TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER"

Transkript

1 TR- HÅND BOG Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER

2

3 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG FORORD / 3 Forord Tak fordi du har sagt ja til at være tillidsrepræsentant. Danske Fysioterapeuters politik skal udmønte sig ude på arbejdspladserne, og her har du som tillidsrepræsentant en central rolle. Du befinder dig, hvor tingene sker og har stor mulighed for indflydelse på dine kollegers arbejdsvilkår. Det drejer sig om indflydelse på både lønforhold, personalepolitik og det faglige udviklingsmiljø. Det offentlige arbejdsmarked har gennemgået en omfattende udvikling bl.a. med implementering af kommunalreformen. Det har betydet, at tillidsrepræsentanter har fået anderledes og flere opgaver. Der er derfor i stigende grad behov for en decentral styrkelse af foreningens organisatoriske netværk. Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner i dette netværk, og det er vigtigt med tillidsrepræsentanter, der har fodfæste, spændvidde og handlekraft og søger indflydelse på alle områder, hvor det kan tjene fysioterapeuters interesser. Jeg ønsker, at det skal være attraktivt at være tillidsrepræsentant. Med det mener jeg, at du skal synes, at det er spændende, udviklende og udfordrende, men samtidig også overkommeligt. Vi skal i foreningen samarbejde tæt om foreningens målsætninger og intentioner og støtte op om tillidsrepræsentantens arbejde, og jeg håber, at indholdet af denne håndbog kan bidrage til at lette dit daglige arbejde som tillidsrepræsentant. Der skal lyde en stor tak til TR-rådet for revidering af TR håndbogen. Johnny Kuhr FORMAND FOR DANSKE FYSIOTERAPEUTER

4 4/INDLEDNING DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Indledning TR-håndbogen har nu fungeret i en række år. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på den praktiske anvendelse af håndbogen og også forslag til forbedringer. Tillidsrepræsentantfunktionen er under stadig udvikling. Området bliver hele tiden udvidet, og nye opgaver kommer til. Mulighederne for indflydelse på det daglige arbejde og dets tilrettelæggelse bliver stadigt udvidet, og det er vigtigt, at du finder dit eget ståsted. Desuden er der sket en række ting som f.eks. overgang fra kredse til regioner og dannelse af Sundhedskartellet. TR-rådet har derfor ønsket at gennemskrive teksten og trykke en ny udgave. Håndbogen adskiller sig fra andre bøger, pjecer m.fl. ved, at den i stor udstrækning er skrevet af tillidsrepræsentanterne i TR-rådet, altså fra tillidsrepræsentant til tillidsrepræsentant. Vi håber, at den kan give dig konkret viden og inspiration til at få lige præcis den indflydelse, du og dine kolleger ønsker. Revideret af Tillidsrepræsentantrådet EFTERÅR 2008

5 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG MORGENDAGENS TR / 5 Morgendagens TR Danske Fysioterapeuters vision (ledestjerne og idealtilstand) og strategiske mål på tr-området Ledestjerne Tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter har: Fodfæste Spændvidde Handlekraft Idealtilstand Tillidsrepræsentanter i Danske Fysioterapeuter søger indflydelse, skaber nyt og handler situationsbestemt med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik ved at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser og fordi de har kompetence samt vilje, mod og lyst til at handle. Forklaringer til idealtilstanden Tillidsrepræsentanter: Tr s rolle og opgaver er beskrevet i overenskomsten (TR-aftalen) samt i Danske Fysioterapeuters love og vedtægter. Tr i Danske Fysioterapeuter handler med udgangspunkt i disse rammer, og visionen for tr skal derfor ses i lyset af disse.

6 6/MORGENSDAGENS TR DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG 2009 Skaber nyt: betyder at tillidsrepræsentanter foruden at arbejde med at få beslutninger implementeret og udviklet på arbejdspladsen også tør komme med forslag til forbedringer, uden at resultatet i forvejen er 100% kendt. Handler situationsbestemt: Med det formål at få størst mulig indflydelse på beslutninger og processer vurderer tillidsrepræsentanter den optimale handling i hver enkelt situation. Det kræver timing og tæft, da der i hvert enkelt tilfælde skal besluttes hvordan og i hvilket omfang, der skal handles. Arbejdspladsens liv: Dækker de forhold, der præger den enkelte arbejdsplads f.eks. kultur (erfaringer og traditioner), de overenskomstmæssige rammer, opgaven, ledelsesstil samt hvilken arbejdsplads, det i øvrigt er. Respekt for de mange forskellige holdninger og interesser: Tillidsrepræsentanter rummer og tager hensyn til mange forskellige personer og deres holdninger. Både medlemmer, samarbejdspartnere, ledere og politikere. TR håndterer forskellige interesser og løser opgaverne på differentieret niveau. Kompetence: Omfatter her både hvad tillidsrepræsentanter evner (kan og har lært), og hvad tillidsrepræsentanter har ret til (i følge overenskomsten og for Danske Fysioterapeuter). Det betyder, at tillidsrepræsentanter har vide rammer for, hvad de må f.eks. via overenskomsten og mandater fra Danske Fysioterapeuter, og at de uddannelsesmæssigt og på anden måde er klædt på til at udfylde dem. Strategiske mål 1. Tillidsrepræsentanterne skaber sig en position, hvor de har formel og reel indflydelse og medbestemmelse. 2. Tillidsrepræsentanterne er på forkant med og tør påvirke den organisatoriske, ledelsesmæssige og fysioterapeutiske udvikling. 3. Tillidsrepræsentanterne har kompetence, vilje, mod og lyst til at afdække potentielle handlemuligheder og føre dem ud i livet, så de passer til den konkrete situation. 4. Tillidsrepræsentanterne handler med udgangspunkt i arbejdspladsens liv, medlemmernes interesser, fagets udvikling og Danske Fysioterapeuters politik. 5. Tillidsrepræsentanterne er i stand til at sætte høje realistiske mål og løse opgaverne med overblik og respekt for de mange forskellige holdninger og interesser.

7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG 2009 INDHOLD / 7 Indhold 1. Historie 11 Historisk baggrund 11 Tillidsrepræsentantinstitutionens historie i Danske Fysioterapeuter Netværk er vigtigt 13 Netværk på arbejdspladsen 13 Netværk i regionen 17 Netværk på landsplan 18 Hvordan får du et netværk? TR s indflydelse på Danske Fysioterapeuters aktiviteter 20 Som medlem og som tillidsrepræsentant 20 Repræsentantskabet 21 TR-rådet 21 Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedspolitiske udvalg, offentlig/privat TR-vilkår valg, ret og pligt 23 Valg af tillidsrepræsentanter 24 Lokale tillidsrepræsentantregler 26 Tillidsrepræsentantens opgaver 26 Valg af fællestillidsrepræsentanter 27 TR-suppleant 29 Når tillidsrepræsentanten er fysioterapeut og suppleanten ergoterapeut eller omvendt 30

8 8/INDHOLD DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Kontaktmænd 31 Tidsforbrug til tillidsrepræsentantarbejde 32 Løn under varetagelse af tillidsrepræsentantarbejdet på arbejdspladsen 33 Løn under varetagelse af tillidsrepræsentantarbejdet uden for arbejdspladsen. 34 Frihed til deltagelse i kurser, møder mv. 34 Transportgodtgørelse 35 Møder med kolleger 35 Lokaler/fysiske rammer 36 Afskedigelse af tillidsrepræsentanter 36 Ændring af tillidsrepræsentantens almindelige fysioterapeutstilling 37 Kan en tillidsrepræsentant væltes eller gå i utide? Orlov eller ophør som tillidsrepræsentant 38 Hvis du skal på orlov f.eks. barselsorlov 38 Når du stopper som tillidsrepræsentant 39 Tilbud om faglig efteruddannelse til afgående TR Medarbejderindflydelse (SU/MED-udvalg) 41 Samarbejdsudvalg (SU) 42 Sikkerhedsarbejde 42 MED-udvalg 43 Kontaktudvalg 44 Tillidsrepræsentantens rolle i samarbejdsudvalget (SU/MED-udvalget) Personalepolitik Medarbejderudvikling 48 Gruppeudvikling GRUS 48 Medarbejderudvikling MUS 49 MUS og Løn Overenskomster og aftaler 50 Overordnede aftaler 51 Rammeaftaler (Sundhedskartellets rammeaftale) 51

9 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG INDHOLD / 9 Lokalaftaler 52 Overenskomstforhandlingerne 53 Tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med overenskomstforhandlingerne Arbejdsnedlæggelse og strejke 55 Varslet arbejdsnedlæggelse/strejke 55 Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse/strejke 56 Når kollegerne har nedlagt arbejdet 57 Når andre faggrupper nedlægger arbejdet Ytringsfrihed 59 Ytringsfrihed for offentligt ansatte (inkl. tillidsrepræsentanter) Personsager 61 Tjenstlig samtale 62 Irettesættelse 62 Advarsel 63 TR s rolle ved tjenstlige samtaler og advarsler 63 Afskedigelse/opsigelse 64 Bortvisning 65 Personalemappe 65 Sygefravær/Langtidssygdom TR-roller 67 Få styr på rollen som tillidsrepræsentant 68 Samspillet med kollegerne 68 Nyansættelser 69 Lokale forhandlinger 71 Decentrale arbejdstidsaftaler 74 Strukturændringer/omorganisering 75 Kompetenceudvikling på arbejdspladsen 77 Hvis en fysioterapeut ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter 79

10 10 / INDHOLD DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG 14. Tillidsrepræsentanten og ledelsen 81 Tavshedspligt og dialog med ledelsen 81 Tillidsrepræsentanten repræsenterer ikke lederen Uddannelse som tillidsrepræsentant 82 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 82 Deltagelse og prioritering 85 Praktiske forhold Den personlige side 87 Pas på dig selv også i rollen som tillidsrepræsentant 87 Hvordan bliver du forstået rigtigt? 88 Det er en menneskelig styrke at have og vise følelser Øvrige organisationer 90 Lønmodtagerorganisationer 90 Arbejdsgiverorganisationer 92 Øvrige organisationer Yderligere oplysninger Nyttige adresser Stikordsregister 98

11 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG HISTORIE / Historie Historisk baggrund Det historiske grundlag for danske lønmodtageres ret til at organisere sig i fagforeninger er Hovedaftalen en aftale mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, som blev underskrevet i september 1899 efter en flere måneder lang konflikt med strejker og lockout. Lønmodtagerne kæmpede for rimelige løn- og ansættelsesvilkår, og arbejdsgiverne kæmpede for retten til at lede og fordele arbejdet samt til enerådigt at fastsætte løn- og ansæt telses vilkår. I årene frem til 1899 var det danske arbejdsmarked præget af uro og strejker som lønmodtagernes reaktion på arbejdsgivernes totale råderet over de ansatte. Det var ikke tilladt at organisere sig, det var ikke tilladt at mødes og stille fælles forslag og krav, der var ingen medarbejderindflydelse overhovedet. Talte man kollegernes sag, risikerede man øjeblikkelig fyring, og der var intet socialt eller fagligt sikkerhedsnet. I sommeren 1899 kulminerede arbejdernes krav i en storstrejke. En strejke, som blev mødt med lockout fra arbejdsgiverne. Det udviklede sig ind imellem til regulære slåskampe under demonstrationer, og mange arbejdere blev fængslet. De strejkende og lockoutede arbejdere fik ingen løn og havde ingen understøttelse, så de og deres familier led stor nød. Virksomhederne led også store tab. I september 1899 lykkedes det endelig parterne at finde en løsning Hovedaftalen som i dag stadig er grundlaget for dansk arbejdsmarkedspolitik, den såkaldte Danske eller Skandinaviske Model. Hovedaftalen fastslår arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet, og lønmodtagernes ret til at organisere sig og vælge talsmænd. Fra hovedaftalen udviklede man de kollektive og solidariske principper for løn- og ansættelsesvilkår, der resulterede i forhandling af kollektive overenskomster. Det danske arbejdsmarked er således i høj grad styret af den kollektive aftaleret mellem

12 12 / HISTORIE DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG arbejdsgivere og lønmodtagere. Denne aftaleret er sikret af staten, men staten har dog en overordnet mulighed for at styre og regulere aftalerne gennem lovgivning en lovgivning, som parterne skal respektere i deres aftaler. Staten har også ret til at gribe ind i konflikter på arbejdsmarkedet, hvis regeringen mener, konflikterne er til alvorlig gene for samfundet. I langt de fleste andre demokratiske lande er arbejdsmarkedet i væsentlig større grad reguleret aflovgivning, og Den Danske/Skandinaviske Model er efterhånden om ikke verdensberømt så velkendt, særligt i Europa, idet EU s arbejdsmarkedslovgivning ofte giver anledning til debat om forskelle, fordele og ulemper ved den frie aftaleret og det lovregulerede arbejdsmarked.den Danske Model udvikles stadig. Fra 1990 er der sket en udvikling fra, at alle aftaler har været forhandlet centralt hen imod rammeaftaler, som skal udfyldes lokalt. Der fokuseres i stigende grad på medarbejderindflydelse og medbestemmelse, især inden for det offentlige arbejdsmarked. Denne udvikling skaber nye og spændende perspektiver for tillidsrepræsentanten og stiller store krav til ikke bare alle medarbejdere og ledere, men også til organisationernes deltagelse i udviklingen af det danske arbejdsmarked. Tillidsrepræsentantinstitutionens historie i Danske Fysioterapeuter Det første tillidsmandsvalg i Danske Fysioterapeuter blev afholdt i oktober 1968, og det første tilidsmandsmøde blev afholdt i november Det første tillidsmandsråd blev valgt på tillidsmandslandsmødet i Det fik til opgave at sørge for at opbygge et effektivt tillidsmandssystem samt at planlægge uddannelsen af tillidsmænd. Ved repræsentantskabsmødet i 1989 fik tillidsmændene navneforandring til tillidsrepræsentanter, som er det navn, der oftest anvendes nu. Antallet af tillidsrepræsentanter har været støt stigende igennem de seneste år. Der er særligt sket en stigning efter 1. januar 2007, hvor kommunalreformen har betydet større arbejdspladser i kommunerne og dermed større muligheder for at vælge tillidsrepræsentanter. I juni 1990 var der registreret 136 tillidsrepræsentanter mod 285 i december I december 2008 var der registreret 157 tr-suppleanter, heraf var de 41 suppleanter med en ergoterapeut som tillidsrepræsentant. I 1999 besluttede Danske Fysioterapeuter at udnytte muligheden for at vælge fællestillidsrepræsentanter inden for større arbejdsområder. I december 2008 var der 11 fællestillidsrepræsentanter.

13 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG NETVÆRK / Netværk er vigtigt Du kan og skal ikke udfylde rollen som tillidsrepræsentant alene. Derfor er det vigtigt, at du får et netværk af personer omkring dig, så du kan få glæde af andres viden og erfaringer, så du har nogle at drøfte opgaverne med, og så du i det hele taget har nogle at trække på, hvis du har brug for det. Du finder hurtigt ud af, at du har mange at støtte dig til og samarbejde med. I dette afsnit vil vi beskrive nogle typiske personer, du skal samarbejde med, og som du kan trække på. I dette afsnit giver vi dig nogle bud på oplagte netværk, men der kan være mange andre muligheder. Afsnittet er delt op i fire dele: Netværk på arbejdspladsen (suppleanten, sikkerhedsrepræsentanten, kollegerne, ledelsen, personalekontoret og andre tillidsrepræsentanter) Netværk i regionen (lokale tr-møder og regionsbestyrelsen) Netværk på landsplan (tillidsrepræsentanter på landsplan og sekretariatet) Hvordan får du et netværk? Netværk på arbejdspladsen På arbejdspladsen har du store muligheder for at få inspiration og støtte i forhold til de problemstillinger, du som tillidsrepræsentant kan løbe ind i. Både uformelt i det daglige arbejde og mere formelt i samarbejdsudvalgene (SU/MEDudvalgene).

14 14 / NETVÆRK DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Nogle relevante sparringspartnere er: tr-suppleanten sikkerhedsrepræsentanten kollegerne ledelsen og personalekontoret andre tillidsrepræsentanter m.fl. TR-suppleanten Din suppleant er din vigtigste sparringspartner. Suppleanten skal umiddelbart kunne træde ind, hvis du ikke er til stede. Suppleanten skal typisk være informeret om de samme forhold på samme niveau som du. Samarbejdet med suppleanten kan opbygges på forskellige måder og med forskellig opgavefordeling. Typisk holder tillidsrepræsentanter og suppleanter jævnlige møder og drøfter aktuelle emner og fordeler opgaverne mellem sig efter tid, interesse og viden. Selvfølgelig med passende hensyn til, at der vil der være nogle opgaver, der er oplagte for tillidsrepræsentanten. Opgavefordeling mellem tillidsrepræsentant og suppleant skal aftales med nærmeste leder, især hvis suppleanten skal tage sig af opgaver, der ellers typisk ligger på tillidsrepræsentanten som f.eks. deltagelse i SU/MED-arbejdet. Læs mere om samarbejdet med suppleanten og dennes opgaver og vilkår i afsnittet Tr-vilkår valg, ret og pligt/ tr suppleant Sikkerhedsrepræsentanten Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter har som udgangspunkt hver sine opgaver. Tillidsrepræsentanter tager sig f.eks. typisk af lønforhandlinger, større omstruktureringer og principper for ansættelse/afskedigelse, mens sikkerhedsrepræsentanten typisk tager sig af ergonomi, ombygninger, APV og anmeldelse af arbejdsskader. Der er dog flere og flere områder, hvor I har fælles interesser f.eks. samarbejdsforhold, organisering af arbejdet, personalepolitik og det psykiske arbejdsmiljø. Det er derfor godt at arbejde tæt sammen med sikkerhedsrepræsentanten bl.a. på grund af, at I ofte har forskellige indgangs vinkler, viden og færdigheder. Danske Fysioterapeuter opfordrer jer til at tage samarbejdet mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten op på arbejdspladsen. TR-rådet og Danske Fysioterapeuters Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en oversigt over sammenhængen i arbejdsopgaver mellem tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten. Tag evt. ud-

15 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG NETVÆRK / 15 gangspunkt i den, når I drøfter mulighederne hos jer. Se diagrammet Sammenhængen i opgaver mellem TR og SR. I nogle tilfælde vil sikkerhedsrepræsentanten og tillidsrepræsentanten være den samme person. Det kan dog blive en stor opgave for én person at skulle tage sig af begge områder. Sammenhæng i opgaver mellem tillidsrepræsentanter og sikkerhedssrepræsentanter Tr SU Ferie Løn Barsel Ansættelse/ Afskedigelse Tjenstlige samtaler MED Arbejdstid Psykisk arb.miljø Sundhedsfremme Socialt kapitel Personalepolitik SIO Arbejdsskader Sundheds-samtaler/ -profiler Ergonomi Byggesager APV Sr Arbejdsgrundlag tr Valgt af medlemmerne (ofte for egen faggruppe) Regler fremgår af OK-aftale Skal fremme rolige og gode arbejdsforhold Skal samarbejde med ledelsen Har typisk en suppleant Typisk vil fordelingen desuden afhænge af: - Interesser (SR/LR/TR) - De lokale forhold - Sagens karakter Arbejdsgrundlag sr Valgt af medarbejderne (ofte for mange faggrupper) Kan ikke afsættes, valgt indtil periode udløber. Regler fastsat i arbejdsmiljølovgivningen Skal arbejde for at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ledelsen er ansvarlig Ikke pligtig med suppleant

16 16 / NETVÆRK DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Kollegerne Du er valgt til at repræsentere dine kolleger, men dine kolleger kan samtidig være til stor hjælp. Det kan være, at én af dine kolleger tidligere har været tillidsrepræsentant eller har stået i en problemstilling, som ligner den, I står i nu. Tænk derfor dine kolleger ind som sparringspartnere og benyt deres viden og engagement, hvor det er formålstjenligt. Ledelsen og personalekontoret Det er oplagt at sparre med din ledelse omkring f.eks. forslag til omorganisering og rammer for faglig og personalepolitisk udvikling. I sådanne tilfælde vil dialogen være vigtigt. Også selvom I ikke skulle blive helt enige. Med dialogen kan I give hinanden værdifuld viden; f.eks. kan du fortælle ledelsen om, hvordan du og medarbejderne opfatter situationen, og ledelsen kan fortælle dig om baggrunden for de beslutninger, der skal tages. Med dialogen har du også mulighed for at få stor indflydelse på beslutninger, som du måske i sidste ende slet ikke skal være med til at træffe. Ledelsen og personalekontoret har indsigt i mange faktuelle forhold vedr. arbejdspladsen bl.a. omkring løn og ansættelsesforhold. I mange tilfælde kan det derfor være til stor hjælp at spørge dem til råds. Hvis du f.eks. har spørgsmål om normeringer, strukturen på arbejdspladsen eller personalepolitikken, vil det være oplagt at spørge ledelsen. Hvis du har spørgsmål om lønsedlen eller ferie, vil det være oplagt at spørge personalekontoret. Andre tillidsrepræsentanter På din arbejdsplads kan der være tillidsrepræsentanter for andre faggrupper. Blandt disse tillidsrepræsentanter vil der ofte være nogle, der har erfaringer med problemstillinger, der ligner dine. Du lærer bedst disse tillidsrepræsentanter at kende gennem samarbejdsudvalget (MED-udvalget) og kontaktudvalget. Samarbejdsudvalget (SU/MED-udvalget) sammensættes af repræsentanter for ledere og medarbejdere. Det er i samarbejdsudvalget, du får informationer om og drøfter emner af principiel betydning for arbejdspladsen. Se i øvrigt Sundhedskartellets aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og læs afsnittet Medarbejderindflydelse i denne håndbog. Hvis ikke alle faggrupper er repræsenteret i samarbejdsudvalget, kan der oprettes et kontaktudvalg bestående af repræsentanter for samtlige faggrupper på arbejdspladsen. Blandt disse repræsentanter vil der ofte være nogen, der har haft samme problemstillinger, som du selv har.

17 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG NETVÆRK / 17 Kontaktudvalget er således et meget vigtigt forum til at starte netværk i. Når du først har lært de andre tillidsrepræsentanter at kende, kan du lettere henvende dig til dem imellem møderne f.eks. i forbindelse med daglige spørgsmål. Brug dem de har selv været nye og vil gerne hjælpe! Netværk i regionen Lokale TR-møder I alle regioner har du mulighed for at mødes med andre fysioterapeuttillidsrepræsentanter. Møderne kaldes lidt forskelligt, men typisk kaldes de Regionale TR-møder. Disse møder er et vigtigt forum, hvor du kan få støtte og udveksle erfaringer med andre om forholdene på arbejdspladserne. På møderne vil du få information om, hvad der foregår på andre arbejdspladser i regionen, i TR-rådet (læs mere i afsnittet om tr s indflydelse på Danske Fysioterapeuters aktiviteter), i regionsbestyrelsen og i Danske Fysioterapeuter. Møderne bliver typisk brugt til generel erfaringsudveksling om, hvad der rører sig af omstruktureringer, forhandlinger, nye tiltag mm. Der tages også ofte egentlige temaer op som f.eks. funktionsbeskrivelser, personalepolitik, lønforhandlinger, tr-vilkår, nedskæringer og faget i forandring. I nogle regioner sætter man ekstra tid af til undervisning/oplæg/diskussion vedr. emner som f.eks. den nye overenskomst, stillings-/funktionsbeskrivelser, tr-rollen i forandring og lokale lønforhandlinger. I skal sende referaterne fra møderne ind til sekretariatet. Sekretariatet og TR-rådet bruger referaterne til at danne sig et indtryk af, hvad der sker rundt om i landet, og der bringes udpluk fra referaterne på tillidsfolk/fysio.dk. Hvis du vil vide mere om møderne i din region, skal du kontakte én af de erfarne tillidsrepræsentanter i regionen eller den tillidsrepræsentant, der er valgt ind i TR-rådet for din region. Læs mere om TR-rådet i afsnittet om tr s indflydelse på Danske Fysioterapeuters aktiviteter. Regionsbestyrelsen I alle Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelser sidder fysioterapeuter fra forskellige sektorer og arbejdspladser. Bl.a. sidder der en eller to tillidsrepræsentanter, som er valgt af og blandt tillidsrepræsentanterne i regionen. Regionsbestyrelsens sammensætning og opgaver er beskrevet i Danske Fysioterapeuters håndbog, der er udsendt til alle medlemmer.

18 18 / NETVÆRK DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Hvis du bliver valgt til regionsbestyrelsen, får du kontakt til fysioterapeuter, der arbejder med mange forskellige sider af faget. Desuden kan du få et indblik i, hvordan fysioterapeuter i de forskellige sektorer, det lokale sundhedsvæsen og Danske Fysioterapeuter er organiseret, og hvordan I kan få indflydelse på beslutningerne på disse områder. Netværk på landsplan Tr i hele landet Du kan knytte mange gode og nyttige kontakter på tværs af landet ved at deltage på Danske Fysioterapeuters organisatoriske kurser og temadage og på den årlige konference for tillidsrepræsentanter. På de fleste kurser og temadage får du en telefon- eller mailliste, så du kan holde kontakt med de andre deltagere efter kurset/temadagen. Sekretariatet og regionsbestyrelsen Sekretariatet er delt op i forskellige afdelinger, hvor du bl.a. kan få rådgivning om din rolle som tillidsrepræsentant, de overordnede overenskomstforhold, arbejdsmiljø og faglig udvikling. Sekretariatet udbyder også faglige og organisatoriske kurser, udgiver fagbladet og administrerer hjemmesiden. Din kontaktperson i sekretariatet vil i de fleste tilfælde være organisationskonsulenten. Ellers er du velkommen til at kontakte de folk, der sidder med de forskellige områder. Se evt. hvem i sekretariatet, der tager sig af hvad på I sekretariatet kan du desuden få en række vejledningsmateriale om både faglige og organisatoriske emner. Det er sekretariatet, der holder dig opdateret om aktuelle emner via tillidsfolk/fysio.dk og på Du kan henvende dig til regionsformanden, hvis du vil have rådgivning om lokale forhold som omstruktureringer, projekter, politiske oplæg m.m.. Du kan også ofte få svar på spørgsmål om samarbejdet med de øvrige organisationer og arbejdet i de øverste SU/MED-organer hos regionsformanden.

19 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG NETVÆRK / 19 Hvordan får du et netværk? Når du starter som tillidsrepræsentant, kender du måske ikke så mange af de folk, du nu skal samarbejde med. Derfor skal der lidt benarbejde til. Først og fremmest skal du møde op til de møder, hvor du er indbudt. Det er vigtigt, at du bliver en naturlig del af de andres verden og at de bliver en del af din verden Vær godt forberedt på indholdet og læg en strategi for de punkter, der særligt har din interesse Giv dig til kende og lad de andre vide, hvem du er, og hvad du står for Sørg for at de andre lærer dig og dine stærke sider at kende og vær åben for at lære de andres styrker Snak med de andre i pauserne og mellem møderne både om arbejdsrelevante emner og emner af mere privat karakter f.eks. om fritidsinteresser og biograffilm Vær troværdig, så de andre oplever, at de kan stole på dig. De vil så i højere grad ønske at hjælpe dig Giv udtryk for, at du værdsætter de andres hjælp og samarbejde Giv udtryk for at du også vil hjælpe andre Dyrk netværket. Giv dine sparringspartnere opmærksomhed og følg op på emner, du har drøftet med dem. Fortæl dem, hvordan det gik.

20 20 / TR S INDFLYDELSE DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG 03 Tr s indflydelse på Danske Fysioterapeuters aktiviteter Som tillidsrepræsentant har du stor indflydelse på Danske Fysioterapeuters aktiviteter og politik. Det sker: Som medlem og som tillidsrepræsentant Gennem TR-rådet Gennem Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedspolitisk udvalg, offentlig/privat Gennem Repræsentantskabet I Danske Fysioterapeuters håndbog kan du finde al relevant viden om foreningen lige fra nyttige adresser og telefonnumre til Danske Fysioterapeuters struktur, målsætninger og handlingsprogrammer. Håndbogen revideres efter hvert repræsentantskabsmøde (hvert andet år) og udsendes til alle medlemmer. Som medlem og som tillidsrepræsentant Som tillidsrepræsentant har du store muligheder for at få indflydelse på Danske Fysioterapeuters politik og aktiviteter. De lokale muligheder for indflydelse gennem regionsbestyrelsesarbejdet er allerede nævnt. Desuden kan du altid komme i dialog med formanden for Danske Fysioterapeuter, medlemmer af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og regionsbestyrelse. Du kan f.eks. skrive indlæg i fagbladet, på hjemmesiden og sende breve eller s.

21 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG TR S INDFLYDELSE / 21 Repræsentantskabet Foreningens højeste myndighed er Repræsentantskabet. Her træffes alle overordnede beslutninger om udviklingen i Danske Fysioterapeuter. Du får indflydelse på Repræsentantskabsmødet gennem regionsbestyrelsen og de repræsentanter, som vælges af alle i regionen. I Repræsentantskabet kan der vælges to tillidsrepræsentanter ind som medlemmer. Valget af de to tillidsrepræsentanter foregår på den årlige konference for tillidsrepræsentanter. Tillidsrepræsentanter har desuden indflydelse på beslutningerne gennem TR-rådet, der har taleret og kan stille forslag til repræsentantskabsmøderne. Læs i øvrigt mere i Danske Fysioterapeuters håndbog, der er udsendt med fagbladet til alle medlemmer. TR-rådet Tillidsrepræsentantrådet (TR-rådet) er bindeleddet mellem tillidsrepræsentanterne og hovedbestyrelsen. TR-rådet består af syv medlemmer, en repræsentant fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og organisationskonsulenten. De syv medlemmer er valgt af og blandt foreningens tillidsrepræsentanter på den årlige konference for tillidsrepræsentanter. TR-rådet arbejder med følgende opgaver: op- og udbygning af tillidsrepræsentantinstitutionen, lokalt, regionalt og på landsplan planlægning af tillidsrepræsentantuddannelsen og den årlige konference for tillidsrepræsentanter kommunikation med tillidsrepræsentanter etablering af netværk mellem tillidsrepræsentanter at fremme samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladsen at fremme valget af tillidsrepræsentanter, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentanter at fremme tillidsrepræsentanternes vilkår drøfte fagpolitiske emner af betydning for de offentlige ansatte fysioterapeuter igangsætte diskussioner blandt tillidsrepræsentanterne specielt vedr. medarbejderindflydelse og samarbejdsrelationer på arbejdspladserne deltager i Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde ifølge Danske Fysioterapeuters love

22 22 / TR S INDFLYDELSE DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG deltager med en repræsentant i Danske Fysioterapeuters grundkurser for tillidsrepræsentanter. TR-rådet følger udviklingen inden for tillidsrepræsentanternes område og har bl.a. udviklet Danske Fysioterapeuters tr-strategi Morgendagens TR. Den er optrykt i starten af denne håndbog. TR-rådets medlemmer, deres telefonnumre og -adresser kan ses på tillidsfolk/fysio.dk Danske Fysioterapeuters Arbejdsmarkedspolitiske udvalg, offentlig/privat Arbejdsmarkedspolitisk udvalg er sammensat af Danske Fysioterapeuters formand, to hovedbestyrelsesmedlem, en lederrepræsentant, to tillidsrepræsentanter fra det regionale OK-område og to tillidsrepræsentanter fra det kommunale OK-område. Danske Fysioterapeuters næstformand deltager med observatørstatus. Udvalget rådgiver hovedbestyrelsen (HB) i de overordnede overenskomstspørgsmål på det offentlige område, forestår indsamling af krav til overenskomsten og fungerer som sparring for forhandlerne under selve overenskomstforhandlingerne. Tr-repræsentanterne vælges af HB efter indstilling fra TR-rådet. Læs evt. mere om dine egne opgaver som tillidsrepræsentant før, under og efter en overenskomstforhandling i afsnittet: Overenskomster og aftaler.

23 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG TR-VILKÅR / Tr-vilkår valg, ret og pligt De overordnede regler for valg af tillidsrepræsentant og dennes funktion mm. er beskrevet i Sundhedskartellets aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, som er udsendt til alle tillidsrepræsentanter. Aftalen kan ses på eller rekvireres i sekretariatet. Hvis der er MED-udvalg på din arbejdsplads, vil reglerne være uddybet i jeres lokale MED-aftale. I denne TR-håndbog henviser vi ofte til Sundhedskartellets aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Det er de regler, der gælder for ansatte i regioner og kommuner. Reglerne for staten, Københavns og Frederiksberg kommuner afviger på enkelte områder bl.a. om de praktiske forhold vedr. tjenestefrihed med løn. Hvis du er ansat inden for et af disse områder, kan du kontakte de øvrige tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen eller i regionen. Du kan også kontakte sekretariatet. Reglerne vedr. tillidsrepræsentanternes funktion er dog grundlæggende ens inden for alle områderne. Dette afsnit beskriver Danske Fysioterapeuters kommentarer til og uddybning af reglerne. Afsnittet handler om følgende emner: Valg af tillidsrepræsentanter Lokale tillidsrepræsentantregler Tillidsrepræsentantens opgaver og pligter Valg af fællestillidsrepræsentant Tr-suppleant Når tillidsrepræsentanten er fysioterapeut og suppleanten ergoterapeut eller omvendt Kontaktmænd

24 24 / TR S INDFLYDELSE DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Tidsforbrug Løn under varetagelse af tillidsrepræsentantarbejdet inden for institutionen Transportgodtgørelse Løn under varetagelse af tillidsrepræsentantarbejdet uden for institutionen Frihed til deltagelse i kurser, møder mm. Møder med kollegerne Lokaler/fysiske rammer Afskedigelse af tillidsrepræsentanter Ændring af tillidsrepræsentantens almindelige fysioterapeutstilling Kan en tillidsrepræsentant væltes eller gå i utide? Valg af tillidsrepræsentanter Der kan som udgangspunkt vælges en tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis der er mindst fem medarbejdere ( hoveder ). Fysioterapeuter, som ikke er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, medregnes i antallet af medarbejdere, men kan ikke vælges som tillidsrepræsentant og har ikke stemmeret. Overfysioterapeuter, afdelingsfysioterapeuter og andre ledende fysioterapeuter tæller ikke med i antallet af medarbejdere, så de har ikke stemmeret og er ikke valgbare til tillidsrepræsentant. Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter skal I vælge en tillidsrepræsentant, hvis I opfylder betingelserne for det. I kan vælge mere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. institution, hvis I kan blive enige med ledelsen om det. Det er f.eks. oplagt, hvis der er en fælles ledelse af flere geografisk adskilte fysioterapiafdelinger. Et konkret eksempel kan være, at der er en tillidsrepræsentant og suppleant for hvert sygehus i et område, selvom terapierne på disse sygehuse har en fælles ledelse. Hvis I ikke er nok til selv at vælge en tillidsrepræsentant, kan I vælge en tillidsrepræsentant sammen med andre. I kan indgå i valgfællesskab med fysioterapeuter ansat under samme region/kommune, men med forskellige geografiske tjenestesteder, og vælge en tillidsrepræsentant sammen med dem. Det kan enten være inden for samme forvaltning eller på tværs af forvaltningerne.

25 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG TR S INDFLYDELSE / 25 I kan på arbejdsstedet gå i valgforbund med ergoterapeuter. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at tillidsrepræsentanten er fra den ene faggruppe og suppleanten fra den anden, men det er ikke et krav. De faglige organisationer skal orienteres om valgforbundet. I kan også gå i valgforbund med andre faggrupper som f.eks. socialrådgivere og socialog sundhedsassistenter. Alle de involverede faglige organisationer skal godkende valgforbundet. Ønsker I at danne valgforbund med andre faggrupper, skal I kontakte Danske Fysioterapeuter inden valget. Normalt skal du have været ansat mindst et halvt år for at kunne blive valgt til tillidsrepræsentant. Du kan vælges som tillidsrepræsentant, selvom du har mindre end et halvt års ansættelse på arbejdsstedet, hvis din arbejdsgiver accepterer det. I bør overveje dette grun digt, da kendskab til institutionen og dennes samarbejdsstruktur har stor betydning for måden, tillidsrepræsentantopgaverne skal løses på. Umiddelbart efter valget skal du melde det til Danske Fysioterapeuter. Anmeldelsen skal ske på tillidsfolk.fysio.dk. Danske Fysioterapeuter godkender valget og skriver til arbejdsgiveren (med kopi til dig) og anmelder valget. Arbejdsgiveren har ret til at sikre sig, at den valgte tillidsrepræsentant opfylder de formelle forudsætninger til valg af tillidsrepræsentant (at du har været ansat et halvt år, og at der mindst er fem medarbejdere) og kan inden for tre uger fra anmeldelsen af valget gøre indsigelse til Danske Fysioterapeuter. Arbejdsgiverens indsigelsesret gælder kun i forhold til de formelle forudsætninger for valget og ikke i forhold til, hvem I har valgt. Valget af en tillidsrepræsentant er først formelt gyldigt, når Danske Fysioterapeuter har godkendt og anmeldt det over for arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren har haft mulighed for at gøre ind sigelse. Du vælges som tillidsrepræsentant for to år ad gangen. Ordinære valg sker for Danske Fysioterapeuters tillidsrepræsentanter i oktober måned i ulige år. Alle kan principielt indkalde til valg, men er der på arbejdsstedet en tillidsrepræsentant, er det dennes opgave. Der indkaldes typisk med mindst otte dages varsel på en måde, så alle har mulighed for at vide, at der er valg. Det kan være med opslag på let tilgængelige opslagstavler, ved mundtlig orientering på møder, eller ved skriftlig indkaldelse til valg. Lederen skal informeres om, at der afholdes valg. Valget afgøres ved almindeligt flertal, og ved stemmelighed foretages omvalg. Der er ikke krav om skriftlig afstemning, men ønsker én af de tilstedeværende det, bør det opfyldes for at sikre, at alle er trygge ved afstemningen.

26 26 / TR-VILKÅR DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Selvom der er tale om fredsvalg (altså kun én kandidat), kan I overveje at stemme for eller imod denne ene kandidat alligevel, så mandat og opbakning bliver tydeligt for alle. Lokale tillidsrepræsentantregler Ifølge Sundhedskartellets aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg er der mulighed for at fravige de centrale ( almindelige ) tr-regler på visse områder. Det betyder bl.a., at I kan aftale, at der skal flere eller færre ansatte til at vælge en tillidsrepræsentant, eller at I kan vælge en tillidsrepræsentant, der har været ansat kortere tid end de grundlæggende seks måneder. Der er også mulighed for, at aftale en formel arbejdsfordeling mellem dig og din suppleant. Principperne for disse lokale aftaler skal forhandles i Hoved-SU/MED-udvalg først. Når de overordnede principper er vedtaget, kan du forhandle dine egne vilkår med din leder. Hvis I ikke kan blive enige om en lokal aftale, skal I bruge de almindelige regler. Ifølge Sundhedskartellets aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg skal du og din leder have en forventningssamtale om tid til tr-arbejdet, når du er blevet valgt. Du kan se eksempler på konkrete tr-vilkår (tid, løntillæg, uddannelse, fysiske rammer mm.) på tillidsfolk.fysio.dk Tillidsrepræsentantens opgaver Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for dine kolleger og evt. fremsætte forslag og henstillinger til ledelsen sikre dig, at ledelsen holder dig godt orienteret om ansættelser og afskedigelser inden for valgområdet forhandle lokale spørgsmål informere leder, kolleger og Danske Fysioterapeuter om relevante forhold overvåge, at overenskomsten overholdes arbejde for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold på arbejdspladsen.

27 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG TR-VILKÅR / 27 Du skal bl.a.: Informere om og lægge op til debat blandt kollegerne om relevante emner som f.eks. krav til overenskomstforhandlingerne og emner fra SU/MED-udvalget. Være til rådighed og evt. være bisidder for kolleger, der har problemer på arbejdspladsen. Rådgive og vejlede kolleger vedr. spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold. Forhandle løn, arbejdstid, personalepolitik og andre lokale spørgsmål. Indgå i ansættelsesudvalg og orienteres om evt. afskedigelser. Som minimum skal du holdes bedst muligt orienteret om ansættelser og afskedigelser. Være opmærksom på overenskomstmæssige problemstillinger ved de beslutninger, der bliver truffet på arbejdspladsen. Følge udviklingen på arbejdspladsen og være opmærksom på mulige udviklingsmuligheder. Repræsentere kollegerne i lokale samarbejds- og forhandlingsorganer. Samarbejde med de øvrige faggruppers tillidsrepræsentanter. Deltage i tillidsrepræsentantmøder i regionerne. Deltage i Danske Fysioterapeuters grunduddannelse for tillidsrepræsentanter og på den årli ge konference for tillidsrepræsentanter. Ovenstående opgaver er eksempler på typiske opgaver for en tillidsrepræsentant. De overordnede rammer for dit arbejde som tillidsrepræsentant er defineret i SU/MEDudvalget. De mere konkrete opgaver skal du definere sammen med dine nærmeste kolleger. Se evt. under afsnittet Få styr på rollen som tr. Valg af fællestillidsrepræsentanter Hvis der er valgt flere tillidsrepræsentanter inden for samme område, kan I overveje at vælge en fællestillidsrepræsentant. Denne skal koordinere tillidsrepræsentantopgaverne og varetage nogle af de overordnede forhold, der er fælles for alle de medarbejdergrupper, I repræsenterer. Fællestillidsrepræsentanten vælges typisk af og blandt de allerede valgte tillidsrepræsentanter. Alle de berørte tillidsrepræsentanter skal underskrive anmeldelsen af fællestillidsrepræsentanten, og anmeldelsen skal sendes til Danske Fysioterapeuter. I kan evt. kontakte Danske Fysioterapeuters sekretariat for yderligere vejledning.

28 28 / TR-VILKÅR DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Der kan også vælges en fællestillidsrepræsentant, som repræsenterer tillidsrepræsentanter for flere faggrupper f.eks. fysioterapeuter og ergoterapeuter. Som fællestillidsrepræsentant skal du typisk varetage de overordnede tillidsrepræsentantopgaver i samarbejde med de øvrige tillidsrepræsentanter, herunder følgende: Koordinere samarbejdet mellem tillidsrepræsentanterne i regionen/ kommunen. Videregive relevant information fra arbejdsgiver til de lokale tillidsrepræsentanter. Koordinere forslag til lønforhandlingerne bl.a. forhåndsaftaler Varetage de overordnede forhandlinger og aftaler om forhåndsaftaler, rammeaftaler og generelle aftaler med regionen eller kommunen, evt. i samarbejde med forhandlingsafdelingen i Danske Fysioterapeuter. Generelt arbejde for forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter i regionen/ kommunen Repræsentere alle fysioterapeuter i centrale samarbejds- og forhandlingsorganer. Samarbejde med de øvrige faggruppers fællestillidsrepræsentanter. Deltage i tillidsrepræsentantmøder i regionerne. Rådgive og vejlede de lokale tillidsrepræsentanter. Hvis du er tillidsrepræsentant inden for et område, hvor der er mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant, kan du i første omgang overveje følgende sammen med de øvrige tillidsrepræsentanter: hvad er behovet? hvad kunne I forestille jer, at hhv. tillidsrepræsentanterne og fællestillidsrepræsentanterne skal tage sig af? finde ud af, hvilke vilkår andre faggruppers tillidsrepræsentanter og fælles tillidsrepræsentanter har. er der en eller flere, der har lyst til at udvikle sin tillidsrepræsentantopgave? I kan kontakte sekretariatet for at få yderligere rådgivning. Eksempler på fordele ved at vælge en fællestillidsrepræsentant: at en tillidsrepræsentant får en formel position, der kan matche lignende positioner på arbejds giversiden bedre mulighed for at koordinere overordnede emner på tværs af arbejdspladser sparring til de andre tillidsrepræsentanter øget mulighed for placering i HSU/Hoved-MED

29 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG TR-VILKÅR / 29 Eksempler på en ulempe ved at vælge en fællestillidsrepræsentant: risiko for at tillidsrepræsentantfunktionen bliver for professionaliseret (fjernt fra kollegerne), og bliver til en slags personalekonsulent" Sekretariatet kan henvise til andre fysioterapeutiske fællestillidsrepræsentanter, så I kan få rådgivning ad den vej. Når I har besluttet jer, skal I indkalde til og afholde et valg af fællestillidsrepræsentant og suppleant. Derefter skal I kontakte sekretariatet med henblik på: anmeldelse/godkendelse af valget plan for forhandling af vilkår TR-suppleant I skal som udgangspunkt vælge en suppleant for hver tillidsrepræsentant og/eller fællestillidsrepræsentant. Det er vigtigt, at der bliver valgt en suppleant som kan træde ind, hvis tillidsrepræsentanten bliver forhindret i at passe sit hverv. Derudover giver det større indflydelse på arbejdspladsen at være et makkerpar, og det er altafgørende for tillidsrepræsentanten at have en suppleant som sparringspartner. I tr-aftalen er udgangspunktet, at tillidsrepræsentanten udfører tr-opgaverne, og suppleanten kun har egentlige tr-opgaver, når tillidsrepræsentanten er fraværende (sygdom, ferie e.l.). Det giver følgende grundlæggende opgavefordeling: Tillidsrepræsentanten har en aktiv rolle i forholdet mellem kolleger og ledelse, mellem kolleger og forening rådgiver kolleger og er bisidder varetager forhandlingerne af løn m.v. for dem man repræsenterer samarbejder med ledelsen danner netværk med andre tillidsrepræsentanten både på arbejdspladsen og på regionale TR-møder deltager i SU/MED

30 30 / TR-VILKÅR DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Suppleanten er sparringspartner for tillidsrepræsentanten er stedfortræder for tillidsrepræsentanten ved fravær Flere steder har suppleanten selvstændige TR-opgaver, enten formelt efter aftale med lederen eller ganske uformelt. Hvilken rolle, suppleanten konkret skal have, afhænger af, hvad I finder ud af lokalt. Det oplagte vil være, at tillidsrepræsentanten og suppleanten drøfter en fordeling, som I fremlægger for kollegerne. En vis opdeling af opgaverne er især oplagt, når I repræsenterer flere faggrupper, eller hvis I repræsenterer ansatte på flere geografisk adskilte arbejdspladser. Hvis tillidsrepræsentant og suppleant deler nogle af opgaverne, så skal vilkårene som udgangspunkt også deles på en fornuftig måde. Suppleanten bør således kun have selvstændige tr-opgaver, hvis hun også får tid, uddannelse og også gerne løn svarende til omfanget. Opgavefordelingen mellem tillidsrepræsentant og tr-suppleant skal altid aftales med nærmeste leder. Husk at få skrevet aftalen ned. Både tillidsrepræsentanten og suppleanten er omfattet af tillidsrepræsentanternes særlige beskyttelse. Læs mere i afsnittet Afskedigelse af tillidsrepræsentant. Suppleanten er desuden omfattet af de samme regler (transportgodtgørelse, udregning af arbejdstid mm.) som tillidsrepræsentanten, når vedkommende fungerer som tillidsrepræsentant. Når tillidsrepræsentanten er fysioterapeut og suppleanten ergoterapeut eller omvendt På mindre arbejdspladser, hvor fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder tæt sammen, sker det ofte, at man vælger en fysioterapeut som tillidsrepræsentant og en ergoterapeut som suppleant eller omvendt. Det er vigtigt at få beskrevet arbejdsfordelingen. Herunder skal I være opmærksom på, at I som team skal være orienteret om forhold og retningslinjer fra begge organisationer. I skal være særligt opmærksomme på, at forhandlings- og aftaleretten vedr. lokale forhandlinger for Danske Fysioterapeuter alene ligger hos fysioterapeuter. Det betyder, at I ikke umiddelbart kan lade en ergoterapeuttillidsrepræsentant repræsentere fysioterapeuterne ved en forhandling. Kontakt områdets forhandlingskonsulent for nærmere rådgivning.

31 DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG TR-VILKÅR / 31 Tillidsrepræsentant og suppleant går typisk sammen omkring arbejdet med forberedelserne og gennemførelsen af forhandlingerne. Når forhandlingerne er afsluttet, skal I huske, at aftalerne skal underskrives af hver sin organisation. Læs mere på tillidsfolk.fysio.dk eller kontakt forhandlingsgruppen, offentlig. Fysioterapeuter, der er suppleant for en ergoterapeuttillidsrepræsentant, har i forhold til Danske Fysioterapeuter samme rettigheder som monofaglige tillidsrepræsentanter. Det gælder bl.a. i forhold til deltagelse på tr-uddannelse og på tr-regionsmøderne. Kontaktmænd Tr-aftalen giver visse muligheder for at vælge tillidsrepræsentant, selvom I er færre end fem ansatte. Hvis I er færre end fem ansatte og gerne vil have en tillidsrepræsentant bør I afprøve disse muligheder. Kontakt evt. sekretariatet. Hvis I er færre end fem ansatte og ikke får lov til at vælge en tillidsrepræsentant, kan I vælge en kontaktmand. Kontaktmænd er ikke dækket af tillidsrepræsentantbeskyttelse og har ikke ret til frihed i forbindelse med tillidsrepræsentantmøder og -kurser, men I kan evt. forhandle jer frem til det alligevel. Valget af kontaktmænd er alene en mulighed, som Danske Fysioterapeuter har etableret med henblik på at sikre kontakt også til mindre arbejdspladser. Som kontaktmand: kan du i overenskomstår deltage i den årlige konference for tillidsrepræsentanter kan du, hvis der er ledige pladser, deltage på første modul af tillidsrepræsentanters grunduddannelse kan du deltage i tillidsrepræsentantmøder i regionerne, hvis du kan få frihed til at gå fra arbejdspladsen. Som kontaktmand skal du: arbejde med lokale forhandlinger, f.eks. lønforhandling tage initiativ til valg af tillidsrepræsentant, så snart der opstår mulighed for det, f.eks. ved opnormering eller sammenlægning af afdelinger. Du kan ikke blive godkendt som kontaktmand, hvis betingelserne for at vælge en tillidsrepræsentant er opfyldt på din arbejdsplads.

32 32 / TR-VILKÅR DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG Tidsforbrug til tillidsrepræsentantarbejde Principperne for tillidsrepræsentanternes vilkår skal drøftes i det øverste SU/MED-udvalg. Herefter skal du drøfte dine konkrete vilkår med din nærmeste ledelse, så du får den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelsen af hvervet. I drøftelserne om tid skal du også tage hensyn til din arbejdsplads. Som udgangspunkt har du ret til den fornødne tid, og det er vigtigt at holde fast ved denne forudsætning. Uanset hvilket vejledende timetal du bliver enig med din leder om, kan det aldrig sætte denne ret ud af kraft. Et vejledende tidsforbrug til tillidsrepræsentantarbejdet kan bruges til: at du bedre kan synliggøre dit tillidsrepræsentantarbejde over for kolleger og leder at du lettere kan tilrettelægge det almindelige fysioterapeutarbejde i forhold til tillidsrepræsentantarbejdet at fysioterapiafdelingen kan få kompensation svarende til det udregnede tidsforbrug (normeringsmæssig kompensation). Dette er særlig aktuelt, hvis du har store udvalgsposter eller dækker flere arbejdspladser. Hvis din arbejdsplads bruger beskrivelsen af tidsforbruget til at udregne den normeringsmæssige kompensation, er det også her vigtigt at huske, at den enkelte tillidsrepræsentant har den fornødne tid. Den grundlæggende tid (som bruges til normeringsmæssig kompensation) kan ikke bruges som en begrænsning over for den enkelte tillidsrepræsentant. Det skal også være klart, at der tages udgangspunkt i en normal situation og ikke i en presset situation med personsager, nedskæringer, fyringsrunder, omorganiseringer mm. Det er ledelsens problem at gennemføre forhandlingerne, så afdelingen får kompensation. En aftale med fastlagt timeforbrug kan i visse tilfælde være en hindring for tillidsarbejdet. Det vil det være, hvis der afsættes så få timer, at du ikke har mulighed for at udføre dine pligter og opgaver på forsvarlig vis. Du skal her huske, at udgangspunktet er, at du har den fornødne tid. Hvis du ikke synes, du kan få tid nok til tillidsrepræsentantarbejdet, kan du overveje, om du sammen med kollegerne skal prioritere opgaverne. Måske vil kollegerne gerne inddrages i dele af arbejdet. Du kan også prøve at prioritere opgaverne efter hvilke, der giver dig mest indflydelse. Hvis du møder helt urimelige vilkår eller direkte bliver modarbejdet, skal du vende det

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters. Tillidsrepræsentant håndbog. Danske Fysioterapeuters TR-håndbog Side 1 af 55

Danske Fysioterapeuters. Tillidsrepræsentant håndbog. Danske Fysioterapeuters TR-håndbog Side 1 af 55 Danske Fysioterapeuters Tillidsrepræsentant håndbog Side 1 af 55 Forord Tak fordi du har sagt ja til at være tillidsrepræsentant. Danske Fysioterapeuters politik skal udmønte sig ude på arbejdspladserne,

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

TR rolle og forventninger

TR rolle og forventninger TR rolle og forventninger Din rolle som TR Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant på skolen

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant

Vælg en tillidsrepræsentant Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan 4 valg af tr_final_november16.indd 1 08-11-2016 11:38:53 Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

VELKOMMEN SOM TR I DS

VELKOMMEN SOM TR I DS VELKOMMEN SOM TR I DS Dansk Socialrådgiverforening 2 Kære nye tillidsrepræsentant Vi er glade for at kunne byde dig velkommen til Dansk Socialrådgiverforenings stærke faglige fællesskab for vores mange

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det kommunale område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

BUPL. Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant er afklaring af egen rolle og opgavefelt - et personligt arbejdspapir

BUPL. Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant er afklaring af egen rolle og opgavefelt - et personligt arbejdspapir BUPL Grundlaget for at blive en god tillidsrepræsentant er afklaring af egen rolle og opgavefelt - et personligt arbejdspapir 1 At forholde sig til rollen som TR Årsagerne til, at du er valgt som tillidsrepræsentant

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis

aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 1 AFTALE Danske Fysioterapeuters pjece om hvordan aftaleretten håndteres i praksis aftaleret 10:Layout 1 14/04/10 10:49 Side 2 2/AFTALERET DANSKE FYSIOTERAPEUTER

Læs mere

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR

TRIO. en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel AMR AMR TRIO en daglig aktionsstyrke for opgaveløsning og trivsel Introduktion til samarbejdet mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant Indhold 3 4 6 7 Forord: En daglig aktionsstyrke

Læs mere

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Vejledning til oprettelse og ændring af lokal MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Denne vejledning vedrører oprettelse og ændring af den lokale MED organisation, herunder den

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Side 1 LEDEREN & BUPL

Side 1 LEDEREN & BUPL Side 1 LEDEREN & BUPL Kære leder i BUPL Midtsjælland Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPLs lederforening. Lederforeningens hovedopgave er at varetage ledernes fagpolitiske interesser.

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. September Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. September Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant September 2017 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Fagligt fællesskab for pædagoger - derfor skal du også være medlem!

Fagligt fællesskab for pædagoger - derfor skal du også være medlem! www.bupl.dk/fyn Fagligt fællesskab for pædagoger - derfor skal du også være medlem! Et fagligt fællesskab for pædagoger BUPL Fyn tilbyder dig at være en del af et fællesskab. Et fællesskab sammen med andre

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK

NOTAT. Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler PSK DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN PERSONALEKONTORET NOTAT Dato 17. februar 2009 Journalnr. 08-0203-80 Emne Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen Til Tjenestestedernes ledelse Kopi til Sagsbehandler

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014

Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU. Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Velkommen til TR - kursus - EUD og AMU Middelfart - Fredag den 15. august 2014 Kursus for tillidsrepræsentanter på EUD og AMU Program Kl. 10.00 10.10 Kl. 10.10 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl.

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Tillykke med valget!

Tillykke med valget! Tillykke med valget! Kære nyvalgt tillidsrepræsentant Tillykke med valget som tillidsrepræsentant (TR) i BUPL Hovedstaden og for dine kollegaer på din arbejdsplads. Vilkårene på institutionsområdet er

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Administrationsgrundlag for vilkår for TR- og AMRfunktioner

Administrationsgrundlag for vilkår for TR- og AMRfunktioner Administrationsgrundlag for vilkår for TR- og AMRfunktioner i Næstved Kommune MHU 26/02/2018 Bilag 3c Administrationsgrundlaget har til formål, at beskrive regler og retningslinjer for Tillidsrepræsentant(TR)-

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt.

TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik for Socialpædagogerne Lillebælt. TR politik, vedtaget på Kredsbestyrelsesmødet den 13. juni 2016 Socialpædagogerne Lillebælt forfølger, at TR-strukturen skal matche organisationsstrukturen i

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

A RBEJDSMILJØUDVALGET S

A RBEJDSMILJØUDVALGET S Side 12 FOA, Fag og Arbejde, Aalborg Arbejdsskadeafsnittet Tlf. 4697 3131 Sagsbehandler Ghita Elmo Andersen A RBEJDSMILJØUDVALGET S V EJLEDNING TIL SIKKERHEDS-/ ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Miljøansvarlig/formand

Læs mere

Klubber og TR-vilkår. Vejledning til DS klubvedtægter. Marts 2010

Klubber og TR-vilkår. Vejledning til DS klubvedtægter. Marts 2010 Klubber og TR-vilkår Vejledning til DS klubvedtægter Marts 2010 Indhold Vejledning til DS klubvedtægt 3 Hvad er en klub? 4 Er ledere med i klubben? 4 Hvordan opretter man en klub? 4 Er der en klub, når

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

DIN TILLIDSREPRÆSENTANT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Tillidsrepræsentanten (TR) er talsperson for kollegerne, og den der står vagt om overenskomsten. En af de vigtigste opgaver for TR er derfor, som bindeled imellem ledelse og medarbejdere,

Læs mere

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital

Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Personalepolitikken for Århus Universitetshospital Foreløbig udgave til HMU-studietur Brendstrupgårdsvej 100 DK-8000 Århus N Tlf. 8949 5566 www.skejby.dk Århus Universitetshospital Skejby Region Midtjyllands

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere