Den toårige uddannelse til hf-eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den toårige uddannelse til hf-eksamen"

Transkript

1 Den toårige uddannelse til hf-eksamen Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret Den toårige uddannelse til hf-eksamen Uddannelsens professionsrettede profil Semesteropdeling Fagpakker Projekt- og praktikforløb... 9

2 Den toårige uddannelse til hf-eksamen - Lov om de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser samt bilag 1 1. Uddannelsens professionsrettede profil Hf-uddannelsens særlige profil er en generel professionsretning og praksisorientering. Med professionsretning menes, at uddannelsen gennem bestemte fagpakker og projekt- og praktikforløb gives en konkret retning mod professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelser inden for områder som fx sundhed, undervisning/pædagogik, medier/it, økonomi eller miljø. Desuden får uddannelsens fag en praksisorientering, der både øger den faglige fordybelse, men også viser fagenes muligheder i relation til videre uddannelse og job. Målet med uddannelsens professionsretning er at øge den enkelte elevs faglige viden, kundskaber og kompetencer samt gøre den enkelte elev mere afklaret og øge motivationen til at gennemføre uddannelsen samt til videre uddannelse. Uddannelsens professionsretning konkretiseres gennem: 1. Fagpakker, der rummer relevante fag og niveauer i tilknytning til et bestemt professionsområde, og hvor der blandt andet arbejdes med faglige problemstillinger i relation til professionsområdet dette gælder både i undervisningen i fagene og i det faglige samspil med øvrige fag. I arbejdet med de faglige problemstillinger kan der etableres kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner, organisationer eller arbejdspladser med henblik på besøg, gæstelærere eller lignende. 2. Projekt- og praktikperioder, hvor eleverne skal løse konkrete og virkelighedsnære problemstillinger gennem en kombination af praktiske, udadrettede aktiviteter, fx feltarbejde og samarbejde med eksterne parter og den faglige undervisning. 3. Uddannelsens øvrige fag skal indeholde en praksisorientering, som øger den faglige fordybelse og viser fagenes professionspotentialer. De obligatoriske fag dansk, engelsk og kultur- og samfundsfaggruppen vil skulle indgå i fagligt samspil med fagpakkernes fag for at understøtte professionsretningen blandt andet med faglige problemstillinger, der har relation til de videregående studier og de efterfølgende mulige professioner, som en given fagpakke er orienteret imod. Der skal blandt andet arbejdes med 2

3 problemstillinger inden for professionsområder, hvor viden og metoder fra fagene bidrager til løsning af konkrete, virkelighedsnære problemer. Fx hvordan løsning af problemer inden for sundhed og teknik forudsætter naturvidenskabelig viden, eller hvordan problemløsning inden for pædagogik og undervisning kræver viden om individ og samfund fra fag som dansk, historie, religion og samfundsfag. 2. Semesteropdeling For at støtte elevens faglige udvikling opdeles uddannelsen i fire semestre med gradvis afvikling af fag, så eleven hvert halve år afslutter en del af uddannelsen. Eleven vil desuden gradvis skulle afklares om valg af fagpakke, valgfag og videreuddannelse bl.a. via projekt- og praktikforløb, der knytter sig til fag og faggrupper i de første to semestre og på andet år til den fagpakke, eleven vælger. Denne organisering i semestre betyder også, at hvis en elev forlader den toårige uddannelse til hfeksamen for at fortsætte på enkeltfags-hf, på en anden gymnasial uddannelse eller på en erhvervsuddannelse, kan eleven få prøvebeviser med sig og dermed undgå tab af uddannelsestid. 1. og 2. semester består af undervisning i de obligatoriske fag og faggrupper. Dog er der mulighed for, at engelsk på B-niveau først påbegyndes i andet semester. Af hensyn til en jævn fordeling af undervisningstiden på de fire semestre kan valgfag eventuelt påbegyndes fra andet semester. Dette vil gøre det muligt at afslutte matematik på C-niveau efter første semester, hvorefter eleverne kan begynde på matematik på B-niveau som valgfag i andet semester. Der gennemføres et projekt- og praktikforløb i tilknytning til mindst ét fag eller én faggruppe i både 1. og 2. semester. Efter første semester afsluttes mindst ét fag, medmindre eleven vælger at hæve faget til B-niveau. Det vil konkret være muligt for matematik på C-niveau og idræt eller det kunstneriske fag på C- niveau. Den naturvidenskabelige faggruppe kan ikke afsluttes efter 1. semester. Efter andet semester afsluttes den naturvidenskabelige faggruppe samt matematik, idræt eller kunstnerisk fag på C-niveau, i det omfang disse ikke er afsluttet efter første semester samt evt. valgfag. Undervisningen i fag, der indgår i fagpakken, kan først påbegyndes i 3. semester. 3

4 3. semester består af undervisning i dansk, engelsk og kultur- og samfundsfagsgruppen, fag fra en fagpakke samt eventuelt valgfag. Efter tredje semester afsluttes kultur og samfundsfaggruppen og normalt engelsk på B-niveau. 4. semester består af undervisning i dansk, evt. engelsk på B-niveau, fag fra en fagpakke samt evt. valgfag. Derudover skal eleven udarbejde en større skriftlig opgave (SSO). Efter fjerde semester afsluttes dansk, evt. engelsk på B-niveau, fag fra en fagpakke samt evt. valgfag. I mindst ét af de to semestre (tredje og fjerde semester) gennemføres et projekt- og praktikforløb tilknyttet fagpakken, som skal understøtte elevens valg af videregående uddannelse. Oversigt over undervisning i hf fordelt på de fire semestre 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A (Engelsk B) Engelsk B Engelsk B (Engelsk B) Matematik C (Matematik C) Kultur- og samfundsfaggruppe Kultur- og samfundsfaggruppe Kultur- og samfundsfaggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Naturvidenskabelig faggruppe Idræt/kunstnerisk fag (Idræt/kunstnerisk fag) Evt. valgfag Evt. valgfag Evt. valgfag Fagpakkefag Fagpakkefag Større skriftlig opgave (SSO) Projekt- og praktikforløb Projekt- og praktikforløb Projekt og praktikforløb Timepulje Timepulje Timepulje Timepulje 4

5 3. Fagpakker For at understøtte en god overgang til videre uddannelse inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne skal eleverne vælge mellem de fagpakker, som institutionerne udbyder. Ved ansøgning til optagelse på den toårige uddannelse til hf-eksamen vælger ansøgeren enten et kunstnerisk fag eller idræt, men ikke en fagpakke. Dette skyldes, at den gradvise afklaring af elevernes faglige styrker og interesser står centralt i den toårige uddannelse til hfeksamen for på den måde at øge den faglige udvikling og motivation hos eleverne. Derfor skal fagpakkevalget først foretages på andet semester og efter andet projekt- og praktikforløb, som netop skal understøtte valget af fagpakke. Det er eleven selv, der træffer valget om fagpakke efter at have modtaget vejledning herom. Som en del af vejledningen indgår afdækningen af elevens foreløbige kompetenceudvikling i bl.a. dansk, engelsk og matematik foretaget i slutningen af 1. semester og afrapporteringen af de første projekt- og praktikforløb. Institutionen skal udbyde et antal fagpakker. Derudover kan institutionen også vælge at udbyde en eller flere udvidede fagpakker. I begge fagpakketyper skal der i sammensætning af fag og niveauer tages højde for fagbindinger. For den udvidede fagpakke skal skolerne eksempelvis være opmærksomme på eventuelle bindinger, der måtte være ved fag på A- og B-niveau. Eksempelvis kan eleverne kun få biologi eller samfundsfag på A-niveau, hvis de har matematik på mindst B- niveau. Efter afslutningen af andet semester kan der dannes nye klasser i forbindelse med fordelingen af elever efter fagpakke. Der kan i den forbindelse oprettes klasser med elever med forskellige fagpakker. Klassedannelsen fra de første to semestre kan dog også fortsætte, så eleverne læser fagpakkerne på hold. Klassedannelsen skal, uanset hvordan den tilrettelægges, understøtte et fagligt samspil mellem fagpakkefagene, obligatoriske fag, faggruppe og valgfag samt elevernes sociale og faglige tilhørsforhold i klassen. Eksempler på fagpakker Fagpakker skal bestå af to fag på henholdsvis BB-niveau eller på BC-niveau, der har et naturligt fagligt samspil og er målrettet et bredt videregående uddannelsesområde på især 5

6 erhvervsakademier eller professionshøjskoler. Institutioner, som kun har én eller to klasser pr. årgang, kan dog udbyde fagpakker, som indeholder to fag på C-niveau. Fagpakkemodeller og konkrete eksempler på fagpakker Fagpakkemodel Niveauer og løft ift. fagpakken Antal undervisningstimer i fagpakken Antal timer til valgfag på B- eller C- niveau Samlet timetal i fagpakke og til valgfag (samt hele uddannelsen) Eksempel på fagpakkefag og valgfag To fag på BB - niveau To løft fra C- til B-niveau 250 Valgfag C: 75 eller 325 (samlet 1705) samfundsfag B, matematik B valgfag C B: 125 eller 375 (samlet 1755) psykologi C eller biologi C B To fag på henholdsvis B- og C- niveau Et løft fra C- til B-niveau og et C-niveau 200 Valgfag C B: 125 eller 325 (samlet 1705) eller kemi B, innovation C biologi C B 2 x valgfag C: (samlet 1730) eller idræt C og mediefag C To fag på henholdsvis B- og C- niveau Et løft fra 0 B-niveau og et C-niveau 275 Kun valgfag C: (samlet 1730) tysk B, psykologi C filosofi C To fag på C- niveau (kun for institutioner med få hfklasser) To C-niveauer 150 To valgfag på henholdsvis C og C B: (samlet 1730) informatik C, innovation C psykologi C og samfundsfag C B Eksempler på udvidede fagpakker Den udvidede fagpakke sammensættes, så den ud over og sammen med de løft, som er indeholdt i en ordinær fagpakke, består af to eller evt. tre yderligere løft af niveau i fag, svarende til mindst 250 timer, heraf ét til to løft til A-niveau. Det betyder, at den samlede uddannelse vil indeholde i alt to eller tre fag på A-niveau. 6

7 En udvidet fagpakke må betragtes som krævende. Elever, som ønsker en udvidet fagpakke, og som har under 3,0 i gennemsnit af de prøver, herunder de interne prøver, som er aflagt i første semester, skal ved afslutningen af andet semester gennemføre en faglig screening i relevante fag samt en vejledningssamtale. Skolen skal hermed sikre, at eleven er fagligt klædt på til at gennemføre forløbet. Det vil efterfølgende være eleven selv, som beslutter, om vedkommende ønsker en udvidet fagpakke. På tilsvarende vis bør skolens lærere og vejleder være opmærksomme på særligt talentfulde elever, der måtte have brug for lærere eller vejlederes feedback og vejledning til at turde udfordre sig selv med fagligt krævende fagpakkevalg. Udvidede fagpakker skal som andre fagpakker være orienteret mod brede videregående uddannelsesområder, typisk på universiteterne, fx til studier inden for fremmedsprog, økonomi eller naturvidenskab. Det er ikke obligatorisk for den enkelte institution at udbyde udvidede fagpakker. 7

8 Konkrete eksempler på udvidede fagpakker Fagpakkemodel Niveauer og løft ift. fagpakken Antal undervisningstimer i fagpakken Antal timer til valgfag på B- eller C- niveau Samlet timetal i fagpakke og til valgfag (samt hele uddannelsen) Eksempel på fagpakkefag og valgfag To fag på AA-niveau To løft fra C- til A-niveau 500 valgfag C: (samlet 1955) biologi A, matematik A fysik C Tre fag på AAB-niveau Et løft fra B- til A-niveau, et nyt A-niveau og et nyt B-niveau 575 ikke krav om valgfag 575 (samlet 1955) historie A, tysk A, filosofi B Tre fag på AAB-niveau Et løft fra B- til A-niveau, Et nyt A-niveau og et løft fra C- til B-niveau 575 Ikke krav om valgfag 575 (samlet 1955) Engelsk A, tysk A, rel B Tre fag på AAB-niveau Et løft fra B- til A-niveau, et løft fra C- til A-niveau og et løft fra C- til B- niveau 500 valgfag C: (samlet 1955) engelsk A, samfundsfag A, matematik B psykologi C Tre fag på AAC-niveau To løft fra C- til A-niveau og et fag på C-niveau 575 ikke krav om valgfag 575 (samlet 1955) kemi A, matematik A, informatik C Tre fag på ABB-niveau Et løft fra C- til A-niveau og to løft fra C- B-niveau 500 valgfag C: (samlet 1955) biologi A, matematik B, idræt B mediefag C Tre fag på ABB-niveau Et løft fra B- til A-niveau, et løft fra C- til B-niveau og et nyt B-niveau 450 Valgfag C B: Undervisningstid: 1955 engelsk A, samfundsfag B, tysk B mediefag C B* * Forudsætter, at eleven har afsluttet mediefag C i løbet af det 1. år. 8

9 4. Projekt- og praktikforløb Målet med projekt- og praktikforløbene på hf-uddannelsen er at understøtte uddannelsens professionsrettede perspektiver på en måde, så den faglige fordybelse øges i fagene, og så deres relevans i relation til de videregående uddannelser og jobs, som uddannelsen forbereder til, fremgår. Med projekt- menes, at eleverne arbejder med problemstillinger knyttet til bestemte uddannelses- eller professionsområder, hvor viden og metoder fra fagene kan danne grundlag for løsninger. Med praktik- menes, at eleverne arbejder med problemstillinger knyttet til bestemte uddannelses- eller professionsområder ved at gennemføre konkrete og velafgrænsede forløb på et relevant uddannelsessted, en institution, en organisation eller en privat eller offentlig virksomhed afhængigt af de lokale muligheder. Et forløb kan således være enten det ene eller det andet, eller begge dele i samme forløb. Projekt- og praktikforløb skal bruges til faglig fordybelse, dvs. til opfyldelse af nogle af de faglige mål i fagene. Eleverne skal arbejde med at løse reelle og virkelighedsnære problemstillinger i fag og faggrupper. Det kan ske gennem et projektforløb, hvor eleverne søger at løse problemstillinger, der er reelle eller virkelighedsnære problemer fx på de studier eller arbejdspladser, hvor fagets/fagenes faglige indhold anvendes. Hvis forløbet rummer praktik, kan eleverne gennem opsøgende og undersøgende arbejde på fx en virksomhed, i en organisation eller på en institution indhente viden, der yderligere kan bidrage til arbejdet med at løse en faglig problemstilling. Arbejdet med faglige og virkelighedsnære problemstillinger skal have relation til de videregående studier og de efterfølgende mulige professioner, som uddannelsen kan være orienteret mod. Gennem oplevelse af fagenes anvendelse i praksis skal eleverne opnå en større afklaring af eget uddannelses- og professionsvalg, øget motivation og større faglig fordybelse. Uddannelsen skal indeholde mindst tre projekt- og praktikforløb. Ét projekt- eller praktikforløb i første semester, der skal understøtte elevens afklaring af hovedinteresse, herunder eventuelt valg af valgfag allerede fra andet semester. Ét projekt- eller praktikforløb i andet semester der skal understøtte valg af fagpakke, og mindst ét projekt- eller praktikforløb i tredje eller fjerde semester, der skal understøtte valget af videregående uddannelse. Alle projekt- og praktikforløb skal være knyttet til mindst ét fag eller faggruppe og skal afrapporteres, drøftes og evalueres af en lærer. Afrapporteringen er skriftlig, men kan rummes i forskellige formater, hvor skriftlighed indgår: rapport, blog, PP-præsentationer, del af en større skriftlig aflevering mv. Forløbene skal bidrage til, at eleverne reflekterer over, hvad den erhvervede viden giver af perspektiver i relation til videregående uddannelse. Afrapporteringen af elevernes 9

10 projekt- og praktikforløb skal inddrages i den løbende vejledning af eleverne om fagvalg og videre uddannelsesvalg og kan med fordel samles i en portfolio. Praktikforløb kan arrangeres af eleven selv eller af institutionen. Eksempler på tilrettelæggelse af projekt- og praktikforløb 1. semester Et projekt på fx 20 timers omfang, der inkluderer fx to obligatoriske fag/faggruppefag. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper. Forløbet skal understøtte elevernes afklaring af hovedinteresse. Fx kan der arbejdes med problemstillinger inden for et overordnet tema som karrieremuligheder : Hvordan afklares man som ung om sin fremtidige profession? Hvilke udfordringer står unge overfor, når de skal træffe karrierebeslutninger? Hvilke former for arbejdsliv peger forskellige professioner frem imod? Hvordan er udviklingen på det danske arbejdsmarked? I undervisningen i dansk og historie kan eleverne fx arbejde med interviews og fortællinger om levet liv, i samfundsfag undersøge unges vilkår i dag for valg af karriere og i naturvidenskabelig faggruppe undersøge forhold vedrørende arbejdsmiljø. Der kan indgå virksomheds-, organisationseller institutionsbesøg eller andre former for praktikforløb af kortere varighed. Afrapporteringen kan udover en faglig dimension have et afklaringsperspektiv for den enkelte elev. Man kan eksempelvis forestille sig, at eleverne skriver både en før- og en efterrefleksion om uddannelses- og karrierevalg i forbindelse med det pågældende projekt- og praktikforløb, og som evt. fastholdes i en form for logbog/portefølje/studiebog. 2. semester Et projekt på fx 20 timers omfang hvori to obligatoriske fag/faggrupper deltager, fx biologi og samfundsfag. Projektet skal bidrage til afklaring af valg af fagpakke. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper med en virkelighedsnær og aktuel problemstilling, der relaterer til et professionsområde, som institutionen udbyder fagpakker indenfor. En konkret problemstilling kan være fremtidens fødevarer og fødevareproduktion. I naturvidenskabelig faggruppe kan der fx arbejdes med bæredygtig produktion og forarbejdning af fødevarer (fødevareteknologi), og i fx dansk, engelsk og samfundsfag kan der arbejdes med at udarbejde målrettet forbrugerinformation og kampagnemateriale om fremtidens fødevarer. Der kan indgå feltarbejde med besøg på lokale fødevarevirksomheder, landbrug og designvirksomheder. 10

11 Eftersom dette praktik- og projektforløb også skal bidrage til valg af fagpakke, kan man forestille sig, at en del af afrapporteringen forfølger samme afklaringsperspektiv, som beskrives under første semester. 3./4. semester Et projekt på fx 30 timer eller to mindre projekter på timer med udgangspunkt i fagpakkens fag, eventuelt i samspil med et af de obligatoriske fag eller valgfag. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper med en faglig og professionsorienteret problemstilling, der relaterer til et område, som deres fagpakke er rettet imod. Projektet skal bidrage til afklaring af elevernes valg af videregående uddannelse. I en fagpakke rettet mod det pædagogiske område med fagene psykologi og samfundsfag kan der fx arbejdes med inklusion i daginstitutioner eller skoler. Eleverne kan opnå større faglig fordybelse ved at kombinere teoretisk indsigt med besøg på institutioner eller skoler, hvor de kan observere interaktion og interviewe lærere, pædagoger og børn. Alternativt kan man i samme fagpakke besøge en professionshøjskole med lærer- og pædagoguddannelser for at undersøge, hvordan man studerer begrebet inklusion. I en fagpakke rettet mod det økonomiske område med fagene erhvervsøkonomi og samfundsfag kan der fx arbejdes med service, kunderelationer og markedsføring. Eleverne kan kombinere teoretisk indsigt med besøg på servicevirksomheder som hoteller, restauranter eller turistkontorer, hvor de kan undersøge og udarbejde materiale om den valgte branche med fokus på eksempelvis oplevelsesøkonomi. Alternativt kan man besøge et erhvervsakademi inden for det økonomisk merkantile område for at undersøge, hvordan man studerer servicebegrebet. I en fagpakke rettet mod det tekniske område med fagene fysik og matematik kan der fx arbejdes med klima, teknologi og it. Eleverne kan kombinere teoretisk indsigt med besøg på fx vandværker og produktionsvirksomheder, hvor de kan undersøge og udarbejde materiale med fokus på eksempelvis energirigtigt byggeri og robotbaserede produktionssystemer. Alternativt kan man besøge et erhvervsakademi eller en professionshøjskole inden for det tekniske område for at undersøge, hvordan man her arbejder med ny teknologi. Afrapporteringen for disse projekt- og praktikforløb kan have form af en faglig rapport, hvortil der også er knyttet fordybelsestimer. Derudover kan der være en afklaringsdel, hvor eleverne 11

12 fortsætter den refleksion, som de har arbejdet med i de forrige semestre. Forløbet kan afsluttes med at eleverne eventuelt skriver en motiveret ansøgning til et uddannelsessted samt laver et cv. 12

Antal der starter og fuldførelsesprocent i de gymnasiale uddannelser i 2016 og 2017

Antal der starter og fuldførelsesprocent i de gymnasiale uddannelser i 2016 og 2017 Antal der starter og fuldførelsesprocent i de gymnasiale uddannelser i 2016 og 2017 Side 1 Antal ansøgere til toårigt hf direkte fra 9. og 10. klasse Side 2 Optagelse på den toårige hf Side 3 Hvis en elev

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

Dansk i et professionsperspektiv. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf

Dansk i et professionsperspektiv. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Dansk i et professionsperspektiv Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf En styrket Hf-uddannelse Faglighed Motivation Afklaring Formål Den toårige hf er primært rettet mod professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG MULER - ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig For HF er nemlig

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 HF på Gribskov Gymnasium På Gribskov Gymnasium kan du nu tage en HF eksamen. Det nye HF er en 2-årig uddannelse, der er både

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio 10. klasse Optagelse på ungdomsuddannelse Brobygning og erhvervspraktik Uddannelsessystemet Job Grundskole

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig For HF er nemlig det

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Art & Design. HF-Cold Hawaii. HF-E-sport. HF-Force. HF-Læring & Kommunikation. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-E-sport HF-Force HF-Læring & Kommunikation HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer Start på 2-årig hf i august 2018 Den korteste vej til drømme- uddannelsen

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2018-2019 Bliv en del af fremtidens DNA INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.................................................................................. 4 Det nye hf....................................................................................

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE HF 2019 Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG MULER - ALTID MULER Et helt enestående tilbud til dig HF er det eneste

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelsernes formål 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse

Kollektiv vejledning 9.1. Veje til uddannelse Kollektiv vejledning 9.1 Veje til uddannelse Dagens program Uddannelsessystemet Studievalgsportfolio Brobygning og erhvervs-praktik 10. Klasse / FGU Studievalgsportfolio 1. Indtast ung.unoung.dk i din

Læs mere

Nye hf-linier Gældende fra august 2017

Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Gældende fra august 2017 Nye hf-linier Hf er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du begynde på hf allerede efter 9. klasse.

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2017-2018 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 Det nye hf.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det hele... 19 3 Velkommen

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fagniveauer i EUD Fagniveauer i gymnasiet Adgangskrav Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial

Læs mere

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA

Studieguide HF Bliv en del af fremtidens DNA Studieguide HF 2019-2020 Bliv en del af fremtidens DNA 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen.... 4 HF på Holstebro Gymnasium og HF.... 5 Oversigt over fagpakker.... 6 Hf-fagpakker.... 10 Det er ikke skole det

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Sådan vælger du studieretning

Sådan vælger du studieretning STX Sådan vælger du studieretning FORÆLDREMØDE 2017 PROGRAM // 3 KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING // 4 SÅDAN VÆLGER DU STUDIERETNING // 5 STUDIERETNINGER // 6-7 VALGFAG // 8 TRÆF DET RIGTIGE VALG //

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole Skolestart: August 2019 Indhold Målgruppe... 3 Den 2-årige HF-uddannelse... 3 Uddannelses-

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb.

HF-Business. HF-Cold Hawaii. HF-Force. HF-Game & Design. HF-Læring & Kommunikation. HF-Science. HF-Sundhed. HF-Uni. Overbygningsforløb. HF-Business HF-Cold Hawaii HF-Force HF-Game & Design HF-Læring & Kommunikation HF-Science HF-Sundhed HF-Uni Overbygningsforløb Nye hf-linjer 2-årig hf-uddannelse fra august 2017 Den korteste vej til drømme-

Læs mere

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser 2016/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 16/09695

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser LBK nr 611 af 28/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/07856 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Frederiksberg hf-kursus 2020

Frederiksberg hf-kursus 2020 Frederiksberg hf-kursus 2020 1 Vi udvikler den enkelte elevs potentiale Velkommen til Frederiksberg hf kursus FOTO: KAJS FOTO OG JETTE FALK REDAKTION: REKTOR LAYOUT OG TRYK: EKS-SKOLENS Kære ansøger Frederiksberg

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Frederiksberg hf-kursus 2019

Frederiksberg hf-kursus 2019 www.frberg-hf.dk Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg Telefon 38 77 38 00 www.frberg-hf.dk fhf@frberg-hf.dk Frederiksberg hf-kursus 2019 1 Vi udvikler den enkelte elevs potentiale Velkommen til Frederiksberg

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

HTX. Tættere på virkeligheden

HTX. Tættere på virkeligheden TEKNISK GYMNASIUM HTX Tættere på virkeligheden Unikt studiemiljø Tættere på hinanden $ Velkommen til HTX I denne brochure kan du læse om HTX Lillebælt og den studentereksamen, du kan tage hos os. At uddanne

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018

Orienteringsaften mandag den 22. januar kl PÅ Gribskov Gymnasium 2018 Orienteringsaften mandag den 22. januar kl. 19.30 PÅ Gribskov Gymnasium 2018 hvordan er det at starte på gymnasiet? Det var nervepirrende at blive sendt ud i en klasse med nye mennesker, men lærerne var

Læs mere

Optagelseskravene stx, htx, hhx

Optagelseskravene stx, htx, hhx Kadencen Loven forventes godkendt i januar Indholdsmæssigt træder reformen i kraft for kommende ansøgere (2017) Optagelseskravene træder i kraft fra 2019 Optagelseskravene stx, htx, hhx Uddannelsesparat

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Dagens program. Mulighederne i ungdomsuddannelserne Dagens program 1. Brush up 2. Oplæg om muligheder efter 9. klasse 3. Appetitvækker film om EUD og GYM 4. Informationssøgning 5. Uddannelsesvalg dialogkort 6. Afrunding Study Aalborg Mulighederne i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Bilag 11: Aktuel status for HF-reformen

Bilag 11: Aktuel status for HF-reformen Bilag 11: Aktuel status for HF-reformen HF-reformen er først og fremmest en reform af det to-årige hf, selvom det bekendtgørelsesmæssigt også slår igennem på HF enkeltfag. Det politiske sigte med reformen

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Indsæt note og

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF-UDDANNELSE FOR UNGE MED AUTISME

Aalborg Katedralskole HF-UDDANNELSE FOR UNGE MED AUTISME Aalborg Katedralskole HF-UDDANNELSE FOR UNGE MED AUTISME 1 Aalborg Katedralskole Den 2-årige HF-uddannelse HF er en 2-årig almendannende og studieforberedende gymnasial uddannelse, der giver adgang til

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results

Optagelse af IB-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results Optagelse af I-elever og supplering af Diploma Programme (DP) Course Results Fra 2018 har I-elever uden I-diploma, men med mindst 18 point (Diploma Programme (DP) Course Results), adgang til videregående

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-Kommunikation HF-Sundhed Overbygningsforløb. HF-linjer. Start på 2-årig hf i august

HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-Kommunikation HF-Sundhed Overbygningsforløb. HF-linjer. Start på 2-årig hf i august HF-Art & Design HF-Cold Hawaii HF-Kommunikation HF-Sundhed Overbygningsforløb Jeg va lgt fordi de e hf, godt st r er et udiemil jø te hf, Jeg valg ne vil ger fordi jeg agog d være pæ HF-linjer Start på

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1

start direkte. på universiteterne. efter to år på frederiksberg hf-kursus. hold fast. i din drøm1 2018-2019 start direkte på universiteterne efter to år på frederiksberg hf-kursus hold fast i din drøm1 Velkommen til frederiksberg HF-kursus Kære ansøger... 3 Vores hf-elever har forskellig baggrund...

Læs mere

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019

PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019 HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00 På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan du se mere om Gribskov Gymnasium. Gribskov Gymnasium, Østergade

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Information om ungdomsuddannelserne

Information om ungdomsuddannelserne Velkommen til: Information om ungdomsuddannelserne Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering Studievalgs portfolio Uddannelses systemet Elektroniske

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

HHX. 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet

HHX. 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet HHX 3 spændende år med oplevelser, venner og læring for livet HHX en gymnasial uddannelse med mange muligheder Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os på HHX i Skanderborg. Vi er en del af et større

Læs mere

Informationsaften torsdag den 16. januar kl. 19. HF-uddannelsen. Version 20/21-01

Informationsaften torsdag den 16. januar kl. 19. HF-uddannelsen. Version 20/21-01 Informationsaften torsdag den 16. januar kl. 19 HF-uddannelsen Version 20/21-01 Velkommen til Herning HF If you don t put faith in what you believe in, it s getting you nowhere, sang Phil Collins tilbage

Læs mere

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1

Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Rammer for fagligt samspil og vejen til SRP/SOP/SSO Side 1 Formål med workshop BEGREBSAFKLARING: At klargøre, hvad der ligger i begreberne fagligt samspil og flerfaglighed. FORMÅL: At repetere formålet

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Husk informationsaften torsdag den 17. januar klokken HF-UDDANNELSEN Version 19/20-01

Husk informationsaften torsdag den 17. januar klokken HF-UDDANNELSEN Version 19/20-01 Husk informationsaften torsdag den 17. januar klokken 19.00 HF-UDDANNELSEN 2019 Version 19/20-01 VELKOMMEN TIL HERNING HF If you don t put faith in what you believe in, it s getting you nowhere, sang Phil

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

1a. Mat A, Fys A, Kemi B

1a. Mat A, Fys A, Kemi B Studieretningsbeskrivelse for 1a. Mat A, Fys A, Kemi B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om et

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Stærkt sammenhold Plads til alle

Stærkt sammenhold Plads til alle en del af TILST Stærkt sammenhold Plads til alle HF HF PÅ AARHUS GYMNASIUM De næste to år kommer du aldrig til at glemme. De mennesker, du møder her, kommer til at gøre indtryk på dig. Og du kommer til

Læs mere

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod?

Kollektiv vejledning 9.2. På vej mod? Kollektiv vejledning 9.2 På vej mod? Dagens program Fag i gymnasiet Adgangskrav Erhvervsuddannelser Studievalgsportfolio Åbent hus Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere