Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)"

Transkript

1 Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved 1, nr. 57 og 70 i lov nr. 624 af 8. juni 2016, foretages følgende ændringer: 1. 41, stk. 4, 2. pkt., ophæves , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»dagpengenes størrelse til det enkelte medlem beregnes på grundlag af medlemmets hidtidige indtægt efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. 49. I indtægtsgrundlaget indgår: 1. A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, jf. 49, indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan ikke medregnes ved opgørelsen, jf. dog nr B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan ikke medregnes ved opgørelsen, jf. dog nr Det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed, jf. 57 a. Stk. 2. Kun indtægt i en medlemsperiode kan indgå i opgørelsen efter stk. 1. Er indtægten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indtægt, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Er indtægten helt eller delvis opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 eller plejevederlag efter 120 i lov om social service, medregnes denne indtægt ikke efter 1. pkt.«stk. 2-5 bliver til stk I 48, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 5 og 6«til:»stk. 6 og 7«, og efter 1. pkt., indsættes:»dagpenge efter 1. pkt., afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«4. I 49, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»ved opgørelsen medregnes B-indkomst hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan ikke medregnes ved opgørelsen.«kommentar [hen1]: Skal træde i kraft d. 1/

2 5. 49 stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:»indtægt efter 48, stk. 1, nr. 1, opgøres på grundlag af indtægt, der er indberettet i henhold til lov om et indkomstregister i de måneder, som danner grundlag for en beregningsperiode, jf. stk. 2. Indtægt efter 48, stk. 1, nr. 2 og 3, opgøres på grundlag af oplysninger på årsopgørelsen. B- indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregisteret, jf. stk. 1, 2. pkt. medregnes i de(n) måned(er) arbejdet er udført som oplyst på tro og love. Det er en forudsætning, at indkomst efter 48, stk. 1, nr. 2, ikke indgår i en selvstændig virksomhed. Skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed, jf. 57 a, omregnes til måneder ved at dividere overskuddet med det antal måneder, som virksomhedens regnskabsår dækker. Det er uden betydning på hvilket tidspunkt i løbet af regnskabsåret overskuddet er fremkommet. Stk. 2. Beregningsperioden opgøres som de 12 måneder med den højeste indkomst, jf. stk. 1 inden for de seneste 24 måneder forud for ledighedens indtræden, jf. dog stk. 4. For medlemmer, som opnår dagpengeret efter 53, stk. 5 eller 11, beregnes dagpengenes størrelse som et gennemsnit af de 2 år med det højeste skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster inden for de seneste 5 afsluttede indkomstår forud for ledighedens indtræden. A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse indgår i opgørelsen. Stk. 3. Beregningsperioderne, jf. stk. 1, kan forlænges efter reglerne i 53, stk. 17, hvis der i perioden på 24 måneder, jf. stk. 2, 1. pkt. eller perioden på 5 år, jf. stk. 2, 2. pkt., forekommer følgende forhold: 1. Perioder, hvor medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, 2. perioder, hvor medlemmet modtager dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller 3. perioder, hvor medlemmet modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.«stk. 3-7 bliver stk Kommentar [hen2]: Skal træde i kraft d. 1/ , stk. 4, der bliver stk. 5, ophæves. 7. I 49, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres»stk. 7«til:»stk. 13« ophæves. 9. I 51 ændres»daglige«til:»månedlige«, og» 48, stk. 4, 49, stk. 5 og 6, eller 50«til:» 48, stk. 5, jf. 49«. 10. I 51 a indsættes efter»medlem«:», sammenlægning af indtægt som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende, forholdsmæssig medregning af overskud, hvis årsregnskabet ikke dækker en hel måned, betydningen af, at et medlem har afgørende indflydelse i et selskab, at lønmodtageraktiviteter og aktiviteter fra selvstændig virksomhed samlet ikke kan danne grundlag for en beregning, hvis der gives dagpengeret på grundlag af selvstændig virksomhed, jf. 49, stk. 2, 2. pkt.«11. I 52 indsættes efter»omregningssats«:»jf. dog 53, stk. 12«. 12. I 52 a, stk. 2, 3. pkt., ændres»stk. 7 og 8«til:»stk. 9, nr. 2, stk.14 og 15«. 13. I 53, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.: 2

3 «Ved opgørelsen indgår desuden B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det er en forudsætning, at B-indkomsten efter 2. pkt. ikke indgår i en selvstændig virksomhed..«14. 53, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i 55, stk. 1, nævnte perioder er, jf. dog stk. 8, endvidere betinget af: 1. At et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år, jf. dog stk. 5, har indkomst på mindst kr. (2017), jf. stk. 3. Der kan højst medregnes kr. (2017) pr. måned. 2. At et deltidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år, jf. dog stk. 5, har indkomst på mindst kr. (2017), jf. stk. 3. Der kan højst medregnes kr. (2017) pr. måned. 3. Perioder hvor et medlem har gennemført en uddannelse jf. 54. Stk. 3. Indkomstkravet, jf. stk. 2, kan opfyldes med: 1. A- og B-indkomst indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag. B- indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan ikke medregnes ved opgørelsen, jf. dog nr B-indkomst hvoraf, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. B-indkomst, som indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud, kan ikke medregnes ved opgørelsen, jf. dog nr En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, samt A- indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, som fremgår af årsopgørelsen. 4. Én måned uddannelse, jf. stk. 2, nr. 3, svarer til opfyldelse af indkomstloftet i en måned efter stk. 2, nr. 1 og 2 Stk. 4. B-indkomst, jf. stk. 3, nr. 1, som er indberettet til indkomstregisteret, og B-indkomst, jf. 3, nr. 2, som fremgår af årsopgørelsen, omregnes til måneder ved at dividere med 12. Fremgår B- indkomsten ikke af årsopgørelsen, fordi indkomståret endnu ikke er afsluttet, kan B-indkomsten medregnes i de(n) måned(er), arbejdet er udført i, hvilket medlemmet oplyser på tro og love, eller, hvis B-indkomsten er omfattet af indberetningspligt, i de(n) måned(er) indkomsten er indberettet i. Foreligger der indberettet B-indkomst til indkomstregisteret, som indgår i opgørelsen efter 1. pkt., og denne ligger forud for optjeningsperioden i stk. 2, foretages der et fradrag i opgørelsen efter 1. pkt. med en værdi svarende til den indberettede B-indkomst pr. måned. Skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed pr. år, jf. stk. 3, nr. 3, omregnes til måneder ved at dividere overskuddet med det antal måneder, som virksomhedens regnskabsår dækker. Det er uden betydning på hvilket tidspunkt i løbet af regnskabsåret, at overskuddet er fremkommet. Stk. 5. Har et medlem ikke ret til dagpenge efter stk. 2, jf. stk. 3, er optjeningsperioden 5 år, jf. stk. 16. Ved opgørelsen af indkomstkravet kan alene medregnes indkomst efter stk. 3, nr. 3. Stk. 6. Er indkomsten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indkomst, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Er indkomsten helt eller delvis opnået ved udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter 42 eller plejevederlag efter 120 i lov om social service, medregnes indkomsten ikke efter 1. pkt.«stk. 4-5 bliver stk , stk. 5, som bliver stk. 8, ophæves, og i stedet indsættes: Kommentar [hen3]: Skal træde i kraft d. 1/1-18. Erstattes 1/7-18 af 1, nr. 15, ad 53, stk. 3. Kommentar [hen4]: Skal træde i kraft 1/7-18 Kommentar [hen5]: Skal træde i kraft 1/7-18 3

4 »Stk. 8. For et medlem, som er indplaceret i en dagpengeperiode, er genoptjeningen af retten til dagpenge, jf. dog stk. 12, betinget af: 1. At et fuldtidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år, jf. dog stk. 10, har haft mindst løntimer. 2. At et deltidsforsikret medlem inden for de seneste 3 år, jf. dog stk. 10, har haft mindst løntimer. 3. At medlemmet har gennemført en uddannelse jf. 54. Stk. 9. Løntimekravet i stk. 8, kan opfyldes på følgende måder: 1. Løntimer indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Kun løntimer, der er optjent i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, kan medregnes, jf. stk Timer som følge af omregning, jf. stk. 12, af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud, jf. dog nr Timer som følge af omregning af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed, jf. 57 a, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse. 4. En gennemført uddannelse, jf. stk. 8, nr. 3, svarer til 160,33 timer pr. måned for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Stk. 10. B-indkomst, jf. stk. 9, nr. 2, som fremgår af årsopgørelsen, omregnes til måneder ved at dividere med 12. Fremgår B-indkomsten ikke af årsopgørelsen, da indkomståret endnu ikke er afsluttet, kan B-indkomsten medregnes efter omregning i de(n) måned(er) arbejdet er udført i, hvilket medlemmet oplyser på tro og love, eller, hvis B-indkomsten er omfattet af indberetningspligt, i de(n) måned(er) indkomsten er indberettet i. Foreligger der indberettet B- indkomst til indkomstregisteret, som indgår i opgørelsen efter 1. pkt., og denne ligger forud for optjeningsperioden i stk. 8, foretages der et fradrag i opgørelsen efter 1. pkt. med et omregnet timetal svarende til værdien af den indberettede B-indkomst pr. måned. Skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed pr. år, jf. stk. 9, nr. 3, omregnes til måneder ved at dividere overskuddet med det antal måneder, som virksomhedens regnskabsår dækker. Det er uden betydning på hvilket tidspunkt i løbet af regnskabsåret, overskuddet er fremkommet. Stk. 11. Har et medlem ikke ret til dagpenge efter stk. 8, jf. stk. 9, er optjeningsperioden 5 år, jf. stk. 17. Ved opgørelsen af beskæftigelseskravet kan alene medregnes timer opgjort efter stk. 9, nr. 3. Stk. 12. Kan et medlems arbejdstid, jf. stk. 9, ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, jf. 3 i lov om et indkomstregister, omregnes indtægten til timer med omregningssats 116,13 kr. (2017). Tilsvarende gælder, hvis medlemmet har B-indkomst hvoraf, der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og som ikke indgår i opgørelsen af en virksomheds overskud. 1. pkt. finder anvendelse, hvis medlemmet har medtaget skattemæssigt overskud af selvstændig virksomhed herunder A-indkomst udbetalt af et selskab til ejeren, som har en afgørende indflydelse. Ved omregning af indtægt til timer kan der højest omregnes en månedlig indkomst på højst kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede (2017). Ved omregning finder stk. 3, 2. og 3. pkt. tilsvarende anvendelse. Omregningssatsen reguleres i overensstemmelsen med regler fastsat efter 52.«Stk bliver stk

5 16. I 53, stk. 6, som bliver stk. 13, indsættes efter»stk. 2«:», jf. stk. 3«. 17. I 53, stk. 7, som bliver stk. 14, ændres»stk. 2 og 5«til:»stk. 2, jf. stk. 3 og 8, jf. stk. 9«. 18. I 53, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:»ved opgørelsen efter 1. pkt. indgår for lønmodtagere B- indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det er en forudsætning, at B-indkomsten efter 2. pkt. ikke indgår i en selvstændig virksomhed. B-indkomsten omregnes til timer med omregningssatsen, jf. 52.«19. 53, stk. 8, som bliver stk. 15, affattes således:»stk. 15. Kun indberettede løntimer, indberettet indkomst, jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og stk. 5, nr. 1 og 2, og selvstændig erhvervsvirksomhed i medlemsperioder medregnes ved opgørelse af indkomstkravet i stk. 2 og beskæftigelseskravet i stk. 5. Beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen, og selvstændig erhvervsvirksomhed, hvortil der ydes offentligt tilskud til etablering og drift, og som efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren indberettes til medlemmets arbejdsløshedskasse af jobcenteret, medregnes ikke.«20. I 53, stk. 10, som bliver stk. 17, ændres»stk. 2 og 5«til:»stk. 2, jf. dog stk. 5 og stk. 8, jf. dog stk. 10«. Kommentar [hen6]: Skal træde i kraft d. 1/1-18. Erstattes 1/7-18 af 1, nr. 15, ad 53, stk. 9. Kommentar [hen7]: Skal træde i kraft den 1/ I 53, stk. 11, som bliver stk. 18, ændres»stk. 2 og 5«til:»stk. 2, jf. dog stk. 5 og stk. 8, jf. dog stk. 10«, og» stk. 10«ændres til:»stk. 16«. 22. I 55, stk. 1, 2. pkt., ændres»5«til:»8«. 23. I 55, stk. 4, nr. 5, ophæves»og«. 24. I 55, stk. 4, nr. 6, ændres».«til:», og«. 25. I 55, stk. 4, indsættes som nr. 7:»7) perioden efter udløb af den 57 b, stk. 2, nr. 2, nævnte periode og indtil medlemmet indleverer et ophørsbevis fra virk.dk, jf. 57, stk. 2, nr. 1, indenfor medlemmets aktuelle dagpengeperiode.«26. I 55 a, stk. 1, ændres»stk. 5, nr. 1 og 2«til:»stk. 9, nr. 1«. 27. I 55 a, stk. 2, ændres»stk. 5«til:»stk. 9, nr. 1«. 28. I 56 a indsættes efter stk. 2:»Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 2, finder 53, stk. 9, nr. 1 og 2, anvendelse.«stk. 3-7 bliver stk I 56 a, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres»6«til:»7« , stk. 3, affattes således:»en selvstændig erhvervsdrivende, jf. 57 a, anses for ledig, når virksomheden er ophørt, jf. 57 b.«31. 57, stk. 6, ophæves. 5

6 32. Efter 57 indsættes:» 57 a. Et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er personligt beskæftiget med en aktivitet i virksomheden, og hvor en eller flere af følgende forhold er opfyldt: 1. Aktiviteten er registreret med CVR-nr./SE-nr. 2. Overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed. 3. Aktiviteten medfører, at medlemmet modtager løn udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvor modtageren har afgørende indflydelse i selskabet, hvorved forstås, at medlemmet, dennes ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet. 4. Aktiviteten er udført af en medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven. 5. Aktiviteten medfører, at medlemmet modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed. Stk. 2. Drift af selvstændig virksomhed forud for ledigheden, anses ved ledighedens indtræden som selvstændig bibeskæftigelse, når medlemmet; 1. i de seneste 6 måneder forud for ledigheden i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer for fuldtidsforsikret eller 53 løntimer for deltidsforsikret til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, pr. måned i de seneste 6 måneder, jf. stk. 3, og 2. inden ledigheden er indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i 5 af de seneste 6 måneder, jf. stk. 4. Stk. 3. Ved opgørelsen efter stk. 2, medregnes perioder, hvor medlemmet har været under uddannelse, og hvor uddannelsen har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår, jf. 54. Stk. 4. Kan et medlems arbejdstid ikke kontrolleres ved indberetning til indkomstregisteret, fordi der ikke skal indberettes løntimer, jf. 3 i lov om et indkomstregister eller medlemmet har modtaget B-indkomst som lønmodtager, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, omregnes indkomsten til arbejdstimer med den omregningssats, som fremgår af 53, stk. 11. Stk. 5. Et medlems aktivitet, jf. stk. 1, anses som selvstændig hovedbeskæftigelse, når den selvstændige virksomhed ikke er omfattet af stk. 2. Stk. 6. Et medlems aktivitet anses for formueforvaltning, når der ikke eller kun i meget begrænset omfang er personlig beskæftigelse forbundet med aktiviteten. Formueforvaltning kan ikke give rettigheder efter loven. Stk. 7. Et medlems aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken er lønmodtageraktivitet eller aktiviteter omfattet af stk. 1-2 og 4-5. Fritidsbeskæftigelse kan ikke giver rettigheder efter loven. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om stk. 1-7, herunder om definitionen af selvstændig virksomhed, sondringen af, om en aktivitet er hoved- eller bibeskæftigelse, samt hvilke aktiviteter, der anses for formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse. Der fastsættes regler om, under hvilke betingelser en aktivitet, jf. stk. 2 og stk. 4-6, kan skifte karakter i optjeningsperioden, jf. 53 og i dagpengeperioden, jf. 55 og ændringens betydning for medlemmets rettigheder. Ophør med drift af selvstændig virksomhed, jobsøgningsperiode 6

7 57 b. Dagpenge til medlemmer, der har drevet selvstændig virksomhed omfattet af 57 a, kan kun udbetales, hvis virksomheden er ophørt. Stk. 2. En virksomhed anses for ophørt: 1. Når virksomheden er afmeldt på virk.dk., og de skattemæssige forpligtigelser dermed er overdraget eller afsluttede. Det skal være dokumenteret, at pågældende ikke har driftsmidler og varelager, eller at driftsmidler og varelager er afskrevet, solgt, overdraget eller hjemtaget. 2. Når medlemmet på tro og love erklærer ikke at drive erhvervsvirksomhed udover, hvad der kan anses for afvikling, og medlemmet inden for 6 måneder fra ophørstidspunktet får et ophørsbevis via virk.dk. 3. Når medlemmet udtræder af en virksomhed med flere ejere, og medlemmet fra virk.dk har modtaget en kvittering for, at medlemmet ikke længere er registreret som ejer. 4. Når medlemmet udtræder af et selskab med flere ejere, og når ejerforholdene i Det Offentlige Ejerregister er ændret, og personen ikke længere har afgørende indflydelse i selskabet, jf. 57 a, stk. 1, nr Når medlemmet omdanner et selskab til et holdingselskab (kapitalselskab), og i den forbindelse ændrer formålsparagraffen for selskabet til formueforvaltning. 6. Når medlemmets ophør skyldes selskabets konkurs eller tvangsaktion. 7. Når medlemmets virksomhed er bortforpagtet eller udlejet ved en skriftlig og gensidig uopsigelig kontrakt i mindst 3 år. 8. Når medlemmet på tro og love erklærer at være udtrådt af ægtefællens virksomhed. 9. Når medlemmet som medejende ægtefælle ophører med medejerskabet ved at ændringen af ejerkredsen er indberettet til virk.dk., jf. nr. 3. Stk. 3. Et medlem mister retten til dagpenge i en jobsøgningsperiode på 6 måneder, hvis medlemmet i denne periode påbegynder ny selvstændig virksomhed, jf. 57 a, stk. 1, eller indtræder i en virksomhed eller et selskab. Perioden løber fra det tidspunkt, hvor beskæftigelsen, jf. stk. 2, anses for ophørt. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på medarbejdende og medejende ægtefæller ved genindtræden i ægtefællens virksomhed pkt. finder ikke anvendelse, hvis den virksomhed, medlemmet er ophørt fra, er gået konkurs. Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om stk. 1-3, herunder hvornår et medlem anses for ophørt, tidspunktet for ophør, forbrug af dagpenge, hvis medlemmet ikke modtager et ophørsbevis via virk.dk, jobsøgningsperioden og opstart af ny virksomhed.«33. I 58, stk. 1, nr. 2, litra a, ændres»bibeskæftigelse«til:»beskæftigelse« , stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:»når et ledigt medlem, som er arbejdssøgende til arbejde i fuld, sædvanlig arbejdstid, opnår arbejde af kortere varighed eller har selvstændig virksomhed af den i 57 a, nævnte art, kan der udbetales supplerende dagpenge. Et medlem omfattet af 1. pkt. kan modtage dagpengene under opstart og drift af selvstændig virksomhed, jf. 57 a. Stk. 2. Udbetaling af supplerende dagpenge sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid herunder timer oplyst på tro og love, som er anvendt på selvstændig virksomhed i den pågældende periode og 160,33 timer. Inden for områder, hvor udbetaling af supplerende dagpenge ikke kan ske på grundlag af arbejdstiden, sker det under hensyn til arbejdslønnen.«stk. 2 bliver stk. 3. 7

8 affattes således:» 60. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter 59, stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge, jf. dog stk. 3. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 37 timer. En uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 37 timer vedrørende ugen. Stk. 2. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 1, har ret til at få forlænget den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen indgår desuden B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det er en forudsætning, at B-indkomsten efter 2. pkt. ikke indgår i en selvstændig virksomhed. B-indkomsten omregnes til timer med omregningssatsen, jf. 52. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge giver en månedsindberetning, fire ugeindberetninger og to 14-dagesindberetninger med det antal løntimer, der fremgår af stk. 4, ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge. Stk. 3. Et medlem, som arbejder på nedsat tid udelukkende som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, er ikke omfattet af tidsbegrænsning og udløb af retten til supplerende dagpenge efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at et medlem enten 1) har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 68 løntimer i hver af dagesindberetninger, jf. dog 52, i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder, 2) har B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister omregnet til timer med omregningssatsen efter 52, og under forudsætning af, at B-indkomsten ikke indgår i en selvstændig virksomhed, eller 3) har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger inden for 12 måneder. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.« affattes således:» 60. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter 59, stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge, jf. dog stk. 3. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 37 timer. En uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 37 timer vedrørende ugen. For et medlem, der driver selvstændig virksomhed, jf. 57 a, indgår måneder med dagpenge i opgørelsen af tidsbegrænsningen, jf. 1. pkt., uanset om der har været fradrag i dagpenge for den selvstændige Kommentar [hen8]: Skal træde i kraft d. 1/1-18. Erstattes 1/7-18 af 1, nr. 36. Kommentar [hen9]: Skal træde i kraft d. 1/

9 virksomhed. Hvis et medlem starter en ny virksomhed op midt i en måned, indgår hele måneden også i tidsbegrænsningen. Måneder, hvor der ikke udbetales dagpenge, tæller ikke med i tidsbegrænsningen. Måneden opgøres i uger, jf. 1. pkt. En uge, der løber hen over et månedsskifte, indgår i tidsbegrænsningen i den måned, hvor ugen afsluttes. Stk. 2. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 1, har ret til at få forlænget den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge med op til 12 uger. Forlængelsen sker på baggrund af: 1. Løntimer og B-indkomst, jf. 53, stk. 9, nr. 1 og 2, som inden for de seneste 12 måneder er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister samt ikkeindberetningspligtig B-indkomst, som oplyst af medlemmet på tro og love omregnet til timer. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge giver en månedsindberetning, fire ugeindberetninger og to 14-dagesindberetninger med det antal løntimer, der fremgår af stk. 5, ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge. 2. Kalendermåneder, hvor et medlem er omfattet 57 a om drift af selvstændig virksomhed og ikke har modtaget dagpenge. Hver kalendermåned giver ret til forlængelse af perioden med supplerende dagpenge med 4 uger. Det en betingelse, at virksomheden har været registret i virk.dk i 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden i stk. 1. Stk. 3. Forlængelsen af perioden med ret til supplerende dagpenge efter stk. 2, kan kun ske efter enten stk. 2, nr. 1 eller nr. 2. Stk. 4. Et medlem, hvis forlængede periode med ret til supplerende dagpenge efter stk. 2, er udløbet, har ret til yderligere forlængelse, jf. dog stk. 2, 1. pkt., hvis betingelserne i stk. 2, jf. stk. 3, i øvrigt er opfyldt siden seneste opgørelse af perioden med ret til forlængelse af supplerende dagpenge. Stk. 5. Et medlem, som arbejder på nedsat tid udelukkende som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, er ikke omfattet af tidsbegrænsning og udløb af retten til supplerende dagpenge efter stk. 1 og 2. Stk. 6. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjening af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at et medlem enten 1. har fået indberettet mere end 146 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 34 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere en 68 løntimer i hver af dagesindberetninger, jf. 53, stk. 12, i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder, eller 2. har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. 53, stk. 3, nr. 1-3, der i et skatteår udgør mindst kr. (2017) og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. Stk. 7. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af denne bestemmelse. Der kan herunder fastsættes regler om arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber. Der kan desuden fastsættes regler om betydningen af drift af selvstændig virksomhed, sammenlægning af forbrug af perioder som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende, samt medregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, jf. 53, stk. 3, nr. 2 og stk. 9, nr. 2.«9

10 37. 63, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse ved ophør af selvstændig virksomhed, jf. 57, stk. 3, jf. 57 b. I disse tilfælde udbetales dagpenge ikke for de første 3 uger efter ophøret. Ved ophør på tro og love efter 57 b, stk. 2, nr. 2, er karensperioden 2 måneder. 3. pkt. finder ikke anvendelse på medlemmer, 1) der ophører fra bibeskæftigelse, jf. 57 a, stk. 2, eller 2) der er indplaceret i en dagpengeperiode uden aktuelt at modtage dagpenge og som igen anmoder om at få dagpenge. Stk. 3. Et medlem, som modtager dagpenge efter ophør af selvstændig virksomhed, jf. 57 b, kan maksimalt ophøre med en ny virksomhed én gang inden for hver dagpengeperiode, jf. 55, stk. 1 og 2. Herefter er medlemmet udelukket fra at modtage dagpenge i den resterende del af dagpengeperioden. Et medlem, som har genoptjent retten til dagpenge efter 53, stk. 8, kan ophøre med en ny virksomhed med ret til dagpenge, hvis medlemmet opfylder betingelserne i 60, stk. 5, nr. 1 eller 2, uden samtidig modtagelse af dagpenge.«stk. 3 og 4 bliver stk. 4 og I 63, stk. 3, nr. 2, ophæves»eller«, og efter nr. 2, indsættes:»3) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, omregnet til timer med omregningssatsen efter 52, og under forudsætning af, at B-indkomsten ikke indgår i en selvstændig virksomhed, eller«. Nr. 3 bliver herefter nr , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ved selvforskyldt ledighed efter stk. 1 pålægges medlemmet en karantæne på 3 uger. Hvis medlemmet inden for de seneste 12 måneder forud for den selvforskyldte ledighed er blevet selvforskyldt ledig, jf. stk. 1, bortfalder retten til dagpenge. Dagpengeretten er bortfaldet, indtil medlemmet 1) som fuldtidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 300 løntimer, jf. dog 53, stk. 12, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 276 løntimer, jf. dog 53, stk. 12, inden for en sammenhængende periode, der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, 2) som deltidsforsikret lønmodtager i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet 150 løntimer, jf. dog 53, stk. 12, inden for en sammenhængende periode, der dækker 3 måneder ved månedsindberetninger, eller 138 løntimer, jf. dog 53, stk. 12, inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, 3) har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. 53, stk. 3, nr. 1-3, der i et skatteår udgør mindst kr. (2017), og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge. For deltidsforsikret skal beløbet være på mindst kr. (2017).«40. I 63, stk. 4, indsættes som 3. pkt.:»der kan desuden fastsættes regler om betydningen af drift af selvstændig virksomhed, medregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, jf. 53, stk. 3, nr. 2 og stk. 9, nr. 2, og om, at medlemmet kun kan ophøre én gang i hver dagpengeperiode.«kommentar [hen10]: Skal træde i kraft d. 1/1-18. Erstattes 1/7-18 af 1, nr. 39 og 40, ad 63, stk. 3, nr. 3 og stk. 4. Kommentar [hen11]: Gælder 1/7-18 Kommentar [hen12]: Gælder 1/ I 66, stk. 2, ændres»lønmodtagere«til:»medlemmer«, og»lønmodtager«ændres til:»medlem«. 10

11 affattes således:»som deltidsbeskæftigelse betragtes beskæftigelse, hvis varighed; 1. for månedslønnede er højst 130 timer om måneden, og 2. for uge- og 14-dages-lønnede 30 timer om ugen beregnet som et gennemsnit for 4 uger.«43. I 68, stk. 1, udgår»som lønmodtager«, og», medmindre medlemmet driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang«. 44. I 68, stk. 3, nr. 1, ophæves»eller«, efter»månedsindberetninger«indsættes:»,«, og i nr. 2 ophæves efter»14-dages-indberetninger«:».«, og efter»14-dages-indberetninger«indsættes:», eller«, og efter nr. 2 indsættes:»3) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, omregnet til timer med omregningssatsen efter 52, og under forudsætning af, at B-indkomsten ikke indgår i en selvstændig virksomhed.«45. 68, stk. 3, affattes således:»stk. 3. Et deltidsforsikret medlem skal overflyttes til fuldtidsforsikring, hvis pågældende 1) i henhold til lov om et indkomstregister har fået indberettet mere end 390 løntimer, jf. dog 53, stk. 12, inden for en sammenhængende periode på 3 måneder ved månedsindberetninger, mere end 360 løntimer, jf. dog 53, stk. 12, inden for en sammenhængende periode på 12 uger ved uge- eller 14-dages-indberetninger, 2) ikke er omfattet af nr. 1, og driver selvstændig virksomhed, jf. 57, a, hvis samlede aktiviteter efter 53, stk. 9, nr. 1-3, overstiger kravet i 67.«46. I 68, stk. 4, indsættes efter»stk. 3«:», omregning af overskud af selvstændig virksomhed eller B-indkomsten til timer, jf. 53, stk. 12, samt om at overflytning af medlemmer omfattet af stk. 3, nr. 2, finder sted, når der foreligger et afsluttet årsregnskab« affattes således:» 73. Når et ledigt deltidsforsikret medlem opnår arbejde i 130 timer om måneden, kan der ikke udbetales dagpenge. Opnår medlemmet arbejde af mindre omfang, kan der udbetales supplerende dagpenge. Udbetaling af supplerende dagpenge sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende måned og 130 timer. Inden for områder, hvor udbetalingen af supplerende dagpenge ikke kan ske på grundlag af arbejdstiden, sker det under hensyn til arbejdslønnen. Stk. 2. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 30 timer. 1 uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 30 timer vedrørende ugen. Stk. 3. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 2, har ret til at få forlænget den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge, med op til 12 uger på baggrund af løntimer, som er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister inden for de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen indgår desuden B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det er en forudsætning, at B-indkomsten efter 2. pkt. ikke indgår i en selvstændig virksomhed. B-indkomsten omregnes til Kommentar [hen13]: Skal træde i kraft d. 1/1-18 og erstattes pr. 1/7-18 af 1, nr. 45 og46 ad 68, stk. 3 og 4. Kommentar [hen14]: Gælder 1/7-18 Kommentar [hen15]: Gælder 1/7-18 Kommentar [hen16]: Skal gælde pr. 1/1-18 og erstattes d. 1/7-18 af 1, nr

12 timer med omregningssatsen, jf. 52.Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge giver en månedsindberetning, fire ugeindberetninger og to 14-dagesindberetninger med det antal løntimer, der fremgår af stk. 5, ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge. Stk. 4. Et medlem, som arbejder på nedsat tid udelukkende som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, er ikke omfattet af tidsbegrænsningen og udløb af retten til supplerende dagpenge efter stk. 2 og 3. Stk. 5. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjeningen af retten til supplerende dagpenge er betinget af, at et medlem i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder har fået indberettet mere end 118 løntimer i hver af seks månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger eller mere end 54 løntimer i hver af dagesindberetninger, jf. dog 52. Ved opgørelsen indgår desuden B- indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtigt til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Det er en forudsætning, at B-indkomsten efter 3. pkt. ikke indgår i en selvstændig virksomhed. B-indkomsten omregnes til timer med omregningssatsen, jf. 52. Stk. 6. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Der kan herunder fastsættes regler om arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber.« affattes således:» 73. Når et ledigt deltidsforsikret medlem opnår arbejde i 130 timer om måneden, kan der ikke udbetales dagpenge. Opnår medlemmet arbejde af mindre omfang, kan der udbetales supplerende dagpenge. Udbetaling af supplerende dagpenge sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende måned og 130 timer. Inden for områder, hvor udbetalingen af supplerende dagpenge ikke kan ske på grundlag af arbejdstiden, sker det under hensyn til arbejdslønnen. Stk. 2. Når et medlem har arbejdet på nedsat tid i sammenlagt 30 uger inden for de seneste 104 uger i måneder, hvor medlemmet har fået udbetalt supplerende dagpenge efter stk. 1, udløber retten til supplerende dagpenge. Et medlem arbejder på nedsat tid i 1 uge, når arbejdstiden er kortere end 30 timer. 1 uge indgår dog ikke i tidsbegrænsningen efter 1. pkt., hvis der er foretaget fradrag i udbetalingen af dagpenge for mindst 30 timer vedrørende ugen. For et medlem, der driver selvstændig virksomhed, jf. 57 a, indgår måneder med dagpenge i opgørelsen af tidsbegrænsningen, jf. 1. pkt., uanset om der har været fradrag i dagpenge for den selvstændige virksomhed. Når et medlem starter en ny virksomhed op i løbet af en måned, indgår hele måneden også i tidsbegrænsningen. Måneder, hvor der ikke udbetales dagpenge, tæller ikke med i tidsbegrænsningen. Måneden opgøres i uger, jf. 1. pkt. En uge, der løber hen over et månedsskifte, indgår i tidsbegrænsningen i den måned, hvor ugen afsluttes. Stk. 3. Et medlem, hvis ret til supplerende dagpenge er udløbet, jf. stk. 2, har ret til at få forlænget den periode, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge med op til 12 uger. Forlængelsen sker på baggrund af: 1. Løntimer og B-indkomst, jf. 53, stk. 9 nr. 1 og 2, som inden for de seneste 12 måneder er indberettet til indkomstregisteret i henhold til lov om et indkomstregister. Ikkeindberetningspligtig B-indkomst skal være oplyst af medlemmet på tro og love og omregnet til timer. Ved opgørelsen af den forlængede ret til supplerende dagpenge giver én månedsindberetning, fire ugeindberetninger og to 14-dagesindberetninger med det antal 12

13 løntimer, der fremgår af stk. 5, ret til yderligere 4 uger, hvor medlemmet arbejder på nedsat tid og samtidig får udbetalt supplerende dagpenge. 2. Kalendermåneder, hvor et medlem omfattet 57 a, om drift af selvstændig virksomhed ikke har modtaget dagpenge. Hver kalendermåned giver ret til forlængelse af perioden med supplerende dagpenge med 4 uger. Det en betingelse, at virksomheden har været registret i virk.dk i 6 måneder på tidspunktet for udløb af perioden. Der kan i alt forlænges med 12 uger. Stk. 4. Forlængelsen af perioden med ret til supplerende dagpenge efter stk. 2, kan kun ske efter enten nr. 1 eller nr. 2. Stk. 5. Et medlem, hvis forlængede periode med ret til supplerende dagpenge efter stk. 2, er udløbet, har ret til yderligere forlængelse, jf. dog stk. 2, 1. pkt., hvis betingelserne i stk. 3, jf. stk. 4, i øvrigt er opfyldt siden seneste opgørelse af perioden med ret til forlængelse af supplerende dagpenge. Stk. 6. Et medlem, som arbejder på nedsat tid udelukkende som følge af arbejdsfordeling eller hjemsendelse, er ikke omfattet af tidsbegrænsningen og udløb af retten til supplerende dagpenge efter stk. 2 og 3. Stk. 7. Retten til supplerende dagpenge kan genoptjenes. Genoptjening er betinget af, at et medlem, enten 1) har fået indberettet mere end 118 løntimer i hver af 6 månedsindberetninger, mere end 27 løntimer i hver af 26 ugeindberetninger, eller mere en 54 løntimer i hver af dagesindberetninger, jf. dog 53, stk. 11, i henhold til lov om et indkomstregister som lønmodtager inden for 12 sammenhængende måneder, eller 2) har en samlet indtægt opgjort som A- og B-indkomst samt overskud ved selvstændig virksomhed, jf. 53, stk. 3, nr. 1-3, der i et skatteår udgør mindst kr. (2017), og i det pågældende år ikke har modtaget dagpenge Stk. 8. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler herom efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. Der kan herunder fastsættes regler om arbejdsforhold, hvor der arbejdes periodevis. Der kan endvidere fastsættes regler om, at visse perioder, for hvilke der ikke indberettes løntimeoplysninger til indkomstregisteret, kan medregnes til opfyldelsen af beskæftigelseskravet, og om, at der kan udbetales supplerende dagpenge i den måned, hvor retten til supplerende dagpenge udløber. Der kan desuden fastsættes regler om betydningen af drift af selvstændig virksomhed, og medregning af B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret.«49. I 74 c, stk. 1, 2. pkt., affattes således:»et medlem, der driver selvstændig virksomhed inden overgangen til efterløn, og som ikke viderefører virksomheden efter reglerne i 74 f og 74 g, kan først overgå til efterløn, når virksomheden er ophørt, jf. 57 b, stk. 2.«50. I 74 c, stk. 6, indsættes efter»herunder«:»om ophør med selvstændig virksomhed på tro og love, og« f, stk. 1, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»et medlem, der har drevet selvstændig virksomhed i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn, kan drive selvstændig virksomhed i efterlønsperioden, hvis arbejdstiden i virksomheden nedsættes til og altid udgør 80 timer pr. måned. Det er en betingelse, at medlemmet i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn har haft 13

14 mindre end [30] løntimer. Ved opgørelsen af løntimer finder 53, stk. 9, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.«2. 74 f, stk. 2, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»et medlem kan i efterlønsperioden drive selvstændig virksomhed, der alene er baseret på medlemmets egen arbejdskraft, jf. dog stk. 3, har drevet selvstændig virksomhed i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn. Det er en betingelse, at medlemmet i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn har haft mindre end [30] løntimer. Ved opgørelsen løntimer finder 53, stk. 9, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.«53. I 74 f, stk. 5, 1. pkt., ændres»18½ time pr. uge«til:»80 timer pr. måned«. 54. I 74 f, stk. 5, 2. pkt., ændres»12 timer pr. uge«til:»52 timer pr. måned«. 55. I 74 f, stk. 6, 1. pkt., ændres»pr. uge«til:»pr. måned«. 56. I 74 f, stk. 8, ændres»i arbejdsperioderne efter 53, stk. 2«til:»til opfyldelse af indkomst- og beskæftigelseskravet i 53, stk. 2 og 8.«57. I 74 g, stk. 5, ændres»i arbejdsperioderne efter 53, stk. 2-5«til:»til opfyldelse af indkomstog beskæftigelseskravet i 53, stk. 2 og 8.« j, stk. 12, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst timer. Ved opfyldelsen af løntimekravet finder 53, stk. 9, nr. 1-3, og stk. 12, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.« l, stk. 5, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst løntimer.« l, stk. 6, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst løntimer.« l, stk. 7, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst løntimer.« l, stk. 8, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst 780 løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 624 løntimer.« l, stk. 9, affattes således:»ved opfyldelsen af løntimekravet i stk. 5-8 finder 53, stk. 9, nr. 1-3, og stk. 12, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.« m, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., affattes således: 14

15 »Det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst løntimer.« m, stk. 4, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst løntimer.« m, stk. 5, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst løntimer.« m, stk. 6, 2. pkt., affattes således:»det er en betingelse, at medlemmet i denne periode har haft mindst 780 løntimer, et deltidsforsikret medlem dog mindst 624 løntimer.« m, stk. 7, affattes således:»stk. 7. Ved opfyldelsen af løntimekravet i stk. 2-6 finder 53, stk. 9, nr. 1-3, og stk. 12, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.«69. I 74 m, stk. 8, 1.pkt., ændres»fået indberettet mindst 481 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, jf. dog 52, eller i tilsvarende udstrækning have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang «til:»har haft mindst 481 løntimer«, og 2. pkt. affattes således:»ved opfyldelsen af løntimekravet i 1. pkt. finder 53, stk. 9, nr. 1-3, og stk. 12, 1. pkt., tilsvarende anvendelse.«70. I 74 n indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Ved ophør på tro og love efter 74 c, stk. 1, jf. 57 b, stk. 2, nr. 2, kan der ikke udbetales efterløn i 2 måneder efter overgangen til efterløn.« b, stk. 1 og 2, affattes således:»administrationen af forsikringssystemet skal i videst muligt omfang ske på grundlag af relevante registeroplysninger, herunder på grundlag af de oplysninger om løn, arbejdstid m.v., der fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, de oplysninger der fremgår af Momsregisteret og Det Offentlige Ejer-register, og nødvendige oplysninger hos skattemyndigheder om overskud/ underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen. Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug for administrationen af forsikringssystemet få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret, jf. 7 i lov om et indkomstregister, de oplysninger der fremgår af Momsregisteret og Det Offentlige Ejerregister og nødvendige oplysninger hos skattemyndigheder om overskud/ underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen.«72. I 90 b, stk. 3, nr. 2, udgår»og«, og efter nr. 2 indsættes som nye numre:»3) terminaladgang til nødvendige oplysninger i Momsregisteret, 4) terminaladgang til nødvendige oplysninger om aktuelle og tidligere ejerforhold i Det Offentlige Ejer-register, 5) terminaladgang til nødvendige oplysninger hos skattemyndigheder om overskud/underskud ved selvstændig virksomhed på årsopgørelsen, og«. Nr. 3 bliver herefter nr

16 73. I 90 b. stk. 6, ændres»til de nødvendige oplysninger fra indkomstregistret«til:»til de registre, som er nævnt i stk. 3«. 74. I 91, stk. 9, indsættes efter»indkomst-,«:»moms-, ejerfor-,«. 75. I 91, stk. 10, indsættes efter»indkomstregisteret«:»eller andre offentlige registre, som arbejdsløshedskasserne har adgang til«. 76. I 92 a, stk. 3, ændres»arbejdsløshedskassernes Samvirke«til:»Danske A-kasser«. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2. Stk. 2. 1, nr. 1-3, 5-12, 14-17, 19-34, 36, 37, 39-43, 45, 46, og 48-76, træder i kraft den 1. juli Stk. 1. 1, nr. 15, ad 53, stk. 12, om en ny omregningssats finder anvendelse på omregning af indtægt mv. den 1. juli 2018 eller senere uanset om indtægten m.v. er indberettet til indkomstregisteret eller i øvrigt er erhvervet forud for denne dato. Stk. 2. 1, nr. 36 og 48, ad forslag til 60, stk. 1 og 73, stk. 1, om tidsbegrænsningen for retten til supplerende dagpenge, har virkning for medlemmer, der fra og med den 1. juli 2018 anmoder om dagpenge. Ved opgørelsen af tidsbegrænsningen på 30 uger indgår perioder med supplerende dagpenge forud for den 1. juli For medlemmer, som modtager dagpenge samtidig med drift af selvstændig bibeskæftigelse før uge 27 i 2018, indgår forbruget ikke i opgørelsen af tidsbegrænsningen for ret til supplerende dagpenge. Stk. 3. 1, nr. 4, ad 49, stk. 1, nr. 13, ad 53, stk. 3, nr. 18, ad 53, stk. 8, nr. 35, ad 60, stk. 2, 2. pkt., og stk. 4, nr. 2, nr. 38, ad 63, stk. 3, nr. 3, nr. 44, ad 68, stk. 3, nr. 3, og nr. 47, ad 73, om ikke-indberetningspligtig B-indkomst, finder anvendelse fra den 1. januar 2018, jf. 2, stk. 1, uanset om indtægten m.v. er erhvervet forud for denne dato. Stk. 4. 1, nr. 2, ad 48, stk. 1, nr. 2,, nr. 5, ad 49, stk. 1, nr. 14, ad 53, stk. 3, nr. 2, nr. 15, ad 53, stk. 9, nr. 2, nr. 36, ad 60, stk. 2, nr. 1, nr. 39, ad 63, stk. 3, nr. 3, nr. 40, ad 63, stk. 4, nr. 45, ad 68, stk. 3, nr. 2, nr. 46, ad 68, stk. 4, og nr. 48, ad 73, 3, nr. 1, om ikkeindberetningspligtig B-indkomst, finder anvendelse fra den 1. juli 2018, jf. 2, stk. 2, uanset om indtægten m.v. er erhvervet forud for denne dato. Stk. 5. Personer, der indtil den 1. juli 2018 har drevet selvstændig virksomhed, kan medregne uger med selvstændig virksomhed i væsentligt omfang til opfyldelse af udskydelsesreglen i lovens 74 j, stk. 12, 74 l, stk. 5-7, og 74 m, stk. 2-6, og til optjening af skattefri præmie, jf. lovens 74 m, stk. 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 4 16

17 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1.Baggrund Arbejdsgruppens anbefalinger Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 2. Lovforslagets indhold 2.1. Nye definitioner af selvstændig virksomhed m.v., herunder sondring mellem selvstændig hovedog bibeskæftigelse Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Definitionerne på de fire aktiviteter Sondringen mellem selvstændig hoved- og bibeskæftigelse Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.2. Optjening af ret til dagpenge Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ny model for optjening med to optjeningstrin Trin 1- Optjening på baggrund af alle typer af indkomst Trin 2 - Optjening på baggrund af selvstændig virksomhed Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.3. Genoptjening af ret til dagpenge Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.4. Beregning af dagpengesats Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.5. Modtagelse af dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse Tidsbegrænsning, fradrag og iværksætteri Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.6. Fleksibel forlængelse af periode med ret til supplerende dagpenge Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.7. Genoptjening af ny periode med ret til supplerende dagpenge Gældende ret 17

18 Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.8. Ophør med drift af selvstændig virksomhed Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning 2.9. Nye jobsøgningsperioder før opstart Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning Fleksibel genoptjening af dagpengeretten og karens hver 4. måned Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning Efterløn Ændring af dagpengereglernes umiddelbare konsekvenser for efterlønsordningen Definition af selvstændig virksomhed, herunder hoved-og bibeskæftigelse Indkomst- og beskæftigelseskrav Beregning af efterlønnens størrelse Ophør med selvstændig virksomhed Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Opfyldelse af udskydelsesregel Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Optjening af skattefri præmie Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Fælles definitioner og metode for opgørelse af tællere mv., der stilles til rådighed på tværs af arbejdsløshedskasserne, medlemmet om kommuner Fælles tællere Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger og den indgåede aftale Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Den foreslåede ordning i forhold til databeskyttelsesforordningen 2.13 Øget anvendelse af registeroplysninger i arbejdsløshedskassernes administration Gældende ret Arbejdsgruppens anbefalinger og den indgåede aftale 18

19 Ministeriets overvejelser og den foreslåede ordning Den foreslåede ordning i forhold til databeskyttelsesforordningen Øget anvendelse af registeroplysninger i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgs behandling af konkrete klagesager og tvivlsspørgsmål om dagpengegodtgørelse Gældende ret Ministeriets overvejelser og den foreslåede ændring Den foreslåede ændring i forhold til databeskyttelsesforordningen Forholdet til lov om frikommuner 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 19

20 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har den 18. maj 2017 indgået Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked. Aftalepartierne er med udgangspunkt i afrapporteringen fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet enige om, at der i det nuværende dagpengesystem for selvstændige og atypisk beskæftigede såsom honorarmodtagere og freelancere m.fl. er en række udfordringer. Udfordringerne er bl.a. en skarp og ufleksibel sondring mellem selvstændige og lønmodtagere, der har betydning for deres ret til dagpenge og incitament til beskæftigelse. Hertil kommer at reglerne for selvstændige i høj grad er baseret på skøn, hvilket gør systemet uklart for den enkelte. Aftalen vil indgå i den samlede aftale på dagpengeområdet mellem regeringen (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som også omfatter Aftale om et tryggere dagpengesystem og Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer. 1.1.Baggrund Arbejdsgruppens anbefalinger I februar 2016 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, som skulle se på dagpengesystemet for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en anbefaling fra Dagpengekommissionen og bestod af embedsmænd med repræsentanter fra Finansministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet (formand) og en følgegruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (LO, FTF, Akademikerne, DA, KL og Danske Regioner). Dagpengekommissionen anbefalede, at arbejdsgruppen skulle se på definitionen af selvstændig virksomhed, selvstændiges optjening af ret til dagpenge, satsberegning, ophørsreglerne og de specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere. Regeringen ønskede, at selvstændige, honorarmodtagere og freelancere i videst mulige omfang skulle være omfattet af dagpengesystemet efter samme principper som de nye regler for lønmodtagere uden at svække de offentlige finanser. Undervejs besluttede regeringen og aftalepartierne bag Aftale om et tryggere dagpengesystem, at provenuet fra lovforslaget L 63 af 9. november 2016 forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., der omhandler tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge, skulle anvendes til de selvstændige i dagpengesystemet. Lovforslaget er offentliggjort som lov nr af 27. december Følgegruppen bakker op om den foreslåede model indenfor rammerne af arbejdsgruppens kommissorium og har tilkendegivet, at modellen efter deres vurdering er mere tidsvarende. Arbejdsgruppen afgav sin rapport Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked, april 2017, hvori der fremlægges en ny dagpengemodel, der i højere grad bygger på objektive kriterier og den hidtidige sondring mellem lønmodtagere og selvstændige i dagpengesystemet ophæves,. Hovedelementet i den nye dagpengemodel er, at det ikke længere er personen, som defineres som selvstændig eller lønmodtager, men derimod personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet. Den nye dagpengemodel læner sig også i langt højere grad op ad skattesystemet. 20

21 Endeligt er et gennemgående karakteristika, at den nye model er mere objektiv og i højere grad bygger på registeroplysninger og digitale løsninger. Derved bliver det også selve tildelingen af dagpenge og ikke kun kontrollen, der bygger på registeroplysninger. Det nye dagpengessystem skal forholde sig til den virkelighed, som følger af den teknologiske udvikling, så vi også fremover har et fremtidssikret dagpengesystem, som giver tryghed for den enkelte. Et væsentligt element i et registerbaseret system med digitale løsninger er, at det forbedrer muligheden for at automatisere og digitalisere kontrolindsatsen. Der er med implementeringen af dagpengereformen foretaget en række fundamentale ændringer af kontrolindsatsen for lønmodtagere, som i videst muligt omfang også skal gælde for øvrige grupper. Arbejdsgruppens anbefalinger kan opsummeres således: Nye definitioner med udgangspunkt i den enkelte aktivitet: Dagpengereglerne skal fremover knytte sig til personens aktiviteter, som det også er tilfældet i skattesystemet, og aktiviteterne i dagpengesystemet skal i højere grad følge den skattemæssige kategorisering af aktiviteterne. En persons aktiviteter kan inddeles i fire kategorier - lønmodtageraktiviteter, aktiviteter i selvstændig virksomhed, formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse. De to væsentligste aktiviteter i relation til dagpengeret er lønmodtageraktiviteter og aktiviteter i form af selvstændig virksomhed. Indkomst fra disse to aktiviteter kan bruges til optjening af ret til dagpenge og satsberegning, og de to aktiviteter skal typisk ophøre, for at man kan få ret til dagpenge. Ny optjeningsmodel baseret på indtægt: Retten til dagpenge optjenes som udgangspunkt på baggrund af en summering af al A-indkomst og B-indkomst (hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag), og overskud i selvstændig virksomhed. Modellen bygger på et indtægtsbaseret og dermed objektivt optjeningskrav, hvor reglerne samtidig knyttes til forskellige aktiviteter, og ikke til en fast definition af en person som enten lønmodtager eller selvstændig. Med den nye model bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse og ikke stilles dårligere i dagpengesystemet på grund af det. Al beskæftigelse tæller fremover med i dagpengesystemet. Det understøtter også, at ledige får et stærkere incitament til arbejde, da al indkomst nu tæller med. Samtidig lægges der op til, at beregningen af dagpengesatsen som udgangspunkt harmoniseres med lønmodtagere, og at satsberegningen tager udgangspunkt i de samme indtægter, som for optjeningsgrundlaget. Ny digital model for bibeskæftigelse og mere harmonisering med lønmodtagere: Det skal være nemmere for den enkelte at gennemskue, om man kan opnå ret til dagpenge eller ej. Definitionen på bibeskæftigelse foreslås ændret, så vurderingen skal ske på baggrund af oplysninger om løntimer, der vedrører lønmodtageraktiviteter, og som er registreret i indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Dermed baseres vurderingen på objektive kriterier frem for et konkret skøn. Samtidig foreslås, at mulighederne for at have deltidsarbejde og samtidig modtage dagpenge bliver mere ens for lønmodtagere og selvstændige, så det gælder for lønmodtagere er mulighed for at modtage dagpenge i op til 30 uger samtidig med deltidsbeskæftigelse. Det foreslås, at det i videre omfang skal være muligt at starte selvstændig virksomhed op på dagpenge således, at dagpengesystemet understøtter, at der er en stærk tilskyndelse til at opnå fuldtidsbeskæftigelse og blive selvforsørgende. Ny forenklet og digital model for ophør: Det skal være nemmere og mere overskueligt at dokumentere, at man er ophørt med virksomheden og dermed er ledig og berettiget til dagpenge. Den nye model kommer til at gælde for både ophør fra hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse og giver mulighed for, at selvstændige på flere nye måder kan dokumentere, at de ikke længere arbejder i virksomheden. Der lægges blandt andet op til, at 21

22 selvstændig virksomhed kan betragtes som ophørt i dagpengesystemet, hvis virksomheden er afmeldt på virk.dk, og man har fremvist ophørsbeviset for arbejdsløshedskassen. De nye ophørsregler gør det nemmere at ophøre med selvstændig virksomhed og dermed blive dagpengeberettiget. Der foreslås indført en såkaldt jobsøgningsperiode på 6 måneder, før det er muligt at opstarte ny selvstændig virksomhed ved siden af dagpengene. Jobsøgningsperioden gælder kun ved ophør fra hovedbeskæftigelse ikke fra bibeskæftigelse og skal sikre, at man ikke umiddelbart efter ophør blot viderefører virksomheden på dagpenge. Iværksætteri: For at understøtte iværksætteri skal det være muligt at starte en selvstændig virksomhed op og samtidig modtage dagpenge med det formål på sigt at kunne leve af det. Det er en betingelse, at den ledige kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, og at der modregnes i dagpengene for de timer, som der arbejdes i virksomheden. Gældende regler for modregning i dagpengene som følge af bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed og B-indkomst fastholdes. Evaluering: Arbejdsgruppen lægger op til, at den nye dagpengemodel skal evalueres 1 til 2 år efter ikrafttræden, og at der i evalueringen skal være fokus på alle hovedelementerne i modellen: Nye regler for optjening og satsberegning, bibeskæftigelsesregler, herunder tidsbegrænsningen samt ophørsreglerne. Hvis evalueringen skal baseres på centrale ledighedsregistre og ikke manuelt indberettede data, er det en forudsætning, at der kommer en bedre registrering af personer med bibeskæftigelse Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked bygger direkte på anbefalingerne fra arbejdsgruppen for selvstændige i dagpengesystemet. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at gennemføre en række justeringer af dagpengesystemet inden for fire temaer: definition, optjening og satsberegning, bibeskæftigelse samt ophør. Anbefalingerne vil bl.a. medføre: Et mere moderne og fleksibelt dagpengesystem, som kan håndtere nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Et mere enkelt og klart regelsæt, som giver større vished og forudsigelighed om rettigheder, for de selvstændige og atypisk beskæftigede. En harmonisering af regler for lønmodtagere og selvstændige med udgangspunkt i førstnævnte. En styrket tilskyndelse til selvforsørgelse og beskæftigelse. At indtægter, der betales skat af, er grundlaget for adgang til dagpengesystemet og den udbetalte sats. At der er større overensstemmelse mellem kategoriseringen af aktiviteter i skattesystemet og dagpengesystemet. At dagpengesystemet i højere grad baseres på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger. Forligspartierne er enige om at mødes to gange årligt for at drøfte implementeringen af reformen, herunder it-understøttelsen og de økonomiske konsekvenser. Første møde bliver i 2020 efter evalueringen af Aftale om et tryggere dagpengesystem. 22

23 Senest i 2021 udarbejdes en evaluering af aftalen omhandlende effekterne af temaerne i aftalen, herunder beskæftigelseseffekter. De fire nævnte temaer er: Nye regler for optjening og satsberegning. Bibeskæftigelsesregler. Tidsbegrænsningen for ret til dagpenge. Ophørsreglerne. Desuden skal evalueringen særligt sætte fokus på definitionen af fritidsbeskæftigelse, herunder omfanget og udviklingen i definitionens anvendelse og modregningen for aktiviteten, samt på de ændrede regler om bibeskæftigelse og deres betydning for iværksætteri. Ovennævnte punkter gennemføres ved dette lovforslag. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Nye definitioner af selvstændig virksomhed m.v., herunder sondring mellem selvstændig hovedog bibeskæftigelse Gældende ret Reglerne om selvstændig erhvervsdrivende er reguleret i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. i form af en række hjemmelsbestemmelser - 49, stk. 4, jf. 51 a, 53, stk. 12, 57, stk. 3, og 58, stk. 1, nr. 2, litra a, med hjemmel i hvilke, der er udstedt bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, bekendtgørelse nr. 678 af 22. juni 2011 om ophør med drift af selvstændig virksomhed, og bekendtgørelse nr. 358 af 27. april 2011 om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende - alle med senere ændringer. Det følger dog af 41, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at en person under udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed kun kan optages som fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse. Beskrivelsen i nærværende og efterfølgende beskrivelser af gældende ret, tager derfor udgangspunkt i de nævnte bekendtgørelser med senere ændringer og vejledninger udstedt i medfør heraf. Efter de gældende regler anses et medlem for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er beskæftiget for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Dette omfatter også medejende ægtefæller. Det at eje en virksomhed, helt eller delvist, anses ikke i sig selv for drift af selvstændig virksomhed i relation til arbejdsløshedsforsikringen. Det er det personlige arbejde i virksomheden ved direkte deltagelse i driften eller ved mere indirekte deltagelse gennem fx administrative funktioner, der er afgørende. At handle for egen regning og risiko vil sige, at den selvstændige forpligter sig personligt ved de aftaler, som indgås om fx køb, salg og levering af varer og tjenesteydelser. Den selvstændige erhvervsdrivende hæfter personligt for virksomhedens gæld og for de fejl og ulykker, som pågældende selv eller de ansatte måtte begå. Den selvstændiges arbejdsfortjeneste er således afhængig af virksomhedens eventuelle overskud. Kriteriet om, at virksomheden skal drives med det formål at opnå økonomisk udbytte, er først og fremmest knyttet til en driftsøkonomisk betragtning, hvor det ud fra posterne på indtægtssiden sammenholdt med posterne på udgiftssiden vurderes, om virksomheden på kortere eller længere sigt kan forventes at bidrage helt eller delvist til indehaverens livsophold. Vurderingen heraf foretages efter en konkret individuel vurdering. Arbejde, der kan anses for en hobby eller fritidsaktivitet, er ikke selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Hobbypræget aktivitet og produktion kan anses for fritidsaktivitet. Aktiviteten 23

24 må i så fald ikke indeholde noget erhvervsmæssigt element og ikke have til formål at opnå økonomisk udbytte. En honorarmodtager anses også for at drive selvstændig virksomhed, hvis pågældende er beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Ved vurderingen af, om en honorarmodtager skal anses som selvstændig, indgår bl.a.; at medlemmet ikke modtager løn under sygdom og ferie, at medlemmet udfører arbejdet i eget navn, at medlemmet ikke er omfattet af funktionærloven, at medlemmet ikke har pligt til at udføre arbejdet personligt og at medlemmet udfører arbejdet uden arbejdsledelse og kontrol. Formueforvaltning er ikke selvstændig virksomhed. En person kan således forvalte sin formue, uden at arbejdet hermed skal anses for erhvervsmæssig virksomhed. Det kan fx være køb og salg af aktier, anparter, obligationer og lignende værdipapirer. Personligt drevne virksomheder Et medlem anses altid for selvstændig erhvervsdrivende, hvis pågældende; har ansat arbejdskraft, overfører beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle, foretager nedskrivning af varelager, foretager skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation, eller er omfattet af mindst 2 af følgende 4 kriterier: 1. Momsregistrering/fakturering af moms 2. Anvender virksomhedsskatteloven for et givent skatteår 3. Angiver over/underskud af selvstændig virksomhed eller 4. Deltager i et interessentskab Hvis bare et af 4 ovenstående kriterier er opfyldt, er medlemmet som udgangspunkt selvstændig, og det kræver derfor særlige holdepunkter at komme til den modsatte konklusion. Selskaber Et medlem, der er beskæftiget i et selskab, hvor pågældende har afgørende indflydelse, anses også for selvstændig i relation til dagpengesystemet. Der foreligger afgørende indflydelse, hvis pågældende eller dennes ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af: Mindst 50 % af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi En bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet Mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende eller ægtefællen tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion. Nærmeste familie er pågældendes eller ægtefællens børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende. Medarbejdende ægtefæller 24

25 En person, der er beskæftiget i sin ægtefælles virksomhed, kan anses for selvstændig, selv om pågældende ikke formelt er medejer af virksomheden. Det gælder, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt: Der er under 20 ansatte i virksomheden. Den medarbejdende ægtefælle har en overordnet stilling. Den medarbejdende ægtefælle er ansat på usædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Betingelserne skal indkredse de situationer, hvor den medarbejdende ægtefælle må formodes at have en vis indflydelse på virksomhedens drift - som er afspejlet enten gennem virksomhedens størrelse (virksomheden har under 20 ansatte), eller gennem den medarbejdende ægtefælles egne forhold (overordnet stilling/ansættelse på usædvanlige løn- og arbejdsvilkår). Den medarbejdende ægtefælle anses for selvstændig, uanset om der er udfærdiget en ansættelseskontrakt. Medejende ægtefæller En medejende ægtefælle er en medarbejdende ægtefælle, som har en ejerandel i den i den anden ægtefælles virksomhed evt. fælles virksomhed. Hovedbeskæftigelse eller bibeskæftigelse Hvis et medlem opfylder betingelserne for at drive selvstændig virksomhed, skal der vurderes, om virksomheden er medlemmets hoved- eller bibeskæftigelse. Sondringen er afgørende for om medlemmet skal ophøre med virksomheden for at kunne få dagpenge, eller om medlemmet kan modtage dagpenge i en begrænset periode. Hovedbeskæftigelse Et medlem driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, hvis beskæftigelsen efter en konkret vurdering må anses for at være hovedbeskæftigelse. I øvrige tilfælde anses driften af virksomheden som medlemmets bibeskæftigelse. Ved hovedbeskæftigelse forstås som udgangspunkt den erhvervsmæssige beskæftigelse, som medlemmet anvender mest tid på, og som er eller forventes at danne grundlaget for forsørgelse. Vurderingen af, om der er tale om hovedbeskæftigelse, beror på et konkret skøn fra arbejdsløshedskassen. I forbindelse med vurderingen bør følgende undersøges; 1. om medlemmet driver eller har drevet virksomheden uden samtidig at have anden beskæftigelse i form af anden selvstændig virksomhed af mere end midlertidigt omfang eller lønarbejde svarende til fuld tid, 2. om beskæftigelsen i virksomheden danner eller har dannet grundlag for medlemmets eneste eller væsentligste indtægt fra erhvervsmæssig beskæftigelse i form af selvstændig virksomhed eller lønarbejde, og 3. om det tidsmæssige omfang af medlemmets personlige arbejde i virksomheden har et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. Der vil også være tale om hovedbeskæftigelse, hvis driften af virksomheden har dannet grundlag for medlemmets optagelse i eller overflytning til en arbejdsløshedskasse som selvstændig erhvervsdrivende. Et medlem kan kun omdanne en hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse, hvis pågældende har arbejdet som lønmodtager i et vist omfang. 25

26 Et medlem, som starter selvstændig virksomhed op under ledighed, og som forventer at kunne drive virksomheden som hovedbeskæftigelse i fremtiden, kan ikke modtage dagpenge. Det gælder selv om omfanget af virksomheden er at sidestille med en bibeskæftigelse. Det skyldes, at hovedbeskæftigelse defineres som den erhvervsmæssige beskæftigelse, som medlemmet anvender mest tid på, og som er eller forventes at danne grundlaget for forsørgelse. Bibeskæftigelse Et medlem, som ikke driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse. Bibeskæftigelse samtidig med modtagelse af dagpenge er begrænset til 78 uger. Der er ingen referenceperiode. Bibeskæftigelse kan aldrig medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet. For en yderligere gennemgang af reglerne om bibeskæftigelse og dagpenge henvises til pkt Arbejdsgruppens anbefalinger Arbejdsgruppen anbefaler, at dagpengesystemet ændres, så reglerne er knyttet op på definitionerne af de aktiviteter, som personen udfører, frem for personens status som enten lønmodtager eller selvstændig. Endvidere lægger arbejdsgruppen op til, at dagpengesystemet i højere grad følger den skattemæssige kategorisering af aktiviteterne. Hvis en aktivitet skattemæssigt anses for at være selvstændig erhvervsvirksomhed anses aktiviteten som udgangspunkt også for at være selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Der vil dog være tilfælde, hvor aktiviteter i dagpengesystemet og i skattesystemet ikke vurderes ens. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed i skattesystemet betragtes fx ikke nødvendigvis som fritidsbeskæftigelse i dagpengesystemet. Konkret foreslår arbejdsgruppen, at en persons aktiviteter kan inddeles i fire kategorier: 1. Lønmodtageraktiviteter 2. Aktiviteter i selvstændig virksomhed 3. Formueforvaltning 4. Fritidsbeskæftigelse De to væsentligste aktiviteter i relation til dagpengeret er lønmodtageraktiviteter og aktiviteter i form af selvstændig virksomhed. Indkomst fra disse to aktiviteter kan bruges til optjening af ret til dagpenge og satsberegning, og de to aktiviteter skal typisk ophøre for at man kan få ret til dagpenge. Hvis en aktivitet fx i form af bibeskæftigelse kan fortsætte parallelt med dagpengene, skal der ske fradrag i dagpengene. I modellen inkluderes kun aktiviteter, der er forbundet med et erhvervsmæssigt element, herunder indtægter (positive eller negative), som fremgår af selvangivelsen/årsopgørelsen, der. Det betyder, at hobbyaktiviteter uden et erhvervsmæssigt element ikke indgår i modellen og har dermed ikke betydning for retten til dagpenge. I modsætning hertil er, at fritidsbeskæftigelse kan have et erhvervsmæssigt element, som kan medføre fradrag i dagpenge. Derimod kan beskæftigelsen ikke benyttes til optjening af rettigheder i dagpengesystemet. De nye definitioner, som arbejdsgruppen lægger op til, påvirker alene dagpengesystemet. De ændrede definitioner påvirker ikke skattesystemet og de ansættelses- og konkurrenceretlige regler. Desuden ændres der ikke ved, i hvilket omfang, arbejdsgivere har pligt til at betale dagpengegodtgørelse ved arbejdsophør. Da det ikke længere er personen, men aktiviteten der defineres, og selvstændig virksomhed 26

27 også indgår i optjening- og genoptjeningsgrundlaget, foreslår arbejdsgruppen, at også personer, der driver selvstændig virksomhed, får ret til at blive optaget som deltidsforsikret. Det gælder uanset om den selvstændige virksomhed drives som hoved- eller bibeskæftigelse. Arbejdsløshedskasserne overfører deltidsforsikrede til fuldtidsforsikring, hvis de samlede aktiviteter (lønmodtageraktiviteter og aktiviteter i den selvstændige virksomhed) svarer til fuldtidsarbejde (mere end 30 timer om ugen). Overflytningen sker, når der foreligger dokumentation for omfanget af timer i den selvstændige virksomhed (overskud omregnet til timer, når det afsluttede årsregnskab foreligger). Der sker stadig en automatisk overflytning på baggrund af lønmodtageraktiviteter. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at personer, som driver selvstændig virksomhed får ret til at blive optaget som deltidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse Definitionerne på de fire aktiviteter Lønmodtageraktiviteter defineres som aktiviteter, hvor: Der er sket en udbetaling af indkomst på baggrund af ustøttet beskæftigelse, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige lønog arbejdsvilkår. Der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Indtægten beskattes som personlig indkomst (A og B- indkomst). En aktivitet defineres som selvstændig virksomhed, hvis der er tale om en virksomhed, som beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed eller er registreret med et CVR/ SE-nummer. I nogen tilfælde er det alene beskatning, der ligger til grund for definitionen af selvstændig virksomhed. Det skyldes, at virksomheder, som fx er momsfritaget, ikke har krav om CVRregistrering. Det er derfor beskatningen, som afgør om aktiviteten anses for selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. I andre tilfælde er det alene CVR/SE-registreringen, der er grundlaget for definitionen af selvstændig virksomhed. Det hænger sammen med, at nystartede virksomheder ikke har afsluttede årsregnskaber, som viser, at de beskattes som selvstændig virksomhed. Der vil også være tilfælde, hvor en CVR/SE-registrering ikke er ensbetydende med, at aktiviteten er selvstændig virksomhed. Det er de tilfælde, hvor indkomst ved aktiviteter med et CVR/SE-nummer bliver beskattet som lønmodtager- eller honorarindkomst. Skattesystemet lægger ikke i samme grad vægt på CVR/SE-nummeret ved vurderingen af, om en aktivitet er selvstændig erhvervsvirksomhed. I de situationer anbefaler arbejdsgruppen, at aktiviteten i dagpengemæssig sammenhæng anses for at være lønmodtageraktivitet. Hvis den enkelte er i tvivl om den skattemæssige kategorisering, er det altid muligt at bede om et bindende svar fra SKAT. Ledige vil i de fleste tilfælde vide, hvordan deres indkomst beskattes, idet de ofte har minimum ét afsluttet årsregnskab. Hvis en person driver selvstændig virksomhed med et CVR-nummer og samtidig har en anden aktivitet, der ikke vedrører CVR-nummeret, vil aktiviteten ikke nødvendigvis være selvstændig virksomhed. Det er et generelt krav for definitionen af en aktivitet som selvstændig virksomhed, at aktiviteten har et erhvervsmæssigt formål, og at personen er eller har været personligt beskæftiget med aktiviteten. Derfor vil der være tilfælde, hvor enten virksomheden har et CVR-nummer, eller hvor indkomsten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed, men hvor der ikke er personligt arbejde forbundet med aktiviteten. I så fald vil aktiviteten typisk være formueforvaltning. Arbejdsgruppen lægger op til, at afgørende indflydelse defineres ud fra ejerskabet. 27

28 Der foreligger afgørende indflydelse, hvis pågældende eller dennes ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af: Mindst 50 % af selskabskapitalen eller selskabskapitalens stemmeværdi. En bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet. Ved nærmeste familie forstås pågældendes eller ægtefællens børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende. Definitionen af afgørende indflydelse vil således betyde, at hvis en person ejer mindre end 50 pct. af selskabskapitalen eller ikke ejer en bestemmende andel af stemmerne i selskabet, så vil aktiviteten knyttet til selskabet ikke medtages som selvstændig virksomhed for personen i dagpengesystemet. Det gælder fx hvis tre personer ejer lige andele af selskabet. Det betyder, at hvis én af de tre personer udtræder af selskabet og søger om dagpenge, så vil personen ikke skulle ophøre (dvs. fremvise dokumentation for ændret ejerkreds), men alene angive på sin ledighedserklæring, at vedkommende er ledig. Eventuel ejerandel af overskud fra selskabet vil ikke kunne medregnes til optjening og satsberegning, hvorimod eventuelt udbetalt A-indkomst vil være lønmodtageraktivitet. Formueforvaltning er aktiviteter, som personen ikke eller kun i meget begrænset omfang bruger tid på, og derfor påvirker aktiviteterne ikke dagpengene. Formueforvaltning kan hverken bruges til optjening af ret til dagpenge eller til satsberegningen. Aktiviteterne kan fortsætte hele dagpengeperioden og eventuelle indtægter fradrages ikke i dagpengene. Formueforvaltning kan fx være køb og salg af aktier, anparter, obligationer og lignende værdipapirer. Det kan også være indtægter fra fast ejendom, fx udlejning af enkeltværelser i ejerens private hus eller af et fritidshus, der også benyttes privat, eller passivt ejerskab af en virksomhed, hvor ejeren ikke har personligt arbejde i virksomheden, eller hvor virksomheden er bortforpagtet. De nærmere betingelser for definition af formueforvaltning er ikke blevet fastsat i regi af arbejdsgruppen. Fritidsbeskæftigelse defineres som de aktiviteter, der ikke er omfattet af definitionerne af hverken lønmodtageraktiviteter, aktiviteter fra selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Det indebærer, at aktiviteter, der ikke er registreret med et CVR/SE-nummer, og aktiviteter som hverken beskattes som personlig indkomst eller overskud af selvstændig virksomhed, betragtes som fritidsbeskæftigelse. Fritidsbeskæftigelse er alene en definition i dagpengereglerne og kan derfor ikke sidestilles med ikke-erhvervsmæssig virksomhed i skattesystemet. Det følger af definitionen, at fritidsbeskæftigelse er på et meget lavt niveau, idet der er et krav om, at der ikke er en CVR-registrering. Derudover anses følgende aktiviteter som fritidsbeskæftigelse: Deltidslandbrug Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Personen må kun i mindre omfang personligt udføre administration, små reparationer og viceværtfunktioner. Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på medlemmets faste bopæl eller fritidsbopæl. Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når personens arbejde herved er helt ubetydeligt. Biavl med højst 15 bistader. 28

29 Hvis aktiviteterne på ovennævnte liste opfylder kriterierne for at kunne defineres som selvstændig virksomhed, kan den ledige ved indplacering i dagpengesystemet vælge om: Aktiviteten skal være selvstændig virksomhed (kan dermed anvendes til optjening og satsberegning og er omfattet af tidsbegrænsningen). Aktiviteten er fritidsbeskæftigelse. Indtægterne fra fritidsbeskæftigelse kan ikke bruges til optjening og satsberegning, og arbejdstimerne fradrages i dagpengene. Fritidsbeskæftigelsen kan fortsætte hele dagpengeperioden. Aktiviteter kan ændre sig over tid både i løbet af optjeningsperioden og i dagpengeperioden og det kan få konsekvenser for dagpengeretten. Det gælder for det første i forhold til, om aktiviteten skal ophøre for at få ret til dagpenge. For det andet om aktiviteten falder ind under tidsbegrænsningen for bibeskæftigelse, og for det tredje om aktiviteten skal tælle med til optjening, satsberegning og genoptjening. En fritidsbeskæftigelse kan fx vokse sig større, så der bliver krav om et CVR-nummer, og så vil aktiviteten være selvstændig virksomhed i relation til dagpenge. I perioden, hvor aktiviteten er fritidsbeskæftigelsen, vil den ikke tælle med til optjening og satsberegning. Det sker først, når aktiviteten er skiftet til at være selvstændig virksomhed. Tilsvarende kan bibeskæftigelse i en selvstændig virksomhed i løbet af dagpengeperioden blive til fritidsbeskæftigelse og er dermed ikke længere omfattet af den særlige tidsbegrænsning. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at aktiviteter kan skifte definition i løbet af optjeningsperioden. Uden for optjeningsperioden kan aktiviteter løbende skifte i takt med, at væsentlige forhold ændrer sig. Den ledige har oplysningspligt til arbejdsløshedskassen herom. I de tilfælde, hvor SKAT ændrer definitionen af en aktivitet i skattesystemet med tilbagevirkende kraft, vil ændringen af definitionen have virkning fra og med tidspunktet for ændringen. Muligheden for at skifte definition vil sikre, at de aktiviteter, der ligger til grund for optjening og satsberegning i dagpengesystemet, bliver mere retvisende, og det vil samtidig give fleksibilitet i systemet Sondringen mellem selvstændig hoved- og bibeskæftigelse Arbejdsgruppen anbefaler, at definitionen af bibeskæftigelse ændres, så vurderingen af, om en selvstændig virksomhed er hoved- eller bibeskæftigelse, bygger på registerbaserede oplysninger frem for et konkret skøn, som det er tilfældet i dag. Vurderingen skal ske på baggrund af oplysninger om løntimer, der vedrører lønmodtageraktiviteter (løntimer) registreret i indkomstregisteret. Den selvstændige virksomhed vil ved indplaceringen blive defineret som bibeskæftigelse, hvis en person samtidig med driften af den selvstændige virksomhed har haft væsentlig lønmodtagerbeskæftigelse inden ledighed ud fra følgende krav: Mindst 80 løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste 6 måneder inden ledighed. Ved ukontrollabel arbejdstid omregnes indkomsten til arbejdstimer med omregningssatsen, jf. pkt Der skal være mindst én løntime i 5 af de seneste 6 måneder inden ledighed. Løntimerne skal vedrøre lønmodtageraktiviteter, og kravet om 80 løntimer gælder kun ved indplacering i dagpengeperioden. A-indkomst udbetalt fra et CVR-nummer, hvor den selvstændige har afgørende ejerandel, eller B-indkomst, som inkluderes i overskuddet af en virksomhed, tæller ikke med. 29

30 Selvindberettet dokumenteret B-indkomst, som ikke henføres til selvstændig virksomhed, kan medregnes. Endvidere vil ret til dimittenddagpenge også give ret til, at en eventuel selvstændig bibeskæftigelse, som man har haft under studierne, kan videreføres. Hvis den selvstændige virksomhed defineres som bibeskæftigelse, har den ledige dermed ret til dagpenge. Forudsætningen er dog, at man anses for at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. For deltidsforsikrede er løntimekravet på mindst 53 løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste 6 måneder inden ledighed. Det gælder stadig, at der skal være mindst én løntime i 5 af de seneste 6 måneder inden ledighed. Samtidig anbefales det, at den nuværende betingelse om, at virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, afskaffes. Som reglerne er i dag, skal den enkelte selv påvise og sandsynliggøre, at virksomheden til enhver tid kan drives uden for normal arbejdstid. Begrebet uden for normal arbejdstid understøtter ikke det moderne arbejdsmarked, hvor mange former for beskæftigelse ikke er bundet af arbejde i dagstimerne. Hvis retten til dagpenge udelukkende betinges af, at personen kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, betyder det også, at aktiviteterne i virksomheden ikke må være til hinder for, at personen kan overtage arbejde med dags varsel eller deltage i tilbud og andre aktiviteter. Der skal dog ikke længere ske en særskilt vurdering af, hvornår aktiviteterne i den selvstændige virksomhed kan udføres. Derfor vil det, som følge af gældende rådighedsregler, forsat ikke være muligt at modtage dagpenge, hvis personen kontraktmæssigt har forpligtet sig til at udføre arbejde, der gør, at den pågældende fx ikke kan overtage arbejde med dags varsel Ministeriets overvejelser som følge af den indgåede aftale og den foreslåede ordning Regeringen og de øvrige aftalepartier er enige i arbejdsgruppen anbefalinger, og foreslår, at dagpengereglerne skal knytte sig til aktiviteterne frem for en vurdering af personens status som enten lønmodtager eller selvstændig, og at reglerne i højere grad skal følge den skattemæssige kategorisering af aktiviteterne. Regeringen og de øvrige aftalepartier er desuden enige i arbejdsgruppen anbefalinger om, at definitionen på hoved- og bibeskæftigelse skal baseres på objektive kriterier frem for et konkret skøn. Vurderingen skal ske på baggrund af oplysninger om løntimer, der vedrører lønmodtageraktiviteter indberettet til indkomstregisteret. Aktiviteter, der er forbundet med et erhvervsmæssigt element, som fremgår af selvangivelsen/- årsopgørelsen, kan medregnes til optjening af rettigheder i det fremtidige dagpengesystem. Lønmodtageraktiviteter er aktiviteter: Hvor der er modtaget ustøttet A-indkomst, der betales arbejdsmarkedsbidrag af, og som er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige lønog arbejdsvilkår. Hvor der er modtaget ustøttet B-indkomst, der betales arbejdsmarkedsbidrag af, og hvor man på tro og love angiver, at det er personlig indkomst, som ikke indgår i en virksomhed. Hvor der er udbetalt løn som medarbejdende ægtefælle, hvor der er indgået en lønaftale efter kildeskatteloven. I et selskab, hvor der modtages løn udbetalt som A-indkomst, og hvor modtageren ikke har afgørende indflydelse i selskabet. En aktivitet anses som selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er personligt beskæftiget med aktiviteten, samt at der er tale om en aktivitet: 30

31 Der er registreret med CVR-nr./SE-nr. Der vil også være tilfælde, hvor en CVR/SEregistrering ikke er ensbetydende med, at aktiviteten er selvstændig virksomhed. Det er de tilfælde, hvor indkomst ved aktiviteter med CVR/SE-nummer bliver beskattet som lønmodtager eller honorarindkomst. Hvor overskud eller underskud beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed. I et selskab, hvor der modtages løn udbetalt som A-indkomst, og hvor modtageren har afgørende indflydelse i selskabet. Som er udført af medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven. Hvor der er modtaget ustøttet B-indkomst, der indgår i en virksomhed. Afgørende indflydelse defineres ud fra ejerskabet. Der er afgørende indflydelse, hvis pågældende, dennes ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet. En aktivitet anses som formueforvaltning, hvis der ikke eller kun i meget begrænset omfang er personligt arbejde forbundet med aktiviteten. De nærmere betingelser herfor skal fastsættes ved udmøntningen af bekendtgørelse og vejledning.. Fritidsbeskæftigelse anses som aktiviteter, der hverken er lønmodtageraktiviteter, selvstændige aktiviteter eller formueforvaltning, samt aktiviteter på en særlig liste, som er en revideret oversigt over de typer af selvstændige aktiviteter, der i dag er undtaget for tidsbegrænsningen, jf. forslaget til bemyndigelsesbestemmelse i 1, nr. 32, ad forslaget til 57 a, stk. 8. Indkomst fra lønmodtageraktiviteter og aktiviteter i selvstændig virksomhed kan bruges til optjening af ret til dagpenge og satsberegning, og de to aktiviteter skal typisk ophøre for, at man kan få ret til dagpenge. Hvis en aktivitet fx i form af bibeskæftigelse kan fortsætte parallelt med dagpengene, skal der ske fradrag i dagpengene. Aktiviteter, som er formueforvaltning, kan ikke bruges til optjening af ret til dagpenge eller satsberegning. De medfører ikke fradrag i dagpengene. Fritidsbeskæftigelse kan ikke bruges til optjening af ret til dagpenge eller satsberegning. Timer brugt på fritidsbeskæftigelse skal modregnes i udbetalingen af dagpenge. Aktiviteterne kan skifte status undervejs både i optjeningsperioden og i dagpengeperioden. De nærmere betingelser herfor skal fastsættes ved udmøntningen. På den baggrund foreslås det konkret, at definitionen af, hvornår en aktivitet anses som selvstændig virksomhed, som noget nyt fastsættes direkte i loven, og at bestemmelserne giver nærmere retningslinjer for udmøntningen heraf. Det foreslås videre som noget nyt, at sondringen mellem hovedbeskæftigelse og selvstændig bibeskæftigelse også fastsættes i loven. Det foreslås udmøntet således, at hvis en aktivitet ikke anses for at være selvstændig bibeskæftigelse, så anses aktiviteten for at være selvstændig hovedbeskæftigelse. Det foreslås, at et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er personligt beskæftiget med en aktivitet i virksomheden, og hvor en eller flere af følgende forhold er opfyldt: 1. Aktiviteten er registreret med CVR-nr./SE-nr. 2. Overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed. 3. Aktiviteten medfører, at medlemmet modtager løn udbetalt som A-indkomst fra et selskab, hvor modtageren har afgørende indflydelse i selskabet, hvorved forstås, at medlemmet, dennes ægtefælle eller nærmeste familie ejer mindst 50 pct. eller en bestemmende andel af selskabets kapital eller af stemmerne i selskabet. 4. Aktiviteten er udført af en medarbejdende ægtefælle uden lønaftale efter kildeskatteloven. 31

32 5. Aktiviteten medfører, at medlemmet modtager B-indkomst, der indgår i en virksomhed, og der ikke er ydet offentligt tilskud til aktiviteten. Det foreslås, at et medlems aktivitet, jf. ovenfor, anses som selvstændig bibeskæftigelse, hvis medlemmet samtidig hermed har haft væsentlig lønmodtagerbeskæftigelse inden ledighed, og hvor; 1. der inden ledigheden i gennemsnit for fuldtidsforsikret er indberettet mindst 80 løntimer eller for deltidsforsikret 53 løntimer til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, pr. måned i de seneste 6 måneder, og 2. der inden ledigheden er indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i 5 af de seneste 6 måneder. Det betyder, at hvis et medlem har lønmodtagerbeskæftigelse i mere end 80 timer i en kalendermåned, så anses aktiviteten i virksomheden som selvstændig bibeskæftigelse. Modsat, hvis antallet af løntimer er mindre end 80 timer pr. kalendermåned, så anses aktiviteten i virksomheden som selvstændig hovedbeskæftigelse. Hvis den selvstændige virksomhed defineres som bibeskæftigelse, har den ledige ret til dagpenge. Forudsætningen er dog, at den pågældende kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Det foreslås samtidig, at de gældende regler om, at virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, afskaffes. Hvis den selvstændige virksomhed ikke er bibeskæftigelse, er der tale om hovedbeskæftigelse, der skal ophøre, for at personen kan få ret til dagpenge. Det foreslås, at der ved vurderingen af, om den ledige opfylder løntimekravet eller ej, indgår perioder under uddannelse, som faktisk har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår efter 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. En periode under uddannelse sidestilles med fuldtidsarbejde (37 timer om ugen/ 160,33 timer pr. måned). Det foreslås videre, at der ved opgørelsen af timekravet på 80 timer, sker omregning af ukontrollabel arbejdstid med en ny omregningssats, som er baseret på mindstelønnen inden for industriområdet, jf. 1, nr. 15, ad forslag til ny 53, stk. 12, om opgørelse af indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Konkret foreslås, at indkomsten omregnes til arbejdstimer med en omregningssats på116,13 kr. (2017). Det foreslås videre, at et medlems aktivitet anses for formueforvaltning, hvis der ikke eller kun i meget begrænset omfang er personligt arbejde forbundet med aktiviteten. Det foreslås videre, at et medlems aktivitet anses som fritidsbeskæftigelse, hvis aktiviteten hverken er lønmodtageraktiviteter eller aktiviteter omfattet som selvstændig erhvervsdrivende eller aktiviteter på en særlig liste, som vil blive udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesministerens udstedelse af bekendtgørelse og vejledning på området. Der vil med hjemmel i forslaget til 57 a, stk. 8, jf. forslagets 1, nr. 32, blive fastsat nærmere regler om hvorvidt en aktivitet er formueforvaltning eller fritidsaktivitet og ikke anses som selvstændig virksomhed herunder om hvilke betingelser, der i givet fald skal være opfyldt. Der skal endvidere med hjemmel heri udarbejdes en særlig liste over aktiviteter, der anses for fritidsbeskæftigelse. Listen over aktiviteter, der anses som fritidsbeskæftigelse tager udgangspunkt I den eksisterende liste over aktiviteter, der ikke er omfattet af tidsbegrænsningen. 32

33 Det foreslås videre, at beskæftigelsesministeren med hjemmel i forslaget til 57 a, stk. 8, kan fastsætte nærmere regler om selvstændig virksomhed og sondringen af, om en aktivitet er hovedeller bibeskæftigelse, formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse herunder, at formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse ikke kan medregnes til optjening af ret til dagpenge eller satsberegning. Der fastsættes regler om, at formueforvaltning ikke medfører fradrag i dagpengene, og at timer brugt på fritidsbeskæftigelse skal modregnes i udbetalingen af dagpenge. Der fastsættes regler om under, hvilke betingelser en aktivitet i optjeningsperioden for ret til dagpenge og i løbet af dagpengeperioden, kan skifte karakter fra fx bibeskæftigelse til hovedbeskæftigelse eller til fritidsbeskæftigelse og ændringens betydning for medlemmets rettigheder i forhold til arbejdsløshedsforsikringsloven. Regeringen er enig i de principper og definitioner, som arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet har anført i deres anbefalinger, jf. pkt , og udmøntningen af bemyndigelsesbestemmelsen i den foreslåede 57 a, stk. 8, vil derfor ske i overensstemmelse hermed. Regeringen følger desuden arbejdsgruppens anbefaling om, at personer, som driver selvstændig virksomhed får ret til at blive optaget som deltidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse Optjening af ret til dagpenge Gældende ret Retten til dagpenge er betinget af, at man opfylder et beskæftigelseskrav, som er baseret på den tidligere beskæftigelse. Reglerne herom er reguleret i 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Retten til dagpenge til selvstændig erhvervsdrivende er reguleret i lovens 53, stk. 2, nr. 3, og 7 i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed. Udgangspunktet for selvstændige er, at de selv har mulighed for at bestemme hvor længe og hvor meget, de vil arbejde i virksomheden. Omfanget af beskæftigelsen kan dermed ikke kontrolleres af tredjemand (arbejdsgiver), og den selvstændige kan ikke dokumentere sine arbejdstimer ved indberetninger til indkomstregisteret på samme måde som lønmodtagere. En selvstændig opfylder beskæftigelseskravet, hvis pågældende kan godtgøre, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang i 52 uger inden for de seneste 3 år. Arbejdsløshedskassens vurdering sker på baggrund af en hel række oplysninger, idet medlemmet samlet set skal godtgøre, at virksomheden har været drevet i væsentligt omfang. Der skal i den forbindelse lægges vægt på; at beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed har haft et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge, virksomhedens art, branche, medlemmets personlige arbejdsopgaver og arbejdstid, virksomhedens omsætning, samt evt. virksomhedens placering, åbningstid, antallet af ansatte, deres arbejdsopgaver og arbejdstid. Det er en betingelse for opfyldelse af beskæftigelseskravet, at medlemmets indtægtsgivende arbejdsfunktioner i den selvstændige virksomhed, står i rimeligt forhold til de ikke-indtægtsgivende arbejdsfunktioner. 33

34 De arbejdsfunktioner, der medfører en direkte indtægt, skal stå i et rimeligt forhold til andre arbejdsopgaver, som fx administration, rengøring og regnskab. At medlemmet fx har få kunder i sin butik, men må stå til disposition for potentielle kunder i hele butikkens åbningstid, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Det forudsættes således, at arbejdstiden i virksomheden afspejler sig i virksomhedens omsætning, men uden at man dermed kan lægge sig fast på en omsætning af en bestemt størrelse. Omsætningens størrelse er dermed et af flere momenter, der indgår i vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. I tvivlstilfælde skal medlemmet fremlægge yderligere dokumentation for, om væsentlighedskravet har været opfyldt. Sådan dokumentation kan for eksempel være annoncer med angivelse af åbningstid, dokumentation for omsætningen (momsregnskab), skatteregnskaber, kassekladder, ordrebøger eller erklæringer fra virksomhedens revisor eller advokat om virksomheden og den selvstændiges aktiviteter. Medlemmets oplysninger om priser eller betaling pr. ydelse kan sammenholdes med oplysninger om arbejdsopgavernes tidsmæssige omfang eller udstrækning og indgå i vurderingen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Selvstændig virksomhed, som ikke har været drevet i væsentligt omfang (herunder bibeskæftigelse), kan ikke medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet. Selvstændig virksomhed kan ikke for den samme periode kombineres med lønmodtagerbeskæftigelse. Dvs. at beskæftigelseskravet opfyldes enten som selvstændig eller som lønmodtager i en given periode. Derimod er det muligt at sammenstykke beskæftigelseskravet af fx 6 måneder med drift af selvstændig virksomhed i væsentligt omfang og lønmodtagerbeskæftigelse svarende til mindst 962 løntimer i 6 måneder. Lønmodtagere opnår ret til dagpenge efter lovens 53, stk. 2, nr. 1 og 2, hvis: 1. Et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst kr. (2017) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes kr. (2017) pr. måned. 2. Et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst kr. (2017) i henhold til lov om et indkomstregister. Der kan dog højst medregnes kr. (2017) pr. måned. Indkomstkravet for lønmodtagere opgøres på grundlag af al A- og B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, tillagt eget pensionsbidrag og eget ATP-bidrag i et lønmodtagerforhold. Er indkomsten opnået ved lønarbejde, medregnes kun indkomst, der er udbetalt i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Ved opgørelsen af beskæftigelseskravet kan endvidere perioder med en gennemført (erhvervsmæssig)uddannelse, jf. 53, stk. 2, nr. 4, jf. 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet. Udgangspunktet for medregning af indkomst for lønmodtagere er således, at indkomsten er indberettet til indkomstregisteret. I nogle tilfælde indberettes honorarer ikke til indkomstregisteret. Det betyder, at denne indkomst ikke kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet, og i visse situationer heller ikke kan medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet ved selvstændig virksomhed før B-indkomsten fremgår af virksomhedens regnskab og dermed den selvstændiges årsopgørelse Arbejdsgruppens anbefalinger 34

35 Arbejdsgruppen anbefaler en ny model for optjening af dagpengeret, der bygger på indtægtsbaseret indberetninger og dermed objektivt optjeningskrav, og som blandt andet imødekommer de mange personer, der i dag har meget forskelligartet beskæftigelse. Arbejdsgruppens model bygger på, at reglerne i dagpengesystemet knyttes til forskellige aktiviteter og ikke til en fast definition af en person som enten lønmodtager eller selvstændig, jf. afs Med den nye model bliver det i højere grad muligt at anerkende, at en person kan have flere typer af beskæftigelse og ikke stilles dårligere i dagpengesystemet på grund af det. Det anbefales, at al beskæftigelse fremover tæller med i dagpengesystemet. Det betyder f.eks. at en person, der har en aktivitet, der defineres som selvstændig virksomhed, ikke på den baggrund afskæres fra at få lønmodtagerbeskæftigelse medregnet til optjening. Endelig bygger modellen udelukkende på skatteindberettede indtægter og overskud. Derved kommer der en ny tæt sammenhæng mellem den enkeltes skatteindbetalinger og den enkeltes dagpengeret Ny model for optjening med to optjeningstrin Arbejdsgruppen anbefaler at erstatte det komplicerede og skønsbaserede system for selvstændige med et mere objektivt system. Dagpengeretten baseres på en model for optjening af dagpengeret, hvor optjeningsgrundlaget er en summering af al A-indkomst og B-indkomst (hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag), og overskud i selvstændig virksomhed. Selvstændig virksomhed dækker både over personligt ejede virksomheder og selskaber, hvor ejeren har afgørende indflydelse. Overskuddet i selvstændig virksomhed dækker derfor over det skattemæssige resultat for den selvstændige virksomhed fra selvangivelsen/årsopgørelsen samt den selvstændiges ejerandel af overskud i selskab, hvor personen har afgørende indflydelse (selskabsskattegrundlaget). Indkomstgrundlaget fremgår af forskellige rubrikker på den årlige selvangivelse/årsopgørelse og dække over: Lønmodtagerindkomst fra selvangivelsen/årsopgørelsens rubrik 11 (fratrukket A-indkomst udbetalt fra selskab hvor ejeren har afgørende indflydelse) Indkomst fra selvstændig virksomhed fra selvangivelsen/årsopgørelsens rubrik 111/ ejerandel af selskabsskattegrundlaget (hvis afgørende indflydelse) + A- indkomst udbetalt i selskabet til ejeren med afgørende indflydelse. Indkomsten fra selvstændig virksomhed indgår, hvis summen er positiv. Rubrik 20 og rubrik 37 inkluderes ikke i alle tilfælde - fx inkluderes indkomst fra fritidsbeskæftigelse og formueforvaltning ikke. Indkomstgrundlaget vedrører bruttoindberetningen i rubrikkerne. Det betyder, at overskud i rubrik 111 udgør det samlede overskud i virksomheden i året, før der fx fratrækkes overskud, som overføres til virksomhedsordningen. I A-indkomst indgår eget ATP-bidrag og eget bidrag til arbejdsmarkedspensionsordninger med bortseelsesret. Den anbefalede model for optjening fastholdes som udgangspunkt den 3-årige optjeningsperiode. Dog kan virksomheder, som fx rammes af lavkonjunktur, opleve et faldende overskud frem mod lukningen af deres virksomhed, hvorfor de ikke vil kunne optjene på baggrund af en 3-årig periode. For at imødekomme den udfordring foreslår arbejdsgruppen, at den nye optjeningsmodel indeholder to trin: Trin 1: 35

36 Retten til dagpenge er betinget af, at personen har en samlet indtægt på mindst kr. (2017) inden for de seneste 3 år fra selvstændig virksomhed og lønmodtageraktiviteter. Trin 1 opgøres på månedsbasis, og der kan højst medregnes kr. (2017) pr. måned. Trin 2: Hvis personen ikke opfylder optjeningskravet i trin 1, kan personen optjene alene på baggrund af den selvstændige virksomhed her er optjeningsperioden 5 år. Indtægten skal være mindst kr. (2017) inden for de seneste 5 år. Når en person melder sig ledig, vil arbejdsløshedskassen først undersøge, om personen har optjent dagpengeretten i trin 1. Er det ikke tilfældet, har personen mulighed for at optjene på baggrund af trin 2. For begge trin gælder i lighed med reglerne for lønmodtagere, at optjeningsperioden kan forlænges med perioder, hvor der udbetales sygedagpenge, barselsdagpenge, støtte til pasning af handikappet/alvorligt sygt barn/døende nærtstående. Det skønnes, at langt hovedparten ca. 92 pct. kommer til at optjene ret til dagpenge efter trin 1 og dermed på baggrund af både lønmodtageraktiviteter og selvstændig virksomhed Trin 1- Optjening på baggrund af alle typer af indkomst I trin 1 er optjeningsperioden for alle typer af indkomst både fra lønmodtageraktiviteter og selvstændig virksomhed de seneste 3 år. Der er lagt vægt på, at optjeningsgrundlaget er den mest aktuelle registerbaserede indkomst. Der er forskellige opdateringsfrekvenser for A-indkomst, B-indkomst, og overskud af virksomheden, ligesom ikke al B-indkomst fremgår af indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. Private personer eller foreninger, som ikke driver virksomheder, har ikke pligt til at indberette den udbetalte B-indkomst til indkomstregisteret. Al B-indkomst vil derimod fremgå af selvangivelsen/årsopgørelsen, enten i et særskilt felt eller som en del af virksomhedens skattemæssige resultat. B-indkomsten, som indgår i en virksomhed, vil ikke fremgå som B- indkomst på selvangivelsen/årsopgørelsen, men indgå som en del af virksomhedens overskud. Det betyder for det første, at det ikke er tilstrækkeligt, at anvende B-indkomst fra indkomstregisteret, og for det andet at optjeningsperioden for de forskellige indkomster vil være forskudte. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at optjeningsperioden opdeles i fire faser A1, A2, B og C. Der henvises til lovforslagets bilag 1, hvor forskydningen af indkomstår for B-indkomst og selvstændig virksomhed er fremstillet i tabelform herunder hvorledes, de nedenfor nævnte perioder A1, A2, B og C virker sammen i forhold til optjening af dagpengeret og beregning af dagpengesats. Trin 1: Forskydning af indkomstår for B-indkomst og overskud af selvstændig virksomhed Kommentar [hen17]: Foreløbig gengivelse af tabel. Periode C er perioden fra seneste afsluttede indkomstsår, til personen bliver ledig. I perioden tages A-indkomst og B-indkomst fra indkomstregisteret månedligt. Herudover kan personen 36

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 1 Offentligt Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2017/1 LSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275 Fremsat den 14.

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LOV nr 1670 af 26/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. september 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/07275

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 1213 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14709 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 1219, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET

OVERSIGT OVER ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL LOVFORSLAGET OVERSIGT OVER NYE REGLER PÅ DAGPENGEOMRÅDET NYT DAGPENGESYSTEM Den 14/11 2017, er der fremsat Lovforslag, L 88 2017/2018 - Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet I medfør af 57 a, stk. 8, 57 b, stk. 4, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, og 63, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1179 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere I medfør af 51 a, 52 f og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Nye dagpengeregler for

Nye dagpengeregler for Nye dagpengeregler for Selvstændige Freelancere Honorarlønnede Kombinerede indkomster Den 1. oktober 2018 får nye dagpengeregler betydning for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer

Læs mere

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed

Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed Om ret til dagpenge når du driver selvstændig virksomhed A-kassen LH 11. udgave, oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.3 Ægtefæller,

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Maj 2019 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er på Få

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen BEK nr 1584 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019 Senere

Læs mere

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019

EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 EFTERLØN og Fremtidens Arbejdsmarked Reform 2018 - Udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Notatet indeholder de delelementer, som væsentligt adskiller sig fra reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 784 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08451

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet BEK nr 1182 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge

Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge September 2018 Aktiviteter som selvstændig samtidig med dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en erhvervsmæssig aktivitet som selvstændig efter den 1. oktober 2018, samtidig med at du er

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge I medfør af 52, 53, stk. 19, 53 a, stk. 5, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.

Læs mere

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge

Skrivelse om deleøkonomi og arbejdsløshedsdagpenge SKR nr 9432 af 14/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/02397

Læs mere

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse.

Til denne hovedregel findes dog 2 undtagelser, som definerer en 2-aktivitet som en selvstændig bibeskæftigelse. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere juli 2018 Hoved- eller bibeskæftigelse? I. Baggrund Fremover skal a-kassen hver gang et medlem skal indplaceres eller

Læs mere

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Arbejdsgruppens rapport for selvstændige bygger på, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige

Læs mere

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25.

Bekendtgørelse nr af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, 8-10 og 25. IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere redigeret juli 2019 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26.september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet,

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge BEK nr 1751 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. j.nr. 18/15835 Senere

Læs mere

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 18. maj 2017 Regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med udgangspunkt

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt og skal indplaceres, skal a-kassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»social pension«:», jf. dog 44, stk. 2«.

UDKAST. til. 1. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»social pension«:», jf. dog 44, stk. 2«. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 95 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 I. Baggrund Inden man afgør om et medlem skal ophøre

Læs mere

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 20187] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifa.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa som selvstændig Hvornår er jeg

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v. I medfør af 27, stk. 4, 32, stk. 2, 33, stk. 2, 34 og 36, stk. 4, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

(Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)

(Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 181 Bilag 1 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 832 af 07/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.15/05578

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1.0 af 6. juli 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 1606 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 3. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/13336 Senere

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 2.0 af 28. september 2018 (Gældende fra 1. oktober 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018

Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 IMPLEMENTERINGSSTØTTEPAPIR udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Redigeret juli 2019 Definition af selvstændig virksomhed pr. 1. oktober 2018 Kildemateriale: Bekendtgørelse nr. 1182

Læs mere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere

Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Implementeringsstøttepapir udarbejdet af a-kassemedarbejdere til a-kassemedarbejdere Juli 2018 Ophør med selvstændig virksomhed Når et medlem melder sig ledigt, skal a-kassen forholde sig til, om medlemmet

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

2015/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Forslag. til

2015/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Forslag. til 2015/1 LSF 181 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14362 Fremsat den

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 16. april 2018 J. Nr. 18/04778 CKA / JWAE Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 77 Folketinget Til lovforslag nr. L 77 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. december 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 78, 57 a, stk. 8, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 34, 60, stk. 47, 62, stk. 9, 63, stk. 45, 73, stk. 56, og 85 e, stk. 5, i lov

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. 1709xxx af 26. december 20178 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Om ophør med selvstændig virksomhed

Om ophør med selvstændig virksomhed Om ophør med selvstændig virksomhed A-kassen LH 7. udgave oktober 2018 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Ophør med drift af selvstændig virksomhed... 3 3. Hvornår er du ophørt?... 3 4. Hvad er et ophørsbevis?...

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 50 21/09/2010 13:32 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 7 Anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 Medlemskab af anerkendte arbejdsløshedskasser Kapitel 8 a Kombinationsforsikring Kapitel 9 Beregning

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 88 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 13. december 2017 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Udkast 14/ Forslag. til

Udkast 14/ Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 08-21-0016 Udkast 14/08-08 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge VEJ nr 9805 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge BEK nr 1184 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 6. marts 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 192 Folketinget Til lovforslag nr. L 192 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2008/1 LSF 74 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0016 Fremsat den 19. november 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Vejledning om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. 397xxx af 26xx. aprilxxxxx 20178 er der fastsat regler om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. I denne

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere