L 146 Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 146 Forslag 1 3 2 4 5"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 146 Folketinget Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (Udvidet adgang for registrerede partnere til adoption og overførsel af forældremyndighed m.v.) 1 I lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, som ændret ved 1 i lov nr. 500 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»ministeren for familie- og forbrugeranliggender«til:»justitsministeren«og»ministeren for familie- og forbrugeranliggender«til:»justitsministeren«. 2. 4, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2. 2 I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 318 af 30. april 2008, 102 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr af 27. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales ydelsen til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til kommunalbestyrelsen, jf. 5, stk. 1, skal modtage ydelsen.«2. I 4, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børnefamilieydelsen til denne.«3. I 4, stk. 3, ændres»ham eller hende«til:»den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden«. 4. 5, stk. 1, affattes således:»udbetaling af ydelsen efter 4, stk. 1, 1. pkt., sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter 4, stk. 1, 2. pkt., og 4, stk. 2-6, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren bor.«3 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, som ændret ved 25 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales børnetilskuddet til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til kommunalbestyrelsen skal modtage tilskuddet.«2. I 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børnetilskuddet til denne.«3. I 8, stk. 3, ændres»ham eller hende«til:»den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden«. 4 Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens 1 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr AA005347

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål og baggrund 2 2. Gældende ret Registreret partnerskab Adoption International og fremmed ret Forældremyndighed 4 3. Justitsministeriets overvejelser 5 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 6 6. Administrative konsekvenser for borgere 6 7. Miljømæssige konsekvenser 6 8. Forholdet til EU-retten 6 9. Hørte myndigheder og organisationer mv Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser 7 1. Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at sidestille registrerede partnere med ægtefæller i adoptionsmæssig henseende, således at registrerede partnere får mulighed for at gennemføre fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Det foreslås således med lovforslaget at ophæve bestemmelsen i lov om registreret partnerskab om, at adoptionslovens regler om ægtefæller ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab. Herved vil registrerede partnere få samme mulighed for at adoptere som ægtefæller. Spørgsmålet om registrerede partneres adgang til at adoptere har flere gange været genstand for drøftelse i Folketinget, og baggrunden for lovforslaget er en folketingsbeslutning af 17. marts 2009 om adgang til at ansøge om fremmedadoption for par i registreret partnerskab (beslutningsforslag nr. B 36, Folketingstidende , Tillæg A, s. 3019). Folketingsbeslutningen har følgende ordlyd:»folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag og gennemføre administrative ændringer, som giver registrerede partnere adgang til at adoptere danske og udenlandske børn efter samme procedurer og godkendelseskrav, som gælder for ægtefæller og enlige, under forudsætning af, at der med hensyn til adoption af udenlandske børn foreligger en bilateral aftale mellem de pågældende donorlande og Danmark om adoption til par i registreret partnerskab.«særligt om beslutningsforslagets henvisning til procedurer og godkendelseskrav for enlige bemærkes det, at der ikke gælder særlige regler om adoption for enlige homoseksuelle personer. Enlige homoseksuelle adoptionsansøgere har således allerede efter gældende ret samme retsstilling som enlige heteroseksuelle ansøgere i forhold til at søge om at gennemføre familieadoption og fremmedadoption. I tilknytning til de foreslåede ændringer vedrørende adoption foreslås det med lovforslaget at ændre reglerne om mulighed for at indgå aftale om overførsel af forældremyndigheden over et barn. Det foreslås således, at bestemmelsen i lov om registreret partnerskab, som indebærer, at det ikke er muligt at overføre forældremyndigheden over et barn til et registreret par i forening, ophæves. Med lovforslaget tilsigtes det dermed at sikre en fuldstændig ligestilling af registrerede partnere og ægtefæller med hensyn til adoption og forældremyndighed. Lovforslaget indeholder herudover konsekvensændringer i henholdsvis lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Ændringerne hænger sammen med forslaget om at give registrerede partnere mulighed for at adoptere efter samme regler, som gælder for ægtefæller.

3 3 2. Gældende ret 2.1. Registreret partnerskab Efter 1 i lov om registreret partnerskab kan to personer af samme køn lade deres partnerskab registrere. Registreringen af partnerskab har efter lovens 3 med enkelte undtagelser, der er anført i lovens 4, samme retsvirkninger som indgåelse af ægteskab, og bestemmelser i dansk lovgivning, der omhandler ægteskab og ægtefæller, skal anvendes tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere. De tilfælde, hvor registrering af partnerskab ikke har samme retsvirkning som indgåelse af ægteskab, vedrører bl.a. adoption og fælles forældremyndighed. Af lovens 4, stk. 1, følger det således, at adoptionslovens regler om ægtefæller ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab. En registreret partner kan dog efter bestemmelsen adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land. Endvidere følger det af 4, stk. 2, at forældreansvarslovens 13, stk. 2, og 15, stk. 4, om bl.a. muligheden for at overføre forældremyndigheden over et barn til et ægtepar i forening ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab Adoption Efter adoptionslovens 5, stk. 2, kan kun ægtefæller adoptere sammen. Dette gælder, uanset om der er tale om en familieadoption eller en fremmedadoption. En familieadoption er en adoption, hvor der består et nært slægtskab eller et andet særligt tilknytningsforhold mellem adoptanten og adoptivbarnet eller dettes forældre. En familieadoption kræver ikke, at ansøgeren er godkendt som adoptant, jf. adoptionslovens 4 a, stk. 2. Ved en fremmedadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren er godkendt som adoptant, jf. adoptionslovens 4 a, stk. 1. Efter 4, stk. 1, i lov om registreret partnerskab finder adoptionslovens regler om ægtefæller ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Ved en ændring af partnerskabsloven i 1999 (lov nr. 360 af 2. juni 1999) blev det imidlertid muligt for registrerede partnere at stedbarnsadoptere den anden partners barn, medmindre dette barn er adopteret fra et andet land. Forskellen mellem ægteskab og registreret partnerskab efter de gældende regler på adoptionsområdet er, at personer, der lever i registreret partnerskab, ikke kan adoptere sammen. Dette gælder både i forhold til familieadoption og fremmedadoption. Herudover er registrerede partneres mulighed for at stedbarnsadoptere efter de gældende regler begrænset i forhold til, hvad der gælder for ægtefæller. Det er desuden antaget, at personer, der lever i registreret partnerskab, ikke kan adoptere alene. Det fremgår således af forarbejderne til lov om ændring af adoptionsloven, jf. forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lovforslag nr. 40, fremsat af justitsministeren den 8. oktober 1998, (Folketingstidende , 1. samling, Tillæg A, s. 758), at en person, der er gift, som udgangspunkt ikke kan adoptere alene, og at der ikke har været holdepunkter for at antage, at Folketinget samtidig med udelukkelsen af registrerede partneres mulighed for at adoptere sammen har ønsket at indføre en særlig adgang for en registreret partner til at adoptere alene. Enlige kan efter de gældende regler godkendes til adoption, hvis de opfylder kravene for at blive godkendt og i øvrigt kan anses for egnede til at opfostre et adoptivbarn alene, jf. herved adoptionslovens 2 og 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 919 af 28. september 2009 om godkendelse som adoptant. Enlige har således uanset seksuel orientering efter de gældende regler mulighed for at blive godkendt til at adoptere International og fremmed ret Danmark har tiltrådt bl.a. Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner og Europarådskonventionen af 1967 om Adoption af Børn. Haagerkonventionen har til formål at skabe retlige rammer for internationalt samarbejde mellem myndighederne i adoptivbørnenes hjemlande og i modtagerlandene med henblik på beskyttelse af børnenes interesser. I modsætning til Haagerkonventionen handler Europarådskonventionen ikke direkte om internationalt samarbejde om adoption. I stedet indeholder konventionen en række minimumskrav til medlemsstaternes behandling af adoptionssager, bl.a. med hensyn til krav om at foretage undersøgelser, der sikrer, at en adoption er til barnets bedste, krav til samtykke til adoption mv. Europarådet har udarbejdet en ny konvention om adoption af børn til afløsning af Europarådets adoptionskonvention fra Baggrunden for den nye Europarådskonvention om adoption er, at 1967-konventionen anses for utidssvarende på flere områder. Dette skyldes især, at der siden 1967-konventionens vedtagelse internationalt er sket en væsentlig udvikling af holdningen til en række af de emner, som 1967-konventionen regulerer. Dette drejer sig især om øget fokus på børns rettigheder, herunder børns inddragelse i familieretlige sager. Den reviderede Europarådskonvention giver medlemsstaterne mulighed for at tillade, at partnere af samme køn samt samlevende af samme eller forskelligt køn

4 4 kan adoptere sammen, men konventionen pålægger ikke medlemsstaterne at tillade dette. Danmark har ligesom bl.a. Finland, Island, Norge, Belgien og Storbritannien underskrevet den reviderede Europarådskonvention, der blev åbnet for undertegnelse den 27. november Den reviderede Europarådskonvention er endnu ikke trådt i kraft I de fleste nordiske lande er det i dag muligt for par af samme køn at adoptere sammen. Således er det i Sverige, Norge og Island muligt for par af samme køn at blive godkendt til adoption. I Sverige fik registrerede partnere i februar 2003 i forhold til både fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption samme mulighed for at adoptere sammen som ægtefæller. Tilsvarende blev det i Island i juli 2006 muligt for registrerede partnere at adoptere efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. De svenske og islandske myndigheder har over for Justitsministeriet oplyst, at retsstillingen efter disse myndigheders vurdering ikke har skadet formidlingen af adoptivbørn til de to lande. I Norge har det siden januar 2009 været muligt for registrerede partnere og for personer af samme køn, der har indgået ægteskab, at gennemføre fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. I henhold til norsk ret er det dog ikke muligt for registrerede partnere eller personer af samme køn, der har indgået ægteskab, at stedbarnsadoptere hinandens børn, hvis disse er adoptivbørn fra et afgiverland, som ikke tillader adoption til par af samme køn. Det er i Finland ikke muligt for registrerede partnere at adoptere sammen, men det har siden september 2009 været muligt for en registreret partner at stedbarnsadoptere den anden partners barn. I finsk lovgivning sondres der i forhold til muligheden for at stedbarnsadoptere en registreret partners barn ikke mellem biologiske børn og adopterede børn, herunder børn, der er adopteret fra et afgiverland, som ikke tillader adoption til par af samme køn. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler om adoption til par af samme køn i Sverige, Island og Norge. Adoptionsmyndighederne i de nævnte lande har endvidere oplyst, at der ikke på nuværende tidspunkt er gennemført internationale adoptioner til par af samme køn. Ligesom i Sverige, Norge og Island er det i Holland muligt for par af samme køn at adoptere sammen. Dette har i henhold til hollandsk lovgivning været muligt siden den 1. januar Holland har endvidere gennem en årrække gennemført adoptioner fra USA til homoseksuelle eneadoptanter, uanset om disse har levet sammen eller været gift med en partner af samme køn. Centralmyndigheden vedrørende adoption i Holland har oplyst, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger oplysninger om, hvorvidt par af samme køn har adopteret et barn sammen, efter at muligheden herfor blev indført den 1. januar I hollandsk lovgivning sondres i forhold til registrerede partneres adgang til stedbarnsadoption ikke mellem biologiske børn og adoptivbørn, herunder børn, der er adopteret fra et afgiverland, som ikke tillader adoption til par af samme køn. I Belgien har det siden den 1. juli 2006 været muligt for personer af samme køn, der har indgået ægteskab, registrerede partnere og samlevende par af samme køn at adoptere sammen. Denne mulighed gælder både i forhold til familieadoption, fremmedadoption og stedbarnsadoption. I belgisk ret sondres ikke mellem stedbarnsadoption af adoptivbørn og af biologiske børn, idet en stedbarnsadoption i Belgien betragtes som en national adoption. Centralmyndigheden vedrørende adoption i Belgien har oplyst, at myndigheden ikke har kendskab til, at der siden lovændringen i juli 2006 er gennemført fremmedadoption af børn til personer af samme køn, der har indgået ægteskab, registrerede partnere eller samlevende par af samme køn. Lovændringen fra 2006 har således efter det oplyste primært været anvendt i forhold til stedbarnsadoption. Siden december 2005 har det i Storbritannien været muligt for registrerede partnere og par af samme køn at adoptere sammen efter de samme regler, som gælder for ægtefæller i forhold til både fremmedadoption, familieadoption og stedbarnsadoption. Den britiske lovgivning sondrer i forhold til muligheden for stedbarnsadoption ikke mellem adoptivbørn og biologiske børn. Centralmyndigheden i Storbritannien har over for Justitsministeriet oplyst, at myndigheden ikke på nuværende tidspunkt har oplysninger om, hvor mange børn der siden lovændringen i 2005 er blevet adopteret af registrerede par eller par af samme køn i forening. Både den belgiske og den britiske centralmyndighed har endvidere til Justitsministeriet oplyst, at de pågældende myndigheder ikke har oplevet negative reaktioner fra afgiverlandene i forbindelse med, at det er blevet muligt for par af samme køn at adoptere efter de samme regler, som gælder for ægtefæller af forskelligt køn Forældremyndighed Efter 4, stk. 2, i lov om registreret partnerskab finder 13, stk. 2, og 15, stk. 4, i forældreansvarsloven ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. De nævnte bestemmelser i forældreansvarsloven gør det muligt ved aftale at overføre forældremyndigheden over et barn til et ægtepar i forening, herunder til den ene forælder og

5 5 dennes ægtefælle, samt at tillægge et ægtepar, herunder den længstlevende forælder og dennes ægtefælle, forældremyndigheden over et barn i forening, hvis en forældremyndighedsindehaver dør. Det er således efter de gældende regler ikke muligt for registrerede partnere at have fælles forældremyndighed over et barn, medmindre der er gennemført en stedbarnsadoption. Ved gennemførelse af en stedbarnsadoption får barnet i forhold til de registrerede partnere samme retsstilling, som hvis barnet var de registrerede partneres fællesbarn. Dette gælder også i forhold til forældremyndighed. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Det foreslås, at 4, stk. 1, 1. pkt., i lov om registreret partnerskab, hvorefter adoptionslovens regler om ægtefæller ikke finder anvendelse på det registrerede partnerskab, ophæves. Efter forslaget får registrerede partnere således mulighed for at blive godkendt til adoption efter samme regler, som gælder for ægtefæller. Det bemærkes, at det i overensstemmelse med folketingsbeslutning nr. B 36 efter lovforslaget er en forudsætning for registrerede partneres mulighed for at gennemføre en fremmedadoption, at der er indgået en aftale med det pågældende afgiverland eller en relevant samarbejdspart i det pågældende land om formidling af børn til registrerede partnere. I henhold til adoptionslovens 5, stk. 1, kan en ansøger, der er gift, kun godkendes som adoptant, hvis ægtefællen samtidig godkendes. En registreret partner vil på den baggrund, ligesom det er tilfældet med ægtefæller, fortsat ikke kunne adoptere alene Det foreslås endvidere, at lovens 4, stk. 1, 2. pkt., om, at en registreret partner ikke kan stedbarnsadoptere den anden partners barn, hvis dette er adopteret fra et andet land, ophæves. Efter dette forslag vil en registreret partner i henhold til adoptionslovens 5 a kunne stedbarnsadoptere sin registrerede partners barn, uanset at barnet er et adoptivbarn fra et andet land. Det bemærkes i den forbindelse, at det af folketingsbeslutning nr. B 36 fremgår, at regeringen opfordres til at sikre, at registrerede partnere får samme adgang til at adoptere danske og udenlandske børn, som gælder for ægtefæller. Dette må efter Justitsministeriets opfattelse forstås som et ønske om en fuld ligestilling af registrerede partnere og ægtefæller i forhold til adoption, herunder også i forhold til stedbarnsadoption. En registreret partners stedbarnsadoption af den anden partners barn vil være en national adoption, og det kan anføres, at der i lyset af de foreslåede ændringer om adgang til fremmedadoption og familieadoption også i forhold til stedbarnsadoption bør indføres samme adgang for en registreret partner til at adoptere som for en ægtefælle. Endvidere kan det anføres, at et adoptivbarn i disse tilfælde bør stilles som andre børn i forhold til stedbarnsadoption, uanset om barnets adoptivforælder er gift eller har indgået registreret partnerskab, og at en stedbarnsadoption af en registreret partners barn derfor bør kunne bevilges, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Det vil med den foreslåede ophævelse af lovens 4, stk. 1, 2. pkt., være muligt for en registreret partner at adoptere den anden partners barn, selv om barnet er adopteret fra et andet land. Det bemærkes i den forbindelse, at erfaringer på området fra Sverige, Island, Belgien og Storbritannien ikke tyder på, at det skader forholdet til afgiverlandene, hvis det er muligt for en registreret partner at stedbarnsadoptere den anden partners barn, selv om barnet er adopteret fra et land, som ikke tillader adoption til par af samme køn. Der foreligger heller ikke andre konkrete oplysninger, der giver grund til at tro, at den omhandlede adgang til stedbarnsadoption vil skade forholdet til afgiverlandene. Med lovforslaget vil registrerede partnere således i adoptionsmæssig henseende blive fuldt ud ligestillet med ægtefæller. I forhold til muligheden for at gennemføre en national fremmedadoption til registrerede partnere bemærkes det, at Adoptionsnævnet ved udvælgelsen af, hvilke godkendte adoptionsansøgere der skønnes bedst egnet til at adoptere et bestemt barn, inddrager en række kriterier og herunder så vidt muligt respekterer de biologiske forældres ønsker til barnets kommende forældre og miljø. Muligheden for at formidle børn til registrerede partnere ved national adoption vil derfor blandt andet være afhængig af de eventuelle ønsker, som de biologiske forældre måtte fremsætte i forbindelse med en bortadoption Det er Justitsministeriets opfattelse, at der samtidig med forslaget om, at registrerede partnere skal kunne adoptere efter samme regler som ægtefæller, bør skabes mulighed for at overføre forældremyndigheden over et barn til registrerede partnere i forening. Når det således med lovforslaget foreslås at sidestille registrerede partnere med ægtefæller i forhold til adgangen til at adoptere, vil det efter Justitsministeriets opfattelse være rigtigst også at sikre en ligestilling for så vidt angår muligheden for at få eller få del i forældremyndigheden over et barn. Denne mulighed for at overføre forældremyndigheden over et barn til registrerede partnere i forening vil bl.a. kunne være relevant som et mindre vidtgående alternativ til at gennemføre en familie- eller stedbarnsadoption. Retsvirkningerne af en familieadoption er, at retsforholdet mellem barnet og de biologiske forældre bortfal-

6 6 der, og tilsvarende er retsvirkningerne af en stedbarnsadoption, at retsforholdet mellem barnet og den ene biologiske forælder bortfalder. En mulighed for at overføre forældremyndigheden over et barn til registrerede partnere i forening vil være et mindre vidtgående alternativ til at gennemføre en familie- eller stedbarnsadoption, idet det ikke vil medføre bortfald af retsforholdet mellem barnet og den eller de forældre, der efter overførslen ikke længere har del i forældremyndigheden. Ved overførsel af forældremyndigheden over et barn vil retsstillingen mellem barnet og dets biologiske forældre således blive bevaret med hensyn til forhold som arveret, forældrenes forsørgelsespligt og adgangen til samvær. Justitsministeriet foreslår på den baggrund, at 4, stk. 2, i lov om registreret partnerskab, ophæves, så det fremover efter forældreansvarslovens 13, stk. 2, vil være muligt ved aftale at overføre forældremyndigheden over et barn til registrerede partnere i forening. Aftalen skal være til barnets bedste, og den skal godkendes af statsforvaltningen. Den foreslåede ændring vil gøre det muligt at overføre eneforældremyndigheden fra en forælder til den anden forælder og dennes registrerede partner i forening. Ændringen vil ligeledes gøre det muligt at overføre forældremyndigheden til et registreret par i forening, selv om ingen af de registrerede partnere er forældre til barnet. Endvidere vil det blive muligt at gennemføre en delvis overførsel af forældremyndigheden fra en eneforældremyndighedsindehaver til dennes registrerede partner med den virkning, at der etableres fælles forældremyndighed mellem de registrerede partnere. Særligt i forhold til den sidstnævnte situation bemærkes det, at statsforvaltningen vil skulle indhente en erklæring fra den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, inden en aftale om etablering af fælles forældremyndighed mellem de registrerede partnere vil kunne godkendes. Den foreslåede ophævelse af 4, stk. 2, i lov om registreret partnerskab vil endvidere betyde, at der efter forældreansvarslovens 15, stk. 4, vil kunne træffes afgørelse om at tillægge registrerede partnere forældremyndigheden over et barn i forening, hvis indehaveren eller indehaverne af forældremyndigheden dør. I en situation, hvor den ene forælder dør, og den anden forælder er i et registreret partnerskab, vil den efterlevende forælder og dennes registrerede partner således kunne få tillagt forældremyndigheden over barnet i forening og derved overtage det fælles retlige ansvar for barnet. Den registrerede partner vil på det grundlag kunne udøve de beføjelser, der følger af forældremyndigheden, herunder træffe væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold i fællesskab med den efterlevende forælder. Endvidere vil forældremyndigheden kunne tillægges et registreret par i forening, selv om ingen af de registrerede partnere er forældre til barnet, i et tilfælde, hvor barnets forældremyndighedsindehavere er døde. I forhold til spørgsmålet om forældremyndighed bemærkes endvidere, at de foreslåede ændringer om at give registrerede partnere adgang til at adoptere efter de samme regler som ægtefæller vil medføre, at registrerede partnere ved adoption får fælles forældremyndighed på samme måde, som ægtefæller får fælles forældremyndighed efter de gældende regler herom. Som en konsekvens af forslaget om, at registrerede partnere får adgang til at gennemføre adoption efter de samme regler, som gælder for ægtefæller, foreslås endelig en tilpasning af reglerne om udbetaling af børnefamilieydelse og børnetilskud i henholdsvis lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at indebære økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skønnes ikke at indebære økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgere Efter lovforslaget vil registrerede partnere få mulighed for at adoptere efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Dette betyder, at registrerede partnere vil få mulighed for at gennemføre fremmedadoption og familieadoption, ligesom en registreret partner vil få mulighed for at stedbarnsadoptere den anden partners barn, uanset om barnet er adopteret i Danmark eller fra udlandet. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos: AC Børnehjælp, Adoptionsnævnet, Adoption & Samfund, Advokatsamfundet, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, DanAdopt, Danske Advokater, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Familieadvokater, Den

7 7 Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Familiens Forening, Foreningen af Offentlige Chefer i statsforvaltningerne, Foreningen af Statsforvaltningsdirektører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen Far til støtte for børn og forældre, Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen Børn og Samvær, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, Kvinderådet, Mødrehjælpen, Red Barnet, Retssikkerhedsfonden, Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindre udgifter Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Ingen Økonomiske og administrative kon- Ingen sekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgere Registrerede partnere vil med lovforslaget få mulighed for at adoptere efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Negative konsekvenser/merudgifter Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 (lov om registreret partnerskab) Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender nedlagt, og bl.a. sager vedrørende lov om registreret partnerskab blev overført til Justitsministeriet. Som konsekvens heraf ændres lovens henvisninger fra ministeren for familie- og forbrugeranliggender til justitsministeren. Til nr. 2 Forslaget indebærer en ophævelse af bestemmelserne i 4, stk. 1 og 2, i lov om registreret partnerskab. Ophævelsen af disse bestemmelser vil medføre, at registrerede partnere vil kunne adoptere et barn og få tillagt eller overført forældremyndigheden over et barn efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. En ansøgning om adoption vil skulle indgives til statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren bor. Registrerede par vil ligesom ægtepar skulle indgive ansøgning om adoption i fællesskab. En registreret partner vil således i lighed med en ansøger, der er gift, alene kunne godkendes som adoptant, hvis vedkommendes registrerede partner samtidig godkendes. En registreret partner vil på den baggrund, ligesom det er tilfældet med ægtefæller, ikke kunne adoptere alene. Herudover vil registrerede par, i lighed med ægtepar, skulle opfylde en række generelle krav for at kunne blive godkendt som adoptanter, herunder bl.a. et krav om, at ansøgerne på tidspunktet for indgivelse af ansøgning om adoption har levet sammen i mindst 2½ år, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Udover de generelle godkendelseskrav stilles der for personer, som ikke tidligere har adopteret, krav om deltagelse i et adoptionsforberedende kursus, ligesom ansøgere om adoption efter en konkret vurdering skal kunne anses for egnede til at opfostre et adoptivbarn. Det er efter lovforslaget i overensstemmelse med folketingsbeslutningen af 17. marts 2009 om adgang til at ansøge om fremmedadoption for par i registreret partnerskab (B 36) en forudsætning for registrerede partneres mulighed for at gennemføre en fremmedadoption, at der er indgået en aftale med det pågældende afgiverland eller en relevant samarbejdspart i det pågældende land om formidling af børn til registrerede partnere. Med den foreslåede ophævelse af bestemmelsen i 4, stk. 1, 2. pkt., i lov om registreret partnerskab vil en registreret partner kunne stedbarnsadoptere den anden partners barn efter de samme regler, som gælder for ægtefæller, uanset om der er tale om et adoptivbarn fra et andet land. De danske regler om stedbarnsadoption vil herefter svare til de regler om registrerede partneres adgang til at stedbarnsadoptere, der gælder i Sverige, Island og Finland. Der henvises om fremmed ret i øvrigt til afsnit i lovforslagets almindelige bemærkninger.

8 8 Den foreslåede ophævelse af bestemmelsen i 4, stk. 2, i lov om registreret partnerskab vil medføre, at der vil være samme adgang til at overføre forældremyndigheden over et barn til registrerede partnere i forening, som der er til at overføre forældremyndigheden over et barn til et ægtepar i forening. Det vil således være muligt ved aftale at overføre forældremyndigheden til registrerede partnere i forening, ligesom registrerede partnere kan tillægges forældremyndigheden over et barn i forening, hvis en eller begge forældremyndighedsindehavere dør. Der henvises i øvrigt til afsnit 2 og 3 i de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 Til 2 (lov om en børnefamilieydelse) Efter den gældende bestemmelse i 4, stk. 1, i lov om en børnefamilieydelse udbetales børnefamilieydelsen til barnets mor. Hvis et registreret par adopterer et barn i forening, har barnet to forældre af samme køn. Det foreslås på den baggrund, at det i 4, stk. 1, tilføjes, at børnefamilieydelsen i denne situation udbetales til den ene af de registrerede partnere efter parrets oplysning herom til kommunalbestyrelsen. Det vil således efter bestemmelsen være de registrerede partnere selv, som vælger, hvem af dem der skal have børnefamilieydelsen udbetalt. Til nr. 2 Efter den gældende bestemmelse i 4, stk. 2, i lov om en børnefamilieydelse udbetales børnefamilieydelsen til faderen, hvis han har forældremyndigheden over barnet alene. Det foreslås, at det i bestemmelsen tilføjes, at såfremt barnet er adopteret af et registreret par i forening, og den ene af de registrerede partnere herefter får forældremyndigheden over barnet alene, skal børnefamilieydelsen udbetales til denne. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet efter opløsning af partnerskabet. Til nr. 3 Af den gældende bestemmelse i 4, stk. 3, i lov om en børnefamilieydelse fremgår det, at såfremt forældremyndigheden tilkommer den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos. Det foreslås, at bestemmelsen gøres kønsneutral. Til nr. 4 Den gældende bestemmelse i 5, stk. 1, i lov om en børnefamilieydelse angiver, i hvilke tilfælde udbetaling af børnefamilieydelse kan ske henholdsvis uden ansøgning og efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, hvor ansøgeren bor. Som en konsekvens af de foreslåede ændringer i 4 i lov om en børnefamilieydelse, som affattet ved denne lovs 2, nr. 1-3, foreslås det at nyaffatte ordlyden af 5, stk. 1, således at det af bestemmelsen fremgår, at der skal ansøges om udbetaling af børnefamilieydelsen i de tilfælde, hvor ydelsen ikke udbetales til moderen efter 4, stk. 1, 1. pkt. Til 3 (lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag) Til nr. 1 Efter den gældende bestemmelse i 8, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag udbetales børnetilskud til barnets mor. Hvis et registreret par adopterer et barn i forening, har barnet to forældre af samme køn. Det foreslås på den baggrund, at det i 8, stk. 1, tilføjes, at børnetilskud i denne situation udbetales til den ene af de registrerede partnere efter parrets oplysning herom til kommunalbestyrelsen. Det vil således efter bestemmelsen være de registrerede partnere selv, der vælger, hvem af dem der skal have børnetilskuddet udbetalt. Til nr. 2 Efter den gældende bestemmelse i 8, stk. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

9 9 udbetales børnetilskud til faderen, hvis han har forældremyndigheden over barnet alene. Det foreslås, at det i bestemmelsen tilføjes, at såfremt barnet er adopteret af et registreret par i forening, og den ene af de registrerede partnere herefter får forældremyndigheden over barnet alene, skal børnetilskuddet udbetales til denne. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet efter opløsning af partnerskabet. Til nr. 3 Af den gældende bestemmelse i 8, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag fremgår det, at såfremt forældremyndigheden tilkommer den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos. Det foreslås, at bestemmelsen gøres kønsneutral. Til 4 Bestemmelsen omhandler lovens ikrafttræden. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Loven vil finde anvendelse på alle ansøgninger om adoption, der indgives efter den 1. juli Til 5 Bestemmelsen vedrører forholdet til Færøerne og Grønland. Det foreslås, at loven ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, men at lovens 1 ved kongelig anordning helt eller delvist kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

10 10 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om registreret partnerskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. oktober 2005, som ændret ved 1 i lov nr. 500 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i loven ændres»ministeren for familieog forbrugeranliggender«til:»justitsministeren«og»ministeren for familie- og forbrugeranliggender«til:»justitsministeren«. 4. Adoptionslovens regler om ægtefæller finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Dog kan en registreret partner adoptere den anden partners barn, medmindre der er tale om et adoptivbarn fra et andet land. Stk , stk. 2, og 15, stk. 4, i forældreansvarsloven finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Stk. 3. Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab. Stk. 4. Bestemmelser i internationale traktater finder ikke anvendelse på det registrerede partnerskab, medmindre medkontrahenterne tilslutter sig dette. 2. 4, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2. 2 I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved 1 i lov nr. 318 af 30. april 2008, 102 i lov nr af 19. december 2008 og 2 i lov nr af 27. december 2008, foretages følgende ændringer: 4. Børnefamilieydelsen udbetales til barnets moder. Stk. 2. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales ydelsen til ham. 1. I 4, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales ydelsen til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til kommunalbestyrelsen, jf. 5, stk. 1, skal modtage ydelsen.«. 2. I 4, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den

11 11 ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børnefamilieydelsen til denne.«. Stk. 3. Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos. Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales ydelsen til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældre, udbetales børnefamilieydelsen til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret. Stk. 5. Er barnet i privat familiepleje, jf. 78 i lov om social service, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales ydelsen i givet fald til plejemoderen. Stk. 6. Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at børnefamilieydelsen skal udbetales til barnet selv. Stk. 7. Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder, kan ydelsen efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne 3. I 4, stk. 3, ændres»ham eller hende«til:»den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden«. 4. 5, stk. 1, affattes således: 5. Udbetaling af ydelsen efter 4, stk. 1, sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter 4, stk. 2, 3 og 4, når udbetaling skal ske til faderen, samt efter 4, stk. 5 og 6, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, hvor ansøgeren bor. Stk. 2. Afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan, bortset fra det tilfælde, der er nævnt i stk. 4, påklages efter reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og de regler, der fastsættes om klager efter den nævnte lov. Stk. 3. Spørgsmål om senere ændring af en afgørelse efter 4, behandles efter ansøgning til kommunalbestyrelsen, hvor modtageren af ydelsen bor. Stk. 4. Om en person opfylder betingelserne i 2, nr. 1, afgøres af told- og skatteforvaltningen.»udbetaling af ydelsen efter 4, stk. 1, 1. pkt., sker uden ansøgning. Udbetaling af ydelsen efter 4, stk. 1, 2. pkt., og 4, stk. 2-6, sker efter ansøgning til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren bor.«.

12 12 3 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, foretages følgende ændringer: 8. Børnetilskud udbetales til moderen. 1. I 8, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales børnetilskuddet til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til kommunalbestyrelsen skal modtage tilskuddet.«. Stk. 2. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales børnetilskud til ham. Stk. 3. Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos ham eller hende, kan børnetilskud efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos. Stk. 4. Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales børnetilskud til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældrene, udbetales børnetilskud til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret. Stk. 5. Er barnet i privat familiepleje, jf. 64i lov om social service, kan børnetilskud efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales børnetilskud i givet fald til plejemoderen. Stk. 6. Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at børnetilskuddet skal udbetales til barnet selv. Stk. 7. Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen, jf. 2, nr. 3, kan børnetilskud efter kommunalbestyrelsens bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne. 2. I 8, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:»er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børnetilskuddet til denne.«. 3. I 8 stk. 3, ændres»ham eller hende«til:»den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden«. 4 Loven træder i kraft den 1. juli 2010

13 13 5 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men lovens 1 kan dog ved kongelig anordning helt eller delvist sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven (Adgang

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2013-1219 bgn 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven (Vold og seksuelle

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og børneloven. Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse

Læs mere

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Låsby den 22. oktober 2008 Velfærdsministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. e-mail til: gbo@vfm.dk Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption

FORSLAG. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption Den 9. maj 2008 J.nr.: 2008-600-00003 Sagsbehandler: Mariam Khalil U D K A S T FORSLAG til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af anordning om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 392 af 22/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2438 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven LBK nr 1084 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 106 Folketinget Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. marts 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service. Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af Social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af navneloven

Bekendtgørelse af navneloven LBK nr 1816 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Socialudvalget 2012-13 L 84 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v.

2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Forslag. til. (Simpel vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund m.v. 2013/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om adoption

Udkast til ændring af Vejledning om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Udkast til ændring af Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016

2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 2007/2 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. februar 2008 af Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Margrethe Vestager (RV) og

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 Npwi 2. juli 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger:

1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers virke. Der udvides i to retninger: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse spok@sum.dk cc ani@sum.dk 9. Februar 2012 Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget L 167 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2013-14 L 167 Bilag 1 Offentligt Dato: 25. februar 2014 Familieret Ansvarlig: bgn Sagsnr. 2013-1221 Oversigt over høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om børns forsørgelse (Regelforenklinger

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Vejledning om adoption

Vejledning om adoption Social- og Integrationsministeriet Familieret 2013-2131 10. juni 2013/lth Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler og aktører på adoptionsområdet 1.1. Regelgrundlaget

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 364 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. april 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2011-773-0001 Dok.: 362819 N O T A T om undertegnelse

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Arkalo Abelsen, Søren Rendal

Arkalo Abelsen, Søren Rendal NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Allakkiaq Notat Uunga Til Arkalo Abelsen, Søren Rendal 30.01.2007 J.nr. Assinga uunga Kopi til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 BTL 26 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere