SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk"

Transkript

1 SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler livrente 5 Fradragsregler ratepension og ophørende livrenter 5 Fradragsregler Aldersopsparing 6 Hvis du indbetaler et engangsbeløb 8 Udbetalinger 8 Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner 8 Aldersopsparing / supplerende engangssum 8 Ugifteydelse (gælder kun medlemmer i afdeling 1) 9 Gruppeforsikring (livsforsikring mm.) 9 Skattefri udbetalinger 9 Særlig udligningsskat 10 Overførsel og udtrædelse 10 Overførsel til anden pensionsordning 10 Udtrædelse 10 Skat på afkast 6 Indskud fra din arbejdsgiver 6 Indskud som selvbetaler 6 Særligt for selvstændige 7 Salg af virksomhed samt salg af aktier som hovedaktionær Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré December 2014

3 3 Hvem indbetaler til pensionen? Det kan enten være dig eller din arbejdsgiver, der indbetaler til din pensionsordning. Grunden til, at det er vigtigt er, at reglerne for fradrag og skat bl.a. afhænger af, hvem der indbetaler til din pensionsordning. I de fleste tilfælde er det din arbejdsgiver, der står for indbetalingerne, fx hvis du er overenskomstansat. Når din arbejdsgiver indbetaler direkte til os, skal beløbet ikke medregnes i din indkomst, hverken din arbejds givers andel på 2/3 eller din andel på 1/3. Pensions bidraget bliver trukket af din bruttoløn, og skattefordelen består i, at du har bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at du kan se bort fra dem, når du opgiver din skattepligtige indkomst. Derfor kan du heller ikke se beløbet på din årsopgørelse. Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger ved indbetalinger til livsvarige livrenter som JØP Almindelig ordning og Supplerende alderspension. Men der er en grænse for, hvor meget du kan får fradrag for i samme år. Til rate pension kan du højst indbetale kr. (2015). Privat indbetaling (selvbetaler) Du kan også selv indbetale til pension af din nettoløn, og så er du det, vi kalder selvbetaler. Vi indberetter dine indbetalinger til SKAT og du skal kontrollere, at dine pensionsindbetalinger er korrekt noteret som fradrag på din årsopgørelse fra SKAT. Du får fradrag for dine indbetalinger til JØP på JØP Almindelig ordning, Supplerende alderspension og JØP Ratepension. Du skal være opmærksom på, at loftet på indbetalinger til ratepension er kr. uanset om det er dig selv eller din arbejdsgiver, der indbetaler. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale arbejdsmarkedsbidrag af dine pensionsindbetalinger. Hvis det er din arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidraget, trækker vi 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag af dine indbetalinger og afregner med SKAT, medmindre din arbejdsgiver meddeler os, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Vi afregner ikke arbejdsmarkedsbidrag, hvis du er selvbetaler, fordi din arbejdsgiver har trukket arbejdsmarkedsbidrag ved din lønudbetaling. Du skal være opmærksom på, at for at du kan få fradrag, er det en betingelse, at du er fuldt skattepligtig til Danmark. SKAT OG PENSION

4 Skat og Pension 4 Fradrag som selvbetaler Der er forskellige muligheder for fradrag alt efter, hvilken type ordning, som du indbetaler på. Fradragsregler livrente Som selvbetaler på en livrente (JØP Almindelig ordning) har du to muligheder for fradrag: ti-årsreglen og opfyldningsfradraget som i 2015 udgør kr. Du kan til hver en tid indbetale op til opfyldningsfradraget på din pensionsordning og få fuldt fradrag for indbetalingerne i samme kalenderår. Hvis du indbetaler mere end kr. årligt (2015) fordeles fradraget over ti år. Det kaldes tiårsreglen. Hoved reglen er altså, at du som selvbetaler skal betale det samme bidrag uafbrudt i mindst ti år, for at få lov til at trække indbetalingerne fra i indbetalingsåret. Hvis du har haft en arbejdsgiverordning bliver den medregnet i de ti år. Hvis du nedsætter eller standser dine indbetalinger inden tiårsperioden er gået, kan SKAT med tilbagevirkende kraft kræve dit fradrag omlagt over ti år. Det resulterer i en efterskat med et årligt procenttillæg på 6 pct. pr. år af det for meget fratrukne i det enkelte kalender år. Når du har indbetalt til din pensionsordning i mindst ti år, kan du nedsætte indbetalingen uden skattemæssige konsekvenser. Hvis du forhøjer indbetalingerne vil SKAT betragte det som en ny aftale og du begynder på en ny tiårsperiode fra forhøjelsen. Du kan uanset tiårsreglen altid nedsætte dine betalinger i disse situationer: Du kan nedsætte med værdien af dit opfyldningsfradrag. Du skal bruge opfyldningsfradraget for det Pensionstype Fradragsmulighed Størrelse på beløb Fradragsværdi Udbetaling 1. Livsvarig livrente Ti-årsreglen Indbetal samme beløb Topskat Beskattes med (JØP Almindelig i ti år og/eller indkomstskat, ordning + Opfyldningsfradrag max kr. løbende Supplerende udbetaling alderspension) 2. Ratepension Fradragsloft Max kr. Topskat Beskattes med indkomstskat, løbende udbetaling JØP INFORMATION

5 5 år, din pensionsordning begyndte. I figur 2 kan du se opfyldningsfradraget fra Du kan nedsætte indbetalingen med et beløb svarende til pristalsreguleringen af den oprindeligt aftalte indbetaling og nedsætte indbetalingen til det beløb, du startede med at indbetale, da aftalen blev indgået. Du kan nedsætte de samlede årlige indbetalinger inden for en bagatelgrænse på kr., uden at fradragene skal beregnes om. Dette kan gøre én gang. Hvis du pga. invaliditet bliver berettiget til at få udbetaling fra din pensionsordning, kan du standse indbetalingen uden at fradragene skal beregnes om. Opfyldningsfradraget fra kr kr kr kr kr kr kr. Du kan indbetale til flere livsvarige pensionsordninger og fradrage alle indbetalinger efter ti-årsreglen, hvis du indbetaler mere end opfyldningsfradraget. Men hvis du standser indbetalingerne inden for en tiårsperiode, får det konsekvenser for dine fradrag. Vi anbefaler, at du kontakter os for mere information om dette. Hvis dine samlede pensionsindbetalinger er mindre end dit opfyldningsfradrag, kan du frit nedsætte eller standse indbetalingerne og senere på ny indbetale til din(e) ordning(er). Fradragsregler ratepension og ophørende livrenter Du har et samlet fradragsbeløb på kr.(2015), som du kan bruge ved indbetalinger på ratepensioner (og ophørende livrenter). Hvis din arbejdsgiver indbetaler, er beløbet kr. plus arbejdsmarkedsbidrag i alt kr. (2015). Hvis du indbetaler mere, får du ikke fradrag for den del af indbetalingen, der overstiger kr. Du kan ikke overføre ubrugt fradrag fra indbetalingsåret til de efterfølgende år. Skattelovgivningen giver dog mulighed for at tilbagebetale indbetalingen, der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, eller at overføre beløbet til en anden fradragsberet tiget ordning (livsvarig livrente). Hvis du vil vide mere, så kontakt os for yderligere information. Fradragsregler Aldersopsparing Denne pensionstype er trådt i stedet for kapitalpension (og JØPs Supplerende engangsydelse) pr. 1. januar Du kan ikke indbetale til en aldersopsparing i JØP, men du kan indbetale til ordningen i Lægernes Pensionsbank. Læs mere på Der er ikke fradrag for indbetalinger til aldersforsikring og der skal ikke betales skat eller afgift ved udbetalingen. Du kan indbetale kr. om året (2015). Hvis du indbetaler mere end dette beløb, opkræver SKAT 20 pct. i afgift af det beløb, du har betalt for meget over årsopgørelsen. Du har mulighed for at overføre det for meget indbetalte til en livrente eller ratepension. I dette tilfælde opkræver SKAT 4 pct. af beløbet. Afkastet på ordningen bliver beskattet med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven. Du kan også bruge hele opfyldningsfradraget på den ene af dine ordninger, mens du på dine andre pensionsordninger fortsætter med at betale de faste, aftalte beløb i mindst 10 år. Hvis din pensionsordning er startet som en arbejdsgiverbetalt ordning, tæller arbejdsgivertiden med i tiårsperioden, selv om du senere går over til at være selvbetaler. Hvis der aftales større bidrag, betragtes forhøjelsen som start på en ny tiårsperiode, medmindre den kan indeholdes i dit opfyldningsfradrag, og du ikke allerede bruger opfyldningsfradraget. SKAT OG PENSION

6 Skat og Pension 6 Hvis du indbetaler et engangsbeløb Et indskud er et engangsbeløb, der bliver indbetalt til din pensionsordning af enten dig selv eller din arbejdsgiver. Her er der igen forskel på beskatning alt efter, hvem der indbetaler. Indskud fra din arbejdsgiver Når din arbejdsgiver betaler indskud til din JØP pension, bliver det ikke medregnet i din indkomst, da arbejds giveren trækker beløbet fra din bruttoløn. Du skal derfor ikke selv fradrage det på din årsopgørelse. Fratrædelsesgodtgørelser bliver beskattet lempeligere end almindelige lønudbetalinger. De første kr. er skattefrie. Beløb ud over dette bundfradrag bliver beskattet som personlig indkomst. Din arbejdsgiver kan indbetale beløb ud over kr. til din JØP Almindelig ordning eller Supplerende alderspension. Indskud som selvbetaler Du kan selv indbetale indskud på JØP Almindelig ordning. Hvis du i forvejen er selvbetaler på din JØP alminde lig ordning, så bruger du af dit opfyldningsfradrag, medmindre du anvender tiårsreglen. Indskuddet er fuldt fradragsberettiget, men fradraget skal ligesom pensionsbidraget fordeles ligeligt over ti år eller fradrages med brug af opfyldningsfradraget på kr. (2015). Du kan altså ikke indskyde kr. og trække hele beløbet fra på én gang kr. i indskud giver ret til kroner i årligt fradrag i ti år. Ønsker du et højere fradrag, kan du bruge dit opfyldningsfradrag. Du kan trække årets opfyldningsfradrag fra hvert år indtil hele indskuddet er fratrukket men pas på: Du kan kun bruge opfyldningsfradraget én gang om året. Har du brugt opfyldningsfradraget på en anden ordning er muligheden udtømt. Der er frit valg mellem ti-årsreglen og opfyldningsreglen. Du træffer valget, når du udfylder årsopgørelsen. Valget er bindende, fra den første årsopgørelse er afleveret, og du kan derfor ikke vælge om. Særligt for selvstændige Er du selvstændig, gælder samme skattemæssige forhold, som hidtil beskrevet: tiårsreglen og opfyldningsreglen. Du har herudover en særlig mulighed for at indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud med fradrag i indbetalingsåret. Reglen kan anvendes både ved indbetaling til JØP Almindelig ordning og Supplerende alderspension. Fra 1. januar 2015 kan reglen ikke længere anvendes ved indbetaling til ratepension. Skat og pension i udlandet, i Grønland og på Færøerne Er du bosiddende i Grønland eller udlandet, gælder der særlige regler, når du indbetaler til din pensionsordning. JØP vejleder ikke om skatteregler i udlandet. Vi henviser til landets skattemyndigheder eller til at søge rådgivning hos et revisionsselskab. JØP INFORMATION

7 7 Der kan højst indbetales kr. i Kontakt os, hvis du ønsker at indbetale efter reglerne for selvstændige eller regler om salg af virksomhed. Særligt fradrag for selvstændige Salg af virksomhed samt salg af aktier som hovedaktionær Hvis du sælger din virksomhed og herved opnår en skattepligtig fortjeneste, kan du indbetale fortjenesten til JØP med fradrag i indbetalingsåret. Reglen kan også anvendes af en medhjælpende ægtefælle. Endvidere kan en hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervsvirksomhed, som afstår aktier/anparter med fradrag indbetale en skattepligtig fortjeneste på en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. Du skal mindst ti år før pensionsordningen oprettes, have drevet selvstændig virksomhed eller have været hovedaktionær, og du skal være fyldt 55 år inden salget. De nærmere regler fremgår af 15 A i pensionsbeskatningsloven. Det særlige fradrag for selvstændige bliver beregnet som 30 pct. af årets overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Efter 18, stk. 5 i pensions beskatningsloven, opgøres overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed således: Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skatte pligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskatte lovens 22 b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld, og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 18, stk. 5, 3. punktum indgår ikke indkomster ved afståelse af goodwill og andre immate rielle aktiver, såsom særlig fremstillings måde eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærke, kvoter og betalingsrettigheder eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Spørgsmål om opgørelse af overskud og vurdering af, om der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed, bør du drøfte med din revisor eller advokat. SKAT OG PENSION

8 Skat og Pension 8 Udbetalinger Der er forskellige regler for, hvordan udbetalingen bliver beskattet alt efter hvilken pensionsordning, der er tale om. Du betaler personlig indkomstskat af alle løbende pensionsydelser. De løbende ydelser er: alderspension, invalidepension, samleverpension, ægtefællepension og børnepension. Så når du skal have udbetalt din JØP Almindelig ordning og evt. din Supplerende alderspension, så betaler du indkomstskat. Hvis du er i afdeling 2 og din løbende pension er under kr. årligt (2015), så bliver den konverteret til et engangsbeløb, som du får udbetalt minus 40 pct. i afgift før udbetaling. I afdeling 1 kan du vælge, om du vil have udbetalt pensionen under beløbsgrænsen, som løbende pension eller udbetalt som et engangsbeløb efter afgift. JØP afregner afgiften til SKAT. Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner Supplerende engangsydelse (hvilende ordning pr. 1. januar 2013) er et engangsbeløb, du kan få udbetalt som en del af din pension, når du har nået pensionsudbetalingsalderen, og hvis du har sparet op til det. Ordningen er hvilende i JØP, indtil du når pensions ud be talingsalderen. Først på dette tidspunkt skal du tage stilling til, om du vil have et engangsbeløb, eller om du vil konvertere beløbet til løbende livsvarig pension. Du skal betale 40 pct. i afgift ved udbetaling af den Supplerende engangsydelse. I 2015 er afgiften dog kun 37,3 pct. JØP afregner afgiften til SKAT. Du kan hæve den Supplerende engangsydelse uden, at du samtidig skal hæve eventuelle kapitalpensioner, aldersopsparinger eller dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Aldersopsparing/supplerende engangssum Du betaler ikke skat eller afgift ved udbetaling af alders opsparingen. Ugifteydelse (gælder kun medlemmer i afdeling 1) Du kan få din pension udbetalt, når du har nået din pensionsudbetalingsalder, som er folkepensions alderen minus 5 år, se mere på Du skal betale 40 pct. i afgift af ugifteydelsen. Herudover skal der betales boafgift (arveafgift) i henhold til boafgiftsloven. JØP INFORMATION

9 9 Gruppeforsikring (livsforsikring mm.) Præmien for din gruppeforsikring bliver trukket af din bonus i JØP, og den kan derfor ikke trækkes fra i skat. Den vil fremgå af din årsopgørelse, da vi oplyser beløbet til skat. Udbetalinger fra gruppeforsikringerne, dvs. invalidesum, ulykkesforsikringssum, livsforsikringssum og forsikring ved visse kritiske sygdomme, er skattefri og afgiftsfri. Dog bliver livsforsikringen pålagt boafgift. For ægte fæller er boafgiften 0 kr. Skattefri udbetalinger Hvis du har indbetalt til pension uden at få skattefradrag for dine indbetalinger, har det siden 1. januar 2008 været muligt at få disse penge udbetalt krone for krone, uden at du skal betale skat af beløbet, når du bliver pensioneret. Du kan altså skattefrit få udbetalt det samme beløb, som du har indbetalt uden fradrag. Renterne af afkastet bliver dog beskattet. Særlig udligningsskat Udligningsskatten skal kompensere for det forhold, at man har haft en høj fradragsværdi på indbetalingerne til sin pension, og at man med Forårspakken 2.0 fik en lavere skat på udbetalingerne.udligningsskatten udgør i pct. af pensionsudbetalinger på over kr. Den aftrappes fra 2015 og bortfalder 1. januar SKAT OG PENSION

10 10 Overførsel og udtrædelse Udtrædelse Din pensionsordning hænger ofte sammen med dit job. Så når du skifter job kan du opleve, at du også skifter pensionskasse. Men du kan overføre din tidligere ordning til JØP, så du har dine pensionsordninger samlet. Overførsel til anden pensionsordning Det er skattefrit at overføre opsparing i JØP til en anden tilsvarende pensionsordning. Din opsparing kan ikke overføres til en kapitalpension eller en ratepension. JØPs ratepension kan overføres til en ratepension i et andet pensionsinstitut eller i en bank. Du kan kun overføre til andre pensionsordninger oprettet i danske pensionsselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed eller til en tjenestemandspensionsordning. Hvis du er ansat ved EU kan du overføre til EUs tjenestemandspensionssystem. SKAT kan godkende udenlandske pensionsinstitutter udenfor EU / EØS-lande til at tegne pensionsordninger som er skattebegunstigede i Danmark. SKAT kan oplyse om godkendte pensionsinstitutter. Ved kontant udbetaling af din udtrædelsesgodtgørelse fratrækkes 60 pct. i afgift inden udbetalingen i henhold til pensionsbeskatningsloven. Skat på afkast Siden 1. januar 1983 er afkast af pensionsopsparinger blevet beskattet. Der betales pensionsafkast på 15,3 pct. af afkastet af pensionsopsparinger. Afkastet af opsparing foretaget før 31. december 1982 er fortsat fritaget for beskatning. Er du skattepligtig i udlandet, kan du søge SKAT om fritagelse for pensionsafkastskatten. Når du har fået en fritagelsesattest fra SKAT, har du pligt til at sende den til os, så vi kan registrere det. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores medlemsservice på eller maile til os på joep@joep.dk. JØP INFORMATION

11 11 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr SKAT OG PENSION

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Til. Folketinget - Skatteudvalget

Til. Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173687 Dato: 30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

PENSIONSREFORM I GRØNLAND

PENSIONSREFORM I GRØNLAND PENSIONSREFORM I GRØNLAND Formål 2 Formålet med pensionsreformen er at sikre, at borgere i Grønland sparer op til alderdommen og dermed bliver mere selvforsørgende At Grønland får skatten fra pensionsordninger

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt.

Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013. Forslag. 3. I 17, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres 4. pkt. til: 6. pkt. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 283 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0199841 Udkast 21. august 2013 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven,

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere