Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark Att.: med kopi til W I L D E R S P L A D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F O N A N P H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O K. N R. 1 7 / HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN (ORGANISERINGEN I SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET, OPRETTELSE AF NATIONALT GENOM CENTER M.V.) 1 3. O K T O BE R Sundheds- og Ældreministeriet har ved af 15. september 2017 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.). Instituttet har følgende bemærkninger: Med udkastet foreslås det, at der i et nyt kapitel 68 i sundhedsloven indsættes en bestemmelse, der etablerer det lovmæssige grundlag for oprettelsen af Nationalt Genom Center som institution under sundhedsministeren. Udkastet udmønter derved en del af Regeringens og Danske Regioners fælles strategi for Personlig Medicin ( National strategi for personlig medicin ). Det fremgår af udkastet, at Nationalt Genom Center som kerneopgave skal udvikle og drive en sikker, landsdækkende teknologisk infrastruktur til Personlig Medicin. Den foreslåede 223 udgør herefter hjemmel for etablering af centret, og den foreslåede 223a udgør dels hjemmel for sundhedsministeren til at fastsætte nærmere regler om pligt for myndigheder mv. til at afgive de oplysninger til centret, som er nødvendige for gennemførelsen af centrets opgaver (stk.1), dels indeholder bestemmelsen en oplistning af de formål, der kan begrunde behandling af genetiske oplysninger og andre helbredsoplysninger (stk. 2). I relation til centrets muligheder for at behandle genetiske oplysninger, giver den foreslåede 29 endvidere adgang for patienter til at beslutte, at sådanne oplysninger kun må anvendes til behandling af den pågældende og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil.

2 SUNDHEDSLOVENS 223 ETABLERING AF NATIONALT GENOM CENTER Udkastet henviser til den fælles strategi for Personlig Medicin, og der er i bemærkningerne kort redegjort for, hvad der ligger i begrebet personlig medicin. Der mangler imidlertid en nærmere redegørelse for, hvad begrebet dækker over, gerne suppleret med konkrete eksempler, så den almindelige borger kan få et indblik i, hvordan personlig medicin udvikles, og hvordan man på sigt har tænkt sig at anvende personlig medicin. En nærmere redegørelse herfor har betydning for forståelsen for centrets aktiviteter, herunder hvilke oplysninger der kan være nødvendige for centrets aktiviteter, samt konsekvenserne af disse aktiviteter for den almindelige borger. Instituttet anbefaler derfor, at det i det i bemærkningerne yderligere præciseres, hvad der menes med personlig medicin, og hvad man forventer centrets aktiviteter, herunder udvikling af personlig medicin, skal bruges til, og hvordan, samt hvilke konsekvenser personlig medicin kan få for den enkelte borger. Instituttet bemærker i øvrigt, at såfremt lovforslaget vedtages, vil der blive etableret en central database med genetiske oplysninger, udledt af biologisk materiale, samt oplysninger om helbredsmæssige forhold, som er nødvendige for centrets virke. Der er således tale om en database med følsomme personoplysninger om potentielt hele den danske befolkning. Det betyder også, at behandling af oplysningerne, det vil sige indsamling, opbevaring, analyse mv. af disse oplysninger potentielt kan udgøre et vidtrækkende og alvorligt indgreb i retten til privatliv og databeskyttelse, jf. artikel 8 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Med etableringen af databasen følger en risiko for sikkerheds- og databeskyttelsesbrister, som vil vokse i takt med, at der kan udledes flere og flere informationer fra genomsekventering. Henset til oplysningernes karakter kan potentielle sikkerheds- og databeskyttelsesbrister få alvorlige konsekvenser for den enkelte borger. Informationssikkerheden i forbindelse med centrets etablering samt løbende drift og opgavevaretagelse er derfor afgørende. Der er således behov for implementering af effektive sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsteknologier i forbindelse med centrets etablering og videre drift. Ministeriet har i udkastet alene behandlet behovet herfor i beskedent omfang. Det fremhæves, at dette bl.a. sikres ved at forankre udviklingen af den fælles infrastruktur til Personlig Medicin i et nationalt center, og dermed i offentligt regi, under iagttagelse af principper som fortrolighed, individets selvbestemmelse og beskyttelse 2/7

3 af oplysninger. Det forudsættes i øvrigt, at centret i udviklingen af den fælles infrastruktur gør brug af moderne sikkerhedsteknologier, herunder pseudonymisering. Folketinget forventes i løbet af vinteren 2017 at vedtage en ny databeskyttelseslov, som vil gennemføre og supplere Europa- Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (herefter databeskyttelsesforordningen ). Databeskyttelsesforordningen indeholder i denne sammenhæng to væsentlige bestemmelser; artikel 25, der sikrer databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, og artikel 35, som i visse situationer fastsætter en pligt til at foretage en konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse. Ministeriet har imidlertid hverken forholdt sig konkret til brugen af moderne sikkerhedsteknologier, herunder pseudonymisering, kryptering mv. eller hvordan forordningens artikel 25 og 35 skal varetages i forbindelse med centrets etablering og fremadrettede opgavevaretagelse, som utvivlsomt vil berøre følsomme personoplysninger. Henset til oplysningernes følsomme karakter, finder instituttet denne tilgang utilstrækkelig. Instituttet finder det i øvrigt beklageligt, at man ikke har taget initiativ til i videst muligt omfang at opbevare de genetiske oplysninger og øvrige oplysninger om helbredsmæssige forhold i anonymiseret form. Instituttet anbefaler derfor, at der tages initiativ til i videst muligt omfang at opbevare de genetiske oplysninger og øvrige oplysninger om helbredsmæssige forhold i anonymiseret form. Instituttet anbefaler i øvrigt, at lovforslaget præciseres, således at det tilstræbes, at der i forbindelse med centrets etablering og fremadrettede opgavevaretagelse i videst muligt omfang gøres brug af sikkerhedsfremmende teknologier, herunder pseudonymisering, kryptering mv. Instituttet anbefaler herudover, at ministeriet konkret redegør for, hvordan dette sikres, samt hvordan databeskyttelsesforordningens artikel 25 og 35 varetages i forbindelse med centrets etablering og fremadrettede opgavevaretagelse. SUNDHEDSLOVENS 223A, STK. 1 DELEGATION AF LOVGIVNINGSKOMPETENCE TIL SUNDHEDSMINISTEREN Den foreslåede 223a, stk. 1, indeholder kompetence for sundhedsministeren til at fastsætte regler om, at det påhviler en række 3/7

4 institutioner, myndigheder og private en pligt til at give centret de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af centrets opgaver. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at der er tale om genetiske oplysninger og andre personoplysninger fra patientjournaler, registre, databaser, biobanker m.v. til brug for understøttelse af patientbehandling, forvaltning af sundhedstjenester mv. i sundhedsvæsenet samt til brug for understøttelse af udviklingen af Personlig Medicin gennem forskning og statistik. Både i forhold til den gruppe af aktører, der kan pålægges en sådan pligt til at afgive oplysninger til centret, og i forhold til de oplysninger, der kan anses for nødvendige for gennemførelsen af centrets opgaver, er der tale om delegation af en meget bred lovgivningsmæssig beføjelse til sundhedsministeren. På baggrund af nærværende udkast er det således ikke muligt at vurdere det reelle omfang af ministerens beføjelse til at fastsætte sådanne administrative forskrifter. Bestemmelsen efterlader således indtrykket af, at beføjelsen kan bringes i anvendelse i relation til mange muligvis alle former for helbredsoplysninger, men også i relation til andre former for personoplysninger om danske borgere, såfremt det kan have betydning for centrets aktiviteter. Instituttet finder dette retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, navnlig henset til at centrets beføjelse til at behandle personoplysninger ligeledes er utilstrækkeligt afgrænset, jf. nærmere nedenfor. I menneskeretten sikrer kravet om lovhjemmel gennemsigtighed og forudberegnelighed for borgeren, men hvis lovhjemlen er så bred, at den reelt ikke udgør nogen begrænsning for myndighedernes handlinger, sikrer den hverken gennemsigtighed eller forudberegnelighed. Kravet om lovhjemmel sikrer herudover demokratisk grundlag for reguleringen af et givent område, herunder muligheden for at høre interesserede parter samt skabe offentlig debat herom. Hertil kommer, at der til en lov vil være knyttet forarbejder, som bl.a. indeholder ministeriets vurdering mv. af, hvorfor de indgreb, som loven tillader, er nødvendige og proportionale. Dette er ikke i samme omfang muligt i forbindelse med udstedelse af administrative forskrifter. Instituttet anbefaler derfor, at ministeriet i lovforslaget præciserer hvilke oplysninger, der forventes indsamlet samt fra hvem. Instituttet anbefaler også, at ministeriet sender kommende administrative forskrifter om fastsættelse af pligt til afgivelse af genetiske oplysninger og andre personoplysninger i offentlig høring. 4/7

5 SUNDHEDSLOVENS 223 A, STK. 2 CENTRETS BEHANDLING AF GENETISKE OPLYSNINGER OG OPLYSNINGER OM HELBREDSMÆSSIGE FORHOLD Den foreslåede 223 a, stk. 2, indeholder adgang for centret til at behandle genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold, hvis det er nødvendigt for centrets aktiviteter. Instituttet finder bestemmelsen uklar, men forstår den således, at den overordnet set giver adgang til at behandle genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold i to relativt bredt definerede situationer. For det første, såfremt det er nødvendigt med henblik på forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose, sygepleje eller patientbehandling, eller forvaltning af læge- og sundhedstjenester. Behandlingen skal i så fald foretages af en person inden for sundhedssektoren, der er efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt. For det andet, såfremt behandlingen alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, såfremt behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne. Instituttet finder det uklart, om denne anden situation også skal være relateret til forebyggende sygdomsbekæmpelse, medicinsk diagnose mv., som det var tilfældet i den første situation. Instituttet forstår dog bestemmelsen således, at dette ikke er tilfældet. Instituttet forstår i øvrigt bestemmelsen således, at behandlingen ikke nødvendigvis skal foretages af en person inden for sundhedssektoren. Instituttet anbefaler, at ministeriet præciserer bestemmelsen, således at det klart fremgår i hvilke situationer, centret kan behandle genetiske oplysninger om helbredsmæssige forhold, hvem der kan behandle sådanne oplysninger, samt hvorfor det er nødvendigt at behandle oplysningerne i de pågældende situationer. Ministeriet anfører i udkastet, at ovenstående oplistning af situationer, der kan begrunde behandling af genetiske oplysninger og oplysninger om helbredsmæssige forhold, udgør en garanti for individets grundlæggende rettigheder og friheder. Instituttet er uenig i denne konklusion. Instituttet finder for det første bestemmelsen uklar, og for det andet meget bredt formuleret. På baggrund af nærværende udkast er det derfor meget vanskeligt at vurdere, om behandlingen af personoplysninger reelt er nødvendig og proportional. 5/7

6 Instituttet anbefaler derfor, at de situationer, der kan begrunde behandlingen af genetiske oplysninger, afgrænses yderligere, og at der igennem konkrete eksempler beskrives, hvilke situationer, dette drejer sig om, således at det sikres, at behandlingen, og dermed indgrebet i individets ret til privatliv og databeskyttelse, er nødvendigt og proportionalt. Instituttet anbefaler derudover, at ministeriet uddyber, hvorfor behandling er nødvendig og proportional i de pågældende situationer. SUNDHEDSLOVENS 29 PATIENTENS RET TIL AT BESLUTTE, AT VEDKOMMENDES GENETISKE OPLYSNINGER KUN MÅ ANVENDES TIL BEHANDLING AF DEN PÅGÆLDENDE OG TIL FORMÅL, DER HAR EN UMIDDELBAR TI LKNYTNING TIL TIDLIGERE BEHANDLING Det fremgår af den forslåede 29, at en patient har ret til at beslutte, at genetiske oplysninger, der er udledt af biologisk materiale i forbindelse med en behandling, og som opbevares af centret, kun må anvendes til behandling af den pågældende, og til formål, der har en umiddelbar tilknytning hertil. Instituttet finder bestemmelsens udstrækning uklar. Instituttet forstår dog bestemmelsen således, at patienten skal frabede sig behandling af genetiske oplysninger. Med andre ord, er der ikke tale om, at patienten skal give samtykke til behandling, men alene, at patienten har mulighed for at frabede sig behandlingen af genetiske oplysninger. Instituttet finder det i så fald bemærkelsesværdigt, henset til, at der er tale om særligt følsomme personoplysninger, at situationen ikke er konstrueret omvendt. Det vil sige, således at patienten skal samtykke til behandlingen, førend den kan finde sted, sådan at privatliv og databeskyttelse er udgangspunktet, og behandling er undtagelsen. Instituttet anbefaler derfor, at bestemmelsen præciseres, således at det præcist fremgår, om patienten skal samtykke til behandling af genetiske oplysninger, eller alene kan frabede sig behandling. Såfremt det sidste er tilfældet, anbefaler instituttet, at lovforslaget ændres, således at patienten skal samtykke til behandlingen, og dermed at behandlingen ikke sker, såfremt patienten ikke har samtykket. Instituttet anbefaler videre, at det præciseres, hvordan sådan en beslutning/ et samtykke til behandling af genetiske oplysninger indhentes. Instituttet finder i øvrigt, at patienten helt bør kunne frabede sig, at der fra patientens biologiske materiale udledes genetiske oplysninger til andre formål end den konkrete (medicinske mv.) behandling af 6/7

7 vedkommende, hvorfra det biologiske materiale stammer, og dermed frabede sig at disse oplysninger, sammen med oplysninger om andre helbredsmæssige forhold overgår til centret. Instituttet er i den forbindelse ikke overbevist af argumentet om, at der i forvejen behandles sådanne oplysninger om biologisk materiale, og at denne lovændring alene fører til, at der kan etableres en samlet infrastruktur for oplysningerne. Det er netop sammenstillingen mv. af alle oplysningerne, der kan gøre indgrebet i individets grundlæggende rettigheder særligt intenst. Instituttet anbefaler, at patienten gives mulighed for helt at frabede sig, at der fra patientens biologiske materiale udledes genetiske oplysninger, der kan bruges til andet end behandling af vedkommende. Instituttet savner i øvrigt en præcisering af, hvornår behandling af genetiske oplysninger sker i umiddelbar tilknytning til sådan tidligere medicinsk mv. behandling, dvs. i hvilke situationer centret, uanset at patienten har frabedt sig behandling af genetiske oplysninger, alligevel kan behandle sådanne oplysninger. Instituttet anbefaler, at ministeriet præciserer i hvilke situationer, centret, uanset at patienten har frabedt sig behandling til andre formål, jf. sundhedsloven 29, alligevel kan behandle genetiske oplysninger om den pågældende. Instituttet bemærker i øvrigt, at den foreslåede 29 alene vedrører genetiske oplysninger og ikke de andre oplysninger om helbredsmæssige forhold, som centret også har mulighed for at tilgå og behandle. Instituttet anbefaler, at det præciseres, hvorfor undtagelsen ikke gælder alle de personoplysninger, som centret behandler. Instituttet anbefaler, at undtagelsen udvides til at gælde alle de personoplysninger, som centret behandler. Der henvises til ministeriets sagsnr.: Med venlig hilsen Anja Møller Pedersen P H. D. S T I P E N D I A T 7/7

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark  med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark  og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk, esl@sum.dk og anbk@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.) 1 I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

København den 15/ Til Sundheds- og Ældreudvalget

København den 15/ Til Sundheds- og Ældreudvalget Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 L 127 Bilag 9 Offentligt København den 15/2-2019. Til Sundheds- og Ældreudvalget I Patientdataforeningen har vi læst ministerens svar på vores henvendelse 9/1-2019. Vi

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring.

Det Etiske Råd takker for modtagelse af ovennævnte i høring. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K sum@sum.dk Kopi til esl@sum.dk og anbk@sum.dk Dato: 23. oktober 2018 Sagsnr.: 1807929 Dok.nr.: 719492 Sagsbeh.: UH.DKETIK Høring over udkast

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 96, L 69 endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Dato: 27. marts 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Nanna Due Binø Sagsnr.:

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse. 1. udgave

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse. 1. udgave Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse 1. udgave Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er gener?... 3 Omfattende genetisk analyse... 3 Hvordan foregår undersøgelsen?... 3 Hvilke resultater

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

at lovforslaget giver et forkert billede af datastrømmen og indebærer en unødvendig dataophobning i strid med princippet om dataminimering.

at lovforslaget giver et forkert billede af datastrømmen og indebærer en unødvendig dataophobning i strid med princippet om dataminimering. Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K dt@datatilsynet.dk 17. maj 2018. Angående Lov om Nationalt Genom Center L146 Det bekymrer Patientforeningen Danmark, at der med oprettelsen af Nationalt Genom

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v.

Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration E-mailes til lovkontoret@inm.dk laj@inm.dk og jvd@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og vedog om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v.

Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og vedog om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. Bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og vedog om videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. I medfør af 15, stk. 5, 16, stk. 6, 42, stk. 2, 42 e, stk. 32,

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 116 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 SUU Alm.del Bilag 116 Offentligt 4. december 2017 Til Sundheds- og Ældreudvalget. Patientdataforeningen tillader igen med bekymring at henvende sig til Sundheds- og Ældreudvalget

Læs mere

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.:

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primsund@sum.dk med kopi til pkh@sum.dk 19. januar 2016 Svar på høring over udkast til forslag til lov om elektroniske cigaretter

Læs mere

1. Samkøring i kontroløjemed Udkastet til lovforslagets 32 er sålydende:

1. Samkøring i kontroløjemed Udkastet til lovforslagets 32 er sålydende: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primaejur@sum.dk med kopi til pkh@sum.dk 17. februar 2016 Høring over udkast til forslag til lov om tobaksvarer m.v. (Markedsføring,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lovkvalitetskontoret Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Lovkvalitetskontoret W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L G H @

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att: Laura Brogaard Poulsen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 1 1 N I N I @ H U M A N

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 13, L 69 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 13, L 69 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 13, L 69 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Høringssvar fra KL om lovforslag vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination

Høringssvar fra KL om lovforslag vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk cc: esl@sum.dk; anbk@sum.dk Høringssvar fra KL om lovforslag vedr. bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet og påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 Bilag 20, L 69 Bilag 20 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 Bilag 20, L 69 Bilag 20 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 Bilag 20, L 69 Bilag 20 Offentligt Dato: 9. februar 2018 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: Anders Lotterup Sagsnr.: 2017-0037-0005 Dok.: 646053 Ændringsforslag

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds- og Ældreministeriet Fremsendt pr. e-mail 01-03-2019 EMN-2019-00272 1263632 Thomas Birk Andersen Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds-

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 7 5 L

Læs mere

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Spørgsmål og svar om Personlig Medicin og Nationalt Genom Center

Spørgsmål og svar om Personlig Medicin og Nationalt Genom Center Dato: 13-09-2018 Spørgsmål og svar om Personlig Medicin og Nationalt Genom Center Indhold OM PERSONLIG MEDICIN OG DANMARKS STRATEGI...2 Hvad er Personlig Medicin?...2 Hvad er National Strategi for Personlig

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Danmark Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark AUDGRUND@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 7 3 M A BR@HUM

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 146 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 146 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 L 146 Bilag 1 Offentligt Sundheds og Ældreministeriet Enhed: SPOLD Sagsbeh.: DEPPADL Koordineret med: Sagsnr.: 1707223 Dok. nr.: 525475 Dato: 09 02 2018 Høringsnotat

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr. til og med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr. til og med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til anb@sum.dk, kme@sum.dk og hbj@sum.dk med kopi til sum@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E

Læs mere

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f.

Fysiske personer. Vi ved jo alle, hvad en person er. Det er sådan en som os selv (Peter Blume: Databeskyttelsesret, 4. udg., 2013, s. 30f. GDPR and all that Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning. v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018

Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning. v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning v/ chefkonsulent Kim Taasby & jurist Anahita Khatam-Lashgari 24. maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og dansk forskning Intro: Grundtræk af Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret cc: HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NYT

Justitsministeriet Politikontoret cc: HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS FORSLAG TIL NYT Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk cc: lra@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 3 4 3 / H S C HØRING OVER EUROPA-KOMMISSIONENS

Læs mere

Forsvarsudvalget L 155 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Forsvarsudvalget L 155 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Forsvarsudvalget 2017-18 L 155 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 20. april 2018 Folketingets

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark databeskyttelse@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E A N P E @ H U M A N R I

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18 L 146 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 13-04-2018 Enhed: SPOLD Sagsbeh.:

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder) Sagsnr. 2018-885 Følgende høringsberettigede

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

København d. 18. september Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K

København d. 18. september Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade København K Miljø- og Fødevareudvalget 2018-19 L 82 Bilag 1 Offentligt København d. 18. september 2018 Til Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K Fremsendt som e-post til mfvm@mfvm.dk, med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

Resultatet af afstemningen om ovennævnte lovgivningsmæssige retsakt er vedlagt denne note. Referencedokument:

Resultatet af afstemningen om ovennævnte lovgivningsmæssige retsakt er vedlagt denne note. Referencedokument: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0011 (COD) 7920/16 NOTE Vedr.: Afstemningsresultat VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Overførsel af personoplysninger til tredjeland) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar

Læs mere

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening. Godthåbsvej Skanderborg. og

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening. Godthåbsvej Skanderborg. og DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Sendt til: Cc: danva@danva.dk lgc@danva.dk og sv@danva.dk 21. december 2018 DANVAs henvendelse til Datatilsynet om behandling af

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 7 69 E M K I

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. Christina S. Christensen med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att. Christina S. Christensen chc@sim.dk med kopi til reml@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Vi anerkender fuldt ud ønsket om at finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag. Det vil vi gerne bidrage til at finde gode løsninger på.

Vi anerkender fuldt ud ønsket om at finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag. Det vil vi gerne bidrage til at finde gode løsninger på. Børne- og Socialministeriet Att. Bjarke Stensgaard Nielsen bjsn@sm.dk cc. p-boern@sm.dk Den 23. marts 2018 Ref.: mtd Sagsnr.: Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om social service (skærpet

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed

Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Databeskyttelse i Styrelsen for Patientsikkerhed Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler om databeskyttelse. Dette betyder, at du har en række rettigheder, som du

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Datatilsynet udtaler i den anledning:

Datatilsynet udtaler i den anledning: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primsund@sum.dk med kopi til bgb@sum.dk 20. marts 2015 Svar på høring over udkast til forslag til lov om fremstilling,

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

OPTION TIL RM OG RN BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE OPTION TIL RM OG RN BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE Bilag 14, IT-sikkerhed og databehandleraftale v.1.0 / Option til RM og RN INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 92 Bilag 1 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 92 Bilag 1 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 L 92 Bilag 1 Offentligt Til Økonom i- og Indenrigsm inisteriet Høring - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kom m unernes styrelse og regionsloven

Læs mere

Høringsnotat. Høringssvar over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).

Høringsnotat. Høringssvar over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden). Høringsnotat København, den 6. februar 2019 Høringssvar over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden). (Sagsnr. 2018/006599). Ved mail af

Læs mere

Udenrigsministeriet Ligestillingsafdelingen Asiatisk plads København K. Att.: og

Udenrigsministeriet Ligestillingsafdelingen Asiatisk plads København K. Att.: og Udenrigsministeriet Ligestillingsafdelingen Asiatisk plads 2 1448 København K Att.: lige@um.dk og emmhol@um.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område oprettelse af Nationalt Genom Center m.v. Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K sum@sum.dk med kopi til lepo@sum.dk Dato: 1. marts 2019 Sagsnr.: 1901577 Dok.nr.: 842673 Sagsbeh.: UH.DKETIK Høring over udkast til bekendtgørelser

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SIKKERHED VED BESTEMTE

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SIKKERHED VED BESTEMTE Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig. PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED PERNILLEFYS KLINIKKEN FREM 56 FREM 56 2800 LYNGBY CVRNR; 31221781 Velkommen som patient hos Pernillefys, Frem 56, 2800 Lyngby, pernillefys@gmail.com. I forbindelse

Læs mere

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019

Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Kommissorium for Dataetisk Råd 30. januar 2019 Baggrund Der har i de seneste år været en stigende offentlig debat og et stort fokus på forskellige dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden)

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden) Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk 01-02-2019 EMN-2019-00127 1255493 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden) Danske

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V F O R S L A G O M Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark E-mail: strafferetskontoret@jm.dk W I L D E RS PLA D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F ON 3 2 6 9 8 8 8 8 M OB I L +45913 2 5626 C BA @

Læs mere

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S

Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Privatlivspolitik for Falck Healthcare A/S Helbredsundersøgelse Det er vigtigt for Falck Healthcare A/S, at du har tillid til os, og derfor er det også vigtigt for os at beskytte dit privatliv. Alle dine

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K øbe n h a v n K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5 6 7 3 M A

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere