru K. Larsen), Rynkeby, 570. Vaalse Inddæmning, Nørre-Vedby, Vaarskov, Bandholm, 1192, S 35. Valdemarslot, Bregninge, 69, S 5. Valdnæs, Vaalse, 1279, S 40. Wedellsborg, 786. Wedellsborg Avlsgaard, 790. Vejlegaard, Vejle, 148, S 11. Vejleskov, Vejle, S 11. Vejnæsgaard, Rise, 363. Vejringe, Gaard i (H. P. Petersen Skytte), Aastrup. 1345, S 45. Vejringe, Gaard i (C. Rasmussen Lejre), Aastrup, 1347, S 46. Vejrupgaard, M arslev, 562. Vejstrupgaard, V ejstrup, 188. Velstrupgaarden, Kvæ rndrup, 37. Vendesminde, Rødby, 1139, S 31. Vennerslund, Stadager, 1288, S 40. Vennerslund Avlsgaard, Stadager, Vennersminde, B rylle, 481. Venslykke, Holeby, 1167, S 33. Westenborg, Nykøbing, 1301, S 41. Vester-Aaby Præstegaard, Vester-Aaby, 116, S 10. Vesterballegaard, Gjelsted, 743. Vesterbogaard, Købelev, 1070, S 26. Vesterborggaard, Vesterborg, 1120, S 30. Vesterborg Saftstation, Vesterborg, S 30. Vesterbygaard, Fuglsbølle, 314, S 17. Vestergaard, Gjestelev, 101, S 8. Vestergaard, Humble, 328, S 18. Vestergaard, H øjby, 529. Vesterhøj, Nørre-Ørslev, 1337, S 44. Vesterlund, Tryggelev, 342, S 19. Vester-Skjerninge Præstegaard, Vester-Skjerninge S 8. Vesterskovgaard, Tillitse, 991, S 22. Vestre Snaremosegaard, Fuglsbølle, 316, S 17. Vester-Ulslev Præstegaard, V.-Ulslev, 1251, S 37. Vibegaard, Dannemarre, 986, S 22. Viby Ellegaard, Udby, 773. Viegaard, Horne, 139, S 11. Vigelsøgaard, Østrup, 602. Vigsnæs Præstegaard, Vigsnæs, 1224, S 36. Vihavgaard, Karleby, 1334, S 44.

110 108 Register. Vildmosegaard, Stokkemarke, S 24, S 47. Vilhelmegaard, Utterslev, S 28. Vilhelmsborg, Gam tofte, 836. Vilhelmsdal, Brarup, Vilhelmshøj, Søllested, Vindebygaard, Vindeby, 1084, S 27. Vindinge Søgaard, Vindinge, 253. Vindmøllergaard, Skaarup, 49. Vintersborg, Utterslev, Wisbecksminde, Kauslunde, 696. Vistorp, Store, Gamtofte, 832. Vistorp, Lille, Søllested, 879. Voldbrogaard, G am tofte, 831. Voldbygaard, Kauslunde, 704. Voldgaard, Stenløse, 461. Voldtofte, Gaard i (H. J. Hansen), Flemløse, 891. Voldtoftegaard, Flemløse, 893. Voldsgaard, Verninge, 470. Vormark Møllegaard, Hesselager, 164. Vosemosegaard, Sanderum, 442. W redeslund, Bursøe, Zastrow, Søndersø, 687. Æblegaarden, Ørbæk, 245. Æbeløgaarden, 620. Ødegaard, Sakskøbing Landsogn, Taars, 1220, S 36. Øelingsøgaard Avlsgaard, Græshave, Øksenhave, Lunde, 60. Øksenkjærgaard, G am tofte, 830. Øllingsøgaard, Græshave, 1009, S 23. Ølstedgaard, Sønder-Broby, 92. S 8. Ølstrupgaard, Skrøbelev, 261, S 13. Ølundgaard, Skeby, 587. Ønslev, Gaard i (L. Jensen), Ønslev, Ørbygaard, Stokkemarke, 1034, S 24. Ørbæk, D reslette, 907. Ørbæklunde, Ørbæk, 243. Ørnfeldt, K jø lstru p, 544. Ørritslev, Gaard i (R. Jensen Rasmussen), Skeby, 589. Ørritslevgaard, Otterup, 594. Øster Amalieagergaard, Dannemarre, 989, S 22. Østerbygaard, Holevad, 817. Østerbygaard, Kjæ rum, 846. Østergaard, Højby, 531. Østergaard, Munkebo, 539. Østergaard, Veggerløse, 1317, S 42. Øster-Lunde, Gaard i (J. Madsen), Lunde, 609. Øster-Skjerninge Præstegaard, Ø.-Skjerninge, 73. S 6. Østerskovgaard, Rynkeby, 566. Østerskovgaard, Tillitse, 997, S 22. Øster-Tirsted, Gaard i (H. P. Rasmus-sen), Tirsted, 1180, S 34. Øster-Ulslev Fællesmejeri, Øster-Ulslev, Øster-Ulslev Præstegaard, Øster-Ulslev, 1246, S 37. Østervang, Tanderup, 796. Østoftegaard, Østofte, 1187, S 34. Østrupgaard, H aastrup, 123, S 10. Østrupgaard, Østrup, 598. Østrupgaard Avlsgaard, Østrup, Skeby og Otterup, 600. Østrupgaard Slot, 599. Østrupskovgaard, Østrup, 596.

111 FJERDE BIND. Side Frederiksborg A m t... 5 Lynge-Kronborg H erred Holbo Herred Strø Herred , 203 Lynge-Frederiksborg Herred , 202 Ølstykke Herred Horns H erred Københavns A m t Sokkelund Herred , 541 Smørum H erred , 540 Sømme Herred Voldborg H erred Tune H erred Ramsø Herred Holbæk A m t Merløse Herred Tudse Herred Løve Herred , 815 Arts H erred Skippinge Herred Ods Herred Samsø Sorø A m t Alsted Herred Ringsted Herred Slagelse Herred Vester Flakkebjerg Herred Øster Flakkebjerg H erred Præstø Am t Bjeverskov Herred Stevns Herred Fakse Herred

112 n o Register. Side Tybjerg Herred Hammer Herred Baarse Herred Møenbo Herred Bornholms Amt Vester H erred Nørre H erred Øster H erred Sønder H erred Aabjerggaard, Ringsted Landsogn, 875, S 50. Aabygaard, Nyker, Aagaard, Gjørlev, 693. Aagaard, Østerlarsker, Aagerupgaard, Aagerup, 437. Aagesholm, Sengeløse, 390. Aalebækgaard, Borre, Aalekjær, Gjørlev, 692. Aasidegaard, Snesere, Aastrup, Saaby, 453. Aastrup Avlsgaard, Saaby, 455. Aavadgaard, Højelse, 70. Abelsminde, Taarnby, 235. Adamshøj, Kværkeby, 902, S 53. Adamshøj Avlsgaard, Kværkeby, 902. Adlersborg, Baroniet, Faarevejle, 797. Aflandshagegaard, St. Magleby, 244. Agergaard, Esbønderup, 88. Aggershvile, Søllerød, 322. Aggersvold, Hjembæk, 633. Aggersøgaard, Agersø, 1026, S 60. Agregaard, Nyker, Albertslund, Herstedvester, 359. Aldersro, Værslev, 773. Algistrup, Følleslev, 744. Allégaarden, Taarnby, 228. Allehøjgaard, Snoldelev, 499. Allerup, Gaard i (N. P. Nielsen), Tudse, 626. Allerupgaard, Tudse, 626. Allesøgaard, Ny, Bloustrød, 69. Alleshave, Gaard i (S. Christensen), Bregninge), 749. Alleshave, Gaard i (F. D. W einreich), Bregninge, 748. Allindemaglegaard, Allindem agle, 891, S 52. Almegaard, Store, Knudsker, Almindegaard, Roskilde Fruesogn, 413. Alslevgaard, Alslev, Alstedgaard, Alsted, 838. Ambæk, Gaard i (P. Andersen, D bm d.), Juncshoved, Anneberg, H øjby, 782. Annebjerggaard, Magleby, 1025, S 59. Anneksgaarden, Ovrø, 207. Anneksgaarden, Rødovre, 257. Anneksgaarden, Veksø, 171. Annissegaard, Annisse, 112. Antoinettesminde, Skamstrup, 651. Antvorskov Brænderigaard, St. Peders Landsogn, 944. Antvorskov Parcelgaard, St. Peders Landsogn, 943. Appelsbjerggaard, H yllested, Arnakke, Svinninge, 636. Asbjerggaard, Gjerlev, 975, S 56. Asminderupgaard, Værslev, 775 ( til K jelleklintegaard i U bby). Asnæsgaarden, Aarby, 721. Asnæs Møllegaard, Asnæs, 794. Assendrup, Aversi, Astrup, Bjergsted, 758 ( t il Lerchenborg). Atterupgaard, Boeslunde, 991. Atterupgaard, Jydstrup, 893, S 52. Andebo, Hagested, 624. Aunsøgaard, Aunsø, 769. Aunøgaard, Kjøng, Avedøre, Gaard i (L. H. Nielsen), Glostrup, 352. Badegaard, Krummerup, 1031, S 61. Baaldhougaard, Daastrup, 528. Baandhøjgaard, Magleby, Baarse Præstegaard, Baarse, Baarupgaard, E skilstrup, 587. Baggaard, Klemensker, Bakkebølie, Gaard i (C. Christensen), Vordingborg Landsogn, Bakkegaard, Aaker, Bakkegaard, Gladsakse, 270. Bakkegaard, Herfølge, Bakkegaard, M aarum, 102. Bakkegaard, Rislev, Bakkegaard, Snodstrup, 165. Bakkely, Flinterup, 858, S 48. Bakketofte, Daastrup, S 68. Baldersbrønde, Gaard i (R. Hansen, Høje-Taastrup, 382. Baldershøj, Tune, 508. Balstrupgaard, Ringsted Landsogn, 868. Bannerhøj, Slangerup Landsogn, 146. Barf redshøj, Reerslev, 491. Basnæs, Tjæreby, Basnæs Avlsgaard, Tjæreby, Basnæs Gods, Tjæreby, Bastbjerg, Nidløse, 606. Baunegaard, Lyngby, 306.

113 Fjerde Bind. I l l Baunehøjgaard, Sengeløse, 388. Baunehøjsgaard, Finderup, 685. Bavelse, Bavelse, Bavelse Møllegaard, Bavelse, Bavnbjerggaard, Hagested, 623. Bedstegaard, Kværkeby, 906, S 53. Beldringe, Beidringe, Bellevue, Beldringe, Benløse Teglværk, Benløse, 877, S 51. Benzonsdal, Thorslunde, 540. Benzonseje, Ørsted, 527. Beringgaard, H vidovre, 248. Bernstorf Avlsgaard, Gentofte, 292. Bernstorf Slot, Gentofte, 293. Bernstorf Hovmarksgaard, Gentofte, 293. Besser Præstegaard, Besser, 810. Billesborg, Herfølge, Birkegaard, Ballerup, 404. Birkegaard, Herløv, 130. Birkelund, Hvedstrup, 432. Birkemosegaard, Helsinge, 698. Birkendegaard, Værslev, 772. Birket, Grevinge, 791. Birkholm, Herlev, 275. Birkholm, 564. Bisgaard, Onsbjerg, 809. Bistrup Gods, St. Jørgensbjerg, 425. Bistrup Parcelgaard, St. Jørgensbjerg, 426. Bjergbygaard, Stifts-B jergby, 644. Bjergby Præstegaard, Bjergby, 642. Bjernedegaard, Bjernede, 847, S 49. Bjerremarksgaard, Vordingborg Landsogn, Bjørnshøjgaard, H jørlunde, 155. Bjøsegaard, Bjerre, 1017, S 59. Blakke Møllegaard, Ferslev, 200. Blangslev, Gaard i (P. Kristensen), M ogenstrup, Bleghøjsgaard, Skjensved, 519. BHndkildegaard, St. Peders- Landsogn, 951. Blykoppegaard, Nyker, Blyskovgaard, Bringstrup, 882, S 51. Bodal, Stenlille, 614. Boelshøjgaard, Storehedinge Kommune, Bognagergaard, Sengeløse, 389. Bôgnæsgaard, Herslev, 429. Bognæsgaard, Udby, 617. Bognæsgaard, Vig, 787, 791. Boholtegaard, Herfølge, Bolbygaard, Klemensker, Bonderup, Taarnborg, 994. Bonderup Avlsgaard, Taarnborg, 995. Bonderup, Tostrup, 593. Borgegaarden, Højelse, 536. Borreby, Magleby, Borreby Avlsgaard, Magleby, Borrevang, Højby Borsholmgaard, Hornbæk-Hellebæk, 41. Borupgaard, Gjørløse, 152. Borupgaard, Rønnebæk, Borupgaard, Tikjøb, 28. Boskovgaard, Herfølge, Bousagergaard, Herstedvester, 361. Bovspi legaard, Soderup, 583. Braadegaard, Egebjerg, 788. Brandsgaard, Bodilsker, Brandstrupgaard, Tersløse, 611. Bransbjerggaard, Glostrup, 348. Brattingsborg, Tranebjerg, 806. I Brattingsborg Avlsgaard, Tranebjerg, 807. i Bredalsgaard, H vidovre, 247. I Bredegaard, H vidovre, 249. Brede Ladegaard, Lyngby, 311. Bredekjærgaard, Is-høj, 375. Bredeløkke, H oltug, ' Bredeshave, Snesere, I Bregentved, Haslev, 928. Bregentved Avlsgaard, Haslev, 931. Bregnegaard, Everdrup, Bregningegaard, Bregninge, 755. Bremegaard, Gyrstinge, 853, S 49. Brinkgaard, Førslev, 917, S 54. i Brogaard, Aaker, J Brogaard, Gentofte, 285. ' Brogaard, Greve, 477. Brogaard, Klemensker, Brogaard, Nyker, Broksø, Herlufm agle, Bromme Møllegaard, Bromme, 850, S 48. Brorupgaard, Fuirendal, 1045, S 62. Brorupgaard, St. M ikkels Landsogn, 952. Brosteensgaard, Reerslev, 489. Brunsgaard, N ylarsker, Brydegaard, Ledøje, 397. Brændesgaard (A. Dam ), Ibsker, Brændesgaard (E. Ipsen), Ibsker, Brændesgaard (H. A. Ipsen, Dbm d.), Ibsker,1321. Brødaksgaard, Skuldelev, 184. Brødebæk, Vester-Egede, Brøndbyvester, Gaard i (H. Pedersen), Brøndbyvester, 335. Brøndbyøster, Gaard i (A. Christensen), Brøndbyøster, 342. Brøndbyøster, Gaard i (J. P. H. Christensen), Brøndbyøster, 340. Brøndbyøster, Gaard i (C. Olsen), Brøndbyøster, 342. Brøndshøjgaard, Lynge, 135. Brønshøj Bakkegaard, Brønshøj, 250. Buddinge, Gaard i (H. Nielsen), Gladsakse, 264. Bukkegaard, Nyker, I Store Bukkegaard, Aaker, 1345.! Bulbjerggaard, Vig, 785. Buske, Hvalsø, 451. Buskysminde, Ruds-Vedby, 667. Bybjerggaard, Sorterup, 964, S 56. Bækkeskov, Everdrup, j Bæks Krogaard, Jordløse, 776. Bævergaard, Bjeverskov, Bødstrup, Drøsselbjerg, 701. Bøgede, Gaard i (Enkefru A. Larsen), Gjorslev, 1078.! Bøgeskovgard, Helsinge, 103.! Carlsbjerg Møllegaard, Raklev, 713. Carlshøj, Lyngby, 308. Carlsminde, Herstedvester, 354. Cathrineberg, Sengeløse, 386. Cathrinedal, Kundby, 631. Cathrineholm, Krummerup, 1028, S 60. Charlottegaard, Høje-Taastrup, 383. Charlottendal, St. Peders Landsogn, 945. Charlottenlund Slot, Ordrup, 300. Christiansdal Kloster, Bavelse, ( Christiansholm, Gentofte, 299.

114 112 Register. Christianshus, Birkerød, 74. Christianshøj, Vester-Egede, Christianslund, Lyngby, 465. Christiansminde, Asminderød, 51. Christiansminde, Draaby, 182. Christinelund, Skibbinge, Christinelund, Skibby, 189. Clausborggaard, Kværkeby, 905. Conradsfeld, Broby, 940. Croneshvile, Lundforlund, 971, S 56. Dalsgaard, Ørsted, S 67. Damgaard, Besser, 811. Damgard, Herstedvester, 357. Damsbjerggaard, Asmindrup, 787. Danerup, Bjergsted, 759.»Dansk Kalksandstensfabrik«, 613. Danstruplund, Tikjøb, 33. Darupgaard, Koskilde Fruesogn, 414. Davergaarden, Sengeløse, 387. Dildalgaard, Hjørlunde, 156. Disagergaard, Stillinge, 982, S 57. Dorthealyst, Nørre-Jernløse, 566. Dortheasminde, Mørke, 645. Dragsholm, Faarevejle, 797. Drags Møllegaard, Hørve, 804. Dragør, Gaard i (F. J. Madsen), St. Magleby, 246. Dronninggaard, Søllerød, 318. Druedal, Gjerlev, 176. Duebjerggaard, Flinterup, 857, S 50. Duemosegaard, M aarum, 101. Dyrehavegaard, Lyngby, 310. Dyrehavegaard, Mørke, 647. Dyssegaard, Gentofte, 294. Dyssegaard, Karlebo, 58. Dyvekjærgaard, Reerslev, 490. Dønnermosegaard, B ringstrup, 884. Dønnerup, Holm strup, 763. Edelesminde, Broby, 938. Edelgave, Smørum, 398. Edclgave Avlsgaard, Smørum, 399. Egebjerg, Rerslev, 666. Egebjerggaard, Egebjerg, 790. Egebygaard, Aaker Egedal, Karlebo, 63. Egede, Lille, Boeslunde, 992, S 58. Egegaard, Lyngby, 315. Egeledgaard, Testrup, 941. Egelundsgaard, Gjerlev, 178. Egemarke, Følleslev, 742. Egeslevmagle Præstegaard, Egeslevmagle, Egholm, Aggersø, Egholm, Sæby, 467. Egholm Avlsgaard, Sæby, 469. Egholm Møllegaard, Sæby og H yllinge, 470. Ejby, Gaard i (N. F. Sørensen), Glostrup, 349. Ejby gaard, Glostrup, 347. Elisegaard, Bodilsker, Ellebrudgaard, Kallehave, Ellebygaard, Vester-M arie, Ellegaard, Store, Gentofte, 288. Ellinge, 564. Ellingegaard, H øjby, 783. Ellisbjerg, Hjørlunde, 159. Elverdamsgaard, Refsnæs, 707. Endrupgaard, Asminderød, 45. Engbjerggaard, Vallensbæk, 363. Engegaard, Store, Bodilsker, Engelholm, Snesere, Engelsborg, Alsted, 841. Enggaard, Gudum, 959, S 55. Enggaard, Herlev, 280. Enghavegaard, Gladsakse, 267. Enghavegaard, Kastrup, Enghavegaard, Sengeløse, 395. Enghavegaard, Terslev, 921, S 54. Englerupgaard, Sigersted, 888. Enigheden, Taarnby, 229. Enrum, Søllerød, 321. Eremitagen, 305. Eriksholm, Aagerup, 579. Eriksholm Avlsgaard, Aagerup, 581. Erikstrup, Storehedinge Landsogn, Ertebjerggaard, Hømb, 912. Eskebjerggaard, Bregninge, 752. Eskemosegaard, Birkerød, 75. Eskemosegaard, Herfølge, Eskemosegaard, Krum m erup, 1030, S 60. Eskildsgaard, Pedersker, I Eskildstrup, Sneslev, 918. I Eskildstrup Avlsgaard, Sneslev, 919. Eskilsø, Selsø, 188. Espe, Boeslunde, 989. Espe Avlsgaard, Boeslunde, 990, S 58. Espegaard, Rødovre, 256. Esromgaard, Esbønderup, 85. Esrom Møllegaard, Esbønderup, 86. Essetoftegaard, Højelse, S 70. Everdrup Præstegaard, Everdrup, Fagerhult, Ferslev, 199. Falkenhøj, Sæby, 658. Falkensteen, Gjerlev, 974. I Falkensteen Avlsgaard, Gjerlev, 975. Farumgaard, Farum, 175. I Faurbogaard, Særslev, 748. Faurholm, Frederiksborg Slotssogn, 127. Fedgaard, Roholte, Femhøjgaard, Vig, 786. Fiskebæksgaard, Nestelsø, I Fjenneslev Mølle, Alsted, 842, S 49. j Fjordgaarden, Aagerup, 438.! Fladsaa, M ogenstrup, Flagsmosegaard, Stenmagle, 859. I Flemstoftegaard, Krum m erup, 1029, S 60. Flensborggaard, Glumsø, I Flinterupgaard, F linterup, 855, S 49. Flinterupgaard, Store-Fuglede, 741. I Flintholm, Lynge, 137.! Flynderup, Tikjøb, 38., Fløjgaard, Stillinge, 978.! Fløng Møllegaard, Fløng, 434. I Fodbygaard, Fodby, 1050, S 63. I Folehavegaard, Hørsholm, 79. ; Forsinge, Gaard i (J. Hansien), Ubby, 731. j Frauvardsgaard, Tjæreby, 117. Frebogaard, Græsted, 98. I Fredens Bolig, Sundby, 227. Fredensborg Slot, Asminderød, 52. i Fredenslyst, Saaby, 457. i Frederiksborg Slot, 122. i Frederiksdal, Lyngby, 302. I Frederiksdal Avlsgaard, Lyngby, 303.

115 Tredie Bind. 113 Frederikseg, H erlufm agle, Frederikshøj, Søndersted, 605. Frederikskilde, Lynge, 835. Frederikslund, Store, K ind e rto fte, 969. Frederikslund Avlsgaard, Store, K inderto fte, 970, S 56. Frederikslund, Lille, O ttestrup, 968. Frederiksminde, Farum, 174. Fredsholm, Helsingør, 26. Fredtoftegaard, Karlebo, 59. Frenderupgaard, Damsholte, Frenderupgaard, Grevinge, 793. Frennegaard, Birkerød, 73. Frennegaard, Ibsker, Friheden, Birkerød, 72. Friheden, Hvidovre, 250. Frihedslund, Sæby, 659. Frisbjerggaard, Gudum, 9G0, S 56. Frijsenvang, Søborg, 95. Fristrup Møllegaard, Soderup, 582. Frydenlund, Græsted, 99. Frydenlund, Søllerød, 320. Frydendal, Lille, Tudse, 628. Frydens Gave, Gladsakse, 271. Fuglagergaard, Alsted, 840. Fuglebjerggaard, Fuglebjerg, Fuglebjerggaard Avlsgaard, Fuglebjerg, Fuglebjerg Krogaard, Fuglebjerg, 1033, S 61. Fuglebjerggaard, Stenmagle, 684, S 50. Fuglesang, Kregorme, 120. Fuglesangsgaard, Lidem ark, Fuglesangsgaard, Tybjerg, Fuirendal, Fuirendal, 1045, S 62. Fæbygaard, Ørslev, Fællesskovgaard, Stege Landsogn, Fæltergaard, Viskinge, 765. Følholm, Ølsted, 203. Førslevgaard, Førslev, 1034, S 61. Førslevgaard Avlsgaard, Førslev, Gaardagergaard, St. Peders Landsogn, 948, S 55. Gaasebjerggaard, Hyllinge, 1043, S 61. Gadebygaard, Øster-Mariæ, Gadegaard, Bodilsker, Gadegaard, Store, Pedersker, Gadegaard, Store, Vester-Mariæ, Gammelgaard, Herlev, 276. Gammelgaard, Vallensbæk, 365. Gammel Køgegaard Avlsgaard, Køge L anddistrikt, 521. Gammelmosegaard, Gentofte, 299. Gammelrand, Bregninge, Garbogaard, Stenløse, 169. Garbogaard, Strø, 119. Gaunø, Vejlø, Gaunø Avlsgaard, Vejlø, Gedemarksgaard, Hemmershøj, 986, S 58. Giesegaard, Nordrup, 907. Giesegaard Avlsgaard, Nordrup, 909. Gilbjerggaard, Søborg, 94. Gilsagergaard, Lille, Ringsted Landsogn, 873. Gilsagergaard, Store, Ringsted Landsogn, 874, Gilsgaard, Krislemark, 1044, S 62. Gislingegaard, Gislinge, 624. Gisselfeld Kloster, Broby, 934. Gisselfeld Klosters Avlsgaard, Broby, 937. Gjeddesdal, Greve og Reerslev, 473. Gjelsøgaard, Egebjerg, 789. Gjerdrup, Egeslevmagle, Gjerdrup Avlsgaard, Egeslevmagle, Gjorslev, H oltug, Gjæshøjgaard, Tølløse, 577. Gjødstrupgaard, Toksværd, Gladsaksegaard, Gladsakse, 257. Glostrup, Gaard i (A. Christiansen), 345. Glostrup, Gaard i (N. A. Petersen), Glostrup, 343. Glostrupgaard, Glostrup, 343. Glostruphus, Glostrup, 344. Godthaab, Godthaab, Herstedvester, 356. Godthaab, Storehedinge Kommune, Godthaab, Lundby, 226. Gammelgaard, Store, Aaker, Gravesholm, Søstrup, 569. Grevegaard, Greve, 475. Grevensvænge, Rønnebæk, Grubberholm, Him lingøje, Grundmosegaard, H olm strup, 762. Grydebjerggaard, Roskilde Fruesogn, 415. Gryde Mølle, Bjergsted, 777. Grønhøjgaard, Skjørpinge, 1008, S 59. Grønnebjerggaard, Fløng, 436. Grønnebjerggaard, Soderup, 585. Grønnegaard, Gladsakse, 541. Grønnemosegaard, Gladsakse, 260. Grønnæsgaard, Torup, 121. Gudum, Gaard i (J. Ejlersen), Gudum, 962. Gudum, Gaard i (H. Jacobsen), Gudum, 961. Gudumgaard, Gudum, 963. Gundekilde, Vejby, 109. Gunderslevholm, Gunderslev, 1038, S 61. Gunderslevholm Avlsgaard, Gunderslev, Gunderup, Herfølge, Gundsøgaard, Gundsømagle, 445. I Gundsølillegaard, Kirkerup, 441.! Gurrehus, Tikjøb, 32. J Gyldenholm, K irkerup, Gyldenholm Avlsgaard, K irkerup, Gyldensgaard, Øster-Mariæ, 1319.! Gyldensten, Oppesundby, 164. Gyngemosegaard, Gladsakse, 270. Gyrstinge Præstegaard, Gyrstinge, 853, S 49. i Gøjestensgaard, Snoldelev, 500. Haarlev Bryggeri, Haarlev, Hagelbjerggaard, Benløse, 878, S 51. Hagelsegaard, Ølsted, S 66. Hagestedgaard, Hagested, 621. Halkevad Møllegaard, Skjørpinge, Hallebygaard, Sæby, 657. Hallegaard, Store, Aaker, Hallegaard, Store, Bodilsker, Hallegaard, Store, Olsker, Hallelev, Gaard i (L. P. Jensen), Sønderup, 958. Hammeldrupgaard, Solbjerg, 676. Hammersholm, Allinge-Sandvig L a n d d istrikt, Hammershus, Tostrup, 591. Haraidsminde, Herstedøster, 353. Hareskovgaard, Værløse, 408. Hammerødgaard, Tikjøb, 36. Harrested, H yllinge, Harrested Avlsgaard, H yllinge, Hastrupgaard, Snoldelev, 498. Haslev Højskole, Haslev, 927, S 54. Danske Gaarde : Register. 8

116 114 Register. Haugbyrdgaard, Ringsted Landsogn, 869. Haughøjgaard, Skibby, 190. Haunsø Møllegaard, Følleslev, 746. Havarthigaard, Søllerød, 330. Havdrupgaard, Havdrup, 514. Havegaard, Hornbæk-Hellebæk, 42. Haveland, Sengeløse, 393. Havebjerggaard, Fløng, 436. Havmosegaard, Esbønderup, 87. Havrebjerg Møllegaard, H avrebjerg, 677. Havreholmgaard, Ringsted Landsogn, 867, S 50. Havsgaard, Gentofte, 294. Hedegaard, Ballerup, 406. Hedevigslyst, Aarby, 722. Hegnsholt, Grønholt, 54. Hegnstrupgaard, Grønholt, 56. Hejnstrupgaard, Gundsømagle, 444. Helgeshøj', H øje-taastrup, 378. Hellebækgaard, Hornbæk-Hellebæk, 44. Hellested Præstegaard, Hellested, Hellestrup, Flinterup, 858, S 50. Heiligdomsgaarden, Rø, Helsingegaard, Helsinge, 695. Hendriksholm, Rødovre, 255. Henriettelund, Testrup, 942. Henriksholm, Bjergsted, 760. Henriksholm, Søllerød, 325. Herbertslyst, Gladsakse, 258. Herfølge Præstegaard, Herfølge, Herlev, Gaard i (N. C. Hansen), Herlev, 282. Herlev, Gaard i (M. Nielsen), H erlev, 280. Herlev, Gaard i (F. C. W. W ørle), Herlev, 282. Herlevgaard, Herlev, 281. Herlufmagle Krogaard, H e rlu f magie, Herlufsholm, Herlufsholm, Herlufsholm Avlsgaard, H erlufsholm, Herlufsholm Præstegaard, Herlufsholm, Herløvgaard, H erløv, 129. Hermosa, Brøndbyvester, 334. Herringløse, Gaard i (L. Jensen), Hvedstrup, 433. Herringløse, Gaard i (P. Jensen), Hvedstrup, 433. Herringløse, Gaard i (T u te in), H vedstrup, 434. Hesede, Broby, 939, S 55. Hesselbjerggaard, Uvelse, 150. Hesselbjerggaard, Rerslev, 664. Hesselbjerggaard, Fuirendal, 1046, S 62. Hestkjøbgaard, Birkerød, 77. Hildegaard, Bringstrup, 882, S 51. Hillerødsholm, Frederiksborg Slotssogn, 125. Hindholm Højskole, Tørslev, 1037, S 61. Hintzehougaard, Esbønderup, 91. Hjalmarsgaard, Tranebjerg, 805. Hjelmgaard, Damsholte, Hjelmsømaglegaard, Sneslev, 917. Hjortegaard, Østerlarsker, Hoglebjerggaard, Klemensker, Holbæk Slots Ladegaard, Merløse, 558. Holdsbjerggaard, Herstedvester, 360. Holløsegaard, Vejby, 111. Holløse Møllegaard, Skjelby, Holmagergaard, Dalby, 535. Holmagergaard, Soderup, 583. Holmagergaard, Sorterup, 965. Holmegaard, Gentofte, 284. Holmegaard, Hvidovre, 246. Holmegaard, Lyngby, 313. Holmegaard, Olstrup, Holmegaard, Ordrup, 301. Holmegaard, Tømmerup, 715. Holmerødgaard, H erløv, 131. Holmgaard, Besser, 812. Holsteinborg, Holsteinborg, 1015, S 59. Holsteinborg Avlsgaard, H olsteinborg, Holsteinsminde, Førslev, Holtegaard, Asminderød, 48. Holtegaard, Bringstrup, 885, S 51. Holtegaard, Frerslev, 933. Holtegaard, Stege Landsogn, Holtegaard, Gammel, Søllerød, 328. Holtegaard, Ny, Søllerød, 325. Holtuggaard, H oltug, Hove Møllegaard, Smørum, 400. Hovedgaard, Nylarsker, Hovedskovgaard, Stege Landsogn, Hulby Møllegaard, Taarnborg, 999. Hulhøjgaard, Lynge, 138. Hullegaard, Olsker, Humlemosegaard, Lyderslev, Humleore Skov, S 53. Hummeltofte, Lyngby, 316. Hundiegaard, Kildebrønde, 481. Hunosøgaard, Magleby, Husagergaard, Lundforlund, 973, S 56. ' Huusbjerggaard, Stillinge, 976, S 57. I Huustoftegaard, Stillinge, 980, S 57. i Hvedbjerg, Refsnæs, 708.! Hvedlykkegaard, Bregninge, 752. I Hvessinge, Gaard i (S. L. Jensen), Glostrup, 346). j Hvessingegaard, G lostrup, 346. I Hvidegaard, Lyngby, 542. Hvidesteensgaard, Stillinge, 977. i Hvidkildegaard, Stege Landsogn, ( i Hyldegaard, Farringløse, 909. Hyldegaard, Gladsakse, 262. Hyldegaard, Ordrup, 301. Hækkelund, Damsholte, Hækkerupgaard, Tybjerg, Højagergaard, Slangerup By og Landsogn, 144. Højbakkegaard, Høje-Taastrup, 383. Højeloftgaard, Værløse, 408. Højergaard, Herlev, 278. Høje Sandbjerg, Søllerød, 327. Høje-Taastrup, Gaard i (N. Christensen), Høje-Taa strup, 376. Høje-Taastrup, Gaard i (H. C. Jensen), Høje-Taa I strup, 375. Høje-Taastrup, Gaard i (H. Jeppesen), Høje-Taa ; strup, 378. Høje-Taastrup, Gaard i (Enkefru L. Olsen), Høje I Taastrup, 376. Høje-Taastrup Præstegaard, Høje-Taastrup, 375. Højgaard, Dalby, S 69. Højgaard, Gladsakse, 273. Højgaard, Højelse. S 69. Højgaard, Herlev, 280. I Højgaard, St. Hans, S 50. Højgaard, Tune, 502. Højlunde, Uvelse, 147. Højrupgaard, Vallensbæk, 366. Højsgaard, Gentofte, 295. i Højstrup, Helsingør, 27.! Højstrup, Lyderslev, I Højstrupgaard, Bjerreskov, Højstrupgaard, Høve, 1007, S 59.

117 Fjerde Bind. 115 Hømbgaarden, Hømb, 916. Hørbygaard, Hørby, 618. Hørbygaard Avlsgaard, Hørby, 619. Høvdingsgaard, Mern, Høve Præstegaard, Høve, 1006, S 59. Høveltegaard, Bloustrød, 66. Ibstrup, Gentofte, 290. Idagaard, St. Peders Landsogn, 947, S 55. Indelukkegaard, Esbønderup, 87. Indre Missions Landbrugsskole, Haslev, 933, S 54. Ingebjerggaard, Høje-Taastrup, 382. Ingermandsgaard, Rutsker, I ngersholm, Faarevejle, 799. Ishøj, Gaard i (A. Madsen), Ishøj, 373. Ishøj, Gaard i (C. Olsen), Ishøj, 372. Ishøjgaard, Ishøj, 372.»I Skoven«, Bodilsker, Islegaard, Rødovre, 251. Islehus, Rødovre, 252. Islemark, Gaard i (C. L. Christensen), Rødovre, 252. Istebjerggaard, Tømmerup, 716. Jellerødgaard, Karlebo, 65. Jensensminde, Kallehave, Jernbjerggaard, St. M ikkels Landsogn, 954. Jersie, Gaard i (C. A m m itzbøll), Jersie, 516. Jesminde, Kallehave, Johannesdal, Lundforlund, 973, S 56. Jomfruens Egede, Øster-Egede, Juellinge, Hellested, Juellund, Vollerslev, Juelsborg, Gjerslev, 680. Juliedal, Flinterup, 854, S 49. Jungshovedgaard,, Jungshoved, Jyderup Præstegaard, Jyderup, 640. Jægershus, Boeslunde, 991. Jægerspris Hovedgaard, Draaby, 181. Jægerspris Slot, Draaby, 179. Jørgenssæde, Saaby, 455. Jørslevlyst, Karise, Kaabæksgaard, Kværkeby, 903, S 53. Kaastrupgaard, Tømmerup, 717. Kagsgaard, H erlev, 279. Kalby, Gaard i (Sognefoged P. Hansen, Dbm d.), Olstrup, Kallehave Færgegaard, Kallehave, Kallerup, Gaard i (C. Hansen), Høje-Taastrup, 385. Kallerup, Gaard i (H. P. Henriksen), Høje-Taastrup, 385. Kallerupgaard, Raklev, 712. Kallsgaard, Haraldsted, 890, S 52. Kallundborg Slots Ladegaard, K allundborg Landdis trik t, 702. Kaltredgaard, Bregninge, 757. Kammergave, M unke-bjergby, 849. Kannikegaard, Aaker, Kannikegaard, Store, Bodilsker, Kappelkjær, Storehedinge Landsogn, Kappellevgaard, Gammel, Kildebrønde, 483. Kappellevgaard, Kildebrønde, 482. Karlslunde, Gaard i (N. Larsen), Karlslunde, 512. Karlslundegaard, Karlslunde, 511. Karlstrupgaard, K a rlstru p, 513. Kassegaard, Esbønderup, 90. Kastanienborg, Glostrup, 350. Kastrup, Gaard i (H. Geertsen), Taarnby, 240. Kastrup, Gaard i (P. Nielsen), Taarnby, 239. Kastrup, Gaard i (H. Petersen), Taarnby, 242. Kastrup, Gaard i (C. Thønnesen), Taarnby, 242. Kastrupgaard, Fuglebjerg, 1031, S 61. Kastrupgaard, Taarnby, 238. Kastrupgaard, Ny, Taarnby, 238. Kathrinedal, Stege Kommune, Katrinelyst, Pedersborg, 833, S 49. Kattingeværk, St. Jørgensbjerg, 428. Kattrup, Sæby, 662. Keilstrupgaard, Birkerød, 76. Kildebjerggaard, Aagerup, 438. Kildebæksgaard, K irkerup, Kildegaard, Gentofte, 297. Kildegaard, Karlebo, 63. Kildegaard, Stillinge, 978, S 57. Kildegaard, Terslev, 921, S 54. Kildegaard, Ubby, 733. Kildeholm, Ølstykke, 167. Kirkebjerggaard, Brøndbyvester, 337. Kirkebredegaard, Vallensbæk, 367. Kirkehavegaard, Lillerød, 133. Kirke Helsinge Præstegaard, Helsinge, 699. Kirke-Stillinge Møllegaard, Stillinge, 976, S 57. Kirstinelund, Ballerup, 404. Kjeldby Præstegaard, K jeldby, Kjeldbylille, Gaard i (H. J. Rasmussen), K jeldby, Kjelleklinte, Gaard i (J. P. Andersen), Ubby, 734 Kjelleklinte, Gaard i (M. S. Christoffersen), Ubby, 736. Kjelleklintegaard, Ubby, 732. Kjelleklintegaard, Lille, Ubby, 735. Kjærebjerg, Stillinge, 984, S 58. Kjærup, Benløse, 880. Kjærup Avlsgaard, Benløse, 881. Kjøllergaard, Bodilsker, Kjøllergaard, Rø Klarupgaard, H araldsted, 890. Klemensker Præstegaard, Klemensker, Klemmenstrupgaard, Herfølge, Klintholm, M agleby, Klintholm Avlsgaard, Magleby, Klintsø, H øjby, 784. Klippingegaard, Magleby, Klockesminde, H avdrup, 515. Klonemosegaard, Himmelev, 419. Klostergaarden, Syv, 522. Klosteimosegaard, Helsingør, 26. Klosterskovgaard, Kjeldby, Klovby Møllegaard, Ubby, 730. Klovtofte, Gaard i (J. Andersen), Høje-Taastrup, 384. Knabstrup, Sdr.-Jernløse, 567. Knardrupgaard, Gandløse, 172. Knudsnygaard, Vordingborg Landsogn, Knudskovgaard, Vordingborg Landsogn, Knudslund, Brøndbyvester, 340. Knudslund, Kvæ rkeby, 901. Knudsminde, Ballerup, 403. Knudsrødgaard, Stillinge, 985, S 58. Knudstrupgaard, Alsted, 842, S 49. Knurvang, Lundsforlund, 971, S 56. Kobbegaard, Østerlarsker, Koefoedsgaard, Øster-Mariæ, Kokkedal, Hørsholm, 82. 8*

118 116 Register. Koldekiidegaard, Skjørpinge, 1007, S 59. Koldemosegaard, Lynge. 833, S 48. Kollekolle, Værløse, 409. Kollerød, Gaard i (Enkefru D. Frandsen), Lynge, 137. Kongens Mølle, Aunsø, 777. Kongsdal, Ondløse, 602. Kongsgaard, Broby, 837, S 49. Kongskilde Mølle, Lynge, 834, S 48. Kongstrup, Gaard i (J. Nielsen), Refsnæs, 708. Kongsvillie, Gladsakse, 272. Konradinelyst, Ruds-Vedby, 666. Kornerupgaard, Kornerup, 430. Kornerup Møllegaard, Kornerup, 431. Kornsbakke, Tybjerg, Korsager, Kvislemark, S 62. Korsagergaard, Vallensbæk, 363. Korsbjerggaard, Himmelev, 421. Korsgaard, Herstedøster, 353. Korshøjgaard, St. Peders Landsogn, 949, S 55. Korsvejgaard, Næsby, Koster Færgegaard, Stege Landsogn, Krabbesholm, Gjershøj og Sæby, 471. Krabbesholm Avlsgaard, Gjershøj og Sæby, 472. Kragbjerggaard, Lyngby, 306. Kragemosegaard, Bjeverskov, Kragerupgaard, Ørslev, 673. Kraghavegaard, Høje-Taastrup, 381. Kragsbjerggaard, Havrebjerg, 677. Krebsehuset, Slaglille, 845, S 49. Krogegaard, Østerlarsker, Krogerup, Asminderød, 50. Kroggaard, Syv, S 67. Kroghholtsbjerg, Glostrup, 352. Kroghslyst, Glostrup, 347. Kronborg Slot, Helsingør, 22. Kronborg Ladegaard, Helsingør, 23. Kroppedal, Sengeløse, 394. Krummerupgaard, Krum m erup, Krusegaard, Store, Bodilsker, Kruusesminde, Korsør, Krænkerup, Gaard i (N. Rasmussen), Havrebjerg, 678. Kulhus, Værløse, 410. Kuregaard, Aaker, Kvellinghøj, Stenlille, 616. Kvislemark Præstegaard, Kvislem ark, 1044, S 61. Kvistgaard, Tikjøb, 31. Kværkebygaard, Kværkeby, 900. Kykenhøj, Bjernede, 848, S 49. Kyndegaard, Nyker, Kærgaard, Hømb, 914, S 54. Kærgaard, Vester Mariæ, Køgegaard, Gammel, Køge L a n d d istrikt, 520. Køllegaard, S tifts-b jergby, 644. Kølleregaard, Ibsker, Ladbygaard, H erlufsholm, Ladby Teglværk, H erlufsholm, Ladbygaard Teglværk, H erlufsholm, Ladegaard, Klemensker, Ladegaardsmøllen, Frederiksborg Slotssogn, 128. Lammehavegaard, Stenmagle, 863. Landlynggaard, Stenlille, 613. Landsgravegaard, St. Peders Landsogn, 950, S 55. Landsledgaard, Kjeldby, Langagergaard, Daastrup, S 68. Langagergaard, Herstedvester, 354. Langagergaard, Sengeløse, 391. Langagergaard, Tune Langebjerggaard, Stillinge, 983. Langedamsgaard, Refsnæs, 707. Langemyregaard, Aaker, Langensgaard, Ishøj, 373. Langerødgaard, M erløse, 560. Langkærgaard, Søllerød, 328. Langmosegaard, Borre, Langskiftegaard, Svallerup, 740. Lauegaard, Aaker, Lautrupgaard, Ballerup, 405. Ledbjerggaard, Stenmagle, 860, S 50. Leergaard, Ferslev, 198. Ledreborg, Allerslev, 448. Ledreborg Avlsgaard, Allerslev, 450. Ledøje Præstegaard, Ledøje, 395. Lehnsgaard, Østerlarsker, Lekkende, Øster-Egesborg, Leragergaard, Gudum, 962. Leragergaard, Herløv, 131. Leragergaard, Hømb, 915, S 54. Lerbjerggaard, Asminderød, 49. Lerchenborg, Grevskabet, 718. Lerchenborg, Aarby, 720. Lerchenfeldt, Kallundborg L anddistrikt, 704. Lerchesminde, Viskinge, 768. Lellingegaard, Gammel, Højelse, 538. Lellingegaard, Ny, Lellinge, Lidemark, Gaard i (C. J. Jørgensen), Lidem ark, Lilliendal, Øster-Egesborg, I Lindeborg, Hemmershøj, 987. I Lindegaard, Lyngby, 308. i Lindegaard, Stege Landsogn, Lindegaarden, Skibby, 191. Lindersgaard, Karrebæk, 1049, S 62. Lindersvold, Kobolte, Lindeskovgaard, Boeslunde, 990, S 58. Lindholm, Gjevninge, 459. Lindholm Avlsgaard, Gjevninge, 461. Lindholm, Stillinge, 981. Lindholmgaard, M aarum, 100. Lindholmgaard, Uggeløse, 141. Lindholtsgaard, Skamstrup, 650. Loftsgaard, N ylarsker, Loftsgaard, Store, Aaker, j Loftsgaard, Store, Pedersker, Lottesminde, Tikjøb, 35. I Louiseholm, Draaby, 183. i Louisenlund, 937. I Ludshøjgaard, B lid stru p, I Lundby, en Købmandsgaard i (S. L. M. Andersen), 1 Lundby, Lundebakkegaard, Lynge, 135. Lundegaard, Ballerup, 402. Lundegaard, Bjerre, 1018, S 59. Lundegaard, Gjørløse, 153. Lundegaard, Gladsakse, 261. Lundegaard, Ny, Store Magleby, 243. Lundegaard, Tune, 506. Lundegaard, Øster-Mariæ, Lundforlundgaard, Lundforlund, 972, S 56. Lundsgaard, Bjeverskov, Lundsgaard, Lynge, 833. Lyderslev Præstegaard, Lyderslev, 1111.

119 Fjerde Bind. 117 Lykkensgave, Høje-Taastrup, 378. Lykkesdal, Høje-Taastrup, 379. Lyngbakkegaard, Gladsakse, 266. Lyngby, Gaard i (N. C. Bache), Lyngby Lyngbygaard, Egeslevmagle, Lyngbygaard, Lyngby, 306. Lyngby, Landboskolen ved, Lyngby, 310. Lyngebæksgaard, Karlebo, 64. Lynggaard, Søndersted, 603. Lyngholt, Klemensker, Lysholm, Glostrup, 351. Lysholmgaard, Roskilde L an d d istrikt, 410. Lystagergaard, Krum m erup, Lystrup, Kongsted, Lystrupgaard, Uvelse, 148. Løgtvedgard, Viskinge, 767. Løitegaard, Taarnby, 237. Lønsgaard, Tjæreby, 116. Løvegaard, Gjerslev, 682. Løve Krogaard, Gjerslev, 679. Løvenborg, 563. Løvenborg Hovedgaard, B utterup, 565. Løvendal, Gjerslev, 681. Maalevgaard, Maalev, 407. Madebjerggaard, Besser, 812. Maglebjerggaard, Borre, Magleby, Store, Gaard i (P. Jacobsen Bacher), Store Magleby, 244. Magleby, Store, Gaard i (C. Jansen), Store Magleby, 246. Magleby, Store, Gaard i (J. Zibrandt Jansen), Store Magleby, 245. Magleby, Store, Gaard i (P. Petersen), Store Magleby, 244. Magleby, Store, Gaard i (T. C. Schm idt), Store Magleby, 245. Maglebygaarden, Magleby, Maglegaard, Gladsakse, 259. Maglegaard, Grandløse, 573. Maglegaard, Hømb, 915, S 54. Maglegaard, Roskilde L a n d d istrikt, 411. Maglegaard, Øster-Mariæ, Maglehøjgaard, Reerslev, 488. Maglekjærgaard, Gjørløse, 151. Malkegaard, Søllerød, 324. Mallingsminde, Tostrup, 592. Mannerup Møllegaard, Ovsted, 447. Marbjerg, Gaard i (Københavns Kommune), Flong, 436. Margrethelund, Ledøje, 398. Margrethenlund, Fakse, Mariehøj, Karlebo, 60. Mariehøj*, Sandby, Marielyst, Gladsakse, 265. Marienholm, Kundby, 630. Marienhøj, Frøslev, Marienlund, Stenmagle, 861, S 50. Marienlyst, Herlev, 283. Marienlyst, Store Magleby, 243. Marienlyst, Vordingborg Landsogn, Marthagaard, Gjørlev, 691. Masnedøgaard, Vordingborg Landsogn, Masnedøgaard, Ny, Vordingborg Landsgon, Maxhavegaard, Nestelsø, Melbygaard, Aarby, 724. Mellem8kovgaard, Lynge, 139. Mentegaarden, Gentofte, 290. Merløsegaard, Merløse, 559. Merløsegaard, Tostrup, 595. Merløse Møllegaard, Store, Tostrup, 588. Mern Saftstation, Mern, Midlergaard, Brøndbyvester, 333. Mindstrupgaard, Vindnige, 492. Mineslund, Aarby, 723. Minnislyst, Uggerløse, 597. Mosegaard, Gentofte, 284. Mosegaard, K jeldby, Mostrupgaard, Raklev, 711. Mullerupgaard, Drøsselbjerg, 700. Munkegaard, Ibsker, Munkegaard, Pedersker, Munkegaard, Store, Aaker, Munkegaard, Lille, Aaker, Myertyggegaard, Bregninge, 751. Myhregaard, Knudsker, Myregaard, Store, Aaker, Myregaard, Store, Nylarsker, Myregaard, Lille, Pedersker, Møbergaard, Vindinge, 492. Møllegaard, Finderup, 685. Møllegaard, Store, Holbæk Kommune, 556. Mørdrupgaard, Uggeløse, 142. Mørkhøjgaard, Gladsakse, 269. Mørkøjegaard, Dalby, S 69. Mørup, Fjenneslev, 843, S 49. Nebbegaard, Bloustrød, 68. Nebbegaard, Tjæ reby, 115. Nebs Møllegaard, Valsølille, 894, S 52. Nerildgaard, Sædder, Nellerupgaard, Søborg, 97. Nicolinegaard, Strøby, Nidløsegaard, Nidløse, 608. Nidløse Møllegaard, Nidløse, 607. Nielsminde, Rislev, Nissegaard, Helsinge, 696. Nivaagaard, Karlebo, 61. ; Nivaa Mølle, Karlebo, 62. Niverødgaard, Karlebo, 60. Nonnegaard, Smørum ; Nordfeld, Elmelunde, Nordfeld Avlsgaard, Elmelunde, Nordgaard, Ringsted Landsogn, 866. Nordgaarden, K irkerun, 440. Nordholm, Greve, 480. Nordre Hulegaard, Gentofte, 289. Nordre Munkegaard, Gentofte, 290. i Nordruplund, Nordrup, 958. Nordskovgaard, Flinterup, 856, S 50. Nordskovgaard, Haslev, 927, S 54. Nybogaard, Asminderød, 48. I Nybrogaard, Gladsakse, 272. Nygaard, Næstved St. M ortens L a n d d istrikt, ' Nygaard, Præstø Købstads L a n d d istrikt, Nygaard, Rødovre, 254. i Nygaard, Snoldelev, 494.! Nygaard, Ubby, 731. Nylandsgaard, Skjensved, 518. I Nylars Præstegaard, Nylarsker, ; Nyløkkegaard, Hammer, Nymølle, Roskilde L a n d d istrikt, 412. Nyraad Bryggeri, Vordingborg Landsogn, Nyrupgaard, Raklev, 711.

120 118 Register. Nyrupgaard, Sonnerup, 464. Nyrupgaard, Tikjøb, 29. Nyrupgaard, Øster-Egede, Nysø, Præstø L a n d d istrikt, Nyvangsgaard, Holbæk Kommune, 553 Nærumgaard, Søllerød, 331. Næsby, Gaard i (under Store Frederikslund), Sorterup, 964. Næsby, Gaard i (Store Frederikslund), Sorterup, 967. Næsbygaard, (J. Hansen), Sorterup, 967. Næsbygaard, <H. P. Jørgensen), Sorterup Næsbyholm, Næsby, Næsbyholm Avlsgaard, Næsby, Næsgaard, Faarevejle, 796. Næstved Mark, Lille, Gaard paa (Enkefru R. O. Hansen), Herlufsholm Næstved Møllegaard, Lille, H erlufsholm, Nævlingegaard, Himmelev, 420. Nøkkentvedgaarden, Mørke, 646. Nørager, Sæby, 660. Nøragersminde, Taarnby, 233. Nørgaard, Rødovre, 255. Nørregaard, Ibsker Nørregaard, Ledøje Nørregaarden, Stege Landsogn, Nørreskovgaard, Ørslev, Odinsgaard, Sengeløse, 389. Oldebjerggaard, Lynge, 836. S 49. Oldengaard, Fjenneslev, 844. Oisensminde, Snesere, Olstrupgaard, Bregninge, 754. Ondløse Møllegaard, Ondløse, 599. Oregaard, Kastrup, Orelund, Skamstrup og Frydendal, 652. Oremandsgaard, Allerslev, Ottestrup, Ørslev, 926. Ougtvedgaard, Sæby, S 70. Overberg, K rogstrup, 195. Overdrevsgaarden, Allerslev, Overdrevsgaarden, Himmelev, 419. Overdrevsgaarden, Vigersted, 899, S 53. Ovsted Krogaard, Ovsted, 446. Paastrupgaard, Hjørlunde, 157. Pagterold, K rogstrup, 197. Parcelgaarden, Ørslev, 673. Pedersholm, Oppesundby, 165. Pedersminde, Olstrup, Pedersminde, Uggerløse, 596. Penstrupdal, Tune, 501. Peter Bastians Minde, Sundby, 225. Petersdal, H yllinge, Petersdal, Taarnby, 230. Petersgaard, Kallehave, Petershvile, Annisse, 113. Peterslund, Baarse, Peterslyst, Aarby, 727. Petersminde, Førslev, Petersminde, Stenlille, 612. Petersminde, Sønderup, 957, S 56. Philipsdal, Svallerup, 739. Pibe Møllegaard, Helsinge, 105. Pilegaard, Brøndbyøster, 341. Pilegaard, Klemensker, Pilegaard, St. Peders Landsogn, 949, S 55. Pilegaard, Store, Bodilsker, ] Pileby, Sorterup, 966. Place Gaarden, de, Vigersted, 898. Provstegaarden, Stege Kommune, Præstegaarden, Knudsker, Prøvegaard, Farringløse, 910. I Prøvelyst, Karlebo, 57. Prøvesten, Lillerød, 133. j Pudebjerg, Stenløs-e, 170. Raadegaard, Everdrup, Raagaards Minde, Sundby, 223. Ragnesminde, Brøndbyvester, 336. Raklev Præstegaard, Raklev, 710. Rangle Møllegaard, H olm strup, 7G1. Raschenberg, Sæby, 662. Ravnstrup, Herlufsm agle, Reedtzholm, Karrebæk, 1049, S 62. Reerslev, Gaard i (O. Sørensen), Reerslev, 486. Reerslevgaard, Reerslev, 485. Reerslev Præstegaard, Reerslev, 484. Refdalsgaard, Sengeløse, 388. Refsnæsgaard, Refsnæs, 709. Rendebjerggaard, Tune, 503. Rengegaard, Storehedinge Landsogn, Rerslev Præstegaard, Rerslev, 665. Rettestrup Møllegaard, Rønnebæk, Ringebygaard, Vester-Mariæ, Ringholm, Nykøbing Kommune, 780. Ringsted Kloster, Ringsted Landsogn, 871. Ringsted Kloster Avlsgaard, Ringsted Landsogn, 872. I Risbjerggaard, Hvidovre, 248. I Risbygaard (L. Nielsen), Herstedvester, 361. Î Risbygaard (M. Petersen), Herstedvester, 362. Risegaard, Aaker, Risegaard, Faarevejle, 797. Risegaard, Olsker, I Risenholm, Nyker, Rodegaard, Store, D alby, Rolandsgaard, Taarnborg, 998, S 58. Rolykkegaard, Kundby, 629. Roppehøvsgaard, Bregninge, 750. Rosenbækgaard, Herfølge, Rosendal, Fakse, Rosenfeld, Kastrup, Rosengaard, Kværkeby, 903, S 53. Rosengaard Avlsgaard, Kværkeby, 904. Rosenlund, Uggeløse, 140. Roskilde Frue S., Gaard i (P. Jeppesen), Sømme, 415. Roskilde adelige Jomfrukloster, Himmelev, 423. Roskilde adelige Jomfruklosters Forpagtergaard, Him m elev, 424. Roskilde Kro, Herstedvester, 357. Rosmannegaard, Knudsker, Ruds-Vedby Teglværk, Ruds-Vedby, 670. Rugskov, Ørslev, 673. Ruhedal, Gyrstinge, 853. Rungsted Ladegaard, Hørsholm, 78. Ryegaard, Rye, 461 (Greve F. C. R. Scheel). Ryegaard Avlsgaard, Rye, 462. Ryegaard, Søllerød, 333. Rygaard, Annisse, 114. Rymarksgaard, Jydstrup, 892, S 52. Rynkevanggaard, Aarby, 726. Røddinge, Gaard i (P. Larsen), Damsholte, Rødehus, Thureby, Rødevejrmøllegaard, Herstedvester, 355.

121 Fjerde Bind. 119 Rødkilde Folkehøjskole, Stege Landsogn, Rødkildegaard, St. Peders Landsogn. 952, S 55. Rødkildegaard, Stege Landsogn, Rødovregaard, Rødovre, 253. Rødsbjerggaard, Kallehave, Rødstensgaard, Høinb, 913, S 54. Røjlegaard, Egeslevmagle, 1006, S 59. Rønnebæksholm, Rønnebæk, Rønnebærgaard, Gladsakse, 274. Rønnede Krogaard, Vester-Egede, Rønneholtgaard, Lillerød, 134. Rønnerødgaard, Lyngby, 313. Rørby Præstegaard, Rørby, 728. Rørendegaard, Sengeløse, 393.»Salbæk-Vig«, Raklev, 705. Sallerupgaard, Kjøng, Saltofte, Ubby, 737. Saltø, Karrebæ k, Saltø Avlsgaard, Karrebæk, 1048, S 62. Sandbjerggaard, Birkerød, 70. Sandbjerggaard, Brøndbyvester, 339. Sandbygaard, Sandby, Sandemandsgaard, Rutsker, Sandholm, Bloustrød, 66. Sandtoftegaard, Steninagle, 860, S 50. St. Jørgensbjerg S., Gaard i (P. Hansen), Sømme, 428. St. Jørgensbjerg S., Gaard i (C. Pedersen), Sømme, 427. St. Jørgensgaard, Ny, Ringsted Landsogn, 864. Sannholm, Besser, 814. Sauntegaard, Hornbæk-Hellebæk, 40. Schæfergaarden, Ledøje, 401. Seinhusgaard, Storehedinge Landsogn, Sejersgaard, Knudsker, Selchausdal, Sæby, 655. Selsø Hovedgaard, Selsø, 187. Sengeløse, Gaard i (H. Larsen), Sengeløse, 388. Sevedø, Gaard paa (H. Petersen), Magleby, 1025, S 60. Severinsminde, B utterup, 565. Sidinge Fjordgaard, Grevinge, 791. Sierslev Møllegaard, Storehedinge Landsogn, Sigersted Teglværk, Sigersted, 887. Sigridshøj, Aarby, 725. Silergaard, Brøndbyvester, 335. Simblegaard, Klemensker, Simonsborg, Alsted, 839. Sindshvile, Hornbæk-Hellebæk, 43. Skaderedegaard, H aldagerlille, Skalstrup, Gaard i (O. Jørgensen), Roskilde Fruesogn, 417. Skalstrupgaard, Roskilde, Fruesogn, 416. Skattegaard, Taarnby, 241. Ske Møllegaard, Haraldsted, 890, S 52. Skelbækgaard, Sigerslevvester, 154. Skelskør Frugtplantage, Skelskør, S 60. Skippingegaard, Vallekilde, 802. Skjeldgaard, (P. Jansen), Taarnby, 236. Skjeldgaard (C. Clausen), Taarnby, 235. Skjelgaard, Hvidovre, 250. Skjellebjerg, Gaard i (H. Sørensen), Skjellebjerg, 671. Skjoldenæsholm, Valsølille, 895. Skjoldenæsholm Avlsgaard, Valsølille, 897, S 52. Skjoldgaard, Gentofte, 298. Skjæppelund, Strøby, Skjævinge Præstegaard, Skjævinge, 119. Skortskjærgaard, Følleslev, 745. Skovager, Sigersted, 886, S 52. Skovbygaard, Jydstrup, 892. Skovgaard, Bodilsker, Skovgaard, Herlufsholm, Skovgaard, Klemensker, Skovgaard, Sædder, Skovlund, Frøslev, Skovlund, Tikjøb, 34. Skovlundegaard, Ballerup, 406. Skovly, Søllerød, 329. Skovlyst, Everdrup, Skovlyst, Vigersted, S 53. Skovmarksgaard, Hellested, Skovsbogaard, Syv, 523. Skovsgaard, K irkerup, Skovsholm, Ibsker, Skovsø, Gaard i (J. P. C. Nielsen), St. M ikkels Landsogn, 955, S 55. Skovvænge, K astrup, Skuggebakke, Nidløse, 607. Skullerupgaard, Glumsø, Skullerupholm, Kidserup, 458. Skumgaard, Fuirendal, 1047, S 63. Slangerup, Gaard i (N. P. V. Mørck), Slangerup Bysogn, 146. Slangertipgaard, Ringsted Landsogn, 870. Slangerupgaard, Slangerup Bysogn, 143. Slettegaard, Helsinge, 106. Slimminge Krogaard, Gjørslev, Slæggerup, Gaard i (J. Jensen), Aagerup, 440. Smakkegaard, Gentofte, 296. Smederupgaard, Bjergsted, 760. Smidstrupgaard, Hørsholm, 84. Smørengegaard, Store, Vester-Mariæ, Snedinge, Ørslev, Snedkærgaard, Dalby, Snekkerup, Gaard i (S. J. Olsen), Faardrup, Snekkerupgaard, Faardrup, Snertingegaard, Sværdborg, Snesere Teglværksgaard, Snes-ere, Sneslev Møllegaard, Førslev, 1038, S 61. Snogegaard, Gentofte, 287. Snoldelevgaard, Snoldelev, 496. Snubbekorsgaard, Sengeløse, 392. Solbakkegaard, B ringstrup, 886. Solbakken, Hørsholm, 81. Solbjerggaard, Gjørslev, 688. Solbjerggaard, Solbjerg, 674. Soldatergaard, Aaker, Solvang, Farum, 173. Sonnerupgaard, Hvalsø, 452. Sonnerupgaard, Tikjøb, 35. Sophienberg, Hørsholm, 81. Sophienborg, Tjæ reby, 118. Sophiendal, Terslev, 923. Sophienholm, Tølløse, 578. Sophienhøj, Sundby, 224. Sophienlund, Glostrup, 342. Sophienlyst, Helsingør, 25. Sophieshvile, Hagested, 620. Sorgenfri Slot, Lyngby, 304. Sorø Akademi, Sorø L a n d d istrikt, 830, S 49. Sorø lille Ladegaard, Sorø Landsogn, 830, S 49. Sorø store Ladegaard, Slaglille, 846.

122 120 Register. Sosegaard, Vester-Mariæ, Spaannebækgaard, Merløse, 561. Spanager, Ejby, 534. Spanager, M ogenstrup, Sparresholm, Toksværd, Sparresminde, Damsholte, Spejlsbygaard, Kjeldby, Spjellerupgaard, Marvede, Splitsgaard, Klemensker, Sprettingegaard, Sædder, Spurvegaarden, H vidovre, 247. Staalvængegaard, Kallehave, Stakhavegaard, Ringsted Bygrund, 876, S 51. Stamperegaard, Øster-Mariæ, Statafgaard, Haslev, 932. Stationsgaarden, H erlev, 277. Steensbjerg, Hjørlunde, 160. Stenagergaard, Sengeløse, 391. Stenborggaard, Sengeløse, 395. Stenhallergaard, Tostrup, 590. Stenkelstrupgaard, Ejby, 534. Stenlængegaard, Mern, Stenlængegaard, Mogenstrup, Stenrødgaard, Lyngby, 309. Stensgaard, Viskinge, 764. Stenstrupgaard, Jungshoved, Stentegaard, Taarnborg, 998, S 58. Sternborggaard, Gudum, 961, S 56. Stevnsbogaard, Glostrup, 350. Storagergaard, Herstedøster, 353. Storehedinge, Gaard i (E. H. Perm in), Storehedinge Kommune, Storehedinge Hevedgaard, Storehedinge Kommune, Storehedinge Præstegaard, Storehedinge Kommune, Storelinde Overdrevsgaard, Karise, Storgaard, K rogstrup, 192. Storgaard, Terslev, 922, S 54. Storkesnaggaard, Ejby, 533. Stormarksgaard, Storehedinge Kommune, Strandbygaard, Store, Nylarsker, Strandegaard, Roholte, Strandgaard, Him m elev, 418. Strandgaard, Rørby, 729. Strandgaard, Taarnby, 234. Strenghøjgaard, Uvelse, 150. Strødam, Esbønderup, 93. Stubberupgaard, Borup, 532. Stubberupholm, Faarevejle, 800. Stærregaard, Reerslev, 487. Sundby S., Gaard i (P. J. Hansen), Sundby, 222. Sundby S., Gaard i (O. Jansen), Sokkelund, 225. Sundbygaard, Sundby, 223. Suserupgaard, Lynge, 836. Svallerup Præstegaard, Svallerup, 738. Svanholm, K rogstrup, 193. Svebøllegavn, Aunsø, 771. Sveigaard, Gentofte, 298. Svejgaard, Gladsakse, 274. Svendsbjerg, Hørve, 803. Svendsmark, Gaard i (Enkefru E. K. Jenson), Stege Landsogn, Svendstrupgaard, Taarnborg, 1000, S 58. Svenstrup, Borup, 529. Svenstrup Avlsgaard, Borup, 531. Svendstrup, Lille, Bringstrup, 883. Svindingegaard, Sværdborg, Svinningegaard, Svinninge, 637. Svinninge Hovgaard, Svinninge, 636. Svinninge Krogaard, Svinninge, 635. Sydgaard, Brøndbyvester, 338. Syvhøjgaard, Stege Landsogn, Sæbygaard, Sæby, 815. Sæbygaard Avlsgaard, Sæby, 816. Sæderegaard, Klemensker, Særslevgaard, Særslev, 747. Søbjerggaard, Jyderup, 639. Søborggaard, H jørlunde, 161. Søborg Sø, Søborg, 95. Søbygaard, Jungshoved, Søegaard, Rislev, Søgaard, Asminderup, 572. Søgaard, Gjørlev, 689. Søgaard, Gladsakse, 262. Søgaard, K irkerup, 443. Søgaard, Magleby, Søgaard, Ringsted Landsogn, 865. Søgaard, Stillinge, 983, S 57. Søgaard, Tikjøb, 35. Søgaard, Vester-Mariæ, Søholm, Asnæs, 795. Søholm, Magleby, Søllerødgaard, Søllerød, 323. Søndergaard, Gentofte, 289. Søndergaard, Magleby, Søndergaard, Stillinge, 980, S 57. Søndre Bakkegaard, Gentofte, 288. Sørisgaard, Hjørlunde, 156. Sørup, Vetterslev, 911. Sørup Avlsgaard, Vetterslev, 912. Taageskovgaard, Everdrup, Taarnborg, Taarnborg, 995, S 58. Taarnby, Gaard i (C. Raagaard), Taarnby, 231. Taarnholm, Taarnborg, 996. Taarnholm Avlsgaard, Taarnborg, 997. Taarnhøj, Helsingør, 24. Taarnhøjgaard, Stillinge, 977, S 57. Taastrup, Gaard i (H. Hansen), Merløse, 562. Taastrupgaard, Merløse, 561. Taastrup Teglværk, Høje-Taastrup, 385. Taastrup-Valby, Gaard i (N. Knudsen), Høje-Taa strup, 380. Taastrup-Valby, Gaard i (F rk. M. Petersen), Høje Taastrup, 380. Tangegaard, Munke-Bjergby, 849, S 49. Tappernøje Dampmølle, Snesere, Teglgaard, Ørslev, Telgværksgaarden, Herlev, 277. Teglgaarden, Lyngby, 316. Teglværksgaarden, Vallekilde, 802. Teglstrupgaarden, Udby, Terslev Bakkegaard, Terslev, 920. Thingfogedgaard, Ibsker, Thinggaard, Tune, 501. Thinghøjgaard, Gladsakse, 263. Thinghøjgaard, Vejlø, Thorshøj, Frøslev, Thorshøjgaard, Esbønderup, 88. Thorslundegaard, Thorslunde, 369. Thorsminde, Glim, 432. Thorsviggaard, Stege Landsogn, Thurebyholm, Thureby, 1133.

123 Fjerde Bind. 121 Thurebylille, Thureby, Thureby Møllegaard, Thureby, Tiendegaard, Borre, Tjæreby, Gaard i (C. J. Christensen), Roskilde Fruesogn, 416. Tjæreby Præstegaard, Tjæreby, 1021, S 59. Tjørnagergaard, Vallensbæk, 367. Tjørnegaard, Gentofte, 287. Tjørnegaarden, Gladsakse, 268. Toftagergaard, Vigersted, 899, S 53. Toftebjerg, Tjæreby, 1021, S 59. Toftegaard, Flinterup, 856, S 49. Toftegaard, Greve, 479. Toftegaard, Herlev, 279. Toftegaard, Hømb, 912, S 53. Toftegaard, Ølstykke, 166. Toftegaard, Gammel, Stege Landsogn, Toftegaard, Lille, Stege Landsogn, Toftekjærgaard, Fløng, 435. Toftekjærgaard, Herstedvester, 358. Toftholm, Mørke, 649. Tolstrupgaard, Ringsted Landsogn, 875. Tolstrupgaard, Særløse, 453. Torbenfeld, Frydendal, 653. Torbenfeld Avlsgaard, Frydendal, 655. Tornbygaard, Klemensker, Tornebjerggaard, Ejby, S 68. Tornegaard, Knudsker, Tcrnegaard, Nyker, Tornved, Gaard i (S. Olsen), Jyderup, 641. Tornvedgaard, Jyderup, 640. Torpegaard, Benløse, 878, S 51. Torpegaard, Bregninge, 753. Torp Ladegaard, Skuldelev, 185. Torrøyel, Oppesundby, 163. Tostrupgaard, Kjeldby, Trandsgaard, Skuldelev, 184. Tranegaard, Helsinge, 107. Tranegilde, Gaard i (H. Christensen), Ishøj, 373. Trarcemosegaard, Brøndbyvester, 338. Tranemosegaard, Herstedvester, 360. Trannerupgaard, Boeslunde, 993, S 58. Transbygaard, Tjæreby, 1020, S 59. Trelleborggaard, Hejninge, 956. Tremilgaarden, Kildebrønde, 481. Trifolium, S 54. Troelstrupgaard, Haslev, 927. Troldbjerge, Ørslev, Trollegaarden, Draaby, 179. Trollesgave, Fensmark, Trollesminde, Frederiksborg Slotssogn, 126. Trondekildegaard, Terslev, 923, S 54. Trudsholm, Sonnerup, 463. Tryggevælde, Karise, Trørød, Gaard i (Enkefru Christoffersen), Søllerød, Trørødgaard, Søllerød, 326. Tulstruplund, Asminderød, 47. Tune, Gaard i (P. Jensen), Tune, 509. Tune, Gaard i (H. P. Madsen), Tune, 504. Tunegaard, Tune, 505. Tune Landboskole, Tune, 509. Tvedegaard, Store, Tybjerg, Tvinnemosegaard, Uvelse, 149. Tybjerggaard, Tybjerg, Tyskegaard, Rø, Tyvelsegaard, Tyvelse, Tølløsegaard, Tølløse, 575. Tømmerup, Gaard i (C. C. Jansen), Taarnby, 234. Tømmerup, Gaard i (J. C. Nielsen), Tømmerup, 714. Tømmerupgaarden, Ondløse, 598. Ubberupgaard, Tømmerup, 717. Udlejregaard, Ølstykke, 168. Uglerup, Gaard i (A. Gjertsen), Taarnby, 243. Ulfshalegaard, Stege Landsogn, Ulrikkenborg, Lyngby, 307. Ulstrup, Gaard i (P. Jensen), Gjørlev, 690. Ulstrupgaard, Bakkendrup, 694. Ulstrup Møllegaard, Refsnæs, 706. Ulsøgaard, Ulsø, Ulvig, Ondløse, 601. Unnerupgaard, Vejby, 111. Vaadagergaard, Tingjellinge, 1014, S 59. Vaarbygaard, Hemmershøj, 988, S 58. Vadgaard, Gladsakse, 266. Vadstrup, Onsbjerg, 808. Valbygaard, Høje-Taastrup, 381. Valbygaard, St. M ikkels Landsogn, 953. Valbygaard Avlsgaard, St. Mikkels* Landsogn, 954. Valby, Lille, Gaard i (Københavns Kommune), Aagerup, 439. Valby, Lille, Gaard i (Københavns Kommune), Aagerup, 440. Valdemarsgaard, Finderup, 687. Valdemarskilde, St. Peders Landsogn, 948, S 55. Valdemarsminde, Haldagerlille, 1027, S 60.! Vallebogaard, Øster-Egesborg, Vallekilde Folkehøjskole, Vallekilde, 801. i Vallensbæk, Gaard i (Enkefru U. K ortsen), Vallensbæk, 362. : Vallensbæk, Gaard i (O. P. Olsen), Vallensbæk, 364. Vallensbæk Præstegaard, Vallensbæk, 362. Vallensgaard, Aaker, 1337.! Vallerød, Gaard i (Enkefru Jørgensen), Hørsholm ), 83.! Vallerød, Gaard i (Hans Pedersen), Hørsholm, 83. Vallestrupgaard, Asminderup, 570. Vallø Hovedgaard, Valløby, Valsølillegaard, Valsølille, 897, S 52.! Vandløsegaard, Stenmagle, 862. Vangegaard, Haraldsted, 889. I Vasebækgaard, Køge L an d d istrikt, Vassegaard, Pedersker, Vedbygaard, Ruds-Vedby, 668. j Wegenersminde, Holbæk Kommune, 554. Vejbjerggaard, Finderup, Vejby Præstegaard, Vejby, 109. Vejlegaard, K irkerup, 442. Vejlegaard, Søllerød, 324. Vejlegaard, Lille, Ishøj, 374. Vejlegaard, Store, Vallensbæk, 368. i Vejløgaard, Vejlø, Vejsgaard, Taarnborg, 1000, S 58.! Vellenbygaard, Nylarsker, i Vemmelev Præstegaard, Vemmelev, 985, S 58. i Vemmetofte Kloster, Vem m etofte, Vemmetofte Avlsgaard, Vem m etofte, Vengesbjerggaard, Kjøng, ' Venligheden, Birkerød, 70. Vennekrogsgaard, E skildstrup, 586. Vennelyst, Saaby, 456. Venners Enighed, Taarnby, 229.

124 122 Ventegodtgaard, Skjensved, 517. Venstrupgaard, Greve, 47G. Verupgaard, Nidløse, 609. Vestborggaard, Kolby, 808. Vesselsminde, Søllerød, 332. Vesterbygaard, Jordløse, 778. Vestergaard, Glostrup, 344. Vestergaard, Greve, 477. Vestergaard, Lundby, Vestergaard, Stillinge, 982. Vestergaard, Taarnby, 230. Vestergaard, Vester-Egesborg, Vestergaard, Vester-Mariæ, Vester-Slamregaard, Bodilsker, Vestervang, Finderup, 684. Vestervang, Højelse, 539. Vestervang, Tudse, 627. Vibeholm, Brøndbyøster, 340. Viberupgaard, Taarnby, 236. Viborggaard, H erlufm agle, Vibygaard, Syv, 524. Vibygaard Avlsgaard, Syv, 525. Vigersdalgaard, Benløse, 877, S 51. Vigøgaard, Gjerslev, 683. Vilhelmsdal, S tifts-b jergby, 642. Vilhelmshaab, Thorslunde, 370. Vilhelmslyst, Holbæk Kommune, 555. Vilhelmsro, Asminderød, 46. Vilkestrupgaard, Højelse, 537. Vilsted Mølle, Flinterup, 857, S 48. Vindbyholt, Roholte, Vindinge, Gaard i (N. Jensen), Vindinge, 493. Vindsminde, Nestelsø, Vinnerupgaard, Landby, Vintappergaarden, Gentofte, 284. Vipperødgaard, Granløse, 574. Virum, Gaard i (C. Petersen), Lyngby, 314. Virumgaard, Lyngby, 317. Viskingegaard, Viskinge, 766. Vognserup, Kundby, 632. Vognstrup, Kundby, 632. Vcgstrupgaard, Esbønderup, 92. Voldgaard, Raklev, 714. Register. Vrangstrupgaard, Vrangstrup, Vridsløselille, Gaard i (P. Casse), Herstedvester, 359. Vrøj Pumpestation, 706. Væddelev, Gaard i (B rd r. L. V. og V. P. Larsen), Himmelev, 422. Væddelevgaard, Himmelev, 423. Vællensgaard, Nyker, Værslevgaard, Værslev, 774. Værløse, Lille, Gaard i (V. Olsen), Værløse, 407. Ydernæs, Fodby, Ydinggaard, Himmelev, 421. Ysleholm, Snoldelev, 495. Zeuthen, Baroniet, 575. I Ølbakkegaard, Ledøje, 396. Øbjerggaard, Kjøng, 1188.! Ødemark, Bromme, 852, S 49. I Ølandsgaard, Stillinge, 976, S 57. I Øllingegaard, Gjørløse, 151. Ørbækgaard, Birkerød, 71. Øresø Fabrik, Jordløse, 777. Ørnegaard, Gentofte, 286. Ørsholt, Tikjøb, 38. Ørslevgaard, Ørslev, 924. Ørslev Præstegaard, Ørslev, 672. Ørstedgaard, Ørsted, 526. Ørumgaard,. Oppesundby, 162. i Øster-Egesborg Præstegaard, Øster-Egesborg, 1226.! Østergaard, Benløse, 879. Østergaard, Frøslev, Østergaard, Greve, 478. Østergaard, Lyngby, 466. Østergaard, Mern, Østergaard, Stillinge, 979. Østergaard, (S. Hansen), Taarnby, 232. Østergaard, (N. M. Nielsen), Taarnby, 234. Østerholm, Besser, 813. Østerhovedgaard, M agleby ØStrupgaard, K irkerup, 442. Øtoftegaard, Høje-Taastrup, 377. Øverupgaard, Esbønderup, 91.

125

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150

Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150 Gård nr. 2-B - KRINKELKÆR - Egedevej 150 Gårdens navn Matr.nr. Krinkelkær 2-b m.fl., Frenderup By Selvstændig ejendom fra 1866. Areal - 1866 Matr.nr. 2-b blev udskilt fra matr.nr. 2-a i 1866. Ejeren af

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Matr.nr. 31-a - V. Egede By

Matr.nr. 31-a - V. Egede By Matr.nr. 31-a - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger Matr.nr. 31, Vester Egede Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1808: 79.230 Alen2 (5½ td. land) 2015: 3.420 m2 (iflg. BBR) Se

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2.

Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Oldvejen 7 Marsletgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 12a Lønholt by, Grønholt sogn, nu 12 a Lønholt by, Grønholt sogn, Oprindeligt nummer var 2. Matr. 2a er på 207.471 m², heraf vej 1.352

Læs mere

Efterslægt Niels Mathiasen

Efterslægt Niels Mathiasen Efterslægt Niels Mathiasen 1. generation 1. Niels Mathiasen, søn af Mathias Hansen og Karen Nielsdatter, blev født omkring 1791 i Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg, døde den 27 Maj 1843 i Tullebølle,

Læs mere

Grønholtvej 92. Lergården, arvefæstegård. Matrikelnummer:

Grønholtvej 92. Lergården, arvefæstegård. Matrikelnummer: Grønholtvej 92 Lergården, arvefæstegård Matrikelnummer: Matrikel nr. 3, nu 3a, 3k, 3l, 3m og 18 m Lønholt by, Grønholt, Oprindeligt nummer var 10, ved udskiftningen 3a og tre parceller matr.nr. 3b, 3d

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Roskilde Adelige Jomfruklosters gods i Vindinge: Tornagergård og Stålmosegård

Roskilde Adelige Jomfruklosters gods i Vindinge: Tornagergård og Stålmosegård Roskilde Adelige Jomfruklosters gods i Vindinge: Tornagergård og Stålmosegård Roskilde Adelige Jomfrukloster blev oprettet i 1699, men gårdenes historie går meget længere tilbage. I 1200-tallet kom dominikanermunkene

Læs mere

Bøssehøjgård, arvefæstegård

Bøssehøjgård, arvefæstegård 82 Bøssehøjgård, arvefæstegård Matrikelnummer: Matr.nr. Oprindelig nr. 8, nu 7c og 8 a Lønholt by, Grønholt Matr.nr. 8a er på 12.702 m2, heraf vej 843 m2 matr.nr. 7c er på 46.313 m2, her af vej 792 m2

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

De første Jerseyavlere i Danmark

De første Jerseyavlere i Danmark Side 1 af 42 De første Jerseyavlere i Danmark Medlemsliste Danmarks Jerseyforening 1902-1907. Medlemsliste Danmarks Jerseyforening 1902-1907. [Medlemsliste+la Cours gårdbeskrivelser 1907] Ordnet efter

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1 1855 1855 1. 9. januar 1855 15. januar Knud Jensen Husmand og Urmager i Lakkendrup 72 Aar 48-9 2. 24. januar 30. januar Rasmus Christoffersen Boelsmand Christoffer Rasmussens Søn paa 7 Uger 176-19, er

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Viet den 2. aug. 1754. Christen Petersen * 1725, søn af Peter Hansen og Anna Christensdatter Margrethe Hansdatter. 1. Jørgen Christensen * dec. 1754, død nov. 1755.

Læs mere

, 1824, *8. august 1809, Wadsøe i Norge. ? Finmarken, 26. maj 1809

, 1824, *8. august 1809, Wadsøe i Norge. ? Finmarken, 26. maj 1809 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 H 1 218 1 Hans Kasparsen, Stenstrup Gartner paa Stenstrup 1792 Stenstrup 1806 1820 1818 154-27 Broholm 2 Henrik Christian Hansen, Finmarken, til opdragelse hos

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 126

Hus - Nr Egedevej 126 Hus - Nr. 10 - Egedevej 126 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 10 & 3-d, Frenderup By Areal Matr.nr. 10 = 985 m 2 Matr.nr. 3-d = 1386 m 2 (udskilt fra matr.nr. 3-a i 1947) Noter Indtil 1866 lejehus/fæstehus under

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

J.C.B. la Cour. Danske Gaarde III. 4. bd. Bornholms Amt jesper@vang-hansen.dk 2013

J.C.B. la Cour. Danske Gaarde III. 4. bd. Bornholms Amt jesper@vang-hansen.dk 2013 BORNHOLMS AMT. BORNHOLM ligger fjernt fra den Øvrige Del af Danmark, ude i østersøen ca. 40 Km. fra den sydøstlige Spids af Skaane, og i hele sin Karakter er Øen vidt forskellig fra den Øvrige Del af Landet

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Gaard nr. 1. Matr. 5a. Arvefæstegaarden Katholm:

Gaard nr. 1. Matr. 5a. Arvefæstegaarden Katholm: 05 EP-F Gårdejere i Veksø by og sogn Gårdejere i Veksø by og sogn, Frederiksborg Amt 1611 - ca. 1835 Gaard nr. 1. Matr. 5a. Arvefæstegaarden Katholm: 1630. Peder Jensen nævnes på gaarden. 1644. Den 5/2.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Grønholtvej 15, Bakkehuset

Grønholtvej 15, Bakkehuset Grønholtvej 15, Bakkehuset Matrikelnummer Matr.nr. 32 Grønholt by, Grønholt sogn hus ved den gamle indkørsel til Kollerisgården. Det gamle hus nr. 3. Ejendommen er på 1172m2. På Ejendommen er der i 1983

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nørelykkevej 24 boel 69. På præstekort hus 8

Nørelykkevej 24 boel 69. På præstekort hus 8 Nørelykkevej 24 boel 69. På præstekort hus 8 Viet den 25.04.1750 Hans Christensen ca. 1713. Anna Sophie Christens datter *. Okt. 1727, datter af Christen Poulsen og Mette Petersdatter Lønsømadevej 44 Deres

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Familiegrupperapport for Claus Christensen og Johanne Jeppesdatter Mand Claus Christensen 1

Familiegrupperapport for Claus Christensen og Johanne Jeppesdatter Mand Claus Christensen 1 Mand Claus Christensen 1 Født Omkr 1755 Stoense, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 27 Sep. 1824 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 4 Okt. 1824 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 3 Far Christen

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Grønholtvej 14. Bakkegård, tidligere Orendrupgård? Matrikelnummer

Grønholtvej 14. Bakkegård, tidligere Orendrupgård? Matrikelnummer Grønholtvej 14 Bakkegård, tidligere Orendrupgård? Matrikelnummer Matr. Nr. 3a, 3m og 3n Grønholt by, Grønholt sogn. Ejendommen hed oprindelig Orendrupgård og det gamle nummer var gård nr. 7, men hedder

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

En beretning om den gamle Jellerødgaard Udarbejdet af Anni Kronik og Jette Ankerstjerne i 2000, rev. 2012

En beretning om den gamle Jellerødgaard Udarbejdet af Anni Kronik og Jette Ankerstjerne i 2000, rev. 2012 Trine Jensen ejer af Jellerødgaard fra 1886 til 1938. En beretning om den gamle Jellerødgaard Udarbejdet af Anni Kronik og Jette Ankerstjerne i 2000, rev. 2012 side 1 Udsigt fra vognporten på Jellerødgaard

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Peder Nielsen, Gaardmand, Drejø, 16.12.1763, 984 ~ Maren Hansdatter, Laugværge Fæstemand Henning Ibsen Niels Pedersen 6 Aar, Værge Morbroder Christopher Hansen Johanne Margrethe Pedersdatter 9 Aar, Værge

Læs mere

Hus - Nr Egedevej 124

Hus - Nr Egedevej 124 Hus - Nr. 11 - Egedevej 124 Ejendom Matr.nr. Parcelhus 11 og 3-c, Frenderup By Areal Matr.nr. 11 = 610 m 2 Matr.nr. 3-c = 682 m 2 Noter Indtil 1904 lejehus/fæstehus under Jomfruens Egede Gods Bygninger

Læs mere

Familiegrupperapport for Mathias Hansen og Karen Nielsdatter - F828 - LY32 Mand

Familiegrupperapport for Mathias Hansen og Karen Nielsdatter - F828 - LY32 Mand Mand Mathias Hansen Født Omkr 1764 1 Død 11 Okt. 1828 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg 1 Adresse Frellesvig, landsby i Tullebølle sogn Begravet 16 Okt. 1828 Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Grønholtvej 26. Fuglehavegård. Matrikelnummer

Grønholtvej 26. Fuglehavegård. Matrikelnummer Grønholtvej 26 Fuglehavegård Matrikelnummer Matr. Nr. 2a Grønholt by, Grønholt sogn. Ejendommen var oprindelig gård nr. 1 i Grønholt før udstykningen. Denne gård har kun haft 2 slægter som gårdmænd siden

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Lønsømadevej 7 Vestergård senere Abbilholm Boel 60. Laus Jørgensen. Steg navnet på Vestergård.

Lønsømadevej 7 Vestergård senere Abbilholm Boel 60. Laus Jørgensen. Steg navnet på Vestergård. Lønsømadevej 7 Vestergård senere Abbilholm Boel 60 Laus Jørgensen Steg navnet på Vestergård. 1. Ellen Steg * 1721. 2. Maren ( Marie ) Steg * 1723. 3. Hans Hansen Steg * 1725. 4. Trincke Steg * 1728. 5.

Læs mere

Avderødvej 32A Dyssegården Avderød, Karlebo Sogn

Avderødvej 32A Dyssegården Avderød, Karlebo Sogn Avderødvej 32A Dyssegården Avderød, Karlebo Sogn Gadekæret i Avderød. Omkring 1910. I baggrunden ses Avderødvej 29 og Avderødvej 31 Matrikelnummer Matr.nr. 4a Avderød by, Karlebo sogn, som er på 18414

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Grønholtvangen 27 Gammel Torp

Grønholtvangen 27 Gammel Torp Grønholtvangen 27 Gammel Torp Matrikelnummer Matr.nr. 6c og 6m Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæste, parcel fra Vennekilde. Matr.nr. 6c er på 4.0407 m2 Matr.nr. 6m er på 4628m2 Ejendommen er vistnok nedbrændt

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10.

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. (E-H) (E-HA) 1772 Fredagen den 18 December Trol: Ungkarl, Peder Hansen og Kirsten Ottesdatter, Errindlev Sponsorer: Lars Pedersen ibid: og Hans Kruse

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2 Grønholtvej 64 Matrikelnummer Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på 4.3748, heraf vej 1460 m2 Matr.nr. 8d er på 1.2348 m2, heraf vej 595 m2 Fotos

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Matr.nr. 20 Sørup by, Grønholt sogn, som er på 606 m2. jordløst

Læs mere

JP Iver Pedersen, Kolding

JP Iver Pedersen, Kolding JP 30-1774 Iver Pedersen, Kolding Iver Pedersen født: ca 1774 KB Kolding (Brusk / Vejle) 1768 op 156 Iver Pedersen døbt MULIGHED KB Kolding (Brusk / Vejle) 1834 op 271 nr 14 Iver Pedersen død 26/12 Død:

Læs mere

Lønsømadevej 44 Boel nr. 65 ( gammel boel 5 før 1772 )

Lønsømadevej 44 Boel nr. 65 ( gammel boel 5 før 1772 ) Lønsømadevej 44 Boel nr. 65 ( gammel boel 5 før 1772 ) Viet den 22. jul. 1722. Christen Paulsen * okt. 1695 Mette Pedersdatter, begge fra Holm 1. Poul Christensen Poulsen * 1722. 2. Anna Sophie Christensdatter

Læs mere

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen,

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen, JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 M 1 255 1 Matthias Clausen, Tvede, Forvalter paa Tvede 1795 Skaarup 1809 1819, 120-13 2 Mads Jensen Roulund, Marslef, smed paa Marslef 1795 Marslef 1809 1822,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Matr.nr. 30 / 13-o - V. Egede By

Matr.nr. 30 / 13-o - V. Egede By Matr.nr. 30 / 13-o - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 30, Vester Egede 2015: Matr.nr. 11-o, Vester Egede Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 1.830 Alen 2 = 714 m 2

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Gårslevbogen Spredte træk af sognets historie. Tekst samlet og skrevet af Preben Mikkelsen

Gårslevbogen Spredte træk af sognets historie. Tekst samlet og skrevet af Preben Mikkelsen Gårslevbogen Spredte træk af sognets historie Tekst samlet og skrevet af Preben Mikkelsen Layout og billedredaktion v. Finn Thybæk Børkop Lokalhistoriske 2005 Arkiv GARDnr.3, "Enghavegård", Nebbegårdsvej

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død 24 5. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel (][) Cathrine Pedersdatter barn: Maria Sophia Belkin 29.5.1803 6. Andreas Jørgensen i Lunderskov Skovhus (][) Kirsten Pedersdatter børn:

Læs mere

gift 13/ Ærøskøbing Rasmus Lauritsen Nielsen Styrmand f.29/3 1837, Ærøskøbing omkring 1867, druknet

gift 13/ Ærøskøbing Rasmus Lauritsen Nielsen Styrmand f.29/3 1837, Ærøskøbing omkring 1867, druknet Er der tilgangslister for Ærøskøbing 1801-1827? 05a Rasmus Lauritsen Nielsens søskende Rasmus Nielsen (ældre) Smed * 16/8 døbt 18/10 1801Humble 30/4 1860 Ærøskøbing gift 13/2 1835 Ærøskøbing Johanne Christine

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere